Inaktuell version

Bokföringslag (1999:1078)

(BFL)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2010:2064
Upphäver
Jordbruksbokföringslag (1979:141)
Bokföringslag (1976:125)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer. Lagen innehåller bestämmelser om

 • kretsen av bokföringsskyldiga (2 kap.),
 • räkenskapsår (3 kap.),
 • bokföringsskyldighetens innebörd (4 kap.),
 • löpande bokföring och verifikationer (5 kap.),
 • hur den löpande bokföringen avslutas (6 kap.),
 • arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.),
 • utvecklandet av god redovisningssed (8 kap.), samt
 • överklagande (9 kap.).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag. Jfr 1 kap. 1 § promemorian 1)

Paragrafen innehåller en översikt över lagens bestämmelser.

Definitioner

[K1]2 §  I denna lag betyder

 1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt denna lag,
 2. verksamhet: näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av bokföringsskyldighet enligt denna lag,
 3. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),
 4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,
 5. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen eller huvudbokföringen,
 6. affärshändelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat,
 7. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen,
 8. räkenskapsinformation:
  1. sådana sammanställningar av uppgifter som avses i
  1. avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden, samt
  2. sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det ska gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen,
 9. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

[S2]Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § ska vid tillämpningen av bestämmelser i denna lag som hänför sig till nettoomsättning, till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter. Lag (2010:1514).

Prop. 2009/10:235: Paragrafen innehåller definitioner av ett antal begrepp som används i lagen.

I första stycket har punkten 8 a ändrats. Eftersom 6 kap. 5 § inte längre anger principerna för upplysningarnas placering, har hänvisningen till den paragrafen förts ihop med hänvisningen till 6 kap. 4 §. De upplysningar som ska lämnas enligt 6 kap. 5 § utgör alltså även fortsättningsvis räkenskapsinformation.

Vidare har hänvisningarna till 6 kap. 10 § om förenklat årsbokslut ...

Prop. 2016/17:149: Paragrafen innehåller definitioner av ett antal begrepp som används i lagen.

I första stycket införs en ny punkt, 5. Av punkten framgår att med filial avses i lagen detsamma som i lagen om utländska filialer m.m. (filiallagen). Även ett kontor som tillhör en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte utomlands omfattas.

Av 2 § första stycket 1 filiallagen framgår det att en filial är ett avdelningskontor med självständig förvaltning genom vilket ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 1 kap. 2 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller definitioner av vissa i lagen använda begrepp. Den tidigare definitionen i punkten 2 av vad som avses med bokslutsföretag, dvs. företag som är skyldiga att avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller en årsredovisning, har tagits bort. Det beror på att alla bokföringsskyldiga företag numera skall avsluta den löpande bokföringen antingen med en årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat ...

Prop. 2006/07:27: 2. verksamhet: näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av bokföringsskyldighet enligt denna lag,

Prop. 1998/99:130: (Jfr 3, 4 och 29 §§ i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller definitioner på några i lagen använda begrepp. Av punkten 1 framgår att begreppet företag i lagen används för att beteckna alla som är bokföringsskyldiga enligt lagen. Begreppet har därmed en vidare innebörd än det har i dagligt tal och omfattar även verksamhet som helt saknar karaktär av affärsverksamhet. Det innefattar sålunda – utöver enskilda näringsidkares näringsverksamhet – all verksamhet som bedrivs ...

[K1]3 §  Vad som sägs i denna lag om juridiska personer tillämpas inte på dödsbon. I fråga om dödsbon gäller i stället vad som sägs om fysiska personer.

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag. Jfr 1 kap. 3 § i promemorian 1.)

I flera avseenden, särskilt när det gäller kretsen av bokföringsskyldiga, gör lagen åtskillnad på fysiska personer och juridiska personer. Ett dödsbo är en juridisk person men har i bokföringshänseende ansetts böra behandlas på samma sätt som en fysisk person. Denna paragraf innehåller därför en bestämmelse om att det i fråga om dödsbon gäller samma regler som för fysiska personer. Det får ...

Språk

[K1]4 §  Räkenskapsinformation som företaget självt upprättar enligt denna lag skall avfattas på svenska, danska, norska eller engelska.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket tillåta att ett företag, trots bestämmelserna i första stycket, upprättar räkenskapsinformationen på annat språk. Ett företag som har fått ett sådant tillstånd skall dock, om en myndighet begär det, på egen bekostnad översätta räkenskapsinformationen till något av de språk som anges i första stycket.

