Upphävd författning

Tobakslag (1993:581)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2004:485
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak meddelas i denna lag bestämmelser om

 • begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus,
 • rökfri arbetsmiljö,
 • varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar till tobaksvaror,
 • begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror,
 • marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukännetecken i marknadsföring av andra varor eller tjänster samt
 • produktkontroll m.m. av tobaksvaror. Lag (2002:811).

/Träder i kraft I: 2005-06-01/

2 §  Rökning är förbjuden

 1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
 2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
 3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
 4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel,
 5. i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus,
 6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap.1-3 §§ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, samt
 7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna. Lag (2004:485).

3 § Har upphävts genom lag (1994:98).

/Träder i kraft I: 2005-06-01/

4 §  I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts, skall i ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts rökning vara förbjuden. I fråga om sovkupéer och andra utrymmen som upplåts för tillfällig bostad på färdmedel i inrikes kollektivtrafik gäller i stället 2 § 4.Lag (2004:485).

5 §  Bestämmelserna i 2 § gäller inte i fråga om bostäder och andra lokaler för boende som inte är tillfälligt. Lag (1994:98).

/Träder i kraft I: 2005-06-01/

6 §  Rökning är trots bestämmelserna i 2 § 2-4, 6 och 7 tillåten i delar av de lokaler eller andra utrymmen som avses där, om dessa delar särskilt avsatts för rökning. Detsamma gäller lokaler som avses i 2 § 1 och som är upplåtna enbart för personal.

[S2]Trots bestämmelsen i 2 § 5 får rökning tillåtas i restauranger och på andra serveringsställen i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Rum där rökning tillåts får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Rummen skall vara belägna så att besökare inte måste passera genom dessa. Arbetstagare skall endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen, när rökning pågår. Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som har direkt samband med rummens funktion. Mat eller dryck får inte föras med in i dessa rum.

[S3]Avvikelse från 2 § 1-4, 6 och 7 samt 4 § får göras om det finns särskilda skäl till det på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller användningssätt eller av omständigheterna i övrigt. Lag (2004:485).

/Träder i kraft I: 2005-06-01/

6 a §  Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om utformning och ventilation av sådana rum som avses i 6 § andra stycket. Lag (2004:485).

7 §  Den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av någon av bestämmelserna i 2 och 4 §§ svarar för att bestämmelserna följs.

[S2]Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas. Lag (1994:98).

Rökfri arbetsmiljö

8 §  I andra fall än som avses i 2 och 4 §§ svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här personer som avses i 1 kap. 2 § första stycket och 3 §arbetsmiljölagen (1977:1160). Lag (1994:98).

Varningstexter m.m.

9 §  Förpackning till tobaksvara som är avsedd att i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet skall i den utsträckning och på det sätt som regeringen föreskriver förses med

 1. texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker som är förbundna med bruk av tobak och om rökavvänjning (varningstexter),
 2. deklaration som upplyser om skadliga ämnen som tobaksvaran innehåller eller ger upphov till (innehållsdeklaration),
 3. uppgifter för att säkerställa identifikation av platsen och tiden för tobaksvarans tillverkning.

[S2]Regeringen får överlämna åt en myndighet att meddela föreskrifter enligt första stycket. Lag (2002:586).

10 §  Tillverkaren eller importören svarar för att förpackning till tobaksvara förses med varningstexter och innehållsdeklaration.

11 §  En tobaksvara får inte i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet, om den saknar varningstexter eller innehållsdeklaration eller om text eller deklaration är uppenbart oriktig.

Handel m.m.

12 §  Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder.

[S2]Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. Lag (1996:941).

12 a §  Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter skall anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när försäljningen påbörjas. Lag (2002:281).

13 §  Tobaksvara får föras in i landet endast av den som har fyllt 18 år. Lag (1996:941).

