Upphävd författning

Förordning (1991:1271) om statlig kreditgaranti för bostäder

Departement
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1991-08-29
Ändring införd
SFS 1991:1271
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning lämnas statlig garanti (kreditgaranti) i fråga om sådana lån som kreditinstitut lämnar för att

 1. slutligt finansiera ny- eller ombyggnad av bostäder (investeringslån),
 2. över tiden omfördela ränteutgifterna för bostäder som uppförts eller byggts om med statligt stöd (räntelån).

[S2]Med kreditinstitut avses i denna förordning kreditaktiebolag samt lands- och stadshypoteksinstitutionerna.

2 §  Kreditgarantin berättigar långivaren till ersättning av staten i den utsträckning som följer av 23 och 24 §§.

3 §  Kreditgaranti utfärdas av statens bostadskreditnämnd på begäran av långivaren.

Kreditgarantins omfattning

Investeringslån

4 §  Kreditgaranti för investeringslån lämnas i fråga om

 1. hus som länsbostadsnämnden har godkänt för statligt stöd enligt förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder och
 2. hus för vilka bostadslån enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller motsvarande äldre bestämmelser har beviljats men inte betalats ut före den 1 januari 1992.

5 §  Kreditgaranti för investeringslån lämnas för sådana lån eller lånedelar som överstiger 70 procent av ett garantiunderlag, om inte annat följer av 10 §.

6 §  Garantiunderlaget motsvarar det bidragsunderlag som länsbostadsnämnden enligt 9 § förordningen (1991:151) om beräkning av statligt räntebidrag vid ny- och ombyggnad av bostäder skall använda som utgångspunkt för att beräkna realräntebidrag för huset. Om garantin avser ett småhus, skall dock bestämmelserna om begränsning av bidragsunderlaget i tredje stycket samma paragraf inte tillämpas.

7 §  Beloppet för kreditgarantin får högst motsvara 30 procent av garantiunderlaget, om låntagaren är

 1. en kommun,
 2. en landstingskommun,
 3. ett allmännyttigt bostadsföretag,
 4. ett bostadsföretag som en landstingskommun har ett bestämmande inflytande i och som arbetar utan enskilt vinstsyfte,
 5. en förening som fått regeringens tillstånd att upplåta bostäder med kooperativ hyresrätt,
 6. ett studentbostadsföretag som arbetar utan enskilt vinstsyfte, om kommunen utser minst en av ledamöterna i företagets styrelse och minst en av företagets revisorer jämte suppleanter för dessa, eller
 7. ett bostadsföretag som upplåter bostadslägenheter med hyresrätt, om företaget bedriver verksamhet i former som är jämförbara med ett allmännyttigt bostadsföretag och regeringen medger det.

8 §  Beloppet för kreditgarantin får högst motsvara 29 procent av garantiunderlaget, om låntagaren är en bostadsrättsförening och föreningen uppfyller följande krav:

 1. Föreningen skall arbeta utan enskilt vinstsyfte.
 2. Föreningen skall från bildandet ha en styrelse i vilken mer än halva antalet ledamöter antingen representerar en bostadskooperativ riksorganisation eller en förening som är ansluten till en sådan organisation eller i annat fall är fristående i förhållande till byggintressenter.
 3. Föreningen skall vara eller ha varit föremål för kommunal insyn från bildandet till en tidpunkt fem år efter det att föreningen första gången mottar eller mottagit statligt stöd för ny- eller ombyggnad av bostäder. Den kommunala insynen skall utövas eller ha utövats genom att kommunen antingen utsett minst en av föreningens styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter för dessa eller tillämpat ett system med kommunal rapportör och räkenskapsgranskning genom kommunalt organ.

[S2]Om bostadsrättsföreningens hus inte uppförts med statligt stöd för nybyggnad eller om föreningen inte tidigare beviljats statligt stöd för ombyggnad av huset, är det tillräckligt att föreningen har sådan kommunal insyn som avses i första stycket 3 från och med den dag då ansökan om statligt stöd kommit in till kommunen.

