Upphävd författning

/r1/ Lag (1990:750) om betalningar till och från utlandet m. m.;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-06-14
Ändring införd
SFS 1990:750
Ikraft
1990-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r4/ Definitioner

1 §  I denna lag avses med

[S2]betalning till utlandet: betalning direkt eller indirekt till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige;

[S3]betalning från utlandet: betalning direkt eller indirekt från en utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige;

[S4]valutahandlare: auktoriserad valutahandlare enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;

[S5]fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värdepappersfond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis). Med fondpapper jämställs rättigheter och skyldigheter som anknyter till sådana fondpapper som nyss nämnts. Lag (1991:1004).

2 §  En fysisk person anses bosatt i Sverige om han har sitt egentliga hemvist här eller stadigvarande vistas här.

[S2]En utländsk medborgare, som tillhör främmande makts beskickning eller lönade konsulat här i landet eller beskickningens eller konsulatets betjäning, anses vid tillämpning av denna lag vara bosatt i Sverige endast om han var bosatt här i landet när han kom att tillhöra beskickningen eller konsulatet eller beskickningens eller konsulatets betjäning. Detsamma gäller sådan persons make, barn och enskilda anställda om de bor hos honom och inte är svenska medborgare.

[S3]/r4/ Betalningar via valutahandlare

3 §  En svensk juridisk person eller en fysisk person som är bosatt i Sverige får verkställa betalning till utlandet och ta emot betalning från utlandet endast genom förmedling av valutahandlare.

[S2]Betalning verkställd med check som den betalande dragit på sitt konto i en bank som är valutahandlare skall inte anses ha skett genom förmedling av valutahandlare.

4 §  En svensk juridisk person eller en fysisk person som är bosatt i Sverige får köpa eller sälja fondpapper från respektive till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige endast genom en valutahandlare som är värdepappersinstitut eller genom ett av riksbanken särskilt godkänt värdepappersinstitut. Detsamma gäller vid förvärv av svenska fondpapper som vid emission utbjuds genom ett institut i utlandet. Lag (1991:1004).

5 §  Vid betalning som enligt 3 § skall ske genom förmedling av valutahandlare skall den som verkställer betalning till utlandet eller tar emot betalning från utlandet lämna uppgifter till den som förmedlar betalningen om vad betalningen avser och vilket land betalningen går till eller kommer från samt, vid betalning till utlandet, namn på betalningsmottagaren.

[S2]/r4/ Utländska inlåningskonton m.m.

6 §  En svensk juridisk person eller en fysisk person som är bosatt i Sverige får inte sätta in medel på ett eget inlåningskonto i utlandet eller verkställa eller ta emot betalningar över ett sådant konto.

7 § har upphävts genom lag (1990:1142).
/r4/ Förvaring i depå

8 §  Om en svensk juridisk person eller en fysisk person bosatt i Sverige förvärvar fondpapper som har emitterats av en utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige, skall dessa läggas i särskild depå hos valutahandlare eller av riksbanken särskilt godkänt värdepappersinstitut. Om förvärvet har skett på det sätt som anges i 4 §, skall valutahandlaren eller värdepappersinstitutet se till att fondpapperen deponeras. Valutahandlaren eller värdepappersinstitutet får i sin tur deponera fondpapperen i utlandet.

[S2]Förvärvar en svensk juridisk person eller en fysisk person som är bosatt i Sverige svenska obligationer eller andra skuldebrev avsedda för allmän omsättning, skall dessa också deponeras enligt bestämmelserna i första stycket om emissionen av fondpapperen särskilt riktats till utlandet.

[S3]Med att fondpapper läggs i depå hos valutahandlare eller värdepappersinstitut jämställs i fråga om fondpapper i ett kontobaserat system att fondpapperen inte kan disponeras utan valutahandlarens eller värdepappersinstitutets medverkan. Lag (1991:1004).

