Prop. 2014/15:4

Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 oktober 2014

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till hur associationsformen konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur ska beskattas i Sverige. Bakgrunden till förslaget är rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium). Ett Eric-konsortium ska enligt förordningen ha status som juridisk person.

Förslaget innebär att ett Eric-konsortium vid beskattningen i Sverige likställs med en ekonomisk förening. Detta föranleder ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vidare föreslås ändringar i bokföringslagen (1999:1078), årsredovisningslagen (1995:1554) och revisionslagen (1999:1079). Förslagen innebär bl.a. att ett Eric-konsortium för varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning som ska offentliggöras och att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i ett Eric-konsortium.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

2. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

3. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

5. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

2. Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

7 §1

I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen.

I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter i grupperingens församling samt av direktören.

I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter i grupperingens församling och av direktören. I ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortium) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter eller av direktören. Om både en styrelse och en direktör är utsedda i konsortiet, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av direktören.

I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga bolagsmän som företräder bolaget.

1 Senaste lydelse 2009:702.

I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare.

Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en avvikande mening, ska yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i första stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har antecknats till styrelsens protokoll.

Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.2. Förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

1 §1

Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den enligt 2 §:

1. aktiebolag,

2. ekonomiska föreningar,

3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare, 3 a. grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS),

3 b. konsortier enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortium),

4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket,

6. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

1 Senaste lydelse 2010:849.

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.3. Förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Härigenom föreskrivs att 12 § revisionslagen (1999:1079) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §1

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i

1. ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i,

2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS).

2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), och

4. ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortium).

I företag som avses i 6 kap. 1 § första stycket 6 eller 7 bokföringslagen (1999:1078) ska minst en revisor vara auktoriserad revisor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2013:221.

2.4. Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 b § inkomstskattelagen (1999:1229)1ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 4 b §2

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och försäkringsföreningar räknas som ekonomiska föreningar.

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS), konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) och försäkringsföreningar räknas som ekonomiska föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Lagen omtryckt 2008:803. 2 Senaste lydelse 2011:68.

2.5. Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 och 7 §§, 67 kap. 8 § och rubriken närmast före 3 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

1 §1

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

arbetsgivaravgifter i 3 § arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 § beskattningsår i 4 och 5 §§ beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 § beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 § beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 § deklarationsombud i 6 kap. 4 § europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 § europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 § felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 § frisörverksamhet i 39 kap. 2 § förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 § granskningsledare i 8 § handling i 9 § hemortskommun i 10 § huvudinkomst i 11 kap. 3 § journalminne i 42 kap. 2 § juridisk person i 11 § kassaregister i 39 kap. 2 §

konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortier) i 7 §

kontrollremsa i 42 kap. 2 § näringsverksamhet i 14 § punktskatt i 15 § regelbunden ersättning i 11 kap. 2 § restaurangverksamhet i 39 kap. 2 § skönsbeskattning i 57 kap. 1 § slutlig skatt i 56 kap. 2–7 §§ särskilda avgifter i 17 § torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 § tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §

1 Senaste lydelse 2013:27.

verksamhetslokal i 18 § överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 § överskjutande punktskatt i 16 §.

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och

konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur

7 §

Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS).

Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier).

Nuvarande lydelse

67 kap.

8 §

Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande uppställning:

Beslut som gäller överklagas till den förvaltningsrätt

1. ett svenskt handelsbolag inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret hade sitt huvudkontor den 1 november året före det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intressegruppering

inom vars domkrets intressegrupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

3. en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

4. ett dödsbo som senast var behörig att pröva ett överklagande som gällde den avlidne

5. någon annan juridisk person än som avses i 1–4

inom vars domkrets styrelsen hade sitt säte eller, om sådant saknas, förvaltningen utövades den 1 november året före det år då beslutet fattades

6. en juridisk person som inte är ett dödsbo och som har bildats efter den 1 november året före det år då beslutet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret eller sätet var beläget eller, om huvudkontor och säte saknas, förvaltningen utövades då den juridiska personen bildades

7. en juridisk person som har upplösts

som senast var behörig.

Föreslagen lydelse

67 kap.

8 §

Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande uppställning:

Beslut som gäller överklagas till den förvaltningsrätt

1. ett svenskt handelsbolag inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret hade sitt huvudkontor den 1 november året före det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intressegruppering

inom vars domkrets intressegrupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

3. en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

4. ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur

inom vars domkrets konsortiet hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

5. ett dödsbo som senast var behörig att pröva ett överklagande som gällde den avlidne

6. någon annan juridisk person än som avses i 1–5

inom vars domkrets styrelsen hade sitt säte eller, om sådant saknas, förvaltningen utövades den 1 november året före det år då beslutet fattades

7. en juridisk person som inte är ett dödsbo och som har bildats efter den 1 november året före det år då beslutet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret eller sätet var beläget eller, om huvudkontor och säte saknas, förvaltningen utövades då den juridiska personen bildades

8. en juridisk person som har upplösts

som senast var behörig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

3. Ärendet och dess beredning

Ett mål för EU har sedan länge varit att stödja och utveckla forskningsinfrastruktur. Traditionellt har stödet för användning och utveckling av europeiska forskningsinfrastrukturer huvudsakligen tagit formen av bidrag till förmån för redan etablerade forskningsinfrastrukturer. EU har dock ansett att utvecklingen av nya strukturer måste stimuleras ytterligare. Den 25 juni 2009 beslutade rådet därför att anta förordningen (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium), se bilaga 1. Artikel 9.2 och 9.3 i förordningen har ändrats genom förordningen (EU) nr 1261/2013 av den 2 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium), se bilaga 2.

Inom Finansdepartementet har en promemoria utarbetats med förslag till skattemässig hantering av Eric-konsortier och förslag till bestämmelser om redovisning och revision för Eric-konsortier. Promemorians lagförslag finns i bilaga 3.

Promemorian har remissbehandlats och en förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2014/2279).

Det remitterade förslaget motsvarar i allt väsentligt propositionens förslag.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 4 september 2014 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Lagrådet lämnade förslagen utan erinran. Några språkliga ändringar har gjorts i förhållande till lagrådsremissens förslag.

4. Förordningen om konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortium)

Ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (i det följande benämnt Eric-konsortium) är en associationsform inom EU. Förordningen (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. I de fall frågor uppstår som inte regleras av gemenskapslagstiftningen ska lagstiftningen i den stat där Eric-konsortiet har sitt stadgeenliga säte tillämpas (artikel 15.1).

Huvuduppgift och status

Enligt förordningen ska huvuduppgiften för ett Eric-konsortium vara att inrätta och driva en forskningsinfrastruktur (artikel 3.1). Huvuduppgiften ska utföras utan vinstsyfte, men begränsad ekonomisk verksamhet får bedrivas under förutsättning att den är nära förknippad med huvuduppgiften och inte äventyrar denna (artikel 3.2). Ett Erickonsortium ska ha status som juridisk person och ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Det ska särskilt kunna förvärva, äga och avyttra fast och lös egendom och immateriella rättigheter, ingå avtal samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Eric-konsortiet är vidare en internationell organisation i den mening som avses i artikel 15 c i direktiv 2004/18/EG (artikel 7).

Sammansättning

Ett Eric-konsortium måste omfatta minst en medlemsstat och två andra länder som antingen är medlemsstater eller anslutna länder. Ytterligare medlemsstater, anslutna länder, tredjeländer som inte är anslutna länder samt mellanstatliga organisationer kan ansluta sig som medlemmar (artikel 9.2).

Inrättande

De organ som vill inrätta ett Eric-konsortium ska lämna in en ansökan till kommissionen, som utvärderar ansökan och fattar beslut om att inrätta Eric-konsortiet eller avslå ansökan (artikel 5 och 6). Ett Eric-konsortium ska ha stadgar (artikel 10). Beslut om inrättande av ett Eric-konsortium ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (artikel 6.2).

Ett Eric-konsortium ska ha ett stadgeenligt säte på ett territorium som tillhör en av dess medlemmar, antingen en medlemsstat eller ett anslutet land. Ett Eric-konsortium ska ha ett namn som innehåller förkortningen ”Eric” (artikel 8). Ett Eric-konsortium förvärvar status som juridisk person från och med den dag då beslutet om dess inrättande får verkan (artikel 7.1).