9 §  I andra fall än som avses i 7 och 8 §§ får beloppet för kreditgarantin högst motsvara 25 procent av garantiunderlaget. Om produktionskostnaden för ett låntagarbyggt egnahem är lägre än 95 procent av garantiunderlaget, får kreditgarantin dock inte avse ett större belopp än som motsvarar den del av produktionskostnaden som överstiger 70 procent av garantiunderlaget.

10 §  Bostadskreditnämnden får utfärda kreditgaranti för investeringslån på lånebelopp som understiger 70 procent av garantiunderlaget, om det är nödvändigt för att klara kreditförsörjningen i särskilda fall (utökad kreditgaranti).

Räntelån

11 §  Kreditgaranti för räntelån lämnas i fråga om

 1. hus som länsbostadsnämnden har godkänt för statligt stöd enligt förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder,
 2. hus för vilka bostadslån enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller motsvarande äldre bestämmelser har beviljats men inte betalats ut före den 1 januari 1992 och
 3. andra hus än som avses i 1 eller 2, om huset har uppförts eller byggts om med stöd av sådana bostadslån som avses i 2 eller köpts med stöd av förvärvslån enligt förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem samt låntagaren inte mottar det med detta lån förenade räntebidraget, såvitt avser tiden efter utgången av år 1992.

12 §  Kreditgaranti för räntelån utfärdas med ett årligt garantibelopp som högst motsvarar skillnaden mellan å ena sidan 70 procent av en för året enligt a) nedan beräknad bruttoränta (R */-k/br) för h uset och å andra sidan en för samma år enligt b) nedan beräknad nettoutgift (NU).

SubASubB
a)Rbr = UBR X+RLack X -+ Rr
100100
NR
b)NU = UBRu X- 100
Beteckningar m.m.

[S2]UBR Underlag för beräkning av ränta (beräkningsunderlag). Under de fem första åren då kreditgaranti kan ställas skall beräkningsunderlaget, om garantin avser egnahem som kan få kreditgaranti för investeringslån enligt 4--10 §§, motsvara 95 procent av det bidragsunderlag som länsbostadsnämnden enligt förordningen (1991:151) om beräkning av statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder skall använda som utgångspunkt för att beräkna realräntebidrag för huset och i övriga fall 100 procent av bidragsunderlaget. Inför varje följande femårsperiod skall beräkningsunderlaget i förekommande fall höjas med summan av de årliga garantibelopp för räntelån som under föregående femårsperiod kunnat bestämmas slutligt enligt 14 § första stycket.

[S3]SubA Den räntesats för lån med bunden ränta som enligt föreskrifter av boverket gäller för beräkning av statligt stöd vid ingången av löpande femårsperiod.

[S4]RLack Summan av de årliga garantibelopp för räntelån som under pågående femårsperiod dittills har kunnat bestämmas slutligt enligt 14 § första stycket.

[S5]SubB Den räntesats för lån med rörlig ränta som enligt föreskrifter av boverket gäller för beräkning av statligt stöd under det år beräkningen avser. När beräkningen görs inför ett nytt år skall preliminärt den räntesats som gäller vid ingången till året användas.

RrSumman av de för varje kvartal under året enligt formeln
SubASubBSubB
(UBR X-+ RLack X- *)X-
100100100

[S6]beräknade räntorna på sådana räntelån med kreditgaranti som har kunnat tas upp under tidigare kvartal.

UBRu garantibelopp för räntelån.Beräkningsunderlaget för ränta utan uppräkning med
NRDen nettoräntesats som anges i 13 §.

13 §  För hus som avses i 11 §1 och 2 skall som nettoräntesats för det första året efter husets eller ombyggnadens färdigställande gälla det antal procentenheter som anges i följande sammanställning.

FärdigställandeårProcentenheter
19923,75
19933,85
19943,95
1995 eller senare4,00

[S2]För hus som avses i 11 § 3 skall nettoräntesatsen för år 1993 motsvara den garanterade räntesats för räntebidrag som enligt tillämpliga bestämmelser gäller vid utgången av år 1992 eller, om huset är ett egnahem, 70 procent av en sådan räntesats. Nettoräntesatsen skall i dessa fall dessutom höjas med 0,15 procentenheter vid slutet av det räntebidragsår som enligt äldre författningar pågår vid ingången av år 1993.