Marknadsföring

14 §  En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får inte använda kommersiella annonser i periodiska skrifter eller i andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig. Inte heller får vid sådan marknadsföring användas kommersiella annonser i ljudradio- eller TV-program. Detta gäller även sådana TV-sändningar över satellit som omfattas av radio-_och_TV-lagen (1996:844).

[S2]Vid marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter på något annat sätt än som avses i första stycket skall en näringsidkare iaktta särskild måttfullhet. I synnerhet gäller att reklam eller annan marknadsföring inte får vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

14 a §  En näringsidkare som marknadsför antingen en annan vara än en tobaksvara eller en tjänst till konsumenter får inte använda ett varukännetecken som helt eller delvis används för en tobaksvara eller enligt gällande bestämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat för en sådan vara, om marknadsföringen sker

 1. i kommersiella annonser i periodiska skrifter eller i andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, eller
 2. i kommersiella annonser i ljudradio- eller TV-program eller i TV-sändningar över satellit som omfattas av radio- och TV- lagen (1996:844).

[S2]Om en näringsidkare använder ett sådant varukännetecken som avses i första stycket vid marknadsföring till konsumenter på något annat sätt än som där sägs, skall näringsidkaren iaktta den måttfullhet som är betingad av att kännetecknet också kan förknippas med tobaksvaran.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas inte

 1. i fråga om ett varukännetecken som i endast begränsad omfattning förekommer vid marknadsföring av tobaksvaror,
 2. i fråga om ett varukännetecken som framträder i en form som tydligt skiljer sig från utseendet på tobaksvarans kännetecken, eller
 3. i andra fall om det är oskäligt. Lag (2002:811).

14 b §  Vid marknadsföring av tobaksvaror får inte texter, namn, varumärken och figurativa eller andra märken som ger intryck av att en viss tobaksvara är mindre skadlig än andra användas på förpackningar till tobaksvaror. Lag (2002:586).

15 §  En marknadsföringsåtgärd som strider mot 14-14 b §§ skall vid tilllämpningen av 4, 14 och 19 §§marknadsföringslagen (1995:450) anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider mot 14 § första stycket andra och tredje meningen eller 14 a § första stycket 2 kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 22-28 §§marknadsföringslagen. Lag (2003:167).

Produktkontroll m.m.

16 §  Tillverkare eller importör av tobaksvara skall, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen, till Statens folkhälsoinstitut lämna uppgifter om ingredienser och kvantiteter av dessa i tobaksvaror samt om deras effekter på hälsan. Lag (2002:586).

17 §  Regeringen får, om det finns särskilda hälsoskäl, föreskriva att vissa slag av tobaksvaror inte får tillverkas i eller föras in till Sverige för försäljning till konsumenter.

18 §  Regeringen, eller myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvara får innehålla eller ge upphov till, samt om mätning och övervakning av sådana gränsvärden. En vara som inte uppfyller föreskrifterna får inte tillverkas eller säljas i Sverige. Inte heller får en sådan vara föras in till Sverige för försäljning till konsumenter. Lag (2002:586).

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

18 a §  En vara som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av 18 § får inte föras ut till ett land utanför Europeiska gemenskapen. Lag (2002:586).

Tillsyn

19 §  Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas av

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller
  1. lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart för personal, och
  2. lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § skall tillämpas, samt
 2. Statens folkhälsoinstitut när det gäller
  1. miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,
  2. lokaler som avses i 4 §,
  3. varningstexter m.m. enligt 9-11 §§,
  4. handel enligt 12 § och anmälan enligt 12 a §, och
  5. produktkontroll m.m. enligt 16-18 §§.

[S2]Den omedelbara tillsynen utövas av

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka verket har den centrala tillsynen, och
 2. den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer när det gäller dels de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen, dels handel enligt 12 § och anmälan enligt 12 a §.

[S3]Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt andra stycket 2.

[S4]För tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna för marknadsföring finns särskilda regler i marknadsföringslagen (1995:450). Lag (2002:281).

19 a §  En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Lag (2002:281).