Budgetprinciper, räkenskaper och revision

Alla intäkts- och utgiftsposter för ett Eric-konsortium ska beräknas för varje budgetår och tas upp i budgeten. Budgetens inkomster och utgifter ska vara i balans (artikel 13.1). Medlemmarna i ett Eric-konsortium ska säkerställa att anslagen används i överensstämmelse med principerna för en sund förvaltning (artikel 13.2). Budgeten ska upprättas och genomföras och räkenskaperna ska läggas fram med beaktande av principen om insyn och öppenhet (artikel 13.3). Räkenskaperna ska vidare åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret (artikel 13.4). Ett Erickonsortium ska omfattas av kraven i den tillämpliga nationella lagstiftningen när det gäller utarbetande, registrering, revision och offentliggörande av räkenskaperna (artikel 13.5).

Ansvar för skulder

Ett Eric-konsortium är ansvarigt för sina skulder. Medlemmarnas ekonomiska ansvar för Eric-konsortiets skulder är begränsat till deras respektive bidrag till konsortiet. Medlemmarna kan dock i stadgarna ange att de tar på sig ett fast ansvar utöver sitt respektive bidrag eller ett obegränsat ansvar. Gemenskapen är inte ansvarigt för någon av Erickonsortiets skulder (artikel 14).

Upplösning och insolvens

I stadgarna ska fastställas vilket förfarande som ska tillämpas vid upplösning av Eric-konsortiet efter ett beslut av medlemsförsamlingen. Upplösningen kan medföra att verksamheten överflyttas till en annan juridisk person (artikel 16.1).

Kommissionen ska underrättas utan otillbörligt dröjsmål efter ett beslut om upplösning samt efter slutförandet av upplösningsförfarandet. Kommissionen ska då offentliggöra ett meddelande om detta i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (artikel 16.2 och 16.3). Om ett Eric-konsortium är oförmöget att betala sina skulder ska det omedelbart informera kommissionen om detta och kommissionen ska offentliggöra ett meddelande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (artikel 16.4).

Hänvisningar till S4

  • Prop. 2014/15:4: Avsnitt 6.1

5. Beskattningen av ett Eric-konsortium

5.1. Reglerna beträffande ekonomiska föreningar görs tillämpliga

Regeringens förslag: Ett Eric-konsortium ska vid inkomstbeskattningen likställas med en ekonomisk förening.

De bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter som gäller för ekonomiska föreningar ska tillämpas också på Erickonsortier.

Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har inget att invända mot förslagen.

Förvaltningsrätten i Malmö instämmer i promemorians bedömning att det framstår som både naturligt och lämpligt att ett Eric-konsortium räknas som en ekonomisk förening vid inkomstbeskattningen. Vetenskapsrådet anser att det är väl motiverat att i skattehänseende likställa ett Eric-konsortium med en ekonomisk förening.

European Spallation Source ESS AB (ESS AB) förordar en särlagstiftning där hänsyn tas till Eric-konsortiernas speciella förutsättningar. ESS AB anför att huvuduppgiften för ett Eric-konsortium är att inrätta och driva en forskningsinfrastuktur där huvuduppgiften ska

utföras utan vinstsyfte, till skillnad från en ekonomisk förening där huvuduppgiften är att företräda medlemmarnas ekonomiska intressen. Att beskattningsmässigt inrätta Eric-konsortierna under reglerna för ekonomiska föreningar är därför inte i överensstämmelse med det grundläggande syftet med Eric-konsortierna. För det fall en särlagstiftning inte är aktuell tillstyrks förslaget att beskatta ett Erickonsortium som en ekonomisk förening. ESS AB befarar att förslaget innebär att Eric-konsortierna inte kan förverkliga sin fulla potential.

ESS AB föreslår vidare vissa andra förändringar i bl.a. mervärdesskattelagen (1994:200) och lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Skälen för regeringens förslag

Inkomstbeskattningen av ett Eric-konsortium

Enligt Eric-förordningen ska ett Eric-konsortium i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Mot denna bakgrund framstår det som naturligt att behandla ett sådant konsortium som ett eget skattesubjekt. Ett Eric-konsortium företer störst likheter med en ekonomisk förening i och med att konsortiet inte är någon kapitalassociation med skyddat eget kapital. En möjlighet är därför att beskatta konsortiet såsom en ekonomisk förening, vilket innebär att ett Eric-konsortium blir ett eget skattesubjekt och att konsortiet beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

I vissa avseenden kan ett Eric-konsortium även liknas vid ett handels- eller kommanditbolag som verkar över nationsgränserna. Ett Erickonsortium är – som nämnts ovan – inte en kapitalassociation och medlemmarna är i viss omfattning ansvariga för konsortiets skulder. Med hänsyn till dessa kännetecken kan man som ett alternativ tänka sig att vid inkomstbeskattningen behandla ett Eric-konsortium som ett handelsbolag. En jämförelse kan göras med europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), för vilka reglerna om beskattning av handelsbolag har gjorts tillämpliga (5 kap. 2 § inkomstskattelagen [1999:1229], förkortad IL). Det innebär bl.a. att inkomsterna hos sådana intressegrupperingar beskattas hos medlemmarna i grupperingen. En väsentlig skillnad mellan en EEIG och ett Eric-konsortium är emellertid att det direkt av förordningen (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) framgår att medlemmarna ska beskattas för resultatet i en EEIG. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i Eric-förordningen.

Ett ytterligare alternativ är att likställa Eric-konsortier med ideella föreningar vid inkomstbeskattningen. Det kan dock ifrågasättas om detta skulle vara lämpligt. Det finns – som framgått ovan – utrymme enligt Eric-förordningen för ett Eric-konsortium att bedriva begränsad ekonomisk verksamhet och därmed näringsverksamhet. Det framstår vidare som mindre sannolikt att samtliga Eric-konsortier skulle uppfylla de kriterier som ställs upp för att en ideell förening ska vara undantagen från skattskyldighet. Att göra beskattningen av ett Eric-konsortium

beroende av vilken typ av verksamhet det bedriver bedöms inte som en framkomlig väg (jfr prop. 2008/09:173, s. 15).

ESS AB förordar i stället en särlagstiftning där hänsyn tas till Erickonsortiernas speciella förutsättningar. Det är riktigt såsom bolaget anför att en ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar på visst sätt (1 kap. 1 § lagen [1987:667] om ekonomiska föreningar), medan huvuduppgiften för ett Eric-konsortium är att inrätta och driva en forskningsinfrastruktur. Regeringen anser att det faktum att Eric-konsortierna har en annan huvuduppgift och ett annat syfte än en ekonomisk förening inte med nödvändighet medför att det är olämpligt att göra reglerna beträffande ekonomiska föreningar tillämpliga vid inkomstbeskattningen. En jämförelse kan här göras med europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS), vilka har som mål att underlätta och främja gränsöverskridande, transnationellt och/eller interregionalt samarbete mellan dess medlemmar med det enda målet att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen, se artikel 1.2 förordningen (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS). I likhet med ett

Eric-konsortium har en EGTS inte något vinstsyfte (se prop. 2008/09:173, s. 13). Lagstiftaren har trots detta valt att göra inkomstskattereglerna för ekonomiska föreningar tillämpliga avseende EGTS (2 kap. 4 b § IL). ESS AB befarar att promemorians förslag innebär att Eric-konsortierna inte kan förverkliga sin fulla potential, vilket skulle tala för en särskild reglering av Eric-konsortiernas inkomstbeskattning. Bolaget har däremot inte påtalat i vilket eller vilka avseenden inkomstskattereglerna borde särskilja sig för Erickonsortierna. Vidare har ingen av remissinstanserna pekat på någon konkret omständighet som talar för att förslaget på något sätt skulle motverka att Eric-konsortierna uppnår sitt syfte. Regeringen anser mot denna bakgrund att det saknas skäl att införa en från andra associationsformer avvikande lagstiftning gällande enbart för Erickonsortier.

I Eric-förordningen stadgas att ett Eric-konsortium ska ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer. Med hänsyn härtill framstår det som ett både naturligt och mer lämpligt alternativ att – som redovisats ovan – ett Eric-konsortium ska räknas som en ekonomisk förening vid inkomstbeskattningen. En majoritet av de remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Dessutom skulle en lösning som bygger på delägarbeskattning ge en mer komplicerad beskattningsmodell, vilket är olämpligt och därför bör undvikas.

Sammanfattningsvis föreslås att ett Eric-konsortium vid inkomstbeskattningen ska likställas med en ekonomisk förening. Av det följer att reglerna om underprisöverlåtelser, fusioner och fissioner samt verksamhetsavyttringar i 23, 37 respektive 38 kap. IL blir tillämpliga avseende Eric-konsortier.

Vad gäller de förändringar i bl.a. mervärdesskattelagen och lagen om skatt på energi som ESS AB föreslår ligger dessa utanför det nu aktuella lagstiftningsärendet. Bolagets förslag behandlas därför inte i denna proposition.

