Prop. 2020/21:187

Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 april 2021

Stefan Löfven

Jennie Nilsson (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I maj 2018 antogs en ny EU-förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, som ersätter den nuvarande EUförordningen på området. Regeringen föreslår i propositionen ändringar i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden för att anpassa svensk lagstiftning till förordningen. Ändringarna innebär bl.a. att Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets möjlighet att delegera uppgifter till kontrollorgan utvidgas och att ett nytt bemyndigande införs som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att lämna de uppgifter som en myndighet behöver för handläggning av EU-stöd för ekologisk produktion. Därutöver lämnas förslag som innebär att den myndighet som har delegerat uppgifter till ett kontrollorgan har rätt att överklaga en länsstyrelses beslut, om länsstyrelsen ändrar ett beslut som har fattats av kontrollorganet. Om ett kontrollorgan har fattat ett beslut som överklagas till en länsstyrelse och länsstyrelsens beslut överklagas av en enskild föreslås vidare att den delegerande myndigheten ska vara den enskildes motpart, sedan handlingarna överlämnats till domstolen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion.

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

dels att 27 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 3, 7, 19, 26 och 30 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Denna lag kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och

2. tillämpningsförordningar till rådets förordning (EG) nr 834/2007.

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007, och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2018/848.

Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG, och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2017/625.

1 Senaste lydelse 2021:174.

3 §2

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person.

I fråga om åtgärder då regelverket inte följs eller vid sådan misstanke får ett sådant överlämnande endast innefatta en rätt att

1. återkalla ett utfärdat certifikat,

2. besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda marknadsföring av ett parti eller en produktionsomgång enligt artikel 30.1 första stycket i rådets förordning (EG) nr 834/2007, eller

3. besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda saluföring enligt artikel 91 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

I förordning (EU) 2017/625 och förordning (EU) 2018/848 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett sådant kontrollorgan som avses i förordningarna.

7 §3

Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan som avses i 3 § första stycket ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet, – 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, – 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter, – 31 § om dokumentation av beslut, – 32 § om motivering av beslut, – 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

– 35 § om när beslut får verkställas,

– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och – 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

2 Senaste lydelse 2021:174. 3 Senaste lydelse 2021:174.

19 §

En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 inte anmält sin verksamhet.

En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 34.1 och 34.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 inte har anmält sin verksamhet.

Hel eller delvis befrielse från sanktionsavgift ska beslutas om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som ålegat honom eller henne och inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen. Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

26 §4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,

2. särskilda ekologiska produktionsregler,

3. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,

4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet,

5. skyldighet för ett kontrollorgan att ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften, och

6. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.

30 §

Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Om en länsstyrelse har ändrat ett beslut som har fattats av ett kontrollorgan får beslutet överklagas av den myndighet som har överlämnat uppgiften att utöva

4 Senaste lydelse 2021:174. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet.

Om ett kontrollorgan har fattat ett beslut som överklagas till en länsstyrelse och länsstyrelsens beslut överklagas av en enskild ska den myndighet som överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden1 ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 837/2007 att lämna uppgifter till en myndighet som prövar ärenden om EU-stöd för ekologisk produktion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Senast lydelse av lagens rubrik 2015:267.

3. Ärendet och dess beredning

Europeiska unionen antog i maj 2018 en ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007, här kallad den nya EU-förordningen om ekologisk produktion. Förordningen i svensk lydelse finns i bilaga 1.

Den nya EU-förordningen om ekologisk produktion ska börja tillämpas den 1 januari 2022 och ersätter då den nuvarande förordningen på området, rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, här kallad den nuvarande EU-förordningen om ekologisk produktion.

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) har tagit fram departementspromemorian En anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (N2019/03272). Promemorian innehåller förslag som syftar till att anpassa svenska lagar till den nya EUförordningen om ekologisk produktion och till att göra det svenska kontrollsystemet mer ändamålsenligt. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 2. Promemorians lagförslag återges i bilaga 3. Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4.

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) har även tagit fram departementspromemorian Partsställning i domstol och klagorätt när ett beslut som fattas av ett kontrollorgan inom ekologisk produktion överklagas (N2020/02564). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 5. Promemorians lagförslag återges i bilaga 6. Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 7.

I promemoriorna föreslås ändringar i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 11 mars 2021 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som återges i bilaga 8. Lagrådets yttrande återges i bilaga 9. Lagrådets synpunkter och förslag behandlas i avsnitten 6.2 och 6.4 och i författningskommentaren. Regeringen följer Lagrådets förslag. I förhållande till lagrådsremissen görs därutöver några språkliga och redaktionella ändringar.

4. Gällande nationell rätt

Tillämpningsområdet för lagen om kontroll av ekologisk produktion

I lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns kompletterande bestämmelser till den nuvarande EU-förordningen om ekologisk produktion. Förordningen är tillämplig på vissa produkter från jordbruk, inklusive vattenbruk, om produkterna släpps ut på marknaden eller är avsedda att släppas ut på marknaden. De produkter som omfattas är levande eller obearbetade jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål, foder, vegetativt förökningsmaterial och utsäde. Syftet med förordningen är att utgöra grunden för en hållbar ekologisk produktion, sörja för en väl fungerande inre marknad, garantera sund konkurrens, inge förtroende hos konsumenterna och att skydda konsumenternas intressen.

Lagen om kontroll av ekologisk produktion kompletterar även tillämpningsförordningarna till den nuvarande EU-förordningen om ekologisk produktion. Kommissionen har beslutat om tillämpningsföreskrifter när det gäller särskilda regler för produktion, märkning och kontroll av de produkter som omfattas av den nuvarande EU-förordningen samt när det gäller import av ekologiska produkter från tredjeländer. Bestämmelserna finns i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll samt i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer.

Lagen om kontroll av ekologisk produktion kompletterar härutöver, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), här kallad kontrollförordningen, samt genomförandeakter och delegerade akter till förordningen.

Kontrollförordningen innehåller bestämmelser om hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska organiseras, finansieras och genomföras i medlemsstaterna. Förordningen syftar till att fastställa harmoniserade unionsramar för organisationen av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet än offentlig kontroll i alla led i den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Bestämmelserna riktar sig till medlemsstaterna, deras

behöriga myndigheter och i vissa fall även till enskilda aktörer. För produkter som omfattas av den nya EU-förordningen om ekologisk produktion ska bestämmelserna i kontrollförordningen tillämpas i den utsträckning som EU-förordningarna om ekologisk produktion inte innehåller några särskilda bestämmelser. Sådana särskilda bestämmelser finns bl.a. när det gäller vilka åtgärder som kontrollmyndigheterna har möjlighet att överlämna till kontrollorgan.

Kontrollmyndigheter och kontrollorgan

Kontrollen av de ekologiska produkterna ska enligt 2 § lagen om kontroll av ekologisk produktion utföras av Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk (Jordbruksverket), andra statliga förvaltningsmyndigheter som regeringen bestämmer och kommunerna. Dessa myndigheter utgör kontrollmyndigheterna inom ekologisk produktion. Kontrollmyndigheterna och andra statliga myndigheter ska även utföra annan offentlig verksamhet. Av propositionen En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning följer att med annan offentlig verksamhet avses t.ex. rådgivning, allmän information, utvecklingsstöd m.m. (prop. 2020/21:43 s. 308).

Den närmare ansvarsfördelningen mellan myndigheterna följer av förordningen om kontroll av ekologisk produktion. Livsmedelsverket ansvarar tillsammans med länsstyrelserna och kommunerna för kontrollen av livsmedel enligt den ansvarsfördelning som följer av livsmedelsförordningen (2008:813). Jordbruksverket ansvarar för kontrollen av produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel och produktionen av insatsvaror för användning i ekologisk jordbruks- och vattenbruksproduktion. Länsstyrelsen utför dock när det gäller dessa produkter kontrollen av foderföretag i primärproduktionen av foder. Konsumentverket ansvarar för kontrollen i fråga om marknadsföring.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får, enligt 3 § lagen om kontroll av ekologisk produktion, inom sina respektive ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i den nuvarande EU-förordningen om ekologisk produktion och som är en juridisk person. I artikel 2 anges att ett kontrollorgan är en oberoende privat tredje part som utför inspektion och certifiering av ekologisk produktion i överensstämmelse med bestämmelserna i förordningen, vilket även kan motsvara ett organ i ett tredjeland eller motsvarande organ som bedriver verksamhet i ett tredjeland. När det gäller åtgärder som vidtas till följd av att en ekologisk aktör inte följer regelverket är möjligheten för myndigheterna att delegera uppgifter till kontrollorganen begränsade till vissa i lagen angiva åtgärder.

Kontrollen inom ekologisk produktion sköts i praktiken till stor del av kontrollorganen. Kontrollorganen är enligt 7 § lagen om kontroll av ekologisk produktion skyldiga att följa vissa bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) när de utför sina kontroller. Detta gäller bl.a. bestämmelser om partsinsyn, utredningsansvar och kommunikation. Såväl kontrollmyndigheterna som kontrollorganen tar ut avgifter för sin verksamhet.

Övriga bestämmelser i lagen om kontroll av ekologisk produktion

I lagen om kontroll av ekologisk produktion finns bestämmelser om bl.a. kontrollmyndigheternas skyldigheter och befogenheter. Enligt 19 § ska en sanktionsavgift tas ut av den som i strid med den nuvarande EU-förordningen om ekologisk produktion inte anmält sin verksamhet för kontroll. En myndighet kan enligt 27 § bestämma att ett beslut som myndigheten fattar som gäller något annat än sanktionsavgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

De beslut som kontrollmyndigheterna och kontrollorganen fattar gentemot en ekologisk aktör enligt tillämpliga EU-förordningar om ekologisk produktion eller lagen om kontroll av ekologisk produktion kan överklagas. Kontrollorganens beslut överklagas enligt 28 § till länsstyrelsen i det län där kontrollorganet har sitt säte. Länsstyrelsens beslut och beslut av kontrollmyndigheterna överklagas enligt 29 § till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I lagen om kontroll av ekologisk produktion finns bemyndigande för regeringen och den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Föreskriftsrätten gäller bl.a. uppgiftsskyldighet för kommuner, kontrollorgan och ekologiska aktörer. Regeringen får även meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer. I förordningen om kontroll av ekologisk produktion föreskrivs att kontrollorganen är skyldiga att på en webbplats offentliggöra vissa uppgifter om de ekologiska aktörer de kontrollerar.

5. Den nya EU-förordningen

I den nya EU-förordningen om ekologisk produktion fastställs principer och regler för ekologisk produktion, tillhörande certifiering och användning av uppgifter om ekologisk produktion i märkning och marknadsföring samt regler för kontroller utöver de som gäller enligt kontrollförordningen. Förordningen syftar till att garantera rättvis konkurrens för jordbrukare och aktörer, förebygga bedrägeri och illojala metoder, öka konsumenternas förtroende för ekologiska produkter och uppmuntra till hållbar utveckling av ekologisk produktion i EU.

Den nya EU-förordningen om ekologisk produktion ska tillämpas på vissa angivna produkter från jordbruk, inklusive vattenbruk och biodling, och produkter som härrör från dessa produkter, om dessa bereds, märks, distribueras, släpps ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen eller är avsedda att beredas, märkas, distribueras, släppas ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen. Förordningen ska även tillämpas på vissa andra produkter som är nära kopplade till jordbruk enligt en förteckning till förordningen. (artikel 2.1) Kommissionen har befogenhet att lägga till ytterligare produkter eller ändra i tilläggen genom att anta delegerade akter om ändring av förteckningen (artikel 2.6). Endast produkter som är nära kopplade till jordbruksprodukterna ska dock kunna komma i fråga. Sammantaget är förordningen tillämplig på ett bredare urval av produkter än den nuvarande, vilket innefattar t.ex. salt, kork och bivax. Förordningen ska tillämpas på alla aktörer som ägnar sig åt

verksamhet inom något led av produktionen, beredningen och distributionen av de produkter som förordningen omfattar (artikel 2.2).

Aktörerna inom ekologisk produktion är skyldiga att följa vissa allmänna produktionsregler som fastställs i förordningen (artikel 9). Utöver de allmänna reglerna finns regler för vad som gäller vid omställning från konventionell till ekologisk produktion samt mer produktspecifika regler (artiklarna 10 och 12–21). De ekologiska aktörerna ska även följa de regler om märkning som framgår av förordningen (artiklarna 30–33). Termer som avser ekologisk produktion och EU:s logotyp för ekologisk produktion får vid märkning, presentation och marknadsföring endast användas om produktionen uppfyller förordningens krav.

För att säkerställa att produktreglerna och reglerna om märkning följs är de ekologiska aktörerna föremål för kontroll. Aktörer är skyldiga att anmäla sin verksamhet innan de släpper ut sina produkter på marknaden som ekologiska eller som produkter under omställning till ekologisk produktion (artikel 34.1). Undantag gäller för de aktörer som säljer färdigpackade ekologiska varor direkt till slutkonsumenter eller slutanvändare, förutsatt att de inte producerar, bereder eller lagrar annat än i anslutning till försäljningsplatsen, eller importerar sådana produkter från ett tredjeland och inte har lagt ut sådan verksamhet på en annan aktör (artikel 34.2). En aktör eller en aktörsgrupp som har anmält sin verksamhet och efterlever förordningen tilldelas ett certifikat (artikel 35). Medlemsstaterna ska offentliggöra en heltäckande förteckning över aktörerna med uppgifter om namn och adress samt information om certifikaten (artikel 34.6).

Reglerna om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i den nya EU-förordningen om ekologisk produktion gäller utöver de regler som finns i kontrollförordningen. De behöriga myndigheterna inom ekologisk produktion får enligt den nya EU-förordningen om ekologisk produktion delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter med kopplingar till annan offentlig verksamhet till kontrollorgan. Ett kontrollorgan definieras i förordningen som ett organ som är en separat juridisk person till vilken de behöriga myndigheterna har delegerat vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet eller ett organ som godkänts av kommissionen, eller av ett tredje land som erkänts av kommissionen, för att genomföra kontroller i tredjeländer avseende import av ekologiska produkter och produkter under omställning till unionen (artikel 3.56). Delegation får inte ske till en fysisk person (artikel 40.5). Vissa uppgifter får inte delegeras, så som t.ex. att motta anmälningar om verksamhet från aktörer och aktörsgrupper (artikel 40.4). De behöriga myndigheterna ska införa rutiner och förfaranden för övervakning av kontrollorganen (artikel 40.1 b). Delegeringen kan tillfälligt eller permanent återkallas om kontrollorganet inte följer de krav som ställs upp (artikel 40.7 och 40.8). Kontroll-myndigheter och kontrollorgan ska utbyta information i syfte att för olika ändamål möjliggöra kontroll och tillsyn (artikel 43).

Förordningen innehåller även bestämmelser om handel med tredjeländer (artiklarna 44–49).

6. Ändringar i lagen om kontroll av ekologisk produktion

6.1. Hänvisningar till de nya EU-förordningarna

Regeringens förslag: Hänvisningen i lagen om kontroll av ekologisk produktion till den nuvarande EU-förordningen om ekologisk produktion och tillhörande tillämpningsförordningar ska ersättas med en hänvisning till den nya EU-förordningen om ekologisk produktion och de genomförandeakter och delegerade akter som kompletterar förordningen.

Hänvisningen i lagen om kontroll av ekologisk produktion till artikel 28.1 i den nuvarande förordningen ska ändras så att en hänvisning i stället görs till artikel 34.1 och 34.3 i den nya förordningen.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Av 1 § lagen om kontroll av ekologisk produktion följer att lagen kompletterar den nuvarande EU-förordningen om ekologisk produktion och tillämpningsförordningarna till denna. Förordningarna kommer att upphöra att gälla när den nya förordningen börjar tillämpas. Hänvisningarna bör därför ändras så att hänvisningarna i stället gäller den nya EU-förordningen om ekologisk produktion och de genomförandeakter och delegerade akter som kompletterar den.

Ekologiska aktörer ska enligt artikel 28.1 i den nuvarande EUförordningen om ekologisk produktion anmäla sin verksamhet för kontroll. Om en ekologisk aktör inte gör en sådan anmälan ska en sanktionsavgift tas ut enligt 19 § lagen om kontroll av ekologisk produktion. Även den nya EU-förordningen om ekologisk produktion ställer krav på att ekologiska aktörer ska anmäla sin verksamhet för kontroll. Regler om detta finns i artikel 34.1 och 34.3. Den som underlåtit att göra en anmälan bör även fortsättningsvis få betala en sanktionsavgift. Hänvisningen i 19 § till gällande artikel i den nuvarande EU-förordningen om ekologisk produktion ska därför ändras så att en hänvisning i stället görs till tillämplig artikel i den nya EU-förordningen om ekologisk produktion.

Hänvisningar till EU-rättsakter kan göras antingen statiska eller dynamiska. En statisk hänvisning innebär att hänvisningen avser EU-rättsakten i en viss angiven lydelse. En dynamisk hänvisning innebär att hänvisningen avser EU-rättsakten i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Eftersom bestämmelserna i lagen om kontroll av ekologisk produktion avser att komplettera de EU-rättsakter som framgår av 1 § ligger det i sakens natur att de ska följa unionsrätten. Såväl hänvisningen i 1 § till de EU-rättsakter som lagen kompletterar och hänvisningen i 19 § till bestämmelsen om anmälningsskyldighet i den nya EU-förordningen om ekologisk produktion ska därför vara dynamiska.

6.2. Kontrollorganen ska få besluta om saluföringsförbud

Regeringens förslag: Det ska inte finnas någon begränsning i lagen om kontroll av ekologisk produktion när det gäller Livsmedelsverkets och

Jordbruksverkets rätt att lämna över till ett kontrollorgan att besluta om åtgärder när en aktör inte följer regelverket.

Bestämmelsen som ger myndigheterna rätt att lämna över uppgifter till ett kontrollorgan ersätts med en upplysning om att bestämmelser om delegation finns i kontrollförordningen och den nya EU-förordningen om ekologisk produktion.

Promemorians förslag om att det inte ska finnas någon begränsning i lagen om kontroll av ekologisk produktion när det gäller myndigheternas delegationsmöjlighet överensstämmer med regeringens. I promemorian föreslås däremot inte att bestämmelsen om myndigheternas rätt att delegera uppgifter ska ersättas med en bestämmelse som upplyser om delegationsbestämmelserna i EU-förordningarna.

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inga invändningar mot förslaget. Arvika kommun framhåller att offentlighetsprincipen är en grundlagsbestämmelse och att möjligheten till insyn i ett ärende inte ska vara beroende av om kontrollen utförs av ett kontrollorgan eller en myndighet. Kontrollorganens skyldighet att informera den behöriga myndigheten om resultatet av kontrollerna kan vara långt ifrån att myndigheten får del av ett helt ärende. Livsmedelsföretagen framför att det är viktigt att de olika kontrollorganen klarar av att göra en enhetlig och rättssäker tolkning av reglerna och att de arbetar enhetligt.

Den utvidgade befogenheten behöver kopplas till ett krav på Livsmedelsverket och Jordbruksverket att tillhandahålla tolknings- och beslutsstöd. Det bör även ställas krav på att kontrollorganen har de ekonomiska resurser som krävs för att kunna reglera ett skadestånd vid ett eventuellt felaktigt beslut.

Skälen för regeringens förslag

Utökad delegationsmöjlighet för Livsmedelsverket och Jordbruksverket

I kontrollförordningen finns bestämmelser som ger de behöriga myndigheterna rätt att delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller i annan offentlig verksamhet till organ eller till fysiska personer i enlighet med vissa angivna villkor (artiklarna 28 och 31). Enligt den nya EU-förordningen om ekologisk produktion får de behöriga myndigheterna, utöver vad som framgår av kontrollförordningen, även delegera vissa andra uppgifter som ingår i den offentlig kontrollen och vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet till kontrollorganen, förutsatt att vissa ytterligare förutsättningar är uppfyllda (artikel 40). Motsvarande bestämmelser finns i den nuvarande EU-förordningen om ekologisk produktion.

Uppgifter som kan delegeras enligt den nya EU-förordningen om ekologisk produktion innefattar åtgärder mot aktörer som inte följer eller som misstänks inte följa regelverket om ekologisk produktion. De åtgärder

som kan aktualiseras är att vid en misstänkt överträdelse tillfälligt förbjuda aktören att släppa ut produkter från det parti eller den produktionsomgång som berörs på marknaden som ekologiska eller produkter under omställning eller att använda dem i ekologisk produktion, avlägsna märkning eller förbjuda marknadsföring av dem samt att vid allvarlig eller upprepad eller fortsatt bristande efterlevnad av regelverket förbjuda aktören att saluföra produkter som ekologiska under en angiven period och få sitt certifikat indraget eller återkallat (artiklarna 41 och 42). När det gäller befogenheten att vid konstaterad överträdelse besluta om ett tidsbegränsat saluföringsförbud krävs enligt den nuvarande förordningen om ekologisk produktion att kontrollorganen ska komma överens med de behöriga myndigheterna om för vilken tid saluföringsförbudet ska gälla. I den nya EU-förordningen finns dock inte något sådant krav.

Möjligheten för Livsmedelsverket och Jordbruksverket att inom sina respektive ansvarsområden överlämna till kontrollorganen att vidta åtgärder mot aktörer som inte följer regelverket om ekologisk produktion är mer begränsad än vad EU-regelverket tillåter. Myndigheterna får i dag inte delegera till kontrollorganen att besluta om att för viss tid förbjuda en aktör att saluföra produkter som ekologiska. I propositionen Ny lag för kontroll av ekologisk produktion (prop. 2012/13:55) ansåg regeringen att flera skäl, bl.a. att säkerställa en effektivare process och skapa en tydligare rollfördelning, talade för att tillåta en mer omfattande delegering av beslutsbefogenheterna än vad som tidigare varit möjligt. Till följd av kravet på att kontrollorganet och myndigheten måste komma överens om förbudsperioden ansåg regeringen dock inte att sådana förenklingsskäl fanns när det gällde generella saluföringsförbud. (prop. s. 34 och 35).

Regeringen anser att det finns starka skäl för att tillåta delegation till kontrollorganen i den utsträckning som är möjlig enligt kontrollförordningen och den nya EU-förordningen om ekologisk produktion. Kontrollprocessen blir sannolikt mer effektiv om begränsningen av vilka åtgärder som myndigheterna får överlämna till kontrollorganen tas bort. Kontrollorganen utreder i dag avvikelser hos aktörerna och beslutar om övriga möjliga åtgärder mot de aktörer som inte följer regelverket. Det krävs därför mindre arbetsinsats från kontrollorganens sida att också handlägga frågan om saluföringsförbud än om denna ska överlämnas till Livsmedelsverket eller Jordbruksverket för beslut. Kontrollorganen är även de som har bäst kännedom om företagen och som utför den officiella undersökning som enligt artikel 41.1 i den nya EU-förordningen om ekologisk produktion ska utföras vid misstanke om bristande efterlevnad. Dessutom innebär det slopade kravet på att kontrollorganet och kontrollmyndigheten ska komma överens om vilken tid ett saluföringsförbud ska gälla, att den omständighet som motiverar den nuvarande begränsningen av delegationsmöjligheten inte längre finns. Det resonemang som tidigare har utgjort skäl mot att denna åtgärd ska kunna delegeras har alltså inte längre någon bäring.

Det som skulle kunna tala emot en utökad delegeringsmöjlighet är att ett beslut om saluföringsförbud har långtgående konsekvenser för den aktör det riktas till. Mot detta kan anföras att kontrollorganen i dag beslutar om åtgärder, t.ex. återkallelse av certifikat, som kan få lika ingripande effekter för den aktör som berörs. Som Livsmedelsföretagen påpekar är det viktigt att kontrollorganen klarar att göra en enhetlig och rättssäker tolkning av

reglerna. Regeringen anser att kontrollorganen har tillräcklig kompetens för att kunna fatta beslut om en sådan åtgärd. Möjligheten att överklaga kontrollorganens beslut säkerställer dessutom att det görs en enhetlig bedömning i dessa ärenden. Sammantaget anser regeringen alltså att det i lagen inte bör finnas någon begränsning när det gäller Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets rätt att inom sina respektive ansvarsområden lämna över till ett kontrollorgan att besluta om åtgärder när en aktör inte följer regelverket.

Arvika kommun anser att det är problematiskt att allmänheten inte har någon insyn i ärenden som handläggs av kontrollorganen eftersom kontrollorganen inte omfattas av offentlighetsprincipen. I syfte att tillgodose allmänhetens behov av insyn i kontrollorganens verksamhet har nyligen införts ett nytt bemyndigande i 26 § lagen om kontroll av ekologisk produktion som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ge in handlingar till den delegerande myndigheten (se prop. 2020/21:43). När handlingarna finns hos myndigheten blir de allmänna och kan begäras ut. Det som Arvika kommun anför om brist på insyn för allmänheten när det gäller kontrollorganens ärendehantering utgör enligt regeringens mening därför inte skäl mot att utöka möjligheten att delegera åtgärder till kontrollorganen.

Livsmedelsföretagen menar att den utvidgade delegationsmöjligheten behöver kopplas till en skyldighet för Livsmedelsverket och Jordbruksverket att tillhandahålla tolknings- och beslutsstöd för kontrollorganen.

Myndigheterna förser redan i dag kontrollorganen med sådant stöd genom kontakt och vägledning i andra frågor som de hanterar. Bedömningen görs därför att kontrollorganen framöver kan antas få det stöd från myndigheterna som de behöver även när det gäller frågor om saluföringsförbud.

Livsmedelsföretagen anser även att det ska ställas krav på att kontrollorganen har vissa ekonomiska resurser för att de ska få fatta beslut om saluföringsförbud. Regeringen delar inte denna bedömning. Möjligheten att överklaga kontrollorganens beslut och begära att dessa i avvaktan på överprövning tills vidare inte ska gälla säkerställer att eventuella förluster för aktörerna till följd av felaktiga beslut minimeras.

Delegationsbestämmelsen ska ersättas med en upplysningsbestämmelse

Att de behöriga myndigheterna inom ekologisk produktion har rätt att delegera uppgifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet till ett kontrollorgan följer direkt av kontrollförordningen och den nya EUförordningen om ekologisk produktion.

Av 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen framgår att förvaltningsuppgifter kan överlämnas åt enskilda och att detta ska ske med stöd av lag om uppgiften innefattar myndighetsutövning. De uppgifter som de behöriga myndigheterna får överlämna till kontrollorganen med stöd av förordningen kan innefatta moment av myndighetsutövning och kräver därför stöd i lag. Eftersom bestämmelserna om delegering i de aktuella EUförordningarna är direkt tillämpliga krävs dock inte någon kompletterande bestämmelse i svensk rätt för att regeringsformens krav på lagstöd ska vara uppfyllt. Bestämmelserna är även utformade på ett sätt som gör att de berörda myndigheterna kan tillämpa dem utan kompletterande regler i lag.

Vilka som är de behöriga myndigheterna pekas ut i förordningen om kontroll av ekologisk produktion.

Av tydlighetsskäl bör dock myndigheternas möjlighet att delegera uppgifter till kontrollorgan med stöd av EU-förordningarna framgå av lagen om kontroll av ekologisk produktion. Regeringen föreslår därför att den nuvarande bestämmelsen i lagen ersätts med en upplysning om att det i kontrollförordningen och den nya EU-förordningen om ekologisk produktion finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett kontrollorgan. I enlighet med vad

Lagrådet har föreslagit bör det av bestämmelsen framgå att det är till ett sådant kontrollorgan som avses i förordningarna som delegation får ske.

6.3. Förvaltningslagens bestämmelse om när ett beslut får verkställas ska gälla

Regeringens förslag: Den allmänna bestämmelsen om när ett beslut får verkställas i förvaltningslagen ska tillämpas i fråga om beslut som fattas av kontrollmyndigheter och kontrollorgan.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inga invändningar mot förslaget. Arvika kommun menar att förslaget att upphäva bestämmelsen i lagen om kontroll av ekologisk produktion om att ett beslut ska gälla omedelbart kan innebära tillämpningsproblem.

Bestämmelsen i förvaltningslagen är svårbedömd i det enskilda fallet, vilket möjliggör olika tolkningar och därmed risk för varierande bedömningar vid beslut i olika ärenden. Livsmedelsverket anser att det fortfarande finns vissa oklarheter som behöver utredas vidare när det gäller bestämmelsen i förvaltningslagen. Det kommer fortsatt finnas specialreglering avseende myndigheters beslut i exempelvis livsmedelslagen med viss annan utsträckning och det kan därför framstå som för tidigt att redan nu ta bort bestämmelsen om verkställbarheten av myndigheters beslut i lagen om kontroll av ekologisk produktion.

Skälen för regeringens förslag

Omedelbar verkställighet av beslut

I förvaltningslagen (2017:900) finns allmänna bestämmelser som gäller bl.a. vid handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheter. Bestämmelserna i lagen gäller förutsatt att det inte finns någon avvikande bestämmelse i en annan lag eller en förordning (4 §).

I 35 § förvaltningslagen finns en allmän bestämmelse om verkställigheten av beslut som fattats av en förvaltningsmyndighet eller en domstol. Av första stycket i bestämmelsen framgår att ett beslut som får överklagas inom en viss tid som huvudregel får verkställas först när överklagandetiden har gått ut. Av andra stycket följer att beslut under vissa förutsättningar dock alltid får verkställas omedelbart. Vidare framgår av tredje stycket att en myndighet även får verkställa ett beslut omedelbart om ett

väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Vid denna bedömning ska myndigheten först noga överväga om det finns skäl att avvakta att verkställa beslutet på grund av att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild, att verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till att det upphävs eller någon annan omständighet.

Av propositionen En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180) framgår att undantagsregeln är generell och knyter an till det behov av omedelbar verkställighet som i det konkreta fallet kan göra sig gällande, oavsett beslutets art. Med uttrycket väsentligt allmänt intresse avses sådana angelägna samhällsintressen som t.ex. upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet och avvärjandet av fara för någons liv eller hälsa. Med uttrycket väsentligt enskilt intresse avses exempelvis enskildas intresse av skydd för betydande egendomsvärden. Det är bara när dessa intressen, enligt myndighetens bedömning, verkligen kräver att verkställighet sker omedelbart som detta får ske trots att beslutet inte har fått laga kraft (prop. 2016/17:180 s. 326).

Bestämmelsen i förvaltningslagen om när ett beslut får verkställas har inte någon motsvarighet i den tidigare förvaltningslagen (1986:223). Frågan om ett besluts verkställbarhet reglerades då i stället ofta i olika specialförfattningar. I förarbetena till 35 § förvaltningslagen anförs att det trots införandet av allmänna regler om besluts verkställbarhet i förvaltningslagen även i fortsättningen kan finnas behov av särreglering av verkställbarhetsfrågan på skilda förvaltningsområden (prop. 2016/17:180 s. 211).

Av 27 § lagen om kontroll av ekologisk produktion följer att en myndighet som fattar beslut enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion och de EU-förordningar som lagen kompletterar, kan bestämma att myndighetens beslut, om det gäller något annat än sanktionsavgift, ska gälla direkt för den ekologiska aktören. Att myndighetens beslut får gälla direkt motiveras i förarbetena till lagen med att det annars finns en risk att de produkter som omfattas av ett överklagat beslut kan säljas till konsumenter innan det överklagade beslutet har överprövats (prop. 2012/13:55 s. 96).

Samma regler ska gälla för verkställigheten av beslut oavsett vem som fattat beslutet

Som framgår ovan kan en kontrollmyndighet med stöd av 27 § lagen om kontroll av ekologisk produktion besluta att myndighetens beslut ska gälla direkt. Kontrollorganen har dock inte någon sådan motsvarande möjlighet. Kontrollorganen omfattas nämligen inte av förvaltningslagens tillämpningsområde och har heller inte med stöd av lagen om kontroll av ekologisk produktion någon möjlighet att bestämma att beslut som de fattar ska gälla omedelbart. Detta innebär att samma typ av beslut kan komma att börja gälla vid olika tidpunkter beroende på om det har fattats av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan. Ett beslut om t.ex. saluföringsförbud kan alltså gälla direkt för en ekologisk aktör som står under en kommuns kontroll medan samma beslut inte gäller förrän det fått laga kraft om den ekologiska aktören står under kontroll av ett kontrollorgan. Regeringen anser att denna ordning är otillfredsställande. Det

rimliga är istället att samma regler gäller för verkställigheten av ett beslut oavsett om det fattats av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan.

För att väga upp intresset av omedelbar verkställighet när ett beslut fattas med stöd av 35 § förvaltningslagen krävs att omständigheterna är av kvalificerad art. Regeringen anser att samma avvägning av intressen bör gälla för beslut som fattas enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion och de EU-förordningar som lagen kompletterar. För att uppnå enhetlighet i tillämpningen bör bestämmelsen i förvaltningslagen gälla för såväl beslut som fattas av kontrollmyndigheter som kontrollorgan. Detta innebär att den särskilda regleringen i 27 § lagen om kontroll av ekologisk produktion ska upphävas och att det av lagen ska framgå att bestämmelsen i 35 § förvaltningslagen är tillämplig för kontrollorganens verksamhet.

Arvika kommun påpekar att 35 § förvaltningslagen är svårbedömd i det enskilda fallet och kan innebära tillämpningsproblem. Regeringen anser dock att bestämmelsen är tillräckligt tydlig för att myndigheter och kontrollorgan ska kunna avgöra om förutsättningar för att bestämma att ett beslut ska gälla direkt är uppfyllda. Dessutom kommer det på sikt att utvecklas en praxis för i vilka situationer det är berättigat att beslut gäller omedelbart.

Livsmedelsverket anser att det kan framstå som för tidigt att redan nu ta bort bestämmelsen om verkställbarheten av myndigheters beslut i lagen om kontroll av ekologisk produktion eftersom det fortsatt finns speciallagstiftning som gäller myndigheters beslut i annan lagstiftning.

Regeringen instämmer i att det kan finnas ett värde i att ha en enhetlig lagstiftning gällande vissa frågor på närliggande områden. Regeringen anser dock att bedömningen av vilka förutsättningarna som ska krävas för att ett beslut ska kunna gälla direkt ska utgå ifrån vilken verksamhet som regleringen ska tillämpas på och typen av beslut som fattas på området. När det gäller beslut enligt lagen om ekologisk produktion och de förordningar som lagen kompletterar anser regeringen att den intresseavvägning som ska göras enligt förvaltningslagen är lämplig att tillämpa.

6.4. Partsställning i domstol och klagorätt över länsstyrelsens beslut

Regeringens förslag: Om ett kontrollorgans beslut har överklagats till en länsstyrelse och den enskilde därefter överklagar länsstyrelsens beslut, ska den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet vara den enskildes motpart i allmän förvaltningsdomstol.

Den delegerande myndigheten ska ha rätt att överklaga en länsstyrelses beslut om länsstyrelsen genom beslutet har ändrat ett beslut som har fattats av ett kontrollorgan.

Regeringens bedömning: Det behövs inte något nytt bemyndigande för att tillgodose myndigheternas behov av att få underlag från kontrollorganen för att kunna föra det allmännas talan i domstol.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I promemorian föreslås en annan lydelse av tredje stycket.

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inga invändningar mot förslaget. Livsmedelsverket anser dock att det kontrollorgan som har fattat det första beslutet i ärendet ska föra det allmännas talan i domstolen och ha klagorätt över länsstyrelsens beslut.

Kontrollorganen har störst kännedom om de omständigheter som har legat till grund för deras beslut och kan utifrån detta på ett mer ingående och effektivt sätt motivera och utveckla de ställningstaganden som gjorts. För det fall ett kontrollorgans kompetens skulle visa sig bristfällig kan delegeringen komma att påverkas och vid behov återkallas. Om den delegerande myndigheten ska föra det allmännas talan kommer kontrollorganen behöva förse myndigheten med erforderligt underlag och sannolikt många gånger även behöva ha ytterligare kontakter med myndigheten. Livsmedelsverket ställer sig tveksamt till om kontrollorganens arbetsinsats att bidra till sådan utredning skulle vara mindre betungande än att själva vara part i processen. Länsstyrelsen i Skåne menar att den som fattat beslutet i saken ska vara den enskildes motpart i domstolen och ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen anser också att kontrollorganen ska omfattas av 4 § lagen om kontroll av ekologisk produktion. Bestämmelsen innebär att kontrollmyndigheterna är skyldiga att genom rådgivning, information och andra åtgärder underlätta för enskilda att följa de EUförordningar som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-förordningarna, lag, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Länsstyrelsen i Örebro ser det som problematiskt att statliga myndigheter överklagar varandras beslut. Den ena myndigheten är inte överordnad den andre i juridisk mening. Samtidigt finns det behov av en överklagandemöjlighet och ytterligare möjligheter bör därför utredas. Kammarrätten i Stockholm förordar en annan utformning av den föreslagna paragrafen för att undvika en överlappning mellan andra och tredje styckena.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Frågan om partsställning i domstol behöver regleras

Beslut som har fattats av ett kontrollorgan enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion eller de EU-förordningar som lagen kompletterar, kan överklagas till länsstyrelsen i det län där kontrollorganet har sitt säte (28 § lagen om kontroll av ekologisk produktion). Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till allmän förvaltningsdomstol (30 § lagen om kontroll av ekologisk produktion).

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) är tillämplig vid rättskipningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Bestämmelserna i lagen ska tillämpas förutsatt att det inte finns någon avvikande bestämmelse i lag eller i författning som beslutats av regeringen. I 7 a § förvaltningsprocesslagen regleras vem som är den enskildes motpart i domstolen när den enskilde överklagar en myndighets beslut. Av bestämmelsen följer dock inte vem som är den enskildes motpart i domstolen när ett beslut som har fattats av ett kontrollorgan inom ekologisk produktion överklagas. Frågan om partsställning är heller inte reglerad i lagen om kontroll av ekologisk produktion eller i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.

Regeringen anser att det är viktigt att det är tydligt och förutsebart vem som ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol när ett kontrollorgans beslut överklagas. Det bör därför införas bestämmelser som reglerar detta i lagen om kontroll av ekologisk produktion.

Den delegerande myndigheten ska föra det allmännas talan i domstol

Möjligheten för myndigheter att överlämna uppgifter om offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorgan finns även på andra närliggande områden. Enligt de lagar som reglerar livsmedelskedjan, bl.a. livsmedelslagen (2006:804) och lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, gäller sedan den 1 april att den myndighet som har delegerat uppgifter till ett kontrollorgan ska föra det allmännas talan i domstolen, om ett beslut som har fattats av kontrollorganet överklagas.

En möjlig väg är att införa samma ordning inom ekologisk produktion. För detta talar värdet av en enhetlig reglering av frågan om partsställning när det gäller domstolsprövningen av kontrollorganens beslut. Att samma ordning tillämpas inom närliggande områden skapar även en förutsebarhet och tydlighet för domstolarna och myndigheterna.

Ett annat tänkbart alternativ är att låta det kontrollorgan som har fattat det ursprungliga beslutet föra det allmännas talan i domstolen. Det beslutsfattande kontrollorganet har bäst kännedom om de omständigheter som legat till grund för beslutet och kan motivera de ställningstaganden som gjorts. Det finns därför, så som Livsmedelsverket framhåller, av effektivitetsskäl anledning att låta kontrollorganen föra det allmännas talan i domstolen. Mot detta talar enligt regeringens mening att en sådan uppgift kan uppfattas som betungande för kontrollorganen eftersom processförande är förenat med kostnader. Dessutom är det i dag endast ett mycket begränsat antal av de beslut som fattas av kontrollorgan som överklagas till domstol, vilket gör att det skulle bli svårt för kontrollorganen att bygga upp en processvana.

Regeringen anser med hänsyn till dessa omständigheter att övervägande skäl talar för att den delegerande myndigheten ska föra det allmännas talan när ett kontrollorgans beslut överklagas. Det innebär att det är Livsmedelsverket eller Jordbruksverket och inte det kontrollorgan som har fattat det överklagade beslutet som blir part och företräder det allmännas intressen i domstol.

Den delegerande myndigheten ska kunna överklaga länsstyrelsens beslut

De allmänna reglerna om klagorätt i förvaltningslagen gör det inte möjligt för Livsmedelsverket och Jordbruksverket att överklaga en länsstyrelses beslut enligt lagen eller de EU-förordningar som lagen kompletterar. I lagen om kontroll av ekologisk produktion finns inte heller någon särskild reglering som ger myndigheterna sådan klagorätt.

Regeringen anser att det är lämpligt att en myndighet som har partsställning i domstol även kan se till att beslut som den anser är felaktiga hamnar under domstolsprövning. De delegerande myndigheterna bör därför kunna överklaga en länsstyrelses beslut enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion eller de EU-förordningar som lagen kompletterar.

För en sådan ordning talar prejudikatsskäl. Om endast den ekologiska aktören kan överklaga länsstyrelsens beslut finns det en risk att vissa

frågor som kan vara av intresse av prejudikatsskäl, där länsstyrelsen har beslutat till den ekologiska aktörens fördel, aldrig domstolsprövas eftersom det då inte finns någon företrädare för det allmänna som kan lyfta frågan vidare till domstol. Detta innebär att det kan komma att utvecklas en praxis hos länsstyrelsen kring vissa frågor som inte har överprövats och där länsstyrelsen i praktiken blir sista instans.

En invändning mot att införa en sådan ordning är att de delegerande myndigheterna i likhet med länsstyrelsen är statliga myndigheter och därför kan sägas tillvarata samma allmänna intressen i sin prövning. Ett sådant resonemang ligger till grund för den praxis som har utvecklats gällande myndigheters klagorätt och som innebär att en statlig myndighet inte har rätt att överklaga en annan statlig myndighets beslut utan särskilt författningsstöd (se t.ex. RÅ 1974, ref. 98, RÅ 1989 ref. 47 och RÅ 2003 ref. 86). Regeringen anser dock att även om myndigheterna i sitt uppdrag har att tillvarata samma intresse kan de ha olika uppfattningar av vad som är en riktig bedömning i det enskilda fallet. Utifrån prejudikatsskäl är det därför motiverat att de delegerande myndigheterna får rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen i Örebro anser att det är problematiskt att statliga myndigheter överklagar varandras beslut eftersom den ena myndigheten inte är överordnad den andre i juridisk mening. Regeringen anser inte att detta utgör ett hinder mot den föreslagna ordningen eftersom de delegerande myndigheterna inte överprövar länsstyrelsens beslut utan endast möjliggör att det aktuella beslutet hamnar under domstolsprövning.

Utformningen av lagbestämmelserna

När det gäller utformningen av bestämmelserna förordar Kammarrätten i

Stockholm att det i promemorian föreslagna tredje stycket får en lydelse som ansluter till 7 a § förvaltningsprocesslagen bl.a. för att undvika överlappning med det fall som regleras i det föreslagna andra stycket.

Regeringen instämmer i kammarrättens bedömning att det av det förslagna andra stycket, där det föreskrivs att den delegerande myndigheten i vissa fall har rätt att överklaga en länsstyrelses beslut, följer att den delegerande myndigheten i dessa situationer blir den enskildes motpart i domstolen. Frågan om partsställning för den delegerande myndigheten behöver därför endast regleras när det gäller situationen att den enskilde överklagar länsstyrelsens beslut. För att bestämmelsen ska kunna vara tillämplig oavsett vilken typ av beslut som länsstyrelsen fattar bör bestämmelsen utformas i enlighet med Lagrådets förslag.

De delegerande myndigheterna kan begära underlag från kontrollorganen

Som Livsmedelsverket påpekar kan Livsmedelsverket och Jordbruksverket komma att behöva underlag från det kontrollorgan som först har beslutat i frågan för att kunna företräda det allmänna i domstolen. Det bör därför vara möjligt att föreskriva att kontrollorganen ska lämna uppgifter och handlingar till myndigheterna i detta syfte.

I 26 § första stycket 4 och 5 lagen om kontroll av ekologisk produktion finns bemyndiganden som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att föreskriva att ett kontrollorgan är skyldigt att dels lämna uppgifter till en kontrollmyndighet, dels ge in handlingar till

den myndighet som har delegerat uppgiften. Regeringen anser att dessa bemyndiganden är tillräckliga för att i förordning föreskriva om skyldighet för kontrollorganen att ge in uppgifter och handlingar till myndigheterna.

Övriga skyldigheter för kontrollorganen Länsstyrelsen i Skåne anser att kontrollorganen bör omfattas av den rådgivningsskyldighet som kontrollmyndigheterna har enligt 4 § lagen om kontroll av ekologisk produktion. Förslaget faller utanför det som behandlas i det här lagstiftningsärendet. Det kan dock påpekas att de skyldigheter som kontrollmyndigheterna har enligt bestämmelsen utgör annan offentlig verksamhet och därför är sådana åtgärder som kan överlämnas till kontrollorganen att utföra.

6.5. Bemyndigande om skyldighet för kontrollorgan att offentliggöra uppgifter tas bort

Regeringens förslag: Bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer ska upphävas.

Regeringens bedömning: Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets skyldighet att tillsammans ansvara för att på en webbplats offentliggöra förteckningen bör regleras i en förordning.

Det saknas behov av särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna tillstyrker eller har inga invändningar mot förslaget.

Integritetsskyddsmyndigheten anser att det av promemorian inte framgår vilka uppgifter som kan komma att lämnas från certifikaten. Det är således oklart vilka personuppgifter som kommer att behandlas i förteckningen.

Det saknas vidare en analys av de grundläggande principerna i artikel 5.1 i EU:s dataskyddsförordning och en integritetsanalys.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

En förteckning över de ekologiska aktörerna ska offentliggöras

Av den nya EU-förordningen om ekologisk produktion följer, i likhet med den nuvarande, att det ska upprättas en förteckning över de ekologiska aktörerna som ska offentliggöras. Syftet med att offentliggöra förteckningen är att skapa insyn i certifieringssystemet för ekologiska aktörer. Förteckningen ska innehålla uppgifter om namn och adress på de aktörer och aktörsgrupper som har anmält sin verksamhet för kontroll samt information om de certifikat som lämnats till aktörerna eller aktörsgrupperna (artikel 34.6). Av certifikaten ska uppgifter framgå som åtminstone gör det möjligt att identifiera aktören eller aktörsgruppen, inbegripet den produktkategori som omfattas av certifikatet och dess giltighetstid (artikel

35.1 b). För aktörsgrupper ska certifikatet även innehålla en förteckning över medlemmarna.

Certifikatet ska utfärdas i enlighet med den förlaga som finns i bilaga VI till förordningen (artikel 35.1 d). Enligt förlagan kan ett certifikat innehålla uppgifter om aktörens eller aktörsgruppens namn och adress, vilken verksamhet som bedrivs (jordbruksproduktion, beredning, distribution, lagring, import, export eller utsläppande på marknaden), kontrollmyndighetens eller kontrollorganet namn, adress och kodnummer, kategori eller kategorier av produkter som avses i artikel 35.7 (obearbetade växter och växtprodukter, djur och obearbetade animalieprodukter, alger och obearbetade vattenbruksprodukter etc.), produktmetoder (produktion av ekologiska produkter, produktion av produkter under omställning eller ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion), certifikatets giltighetstid och en förteckning över medlemmar i en aktörsgrupp. Kommissionen får även anta delegerade akter för att ändra förlagan (artikel 35.9).

Den nya EU-förordningen anger således en miniminivå för vilka uppgifter som ska framgå av den förteckning över aktörer som ska offentliggöras. Utöver uppgifter om aktören eller aktörsgruppens namn och adress, den produktkategori som omfattas av certifikatet och giltighetstid för denna samt en förteckning över medlemmarna om certifikatet gäller en aktörsgrupp, kan alltså även andra uppgifter framgå av certifikatet. Detta kan t.ex. som Livsmedelsverket anför vara aktörernas organisationsnummer.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska upprätta och publicera förteckningen

Förteckningar över de ekologiska aktörerna offentliggörs i dag av respektive kontrollorgan. Regleringen i den nuvarande EU-förordningen om ekologisk produktion innebär att kontrollmyndigheterna och kontrollorganen ska föra uppdaterade register över de aktörer som är underställda deras kontroll och göra dessa tillgängliga för berörda parter (artikel 28.5). Kompletterande bestämmelser finns i 26 § andra stycket lagen om kontroll av ekologisk produktion och 16 a § förordningen om kontroll av ekologisk produktion. Enligt dessa ansvarar kontrollorganen för att på en webbplats offentliggöra uppdaterade register med namn, adresser och certifikat för de aktörer som de kontrollerar. I praktiken har detta sett ut så att kontrollorganen på sina webbplatser har redovisat uppgifterna, på olika sätt och med olika sökmöjligheter. Kontrollmyndigheterna har i sin tur på sina webbplatser länkat till dessa uppgifter. Eftersom uppgifterna inte har publicerats på ett enhetligt sätt har informationen uppfattats som svårtillgänglig.

Den nya EU-förordningen om ekologisk produktion innehåller delvis ändrade regler när det gäller offentliggörandet av förteckningen över de ekologiska aktörerna och aktörsgrupperna. Av förordningen följer att medlemsstaterna ansvarar för att det offentliggörs en heltäckande förteckning över de uppgifter som redogjorts för ovan (artikel 34.6). Offentliggörandet ska ske på lämpligt sätt, bl.a. genom länkar till en gemensam webbplats där uppgifterna framgår. Kravet på att förteckningen ska vara heltäckande får tolkas som att alla uppgifter måste publiceras på samma

webbplats. Detta innebär att den ordning som i dag tillämpas, där varje kontrollorgan separat publicerar förteckningar med uppgifter om de aktörer som står under deras kontroll, inte uppfyller detta krav.

Kontrollorganen ska enligt den nya EU-förordningen om ekologisk produktion kontinuerligt förse de behöriga myndigheterna med information om de aktörer de kontrollerar (artikel 40.10). Regeringen anser därför att det lämpligaste är att Livsmedelsverket och Jordbruksverket tillsammans ansvarar för att på en webbplats offentliggöra förteckningen.

Behandling av personuppgifter

Vid upprättandet och offentliggörandet av förteckningen ska medlemsstaterna enligt artikel 34.6 i den nya EU-förordningen om ekologisk produktion iaktta kraven i fråga om skydd för personuppgifter som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), fortsättningsvis kallad EU:s dataskyddsförordning. EU:s dataskyddsförordning kompletteras i svensk rätt av bl.a. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) och förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

En personuppgift är enligt EU:s dataskyddsförordning varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Som framgår av tidigare redogörelse är en del av de uppgifter som ingår i förteckningen sådana typ av uppgifter. Det rör sig då framförallt om uppgifter om namn och kontaktuppgifter. De uppgifter som hanteras bedöms inte vara s.k. känsliga personuppgifter och innefattar heller inte personuppgifter som rör fällande domar eller överträdelser (artikel 9 och 10). I och med att Jordbruksverket och Livsmedelsverket organiserar uppgifterna och sprider dem på en webbplats sker en sådan behandling av uppgifterna att EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig (artikel 2.1). De personuppgifter som Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska publicera genom förteckningen offentliggörs redan i dag av kontrollorganen. Det är alltså inte fråga om en helt ny behandling av personuppgifter utan i stället att behandlingen framöver kommer ske hos en annan aktör.

