Inaktuell version

Patientskadelag (1996:799)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-06-19
Ändring införd
SFS 1996:799 i lydelse enligt SFS 2018:746
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring).

Prop. 1995/96:187: Paragrafen har med viss redaktionell ändring utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I paragrafen anges vad lagen reglerar, dvs. rätten till patientskadeersättning samt skyldigheten för vårdgivare att hålla en för säkring som täcker sådan skada. När det gäller benämningen på försäk ringen har uttrycket patientförsäkring behållits, eftersom det är ett väl inarbetat begrepp och då lagen bygger på en försäkringslösning. Lagen innebär som Lagrådet påpekat inte bara att patienter utan också efterlevan ...

2 §  Med patient jämställs i denna lag den som frivilligt deltar som försöksperson i medicinsk forskning eller som donerar organ eller annat biologiskt material för transplantation eller annat medicinskt ändamål.

Prop. 1995/96:187: En betydande del av den medicinska forskningen sker genom kliniska prövningar på människor. Sådana prov kan företas såväl på dem som re dan är patienter som på friska personer som frivilligt ställt sig till förfo gande. Även då åtgärder vidtas i forskningssyfte kan skador uppstå och motivet för att ersätta sådana skador är lika starkt som för skador som drabbar patienter i vanlig mening. Frivilliga försökspersoner jämställs därför enligt förevarande paragraf med patienter. Detsamma gäller för friska ...

3 §  Lagen gäller endast skador som har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige.

Prop. 1995/96:187: Paragrafen har behandlats i avsnitt 7.1. En förutsättning för att patientska deersättning skall kunna lämnas är att skadan uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige. Vad som avses med hälso- och sjukvård anges i den följande paragrafen. När det gäller innebörden i uttrycket "i Sverige" hänvisas till vad som anges i Lagrådets yttrande.

4 §  Rätten till patientskadeersättning får inskränkas endast på grund av omständighet som har inträffat efter skadehändelsen och som enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) kan medföra begränsning av försäkringsgivarens skyldighet att utge försäkringsbelopp. Lag (2005:118).

Prop. 2003/04:150: Ändringen avser hänvisningen till den nya försäkringsavtalslagen.

Prop. 1995/96:187: I paragrafen har tagits in en bestämmelse om att rätten till patientskade ersättning endast får inskränkas på grund av omständighet som har inträf fat efter skadehändelsen och som enligt försäkringsavtalslagen kan med föra begränsning av försäkringsgivarens skyldighet att utge försäkringsbe loppet. En sådan omständighet är att den skadelidande inte gjort vad han kunnat för att begränsa skadan (...

5 §  I denna lag avses med

[S2]hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar eller lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar, annan liknande medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detaljhandeln med läkemedel, allt under förutsättning att det är fråga om verksamhet som utövas av personal som omfattas av 1 kap.patientsäkerhetslagen (2010:659),

[S3]vårdgivare: statlig myndighet, landsting eller kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare). Lag (2018:746).

Prop. 2000/01:81: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.11.

Den föreslagna ändringen har införts på Lagrådets inrådan och medför att patientskadelagen blir tillämplig när läkare utför sådan omskärelse som inte per definition är hälso- och sjukvård.

Prop. 1997/98:109: Paragrafens innehåll har justerats i anledning av att lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ersätter den nuvarande åliggandelagen.

Prop. 1995/96:187: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I paragrafens första led ges en definition av begreppet hälsooch sjuk vård genom hänvisningar till hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, annan liknande medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detaljhan deln med läkemedel. Den grundläggande definitionen av begreppet hälso- och sjukvård finns i ...

Rätten till patientskadeersättning

6 §  Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av

 1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,
 2. fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav,
 3. felaktig diagnostisering,
 4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,
 5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller
 6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

[S2]Vid prövning av rätt till ersättning enligt första stycket 1 och 3 skall den handlingsnorm tillämpas som gäller för en erfaren specialist eller annan erfaren yrkesutövare inom området.

[S3]Rätt till ersättning enligt första stycket 4 är utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infektionen.

Prop. 1995/96:187: 1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsätt ning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,

2. fel ...

Undantag från rätten till patientskadeersättning

7 §  Patientskadeersättning lämnas inte om

 1. skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet, eller
 2. skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6 § första stycket 6.

Prop. 1995/96:187: 1. skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet, eller

2. skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6 § första stycket 6.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9 och utformats i huvudsaklig enlighet med Lagrådets förslag, innehåller ...

Hur patientskadeersättningen bestäms

8 §  Patientskadeersättning bestäms enligt 5 kap.1-5 §§ och 6 kap.1 och 3 §§skadeståndslagen (1972:207) med de begränsningar som anges i 9-11 §§ denna lag. Lag (2010:668).

