Upphävd författning

Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1656 i lydelse enligt SFS 2017:45
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Lag (1992:563) om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom

  1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting,
  2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, och
  3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landsting.

[S2]För sådana nämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (1991:900). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Lag (2017:45).

Prop. 2009/10:210: Paragrafen behandlas i avsnitt 14.

Prop. 2016/17:171: I andra stycket ändras hänvisningen till kommunallagen.

Prop. 2002/03:20: Förslaget behandlas i avsnitt 5.

I första stycket görs en redaktionell ändring i andra punkten. Genom ett tillägg i andra stycket görs en hänvisning till lagen om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

Prop. 1998/99:4: I paragrafen regleras skyldigheten för landsting och kommuner att ålägga en eller flera nämnder att fullgöra de uppgifter som anges i bestämmelsen. I organisatoriskt hänseende föreligger ingen ändring jämfört med den gamla lagen. Det är en uppgift för huvudmännen att i enlighet med kommunallagens (1991:900) regler inrätta och organisera nämnderna på det sätt de finner mest lämpligt.

I första punkten anges ...

2 §  Nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att

  1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården,
  2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
  3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt
  4. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.

[S2]Nämnderna ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Lag (2014:825).

Prop. 2009/10:210: Paragrafen behandlas i avsnitt 14.

Prop. 2013/14:106: Paragrafen behandlas i avsnitt 16.

Prop. 1998/99:4: I paragrafen görs en uppräkning av nämndernas huvudsakliga arbetsuppgifter. Vissa uppgifter är direkt kopplade till patienterna i den aktuella vårdsituationen medan andra uppgifter berör patienterna indirekt genom att återföringen av erfarenheter kan komma att påverka den framtida vården. Nämndernas arbete skall utgöra ett komplement till de insatser andra myndigheter och organisationer utför i syfte att värna patientens ställning i hälso- och sjukvården.

Uppgiften enligt första ...

3 §  En kommun som ingår i ett landsting får överlåta uppgifterna enligt 1 § till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit överens om detta. Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som motiveras av överenskommelsen.

Prop. 1998/99:4: Bestämmelsen motsvarar 2 § den gamla lagen.

4 §  Nämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn.

[S2]Nämnderna ska senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år. Lag (2012:943).

Prop. 2009/10:210: Paragrafen behandlas i avsnitt 14.

Prop. 1998/99:4: Den årliga rapporteringen till Socialstyrelsen, i första hand dess regionala tillsynsenheter, skall på en övergripande nivå förmedla de erfarenheter nämnderna gjort under föregående år. Rapporteringen kan t.ex. avspegla inom vilka verksamheter patienter framfört klagomål, vilka typer av ärenden som handlagts, de åtgärder nämnderna och vårdgivarna vidtagit samt om nämnderna identifierat områden där utvecklingen framstår som oroande från patientsäkerhetssynpunkt.

Rapporteringen ...

5 §  Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168). Lag (2004:189).

Prop. 1998/99:4: Bestämmelsens första stycke motsvarar 3 § första stycket i den gamla lagen.

Ändringar

Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:54, Prop. 1998/99:4, Bet. 1998/99:SoU3
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2001:481) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:198) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:158, Prop. 2002/03:20, Bet. 2002/03:SoU12
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:189) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2003/04:178, Prop. 2003/04:30, Bet. 2003/04:SoU6
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2010:670) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:943) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2014:825) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:327, Prop. 2013/14:106, Bet. 2013/14:SoU24
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:45) om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-04-01

Ändring, SFS 2017:372

Omfattning
upph.