Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1995-12-21
Ändring införd
SFS 1995:1667 i lydelse enligt SFS 2023:755
Ikraft
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

1 §  Skatt (naturgrusskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för brutet naturgrus om utvinningen av naturgruset sker för annat ändamål än markinnehavarens husbehov och

 1. sker med stöd av tillstånd som har lämnats enligt 11 kap.miljöbalken eller vattenlagen (1983:291), eller
 2. kräver tillstånd enligt 9 kap.miljöbalken. Lag (2005:580).

2 §  Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten och block.

3 §  Skatten tas ut med 22 kronor per ton naturgrus.

[S2]För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skatten tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2023.

[S3]Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.

[S4]Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. Lag (2023:755).

4 §  Skattskyldig är den som exploaterar en naturgrustäkt.

[S2]Har föreskrifter om skyldighet att lämna uppgift om vem som är exploatör av täkten meddelats med stöd av 26 kap. 21 a § första stycket miljöbalken, är tillståndshavaren tillsammans med exploatören skattskyldig för tiden till dess sådan uppgift har lämnats. Lag (2005:580).

5 § Har upphävts genom lag (2002:424).

6 §  Skattskyldighet inträder när

 1. naturgrus levereras till en köpare,
 2. naturgrus tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning, eller
 3. den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det naturgrus som då ingår i den skattskyldiges lager. Lag (2002:424).

7 §  Skattskyldighet inträder inte för

 1. naturgrus som används enbart för ändamål som är nödvändiga för täktverksamhetens bedrivande, eller
 2. naturgrus som används för efterbehandling av täkten.

8 §  En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådant naturgrus

 1. för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt, eller
 2. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp. Lag (2002:424).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:122, Prop. 1995/96:87, Bet. 1995/96:SkU18
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1998:851) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 18 a § andra stycket naturvårdslagen (1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 4 § andra stycket anses som föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 kap. 5 § andra stycket miljöbalken.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2002:424) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 5 §; ändr. 6, 8, 9 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:999) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:24, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2005:580) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Förarbeten
Rskr. 2004/05:312, Prop. 2004/05:129, Bet. 2004/05:MJU15
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2005-08-01

Lag (2005:961) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:34, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2011:1379) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2015:470) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:255, Prop. 2014/15:99, Bet. 2014/15:FiU21
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2017:1209) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2023:755) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2023/24:47, Prop. 2023/24:1, Bet. 2023/24:FiU1
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2024-01-01