För att en behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs enligt EU:s dataskyddsförordning att den vilar på en rättslig grund. En sådan rättslig grund är att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att en myndighet ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e). För att Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska kunna upprätta och offentliggöra förteckningen över ekologiska aktörer är det oundvikligt att en behandling av personuppgifter sker. En sådan behandling är alltså en förutsättning för att myndigheterna ska kunna utföra den uppgift de har tilldelats. Uppgiften att upprätta och offentliggöra en förteckning är av allmänt intresse eftersom myndigheterna annars inte hade getts i uppdrag att utföra dem, se propositionen Ny dataskyddslag (prop. 2017/18:105 s. 5657). Att behandlingen av personuppgifter sker i viss utsträckning är därför helt nödvändigt för att myndigheterna ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen finns

alltså i artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning och artikel 34.6 i den nya EU-förordningen om ekologisk produktion. Grunden för behandlingen av uppgifterna fastställs i artikel 34.6 i den nya EU-förordningen om ekologisk produktion.

Förteckningen över aktörer offentliggörs i syfte att skapa insyn i certifieringssystemet för ekologiska aktörer. Den fyller därmed en viktig funktion för konsumenterna på marknaden för ekologiska produkter. Det är även positivt för aktörer att finnas med i en sådan förteckning eftersom det därigenom blir tydligt för allmänheten att aktörens produkter uppfyller kraven för att vara certifierade för ekologisk produktion. Det bedöms inte vara möjligt att uppnå det önskade syftet utan att vidta åtgärder som kräver personuppgiftsbehandling, t.ex. genom avidentifiering av uppgifter. De uppgifter som ska publiceras i förteckningen kommer dessutom redan i dag alla till del genom att de publiceras på kontrollorganens webbplatser. Det integritetsintrång som en behandling av personuppgifterna innebär är enligt regeringens mening proportionerlig i förhållande till syftet med behandlingen, dvs. allmänhetens intresse av att kunna ta del av en fullständig förteckning över ekologiska aktörer.

I 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen anges att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Inskränkningar i detta skydd får enbart ske genom lag och i enlighet med de förutsättningar som anges i 2 kap.2122 §§regeringsformen. Bedömningen av vad som kan anses utgöra ett betydande intrång i den personliga integriteten bör göras utifrån olika omständigheter, bl.a. uppgifternas karaktär och omfattning och syftet med behandlingen, se propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80 s. 184). De personuppgifter som ska ingå i förteckningen bedöms inte vara av känslig natur utan är uppgifter som normalt redan finns tillgängliga för allmänheten. Syftet med behandlingen är att upprätta en förteckning över de ekologiska aktörer som är anslutna till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Den personuppgiftsbehandling som blir aktuell för Livsmedelsverket och Jordbruksverket i samband med hanteringen av förteckningen bedöms, med beaktande av uppgifternas karaktär och syftet med behandlingen, inte innebära ett sådant betydande intrång i den personliga integriteten som avses i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvariga myndigheter för att säkerställa att varje behandling sker lagligt och i enlighet med de principer som ställs upp i artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning. Att behandlingen ska ske i enlighet med dessa principer innebär bl.a. att uppgifterna endast ska behandlas för det ändamål de är avsedda, att uppgifterna ska vara relevanta och inte allt för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de ska behandlas och att uppgifterna ska vara korrekta och nödvändigt uppdaterade. De personuppgifter som samlas in ska endast användas i syfte att ingå i förteckningen. Uppgiftsinsamlandet ska begränsas till att endast gälla de uppgifter som behövs för att förteckningen ska vara fullständig enligt de krav som ställs. Vilka uppgifter det är framgår av artikel 34.6 i den nya EU-förordningen. Av bestämmelsen följer även att uppgifterna ska vara uppdaterade. Myndigheterna ansvarar för att uppgifterna är korrekta och

nödvändigt uppdaterade och inte registreras längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Uppgifterna ska även behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna.

Författningsregleringen

Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets skyldighet att tillsammans ansvara för att på en webbplats offentliggöra förteckningen bör regleras i en förordning. Eftersom kontrollorganen inte längre ska vara skyldiga att offentliggöra uppgifter om de ekologiska aktörer som de kontrollerar ska bemyndigandet i 26 § andra stycket lagen om kontroll av ekologisk produktion upphävas.

7. Ändringar i lagen om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

7.1. Uppgiftsskyldighet för kontrollorganen

Regeringens förslag: Det ska i lagen om EU:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden införas ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att lämna de uppgifter som en myndighet behöver för handläggning av EU-stöd.

Regeringens bedömning: Det saknas behov av särskilda bestämmelser om sekretess eller behandling av personuppgifter.

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna tillstyrker eller har inga invändningar mot förslaget och bedömningen. Integritetsskyddsmyndigheten anför att promemorians beskrivning innebär en viss oklarhet avseende vilken typ av personuppgifter som kan komma att behandlas. Det krävs en fullständig redovisning av vilka personuppgifter som kan komma att användas. Det saknas vidare en analys av de grundläggande principerna i artikel 5.1 i EU:s dataskyddsförordning och en integritetsanalys.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Prövningen och kontrollen av ansökningar om EU-stöd för ekologisk produktion i Sverige

Lantbrukare som har en certifierad ekologisk växtodling eller djurhållning kan ansöka om EU-stöd för ekologisk produktion. För att kunna få fullt stöd måste jordbrukaren uppfylla vissa villkor, s.k. tvärvillkor. Dessa villkor innebär att jordbrukaren måste följa de verksamhetskrav som

fastställts i unionsrätten och de normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som finns i svensk rätt bl.a. när det gäller områdena miljö, klimatförändringar, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd. Detta följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008. Kompletterande bestämmelser finns i nationell rätt i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden samt förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Kontrollen av att tvärvillkoren och villkoren för ekologisk produktion är uppfyllda genomförs i Sverige av länsstyrelserna och Jordbruksverket. Länsstyrelserna handlägger och prövar ansökningarna om stöd. Under handläggningen kontrollerar länsstyrelsen att den aktuella lantbrukaren är certifierad för ekologisk produktion och gör kontroller på plats av ett urval av de lantbrukare som ansökt om stöd. Jordbruksverket är samordnande central myndighet och ansvarig utbetalningsmyndighet. Det innebär att Jordbruksverket kontrollerar länsstyrelsernas handläggning och följer upp deras kontroller på plats. Jordbruksverket kontrollerar även att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna innan stödet betalas ut.

I ansökan om stöd ska lantbrukaren redovisa ett antal uppgifter som ligger till grund för bedömningen av i vilken omfattning stöd ska beviljas. Lantbrukaren ska bl.a. uppge hur stor del av lantbrukarens jordbruksmark som är certifierad och vilka djur som är certifierade för ekologisk produktion.

Organ som betalar ut EU-stöd ska få information om kontroller

Enligt artikel 43.6 i den nya EU-förordningen om ekologisk produktion ska de behöriga myndigheterna vidta lämpliga åtgärder och fastställa dokumenterade förfaranden för att säkerställa att det organ som betalar ut EU-stöd för ekologisk produktion får tillgång till information om resultaten från kontrollorganens kontroller av de ekologiska aktörerna. Uppgiftslämnandet är ett led i att effektivt skydda unionens ekonomiska intressen och bl.a. säkerställa effektivt skydd mot bedrägeri och se till att de insatser som finansieras genom EU:s fonder är lagliga och genomförs korrekt (artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 och de akter som antagits på grundval av artikeln).

Artikel 43.6 innebär för Sveriges del att Jordbruksverket i egenskap av utbetalande myndighet ska få tillgång till uppgifter om resultaten av kontrollerna av de ekologiska aktörerna. För att det ska kunna säkerställas att utbetalningar av stöd inte görs på felaktiga grunder anser regeringen att kontrollorganen på begäran även ska vara skyldiga att lämna andra uppgifter som är nödvändiga för stödhanteringen. För att kontrollera att en aktör är certifierad för ekologisk produktion krävs tillgång till aktörens certifikat. Den senaste versionen av en aktörs certifikat ingår i den

förteckning över aktörer som är offentlig. I vissa fall kan dock en äldre upplaga av ett certifikat behövas för bedömningen av en tidigare stödperiod, vilka inte alltid finns allmänt tillgängliga. Dessutom finns inte alltid all nödvändig information i aktörens certifikat. Av certifikaten framgår visserligen vilken växtodling och djurhållning som certifieringen omfattar men uppgifterna är inte så exakta när det gäller djurslag och skiften som behövs för bedömning av en ansökan om stöd.

Regeringen anser även att inte bara Jordbruksverket utan också länsstyrelserna behöver få tillgång till uppgifterna för att kunna göra en korrekt handläggning och prövning av ärendena. Om länsstyrelserna inte har möjlighet att kontrollera de uppgifterna som lantbrukaren lämnar i sin ansökan måste dessa godtas utan närmare kontroll, vilket inte kan anses förenligt med ambitionen att skydda EU:s ekonomiska intressen. Länsstyrelserna får i dag det underlag de behöver genom att antingen vända sig direkt till lantbrukaren eller kontakta de kontrollorgan som kontrollerar primärproduktion. Kontrollorgan förser således redan i dag i viss omfattning länsstyrelserna med uppgifter som behövs i stödhandläggningen. Ordningen bygger dock på att kontrollorganen frivilligt bistår länsstyrelserna, vilket inte garanterar att länsstyrelserna får nödvändiga uppgifter. För att EU-lagstiftningen ska få avsedd effekt bör därför även länsstyrelserna ha rätt att få tillgång till uppgifterna.

Den närmare regleringen av kontrollorganens uppgiftsskyldighet bör göras i förordning. Det bör därför i lagen om EU:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden införas ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att lämna de uppgifter som en myndighet behöver för handläggning av EU-stöd.

Behandling av personuppgifter

När uppgifter hanteras ska bestämmelser om vad som gäller vid behandling av personuppgifter beaktas. Dessa finns i EU:s dataskyddsförordning, som i svensk rätt kompletteras av bl.a. dataskyddslagen och förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

En personuppgift är enligt EU:s dataskyddsförordning varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. De uppgifter om de ekologiska aktörerna som myndigheterna enligt förslaget ska kunna få från kontrollorganen kan komma att innehålla sådana upplysningar. Det rör sig framförallt om uppgifter om namn och kontaktuppgifter som kan framgå av aktörers certifikat och uppgifter om SE-nummer som kan framgå genom upplysningar om skiften. De uppgifter som hanteras bedöms inte vara s.k. känsliga personuppgifter och innefattar heller inte personuppgifter som rör fällande domar eller överträdelser (artikel 9 och 10).

Jordbruksverket och länsstyrelserna behandlar redan i dag personuppgifter i samband med ansökningar om EU-stöd. I förordningen om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder finns närmare bestämmelser om hanteringen av uppgifter i stödverksamheten. Av förordningen framgår att det hos Jordbruksverket ska finnas it-system för behandling av uppgifter av ärenden om stöd enligt förordningen (1 kap. 44 § första stycket). Jordbruksverket och länsstyrelserna ska lämna de uppgifter till it-systemen

som behövs för att pröva ett ärende om stöd (1 kap. 44 § andra stycket). Uppgifterna som länsstyrelserna lämnar till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket (1 kap. 45 §). Jordbruksverket får ha direktåtkomst till de uppgifter som länsstyrelserna har lämnat till itsystemen (1 kap. 46 §). När det gäller de uppgifter som myndigheterna enligt förslaget ska kunna få från kontrollorganen så är det i stor utsträckning samma personuppgifter som redan i dag behandlas i stödhandläggningen. Eftersom kontrollorganen enligt förslaget endast ska vara skyldiga att lämna de uppgifter som en myndighet behöver för handläggning av EU-stöd kan det förutsättas att samtliga uppgifter som härrör från kontrollorganen framöver kommer att lagras i det it-system för elektronisk behandling som Jordbruksverket hanterar. Det är alltså fråga om sådan automatisk behandling av personuppgifter som gör att EU:s dataskyddsförordning är tillämplig (artikel 2.1).

För att en behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs enligt EU:s dataskyddsförordning att den vilar på en rättslig grund. En sådan rättslig grund är t.ex. att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e). När det gäller Jordbruksverkets och länsstyrelsernas behandling av personuppgifter sker denna i samband med att myndigheterna handlägger och kontrollerar ärenden om stöd för ekologisk produktion. Hanteringen av uppgifterna är alltså ett led i utförandet av myndigheternas uppdrag att pröva och betala ut EU-stöd. Behandlingen av personuppgifter är därför helt nödvändigt för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppdrag. Uppdragen är av allmänt intresse eftersom myndigheterna annars inte hade ålagts att utföra dem (jfr prop. 2017/18:105 s. 5657). Rättslig grund för behandlingen finns alltså i artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning, artikel 43.6 i den nya EU-förordningen om ekologisk produktion och lagen om EU:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden. Grunden för behandlingen är fastställd genom artikel 43.6 i den nya EUförordningen och lagen om EU:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden.

De uppgifter som behandlas ligger till grund för bedömningen av om EU-stöd ska betalas ut. Det är alltså fråga om en behandling av uppgifter i samband med att den som uppgifterna gäller har ansökt om en förmån. Myndigheterna måste ha tillgång till relevanta uppgifter i sin handläggning och kontroll för att stöd inte ska betalas ut på oriktiga grunder. Värnandet om att gemensamma medel inte används för att felaktigt gynna en enskild ligger i allmänhetens intresse. Eftersom myndigheterna har att pröva om den sökande uppfyller kraven för att beviljas stöd är det helt avgörande att kunna koppla nödvändiga uppgifter till en specifik person. Det är därför inte möjligt att avidentifiera uppgifterna. Det integritetsintrång som behandlingen av personuppgifter innebär för de ekologiska aktörerna är enligt regeringens mening mot denna bakgrund proportionerlig i förhållande till syftet med behandlingen.

I 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen anges att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Inskränkningar i detta skydd får enbart ske genom lag och i enlighet med de förutsättningar som anges i 2 kap.2122 §§regeringsformen. Bedömningen av vad som kan

anses utgöra ett betydande intrång i den personliga integriteten bör göras utifrån olika omständigheter, bl.a. uppgifternas karaktär och omfattning och syftet med behandlingen (se prop. 2009/10:80 s. 184). De personuppgifter som myndigheterna kan komma att hantera bedöms inte vara av känslig natur. Syftet med behandlingen är att säkerställa att EU-stöd inte betalas ut på oriktiga grunder. Den personuppgiftsbehandling som kan bli aktuell för Jordbruksverket och länsstyrelserna i samband med stödhanteringen bedöms, med beaktande av uppgifternas karaktär och syftet med behandlingen, inte innebära ett sådant betydande intrång i den personliga integriteten som avses i 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

Jordbruksverket och länsstyrelserna ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvariga myndigheter för att säkerställa att varje behandling sker lagligt och i enlighet med de principer som ställs upp i artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning. Att behandlingen ska ske i enlighet med dessa principer innebär bl.a. att uppgifterna endast ska behandlas för det ändamål de är avsedda, att uppgifterna ska vara relevanta och inte allt för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de ska behandlas och att uppgifterna ska vara korrekta och nödvändigt uppdaterade. De personuppgifter som samlas in ska endast användas i syfte att användas i stödhanteringen. Uppgiftsinsamlandet ska vara begränsat till de uppgifter som myndigheten behöver för handläggning av EU-stöd. Uppgifterna ska vara korrekta och nödvändigt uppdaterade och inte registreras längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. De ska även behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna.

Sekretessbestämmelser utgör inte något hinder mot att uppgifterna överlämnas

Uppgifterna som rör lantbrukarna och som lämnas till en länsstyrelse eller till Jordbruksverket är inkomna och förvarade hos en myndighet och är därför allmänna handlingar. Vid myndigheters och vissa organs hantering av allmänna handlingar är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, tillämplig. Enligt lagen gäller sekretess för en statlig myndighets verksamhet som består i bl.a. stödverksamhet, förutsatt att regeringen meddelat föreskrifter om det, för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet (30 kap. 23 §). Av offentlighets- och sekretessförordningen följer att sekretessen gäller för bl.a. stödverksamhet inom jordbrukets område hos Jordbruksverket och länsstyrelserna, med undantag för vissa beslut som fattas (9 § och p. 24 i bilagan). Sekretessen gäller i myndighetens verksamhet både i förhållande till enskilda och andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). Sekretess hindrar dock inte att en uppgift lämnas vidare till en annan myndighet om uppgiftsskyldigheten följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § OSL).

De uppgifter från kontrollorganen som länsstyrelserna och Jordbruksverket enligt förslaget ska hantera i sin stödverksamhet kan innehålla information om en enskild lantbrukares affärs- eller driftförhållanden.

Uppgifterna utgör en del av myndigheternas underlag för bedömningen av om stöd ska beviljas. Att uppgifterna används kan alltså medföra att den sökande nekas stöd, vilket innebär att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs för myndigheten. Vissa av de uppgifter som myndigheterna enligt förslaget ska få tillgång till kan således komma att omfattas av sekretess. För att uppgifterna ska kunna överlämnas mellan myndigheterna krävs alltså att uppgiftsskyldigheten regleras. Detta bör göras i förordning. Eftersom samma sekretess gäller i såväl Jordbruksverkets som länsstyrelsernas stödverksamhet behövs inte någon ytterligare sekretessbestämmelse.

Kontrollorganen är inte myndigheter i tryckfrihetsförordningens (1949:105) mening. Därmed blir inte de handlingar som upprättas av kontrollorganen allmänna. De omfattas inte heller av offentlighets- och sekretesslagens regler. Det finns alltså inte några hinder ur sekretessynpunkt att uppgifter överlämnas från ett kontrollorgan till en länsstyrelse eller till Jordbruksverket.

8. Ikraftträdande

Regeringens förslag: Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inga invändningar mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag

En del av de förslag som lämnas i denna proposition är en följd av den nya EU-förordningen om ekologisk produktion som ska börja tillämpas från och med den 1 januari 2022. Föreslagna lagändringar ska därför träda i kraft samma datum.

9. Konsekvenser

Regeringens bedömning: Förslagen bedöms inte innebära några ökade kostnader för de ekologiska aktörerna.

Förslagen kan medföra vissa ökade kostnader för kontrollorganen. Förslagen bedöms medföra kostnader för Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Kostnaderna bedöms kunna hanteras inom myndigheternas befintliga ekonomiska ramar.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna invänder inte mot promemorians bedömning. Ekologiska lantbrukarna är oroliga för att förslaget om kontrollorganens uppgiftsskyldighet kan innebära kostnader för kontrollorganen vilket i slutändan gör kontrollen dyrare för lantbruk-

arna. Förvaltningsrätten i Stockholm påpekar att förslagen kan leda till en viss ökning av överklagbara beslut. Livsmedelsverket anser att det utvecklingsarbete som krävs för att myndigheterna ska hantera förteckningen över aktörer inte kan rymmas inom ramen för myndigheternas anslag.

Valiguard menar att förslaget att myndigheterna ska sköta förteckningen över aktörer inte medför att den administrativa bördan för kontrollorganen minskar eftersom det med största sannolikhet är de som kommer att få sköta rapporteringen i förteckningen.

Skälen för regeringens bedömning

Konsekvenser för de ekologiska aktörerna

Förslaget att kontrollorganen ska få besluta om saluföringsförbud berör de aktörer som bryter mot regelverket på ett sådant sätt att en sådan åtgärd kan komma ifråga. För dessa aktörer kan förslaget antas medföra minskade administrativa kostnader eftersom det innebär att de uteslutande behöver kommunicera med kontrollorganet, i stället för att som i dag ha kontakt med såväl kontrollorganet som den delegerande myndigheten. Om aktören väljer att överklaga beslutet om saluföringsförbud kan den föreslagna ordningen dock innebära att det tar längre tid innan ärendet är slutligt avgjort. Detta eftersom kontrollorganens beslut först överklagas till länsstyrelsen innan det når domstol medan beslut som Jordbruksverket har fattat överklagas direkt till förvaltningsrätten. Om ett kontrollorgan fattar beslutet tar det således längre tid innan överklagandet har passerat alla instanser än om beslutet fattas av den delegerande myndigheten. Bedömningen görs dock att aktörernas rätt att få sin sak prövad enligt den föreslagna ordningen fortfarande är tillgodosedd.

Konsekvenser för kontrollorganen

Förslaget att kontrollorganen ska få besluta om saluföringsförbud bedöms inte medföra någon ökad arbetsbörda för kontrollorganen jämfört med den ordning som gäller i dag. Det är i dag endast ett begränsat antal företag per år som bryter mot det ekologiska regelverket på ett så pass allvarligt sätt att de riskerar saluföringsförbud. Dessutom måste kontrollorganen redan i dag, när Livsmedelsverket och Jordbruksverket beslutar om ett sådant förbud, lägga mycket tid på utredning och dokumentation i de ärenden som det gäller.

Förslaget att det ska införas ett bemyndigande som gör det möjligt att meddela föreskrifter om kontrollorganens skyldighet att lämna uppgifter till en myndighet som prövar ärenden om EU-stöd för ekologisk produktion får konsekvenser för kontrollorganen. Redan i dag vänder sig länsstyrelserna i viss omfattning till kontrollorganen för att få tillgång till uppgifter som underlag i sin handläggning. Förfrågningarna kommer dock med stor sannolikhet att öka om kontrollorganen blir skyldiga att tillhandahålla uppgifterna. Förslaget bedöms därför kunna medföra en ökad arbetsbörda för kontrollorganen. Hur stora kostnader detta medför beror på i vilken utsträckning som länsstyrelserna väljer att använda sig av rätten att inhämta uppgifter.

Förslaget att Jordbruksverket och Livsmedelsverket ska ansvara för att offentliggöra en fullständig förteckning över de ekologiska aktörerna inne-

bär att kontrollorganen inte längre kommer vara skyldiga att publicera uppgifter om de aktörer som de kontrollerar på sina webbplatser. Kontrollorganen kommer dock fortsatt vara skyldiga att förse myndigheterna med de uppgifter som ska ingå i förteckningen och arbetsbördan bedöms därför vara den samma som i dag.

Konsekvenser för myndigheterna, kommunerna och domstolarna

Förslaget att Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska ansvara för att upprätta en förteckning med uppgifter om de ekologiska aktörer som anmält sin verksamhet för kontroll innebär ökade kostnader för myndigheterna. Upprättandet och underhållet av en förteckning kommer att ta viss arbetskraft i anspråk. Dessutom behövs lämpliga it-system som kan hantera databaser, vilket främst i uppbyggnadsskedet kan komma att innebära ökade kostnader för myndigheterna. Kostnaderna bedöms kunna hanteras inom myndigheternas befintliga ekonomiska ramar. Livsmedelsverket och Jordbruksverket påverkas även av förslaget att kontrollorganen ska få besluta om saluföringsförbud som inte är provisoriskt. Förslaget innebär att en arbetsuppgift frigörs från myndigheterna.

Förslaget att Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska ha rätt att överklaga en länsstyrelses beslut om länsstyrelsen ändrar ett beslut som har fattats av ett kontrollorgan, kan innebära en ökad arbetsbörda för myndigheterna. Det får även konsekvenser för länsstyrelserna som har att hantera överklagandena. Regeringens bedömning är dock att det endast rör sig om ett mindre antal ärenden årligen där detta blir aktuellt. Det är även ett väldigt begränsat antal av de beslut som fattas av kontrollorgan som årligen domstolsprövas. Förslagen som innebär att Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska föra det allmännas talan i domstolen bedöms därför också få liten påverkan på myndigheternas verksamhet.

Förslaget om uppgiftsskyldighet för kontrollorganen bedöms underlätta för länsstyrelserna och Jordbruksverket vid handläggningen av EU-stödärenden. Länsstyrelserna påverkas även av förslaget att kontrollorganen ska få besluta om saluföringsförbud eftersom kontrollorganens beslut överklagas till länsstyrelserna som första instans. Den ärendehantering som detta innebär för länsstyrelserna bedöms dock som begränsad och kostnaderna för denna därför som marginella och ska hanteras inom myndigheternas befintliga ekonomiska ramar.

Förslaget att Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska ha rätt att i vissa fall överklaga länsstyrelsens beslut kan eventuellt komma att innebära en ökad måltillströmning till domstolarna. Det är dock rimligt att anta att Livsmedelsverket och Jordbruksverket framför allt kommer att använda sig av klagorätten i sådana fall som gäller principiellt intressanta frågor. Eftersom det i dag rör sig om ett väldigt litet antal mål som når domstol bedöms den eventuellt ökade måltillströmningen vara begränsad. Den ökade arbetsbörda som förslagen eventuellt kan komma att medföra för domstolarna bedöms därför som mycket begränsad. Förslagen som innebär att Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, oavsett om länsstyrelsens beslut har överklagats av den enskilde eller den delegerande myndigheten, innebär att det blir tydligt för domstolarna hur partsställningen i domstolen ser ut.

Förslagen påverkar inte kommunernas arbete med kontroll av om företag ska vara anslutna till kontrollorgan.

Konsekvenser för konsumenterna

Konsumenternas förtroende för att de ekologiska produkterna är helt avgörande för marknaden för ekologisk produktion. Förslaget om att en fullständig lista över de ekologiska aktörerna ska offentliggöras på en webbplats kan antas bidra till ökad tydlighet för konsumenterna och därmed ökat förtroende för de ekologiska produkterna. Även förslaget om att kontrollorganens beslut kan få omedelbar verkställighet är positivt för konsumenterna eftersom det förväntas öka deras möjlighet att göra medvetna och trygga val.

10. Författningskommentar

10.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007, och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2018/848.

Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG, och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2017/625.

I paragrafen anges vilka förordningar och bestämmelser i unionsrätten som lagen kompletterar. Paragrafens första stycke ändras så att det framgår att

lagen kompletterar den nya EU-förordningen om ekologisk produktion och de genomförandeakter och delegerade akter som kompletterar den. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

3 § I förordning (EU) 2017/625 och förordning (EU) 2018/848 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett sådant kontrollorgan som avses i förordningarna.

Paragrafen reglerar myndigheternas rätt att delegera uppgifter till kontrollorgan. Överväganden finns i avsnitt 6.2.

Den nuvarande bestämmelsen om att Livsmedelsverket och Jordbruksverket får delegera uppgiften att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet till kontrollorgan ersätts av en upplysning om de bestämmelser om delegering av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som finns i artiklarna 28–32 i kontrollförordningen och artikel 40 i den nya EU-förordningen om ekologisk produktion. Definitionen av kontrollorgan finns i artikel 3.5 i kontrollförordningen och artikel 3.56 i den nya EU-förordningen om ekologisk produktion. När det fortsättningsvis talas om kontrollorgan i denna lag är det ett sådant kontrollorgan som avses. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Det nuvarande andra stycket som föreskriver vilka uppgifter som myndigheterna får lämna över till kontrollorganen upphävs.

Tystnadsplikt

7 § Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet, – 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, – 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter, – 31 § om dokumentation av beslut, – 32 § om motivering av beslut, – 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

– 35 § om när beslut får verkställas, – 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och – 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Paragrafen reglerar vilka bestämmelser i förvaltningslagen som ska tillämpas när kontrollorganen utför kontroll. Bestämmelsen kompletteras med 35 § förvaltningslagen om när beslut får verkställas. Hänvisningen till 3 § första stycket i lagen tas bort. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Sanktionsavgifter

19 § En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 34.1 och 34.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 inte har anmält sin verksamhet.

Hel eller delvis befrielse från sanktionsavgift ska beslutas om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen. Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

Paragrafen anger när en sanktionsavgift ska tas ut, när hel eller delvis befrielse från sanktionsavgift ska beslutas och att sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

Ändringen i första stycket innebär att den nuvarande hänvisningen ersätts med en hänvisning till den nya EU-förordningen om ekologisk produktion och däri tillämpliga artiklar. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

I andra stycket görs språkliga ändringar.

Bemyndiganden

26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,

2. särskilda ekologiska produktionsregler,

3. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,

4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet,

5. skyldighet för ett kontrollorgan att ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften, och

6. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan.

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Ändringen innebär att det nuvarande andra stycket, som möjliggör för regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer, upphävs. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Överklaganden m.m.

30 § Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Om en länsstyrelse har ändrat ett beslut som har fattats av ett kontrollorgan får beslutet överklagas av den myndighet som har överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet.

Om ett kontrollorgan har fattat ett beslut som överklagas till en länsstyrelse och länsstyrelsens beslut överklagas av en enskild ska den myndighet som överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I paragrafen behandlas frågor om överklagande av en statlig förvaltningsmyndighets beslut. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

I ett nytt andra stycke regleras att om en länsstyrelse ändrar ett beslut som ett kontrollorgan har fattat, får länsstyrelsens beslut överklagas av den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet. Livsmedelsverket och Jordbruksverket är de myndigheter som enligt 3 § lagen om kontroll av ekologisk produktion får delegera uppgifter till kontrollorgan. Myndigheternas ansvarsområden inom området ekologisk produktion framgår av 1 § förordningen om kontroll av ekologisk produktion. Om den delegerande myndigheten överklagar länsstyrelsens beslut blir myndigheten den enskildes motpart i domstolen.

I ett nytt tredje stycke anges att om ett kontrollorgan har fattat ett beslut som överklagas till en länsstyrelse och länsstyrelsens beslut överklagas av en enskild ska den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen. Den delegerande myndigheten är antingen Livsmedelsverket eller Jordbruksverket. Bestämmelsen har utformats i enlighet med

Lagrådets förslag.

Innehållet i nuvarande andra stycket flyttas oförändrat till ett nytt fjärde stycke.

10.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden

Tillsyn och kontroll 3 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 837/2007 att lämna uppgifter till en myndighet som prövar ärenden om EU-stöd för ekologisk produktion.

Paragrafen är ny. Överväganden finns i avsnitt 7.1.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för kontrollorgan i förhållande till en myndighet som prövar ärenden om EU-stöd för ekologisk produktion. De myndigheter som kan komma i fråga är länsstyrelserna och Jordbruksverket. Länsstyrelserna handlägger ärendena om EU-stöd för ekologisk produktion och utför kontroller på plats hos de som ansökt om stöd. Jordbruksverket kontrollerar länsstyrelsernas handläggning, följer upp de kontroller som länsstyrelserna utför och kontrollerar att utbetalningen är förenlig med unionsreglerna innan stödet betalas ut.

42

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

I

(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/848

av den 30 maj 2018

om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets

förordning (EG) nr 834/2007

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( 1 ),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande ( 2 ),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ( 3 ), och

av följande skäl:

(1)

Ekologisk produktion är ett övergripande system för jordbruksverksamhet och livsmedelsproduktion, där man

kombinerar bästa miljö- och klimatpraxis, hög grad av biologisk mångfald, bevarande av naturresurser och till­

lämpning av stränga djurvälfärdskrav och produktionsnormer som motsvarar en växande skara konsumenters

efterfrågan på produkter som har framställts med användning av naturliga ämnen och processer. Den ekologiska

produktionen spelar därigenom en dubbel roll i samhället, där den å ena sidan försörjer en särskild marknad som

svar på konsumenternas efterfrågan på ekologiska produkter och å andra sidan levererar offentligt tillgängliga varor

som bidrar till miljö- och djurskyddet och landsbygdsutvecklingen.

(2)

Det är av avgörande betydelse för att produkterna ska hålla god kvalitet att man tillämpar strikta hälso-, miljö- och

djurvälfärdskrav inom den ekologiska produktionen. Som anges i kommissionens meddelande av den 28 maj 2009

om en kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, ingår den ekologiska produktionen i unionens kvalitetsordningar för

jordbruksprodukter på samma sätt som geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter i

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 ( 4 ) och produkter från unionens

yttersta randområden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 ( 5 ). Den ekologiska

produktionen strävar således mot samma mål inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken som unionens

övriga kvalitetsordningar för jordbruksprodukter.

(3)

Särskilt målen för politiken för ekologisk produktion ingår i målen för den gemensamma jordbrukspolitiken,

genom att de säkerställer att jordbrukare ges en rimlig ersättning för att de efterlever reglerna för ekologisk

produktion. Dessutom skapar konsumenternas ökande efterfrågan på ekologiska produkter förutsättningar för

att ytterligare utveckla och utvidga marknaden för dessa produkter och därmed förutsättningar för ökade inkoms­

ter för jordbrukare som bedriver ekologisk produktion.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/1

( 1 ) EUT C 12, 15.1.2015, s. 75.

( 2 ) EUT C 19, 21.1.2015, s. 84.

( 3 ) Europaparlamentets ståndpunkt av den 19 april 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 22 maj 2018.

( 4 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruks­

produkter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

( 5 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån

för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 23).

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

43

(4)

Dessutom bidrar det ekologiska produktionssystemet till att miljöskyddskraven integreras med den gemensamma

jordbrukspolitiken, vilket främjar hållbar jordbruksproduktion. Detta är skälet till att det har införts åtgärder för

ekonomiskt stöd till ekologisk produktion inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, i synnerhet

genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 ( 1 ), vilka har stärkts i synnerhet genom

reformen av den rättsliga ramen för landsbygdsutvecklingspolitiken i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 1305/2013 (

2

).

(5)

Ekologisk produktion bidrar också till uppnåendet av målen för unionens miljöpolitik, särskilt de som anges i

kommissionens meddelanden av den 22 september 2006 med titeln En temainriktad strategi för markskydd, av den

3 maj 2011 med titeln Vår livförsäkring, vårt naturkapital – en strategi för biologisk mångfald i EU fram till 2020 och av

den 6 maj 2013 med titeln Grön infrastruktur (GI) – Att stärka Europas naturkapital och i miljölagstiftningen, såsom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG ( 3 ), 2001/81/EG ( 4 ), 2009/128/EG ( 5 ) och 2009/147/EG ( 6 )

samt rådets direktiv 91/676/EEG ( 7 ) och 92/43/EEG ( 8 ).

(6)

Mot bakgrund av målen för unionens politik för ekologisk produktion bör den rättsliga ramen för genomförandet

av denna politik syfta till att skapa rättvis konkurrens och en välfungerande inre marknad för ekologiska produkter,

att bevara och rättfärdiga konsumenternas förtroende för produkter som märkts som ekologiska och skapa för­

utsättningar för politiken att utvecklas i takt med produktions- och marknadsutvecklingen.

(7)

I de politiska prioriteringarna för Europa 2020-strategin enligt kommissionens meddelande av den 3 mars 2010

med titeln Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla ingår att uppnå en konkurrenskraftig

ekonomi baserad på kunskap och innovation, att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och social och

territoriell sammanhållning samt att främja övergången till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. Politiken

för ekologisk produktion bör därför förse aktörerna med de verktyg de behöver för att bättre identifiera och

marknadsföra sina produkter och samtidigt skydda dem mot illojala metoder.

(8)

Det ekologiska jordbruket i unionen har utvecklats snabbt de senaste åren, inte bara när det gäller den areal som

används för ekologiskt jordbruk, utan även när det gäller antalet företag och det totala antalet registrerade

ekologiska aktörer i unionen.

(9)

Mot bakgrund av den dynamiska utvecklingen inom den ekologiska sektorn angavs i rådets förordning (EG)

nr 834/2007 ( 9 ) att det skulle komma att behöva göras en översyn av unionsreglerna för ekologisk produktion,

där den erfarenhet som vunnits vid tillämpningen av reglerna beaktas. Resultaten av den översyn som kommis­

sionen har genomfört visar att unionens rättsliga ram för ekologisk produktion bör förbättras, så att reglerna

motsvarar konsumenternas högt ställda förväntningar och är tillräckligt tydliga för dem de riktar sig till. För­

ordning (EG) nr 834/2007 bör därför upphävas och ersättas av en ny förordning.

(10)

De erfarenheter som hittills har gjorts av tillämpningen av förordning (EG) nr 834/2007 visar att det finns ett

behov av att förtydliga vilka produkter som den här förordningen omfattar. I första hand bör den omfatta de

produkter från jordbruk, inklusive vattenbruk och biodling, som förtecknas i bilaga I till fördraget om Europeiska

unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Dessutom bör den omfatta bearbetade jordbruksprodukter som är avsedda

att användas som livsmedel eller foder, eftersom utsläppandet på marknaden av sådana ekologiska produkter är ett

viktigt avsättningsområde för jordbruksprodukter och gör konsumenterna medvetna om att de jordbruksprodukter

SV

L 150/2

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare

inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008

och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005

(EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

( 3 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder

på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar

(EGT L 309 27.11.2001, s. 22).

( 5 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder

för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71).

( 6 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010,

s. 7).

( 7 ) Rådets direktiv av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (91/676/EEG) (EGT L 375,

31.12.1991, s. 1).

( 8 ) Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

( 9 ) Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om

upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

44

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

som ingår i de bearbetade produkterna har framställts ekologiskt. På samma sätt bör den här förordningen omfatta

vissa andra produkter som är kopplade till jordbruksprodukter på ett lika nära sätt som bearbetade jordbruks­

produkter och som är avsedda att användas som livsmedel eller foder, eftersom dessa andra produkter antingen

utgör ett viktigt avsättningsområde för jordbruksprodukter eller utgör en integrerad del av produktionsprocessen.

Slutligen bör havssalt och annat salt som används för livsmedel och foder omfattas av den här förordningens

tillämpningsområde, eftersom det kan framställas med naturliga produktionsmetoder och den produktionen bidrar

till utvecklingen av landsbygden och omfattas således av målen för denna förordning. Av tydlighetsskäl bör sådana

andra produkter som inte ingår i bilaga I till EUF-fördraget förtecknas i en bilaga till den här förordningen.

(11)

I syfte att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i

enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen

genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs

i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ( 1 ). För att

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla

handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(12)

I syfte att ta hänsyn till nya produktionsmetoder eller nya produktionsmaterial eller internationella åtaganden bör

befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på utökning av förteckningen över

andra produkter som är nära kopplade till jordbruk som omfattas av denna förordning.

(13)

Produkter som omfattas av denna förordning men som härrör från jakt på vilda djur eller fiske efter viltlevande

arter bör inte anses vara ekologiska, eftersom deras produktionsprocess inte kan kontrolleras fullt ut.

(14)

Eftersom storköksverksamhet till sin natur är lokal, anses de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna samt privata

system på området vara tillräckliga för att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl. Därför bör denna

förordning inte omfatta livsmedel som bereds av storkök i egna lokaler och dessa livsmedel bör därför inte märkas

eller marknadsföras med Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion.

(15)

Forskningsprojekt har visat att konsumenternas förtroende är av mycket stor betydelse för marknaden för ekolo­

giska livsmedel. På lång sikt kan regler som inte är tillförlitliga äventyra allmänhetens förtroende och leda till

marknadsmisslyckande. En hållbar utveckling för den ekologiska produktionen i unionen bör därför baseras på

sunda produktionsregler som harmoniseras på unionsnivå och uppfyller aktörernas och konsumenternas förvänt­

ningar vad gäller kvaliteten på ekologiska produkter samt överensstämmelse med de principer och regler som

fastställs i denna förordning.

(16)

Denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av relaterad lagstiftning, särskilt inom om­

rådena säkerhet i livsmedelskedjan, djurhälsa och djurskydd, växtskydd, växtförökningsmaterial, märkning och

miljö.

(17)

Denna förordning bör utgöra grunden för en hållbar utveckling av ekologisk produktion och dess positiva miljö­

effekter, samtidigt som den säkerställer en välfungerande inre marknad för ekologiska produkter och rättvis

konkurrens, för att på så sätt bidra till att jordbrukarna får en skälig inkomst, säkerställa konsumenternas för­

troende, skydda konsumenternas intressen och främja korta distributionskedjor och lokal produktion. Dessa mål

bör uppnås genom förenlighet med de allmänna och särskilda principer och allmänna och detaljerade produktions­

regler som gäller för ekologisk produktion.

(18)

Växtsorter bör väljas med hänsyn till de ekologiska produktionssystemens särdrag, med fokus på odlingsutfall,

genetisk mångfald, sjukdomsresistens, livslängd och anpassning till olika lokala jordmåns- och klimatförhållanden

samt med respekt för naturliga korsningsbarriärer.

(19)

Risken för bristande överensstämmelse med regler för ekologisk produktion anses vara högre i jordbruksföretag

som omfattar enheter som inte drivs enligt dessa regler. Därför bör alla jordbruksföretag i unionen som önskar gå

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/3

( 1 ) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

45

över till ekologisk produktion, efter en lämplig omställningsperiod, undantagslöst förvaltas i enlighet med de krav

som gäller för ekologisk produktion. Jordbruksföretag med enheter som drivs enligt både ekologiska produktions­

regler och icke-ekologiska produktionsregler bör emellertid tillåtas på vissa villkor, däribland särskilt kravet på en

tydlig och effektiv åtskillnad mellan ekologiska produktionsenheter, produktionsenheter under omställning och

icke-ekologiska produktionsenheter och mellan de produkter som framställs av dessa enheter.

(20)

Eftersom externa insatsmedel endast bör användas i begränsad omfattning i ekologisk produktion, bör vissa

ändamål identifieras för vilka produkter och ämnen ofta används vid produktionen av jordbruksprodukter eller

bearbetade jordbruksprodukter. När produkter eller ämnen normalt sett används för dessa ändamål bör de tillåtas

först efter att de har godkänts i enlighet med denna förordning. Ett sådant godkännande bör dock endast gälla så

länge det inte är förbjudet att använda dessa externa insatsmedel i icke-ekologisk produktion enligt unionsrätten

eller nationell rätt som är baserad på unionsrätten. Produkter eller ämnen som ingår i eller utgör växtskyddsmedel,

förutom verksamma ämnen, bör få användas i ekologisk produktion så länge användningen av dem är godkänd i

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (

1

) och medlemsstaterna inte har

förbjudit att växtskyddsmedlet släpps ut på marknaden eller används i enlighet med den förordningen.

(21)

När hela jordbruksföretaget eller delar av jordbruksföretaget är avsett för produktion av ekologiska produkter, bör

de omfattas av en omställningsperiod då de drivs enligt ekologiska produktionsregler men inte får producera

ekologiska produkter. Produkter bör endast få släppas ut på marknaden som ekologiska produkter när omställ­

ningsperioden har gått ut. Den perioden bör inte inledas förrän jordbrukare eller aktörer som producerar alger eller

vattenbruksdjur har anmält omställningen till ekologisk produktion till de behöriga myndigheterna i den medlems­

stat där jordbruksföretaget är beläget och därför omfattas av det kontrollsystem som medlemsstaterna ska inrätta i

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 ( 2 ) och den här förordningen. Behöriga

myndigheter bör endast få godkänna perioder som omställningsperioder retroaktivt före anmälningsdagen om

jordbruksföretaget eller de berörda delarna av det har deltagit i miljöåtgärder på jordbruksområdet via unionens

fonder eller är natur- eller jordbruksmark som under en period av minst tre år inte har behandlats med produkter

eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion.

(22)

I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet, efterlevnad av denna förordning vad gäller ekologisk produktion och

anpassning till den tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med

avseende på ytterligare regler om uppdelningen av jordbruksföretag i ekologiska produktionsenheter, produktions­

enheter under omställning och icke-ekologiska produktionsenheter.

(23)

Användning av joniserande strålning, kloning av djur och djur med polyploidi som framkallats på konstgjord väg

eller genetiskt modifierade organismer (GMO) och produkter som har framställts av eller med GMO är inte

förenligt med begreppet ekologisk produktion och konsumenternas uppfattning om vad som utgör en ekologisk

produkt. Sådan användning bör därför vara förbjuden i ekologisk produktion.

(24)

För att stödja och underlätta efterlevnaden av denna förordning bör aktörer i samtliga produktions-, berednings-

och distributionsled vid behov vidta förebyggande åtgärder för att säkerställa bevarandet av den biologiska mång­

falden och skydda markkvaliteten samt motverka och bekämpa skadegörare och sjukdomar och för att undvika

SV

L 150/4

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på

marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verk­

samhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,

växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG)

nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,

rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG

och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004,

rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut

92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

46

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

negativa effekter på miljön och på djurens hälsa och växtskyddet. De bör även vid behov vidta proportionella

försiktighetsåtgärder underställda deras kontroll för att undvika kontaminering med produkter eller ämnen som

inte är tillåtna i ekologisk produktion i enlighet med denna förordning och för att undvika sammanblandning av

ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter.

(25)

De produkter som produceras under omställningsperioden bör inte släppas ut på marknaden som ekologiska

produkter. För att inte riskera att förvirra och vilseleda konsumenterna bör dessa produkter inte heller saluföras

som produkter under omställning, förutom när det rör sig om växtförökningsmaterial och om livsmedels- eller

foderprodukter av vegetabiliskt ursprung som endast innehåller en ingrediens från jordbruksgrödor, i samtliga fall

på villkor att en omställningsperiod på minst 12 månader före skörd har respekterats.

(26)

I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet, efterlevnad av denna förordning och anpassning till den tekniska utveck­

lingen bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på omställningsregler för

ytterligare djurarter.

(27)

Det bör fastställas detaljerade produktionsregler för växt-, animalie- och vattenbruksproduktion, inklusive regler för

insamling av vilda växter och alger, för produktion av bearbetade livsmedel och foder samt för vin och jäst som

används som livsmedel eller foder för att säkerställa harmonisering och överensstämmelse med den ekologiska

produktionens mål och principer.

(28)

Vid ekologisk växtproduktion ges växterna huvudsakligen näring genom markekosystemet, varför växter bör

produceras på och i levande jord i anslutning till den undre delen av jordmånen och berggrunden. Följaktligen

bör hydrokultur inte tillåtas och inte heller odling av växter i behållare, påsar eller bäddar där rötterna inte är i

kontakt med levande jord.

(29)

Vissa odlingsmetoder som inte är jordrelaterade, till exempel produktionen av groddar eller endiver och produk­

tionen av prydnadsväxter och örter som säljs i kruka till konsumenterna, för vilka principen om jordrelaterad

odling av grödor inte är anpassad eller för vilka det inte finns någon risk att konsumenten blir vilseledd angående

produktionsmetod, bör tillåtas. För att möjliggöra ekologisk produktion i ett tidigare skede av växtodlingen bör

odling av grodd- eller utplanteringsplantor i behållare för vidare omplantering också tillåtas.

(30)

Principen om markrelaterad odling av grödor och om att växter huvudsakligen ska ges näring genom markeko­

systemet infördes genom förordning (EG) nr 834/2007. Vissa aktörer har dock utvecklat en ekonomisk verksamhet

genom att odla växter i avgränsade bäddar och har av sina nationella myndigheter certifierats som ekologiska i

enlighet med förordning (EG) nr 834/2007. Den 28 juni 2017 träffades en överenskommelse i enlighet med det

ordinarie lagstiftningsförfarandet om att ekologisk produktion bör baseras på att växterna huvudsakligen ges näring

genom markekosystemet och bör vara jordrelaterad och att odling av växter i avgränsade bäddar inte längre bör

vara tillåten från och med den dagen. För att de aktörer som fram till den dagen utvecklat en sådan ekonomisk

verksamhet ska få möjlighet att anpassa sig bör de tillåtas att behålla sina produktionsytor, om de nationella

myndigheterna före den dagen certifierat dem som ekologiska i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007, under

en period på ytterligare tio år från och med den dag då den här förordningen börjar tillämpas. Utifrån de uppgifter

som medlemsstaterna lämnat till kommissionen var det endast i Finland, Sverige och Danmark som sådan verk­

samhet hade godkänts i unionen före den 28 juni 2017. Kommissionen bör upprätta en rapport om användningen

av avgränsade bäddar i ekologiskt jordbruk vilken ska offentliggöras fem år efter den dag då den här förordningen

börjar tillämpas.

(31)

Ekologisk växtproduktion bör innefatta användning av produktionstekniker som förebygger eller minimerar föro­

rening av miljön.

(32)

I icke-ekologiskt jordbruk finns det mer externa medel för miljöanpassning så att en optimal tillväxt av grödan kan

uppnås, medan ekologiska växtproduktionssystem behöver växtförökningsmaterial som kan anpassa sig till sjuk­

domsresistens, skilda lokala jordmåns- och klimatförhållanden och till de specifika odlingsmetoderna i ekologiskt

jordbruk och som därmed bidrar till utvecklingen av den ekologiska sektorn. Det är därför viktigt att få fram

ekologiskt växtförökningsmaterial som lämpar sig för ekologiskt jordbruk.

(33)

Vad gäller markvård och gödsling bör det fastställas vilka odlingsmetoder som får användas i ekologisk växt­

produktion, och villkor bör fastställas för vilka gödselmedel och jordförbättringsmedel som får användas.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/5

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

47

(34)

Användningen av växtskyddsmedel bör inskränkas avsevärt. Metoder som motverkar skador orsakade av skade­

görare och ogräs men som inte inbegriper användning av växtskyddsmedel, som till exempel växelbruk, bör ges

företräde. Förekomsten av skadegörare och ogräs bör övervakas, så att det är möjligt att avgöra om en eventuell

åtgärd är ekonomiskt och ekologiskt försvarbar. Användning av vissa växtskyddsmedel bör dock tillåtas, om dessa

metoder inte ger ett tillräckligt skydd, men endast om växtskyddsmedlen i fråga har godkänts i enlighet med

förordning (EG) nr 1107/2009, om de har genomgått en bedömning som visar att de är förenliga med den

ekologiska produktionens mål och principer, inbegripet när dessa produkter har godkänts enligt restriktiva använd­

ningsvillkor och om växtskyddsmedlen därför har godkänts i enlighet med den här förordningen.

(35)

I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet, efterlevnad av denna förordning och anpassning till den tekniska utveck­

lingen bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på vissa undantag,

användning av växtförökningsmaterial som är under omställning eller som är icke-ekologiskt, avtal mellan dem

som driver jordbruksföretag, ytterligare åtgärder för hanteringen av skadegörare och ogräs samt ytterligare detal­

jerade regler och odlingsmetoder för vissa växter och viss växtproduktion.

(36)

Av forskning i unionen om växtförökningsmaterial som inte uppfyller sortdefinitionen när det gäller enhetlighet

framgår att det kan finnas fördelar med detta skiftande material, särskilt inom ekologisk produktion, till exempel

för att minska spridningen av sjukdomar, förbättra motståndskraften och öka den biologiska mångfalden.

(37)

Växtförökningsmaterial som inte tillhör en sort utan en växtgrupp inom ett och samma botaniska taxon med en

hög grad av genetisk och fenotypisk mångfald bland de enskilda förökningsenheterna bör därför vara tillgängligt

för ekologiskt produktion.

Av det skälet bör aktörer tillåtas att saluföra växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material utan att

behöva uppfylla kraven för registrering och certifieringskategorierna för prebas-, bas-, och certifikatmaterial eller

kraven för andra kategorier i rådets direktiv 66/401/EEG ( 1 ), 66/402/EEG ( 2 ), 68/193/EEG ( 3 ), 98/56/EG ( 4 ),

2002/53/EG ( 5 ), 2002/54/EG ( 6 ), 2002/55/EG ( 7 ), 2002/56/EG ( 8 ), 2002/57/EG ( 9 ), 2008/72/EG ( 10 ) och

2008/90/EG (

11

), eller i akter som antas enligt dessa direktiv.

Den saluföringen bör äga rum efter en anmälan till de ansvariga organ som anges i dessa direktiv och, efter att

kommissionen har antagit harmoniserade krav, förutsatt att sådant material uppfyller dessa krav.

(38)

I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet, efterlevnad av denna förordning och anpassning till den tekniska utveck­

lingen bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på särskilda regler för

produktion och saluföring av växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material av särskilda släkten eller

arter.

(39)

För att uppfylla de ekologiska producenternas behov, främja forskning och utveckla ekologiska sorter som lämpar

sig för ekologisk produktion med hänsyn till de specifika ändamålen och behoven inom ekologiskt jordbruk,

såsom stärkt genetisk mångfald, sjukdomsresistens eller sjukdomstolerans och anpassning till skilda lokala jord­

måns- och klimatförhållanden, bör en tillfällig försöksverksamhet anordnas i enlighet med direktiven 66/401/EEG,

66/402/EEG, 68/193/EEG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och

SV

L 150/6

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Rådets direktiv 66/401/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av foderväxter (EGT 125, 11.7.1966, s. 2298).

