Inaktuell version

Lag (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Departement
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1709 i lydelse enligt SFS 2006:824
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Lag (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EG:s gemensamma fiskeripolitik skall kunna genomföras i Sverige.

[S2]Med EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken avses i denna lag EG:s förordningar om

 1. åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskresurserna,
 2. strukturåtgärder för fiskerinäringen, och
 3. marknadsreglering av fisk och fiskprodukter.

[S3]Denna lag tillämpas inte i fråga om sådana bestämmelser i EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken som helt faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen (2006:804). Lag (2006:824).

Nationella föreskrifter

2 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får i fråga om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken meddela föreskrifter som får finnas som komplettering till förordningarna eller som behövs för verkställigheten av förordningarna.

[S2]Första stycket gäller inte föreskrifter angående frågor som avses i fiskelagen (1993:787). Lag (1995:1389).

Uppgiftsskyldighet

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, för verksamhet som inte utgör yrkesmässigt fiske enligt fiskelagen (1993:787), föreskriva att en näringsidkare som tar befattning med fisk eller fiskprodukter som omfattas av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, skall lämna uppgifter om

 1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten, omlastning, landning, inköp, försäljning, import och export, och

[S2]2.andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna. Lag (1995:1389).

Tillsyn och kontroll

4 §  Tillsyn och annan kontroll av efterlevnaden av andra regler i EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken än bestämmelser om fisket och av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

[S3]Om tillsynen överlåts, skall vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla även den myndighet till vilken tillsynen överlåts. Lag (1995:1389).

5 §  En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna i EG: s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas.

[S2]I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

6 §  För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där fisk och fiskprodukter hanteras. Tillsynsmyndigheten får göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas.

[S2]Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Den som är föremål för tillsyn skall tillhandahålla den hjälp som behövs för tillsynen.

[S3]Polismyndigheten skall på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

[S4]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva att det tas ut avgifter för tillsynen enligt denna lag.

7 §  Bestämmelserna i 6 § första och andra styckena gäller också för EG: s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer.

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att den som mottar stöd eller betalar avgifter enligt EG: s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken skall föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter och att dessa anteckningar skall bevaras under viss tid.

9 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen och kontrollen skall bedrivas.

Ränta

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att ränta skall betalas på belopp enligt EG: s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, om

 1. beloppet betalas efter förfallodagen,
 2. mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall återbetalas.

Straff

11 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken eller föreskrifter meddelade med stöd av denna lag i fråga om

 1. uppgiftsskyldighet,
 2. kvalitetsnormer och andra bestämmelser för handeln med fisk och fiskprodukter. Lag (2003:252).

12 §  Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

[S2]Till ansvar enligt denna lag skall inte heller dömas om gärningen är ringa eller belagd med straff enligt brottsbalken, lagen (2000:1254) om straff för smuggling eller fiskelagen (1993:787). Lag (2000:1254).

Överklagande

13 §  En myndighets beslut i ett särskilt fall enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft. Genom lagen upphävs lagen (1993:649) om marknadsreglering på fiskets område.
  Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som har väckts och i fråga om avgiftsskyldighet som har uppkommit under lagens giltighetstid. Detsamma gäller i fråga om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av avgift som hänför sig till den tiden.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:126, Prop. 1994/95:75, Bet. 1994/95:JoU7
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1389) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:85, Prop. 1995/96:8, Bet. 1995/96:JoU5
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1998:130) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:179, Prop. 1997/98:48, Bet. 1997/98:JoU21
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Lag (2000:1254) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:252) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Förarbeten
Rskr. 2002/03:173, Prop. 2002/03:41, Bet. 2002/03:MJU16
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2006:824) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2016:825) om ändring i lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Förarbeten
Rskr. 2015/16:297, Prop. 2015/16:118, Bet. 2015/16:MJU17
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f §§
Ikraftträder
2016-08-01

Lag (2017:246) om ändring i lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Förarbeten
Rskr. 2016/17:188, Prop. 2016/17:56, Bet. 2016/17:JuU22
Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2017-05-01