20 §  Statens folkhälsoinstitut får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i 9-11 §§ och 16-18 §§ eller med stöd av dem meddelade föreskrifter skall följas.

[S2]En tillsynsmyndighet som anges i 19 § andra och tredje styckena får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen skall följas.

[S3]I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får inte förvandlas. Lag (2001:308).

21 §  En tillsynsmyndighet får besluta att en tobaksvara skall tas om hand, om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid med lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. Kronofogdemyndigheten skall vid behov lämna handräckning när en vara skall tas om hand.

[S2]Om en vara har tagits om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens kontroll vidta de rättelser som behövs för att varan skall få säljas. Varan skall återlämnas om det görs sannolikt att den inte kommer att säljas i strid med lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna. I annat fall får varan förstöras genom tillsynsmyndighetens försorg.

[S3]Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

22 §  En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn enligt denna lag.

23 §  För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av lagen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och får där göra undersökningar och ta prover. För uttagna prov betalas inte ersättning. Kronofogdemyndigheten skall lämna den handräckning som behövs för tillsynen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov.

24 §  Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja eller på annat sätt använda sig av vad han därvid fått veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Överklagande

25 §  Beslut som en i 19 § angiven nämnd har fattat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Beslut som Statens folkhälsoinstitut har meddelat med stöd av 20 § första stycket eller 21 § eller som Arbetsmiljöverket meddelat får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2001:308).

26 §  Beslut om en föreskrift enligt 18 § eller 23 § andra stycket som en myndighet har meddelat med stöd av ett bemyndigande får inte överklagas.

[S2]Beslut om föreskrifter enligt 9 § som en myndighet har meddelat med stöd av ett bemyndigande får överklagas hos regeringen av tillverkare av tobaksvaror och importörer av tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsumenter inom landet. Lag (1996:941).

Ansvar

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

27 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 § döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.

[S3]Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud skall inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2002:586).

/Träder i kraft I: 2005-01-01/

28 §  Bestämmelser om ansvar för olovlig införsel och olovlig utförsel av tobaksvaror finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2002:586).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tobakslag (1993:581)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:356, Prop. 1992/93:185, Bet. 1992/93:SoU26
  Ikraftträder
  1993-07-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 12 § andra stycket

Lag (1994:98) om ändring i tobakslagen (1993:581)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:149, Prop. 1993/94:98, Bet. 1993/94:SoU17
  Omfattning
  upph. 3, 13 §§; ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 18 §§, rubr. närmast före 2, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:460) om ändring i tobakslagen (1993:581)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:267, Prop. 1994/95:123, Bet. 1994/95:LU16
  Omfattning
  ändr. 14 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:858) om ändring i tobakslagen (1993:581)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:296, Prop. 1995/96:160, Bet. 1995/96:KU29
  Omfattning
  ändr. 12, 14 §§
  Ikraftträder
  1996-12-01

Lag (1996:941) om ändring i tobakslagen (1993:581)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, men tillämpas, såvitt gäller 25 § fjärde stycket, inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:7, Prop. 1995/96:228, Bet. 1996/97:SoU4
  Omfattning
  nuvarande 12, 14-25 §§ betecknas 14-26 §§, nuvarande rubr. närmast före 12, 15, 18, 24 §§ sätts närmast före de nya 14, 16, 19, 25 §§; ändr. 1 §, de nya 15, 19, 20, 25, 26 §§; nya 12, 13, 27 §§, rubr. närmast före 12, 27 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2000:767) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:2, Prop. 1999/2000:141, Bet. 2000/01:AU2
Omfattning
ändr. 19, 25 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1250) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 27 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:308) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:233, Prop. 2000/01:99, Bet. 2000/01:SoU16
Omfattning
ändr. 16, 19, 20, 25 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 4 § och i övrigt den 1 juli 2002.
 2. Den som den 1 juli 2002 i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter, skall senast den 1 januari 2003 göra sådan anmälan som avses i 12 a §.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:235, Prop. 2001/02:64, Bet. 2001/02:SoU8
Omfattning
ändr. 4, 19 §§; nya 12 a, 19 a §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:586) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 september 2003 i fråga om 14 b och 15 §§, den 1 januari 2005 i fråga om 18 a, 27 och 28 §§ och i övrigt den 30 september 2002.
 2. Tobaksvaror, i form av cigaretter, som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § i dess nya lydelse får fortsätta att säljas längst till och med den 30 september 2003.
 3. Andra tobaksvaror än cigaretter som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § i dess nya lydelse eller som inte är förenliga med 14 b § får fortsätta att säljas längst till och med den 30 september 2004.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:283, Prop. 2001/02:162, Bet. 2001/02:SoU20
Omfattning
ändr. 9, 15, 16, 18, 27 §§; nya 14 b, 18 a, 28 §§
Ikraftträder
2002-09-30

