Upphävd författning

Förordning (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1991-12-12
Ändring införd
SFS 1991:1809 i lydelse enligt SFS 1995:1031
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1015) om riksvägplan och planer för länstrafikanläggningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Till ledning vid fördelning av medel för byggande och drift av statliga vägar skall det upprättas en rikstäckande väghållningsplan för hela landet och en regional väghållningsplan för varje väg- och trafikregion.

[S2]För byggande av allmänna vägar som är länsvägar, länsjärnvägar och andra trafikanläggningar skall det för varje län upprättas en plan för länstrafikanläggningar. Planen skall även redovisa investeringar i fartyg för regional kollektiv person- och godstrafik. Förordning (1994:1392).

2 §  Den rikstäckande planen skall upprättas främst utifrån övergripande behov för hela landet. De regionala planerna skall upprättas främst utifrån regionala behov.

[S2]Planerna för länstrafikanläggningar upprättas främst utifrån regionala och lokala behov. När en plan för länstrafikanläggningar skall upprättas för allmänna vägar som är länsvägar skall den regionala planen vara vägledande.

3 §  Den rikstäckande planen, de regionala planerna och planerna för länstrafikanläggningar skall ligga till grund för en treårig budget. Förordning (1993:1093).

Rikstäckande väghållningsplan

4 §  Den rikstäckande planen upprättas av Vägverket. Planen skall omfatta

 1. angivandet av ett rikstäckande vägnät av riksvägar av särskild betydelse (stamvägnätet) och av mål för standard på detta vägnät,
 2. den inriktning av byggande och drift på stamvägnätet som är nödvändig för att nå målen,
 3. förutsättningar, ramar och mål för regionala planer,
 4. övergripande avvägning mellan olika väghållningsåtgärder i den rikstäckande planen och de regionala planerna,
 5. förslag till fördelning av anslag till olika väghållningsåtgärder och andra finansiella förutsättningar, och
 6. beskrivning av konsekvenser av planens genomförande, bl. a. genom upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning.

5 §  Den rikstäckande planen skall avse tio år.

[S2]Planen skall förnyas vart fjärde år om inte regeringen föreskriver eller i det enskilda fallet beslutar något annat. Varannan revidering skall endast avse mindre ändringar. Förordning (1995:1031).

6 §  Innan den rikstäckande planen upprättas skall Vägverket hämta in synpunkter på utbyggnad och drift av stamvägnätet från länsstyrelserna, kommunerna och andra som kan ha ett väsentligt intresse av planen.

7 §  Vägverket skall hämta in yttranden över den upprättade planen från länsstyrelserna, Banverket, Boverket, Statens naturvårdsverk, Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap och Närings- och teknikutvecklingsverket samt ge kommunerna tillfälle att lämna synpunkter på planen. Förordning (1994:387).

8 §  Den rikstäckande planen skall godkännas av regeringen.

[S2]Vägverket skall sända kopia av den godkända planen till

 1. Banverket,
 2. Boverket,
 3. Statens naturvårdsverk,
 4. Närings- och teknikutvecklingsverket,
 5. länsstyrelserna,
 6. Överstyrelsen för civil beredskap,
 7. Försvarsmakten,
 8. kommunerna.

[S3]Regionala väghållningsplaner Förordning (1994:387).

9 §  De regionala väghållningsplanerna upprättas av Vägverkets väghållningsregioner. Planerna skall omfatta

 1. mål för standard på riksvägar och länsvägar i regionen för vilka staten är väghållare och som inte ingår i stamvägnätet,
 2. den inriktning av byggande och drift på dessa vägar som är nödvändig för att nå målen,
 3. bedömning av de väghållningsåtgärder som bör utföras under den tid planerna avser i förhållande till åtgärder inom andra transportsystem,
 4. förslag till fördelning av anslag till olika vägåtgärder och andra finansiella förutsättningar, och
 5. beskrivning av konsekvenser av planens genomförande, bl.a. genom upprättande av miljökonsekvensbeskrivning. Förordning (1993:1093).

10 §  De regionala planerna skall avse tio år.

[S2]Planen skall förnyas vart fjärde år om inte regeringen föreskriver eller i det enskilda fallet beslutar något annat. Varannan revidering skall endast avse mindre ändringar. Förordning (1995:1031).

11 §  Innan en regional väghållningsplan upprättas skall Vägverkets väg- och trafikregion hämta in synpunkter från berörda länsstyrelser och kommuner samt från andra som kan ha ett väsentligt intresse av planen. Förordning (1992:1510).

12 §  Berörda länsstyrelser skall yttra sig över den upprättade planen. Länsstyrelsen skall därvid ge berörda kommuner tillfälle att lämna synpunkter på planen.

13 §  En regional väghållningsplan skall godkännas av Vägverket.

[S2]En kopia av den godkända planen skall sändas till regeringen, berörda länsstyrelser och kommuner samt den huvudman som avses i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik (trafikhuvudmannen).