[S3]Tillstånd enligt andra stycket ges av Finansinspektionen när det gäller företag som står under inspektionens tillsyn.

[S4]Av 2 kap. 5 §, 7 kap. 7 § och 9 kap. 1 §årsredovisningslagen (1995:1554) följer att en årsredovisning, en koncernredovisning och en delårsrapport alltid skall avfattas på svenska. Lag (2006:874).

Prop. 2005/06:116: (Jfr 1 kap. 4 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om vilket språk som skall användas i bokföringen. Frågan har behandlats i avsnitt 15.2.

Av första stycket framgår att räkenskapsinformation får upprättas ...

När juridiska personer är bokföringsskyldiga

[K2]1 §  En juridisk person är bokföringsskyldig, om inte annat anges i 2-5 §§.

Prop. 1998/99:130: En juridisk person är bokföringsskyldig, om inte annat anges i 2–5 §§.

(Jfr 1 § i kommitténs förslag och 2 kap. 1 § i promemorian 1.)

Av paragrafen följer att juridiska personer som huvudregel är bokföringsskyldiga. Huvudregeln omfattar bl.a. samtliga aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag. Några juridiska personer är emellertid – såsom framgår av de följande paragraferna – i viss utsträckning undantagna från bokföringsskyldighet. Det gäller bl.a. ...

 • NJA 2012 s. 826:1. En person har tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dessa vidare till bolagets ledning, som underlät att bokföra transaktionerna. Personen har inte genom sitt förfarande ansetts främja bokföringsbrottet.2. När ett brott som kan ligga till grund för ett beslut om företagsbot har begåtts av en enskild näringsidkare och föranleder fängelse bör den straffrättsliga påföljden kunna ges företräde framför företagsbot. Ett yrkande om företagsbot för en näringsidkare som för brottet och för viss annan brottslighet dömdes till fängelse två år har avslagits.
 • NJA 2016 s. 169:Bokföringsbrott förutsätter åsidosättande av "bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen" (11 kap. 5 § brottsbalken). Ett utländskt bolag, som ansetts etablerat i Sverige och därmed bokföringsskyldigt enligt filiallagen, har åsidosatt sin bokföringsskyldighet. Eftersom bolaget inte har varit bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen utan enligt annan lag, har åsidosättandet ansetts inte vara straffbelagt.

[K2]2 §  Följande juridiska personer är bokföringsskyldiga i den utsträckning som anges i andra-fjärde styckena:

 1. ideella föreningar,
 2. registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund,
 3. samfällighetsföreningar enligt 17 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
 4. viltvårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
 5. fiskevårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

[S2]Juridiska personer som anges i första stycket är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder

 1. från och med tidpunkten för den juridiska personens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller
 2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbeloppet.

[S3]Bokföringsskyldigheten enligt andra stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har varit lägre än det angivna gränsbeloppet.

[S4]Om den juridiska personen bedriver näringsverksamhet eller är moderföretag i en koncern, är den bokföringsskyldig även om förutsättningarna enligt andra stycket inte är uppfyllda. Lag (2006:874).

Prop. 2005/06:116: (Jfr 2 kap. 2 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Av andra stycket framgår att ideella föreningar m.fl. juridiska personer är bokföringsskyldiga om värdet på dess tillgångar överstiger en och en halv miljon kronor. Det tidigare gränsvärdet har varit uttryckt i prisbasbelopp. Frågan har behandlats i avsnitt 6.

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag. Jfr 2 kap. 2 § i promemorian 1.)

Paragrafen reglerar – såsom framgår av första stycket – bokföringsskyldigheten för ideella föreningar och vissa uppräknade samfällighetsföreningar. Den frågan har behandlats i avsnitt 8.4.2. Paragrafen reglerar också i vilken omfattning bokföringsskyldighet föreligger för registrerade trossamfund och registrerade ...

 • NJA 2012 s. 826:1. En person har tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dessa vidare till bolagets ledning, som underlät att bokföra transaktionerna. Personen har inte genom sitt förfarande ansetts främja bokföringsbrottet.2. När ett brott som kan ligga till grund för ett beslut om företagsbot har begåtts av en enskild näringsidkare och föranleder fängelse bör den straffrättsliga påföljden kunna ges företräde framför företagsbot. Ett yrkande om företagsbot för en näringsidkare som för brottet och för viss annan brottslighet dömdes till fängelse två år har avslagits.