( 2 ) Rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (EGT 125, 11.7.1966, s. 2309).

( 3 ) Rådets direktiv 68/193/EEG av den 9 april 1968 om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (EGT L 93, 17.4.1968,

s. 15).

( 4 ) Rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter (EGT L 226, 13.8.1998, s. 16).

( 5 ) Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EGT L 193,

20.7.2002, s. 1).

( 6 ) Rådets direktiv 2002/54/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av betutsäde (EGT L 193, 20.7.2002, s. 12).

( 7 ) Rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 33).

( 8 ) Rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (EGT L 193, 20.7.2002, s. 60).

( 9 ) Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 74).

( 10 ) Rådets direktiv 2008/72/EG av den 15 juli 2008 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde

(EUT L 205, 1.8.2008, s. 28).

( 11 ) Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för

fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s. 8).

48

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

2008/90/EG. Denna tillfälliga försöksverksamhet, som bör utföras under en period på sju år, bör omfatta till­

räckliga mängder växtförökningsmaterial och årlig rapportering. Den bör underlätta fastställandet av kriterier för

beskrivning av det materialets egenskaper samt fastställandet av produktions- och saluföringsvillkoren för det

materialet.

(40)

Eftersom förvaltningen av jordbruksmark är en naturlig del av animalieproduktionen och stallgödsel från denna

används som näring inom vegetabilieproduktionen, bör animalieproduktion utan jordbruksmark förbjudas, med

undantag för biodling. Vid valet av djurras bör man uppmuntra val av egenskaper som är viktiga för ekologiskt

jordbruk, däribland en hög grad av genetisk mångfald, förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden samt

motståndskraft mot sjukdomar.

(41)

Ekologiska djur är inte alltid tillgängliga i tillräcklig kvantitet och kvalitet för att uppfylla behoven hos jordbrukare

som önskar sätta samman en hjord eller besättning för första gången eller utöka eller förnya sin djurbesättning.

Under vissa omständigheter bör det därför vara möjligt att tillföra djur som inte är ekologiskt uppfödda till en

ekologisk produktionsenhet.

(42)

Djuren bör utfodras med foderråvaror som producerats i enlighet med reglerna för ekologisk produktion, före­

trädesvis från jordbrukarens eget jordbruksföretag, och med hänsyn till djurens fysiologiska behov. Jordbrukare bör

dock under vissa omständigheter ges möjligheten att använda även omställningsfoder från det egna jordbruks­

företaget. För att tillgodose djurens grundläggande näringsbehov bör jordbrukare dessutom tillåtas använda vissa

foderråvaror av mikrobiellt eller mineraliskt ursprung samt vissa fodertillsatser och processhjälpmedel enligt noga

fastställda villkor.

(43)

Djurhälsoarbetet bör huvudsakligen inriktas på förebyggande av sjukdomar. Dessutom bör särskilda åtgärder för

rengöring och desinfektion tillämpas. Förebyggande användning av kemisk-syntetiskt framställda allopatiska vete­

rinärmedicinska läkemedel, inklusive antibiotika, bör inte tillåtas i ekologisk produktion. I händelse av sjukdom

eller skada hos ett djur som kräver omedelbar behandling bör användningen av sådana läkemedel vara begränsad

till vad som är absolut nödvändigt för att återställa djurets välbefinnande. För att garantera den ekologiska

produktionens integritet för konsumenterna bör karenstiden efter användningen av sådana läkemedel i enlighet

med relevant unionslagstiftning uppgå till dubbla den normala karenstiden och vara minst 48 timmar.

(44)

Inhysningsförhållanden och djurhållningspraxis för ekologiska djur bör tillgodose djurens beteendemässiga behov

och bör säkerställa en hög djurvälfärdsnivå, som i vissa avseenden bör vara mer långtgående än de unionsstan­

darder för djurskydd som gäller för animalieproduktionen i allmänhet. I de flesta fall bör djuren ha permanent

tillgång till utomhusområden så att de kan röra på sig. Allt lidande och all smärta eller plåga bör undvikas eller

minimeras under alla skeden i djurens liv. Tjudring och stympningar, däribland svanskupering av får, näbbtrimning

under djurets första tre dagar och avlägsnande av hornanlag bör endast vara möjligt om behöriga myndigheter ger

sitt tillstånd och endast på vissa villkor.

(45)

Eftersom den ekologiska produktionen är som mest utvecklad vad gäller nötkreatur, får, getter, hästdjur, hjortdjur

och svin samt även fjäderfän, kaniner och bin bör kompletterande detaljerade produktionsregler tillämpas för dessa

arter. Vad gäller dessa arter är det nödvändigt att kommissionen fastställer vissa krav som är viktiga för produk­

tionen av dessa djur, däribland krav på djurtäthet, minsta utrymme och egenskaper hos och tekniska krav för

byggnader. För andra arter bör sådana krav fastställas när väl kompletterande detaljerade produktionsregler börjar

tillämpas även på dessa arter.

(46)

I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet, efterlevnad av denna förordning och anpassning till den tekniska utveck­

lingen bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på minskningen av

undantag avseende djurens ursprung, begränsningen av organiskt kväve kopplad till den totala djurtätheten,

utfodring av bisamhällen, godtagbara behandlingar för desinfektion av bigårdar och metoder och behandlingar

för bekämpning av Varroa destructor samt detaljerade regler för animalieproduktion för ytterligare arter.

(47)

Denna förordning avspeglar den nya gemensamma fiskeripolitikens mål vad gäller vattenbruk, som är av avgö­

rande betydelse för att säkerställa långsiktig hållbar livsmedelstrygghet samt tillväxt och sysselsättning, samtidigt

som trycket på de vilda fiskbestånden minskas, vilket bör ses mot bakgrund av en växande global efterfrågan på

livsmedel från havet. I kommissionens meddelande av den 29 april 2013 om strategiska riktlinjer för en hållbar

utveckling av vattenbruket i EU poängteras vilka stora utmaningar som unionens vattenbrukssektor står inför och

vilken tillväxtpotential som sektorn har. I meddelandet identifieras det ekologiska vattenbruket som en särskilt

lovande sektor, och de konkurrensfördelar som kan vinnas genom ekologisk certifiering lyfts fram.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/7

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

49

(48)

Ekologiskt vattenbruk är ett förhållandevis nytt område för ekologisk produktion jämfört med ekologiskt jordbruk,

där jordbruksföretagen har stor erfarenhet. Med tanke på konsumenternas ökande intresse för produkter från

ekologiskt vattenbruk är det troligt att det kommer att bli ännu vanligare att vattenbruksenheter ställer om till

ekologisk produktion. Detta kommer att leda till mer erfarenhet, teknisk kunskap och utveckling och förbättringar

inom det ekologiska vattenbruket, vilket bör återspeglas i produktionsreglerna.

(49)

Ekologiskt vattenbruk bör grunda sig på uppfödning av unga bestånd som härstammar från ekologiska produk­

tionsenheter. Ekologiska vattenbruksdjur för avelsändamål eller uppfödningsändamål är inte alltid tillgängliga i

tillräcklig kvantitet och kvalitet för att uppfylla behoven hos aktörer som producerar vattenbruksdjur. Under vissa

omständigheter bör det vara möjligt att tillföra viltfångade vattenbruksdjur eller vattenbruksdjur som inte är

ekologiskt uppfödda till en ekologisk produktionsenhet.

(50)

I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet, efterlevnad av denna förordning och anpassning till den tekniska utveck­

lingen bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på foder för och veteri­

närbehandling av vattenbruksdjur samt med avseende på detaljerade villkor för hanteringen av avelsbestånd, avel

och yngelproduktion.

(51)

Aktörer som producerar ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder bör tillämpa lämpliga förfaranden som grundas

på en systematisk identifiering av kritiska bearbetningssteg i syfte att säkerställa att de bearbetade produkterna

överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion. Bearbetade ekologiska produkter bör framställas med

bearbetningsmetoder som garanterar att produkternas ekologiska egenskaper och kvaliteter bibehålls genom alla

led i den ekologiska produktionen.

(52)

Det bör fastställas bestämmelser om sammansättningen av bearbetade ekologiska livsmedel och foder. Sådana

livsmedel bör huvudsakligen framställas av ekologiska ingredienser av jordbruksursprung eller av andra ekologiska

ingredienser som omfattas av denna förordning, med begränsade möjligheter att använda vissa icke-ekologiska

ingredienser som anges i denna förordning. Dessutom bör endast vissa specifika produkter och ämnen som

godkänts i enlighet med denna förordning få användas vid produktion av bearbetade ekologiska livsmedel och

foder.

(53)

I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet, efterlevnad av denna förordning och anpassning till den tekniska utveck­

lingen bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på försiktighetsåtgärder och

förebyggande åtgärder som ska vidtas av aktörer som producerar bearbetat livsmedel eller foder, med avseende på

typ och sammansättning av produkter och ämnen som är tillåtna för användning i bearbetade livsmedel, samt på

vilka villkor de kan användas, samt vad gäller beräkningen av andelen ingredienser av jordbruksursprung, in­

begripet specificeringen av tillsatser som är tillåtna att användas i ekologisk produktion och som räknas som

ingredienser av jordbruksursprung vid beräkningen av den andel som måste uppnås för att få märka produkten

som ekologisk i varubeteckningen.

(54)

Ekologiskt vin bör omfattas av relevanta regler för bearbetade ekologiska livsmedel. Eftersom vin utgör en specifik

och viktig kategori av ekologiska produkter bör emellertid särskilda kompletterande detaljerade produktionsregler

fastställas för ekologiskt vin. Ekologiskt vin bör helt och hållet framställas med ekologiska råvaror och endast vissa

produkter och ämnen som är tillåtna enligt denna förordning bör få tillsättas. Vissa oenologiska metoder, processer

och behandlingar inom produktionen av ekologiskt vin bör förbjudas. Vissa andra oenologiska metoder, processer

och behandlingar bör tillåtas enligt väldefinierade villkor.

(55)

I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet, efterlevnad av denna förordning och anpassning till den tekniska utveck­

lingen bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på specificering av

ytterligare förbjudna oenologiska metoder, processer och behandlingar samt ändring av förteckningen över tillåtna

oenologiska metoder, processer och behandlingar.

(56)

Ursprungligen betraktades jäst inte som en ingrediens av jordbruksursprung enligt förordning (EG) nr 834/2007

och räknades därför inte med bland ingredienserna av jordbruksursprung i ekologiska produkter. Genom kom­

missionens förordning (EG) nr 889/2008 (

1

) infördes emellertid ett krav på att betrakta jäst och jästprodukter som

SV

L 150/8

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr

834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och

kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).

50

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

ingredienser av jordbruksursprung inom ekologisk produktion från och med den 31 december 2013. Således bör

från och med den 1 januari 2021 endast ekologiskt producerade substrat användas inom produktionen av eko­

logisk jäst som ska användas som livsmedel eller foder. Dessutom bör endast vissa produkter och ämnen få tillåtas

vid produktion, beredningar och sammansättningar därav.

(57)

I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet, efterlevnad av denna förordning och anpassning till den tekniska utveck­

lingen bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på kompletterande de­

taljerade produktionsregler för jäst.

(58)

Denna förordning bör harmonisera de ekologiska produktionsreglerna i unionen för alla produkter som omfattas

och bör fastställa detaljerade produktionsregler för olika kategorier av produkter, men vissa produktionsregler,

däribland kompletterande detaljerade produktionsregler för ytterligare djurarter eller produkter som inte ingår i

någon av de kategorier för vilka detaljerade produktionsregler fastställs i denna förordning, kommer endast att vara

möjligt att anta i ett senare skede. I avsaknad av sådana produktionsregler på unionsnivå bör medlemsstaterna

behålla möjligheten att fastställa nationella regler för sin egen nationella produktion, under förutsättning att dessa

regler inte strider mot denna förordning. Medlemsstaterna bör dock inte tillämpa dessa nationella regler på

produkter som framställs eller saluförs i andra medlemsstater om dessa produkter överensstämmer med denna

förordning. I avsaknad av sådana nationella detaljerade produktionsregler bör aktörerna åtminstone följa de all­

männa produktionsreglerna och principerna för ekologisk produktion när de släpper ut produkter på marknaden

med en uppgift som hänvisar till ekologisk produktion, i den utsträckning dessa regler och principer är tillämpliga

på de berörda produkterna.

(59)

I syfte att ta hänsyn till eventuella framtida behov av specifika produktionsregler för produkter som inte omfattas

av någon av de kategorier som produktionsreglerna i denna förordning omfattar, och i syfte att säkerställa kvalitet,

spårbarhet, efterlevnad av denna förordning och anpassning till den tekniska utvecklingen bör befogenheten att

anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på att fastställa detaljerade produktionsregler samt regler

om skyldigheten till omställning för sådana produkter.

(60)

Undantag från ekologiska produktionsregler bör endast beviljas i katastrofsituationer. För att göra det möjligt att

fortsätta eller återuppta den ekologiska produktionen i sådana situationer bör befogenheten att anta vissa akter

delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av kriterier för att fastställa om en situation ska

betraktas som en katastrofsituation och särskilda regler, inbegripet eventuella undantag från denna förordning,

för hur medlemsstaterna ska hantera sådana katastrofsituationer samt nödvändiga övervaknings- och rapporterings­

krav i dessa fall.

(61)

Under vissa förhållanden får ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter

samlas in och transporteras samtidigt. För att på vederbörligt sätt åtskilja ekologiska produkter från produkter

under omställning och icke-ekologiska produkter under hantering och för att undvika all blandning bör särskilda

bestämmelser fastställas.

(62)

I syfte att säkerställa den ekologiska produktionens integritet och anpassning till den tekniska utvecklingen bör

befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på regler för förpackning och trans­

port av ekologiska produkter.

(63)

Användning inom ekologisk produktion av vissa produkter eller ämnen som verksamma ämnen för användning i

växtskyddsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 1107/2009, gödselmedel, jordförbättringsmedel, närings­

ämnen, icke-ekologiska foderråvaror av olika ursprung, fodertillsatser, processtekniska hjälpmedel och rengörings-

och desinfektionsmedel bör begränsas till ett minimum och bör bara få förekomma på de specifika villkor som

anges i den här förordningen. Samma princip bör tillämpas för användningen av produkter och ämnen som

livsmedelstillsatser och processhjälpmedel samt för icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung inom pro­

duktionen av bearbetade ekologiska livsmedel. Det bör därför fastställas bestämmelser om varje möjlig användning

av sådana produkter och ämnen i ekologisk produktion i allmänhet och i produktion av bearbetade ekologiska

livsmedel i synnerhet, i enlighet med de principer som fastställs i den här förordningen och i enlighet med vissa

kriterier.

(64)

I syfte att säkerställa kvalitet, spårbarhet och efterlevnad av denna förordning vad gäller ekologisk produktion i

allmänhet och produktion av bearbetade ekologiska livsmedel i synnerhet samt att säkerställa anpassning till den

tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på ytter­

ligare kriterier för godkännande av produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion i allmänhet och i

produktion av bearbetade ekologiska livsmedel i synnerhet, samt kriterier för återkallande av sådana godkännan­

den.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/9

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

51

(65)

I syfte att säkerställa tillgång till ingredienser av jordbruksursprung som inte är tillgängliga i tillräcklig mängd i

ekologisk form för produktion av bearbetade ekologiska livsmedel bör medlemsstaterna även ha möjligheten att

tillåta användning av icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung under vissa omständigheter och en be­

gränsad period.

(66)

I syfte att främja ekologisk produktion och för att tillgodose behovet av tillförlitliga uppgifter behöver information

och uppgifter om tillgången på marknaden till ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under

omställning, ekologiska djur och ekologiska vattenbruksyngel samlas in och spridas till jordbrukare och aktörer. I

detta syfte bör medlemsstaterna säkerställa att regelbundet uppdaterade databaser och system med sådan infor­

mation inrättas på deras territorier, och kommissionen bör offentliggöra denna information.

(67)

I syfte att säkerställa efterlevnaden av kraven för ekologisk produktion och konsumenternas förtroende för denna

produktionsmetod är det nödvändigt att aktören underrättar behöriga myndigheter eller, i förekommande fall,

kontrollmyndigheter eller kontrollorgan, om misstanke om bristande efterlevnad av denna förordning som kan

styrkas eller inte kan undanröjas och som avser produkter som denne producerat, berett, importerat eller mottagit

från andra aktörer. Sådan misstanke kan uppstå bland annat till följd av förekomsten av produkter eller ämnen

som inte är tillåtna i ekologisk produktion i en produkt som är avsedd att användas eller saluföras som ekologisk

produkt eller produkt under omställning. Aktörer bör underrätta behöriga myndigheter om de kan styrka en

misstanke om bristande efterlevnad eller inte kan undanröja en sådan misstanke. I sådana fall bör de berörda

produkterna inte släppas ut på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning så länge

den misstanken inte kan undanröjas. Aktörer bör samarbeta med de behöriga myndigheterna och i lämpliga fall

med kontrollmyndigheter eller kontrollorgan för att identifiera och verifiera skälen till sådan bristande efterlevnad.

(68)

I syfte att undvika att ekologisk produktion kontamineras med produkter och ämnen som inte har godkänts av

kommissionen för användning i ekologisk produktion i vissa syften bör aktörer vidta proportionella och lämpliga

åtgärder underställda deras kontroll för att identifiera och undvika risker för sådan kontaminering. Sådana åtgärder

bör ses över regelbundet och om nödvändigt anpassas.

(69)

I syfte att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt inom unionen vad gäller åtgärder som ska vidtas i händelse

av misstanke om bristande efterlevnad, särskilt om en sådan misstanke uppstår till följd av förekomsten av otillåtna

produkter och ämnen i ekologiska produkter och produkter under omställning, och för att undvika osäkerhet för

aktörer bör behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan genomföra

en offentlig undersökning i enlighet med förordning (EU) 2017/625 för att verifiera efterlevnaden av kraven för

ekologisk produktion. När det gäller det speciella fallet med misstanke om bristande efterlevnad till följd av

förekomsten av otillåtna produkter eller ämnen bör undersökningen fastställa källan och orsaken till förekomsten

av sådana produkter eller ämnen i syfte att säkerställa att aktörerna efterlever kraven för ekologisk produktion, och

särskilt att de inte har använt produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion och att säkerställa

att dessa aktörer har vidtagit proportionella och lämpliga försiktighetsåtgärder för att undvika kontaminering av

ekologisk produktion med sådana produkter och ämnen. Sådana undersökningar bör stå i proportion till den

misstänkta bristande efterlevnaden och bör därför slutföras så snart som möjligt inom en rimlig period, med

beaktande av produktens hållbarhet och fallets komplexitet. Undersökningarna bör kunna inbegripa alla metoder

och tekniker för offentlig kontroll som anses lämpliga i syfte att effektivt och utan onödiga dröjsmål undanröja

eller bekräfta misstanke om bristande efterlevnad av kraven i den här förordningen, inbegripet användning av

relevant information som gör det möjligt att undanröja eller bekräfta misstanke om bristande efterlevnad utan

kontroll på plats.

(70)

Förekomsten av produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion i produkter som saluförs som

ekologiska produkter eller produkter under omställning samt de åtgärder som vidtas i detta avseende bör vara

föremål för ytterligare observation från medlemsstaternas och kommissionens sida. Kommissionen bör därför fyra

år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas lägger fram en rapport för Europaparlamentet och rådet som

grundar sig på den information som medlemsstaterna har samlat in om fall där undersökning av otillåtna

produkter och ämnen i ekologisk produktion har genomförts. Denna rapport kan vid behov åtföljas av ett

lagstiftningsförslag för ytterligare harmonisering.

SV

L 150/10

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

52

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

(71)

I avsaknad av sådan ytterligare harmonisering bör de medlemsstater som har utarbetat strategier för att undvika att

produkter som innehåller en viss nivå av produkter eller ämnen vilkas användning inte är tillåten i vissa syften i

ekologisk produktion saluförs som ekologiska produkter eller produkter under omställning ha möjligheten att

fortsätta att tillämpa dessa strategier. För att säkerställa den fria rörligheten för ekologiska produkter och produkter

under omställning på unionens inre marknad bör sådana strategier inte innebära förbud mot eller begränsningar

eller hinder för att produkter som producerats i andra medlemsstater i enlighet med denna förordning släpps ut på

marknaden. Sådana strategier bör därför endast tillämpas på produkter som framställs på territoriet för den

medlemsstat som har valt att fortsätta tillämpa en sådan strategi. De medlemsstater som beslutar att använda

denna möjlighet bör utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta.

(72)

Utöver skyldigheterna avseende åtgärder som fastställs i denna förordning och som ska vidtas av aktörer som

framställer, bereder, importerar eller använder ekologiska produkter och produkter under omställning och av

behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan, i syfte att undvika

kontaminering av ekologiska produkter eller produkter under omställning med produkter eller ämnen som inte

är tillåtna i ekologisk produktion, bör medlemsstaterna även ha möjligheten att vidta andra lämpliga åtgärder på

sitt territorium för att undvika oavsiktlig förekomst av otillåtna produkter och ämnen i ekologiskt jordbruk. De

medlemsstater som beslutar att använda denna möjlighet bör utan dröjsmål underrätta kommissionen och de

övriga medlemsstaterna om detta.

(73)

Märkningen av jordbruksprodukter och livsmedel bör omfattas av de allmänna regler som fastställs i Europapar­

lamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (

1

) och i synnerhet av de bestämmelser som syftar till att

förhindra märkning som kan skapa osäkerhet för eller vilseleda konsumenterna. Därutöver bör särskilda bestäm­

melser om märkning av ekologiska produkter och produkter under omställning fastställas i den här förordningen.

De bör skydda både aktörernas intresse av att få sina produkter korrekt identifierade på marknaden och att åtnjuta

rättvisa konkurrensförhållanden, och konsumenternas intresse av att kunna träffa medvetna val.

(74)

I enlighet med detta bör de termer som används för att beteckna ekologiska produkter skyddas i hela unionen från

användning i märkningen av icke-ekologiska produkter, oberoende av vilket språk som används. Skyddet bör också

gälla alla vanliga härledningar eller diminutiver av dessa termer, oavsett om de används enskilt eller i kombination.

(75)

Bearbetade livsmedel bör endast märkas som ekologiska om samtliga eller nästan samtliga ingredienser av jord­

bruksursprung är ekologiska. För att stimulera användning av ekologiska ingredienser bör det också ges möjlighet

till att på vissa villkor hänvisa till ekologisk produktion endast i förteckningen över ingredienser för bearbetade

livsmedel, särskilt att livsmedlet i fråga överensstämmer med vissa ekologiska produktionsregler. Särskilda märk­

ningsbestämmelser bör också införas för att göra det möjligt för aktörerna att identifiera ekologiska ingredienser

som används i produkter som huvudsakligen består av en ingrediens som härrör från jakt eller fiske.

(76)

Bearbetat foder bör endast märkas som ekologiskt om samtliga eller nästan samtliga ingredienser av jordbruksur­

sprung är ekologiska.

(77)

För att skapa klarhet för konsumenterna på hela unionsmarknaden bör användning av Europeiska unionens

logotyp för ekologisk produktion göras obligatorisk på alla ekologiska färdigförpackade livsmedel som produceras

i unionen. Det bör dessutom vara möjligt att frivilligt använda logotypen på icke färdigförpackade ekologiska

produkter som framställs i unionen och på ekologiska produkter som importeras från tredjeländer och för infor­

mations- och utbildningsändamål. Förlagan till Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion bör fast­

ställas.

(78)

I syfte att se till att konsumenterna inte vilseleds om huruvida produkten i sin helhet är av ekologiskt ursprung, är

det emellertid lämpligt att begränsa användningen av logotypen till produkter som enbart eller nästan enbart

innehåller ekologiska ingredienser. Det bör därför inte vara tillåtet att använda den för produkter under omställ­

ning eller bearbetade produkter där mindre än 95 viktprocent av ingredienserna av jordbruksursprung är ekologis­

ka.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/11

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinfor­

mation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr

1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv

1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kom­

missionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

53

(79)

För att undvika eventuell osäkerhet bland konsumenterna beträffande huruvida en produkt för vilken Europeiska

unionens logotyp för ekologisk produktion används har ursprung i unionen eller inte, bör konsumenterna alltid

informeras om var de jordbruksråvaror som produkten består av har framställts. I det sammanhanget bör det vara

tillåtet att hänvisa till vattenbruk i märkningen av produkter från ekologiskt vattenbruk i stället för att hänvisa till

jordbruk.

(80)

I syfte att skapa klarhet för konsumenterna och säkerställa att den information de får är relevant, bör befogenheten

att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av tilläggsbestämmelser om märk­

ning av ekologiska produkter och ändring av förteckningen över termer som hänvisar till ekologisk produktion i

denna förordning, Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion och de regler som är knutna till denna.

(81)

Vissa produkter eller ämnen som används i växtskyddsmedel eller gödselmedel bör inte omfattas av denna för­

ordning och bör därför i princip inte heller omfattas av reglerna i denna förordning, inbegripet reglerna om

märkning. Eftersom dessa produkter och ämnen spelar en viktig roll i det ekologiska jordbruket och användningen

av dem i ekologisk produktion förutsätter ett godkännande enligt denna förordning och eftersom viss osäkerhet

uppstått med avseende på praxis för märkningen av dem, i synnerhet vad gäller användningen av termer som

hänvisar till ekologisk produktion, bör det klargöras att om dessa produkter eller ämnen har godkänts för

användning i ekologisk produktion i enlighet med denna förordning får de märkas i enlighet med det.

(82)

Ekologisk produktion är endast trovärdig om den åtföljs av effektiv verifiering och kontroll i samtliga produktions-,

bearbetnings- och distributionsled.

(83)

Det bör anges särskilda krav för aktörer i syfte att säkerställa efterlevnaden av denna förordning. Det bör i

synnerhet fastställas bestämmelser om anmälan av aktörernas verksamhet till de behöriga myndigheterna och

om ett certifieringssystem för identifiering av aktörer som efterlever reglerna för ekologisk produktion och

märkning av ekologiska produkter. Dessa bestämmelser bör i princip även gälla för de berörda aktörernas

underleverantörer, såvida inte underleverantörernas verksamhet dels är fullständigt införlivad med den huvudsakliga

verksamhet som bedrivs av den aktör som lagt ut verksamheten på underleverantör, dels kontrolleras i detta

sammanhang. Insynen i certifieringssystemet bör säkerställas genom att medlemsstaterna åläggs att offentliggöra

förteckningarna över aktörer som har anmält sin verksamhet och över alla avgifter som får tas ut i samband med

kontroller för verifiering av efterlevnaden av reglerna för ekologisk produktion.

(84)

Små detaljhandelsbutiker som inte säljer andra ekologiska produkter än färdigförpackade ekologiska produkter

utgör en förhållandevis liten risk vad gäller bristande efterlevnad av reglerna för ekologisk produktion, och de bör

inte ställas inför oproportionella bördor vid försäljning av ekologiska produkter. De bör därför inte omfattas av

anmälnings- och certifieringsskyldigheterna men bör emellertid fortsätta att omfattas av den offentliga kontroll

som utförs för att verifiera efterlevnaden av reglerna för ekologisk produktion och märkning av ekologiska

produkter. Likaledes bör små detaljhandelsbutiker som säljer oförpackade ekologiska produkter omfattas av of­

fentlig kontroll, men för att saluföringen av ekologiska produkter ska underlättas bör medlemsstaterna ha möj­

lighet att undanta sådana butiker från skyldigheten att låta certifiera sin verksamhet.

(85)

För unionens småbrukare och aktörer som producerar alger eller vattenbruksdjur innebär den ekologiska certifie­

ringen relativt höga inspektionskostnader och en relativt stor administrativ börda på individuell nivå. Ett system för

gruppcertifiering bör tillåtas i syfte att minska kostnaderna för inspektion och certifiering och den tillhörande

administrativa bördan, stärka de lokala nätverken, bidra till bättre avsättningsmöjligheter och säkerställa lika villkor

i förhållande till aktörer i tredjeländer. Av detta skäl bör begreppet aktörsgrupp införas och definieras och regler

fastställas som motsvarar småbrukares och aktörers behov och resurskapacitet.

(86)

I syfte att säkerställa ändamålsenlighet, effektivitet och insyn vad gäller systemet för ekologisk produktion och

märkning av ekologiska produkter, bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende

på aktörernas och aktörsgruppernas dokumentationskrav och förlagan till certifikatet om efterlevnad.

(87)

I syfte att säkerställa att certifieringen av en aktörsgrupp utförs effektivt och ändamålsenligt bör befogenhet att anta

vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på det ansvar som åligger de enskilda medlemmarna i en

aktörsgrupp, kriterierna för hur geografisk närhet mellan medlemmarna i gruppen ska fastställas samt utformning

och funktion vad avser gruppens system för internkontroller.

SV

L 150/12

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

54

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

(88)

Ekologisk produktion omfattas av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som i enlighet med förordning

(EU) 2017/625 utförs för att verifiera efterlevnaden av reglerna om ekologisk produktion och märkning av

ekologiska produkter. Emellertid, om inget annat föreskrivs i den här förordningen, bör bestämmelser vara till­

lämpliga på ekologisk produktion utöver de som fastställs i förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll

och åtgärder som vidtas av behöriga myndigheter och i förekommande fall kontrollmyndigheter och kontrollorgan,

åtgärder som ska vidtas av aktörerna och aktörsgrupperna, delegering av vissa uppgifter som ingår i den offentliga

kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet samt vad gäller åtgärder i händelse av

misstanke om bristande efterlevnad eller fastställande av bristande efterlevnad, däribland förbud mot saluföring av

produkter som ekologiska produkter eller produkter under omställning om den konstaterade bristande efterlev­

naden påverkar integriteten hos dessa produkter.

(89)

För att säkerställa ett enhetligt förfaringssätt inom de behöriga myndigheternas territorier bör det inte ankomma på

någon annan än de myndigheterna att tillhandahålla en förteckning över åtgärder vid misstänkt eller fastställd

bristande efterlevnad.

(90)

Det bör i denna förordning fastställas bestämmelser utöver bestämmelserna i förordning (EU) 2017/625 om utbyte

av viss relevant information mellan behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter, kontrollorgan och vissa andra

organ, och om åtgärder från sådana myndigheters och organs sida.

(91)

I syfte att stödja utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att verifiera efterlevnaden av

denna förordning bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på särskilda

kriterier och villkor för utförandet av offentlig kontroll med syftet att säkerställa spårbarhet i samtliga produktions-,

berednings- och distributionsled samt efterlevnaden av de krav som fastställs i denna förordning och med avseende

på ytterligare faktorer som ska beaktas vid fastställande, på grundval av praktiska erfarenheter, av sannolikheten för

bristande efterlevnad.

(92)

I syfte att stödja utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att verifiera efterlevnaden av

denna förordning bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på villkor för

delegeringen av uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och uppgifter med koppling till annan offentlig

verksamhettill kontrollorgan, utöver de villkor som fastställs i denna förordning.

(93)

Erfarenheterna från ordningen för import av ekologiska produkter till unionen inom ramen för förordning (EG) nr

834/2007 har visat att ordningen behöver ses över så att den uppfyller konsumenternas förväntningar om att

importerade ekologiska produkter följer standarder som är lika stränga som unionens, samt för att på ett bättre sätt

säkerställa att unionens ekologiska produkter får tillträde till den internationella marknaden. Det är dessutom

nödvändigt att förtydliga reglerna för export av ekologiska produkter, i synnerhet genom att inrätta certifikat för

ekologisk export.

(94)

De bestämmelser som styr importen av produkter som är förenliga med unionens produktions- och märknings­

regler och med avseende på vilka aktörerna har kontrollerats av de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som av

kommissionen godkänts att utföra kontroller och certifiering på området ekologisk produktion i tredjeländer bör

skärpas ytterligare. I synnerhet bör det fastställas krav rörande de ackrediteringsorgan som ackrediterar kontroll­

organ med avseende på import till unionen av överensstämmande ekologiska produkter, för att säkerställa lika

villkor för kommissionens tillsyn av kontrollorganen. Vidare är det nödvändigt att föreskriva en möjlighet för

kommissionen att direkt kontakta ackrediteringsorganen och de behöriga myndigheterna i tredjeländer, så att

tillsynen av kontrollmyndigheterna respektive kontrollorganen blir effektivare. Det är lämpligt att föreskriva en

möjlighet för kommissionen att bevilja särskilda tillstånd att använda produkter och ämnen för ekologisk pro­

duktion när det gäller produkter som importeras från tredjeländer eller de av unionens yttersta randområden där

särskilda klimatförhållanden och lokala förhållanden råder.

(95)

Det bör fortsättningsvis vara möjligt för ekologiska produkter att få tillträde till unionsmarknaden om produkterna

inte överensstämmer med unionens regler för ekologisk produktion men kommer från tredjeländer vilkas ekolo­

giska produktion och kontrollsystem har erkänts som likvärdiga med unionens. Erkännande av likvärdighet för

tredjeländer i enlighet med vad som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007 bör dock endast beviljas genom ett

internationellt avtal mellan unionen och dessa tredjeländer, där ett ömsesidigt erkännande av likvärdighet även

eftersträvas för unionens del.

(96)

Tredjeländer som erkänts med avseende på likvärdighet enligt förordning (EG) nr 834/2007 bör förbli erkända

inom ramen för den här förordningen under en begränsad period som är nödvändig för att säkerställa en smidig

övergång till ordningen för erkännande genom ett internationellt avtal, förutsatt att de fortsätter att säkerställa

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/13

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

55

likvärdighet för sin ekologiska produktion och för sina kontrollregler i förhållande till de tillämpliga unionsregler

som är i kraft och att de uppfyller alla krav som rör kommissionens tillsyn av deras erkännande. Tillsynen bör i

synnerhet baseras på de årsrapporter som de erkända tredjeländerna skickar till kommissionen.

(97)

Erfarenheterna från ordningen med kontrollmyndigheter och kontrollorgan som av kommissionen godkänts att

utföra kontroller och utfärda certifikat i tredjeländer med avseende på import av produkter, som ger likvärdiga

garantier, visar att de regler som tillämpas av dessa myndigheter och organ skiljer sig åt och att det kan vara svårt

att anse dessa regler vara likvärdiga med motsvarande unionsregler. Vidare försvårar den stora mängden standarder

för kontrollmyndigheter och kontrollorgan tillräcklig tillsyn från kommissionens sida. Därför bör den ordningen

för erkännande av likvärdighet avskaffas. Kontrollmyndigheterna och kontrollorganen bör dock ges tillräckligt med

tid för att förbereda sig för att kunna få erkännande för import av produkter som överensstämmer med unionens

regler. Vidare bör de nya reglerna om erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan för import av

överensstämmande produkter gälla redan från och med den dag då denna förordning träder i kraft så att kom­

missionen ges möjlighet att förbereda erkännandet av sådana kontrollmyndigheter och kontrollorgan från och med

den dag då denna förordning börjar tillämpas.

(98)

En förutsättning för att en produkt ska kunna släppas ut på marknaden som en ekologisk produkt, om den

produkten har importerats till unionen enligt någon av de ordningar för import som föreskrivs i denna förordning,

bör vara att den information som krävs för att säkerställa produktens spårbarhet genom hela livsmedelskedjan är

tillgänglig.

(99)

I syfte att säkerställa rättvis konkurrens mellan aktörerna bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till

kommissionen med avseende på de handlingar som är avsedda för tullmyndigheterna i tredjeländer, särskilt

certifikat för ekologisk export.

(100)

I syfte att säkerställa insyn i erkännande- och tillsynsförfarandet för kontrollmyndigheter och kontrollorgan vid

import av överensstämmande ekologiska produkter samt ändamålsenlighet, effektivitet och insyn vad gäller kont­

roller av importerade produkter bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på

ytterligare kriterier för erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan vid import av ekologiska produkter

som överensstämmer med denna förordning, samt ytterligare kriterier för återkallande av erkännandet, med

avseende på utövandet av tillsyn av de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts av kommissionen

samt med avseende på de kontroller och andra åtgärder som kontrollmyndigheter och kontrollorgan ska utföra för

det ändamålet.

(101)

När allvarliga eller upprepade överträdelser vad gäller certifieringen eller kontrollerna och åtgärderna enligt denna

förordning har uppdagats och den berörda kontrollmyndigheten eller det berörda kontrollorganet underlåter att

vidta lämpliga korrigerande åtgärder i tid, efter en begäran av kommissionen, bör erkännandet av dessa kontroll­

myndigheter eller kontrollorgan återkallas utan dröjsmål.

(102)

I syfte att säkerställa förvaltningen av förteckningen över tredjeländer som är erkända med avseende på likvärdighet

inom ramen för förordning (EG) nr 834/2007 bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen

med avseende på den information som ska skickas av dessa erkända tredjeländer och som är nödvändig för

tillsynen av deras erkännande och kommissionens utövande av denna tillsyn.

(103)

Bestämmelser bör föreskrivas i syfte att säkerställa att rörligheten för ekologiska produkter som överensstämmer

med denna förordning och som har kontrollerats i en medlemsstat inte kan inskränkas i en annan medlemsstat.

(104)

För tillgång till tillförlitlig information för genomförandet av denna förordning bör medlemsstaterna regelbundet

lämna den information som krävs till kommissionen. För tydlighetens och öppenhetens skull bör medlemsstaterna

föra uppdaterade förteckningar över behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan. Förteckning­

arna över kontrollmyndigheter och kontrollorgan bör offentliggöras av medlemsstaterna och publiceras av kom­

missionen.

(105)

Med tanke på utfasningen av undantagen i fråga om användningen av icke-ekologiskt växtförökningsmaterial, icke-

ekologiskt uppfödda fjäderfän och icke-ekologiskt uppfödda djur för avelsändamål bör kommissionen beakta

tillgången på sådant material i ekologisk form på unionsmarknaden. För detta ändamål bör kommissionen, fem

år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas och med utgångspunkt i de uppgifter om tillgången på

ekologiskt material vilka inhämtats från databasen och system som medlemsstaterna inrättat, för Europaparlamen­

tet och rådet lägga fram en rapport om tillgången på, och anledningar till eventuell begränsad tillgänglighet till,

sådant material för ekologiska aktörer.

SV

L 150/14

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

56

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

(106)

Med tanke på utfasningen av undantagen i fråga om användningen av icke-ekologiskt proteinfoder för fjäderfän

och svin bör kommissionen, fem år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas och med utgångspunkt i de

uppgifter som medlemsstaterna årligen tillhandahåller om tillgången på unionsmarknaden på sådant foder i

ekologisk form, för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om tillgången på, och anledningar till

eventuell begränsad tillgänglighet till, sådant ekologiskt proteinfoder för ekologiska aktörer.

(107)

I syfte att ta hänsyn till utvecklingen av tillgången på marknaden på ekologiskt växtförökningsmaterial, ekologiskt

uppfödda djur och ekologiskt proteinfoder för fjäderfän och svin bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till

kommissionen med avseende på avskaffande eller förlängning av undantag och tillstånd avseende användning av

icke-ekologiskt växtförökningsmaterial, icke-ekologiskt uppfödda djur och icke-ekologiskt proteinfoder för fjäderfän

och svin.

(108)

Det är nödvändigt att fastställa åtgärder för att säkerställa en smidig övergång till den rättsliga ramen för import av

ekologiska produkter och produkter under omställning till unionen, såsom den ändrats genom denna förordning.

(109)

Vidare bör det fastställas en tidsgräns då kontrollmyndigheternas och kontrollorganens erkännande med avseende

på likvärdighet enligt förordning (EG) nr 834/2007 löper ut, och bestämmelser som täcker situationen fram till

dess att erkännandet löper ut bör fastställas. Det bör också fastställas bestämmelser rörande ansökningar från

tredjeländer om erkännande med avseende på likvärdighet som lämnats in inom ramen för förordning (EG) nr

834/2007 och som fortfarande är under handläggning den dag då den här förordningen träder i kraft.

(110)

I syfte att säkerställa förvaltningen av förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts med

avseende på likvärdighet inom ramen för förordning (EG) nr 834/2007 bör befogenheten att anta vissa akter

delegeras till kommissionen med avseende på den information som de kontrollmyndigheterna och kontrollorganen

bör skicka och som är nödvändig för tillsynen av deras erkännande och kommissionens utövande av denna tillsyn.

(111)

I syfte att underlätta slutförandet av granskningen av ansökningar från tredjeländer om erkännande med avseende

på likvärdighet som är under handläggning den dag då denna förordning träder i kraft bör befogenheten att anta

vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på de förfaranderegler som är nödvändiga för granskningen

av ansökningar från tredjeländer som är under handläggning.

(112)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genom­

förandebefogenheter med avseende på de handlingar som ska tillhandahållas för godkännande av en tidigare period

som en del av omställningsperioden, med avseende på minimiperioden för utfodring av diande djur med moders­

mjölk och vissa tekniska regler om inhysningsförhållanden för djur och djurhållningsmetoder, med avseende på

närmare regler, uppdelade efter art eller grupp av arter i fråga om alger och vattenbruksdjur, om djurtäthet och om

särskilda egenskaper för produktionssystem och inneslutningssystem, med avseende på teknik som godkänts för

bearbetning av livsmedels- och foderprodukter, med avseende på godkännande av de produkter och ämnen i som

får användas i ekologisk produktion i allmänhet och i produktion av bearbetade ekologiska livsmedel i synnerhet,

samt återkallande av godkännanden, och med avseende på förfarandena för godkännandet och förteckningarna

över sådana produkter och ämnen samt i tillämpliga fall beskrivning, krav på sammansättning och villkor för

användning av sådana produkter.

(113)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genom­

förandebefogenheter med avseende på de tekniska specifikationerna för inrättandet och underhållet av databaserna

som förtecknar ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under omställning som är tillgängligt

och som framställts i enlighet med ekologiska produktionsmetoder, med avseende på de tekniska specifikationerna

för inrättandet och underhållet av systemen för att tillgängliggöra uppgifter om ekologiskt växtförökningsmaterial

eller växtförökningsmaterial under omställning eller ekologiska djur eller ekologiska vattenbruksyngel och speci­

fikationerna för insamling av uppgifter i detta ändamål, med avseende på arrangemangen för operatörers delta­

gande i dessa system, och med avseende på specifikationerna för den information som medlemsstaterna ska

tillhandahålla om undantag från användning av ekologiska växtförökningsmaterial, ekologiska djur och ekologiskt

foder samt om tillgången på marknaden på vissa ekologiska produkter.

(114)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genom­

förandebefogenheter med avseende på de åtgärder som ska vidtas och ses över av aktörerna för att identifiera och

undvika risker för kontaminering av ekologisk produktion och ekologiska produkter med otillåtna produkter och

ämnen, med avseende på de förfarandesteg som ska vidtas i händelse av misstanke om bristande efterlevnad och

relevanta handlingar, med avseende på metoderna för upptäckt och utvärdering av förekomsten av otillåtna

produkter och ämnen, och med avseende på innehållet i och formatet för den information som ska översändas

av medlemsstaterna till kommissionen och övriga medlemsstater om resultaten av undersökningarna om före­

komsten av otillåtna produkter eller ämnen.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/15

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

57

(115)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genom­

förandebefogenheter med avseende på detaljerade krav för märkning och marknadsföring av vissa produkter under

omställning, med avseende på de praktiska arrangemangen för användning, presentation, sammansättning och

storlek när det gäller de uppgifter som avser kontrollmyndigheternas eller kontrollorganens kodnummer och

användning, presentation, sammansättning och storlek när det gäller uppgiften om var jordbruksråvarorna har

framställts, med avseende på tilldelning av kodnummer till kontrollmyndigheter och kontrollorgan och med

avseende på uppgiften om var jordbruksråvarorna har framställts.

(116)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genom­

förandebefogenheter med avseende på närmare uppgifter och specifikationer för formatet på och de tekniska

medlen med vilka aktörer och aktörsgrupper ska anmäla sin verksamhet till de behöriga myndigheterna, med

avseende på arrangemangen för offentliggörandet av förteckningarna från sådana aktörer och aktörsgrupper, med

avseende på förfarandena och arrangemangen för offentliggörandet av de avgifter som får tas ut för kontrollerna,

med avseende på närmare uppgifter och specifikationer för formen för certifikatet för aktörer och aktörsgrupper

och de tekniska medlen för dess utfärdande, med avseende på aktörsgruppers sammansättning och storlek, med

avseende på de relevanta dokument- och dokumentationssystemen, med avseende på systemet för intern spårbar­

het och förteckningen över aktörer samt med avseende på informationsutbytet mellan aktörsgrupper och de

behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen och informationsutbytet mellan medlems­

staterna och kommissionen.

(117)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genom­

förandebefogenheter med avseende på den minimiandel av all offentlig kontroll av aktörer eller aktörsgrupper som

ska utföras utan förvarning och minimiandelen tilläggskontroller samt minimiantalet prov som ska tas och

minimiantalet aktörer som ska kontrolleras inom en aktörsgrupp, med avseende på den dokumentation som visar

att kraven efterlevs, med avseende på de förklaringar och andra underrättelser som krävs för offentlig kontroll, med

avseende på relevanta praktiska åtgärder för att säkerställa efterlevnad, med avseende på enhetliga arrangemang för

fall där de behöriga myndigheterna ska vidta åtgärder i samband med misstänkt eller fastställd bristande efter­

levnad, med avseende på den information som ska lämnas i fall av misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad,

med avseende på mottagarna av sådan information samt med avseende på förfarandena för tillhandahållande av

sådan information, inbegripet funktionerna hos det datorsystem som används.

(118)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genom­

förandebefogenheter med avseende på innehållet i de kontrollintyg som utfärdats av tredjeländer, med avseende på

de förfaranden som ska följas för utfärdande och kontroll av dessa certifikat, med avseende på de tekniska medel

med hjälp av vilka dessa certifikat utfärdas, med avseende på erkännandet av kontrollmyndigheter och kontroll­

organ vilka har behörighet att utföra kontroller och att utfärda ett ekologiskt certifikat i tredjeländer, samt

återkallande av ett sådant erkännande, med avseende på upprättandet av förteckningen över dessa kontrollmyn­

digheter och kontrollorgan, med avseende på regler för att säkerställa tillämpning av åtgärder i samband med fall

av misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad, särskilt de fall som påverkar integriteten hos importerade

ekologiska produkter eller produkter under omställning, med avseende på upprättandet av en förteckning över

tredjeländer som har erkänts enligt artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 och ändringen av den förteck­

ningen, och med avseende på regler för att säkerställa tillämpning av åtgärder i samband med fall av misstänkt eller

fastställd bristande efterlevnad, särskilt de fall som påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller ekologiska

produkter under omställning som importerats från dessa länder.

(119)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genom­

förandebefogenheter med avseende på systemet för översändande av den information som krävs för genomföran­

det och övervakningen av denna förordning, närmare uppgifter om vilken information som ska överföras och den

dag då informationen senast ska ha överförts, och med avseende på upprättandet av förteckningen över de

kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts enligt artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 samt

ändringen av den förteckningen.

(120)

De genomförandebefogenheter som kommissionen tilldelats bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 182/2011 ( 1 ).

(121)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter om det, i vederbörligen

motiverade fall med avseende på otillbörliga metoder eller metoder som är oförenliga med principerna eller

reglerna för ekologisk produktion, skyddet av konsumenternas förtroende eller skyddet av rättvis konkurrens

mellan aktörerna, är nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet i syfte att säkerställa tillämpningen av åtgärder

i samband med fall av misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad inom ramen för kontroll av erkända kontroll­

myndigheter eller kontrollorgan.

SV

L 150/16

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och

principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011,

s. 13).

58

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

(122)

Det bör föreskrivas bestämmelser som gör det möjligt att efter den dag då denna förordning börjar tillämpas

tömma lager av produkter som producerats i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007 före det datumet.

(123)

Eftersom målen för denna förordning, i synnerhet rättvis konkurrens och en välfungerande inre marknad för

ekologiska produkter samt säkerställande av konsumenternas förtroende för dessa produkter och för Europeiska

unionens logotyp för ekologisk produktion, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan

snarare, på grund av den harmonisering av reglerna om ekologisk produktion som krävs, kan uppnås bättre på

unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska

unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är

nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(124)

Det bör fastställas en dag då denna förordning börjar tillämpas som gör det möjligt för aktörerna att anpassa sig

till de nya kraven.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs principer för ekologisk produktion samt regler för ekologisk produktion, tillhörande certi­

fiering och användning av uppgifter om ekologisk produktion i märkning och marknadsföring samt regler för kontroller

utöver dem som fastställs i förordning (EU) 2017/625.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Denna förordning tillämpas på följande produkter från jordbruk, inklusive vattenbruk och biodling, enligt för­

teckningen i bilaga I till EUF-fördraget och produkter härrörande från dessa produkter, om sådana produkter produceras,

bereds, märks, distribueras, släpps ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen eller är avsedda att

beredas, märkas, distribueras, släppas ut på marknaden, importeras till eller exporteras från unionen:

a) Levande eller obearbetade jordbruksprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial.

b) Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål.

c) Foder.

Denna förordning tillämpas även på vissa andra produkter som är nära kopplade till jordbruk enligt förteckningen i bilaga

I till denna förordning när de produceras, bereds, märks, distribueras, släpps ut på marknaden, importeras till eller

exporteras från unionen.

2. Denna förordning tillämpas på alla aktörer som ägnar sig åt verksamhet inom något led av produktionen, bered­

ningen och distributionen av de produkter som avses i punkt 1.

3. Storhushållsverksamhet som utförs av ett storhushåll enligt definitionen i artikel 2.2 d i förordning (EU)

nr 1169/2011 omfattas inte av den här förordningen, förutom i enlighet med denna punkt.

Medlemsstaterna får tillämpa nationella regler eller, om sådana saknas, privata standarder för produktion, märkning och

kontroll av produkter som härrör från storhushållsverksamhet. Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får

inte användas i märkning, presentation eller marknadsföring av dessa produkter och får inte användas för att marknads­

föra storhushållet.

4. Om inte annat anges ska denna förordning tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av relaterad unionslag­

stiftning, särskilt lagstiftning på områdena säkerhet i livsmedelskedjan, djurhälsa och djurskydd, växtskydd och växtför­

ökningsmaterial.

5. Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av annan unionsrätt beträffande utsläppande av

produkter på marknaden, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 ( 1 ) och förordning (EU)

nr 1169/2011.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/17

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknads­

ordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001

och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

59

6. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 om ändring av produktförteck­

ningen i bilaga I genom att lägga till ytterligare produkter på förteckningen eller genom att ändra i dessa tillägg. Endast

produkter som är nära kopplade till jordbruksprodukter ska kunna komma i fråga för införande i förteckningen.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

1. ekologisk produktion: användning av produktionsmetoder som överensstämmer med denna förordning i samtliga

produktions-, berednings- och distributionsled, inklusive under den omställningsperiod som avses i artikel 10.

2. ekologisk produkt: en produkt som är resultatet av ekologisk produktion, förutom en produkt som framställs under

den omställningsperiod som avses i artikel 10. Produkter från jakt på vilda djur eller fiske efter viltlevande arter ska

inte anses vara ekologiska produkter.

3. jordbruksråvara: en jordbruksprodukt som inte har genomgått någon konserverings- eller bearbetningsåtgärd.

