Elberedskapslag (1997:288)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1997-05-29
Ändring införd
SFS 1997:288 i lydelse enligt SFS 2018:587
Ikraft
1997-07-01
Upphäver
Lag (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet att vidta beredskapsåtgärder inom elsektorn.

[S2]Bestämmelserna gäller för den som bedriver produktion av el, handel med el eller sådan överföring av el som sker med stöd av nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857). Lag (2012:396).

Prop. 2011/12:89: I första stycket anges lagens huvudsakliga innehåll, nämligen bestämmelser om skyldighet att vidta beredskapsåtgärder inom elsektorn.

Prop. 1996/97:86: I denna paragraf anges lagens tillämpningsområde och syfte. Bestämmelserna i lagen syftar till att reglera ansvaret för den planering och de åtgärder som behövs för att kunna tillgodose elförsörjningen i Sverige vid höjd beredskap enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Med elförsörjningen i landet avses inte enbart landet som helhet utan även elförsörjningen inom en viss ort eller ett visst område.

...

1 a §  Den myndighet som regeringen bestämmer är elberedskapsmyndighet och har de uppgifter som anges i denna lag och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Om myndigheten bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § andra stycket omfattas inte myndigheten av bestämmelserna i 4, 6, 7, 9 och 15 §§. Lag (2012:396).

2 §  Beredskapslagring av bränsle som används för elproduktion omfattas av lagen endast i fråga om rätt till ersättning enligt 10 §. Särskilda bestämmelser om beredskapslagring finns i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja.

[S2]I skyddslagen (2010:305) och i säkerhetsskyddslagen (2018:585) finns bestämmelser om tillträdesbegränsning respektive fysisk säkerhet. Lag (2018:587).

Prop. 2011/12:162: Hänvisningen i första stycket ändras så att den avser den nya lagen om beredskapslagring av olja. I andra stycket har redaktionella ändringar gjorts.

Prop. 1996/97:86: I första stycket anges att endast bestämmelsen om kostnadsersättning är tillämplig på beredskapslagring av bränsle som används för elproduktion. I övriga delar gäller lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol.

Elberedskapslagen tar främst sikte på fysiska åtgärder som hänför sig till byggnadskonstruktioner och utrustning som tillhör ...

Beredskapsåtgärder

3 §  Med beredskapsåtgärder avses åtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Med beredskapsåtgärder avses också sådana åtgärder som krävs för att göra det möjligt att vidta de åtgärder som behövs vid höjd beredskap.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om beredskapsåtgärder. Lag (2012:396).

Prop. 2011/12:89: I första stycket anges vad som avses med beredskapsåtgärder. En beredskapsåtgärd är i princip varje särskild åtgärd som vidtas i syfte att elförsörjningen så långt som möjligt ska kunna upprätthållas vid sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället.

Prop. 1996/97:86: I första stycket anges vad som menas med beredskapsåtgärder. En beredskapsåtgärd är i princip varje särskild åtgärd som beslutas i enlighet med lagens syfte, dvs. att tillgodose elförsörjningen i riket vid höjd beredskap. Mängden av åtgärder som kan behövas för att tillgodose elförsörjningen i riket är stor. Det är också så att formerna för beredskapsåtgärder varierar över tiden med vad som för närvarande kan betecknas som en övergång från ett objektorienterat till ett systemorienterat synsätt. ...

Skyldighet att vidta beredskapsåtgärder m.m.

4 §  Den som avses i 1 § andra stycket ska

 1. vidta de beredskapsåtgärder som beslutas enligt denna lag,
 2. upprätta en risk- och sårbarhetsanalys avseende säkerheten i den egna verksamheten, och
 3. lämna de uppgifter till elberedskapsmyndigheten som myndigheten behöver för att kunna upprätta den nationella risk- och sårbarhetsanalysen inom elsektorn.

[S2]Om det kan anses lämpligt, får ett beslut om beredskapsåtgärder i stället riktas till ägaren eller nyttjanderättshavaren till anläggningen eller fastigheten.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser och om skyldigheten att lämna uppgifter till elberedskapsmyndigheten.

[S4]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från föreskrifterna i första stycket 2 och 3.Lag (2012:396).

Prop. 1996/97:86: Beredskapsåtgärder skall vidtas i verksamhet avseende produktion och överföring av el samt handel med el. Någon begränsning, liknande den i dag gällande, dvs. att det skall vara fråga om anläggningar av viss storlek eller att verksamheten skall vara av viss omfattning finns inte. Eftersom de beredskapsåtgärder som beslutas skall vara inriktade på att tillgodose elförsörjningen vid höjd beredskap kommer de anläggningar och verksamheter som berörs att, oavsett storlek, ha en särskild betydelse inom ...