[K2]3 §  Stiftelser är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder

 1. från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller
 2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbeloppet.

[S2]Bokföringsskyldigheten enligt första stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än det angivna gränsbeloppet.

[S3]Följande stiftelser är dock bokföringsskyldiga även om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda:

 1. stiftelser som bedriver näringsverksamhet,
 2. stiftelser som är moderstiftelser,
 3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220),
 4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag,
 5. stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting,
 6. pensionsstiftelser enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 7. personalstiftelser enligt 27 § samma lag. Lag (2009:249).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om när en stiftelse är bokföringsskyldig.

Av första stycket framgår att stiftelser är bokföringsskyldiga om värdet på dess tillgångar överstiger en och en halv miljon kronor. Det tidigare gränsvärdet har varit uttryckt i prisbasbelopp. Gränsvärdet är detsamma som för ideella föreningar (se prop. 2005/06:116 s. 157).

Övervägandena finns ...

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag. Jfr 2 kap. 3 § i promemorian 1.)

Paragrafen reglerar i vilken utsträckning stiftelser är bokföringsskyldiga. Detta har behandlats i avsnitt 8.4.4.

Första stycket har utformats på det sätt som Lagrådet har föreslagit. Huvudregeln, som kommer till uttryck i första och andra styckena, är konstruerad på samma ...

 • NJA 2012 s. 826:1. En person har tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dessa vidare till bolagets ledning, som underlät att bokföra transaktionerna. Personen har inte genom sitt förfarande ansetts främja bokföringsbrottet.2. När ett brott som kan ligga till grund för ett beslut om företagsbot har begåtts av en enskild näringsidkare och föranleder fängelse bör den straffrättsliga påföljden kunna ges företräde framför företagsbot. Ett yrkande om företagsbot för en näringsidkare som för brottet och för viss annan brottslighet dömdes till fängelse två år har avslagits.

[K2]4 §  När värdet på tillgångarna enligt 2 § andra stycket och 3 § första stycket bestäms, skall varje tillgång tas upp till ett värde som motsvarar vad tillgången kan anses betinga vid en försäljning under normala förhållanden. Fastigheter och byggnader som är lös egendom tas dock upp till taxeringsvärdet, om ett sådant värde finns.

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag. Jfr 2 kap. 4 § i promemorian 4 §.)

Av paragrafen, som har sin förebild i den bestämmelse som hittills har funnits i 3 kap. 6 § stiftelselagen, framgår att, när tillgångarnas värde enligt 2 § andra stycket och 3 § första stycket bestäms, varje tillgång skall tas upp till ett beräknat marknadsvärde. Paragrafen innehåller även en specialregel, avsedd att förenkla ...

 • NJA 2012 s. 826:1. En person har tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dessa vidare till bolagets ledning, som underlät att bokföra transaktionerna. Personen har inte genom sitt förfarande ansetts främja bokföringsbrottet.2. När ett brott som kan ligga till grund för ett beslut om företagsbot har begåtts av en enskild näringsidkare och föranleder fängelse bör den straffrättsliga påföljden kunna ges företräde framför företagsbot. Ett yrkande om företagsbot för en näringsidkare som för brottet och för viss annan brottslighet dömdes till fängelse två år har avslagits.

[K2]5 §  Följande juridiska personer är inte bokföringsskyldiga enligt denna lag:

 1. staten, kommunerna, landstingen, kommunalförbunden och regionförbunden,
 2. konkursbon, samt
 3. stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 § tredje stycket i kommitténs förslag och 2 kap. 5 § i promemorian 1.)

I paragrafen anges de juridiska personer som inte omfattas av lagen. Hit hör främst de offentliga rättssubjekten staten, kommunerna, landstingen, kommunalförbunden och regionförbunden. För dessa rättsubjekt finns i stället särskilda bestämmelser om redovisning (se främst bokföringsförordningen [1979:1212] samt 8 kap. kommunallagen [1991:900] ...

 • NJA 2012 s. 826:1. En person har tagit ut pengar från ett bolags konto och förmedlat dessa vidare till bolagets ledning, som underlät att bokföra transaktionerna. Personen har inte genom sitt förfarande ansetts främja bokföringsbrottet.2. När ett brott som kan ligga till grund för ett beslut om företagsbot har begåtts av en enskild näringsidkare och föranleder fängelse bör den straffrättsliga påföljden kunna ges företräde framför företagsbot. Ett yrkande om företagsbot för en näringsidkare som för brottet och för viss annan brottslighet dömdes till fängelse två år har avslagits.

