Inaktuell version

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:944 i lydelse enligt SFS 2015:561
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1997:186) om högsta tillåtna koncentration av vissa tungmetaller i förpackningar
Förordning (1991:1290) om kvicksilver och vissa kvicksilverhaltiga varor
Förordning (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel
Förordning (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.
Förordning (1985:839) om kadmium
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Övrigt
Rättelseblad 2006:848 har iakttagits.

/Träder i kraft I: 2016-01-01/

1 §  Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot eller andra restriktioner för hantering av

 1. kadmium,
 2. klorerade lösningsmedel,
 3. kvicksilver,
 4. kadmium och kvicksilver i batterier,
 5. tungmetaller i förpackningar,
 6. ammunition som innehåller bly,
 7. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och
 8. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 3, 511, 11 c14 och 14 b20 a §§ samt i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

[S3]Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter eller läkemedelslagen (2015:315). Förordning (2015:459).

2 § Har upphävts genom förordning (2009:654).

Kadmium

3 §  Gödselmedel hänförliga till tulltaxenummer 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 eller 31.05 som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor får inte saluföras eller överlåtas.

[S2]Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i första stycket, om det finns särskilda skäl. Förordning (2009:654).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:654).
4 a § Har upphävts genom förordning (2008:255).
4 b § Har upphävts genom förordning (2008:255).
4 c § Har upphävts genom förordning (2008:255).

Klorerade lösningsmedel

5 §  Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

[S2]Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att varor som innehåller metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.

[S3]Förbudet mot metylenklorid gäller endast om ett motsvarande förbud inte redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. Förordning (2010:1145).

6 §  Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller trikloretylen får inte saluhållas, överlåtas eller användas yrkesmässigt.

[S2]I fråga om metylenklorid som färgborttagningsmedel

 1. gäller förbudet mot saluhållande och överlåtelse endast om ett motsvarande förbud mot utsläppande på marknaden inte redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, och
 2. gäller förbudet mot användning inte sådan användning som är tillåten enligt punkt 59.4 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2010:1145).

7 §  Kemikalieinspektionen får i fråga om förbuden i 5 § första stycket och 6 § första stycket

 1. meddela föreskrifter om sådana undantag som det finns särskilda skäl för, och
 2. i det enskilda fallet ge dispens, om det finns synnerliga skäl.

[S2]Undantag och dispenser får inte avse sådan användning eller sådant utsläppande på marknaden av metylenklorid som färgborttagningsmedel som avses i punkt 59.2 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006. Förordning (2010:1145).

Kvicksilver

8 §  Med kvicksilver avses i denna förordning kvicksilver och kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver används eller har tillsatts.

[S2]Med varor som innehåller kvicksilver avses i denna förordning varor och utrustning där kvicksilver används eller har tillsatts. Förordning (2009:14).

 • MÖD 2010:25:Dispens från utförselförbud för kvicksilver ----- Miljööverdomstolen har efter inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen åsidosatt ett i nationell rätt uppställt förbud mot export av kvicksilver. Miljööverdomstolen avslog yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

9 §  Kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden eller användas i Sverige.

[S2]Varor som innehåller kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden.

[S3]I artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver finns bestämmelser om att export från unionen är förbjuden. Kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver får inte heller i andra fall yrkesmässigt föras ut från Sverige. Förordning (2012:370).