4. förebyggande åtgärder: åtgärder som ska vidtas av aktörer i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled för

att säkerställa bevarandet av den biologiska mångfalden och markkvaliteten, åtgärder för att motverka och bekämpa

skadegörare och sjukdomar och åtgärder som ska vidtas för att undvika negativa effekter på miljö, djurhälsa och

växtskydd.

5. försiktighetsåtgärder: åtgärder som ska vidtas av aktörer i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled för

att undvika kontaminering med produkter och ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion i enlighet med

denna förordning och för att undvika sammanblandning av ekologiska produkter och icke-ekologiska produkter.

6. omställning: övergång från icke-ekologisk till ekologisk produktion inom en viss period under vilken bestämmelserna

i denna förordning om ekologisk produktion tillämpas.

7. produkt under omställning: en produkt som framställs under den omställningsperiod som avses i artikel 10.

8. jordbruksföretag: alla produktionsenheter som drivs inom ramen för en enda ledning i syfte att framställa levande eller

obearbetade jordbruksprodukter, inklusive produkter från vattenbruk och biodling, i enlighet med artikel 2.1 a, eller

produkter som förtecknas i bilaga I, med undantag för eteriska oljor och jäst.

9. produktionsenhet: ett jordbruksföretags alla tillgångar, t.ex. primärproduktionslokaler, skiften, beten, utomhusrastgår­

dar, byggnader avsedda för djur eller delar av dessa byggnader, bikupor, fiskdammar, inneslutningssystem eller

anläggningar för alger eller vattenbruksdjur, uppfödningsenheter, upplåtelser längs kuster eller på havsbotten samt

lagerlokaler för grödor, växtprodukter, algprodukter, animalieprodukter, råvaror och alla andra relevanta insatsmedel,

som drivs på det sätt som avses i led 10, 11 eller 12.

10. ekologisk produktionsenhet: en produktionsenhet som drivs i överensstämmelse med de krav som gäller för ekologisk

produktion, förutom under den omställningsperiod som avses i artikel 10.

11. produktionsenhet under omställning: en produktionsenhet som drivs i överensstämmelse med kraven för ekologisk

produktion under den omställningsperiod som avses i artikel 10. Enheten får utgöras av skiften eller andra tillgångar

för vilka den omställningsperiod som avses i artikel 10 inleds vid olika tidpunkter.

12. icke-ekologisk produktionsenhet: en produktionsenhet som inte drivs i överensstämmelse med kraven för ekologisk

produktion.

13. aktör: en fysisk eller juridisk person som ansvarar för att denna förordning efterlevs i alla produktions-, berednings-

och distributionsled som står under den personens kontroll.

14. jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer som, oavsett denna grupps

och dess medlemmars rättsliga ställning enligt nationell rätt, bedriver jordbruksverksamhet.

15. jordbruksareal: jordbruksareal enligt definitionen i artikel 4.1 e i förordning (EU) nr 1307/2013.

16. växter: växter enligt definitionen i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1107/2009.

SV

L 150/18

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

60

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

17. växtförökningsmaterial: växter och alla delar av växter i samtliga utvecklingsstadier, inklusive utsäde, som kan och är

avsedda att producera hela växter.

18. ekologiskt heterogent material: en växtgrupp inom ett och samma botaniska taxon på lägsta kända nivå, som

a) har samma fenotypiska egenskaper,

b) kännetecknas av en hög grad av genetisk och fenotypisk mångfald bland de enskilda förökningsenheterna, så att

denna växtgrupp utgörs av materialet som helhet och inte ett litet antal enheter,

c) inte är en sort i den mening som avses i artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 ( 1 ),

d) inte är en blandning av sorter, och

e) har framställts i enlighet med denna förordning.

19. ekologisk sort som är lämplig för ekologisk produktion: sort i enlighet med definitionen i artikel 5.2 i förordning (EG)

nr 2100/94 som

a) kännetecknas av en hög grad av genetisk och fenotypisk mångfald bland de enskilda förökningsenheterna, och

b) är resultatet av ekologisk förädlingsverksamhet som avses i del I punkt 1.8.4 i bilaga II till denna förordning.

20. moderplanta: en identifierad planta från vilken växtförökningsmaterial tas för reproduktion av nya plantor.

21. generation: en grupp växter som utgör ett enda steg i en härstamningslinje.

22. växtproduktion: produktion av jordbruksgrödor, inklusive skörd av vilda växtprodukter, i kommersiellt syfte.

23. växtprodukter: växtprodukter enligt definitionen i artikel 3.6 i förordning (EG) nr 1107/2009.

24. skadegörare: en skadegörare enligt definitionen i artikel 1.1. i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/2031 ( 2 ).

25. biodynamiska preparat: blandningar som traditionellt används inom biodynamiskt jordbruk.

26. växtskyddsmedel: de produkter som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 1107/2009.

27. animalieproduktion: produktion av tama eller domesticerade landlevande djur, inklusive insekter.

28. veranda: en oisolerad utomhustillbyggnad med tak på en byggnad som är avsedd för fjäderfän, där långsidan

vanligtvis är utrustad med ett metallstängsel eller ett nät, där det råder utomhusklimat och ljuset är naturligt

och, vid behov, artificiellt och golvet täckt av strö.

29. unghöns: unga djur av arten Gallus gallus som är högst 18 veckor gamla.

30. värphöns: djur av arten Gallus gallus som är avsedda för produktion av konsumtionsägg och som är minst 18 veckor

gamla.

31. tillgänglig area: tillgänglig area enligt definitionen i artikel 2.2 d i rådets direktiv 1999/74/EG ( 3 ).

32. vattenbruk: vattenbruk enligt definitionen i artikel 4.1.25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1380/2013 ( 4 ).

33. vattenbruksprodukter: vattenbruksprodukter enligt definitionen i artikel 4.1.34 i förordning (EU) nr 1380/2013.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/19

( 1 ) Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare,

ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om

upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG

(EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

( 3 ) Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999,

s. 53).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om

ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG)

nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

61

34. sluten recirkulerande vattenbruksanläggning: en anläggning på land eller på ett fartyg där vattenbruk bedrivs i en

innesluten miljö med recirkulering av vatten och med behov av ständig energitillförsel utifrån för att stabilisera

miljön för vattenbruksdjuren.

35. energi från förnybara källor: energi från förnybara, icke-fossila källor, som vindkraft, solenergi, geotermisk energi,

vågkraft, tidvattenenergi, vattenkraft, deponigas, gas från avloppsreningsverk och biogaser.

36. kläckeri: plats för avel, kläckning och uppfödning i de tidiga stadierna av vattenbruksdjurs liv, särskilt fiskar och

skaldjur.

37. yngelanläggning: plats där ett mellanliggande vattenbruksproduktionssystem, mellan kläcknings- och tillväxtstadiet,

tillämpas. Yngelstadiet avslutas inom produktionscykelns första tredjedel, med undantag för arter som genomgår

smoltifiering.

38. vattenförorening: förorening enligt definitionen i artikel 2.33 i direktiv 2000/60/EG och i artikel 3.8 i Europaparla­

mentets och rådets direktiv 2008/56/EG ( 1 ), i de vatten där dessa direktiv är tillämpliga.

39. blandodling: uppfödning inom vattenbruk av två eller flera arter, vanligtvis från olika trofinivåer i samma odlings­

enhet.

40. produktionscykel: ett vattenbruksdjurs eller en algs livscykel från det första livsstadiet (befruktade ägg i fråga om

vattenbruksdjur) till skörden.

41. lokalt odlade arter: inom vattenbruk arter som varken är främmande eller lokalt frånvarande enligt artikel 3.6

respektive 3.7 i rådets förordning (EG) nr 708/2007 (

2

) samt de arter som förtecknas i bilaga IV till den förord­

ningen.

42. veterinärbehandling: alla botande eller förebyggande behandlingar mot ett fall av en särskild sjukdom.

43. veterinärmedicinskt läkemedel: ett veterinärmedicinskt läkemedel enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2001/82/EG ( 3 ).

44. beredning: konservering eller bearbetning av ekologiska produkter eller produkter under omställning eller någon

annan typ av hantering av obearbetade produkter som inte innebär att den ursprungliga produkten förändras, såsom

slakt, styckning, rengöring eller malning samt förpackning, märkning och ändring av märkningen avseende ekolo­

gisk produktion.

45. livsmedel: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (

4

).

46. foder: foder enligt definitionen i artikel 3.4 i förordning (EG) nr 178/2002.

47. foderråvaror: foderråvaror enligt definitionen i artikel 3.2 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 767/2009 ( 5 ).

48. utsläppande på marknaden: utsläppande på marknaden enligt definitionen i artikel 3.8 i förordning (EG) nr 178/2002.

49. spårbarhet: förmåga att spåra och följa ett livsmedel, foder eller annan produkt som avses i artikel 2.1 och alla ämnen

som är avsedda att eller förväntas användas i ett livsmedel eller foder eller i annan produkt som avses i artikel 2.1

genom alla produktions-, berednings- och distributionsled.

50. produktions-, berednings- och distributionsled: alla led från primärproduktion av en ekologisk produkt till och med dess

lagring, bearbetning, transport, försäljning eller tillhandahållande till slutkonsumenten och i förekommande fall

märkning, marknadsföring, import, export och underleverantörsverksamhet.

SV

L 150/20

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på

havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

( 2 ) Rådets förordning (EG) nr 708/2007 av den 11 juni 2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk

(EUT L 168, 28.6.2007, s. 1).

( 3 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinär­

medicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livs­

medelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livs­

medelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

( 5 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av

foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv

79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG

samt kommissionens beslut 2004/217/EG (EUT L 229, 1.9.2009, s. 1).

62

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

51. ingrediens: en ingrediens enligt definitionen i artikel 2.2 f i förordning (EU) nr 1169/2011 eller, för andra produkter

än livsmedel, alla ämnen eller produkter som används vid tillverkningen eller beredningen av produkter och som

finns kvar i den färdiga produkten, om än i annan form.

52. märkning: ord, uppgift, varumärke, märkesnamn, illustration eller symbol som gäller en produkt och anbringas på

förpackning, handling, meddelande, etikett, ring eller krage som medföljer eller avser en sådan produkt.

53. marknadsföring: all presentation av produkter riktad till allmänheten, på annat sätt än genom en etikett, med avsikten

eller möjligheten att påverka och forma attityder, föreställningar och beteenden för att direkt eller indirekt främja

försäljningen av produkter.

54. behöriga myndigheter: behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning (EU) 2017/625.

55. kontrollmyndighet: en myndighet för kontroll av ekologisk produktion enligt definitionen i artikel 3.4 i förordning

(EU) 2017/625 eller en myndighet som har erkänts av kommissionen, eller av ett tredjeland som erkänts av

kommissionen, för att genomföra kontroller i tredjeländer avseende import av ekologiska produkter och produkter

under omställning till unionen.

56. kontrollorgan: ett organ med delegerade uppgifter enligt definitionen i artikel 3.5 i förordning (EU) 2017/625 eller ett

organ som erkänts av kommissionen, eller av ett tredjeland som erkänts av kommissionen, för att genomföra

kontroller i tredjeländer avseende import av ekologiska produkter och produkter under omställning till unionen.

57. bristande efterlevnad: bristande efterlevnad av denna förordning eller bristande efterlevnad av de delegerade akter eller

genomförandeakter som antas i enlighet med denna förordning.

58. genetiskt modifierad organism (GMO): en genetiskt modifierad organism enligt definitionen i artikel 2.2 i Europapar­

lamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (

1

) som inte erhålls genom de metoder för genmodifiering som förtecknas

i bilaga I B till direktivet.

59. framställd av GMO: helt eller delvis framställd av GMO, men innehåller eller består inte av GMO.

60. framställd med GMO: framställd genom användning av en GMO som sista levande organism i produktionsprocessen,

men innehåller eller består inte av GMO och är inte framställd av GMO.

61. livsmedelstillsats: en livsmedelstillsats enligt definitionen i artikel 3.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1333/2008 ( 2 ).

62. fodertillsatser: fodertillsatser enligt definitionen i artikel 2.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1831/2003 ( 3 ).

63. konstruerat nanomaterial: ett konstruerat nanomaterial enligt definitionen i artikel 3.2 f i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2015/2283 ( 4 ).

64. likvärdighet: uppfyller samma mål och principer genom tillämpning av regler som säkerställer samma överensstäm­

melsenivå.

65. processhjälpmedel: ett processhjälpmedel enligt definitionen i artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1333/2008 för livs­

medel och i artikel 2.2 h i förordning (EG) nr 1831/2003 för foder.

66. livsmedelsenzym: ett livsmedelsenzym enligt definitionen i artikel 3.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1332/2008 ( 5 ).

67. joniserande strålning: joniserande strålning enligt definitionen i artikel 4.46 i rådets direktiv 2013/59/Euratom ( 6 ).

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/21

( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade orga­

nismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354,

31.12.2008, s. 16).

( 3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003,

s. 29).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (EUT L 327, 11.12.2015, s. 1).

( 5 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av

rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt för­

ordning (EG) nr 258/97 (EUT L 354, 31.12.2008, s. 7).

( 6 ) Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de

faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Eur­

atom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom (EUT L 13, 17.1.2014, s. 1).

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

63

68. färdigförpackat livsmedel: färdigförpackat livsmedel enligt definitionen i artikel 2.2 e i förordning (EU) nr 1169/2011.

69. fjäderfähus: en fast eller flyttbar byggnad för inhysning av fjäderfäflockar, där samtliga utrymmen är täckta med tak,

inbegripet en veranda; huset får delas upp i separata avdelningar som var och en hyser en enda flock.

70. markrelaterad odling av grödor: produktion i levande jord eller i jord som är blandad eller gödslad med material och

produkter som är tillåtna inom ekologisk produktion i anslutning till den undre delen av jordmånen och berg­

grunden.

71. obearbetade produkter: obearbetade produkter enligt definitionen i artikel 2.1 n i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 852/2004 ( 1 ), utan hänsyn till förpackning eller märkning.

72. bearbetade produkter: bearbetade produkter enligt definitionen i artikel 2.1 o i förordning (EG) nr 852/2004, utan

hänsyn till förpackning eller märkning.

73. bearbetning: bearbetning enligt definitionen i artikel 2.1 m i förordning (EG) nr 852/2004; detta inbegriper använd­

ning av substanser enligt artiklarna 24 och 25 i denna förordning men inbegriper inte förpackning eller märkning.

74. integritet hos ekologiska produkter eller hos produkter under omställning: produkterna uppvisar inte bristande efterlevnad

som

a) i något produktions-, berednings- eller distributionsled påverkar produktens ekologiska eller omställningsrelate­

rade egenskaper, eller

b) är återkommande eller avsiktlig.

75. fålla: en inhägnad som innefattar en del där djuren är skyddade mot väder och vind.

KAPITEL II

MÅL OCH PRINCIPER FÖR EKOLOGISK PRODUKTION

Artikel 4

Mål

Ekologisk produktion ska ha följande allmänna mål:

a) Bidra till att skydda miljön och klimatet.

b) Bevara markens bördighet på lång sikt.

c) Bidra till en hög grad av biologisk mångfald.

d) Bidra avsevärt till en giftfri miljö.

e) Bidra till höga djurvälfärdsstandarder och i synnerhet respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov.

f) Främja korta distributionskedjor och lokal produktion inom unionens olika områden.

g) Främja bevarande av sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade.

h) Bidra till utvecklingen av utbudet av genetiskt material av växtursprung som är anpassat till det ekologiska jordbrukets

specifika behov och mål.

i) Bidra till en hög grad av biologisk mångfald, särskilt genom att använda olika genetiska material av växtursprung,

såsom ekologiskt heterogent material och ekologiska sorter som lämpar sig för ekologisk produktion.

j) Främja utvecklingen av ekologisk växtförädling i syfte att bidra till gynnsamma ekonomiska utsikter för den ekologiska

sektorn.

Artikel 5

Allmänna principer

Ekologisk produktion är ett hållbart förvaltningssystem som bygger på följande allmänna principer:

a) Respekt för naturens system och cykler och upprätthållande och förbättring av kvaliteten på jord, vatten och luft samt

växtskydd och djurskydd och balansen dem emellan.

b) Bevarande av naturliga inslag i landskapet, såsom naturarvsplatser.

SV

L 150/22

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004,

s. 1).

64

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

c) Ansvarsfull användning av energi och naturresurser som vatten, jord, organiskt material och luft.

d) Produktion av många olika slags högkvalitativa livsmedel och andra jordbruksprodukter och vattenbruksprodukter

som ett svar på konsumenternas efterfrågan på varor som framställs med hjälp av processer som inte skadar miljön,

människors hälsa, växters hälsa eller djurs hälsa och välfärd.

e) Säkerställande av den ekologiska produktionens integritet i samtliga led i produktionen, bearbetningen och distribu­

tionen av livsmedel och foder.

f) Lämplig utformning och hantering av biologiska processer på grundval av ekologiska system med användning av

systeminterna naturresurser, genom metoder som

i) använder levande organismer och mekaniska produktionsmetoder,

ii) bygger på markrelaterad odling av grödor och markrelaterad animalieproduktion, eller vattenbruk som överens­

stämmer med principen om hållbart utnyttjande av akvatiska resurser,

iii) inte använder GMO, produkter som framställts av GMO eller produkter som framställs med GMO, med undantag

av veterinärmedicinska läkemedel,

iv) grundar sig på riskbedömning och i förekommande fall på användning av försiktighetsåtgärder och förebyggande

åtgärder.

g) Begränsad användning av externa insatsmedel. Om externa insatsmedel är nödvändiga eller det inte finns några sådana

lämpliga förvaltningsmetoder som avses i led f, ska de externa insatsmedlen begränsas till

i) insatsmedel från ekologisk produktion, varvid, vad gäller växtförökningsmaterial, sorter som valts ut för sin

förmåga att tillgodose det ekologiska jordbrukets specifika behov och mål ska prioriteras,

ii) naturliga eller naturligt härledda ämnen,

iii) mineralgödsel med låg löslighet.

h) Vid behov anpassning av produktionsprocessen inom ramen för denna förordning, för att ta hänsyn till sanitär status,

regionala skillnader vad gäller ekologisk balans, klimat och lokala förhållanden, utvecklingsstadier och särskild djurhåll­

ningspraxis.

i) Uteslutning av kloning av djur i hela den ekologiska livsmedelskedjan, inbegripet uppfödning av artificiellt framställda

polyploida djur samt joniserande strålning.

j) Iakttagande av en hög djurvälfärdsnivå som tar hänsyn till artspecifika behov.

Artikel 6

Specifika principer för jordbruk och vattenbruk

Vad gäller jordbruk och vattenbruk ska den ekologiska produktionen särskilt grundas på följande specifika principer:

a) Marklivet och jordens naturliga bördighet, stabilitet, vattenbindningsförmåga och biologiska mångfald ska bevaras och

förstärkas, förlust av organiskt material i jorden, jordkompaktering och jorderosion ska förebyggas och bekämpas och

växter ska huvudsakligen ges näring genom markekosystemet.

b) Användningen av icke-förnybara resurser och externa insatsmedel ska begränsas till ett minimum.

c) Avfall och biprodukter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung ska återanvändas som insatsmedel i växt- och

animalieproduktion.

d) Växtskydd ska säkerställas genom förebyggande åtgärder, särskilt val av lämpliga arter, sorter eller heterogent växt­

material som är resistent mot skadegörare och sjukdomar, lämplig växtföljd, mekaniska och fysiska metoder samt

skydd av skadegörares naturliga fiender.

e) Utsäde och djur med stor genetisk mångfald, sjukdomsresistens och lång livslängd ska användas.

f) Växtsorter ska väljas med hänsyn till de specifika ekologiska produktionssystemens särdrag, med fokus på odlings­

utfall, sjukdomsresistens och anpassning till olika lokala mark- och klimatförhållanden samt med respekt för naturliga

korsningsbarriärer.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/23

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

65

g) Ekologiskt växtförökningsmaterial, såsom växtförökningsmaterial av ekologiskt heterogent material och ekologiska

sorter som lämpar sig för ekologisk produktion, ska användas.

h) Ekologiska sorter ska produceras genom naturlig reproduktion, med fokus på att hålla dem inom de naturliga

korsningsbarriärerna.

i) Utan att det påverkar artikel 14 i förordning (EG) nr 2100/94 eller de rättigheter som den nationella växtförädlar­

rätten i medlemsstaternas nationella lagstiftning ger, ska jordbrukare ha möjlighet att använda växtförökningsmaterial

från sina egna gårdar i syfte att främja genetiska resurser som är anpassade till de särskilda förhållandena inom

ekologisk produktion.

j) Djurraser ska väljas med hänsyn till huruvida en hög grad av genetisk mångfald föreligger samt till djurens förmåga

att anpassa sig till lokala förhållanden, deras avelsvärde, livslängd, livskraft och resistens mot sjukdomar och hälso­

problem.

k) Platsanpassad och markrelaterad animalieproduktion ska bedrivas.

l) Djurhållningsmetoderna ska vara sådana att de stärker djurens immunförsvar och deras naturliga försvar mot sjuk­

domar, inbegripet regelbunden motion och tillgång till utomhusområden och bete.

m) Djurbesättningar ska ges ekologiskt foder bestående av ingredienser av jordbruksursprung från ekologisk produktion

och av naturliga ämnen med annat ursprung än jordbruk.

n) Ekologiska animalieprodukter ska produceras från djur som sedan födseln eller kläckningen och under hela sitt liv har

fötts upp på ekologiska jordbruksföretag.

o) Sunda akvatiska miljöer samt omgivande akvatiska och landbaserade ekosystems kvalitet ska bevaras.

p) Vattenlevande organismer ska utfodras med foder från hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i enlighet med för­

ordning (EU) nr 1380/2013 eller med ekologiskt foder bestående av ingredienser av jordbruksursprung från ekologisk

produktion, inbegripet ekologiskt vattenbruk, och av naturliga ämnen med annat ursprung än jordbruk.

q) Risker för arter av naturvårdsintresse som kan uppstå till följd av ekologisk produktion ska undvikas.

Artikel 7

Specifika principer för bearbetning av ekologiska livsmedel

Produktionen av bearbetade ekologiska livsmedel ska särskilt grundas på följande specifika principer:

a) Ekologiska livsmedel ska framställas av ingredienser från ekologiskt jordbruk.

b) Livsmedelstillsatser, icke-ekologiska ingredienser med huvudsakligen tekniska och sensoriska uppgifter samt mikronä­

ringsämnen och processhjälpmedel ska användas i begränsad, minimal utsträckning och endast om det rör sig om ett

grundläggande tekniskt behov eller för särskilda näringsändamål.

c) Ämnen och bearbetningsmetoder som skulle kunna vara vilseledande beträffande produktens verkliga beskaffenhet får

inte användas.

d) Ekologiska livsmedel ska bearbetas med omsorg, företrädesvis genom användning av biologiska, mekaniska och

fysikaliska metoder.

e) Livsmedel som innehåller eller består av konstruerade nanomaterial får inte användas.

Artikel 8

Specifika principer för bearbetning av ekologiskt foder

Produktionen av bearbetat ekologiskt foder ska särskilt grundas på följande specifika principer:

a) Ekologiskt foder ska framställas av ekologiska foderråvaror.

b) Fodertillsatser och processhjälpmedel ska användas i begränsad, minimal utsträckning och endast om det rör sig om

ett grundläggande tekniskt eller zootekniskt behov eller för särskilda näringsändamål.

SV

L 150/24

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

66

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

c) Ämnen och bearbetningsmetoder som skulle kunna vara vilseledande beträffande produktens verkliga beskaffenhet får

inte användas.

d) Ekologiskt foder ska bearbetas med omsorg, företrädesvis genom användning av biologiska, mekaniska och fysikaliska

metoder.

KAPITEL III

PRODUKTIONSREGLER

Artikel 9

Allmänna produktionsregler

1. Aktörerna ska iaktta de allmänna produktionsregler som fastställs i denna artikel.

2. Hela jordbruksföretaget ska drivas i enlighet med de krav i denna förordning som är tillämpliga på ekologisk

produktion.

3. För de syften och användningar som avses i artiklarna 24 och 25 och i bilaga II får endast produkter och ämnen

som har godkänts enligt dessa bestämmelser användas i ekologisk produktion, förutsatt att användningen av dessa även

har godkänts för icke-ekologisk produktion i enlighet med relevanta bestämmelser i unionsrätten och, i förekommande

fall, i enlighet med nationella bestämmelser som bygger på unionsrätten.

Det ska vara tillåtet att använda följande produkter och ämnen som avses i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 i

ekologisk produktion, förutsatt att de har godkänts i enlighet med den förordningen:

a) Skyddsämnen, synergister och tillsatsämnen som komponenter i växtskyddsmedel.

b) Hjälpämnen som blandas med växtskyddsmedel.

Användning i ekologisk produktion av produkter och ämnen för ändamål som inte omfattas av denna förordning ska

tillåtas, förutsatt att deras användning är förenlig med de principer som fastställs i kapitel II.

4. Joniserande strålning får inte användas för behandling av ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder eller av råvaror

som används i ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder.

5. Användning av kloning av djur och uppfödning av djur med polyploidi som framkallats på konstgjord väg ska vara

förbjuden.

6. Förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder ska vid behov vidtas i samtliga produktions-, bearbetnings- och

distributionsled.

7. Utan hinder av punkt 2 får ett jordbruksföretag delas upp i tydligt och effektivt åtskilda produktionsenheter för

ekologisk produktion, produktion under omställning och icke-ekologisk produktion, förutsatt att det för de icke-ekolo­

giska produktionsenheterna,

a) när det gäller djur, rör sig om olika arter,

b) när det gäller växter, rör sig om olika sorter som lätt kan särskiljas.

När det gäller alger och vattenbruksdjur, får det röra sig om samma arter, förutsatt att produktionsplatserna eller

produktionsenheterna är tydligt och effektivt åtskilda.

8. Genom undantag från punkt 7 b får, när det gäller fleråriga grödor som kräver en odlingsperiod på minst tre år,

olika sorter som är svåra att särskilja från varandra eller samma sorter omfattas, förutsatt att produktionen sker inom

ramen för en omställningsplan och att omställningen till ekologisk produktion på den sista delen av den areal som

omfattas av produktionen i fråga till ekologisk produktion inleds snarast möjligt och slutförs inom högst fem år.

I sådana fall gäller följande:

a) Jordbrukaren ska underrätta den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontroll­

organet minst 48 timmar före skörd av var och en av de berörda produkterna.

b) Efter skörden ska jordbrukaren informera den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten

eller kontrollorganet om de exakta mängder som skördats på de berörda enheterna och om de åtgärder som har

vidtagits för att skilja produkterna åt.

c) Efter det att omställningsplanen har inletts ska omställningsplanen och åtgärderna för att säkerställa en effektiv och

tydlig åtskillnad varje år bekräftas av den behöriga myndigheten eller, i förekommande, fall kontrollmyndigheten eller

kontrollorganet.

9. Kraven gällande olika arter och sorter i punkt 7 a och b ska inte tillämpas när det gäller forsknings- och utbild­

ningscenter, plantskolor, uppförökare av utsäde och växtförädlare.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/25

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

67

10. Om inte alla produktionsenheter inom ett jordbruksföretag drivs enligt reglerna för ekologisk produktion, ska

aktörerna, i de fall som avses i punkterna 7, 8 och 9

a) hålla de produkter som används för den ekologiska produktionen och produktionen under omställning åtskilda från

de produkter som används för de icke-ekologiska produktionsenheterna,

b) i de olika produktionsenheterna hålla de produkter som framställts i de olika produktionsenheterna för ekologisk

produktion, produktion under omställning och icke-ekologisk produktion åtskilda,

c) på lämpligt sätt dokumentera att produktionsenheterna och produkterna är åtskilda på ett effektivt sätt.

11. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra punkt 7 i den här

artikeln genom att lägga till ytterligare regler om uppdelningen av jordbruksföretag i ekologiska produktionsenheter,

produktionsenheter under omställning och icke-ekologiska produktionsenheter, i synnerhet med avseende på produkter

som ingår i bilaga I, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

Artikel 10

Omställning

1. Jordbrukare och aktörer som producerar alger eller vattenbruksdjur ska iaktta en omställningsperiod. Under hela

omställningsperioden ska de tillämpa alla de regler för ekologisk produktion som fastställs i denna förordning, i synnerhet

de tillämpliga reglerna om omställning i denna artikel och i bilaga II.

2. Omställningsperioden ska tidigast inledas när den jordbrukare eller aktör som producerar alger eller vattenbruksdjur

har anmält verksamheten till de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 34.1 i den medlemsstat där verksamheten

bedrivs och där jordbrukarens eller aktörens företag är underställt kontrollsystemet.

3. Inga tidigare perioder får retroaktivt godkännas som en del av omställningsperioden, utom om

a) aktörens skiften var föremål för åtgärder inom ramen för ett program som genomförts i enlighet med förordning (EU)

nr 1305/2013 för att säkerställa att inga andra produkter eller ämnen än de som godkänts för ekologisk produktion

använts på skiftena, eller

b) aktören kan styrka att skiftena var natur- eller jordbruksmark som under en period av minst tre år inte har behandlats

med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion.

4. De produkter som produceras under omställningsperioden får inte saluföras som ekologiska produkter eller pro­

dukter under omställning.

Följande produkter får emellertid saluföras som produkter under omställning, om de produceras under omställnings­

perioden i överensstämmelse med punkt 1:

a) Växtförökningsmaterial, förutsatt att en omställningsperiod på minst tolv månader har iakttagits.

b) Livsmedelsprodukter av vegetabiliskt ursprung och foderprodukter av vegetabiliskt ursprung, förutsatt att produkten

endast innehåller en ingrediens från jordbruksgrödor och förutsatt att en omställningsperiod på minst tolv månader

före skörden har iakttagits.

5. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra del II punkt 1.2.2 i

bilaga II genom att lägga till regler med avseende på omställning för andra arter än de som regleras i del II i bilaga II den

17 juni 2018, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

6. Kommissionen ska när så är lämpligt anta genomförandeakter för att fastställa vilka handlingar som ska läggas fram

för retroaktivt godkännande av tidigare perioder i enlighet med punkt 3 i denna artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 11

Förbud mot användning av GMO

1. GMO, produkter som framställts av GMO och produkter som framställts med GMO får inte användas i livsmedel

eller foder eller som livsmedel, foder, processhjälpmedel, växtskyddsmedel, gödselmedel, jordförbättringsmedel, växtför­

ökningsmaterial, mikroorganismer eller djur i ekologisk produktion.

SV

L 150/26

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

68

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

2. För tillämpningen av det förbud som anges i punkt 1 avseende GMO och produkter som framställts av GMO för

användning som livsmedel och foder, får aktörerna förlita sig på den märkning som fästs på produkten eller bifogas

denna i enlighet med direktiv 2001/18/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 ( 1 ) eller

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 ( 2 ) eller följedokument som bifogats i enlighet med dessa.

3.

Aktörerna får förutsätta att inga GMO och inga produkter som framställts av GMO har använts vid tillverkningen av

inköpta livsmedels- eller foderprodukter, om dessa produkter inte har en märkning som fästs på eller bifogas produkten

eller inte åtföljs av en handling i enlighet med de rättsakter som anges i punkt 2, såvida de inte har erhållit annan

information som anger att märkningen av produkterna i fråga inte överensstämmer med dessa rättsakter.

4. För tillämpningen av det förbud som anges i punkt 1 avseende produkter som inte omfattas av punkterna 2 och 3,

ska aktörer som använder icke-ekologiska produkter som köpts från tredje part kräva att säljaren bekräftar att de

produkter som tillhandahålls inte har framställts av eller med GMO.

Artikel 12

Regler för växtproduktion

1. Aktörer som producerar växter eller växtprodukter ska särskilt uppfylla de detaljerade regler som fastställs i del I i

bilaga II.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) del I punkt 1.3 och 1.4 i bilaga II vad gäller undantag,

b) del I punkt 1.8.5 i bilaga II vad gäller användning av växtförökningsmaterial under omställning och icke-ekologiskt

växtförökningsmaterial,

c) del I punkt 1.9.5 i bilaga II genom tillägg av ytterligare bestämmelser om avtal mellan dem som driver jordbruks­

företag, eller genom ändring av dessa tillagda bestämmelser,

d) del I punkt 1.10.1 i bilaga II genom tillägg av ytterligare åtgärder för hanteringen av skadegörare och ogräs, eller

genom ändring av dessa tillagda åtgärder,

e) del I i bilaga II genom tillägg av ytterligare detaljerade regler och odlingsmetoder för specifika växter och växt­

produkter, inbegripet regler för groddar, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

Artikel 13

Särskilda bestämmelser för saluföring av växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material

1.

Växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material får saluföras utan att det uppfyller kraven för registrering

och utan att det uppfyller certifieringskategorierna för prebas-, bas-, och certifikatmaterial eller kraven för andra kategorier

i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG,

2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EC, eller i akter som antas enligt dessa direktiv.

2. Växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material som avses i punkt 1 får saluföras efter det att leveran­

tören till de ansvariga officiella organ som avses i direktiven 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 98/56/EG,

2002/53/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG och 2008/90/EG har inkommit med

en anmälan om det ekologiskt heterogena materialet som innehåller följande:

a) Sökandens kontaktuppgifter.

b) Uppgift om arterna i det ekologiskt heterogena materialet och deras benämningar.

c) En beskrivning av de huvudsakliga agronomiska och fenotypiska egenskaper som är gemensamma för växtgruppen,

inbegripet förädlingsmetoder, resultat av tester avseende dessa egenskaper om sådana är tillgängliga, produktionsland

och det föräldramaterial som använts.

d) En försäkran från sökanden att uppgifterna i leden a, b och c är riktiga.

e) Ett representativt prov.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/27

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och

foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt

modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och

om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

69

Anmälan ska insändas per rekommenderad försändelse eller genom annat kommunikationsmedel som godtas av de

officiella organen, med mottagningsbevis.

Tre månader efter det datum som anges på mottagningsbeviset ska det ansvariga officiella organet anses ha godkänt

anmälan och dess innehåll, förutsatt att ingen kompletterande information har begärts från leverantören eller inget

formellt avslag på grund av en icke fullständig ansökan eller bristande efterlevnad enligt definitionen i artikel 3.57 har

meddelats leverantören.

Efter uttryckligt eller underförstått godkännande av anmälan, får det ansvariga officiella organet föra in det anmälda

ekologiska heterogena materialet i förteckningen. Detta införande i förteckningen ska ske utan kostnad för leverantören.

Införandet av ett ekologiskt heterogent material i förteckningen ska meddelas övriga medlemsstaters behöriga myndig­

heter och kommissionen.

Detta ekologiska heterogena material ska uppfylla kraven i de delegerade akter som antas i enlighet med punkt 3.

3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna för­

ordning genom att fastställa regler för produktion och saluföring av växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent

material av särskilda släkten eller arter, med avseende på följande:

a) Beskrivningen av det ekologiska heterogena materialet, inklusive de relevanta förädlings- och produktionsmetoderna

samt det föräldramaterial som använts.

b) Minimikvalitetskraven för fröpartier, inbegripet identitet, specifik renhet, grobarhet och sundhet.

c) Märkning och förpackning.

d) Information och produktionsprover som ska lagras av professionella aktörer.

e) I tillämpliga fall, bevarande av det ekologiska heterogena materialet.

Artikel 14

Regler för animalieproduktion

1. Aktörer inom animalieproduktionen ska särskilt uppfylla de detaljerade produktionsregler som fastställs i del II i

bilaga II och i de genomförandeakter som avses i punkt 3 i denna artikel.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) del II punkterna 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 och 1.3.4.4.3 i bilaga II genom en minskning av procenttalen när det gäller djurens

ursprung när en tillräcklig tillgång på ekologiska djur på unionsmarknaden väl har uppnåtts,

b) del II punkt 1.6.6 i bilaga II vad gäller gränsen för organiskt kväve kopplad till den totala djurtätheten,

c) del II punkt 1.9.6.2 b i bilaga II vad gäller utfodring av bisamhällen,

d) del II punkt 1.9.6.3 b och e i bilaga II vad gäller godtagbara behandlingar för desinfektion av bigårdar och metoder

och behandlingar för bekämpning av Varroa destructor,

e) del II i bilaga II genom tillägg av detaljerade regler för animalieproduktion för andra arter än de som regleras i den

delen den 17 juni 2018, eller genom ändring av dessa tillagda regler, med avseende på

i) undantag avseende djurens ursprung,

ii) utfodring,

iii) inhysning och djurhållningspraxis,

iv) hälso- och sjukvård,

v) djurskydd.

3. Kommissionen ska när så är lämpligt anta genomförandeakter för del II i bilaga II med regler för följande:

a) Den minimiperiod som avses i punkt 1.4.1 g som ska följas vid utfodring av diande djur med modersmjölk.

b) Den djurtäthet och det minsta utrymme inomhus och utomhus som ska respekteras för specifika husdjursarter för att

säkerställa att djurens utvecklingsmässiga, fysiologiska och etologiska behov tillgodoses i enlighet med punkterna

1.6.3, 1.6.4 och 1.7.2.

SV

L 150/28

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

70

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

c) Egenskaper och tekniska krav för det minsta utrymmet inomhus och utomhus.

d) Egenskaper och tekniska krav för byggnader och fållor för samtliga husdjursarter, förutom bin, för att säkerställa att

djurens utvecklingsmässiga, fysiologiska och etologiska behov tillgodoses i enlighet med punkt 1.7.2.

e) Krav på växtlighet samt skyddade anläggningars och utomhusområdens egenskaper.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 15

Regler för produktion av alger och vattenbruksdjur

1. Aktörer som producerar alger och vattenbruksdjur ska särskilt uppfylla de detaljerade produktionsregler som fast­

ställs i del III i bilaga II och i de genomförandeakter som avses i punkt 3 i denna artikel.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) del III punkt 3.1.3.3 i bilaga II vad gäller foder för köttätande vattenbruksdjur,

b) del III punkt 3.1.3.4 i bilaga II genom tillägg av ytterligare särskilda regler för foder för vissa vattenbruksdjur, eller

genom ändring av dessa tillagda regler,

c) del III punkt 3.1.4.2 i bilaga II vad gäller veterinärbehandlingar för vattenbruksdjur,

d) del III i bilaga II genom tillägg av ytterligare detaljerade artspecifika villkor för hanteringen av avelsbestånd, avel och

yngelproduktion, eller genom ändring av dessa tillagda detaljerade villkor.

3. Kommissionen ska när så är lämpligt anta genomförandeakter med detaljerade regler för djurtäthet per art eller

grupp av arter och om särskilda egenskaper för produktionssystem och inneslutningssystem för att säkerställa att de

artspecifika behoven tillgodoses.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

4. Vid tillämpningen av denna artikel och del III i bilaga II avses med djurtäthet vattenbruksdjurens levande vikt per

kubikmeter vatten vid varje tidpunkt under tillväxtstadiet och, när det gäller plattfisk och räkor, vikten per kvadratmeter

vattenyta.

Artikel 16

Regler för produktion av bearbetade livsmedel

1.

Aktörer som producerar bearbetat livsmedel ska särskilt uppfylla de detaljerade produktionsregler som fastställs i del

IV i bilaga II och i de genomförandeakter som avses i punkt 3 i denna artikel.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) del IV punkt 1.4 i bilaga II vad gäller försiktighetsåtgärder och förebyggande åtgärder som ska vidtas av aktörerna,

b) del IV punkt 2.2.2 i bilaga II vad gäller typer och sammansättning av produkter och ämnen som är tillåtna för

användning i bearbetade livsmedel, samt enligt vilka villkor de får användas.

c) del IV punkt 2.2.4 i bilaga II vad gäller den beräkning av andelen ingredienser av jordbruksursprung som avses i

artikel 30.5 a ii och b i, inbegripet livsmedelstillsatser som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk

produktion och som betraktas som ingredienser av jordbruksursprung vid sådana beräkningar.

Dessa delegerade akter får inte innefatta möjligheten att använda aromämnen eller aromberedningar som varken är

naturliga i enlighet med artikel 16.2, 16.3 och 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 ( 1 )

eller ekologiska.

3. Kommissionen får anta genomförandeakter för fastställande av vilka tekniker som är godkända för bearbetning av

livsmedelsprodukter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/29

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser

med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, för­

ordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (EUT L 354, 31.12.2008, s. 34).

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

71

Artikel 17

Regler för produktion av bearbetat foder

1.

Aktörer som producerar bearbetat foder ska särskilt uppfylla de detaljerade produktionsregler som fastställs i del V i

bilaga II och i de genomförandeakter som avses i punkt 3 i denna artikel.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra del V punkt 1.4 i

bilaga II genom tillägg av ytterligare försiktighetsåtgärder och förebyggande åtgärder som ska vidtas av aktörerna, eller

genom ändring av dessa tillagda åtgärder.

3. Kommissionen får anta genomförandeakter för fastställande av vilka tekniker som är godkända för bearbetning av

foderprodukter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 18

Regler för vinproduktion

1. Aktörer som producerar vinprodukter ska särskilt uppfylla de detaljerade produktionsregler som fastställs i del VI i

bilaga II.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) del VI punkt 3.2 i bilaga II genom tillägg av ytterligare förbjudna oenologiska metoder, processer och behandlingar,

eller genom ändring av dessa tillagda inslag,

b) del VI punkt 3.3 i bilaga II.

Artikel 19

Regler för produktion av jäst som används som livsmedel eller foder

1. Aktörer som producerar jäst som används som livsmedel eller foder ska särskilt uppfylla de detaljerade produktions­

regler som fastställs i del VII i bilaga II.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra del VII punkt 1.3 i

bilaga II genom tillägg av ytterligare detaljerade produktionsregler för jäst, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

Artikel 20

Avsaknad av vissa produktionsregler för särskilda husdjursarter och arter av vattenbruksdjur

I avvaktan på antagandet av

a) kompletterande allmänna regler för andra husdjursarter än de som regleras i del II punkt 1.9 i bilaga II, i enlighet med

artikel 14.2 e,

b) de genomförandeakter som avses i artikel 14.3 när det gäller husdjursarter, eller

c) de genomförandeakter som avses i artikel 15.3 när det gäller arter eller grupper av arter av vattenbruksdjur

får en medlemsstat tillämpa detaljerade nationella produktionsregler för särskilda djurarter eller grupper av djurarter vad

gäller de inslag som ska omfattas av åtgärderna i leden a, b och c, förutsatt att dessa nationella regler är förenliga med

denna förordning och inte förbjuder, begränsar eller hindrar utsläppande på marknaden av produkter som har framställts

utanför dess territorium och som är förenliga med denna förordning.

Artikel 21

Produktionsregler för produkter som inte ingår i någon av de kategorier som avses i artiklarna 12–19

1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra bilaga II genom

tillägg av detaljerade produktionsregler samt regler om skyldigheten att ställa om för produkter som inte ingår i någon av

de produktkategorier som avses i artiklarna 12–19, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

Dessa delegerade akter ska grundas på målen och principerna för ekologisk produktion i kapitel II och ska uppfylla de

allmänna produktionsreglerna i artiklarna 9, 10 och 11 samt befintliga detaljerade produktionsregler som har fastställts

för liknande produkter i bilaga II. I dessa delegerade akter ska det fastställas krav, särskilt vad gäller de behandlingar,

metoder och insatsmedel som är tillåtna eller förbjudna, eller omställningsperioder för de berörda produkterna.

SV

L 150/30

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

72

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

2. I avsaknad av de detaljerade produktionsregler som avses i punkt 1 gäller följande:

a) Aktörerna ska, när det gäller de produkter som avses i punkt 1, iaktta principerna i artiklarna 5 och 6, i tillämpliga

delar iaktta principerna i artikel 7 och uppfylla de allmänna produktionsreglerna i artiklarna 9–11.

b) En medlemsstat får tillämpa detaljerade nationella produktionsregler för de produkter som avses i punkt 1, förutsatt att

dessa regler är förenliga med denna förordning och inte förbjuder, begränsar eller hindrar utsläppande på marknaden

av produkter som framställts utanför dess territorium och som är förenliga med denna förordning.

Artikel 22

Antagande av produktionsregler vid exceptionella omständigheter

1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna för­

ordning genom att fastställa

a) kriterierna för att fastställa vad som ska betraktas som katastrofsituationer som uppkommit på grund av allvarlig

klimathändelse, djursjukdomar, miljöolycka, naturkatastrof eller annan katastrof enligt respektive definition i artikel 2.1 h, i, j,

k och l i förordning (EU) nr 1305/2013 samt alla jämförbara situationer,

b) särskilda regler, inbegripet eventuella undantag från denna förordning, för hur medlemsstaterna ska hantera sådana

katastrofsituationer, om de beslutar att tillämpa denna artikel, och

c) särskilda regler för övervaknings- och rapporteringskrav i sådana fall.

Dessa kriterier och regler ska överensstämma med de principer för ekologisk produktion som fastställs i kapitel II.

2. I fall då en medlemsstat formellt har erkänt en händelse som naturkatastrof i enlighet med artikel 18.3 eller

artikel 24.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 och denna händelse gör det omöjligt att följa de produktionsregler som

fastställs i den här förordningen, får medlemsstaten medge undantag från produktionsreglerna under en begränsad period

fram till dess att den ekologiska produktionen kan återupptas, med förbehåll för de principer som fastställs i kapitel II och

eventuella delegerade akter som antas i enlighet med punkt 1.

3. Medlemsstaterna får vidta åtgärder i enlighet med de delegerade akter som avses i punkt 1 för att göra det möjligt

att fortsätta eller återuppta den ekologiska produktionen i katastrofsituationer.

Artikel 23

Insamling, förpackning, transport och lagring

1. Aktörerna ska säkerställa att ekologiska produkter och produkter under omställning samlas in, förpackas, trans­

porteras och lagras i enlighet med de regler som anges i bilaga III.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) avsnitt 2 i bilaga III,

b) avsnitten 3, 4 och 6 i bilaga III genom tillägg av ytterligare särskilda regler för transporten och mottagandet av de

berörda produkterna, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

Artikel 24

Godkännande av produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion

1. Kommissionen får godkänna vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och ska i en

förteckning över produkter och ämnen med begränsad användning införa sådana godkända produkter och ämnen, vilka

används för följande ändamål:

a) Som verksamma ämnen för användning i växtskyddsmedel.

b) Som gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen.

c) Som icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung från alger eller jäst,

eller foderråvaror av mikrobiellt eller mineraliskt ursprung.

d) Som fodertillsatser och processhjälpmedel.

e) Som rengörings- och desinfektionsmedel för dammar, burar, tankar, fiskodlingsbassänger, byggnader och anläggningar

för djurproduktion.

f) Som rengörings- och desinfektionsmedel för byggnader och anläggningar för växtproduktion, däribland lagerutrym­

men i ett jordbruksföretag.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/31

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

73

g) Som produkter för rengöring och desinfektion i bearbetnings- och lagerlokaler.

2. Utöver de produkter och ämnen som godkänts i enlighet med punkt 1 får kommissionen dessutom godkänna att

vissa produkter och ämnen används i produktionen av bearbetade ekologiska livsmedel och jäst som används som

livsmedel eller foder och ska i en förteckning över produkter och ämnen med begränsad användning införa sådana

godkända produkter och ämnen, vilka används för följande ändamål:

a) Som livsmedelstillsatser och processhjälpmedel.

b) Som icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung för användning för framställning av bearbetade ekologiska

livsmedel.

c) Som processhjälpmedel för produktion av jäst och jästprodukter.

3. Godkännande av de produkter och ämnen som avses i punkt 1 för användning i ekologisk produktion ska omfattas

av de principer som fastställs i kapitel II och följande kriterier, vilka ska bedömas som en helhet:

a) De ska vara väsentliga för en bibehållen produktion och för den användning som avses.

b) Alla berörda produkter och ämnen ska vara av vegetabiliskt, animaliskt, mikrobiellt eller mineraliskt ursprung eller

härstamma från alger, utom om produkter eller ämnen från sådana källor inte är tillgängliga i tillräcklig mängd eller

kvalitet eller där alternativ till godkända produkter eller ämnen saknas.

c) I fråga om de produkter som avses i punkt 1 a gäller följande:

i) Användningen ska vara väsentlig för att bekämpa en skadegörare, då inget annat alternativ eller effektivt förfarande

står till buds i form av biologiska medel, fysikalisk behandling, förädling, odlingsmetoder eller andra metoder.

ii) Om sådana produkter inte är av vegetabiliskt, animaliskt, mikrobiellt eller mineraliskt ursprung eller inte här­

stammar från alger och inte är identiska med sin naturliga form, innebär användningsvillkoren att all direktkontakt

med de ätliga delarna av grödan är utesluten.

d) I fråga om de produkter som avses i punkt 1 b ska användningen vara väsentlig för att bygga upp eller bevara jordens

bördighet eller för att tillgodose grödornas särskilda näringsbehov eller för särskild jordförbättring.

e) I fråga om de produkter som avses i punkt 1 c och d gäller följande:

i) De ska vara nödvändiga för att bevara djurens hälsa, välbefinnande och livskraft och bidra till en lämplig diet som

tillgodoser den berörda artens fysiologiska och beteendemässiga behov, eller vara nödvändiga för produktion eller

bevarande av foder eftersom produktion och bevarande av foder inte är möjligt utan användning av sådana ämnen.

ii) Foder av mineraliskt ursprung, spårelement, vitaminer och provitaminer ska vara av naturligt ursprung, utom om

produkter eller ämnen från sådana källor inte är tillgängliga i tillräcklig mängd eller kvalitet eller där alternativ

saknas.

iii) Användningen av icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung är nödvändig eftersom

foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung som har framställts i enlighet med reglerna för ekologisk

produktion inte är tillgängliga i tillräcklig mängd.

iv) Användningen av icke-ekologiska kryddor och örter och icke-ekologisk melass är nödvändig eftersom sådana

produkter inte är tillgängliga i ekologisk form, de har producerats eller bearbetats utan kemiska lösningsmedel,

och användningen av dem begränsas till 1 % av foderransonen för en viss art, beräknat årligen som en pro­

centandel av torrsubstansen i foder som framställts av jordbruksprodukter.

4. Godkännande av de produkter och ämnen som avses i punkt 2 för användning i produktionen av bearbetade

ekologiska livsmedel eller för produktion av jäst som används som livsmedel eller foder ska omfattas av de principer som

fastställs i kapitel II och följande kriterier, vilka ska bedömas som en helhet:

a) Alternativa produkter eller ämnen som har godkänts i enlighet med denna artikel eller tekniker som är förenliga med

denna förordning är inte tillgängliga.

b) Det skulle vara omöjligt att producera eller bevara livsmedlen eller tillgodose det näringsbehov som fastställts på

grundval av unionslagstiftningen utan att använda dessa produkter och ämnen.

c) De ska återfinnas i naturen och får enbart ha genomgått mekaniska, fysikaliska, biologiska, enzymatiska eller mikro­

biella processer, utom i fall där produkter eller ämnen från sådana källor inte är tillgängliga i tillräcklig mängd eller

kvalitet.

d) Den ekologiska ingrediensen är inte tillgänglig i tillräcklig mängd.

SV

L 150/32

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

74

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

5. Godkännande för användning av kemisk-syntetiskt framställda produkter och ämnen i enlighet med punkterna 1

och 2 i denna artikel ska endast beviljas i fall då användning av externa insatsmedel enligt artikel 5 g skulle ge en

oacceptabel påverkan på miljön.

6. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra punkterna 3 och 4 i

den här artikeln genom tillägg av ytterligare kriterier för godkännande av de produkter och ämnen som avses i punkterna

1 och 2 i den här artikeln för användning i ekologisk produktion i allmänhet och i produktion av bearbetade ekologiska

livsmedel i synnerhet, samt ytterligare kriterier för återkallande av sådant godkännande, eller genom ändring av dessa

tillagda kriterier.

7. Om en medlemsstat anser att en produkt eller ett ämne bör läggas till eller tas bort från den förteckning över

godkända produkter och ämnen som avses i punkterna 1 och 2 eller att de specifikationer för användning som avses i

produktionsreglerna bör ändras, ska denna medlemsstat säkerställa att en sammanställning av skälen till införandet,

borttagandet eller andra ändringar officiellt skickas till kommissionen och medlemsstaterna samt offentliggörs, med

förbehåll för unionens och medlemsstaternas dataskyddslagstiftning

Kommissionen ska offentliggöra de ansökningar som avses i denna punkt.

8. Kommissionen ska regelbundet se över de förteckningar som avses i denna artikel.

Den förteckning över icke-ekologiska ingredienser som avses i punkt 2 b ska ses över minst en gång om året.

9. Kommissionen ska anta genomförandeakter om godkännande eller återkallande av godkännande av produkter och

ämnen i enlighet med punkterna 1 och 2 för användning i ekologisk produktion i allmänhet och i produktion av

bearbetade ekologiska livsmedel i synnerhet och om fastställande av de förfaranden som ska följas för godkännandet och

förteckningarna över dessa produkter och ämnen samt i tillämpliga fall beskrivning, krav på sammansättning och villkor

för användning av dessa.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 25

Medlemsstaternas godkännande av icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung för bearbetade ekologiska

livsmedel

1. Om det är nödvändigt för att säkerställa tillgång till vissa ingredienser av jordbruksursprung och om sådana

ingredienser inte är tillgängliga i tillräcklig mängd i ekologisk form, får en medlemsstat på en aktörs begäran tillfälligt

godkänna användning på sitt territorium av icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung för produktion av be­

arbetade ekologiska livsmedel under en period av högst sex månader. Det godkännandet ska gälla alla aktörer i medlems­

staten.

2. Medlemsstaten ska via ett av kommissionen tillhandahållet datorsystem för elektroniskt utbyte av handlingar och

uppgifter omedelbart meddela kommissionen och övriga medlemsstater om eventuella godkännanden som beviljats för

dess territorium i enlighet med punkt 1.

3. Medlemsstaten får förlänga godkännandet enligt punkt 1 högst två gånger med sex månader varje gång, förutsatt att

ingen annan medlemsstat har invänt mot godkännandet via det system som avses i punkt 2 genom att ange att sådana

ingredienser är tillgängliga i ekologisk form i tillräckliga mängder.

4. En kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 46.1 får för en period av högst

sex månader utfärda tillfälliga godkännanden i enlighet med punkt 1 i den här artikeln för aktörer i tredjeländer som

ansöker om ett sådant godkännande och som omfattas av kontrollmyndighetens eller kontrollorganets kontroll, förutsatt

att villkoren i den punkten har uppfyllts i tredjelandet i fråga. Godkännandet får förlängas högst två gånger med sex

månader varje gång.

5. Om en medlemsstat efter två förlängningar av ett tillfälligt godkännande på grundval av objektiva uppgifter anser att

tillgången på den nämnda ingrediensen i ekologisk form fortfarande inte är tillräcklig för att tillgodose aktörernas

kvalitativa och kvantitativa behov, får den lämna en ansökan till kommissionen i enlighet med artikel 24.7.

Artikel 26

Insamling av uppgifter rörande tillgången på marknaden på ekologiskt växtförökningsmaterial och

växtförökningsmaterial under omställning, ekologiska djur och ekologiska vattenbruksyngel

1. Varje medlemsstat ska säkerställa att en databas som regelbundet uppdateras inrättas för förteckningen över

ekologiskt växtförökningsmaterial och växtförökningsmaterial under omställning med undantag av groddplantor men

inbegripet utsädespotatis, som är tillgängligt på dess territorium.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/33

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

75

2. Medlemsstaterna ska ha system som möjliggör för aktörer som saluför ekologiskt växtförökningsmaterial, växtför­

ökningsmaterial under omställning, ekologiska djur eller ekologiska vattenbruksyngel och som kan tillhandahålla dem i

tillräcklig mängd och inom en rimlig period att på frivillig basis kostnadsfritt offentliggöra följande information med sina

namn och kontaktuppgifter:

a) Det ekologiska växtförökningsmaterial och det växtförökningsmaterial under omställning som är tillgängligt, däribland

växtförökningsmaterial av ekologiskt heterogent material och ekologiska sorter som lämpar sig för ekologisk produk­

tion, med undantag av groddplantor men inbegripet utsädespotatis, mängd i vikt för dessa material och den period av

året då de är tillgängliga; materialet i fråga ska förtecknas med angivelse av åtminstone det latinska vetenskapliga

namnet.

b) Ekologiska djur för vilka undantag får beviljas i enlighet med del II punkt 1.3.4.4 i bilaga II, antal tillgängliga djur

indelade efter kön, relevant information om vilka raser och linjer som är tillgängliga av de olika djurarterna, raser,

djurens ålder och annan relevant information.

c) Ekologiska vattenbruksyngel som är tillgängliga på jordbruksföretaget och deras hälsostatus i enlighet med rådets

direktiv 2006/88/EG ( 1 ) och produktionskapaciteten för var och en av de olika vattenbruksarterna.

3. Medlemsstaterna får också inrätta system som möjliggör för aktörer som saluför raser och stammar anpassade till

ekologisk produktion i enlighet med del II punkt 1.3.3 i bilaga II eller ekologiska unghöns och som kan tillhandahålla

dessa djur i tillräckligt antal och inom en rimlig period att på frivillig basis kostnadsfritt offentliggöra den relevanta

informationen med namn och kontaktuppgifter.

4. Aktörer som väljer att föra in information om växtförökningsmaterial, djur eller vattenbruksyngel i de system som

avses i punkterna 2 och 3 ska säkerställa att informationen uppdateras regelbundet och att informationen tas bort från

förteckningarna så snart växtförökningsmaterialet, djuren eller vattenbruksynglen inte längre är tillgängliga.

5. För de ändamål som anges i punkterna 1, 2 och 3 får medlemsstaterna fortsätta att använda redan befintliga

relevanta informationssystem.

6. Kommissionen ska på en särskild webbplats tillhörande kommissionen offentliggöra länkar till alla de nationella

databaserna och systemen för att på så vis ge användare i hela unionen tillgång till uppgifterna i fråga.

7. Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa

a) tekniska specifikationer för inrättande och underhåll av de databaser som avses i punkt 1 och de system som avses i

punkt 2,

b) specifikationer för insamlingen av information enligt punkterna 1 och 2,

c) specifikationer vad gäller arrangemangen för deltagandet i de databaser som avses i punkt 1 och de system som avses i

punkterna 2 och 3, och

d) specifikationer för den information som medlemsstaterna ska tillhandahålla i enlighet med artikel 53.6.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 27

Skyldigheter och åtgärder vid misstanke om bristande efterlevnad

Om en aktör misstänker att en produkt som denna producerat, berett, importerat eller mottagit från en annan aktör inte

överensstämmer med denna förordning, ska denne, om inte annat följer av artikel 28.2,

a) identifiera och avskilja den produkten,

b) kontrollera om misstanken kan styrkas,

c) inte släppa ut den eller de berörda produkterna på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under

omställning och inte använda dem i ekologisk produktion, såvida inte misstanken kan undanröjas,

d) om misstanken styrks eller inte kan undanröjas, omedelbart informera relevant behörig myndighet eller, i förekom­

mande, fall relevant kontrollmyndighet eller kontrollorgan, och förse den med tillgängliga uppgifter, när så är lämpligt,

e) fullt ut samarbeta med relevant behörig myndighet eller, i förekommande fall, relevant kontrollmyndighet eller

kontrollorgan för att verifiera och identifiera skälen till den misstänkta bristande efterlevnaden.

SV

L 150/34

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande

och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (EUT L 328, 24.11.2006, s. 14).

76

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

Artikel 28

Försiktighetsåtgärder för att undvika förekomst av otillåtna produkter och ämnen

1. För att undvika kontaminering med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt

artikel 9.3 första stycket, ska aktörer vidta följande försiktighetsåtgärder i samtliga produktions-, berednings- och dis­

tributionsled:

a) Införa och upprätthålla proportionella och lämpliga åtgärder för att identifiera riskerna för kontaminering av ekologisk

produktion och ekologiska produkter med otillåtna produkter eller ämnen, inbegripet systematisk identifiering av

kritiska steg i förfarandet.

b) Införa och upprätthålla proportionella och lämpliga åtgärder för att undvika risker för kontaminering av ekologisk

produktion och ekologiska produkter med otillåtna produkter och ämnen.

c) Regelbundet se över och anpassa sådana åtgärder.

d) Följa övriga relevanta krav i denna förordning för att säkerställa att ekologiska produkter, produkter under omställning

och icke-ekologiska produkter hålls åtskilda.

2. Om en aktör, på grund av förekomsten av produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt

artikel 9.3 första stycket i en produkt som är avsedd att användas eller saluföras som ekologisk produkt eller produkt

under omställning, misstänker bristande efterlevnad av denna förordning med avseende på den senare produkten ska

aktören

a) identifiera och avskilja den berörda produkten,

b) kontrollera om misstanken kan styrkas,

c) inte släppa ut den berörda produkten på marknaden som ekologisk produkt eller produkt under omställning och inte

använda den i ekologisk produktion, såvida inte misstanken kan undanröjas,

d) om misstanken styrkts eller inte kan undanröjas, omedelbart informera relevant behörig myndighet eller, i förekom­

mande fall, relevant kontrollmyndighet eller kontrollorgan, och förse den med tillgängliga uppgifter, när så är lämpligt,

e) fullt ut samarbeta med relevant behörig myndighet eller, i förekommande fall, relevant kontrollmyndighet eller

kontrollorgan för att identifiera och verifiera skälen till förekomsten av otillåtna produkter eller ämnen.

3. Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa enhetliga bestämmelser som specificerar

a) de förfarandesteg som ska följas av aktörer i enlighet med punkt 2 a–e och de relevanta handlingar som de ska

tillhandahålla,

b) de proportionella och lämpliga åtgärder som ska vidtas och ses över av aktörerna för att identifiera och undvika risker

för kontaminering i enlighet med punkt 1 a, b och c.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 29

Åtgärder som ska vidtas vid förekomst av otillåtna produkter eller ämnen

1. Om den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan mottar

underbyggd information om förekomst av produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt

artikel 9.3 första stycket eller informerats av en aktör i enlighet med artikel 28.2 d eller upptäcker sådana produkter

eller ämnen i en ekologisk produkt eller produkt under omställning ska den

a) omedelbart genomföra en officiell undersökning i enlighet med förordning (EU) 2017/625 i syfte att fastställa källan

och orsaken, så att efterlevnaden av artiklarna 9.3 första stycket och 28.1 kan verifieras; en sådan undersökning ska

slutföras snarast möjligt inom en rimlig period, med beaktande av produktens hållbarhet och fallets komplexitet,

b) tillfälligt förbjuda både att de berörda produkterna släpps ut på marknaden som ekologiska produkter eller produkter

under omställning och att de används i ekologisk produktion i avvaktan på resultatet av den undersökning som avses i

led a.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/35

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

77

2. Produkten i fråga får inte saluföras som en ekologisk produkt eller en produkt under omställning eller användas i

ekologisk produktion om den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, en kontrollmyndighet eller ett kontroll­

organ har fastställt att den berörda aktören

a) har använt produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt artikel 9.3 första stycket,

b) inte har vidtagit de försiktighetsåtgärder som avses i artikel 28.1 eller

c) inte har vidtagit åtgärder i enlighet med relevanta tidigare uppmaningar från de behöriga myndigheterna, kontroll­

myndigheterna eller kontrollorganen,

3. Den berörda aktören ska ges möjlighet att lämna synpunkter på resultatet av den undersökning som avses i punkt

1 a. Den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska dokumentera

den genomförda undersökningen.

Den berörda aktören ska vid behov vidta nödvändiga korrigerande åtgärder för att undvika framtida kontaminering.

4. Senast den 31 december 2024 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om genom­

förandet av denna artikel, om förekomsten av produkter och ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt

artikel 9.3 första stycket och om bedömningen av nationella regler enligt punkt 5 i den här artikeln. Denna rapport får

vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag för ytterligare harmonisering.

5. Medlemsstater som har infört regler om att produkter som innehåller produkter eller ämnen som inte är tillåtna i

ekologisk produktion i enlighet med artikel 9.3 första stycket inte får saluföras som ekologiska produkter får fortsätta att

tillämpa dessa regler, förutsatt att de inte innebär förbud mot eller begränsningar eller hinder för att produkter som

producerats i andra medlemsstater i enlighet med kraven i denna förordning släpps ut på marknaden som ekologiska

produkter. De medlemsstater som använder sig av denna punkt ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta.

6. De behöriga myndigheterna ska dokumentera resultatet av de undersökningar som avses i punkt 1 och de even­

tuella åtgärder som de har vidtagit för att fastställa bästa praxis och ytterligare åtgärder för att undvika förekomst av

produkter och ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt artikel 9.3 första stycket.

Medlemsstaterna ska göra denna information tillgänglig för de övriga medlemsstaterna och kommissionen via ett dator­

system som möjliggör elektroniskt utbyte av handlingar och information som tillgängliggörs av kommissionen.

7. Medlemsstaterna får vidta lämpliga åtgärder på sitt territorium för att undvika oavsiktlig förekomst i ekologiskt

jordbruk av produkter och ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion enligt artikel 9.3 första stycket. Sådana

åtgärder får inte innebära förbud mot eller begränsningar eller hinder för att produkter som producerats i andra

medlemsstater i enlighet med kraven i denna förordning släpps ut på marknaden som ekologiska produkter eller

produkter under omställning. De medlemsstater som använder sig av denna punkt ska utan dröjsmål underrätta kom­

missionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

8. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa enhetliga bestämmelser om

a) de metoder som ska tillämpas av behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, av kontrollmyndigheter eller

kontrollorgan, för upptäckt och utvärdering av förekomsten av produkter och ämnen som inte är tillåtna i ekologisk

produktion enligt artikel 9.3 första stycket,

b) innehållet i och formatet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig för kommissionen och övriga

medlemsstater enligt punkt 6 i denna artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

9. Senast den 31 mars varje år ska medlemsstaterna till kommissionen elektroniskt översända relevant information om

fall rörande kontaminering med otillåtna produkter eller ämnen under det föregående året, inbegripet information som

samlats in vid gränskontrollstationer vad gäller arten av den upptäckta kontamineringen, särskilt om orsaken till, källan

till och graden av kontaminering samt omfattningen av de kontaminerade produkterna och deras art. Denna information

ska samlas in av kommissionen genom det datorsystem som tillgängliggörs av kommissionen och ska användas för att

underlätta fastställandet av bästa praxis för att undvika kontaminering.

SV

L 150/36

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

78

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

KAPITEL IV

MÄRKNING

Artikel 30

Användning av termer som avser ekologisk produktion

1. I denna förordning ska en produkt anses vara försedd med termer som avser ekologisk produktion, om det i

märkningen, reklamen eller handelsdokumenten finns en beskrivning av produkten, de ingredienser eller foderråvaror

som använts vid framställningen som ger köparen uppfattningen att produkten, dess ingredienser eller foderråvaror har

framställts i enlighet med denna förordning. I synnerhet får de termer som förtecknas i bilaga IV, härledningar eller

diminutiver av dessa, såsom bio och eko, enskilt eller i kombination, användas i hela unionen och på vilket språk som

helst som anges i denna bilaga för märkning och marknadsföring av de produkter som avses i artikel 2.1 som är förenliga

med denna förordning.

2. För de produkter som avses i artikel 2.1 får de termer som avses i punkt 1 i den här artikeln inte någonstans i

unionen, på något av de språk som anges i bilaga IV, användas för märkning, reklam eller handelsdokument för en

produkt som inte är förenlig med denna förordning.

Vidare är det inte tillåtet att använda termer, inbegripet termer som används i varumärken eller företagsnamn, eller

metoder för märkning eller marknadsföring som kan vilseleda konsumenten eller användaren genom att antyda att en

produkt eller dess ingredienser är förenliga med denna förordning.

3. De produkter som har producerats under omställningsperioden får inte märkas eller marknadsföras som ekologiska

produkter eller produkter under omställning.

Växtförökningsmaterial och livsmedels- och foderprodukter av vegetabiliskt ursprung som har framställts under omställ­

ningsperioden i överensstämmelse med artikel 10.4 får dock märkas och marknadsföras som produkter under omställning

med användning av termen under omställning, eller en motsvarande term, tillsammans med de termer som avses i punkt 1.

4. De termer som avses i punkterna 1 och 3 får inte användas för produkter där det enligt unionsrätten krävs att det i

märkningen eller marknadsföringen anges att de innehåller GMO, består av GMO eller har framställts av GMO.

5. För bearbetade livsmedel får de termer som avses i punkt 1 användas i följande fall:

a) I varubeteckningen och i förteckningen över ingredienser, om en sådan förteckning är obligatorisk enligt unionslag­

stiftningen, förutsatt att

i) det bearbetade livsmedlet är förenligt med de produktionsregler som fastställs i del IV i bilaga II och de regler som

fastställs i enlighet med artikel 16.3,

ii) minst 95 viktprocent av dess ingredienser av jordbruksursprung är ekologiska, och

iii) vad gäller aromer, de endast används för naturliga aromämnen och naturliga arompreparat som har märkts i

enlighet med artikel 16.2, 16.3 och 16.4 i förordning (EG) nr 1334/2008 och om samtliga de aromgivande

beståndsdelarna och bärarna av aromgivande beståndsdelar i den berörda aromen är ekologiska.

b) Endast i förteckningen över ingredienser, förutsatt att

i) mindre än 95 viktprocent av produktens ingredienser av jordbruksursprung är ekologiska och dessa ingredienser är

förenliga med de produktionsregler som fastställs i denna förordning,

ii) det bearbetade livsmedlet är förenligt med de produktionsregler som fastställs i del IV punkterna 1.5, 2.1 a, 2.1 b

och 2.2.1 i bilaga II och de regler som fastställs i enlighet med artikel 16.3.

c) I varubeteckningen och i förteckningen över ingredienser, förutsatt att

i) huvudingrediensen är en produkt från jakt eller fiske,

ii) den term som avses i punkt 1 har i varubeteckningen ett klart samband med en annan ingrediens som är

ekologisk och skiljer sig från huvudingrediensen,

iii) alla övriga ingredienser av jordbruksursprung är ekologiska,

iv) livsmedlet är förenligt med del IV punkterna 1.5, 2.1 a, 2.1 b och 2.2.1 i bilaga II och de regler som fastställs i

enlighet med artikel 16.3.

I förteckningen över ingredienser enligt första stycket leden a, b och c ska det anges vilka ingredienser som är ekologiska.

Hänvisningarna till ekologisk produktion får endast förekomma i samband med de ekologiska ingredienserna.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/37

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

79

Förteckningen över ingredienser enligt första stycket leden b och c ska innehålla en uppgift om den totala procentandelen

ekologiska ingredienser i förhållande till den totala mängden ingredienser av jordbruksursprung.

De termer som avses i punkt 1 och används i förteckningen över ingredienser enligt första stycket led a, b och c i den här

punkten och den uppgift om procentandel som avses i tredje stycket i den här punkten ska anges i samma färg och med

identisk bokstavsstorlek och bokstavstyp som övriga uppgifter i förteckningen över ingredienser.

6. Beträffande bearbetat foder får de termer som avses i punkt 1 användas i varubeteckningen och i förteckningen över

ingredienser, förutsatt att

a) det bearbetade fodret är förenligt med de produktionsregler som fastställs i delarna II, III och V i bilaga II och de

särskilda regler som fastställs i enlighet med artikel 16.3,

b) samtliga ingredienser av jordbruksursprung som ingår i det bearbetade fodret är ekologiska,

c) minst 95 % av produktens torrsubstans är ekologisk.

7. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra

a) denna artikel genom tillägg av ytterligare regler om märkning av produkter som ingår i bilaga I, eller genom ändring

av dessa tillagda regler, och

b) förteckningen över termer enligt bilaga IV, med beaktande av den språkliga utvecklingen i medlemsstaterna.

8. Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa detaljerade krav för tillämpningen av punkt 3 i denna

artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 31

Märkning av produkter och ämnen för användning i vegetabilieproduktion

Trots det tillämpningsområde för denna förordning som fastställs i artikel 2.1 får produkter eller ämnen som används i

växtskyddsmedel eller som gödselmedel, jordförbättringsmedel eller näringsämnen som godkänts i enlighet med artiklarna

9 och 24 märkas med en hänvisning som anger att dessa produkter eller ämnen är tillåtna i ekologisk produktion i

enlighet med denna förordning.

Artikel 32

Obligatoriska uppgifter

1. Om produkter är försedda med termer enligt artikel 30.1, inklusive produkter som är märkta som produkter under

omställning i enlighet med artikel 30.3,

a) ska kodnumret för den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som den aktör som har genomfört den senaste

produktions- eller beredningsåtgärden omfattas av också finnas på märkningen, och

b) ska, när det gäller färdigförpackade livsmedel, Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion som avses i

artikel 33 också finnas på förpackningen utom i de fall som avses i artikel 30.3, 30.5 b och 30.5 c.

2. Om Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion används, ska en uppgift om framställningsplatsen för de

jordbruksråvaror som produkten består av anges i samma synfält som logotypen och denna ska, beroende på vad som är

lämpligt, ha någon av följande utformningar:

a) EU-jordbruk, om jordbruksråvaran har producerats i unionen.

b) Icke-EU-jordbruk, om jordbruksråvaran har framställts i tredjeländer.

c) EU/icke-EU-jordbruk, om en del av jordbruksråvarorna har producerats i unionen och en del har framställts i ett

tredjeland.

Vid tillämpning av första stycket får ordet jordbruk i tillämpliga fall ersättas med vattenbruk, och orden EU och Icke-EU får

ersättas eller kompletteras med ett landsnamn eller med ett landsnamn och regionsnamn, om alla de jordbruksråvaror

som produkten består av har framställts i det landet och, i tillämpliga fall, i den regionen.

De uppgifter om var de jordbruksråvaror som produkten består av har framställts som avses i första och tredje styckena

behöver inte anges för ingredienser i små viktmängder, förutsatt att den totala mängden icke angivna ingredienser inte

överstiger 5 % av den totala viktmängden för jordbruksråvaror.

SV

L 150/38

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

80

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

Orden EU och Icke-EU får i fråga om färg, bokstavsstorlek och bokstavstyp inte anges på ett mera framträdande sätt än

produktens namn.

3. De uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel och i artikel 33.3 ska placeras på ett framträdande ställe,

så att de är väl synliga, lätta att läsa och inte kan avlägsnas.

4. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra punkt 2 i denna

artikel och artikel 33.3 genom tillägg av ytterligare regler om märkning, eller genom ändring av dessa tillagda regler.

5. Kommissionen ska anta genomförandeakter avseende följande:

a) Praktiska arrangemang för användning, presentation, sammansättning och storlek i fråga om de uppgifter som avses i

punkterna 1 a och 2 i denna artikel och i artikel 33.3.

b) Tilldelning av kodnummer till kontrollmyndigheter och kontrollorgan.

c) Uppgift om var jordbruksråvarorna har framställts, i enlighet med punkt 2 i denna artikel och artikel 33.3.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 33

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion

1.

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får användas vid märkning, presentation och marknadsföring

av produkter som överensstämmer med denna förordning.

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får också användas för informations- och utbildningsändamål som

rör själva logotypens existens och reklam för den, förutsatt att användningen inte kan vilseleda konsumenten i fråga om

ekologisk produktion av specifika produkter, och förutsatt att logotypen återges i enlighet med reglerna i bilaga V. I detta

fall ska kraven i artikel 32.2 och punkt 1.7 i bilaga V inte gälla.

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får inte användas för bearbetade livsmedel enligt artikel 30.5 b och

c och för produkter under omställning enligt artikel 30.3.

2. Förutom i de fall som avses i punkt 1 andra stycket är Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion en

officiell attestering i enlighet med artiklarna 86 och 91 i förordning (EU) 2017/625.

3. Användningen av Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion ska vara frivillig vad gäller produkter som

importeras från tredjeländer. Om denna logotyp förekommer i märkningen av sådana produkter, ska även den uppgift

som avses i artikel 32.2 förekomma i märkningen.

4. Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion ska följa förlagan i bilaga V och överensstämma med de

regler som anges i den bilagan.

5. Nationella logotyper och privata logotyper får användas vid märkning, presentation och marknadsföring av pro­

dukter som överensstämmer med denna förordning.

6. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra bilaga V vad gäller

Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion och de regler som är knutna till denna.

KAPITEL V

CERTIFIERING

Artikel 34

Certifieringssystem

1. Innan de släpper ut några produkter på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning eller

före omställningsperioden ska aktörer eller aktörsgrupper som avses i artikel 36 och som producerar, bereder, distribuerar

eller lagrar ekologiska produkter eller produkter under omställning, som importerar sådana produkter från ett tredjeland

eller exporterar sådana produkter till ett tredjeland eller som släpper ut sådana produkter på marknaden, anmäla denna

verksamhet till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten bedrivs och där deras företag är

underställt kontrollsystemet.

Om de behöriga myndigheterna har överlåtit sitt ansvar eller delegerat vissa uppgifter som ingår i den offentliga

kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet till fler än en kontrollmyndighet eller fler

än ett kontrollorgan, ska aktörerna eller aktörsgrupperna i den anmälan som avses i första stycket ange vilken kontroll­

myndighet eller vilket kontrollorgan som verifierar huruvida verksamheten efterlever denna förordning och tillhandahåller

det certifikat som avses i artikel 35.1.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/39

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

81

2. Aktörer som säljer färdigförpackade ekologiska produkter direkt till slutkonsumenter eller slutanvändare är undan­

tagna från den anmälningsplikt som avses i punkt 1 i den här artikeln och från skyldigheten att inneha det certifikat som

avses i artikel 35.2, förutsatt att de inte producerar, bereder eller lagrar annat än i anslutning till försäljningsplatsen, eller

importerar sådana produkter från ett tredjeland och inte har lagt ut sådan verksamhet på en annan aktör.

3. Om aktörer eller aktörsgrupper lägger ut verksamhet på en tredje part, ska både aktörerna och aktörsgrupperna och

den tredje part på vilken verksamhet har lagts ut efterleva punkt 1, utom om aktören eller aktörsgrupperna i den anmälan

som avses i punkt 1 har angett att ansvaret för den ekologiska produktionen ligger kvar hos aktören eller aktörs­

grupperna och inte överförts på underleverantören. I sådana fall ska den behöriga myndigheten eller, i förekommande

fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet verifiera att den utlagda verksamheten är förenlig med denna förordning,

inom ramen för kontrollen av aktörer eller aktörsgrupper som har lagt ut verksamhet på underleverantörer.

4. Medlemsstaterna får utse en myndighet eller godkänna ett organ för mottagande av de anmälningar som avses i

punkt 1.

5. Aktörerna, aktörsgrupperna och underleverantörerna ska i enlighet med denna förordning dokumentera de olika

verksamheter de bedriver.

6. Medlemsstaterna ska ha uppdaterade förteckningar med namn och adress för de aktörer och aktörsgrupper som har

anmält sin verksamhet i enlighet med punkt 1 och ska på lämpligt sätt, bland annat genom länkar till en gemensam

webbplats, offentliggöra en heltäckande förteckning över dessa uppgifter, tillsammans med information om de certifikat

som lämnats till dessa aktörer och aktörsgrupper, i enlighet med artikel 35.1. Medlemsstaterna ska iaktta kraven i fråga

om skydd av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ( 1 ).

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla aktörer och aktörsgrupper som efterlever denna förordning och som, om en

avgift tas ut i enlighet med artiklarna 78 och 80 i förordning (EU) 2017/625, betalar en rimlig avgift för att täcka

kontrollkostnaderna, får rätt att omfattas av kontrollsystemet. Medlemsstaterna ska säkerställa att de avgifter som får tas

ut offentliggörs.

8. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra bilaga II vad gäller

dokumentationskraven.

9. Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att fastställa närmare uppgifter och specifikationer för

a) formatet på och de tekniska medlen för den anmälan som avses i punkt 1,

b) arrangemangen för offentliggörandet av förteckningarna enligt punkt 6, och

c) förfarandena och arrangemangen för offentliggörandet av de avgifter som avses i punkt 7.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 35

Certifikat

1. Behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan ska tillhandahålla ett

certifikat till aktörer och aktörsgrupper som har anmält sin verksamhet i enlighet med artikel 34.1 och som efterlever

denna förordning. Certifikatet ska

a) utfärdas i elektronisk form, när så är möjligt,

b) åtminstone göra det möjligt att identifiera aktören eller aktörsgruppen inbegripet förteckningen över medlemmarna,

den produktkategori som omfattas av certifikatet och dess giltighetstid,

c) intyga att den anmälda verksamheten är förenlig denna förordning, och

d) utfärdas i enlighet med förlagan i bilaga VI.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 8 i den här artikeln eller artikel 34.2 får aktörer och aktörsgrupper

inte släppa ut de produkter som avses i artikel 2.1 på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under

omställning om de inte redan innehar det certifikat som avses i punkt 1 i den här artikeln.

SV

L 150/40

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

82

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

3. Det certifikat som avses i denna artikel är ett officiellt certifikat i den mening som avses i artikel 86.1 a i förordning

(EU) 2017/625.

4. En aktör eller en aktörsgrupp ska inte ha rätt att få ett certifikat från fler än ett kontrollorgan för verksamhet som

utförs i samma medlemsstat för samma produktkategori, även när dessa aktörer eller aktörsgrupper deltar i olika

produktions-, berednings- och distributionsled.

5. Medlemmar i en aktörsgrupp ska inte ha rätt till ett individuellt certifikat för någon av de verksamheter som

omfattas av certifieringen för den aktörsgrupp de tillhör.

6. Aktörerna ska kontrollera certifikat som tillhör aktörer som är deras leverantörer.

7. Med avseende på tillämpningen av punkterna 1 och 4 i denna artikel ska produkter indelas i följande kategorier:

a) Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial.

b) Djur och obearbetade animalieprodukter.

c) Alger och obearbetade vattenbruksprodukter.

d) Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål.

e) Foder.

f) Vin.

g) Andra produkter som förtecknas i bilaga I till denna förordning eller som inte omfattas av de föregående kategorierna.

8. Medlemsstaterna får bevilja undantag från den skyldighet att inneha ett certifikat som avses i punkt 2 för aktörer

som direkt till slutkonsumenten säljer andra oförpackade ekologiska produkter än foder, förutsatt att aktörerna i fråga inte

producerar, bereder, lagrar annat än i anslutning till försäljningsplatsen, eller importerar sådana produkter från ett

tredjeland och inte har lagt ut sådan verksamhet på tredje part, och förutsatt att:

a) sådan försäljning inte överstiger 5 000 kg per år,

b) sådan försäljning inte motsvarar en årlig omsättning som överstiger 20 000 EUR för oförpackade ekologiska produk­

ter, eller

c) aktörens potentiella certifieringskostnad överstiger 2 % av den totala omsättningen för oförpackade ekologiska pro­

dukter som sålts av den aktören,

Om medlemsstaterna beslutar att bevilja undantag för aktörer enligt första stycket, får de fastställa striktare gränser än de

som anges i första stycket.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om beslut att bevilja undantag för aktörer

enligt första stycket och om de gränser upp till vilka sådana aktörer är undantagna.

9. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra förlagan till

certifikatet i bilaga VI.

10. Kommissionen ska anta genomförandeakter i syfte att fastställa närmare uppgifter om och specifikationer för

formen för det certifikat som avses i punkt 1 och de tekniska medlen för dess utfärdande.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 36

Aktörsgrupp

1. Varje aktörsgrupp ska

a) enbart bestå av medlemmar som är jordbrukare eller av aktörer som producerar alger eller vattenbruksdjur och som

därutöver kan ägna sig åt bearbetning, beredning eller utsläppande på marknaden av livsmedel eller foder,

b) enbart bestå av medlemmar

i) vars individuella certifieringskostnader motsvarar mer än 2 % av varje medlems omsättning eller standardavkastning

från ekologiskt jordbruk och vars årliga omsättning från ekologisk produktion inte överstiger 25 000 EUR eller vars

standardavkastning från ekologisk produktion inte överstiger 15 000 EUR per år, eller

ii) som var och en har jordbruk på högst

— fem hektar,

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/41

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

83

— 0,5 hektar, om det rör sig om växthus, eller

— 15 hektar, endast om det rör sig om permanent gräsmark,

c) vara etablerad i en medlemsstat eller ett tredjeland,

d) vara en juridisk person,

e) endast bestå av medlemmar vars produktionsverksamheter bedrivs geografiskt nära varandra,

f) inrätta ett gemensamt saluföringssystem för de produkter som produceras av gruppen, och

g) inrätta ett system för intern kontroll innefattande en dokumenterad uppsättning kontroller och kontrollförfaranden, i

enlighet med vilka en fastställd person eller ett fastställt organ har ansvaret för att verifiera att denna förordning

efterlevs av varje medlem i gruppen.

2. Behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan ska återkalla det certifikat

som avses i artikel 35 för hela gruppen när brister i utformning av det system för internkontroller som avses i punkt 1

eller i dess sätt att fungera, särskilt när det gäller att upptäcka eller åtgärda sådan bristande efterlevnad från enskilda

gruppmedlemmars sida, påverkar integriteten för ekologiska produkter och produkter under omställning.

3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att ändra punkterna 1 och 2 i

den här artikeln genom tillägg av bestämmelser, eller genom ändring av dessa tillagda bestämmelser, i synnerhet vad

gäller

a) det ansvar som åligger de enskilda medlemmarna i en aktörsgrupp,

b) kriterierna för hur geografisk närhet mellan medlemmarna i gruppen ska fastställas, såsom gemensamma lokaler eller

anläggningar,

c) utformningen av systemet för internkontroll och dess sätt att fungera, inbegripet tillämpningsområde, innehåll och

frekvens för de kontroller som ska göras, och kriterierna för att identifiera brister i utformningen av systemet för

internkontroller och dess sätt att fungera.

4. Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa särskilda regler för

a) en aktörsgrupps sammansättning och storlek,

b) dokument- och dokumentationssystemen, systemet för intern spårbarhet och förteckningen över aktörer,

c) informationsutbytet mellan en aktörsgrupp och den behöriga myndigheten eller de behöriga myndigheterna, kontroll­

myndigheterna eller kontrollorganen och mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

KAPITEL VI

OFFENTLIG KONTROLL OCH ANNAN OFFENTLIG VERKSAMHET

Artikel 37

Förhållande till förordning (EU) 2017/625 och tilläggsbestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet i samband med ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

De särskilda bestämmelserna i detta kapitel ska, utöver de bestämmelser som fastställs i förordning (EU) 2017/625 om

inte annat sägs i artikel 40.2 i den här förordningen, och utöver artikel 29 i den här förordningen om inte annat sägs i

artikel 41.1 i den här förordningen, gälla för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs för att under

hela processen i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled kontrollera att de produkter som avses i

artikel 2.1 i den här förordningen har producerats i överensstämmelse med den här förordningen.

Artikel 38

Tilläggsbestämmelser om offentlig kontroll och om åtgärder som ska vidtas av de behöriga myndigheterna

1. Offentlig kontroll som utförs i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2017/625 för att verifiera efterlevnaden av

den här förordningen ska omfatta i synnerhet

a) verifiering av aktörernas tillämpning av förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder i enlighet med artikel 9.6 och

artikel 28 i den här förordningen i samtliga produktions-, bearbetnings- och distributionsled,

SV

L 150/42

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

84

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

b) där jordbruksföretaget innefattar icke-ekologiska produktionsenheter eller produktionsenheter under omställning, kont­

roll av dokumentationen och av de åtgärder eller förfaranden eller arrangemang som införts för att säkerställa ett

tydligt och ändamålsenligt åtskiljande mellan ekologiska produktionsenheter, produktionsenheter under omställning

och icke-ekologiska produktionsenheter samt mellan produkter som produceras av dessa enheter samt av de ämnen

och produkter som används för ekologiska produktionsenheter, enheter under omställning och icke-ekologiska pro­

duktionsenheter; denna kontroll ska omfatta kontroller av skiften för vilka en tidigare period retroaktivt godkänts som

en del av omställningsperioden samt kontroller av de icke-ekologiska produktionsenheterna,

c) där ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter samlas in samtidigt av aktö­

rerna, bereds eller lagras i samma beredningsenhet eller område eller lokal eller transporteras till andra aktörer eller

enheter, kontroll av dokumentationen och av de åtgärder eller förfaranden eller arrangemang som införts för att

säkerställa att processerna sker åtskilt i tid eller rum, att lämpliga rengöringsåtgärder och i lämpliga fall åtgärder för att

förhindra utbyte av produkterna vidtas, och att ekologiska produkter och produkter under omställning är identifierade

hela tiden och att ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter lagras åtskilda

från varandra i tid eller rum,

d) verifiering av utformning av och funktionssätt för aktörsgruppers interna kontrollsystem,

e) där aktörer är undantagna från anmälningsskyldigheten i enlighet med artikel 34.2 i denna förordning eller från

skyldigheten att inneha ett certifikat i enlighet med artikel 35.8 i denna förordning, kontroll av att kraven för undantag

är uppfyllda och kontroll av de produkter som säljs av dessa aktörer.

2. Offentlig kontroll som utförs i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2017/625 för att verifiera efterlevnaden av

den här förordningen ska utföras under hela processen i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled på

grundval av sannolikheten för bristande efterlevnad enligt definitionen i artikel 3.57 i den här förordningen, vilken ska

fastställas med beaktande av i synnerhet följande faktorer, utöver de faktorer som avses i artikel 9 i förordning (EU)

2017/625, nämligen

a) aktörernas och aktörsgruppernas art, storlek och struktur,

b) hur lång tid aktörerna och aktörsgrupperna har ägnat sig åt ekologisk produktion, beredning och distribution,

c) resultatet av de kontroller som utförts i enlighet med denna artikel,

d) relevant tidpunkt för den utförda verksamheten,

e) produktkategorier,

f) produkternas typ, mängd och värde och deras utveckling under tidens lopp,

g) möjligheten till sammanblandning av produkter eller kontaminering med otillåtna produkter eller ämnen,

h) aktörernas och aktörsgruppernas tillämpning av undantag från reglerna,

i) avgörande skeden för bristande efterlevnad och sannolikhet för bristande efterlevnad i samtliga produktions-, bered­

nings- och distributionsled,

j) underleverantörsverksamhet.

3. Under alla omständigheter ska samtliga aktörer och aktörsgrupper, med undantag av dem som avses i artiklarna

34.2 och 35.8, minst en gång om året vara föremål för en verifiering av efterlevnad.

Verifieringen av efterlevnad ska inbegripa en fysisk kontroll på plats utom när följande villkor är uppfyllda:

a) Tidigare kontroller av den berörda aktören eller aktörsgruppen under en period av minst tre på varandra följande år

har inte påvisat någon bristande efterlevnad som påverkar integriteten hos de ekologiska produkterna eller produk­

terna under omställning.

b) Sannolikheten för bristande efterlevnad från den berörda aktörens eller aktörsgruppens sida på grundval av de faktorer

som avses i punkt 2 i den här artikeln och i artikel 9 i förordning (EU) 2017/625 har bedömts som låg.

I detta fall får tiden mellan två fysiska kontroller på plats inte överstiga 24 månader.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/43

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

85

4. Offentlig kontroll som utförs i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2017/625 för att verifiera efterlevnaden av

denna förordning ska

a) utföras i enlighet med artikel 9.4 i förordning (EU) 2017/625, samtidigt som det säkerställs att en minimiandel av all

offentlig kontroll av aktörer eller aktörsgrupper utförs utan förvarning,

b) säkerställa att en minimiandel tilläggskontroller utöver dem som avses i punkt 3 i denna artikel utförs,

c) utföras genom att ett minimiantal prov tagits enligt artikel 14 h i förordning (EU) 2017/625,

d) säkerställa att ett minimiantal aktörer som är medlemmar av en aktörsgrupp kontrolleras inom ramen för den

verifiering av efterlevnaden som avses i punkt 3 i denna artikel.

5. Tillhandahållandet eller förnyelsen av det certifikat som avses i artikel 35.1 ska grunda sig på resultatet av den

verifiering av efterlevnad som beskrivs i punkterna 1–4 i den här artikeln.

6. Den skriftliga dokumentation som ska upprättas om varje offentlig kontroll som utförts för att verifiera efter­

levnaden av denna förordning i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EU) 2017/625 ska kontrasigneras av aktören eller

aktörsgrupperna för att bekräfta mottagandet av denna skriftliga dokumentation.

7. Artikel 13.1 i förordning (EU) 2017/625 ska inte gälla för de revisioner och inspektioner som behöriga myndigheter

utför inom ramen för sin tillsyn över kontrollorgan till vilka vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller

vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet delegerats.

8. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att

a) komplettera denna förordning genom att fastställa särskilda kriterier och villkor för utförandet av offentlig kontroll i

syfte att säkerställa spårbarhet i samtliga produktions-, berednings- och distributionsled, samt efterlevnad av denna

förordning, i fråga om

i) kontroller av dokumentation,

ii) kontroller av särskilda kategorier av aktörer,

iii) i lämpliga fall den period inom vilken de kontroller som föreskrivs i denna förordning inbegripet den fysiska

kontroll på plats som avses i punkt 3 i denna artikel ska utföras och de särskilda lokaler eller det särskilda område

där dessa kontroller ska genomföras,

b) ändra punkt 2 i denna artikel genom tillägg av ytterligare inslag som grundar sig på praktisk erfarenhet, eller genom

ändring av dessa tillagda inslag.

9. Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att specificera

a) den minimiandel av all offentlig kontroll av aktörer eller aktörsgrupper som ska utföras utan förvarning enligt punkt

4 a,

b) minimiandelen tilläggskontroller enligt punkt 4 b,

c) minimiantalet prov enligt punkt 4 c,

d) det minimiantal aktörer som är medlemmar av en aktörsgrupp enligt punkt 4 d.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 39

Tilläggsbestämmelser om åtgärder som ska vidtas av aktörerna och aktörsgrupperna

1. Utöver de skyldigheter som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) 2017/625 ska aktörer och aktörsgrupper

a) dokumentera att de efterlever den här förordningen,

b) lämna alla de förklaringar och andra underrättelser som är nödvändiga för offentlig kontroll,

c) vidta relevanta praktiska åtgärder för att säkerställa efterlevnad av den här förordningen,

d) i form av en förklaring som ska undertecknas och uppdateras enligt behov

i) lämna en fullständig beskrivning av den ekologiska produktionsenheten eller produktionsenheten under omställ­

ning samt av den verksamhet som ska utföras i enlighet med den här förordningen,

ii) lämna uppgift om relevanta praktiska åtgärder som ska vidtas för att säkerställa efterlevnad av den här förord­

ningen,

SV

L 150/44

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

86

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

iii) göra ett åtagande om att

— skriftligen och utan onödigt dröjsmål informera köparna av produkterna samt utbyta relevant information med

den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, med kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om en

misstanke om bristande efterlevnad har styrkts, en misstanke om bristande efterlevnad inte kan undanröjas

eller en bristande efterlevnad som påverkar de berörda produkternas integritet har fastställts,

— godta överföring av kontrolljournalen vid ändring av kontrollmyndighet eller kontrollorgan eller, vid upp­

hörande med ekologisk produktion, bevarande av kontrolljournalen hos den sista kontrollmyndigheten eller

kontrollorganet i minst fem år,

— omedelbart informera den behöriga myndigheten eller den myndighet eller det organ som utsetts i enlighet

med artikel 34.4 vid upphörande med ekologisk produktion,

— godta informationsutbyte mellan dessa myndigheter eller organ om underleverantörer kontrolleras av olika

kontrollmyndigheter eller kontrollorgan.

2. Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att fastställa närmare uppgifter och specifikationer för

a) den dokumentation som visar efterlevnad av denna förordning,

b) de förklaringar och andra underrättelser som är nödvändiga för offentlig kontroll,

c) relevanta praktiska åtgärder för att säkerställa efterlevnad av denna förordning.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 40

Tilläggsbestämmelser om delegeringen av uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och uppgifter med

koppling till annan offentlig verksamhet

1. De behöriga myndigheterna får delegera vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter

med koppling till annan offentlig verksamhet till kontrollorgan endast om följande villkor uppfylls, utöver dem som

anges i kapitel III i förordning (EU) 2017/625:

a) Delegeringen innehåller en detaljerad beskrivning av de delegerade uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och

uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet, inbegripet rapporteringsskyldigheter och andra särskilda

skyldigheter, och av de villkor på vilka kontrollorganet får utföra dem. I synnerhet ska kontrollorganet till de behöriga

myndigheterna för förhandsgodkännande ha lämnat

i) den rutin för riskbedömning som ska följas för utförandet av offentlig kontroll av aktörer och aktörsgrupper, där

särskilt grunden för omfattningen och frekvensen av verifieringen av aktörernas och aktörsgruppernas efterlevnad

av bestämmelserna ska fastställas, på grundval av de faktorer som avses i artikel 9 i förordning (EU) 2017/625 och

artikel 38 i den här förordningen,

ii) standardkontrollförfarandet, med en ingående beskrivning av de kontrollåtgärder som kontrollorganet utfäster sig

att tillämpa på aktörer och aktörsgrupper som omfattas av dess kontroller,

iii) en lista över åtgärder som överensstämmer med den gemensamma förteckning som avses i artikel 41.4, och som

ska tillämpas på aktörer och aktörsgrupper vid misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad,

iv) arrangemangen för en effektiv övervakning och rapportering avseende uppgifter som ingår i den offentliga kont­

rollen och uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet som utförs gentemot aktörer och aktörsgrupper.

Kontrollorganet ska anmäla eventuella senare ändringar av de faktorer som avses i leden i–iv till den behöriga

myndigheten.

b) Dessa behöriga myndigheter har infört rutiner och förfaranden för att säkerställa övervakningen av kontrollorgan,

inbegripet kontroll av att de delegerade uppgifterna utförs på ett ändamålsenligt, oberoende och objektivt sätt, särskilt

vad gäller omfattningen och frekvensen av kontrollen av efterlevnad.

De behöriga myndigheterna ska minst en gång per år genomföra revisioner i enlighet med artikel 33 a i förordning (EU)

2017/625 av de kontrollorgan till vilka de har delegerat uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller uppgifter

med koppling till annan offentlig verksamhet.

2. Genom undantag från artikel 31.3 i förordning (EU) 2017/625 får de behöriga myndigheterna till ett kontrollorgan

delegera beslutet rörande uppgifterna enligt artikel 138.1 b, 138.2 och 138.3 i den förordningen.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/45

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

87

3. Vid tillämpningen av artikel 29 b iv i förordning (EU) 2017/625 ska den standard som är relevant i förhållande till

den här förordningens tillämpningsområde för delegeringen av vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och

vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet för att verifiera efterlevnaden av denna förordning på det

område som denna förordning omfattar vara den senaste anmälda versionen av den internationella harmoniserade

standarden Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services (bedömning av över­

ensstämmelse – Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster), för vilken en hänvisning har offentligg­

jorts i Europeiska unionens officiella tidning.

4. De behöriga myndigheterna får inte delegera följande uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och uppgifter

med koppling till annan offentlig verksamhet till kontrollorgan:

a) Tillsynen och revisionen av andra kontrollmyndigheter eller kontrollorgan.

b) Befogenheten att bevilja undantag, utom undantag för användning av växtförökningsmaterial som inte erhållits från

ekologisk produktion.

c) Rätten att motta anmälningar om verksamhet från aktörer eller aktörsgrupper enligt artikel 34.1 i denna förordning.

d) Bedömningen av sannolikheten för bristande efterlevnad av de bestämmelser i denna förordning som fastställer av

frekvensen för de fysiska kontroller som ska utföras på ekologiska varupartier, innan de övergår till fri omsättning i

unionen i enlighet med artikel 54 i förordning (EU) 2017/625.

e) Fastställandet av den gemensamma förteckning över åtgärder som avses i artikel 41.4 i den här förordningen.

5. De behöriga myndigheterna får inte delegera uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller uppgifter med

koppling till annan offentlig verksamhet till fysiska personer.

6. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att den information som mottas från kontrollorganen enligt artikel 32 i

förordning (EU) 2017/625 samt information om de åtgärder som tillämpas av kontrollorganen vid fastställd eller sannolik

bristande efterlevnad samlas in och används av de behöriga myndigheterna för att övervaka dessa kontrollorgans verk­

samhet.

7. När en behörig myndighet helt eller delvis har återkallat delegeringen av vissa uppgifter som ingår i den offentliga

kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet i enlighet med artikel 33 b i förordning (EU)

2017/625 ska den besluta om certifikat som utfärdats av de berörda kontrollorganen före datumet för helt eller delvis

återkallande ska förbli giltiga samt informera de berörda aktörerna om det beslutet.

8. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 33 b i förordning (EU) 2017/625 får de behöriga myndigheterna,

innan de helt eller delvis återkallar delegeringen av uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller uppgifter med

koppling till annan offentlig verksamhet i de fall som avses i den punkten, helt eller delvis tillfälligt dra in delegeringen

a) under en period av högst tolv månader, under vilken kontrollorganet ska åtgärda de brister som konstaterats vid

revisioner och inspektioner eller ta itu med fall av bristande efterlevnad för vilka information utbyts med andra

kontrollmyndigheter och kontrollorgan, behöriga myndigheter samt kommissionen i enlighet med artikel 43 i denna

förordning, eller

b) under den period då ackrediteringen enligt artikel 29 b iv i förordning (EU) 2017/625 och artikel 40.3 i den här

förordningen är tillfälligt indragen.

Om delegeringen av uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller uppgifter med koppling till annan offentlig

verksamhet tillfälligt dras in, får de berörda kontrollorganen inte utfärda ekologiska certifikat som avses i artikel 35 för de

delar för vilka delegeringen tillfälligt dragits in. De behöriga myndigheterna ska besluta huruvida certifikat som utfärdats

före datumet för det helt eller delvis tillfälliga indragandet av delegeringen ska förbli giltiga.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 33 i förordning (EU) 2017/625 ska de behöriga myndigheterna häva det

tillfälliga indragandet av delegeringen av uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller uppgifter med koppling till

annan offentlig verksamhet snarast möjligt, när kontrollorganet har åtgärdat bristerna eller bristande efterlevnad enligt led

a i första stycket eller när ackrediteringsorganet har hävt det tillfälliga indragandet av ackrediteringen enligt led b i första

stycket.

9. Om ett kontrollorgan till vilket de behöriga myndigheterna har delegerat vissa uppgifter som ingår i den offentliga

kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet också har erkänts av kommissionen i

enlighet med artikel 46.1 i denna förordning för utförande av kontrollverksamhet i tredjeländer och kommissionen

har för avsikt att återkalla eller har återkallat erkännandet av det kontrollorganet, ska de behöriga myndigheterna

organisera revisioner eller inspektioner av kontrollorganet vad gäller dess verksamhet i den eller de berörda medlems­

staterna, i enlighet med artikel 33 a i förordning (EU) 2017/625.