Planer för länstrafikanläggningar

14 §  Varje länsstyrelse skall upprätta en flerårsplan för länet (plan för länstrafikanläggningar) som omfattar

 1. allmänna vägar som är länsvägar,
 2. spåranläggningar som är länsjärnvägar,
 3. sådana anläggningar för vilka statsbidrag kan lämnas enligt 2 § 1--4, 6 och 7 förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m. m.,
 4. investeringar i stomjärnvägsnätet som är betingade av regional kollektiv person- och godstrafik. Förordning (1994:1392).

15 §  Planen för länstrafikanläggningar skall redovisa alla företag som beräknas bli utförda under planens giltighetstid med hänsyn till de medel eller bidrag som anvisas i statsbudgeten för att bygga länstrafikanläggningar eller till andra finansiella förutsättningar.

[S2]Företagen skall anges i ordning efter angelägenhetsgrad. Vid byggande av länstrafikanläggningar skall den i planen fastställda angelägenhetsordningen i huvudsak följas.

16 §  Redovisningen enligt 15 § skall innehålla uppgifter om

 1. beräknade kostnader eller bidrag,
 2. konsekvenser av att genomföra företagen, även en miljökonsekvensbeskrivning, och
 3. under vilken tid arbetena beräknas bli utförda (tidpunkt för start och avslutning).

17 §  Planer för länstrafikanläggningar skall avse tio år.

[S2]En plan för länstrafikanläggningar skall förnyas vart fjärde år om inte regeringen föreskriver eller i det enskilda fallet beslutar något annat. Varannan revidering skall endast avse mindre ändringar. Förordning (1995:1031).

18 §  Länsstyrelsen tillsätter en särskild beredningsgrupp för beredning av planen för länstrafikanläggningar.

19 §  Innan planen för länstrafikanläggningar upprättas, skall länsstyrelsen begära in förslag om de länstrafikanläggningar som bör utföras i länet under den tid som planen avser. Förslag skall inhämtas från

 1. Banverket,
 2. Vägverkets väg- och trafikregion,
 3. trafikhuvudmannen,
 4. kommunerna i länet,
 5. andra som kan ha ett väsentligt intresse i ärendet. Förordning (1992:1510).

20 §  Länsstyrelsen fastställer planen för länstrafikanläggningar sedan Vägverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och de förslagsgivare som anges i 19 § yttrat sig över den och länsstyrelsen samrått med Statens naturvårdsverk. Förordning (1994:1392).

21 §  Om en väsentlig avvikelse behöver göras från en fastställd plan för länstrafikanläggningar, skall länsstyrelsen efter samråd med Statens naturvårdsverk ändra planen.

[S2]Innan länsstyrelsen beslutar om ändring skall länsstyrelsen höra Vägverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och de förslagsgivare som anges i 19 §. Förordning (1994:1392).

22 §  Länsstyrelsen skall sända kopia av en fastställd plan för länstrafikanläggningar samt underrättelse om beslut om ändring av en sådan plan till

 1. regeringen,
 2. Vägverket,
 3. Banverket,
 4. Luftfartsverket,
 5. Sjöfartsverket,
 6. Statens naturvårdsverk,
 7. kommunerna i länet,
 8. trafikhuvudmannen. Förordning (1994:1392).

23 §  Länsstyrelsen skall i länets författningssamling föra in meddelande om beslut att fastställa en plan för länstrafikanläggningar och om ändring av en sådan plan.

Bemyndigande

24 §  Vägverket meddelar föreskrifter för redovisning enligt 4 § 6, 9 § 5 och 16 § denna förordning.

Överklagande m. m.

25 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

26 §  Om Vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattningar om innehållet i en regional väghållningsplan eller en plan för länstrafikanläggningar skall planen överlämnas till regeringen för att godkännas respektive fastställas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992, då förordningen (1988:1015) om riksvägplan och planer för länstrafikanläggningar skall upphöra att gälla utom vad avser planer som skall gälla till och med år 1993.
  Denna förordning tillämpas första gången på de planer som upprättas samt godkänns och fastställs år 1993 för åren 1994--2003.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:87, Prop. 1990/91:100
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1510) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150, Bet. 1991/92:FiU2
  Omfattning
  ändr. 9, 11, 14, 19 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1093) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för företag som påbörjats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 9, 14, 20, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1993-12-01

Förordning (1994:387) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1392) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:279, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:TU26
  Omfattning
  ändr. 1, 14, 20, 21, 22 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1031) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

Förarbeten
Rskr. 1994/95:230, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:TU13
Omfattning
ändr. 5, 10 17 §§
Ikraftträder
1995-08-01

Förordning (1997:264) om upphävande av förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

  Övergångsbestämmelse

  Godkända eller fastställda planer enligt den upphävda förordningen skall dock fortsätta att gälla tills dessa planer ersatts av en godkänd nationell väghållningsplan enligt förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan eller av fastställda länsplaner enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:174, Prop. 1996/97:53, Bet. 1996/97:TU7
  Omfattning
  upph.