Upphävd författning

Förordning (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:730 i lydelse enligt SFS 1998:1584
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1987:393) med instruktion för arbetarskyddsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Arbetarskyddsverket

1 §  Arbetarskyddsverket består av Arbetarskyddstyrelsen och Yrkesinspektionen.

2 §  Arbetarskyddsverket har till uppgift att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt, inom arbetsmiljöområdet, lagstiftningen om kemikaliekontroll och om tobak efterlevs. Verket skall lämna råd och upplysningar samt utarbeta och sprida information i syfte att förbättra arbetsmiljön. Förordning (1993:709).

3 §  Myndigheterna inom Arbetarskyddsverket skall samråda med arbetsmarknadens parter, andra organisationer och myndigheter i den utsträckning som behövs för verksamheten.

Arbetarskyddsstyrelsen

Uppgifter

4 §  Arbetarskyddsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, utom i fråga om fartygsarbete. Arbetarskyddsstyrelsen är chefsmyndighet för Yrkesinspektionen.

5 §  Arbetarskyddsstyrelsen skall särskilt

 1. leda, samordna och utveckla verksamheten inom Arbetarskyddsverket,
 2. följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de initiativ som denna ger anledning till,
 3. ha den centrala tillsynen över efterlevnaden av arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt, inom arbetsmiljöområdet, lagstiftningen om kemikaliekontroll och tobak,
 4. ha den centrala tillsynen över efterlevnaden av gentekniklagstiftningen såvitt gäller innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer,
 5. meddela föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö-, arbetstids- och gentekniklagstiftningens tillämpning,
 6. utarbeta och sprida information inom arbetsmiljöområdet,
 7. utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde,
 8. ansvara för den officiella statistiken över arbetsskador och arbetsmiljö,
 9. ansvara för ett informationssystem om arbetsskador,
 10. medverka i den utbildning som Arbetslivsinstitutet bedriver samt informera institutet om planerat tillsyns- och föreskriftsarbete, och
 11. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer följa och främja företagshälsovårdens utveckling. Förordning (1995:1326).

6 §  Arbetarskyddsstyrelsen får meddela förordnande enligt 2 § andra stycket arbetstidslagen (1982: 673) att denna lag skall tillämpas såvitt gäller skeppstjänst på fartyg som inte tillhör staten.

7 §  Arbetarskyddsstyrelsen får ta betalt för uppgifter som styrelsen efter beställning lämnar från informationssystemet om arbetsskador, om inte annat föreskrivs.

8 §  Arbetarskyddsstyrelsen får besluta om skälig ersättning till den som är anställd vid Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen för sakskada som har uppstått i tjänsten.

9 § har upphävts genom förordning (1994:682).

Verksförordningens tillämpning

10 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Arbetarskyddsstyrelsen med undantag av

Arbetarskyddsstyrelsens ledning

11 §  Arbetarskyddsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

12 §  Arbetarskyddsstyrelsens styrelse består av högst sju ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Förordning (1995:1326).

13 § har upphävts genom förordning (1995:1326).

Personalföreträdare

14 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Arbetarskyddsstyrelsen.

Personalansvarsnämnden

15 §  Personalansvarsnämnden vid Arbetarskyddsstyrelsen prövar frågor som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322) för tjänstemän vid Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen. Förordning (1995:1326).

Styrelsens ansvar och uppgifter

16 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen avgöra förvaltningsärenden som avser tillämpning av arbetsmiljölagstiftningen, lagstiftningen om kemikaliekontroll, tobakslagen (1993:581) samt gentekniklagstiftningen.

[S2]Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta föreskrifter eller att avgöra sådana förvaltningsärenden som avses i första stycket såvida beslutet inte är av större vikt.

[S3]Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att besluta i sådana frågor. Förordning (1995:1326).

Arbetstidsnämnden

17 §  Vid Arbetarskyddsstyrelsen finns en arbetstidsnämnd. Nämnden består av generaldirektören, som är ordförande, och sju andra ledamöter. För varje partsledamot finns minst två ersättare.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två arbetstagarledamöter och två arbetsgivarledamöter är närvarande.

[S3]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

18 §  Arbetstidsnämnden avgör ärenden enligt arbetstidslagen (1982:673), lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete och bestämmelserna om arbetstid samt natt- och veckovila i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete.

[S2]Nämnden får överlåta åt generaldirektören att avgöra ärenden som inte är av större vikt. Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden.