Prop. 1995/96:187: I paragrafen anges hur patientskadeersättningen skall bestämmas. Även om denna ersättning inte är att anse som skadestånd är utgångspunkten för fastställandet av ersättningen skadeståndslagens ersättningsregler och den praxis som utbildats i anledning därav. Vissa begränsningar i rätten till ersättning finns i de följande tre paragraferna. En beskrivning av innebörden av hänvisningarna till bestämmelserna i ...

9 §  När patientskadeersättning bestäms avräknas ett belopp om en tjugondedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gäller när ersättningen bestäms. Lag (2010:1265).

Prop. 1995/96:187: Paragrafen innehåller en bestämmelse om självrisk. Skälen för en självrisk har redovisats i avsnitt 11.4. Patientskadeersättningen skall enligt den föregående paragrafen i princip bestämmas enligt skadeståndsrättsliga regler. Detta innebär bl.a. att den skadelidande i princip skall erhålla full ersättning för skadan. Vid bestäm mande av patientskadeersättning skall dock en självrisk avräknas. Själv risken är utformad ...

10 §  Patientskadeersättning är för varje skadehändelse begränsad till högst 1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gäller när ersättningen bestäms. För varje skadad patient lämnas dock för varje skadehändelse patientskadeersättning med högst 200 gånger detta prisbasbelopp.

[S2]De belopp som anges i första stycket innefattar inte ränta eller ersättning för rättegångskostnader. Lag (2010:1265).

Prop. 1995/96:187: Paragrafens första stycke innehåller beloppsmässiga begränsningar av ersättningsansvaret. Motiven för begränsningarna har redovisats i avsnitt 11.5. Av samma skäl som i fråga om självrisken enligt förgående paragraf har beloppsgränserna knutits till basbeloppet. Paragrafens andra stycke har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

11 §  Om det ansvarighetsbelopp som gäller enligt 10 § första stycket första meningen inte räcker till gottgörelse åt dem som är berättigade till ersättning, nedsätts deras ersättningar med samma kvotdel för var och en.

[S2]Kan det efter inträffat skadefall befaras att nedsättning enligt första stycket fordras, kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersättning tills vidare skall lämnas endast med viss kvotdel.

Prop. 1995/96:187: Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet då det totala ansvarig hetsbeloppet enligt 10 § första stycket första meningen inte räcker till full ersättning åt alla skadelidande. Bestämmelserna innebär dels att ersätt ningarna till dem som inte kan få full gottgörelse skall sättas ner med sam ma kvotdel för var och en, dels att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan förordna att ersättning tills vidare skall lämnas endast med viss kvotdel, om det kan befaras att ansvarighetsbeloppet ...

Försäkringsskyldighet m.m.

12 §  Vårdgivare skall ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av denna lag. Bedrivs verksamheten av privat vårdgivare efter avtal med offentlig vårdgivare, är det den offentlige vårdgivaren som skall ha försäkringen.

Prop. 1995/96:187: ersättning för skador som omfattas av denna lag. Bedrivs verksamheten av privat vård givare efter avtal med offentlig vårdgivare, är det den offentlige vårdgiva ren som skall ha försäkringen.

I denna paragraf regleras skyldigheten för en vårdgivare att ha en försäk ring som täcker ersättningsskyldigheten enligt denna lag. Som nämnts inledningsvis har termen "patientförsäkring" valts som benämning på försäkringen. Skyldigheten gäller för alla vårdgivare i Sverige. Begreppet vårdgivare ...

13 §  Patientskadeersättningen utges av försäkringsgivaren. Om flera patientförsäkringar täcker samma skada, svarar försäkringsgivarna solidariskt för ersättningen. Försäkringsgivarna skall i sådant fall sinsemellan ta lika del i ersättningsansvaret.

Prop. 1995/96:187: Om flera patientförsäkringar täcker samma skada, svarar försäkringsgivarna solida riskt för ersättningen. Försäkringsgivarna skall i sådant fall sinsemellan ta lika del i ersättningsansvaret.

I paragrafen anges att det är försäkringsgivaren som skall utge patientska deersättningen. I det fall att flera patientförsäkringar täcker samma skada svarar försäkringsgivarna solidariskt för ersättningens utgivande. När flera försäkringsgivare enligt förevarande paragraf svarar för ersättningen ...

14 §  Saknas patientförsäkring, svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen enligt 15 § solidariskt för den patientskadeersättning som skulle ha lämnats, om en patientförsäkring hade funnits. Föreningen företräder i sådant fall försäkringsgivarna.

[S2]Försäkringsgivarnas inbördes ersättningsansvar fördelas efter förhållandet mellan beloppen av de premier för patientförsäkring som för var och en av dem belöper på närmast föregående kalenderår.