/Träder i kraft I: 2015-10-13/

10 §  Förbuden i 9 § gäller inte

 1. kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncentrat,
 2. batterier,
 3. förpackningar och förpackningskomponenter,
 4. motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av bestämmelserna om typgodkännande i fordonsförordningen (2009:21),
 5. lätta lastbilar och andra personbilar än EU-typgodkända personbilar som omfattas av 2 § förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar,
 6. produkter för in vitro-diagnostik som omfattas av lagen (1993:584) om medicintekniska produkter,
 7. yrkesmässig utförsel av amalgam för dentalt bruk som omfattas av lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, om utförseln sker till ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 8. humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av läkemedelslagen (1992:859) och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet,
 9. om ett motsvarande förbud mot utsläppande på marknaden eller användning följer av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006,
 10. de användningar som är tillåtna enligt artikel 67.1 andra meningen och 18a.3, 18a.6 och 18a.8 i bilaga XVII till förordning (EG) 1907/2006,
 11. yrkesmässig utförsel eller införsel av
  1. varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands,
  2. militär utrustning i samband med övning, utbildning eller internationell verksamhet, eller
  3. reservdelar och andra komponenter för reparation och underhåll av utrustning för ett specifikt militärt ändamål,
 12. kvicksilverhaltigt avfall som förs ut från Sverige för återvinning eller bortskaffande, eller
 13. elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och reservdelar som omfattas av förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrusning. Förordning (2015:559).

10 a § Har upphävts genom förordning (2009:654).

11 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 9 §, om undantaget eller dispensen inte innebär något påtagligt bidrag till att människor eller miljön exponeras för kvicksilver och

 1. användningen tillgodoser ett väsentligt allmänt behov och några andra alternativ inte finns tillgängliga på marknaden, eller
 2. det finns särskilda skäl.

[S2]En föreskrift eller dispens enligt första stycket får inte utformas så att den strider mot sådana förbud mot diskriminering som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

[S3]Föreskrifter om undantag och dispenser får inte avse hantering som är förbjuden enligt förordningen (EG) nr 1102/2008. Förordning (2012:370).

[S4]kemiska produkter i batterier

 • MÖD 2010:25:Dispens från utförselförbud för kvicksilver ----- Miljööverdomstolen har efter inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen åsidosatt ett i nationell rätt uppställt förbud mot export av kvicksilver. Miljööverdomstolen avslog yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

/Träder i kraft I: 2015-10-13/

Kadmium och kvicksilver i batterier

/Träder i kraft I: 2015-10-13/

11 a §  Med elutrustning avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

[S2]Med batterier och bärbara batterier avses i denna förordning detsamma som i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

[S3]Med batterier av knappcellstyp avses i denna förordning små runda bärbara batterier med större diameter än höjd och som används i hörapparater, i klockor, i små bärbara apparater, som reservkraft eller för andra särskilda ändamål. Förordning (2015:559).

11 b § Har upphävts genom förordning (2012:862).

/Träder i kraft I: 2015-10-13/

11 b §  Med tillhandahålla på marknaden avses i 11 c och 11 d §§ varje tillhandahållande i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, för distribution, förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden. Förordning (2015:559).

/Träder i kraft I: 2015-10-13/

11 c §  Batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver får inte tillhandahållas på marknaden eller yrkesmässigt föras in till Sverige. Förbudet gäller även batterier som är inbyggda i elutrustning. Förordning (2015:559).

11 d § Har upphävts genom förordning (2012:862).

/Träder i kraft I: 2015-10-13/

11 d §  Bärbara batterier som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium får inte tillhandahållas på marknaden eller yrkesmässigt föras in till Sverige. Förbudet gäller även batterier som är inbyggda i elutrustning.

[S2]Förbudet gäller inte bärbara batterier som är avsedda att användas i

 1. nödbelysningssystem och andra nöd- och alarmsystem,
 2. medicinsk utrustning, eller
 3. sladdlösa bärbara apparater som är avsedda för underhålls-, bygg- eller anläggningsverksamhet eller trädgårdsarbete (elektroniska handverktyg). Förordning (2015:559).

11 e §  /Upphör att gälla U:2015-10-13 genom förordning (2015:559)./ Förbudet i 11 c § första stycket 1 gäller inte batterier av knappcellstyp som innehåller högst 2 viktprocent kvicksilver.

[S2]Förbudet i 11 c § första stycket 2 gäller inte bärbara batterier som är avsedda att användas i

 1. nöd- och alarmsystem inbegripet nödbelysningssystem,
 2. medicinsk utrustning, eller
 3. sladdlösa bärbara apparater som är avsedda för underhålls-, bygg- eller anläggningsverksamhet eller trädgårdsarbete (elektroniska handverktyg). Förordning (2008:837).

