Upphävd författning

Lag (1987:813) om homosexuella sambor

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1987-06-18
Ändring införd
SFS 1987:813 i lydelse enligt SFS 2002:1114
Ikraft
1988-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Om två personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande, skall vad som gäller i fråga om sambor enligt följande lagar och bestämmelser tillämpas även på de homosexuella samborna:
 1. lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem,
 2. ärvdabalken,
 3. jordabalken,
 4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken,
 5. 4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken,
 6. inkomstskattelagen (1999:1229),
 7. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
 8. bostadsrättslagen (1991:614),
 9. lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,
 10. 5 kap. 18 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),
 11. 5 och 12 §§ lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
 12. 14 kap. 3 §, 4 § tredje stycket och 8 § tredje stycketvallagen (1997:157),
 13. Har upphävts genom lag (2002:63).
 14. 4 § lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall,
 15. 6 kap. 10 a §, 10 kap. 18 §, 11 kap.2, 15 och 16 §§, 12 kap.7 och 8 §§ samt 16 kap.7 och 9 §§föräldrabalken,
 16. säkerhetsskyddslagen (1996:627),
 17. lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar,
 18. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
 19. 8 kap. 6 § och 7 §andra stycketsocialtjänstlagen (2001:453),
 20. 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
 21. utlänningslagen (1989:529),
 22. 12 § första stycket 2 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap,
 23. lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden,
 24. 4 kap. 2 § andra stycket a) lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Förutsätter dessa lagar eller bestämmelser att samborna skall vara ogifta, gäller det också de homosexuella samborna. Lag (2002:1114).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:813) om homosexuella sambor

Lag (1987:1207) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Lag (1988:152) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1988 och tillämpas första gången vid 1989 års taxering.
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1988-05-01

Lag (1990:674) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1103) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Lag (1991:628) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Lag (1991:1000) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Lag (1993:935) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1402) om ändring i lagen (1993:935) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:45, Prop. 1993/94:21, Bet. 1993/94:KU12
  Omfattning
  ändr. i 1993:935

Lag (1993:1474) om ändring i lagen (1993:1402) om ändring i lagen (1993:935) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på avyttringar av sådana bostäder som omfattas av bestämmelserna i lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:105, Prop. 1993/94:45, Bet. 1993/94:SkU11
  Omfattning
  ny 17 p i 1993:1402
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:1446) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:29, Prop. 1993/94:251, Bet. 1994/95:LU3
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:262) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:632) om ändring i lagen (1996:262) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:129, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ändr. 1996:262

Lag (1996:1233) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:17, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:163) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:177, Prop. 1996/97:70, Bet. 1996/97:KU16
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-06-01

Lag (1997:393) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:216, Prop. 1996/97:133, Bet. 1996/97:JuU17
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-12-01

Lag (1997:775) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:21, Prop. 1996/97:173, Bet. 1997/98:SkU4
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:1133) om ändring i lagen (1997:775) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:78, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:BoU1
  Omfattning
  ändr. 1997:775

Lag (1998:858) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten
Rskr. 1997/98:307, Prop. 1997/98:113, Bet. 1997/98:SoU24
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1665) om ändring i lagen (1998:858) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten
Rskr. 1998/99:54, Prop. 1998/99:4, Bet. 1998/99:SoU3
Omfattning
ändr. 1998:858

Lag (1999:1257) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:291) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Föreskrifterna såvitt avser punkterna 6 och 15 i sin lydelse enligt lagen (1998:1665) om ändring i lagen (1998:858) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor skall tillämpas till och med 2001 års taxering.
 3. Föreskrifterna såvitt avser punkten 6 skall tillämpas från och med 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:159, Prop. 1999/2000:43, Bet. 1999/2000:SfU9
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1093) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:92) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten
Rskr. 2000/01:143, Prop. 1999/2000:147
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:463) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:849) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:15, Prop. 2000/01:149, Bet. 2001/02:SoU3
Omfattning
ändr. p 19
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2001:1142) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:49, Prop. 2000/01:148, Bet. 2001/02:LU4
Omfattning
ändr. p 21, 22; ny p 23
Ikraftträder
2002-02-01

Lag (2002:63) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:147, Prop. 2001/02:53, Bet. 2001/02:KU8
Omfattning
upph. 13 p
Ikraftträder
2002-03-01

Lag (2002:604) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:304, Prop. 2001/02:123, Bet. 2001/02:LU27
Omfattning
ändr. 23 p; ny 24 p
Ikraftträder
2002-08-01

Lag (2002:605) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten
Rskr. 2001/02:304, Prop. 2001/02:123, Bet. 2001/02:LU27
Omfattning
ändr. 15 p
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2002:770) om ikraftträdande av lagen (2002:605) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Omfattning
ikrafttr. av 2002:605

Lag (2002:1114) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Förarbeten
Rskr. 2002/03:147, Prop. 2001/02:185, Bet. 2002/03:SfU4
Omfattning
ändr. 21 p
Ikraftträder
2003-01-15

Ändring, SFS 2003:376

Omfattning
upph.