SV

L 150/46

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

88

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

10. Kontrollorganen ska till de behöriga myndigheterna översända följande:

a) Senast den 31 januari varje år, en förteckning över de aktörer som omfattades av deras kontroller den 31 december

året före.

b) Senast den 31 mars varje år, information om den offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som utfördes året

före till stöd för utarbetandet av den del som rör ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter i den

årliga rapport som avses i artikel 113 i förordning (EU) 2017/625.

11. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna

förordning med villkor för delegeringen till kontrollorgan av uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och uppgifter

med koppling till annan offentlig verksamhet, utöver de villkor som fastställs i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 41

Tilläggsbestämmelser om åtgärder vid bristande efterlevnad

1. Med förbehåll för artikel 29 gäller att om en behörig myndighet eller, i förekommande fall, en kontrollmyndighet

eller ett kontrollorgan misstänker eller mottar underbyggd information, inbegripet information från andra behöriga

myndigheter eller, i förekommande fall, från andra kontrollmyndigheter eller kontrollorgan om att en aktör har för

avsikt att använda eller på marknaden släppa ut en produkt som kan bryta mot denna förordning men som är försedd

med termer som avser ekologisk produktion, eller om en behörig myndighet, en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan

har informerats av en aktör om en misstanke om bristande efterlevnad i enlighet med artikel 27, ska den behöriga

myndigheten, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet

a) omedelbart genomföra en officiell undersökning i enlighet med förordning (EU) 2017/625, i syfte att kontrollera

efterlevnaden av denna förordning; undersökningen ska slutföras så snart som möjligt inom en rimlig period, med

beaktande av produktens hållbarhet och fallets komplexitet,

b) provisoriskt förbjuda såväl att de berörda produkterna släpps ut på marknaden som ekologiska produkter eller

produkter under omställning, som att de används i ekologisk produktion i avvaktan på resultatet av den undersökning

som avses i led a. Före ett sådant beslut ska den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndig­

heten eller kontrollorganet ge aktören möjlighet att lämna synpunkter.

2. Om resultatet av den undersökning som avses i punkt 1 a inte påvisar någon bristande efterlevnad som påverkar

integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställning, ska aktören tillåtas att använda de berörda

produkterna eller att släppa ut dem på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning.

3. Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder och föreskriva alla nödvändiga sanktioner för att förhindra bedräglig

användning av de uppgifter som avses i kapitel IV i denna förordning.

4. De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla en gemensam förteckning över de åtgärder som, även av kontroll­

myndigheterna och kontrollorganen, ska tillämpas på deras territorium vid misstänkt bristande efterlevnad och fastställd

bristande efterlevnad.

5. Kommissionen får anta genomförandeakter för att specificera enhetliga arrangemang för fall där de behöriga

myndigheterna ska vidta åtgärder i samband med misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 42

Tilläggsbestämmelser om åtgärder vid bristande efterlevnad

1. Vid bristande efterlevnad som påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställning

under något av produktions-, berednings- eller distributionsleden, exempelvis till följd av användning av otillåtna pro­

dukter, ämnen eller tekniker, eller sammanblandning med icke-ekologiska produkter, ska de behöriga myndigheterna och,

i förekommande fall, kontrollmyndigheterna och kontrollorganen, utöver de åtgärder som ska vidtas i enlighet med

artikel 138 i förordning (EU) 2017/625, säkerställa att ingen hänvisning till ekologisk produktion förekommer någon­

stans i märkningen eller marknadsföringen för hela det parti eller den produktionsomgång som berörs.

2. Vid allvarlig eller upprepad eller fortsatt bristande efterlevnad ska de behöriga myndigheterna och, i förekommande

fall, kontrollmyndigheterna och kontrollorganen säkerställa att de berörda aktörerna eller den berörda aktörsgruppen,

utöver de åtgärder som fastställs i punkt 1 och alla lämpliga åtgärder som vidtagits i synnerhet i enlighet med artikel 138

i förordning (EU) 2017/625 även förbjuds att saluföra produkter som hänvisar till ekologisk produktion under en angiven

period och att deras certifikat enligt artikel 35 tillfälligt dras in eller återkallas, beroende på vad som är lämpligt.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/47

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

89

Artikel 43

Tilläggsbestämmelser om informationsutbyte

1. Utöver de skyldigheter som fastställs i artiklarna 105.1 och 106.1 i förordning (EU) 2017/625 ska de behöriga

myndigheterna omedelbart till andra behöriga myndigheter och kommissionen dela med sig av information om eventuell

misstanke om bristande efterlevnad som påverkar integriteten hos ekologiska produkter eller produkter under omställ­

ning.

De behöriga myndigheterna ska dela med sig av denna information till andra behöriga myndigheter och kommissionen

via ett datorsystem som möjliggör elektroniskt utbyte av handlingar och information som tillgängliggörs av kommis­

sionen.

2. Vid misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad hos produkter som omfattas av andra kontrollmyndigheters eller

kontrollorgans kontroll, ska myndigheterna och kontrollorganen omedelbart informera dessa andra kontrollmyndigheter

eller kontrollorgan.

3. Kontrollmyndigheterna och kontrollorganen ska utbyta annan relevant information med andra kontrollmyndigheter

och kontrollorgan.

4. På en begäran om information som grundar sig på behovet av att garantera att en produkt har producerats i

enlighet med denna förordning ska kontrollmyndigheterna och kontrollorganen utbyta information om resultaten av sina

kontroller med andra behöriga myndigheter samt med kommissionen.

5. De behöriga myndigheterna ska utbyta information om tillsynen av kontrollorganen med de nationella ackredite­

ringsorganen enligt definitionen i artikel 2.11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 ( 1 ).

6. De behöriga myndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder och fastställa dokumenterade förfaranden för att säkerställa

att information om resultaten av kontrollerna delges det utbetalande organet i enlighet med dess behov vid tillämpningen

av artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 ( 2 ) och de akter som antagits på grundval av

den artikeln.

7. Kommissionen får anta genomförandeakter för att specificera vilken information som ska lämnas av de behöriga

myndigheterna, kontrollmyndigheterna och kontrollorganen med ansvar för den offentliga kontrollen och annan offentlig

verksamhet i enlighet med denna artikel, relevanta mottagare av denna information samt förfarandena i enlighet med

vilka denna information ska lämnas, inbegripet funktionerna hos det datorsystem som avses i punkt 1.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

KAPITEL VII

HANDEL MED TREDJELÄNDER

Artikel 44

Export av ekologiska produkter

1. En produkt får exporteras från unionen som en ekologisk produkt och får bära Europeiska unionens logotyp för

ekologisk produktion under förutsättning att den överensstämmer med reglerna för ekologisk produktion enligt denna

förordning.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna för­

ordning vad gäller handlingar avsedda för tullmyndigheterna i tredjeländer, i synnerhet utfärdande av certifikat för

ekologisk export som om möjligt utfärdats i elektronisk form och som ger försäkran om att exporterade ekologiska

produkter överensstämmer med denna förordning.

SV

L 150/48

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i

samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och över­

vakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG)

nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

90

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

Artikel 45

Import av ekologiska produkter och produkter under omställning

1. En produkt får importeras från ett tredjeland i syfte att släppas ut på marknaden i unionen som en ekologisk

produkt eller som en produkt under omställning förutsatt att följande tre villkor är uppfyllda:

a) Produkten är en produkt enligt artikel 2.1.

b) Ett av följande är tillämpligt:

i) produkten överensstämmer med kapitlen II, III och IV i denna förordning och alla aktörer och aktörsgrupper enligt

artikel 36, inklusive exportörerna i det berörda tredjelandet, har kontrollerats av de kontrollmyndigheter eller

kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 46 och alla sådana aktörer, aktörsgrupper och exportörer

har fått ett certifikat från dessa myndigheter eller organ som bekräftar att de överensstämmer med denna för­

ordning,

ii) i de fall där produkten kommer från ett tredjeland som är erkänt i enlighet med artikel 47, den produkten är

förenlig med villkoren i det relevanta handelsavtalet, eller

iii) i de fall där produkten kommer från ett tredjeland som är erkänt i enlighet med artikel 48, den produkten är

förenlig med detta tredjelands likvärdiga produktions- och kontrollregler och importeras med ett kontrollintyg som

bekräftar denna förenlighet, utfärdat av de behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen i

detta tredjeland.

c) Aktörerna i tredjeländer är i stånd att när som helst tillhandahålla importörer och nationella myndigheter i unionen

och i tredjeländerna information som gör det möjligt att identifiera de aktörer som är deras leverantörer och dessa

leverantörers kontrollmyndigheter eller kontrollorgan, i syfte att säkerställa spårbarheten för den berörda ekologiska

produkten eller produkten under omställning. Denna information ska också göras tillgänglig för importörernas

kontrollmyndigheter eller kontrollorgan.

2. Kommissionen får i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24.9 bevilja särskilda tillstånd att använda

produkter och ämnen i tredjeländer och i unionens yttre randområden, med beaktande av skillnaderna i den ekologiska

balansen i växt- eller djurproduktion, särskilda klimatförhållanden, traditioner och lokala förhållanden i dessa områden.

Sådana särskilda tillstånd får beviljas för en period av två år, som går att förlänga, förutsatt att de principer som fastställs i

kapitel II och kriterierna i artikel 24.3 och 24.6 följs.

3. Vid fastställandet av kriterierna för situationer som ska betraktas som katastrofsituationer och av särskilda bestäm­

melser om hanteringen av sådana situationer i enlighet med artikel 22, ska kommissionen ta hänsyn till skillnader i

ekologisk balans, klimat och lokala förhållanden i tredjeländer och i unionens yttersta randområden.

4. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa särskilda bestämmelser om innehållet i de certifikat

som avses i punkt 1 b, de förfaranden som ska följas för utfärdande, verifiering och de tekniska medlen för utfärdandet av

certifikaten, särskilt vad gäller de behöriga myndigheternas, kontrollmyndigheternas och kontrollorganens roll, och säker­

ställa spårbarhet och efterlevnad för importerade produkter som är avsedda att släppas ut på marknaden i unionen som

ekologiska produkter eller produkter under omställning som avses i punkt 1.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

5. Uppfyllande av de villkor och bestämmelser som gäller vid import av ekologiska produkter och produkter under

omställning som avses i punkt 1 till unionen ska verifieras vid gränskontrollstationerna, i enlighet med artikel 47.1 i

förordning (EU) 2017/625. Frekvensen av de fysiska kontroller som avses i artikel 49.2 i den förordningen ska vara

beroende av sannolikheten för bristande efterlevnad enligt definitionen i artikel 3.57 i den här förordningen.

Artikel 46

Erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan

1. Kommissionen får anta genomförandeakter för att erkänna kontrollmyndigheter och kontrollorgan vilka har behö­

righet att utföra kontroller och att utfärda ekologiska certifikat i tredjeländer, återkalla erkännande av sådana kontroll­

myndigheter och kontrollorgan samt upprätta en förteckning över erkända kontrollmyndigheter och kontrollorgan.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/49

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

91

2. Kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen ska erkännas i enlighet med punkt 1 i den här artikeln för kontrollen

av importen av de produktkategorier som förtecknas i artikel 35.7 om de uppfyller följande kriterier:

a) De är lagligen etablerade i en medlemsstat eller ett tredjeland.

b) De har kapacitet att utföra kontroller för att säkerställa att de villkor som anges i artikel 45.1 a, b i och c och i denna

artikel uppfylls för ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda att importeras till unionen.

c) De lämnar tillfredsställande garantier för objektivitet och opartiskhet och är utan intressekonflikter vid utövandet av

sina kontrolluppgifter.

d) I fråga om kontrollorganen är de ackrediterade enligt den relevanta harmoniserade standarden Conformity assessment –

Requirements for bodies certifying products, processes and services (bedömning av överensstämmelse – krav på organ som

certifierar produkter, processer och tjänster), för vilken det offentliggjorts en hänvisning i Europeiska unionens officiella

tidning.

e) De har den sakkunskap, utrustning och infrastruktur som krävs för att utföra kontrolluppgifter och tillräckligt stor, för

ändamålet kvalificerad och erfaren personal.

f) De uppfyller alla ytterligare kriterier som kan komma att fastställas i en delegerad akt som antas enligt punkt 7.

3. Ackreditering av det slag som avses i punkt 2 d får endast beviljas av

a) ett nationellt ackrediteringsorgan i unionen i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008, eller

b) ett ackrediteringsorgan utanför unionen som har undertecknat International Accreditation Forums (IAF) multilaterala

avtal om erkännande av produktcertifiering.

4. Kontrollmyndigheterna och kontrollorganen ska till kommissionen lämna en begäran om erkännande. Denna

begäran ska bestå av teknisk dokumentation med alla de uppgifter som krävs för att säkerställa att de kriterier som

anges i punkt 2 är uppfyllda.

Kontrollmyndigheterna ska tillhandahålla den senaste bedömningsrapport som utfärdats av den behöriga myndigheten

och kontrollorganen ska tillhandahålla det ackrediteringscertifikat som utfärdats av ackrediteringsorganet. I förekom­

mande fall ska kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen även tillhandahålla de senaste rapporterna om den regel­

bundna utvärdering, övervakning och fleråriga omvärdering av verksamheten som utförts på plats.

5. Kommissionen ska på grundval av den information som avses i punkt 4 och all annan relevant information

avseende kontrollmyndigheten eller kontrollorganet säkerställa en lämplig tillsyn av de erkända kontrollmyndigheterna

och kontrollorganen genom att regelbundet se över deras resultat och erkännande. För genomförandet av sådan tillsyn får

kommissionen begära kompletterande information från ackrediteringsorganen eller i förekommande fall de behöriga

myndigheterna.

6.

Arten av den tillsyn som avses i punkt 5 ska fastställas på grundval av en bedömning av sannolikheten för bristande

efterlevnad, särskilt med beaktande av kontrollmyndighetens eller kontrollorganets verksamhet, den typ av produkter och

aktörer som står under dess kontroll samt ändringar av produktionsreglerna och kontrollåtgärderna.

Erkännandet av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan enligt punkt 1 ska i synnerhet återkallas utan dröjsmål i enlighet

med det förfarande som avses i den punkten om allvarliga eller upprepade överträdelser vad gäller certifieringen eller de

kontroller och åtgärder som fastställts i enlighet med punkt 8 har upptäckts och om den berörda kontrollmyndigheten

eller det berörda kontrollorganet har underlåtit att vidta lämpliga korrigerande åtgärder i tid på begäran av kommissionen

inom en period som kommissionen fastställt. Denna period ska fastställas utifrån hur allvarligt problemet är och ska som

allmän regel inte understiga 30 dagar.

7. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att

a) ändra punkt 2 i denna artikel genom tillägg av ytterligare kriterier utöver dem som fastställts däri för erkännande av

kontrollmyndigheterna och kontrollorganen enligt punkt 1 i denna artikel, eller återkallande av erkännandet, eller

genom ändring av dessa tillagda kriterier.

b) komplettera av denna förordning vad gäller

i) utövandet av tillsyn av de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts av kommissionen i enlighet med

punkt 1, inbegripet genom granskning på plats, och

ii) de kontroller och andra åtgärder som dessa kontrollmyndigheter och kontrollorgan ska utföra.

SV

L 150/50

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

92

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

8. Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att säkerställa tillämpning av åtgärder i samband med fall av

misstänkt eller fastställd bristande efterlevnad, särskilt fall som påverkar integriteten för ekologiska produkter eller

produkter under omställning som importerats enligt det erkännande som föreskrivs i denna artikel. Sådana åtgärder

får bland annat bestå i verifiering av integriteten för ekologiska produkter eller produkter under omställning innan de

släpps ut på marknaden i unionen och när det är lämpligt tillfällig indragning av tillståndet att inom unionen släppa ut

sådana produkter på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under omställning.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

9. Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på otillbörliga metoder eller

metoder som är oförenliga med principerna och reglerna för ekologisk produktion, skyddet av konsumenternas för­

troende eller skyddet av rättvis konkurrens mellan aktörerna, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar

verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 55.3 i syfte att vidta de åtgärder som avses i artikel 8 i den här

artikeln eller i syfte att besluta om återkallande av erkännandet av de kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som avses i

punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 47

Likvärdighet inom ramen för ett handelsavtal

Ett erkänt tredjeland enligt artikel 45.1 b ii är ett tredjeland som inom ramen för ett handelsavtal av unionen har erkänts

ha ett produktionssystem som uppfyller samma mål och principer genom tillämpning av regler som säkerställer samma

överensstämmelsenivå som unionens regler.

Artikel 48

Likvärdighet enligt kommissionens förordning (EG) nr 834/2007

1. Ett erkänt tredjeland enligt vad som avses i artikel 45.1 b iii är ett tredjeland som har erkänts som likvärdigt enligt

artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, inbegripet sådana som erkänts enligt den övergångsåtgärd som föreskrivs i

artikel 58 i den här förordningen.

Det erkännandet ska löpa ut den 31 december 2025.

2. På grundval av de årsrapporter som ska skickas till kommissionen senast den 31 mars varje år av de tredjeländer

som avses i punkt 1 rörande genomförandet och verkställigheten av de kontrollåtgärder som de har inrättat och mot

bakgrund av all annan mottagen information, ska kommissionen säkerställa lämplig tillsyn av de erkända tredjeländerna

genom att regelbundet ompröva deras erkännande. För detta ändamål får kommissionen begära stöd från medlems­

staterna. Tillsynens art ska fastställas på grundval av en bedömning av sannolikheten för bristande efterlevnad, särskilt

med beaktande av det berörda tredjelandets exportvolym till unionen, resultaten av den övervaknings- och tillsynsverk­

samhet som bedrivs av den behöriga myndigheten samt resultaten av tidigare kontroller. Kommissionen ska regelbundet

rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultatet av sin omprövning.

3. Kommissionen ska genom en genomförandeakt upprätta en förteckning över de tredjeländer som avses i punkt 1

och får ändra förteckningen genom genomförandeakter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

4. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna för­

ordning vad gäller den nödvändiga information som ska skickas av de som tredjeländer som förtecknas i enlighet med

punkt 3 i den här artikeln för kommissionens tillsyn av deras erkännande och kommissionens utövande av denna tillsyn,

inbegripet genom granskning på plats.

5. Kommissionen får anta genomförandeakter i syfte att säkerställa tillämpning av åtgärder vid fall av misstänkt eller

fastställd bristande efterlevnad, särskilt fall som påverkar integriteten för ekologiska produkter eller produkter under

omställning som importeras från de tredjeländer som avses i denna artikel. Sådana åtgärder får bland annat bestå i

verifiering av integriteten för ekologiska produkter eller produkter under omställning innan de släpps ut på marknaden i

unionen och i tillämpliga fall tillfällig indragning av tillståndet att släppa ut sådana produkter på marknaden inom

unionen som ekologiska produkter eller produkter under omställning.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/51

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

93

Artikel 49

Rapport från kommissionen om tillämpningen av artiklarna 47 och 48

Senast den 31 december 2021 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om läget vad

gäller tillämpningen av artiklarna 47 och 48, framför allt i fråga om erkännandet av tredjeländer med avseende på

likvärdighet.

KAPITEL VIII

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVSNITT 1

Fri rörlighet för ekologiska produkter och produkter under omställning

Artikel 50

Fall där saluföringen av ekologiska produkter och produkter under omställning inte får omfattas av förbud och

inskränkningar

Behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan får inte, med hänvisning till produktionen, märkningen

eller presentationen av produkterna, förbjuda eller inskränka saluföringen av ekologiska produkter och produkter under

omställning som har kontrollerats av en annan behörig myndighet, en annan kontrollmyndighet eller ett annat kontroll­

organ i en annan medlemsstat, om produkterna är förenliga med denna förordning. I synnerhet får inga offentliga

kontroller och annan offentlig verksamhet utöver kontroller och verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625 utföras

och inga avgifter för offentliga kontroller och annan offentlig verksamhet tas ut än för kontroller eller verksamhet som

föreskrivs i kapitel VI i den förordningen.

AVSNITT 2

Information, rapportering och undantag

Artikel 51

Information om den ekologiska sektorn och handeln

1. Medlemsstaterna ska varje år till kommissionen översända den information som krävs för genomförandet och

övervakningen av tillämpningen av denna förordning. Sådan information ska i möjligaste mån vara grundad på etablerade

uppgiftskällor. Kommissionen ska ta hänsyn till uppgiftsbehoven och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor, i

synnerhet om lämpligt deras användning för statistiska ändamål.

2. Kommissionen ska anta genomförandeakter med avseende på det system som ska användas för överföring av den

information som avses i punkt 1, närmare uppgifter om vilken information som ska överföras och den dag då infor­

mationen senast ska ha överförts.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

Artikel 52

Information om de behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna och kontrollorganen

1. Medlemsstaterna ska upprätta och regelbundet uppdatera en förteckning med följande uppgifter:

a) Namn på och adress till de behöriga myndigheterna.

b) Namn på, adresser till och kodnummer till kontrollmyndigheter och kontrollorgan.

Medlemsstaterna ska översända dessa förteckningar och eventuella ändringar till kommissionen och offentliggöra dem,

utom när sådant översändande och offentliggörande redan skett i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) 2017/625.

2. Kommissionen ska på grundval av den information som avses i punkt 1 regelbundet på internet offentliggöra en

uppdaterad förteckning över kontrollmyndigheter och kontrollorgan enligt punkt 1 b.

Artikel 53

Undantag, tillstånd och rapport

1. De undantag från användning av ekologiska växtförökningsmaterial och ekologiska djur som fastställs i del I punkt

1.8.5 i bilaga II och del II punkterna 1.3.4.3 och 1.3.4.4 i bilaga II, med undantag av del II punkt 1.3.4.4.2 i bilaga II, ska

upphöra att gälla den 31 december 2035.

SV

L 150/52

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

94

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

2. Från och med den 1 januari 2028 ges kommissionen, på grundval av slutsatserna om tillgången på ekologiska

växtförökningsmaterial och djur i den rapport som föreskrivs i punkt 7 i denna artikel, befogenhet att anta delegerade

akter i enlighet med artikel 54 för att ändra denna förordning genom att

a) avskaffa de undantag som avses i del I punkt 1.8.5 i bilaga II och del II punkterna 1.3.4.3 och 1.3.4.4 i bilaga II, med

undantag av del II punkt 1.3.4.4.2 i bilaga II, vid en tidigare tidpunkt än den 31 december 2035 eller förlänga dem

utöver det datumet, eller

b) avskaffa det undantag som avses i del II punkt 1.3.4.4.2 i bilaga II.

3. Från och med den 1 januari 2026 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54

om ändring av artikel 26.2 b för att utvidga det informationssystem som avses i artikel 26.2 till att omfatta unghöns och

del II punkt 1.3.4.3 i bilaga II för att grunda undantagen för unghöns på de uppgifter som samlats in i enlighet med detta

system.

4. Från och med den 1 januari 2025 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54,

på grundval av informationen om tillgången på ekologiskt proteinfoder för fjäderfän och svin som tillgängliggörs av

medlemsstaterna i enlighet med punkt 6 i den här artikeln eller presenteras i den rapport som föreskrivs i punkt 7 i den

här artikeln, för att avskaffa de tillstånd att använda icke-ekologiskt proteinfoder i utfodringen av fjäderfän och svin som

avses i del II punkterna 1.9.3.1 c och 1.9.4.2 c i bilaga II vid en tidigare tidpunkt än den 31 december 2025 eller förlänga

dem efter denna tidpunkt.

5. Kommissionen ska endast förlänga de undantag eller tillstånd som avses i punkterna 2, 3 och 4 så länge som den

har information som bekräftar avsaknaden av tillgång på växtförökningsmaterialet, djuret eller fodret i fråga på unions­

marknaden, särskilt information som tillhandahållits av medlemsstaterna i enlighet med punkt 6.

6. Senast den 30 juni varje år ska medlemsstaterna för kommissionen och övriga medlemsstater tillgängliggöra

a) information som tillhandahålls i den databas som avses i artikel 26.1 och i de system som avses i artikel 26.2 och om

relevant i de system som avses i artikel 26.3,

b) information om de undantag som beviljats i enlighet med del I punkt 1.8.5 i bilaga II och del II punkterna 1.3.4.3 och

1.3.4.4 i bilaga II, samt

c) information om tillgången på unionsmarknaden på ekologiskt proteinfoder för fjäderfän och svin och om de tillstånd

som beviljats i enlighet med del II punkterna 1.9.3.1 c och 1.9.4.2 c i bilaga II.

7. Senast den 31 december 2025 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om tillgången

på unionsmarknaden, och om relevant orsakerna till begränsad tillgång, på

a) ekologiskt växtförökningsmaterial,

b) ekologiska djur som omfattas av de undantag som avses i del II punkterna 1.3.4.3 och 1.3.4.4 i bilaga II,

c) ekologiskt proteinfoder avsett för utfodring av fjäderfän och svin samt de tillstånd som avses i del II punkterna 1.9.3.1

c och 1.9.4.2 c i bilaga II.

När kommissionen utarbetar denna rapport, ska den särskilt ta hänsyn till de uppgifter som samlats in i enlighet med

artikel 26 och informationen om undantagen och tillstånden enligt punkt 6 i den här artikeln.

KAPITEL IX

FÖRFARANDE-, ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

AVSNITT 1

Förfarandebestämmelser

Artikel 54

Utövande av delegeringen

1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/53

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

95

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.6, 9.11, 10.5, 12.2, 13.3, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2,

18.2, 19.2, 21.1, 22.1., 23.2, 24.6, 30.7, 32.4, 33.6, 34.8, 35.9, 36.3, 38.8, 40.11, 44.2, 46.7, 48.4, 53.2, 53.3 och

53.4, 57.3 samt 58.2 ska tilldelas kommissionen för en period på fem år från och med den 1 januari 2021. Kom­

missionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem

år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte

Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av varje period.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.6, 9.11, 10.5, 12.2, 13.3, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2,

21.1, 22.1, 23.2, 24.6, 26.5, 30.7, 32.4, 33.6, 34.8, 35.9, 36.3, 38.8, 40.11, 44.2, 46.7, 48.4, 53.2, 53.3 och 53.4, 57.3

samt 58.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen

av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i

Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.6, 9.11, 10.5, 12.2, 13.3, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.1,

22.1, 23.2, 24.6, 26.5, 30.7, 32.4, 33.6, 34.8, 35.9, 36.3, 38.8, 40.11, 44.2, 46.7, 48.4, 53.2, 53.3 och 53.4, 57.3 samt

58.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten

inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europapar­

lamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända.

Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 55

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté, som ska kallas kommittén för ekologisk produktion. Denna kommitté ska

vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den

förordningen tillämpas.

4. Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4

tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

AVSNITT 2

Upphävande och övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 56

Upphävande

Förordning (EG) nr 834/2007 ska upphöra att gälla.

Den förordningen ska emellertid fortsätta att tillämpas i syfte att avsluta granskningen av pågående ansökningar från

tredjeländer, såsom förskrivs i artikel 58 i den här förordningen.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

SV

L 150/54

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

96

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

Artikel 57

Övergångsbestämmelser om kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts enligt artikel 33.3 i

förordning (EG) nr 834/2007

1. Ett erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan som beviljats enligt artikel 33.3 i förordning (EG)

nr 834/2007 ska löpa ut senast den 31 december 2023.

2. Kommissionen ska genom en genomförandeakt upprätta en förteckning över de kontrollmyndigheter och kontroll­

organ som erkänts enligt artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 och får ändra förteckningen genom genomföran­

deakter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 55.2.

3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna för­

ordning vad gäller den nödvändiga information som ska skickas av de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i

punkt 2 i den här artikeln för kommissionens tillsyn av deras erkännande och kommissionens utövande av denna tillsyn,

inbegripet genom granskning på plats.

Artikel 58

Övergångsbestämmelser om ansökningar från tredjeländer som har lämnats in enligt artikel 33.2 i förordning

(EG) nr 834/2007

1. Kommissionen ska slutföra granskningen av ansökningar från tredjeländer som har lämnats in enligt artikel 33.2 i

förordning (EG) nr 834/2007 och som fortfarande är under handläggning den 17 juni 2018. Den förordningen ska vara

tillämplig på granskningen av sådana ansökningar.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 54 för att komplettera denna för­

ordning genom att fastställa de förfaranderegler som är nödvändiga för granskningen av de ansökningar som avses i

punkt 1 i denna artikel, inbegripet om den information som ska lämnas av tredjeländerna.

Artikel 59

Övergångsbestämmelser om ett första erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan

Genom undantag från det tillämpningsdatum som avses i artikel 61 andra stycket ska artikel 46 gälla från och med den

17 juni 2018 i den utsträckning som krävs för att möjliggöra ett erkännande av kontrollmyndigheter eller kontrollorgan i

vederbörlig tid.

Artikel 60

Övergångsåtgärder för lager av ekologiska produkter som har framställts i enlighet med förordning (EG)

nr 834/2007

Produkter som har framställts i enlighet med förordning (EG) nr 834/2007 före den 1 januari 2021 får släppas ut på

marknaden efter den dagen fram till dess att lagren är uttömda.

Artikel 61

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 30 maj 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

L. PAVLOVA

Ordförande

______

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/55

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

97

BILAGA I

ANDRA PRODUKTER AV DET SLAG SOM AVSES I ARTIKEL 2.1

— Jäst som används som livsmedel eller foder

— Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts

av sådana

— Havssalt och andra salter för livsmedel och foder

— Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

— Naturliga gummi- och hartsprodukter

— Bivax

— Essentiella oljor

— Korkar av naturkork, ej agglomererade och utan bindemedel

— Bomull, okardad och okammad

— Ull, okardad och okammad

— Oberedda hudar och obehandlade skinn

— Växtbaserade traditionella örtpreparat

SV

L 150/56

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

98

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

BILAGA II

DETALJERADE PRODUKTIONSREGLER ENLIGT KAPITEL III

Del I: Regler för växtproduktion

Utöver de produktionsregler som fastställs i artiklarna 9–12 ska de regler som fastställs i denna del gälla för ekologisk

växtproduktion.

1.

Allmänna krav

1.1

Ekologiska grödor, förutom sådana som naturligt växer i vatten, ska produceras i levande jord eller i levande

jord blandad eller gödslad med material och produkter som är tillåtna inom ekologisk produktion, i kontakt

med alven och berggrunden.

1.2

Hydrokultur, dvs. en metod för odling av växter som inte naturligt växer i vatten, där växternas rötter står i en

näringslösning eller i ett inert odlingsmedium till vilket en näringslösning tillsätts, ska vara förbjuden.

1.3

Genom undantag från punkt 1.1 ska produktion av groddar genom att fukta frön och produktion av endiver,

inbegripet genom nedsänkning i klart vatten, vara tillåten.

1.4

Genom undantag från punkt 1.1 ska följande metoder vara tillåtna:

a) Odling av växter för produktion av prydnadsväxter och örter som säljs i kruka till slutkonsumenten.

b) Odling av grodd- eller utplanteringsplantor i behållare för vidare omplantering.

1.5

Genom undantag från punkt 1.1 ska odling av grödor i avgränsade bäddar endast vara tillåten på sådana ytor

som certifierats som ekologiska för detta bruk före den 28 juni 2017 i Finland, Sverige och Danmark. Ingen

utökning av dessa ytor ska vara tillåten.

Detta undantag ska upphöra att gälla den 31 december 2030.

Senast den 31 december 2025 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om

användningen av avgränsade bäddar inom ekologiskt jordbruk. Denna rapport får vid behov åtföljas av ett

lagstiftningsförslag vad gäller användningen av avgränsade bäddar inom ekologiskt jordbruk.

1.6

Alla växtproduktionsmetoder som används ska förebygga eller minimera förorening av miljön.

1.7 Omställning

1.7.1

För att växter och växtprodukter ska betraktas som ekologiska produkter ska de produktionsregler som fast­

ställs i denna förordning ha tillämpats med avseende på skiftena under en omställningsperiod på minst två år

före sådd eller, i fråga om betesmark eller fleråriga foderväxter, minst två år innan de används som ekologiskt

foder eller, i fråga om annan flerårig gröda än foderväxter, minst tre år före första skörden av ekologiska

produkter.

1.7.2

I de fall där marken eller ett eller flera skiften av denna mark har förorenats med produkter eller ämnen som

inte är tillåtna i ekologisk produktion, får den behöriga myndigheten besluta att förlänga omställningsperioden

för det eller de berörda skiftena efter den period som anges i punkt 1.7.1.

1.7.3

Om det är fråga om behandling med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion, ska

den behöriga myndigheten kräva en ny omställningsperiod i enlighet med punkt 1.7.1.

Perioden får förkortas i följande två fall:

a) Om behandlingen med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion ingår i en

bekämpningsåtgärd mot skadegörare eller ogräs, inklusive karantänskadegörare och invasiva arter, vilken

medlemsstatens behöriga myndighet har föreskrivit som obligatorisk.

b) Om behandlingen med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion ingår i veten­

skapliga försök som har godkänts av medlemsstatens behöriga myndighet.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/57

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

99

1.7.4

Omställningsperiodens längd ska i de fall som avses i punkterna 1.7.2 och 1.7.3 fastställas med hänsyn till

följande krav:

a) Nedbrytningen av produkten eller ämnet i fråga ska ge garantier för att det vid utgången av omställnings­

perioden endast återstår en obetydlig mängd rester i jorden och, om det rör sig om en flerårig gröda, i

växten.

b) Den skörd som följer efter behandlingen får inte släppas ut på marknaden som ekologiska produkter eller

produkter under omställning.

1.7.4.1 Medlemsstaterna ska informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna om eventuella beslut som de

fattar som fastställer obligatoriska åtgärder avseende behandling med produkter eller ämnen som inte är tillåtna

i ekologisk produktion.

1.7.4.2 Vid behandling med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion ska punkt 1.7.5 b inte

gälla.

1.7.5

För omställning av mark för ekologisk animalieproduktion

a) ska omställningsreglerna tillämpas på hela den del av produktionsenheten där djurfoder produceras,

b) utan hinder av led a får omställningsperioden minskas till ett år för betesmarker och utomhusrastgårdar

som används av icke växtätande arter.

1.8

Ursprung för växter och växtförökningsmaterial

1.8.1

För produktion av växter och andra växtprodukter än växtförökningsmaterial får endast ekologiskt växtför­

ökningsmaterial användas.

1.8.2

För erhållande av ekologiskt växtförökningsmaterial som ska användas för produktion av andra produkter än

växtförökningsmaterial ska moderplantan och, i förekommande fall, andra plantor avsedda för produktion av

växtförökningsmaterial ha producerats i enlighet med denna förordning i minst en generation eller, när det

gäller fleråriga växter, i minst en generation under två odlingssäsonger.

1.8.3

När aktörer väljer ekologiskt växtförökningsmaterial ska de i första hand välja ekologiskt växtförökningsmate­

rial som lämpar sig för ekologiskt jordbruk.

1.8.4

Ekologisk växtförädling ska, för produktion av ekologiska sorter som lämpar sig för ekologisk produktion, ske

under ekologiska förhållanden och inriktas på stärkande av den genetiska mångfalden, förlitande på naturlig

fortplantningsförmåga samt odlingsutfall, sjukdomsresistens och anpassning till olika lokala jordmåns- och

klimatförhållanden.

All förökning utom meristemkultur ska ske enligt certifierad ekologisk produktion.

1.8.5

Användning av växtförökningsmaterial under omställning och icke-ekologiskt växtförökningsmaterial

1.8.5.1 Genom undantag från punkt 1.8.1 får de behöriga myndigheterna godkänna användning av växtföröknings­

material som är under omställning eller som är icke-ekologiskt på de villkor som fastställs i punkterna 1.8.5.3,

1.8.5.4 och 1.8.5.5, om de insamlade uppgifterna i den databas som avses i artikel 26.1 eller det system som

avses i artikel 26.2 a visar att aktörens kvalitativa eller kvantitativa behov av relevant ekologiskt växtföröknings­

material, exklusive groddplantor, inte är tillgodosedda.

Innan aktörer begär ett sådant undantag ska de konsultera den databas som avses i artikel 26.1 eller det system

som avses i artikel 26.2 a för att verifiera om begäran är motiverad.

1.8.5.2 Kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 46.1 får godkänna att aktörer i

tredjeländer använder växtförökningsmaterial som är under omställning eller som är icke-ekologiskt i en

ekologisk produktionsenhet, om ekologiskt växtförökningsmaterial inte är tillgängligt i tillräcklig mängd eller

av tillräckligt hög kvalitet på territoriet i det tredjeland där aktören är etablerad, på de villkor som fastställs i

punkterna 1.8.5.3, 1.8.5.4 och 1.8.5.5.

1.8.5.3 Icke-ekologiskt växtförökningsmaterial får inte behandlas med andra växtskyddsprodukter än sådana som är

godkända för behandling av utsäde i enlighet med artikel 24.1 i denna förordning, om inte den behöriga

myndigheten i den berörda medlemsstaten av växtskyddsskäl i enlighet med förordning (EU) 2016/2031

föreskrivit kemisk behandling för alla sorter av en viss art i det område där växtförökningsmaterialet kommer

att användas.

1.8.5.4 Godkännandet av användning av växtförökningsmaterial som är under omställning eller som är icke-ekologiskt

ska ges innan grödan sås.

SV

L 150/58

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

100

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

1.8.5.5 Godkännandet av användning av växtförökningsmaterial som är under omställning eller som är icke-ekologiskt

ska endast ges enskilda användare för en säsong i taget, och den behöriga myndighet som är ansvarig för

godkännanden ska förteckna mängden godkänt växtförökningsmaterial.

1.9

Markvård och gödsling

1.9.1

I ekologisk växtproduktion ska jordbearbetnings- och odlingsmetoder användas som bevarar eller ökar mäng­

den organiskt material i jorden, ökar jordens strukturstabilitet och biologiska mångfald samt förebygger jord­

packning och jorderosion.

1.9.2

Jordens bördighet och biologiska aktivitet ska bibehållas och ökas

a) genom fleråriga växtföljder, inklusive genom användning av baljväxtgrödor som obligatorisk huvudgröda

eller täckgröda vid växelbruk och andra gröngödselgrödor, utom när det rör sig om gräsmark eller fleråriga

foderväxter,

b) genom kortsiktiga gröngödselgrödor och baljväxter samt genom användning av växtmångfald, när det rör

sig om växthus eller andra fleråriga grödor än foderväxter, och

c) i samtliga fall genom tillförsel av stallgödsel eller organiskt material från ekologisk produktion, båda

företrädesvis komposterade.

1.9.3

Om växternas näringsbehov inte kan tillgodoses genom de åtgärder som fastställs i punkterna 1.9.1 och 1.9.2,

får endast gödselmedel och jordförbättringsmedel som är godkända för ekologisk produktion enligt artikel 24

användas och detta bara i den omfattning som är nödvändig. Aktörerna ska dokumentera användningen av

dessa produkter.

1.9.4

Den totala mängd stallgödsel, enligt definitionen i direktiv 91/676/EEG, som används på produktionsenheterna

under omställning och de ekologiska produktionsenheterna får inte överstiga 170 kg kväve per år/hektar

utnyttjad jordbruksareal. Gränsvärdet ska endast gälla för användningen av stallgödsel, torkad stallgödsel

och torkad fjäderfägödsel, komposterade exkrement från djur, inbegripet fjäderfägödsel, komposterad stall­

gödsel och flytande exkrement från djur.

1.9.5

De som driver jordbruksföretag får för spridning av överskottsgödsel från ekologiska produktionsenheter

uteslutande ingå skriftliga samarbetsavtal med andra som driver jordbruksföretag och företag som uppfyller

reglerna för ekologisk produktion. Det gränsvärde som avses i punkt 1.9.4 ska beräknas på grundval av

samtliga ekologiska produktionsenheter som ingår i ett sådant samarbete.

1.9.6

Preparat av mikroorganismer får användas för att förbättra jordens allmänna tillstånd eller tillgängligheten av

på näringsämnen i jorden eller till grödan.

1.9.7

För att stimulera kompostering får lämpliga preparat som bygger på mikroorganismer eller växter användas.

1.9.8

Oorganiska kvävegödselmedel får inte användas.

1.9.9

Biodynamiska preparat får användas.

1.10

Hantering av skadegörare och ogräs

1.10.1

Skyddet mot skador som orsakas av skadegörare och ogräs ska främst baseras på följande:

— Naturliga fiender.

— Valet av arter, sorter och heterogent material.

— Växelföljd.

— Odlingstekniker som bioångning och mekaniska och fysikaliska metoder.

— Värmebehandlingar, som insolation och, om det rör sig om skyddade grödor, ytlig ångbehandling av jorden

(maximalt till 10 centimeters djup).

1.10.2

Om växterna inte på ett tillfredsställande sätt kan skyddas mot skadegörare med de metoder som anges i punkt

1.10.1 eller om det är fråga om ett fastställt hot mot en gröda, får endast produkter och ämnen som godkänts

för ekologisk produktion enligt artiklarna 9 och 24 användas och detta endast i den utsträckning som är

nödvändig. Aktörerna ska dokumentera behovet av användning av sådana produkter.

1.10.3 När det gäller produkter och ämnen som används i fällor eller dispensrar för produkter och ämnen utom

feromondispensrar, ska fällorna eller dispensrarna förhindra att produkterna och ämnena släpps ut i omgiv­

ningen och att de kommer i kontakt med de grödor som odlas. Alla fällor, inbegripet feromonfällor, ska

samlas in efter användning och omhändertas på ett säkert sätt.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/59

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

101

1.11

Rengörings- och desinfektionsmedel

För rengöring och desinfektion får endast sådana rengörings- och desinfektionsmedel användas i växtodling

som godkänts för ekologisk produktion enligt artikel 24.

1.12 Dokumentationsplikt

Aktörerna ska dokumentera de berörda skiftena och storleken på skörden.

1.13

Beredning av obearbetade produkter

Om annan typ av beredning än bearbetning utförs på växter, ska de allmänna kraven i del IV punkterna 1.2,

1.3, 1.4, 1.5 och 2.2.3 i tillämpliga delar gälla för sådan beredning.

2.

Detaljerade regler för specifika växter och växtprodukter

2.1

Regler för svampproduktion

Substrat får användas för svampproduktion, om de endast består av följande komponenter:

a) Stallgödsel och exkrement från djur

i) antingen från ekologiska produktionsenheter eller från enheter under omställning under andra omställ­

ningsåret, eller

ii) enligt vad som avses i punkt 1.9.3, dock endast när den produkt som avses i led i inte är tillgänglig och

förutsatt att denna stallgödsel och dessa exkrement från djur inte utgör mer än 25 % av den totala vikten

av substratets komponenter, exklusive ytmaterialet och eventuella tillsatser av vatten, före kompostering.

b) Andra produkter av jordbruksursprung än de som avses i led a från ekologiska produktionsenheter.

c) Torv som inte är behandlad med kemiska produkter.

d) Trä som inte är behandlat med kemiska produkter efter fällning.

e) De mineralprodukter som avses i punkt 1.9.3, vatten och jord.

2.2

Regler för insamling av vilda växter

Insamling av vilda växter och delar av sådana som växer vilt i naturområden, skogar och jordbruksområden

betraktas som ekologisk produktion, förutsatt att

a) områdena under minst en treårsperiod före insamlingen inte har behandlats med andra produkter eller

ämnen än de som har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt artiklarna 9 och 24,

b) insamlingen inte påverkar det naturliga habitatets stabilitet eller artens fortlevnad i insamlingsområdet.

Del II: Regler för animalieproduktion

Utöver de produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 10, 11 och 14 ska de regler som fastställs i denna del gälla för

ekologisk animalieproduktion.

1.

Allmänna bestämmelser

1.1

Förutom vid biodling ska det vara förbjudet med animalieproduktion utan mark, det vill säga att den jord­

brukare som avser att ägna sig åt ekologisk animalieproduktion inte brukar någon jordbruksmark och inte har

ingått ett skriftligt samarbetsavtal med en jordbrukare om användning av ekologiska produktionsenheter eller

produktionsenheter under omställning för djuren i fråga.

1.2 Omställning

1.2.1

Vid samtidigt inledande av omställningen av produktionsenheten, inbegripet betesmark eller mark som an­

vänds för djurfoder, och av djur som hålls vid anläggningen i början av produktionsenhetens omställnings­

period i enlighet med del I punkterna 1.7.1 och 1.7.5 b, får djur och animalieprodukter betraktas som

ekologiska vid utgången av omställningsperioden för produktionsenheten, även om den omställningsperiod

som fastställs i punkt 1.2.2 i denna del för den berörda typen av djur är längre än omställningsperioden för

produktionsenheten.

Genom undantag från punkt 1.4.3.1 får, i händelse av sådan samtidig omställning av produktionen, under

produktionsenhetens omställningsperiod djur som hålls vid anläggningen i början av omställningsperioden ges

omställningsfoder som producerats vid produktionsenheten under omställning under det första omställnings­

året och/eller foder enligt punkt 1.4.3.1 och/eller ekologiskt foder.

SV

L 150/60

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

102

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

Icke-ekologiska djur får införas i en produktionsenhet under omställning efter det att omställningsperioden har

inletts, i enlighet med punkt 1.3.4.

1.2.2

De specifika omställningsperioder som gäller för olika typer av animalieproduktion är följande:

a) Tolv månader för nötkreatur och hästdjur för köttproduktion och under alla omständigheter minst tre

fjärdedelar av djurets livslängd.

b) Sex månader för får, getter och svin och djur för mjölkproduktion.

c) Tio veckor för fjäderfän för köttproduktion vilka införts innan de är tre dagar gamla, utom för pekingankor.

d) Sju veckor för pekingankor som införts innan de är tre dagar gamla.

e) Sex veckor för fjäderfän för äggproduktion vilka införts innan de är tre dagar gamla.

f) Tolv månader för bin.

Under omställningsperioden ska vaxet ersättas med vax från ekologisk biodling.

Icke-ekologiskt bivax får emellertid användas,

i) om bivax från ekologisk biodling inte är tillgängligt på marknaden,

ii) om det är bevisat att det inte är kontaminerat med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i

ekologisk produktion, och

iii) förutsatt att det kommer från cellock.

g) Tre månader för kaniner.

h) Tolv månader för hjortdjur.

1.3

Djurens ursprung

1.3.1

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna om omställning ska ekologiska djur vara födda eller kläckta

och uppvuxna på ekologiska produktionsenheter.

1.3.2

När det gäller uppfödning av ekologiska djur gäller följande:

a) Fortplantningen ska ske med naturliga metoder, men artificiell insemination är tillåten.

b) Fortplantning får inte sättas igång eller hindras genom behandling med hormoner eller andra ämnen med

liknande effekt, såvida det inte är fråga om en form av veterinärmedicinsk behandling av ett enskilt djur.

c) Andra former av artificiell fortplantning, såsom kloning eller överföring av embryon, får inte användas.

d) Valet av djurras ska vara lämpligt i förhållande till principerna för ekologisk odling, säkerställa en hög

djurvälfärd och bidra till att förebygga lidande och till att förhindra att djur behöver stympas.

1.3.3

Aktörer ska, när de väljer raser och linjer, överväga att i första hand välja raser och linjer med en hög grad av

genetisk mångfald samt beakta djurens förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden, deras avelsvärde,

livslängd, livskraft och resistens mot sjukdomar och hälsoproblem, utan att något av detta påverkar deras

välbefinnande. Dessutom ska sådana raser och djurlinjer väljas som gör det möjligt att undvika specifika

sjukdomar eller hälsoproblem som är förknippade med vissa raser eller linjer som används i intensiv produk­

tion, t.ex. svinstressyndromet, som potentiellt kan leda till PSE-kött (Pale Soft Exudative), plötslig död, spontan­

abort och förlossningssvårigheter som kräver kejsarsnitt. I första hand ska inhemska raser och linjer väljas.

För att välja raser och linjer i enlighet med första stycket ska aktörer använda den information som finns

tillgänglig i de system som avses i artikel 26.3.

1.3.4

Användning av icke-ekologiska djur

1.3.4.1 För avelssyften får, genom undantag från punkt 1.3.1, djur som inte är ekologiskt uppfödda införas i en

ekologisk produktionsenhet i de fall då raser riskerar att försvinna från djurhållningen enligt artikel 28.10 b i

förordning (EU) nr 1305/2013 och de akter som antagits på grundval av den förordningen. I de fallen behöver

djuren av de raserna inte nödvändigtvis vara djur som inte fått avkomma.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/61

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

103

1.3.4.2 I samband med förnyelse av bigårdar får, genom undantag från punkt 1.3.1, 20 % per år av bidrottningar och

svärmar/avläggare ersättas med icke-ekologiska bidrottningar och svärmar/avläggare i den ekologiska produk­

tionsenheten, förutsatt att bidrottningarna och svärmarna/avläggarna placeras i kupor med vaxkakor eller

vaxmellanväggar från ekologiska produktionsenheter. En svärm/avläggare eller bidrottning per år får hursom­

helst ersättas av en icke-ekologisk svärm/avläggare eller bidrottning.

1.3.4.3 När en flock sätts samman för första gången, förnyas eller sätts samman på nytt, och jordbrukarnas kvalitativa

och kvantitativa behov inte går att tillgodose, får den behöriga myndigheten, genom undantag från punkt

1.3.1, besluta att icke-ekologiskt uppfödda fjäderfän får införlivas i en ekologisk produktionsenhet för fjäderfä,

förutsatt att värphöns och fjäderfä för köttproduktion är yngre än tre dagar. Produkter från dem får endast

betraktas som ekologiska förutsatt att den omställningsperiod som anges i punkt 1.2 iakttas.

1.3.4.4 Om de uppgifter som samlas in i enlighet med det system som avses i artikel 26.2 b visar att jordbrukarens

kvalitativa eller kvantitativa behov i fråga om ekologiska djur inte är tillgodosedda, får de behöriga myndig­

heterna genom undantag från punkt 1.3.1 godkänna att icke-ekologiska djur förs in på en ekologisk produk­

tionsenhet, förutsatt att villkoren i punkterna 1.3.4.4.1–1.3.4.4.4 uppfylls.

Jordbrukare ska innan de begär ett sådant undantag konsultera de uppgifter som samlats in i det system som

avses i artikel 26.2 b för att verifiera om begäran är motiverad.

När det gäller aktörer i tredjeländer får kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts i enlighet med

artikel 46.1 godkänna att icke-ekologiska djur förs in på en ekologisk produktionsenhet, om ekologiska djur

inte finns tillgängliga i tillräcklig mängd eller av tillräckligt hög kvalitet på territoriet i det land där aktören är

etablerad.

1.3.4.4.1 Unga icke-ekologiska djur får för avelssyften införas när en hjord eller besättning sätts samman för första

gången. De ska födas upp i enlighet med reglerna för ekologisk produktion direkt efter det att de är avvanda.

Dessutom gäller följande begränsningar vid den tidpunkt då dessa djur förs in i besättningen eller hjorden:

a) Nötkreatur, hästdjur och hjortdjur ska vara yngre än sex månader.

b) Får och getter ska vara yngre än sextio dagar.

c) Svin ska väga mindre än 35 kg.

d) Kaniner ska vara yngre än tre månader.