Skatteförfarandet

Skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, innehåller bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter (1 kap. 1 §). I 3 kap. 1 § andra stycket SFL finns en uppräkning i alfabetisk ordning avseende bestämmelser om betydelsen av vissa begrepp, termer och uttryck samt förklaringar i lagen. Ett tillägg avseende Eric-konsortier bör göras i denna uppräkning. Av 3 kap. 7 § SFL framgår att vad som i lagen sägs om ekonomiska föreningar även gäller EGTS. På motsvarande sätt bör klargöras att de regler som gäller för ekonomiska föreningar ska tillämpas också på Eric-konsortier.

Som framgår av avsnitt 5.2 nedan föreslås en särskild forumregel i 67 kap. 8 § SFL för Eric-konsortier.

Ikraftträdande

Eftersom det första Eric-konsortiet med säte i Sverige förväntas inrättas under första halvåret 2015 bör samtliga lagförslag i denna proposition träda i kraft den 1 januari 2015.

Lagförslagen

Förslagen föranleder en ändring i 2 kap. 4 b § IL och en ändring i 3 kap. 1 § andra stycket respektive 3 kap. 7 § SFL samt rubriken till den sistnämnda bestämmelsen.

5.2. Vart beslut överklagas

Regeringens förslag: Beslut om skatt som gäller ett Eric-konsortium ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets konsortiet hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Beslut av Skatteverket får, med några få undantag, överklagas av den som beslutet gäller till en förvaltningsrätt.

I 67 kap. 8 § SFL regleras till vilken förvaltningsrätt beslut som rör juridiska personer ska överklagas. Det mest naturliga är att den förvaltningsrätt inom vars domkrets konsortiet har sitt säte är avgörande för vart beslut rörande konsortiet får överklagas. I likhet med övriga juridiska personer är det sätet den 1 november året före det år då beslutet fattades som bör vara avgörande.

Lagförslaget

Förslaget föranleder ett tillägg i uppställningen i 67 kap. 8 § SFL.

Hänvisningar till S5-2

6. Redovisning och revision

6.1. Årsredovisning

Regeringens förslag: Ett Eric-konsortium ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den.

Årsredovisningen ska skrivas under av styrelsen eller av direktören. Om det i ett Eric-konsortium finns både en styrelse och en direktör ska årsredovisningen skrivas under av båda dessa. I de fall styrelsen ska skriva under krävs underskrifter från samtliga styrelseledamöter.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Bokföringsnämnden framför följande. Av 4 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078) följer att ett företag som bedriver flera verksamheter som huvudregel ska ha en enda bokföring som omfattar samtliga verksamheter. Endast om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed får bokföringen delas upp på flera bokföringar. Enligt artikel 3.3 i Eric-förordningen ska ett Eric-konsortium om det bedriver ekonomisk verksamhet vid sidan av sin huvuduppgift registrera kostnaderna och intäkterna av sin ekonomiska verksamhet separat. Bokföringsnämnden förutsätter att denna skyldighet kan fullgöras inom ramen för bokföringslagen.

European Spallation Source ESS AB (ESS AB) tar upp frågan om huruvida Eric-konsortier kommer att omfattas av riktlinjerna i statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Bolagsverket konstaterar att det förhållandet att verket inte för något register över Eric-konsortier innebär att verket inte har någon omedelbar tillgång till konsortiernas postadress, vilket kan leda till praktiska problem om verket behöver förelägga ett Eric-konsortium att ge in sin årsredovisning.

Skälen för regeringens förslag

Bokföringen avslutas med en årsredovisning

Som nämnts ovan i avsnitt 4 hänvisar Eric-förordningen i fråga om utarbetande, registrering, revision och offentliggörande av ett Erickonsortiums räkenskaper till tillämplig nationell lagstiftning. Det ankommer alltså på medlemsstaten att avgöra vad som ska gälla i dessa frågor.

Enligt bokföringslagen är juridiska personer bokföringsskyldiga, om inte annat särskilt anges. Någon särskild bestämmelse om bokföringsskyldighet för ett Eric-konsortium behöver därför inte införas.

Bokföringsnämnden uppmärksammar att det av artikel 3.3 i Ericförordningen följer att ett Eric-konsortium som bedriver ekonomisk verksamhet vid sidan av sin huvuduppgift ska registrera kostnaderna och intäkterna av sin verksamhet separat samtidigt som utgångspunkten i bokföringslagen är att ett företag ska ha en enda bokföring som omfattar samtliga verksamheter. Regeringen anser inte att den bestämmelse i

förordningen som Bokföringsnämnden tar upp bör föranleda någon särreglering i bokföringslagen med avseende på hur ett Eric-konsortium ska uppfylla sin bokföringsskyldighet. Ett Eric-konsortium som bedriver olika verksamheter bör uppfylla denna skyldighet på samma sätt som andra slags företag med flera verksamheter. Hur Eric-konsortiet därutöver eller inom ramen för sin bokföring ska uppfylla Ericförordningens krav på separat registrering av kostnader och intäkter av ekonomisk sidoverksamhet är en fråga för den praktiska tillämpningen.

Skyldigheten att upprätta och offentliggöra en årsredovisning regleras i bokföringslagen. I likhet med vad som gäller för exempelvis EGTS bör det krävas att ett Eric-konsortium för varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning vilken ska offentliggöras. En bestämmelse om detta bör således tas in i bokföringslagen.

ESS AB tar upp frågan om huruvida Eric-konsortier kommer att omfattas av statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande. Regeringen har inte för avsikt att i detta avseende särbehandla

Eric-konsortier. Nämnda policys och riktlinjers tillämplighet kommer därför här, liksom i fråga om andra företag, bero på hur statens inflytande i det enskilda Eric-konsortiet ser ut.

Årsredovisningen undertecknas av styrelsen eller direktören

I årsredovisningslagen (1995:1554) finns bestämmelser om årsredovisningens undertecknande. I Eric-förordningen framgår att det för varje Eric-konsortium ska finnas en medlemsförsamling. Denna församling ska utse en direktör eller en styrelse som ska vara Erickonsortiets verkställande organ och juridiska företrädare. Det är lämpligt att Eric-konsortiets årsredovisning skrivs under av det verkställande organet tillika den juridiska företrädaren. I ett Eric-konsortium bör alltså årsredovisningen skrivas under av den styrelse eller den direktör som är utsedd av medlemsförsamlingen. Om det i ett Eric-konsortium utses både en styrelse och en direktör, bör båda dessa underteckna årsredovisningen. I likhet med vad som gäller för andra associationsformer bör det i de fall styrelsen ska underteckna årsredovisningen krävas att samtliga styrelseledamöter undertecknar.

Offentliggörande och kungörande av årsredovisningen

I årsredovisningslagen finns även bestämmelser dels om på vilket sätt skyldigheten att offentliggöra ska fullgöras, dels om kungörande av årsredovisningen.

Antalet Eric-konsortier förväntas bli mycket litet. Något behov av att låta Bolagverket föra ett register över Eric-konsortier har inte framkommit. Det finns heller inte skäl att införa något generellt krav på att Eric-konsortier ger in årsredovisning till Bolagsverket eller att kräva att verket kungör att årsredovisningen getts in. Vad gäller fullgörandet av skyldigheten att offentliggöra årsredovisningen, är det i stället tillräckligt att ett Eric-konsortium omfattas av de bestämmelser i årsredovisningslagen som i detta avseende gäller för ”övriga företag”. Det innebär att kopior av handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. Efter särskilt föreläggande av Bolagsverket ska bestyrkta kopior av

handlingarna ges in dit. Ett sådant föreläggande ska utfärdas när någon begär det. Om Eric-konsortiet klassificeras som ett större företag eller ett moderföretag i en större koncern blir konsortiet skyldigt att ge in handlingarna till Bolagsverket även om något föreläggande inte har meddelats. Handlingarna ska i dessa fall ha kommit in till myndigheten inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Bolagsverket tillstyrker den föreslagna ordningen men konstaterar att det förhållandet att verket inte för något register över Eric-konsortier innebär att verket inte har någon omedelbar tillgång till ett sådant konsortiums postadress. Verket befarar att detta kan leda till problem om verket behöver förelägga ett Eric-konsortium att ge in sin årsredovisning.

Regeringen har viss förståelse för verkets synpunkt. Med hänsyn till det begränsade antal Eric-konsortier som förutses och till att endast stater och mellanstatliga organisationer får vara medlemmar i sådana konsortier gör regeringen ändå bedömningen att risken för att problem av det slag som verket tar upp uppkommer i praktiken är så begränsad att det inte är motiverat att införa något krav på att Eric-konsortier anmäler sin postadress i någon särskild ordning.

Lagförslagen

Förslagen föranleder en ändring i 2 kap. 7 § tredje stycket årsredovisningslagen och ett tillägg i 6 kap. 1 § första stycket bokföringslagen.