[S3]För varje följande år skall nettoräntesatsen enligt första eller andra stycket ökas (multipliceras) med ett tal som motsvarar den procentuella höjningen av det konsumentprisindex med vilket länsbostadsnämnden beräknar realräntebidraget för huset under senast föregående tolvmånadersperiod.

14 §  För de år då realräntebidrag kan lämnas skall det årliga garantibeloppet för räntelån slutligen bestämmas till ett belopp som högst motsvarar det för året enligt 12 och 13 §§ beräknade räntebeloppet, minskat med för samma år beräknat fullt realräntebidrag, till den del bidragsbeloppet inte överstiger det beräknade räntebeloppet.

[S2]Om nettoutgiften för ett år överstiger 70 procent av den för samma år beräknade bruttoräntan, skall garantibeloppet för ackumulerad räntelåneskuld minskas vid utgången av året med det överskjutande beloppet.

Krav för att kreditgarantin skall gälla

Allmänt

15 §  För att kreditgarantin skall gälla krävs att långivaren

 1. har säkerhet för det garanterade lånebeloppet i form av panträtt i den fastighet på vilket huset är beläget eller i tomträtten till fastigheten samt i förekommande fall kommunal borgen enligt 21 §,
 2. förvaltar utlämnat lån under bankmässiga former och med iakttagande av god sed i kreditförhållanden,
 3. underrättar bostadskreditnämnden om låntagaren underlåter att betala ränta eller amortering, i den utsträckning och på det sätt som nämnden bestämmer, och
 4. betalar föreskriven årlig avgift för garantin (garantiavgift).

[S2]Bostadskreditnämnden får godta annan lånesäkerhet än panträtt i fastigheten eller tomträtten, om

 1. huset är beläget på mark som ägs av staten eller kyrkan, eller
 2. det annars finns särskilda skäl.

Pantsäkerhet

16 §  Säkerheten i form av panträtt i fastigheten eller tomträtten skall i fråga om investeringslånebeloppet utgöras av pantbrev på motsvarande belopp med förmånsrätt inom 100, 99 eller 95 procent av fastighetens pantvärde, allteftersom garantibeloppet skall bestämmas med ledning av 7, 8 eller 9 §.

[S2]Pantvärdet skall motsvara garantiunderlaget enligt 6 §, i förekommande fall med tillägg för

 1. sådana kostnader för projektet som inte ingår i garantiunderlaget samt
 2. det beräknade värdet av mark, byggnad eller annat som ingick i eller hörde till fastigheten när projektet påbörjades och som inte ingår i garantiunderlaget.

17 §  I fråga om räntelån för sådana hus som avses i 11 § 1 skall pantsäkerheten i fastigheten eller tomträtten utgöras av pantbrev vars nedre gräns i förmånsrättshänseende inte får ligga efter 100, 99 eller 95 procent av fastighetens pantvärde, allteftersom garantibeloppet för investeringslånet skall bestämmas med ledning av 7, 8 eller 9 §. Om det till säkerhet för räntelån ligger flera pantbrev, skall det första pantbrevet ha den angivna placeringen i förmånsrättshänseende och de övriga ha förmånsrätt omedelbart efter det första pantbrevet.

[S2]Om det för huset har lämnats lån enligt förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m. skall pantbrevet eller pantbreven för räntelån ha förmånsrätt omedelbart efter pantbrevet för tilläggslånet.

18 §  I fråga om räntelån för sådana hus som avses i 11 §2 och 3 får säkerheten, om det finns lån mot säkerhet i fastigheten eller tomträtten som före den 11 oktober 1990 utbetalats av eller avtalats med bank- eller annat kreditinstitut som avses i 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, utgöras av pantbrev som har förmånsrätt omedelbart efter det högsta av

 1. 100 procent av fastighetens eller tomträttens marknadsvärde år 1990, eller
 2. summan av de pantbrev som ligger som säkerhet för nämnda lån.