Beslut om beredskapsåtgärder

5 §  Elberedskapsmyndigheten beslutar om de beredskapsåtgärder som ska vidtas enligt denna lag.

[S2]Ett beslut om beredskapsåtgärder får inte vara mer betungande än som kan anses skäligt med hänsyn till anläggningens eller verksamhetens omfattning och betydelse.

[S3]Ett beslut om sådana åtgärder får inte innebära att vapen ska anskaffas. Lag (2012:396).

Prop. 1996/97:86: I bestämmelsen anges att elberedskapsmyndigheten är den på området beslutande myndigheten. Det ankommer på regeringen att ta ställning till

vilken myndighet som skall vara elberedskapsmyndighet.

Det är elberedskapsmyndigheten som i det enskilda fallet beslutar vilka åtgärder som skall genomföras vid en anläggning eller i en verksamhet. ...

Anmälningsskyldighet

6 §  Innan en anläggning som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen i Sverige eller inom en ort eller ett område uppförs, byggs om eller på annat sätt ändras skall anmälan göras till elberedskapsmyndigheten för prövning enligt 5 §. Arbetet får inte påbörjas innan myndigheten fattat beslut i frågan.

[S2]Anmälan skall göras av den som driver verksamheten. Om någon verksamhet inte drivs, skall anmälan göras av ägaren eller i förekommande fall nyttjanderättshavaren till anläggningen eller fastigheten.

Prop. 1996/97:86: Bestämmelsen innehåller föreskrifter om anmälningsskyldighet i fråga om fysiska förändringar av en anläggning. En liknande bestämmelse finns i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m. Anmälningsskyldigheten omfattar endast anläggningar som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen i Sverige eller inom en ort eller ett område. De anläggningar som i dag kan komma i fråga är t.ex kraftverk, vattenregleringsmagasin, ...

7 §  Den som driver sådan verksamhet som anges i 1 § och som är av väsentlig betydelse för elförsörjningen i Sverige eller inom en ort eller ett område skall anmäla till elberedskapsmyndigheten om verksamheten överlåts, läggs ner eller ändras på annat sätt. Sådan anmälan behöver dock endast göras om verksamhetsförändringen är av väsentlig betydelse för elförsörjningen. Anmälan skall ske senast i samband med ändringen.

Prop. 1996/97:86: Genom bestämmelsen införs anmälningsskyldighet också för andra större förändringar än de som avses i 6 §. Det är fråga om organisatoriska förändringar. Bestämmelsen har ett vidare tillämpningsområde än föregående paragraf och omfattar även produktions- eller överföringsverksamhet eller verksamhet avseende handel med el. En förutsättning för anmälningsskyldighet är dock att verksamheten är av väsentlig betydelse för elförsörjningen. ...

8 §  Regeringen eller efter regeringens bemyndigande elberedskapsmyndigheten får föreskriva

 1. vilken typ av anläggningar och verksamheter som enligt 6 och 7 §§ skall anses vara av väsentlig betydelse för elförsörjningen, och
 2. vilka slag av verksamhetsförändringar som enligt 7 § skall anses vara av väsentlig betydelse.

Prop. 1996/97:86: I denna paragraf lämnas bemyndigande för regeringen eller elberedskapsmyndigheten att närmare ange vilken typ av anläggningar och slag av verksamheter som skall anses vara av väsentlig betydelse för elförsörjningen samt vilka verksamhetsförändringar som är väsentliga. Avsikten är inte att det genom en uttömmande uppräkning skall anges t.ex. vilka anläggningar som omfattas. En avgränsning bör åstadkommas genom en kombination av angivande av storleksgränser för olika anläggningstyper och geografiska ...

9 §  Har ändring som anmälts enligt 6 § inte påbörjats inom två år från det elberedskapsmyndigheten meddelade sitt beslut, skall en ny anmälan göras.

Informationsskyldighet

9 a §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för den som avses i 1 § andra stycket att lämna information till elberedskapsmyndigheten när det har uppstått en sådan störning i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Lag (2012:396).

Ersättning för kostnader för beredskapsåtgärder

10 §  Ersättning lämnas för kostnader för beredskapsåtgärder som vidtas efter beslut enligt 5 §. Ersättning lämnas dock inte för

 1. merkostnader som avses i 11 §, eller
 2. kostnader för upprättande av risk- och sårbarhetsanalys avseende säkerheten i den egna verksamheten eller för uppgiftslämnande och planering av egna uppgifter inom totalförsvaret.

[S2]Ersättning för kostnader för beredskapsåtgärder beslutas av elberedskapsmyndigheten. Ersättningen ska betalas ut efter det att åtgärden genomförts. Ersättningen får dock betalas ut i förskott, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2012:807).