6.2. Revision

Regeringens förslag: Ett Eric-konsortium ska ha minst en revisor.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor ska få vara revisor i ett Eric-konsortium.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag:Revisionslagen (1999:1079) är tillämplig på företag som enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning, dock inte på företag för vilka regler om revision finns i annan lag.

Enligt förslaget i denna proposition ska alla Eric-konsortier varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning. Därmed blir revisionslagen tillämplig på Eric-konsortier. Något undantag från revisionsplikten är inte motiverat. Det ska således finnas minst en revisor i ett Eric-konsortium. Bl.a. med hänsyn till att ett Eric-konsortium kan komma att hantera offentliga medel är det lämpligt att föreskriva att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i ett Eric-konsortium.

Lagförslaget

Förslaget föranleder ett tillägg i 12 § andra stycket revisionslagen.

Hänvisningar till S6-2

7. Konsekvenser

Förslaget om hur ett Eric-konsortium ska beskattas innebär att associationsformen fogas in på ett neutralt och likformigt sätt i förhållande till vad som gäller för ekonomiska föreningar. Förslaget medför därför inte någon offentligfinansiell effekt.

Förslaget medför inte heller några merkostnader eller någon ökad administration för Bolagsverket, Skatteverket, de allmänna förvaltningsdomstolarna eller för någon annan myndighet.

8. Författningskommentar

8.1. Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

2 kap.

7 §

Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om undertecknande av årsredovisningen.

I tredje stycket tas in bestämmelser om hur årsredovisningen för Erickonsortier ska undertecknas. Bestämmelserna innebär att i ett Erickonsortium ska årsredovisningen skrivas under av den styrelse eller den direktör som är utsedd av medlemsförsamlingen och som enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 artikel 12 första stycket b ska vara Erickonsortiets verkställande organ och juridiska företrädare. Om församlingen har valt både en styrelse och en direktör ska båda dessa underteckna årsredovisningen. I de fall styrelsen ska underteckna krävs underskrifter från samtliga styrelseledamöter.

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

8.2. Förslaget till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

6 kap.

1 §

Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om vilka företag som ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning.

Av paragrafen framgår att vissa företag alltid ska avsluta sin bokföring med en årsredovisning medan andra företag endast behöver avsluta bokföringen med en sådan om det gränsvärde som ställs upp i paragrafen uppfylls.

I första stycket 3 b införs ett krav på att ett Eric-konsortium alltid ska avsluta sin bokföring med en årsredovisning.

Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

8.3. Förslaget till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

12 §

Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om den kompetens en revisor ska ha.

I andra stycket 4 införs ett krav på att samtliga revisorer i ett Erickonsortium ska vara auktoriserade eller godkända revisorer.

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

8.4. Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap.

4 b §

Paragrafen kompletteras med en bestämmelse som innebär att Erickonsortier – dvs. associationer som har bildats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) – vid inkomstbeskattningen ska räknas som ekonomiska föreningar. Alla bestämmelser i inkomstskattelagen som gäller för nationella ekonomiska föreningar gäller således även för Erickonsortier. I flera bestämmelser i inkomstskattelagen begränsas tillämpningsområdet av olika bestämmelser och regelverk till en svensk ekonomisk förening. Vid tillämpningen av sådana bestämmelser på ett Eric-konsortium innebär begränsningen att konsortiet måste ha sitt säte i Sverige.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

8.5. Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

3 kap.

1 §

I paragrafens andra stycke finns en lista med begrepp, termer och uttryck som används i lagen. Listan är uppställd i alfabetisk ordning och ett tillägg görs beträffande Eric-konsortier.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

7 §

Paragrafen kompletteras med en bestämmelse om att reglerna beträffande ekonomiska föreningar ska tillämpas för Eric-konsortier.

Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

67 kap.

8 §

Paragrafen kompletteras med en ny punkt 4. Av punkten följer att beslut som rör ett Eric-konsortium ska överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets konsortiet hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades. Genom att en ny punkt tas in omnumreras efterföljande punkter.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 171 och 172 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande [ 1 ],

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [ 2 ],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande [ 3 ], och av följande skäl:

(1) Enligt artikel 171 i EG-fördraget kan gemenskapen bilda gemensamma företag eller andra organisationer som krävs för att effektivt genomföra gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

(2) Att stödja och utveckla forskningsinfrastrukturer i Europa är sedan länge ett mål för gemenskapen, vilket senast bekräftades i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) [ 4 ] och särskilt i rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet [ 5 ].

(3) Traditionellt har stödet för användning och utveckling av europeiska forskningsinfrastrukturer huvudsakligen tagit formen av bidrag till förmån för redan etablerade forskningsinfrastrukturer i medlemsstaterna, men det har under de senaste åren visat sig att utvecklingen av nya strukturer måste stimuleras ytterligare, vilket kan åstadkommas genom att det skapas en lämplig rättslig ram som underlättar deras inrättande och drift på gemenskapsnivå.

(4) Detta behov har uttryckts vid flera tillfällen, både på politisk nivå av medlemsstaterna och gemenskapsinstitutionerna, samt av de olika aktörerna inom den europeiska forskarvärlden som företag, forskningscentrum och universitet och framför allt Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur (Esfri).

(5) Samtidigt som det i gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling sedan längre erkänns att vetenskapliga forskningsinfrastrukturer i världsklass är avgörande för uppnåendet av gemenskapens FoTU-mål enligt artikel 163 i fördraget är bestämmelserna som styr inrättandet, finansieringen och driften av dessa strukturer fortfarande uppdelade och regionaliserade. Med tanke på att de europeiska forskningsinfrastrukturerna konkurrerar med gemenskapens globala partner, som gör och kommer att fortsätta göra kraftiga investeringar i moderna storskaliga forskningsinfrastrukturer, och med tanke på att dessa infrastrukturer blir alltmer komplexa och dyra, vilket gör att de ofta är utom räckhåll för en enskild medlemsstat eller till och med världsdel, är det nu nödvändigt att utnyttja och utveckla den fulla potentialen av artikel 171 i fördraget, genom att inrätta en ram som innehåller de förfaranden och villkor för inrättande och drift av europeiska forskningsinfrastrukturer på gemenskapsnivå som är nödvändiga för att genomföra gemenskapens FoTU-program på ett effektivt sätt. Denna nya rättsliga ram skulle komplettera andra rättsliga former i enlighet med nationell och internationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftningen.

(6) Till skillnad från de gemensamma teknikinitiativ i form av gemensamma företag som gemenskapen deltar i och bidrar ekonomiskt till, bör ett konsortium för en europeisk forskningsinfrastruktur (nedan kallat Eric-konsortium) inte ses som ett gemenskapsorgan i den mening som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [ 6 ] (budgetförordningen) utan som en rättslig enhet som gemenskapen inte nödvändigtvis deltar i och inte bidrar ekonomiskt till i enlighet med artikel 108.2 f i budgetförordningen.

(7) Med hänsyn till det nära samarbetet mellan medlemsstaterna och gemenskapen när det gäller programplanering och genomförande av kompletterande forskningsverksamhet i enlighet med artiklarna 164 och 165 i fördraget, bör berörda medlemsstater, själva eller i samarbete med andra kvalificerade enheter, definiera vilka behov som finns av att inrätta forskningsinfrastrukturer i denna juridiska form utifrån deras forskning och tekniska utveckling och utifrån gemenskapens krav. Av samma skäl bör medlemskapet i ett Eric-konsortium vara öppet för berörda medlemsstater med eventuellt deltagande av länder som anslutit sig till ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (nedan kallade anslutna länder), tredjeländer som uppfyller kraven för medlemskap och specialiserade mellanstatliga organisationer. Utöver fullständigt medlemskap bör medlemsstater kunna bli observatörer i ett Erickonsortium enligt villkoren i dess stadgar.

(8) Ett Eric-konsortium som inrättas i enlighet med denna förordning bör ha till huvuduppgift att inrätta och driva en forskningsinfrastruktur på icke-ekonomiska grunder och bör anslå de mesta av sina resurser till denna huvuduppgift. För att främja innovation samt överföring av kunskaper och teknik bör Eric-konsortiet få bedriva viss begränsad

ekonomisk verksamhet, om den har nära anknytning till konsortiets huvuduppgift och inte hindra dessa från att utföras. Inrättandet av sådana europeiska forskningsinfrastrukturer som Eric-konsortier utesluter inte att forskningsinfrastrukturer av alleuropeiskt intresse med annan rättslig form också kan erkännas som forskningsinfrastrukturer som bidrar till framstegen inom europeisk forskning, bland annat genomförandet av den färdplan som utvecklats av Esfri. Kommissionen bör säkerställa att Esfrimedlemmar och andra berörda parter är informerade om dessa alternativa rättsliga former.