1.3.4.4.2 Icke-ekologiska vuxna honor som inte fått ungar och icke-ekologiska hanar får för avelssyften införas vid

förnyelse av en besättning eller hjord. De ska i fortsättningen födas upp i enlighet med reglerna för ekologisk

produktion. Dessutom ska följande begränsningar gälla för antalet honor per år:

a) Högst 10 % av andelen vuxna hästdjur eller nötkreatur och 20 % av vuxna svin, får, getter, kaniner och

hjortdjur får införas.

b) För enheter med färre än 10 hästdjur, hjortdjur eller nötkreatur eller kaniner, eller med färre än fem svin, får

eller getter ska all förnyelse begränsas till högst ett djur per år.

1.3.4.4.3 De procentandelar som avses i punkt 1.3.4.4.2 får ökas upp till 40 % förutsatt att den behöriga myndigheten

har bekräftat att något av följande villkor uppfylls:

a) En väsentlig utökning av djurhållningen har ägt rum.

b) En djurras har ersatts med en annan.

c) En ny djurspecialisering har utvecklats.

1.3.4.4.4 I de fall som avses i punkterna 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2, och 1.3.4.4.3 får icke-ekologiska djur endast betraktas som

ekologiska förutsatt att den omställningsperiod som anges i punkt 1.2 i denna bilaga har följts. Den omställ­

ningsperiod som fastställs i punkt 1.2.2 ska tidigast inledas när djuren införs i produktionsenheten under

omställning.

1.3.4.4.5 I de fall som avses i punkterna 1.3.4.4.1–1.3.4.4.4 ska icke-ekologiska djur antingen hållas åtskilda från andra

djur eller vara identifierbara fram till och med utgången av den omställningsperiod som avses i punkt 1.3.4.4.4.

SV

L 150/62

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

104

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

1.4 Utfodring

1.4.1

Allmänna utfodringskrav

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) Foder till djuren ska i första hand anskaffas från det jordbruksföretag där djuren hålls eller från ekologiska

produktionsenheter eller produktionsenheter under omställning tillhörande andra jordbruksföretag i samma

region.

b) Djuren ska ges ekologiskt foder eller omställningsfoder som uppfyller deras näringsbehov under de olika

utvecklingsstadierna. Restriktiv utfodring får inte förekomma inom animalieproduktionen såvida det inte är

motiverat av veterinärmedicinska skäl.

c) Djur får inte hållas under sådana förhållanden eller på en sådan diet som kan främja uppkomsten av anemi.

d) Gödningsmetoder ska alltid respektera de normala utfodringsmönstren för varje art och djurens välbefin­

nande under alla skeden av uppfödningsprocessen. Tvångsmatning är förbjuden.

e) Med undantag av svin, fjäderfän och bin ska djuren alltid ha tillgång till bete närhelst förhållandena så

tillåter eller ska alltid ha tillgång till grovfoder.

f) Det är förbjudet att använda tillväxtfrämjande medel och syntetiska aminosyror.

g) Diande djur ska helst utfodras med modersmjölk under en minimiperiod fastställd av kommissionen i

enlighet med artikel 14.3 a. Mjölkersättning som innehåller kemiskt syntetiserade komponenter eller kom­

ponenter av vegetabiliskt ursprung får inte användas under denna period.

h) Foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung i alger eller jäst ska vara eko­

logiska.

i) Icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung i alger eller jäst,

foderråvaror av mikrobiellt eller mineraliskt ursprung, fodertillsatser och processhjälpmedel får användas

endast om de har godkänts för användning i ekologisk produktion i enlighet med artikel 24.

1.4.2 Bete

1.4.2.1 Bete på ekologisk mark

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1.4.2.2 ska ekologiska djur beta på ekologisk mark. Icke-

ekologiska djur får dock under en begränsad period varje år utnyttja ekologiskt bete, förutsatt att de har

uppfötts på ett miljövänligt sätt på mark med stöd i artiklarna 23, 25, 28, 30, 31 och 34 i förordning (EU)

nr 1305/2013 och att de inte hålls på den ekologiska marken samtidigt som ekologiska djur.

1.4.2.2 Bete på allmänning och växling av betesområde

1.4.2.2.1 Ekologiska djur får beta på allmänning, förutsatt att

a) allmänningen under minst tre år inte har behandlats med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i

ekologisk produktion,

b) de icke-ekologiska djur som betar på allmänningen har uppfötts på ett miljövänligt sätt på mark med stöd i

artiklarna 23, 25, 28, 30, 31 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013,

c) animalieprodukter från ekologiska djur producerade under den period dessa djur betade på allmänningen

betraktas inte som ekologiska produkter, såvida det inte kan bevisas att dessa djur på ett lämpligt sätt har

skilts från de icke-ekologiska djuren.

1.4.2.2.2 Under perioden med växling av betesområde får ekologiska djur beta på icke-ekologisk mark när de drivs från

ett betesområde till ett annat. Under denna period ska de ekologiska djuren hållas åtskilda från de andra djuren.

Intag av icke-ekologiskt foder i form av gräs eller annan växtlighet som djuren betar ska tillåtas

a) i högst 35 dagar, vari inbegrips den tid det tar att driva djuren både till och från området, eller

b) om det rör sig om högst 10 % av den totala foderransonen per år beräknat som procentandel av torr­

substansen i foder av jordbruksursprung.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/63

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

105

1.4.3 Omställningsfoder

1.4.3.1 För jordbruksföretag som ägnar sig år animalieproduktion gäller följande:

a) Upp till i genomsnitt 25 % av foderblandningen i foderransonerna får utgöras av omställningsfoder från det

andra omställningsåret. Denna procentandel får ökas till 100 % om detta omställningsfoder kommer från

det jordbruksföretag där djuren hålls.

b) Upp till 20 % av den sammanlagda genomsnittsmängden av djurens foder får utgöras av bete på eller skörd

från permanent betesmark, skiften för fleråriga foderväxter eller proteingrödor sådda på ekologiskt odlad

mark som befinner sig under det första omställningsåret, förutsatt att denna mark ingår i själva jordbruks­

företaget.

Om båda de typer av omställningsfoder som avses i leden a och b används för utfodringen får den samman­

lagda andelen av sådant foder inte överskrida den andel som fastställs i led a.

1.4.3.2 Uppgifterna i punkt 1.4.3.1 ska beräknas årligen som en procentandel av torrsubstansen i foder av vegetabiliskt

ursprung.

1.5

Hälso- och sjukvård

1.5.1

Förebyggande av sjukdomar

1.5.1.1 Sjukdomsförebyggande åtgärder ska baseras på urvalet av raser och stammar, djurhållningspraxis, foder av hög

kvalitet, motion, lämplig djurtäthet samt tillräckliga och lämpliga utrymmen för djuren under förhållanden med

god hygien.

1.5.1.2 Immunologiska veterinärmedicinska läkemedel får användas.

1.5.1.3 Kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika och bolusar av

kemisk-syntetiskt framställda allopatiska molekyler, får inte användas för förebyggande vård.

1.5.1.4 Substanser för att stimulera tillväxt eller produktion (inklusive antibiotika, koccidiostatika och andra artificiella

medel för att stimulera tillväxt) samt hormoner eller liknande ämnen för att kontrollera fortplantning eller för

andra ändamål (till exempel brunstsynkronisering) får inte användas.

1.5.1.5 När djur kommer från icke-ekologiska produktionsenheter, ska särskilda åtgärder såsom screeningtester och

karantänperioder tillämpas, beroende på lokala förhållanden.

1.5.1.6 För rengöring och desinfektion får endast sådana medel för rengöring- och desinfektion av byggnader och

anläggningar avsedda för djur som godkänts för ekologisk produktion enligt artikel 24 användas.

1.5.1.7 Byggnader, fållor, utrustning och redskap ska rengöras ordentligt och desinficeras för att hindra återinfektion

och att sjukdomsspridande organismer utvecklas. Avföring, urin och ej uppätet eller utspillt foder ska avlägsnas

så ofta som det är nödvändigt för att minska lukten och undvika att insekter och gnagare lockas dit.

Rodenticider (får endast användas i fällor) och de produkter och substanser som är godkända enligt artiklarna

9 och 24 för ekologisk produktion får användas för bekämpning av insekter och andra skadedjur i byggnader

och andra anläggningar där djur vistas.

1.5.2 Veterinärbehandling

1.5.2.1 Om ett djur blir sjukt eller skadat trots sjukdomsförebyggande åtgärder ska det behandlas omedelbart.

1.5.2.2 Sjukdomar ska behandlas omedelbart för att förhindra att djuren lider. Kemisk-syntetiskt framställda allopatiska

veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika, får användas vid behov, på stränga villkor och under

överinseende av en veterinär, när fytoterapeutiska, homeopatiska och andra produkter är olämpliga. I synnerhet

ska begränsningar med avseende på behandlingsomgångar och karenstid fastställas.

1.5.2.3 Foderråvaror av mineraliskt ursprung som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produk­

tion, fodertillsatser som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion och fytoterapeu­

tiska och homeopatiska produkter ska hellre användas än behandling med kemisk-syntetiskt framställda allopa­

tiska veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika, förutsatt att de har en effektiv terapeutisk verkan på

den djurart och under de förhållanden som behandlingen är avsedd för.

SV

L 150/64

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

106

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

1.5.2.4 Om ett djur eller en grupp djur som under tolv månader har genomgått mer än tre behandlingsomgångar med

kemisk-syntetiskt framställda allopatiska veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika, eller mer än en

behandlingsomgång om deras produktiva livscykel är kortare än ett år, med undantag av vaccinationer,

parasitbekämpning och obligatoriska bekämpningsprogram, får de berörda djuren eller produkter som kommer

från sådana djur inte säljas som ekologiska produkter och djuren måste genomgå de omställningsperioder som

avses i punkt 1.2.

1.5.2.5 Karenstiden mellan den sista dosen av ett kemisk-syntetiskt framställt allopatiskt veterinärmedicinskt läkemedel,

inbegripet antibiotika, som ges till djur vid normal användning och produktionen av ekologiskt producerade

livsmedel från sådana djur ska vara dubbelt så lång som karenstiden enligt artikel 11 i direktiv 2001/82/EG och

minst 48 timmar.

1.5.2.6 Behandlingar för att skydda människors och djurs hälsa som krävs enligt unionslagstiftningen ska vara tillåtna.

1.6

Inhysning och djurhållningspraxis

1.6.1

Byggnadens isolering, uppvärmning och ventilation ska säkerställa att luftcirkulationen, halten av damm,

temperaturen, den relativa luftfuktigheten och gaskoncentrationen hålls inom gränser som säkerställer djurens

välbefinnande. Byggnaden ska ha god naturlig ventilation och medge stort dagsljusinsläpp.

1.6.2

Byggnader avsedda för djur ska inte vara obligatoriska i områden med sådana klimatförhållanden att djuren

kan vistas utomhus. I dessa fall ska djuren ha tillgång till skydd eller skuggade områden, där de kan söka skydd

mot väder och vind.

1.6.3

Djurtätheten i byggnader ska tillgodose djurens bekvämlighet, välbefinnande och artspecifika behov, vilka i

synnerhet beror på djurens art, ras och ålder. Hänsyn ska också tas till djurens beteendemässiga behov, som i

synnerhet beror på gruppens storlek och djurens kön. Djurtätheten ska säkerställa djurens välbefinnande,

genom att de får tillräckligt med utrymme för att stå naturligt, röra sig, lätt kunna lägga sig ned, vända sig,

utföra kroppsvårdande beteende, inta alla naturliga ställningar och göra alla naturliga rörelser som att sträcka

på sig och flaxa med vingarna.

1.6.4

Det minsta utrymme inomhus och utomhus och de tekniska specifikationer rörande inhysning som föreskrivs i

de genomförandeakter som avses i artikel 14.3 ska följas.

1.6.5

Utomhusrastgårdar får vara delvis övertäckta. Verandor ska inte betraktas som utomhusområden.

1.6.6

Den totala djurtätheten får inte överstiga gränsvärdet på 170 kg organiskt kväve per år och hektar jordbruks­

mark.

1.6.7

För att bestämma den lämpliga djurtäthet som avses i punkt 1.6.6 ska den behöriga myndigheten fastställa hur

många djurenheter som motsvarar det gränsvärde som avses i punkt 1.6.6 i förhållande till de uppgifter som

fastställts för vart och ett av de specifika kraven för typen av animalieproduktion.

1.6.8

Burar, fållor och flatdeck-burar för att föda upp djur får inte användas för någon djurart.

1.6.9

När djur får individuell veterinärbehandling ska de hållas i utrymmen som har ett helt golv och ströbädd eller

annan lämplig bädd. Djuren ska enkelt kunna vända sig och bekvämt ligga ner i hela sin längd.

1.6.10

Det ska inte vara tillåtet att föda upp ekologiska djur i en hage med mycket våt eller sank mark.

1.7 Djurvälfärd

1.7.1

Personer som håller djur och hanterar djur under transport och slakt ska ha nödvändiga bas- och yrkes­

kunskaper när det gäller djurhälsa och djurvälfärd och ska ha genomgått lämplig utbildning i överensstämmelse

med vad som krävs i särskilt rådets förordning (EG) nr 1/2005 ( 1 ) och rådets förordning (EG) nr

1099/2009 (

2

), så att en korrekt tillämpning av bestämmelserna i denna förordning säkerställs.

1.7.2

Djurhållningspraxis, inklusive djurtäthet, och inhysningsförhållandena ska säkerställa att djurens utvecklings­

mässiga, fysiologiska och etologiska behov tillgodoses.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/65

( 1 ) Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande

förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

( 2 ) Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (EUT L 303,

18.11.2009, s. 1).

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

107

1.7.3

Djuren ska ha permanent tillgång till utomhusområden så att de har möjlighet att röra på sig, företrädesvis

bete, närhelst väder och säsong och markbeskaffenhet möjliggör detta, såvida inte inskränkningar och för­

pliktelser som rör skyddet av människors och djurs hälsa har införts på grundval av unionslagstiftningen.

1.7.4

Antalet djur ska begränsas för att minska överbetning, markförstöring, erosion eller föroreningar som orsakas

av djuren eller spridningen av deras gödsel.

1.7.5

Det ska vara förbjudet att tjudra eller isolera djuren, utom enskilda djur under en begränsad period och i den

utsträckning det är motiverat av veterinärmedicinska skäl. Det får endast vara tillåtet att isolera djuren under en

begränsad tid, när personalens säkerhet äventyras eller av djurvälfärdsdjurvälfärdsskäl. De behöriga myndighe­

terna får godkänna att nötkreatur på jordbruksföretag med högst 50 djur (med undantag för ungdjur) tjudras

om det inte är möjligt att hålla djuren i grupper som är lämpade för deras beteendemässiga behov, under

förutsättning att de har tillgång till bete under betesperioden och minst två gånger i veckan får tillgång till

utomhusområden, när bete inte är möjligt.

1.7.6

Djurtransporternas tidslängd ska minimeras.

1.7.7

Allt lidande och all smärta och plåga ska undvikas och minimeras under djurens hela liv, inklusive vid

tidpunkten för slakt.

1.7.8

Med förbehåll för utvecklingen av unionslagstiftningen om djurskydd, får svanskupering av får, näbbtrimning

under djurets första tre dagar och avhorning undantagsvis tillåtas i enskilda fall, om det förbättrar djurens

hälsa, välbefinnande eller hygien eller när personalens säkerhet annars skulle äventyras. Avlägsnande av

hornanlag får tillåtas endast i enskilda fall, om det förbättrar djurens hälsa, välbefinnande eller hygien eller

när personalens säkerhet annars skulle äventyras. Den behöriga myndigheten ska godkänna dessa ingrepp

endast om aktören vederbörligen har anmält och motiverat ingreppen till den behöriga myndigheten och

om ingreppen ska utföras av kvalificerad personal.

1.7.9

Djurens lidande ska minimeras genom användning av adekvat smärtlindring eller bedövning och/eller genom

att ingrepp endast görs vid den för djuren lämpligaste åldern och utförs av kvalificerad personal.

1.7.10

Kirurgisk kastrering ska vara tillåten för att bibehålla produkternas kvalitet och traditionella produktionsmeto­

der, men endast på de villkor som anges i punkt 1.7.9.

1.7.11 Lastning och lossning av djur ska genomföras utan användning av någon form av elektrisk eller annan

smärtsam stimulans för att tvinga djuren. Det ska vara förbjudet att använda allopatiska lugnande medel

före eller under transporten.

1.8

Beredning av obearbetade produkter

Om annan typ av beredning än bearbetning utförs på djur ska de allmänna kraven i del IV punkterna 1.2, 1.3,

1.4 och 1.5 i tillämpliga delar gälla för sådan beredning.

1.9

Ytterligare allmänna regler

1.9.1

För nötkreatur, får, getter och hästdjur

1.9.1.1 Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) Minst 60 % av fodret ska komma från det egna jordbruket eller, om detta inte är möjligt eller om sådant

foder saknas, produceras i samarbete med andra ekologiska eller under omställning befinnande sig pro­

duktionsenheter och foderaktörer med användning av foder och foderråvaror från samma region. Denna

procentandel ska höjas till 70 % från och med den 1 januari 2023.

b) Djuren ska ha tillgång till betesmark för bete när förhållandena tillåter detta.

c) Utan att det påverkar tillämpningen av led b ska handjur av nötkreatur som är äldre än ett år ha tillgång till

betesmark eller ett utomhusområde.

d) I fall där djuren har tillgång till bete under betesperioden och där systemet för djurhållning inomhus under

vintern ger rörelsefrihet åt djuren kan dispens ges från kravet på utomhusrastgårdar under vintermånaderna.

e) Uppfödningssystemen ska bygga på maximalt utnyttjande av betesmark beroende på tillgången till betes­

mark under de olika årstiderna.

SV

L 150/66

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

108

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

f) Minst 60 % av torrsubstansen i dagliga foderransoner ska utgöras av grovfoder, färskt eller torkat foder eller

ensilage. Denna procentandel får sänkas till 50 % för mjölkproducerande djur under en period av högst tre

månader tidigt i laktationen.

1.9.1.2 Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) Byggnader ska ha släta men inte hala golv.

b) Byggnaderna ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som är tillräckligt stor och som ska bestå av

helt golv utan spalt. Rymliga torra bäddar av strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller

annat lämpligt naturligt material. Ströet får förbättras och berikas med de mineralprodukter som är tillåtna

enligt artikel 24 som gödselmedel eller jordförbättringsmedel i ekologisk produktion.

c) Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.1 första stycket a och andra stycket i rådets direktiv

2008/119/EG ( 1 ) ska det vara förbjudet att inhysa kalvar i individuella fållor efter det att dessa är äldre

än en vecka, utom i fråga om enskilda djur under en begränsad period och om detta är befogat av

veterinärmedicinska skäl.

d) När en kalv får individuell veterinärbehandling ska den hållas i utrymmen som har ett helt golv och

ströbädd. Kalven ska enkelt kunna vända sig och bekvämt ligga ner i hela sin längd.

1.9.2

För hjortdjur

1.9.2.1 Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) Minst 60 % av fodret ska komma från det egna jordbruket eller, om detta inte är möjligt eller om sådant

foder saknas, produceras i samarbete med andra ekologiska eller under omställning befinnande sig pro­

duktionsenheter och foderaktörer med användning av foder och foderråvaror från samma region. Denna

procentandel ska höjas till 70 % från och med den 1 januari 2023.

b) Djuren ska ha tillgång till betesmark för bete när förhållandena tillåter detta.

c) Där djuren har tillgång till bete under betesperioden och där systemet för djurhållning inomhus under

vintern ger rörelsefrihet åt djuren får dispens ges från kravet på utomhusrastgårdar under vintermånaderna.

d) Uppfödningssystemen ska bygga på maximalt utnyttjande av betesmark beroende på tillgången till betes­

mark under de olika årstiderna.

e) Minst 60 % av torrsubstansen i dagliga foderransoner ska utgöras av grovfoder, färskt eller torkat foder eller

ensilage. Denna andel får sänkas till 50 % för mjölkproducerande hjortdjur av honkön under en period av

högst tre månader tidigt i laktationen.

f) Naturbete ska tillhandahållas i en hage under vegetationsperioden. Hagar som inte kan ge foder genom bete

under vegetationsperioden ska inte vara tillåtna.

g) Utfodring ska endast vara tillåten vid brist på bete på grund av dåliga väderförhållanden.

h) Djur som hålls för animalieproduktion i en hage ska ha tillgång till rent och friskt vatten. I avsaknad av en

naturlig vattenkälla som är lätt tillgänglig för djuren ska vattenställen tillhandahållas.

1.9.2.2 Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) Hjortdjur ska förses med gömställen, skydd och stängsel som inte skadar djuren.

b) I hägn för kronhjortar ska djuren kunna rulla sig i lera för att rykta huden och reglera kroppstemperaturen.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/67

( 1 ) Rådets direktiv 2008/119/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurvälfärdskrav för kalvar (EUT L 10, 15.1.2009,

s. 7).

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

109

c) Byggnader ska ha släta men inte hala golv.

d) Byggnader ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och/eller viloplats som är tillräckligt stor och som ska bestå

av helt golv utan spalt. Rymliga torra bäddar av strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller

annat lämpligt naturmaterial. Ströet får förbättras och berikas med de mineralprodukter som är tillåtna

enligt artikel 19 som gödselmedel eller jordförbättringsmedel i ekologisk produktion.

e) Utfodringsplatserna ska inrättas i områden som är skyddade mot vädret och vara tillgängliga både för

djuren och för de personer som sköter dem. Marken där utfodringsplatserna inrättas ska vara fast, och

utfodringsanordningen ska vara takförsedd.

f) Om permanent tillgång till foder inte kan säkerställas ska utfodringsplatserna vara utformade så att alla djur

kan få foder samtidigt.

1.9.3

För svin

1.9.3.1 Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) Minst 30 % av fodret ska komma från det egna jordbruket eller, om detta inte är möjligt eller om sådant

foder saknas, produceras i samarbete med andra ekologiska eller under omställning befinnande sig pro­

duktionsenheter och foderaktörer med användning av foder och foderråvaror från samma region.

b) Grovfoder, färskt eller torkat foder eller ensilage ska ingå i den dagliga foderransonen.

c) Om en jordbrukare inte kan få tag på proteinfoder från uteslutande ekologisk produktion och den behöriga

myndigheten har bekräftat att det inte finns tillgång till ekologiskt proteinfoder i tillräcklig mängd, får icke-

ekologiskt foder användas fram till och med den 31 december 2025 förutsatt att följande villkor är upp­

fyllda:

i) Det är inte tillgängligt i ekologisk form.

ii) Det produceras eller bereds utan kemiska lösningsmedel.

iii) Dess användning begränsas till uppfödning av smågrisar på upp till 35 kg med särskilda proteinför­

eningar.

iv) Den högsta tillåtna procentandelen per 12-månaderperiod för dessa djur överskrider inte 5 %. Procent­

andelen ska beräknas på grundval av torrsubstansinnehållet i foder av jordbruksursprung.

1.9.3.2 Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) Byggnaderna ska ha släta, men inte hala golv.

b) Byggnaderna ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som är tillräckligt stor och som ska bestå av

helt golv utan spalt. Rymliga torra bäddar av strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller

annat lämpligt naturmaterial. Ströet får förbättras och berikas med de mineralprodukter som är tillåtna som

gödselmedel eller jordförbättringsmedel i ekologisk produktion enligt artikel 24.

c) Det ska alltid finnas en bädd av halm eller annat lämpligt material som är stor nog att alla grisar i en fålla

kan ligga ner samtidigt på det mest utrymmeskrävande sättet.

d) Suggor ska hållas i grupp, utom under de sista stadierna av dräktigheten och under digivningstiden, då

suggor ska kunna röra sig fritt i sina fållor och endast får fixeras korta stunder.

e) Utan att det påverkar eventuella ytterligare krav för halm ska suggor några dagar före den beräknade

grisningen ges tillräckligt mycket halm eller annat lämpligt naturligt material för att kunna bygga bo.

f) Svinen ska kunna gödsla och böka på rastgårdar. För bökningen kan olika substrat användas.

SV

L 150/68

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

110

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

1.9.4

För fjäderfän

1.9.4.1 Djurens ursprung

För att förhindra användning av intensiva uppfödningsmetoder ska fjäderfän antingen födas upp tills de når en

lägsta ålder eller komma från långsamt växande fjäderfälinjer som är anpassade för utomhusuppfödning.

Den behöriga myndigheten ska fastställa kriterierna för långsamt växande linjer eller upprätta en förteckning

över sådana linjer och tillhandahålla aktörer, andra medlemsstater och kommissionen denna information.

Om jordbrukaren inte använder långsamt växande fjäderfälinjer ska den lägsta slaktåldern vara

a) 81 dagar för kycklingar,

b) 150 dagar för kapuner,

c) 49 dagar för pekingankor,

d) 70 dagar för honor av myskänder,

e) 84 dagar för hanar av myskänder,

f) 92 dagar för mulardänder,

g) 94 dagar för pärlhöns,

h) 140 dagar för hannar av kalkon och stekgäss, och

i) 100 dagar för honor av kalkon.

1.9.4.2 Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) Minst 30 % av fodret ska komma från det egna jordbruket eller, om detta inte är möjligt eller om sådant

foder saknas, produceras i samarbete med andra produktionsenheter och foderaktörer som är ekologiska

eller under omställning och som använder foder och foderråvaror från samma region.

b) Grovfoder, färskt eller torkat foder eller ensilage ska ingå i den dagliga foderransonen.

c) Om en jordbrukare inte kan få tag på proteinfoder från uteslutande ekologisk produktion för fjäderfäarter

och den behöriga myndigheten har bekräftat att det inte finns tillgång till ekologiskt proteinfoder i tillräcklig

mängd, får icke-ekologiskt proteinfoder användas fram till och med den 31 december 2025 förutsatt att

följande villkor är uppfyllda:

i) Det är inte tillgängligt i ekologisk form.

ii) Det produceras eller bereds utan kemiska lösningsmedel.

iii) Dess användning begränsas till utfodring av unga fjäderfän med särskilda proteinföreningar.

iv) Den högsta tillåtna procentandelen per 12-månadersperiod för dessa djur överskrider inte 5 %. Procent­

andelen ska beräknas på grundval av torrsubstansinnehållet i foder av jordbruksursprung.

1.9.4.3 Djurskydd

Det ska vara förbjudet att plocka levande fjäderfän.

1.9.4.4 Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) Minst en tredjedel av golvytan ska utgöras av helt golv, dvs. inte bestå av spalt eller nät, och vara täckt med

strömaterial, såsom halm, spån, sand eller torv.

b) I byggnader avsedda för värphöns ska en tillräckligt stor del av den golvyta som är tillgänglig för hönsen

vara tillgänglig för uppsamling av hönsspillningen.

c) Byggnaderna ska tömmas på djur mellan varje omgång av fjäderfän som föds upp. Byggnaderna och

tillhörande utrustning ska rengöras och desinficeras under denna tid. För varje omgång fjäderfän som

har fötts upp ska fållorna dessutom lämnas tomma under en period som ska fastställas av medlemsstaterna

för att växtlighet ska kunna växa upp igen. Dessa krav ska inte tillämpas på fjäderfän som inte föds upp i

omgångar, som inte hålls i fållor och som är frigående hela dagen.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/69

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

111

d) Fjäderfän ska ha tillgång till ett utomhusområde under minst en tredjedel av sina liv. Värphöns och

slaktfjäderfän ska emellertid ha tillgång till ett utomhusområde under minst en tredjedel av sitt liv, med

undantag för de tillfällen då det införts tillfälliga begränsningar på grundval av unionslagstiftningen.

e) Fjäderfän ska ha kontinuerlig tillgång till utomhusrastgårdar på dagtid från en så låg ålder som möjligt, då

de fysiologiska och fysiska villkoren tillåter detta, med undantag för de tillfällen då det införts tillfälliga

begränsningar på grundval av unionslagstiftningen.

f) När det gäller avelsfjäderfän och unghöns som är under 18 veckor gamla, om villkoren i punkt 1.7.3 vad

gäller inskränkningar och förpliktelser som rör skyddet av människors och djurs hälsa och som införts på

grundval av unionslagstiftningen uppfylls och hindrar avelsfjäderfän och unghöns som är under 18 veckor

gamla från att få tillgång till utomhusområden, ska genom undantag från punkt 1.6.5 verandor betraktas

som utomhusrastgårdar och i så fall ha ett metallnätstängsel som håller andra fåglar ute.

g) Utomhusrastgårdar för fjäderfän ska ge djuren lätt tillgång till tillräckligt många vattentråg.

h) Utomhusrastgårdar för fjäderfän ska huvudsakligen vara täckta med växtlighet.

i) Om det råder förhållanden som innebär att fodertillgången på området utomhus är begränsad, på grund av

till exempel ett långvarigt snötäcke eller svåra väderförhållanden, ska kompletterande grovfoder ingå i

kosten för fjäderfän.

j) Om fjäderfän hålls inomhus på grund av restriktioner eller skyldigheter som införts på grundval av uni­

onslagstiftningen ska de ha ständig tillgång till tillräckliga mängder grovfoder och passande material så att

deras beteendemässiga behov tillgodoses.

k) Vattenfåglar ska ha tillgång till ett vattendrag, en damm, en sjö eller en bassäng när väderförhållandena och

hygienvillkoren tillåter detta, så att deras artspecifika behov och djurvälfärdskrav uppfylls. Om väderför­

hållandena inte tillåter sådan tillgång, ska de ha tillgång till vatten så att de kan doppa huvudet för att

tvätta fjäderdräkten.

l) Dagsljuset får kompletteras med artificiellt ljus för att ge högst 16 timmar ljus per dag, med en samman­

hängande nattvila utan artificiellt ljus på minst åtta timmar.

m) Det totala användbara utrymmet i fähus för slaktfjäderfä får inte överstiga 1 600 m 2 i någon produktions­

enhet.

n) Högst 3 000 värphöns ska vara tillåtna i en och samma avdelning av ett fjäderfähus.

1.9.5

För kaniner

1.9.5.1 Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) Minst 70 % av fodret ska komma från det egna jordbruket eller, om detta inte är möjligt eller om sådant

foder saknas, produceras i samarbete med andra produktionsenheter och foderaktörer som är ekologiska

eller under omställning och som använder foder och foderråvaror från samma region.

b) Kaniner ska ha tillgång till betesmark för bete när förhållandena tillåter detta.

c) Uppfödningssystemen ska bygga på maximalt utnyttjande av betesmark beroende på tillgången till betes­

mark under de olika årstiderna.

d) Fiberrikt foder såsom halm eller hö ska tillhandahållas då mängden gräs inte är tillräcklig. Grovfoder ska

utgöra minst 60 % av kosten.

1.9.5.2 Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) Byggnaderna ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som är tillräckligt stor och som ska bestå av

helt golv utan spalt. Rymliga torra bäddar av strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller

annat lämpligt naturmaterial. Ströet får förbättras och berikas med de mineralprodukter som är tillåtna som

gödselmedel eller jordförbättringsmedel i ekologisk produktion enligt artikel 24.

b) Kaniner ska hållas i grupper.

SV

L 150/70

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

112

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

c) Kaningårdar ska använda motståndskraftiga raser som är anpassade till utomhusförhållanden.

d) Kaniner ska ha tillgång till följande:

i) En skyddad plats under tak inklusive mörka gömställen.

ii) En rastgård utomhus med växtlighet, helst bete.

iii) En upphöjd plattform som de kan sitta på, antingen inne eller ute.

iv) Material för att bygga bo för alla digivande honor.

1.9.6

För bin

1.9.6.1 Djurens ursprung

Vid biodling ska i första hand Apis mellifera och lokala ekotyper av dessa användas.

1.9.6.2 Utfodring

Följande regler ska gälla för utfodringen:

a) Vid slutet av produktionssäsongen ska tillräckliga förråd av honung och pollen lämnas kvar i kuporna så att

bina överlever vintern.

b) Bisamhällen får endast utfodras om bisamhällets överlevnad är i fara på grund av klimatförhållanden.

Utfodringen ska i dessa fall ske med ekologisk honung, ekologisk sockerlösning eller ekologiskt socker.

1.9.6.3 Hälso- och sjukvård

Följande regler ska gälla för hälso- och sjukvård:

a) För att skydda ramar, bikupor och vaxkakor, i synnerhet mot skadegörare, ska endast rodenticider (som

endast ska användas i fällor) och lämpliga produkter och ämnen som har godkänts enligt artiklarna 9 och

24 för användning i ekologisk produktion tillåtas.

b) Fysikalisk behandling med ånga eller öppen låga ska vara tillåten vid desinficering av bikupor.

c) Det ska bara vara tillåtet att döda drönarlarver för att begränsa angrepp av Varroa destructor.

d) Om samhällena blir sjuka eller angripna trots alla förebyggande åtgärder ska de behandlas omedelbart och

får vid behov placeras i isoleringsbigårdar.

e) Myrsyra, mjölksyra, ättiksyra och oxalsyra samt mentol, tymol, eukalyptol och kamfer får användas vid

angrepp av Varroa destructor.

f) Om det sker behandling med kemisk-syntetiskt framställda allopatiska produkter, inbegripet antibiotika,

förutom produkter och ämnen som har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt artiklarna 9

och 24, ska de behandlade bisamhällena under behandlingen placeras i isoleringsbigårdar, och allt vax ska

ersättas med vax från ekologisk biodling. Därefter ska den omställningsperiod på 12 månader som avses i

punkt 1.2.2 tillämpas för dessa samhällen.

1.9.6.4 Djurskydd

Följande ytterligare regler ska gälla för biodling:

a) Det ska vara förbjudet att döda bin på vaxkakorna som en metod i samband med skörd av biodlings­

produkter.

b) Det ska vara förbjudet att stympa bidrottningar genom till exempel vingklippning.

1.9.6.5 Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) Bikupor ska placeras i områden där nektar- och pollenkällor huvudsakligen består av ekologiskt odlade

grödor eller, i förekommande fall, vilda växter eller icke-ekologiskt förvaltade skogar eller grödor som

endast är behandlade med metoder som ger liten miljöpåverkan.

b) Bikupor skall hållas på tillräckligt avstånd från källor som kan medföra kontaminering av biodlingspro­

dukter eller dålig hälsa för bina.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/71

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

113

c) Bigårdarnas läge ska vara sådant att nektar- och pollenkällorna inom en radie av tre kilometer från

bigårdens läge huvudsakligen består av odlingar med ekologisk produktion, vilda växter eller odlingar

som sköts med metoder som ger liten miljöpåverkan, motsvarande de som anges i artiklarna 28 och 30

i förordning (EU) nr 1305/2013 och som inte kan påverka biodlingens ekologiska status. Detta krav gäller

inte då det inte sker någon blomning, eller då bisamhällena är i vila.

d) Bikuporna och det material som används inom biodlingen ska i huvudsak vara tillverkade av naturmaterial

som inte medför risk för kontaminering av miljön eller produkterna från biodlingen.

e) Bivax till nya mellanväggar ska komma från enheter med ekologisk produktion.

f) Endast naturliga produkter som propolis, vax och vegetabiliska oljor får användas inne i kuporna.

g) Det ska vara förbjudet att använda kemisk-syntetiska repellerande medel när honungen skördas.

h) Det ska vara förbjudet att skörda honung från yngelramar.

i) Biodling i regioner eller områden som av medlemsstaterna definierats som regioner och områden där

ekologisk biodling inte är möjlig ska inte betraktas som ekologisk.

Del III: Regler för produktion av alger och vattenbruksdjur

1.

Allmänna krav

1.1

Verksamheten ska bedrivas på platser utan kontaminering med produkter eller ämnen som inte har godkänts

för användning i ekologisk produktion eller föroreningar som skulle kunna äventyra produkternas ekologiska

karaktär.

1.2

Ekologiska och icke-ekologiska produktionsenheter ska hållas isär på lämpligt sätt och i enlighet med de

eventuella minimiavstånd som fastställts av medlemsstaterna. Särhållningsåtgärderna ska utgå från det naturliga

läget, separata vattenförsörjningssystem, avstånd, tidvatten och den ekologiska produktionsenhetens läge upp-

eller nedströms. Algproduktion och vattenbruksproduktion på platser och i områden som av medlemsstaterna

fastställts som olämpliga för sådan verksamhet ska inte betraktas som ekologisk.

1.3

En miljöbedömning som är lämplig för produktionsenheten ska krävas för all ny verksamhet som är föremål

för en ansökan om ekologisk produktion och producerar mer än 20 ton vattenbruksprodukter per år, för att

fastställa vilka förhållanden som råder i produktionsenheten och dess omedelbara omgivning och de troliga

effekterna av driften. Aktören ska lämna in miljöbedömningen till kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

Innehållet i miljöbedömningen ska baseras på bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv

2011/92/EU ( 1 ). Om produktionsenheten redan varit föremål för en liknande bedömning får den användas

för detta ändamål.

1.4

Det ska inte vara tillåtet att förstöra mangrove.

1.5

Aktören ska lägga fram en plan för hållbar förvaltning för vattenbruk och algskörd i proportion till produk­

tionsenheten.

1.6

Planen ska uppdateras årligen och innehålla uppgifter om verksamhetens miljöeffekter och den miljöövervak­

ning som planeras samt en förteckning över åtgärder som ska vidtas för att minimera de negativa effekterna på

den omgivande vatten- och landmiljön, inklusive i tillämpliga fall utsläpp av näringsämnen i miljön per

produktionscykel eller år. Planen ska innehålla uppgifter om tillsyn och reparation av teknisk utrustning.

1.7

Skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder som vidtas mot rovdjur i enlighet med direktiv 92/43/EEG och

nationella regler ska registreras i planen för hållbar förvaltning.

1.8

I tillämpliga fall ska samordning med närbelägna aktörer äga rum när förvaltningsplanen upprättas.

1.9

Aktörer inom vattenbruk och algproduktion ska som en del av planen för hållbar förvaltning upprätta en plan

för avfallsbegränsning, som ska börja tillämpas när verksamheten inleds. Om möjligt ska spillvärme användas

endast om energin kommer från förnybara källor.

SV

L 150/72

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa

offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).

114

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

1.10

Beredning av obearbetade produkter

Om annan typ av beredande än bearbetning utförs på alger eller vattenbruksdjur ska de allmänna kraven i del

IV punkterna 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 2.2.3 i tillämpliga delar gälla för sådan beredning.

2.

Krav för alger

Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 10, 11 och 15 och om tillämpligt i avsnitt

1 i denna del, ska de regler som fastställs i detta avsnitt gälla för ekologisk insamling och produktion av alger.

Reglerna ska på motsvarande sätt tillämpas på produktion av fytoplankton.

2.1 Omställning

2.1.1

Omställningsperioden för en produktionsenhet för algskörd ska vara sex månader.

2.1.2

Omställningsperioden för en produktionsenhet för algodling ska vara sex månader eller en hel produktion­

scykel, beroende på vilken period som är längst.

2.2

Regler för algproduktion

2.2.1

Insamling av vilda alger och delar av sådana som växer vilt ska betraktas som ekologisk produktion förutsatt

att följande villkor uppfylls:

a) Växtområdena är lämpliga ur hälsosynpunkt och är av hög ekologisk status enligt definitionen i direktiv

2000/60/EG, eller har en kvalitet som är likvärdig med

— produktionsområden av klass A och B enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

854/2004 ( 1 ), till och med den 13 december 2019, eller

— motsvarande klassificeringsområden som anges i de genomförandeakter som kommissionen antar i

enlighet med artikel 18.8 i förordning (EU) 2017/625, från och med den 14 december 2019,

b) Insamlingen påverkar inte väsentligt det naturliga ekosystemets stabilitet eller artens fortlevnad i det område

där den samlas in.

2.2.2

Odlingen av alger ska äga rum i områden med miljö- och hälsomässiga kännetecken som minst motsvarar dem

som anges i punkt 2.2.1 a för att anses som ekologisk. Dessutom ska följande produktionsregler tillämpas:

a) Hållbara metoder ska användas i alla skeden av produktionen, alltifrån insamling av unga alger till skörd.

b) För att upprätthålla en omfattande genpool ska insamling av unga alger där de växer vilt äga rum

regelbundet i syfte att bevara och öka bredden på lagren av inomhusodlingar.

c) Gödselmedel får inte användas, utom i inomhusanläggningar och då endast om de har godkänts enligt

artikel 24 för användning i ekologisk produktion i detta syfte.

2.3 Algodling

2.3.1

Vid odling av alger till havs ska endast näringsämnen som förekommer naturligt i miljön eller som härrör från

ekologisk produktion av vattenbruksdjur, helst i närheten som en del av ett blandodlingssystem, användas.

2.3.2

I anläggningar på land där externa näringskällor används ska det kunna styrkas att näringsnivåerna i utflödes­

vattnet är lika höga som eller lägre än i inflödesvattnet. Endast näringsämnen av vegetabiliskt eller mineraliskt

ursprung som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion får användas.

2.3.3

Odlingstätheten eller driftsintensiteten ska dokumenteras och vattenmiljöns integritet ska upprätthållas genom

att det säkerställs att den största mängd alger som kan odlas utan negativa miljöeffekter inte överskrids.

2.3.4

Rep och annan utrustning som används för odling av alger ska om möjligt återanvändas eller återvinnas.

2.4

Hållbar skörd av vilda alger

2.4.1

En biomasseuppskattning ska göras en gång i samband med att algskörden inleds.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/73

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för

genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139,

30.4.2004, s. 206).

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

115

2.4.2

Dokumentation ska förvaras vid enheten eller i lokalerna och genom denna ska aktören kunna identifiera och

kontrollmyndigheten eller kontrollorganet kunna kontrollera att producenterna har levererat uteslutande vilda

alger som producerats i enlighet med denna förordning.

2.4.3

Skörden ska utföras på ett sådant sätt att de volymer som skördas inte påverkar vattenmiljön i någon

betydande utsträckning. Åtgärder såsom skördeteknik, minsta tillåtna storlek, ålder, reproduktionscykler eller

storlek hos kvarvarande alger ska vidtas för att säkerställa att algerna kan förnyas och att bifångster förhindras.

2.4.4

Om alger skördas från ett delat eller gemensamt skördeområde ska det finnas styrkande handlingar som

upprättats av den behöriga myndighet som utsetts av den berörda medlemsstaten och som visar att den totala

skörden är förenlig med denna förordning.

3.

Krav för vattenbruksdjur

Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 10, 11, 15 och om tillämpligt i avsnitt 1 i

denna del, ska de regler som fastställs i detta avsnitt gälla för ekologisk produktion av arter av fisk, kräftdjur,

tagghudingar och blötdjur. Reglerna ska även på motsvarande sätt tillämpas på produktionen av zooplankton,

mikroskopiska kräftdjur, hjuldjur, maskar och andra vattendjur som används som foder.

3.1

Allmänna krav

3.1.1 Omställning

Följande omställningsperioder för enheter för vattenbruksproduktion ska gälla för följande typer av vat­

tenbruksanläggningar, inbegripet de befintliga vattenbruksdjuren:

a) För anläggningar som inte kan tömmas, rengöras och desinficeras, en omställningsperiod på 24 månader.

b) För anläggningar som har tömts eller med driftuppehåll, en omställningsperiod på tolv månader.

c) För anläggningar som har tömts, rengjorts och desinficerats, en omställningsperiod på sex månader.

d) För anläggningar i öppet vatten, inklusive anläggningar för odling av tvåskaliga blötdjur, en omställnings­

period på tre månader.

3.1.2

Vattenbruksdjurs ursprung

3.1.2.1 Följande regler ska gälla för vattenbruksdjurs ursprung:

a) Ekologiskt vattenbruk ska grunda sig på uppfödning av unga bestånd som härstammar från ekologiska

avelsbestånd och ekologiska produktionsenheter.

b) Lokalt odlade arter ska användas och aveln ska syfta till att ge stammar som är bättre lämpade för

produktionsförhållandena och därigenom säkerställa god djurhälsa och god djurvälfärd och ett gott utnytt­

jande av foderresurserna. Styrkande dokumentation över ursprung och behandling ska ställas till förfogande

för den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

c) Arter som är motståndskraftiga och kan odlas utan att vilda bestånd orsakas någon betydande skada ska

väljas.

d) För avelsändamål får viltfångade eller icke-ekologiska vattenbruksdjur föras in på en anläggning endast i

vederbörligen motiverade fall då inga ekologiska djur är tillgängliga eller då nytt genetiskt material för avel

förs in på en produktionsenhet efter att den behöriga myndigheten har beviljat tillstånd för detta, i syfte att

förbättra det genetiska materialets lämplighet. Sådana djur ska hållas ekologiskt i minst tre månader innan

de får användas för avel. För djur som står på IUCN:s rödlista över hotade arter får tillstånd att använda

viltfångade exemplar beviljas endast inom ramen för bevarandeprogram som erkänns av den behöriga

offentliga myndighet som svarar för bevarandeåtgärderna.

e) För uppfödningsändamål ska insamling av vilda vattenbruksyngel vara specifikt begränsad till

i) naturligt inflöde av larver och yngel av fisk och kräftdjur vid fyllning av dammar, inneslutningssystem

och inhägnader,

SV

L 150/74

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

116

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

ii) utsättning av vilda yngel och kräftdjurslarver av arter som inte finns på IUCN:s rödlista över hotade arter

i extensiv vattenbruksodling i våtmarker, t.ex. brackvattendammar, tidvattenområden och kustlaguner,

förutsatt att

— utsättningen är förenlig med förvaltningsåtgärder som godkänts av de behöriga myndigheterna för

att säkerställa ett hållbart utnyttjande av de berörda arterna, och

— djuren uteslutande utfodras med foder som förekommer naturligt i miljön.

Genom undantag från led a får medlemsstater tillåta införande för uppfödningsändamål till en ekologisk

produktionsenhet av högst 50 % icke-ekologiska yngel av arter som inte utvecklats som ekologiska i

unionen senast den 1 januari 2021, förutsatt att åtminstone de två senare tredjedelarna av produktion­

scykeln förvaltas genom ekologisk förvaltning. Sådana undantag får beviljas för en period på högst två år

och kan inte förlängas.

För vattenbruksanläggningar som är belägna utanför unionen får sådana undantag beviljas endast av

kontrollmyndigheter eller kontrollorgan som erkänts i enlighet med artikel 46.1 för arter som inte utveck­

lats som ekologiska antingen i det lands territorium där anläggningen är belägen eller i unionen. Sådana

undantag får beviljas för en period på högst två år och får inte förlängas.

3.1.2.2 För avel ska följande regler gälla:

a) Hormoner och hormonderivat får inte användas.

b) Artificiell produktion av enkönade stammar, med undantag av sortering som görs för hand, polyploidi som

framkallats på konstgjord väg, artificiell hybridisering och kloning får inte användas.

c) Lämpliga stammar ska väljas.

3.1.3 Utfodring

3.1.3.1 För foder för fisk, kräftdjur och tagghudingar ska följande regler gälla:

a) Djuren ska ges foder som uppfyller djurens näringsbehov under deras olika utvecklingsstadier.

b) När utfodringssystem utformas ska följande prioriteras:

i) Djurhälsa och djurskydd.

ii) Hög produktkvalitet, även i fråga om produktens näringsmässiga sammansättning, som ska säkerställa

att slutprodukten för konsumtion är av hög kvalitet.

iii) Liten miljöpåverkan.

c) Den vegetabiliska delen av fodret ska vara ekologisk och den del av fodret som härletts från vattendjur ska

härröra från ekologiskt vattenbruk eller från fiske som certifierats som hållbart enligt ett system som

erkänns av den behöriga myndigheten i överensstämmelse med de principer som fastställs i förordning

(EU) nr 1380/2013.

d) Icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung i alger eller jäst,

foderråvaror av mineraliskt eller av mikrobiellt ursprung, fodertillsatser och processhjälpmedel får användas

endast om de har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt denna förordning

e) Det är förbjudet att använda tillväxtfrämjande medel och syntetiska aminosyror

3.1.3.2 För tvåskaliga blötdjur och andra arter som inte utfodras av människan utan livnär sig på naturligt plankton

ska följande regler gälla:

a) Sådana djur som livnär sig genom filtrering ska få alla sina näringsbehov tillgodosedda från naturen, utom

när det gäller yngel som föds upp i kläcknings- och yngelanläggningar.

b) Odlingsområdena ska vara lämpliga ur hälsosynpunkt och ska antingen vara av hög ekologisk status enligt

definitionen i direktiv 2000/60/EG, eller av god miljöstatus enligt definitionen i direktiv 2008/56/EG, eller

ha en kvalitet som är likvärdig med

— produktionsområden av klass A enligt förordning (EG) nr 854/2004, till och med den 13 december

2019, eller

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/75

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

117

— motsvarande klassificeringsområden som anges i de genomförandeakter som kommissionen antar i

enlighet med artikel 18.8 i förordning (EU) 2017/625, från och med den 14 december 2019,

3.1.3.3 Särskilda regler för foder för köttätande vattenbruksdjur

Följande prioriteringar ska gälla för ursprunget till foder för köttätande vattenbruksdjur:

a) Ekologiskt foder från vattenbruk.

b) Fiskmjöl och fiskolja från slaktspill av fisk, kräftdjur, och blötdjur från ekologiskt vattenbruk.

c) Fiskmjöl och fiskolja och foderråvaror från fisk som härrör från slaktspill av fisk, kräftdjur och blötdjur som

redan fångats som livsmedel inom hållbart fiske.

d) Fiskmjöl och fiskolja och foderråvaror från fisk som härrör från hel fisk, kräftdjur och blötdjur som fångats

inom hållbart fiske och som inte använts som livsmedel.

e) Ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Av de sammanlagda ingredienserna får

vegetabiliska produkter inte utgöra mer än 60 %.

3.1.3.4 Särskilda regler för foder för vissa vattenbruksdjur

Insjöfisk, peneidaräkor, sötvattensräkor och tropisk sötvattensfisk ska under tillväxtstadiet utfodras enligt

följande:

a) De ska utfodras med foder som förekommer naturligt i dammar och sjöar.

b) Om naturligt foder enligt led a inte är tillgängligt i tillräcklig mängd är det tillåtet att använda ekologiskt

foder av vegetabiliskt ursprung, som helst ska ha odlats inom anläggningen, eller alger. Aktörerna ska spara

handlingar som styrker behovet av att använda tilläggsfoder.

c) Om det naturliga fodret kompletteras i enlighet med led b:

i) Foderransonen för peneidaräkor och sötvattensräkor (Macrobrachium spp.) får bestå av högst 25 % fisk­

mjöl och 10 % fiskolja från hållbart fiske.

ii) Foderransonen för hajmal (Pangasius spp.) får bestå av högst 10 % fiskmjöl eller fiskolja från hållbart

fiske.

3.1.4

Hälso- och sjukvård

3.1.4.1 Förebyggande av sjukdomar

Följande regler ska gälla för sjukdomsförebyggande åtgärder:

a) Sjukdomsförebyggande åtgärder ska baseras på att djuren hålls under optimala förhållanden genom lämplig

placering, bland annat utifrån artens behov av bra vattenkvalitet, vattenflöde och vattenomsättning, optimal

utformning av anläggningarna, god djurhållning och skötsel, däribland regelbunden rengöring och des­

infektion av lokalerna, foder av hög kvalitet, lämplig djurtäthet samt urvalet av raser och stammar.

b) Immunologiska veterinärmedicinska läkemedel får användas.

c) Djurhälsoplanen ska innehålla uppgifter om biosäkerhet och praxis för förebyggande av sjukdomar, in­

begripet ett skriftligt avtal om hälsorådgivning i proportion till produktionsenheten, med kvalificerade

organisationer som utför tjänster som rör vattenbruksdjurs hälsa, vilka ska besöka odlingen minst en

gång per år eller när det gäller tvåskaliga blötdjur minst en gång vartannat år.

d) Inneslutningssystem, utrustning och redskap ska rengöras och desinficeras på lämpligt sätt.

e) Påväxt ska avlägsnas endast med fysiska metoder eller för hand och om så är lämpligt kastas i havet på

avstånd från odlingen.

f) Endast sådana medel för rengöring och desinfektion av utrustning och anläggningar som godkänts för

ekologisk produktion enligt artikel 24 får användas.

