Inaktuell version

Bokföringslag (1999:1078)

(BFL)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2010:2064
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer. Lagen innehåller bestämmelser om

 • kretsen av bokföringsskyldiga (2 kap.),
 • räkenskapsår (3 kap.),
 • bokföringsskyldighetens innebörd (4 kap.),
 • löpande bokföring och verifikationer (5 kap.),
 • hur den löpande bokföringen avslutas (6 kap.),
 • arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.),
 • utvecklandet av god redovisningssed (8 kap.), samt
 • överklagande (9 kap.).

Definitioner

[K1]2 §  I denna lag betyder

 1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt denna lag,
 2. verksamhet: näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av bokföringsskyldighet enligt denna lag,
 3. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),
 4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,
 5. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen eller huvudbokföringen,
 6. affärshändelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat,
 7. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen,
 8. räkenskapsinformation:
  1. sådana sammanställningar av uppgifter som avses i
  1. avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden, samt
  2. sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det ska gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen,
 9. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

[S2]Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § ska vid tillämpningen av bestämmelser i denna lag som hänför sig till nettoomsättning, till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter. Lag (2010:1514).

[K1]3 §  Vad som sägs i denna lag om juridiska personer tillämpas inte på dödsbon. I fråga om dödsbon gäller i stället vad som sägs om fysiska personer.

Språk

[K1]4 §  Räkenskapsinformation som företaget självt upprättar enligt denna lag skall avfattas på svenska, danska, norska eller engelska.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket tillåta att ett företag, trots bestämmelserna i första stycket, upprättar räkenskapsinformationen på annat språk. Ett företag som har fått ett sådant tillstånd skall dock, om en myndighet begär det, på egen bekostnad översätta räkenskapsinformationen till något av de språk som anges i första stycket.

[S3]Tillstånd enligt andra stycket ges av Finansinspektionen när det gäller företag som står under inspektionens tillsyn.

[S4]Av 2 kap. 5 §, 7 kap. 7 § och 9 kap. 1 §årsredovisningslagen (1995:1554) följer att en årsredovisning, en koncernredovisning och en delårsrapport alltid skall avfattas på svenska. Lag (2006:874).

2 kap. Kretsen av bokföringsskyldiga

När juridiska personer är bokföringsskyldiga

[K2]1 §  En juridisk person är bokföringsskyldig, om inte annat anges i 2-5 §§.

[K2]2 §  Följande juridiska personer är bokföringsskyldiga i den utsträckning som anges i andra-fjärde styckena:

 1. ideella föreningar,
 2. registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund,
 3. samfällighetsföreningar enligt 17 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
 4. viltvårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
 5. fiskevårdsområdesföreningar enligt 1 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

[S2]Juridiska personer som anges i första stycket är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder

 1. från och med tidpunkten för den juridiska personens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller
 2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbeloppet.

[S3]Bokföringsskyldigheten enligt andra stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har varit lägre än det angivna gränsbeloppet.

[S4]Om den juridiska personen bedriver näringsverksamhet eller är moderföretag i en koncern, är den bokföringsskyldig även om förutsättningarna enligt andra stycket inte är uppfyllda. Lag (2006:874).

[K2]3 §  Stiftelser är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder

 1. från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller
 2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbeloppet.

[S2]Bokföringsskyldigheten enligt första stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än det angivna gränsbeloppet.

[S3]Följande stiftelser är dock bokföringsskyldiga även om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda:

 1. stiftelser som bedriver näringsverksamhet,
 2. stiftelser som är moderstiftelser,
 3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220),
 4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag,
 5. stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting,
 6. pensionsstiftelser enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 7. personalstiftelser enligt 27 § samma lag. Lag (2009:249).

[K2]4 §  När värdet på tillgångarna enligt 2 § andra stycket och 3 § första stycket bestäms, skall varje tillgång tas upp till ett värde som motsvarar vad tillgången kan anses betinga vid en försäljning under normala förhållanden. Fastigheter och byggnader som är lös egendom tas dock upp till taxeringsvärdet, om ett sådant värde finns.