9 §  Förvärvar en utländsk juridisk person eller en fysisk person som inte är bosatt i Sverige på svenska kronor lydande obligationer eller andra skuldebrev avsedda för allmän omsättning, skall dessa deponeras hos en valutahandlare eller hos ett av riksbanken särskilt godkänt värdepappersinstitut om emittenten är svenska staten eller kreditinstitut enligt 2 § lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel. Om förvärvet har skett så som anges i 4 §, skall valutahandlaren eller värdepappersinstitutet se till att fondpapperen deponeras. Lag (1991:1004).

[S2]/r4/ Undantag

10 §  Regeringen meddelar sådana föreskrifter om undantag från bestämmelserna i denna lag som, utan att allvarligt försvåra skattekontrollen eller inhämtandet av statistikuppgifter, kan underlätta handeln med utlandet och annat internationellt utbyte.

[S2]Föreskrifterna skall gälla

 1. betalningar som understiger ett visst angivet högsta belopp,
 2. betalningar av den som är bosatt i Sverige men vistas i utlandet eller som vistas i Sverige utan att vara bosatt här,
 3. betalningar i näringsverksamhet som bedrivs i eller med anknytning till utlandet av någon som är bosatt i Sverige,
 4. betalningar i näringsverksamhet som bedrivs i eller med anknytning till Sverige av någon som är bosatt i utlandet,
 5. betalningar i näringsverksamhet som bedrivs av svensk respektive utländsk juridisk person under förhållanden motsvarande de i 3--4 angivna.

[S3]Föreskrifterna får gälla även betalningar under förhållanden som är jämförliga med de i andra stycket 2--5 angivna.

11 §  Om det finns särskilda skäl, får riksbanken i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i denna lag.

[S2]Riksbankens beslut får överklagas hos kammarrätten.

[S3]/r4/ Skyldighet att lämna uppgifter till riksbanken

12 §  Riksbanken meddelar föreskrifter om skyldighet för den som för egen eller någon annans räkning har gjort en valutatransaktion att om transaktionen lämna de uppgifter och visa upp de handlingar som behövs för riksbankens statistik. Om någon inte fullgör denna skyldighet, får riksbanken förelägga honom vite.

[S2]Bestämmelser om skyldighet att till skattemyndigheterna lämna kontrolluppgifter finns i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

[S3]/r4/ Straff

13 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

 1. bryter mot förbudet i 3 § att verkställa eller ta emot betalning på annat sätt än genom valutahandlare,
 2. köper eller säljer fondpapper i strid med vad som sägs i 4 §,
 3. underlåter att till valutahandlare lämna i 5 § föreskrivna uppgifter eller lämnar oriktiga uppgifter,
 4. bryter mot förbudet i 6 § att sätta in medel på ett eget inlåningskonto i utlandet eller att verkställa eller ta emot betalningar över ett sådant konto,
 5. bryter mot vad som föreskrivs om förvaring i depå i 8 eller 9 §,
 6. lämnar oriktig uppgift i ansökan om undantag enligt 11 §,
 7. underlåter att iaktta med stöd av 12 § föreskriven skyldighet att lämna uppgifter eller visa upp handlingar eller lämnar oriktiga uppgifter.

[S2]I ringa fall döms inte till straff. Lag (1990:1142).

14 §  Om ett vite har förelagts med stöd av 12 § , får inte dömas till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:750) om betalningar till och från utlandet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
 2. Tillstånd i enskilda fall som riksbanken har meddelat enligt valutaförordningen (1959:264) och som avser betalningar m.m. som omfattas av denna lag skall anses som beslut om undantag enligt 11 § denna lag.
Förarbeten
Prop. 1989/90:135
Ikraftträder
1990-07-01

Lag (1990:1142) om ändring i lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:5
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1004) om ändring i lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i 4, 8 och 9 §§ sägs om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1992:1309) om upphävande av lagen (1990:750) om betalningar till och från utlandet m.m.