11 f § Har upphävts genom förordning (2012:862).

Tungmetaller i förpackningsmaterial

12 §  Förpackningar och förpackningskomponenter får inte tillverkas, saluföras eller överlåtas om summan av koncentrationerna av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom överstiger följande värden:

 1. 600 µg/g,
 2. 250 µg/g efter den 30 juni 1999,
 3. 100 µg/g efter den 30 juni 2001.

[S2]Beträffande användning av kadmiumämne för ytbehandling eller som stabilisator eller som färgämne finns särskilda bestämmelser i 3 och 4 §§.

[S3]Första stycket gäller inte förpackningar som varit i bruk före den 31 december 1994.

13 §  Bestämmelserna i 12 § gäller inte förpackningar eller förpackningskomponenter som uteslutande är framställda av sådant blykristallglas som avses i rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas2, senast ändrat genom rådets beslut av den 1 januari 19733.

14 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från 12 §, i den utsträckning det behövs för att följa de beslut som Europeiska kommissionen har fattat enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009. Förordning (2010:1188).

Ammunition som innehåller bly

14 a §  I denna förordning avses med

[S2]ammunition: patroner laddade med hagel eller med kula,

[S3]våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna, och

[S4]jaktstigsskytte: skytte mot målfigurer i terräng. Förordning (2007:988).

14 b §  Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas

 1. vid skytte som inte är jakt,
 2. vid jakt på våtmarker, eller
 3. vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Förordning (2007:988).

14 c §  Om det med hänsyn till syftet eller säkerheten vid användningen inte finns något godtagbart blyfritt ammunitionsalternativ, får hagel som innehåller bly trots förbudet i 14 b § 1 användas vid

 1. provskjutning,
 2. jaktstigsskytte, och
 3. prov avseende jägarexamen för godkänd provledare. Förordning (2007:988).

14 d §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om

 1. undantag från förbudet i 14 b § 1 för
  1. historiskt skytte, och
  2. skytte i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap och skeet, om Internationella sportskyttefederationens regler inte ger utrymme för användning av blyfri ammunition i dessa grenar,
 2. verkställigheten av 14 b § 3, och
 3. i fråga om andra än Försvarsmakten och Försvarets materielverk, åtgärder som ska vidtas på skjutbanor och skjutfält där ammunition som innehåller bly används så att blyet inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Förordning (2007:988).

 • NFS 2010:9: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

Rengöringsmedel som innehåller fosfater

14 e § Har upphävts genom förordning (2013:503).

14 f §  Maskindiskmedel som innehåller fosfater får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk, om den totala fosforhalten i medlet överstiger 0,5 viktprocent. Förordning (2010:267).

Vissa andra hälso- och miljöfarliga produkter och varor

15 §  Följande kemiska produkter eller varor får inte saluhållas eller överlåtas:

 1. tändstickor i vars tändmassa ingår vit eller gul fosfor,
 2. varor för rensning av avlopp, om varan innehåller syra till en halt som överstiger tio viktprocent eller bas (lut) i flytande form till en halt som överstiger två viktprocent,
 3. motorkylarvätska, spolarvätska eller andra bilvårdsmedel som innehåller metanol, såvida medlet inte samtidigt innehåller etanol och metanolhalten uppgår till högst fem viktprocent av mängden etanol.

15 a § Har upphävts genom förordning (2012:339).
15 b § Har upphävts genom förordning (2012:339).
15 c § Har upphävts genom förordning (2012:339).

16 §  Varor av följande slag får inte saluhållas eller överlåtas, om de innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och därigenom kan befaras medföra skada på människor:

 1. sjukvårds- och sanitetsartiklar,
 2. klädesplagg och material till sådana,
 3. hushållsgods. Förordning (1999:620).

16 a § Har upphävts genom förordning (2006:525).

17 §  Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet medge dispens från 15, 16 eller 16 a §. Förordning (1999:620).

18 §  I fråga om spridning av kalk eller annat ämne för att motverka försurning i sjöar eller vattendrag får länsstyrelsen meddela föreskrifter om

 1. de försiktighetsmått som skall iakttas vid spridningen,
 2. de kontrollåtgärder som i övrigt behövs.

[S2]En kopia av länsstyrelsens beslut skall sändas till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

19 §  En kemisk produkt som är avsedd för att bekämpa olja som har kommit lös i eller invid ett vattenområde eller för sanering med anledning av sådant utflöde får endast användas enligt föreskrifter som Naturvårdsverket meddelar.

20 §  Avloppsslam för jordbruksändamål får saluhållas och överlåtas endast om metallhalten inte överstiger vad som framgår av följande:

Metallmg/kg torrsubstans
Bly100
Kadmium2
Koppar600
Krom100
Kvicksilver2,5
Nickel50
Zink800

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket, med iakttagande av Sveriges av riksdagen godkända åtaganden enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i det enskilda fallet medge dispens från vad som sägs i första och andra stycket.

Undantag och dispenser från förordning (EG) nr 1907/2006

20 a §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006. Sådana undantag och dispenser får inte strida mot bestämmelserna i bilagan. Förordning (2010:1145).

Verkställighetsföreskrifter

21 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Kemikalieinspektionen.

Tillsyn och avgifter

22 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap.4, 2123 och 2932 §§miljötillsynsförordningen.

[S2]Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2011:27).

Överklagande

23 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande

24 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

CELEX-nr
397L0064
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1431) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 22 §

Förordning (1999:620) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999. Leksaker och barnartiklar som avses i 16 a § första meningen, för vilka avtal om inköp slutits före ikraftträdandet, får saluhållas och överlåtas till och med den 31 mars 2000.
Leksaker och barnartiklar som avses i 16 a § första meningen, för vilka avtal om inköp slutits före den 1 augusti 1999, får saluhållas och överlåtas till och med den 31 mars 2000. Saluhållande och överlåtelse får dock inte ske i fråga om leksaker och barnartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre år och som är tillverkade av eller delvis tillverkade av mjuk PVC-plast som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett eller flera av följande ämnen: diisononylftalat (DINP), CAS nr 28553-12-0, EINECS nr 249-079- 5, dietylhexylftalat (DEHP), CAS nr 117-81-7, EINECS nr 204- 211-0, di-n-oktylftalat (DNOP), CAS nr 117-84-0, EINECS nr 204- 214-7, diisodecylftalat (DIDP), CAS nr 26761-40-0, EINECS nr 247-977-1, butylbensylftalat (BBP), CAS nr 85-68-7, EINECS nr 201-622-7 och dibutylftalat (DBP), CAS nr 84-74-2, EINECS nr 201-557-4. Förordning (1999:1392).
Omfattning
ändr. 16, 17 §§; ny 16 a §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:1392) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1999:620
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1319) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 14 b, 14 d och 14 e §§ och i övrigt den 1 juli 2002. Förordning (2005:635).
 2. Bestämmelsen i 14 c § gäller inte övning och tävling i jaktstigskytte till och med den 31 december 2007 samt övning och tävling i sportskyttegrenarna trap, dubbeltrap, skeet och automattrap till och med den 31 december 2004. Förordning (2005:634).
Omfattning
ändr. 1 §; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 14 e, 14 f §§, rubr. närmast före 14 a §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:1190) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 13 januari 2004. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2004.
Omfattning
ändr. 14 f §, p 2 övergångsbest. till 2002:273
Ikraftträder
2004-01-13

Förordning (2005:217) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 11 a, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 11 a §
CELEX-nr
32002L0095
Ikraftträder
2005-08-13

Förordning (2005:634) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 14 c §, övergångsbest. till 2002:273
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:635) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2002:273

Förordning (2006:525) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 16 a §
Ikraftträder
2007-01-16

Förordning (2006:848) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1075) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §
CELEX-nr
31998L0084
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:987) om ändring i förordningen (2002:273) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 14 b, 14 d, 14 e §§ i 2002:273 utgår

Förordning (2007:988) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
nuvarande 14 c, 14 f §§ betecknas 14 b, 14 d §§; ändr. 14 a, de nya 14 b, 14 d §§; ny 14 c §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1304) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.
 2. Trots förbudet i 14 e § får textiltvättmedel som har tillverkats före den 1 mars 2008 saluhållas eller överlåtas till och med den 31 augusti 2008.
Omfattning
ändr. 1 §; ny 14 e §, rubr. närmast före 14 e §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2008:255) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före 4 a §; ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:837) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Förbuden i 11 c § gäller inte batterier som har släppts ut på marknaden före den 26 september 2008. Förordning (2009:54).
Omfattning
nuvarande 11 a, 11 b, 11 c §§ betecknas 11 b, 11 d, 11 f §§; ändr. 1 §, nya 11 d, 11 f §§, rubr. närmast före 11 a §; nya 11 a, 11 c, 11 e §§
CELEX-nr
32006L0066
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:14) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.
 2. För kloralkaliproduktion får kvicksilver trots förbudet i 9 § första stycket användas och släppas ut på marknaden i Sverige till och med den 10 december 2017. Förordning (2014:231).
Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11, 11 b, 11 f §§; ny 10 a §
CELEX-nr
32008R1272
Ikraftträder
2009-06-01

Förordning (2009:54) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 11 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:837
CELEX-nr
32008L0103
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:209) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 15 a, 15 b, 15 c §§
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2009:654) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 2, 4, 10 a §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 1, 3, 10 §§; ny rubr. närmast före 3 §
CELEX-nr
32006R1907
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:4) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
 2. Maskindiskmedel som har tillverkats före den 1 juli 2011 får trots förbudet i 14 f § saluhållas och överlåtas till och med den 31 december 2011.
Omfattning
ändr. 1 §, rubr. närmast före 14 e §; ny 14 f §
CELEX-nr
32006L0096
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2010:1145) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 7 §§; ny 20 a §, rubr. närmast före 20 a §
CELEX-nr
32006R1907
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1146) om ändring i förordningen (2010:267) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 § i 2010:267

Förordning (2010:1188) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 10, 14 §§
CELEX-nr
32009R0219
Ikraftträder
2010-12-21

Förordning (2011:27) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:1024) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 10 §, p 2 övergångsbest. till 2009:14
Ikraftträder
2011-12-01

Förordning (2012:339) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 15 a, 15 b, 15 c §§; ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:370) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
CELEX-nr
32008R1102
Ikraftträder
2012-07-16

Förordning (2012:862) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 11 b, 11 d, 11 f §§; ändr. 1 §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2013-01-02

Förordning (2013:503) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. 14 e §
Ikraftträder
2013-06-30

Förordning (2014:231) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:14
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:559) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2015.
 2. Förbuden i 11 c och 11 d §§ gäller inte batterier som tillhandahållits på marknaden före den 26 september 2008.
 3. Trots förbudet i 11 c § får kvarvarande lager av batterier av knappcellstyp som lagligen tillhandahållits på marknaden före den 13 oktober 2015 fortsätta att tillhandahållas på marknaden och föras in till Sverige till dess att lagren är slut.
Omfattning
upph. 11 e §; ändr. 10, 11 a, 11 c §§; nya 11 b, 11 d §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2015-10-13

Förordning (2015:560) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Trots förbudet i 11 d § får kvarvarande lager av batterier avsedda att användas i sladdlösa bärbara apparater som är avsedda för underhålls-, bygg- eller anläggningsverksamhet eller trädgårdsarbete (elektroniska handverktyg) som lagligen tillhandahållits på marknaden före den 1 januari 2017 fortsätta att tillhandahållas på marknaden och föras in till Sverige till dess att lagren är slut.
Omfattning
ändr. 11 d §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2015:561) om ändring i förordningen (2015:459) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 10 § i 2015:459

Förordning (2016:144) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2016-04-21

Förordning (2016:829) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1 §; nya 2, 2 a §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2018:55) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 5 §§; nya 1 a, 4, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:130) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
upph. rubr. närmast efter 11 §; ny 11 e §
Ikraftträder
2019-04-15

Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Omfattning
ändr. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2019-05-01