(9) Forskningsinfrastrukturerna bör bidra till att säkra vetenskaplig excellens inom gemenskapens forskning och gemenskapens ekonomiska konkurrenskraft på medellång till lång sikt genom att ge effektivt stöd till europeisk forskningsverksamhet. För att uppnå detta bör de vara fullständigt öppna för den europeiska forskarvärlden i allmänhet enligt de regler som föreskrivs i deras stadgar och ha ambitionen att förbättra den europeiska vetenskapskapaciteten jämfört med dess nuvarande läge och därmed bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet.

(10) För att möjliggöra ett effektivt förfarande för inrättandet av ett Erickonsortium är det nödvändigt att de organ som är villiga att inrätta ett sådant skickar in en ansökan till kommissionen som, med hjälp av oberoende experter, vilka kan inkludera Esfri, bör utvärdera om den föreslagna forskningsinfrastrukturen överensstämmer med denna förordning. En sådan ansökan bör innehålla en förklaring där värdmedlemsstaten erkänner Eric-konsortiet som en internationell organisation vid tillämpning av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [ 7 ] och rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor [ 8 ] från och med tidpunkten för konsortiets inrättande. Eric-konsortiet bör även åtnjuta vissa undantag i sin egenskap av internationell organisation vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster [ 9 ], i enlighet med reglerna för statligt stöd.

(11) Av öppenhetsskäl bör beslutet om inrättande av ett Eric-konsortium offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Av samma skäl bör de viktigaste delarna av konsortiets stadgar bifogas det beslutet.

(12) För att kunna utföra sina uppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt bör Eric-konsortiet vara en juridisk person och ha den mest vittgående rättskapaciteten från och med den dag då beslutet om dess inrättande träder i kraft. För att det ska vara möjligt att fastställa vilken lagstiftning som är tillämplig, bör Eric-konsortiet ha ett stadgeenligt säte i ett land som är medlem i det konsortiet, antingen en medlemsstat eller ett anslutet land.

(13) Medlemmarna i ett Eric-konsortium bör vara minst tre medlemsstater och därutöver får medlemmarna vara anslutna länder och

tredjeländer som uppfyller kraven för medlemskap men som inte är anslutna länder samt specialiserade mellanstatliga organisationer.

(14) I enlighet med gemenskapsdimensionen för denna förordning bör medlemsstaterna gemensamt ha majoriteten av rösterna i medlemsförsamlingen i ett Eric-konsortium.

(15) För genomförandet av denna ram bör mer detaljerade bestämmelser fastställas i stadgarna på grundval av vilka kommissionen bör undersöka om en ansökan överensstämmer med den ram som fastställs i denna förordning.

(16) Det är nödvändigt att å ena sidan fastställa att ett Eric-konsortium ska ha tillräcklig möjlighet att ändra sina stadgar och å andra sidan fastställa att gemenskapen, som inrättar Eric-konsortiet, ska ha kvar kontrollen över vissa viktiga delar. Om en ändring gäller en viktig del av de stadgar som bifogas beslutet om inrättande av Eric-konsortiet, bör denna ändring godkännas, innan den får verkan, genom ett beslut som kommissionen fattar i enlighet med samma förfarande som det som användes för inrättandet av Eric-konsortiet. Alla andra ändringar bör meddelas kommissionen, som bör ha möjlighet att invända mot dem om den anser att ändringarna strider mot denna förordning.

(17) Det är nödvändigt att ett Eric-konsortium skapar egna organ så att det kan förvalta sin verksamhet på ett effektivt sätt. I stadgarna bör det fastställas på vilket sätt dessa organ juridiskt företräder Eric-konsortiet.

(18) Med tanke på det finansiella ansvar som åligger Eric-konsortiet, är det nödvändigt att konsortiet genomför sin verksamhet i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.

(19) Ett Eric-konsortium kan erhålla finansiering i enlighet med avdelning VI i budgetförordningen. Finansiering inom ramen för sammanhållningspolitiken är också möjlig i enlighet med den tillämpliga gemenskapslagstiftningen.

(20) För att genomföra sina uppgifter så effektivt som möjligt och som en logisk följd av dess status som juridisk person, bör ett Erickonsortium ansvara för sina skulder. För att göra det möjligt för medlemmarna att hitta lämpliga lösningar avseende deras ansvar, bör det i stadgarna ges möjlighet att inrätta olika ansvarsordningar som går utöver det ansvar som är begränsat till medlemmarnas bidrag.

(21) Eftersom Eric-konsortiet inrättas i enlighet med gemenskapslagstiftningen bör den styras av gemenskapslagstiftningen, samt av lagstiftningen i den stat där det har sitt stadgeenliga säte. Erickonsortiet kan emellertid ha ett driftsställe i en annan stat. För särskilda punkter som fastställts i Eric-konsortiets stadgar bör lagstiftningen i den staten tillämpas. Dessutom bör ett Eric-konsortium styras i enlighet med genomförandebestämmelser som överensstämmer med stadgarna.

(22) Medlemsstaterna har frihet att själva besluta att tillämpa eller anta lagar och andra författningar, såvida de inte strider mot denna förordnings tillämpningsområde eller syften.

(23) För att säkerställa att överensstämmelsen med denna förordning kontrolleras i tillräcklig hög grad, bör ett Eric-konsortium till kommissionen och relevanta behöriga myndigheter översända sin årsrapport och all annan information om omständigheter som hotar att allvarligt äventyra fullgörandet av Eric-konsortiets uppgifter. Om kommissionen, på grundval av informationen i årsrapporten eller på annat sätt, misstänker att Eric-konsortiet allvarligt överträder denna förordning eller annan tillämplig lagbestämmelse, bör den begära en förklaring och/eller åtgärder från Eric-konsortiet och/eller dess medlemmar. I extrema fall och om inga korrigerande åtgärder vidtas, får kommissionen upphäva beslutet om inrättande av Eric-konsortiet, och på det sättet inleda upplösningen av Eric-konsortiet.

(24) Eftersom målet för denna förordning, nämligen inrättande av en ram för europeiska forskningsinfrastrukturer mellan medlemsstater, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna inom ramen för deras nationella konstitutionella ordningar, på grund av problemets gränsöverskridande karaktär, och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(25) Eftersom denna förordning främst har inrättats för ett effektivt verkställande av gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration och eftersom de åtgärder som är nödvändiga för dess genomförande framför allt är förvaltningsåtgärder, bör dessa antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 4 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter [ 10 ].

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs en rättslig ram med krav och förfaranden för inrättande av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (nedan kallat Eric-konsortium), samt effekterna av inrättandet.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a) forskningsinfrastruktur: anläggningar, resurser och därmed sammanhängande tjänster som forskarsamhället använder för att genomföra spetsforskning på alla områden; denna definition omfattar vetenskaplig basutrustning och forskningsmaterial, kunskapsbaserade resurser som samlingar, arkiv och strukturerad vetenskaplig information, IKT-infrastrukturer som nät, datorutrustning, programvara och kommunikationsverktyg samt alla andra unika medel som är nödvändiga för att uppnå vetenskaplig excellens. Sådana forskningsinfrastrukturer kan vara lokaliserade på en enda plats eller organiserade i ett nät (”spridda”).

b) tredjeland: en stat som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen.

c) anslutet land: ett tredjeland som är part i ett internationellt avtal tillsammans med gemenskapen och som i enlighet med eller på grundval av detta avtal ger ett ekonomiskt bidrag till hela eller delar av gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

Artikel 3

Uppgift och annan verksamhet

1. Huvuduppgiften för ett Eric-konsortium ska vara att inrätta och driva en forskningsinfrastruktur.

2. Ett Eric-konsortium ska utföra sin huvuduppgift utan vinstsyfte. Den får emellertid bedriva begränsad ekonomisk verksamhet, under förutsättning att den är nära förknippad med huvuduppgiften och inte äventyrar denna.

3. Ett Eric-konsortium ska registrera kostnaderna och intäkterna av sin ekonomiska verksamhet separat och ska ta marknadsmässiga priser för den, eller om dessa inte kan fastställas, hela kostnaderna plus en rimlig marginal.

Artikel 4

Krav avseende infrastruktur

Den forskningsinfrastruktur som inrättas av ett Eric-konsortium ska uppfylla följande krav:

a) Den ska vara nödvändig för genomförandet av europeiska forskningsprogram och forskningsprojekt, inbegripet ett korrekt

genomförande av gemenskapens program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

b) Den ska utgöra ett mervärde i förstärkningen och struktureringen av det europeiska forskningsområdet och en väsentlig förbättring på de berörda vetenskapliga och tekniska områdena på internationell nivå.

c) Det europeiska forskarsamhället, som består av forskare från medlemsstaterna och från anslutna länder, ska med respekt för bestämmelserna i stadgarna beviljas faktisk tillgång.

d) Den ska bidra till kunskapens och/eller forskarnas rörlighet inom det europeiska forskningsområdet och öka användningen av den intellektuella potentialen i samtliga medlemsstater i unionen.

e) Den ska bidra till spridningen och optimeringen av resultaten från gemenskapens verksamhet för forskning, teknisk utveckling och demonstration.