SV

L 150/76

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

118

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

g) Följande regler ska gälla för driftsuppehåll:

i) Den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet ska

besluta om huruvida driftsuppehåll är nödvändigt och fastställa den lämpliga period som ska tillämpas

och dokumenteras efter varje produktionscykel i öppna vatteninneslutningssystem till havs.

ii) Det ska inte vara obligatoriskt vid odling av tvåskaliga blötdjur.

iii) Under driftsuppehåll ska kassar eller andra strukturer som används för produktion av vattenbruksdjur

tömmas, desinficeras och lämnas tomma innan de tas i bruk på nytt.

h) Fiskfoder som inte ätits upp, exkrement och döda djur ska i förekommande fall snabbt avlägsnas för att

undvika risk för betydande miljöskada med avseende på vattnets kvalitet, minimera risken för sjukdom och

undvika att insekter eller gnagare lockas till platsen.

i) Ultraviolett ljus och ozon får endast användas i kläckerier och yngelanläggningar.

j) För biologisk bekämpning av ektoparasiter ska putsarfiskar samt sötvatten, havsvatten och natriumkloridlös­

ningar helst användas.

3.1.4.2 Veterinärbehandlingar

För veterinärbehandlingar ska följande regler gälla:

a) Sjukdomar ska behandlas omedelbart för att förhindra att djuren lider. Kemisk-syntetiskt framställda allopa­

tiska veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika, får användas vid behov, på stränga villkor och

under överinseende av en veterinär, när fytoterapeutiska, homeopatiska och andra produkter är olämpliga.

När så är lämpligt ska begränsningar med avseende på behandlingsomgångar och karenstid fastställas.

b) Behandlingar för att skydda människors och djurs hälsa som införts på grundval av unionslagstiftningen ska

vara tillåtna.

c) Om det trots förebyggande djurhälsoåtgärder enligt punkt 3.1.4.1 uppstår ett hälsoproblem, får veterinär­

behandling användas i följande preferensordning:

i) Substanser från växter, djur eller mineraler i homeopatisk utspädning.

ii) Växter och växtextrakt utan anestetiska effekter.

iii) Substanser såsom spårämnen, metaller, naturliga immunstimulatorer eller godkända probiotika.

d) Allopatiska behandlingar får användas vid högst två behandlingsomgångar per år, med undantag av vac­

cinationer och obligatoriska utrotningsplaner. Om produktionscykeln är kortare än ett år, är emellertid

endast en allopatisk behandling tillåten. Om de angivna gränserna för allopatiska behandlingar överskrids,

får de berörda vattenbruksdjuren inte saluföras som ekologiska produkter.

e) Parasitbehandling får, utöver de obligatoriska bekämpningsprogram som medlemsstaterna ansvarar för, ske

högst två gånger per år eller en gång per år om produktionscykeln är kortare än 18 månader.

f) Karenstiden för allopatiska veterinärbehandlingar och parasitbehandlingar enligt led d, inklusive behandling

inom ramen för obligatoriska bekämpnings- och utrotningsprogram, ska vara dubbelt så lång som den

karenstid som avses i artikel 11 i direktiv 2001/82/EG eller, om denna period inte anges, 48 timmar.

g) All slags användning av veterinärmedicinska läkemedel, ska anmälas till den behöriga myndigheten eller, i

förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, innan djuren saluförs som ekologiska pro­

dukter. De behandlade djuren ska identifieras tydligt.

3.1.5

Inhysning och djurhållningspraxis

3.1.5.1 Slutna recirkulerande produktionssystem för vattenbruksdjur ska vara förbjudna, med undantag av kläckerier

och yngelanläggningar eller system för produktion av arter av organismer som används som ekologiskt foder.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/77

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

119

3.1.5.2 Artificiell uppvärmning eller nedkylning av vatten ska endast tillåtas i kläckerier och yngelanläggningar. Na­

turligt borrhålsvatten får användas för att värma upp eller kyla ned vatten i alla produktionsstadier.

3.1.5.3 Djurhållningen vid vattenbruk ska vara sådan att följande villkor uppfylls, beroende på artens särskilda behov:

a) Vattenbruksdjuren ska ha tillräckligt med utrymme för sitt välbefinnande och ha relevant djurtäthet enligt

vad som föreskrivs i de genomförandeakter som avses i artikel 15.3.

b) De ska hållas i vatten av god kvalitet med bland annat lämplig flödeshastighet och vattenomsättning,

tillräcklig syrenivå och låg nivå av metaboliter.

c) De ska hållas under de temperatur- och ljusförhållanden som artens behov kräver, med hänsyn till den

geografiska belägenheten.

Vid bedömning av djurtäthetens effekter på den producerade fiskens välbefinnande, ska fiskens tillstånd (såsom

skadade fenor, andra skador, tillväxt, beteende och allmänt hälsotillstånd) samt vattenkvaliteten kontrolleras

och beaktas.

När det gäller sötvattenfisk ska bottentypen ligga så nära naturliga förhållanden som möjligt.

När det gäller karp och liknande arter

— ska bottnen bestå av naturjord,

— får gödsling av dammar och sjöar med ekologisk gödsel och mineralgödsel genomföras endast med

gödselmedel och jordförbättringsmedel som har godkänts för användning i ekologisk produktion enligt

artikel 24 och högst 20 kg kväve/hektar användas,

— ska behandling med syntetiska kemikalier för kontroll av hydrofyter och vegetationstäcke i produktions­

vattnen vara förbjuden.

3.1.5.4 Vatteninneslutningssystem ska utformas och konstrueras så att de ger en flödeshastighet och fysiokemiska

parametrar som främjar djurens hälsa och välbefinnande och garanterar att deras beteendebehov möts.

De särskilda egenskaperna för produktionssystem och inneslutningssystem för arter eller grupper av arter enligt

vad som föreskrivs i de genomförandeakter som avses i artikel 15.3 ska respekteras.

3.1.5.5 Uppfödningsenheter på land ska uppfylla följande villkor:

a) I system med genomströmning ska det vara möjligt att övervaka och kontrollera flödeshastigheten och

vattenkvaliteten i både inflödes- och utflödesvattnet.

b) Minst 10 % av omkretsen runt anläggningen (gränsen mellan land och vatten) ska bestå av naturlig

vegetation.

3.1.5.6 Inneslutningssystem till havs ska uppfylla följande krav:

a) De ska vara belägna där vattenflödet, djupet och vattenomsättningen är tillräckliga för att minimera på­

verkan på havsbotten och det omgivande vattnet.

b) De ska ha kassar med lämplig utformning, konstruktion och underhåll i förhållande till hur de exponeras

för driftsmiljön.

3.1.5.7 Inneslutningssystem ska utformas, placeras och drivas på ett sätt som minimerar risken för rymning.

3.1.5.8 Om fisk eller kräftdjur rymmer, ska lämpliga åtgärder vidtas för att minska påverkan på det lokala ekosystemet,

om så är lämpligt inbegripet infångande. Detta ska dokumenteras.

3.1.5.9 Vid produktion av vattenbruksdjur i fiskdammar, tankar eller bassänger ska odlingarna antingen vara utrustade

med naturliga filterbäddar, sedimentationsdammar, biologiska filter eller mekaniska filter för uppsamling av

överskott av näringsämnen eller använda alger eller djur (tvåskaliga) som bidrar till att förbättra utflödesvattnets

kvalitet. Utflödesövervakning ska genomföras med jämna mellanrum när så är lämpligt.

SV

L 150/78

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

120

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

3.1.6 Djurskydd

3.1.6.1 Alla personer som håller vattenbruksdjur ska ha nödvändiga bas- och yrkeskunskaper när det gäller djurhälsa

och djurskydd.

3.1.6.2 Hantering av vattenbruksdjur ska minimeras och ske med största försiktighet. Lämplig utrustning ska användas

och lämpliga rutiner följas för att undvika stress och fysisk skada i samband med hanteringen. Avelsbestånd

ska hanteras på ett sådant sätt att fysisk skada och stress minimeras och i förekommande fall ska bedövning

ges. Storlekssortering ska hållas till ett minimum och till vad som krävs för att säkerställa fiskens välbefin­

nande.

3.1.6.3 Följande begränsningar ska gälla för användningen av artificiellt ljus:

a) För att förlänga den naturliga dagen får den inte överstiga en högsta nivå som tar hänsyn till etologiska

behov, geografiska förhållanden och de producerade djurens allmänna hälsa; denna högsta nivå får inte

överstiga 14 timmar per dygn, utom när det är nödvändigt för reproduktionsändamål.

b) Plötsliga förändringar av ljusstyrkan ska undvikas vid övergången genom användning av dämpbara lampor

eller bakgrundsbelysning.

3.1.6.4 Luftning ska vara tillåten för att säkerställa djurens välbefinnande och hälsa. Mekaniska luftare ska företrädesvis

drivas med förnybar energi.

3.1.6.5 Syre får endast användas för ändamål med anknytning till djurhälsokrav och djurvälfärdskrav och kritiska

perioder i samband med produktion eller transport i följande fall:

a) Exceptionella ändringar av temperatur, lufttrycksfall eller oavsiktlig vattenförorening.

b) Sporadiska förfaranden för beståndshantering, t.ex. provtagning och sortering.

c) Åtgärder för att säkra det odlade beståndets överlevnad.

3.1.6.6 Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se till att transporttiden för vattenbruksdjur minimeras.

3.1.6.7 Allt lidande ska minimeras under djurens hela liv, inklusive vid tidpunkten för slakt.

3.1.6.8 Avlägsnande av ögonstjälken, inklusive alla liknande bruk såsom ligering, snitt och klämning, är förbjudet.

3.1.6.9 Slakttekniken ska vara sådan att fisken omedelbart blir medvetslös och okänslig för smärta. Före slakt ska

fisken hanteras på ett sådant sätt att skador undviks och lidande och stress minimeras. Olikheter i fråga om

skördestorlekar, arter och produktionsanläggningar ska tas i beaktande när de bästa slaktmetoderna övervägs.

3.2

Detaljerade regler för blötdjur

3.2.1

Förökningsmaterialets ursprung

Följande regler ska gälla för förökningsmaterialets ursprung:

a) Vilt förökningsmaterial som hämtats utanför produktionsenheten får användas när det gäller tvåskaliga

blötdjur, förutsatt att miljön inte skadas i någon avsevärd utsträckning och detta är tillåtet enligt den lokala

lagstiftningen, samt att det vilda förökningsmaterialet kommer från

i) bankar som har små möjligheter att överleva vintern eller som är större än vad som krävs, eller

ii) naturlig settling av blötdjurslarver på insamlare.

b) När det gäller japanskt jätteostron (Crassostrea gigas), ska bestånd som fötts upp selektivt helst användas för

att begränsa lek i naturmiljön.

c) Det ska dokumenteras hur, var och när vilt förökningsmaterial samlats in, för att möjliggöra spårbarhet till

insamlingsområdet.

d) Vilt förökningsmaterial får endast samlas när den behöriga myndigheten har beviljat tillstånd för detta.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/79

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

121

3.2.2

Inhysning och djurhållningspraxis

Följande regler ska gälla för inhysning och djurhållningspraxis:

a) Produktion får bedrivas i samma vattenområde som produktion av ekologisk fisk och ekologiska alger i ett

blandodlingssystem som ska dokumenteras i planen för hållbar förvaltning. Tvåskaliga blötdjur får också

odlas tillsammans med snäckor, t.ex. strandsnäckor, i blandodling.

b) Ekologisk produktion av tvåskaliga blötdjur ska ske inom områden som avgränsas av stolpar, pontoner eller

andra tydliga markörer och ska, när så är lämpligt, inhägnas med nätkassar, burar eller andra konstgjorda

medel.

c) Ekologiska skaldjursodlingar ska minimera riskerna för arter av naturvårdsintresse. Om rovdjursnät används

ska de vara utformade så att dykande fåglar inte skadas.

3.2.3 Odling

Följande regler ska gälla för odling:

a) Odling på musselband och andra metoder som förtecknas i de genomförandeakter som avses i artikel 15.3

får användas för ekologisk produktion.

b) Bottenodling av blötdjur är tillåten endast om ingen betydande miljöpåverkan orsakas på insamlings- och

odlingsplatserna. En undersökning och rapport med belägg för minimal miljöpåverkan ska läggas till som

ett särskilt kapitel i planen för hållbar förvaltning och av aktören överlämnas till den behöriga myndigheten

eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet innan verksamheten inleds.

3.2.4 Skötsel

Följande regler ska gälla för skötsel:

a) Vid produktionen får djurtätheten inte överstiga den djurtäthet som tillämpas vid icke-ekologisk blötdjurs­

produktion på platsen. Sortering, gallring och anpassningar av djurtätheten ska göras med utgångspunkt i

biomassan och för att garantera djurens välbefinnande och en hög produktkvalitet.

b) Påväxt ska avlägsnas med fysiska metoder eller för hand och om det är lämpligt kastas i havet på avstånd

från musselodlingarna. Musslor får en gång under produktionscykeln behandlas med en kalklösning för att

bekämpa konkurrerande påväxt.

3.2.5

Särskilda odlingsregler för ostron

Odling i kassar på ställningar ska vara tillåten. Sådana eller andra strukturer där ostronen är inneslutna ska vara

utformade på så sätt att de inte utgör en oavbruten barriär längs kusten. För att optimera produktionen ska

bestånden placeras med omsorg på bäddarna med hänsyn till tidvattenströmmar. Produktionen ska uppfylla de

krav som anges i de genomförandeakter som avses i artikel 15.3.

Del IV: Produktionsregler för bearbetade livsmedel

Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 11 och 16 ska de regler som fastställs i denna del gälla

för ekologisk produktion av bearbetade livsmedel.

1.

Allmänna krav för produktion av bearbetade livsmedel

1.1

Livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen och ingredienser som används för bearbetning av

livsmedel och varje processmetod som tillämpas, såsom rökning, ska iaktta principer för god tillverknings­

sed (

1

).

1.2

Aktörer som producerar bearbetade livsmedel ska upprätta och uppdatera lämpliga förfaranden som grundas

på en systematisk identifiering av kritiska bearbetningssteg.

SV

L 150/80

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) God tillverkningssed enligt definitionen i artikel 3 a i kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 2006 om

god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 384, 29.12.2006,

s. 75).

122

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

1.3

Tillämpningen av de förfaranden som avses i punkt 1.2 ska säkerställa att de bearbetade produkterna vid varje

tidpunkt är förenliga med denna förordning.

1.4

Aktörer ska iaktta och genomföra de förfaranden som avses i punkt 1.2 och ska, utan att det påverkar till­

lämpningen av artikel 28, särskilt

a) vidta försiktighetsåtgärder,

b) genomföra lämpliga rengöringsåtgärder, övervaka hur pass effektiva de är och dokumentera dessa aktivite­

ter,

c) säkerställa att icke-ekologiska produkter inte släpps ut på marknaden med en uppgift som hänvisar till

ekologisk produktion.

1.5

Beredningen av bearbetade ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter

ska hållas åtskilda från varandra i tid eller rum. När ekologiska produkter, produkter under omställning eller

icke-ekologiska produkter, eller någon kombination av dessa, bereds eller lagras i den berörda berednings­

enheten, ska aktören

a) informera den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet

om detta,

b) utföra behandlingen utan avbrott till dess att hela partiet har behandlats, med åtskillnad i tid eller rum från

liknande hantering av någon annan slags produkt (ekologiska produkter, produkter under omställning eller

icke-ekologiska produkter),

c) lagra ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter, före och efter

hanteringen, åtskilda i tid eller rum från varandra,

d) ha uppdaterad dokumentation över all hantering och alla bearbetade mängder tillgänglig,

e) vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att partierna kan identifieras och för att undvika samman­

blandning eller utbyte mellan ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska

produkter,

f) hantera ekologiska produkter eller produkter under omställning först efter lämplig rengöring av produk­

tionsutrustningen.

1.6

Produkter, ämnen och metoder som återställer egenskaper som går förlorade vid bearbetning och lagring av

ekologiska livsmedel eller rättar till resultatet av försummelse vid bearbetningen av sådana produkter eller på

något annat sätt kan vara vilseledande när det gäller dessa produkters verkliga beskaffenhet får inte användas.

2.

Detaljerade krav för produktion av bearbetade livsmedel

2.1

Följande villkor ska gälla för sammansättningen av bearbetade ekologiska livsmedel:

a) Produkten ska huvudsakligen framställas av ingredienser av jordbruksursprung eller produkter avsedda som

livsmedel förtecknade i bilaga I. Vid bestämningen av huruvida en produkt huvudsakligen har framställts av

dessa produkter ska tillsats av vatten och salt inte beaktas.

b) En ekologisk ingrediens får inte förekomma tillsammans med samma ingrediens i icke-ekologisk form.

c) En omställningsingrediens får inte förekomma tillsammans med samma ingrediens i ekologisk eller icke-

ekologisk form.

2.2

Användning av vissa produkter och ämnen vid bearbetning av livsmedel

2.2.1

Endast de livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och icke-ekologiska ingredienser av jordbruksursprung som

enligt artikel 24 eller 25 har godkänts för användning i ekologisk produktion samt de produkter och ämnen

som avses i punkt 2.2.2 får användas vid bearbetning av livsmedel, med undantag av produkter och ämnen

från vinsektorn, för vilka del VI punkt 2 ska tillämpas, och med undantag av jäst, för vilken del VII punkt 1.3

ska tillämpas.

2.2.2

Följande produkter och ämnen får användas vid bearbetning av livsmedel:

a) Preparat av mikroorganismer och livsmedelsenzymer som normalt används vid bearbetning av livsmedel,

förutsatt att de livsmedelsenzym som är avsedda att användas som livsmedelstillsatser har godkänts enligt

artikel 24 för användning i ekologisk produktion.

b) Ämnen och produkter enligt definitionen i artikel 3.2 c och d i i förordning (EU) nr 1334/2008; vilka

märkts som naturliga aromämnen eller som naturliga arompreparat enligt artikel 16.2, 16.3 och 16.4 i den

förordningen.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/81

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

123

c) Färgämnen för märkning av kött och äggskal i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1334/2008.

d) Naturliga färger och naturliga beläggningar för den traditionella dekorationsmålningen av skalen på kokta

ägg som produceras för att släppas ut på marknaden vid en viss tidpunkt på året.

e) Dricksvatten och ekologiskt eller icke-ekologiskt salt (med natriumklorid eller kaliumklorid som grund­

komponenter) som vanligen används vid bearbetning av livsmedel.

f) Mineraler (inklusive spårämnen), vitaminer, aminosyror och mikronäringsämnen, förutsatt att

i) deras användning i livsmedel avsedda för normal konsumtion är direkt rättsligt nödvändig i betydelsen att

den är direkt nödvändig enligt bestämmelser i unionsrätten eller bestämmelser i nationell rätt som är

förenliga med unionsrätten, med den följden att livsmedlen inte alls kan släppas ut på marknaden som

livsmedel avsedda för normal konsumtion om mineralen, vitaminen, aminosyran eller mikronärings­

ämnet inte tillagts, eller

ii) när det gäller livsmedel som släppts ut på marknaden och som har särskilda egenskaper eller effekter i

förhållande till hälsa eller nutrition eller till specifika konsumentgruppers behov:

— i produkter som avses i artikel 1.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 609/2013 (

1

), deras användning är tillåten enligt den förordningen och akter som antagits på

grundval av dess artikel 11.1 i den förordningen för dessa produkter eller

— i produkter som regleras enligt kommissionens direktiv 2006/125/EG ( 2 ) deras användning är tillåten

enligt det direktivet.

2.2.3

Endast sådana rengörings- och desinfektionsmedel som godkänts enligt artikel 24 för användning vid bearbet­

ning får användas för det ändamålet.

2.2.4

Vid den beräkning som avses i artikel 30.5 ska följande regler gälla:

a) Vissa livsmedelstillsatser som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion ska

räknas som jordbruksingredienser.

b) De preparat och ämnen som avses i punkt 2.2.2 a, c, d, e och f ska inte räknas som jordbruksingredienser.

c) Jäst och jästprodukter ska räknas som jordbruksingredienser.

Del V: Produktionsregler för bearbetat foder

Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 11 och 17 ska de regler som fastställs i denna del gälla

för ekologisk produktion av bearbetat foder.

1.

Allmänna krav för produktion av bearbetat foder

1.1

Fodertillsatser, processhjälpmedel och andra ämnen och foderråvaror som används för bearbetning av foder

och varje processmetod som tillämpas, såsom rökning, ska iaktta principer för god tillverkningssed.

1.2

Aktörer som producerar bearbetat foder ska upprätta och uppdatera lämpliga förfaranden som grundas på en

systematisk identifiering av kritiska bearbetningssteg.

1.3

Tillämpningen av de förfaranden som avses i punkt 1.2 ska säkerställa att de bearbetade produkterna vid varje

tidpunkt är förenliga med denna förordning.

1.4

Aktörer ska iaktta och genomföra de förfaranden som avses i punkt 1.2 och ska, utan att det påverkar till­

lämpningen av artikel 28, särskilt

a) vidta försiktighetsåtgärder,

b) genomföra lämpliga rengöringsåtgärder, övervaka hur pass effektiva de är och dokumentera dessa aktivite­

ter,

SV

L 150/82

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn,

livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv

92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

( 2 ) Kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och

småbarn (EUT L 339, 6.12.2006, s. 16).

124

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

c) säkerställa att icke-ekologiska produkter inte släpps ut på marknaden med en uppgift som hänvisar till

ekologisk produktion.

1.5

Beredningen av bearbetade ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter

ska vara inbördes åtskild i tid eller rum. När ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-

ekologiska produkter, eller någon kombination av dessa, bereds eller lagras i den berörda beredningsenheten,

ska aktören

a) informera kontrollmyndigheten eller kontrollorganet om detta,

b) utföra behandlingen utan avbrott till dess att hela partiet har behandlats, med åtskillnad i tid eller rum från

liknande hantering av någon annan slags produkt (ekologiska produkter, produkter under omställning eller

icke-ekologiska produkter),

c) lagra ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter, före och efter

hanteringen, åtskilda i tid eller rum från varandra,

d) ha uppdaterad dokumentation över all hantering och alla bearbetade mängder tillgänglig,

e) vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att partierna kan identifieras och för att undvika samman­

blandning eller utbyte mellan ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska

produkter,

f) hantera ekologiska produkter eller produkter under omställning först efter lämplig rengöring av produk­

tionsutrustningen.

2.

Detaljerade krav för produktion av bearbetat foder

2.1

Ekologiska foderråvaror eller foderråvaror under omställning får inte ingå i den ekologiska foderprodukten

tillsammans med likadana foderråvaror som har framställts med icke-ekologiska metoder.

2.2

Foderråvaror som används eller bearbetas i ekologisk produktion får inte ha bearbetats med hjälp av kemiskt

syntetiserade lösningsmedel.

2.3

Endast icke-ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung eller med ursprung i alger eller

jäst, foderråvaror av mineraliskt ursprung, fodertillsatser och processhjälpmedel som har godkänts enligt

artikel 24 för användning i ekologisk produktion får användas för bearbetning av foder.

2.4

Endast sådana rengörings- och desinfektionsmedel som godkänts enligt artikel 24 för användning vid bearbet­

ning får användas för det ändamålet.

Del VI: Vin

1. Tillämpningsområde

1.1

Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 10, 11, 16 och 18 ska de regler som

fastställs i denna del gälla för ekologisk produktion av de produkter i vinsektorn som avses i artikel 1.2 l i

förordning (EU) nr 1308/2013.

1.2

Om inte annat uttryckligen anges i denna del ska bestämmelserna i kommissionens förordningar (EG)

nr 606/2009 ( 1 ) och (EG) nr 607/2009 ( 2 ) tillämpas.

2.

Användning av vissa produkter och ämnen

2.1

Produkter i vinsektorn ska framställas med ekologiska råvaror.

2.2

Endast produkter och ämnen som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion får

användas för framställning av produkter inom vinsektorn, inbegripet under oenologiska metoder, processer och

behandlingar med förbehåll för de särskilda villkor och begränsningar som fastställs i förordning (EU)

nr 1308/2013 och förordning (EG) nr 606/2009 och särskilt i bilaga I A till den sistnämnda förordningen.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/83

( 1 ) Kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)

nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa (EUT L 193,

24.7.2009, s. 1).

( 2 ) Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)

nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och

presentation av vissa vinprodukter (EUT L 193, 24.7.2009, s. 60).

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

125

3.

Oenologiska metoder och restriktioner

3.1

Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitten 1 och 2 i denna del och särskilda förbud och begränsningar

som fastställs i punkterna 3.2, 3.3 och 3.4, ska endast oenologiska metoder, processer och behandlingar,

inbegripet de restriktioner som föreskrivs i artiklarna 80 och 83.2 i förordning (EU) nr 1308/2013, i artiklarna

3, 5–9 och 11–14 i förordning (EG) nr 606/2009 och i bilagorna till de förordningarna, som användes före

den 1 augusti 2010, vara tillåtna.

3.2

Det ska vara förbjudet att tillämpa följande oenologiska metoder, processer och behandlingar:

a) Partiell koncentrering genom kylning i enlighet med del I avsnitt B.1 c i bilaga VIII till förordning (EU)

nr 1308/2013.

b) Avlägsnande av svaveldioxid genom fysikaliska processer i enlighet med punkt 8 i bilaga I A till förordning

(EG) nr 606/2009.

c) Elektrodialysbehandling för att säkerställa stabilisering av vinsyran i enlighet med punkt 36 i bilaga I A till

förordning (EG) nr 606/2009.

d) Partiell dealkoholisering av viner i enlighet med punkt 40 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

e) Behandling med katjonbytare för att säkerställa stabilisering av vinsyran i vinet i enlighet med punkt 43 i

bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

3.3

Det är tillåtet att använda följande oenologiska metoder, processer och behandlingar på följande villkor:

a) Vid värmebehandling i enlighet med punkt 2 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009 får temperaturen

inte överstiga 75 °C.

b) Vid centrifugering och filtrering med eller utan inert filtermaterial i enlighet med punkt 3 i bilaga I A till

förordning (EG) nr 606/2009 får porernas storlek inte understiga 0,2 mikrometer.

3.4

Ändringar som införts efter den 1 augusti 2010 med avseende på de oenologiska metoder, processer och

behandlingar som anges i förordning (EG) nr 1234/2007 eller förordning (EG) nr 606/2009 får endast vara

tillämpliga på ekologisk produktion av vin efter det att dessa åtgärder har införts som tillåtna i detta avsnitt

och, om så krävs, efter ett bedömningsförfarande i enlighet med artikel 24 i denna förordning.

Del VII: Jäst som används som livsmedel eller foder

Utöver de allmänna produktionsregler som fastställs i artiklarna 9, 11, 16, 17 och 19 ska de regler som fastställs i denna

del gälla för ekologisk produktion av jäst som används som livsmedel eller foder.

1.

Allmänna krav

1.1

För produktion av ekologisk jäst får endast ekologiskt producerade substrat användas. Fram till och med den

31 december 2023 är det emellertid tillåtet att vid produktion av ekologisk jäst tillsätta upp till 5 % icke-

ekologiskt jästextrakt eller autolysat till substratet (beräknat som vikt av torrsubstans), om tillverkaren inte kan

få tag på ekologiskt producerat jästextrakt eller autolysat.

1.2

Ekologisk jäst får inte förekomma i ekologiska livsmedel eller ekologiskt foder tillsammans med icke-ekologisk

jäst.

1.3

Följande produkter och ämnen får användas för produktionen av ekologisk jäst, ekologiska jästberedningar och

ekologiska jästsammansättningar:

a) Processhjälpmedel som har godkänts enligt artikel 24 för användning i ekologisk produktion.

b) De produkter och ämnen som avses i del IV punkt 2.2.2 a, b och e.

1.4

För rengöring och desinfektion får endast sådana rengörings- och desinfektionsmedel som godkänts enligt

artikel 24 för användning vid bearbetning användas för det ändamålet.

SV

L 150/84

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

126

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

BILAGA III

INSAMLING, FÖRPACKNING, TRANSPORT OCH LAGRING AV PRODUKTER

1. Insamling och transport av produkter till beredningsenheter

Aktörer får endast samla in ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter

samtidigt om lämpliga åtgärder har vidtagits för att förhindra att produkterna blandas eller byts ut mot ekologiska

produkter, produkter under omställning eller icke-ekologiska produkter och för att säkerställa att de ekologiska

produkterna och produkterna under omställning kan identifieras. Aktören ska hålla uppgifter om insamlingsdagar,

tidpunkter, transportväg samt tid och datum för mottagande av produkterna tillgängliga för kontrollmyndigheten

eller kontrollorganet.

2. Förpackning och transport av produkter till andra aktörer eller enheter

2.1 Aktörer ska se till att ekologiska produkter och produkter under omställning transporteras till andra aktörer eller

enheter, inbegripet parti- och detaljhandel, endast i lämpliga förpackningar, behållare eller fordon, som är förseglade

på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut utan att förseglingen förfalskas eller skadas och försedda med en

märkning som, utan att det påverkar andra krav på uppgifter enligt unionslagstiftningen, ska innehålla följande

uppgifter:

a) Namn och adress på aktören eller i förekommande fall på ägaren eller säljaren av produkten.

b) Produktens benämning eller en beskrivning av foderblandningen, med en hänvisning till ekologisk produktion.

c) Namn eller kodnummer för den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som aktören är underställd.

d) I förekommande fall identifikationsmärkningen för varupartiet i enlighet med ett märkningssystem som antingen

är godkänt på nationell nivå eller som kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har godkänt och som gör det

möjligt att koppla varupartiet till den dokumentation som avses i artikel 34.5.

De uppgifter som avses i leden a–d kan också lämnas i ett följedokument, om dokumentet obestridligen kan kopplas

till produktens förpackning, behållare eller fordon. Följedokumentet ska innehålla uppgifter om leverantören eller

transportören.

2.2 Det är inte nödvändigt att försegla förpackningar, behållare eller fordon, om

a) transporten sker direkt mellan två aktörer som båda är underkastade kontrollsystemet för ekologisk produktion,

b) transporten endast omfattar ekologiska produkter eller endast omfattar produkter under omställning,

c) produkterna åtföljs av handlingar som innehåller de uppgifter som krävs enligt punkt 2.1, och

d) både den avsändande och mottagande aktören håller dokumentation om sådan transport tillgänglig för kontroll­

myndigheten eller kontrollorganet.

3. Särskilda regler för transport av foder till andra produktions- eller beredningsenheter eller till lagerlokaler

Vid transport av foder till andra produktions- eller beredningsenheter eller till lagerlokaler ska aktörerna se till att

följande villkor uppfylls:

a) Ekologiskt foder, foder under omställning och icke-ekologiskt foder hålls effektivt fysiskt åtskilda vid transport.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/85

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

127

b) Fordon eller behållare i vilka icke-ekologiska produkter har transporterats används endast för transport av

ekologiska produkter eller produkter under omställning, om

i) lämplig rengöring, vars effektivitet har kontrollerats, har genomförts före transport av ekologiska produkter

eller produkter under omställning och aktören dokumenterar dessa aktiviteter,

ii) alla lämpliga åtgärder har vidtagits på grundval av de möjliga risker som framkommit enligt kontrollerna och

aktörerna vid behov garanterar att icke-ekologiska produkter inte kan släppas ut på marknaden med en

hänvisning till ekologisk produktion,

iii) aktören håller dokumentation om sådan transport tillgänglig för kontrollmyndigheten eller kontrollorganet.

c) Färdigt ekologiskt foder eller foder under omställning transporteras åtskilt från andra färdiga produkter fysiskt

eller tidsmässigt.

d) Under transport noteras den avsända produktmängden och den mängd som lämnas vid varje leverans.

4. Transport av levande fisk

4.1 Levande fisk ska transporteras i lämpliga tankar med rent vatten som uppfyller fiskens fysiologiska behov med

avseende på temperatur och upplöst syre.

4.2 Före transport av ekologisk fisk och ekologiska fiskprodukter ska tankarna rengöras, desinficeras och sköljas noga.

4.3 Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att minska stress. Under transporten får djurtätheten inte ligga på en nivå som är

skadlig för arten.

4.4 Dokumentation om de aktiviteter som avses i punkterna 4.1, 4.2 och 4.3 ska lagras.

5. Mottagning av produkter från andra enheter och aktörer

Vid mottagandet av en ekologisk produkt eller produkt under omställning ska aktören kontrollera förpackningens,

behållarens eller fordonets försegling, om försegling krävs, samt att de uppgifter som föreskrivs i avsnitt 2 har

angetts.

Aktören ska kontrollera uppgifterna på den märkning som avses i avsnitt 2 mot uppgifterna i följedokumenten.

Resultatet av dessa kontroller ska uttryckligen nämnas i den dokumentation som avses i artikel 34.5.

6. Särskilda regler för mottagning av produkter från ett tredjeland

Ekologiska produkter eller produkter under omställning som importeras från ett tredjeland ska transporteras i

lämpliga förpackningar eller behållare, vara förseglade på ett sådant sätt att innehållet inte kan bytas ut och efter

omständigheterna vara försedda med exportörens identifikation och med de andra märkningar och nummer som

behövs för att identifiera varupartiet, och de ska åtföljas av kontrollcertifikatet för import från tredjeland när så är

lämpligt.

Vid mottagandet av en ekologisk produkt eller en produkt under omställning som importerats från ett tredjeland ska

den fysiska eller juridiska person till vilken sändningen levereras för beredning eller saluföring kontrollera förpack­

ningens eller behållarens försegling och, för produkter som importerats i enlighet med artikel 45.1 b iii, kontrollera

att det kontrollcertifikat som avses i den artikeln omfattar produkttypen i varupartiet. Resultatet av denna kontroll

ska uttryckligen nämnas i den dokumentation som avses i artikel 34.5.

SV

L 150/86

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

128

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

7. Lagring av produkter

7.1 Lokalerna där produkterna lagras ska skötas på ett sådant sätt att det är möjligt att identifiera de olika partierna och

att det inte finns någon risk för att produkterna blandas med eller kontamineras med produkter eller ämnen som

inte är förenliga med reglerna för ekologisk produktion. Ekologiska produkter och produkter under omställning ska

alltid vara klart och tydligt identifierbara.

7.2 När det gäller enheter för ekologisk växt- och animalieproduktion eller enheter för växt- och animalieproduktion

under omställning, är lagring i produktionsenheten av andra insatsmedel eller -ämnen än de som har godkänts enligt

artiklarna 9 och 24 för användning i ekologisk produktion förbjuden.

7.3 Allopatiska veterinärmedicinska läkemedel, inbegripet antibiotika, får lagras på jordbruksföretag och vattenbruks­

företag är tillåten, förutsatt att de har ordinerats av en veterinär i samband med behandling enligt bilaga II del II

punkt 1.5.2.2 och del III punkt 3.1.4.2 a, att de lagras på en övervakad plats och att de dokumenteras enligt

artikel 34.5.

7.4 Om en aktör hanterar, ekologiska produkter, produkter under omställning eller icke-ekologiska produkter i någon

kombination därav och de ekologiska produkterna eller produkterna under omställning lagras i lokaler där även

andra jordbruksprodukter eller livsmedel lagras, ska

a) de ekologiska produkterna eller produkterna under omställning hållas avskilda från övriga jordbruksprodukter

eller livsmedel,

b) alla åtgärder vidtas för att säkerställa att varupartierna kan identifieras och för att undvika sammanblandning eller

utbyte mellan ekologiska produkter, produkter under omställning och icke-ekologiska produkter,

c) lämplig rengöring, vars effektivitet har kontrollerats, ha genomförts före lagringen av de ekologiska produkterna

eller produkterna under omställning och aktören ska dokumentera detta.

7.5 Endast sådana rengörings- och desinfektionsmedel får användas som godkänts enligt artikel 24 för användning i

ekologisk produktion.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/87

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

129

BILAGA IV

TERMER ENLIGT ARTIKEL 30

BG:

биологичен.

ES:

ecológico, biológico, orgánico.

CS:

ekologické, biologické.

DA: økologisk.

DE: ökologisch, biologisch.

ET:

mahe, ökoloogiline.

EL:

βιολογικό.

EN: organic.

FR: biologique.

GA: orgánach.

HR: ekološki.

IT: biologico.

LV: bioloģisks, ekoloģisks.

LT: ekologiškas.

LU:

biologesch, ökologesch.

HU: ökológiai.

MT: organiku.

NL: biologisch.

PL: ekologiczne.

PT: biológico.

RO: ecologic.

SK:

ekologické, biologické.

SL: ekološki.

FI: luonnonmukainen.

SV: ekologisk.

SV

L 150/88

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

130

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

BILAGA V

EUROPEISKA UNIONENS LOGOTYP FÖR EKOLOGISK PRODUKTION SAMT KODNUMMER

1. Logotyp

1.1 Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion ska utformas i enlighet med följande förlaga:

1.2 Referensfärgen i Pantone är grön Pantone nr 376 och, när fyrfärgstryck används, grön (50 % cyan + 100 % gul).

1.3 Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får också återges i svartvitt, men endast om det inte är

möjligt att återge den i färg.

1.4 Om förpackningens eller etikettens bakgrundsfärg är mörk, får symbolen användas i negativt format mot förpack­

ningens eller etikettens bakgrundsfärg.

1.5 Om logotypen återges i färg mot en bakgrundsfärg som gör att den blir svår att se, kan en avgränsande yttre linje

användas, så att kontrasten mot bakgrundsfärgerna blir bättre.

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/89

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

131

1.6 Om uppgifterna på förpackningen har en enda färg får Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion

återges i samma färg.

1.7 Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion ska vara minst 9 mm hög och 13,5 mm bred. Förhållandet

höjd/bredd ska alltid vara 1:1,5. I undantagsfall får minimistorleken minskas till en höjd på 6 mm på mycket små

förpackningar.

1.8 Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får kombineras med symboler och text som hänvisar till

ekologisk produktion, på villkor att dessa inte ändrar logotypen eller det budskap den förmedlar eller de uppgifter

som anges enligt artikel 32. När Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion kombineras med nationella

eller privata logotyper med en grön färg som skiljer sig från den referensfärg som nämns i punkt 1.2, får Europeiska

unionens logotyp för ekologisk produktion återges i samma färg.

2. Kodnummer

Kodnumren ska ha formatet

AB-CDE-999

där

a) AB är ISO-koden för landet där kontroller sker,

b) CDE är en term bestående av tre bokstäver som fastställs av kommissionen varje medlemsstat, såsom bio, öko, org

eller eko, som ger en koppling till ekologisk produktion, och

c) 999 är ett referensnummer med högst tre siffror, som

i) varje medlemsstats behöriga myndighet ska tilldela den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan till vilken/

vilket den har delegerat kontrolluppgifter,

ii) kommissionen ska tilldela

— de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts av kommissionen i enlighet med artikel 46,

— de behöriga myndigheter i tredjeland som har erkänts av kommissionen i enlighet med artikel 48.

SV

L 150/90

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

132

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

BILAGA VI

FÖRLAGA TILL CERTIFIKAT

Certifikat enligt artikel 35.1 i förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska

produkter

SV

14.6.2018

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/91

Prop. 2020/21:187

Bilaga 1

133

Bilaga – Förteckning över medlemmarna i aktörsgruppen enligt definitionen i artikel 36 i förordning

(EU) 2018/848

Medlemmens namn Adress

SV

L 150/92

Europeiska unionens officiella tidning

14.6.2018

Sammanfattning av promemorian En anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (N2019/03272)

I promemorian föreslås ändringar som främst syftar till att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007.

I promemorian föreslås ändringar i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion. Promemorian innehåller vissa lagtekniska ändringar. Ändringar därutöver innebär i huvudsak följande. Livsmedelsverket och Jordbruksverket ansvarar för att offentliggöra den förteckning över ekologiska aktörer som ska finnas. Det befintliga bemyndigandet som ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer tas därför bort.

Begränsningen av vilka åtgärder som Livsmedelsverket och Jordbruksverket får delegera till kontrollorganen tas bort. Kontrollorganen ges därmed rätt att även besluta om saluföringsförbud som inte är tillfälligt.

Förvaltningslagens (2017:900) allmänna bestämmelse om besluts verkställbarhet ska tillämpas för beslut som fattas av kontrollorganen och kontrollmyndigheterna enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion och de förordningar som lagen kompletterar. Den särskilda reglering om när beslut får gälla omedelbart som finns i lagen om kontroll av ekologisk produktion tas därför bort.

Ett nytt bemyndigande införs som ger regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att lämna de uppgifter som en myndighet behöver för handläggning av EU-stöd.

Förslagen till ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

dels att 27 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 3, 7, 19 och 26 §§ ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt förslag i Ds 2018:41 Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och

2. tillämpningsförordningar till rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/20098, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG. 2007/43/EG, 2008/119/EG och

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007, och

2. tillämpningsförordningar till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848.

Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/20098, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG,

2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG.

2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG, och

2. tillämpningsförordningar till

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

3 §1

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person.

I fråga om åtgärder då regelverket inte följs eller vid sådan misstanke får ett sådant överlämnande endast innefatta en rätt att

1. återkalla ett utfärdat certifikat,

2. enligt artikel 30.1 första stycket i rådets förordning (EG) nr 834/2007 besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda marknadsföring av ett parti eller en produktionsomgång, eller

3. enligt artikel 91 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda saluföring.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 och som är en juridisk person.

7 §2

Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan som avses i 3 § första stycket tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan som avses i 3 § första stycket tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. 2 Senaste lydelse 2018:852.

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

10 § om partsinsyn, 16–18 §§ om jäv, 23 § om utredningsansvaret, 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation, 27 § om dokumentation av uppgifter,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut, 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och

36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

10 § om partsinsyn, 16–18 §§ om jäv, 23 § om utredningsansvaret, 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

25 § om kommunikation, 27 § om dokumentation av uppgifter,

31 § om dokumentation av beslut,

32 § om motivering av beslut, 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

– 35 § om när beslut får verkställas, och

36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

19 §

En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 inte anmält sin verksamhet.

En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 34.1 och 34.3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 inte anmält sin verksamhet.

Hel eller delvis befrielse från sanktionsavgift ska beslutas om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som ålegat honom eller henne och inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen. Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

26 §3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,

2. särskilda ekologiska produktionsregler,

3. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,

4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet och

3 Senaste lydelse 2017:270. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

5. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007 att lämna uppgifter till en myndighet som prövar ärenden om EU-stöd för ekologisk produktion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttrande över promemorian En anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter kommit från Arvika kommun, Avfall Sverige, Ekologiska Lantbrukarna, Förvaltningsrätten i Stockholm, Integritetsskyddsmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Konkurrensverket, Konsumentverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Lidköpings kommun, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Malmö kommun, Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk, Svenska Fåravelsförbundet, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), Trelleborgs kommun, Valiguard AB, Vimmerby kommun och Örnsköldsviks kommun.

Följande remissinstanser har avstått från att lämna synpunkter eller har inte inkommit med något yttrande: Biodynamiska Föreningen, Bodens kommun, Bollebygds kommun, Botkyrka kommun, ControlCert Scandinavia AB, EkoMatCentrum, Emmaboda kommun, Fiskbranschens Riksförbund, Förbundet Sverige Småbrukare, Föreningen Ekologisk Fjäderfäproduktion, Föreningen Foder och Spannmål, Gnosjö kommun, Grästorps kommun, Göteborgs kommun, HS Certifiering AB, Intertek Certification AB, Jokkmokks kommun, Kalmar kommun, Kiwa Certifiering AB, KRAV ekonomisk förening, Köpings kommun, Kött och Charkföretagen, Lekebergs kommun, Livsmedelsgrossisterna, Livsmedelshandlarna, Luleå kommun, Lysekils kommun, Mjölby kommun, Mönsterås kommun, Naturskyddsföreningen, Näringslivets regelnämnd, Organic Sweden, Oxelösunds kommun, Regelrådet, Robertsfors kommun, Sigill kvalitetssystem AB, SMAK Certifiering AB, Sundsvalls kommun, Svensk dagligvaruhandel, Svenska samernas riksförbund, Sveriges Biodlares Riksförbund, Sveriges Grisföretagare, Sveriges konsumenter, Sveriges lammköttsproducenter, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges mjölkbönder, Sveriges Nötköttsproducenter, Trollhättans kommun, Trosa kommun, Uppsala kommun, Åre kommun, Örkelljunga kommun och Östhammars kommun.

Sammanfattning av promemorian Partsställning i domstol och klagorätt när ett beslut som fattas av ett kontrollorgan inom området ekologisk produktion överklagas (N2020/02564)

I promemorian föreslås ändringar i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion. Ändringarna innebär följande. Den myndighet som har överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett kontrollorgan ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det första beslutet i saken har fattats av det kontrollorganet. Den delegerande myndigheten ska även ha rätt överklaga en länsstyrelses beslut om länsstyrelsen har ändrat ett beslut som har fattats av ett kontrollorgan.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Härigenom föreskrivs att 30 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §

Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Om en länsstyrelse har ändrat ett beslut som har fattats av ett kontrollorgan får beslutet överklagas av den myndighet som har överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet.

Den myndighet som har överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett kontrollorgan ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det första beslutet i saken har fattats av det kontrollorganet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttrande över promemorian Partsställning i domstol och klagorätt när ett beslut som fattas av ett kontrollorgan inom området ekologisk produktion överklagas kommit från Förvaltningsrätten i Luleå, Förvaltningsrätten i Malmö, Jordbruksverket, Kammarrätten i Stockholm, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket och Valiguard AB.

Följande remissinstanser har avstått från att lämna synpunkter eller har inte inkommit med något yttrande: ControlCert Scandinavia AB, HS Certifiering AB, Intertek Certification AB, Justitieombudsmannen, Kiwa Certifiering AB, Regelrådet, SMAK Certifiering AB och Sveriges kommuner och regioner.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

dels att 27 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 3, 7, 19, 26 och 30 §§ ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2021:174 Föreslagen lydelse

1 §

Denna lag kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och

2. tillämpningsförordningar till rådets förordning (EG) nr 834/2007.

1.

Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 834/2007, och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) 2018/848.

Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som rör ekologisk produktion,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 91/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG, och

2. genomförandeakter och delegerade akter till förordning (EU) nr 2017/625.

3 §

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden besluta att överlämna uppgiften att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet till ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och som är en juridisk person.

I fråga om åtgärder då regelverket inte följs eller vid sådan misstanke får ett sådant överlämnande endast innefatta en rätt att

1. återkalla ett utfärdat certifikat,

2. besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda marknadsföring av ett parti eller en produktionsomgång enligt artikel 30.1 första stycket i rådets förordning (EG) nr 834/2007, eller

3. besluta om att avlägsna märkning eller förbjuda saluföring enligt artikel 91 i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008.

I förordning (EU) 2017/625 och förordning (EU) 2018/848 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett kontrollorgan.

7 §

Vid kontroll som utförs av ett kontrollorgan som avses i 3 § första stycket ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet, – 10 § om partsinsyn, – 16–18 §§ om jäv, – 23 § om utredningsansvaret, – 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt, – 25 § om kommunikation, – 27 § om dokumentation av uppgifter, – 31 § om dokumentation av beslut, – 32 § om motivering av beslut, – 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

– 35 § om när beslut får verkställas,

– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och – 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 inte anmält sin verksamhet.

En sanktionsavgift ska tas ut av den som i strid med artikel 34.1 och 34.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 inte har anmält sin verksamhet.

Hel eller delvis befrielse från sanktionsavgift ska beslutas om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som ålegat honom eller henne och inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,

1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som han eller hon varit skyldig att göra och inte heller kunnat uppdra åt någon annan att göra det,

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen. Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.

Lydelse enligt SFS 2021:174 Föreslagen lydelse

26 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 §,

2. särskilda ekologiska produktionsregler,

3. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,

4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet,

5. skyldighet för ett kontrollorgan att ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften, och

6. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att offentliggöra uppgifter om ekologiska aktörer.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §

Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § och denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Om en länsstyrelse har ändrat ett beslut som har fattats av ett kontrollorgan får beslutet överklagas av den myndighet som har överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet.

Om en enskild överklagar en länsstyrelses beslut om överprövning av ett beslut som har fattats av ett kontrollorgan ska den myndighet som överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden1 ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 837/2007 att lämna uppgifter till en myndighet som prövar ärenden om EU-stöd för ekologisk produktion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Senast lydelse av lagens rubrik 2015:267.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-03-24

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga-Lill

Askersjö och Petter Asp

Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Enligt en lagrådsremiss den 11 mars 2021 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,

2. lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Stina Nordström.

Förslagen föranleder följande yttrande.

Lagen om kontroll av ekologisk produktion

3 §

Paragrafen reglerar myndigheternas rätt att delegera uppgifter till ett kontrollorgan. Det framgår dock inte av lagtexten vad som avses med detta begrepp.

Begreppet är hämtat från de EU-förordningar som anges i paragrafen. Bestämmelsen blir tydligare och mera lättillämpad om det uttryckligen anges att delegation kan ske till sådant kontrollorgan som avses i de EUförordningarna.

Lagrådet föreslår att paragrafen ges följande lydelse.

I förordning (EU) 2017/625 och förordning (EU) 2018/848 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett sådant kontrollorgan som avses i förordningarna.

Det är då lämpligt att det i författningskommentaren anges i vilka artiklar definitionen av kontrollorgan finns, nämligen i artikel 3.5 i kontrollförordningen och artikel 3.56 i förordningen om ekologisk produktion.

7 §

Paragrafen anger vilka bestämmelser i förvaltningslagen som ska tillämpas när kontrollorgan ”som avses i 3 § första stycket” utför kontroll.

Den citerade hänvisningen kan utgå, eftersom den framstår som överflödig och det dessutom inte hänvisas till 3 § i andra bestämmelser där kontrollorgan nämns.

30 §

I paragrafen anges i ett nytt andra stycke att om en länsstyrelse ändrar ett beslut som ett kontrollorgan har fattat får länsstyrelsens beslut överklagas av den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva kontroll.

I ett nytt tredje stycke föreslås att om en enskild överklagar en länsstyrelses beslut om överprövning av ett kontrollorgans beslut, ska den delegerande myndigheten vara den enskildes motpart.

Det har vid föredragningen upplysts att avsikten med den sistnämnda bestämmelsen är att reglera vem som ska vara den enskildes motpart i allmän förvaltningsdomstol, oavsett vilken typ av beslut som länsstyrelsen fattar. Paragrafen har emellertid kommit att formuleras så att endast ”beslut om överprövning” omfattas. Lagrådet föreslår därför att det tredje stycket ges följande lydelse.

Om ett kontrollorgan har fattat ett beslut som överklagas till en länsstyrelse och länsstyrelsens beslut överklagas av en enskild ska den myndighet som överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till kontrollorganet vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

Övrigt lagförslag

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 29 april 2021

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Bolund, Johansson, Baylan, Hultqvist, Andersson, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Linde, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Nilsson, Ernkrans, Lindhagen, Lind, Hallberg, Nordmark, Micko, Stenevi, Olsson Fridh

Föredragande: statsrådet Nilsson

Regeringen beslutar proposition Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion