Inaktuell version

Förordning (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1988-04-21
Ändring införd
SFS 1988 i lydelse enligt SFS 2008:115
Upphäver
Förordning (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller grupplivförsäkring för dödsfall åt den som

 • deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, eller är under 18 år och deltar i jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, och
 • inte har försäkrings- eller efterskydd i en anställning med motsvarande förmåner. Förordning (2008:115).

2 §  I förordningen avses med

[S2]försäkrad: den som avses i 1 §,

[S3]försäkringsgrundande anställningstid: tid i ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 1 §,

[S4]sambo: en ogift person som under äktenskapsliknande förhållanden bor tillsammans med en ogift försäkrad eller före detta försäkrad,

[S5]TGL-S: avtalet den 29 januari 1988 om statens tjänstegrupplivförsäkring med senare ändringar och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet.

[S6]Vad som sägs om sambo i denna förordning skall gälla även en ogift person som bor tillsammans med en ogift försäkrad eller före detta försäkrad under förhållanden som avses i lagen (1987:813) om homosexuella sambor. Förordning (2000:644).

3 §  Befogenhet som enligt 30, 38 och 41 §§ TGL-S tillkommer arbetsgivaren skall utövas av statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Övriga befogenheter som enligt TGL-S eller denna förordning tillkommer arbetsgivaren skall utövas av Statens pensionsverk. Förordning (2000:59).

Försäkringsskydd

4 §  Försäkringsskyddet inträder den dag då det arbetsmarknadspolitiska programmet påbörjas. Det gäller så länge programmet pågår och aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning betalas. För den som anvisats till jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning och är under 18 år gäller försäkringsskyddet så länge programmet pågår. Den som har hel sjukpenning eller hel rehabiliteringspenning, mer än halv sjukersättning eller mer än halv aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring när han eller hon anvisas det arbetsmarknadspolitiska programmet, omfattas dock inte av försäkringsskyddet så länge han eller hon har en sådan förmån. Förordning (2008:115).

5 §  Försäkringsskydd gäller även vid frånvaro från det arbetsmarknadspolitiska programmet, oavsett om aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning lämnas, om frånvaron beror på

 1. sjukdom eller olycksfall som medför arbetsoförmåga eller annat hinder att delta i programmet,
 2. havandeskap eller förlossning,
 3. beviljad ledighet eller permission.

[S2]Försäkringsskydd i fall som avses i första stycket 1 föreligger endast om hindret styrks genom intyg från Försäkringskassan eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte visats upp. Förordning (2008:115).

Efterskydd

6 §  Med efterskydd avses det försäkringsskydd som under vissa förutsättningar finns sedan det arbetsmarknadspolitiska programmet upphört. Efterskyddet gäller längst till dess den försäkrade har fyllt 65 år.

[S2]För den som deltar i jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning och är under 18 år gäller endast efterskydd enligt 7 § första stycket. Förordning (2008:115).

Efterskydd vid sjukdom

7 §  Om en försäkrad har tagit del av ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 1 § under minst fem dagar i följd, gäller försäkringsskydd under arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, om arbetsoförmågan uppkommit under programmet och förelåg vid dess slut. Arbetsoförmågan skall styrkas genom intyg från Försäkringskassan eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte har visats upp.

[S2]Försäkringsskydd gäller vidare om den försäkrade blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall under tid då han har efterskydd enligt 8-11 §§. Försäkringsskyddet fortsätter då att gälla så länge arbetsoförmågan består. Förordning (2004:930).

Efterskydd när utbildningsbidrag betalats i minst 180 dagar

8 §  För den som fått aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under minst 180 dagar gäller efterskydd enligt andra stycket och 9 §.

[S2]Vid bestämmande av rätten till sådant efterskydd tillgodoräknas även tidigare försäkringsgrundande anställningstid som helt eller delvis har infallit under de två år som närmast föregått det senaste arbetsmarknadspolitiska programmet enligt 1 §. Förordning (2008:115).

9 §  Efterskyddet gäller under 180 dagar (allmän efterskyddstid).

[S2]För en försäkrad som blir arbetslös eller erhåller hel föräldrapenning under allmän efterskyddstid fortsätter efterskyddet att gälla så länge arbetslösheten består eller föräldrapenningen utges samt under tid därefter det antal dagar av den allmänna efterskyddstiden som inte har avräknats före arbetslösheten.

[S3]För en försäkrad som under allmän efterskyddstid börjar fullgöra ny försäkringsgrundande anställningstid gäller, när försäkringsskyddet från denna har upphört, fortsatt efterskydd under det antal dagar av den allmänna efterskyddstiden som inte har avräknats före början av den nya försäkringsgrundande anställningstiden.

[S4]Efterskydd gäller dock sammanlagt högst två år räknat från den tidpunkt efterskydd inträdde enligt 6 §. Förordning (1990:1055).

10 §  Med arbetslöshet förstås att den försäkrade står till svenska arbetsmarknadens förfogande på sätt som krävs för att få dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. Detta ska styrkas genom intyg från Arbetsförmedlingen eller arbetslöshetskassa. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte har visats upp. Förordning (2007:914).

Efterskydd i övriga fall

11 §  Om den försäkrade inte har rätt till efterskydd enligt 7-9 §§, gäller efterskydd i stället lika många dagar som den försäkrade fått aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Förordning (2008:115).

Beräkning av efterskydd efter försäkringsskydd vid sjukdom

12 §  Om den försäkrade har haft försäkringsskydd under sjukdom enligt 7 §, gäller efterskydd efter sjukdomstiden enligt bestämmelserna i 8-11 §§. Efterskyddet beräknas genom att sjukdomstiden jämställs med den tid då aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning betalats ut. Förordning (2008:115).

Försäkringsförmåner

13 §  Avlider en försäkrad, som tagit del av ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 1 § under minst fem dagar i följd innan han eller hon fyllt 65 år, betalas förmåner enligt 20-25 §§ TGL-S.

[S2]Har den avlidne inte tagit del av programmet under minst fem dagar i följd betalas begravningshjälp med belopp som anges i 20 § TGL-S. Förordning (2000:644).

Tillämpning av bestämmelser i TGL-S

14 §  Följande bestämmelser i TGL-S tillämpas på grupplivförsäkring enligt denna förordning, nämligen

[S2]29--31 §§ om försäkringsförmåner efter arbetstagarens make eller sambo,

[S3]32--36 §§ om förmånstagarförordnande,

[S4]37 och 38 §§ om sambo med förmånstagarrätt,

[S5]40 § om samordning,

[S6]41 § om inskränkning i rätten att förfoga över försäkringen,

[S7]42 och 43 §§ om försäkringens giltighet vid krigstillstånd,

[S8]44--46 §§ om åtgärder vid försäkringsfall, och

[S9]47--49 §§ om tvister.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988, då förordningen (1965:459) om grupplivförsäkring åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning m. fl. skall upphöra att gälla.
  2. Den gamla förordningen gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före utgången av maj 1988.
  3. Den som har försäkringsskydd enligt den gamla förordningen när den nya förordningen träder i kraft får försäkringsskydd enligt den senare även om han inte uppfyller villkoren i 4 och 5 §§.
  4. Med försäkringsgrundande tid enligt den nya förordningen jämställs sådan tid före ikraftträdandet i vilken den försäkrade haft försäkringsskydd enligt den gamla förordningen.
  5. Förordnande till förmån för make gäller även under hemskillnad eller betänketid om den försäkrade har försäkringsskydd enligt den gamla förordningen och hemskillnad eller betänketid pågår den 31 maj 1988. Försäkringsskyddet gäller så länge utbildningen eller rehabiliteringen pågår och utbildningsbidrag betalas. Den försäkrade kan anmäla att förordnandet inte skall gälla.
  6. Om en försäkrad har anmält särskilt förmånstagareförordnande enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring skall förordnandet ha fortsatt giltighet vid tillämpningen av den nya förordningen om inte den försäkrade anmäler ändrat förordnande.
  7. Försäkringsskydd enligt den gamla förordningen skall, i den mån förutsättningar för förordningens tillämpning förelåg den 31 maj 1988, fortfarande gälla för den som inte har fått försäkringsskydd enligt den nya förordningen eller motsvarande bestämmelser. Vid försäkringsfall tillämpas det försäkringsbelopp som vid dödsfallet gällde enligt TGL-S.
  Ikraftträder
  1988-06-01

Förordning (1990:1055) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4-9, 13 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1324) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:1570) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:336) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1995:728) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2000:59) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 maj 1999.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före den 1 maj 1999.
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2000:644) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall som har inträffat före den 1 augusti 2000.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:1279) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2003:854) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2003.
Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:930) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1549) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Den äldre lydelsen gäller fortfarande för den som anvisats friåret.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:914) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:115) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12 §§
Ikraftträder
2008-05-01

Förordning (2009:7) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 4, 6 §§
Ikraftträder
2009-03-02

Förordning (2010:549) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1150) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 4, 5, 8, 11, 12 §§
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1672) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:874) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 4, 8, 11 §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2017:1174) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 4, 8, 11 §§
Ikraftträder
2018-01-01