Artikel 5

Ansökan om inrättande av ett Eric-konsortium

1. De organ som vill inrätta ett Eric-konsortium (nedan kallade sökande) ska lämna in en ansökan till kommissionen. Ansökan ska lämnas in skriftligen på ett av unionens institutioners officiella språk och innehålla följande:

a) En begäran till kommissionen om inrättande av Eric-konsortiet.

b) Ett förslag till stadgar för Eric-konsortiet enligt artikel 10.

c) En vetenskaplig och teknisk beskrivning av den forskningsinfrastruktur som ska inrättas och drivas av Eric-konsortiet, i vilken särskilt de krav som avses i artikel 4 ska tas upp.

d) En förklaring från värdmedlemsstaten i vilken denna erkänner Erickonsortiet – från och med tidpunkten för dess inrättande – som en internationell organisation i den mening som avses i artiklarna 143 g och 151.1 b i direktiv 2006/112/EG och som en internationell organisation i den mening som avses i artikel 23.1 andra strecksatsen i direktiv 92/12/EEG. Begränsningarna och villkoren för undantagen enligt dessa bestämmelser ska anges i ett avtal mellan Erickonsortiets medlemmar.

2. Kommissionen ska utvärdera ansökan mot bakgrund av villkoren i denna förordning. Under utvärderingen ska den begära utlåtanden från oberoende experter, i synnerhet inom området för Eric-konsortiets avsedda verksamhet. Resultatet av utvärderingen ska meddelas sökandena som, om så är nödvändigt, ska uppmanas att komplettera eller ändra ansökan.

Artikel 6

Beslut om ansökan

1. Kommissionen ska, med beaktande av resultatet av den utvärdering som avses i artikel 5.2 och i enlighet med det förfarande som avses i artikel 20,

a) anta ett beslut om inrättande av Eric-konsortiet, efter att ha förvissat sig om att de krav som fastställs i denna förordning uppfylls, eller

b) avslå ansökan om den anser att de krav som fastställs i denna förordning inte uppfylls, inbegripet avsaknad av den förklaring som avses i artikel 5.1 d.

2. Beslutet om ansökan ska meddelas sökandena. Om ansökan avslås ska beslutet för sökandena motiveras i på ett klart och tydligt sätt.

Beslutet om inrättande av Eric-konsortiet ska också offentliggöras i Lserien av Europeiska unionens officiella tidning.

3. De viktigaste delarna av de stadgar som avses i artikel 10 b–f och 10 g i–vi och som ingår i ansökan ska bifogas beslutet om inrättande av Erickonsortiet.

Artikel 7

Eric-konsortiets status

1. Ett Eric-konsortium ska ha status som juridisk person från och med den dag då beslutet om dess inrättande får verkan.

2. Ett Eric-konsortium ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Konsortiet får särskilt förvärva, äga och avyttra lös och fast egendom och immateriella rättigheter, ingå avtal samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3. Eric-konsortiet är en internationell organisation i den mening som avses i artikel 15 c i direktiv 2004/18/EG.

Artikel 8

Säte och namn

1. Ett Eric-konsortium ska ha ett stadgeenligt säte på ett territorium som tillhör en av dess medlemmar, antingen en medlemsstat eller ett anslutet land.

2. Ett Eric-konsortium ska ha ett namn som innehåller förkortningen ”Eric”.

Artikel 9

Kriterier för sammansättningen

1. Följande enheter får bli medlemmar av ett Eric-konsortium:

a) Medlemsstater.

b) Anslutna länder.

c) Andra tredjeländer än anslutna länder.

d) Mellanstatliga organisationer.

2. Ett Eric-konsortium ska ha minst tre medlemsstater som medlemmar. Ytterligare medlemsstater får när som helst ansluta sig som medlemmar på rättvisa och rimliga villkor enligt stadgarna och som observatörer utan rösträtt på villkor som är angivna i stadgarna. Ytterligare anslutna länder och tredjeländer som inte är anslutna länder samt mellanstatliga organisationer kan också ansluta sig till ett Eric-konsortium, under förutsättning att den medlemsförsamling som avses i artikel 12 a samtycker till detta, i enlighet med de villkor och förfaranden för medlemskap som fastställs i stadgarna.

3. Medlemsstaterna ska gemensamt inneha en majoritet av rösträtterna i medlemsförsamlingen.

4. En medlemsstat, ett anslutet land eller ett tredjeland får, när det gäller utövandet av särskilda rättigheter och fullgörandet av särskilda skyldigheter som medlem av ett Eric-konsortium, företrädas av en eller flera offentliga enheter, inbegripet regioner, eller av en eller flera privata enheter som anförtrotts offentliga förvaltningsuppgifter.

5. Anslutna länder, tredjeländer och mellanstatliga organisationer som ansöker om att inrätta ett Eric-konsortium eller om medlemskap i ett sådant ska erkänna att detta konsortium har status som juridisk person och rättskapacitet i enlighet med artikel 7.1 och 7.2 och att det omfattas av bestämmelser som fastställs med tillämpning av artikel 15.

6. Anslutna länder och tredjeländer som ansöker om att inrätta ett Erickonsortium eller om medlemskap i ett sådant ska behandla konsortiet på ett sätt som motsvarar vad som följer av artiklarna 5.1 d och 7.3.

Artikel 10

Stadgar

Ett Eric-konsortiums stadgar ska innehålla åtminstone följande

uppgifter:

a) En förteckning över medlemmar, observatörer och, i tillämpliga fall, de enheter som företräder medlemmar samt villkor och förfaranden för ändringar av konsortiets sammansättning och representation i enlighet med artikel 9.

b) Eric-konsortiets uppgifter och verksamhet.

c) Konsortiets stadgeenliga säte i enlighet med artikel 8.1.

d) Eric-konsortiets namn i enlighet med artikel 8.2.

e) Varaktighet och förfarandet för upplösning i enlighet med artikel 16.

f) Bestämmelser om ansvar i enlighet med artikel 14.2.

g) Grundläggande principer som omfattar

i) tillträdesstrategi för användare,

ii) strategi för vetenskaplig utvärdering,

iii) strategi för spridning,

iv) strategi för immateriell äganderätt,

v) anställningsstrategi, inbegripet lika möjligheter,

vi) strategi för upphandling, som ska följa principerna för öppenhet, ickediskriminering och konkurrens,

vii) avveckling, i förekommande fall,

viii) datastrategi.

h) Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, inbegripet skyldigheten att bidra till en balanserad budget samt rösträtt.

i) Eric-konsortiets organ, deras uppgift, ansvar, sammansättning och beslutsförfaranden, bland annat när det gäller ändringar av stadgarna, i enlighet med artiklarna 11 och 12.

j) Arbetsspråket/arbetsspråken.

k) Hänvisningar till tillämpningsföreskrifter för stadgarna.

Stadgarna ska vara offentligt tillgängliga på Eric-konsortiets webbplats och vid dess stadgeenliga säte.

Artikel 11

Ändring av stadgarna

1. Eric-konsortiet ska överlämna alla ändringar av stadgarna som rör artikel 10 b-f och 10 g i-vi till kommissionen för godkännande. Sådana ändringar får inte verkan förrän beslutet om godkännande har trätt i kraft. Kommissionen ska i tillämpliga delar tillämpa artiklarna 5.2 och 6.

2. Eric-konsortiet ska överlämna alla de ändringar av stadgarna som inte avses i punkt 1 till kommissionen inom tio dagar efter antagandet.

3. Kommissionen får komma med invändningar mot sådana ändringar inom sextio dagar från och med överlämnandet, med angivande av skäl till varför ändringen inte uppfyller kraven i denna förordning.

4. Ändringen får inte verkan förrän perioden för invändningar har upphört, eller kommissionen har avstått från invändningar, eller eventuellt framlagda invändningar har dragits tillbaka.

5. Ansökan om ändring ska innehålla följande:

a) Texten till den föreslagna eller, i förekommande fall, antagna ändringen, inbegripet det datum då den träder i kraft.

b) Den ändrade konsoliderade versionen av stadgarna.