Prop. 2011/12:162: Bestämmelsen om ersättning för krigslagring som tidigare fanns i paragrafens tredje stycke utgår eftersom det inte finns någon särskild krigslagring längre.

Prop. 1996/97:86: Första stycket innehåller huvudregeln om ersättning för kostnader för åtgärder som vidtas med stöd av lagen, dvs. beredskapsåtgärder som varit föremål för elberedskapsmyndighetens prövning och beslut. Med ersättning avses full ersättning för kostnaderna. Det är ofta svårt att i förväg ange kostnaderna och därmed ersättningens storlek på annat sätt än att en kostnadsram anges.

I andra stycket räknas de undantagsfall upp där ersättning inte betalas ut.

Som ...

11 §  Om anmälningsskyldighet enligt 6 § inte fullgjorts kan elberedskapsmyndigheten besluta att rätt inte föreligger till ersättning för merkostnad som uppstått på grund av att beredskapsåtgärden har måst utföras utan samband med annan åtgärd.

Prop. 1996/97:86: Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Som framgår av 10 § skall - med vissa undantag - ersättning betalas ut för de beredskapsåtgärder som beslutas av elberedskapsmyndigheten. Rätten till kostnadsersättning kan emellertid till viss del gå förlorad om anmälningsskyldigheten i 6 § inte iakttas. Om en anläggning har uppförts eller ändrats utan att föreskriven anmälan gjorts och det efter elberedskapsmyndighetens prövning visar sig att åtgärder enligt lagen borde ha vidtagits, ...

Tillsyn

12 §  Elberedskapsmyndigheten har tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs.

13 §  Elberedskapsmyndigheten har på begäran rätt att av den som kan åläggas att utföra beredskapsåtgärder få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen samt för klarläggande av om beredskapsåtgärder behöver vidtas. Elberedskapsmyndigheten har också rätt att för samma ändamål få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet som omfattas av denna lag bedrivs.

[S2]Elberedskapsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Prop. 1996/97:86: I 12 och 13 §§ finns vissa bestämmelser om tillsyn och inspektion m.m. I enlighet med Lagrådets förslag har 14-16 §§ i lagrådsremissen arbetats om och sammanförts till två nya bestämmelser 13 och 14 §§.

I 13 § föreskrivs en skyldighet för den som kan åläggas att utföra beredskapsåtgärder att på begäran lämna de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Skyldigheten riktar sig alltså mot den som äger eller driver en anläggning eller verksamhet som omfattas av lagen ...

14 §  Beslut enligt 5 § om åläggande att vidta beredskapsåtgärder får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Detsamma gäller beslut enligt 13 § om utlämnande av handlingar och om tillträde till område m.m. där verksamhet bedrivs.

Prop. 1996/97:86: I enlighet med Lagrådets förslag har bestämmelsen brutits ut, omarbetats och införts i en ny paragraf.

I undantagsfall kan det förekomma att elberedskapsmyndigheten vägras tillträde till en anläggning för att utöva tillsyn, inte får ut nödvändiga handlingar eller att myndighetens åläggande att vidta beredskapsåtgärder inte efterföljs. I dessa fall kan verkställighet ske enligt utsökningsbalkens bestämmelser (se ...

Avgift

15 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för beredskapsåtgärder och elberedskapsmyndighetens verksamhet enligt denna lag.

[S2]Beslut om att ta ut avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. Lag (2017:1039).

Prop. 2016/17:201: Paragrafen, som har fått en ny utformning, innehåller bestämmelser om elberedskapsavgift. Genom ändringarna tas begränsningen i normgivningsbemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bort.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får enligt första stycket meddela föreskrifter om avgift för åtgärder och verksamhet enligt lagen.

I andra stycket, som motsvarar tidigare tredje stycket, finns en bestämmelse om ...

Prop. 1996/97:86: Paragrafen innehåller bestämmelser om elberedskapsavgift. Avgiften skall enligt första stycket dels finansiera de beredskapsåtgärder enligt denna lag och viss beredskapslagring enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol som kostnadsersättning skall utgå för, dels täcka kostnader för elberedskapsmyndighetens verksamhet enligt lagen.

Kretsen av avgiftsskyldiga har begränsats till de som ...

Tystnadsplikt

16 §  Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen har fått kännedom om förhållanden som är av betydelse för totalförsvaret eller för rikets säkerhet i övrigt eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden får inte obehörigen röja eller utnyttja uppgifterna.

[S2]I det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:466).

