Inaktuell version

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2008:150
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjukvårdshuvudmän) ska, i fråga om personer som omfattas av sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lämna ersättning för resekostnader

 1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av staten, ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband med sjukhusvård enligt 2 kap. 4 § lagen om allmän försäkring,
 2. i samband med rådgivning enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m.,
 3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m. m.,
 4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappad,
 5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,
 6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av högskolestyrelse,
 7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,
 8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband med insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
 9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

[S2]I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med Socialstyrelsens tillstånd.

[S3]För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning.

[S4]Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid sjukgymnastik enligt lagen (1993:1652) om sjukgymnastikersättning. Lag (2008:150).

Prop. 2007/08:49: Förslaget i första stycket 5 innebär en följdändring med anledning av att 2 kap. 3 § AFL föreslås upphävas. I bestämmelsen görs i stället en hänvisning till den nya lagen om statligt tandvårdsstöd.

I första stycket 10 hänvisas till lagen (1991:1136) om försöksverksamhet med kommunal primärvård, vilken slutade gälla den 1 januari 2005. Punkt 10 i den nu aktuella lagen bör därför tas bort.

Prop. 2016/17:43: Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjukvårdshuvudmän) ska, i fråga om personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, lämna ersättning för resekostnader

1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband med sjukhusvård,

2. i samband ...

Prop. 2012/13:175: Paragrafen behandlas i avsnitt 8.

I fjärde stycket görs ändringar som en konsekvens av att bl.a. rubriken till lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik ändras.

2 §  Resekostnadsersättning enligt 1 § beräknas enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. Lag (1995:1488).

3 §  Frågor om resekostnadsersättning enligt denna lag prövas, efter ansökan om sådan ersättning, av den sjukvårdshuvudman inom vars område sökanden är bosatt. Ersättningen betalas av sjukvårdshuvudmannen.

4 §  Om en internationell överenskommelse om social trygghet innefattar åtagande för Sverige att svara för resekostnader i samband med sjukresor, skall ersättning för dessa kostnader lämnas av den sjukvårdshuvudman inom vars område vård för sjukdomen har getts.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på ersättning för kostnader för resa som påbörjas efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:135
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:355, Prop. 1992/93:160, Bet. 1992/93:SoU22
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1659) om ändring i lagen (1993:591) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

  Förarbeten
  Prop. 1993/94:75, Bet. 1993/94:SoU14
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1993:591

Lag (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för resor som påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:383, Prop. 1994/95:195, Bet. 1994/95:SoU24
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1488) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för resor som har påbörjats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1995:1489) om ändring i lagen (1995:844) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1995:844

Lag (2008:150) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Rskr. 2007/08:145, Prop. 2007/08:49, Bet. 2007/08:SoU9
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:1245) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:937) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:1144) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Rskr. 2013/14:130, Prop. 2012/13:175, Bet. 2013/14:SoU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2017:36) om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-04-01