Prop. 1995/96:187: deersättning som skulle ha lämnats, om en patientförsäkring hade funnits. Föreningen företräder i sådant fall försäkringsgivarna. Försäkringsgivarnas inbördes ersättningsansvar fördelas efter förhållan det mellan beloppen av de premier för patientförsäkring som för var och en av dem belöper på närmast föregående kalenderår.

I denna paragraf regleras ansvaret för skador som uppkommit hos vård givare som saknar patientförsäkring. Motiven för att införa dessa bestäm melser finns ...

Patientförsäkringsförening

15 §  De försäkringsgivare som meddelar patientförsäkring skall ingå i en patientförsäkringsförening.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer stadgar för föreningen.

Prop. 1995/96:187: I denna paragraf regleras frågan om en särskild patientförsäkringsföre ning. Skälen för att införa en sådan har angetts i avsnitt 12.1.

Där anges också vilka frågor föreningen skall sköta. Enligt en föreskrift i andra stycket fastställer regeringen eller den myndighet som ...

Patientförsäkringsavgift

16 §  Patientförsäkringsföreningen har rätt till gottgörelse (patientförsäkringsavgift) av vårdgivare för den tid vårdgivaren saknat försäkring enligt denna lag.

[S2]Patientförsäkringsavgift får högst tas ut med ett belopp som för år räknat motsvarar femton procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§ so- cialförsäkringsbalken som gäller när avgiften bestäms. Om det belopp som motsvarar två gånger den årliga försäkringspremie som gäller för vårdgivare i motsvarande kategori när avgiften bestäms är högre, får avgiften i stället beräknas på grundval av detta belopp. Lag (2010:1265).

Prop. 1995/96:187: I paragrafen finns bestämmelser om den sanktion som träffar en vårdgiva re som låter bli att fullgöra sin försäkringsplikt enligt 12 §. En redogörelse för skälen till denna paragraf finns i avsnitt 12.3. Paragrafens första stycke är utformat med 31 § trafikskadelagen om trafikförsäkringsavgift som förebild. Patientförsäkringsavgift får tas ...

Patientskadenämnd

17 §  De försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen skall tillsammans upprätthålla och bekosta en patientskadenämnd. I nämnden skall det ingå företrädare för patienternas intressen. Ytterligare föreskrifter om nämndens sammansättning lämnas av regeringen som också skall godkänna nämndens arbetsordning.

[S2]Nämnden skall på begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgivare, försäkringsgivare eller domstol yttra sig över ersättningsfall.

Prop. 1995/96:187: I paragrafens första stycke föreskrivs att de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen är skyldiga att tillsammans upprätthålla och bekosta en patientskadenämnd. Motivet för att införa en sådan nämnd har redovisats i avsnitt 13. Bestämmelsen om nämndens sammansättning har införts efter förslag av Lagrådet. Regleringen av nämndens verksamhet avses ske på samma sätt som i fråga om Trafikskadenämnden. ...

17 a §  En patient eller annan skadelidande som vill inhämta ett yttrande från Patientskadenämnden ska begära det senast ett år från det att han eller hon fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande till ersättningsanspråket. Lag (2013:1091).

Skadestånd

18 §  Trots att patientskadeersättning kan lämnas enligt denna lag får den skadelidande i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller därom.

Prop. 1995/96:187: I paragrafen har tagits in en bestämmelse som erinrar om att patientskade lagen inte hindrar att den skadelidande för talan om ersättning enligt skadeståndslagen i anledning av en inträffad skada. Med skadelidande avses även efterlevande till patient. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Som Lagrådet påpekat kan ett annat exempel på talan om skadestånd vara en talan enligt produktansvarslagen.

19 §  Den som har utgett skadestånd med anledning av skada som avses i denna lag inträder intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till patientskadeersättning. Detta gäller dock inte om patientskadeersättningen skulle ha kunnat krävas tillbaka av den skadeståndsskyldige enligt 20 § första stycket.

Prop. 1995/96:187: Detta gäller dock inte om patientskadeersättningen skulle ha kunnat krävas tillbaka av den skadeståndsskyldige enligt 20 § första stycket.

I paragrafen föreskrivs att den som betalat skadestånd med anledning av en skada som avses i lagen har rätt att återkräva motsvarande belopp ur den patientförsäkring som ger den skadelidande rätt till patientskadeersätt ...

Återkrav

20 §  Har patientskadeersättning lämnats för en skada som vållats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd.

[S2]Om patientskadeersättning har betalats för en skada som omfattas av produktansvarslagen (1992:18), inträder försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd enligt den lagen.

[S3]Omfattas en skada av trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410) och har patientskadeersättning lämnats för skadan, inträder försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning.

Prop. 1995/96:187: Omfattas en skada av trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410) och har patientskadeersättning lämnats för skadan, inträder försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning.