19 §  Arbetarskyddsstyrelsen skall innan den beslutar föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting eller beslutar i förvaltningsärende av större vikt samråda med representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Förordning (1992:954).

20 § har upphävts genom förordning (1991:2003).

Ärendenas handläggning

21 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller arbetstidsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1991:2003).

22 §  Om ett ärende i styrelsen eller arbetstidsnämnden är så brådskande att styrelsen eller nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

23 §  Vid arbetstidsnämndens handläggning av ett ärende som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare skall berörda arbetstagarorganisationer ges tillfälle att yttra sig, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

[S2]Anställningar m.m.

24 § har upphävts genom förordning (1995:1326).

25 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1992:954).

26 §  Andra ledamöter i arbetstidsnämnden än generaldirektören utses av arbetarskyddsstyrelsen för högst tre år. Förordning (1991:2003).

27 §  Av ledamöterna i arbetstidsnämnden utses tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare, två efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare samt en efter gemensamt förslag av SAV, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet.

[S2]Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

28 § har upphävts genom förordning (1991:2003).

Yrkesinspektionen

Uppgifter

29 §  Yrkesinspektionen är regional tillsynsmyndighet på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet.

30 §  Yrkesinspektionen skall särskilt

 1. följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet samt ta de initiativ som denna ger anledning till,
 2. se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen och, inom arbetsmiljöområdet, lagstiftningen om kemikaliekontroll och tobak samt med stöd av lagstiftningen meddelade föreskrifter efterlevs,
 3. främja tillämpningen av allmänna råd enligt arbetsmiljölagstiftningen,
 4. främja skyddsverksamheten på arbetsställena och bevaka att arbetsgivarna planerar och bedriver sin verksamhet så att arbetsmiljökraven tillgodoses,
 5. främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet, och
 6. främja företagshälsovårdens utveckling. Förordning (1993:709).

31 §  Yrkesinspektionen skall

 1. bedriva inspektionsverksamhet och därvid meddela förelägganden och förbud enligt 7 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160) samt i övrigt vidta de åtgärder som tillsynen ger anledning till, och
 2. medverka i tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen (1987:10).

[S2]Yrkesinspektionen skall vidare bedriva informationsverksamhet, samt i den utsträckning tillgängliga resurser medger det, förhandsbedöma förslag till arbetsprocesser och arbetsmetoder, tekniska anordningar m.m. Förordning (1995:483).

Verksförordningens tillämpning

32 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Yrkesinspektionen:

[S2]3 § om myndighetens ledning,

[S3]6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S4]23 § om myndighetschefens ställföreträdare,

[S5]24 och 25 §§ om föredragning,

[S6]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,

[S8]31 § om myndighetens beslut.

[S9]Tillsynsdirektörerna har det ansvar för verksamheten samt de uppgifter som anges i 6-8 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1995:1326).

Organisation

33 §  Yrkesinspektionen är uppdelad på 10 distrikt. De är:

[S2]Malmö distrikt som omfattar Skåne län,

[S3]Växjö distrikt som omfattar Kronobergs, Blekinge, Jönköpings och Kalmar län,

[S4]Göteborgs distrikt som omfattar Västra Götalands och Hallands län,

[S5]Linköpings distrikt som omfattar Östergötlands och Södermanlands län,

[S6]Örebro distrikt som omfattar Örebro, Värmlands och Västmanlands län,

[S7]Stockholms distrikt som omfattar Stockholms, Uppsala och Gotlands län,

[S8]Falu distrikt som omfattar Dalarnas och Gävleborgs län,

[S9]Härnösands distrikt som omfattar Västernorrlands och Jämtlands län,

[S10]Umeå distrikt som omfattar Västerbottens län, och

[S11]Luleå distrikt som omfattar Norrbottens län. Förordning (1998:1584).

34 §  Vid varje distrikt finns en tillsynsdirektör, som är chef för distriktet.

[S2]Vid varje distrikt finns också en yrkesinspektionsnämnd.

Yrkesinspektionsnämnden

35 §  Yrkesinspektionsnämnden består av högst nio ledamöter, tillsynsdirektören medräknad. Tillsynsdirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1995:866).