När fysiska personer är bokföringsskyldiga

[K2]6 §  En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket skall uthyrning av en sådan privatbostadsfastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) inte anses som näringsverksamhet. Ägande eller brukande av en sådan näringsfastighet som avses i 2 kap. 14 § nämnda lag skall alltid anses som n&auml

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 § andra stycket i kommitténs förslag.)

I paragrafen regleras kretsen av bokföringsskyldiga fysiska personer. Av 1 kap. 3 § följer att paragrafen också blir bestämmande för när ett dödsbo är bokföringsskyldigt.

Enligt första stycket är fysiska personer som bedriver en näringsverksamhet skyldiga att upprätta en bokföring för denna. Detta överensstämmer med hittills gällande rätt.

Uttrycket ”näringsverksamhet” är avsett att ha ...

 • NJA 2015 s. 811:Underlåtenhet att bokföra olagliga affärshändelser. För frågan om bokföringsbrott förekommit saknar det betydelse om affärshändelserna företagits som en integrerad del i en annars laglig näringsverksamhet liksom om det har bedrivits annan näringsverksamhet.
 • NJA 2004 s. 519:Fråga om bokföringsskyldighet förelegat för viss illegal spelverksamhet.

Ändringar

Bokföringslag (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1304) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:31) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 6 kap 6 §; ny 4 kap 6 §, rubr. närmast före 4 kap 6 §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:598) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:253
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:727) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 3 kap 2, 5, 6, 7 §§, 4 kap 6 §, 7 kap 7 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1135) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:82, Prop. 2003/04:26, Bet. 2003/04:SkU15
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §; rubr. närmast före 7 kap 4 § sätts närmast före 7 kap 3 a §; ny 7 kap 3 a §
CELEX-nr
32001L0115
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:591) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:297, Prop. 2004/05:140, Bet. 2004/05:NU16
Omfattning
ändr. 7 kap 7 §
CELEX-nr
32000L0052
Ikraftträder
2005-08-01

Lag (2006:874) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
nuvarande 6 kap 10, 11 §§ betecknas 6 kap 11, 12 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 4 kap 1, 3 §§, 5 kap 1, 2, 4 §§, 6 kap 1, 3, 4 §§, 7 kap 6 §, rubr. närmats före 6 kap 10, 11 §§ sätts närmast före 6 kap 11, 12 §§; nya 1 kap 4 §, 6 kap 10 §, rubr. närmast före 1 kap 4 §, 6 kap 10 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:134) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:126, Prop. 2006/07:27, Bet. 2006/07:CU13
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 4 §
Ikraftträder
2007-05-01

Lag (2007:551) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 8 kap 1 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2007:596) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:182, Prop. 2006/07:105, Bet. 2006/07:SkU18
Omfattning
ny 5 kap 12 §, rubr. närmast före 5 kap 12 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2008:90) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 6 kap 4, 10 §§
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:249) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:185, Prop. 2008/09:84, Bet. 2008/09:CU17
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:701) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:303, Prop. 2008/09:174, Bet. 2008/09:NU22
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
CELEX-nr
32006R1082
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2010:849) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2010:1514) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
upph. 6 kap. 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; nuvarande 6 kap. 10, 11, 12 §§ betecknas 6 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 2, 6 §§, 6 kap. 3, 4, 5 §§, 7 kap. 2, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §, 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 6 kap. 10, 11, 12 §§ sätts närmast före nya 6 kap. 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2064) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
ändr. 4 kap. 6 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1399) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 5 kap. 12 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2014:1387) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:12, Prop. 2014/15:4, Bet. 2014/15:SkU5
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:821) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 6 kap. 4, 5 §§, 7 kap. 3 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:1058) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:41, Prop. 2016/17:6, Bet. 2016/17:KU8
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:437) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:271, Prop. 2016/17:149, Bet. 2016/17:CU17
Omfattning
upph. 2 kap. 7 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 7 kap. 5 §, rubr. närmast före 7 kap. 5 §, rubr. till 8 kap.; nya 2 kap. 7, 8 §§, 4 kap. 7, 8, 9 §§, 6 kap. 3 a, 3 b §§, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §, 4 kap. 7 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:172) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:207, Prop. 2017/18:77, Bet. 2017/18:FiU36
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 a §, 8 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-05-01

Lag (2018:1142) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:363, Prop. 2017/18:220, Bet. 2017/18:KrU8
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01