Artikel 12

Eric-konsortiets organisation

I stadgarna ska minst följande organ föreskrivas, med följande befogenheter:

a) En medlemsförsamling som ska vara det organ som har full beslutsrätt, inbegripet rätt att anta budgeten.

b) En direktör eller en styrelse, utsedd av medlemsförsamlingen, som ska vara Eric-konsortiets verkställande organ och juridiska företrädare.

I stadgarna ska anges på vilket sätt styrelsemedlemmarna juridiskt företräder Eric-konsortiet.

Artikel 13

Budgetprinciper, räkenskaper och revision

1. Alla intäkts- och utgiftsposter för ett Eric-konsortium ska beräknas för varje budgetår och tas upp i budgeten. Budgetens inkomster och utgifter ska vara i balans.

2. Medlemmarna i ett Eric-konsortium ska säkerställa att anslagen används i överensstämmelse med principerna för en sund ekonomisk förvaltning.

3. Budgeten ska upprättas och genomföras och räkenskaperna ska läggas fram med beaktande av principen om insyn och öppenhet.

4. Räkenskaperna för ett Eric-konsortium ska åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret.

5. Ett Eric-konsortium ska omfattas av kraven i den tillämpliga nationella lagstiftningen när det gäller utarbetande, registrering, revision och offentliggörande av räkenskaperna.

Artikel 14

Ansvar och försäkringar

1. Ett Eric-konsortium ska vara ansvarigt för sina skulder.

2. Medlemmarnas ekonomiska ansvar för Eric-konsortiets skulder ska begränsas till deras respektive bidrag till konsortiet. Medlemmarna får i stadgarna ange att de tar på sig ett fast ansvar utöver sitt respektive bidrag eller ett obegränsat ansvar.

3. Om medlemmarnas ekonomiska ansvar inte är obegränsat, ska Erickonsortiet teckna lämpliga försäkringar för att täcka de risker som är förknippade med infrastrukturens konstruktion och dess verksamhet.

4. Gemenskapen ska inte ansvara för någon av Eric-konsortiets skulder.

Artikel 15

Tillämplig lag och behörig domstol

1. Inrättande av ett Eric-konsortium och dess funktionssätt ska styras av

a) gemenskapslagstiftningen, särskilt denna förordning, och de beslut som avses i artiklarna 6.1 a och 11.1,

b) lagstiftningen i den stat där Eric-konsortiets har sitt stadgeenliga säte när det gäller frågor som inte, eller endast delvis, regleras av de rättsakter som avses i a,

c) stadgarna och deras genomförandebestämmelser.

2. Europeiska gemenskapernas domstol ska vara behörig att avgöra tvister mellan medlemmarna vad avser Eric-konsortiet eller mellan medlemmarna och konsortiet samt alla tvister i vilka gemenskapen är part.

3. Gemenskapslagstiftningen om behörig domstol ska tillämpas på tvister mellan ett Eric-konsortium och tredje parter. I fall som inte omfattas av gemenskapslagstiftningen ska lagstiftningen i den stat där Eric-konsortiet har sitt stadgeenliga säte fastställa vilken domstol som är behörig att avgöra den aktuella tvisten.

Artikel 16

Upplösning och insolvens

1. I stadgarna ska fastställas vilket förfarande som ska tillämpas vid upplösning av Eric-konsortiet efter ett beslut av medlemsförsamlingen. Upplösningen kan medföra att verksamheten överflyttas till en annan juridisk person.

2. Utan otillbörligt dröjsmål efter medlemsförsamlingens antagande av ett beslut om upplösning, och i vilket fall som helst inom tio dagar efter antagandet, ska Eric-konsortiet informera kommissionen om detta. Kommissionen ska offentliggöra ett lämpligt meddelande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

3. Utan otillbörligt dröjsmål efter slutförandet av upplösningsförfarandet, och i vilket fall som helst inom tio dagar efter slutförandet, ska Erickonsortiet informera kommissionen om detta. Kommissionen ska offentliggöra ett lämpligt meddelande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Konsortiet ska upplösas den dag då meddelandet offentliggörs.

4. Närhelst ett Eric-konsortium är oförmöget att betala sina skulder ska det omedelbart informera kommissionen om detta. Kommissionen ska offentliggöra ett lämpligt meddelande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 17

Rapportering och kontroll

1. Ett Eric-konsortium ska utarbeta en årlig verksamhetsrapport, som särskilt ska innehålla konsortiets vetenskapliga, operativa och ekonomiska verksamhet enligt artikel 3. Denna rapport ska godkännas av medlemsförsamlingen och överlämnas till kommissionen och till berörda offentliga myndigheter inom sex månader från och med utgången av det budgetår rapporten avser. Rapporten ska offentliggöras.

2. Ett Eric-konsortium och de berörda medlemsstaterna ska informera kommissionen om alla händelser som allvarligt kan äventyra ett korrekt genomförande av konsortiets uppgift eller hindrar konsortiet från att uppfylla de villkor som fastställs i denna förordning.

3. Om kommissionen har skäl att misstänka att ett Eric-konsortium allvarligt bryter mot denna förordning, de beslut som antagits i enlighet med denna eller någon annan tillämplig lagbestämmelse, ska kommissionen begära förklaringar från konsortiet och/eller dess medlemmar.

4. Om kommissionen, efter att ha gett Eric-konsortiet och/eller dess medlemmar en rimlig tidsfrist att lämna synpunkter, drar slutsatsen att konsortiet allvarligt brutit mot denna förordning, de beslut som antagits i enlighet med denna eller någon annan tillämplig lagbestämmelse, får kommissionen föreslå korrigeringsåtgärder för konsortiet och dess medlemmar.

5. Om inga korrigeringsåtgärder vidtas, får kommissionen upphäva beslutet om inrättande av Eric-konsortiet, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 20. Ett sådant beslut ska meddelas konsortiet och offentliggöras i L-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Detta ska leda till att konsortiet upplöses.

Artikel 18

Lämpliga åtgärder

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en effektiv tillämpning av denna förordning.

Artikel 19

Rapportering och översyn

Senast den 27 juli 2014 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om förordningens tillämpning och vid behov förslag till ändringar.

Artikel 20

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en förvaltningskommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara två månader.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 juni 2009.

På rådets vägnar

L. MIKO

Ordförande

[ 1 ] Yttrandet avgivet den 19 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

[ 2 ] Yttrandet avgivet den 14 januari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

[ 3 ] EUT C 76, 31.3.2009, s. 6.

[ 4 ] EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

[ 5 ] EUT L 54, 22.2.2007, s. 101.

[ 6 ] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[ 7 ] EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

[ 8 ] EGT L 76, 23.3.1992, s. 1.

[ 9 ] EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.

[ 10 ] EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Rådets förordning (EU) nr 1261/2013 av den 2 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 187 och 188,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [1],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 723/2009 [2] fastställs en rättslig ram med krav och förfaranden för, och effekten av, inrättandet av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium).

(2) Att stödja och utveckla forskningsinfrastrukturer i Europa har varit ett ständigt mål för unionen, vilket senast bekräftades i beslut nr 1982/2006/EG [3] och särskilt i rådets beslut 2006/974/EG [4].

(3) Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur (Esfri) och reflektionsgruppen för e-infrastruktur har utarbetat och uppdaterat den allra första europeiska färdplanen för forskningsinfrastruktur.

(4) Sedan gemenskapens rättsliga ram för ett Eric-konsortium trädde i kraft 2009 har två europeiska forskningsinfrastrukturer tilldelats Ericstatus.

(5) Medlemskap i ett Eric-konsortium är öppet för medlemsstater, anslutna länder, andra tredjeländer än anslutna länder samt mellanstatliga organisationer.

(6) Anslutna länder spelar en viktig roll i förberedelsen för och genomförandet av europeiska forskningsinfrastrukturer och bör kunna

delta i Eric-konsortier på samma villkor som medlemsstaterna eftersom de genom sitt stöd bidrar till vetenskaplig excellens inom unionens forskning samt till unionens ekonomiska konkurrenskraft.

(7) För att underlätta de anslutna ländernas deltagande i Eric-konsortier bör artikel 9.2 och 9.3 i förordning (EG) nr 723/2009 ändras så att de anslutna ländernas bidrag helt kan återspeglas i medlemskap och rösträtt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 9.2 och 9.3 i förordning (EG) nr 723/2009 ska ersättas med följande:

”2. Medlemskonstellationen i ett Eric-konsortium måste omfatta en medlemsstat och två andra länder som antingen är medlemsstater eller anslutna länder. Ytterligare medlemsstater eller anslutna länder får närsomhelst ansluta sig som medlemmar på rättvisa och rimliga villkor enligt stadgarna och som observatörer utan rösträtt på villkor som är angivna i dessa stadgar. Tredjeländer som inte är anslutna länder samt mellanstatliga organisationer kan också ansluta sig som medlemmar till ett Eric-konsortium, under förutsättning att den medlemsförsamling som avses i artikel 12a samtycker till detta, i enlighet med de villkor och förfaranden för medlemskap som fastställs i stadgarna.