Enligt paragrafens första stycke ges en försäkringsgivare som utgett patientskadeersättning rätt att inträda i den skadelidandes rätt till skade stånd. Försäkringsgivaren kan ...

21 §  Har patientskadeersättning lämnats enligt 14 § första stycket, får ersättningen krävas tillbaka från den vårdgivare som varit skyldig att teckna patientförsäkring. Patientförsäkringsföreningen företräder i sådant fall försäkringsgivarna.

Prop. 1995/96:187: Patientförsäkringsföreningen företräder i sådant fall försäkringsgivarna.

I 14 § finns, som tidigare framgått i kommentaren, en bestämmelse om att de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen är solida riskt ansvariga för patientskadersättning för skador som uppkommit hos oförsäkrade vårdgivare. Förevarande paragraf ger dessa försäkringsgivare rätt att kräva tillbaka utgiven patientskadeersättning av den vårdgivare som skulle ha tecknat patientförsäkring. Patientförsäkringsföreningen ...

22 §  En vårdgivare som har krävts på belopp enligt 21 § inträder intill det utgivna beloppet i den rätt som enligt 20 § som tillkommer försäkringsgivaren.

Prop. 1995/96:187: I denna paragraf behandlas återkravsrätten för en oförsäkrad vårdgivare som enligt 21 § jämförd med 14 § har kompenserat patientförsäkringsföre ningen för utgiven patientskadeersättning. Enligt bestämmelsen har vård givaren rätt att i sin tur kräva tillbaka ersättningen av någon annan som kan vara betalningsskyldig. Vårdgivaren kan exempelvis kräva tillbaka ersättningen av den som vållat skadan uppsåtligen eller genom grov vårds löshet. Återkravsrätten kan också bl.a. gälla mot den som har produktan ...

Preskription

23 §  Den som vill ha ersättning enligt denna lag måste väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207), får talan dock väckas inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.

[S2]Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till vårdgivaren eller försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att han eller hon fick del av försäkringsgivarens slutliga ställningstagande till anspråket.

[S3]Vid återkrav mellan försäkringsgivare och vid återkrav mot en vårdgivare enligt 21 § är fristen att väcka talan alltid minst ett år från den betalning som grundar återkravet.

[S4]I fråga om premiekrav och krav på patientförsäkringsavgift tillämpas preskriptionslagen (1981:130). Lag (2013:1091).

Prop. 1995/96:187: fall som avses i 14 § första stycket, gälla patientförsäkringsföreningen.

24 §  En talan får väckas efter den tid som anges i 23 § första stycket endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid. Lag (2013:1091).

25 §  Om talan inte väcks enligt 23 eller 24 §, går rätten till ersättning förlorad.

[S2]I förhållanden mellan försäkringsgivare får annat avtalas om preskription än vad som följer av denna lag. Lag (2013:1091).

26 §  Det som sägs om försäkringsgivare i 23 § andra och tredje styckena samt i 25 § andra stycket ska i ett fall som avses i 14 § första stycket gälla Patientförsäkringsföreningen. Lag (2013:1091).

Prop. 2012/13:168: Av paragrafen framgår, liksom av det nuvarande tredje stycket i 23 §, att Patientförsäkringsföreningen i vissa fall ska likställas med en försäkringsgivare vid tillämpning av preskriptionsreglerna i lagen. Det gäller när föreningen har att svara vid krav på ersättning på grund av att vårdgivaren saknar patientförsäkring. Patientförsäkringsföreningen ska alltså tillämpa samma preskriptionsbestämmelser som försäkringsgivare, men får avvika från dessa bestämmelser i avtal med andra försäkringsgivare. ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Patientskadelag (1996:799)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:280, Prop. 1995/96:187, Bet. 1995/96:LU27
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:535) om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:290, Prop. 1997/98:109, Bet. 1997/98:SoU22
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2001:501) om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:258, Prop. 2001/01:81, Bet. 2000/01:SoU17
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2005:118) om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:160, Prop. 2003/04:150, Bet. 2004/05:LU4
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2010:668) om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 5, 8 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1265) om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 9, 10, 16 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2013:1091) om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller för en fordran som beror på en skada, om skadan har orsakats före ikraftträdandet. För en fordran som inte beror på en skada tillämpas inte de nya bestämmelserna, om avtalet om patientförsäkring har ingåtts före ikraftträdandet och inte förnyats därefter.
 3. 17 a § tillämpas endast vid ersättningsanspråk till följd av en skada som har orsakats efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:31, Prop. 2012/13:168, Bet. 2013/14:CU4
Omfattning
ändr. 23 §; nya 17 a, 24, 25, 26 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:43) om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2018:746) om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:350, Prop. 2017/18:224, Bet. 2017/18:SfU22
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-01-01