Prop. 1996/97:86: Den som driver en kraftanläggning eller annan verksamhet som omfattas av lagens bestämmelser kommer att vidta åtgärder av betydelse för totalförsvaret eller annars för rikets säkerhet. Av försvarshänsyn är det av avgörande betydelse att uppgifter om beredskapen inte röjs. Bestämmelser härom finns i första stycket. Motsvarande gäller i förhållande till enskilda i de fall någon i samband med att beredskapsåtgärder vidtas får del av uppgifter om en enskilds affärs- eller driftförhållanden. ...

Överklagande m.m.

17 §  Beslut som avses i 5, 10 och 11 §§, 13 § andra stycket och 15 § andra stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Andra beslut än beslut om att ta ut avgift gäller omedelbart om inte annat bestäms i beslutet. Lag (2017:1039).

Prop. 2016/17:201: I paragrafen görs följdändringar mot bakgrund av ändringarna i 15 §. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 1996/97:86: I första stycket regleras rätten att överklaga beslut som har meddelats enligt lagen. Exempel på beslut som kan överklagas är beslut avseende skyldigheten att vidta beredskapsåtgärder, beslut om ersättning för kostnader för beredskapsåtgärder, förelägganden och förbud i övrigt samt beslut om påförande av elberedskapsavgift. Prövningstillstånd krävs för att fråga enligt denna lag skall kunna prövas av kammarrätten. Stycket har omarbetats efter påpekande från Lagrådet på så sätt att de beslut ...

Ansvarsbestämmelser

18 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör anmälnings-skyldighet enligt 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande skall inte dömas till straff för gärning som omfattas av föreläggandet.

Prop. 1996/97:86: Det viktigaste medlet för att åstadkomma att förelagda åtgärder vidtas torde vara viteshotet. En första förutsättning för att lagen skall kunna tillämpas effektivt är dock att det anmäls till elberedskapsmyndigheten när anläggningar uppförs eller ändras. Denna anmälningsskyldighet måste vara straffsanktionerad. Skall fängelse kunna komma i fråga måste det dock vara fråga om mycket allvarliga och flagranta fall.

I andra stycket stadgas att den som åsidosatt ett vitesföreläggande ...

Övriga bestämmelser

19 §  Mål enligt 11 kap.miljöbalken om tillstånd till anläggning som omfattas av bestämmelserna i denna lag eller till väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av en sådan anläggning får inte avgöras innan prövning har skett enligt denna lag.

[S2]Första stycket tillämpas också beträffande ärende om nätkoncession enligt ellagen (1997:857) om anläggningen omfattas av bestämmelser enligt denna lag. Lag (1998:853).

Prop. 1996/97:86: Motsvarande bestämmelser finns i lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m. Skälet till att bestämmelserna finns där och inte i vattenlagen (1983:291) respektive i lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar har ansetts vara fördelen ...

20 §  Den ökning i byggnadskostnader som föranleds av åtgärder enligt denna lag skall inte räknas med vid den prövning som avses i 11 kap. 6 § första stycket miljöbalken.

[S2]Vid meddelande av tillstånd som anges i 19 § första stycket skall de beslut om vattenanläggningars utförande som meddelats med stöd av denna lag beaktas. Lag (1998:853).

Prop. 1996/97:86: Enligt 3 kap. 4 § vattenlagen (1983:291) gäller att ett vattenföretag får komma till stånd endast om fördelarna från allmän och enskild synpunkt av företaget överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av det. Vid beräkningen av dessa kostnader skall inte kostnader som föranletts av åtgärder enligt denna lag beaktas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Elberedskapslag (1997:288)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1942:335) om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m.
  3. I ärenden och mål där beslut fattats före denna lags ikraftträdande skall bestämmelserna i den upphävda lagen fortfarande tillämpas. Elberedskapsmyndigheten skall dock vara enskilds motpart i mål vid allmän förvaltningsdomstol efter den 1 juli 1997, även om det överklagade beslutet fattats av Krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar.
  Förarbeten
  Prop. 1996/97:86, Bet. 1996/97:FöU6
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:858) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:27, Prop. 1996/97:136, Bet. 1997/98:NU3
  Omfattning
  ändr. 15, 19 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:853) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 19, 20 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2006:635) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:295, Prop. 2005/06:133, Bet. 2005/06:FöU9
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-09-01

Lag (2009:466) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:312) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:235, Prop. 2009/10:87, Bet. 2009/10:FöU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2012:396) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:217, Prop. 2011/12:89, Bet. 2011/12:FöU7
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 10 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 1 a, 9 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:807) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:49, Prop. 2011/12:162, Bet. 2012/13:FöU2
Omfattning
ändr. 2, 10 §§
Ikraftträder
2012-12-30

Lag (2017:1039) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:18, Prop. 2016/17:201, Bet. 2017/18:FöU9
Omfattning
ändr. 15, 17 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:587) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:289, Prop. 2017/18:89, Bet. 2017/18:JuU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-04-01