[K2]5 §  Följande juridiska personer är inte bokföringsskyldiga enligt denna lag:

 1. staten, kommunerna, landstingen, kommunalförbunden och regionförbunden,
 2. konkursbon, samt
 3. stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer.

När fysiska personer är bokföringsskyldiga

[K2]6 §  En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket skall uthyrning av en sådan privatbostadsfastighet som avses i 2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) inte anses som näringsverksamhet. Ägande eller brukande av en sådan näringsfastighet som avses i 2 kap. 14 § nämnda lag skall alltid anses som n&auml

Ändringar

Bokföringslag (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1304) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:31) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:127, Prop. 1999/2000:23, Bet. 1999/2000:LU8
Omfattning
ändr. 6 kap 6 §; ny 4 kap 6 §, rubr. närmast före 4 kap 6 §
Ikraftträder
2000-03-01

Lag (2000:598) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:253
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2003:727) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 3 kap 2, 5, 6, 7 §§, 4 kap 6 §, 7 kap 7 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2003:1135) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:82, Prop. 2003/04:26, Bet. 2003/04:SkU15
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §; rubr. närmast före 7 kap 4 § sätts närmast före 7 kap 3 a §; ny 7 kap 3 a §
CELEX-nr
32001L0115
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:591) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:297, Prop. 2004/05:140, Bet. 2004/05:NU16
Omfattning
ändr. 7 kap 7 §
CELEX-nr
32000L0052
Ikraftträder
2005-08-01

Lag (2006:874) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
nuvarande 6 kap 10, 11 §§ betecknas 6 kap 11, 12 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 4 kap 1, 3 §§, 5 kap 1, 2, 4 §§, 6 kap 1, 3, 4 §§, 7 kap 6 §, rubr. närmats före 6 kap 10, 11 §§ sätts närmast före 6 kap 11, 12 §§; nya 1 kap 4 §, 6 kap 10 §, rubr. närmast före 1 kap 4 §, 6 kap 10 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:134) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:126, Prop. 2006/07:27, Bet. 2006/07:CU13
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 6 kap 4 §
Ikraftträder
2007-05-01

Lag (2007:551) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 8 kap 1 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2007:596) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:182, Prop. 2006/07:105, Bet. 2006/07:SkU18
Omfattning
ny 5 kap 12 §, rubr. närmast före 5 kap 12 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2008:90) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
ändr. 6 kap 4, 10 §§
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:249) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:185, Prop. 2008/09:84, Bet. 2008/09:CU17
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:701) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:303, Prop. 2008/09:174, Bet. 2008/09:NU22
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
CELEX-nr
32006R1082
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2010:849) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2010:1514) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
upph. 6 kap. 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; nuvarande 6 kap. 10, 11, 12 §§ betecknas 6 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 2, 6 §§, 6 kap. 3, 4, 5 §§, 7 kap. 2, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 §, 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 6 kap. 10, 11, 12 §§ sätts närmast före nya 6 kap. 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2064) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
ändr. 4 kap. 6 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:1399) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 5 kap. 12 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2014:1387) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:12, Prop. 2014/15:4, Bet. 2014/15:SkU5
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:821) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 6 kap. 4, 5 §§, 7 kap. 3 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:1058) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:41, Prop. 2016/17:6, Bet. 2016/17:KU8
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2017:437) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:271, Prop. 2016/17:149, Bet. 2016/17:CU17
Omfattning
upph. 2 kap. 7 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 6 §, 7 kap. 5 §, rubr. närmast före 7 kap. 5 §, rubr. till 8 kap.; nya 2 kap. 7, 8 §§, 4 kap. 7, 8, 9 §§, 6 kap. 3 a, 3 b §§, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 7 §, 4 kap. 7 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:172) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:207, Prop. 2017/18:77, Bet. 2017/18:FiU36
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 a §, 8 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-05-01

Lag (2018:1142) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:363, Prop. 2017/18:220, Bet. 2017/18:KrU8
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01