Lag (2002:811) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:1, Prop. 2001/02:64, Bet. 2002/03:KU2
Omfattning
ändr. 1, 15 §§; ny 14 a §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:167) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:152, Prop. 2002/03:87, Bet. 2002/03:SoU16
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2003-09-30

Lag (2004:485) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:216, Prop. 2003/04:65, Bet. 2003/04:SoU8
Omfattning
ändr. 2, 4, 6 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2005-06-01

Lag (2005:369) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:260, Prop. 2004/05:118, Bet. 2004/05:SoU21
Omfattning
nuvarande 12 a, 14 b, 19 a §§ betecknas 12 c, 9 a, 19 b §§; ändr. de nya 9 a, 12 c §§, 1, 12, 14, 14 a, 15, 19, 20, 25, 27 §§, rubr. närmast före 14 §; nya 12 a, 12 b, 14 b, 18 b, 19 a §§, rubr närmast före 12, 12 b, nya 12 c, 13, 14, 14 a, 14 b, 15 §§; omtryck
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning om ikraftträdande av lagen (2005:469) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Omfattning
ikrafttr. av 12 b § i 2005:369
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2008:495) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:222, Prop. 2007/08:115, Bet. 2007/08:CU21
Omfattning
ändr. 15, 19 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:455) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:682) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:344, Prop. 2009/10:207, Bet. 2009/10:SoU25
Omfattning
ändr. 12 c, 19, 19 a, 21, 23, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 12 c, 27 §§; nya 12 d, 19 c, 20 a, 23 a, 23 b, 27 a §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:727) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:331, Prop. 2009/10:115, Bet. 2009/10:KU25
Omfattning
ändr. 14, 14 a, 14 b §§
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1317) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:6, Prop. 2009/10:223, Bet. 2010/11:SfU3
Omfattning
ändr. 18 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:264) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:206, Prop. 2011/12:95, Bet. 2011/12:SoU19
Omfattning
ändr. 19 a §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:630) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:280, Prop. 2012/13:116, Bet. 2012/13:SoU27
Omfattning
ändr. 16, 18 b, 19, 19 a, 20, 23 a, 25 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:119) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:164, Prop. 2013/14:56, Bet. 2013/14:SoU16
Omfattning
nya 22 a, 22 b §§
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:757) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 19 a, 23 a, 23 b §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:353) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:188, Prop. 2015/16:82, Bet. 2015/16:SoU10
Omfattning
ändr. 1, 9, 9 a, 10, 11, 12 b, 16, 18, 18 a, 19, 19 a, 19 b, 20, 27 §§, rubr. närmast före 9, 16 §§; nya 1 a, 1 b, 12 e, 12 f, 18 c, 18 d §§
Ikraftträder
2016-05-20

Lag (2018:572) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:304, Prop. 2017/18:151, Bet. 2017/18:KU30
Omfattning
upph. 19 c §
Ikraftträder
2018-07-01

Ändring, SFS 2018:2088

Omfattning
upph.