Yrkesinspektionsnämndens ansvar och uppgifter

36 §  Yrkesinspektionsnämnden skall

 1. delta i planeringen av och följa distriktets verksamhet,
 2. avgöra ärenden om samordningsansvar på gemensamt arbetsställe enligt 7 kap. 6 § arbetsmiljölagen,
 3. avgöra ärenden om förelägganden och förbud enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen, lagstiftningen om kemikaliekontroll samt tobakslagen (1993:581),
 4. avgöra ärenden om framställning om att döma ut vite eller åtalsanmälan med anledning av att någon brutit mot ett föreläggande eller förbud som avses i 4,
 5. avgöra om en framställning skall göras till Arbetarskyddsstyrelsen om att använda tvångsmedel som står till styrelsen förfogande, och
 6. följa och främja företagshälsovårdens utveckling samt i distriktet fungera som samrådsorgan i frågor om företagshälsovård.

[S2]Yrkesinspektionsnämnden får överlåta åt tillsynsdirektören att avgöra ärenden som avses i 3 och 5. Förordning (1993:709).

Interna föreskrifter

37 §  Arbetarskyddsstyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de föreskrifter som behövs om yrkesinspektionens organisation och formerna för yrkesinspektionens verksamhet. Arbetarskyddsstyrelsen får överlämna åt yrkesinspektionen att meddela sådana föreskrifter.

Ärendenas handläggning

38 §  Tillsynsdirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av yrkesinspektionsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden inte behöver prövas av tillsynsdirektören får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av Arbetarskyddsstyrelsen.

39 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras av ordföranden eller, efter bemyndigande i arbetsordningen eller i särskilda beslut, någon annan tjänsteman vid Yrkesinspektionen. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Anställningar m.m.

40 §  Tjänst som tillsynsdirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Läkare förordnas av Arbetarskyddsstyrelsen för en bestämd tid.

[S3]Övriga tjänster vid yrkesinspektionen tillsätts av Arbetarskyddsstyrelsen. Arbetarskyddsstyrelsen får överlåta åt yrkesinspektionen att tillsätta sådana tjänster.

41 §  Andra ledamöter i yrkesinspektionsnämnden än tillsynsdirektören utses av Arbetarskyddsstyrelsen för högst tre år. Förordning (1992:954).

42 §  Förordnande att vara tillsynsdirektörs ställföreträdare meddelas av rbetarskyddsstyrelsen.

43 §  En tjänsteman vid Yrkesinspektionen är skyldig att efter beslut av Arbetarskyddsstyrelsen tjänstgöra hos denna eller i ett annat distrikt.

Gemensamma bestämmelser

Bisysslor

44 §  Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994: 373) lämnas av Arbetarskyddsstyrelsen även i fråga om tillsynsdirektörerna. Förordning (1995:1326).

Överklagande

45 §  Yrkesinspektionens beslut får överklagas hos Arbetarskyddsstyrelsen.

46 §  Arbetarskyddsstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får överklagas endast om det följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

[S2]Arbetarskyddsstyrelsens beslut enligt 8 § får inte överklagas.

[S3]Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen. Förordning (1998:1133).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:174) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för arbetarskyddsverket

  Omfattning
  ändr. 13, 24, 31, 44 §§
  Ikraftträder
  1991-05-15

Förordning (1991:2003) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för arbetarskyddsverket

  Omfattning
  upph. 19, 20, 28 §§, rubr. närmast före 19 §; ändr. 5, 21, 26, 46 §§
  Ikraftträder
  1992-02-01

Förordning (1992:954) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Omfattning
  ändr. 12, 25, 35, 41 §§; ny 19 §
  Ikraftträder
  1992-10-01

Förordning (1992:1054) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Punkten 7 gäller fortfarande i sin äldre lydelse i fråga om bidragsåret 1992 och tidigare bidragsår.
  Omfattning
  ändr. 36 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:709) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 16, 30, 36 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:682) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Omfattning
  upph. 9 §; ändr. 5, 16 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1304) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1995:483) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Omfattning
  ändr. 13, 24, 31, 33 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:866) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Omfattning
  ändr. 35 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1119) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1995:1326) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Omfattning
  upph. 13, 24 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 5, 10, 12, 15, 16, 32, 44 §§ rubr. närmast före 24, 40 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1262) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 33 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:809) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 33 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1133) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

Omfattning
ändr. 46 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1584) om ändring i förordningen (1988:730) med instruktion för Arbetarskyddsverket

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2000:1211

Omfattning
upph.