19 §  I andra fall än som avses i 17 och 18 §§ skall pantsäkerheten för räntelån utgöras av antingen

 1. sådana pantbrev i fastigheten eller tomträtten som anges i 17 §, eller
 2. pantbrev som har förmånsrätt omedelbart efter sådana pantbrev som ligger som säkerhet för lån som utbetalats eller avtalats före den 1 januari 1992, om lånet eller lånen har lämnats av bank- eller annat kreditinstitut som avses i 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank för att finansiera investeringar i huset.

20 §  Pantsäkerhet för räntelån behöver inte finnas tidigare än vid utgången av den tolvmånadersperiod under vilken räntelånet tas upp.

Kommunal borgen för investeringslån i vissa fall

21 §  Om investeringslånet avser ett egnahem eller ett småhus som upplåts med bostadsrätt krävs, för att garantin skall gälla, även att kommunen åtagit sig att före staten svara för förlust på det garanterade lånebeloppet intill 40 procent av den mot detta belopp svarande utestående skulden vid förlusttillfället.

Garantiavgift

22 §  Den årliga garantiavgiften skall bestämmas på grundval av garanterat lånebelopp och skall motsvara 0,5 procent av detta belopp.

[S2]Garantiavgiften betalas i förskott. Ändras det garanterade lånebeloppet till följd av bestämmelserna i 14 § första stycket, skall avgiften ändras i motsvarande mån.

[S3]Garantiavgiften betalas till bostadskreditnämnden.

Ersättning till långivaren

23 §  Kreditgarantin berättigar till ersättning om säkerheten för det garanterade lånet eller den garanterade lånedelen inte räcker till för att betala långivarens fordran och det hus som avses med det garanterade lånebeloppet antingen

 1. säljs till följd av att låntagaren inte fullgör sina åtaganden enligt låneförbindelsen eller annars åsidosätter villkoren för lånet, eller
 2. säljs av annat skäl och bostadskreditnämnden godkänt köpeskillingen.

24 §  I det fall som avses i 23 § 1 lämnas ersättning för kreditinstitutets kapital- och ränteförluster på de lånedelar som omfattas av garantin med de belopp som följer av 6 kap. 3 § jordabalken.

[S2]I det fall som avses i 23 § 2 lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar det pantbrevsbelopp som inte täcks av den godkända köpeskillingen jämte den på detta belopp belöpande ränteskillnadsersättningen.

Regress och eftergift

25 §  Om ersättning har betalats ut enligt 23 och 24 §§, inträder staten i långivarens rätt mot låntagaren intill utbetalat belopp (statens regressfordran).

26 §  Bostadskreditnämnden får helt eller delvis efterge statens regressfordran enligt 25 §, om låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar och nämnden bedömer att låntagaren även framdeles kommer att vara ur stånd att betala fordringen.

[S2]Bostadskreditnämnden får vidare, i fråga om räntelån som har tagits upp av en egnahemsägare, helt eller delvis

 1. efterge statens regressfordran till den del fordringen avser ersättning för sådant underskott vid försäljning av huset som uppkommit till följd av att fastighetsprisutvecklingen på den ort där huset är beläget har varit svagare än i riket som helhet,
 2. efterge statens regressfordran om det med hänsyn till omständigheterna i annat fall inte är skäligt att utnyttja statens regressrätt.

[S3]Bostadskreditnämnden vidtar de åtgärder som behövs för att bevaka och driva in statens fordran.

Övriga bestämmelser

27 §  Bostadskreditnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

28 §  Bostadskreditnämnden får meddela föreskrifter för verkställighet av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1271) om statlig kreditgaranti för bostäder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Kreditgarantier för räntelån till hus som avses i 11 § 3 lämnas dock inte för tid före den 1 januari 1993.
  Kravet på kommunal borgen enligt 21 § för investeringslån som avser småhus som upplåts med bostadsrätt gäller inte om det för huset har beviljats bostadslån enligt nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) eller motsvarande äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:34
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1991:1924

  Omfattning
  upph.