3. Medlemsstaterna eller de anslutna länderna ska gemensamt inneha en majoritet av rösträtterna i medlemsförsamlingen. När en medlemsstat är värd för ett Eric-konsortium ska det vid förslag om ändring av stadgarna krävas samtycke från en majoritet av de medlemsstater som är medlemmar i det Eric-konsortiet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 2 december 2013.

På rådets vägnar

E. GUSTAS

Ordförande

--------------------------------------------------------------------------------

[1] EUT C 161, 6.6.2013, s. 58.

[2] Rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (EUT L 206, 8.8.2009, s. 1).

[3] Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

[4] Rådets beslut 2006/974/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Kapacitet för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 54, 22.2.2007, s. 101).

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

7 §1

I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen.

I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter i grupperingens församling samt av direktören.

I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter i grupperingens församling och av direktören. I ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortium) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter, om en styrelse är utsedd, och av direktören, om en sådan är utsedd.

I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga bolagsmän som företräder bolaget.

I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare.

Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en avvikande mening, ska yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses

1 Senaste lydelse 2009:702.

i första stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har antecknats till styrelsens protokoll.

Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

1 §1

Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den enligt 2 §:

1. aktiebolag,

2. ekonomiska föreningar,

3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare, 3 a. grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS),

3 b. konsortier enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortium),

4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket,

6. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

1 Senaste lydelse 2010:849.

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Härigenom föreskrivs att 12 § revisionslagen (1999:1079) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §1

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i

1. ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i,

2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS).

2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), och

4. ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortium).

I företag som avses i 6 kap. 1 § första stycket 6 eller 7 bokföringslagen (1999:1078) ska minst en revisor vara auktoriserad revisor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2013:221.

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 b § inkomstskattelagen (1999:1229)1ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 4 b §2

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och försäkringsföreningar räknas som ekonomiska föreningar.

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS), konsortier för europeiska forskningsinfrastrukturer (Eric-konsortier) och försäkringsföreningar räknas som ekonomiska föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Lagen omtryckt 2008:803. 2 Senaste lydelse 2011:68.

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 och 7 §§, 67 kap. 8 § samt rubriken närmast före 3 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

1 §1

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer: – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

kassaregister i 39 kap. 2 §

kontrollremsa i 42 kap. 2 § – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

kassaregister i 39 kap. 2 § konsortier för europeiska forskningsinfrastrukturer (Erickonsortier) i 7 §

kontrollremsa i 42 kap. 2 § – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och

konsortier för europeiska forskningsinfrastrukturer

7 §

Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS).

Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och konsortier för europeiska forskningsinfrastrukturer (Eric-konsortier).

1 Senaste lydelse 2013:27.

Nuvarande lydelse

67 kap.

8 §

Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande uppställning:

Beslut som gäller överklagas till den förvaltningsrätt

1. ett svenskt handelsbolag inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret hade sitt huvudkontor den 1 november året före det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intressegruppering

inom vars domkrets intressegrupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

3. en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

4. ett dödsbo som senast var behörig att pröva ett överklagande som gällde den avlidne

5. någon annan juridisk person än som avses i 1–4

inom vars domkrets styrelsen hade sitt säte eller, om sådant saknas, förvaltningen utövades den 1 november året före det år då beslutet fattades

6. en juridisk person som inte är ett dödsbo och som har bildats efter den 1 november året före det år då beslutet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret eller sätet var beläget eller, om huvudkontor och säte saknas, förvaltningen utövades då den juridiska personen bildades

7. en juridisk person som har upplösts

som senast var behörig.

Föreslagen lydelse

67 kap.

8 §

Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande uppställning:

Beslut som gäller överklagas till den förvaltningsrätt

1. ett svenskt handelsbolag inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret hade sitt huvudkontor den 1 november året före det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intressegruppering

inom vars domkrets intressegrupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

3. en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

4. ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur

inom vars domkrets konsortiet hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

5. ett dödsbo som senast var behörig att pröva ett överklagande som gällde den avlidne

6. någon annan juridisk person än som avses i 1–5

inom vars domkrets styrelsen hade sitt säte eller, om sådant saknas, förvaltningen utövades den 1 november året före det år då beslutet fattades

7. en juridisk person som inte är ett dödsbo och som har bildats efter den 1 november året före det år då beslutet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret eller sätet var beläget eller, om huvudkontor och säte saknas, förvaltningen utövades då den juridiska personen bildades

8. en juridisk person som har upplösts

som senast var behörig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Förteckning över remissinstanser

Efter remiss har yttranden kommit in från Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Malmö, Revisorsnämnden, Skatteverket, Bokföringsnämnden, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Vetenskapsrådet, European Spallation Source ESS AB, Bolagsverket, Sveriges advokatsamfund och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF.

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att lämna några synpunkter: Verket för innovationssystem (VINNOVA), FAR, Regelrådet, Research Institutes of Sweden (RISE), Rådet för finansiell rapportering, Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

7 §1

I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som företräds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen.

I handelsbolag ska årsredovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare.

I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter i grupperingens församling samt av direktören.

I en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga ledamöter i grupperingens församling och av direktören. I ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortium) ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter eller av direktören. Om både en styrelse och en direktör är utsedda i konsortiet, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av direktören.

I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga bolagsmän som företräder bolaget.

I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare.

1 Senaste lydelse 2009:702.

Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Om någon av dem som undertecknar årsredovisningen har anmält en avvikande mening, ska yttrandet fogas till redovisningen. I fall som avses i första stycket gäller detta dock endast om den avvikande meningen har antecknats till styrelsens protokoll.

Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

1 §1

Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den enligt 2 §:

1. aktiebolag,

2. ekonomiska föreningar,

3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare, 3 a. grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS),

3 b. konsortier enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortium),

4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket,

6. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor,

7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

1 Senaste lydelse 2010:849.

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Härigenom föreskrivs att 12 § revisionslagen (1999:1079) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §1

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av företagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i

1. ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i,

2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS).

2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), och

4. ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortium).

I företag som avses i 6 kap. 1 § första stycket 6 eller 7 bokföringslagen (1999:1078) ska minst en revisor vara auktoriserad revisor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2013:221.

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 4 b § inkomstskattelagen (1999:1229)1ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap. 4 b §2

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och försäkringsföreningar räknas som ekonomiska föreningar.

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS), konsortier för europeiska forskningsinfrastrukturer (Eric-konsortier) och försäkringsföreningar räknas som ekonomiska föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Lagen omtryckt 2008:803. 2 Senaste lydelse 2011:68.

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 och 7 §§, 67 kap. 8 § och rubriken närmast före 3 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

1 §1

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

arbetsgivaravgifter i 3 § arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 § beskattningsår i 4 och 5 §§ beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 § beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 § beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 § deklarationsombud i 6 kap. 4 § europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 § europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 § felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 § frisörverksamhet i 39 kap. 2 § förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 § granskningsledare i 8 § handling i 9 § hemortskommun i 10 § huvudinkomst i 11 kap. 3 § journalminne i 42 kap. 2 § juridisk person i 11 § kassaregister i 39 kap. 2 §

konsortier för europeiska forskningsinfrastrukturer (Erickonsortier) i 7 §

kontrollremsa i 42 kap. 2 § näringsverksamhet i 14 § punktskatt i 15 § regelbunden ersättning i 11 kap. 2 § restaurangverksamhet i 39 kap. 2 § skönsbeskattning i 57 kap. 1 § slutlig skatt i 56 kap. 2–7 §§ särskilda avgifter i 17 § torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 § tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §

1 Senaste lydelse 2013:27.

verksamhetslokal i 18 § överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 § överskjutande punktskatt i 16 §.

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete och

konsortier för europeiska forskningsinfrastrukturer

7 §

Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS).

Det som sägs om ekonomiska föreningar gäller även europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och konsortier för europeiska forskningsinfrastrukturer (Eric-konsortier).

Nuvarande lydelse

67 kap.

8 §

Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande uppställning:

Beslut som gäller överklagas till den förvaltningsrätt

1. ett svenskt handelsbolag inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret hade sitt huvudkontor den 1 november året före det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intressegruppering

inom vars domkrets intressegrupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

3. en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

4. ett dödsbo som senast var behörig att pröva ett överklagande som gällde den avlidne

5. någon annan juridisk person än som avses i 1–4

inom vars domkrets styrelsen hade sitt säte eller, om sådant saknas, förvaltningen utövades den 1 november året före det år då beslutet fattades

6. en juridisk person som inte är ett dödsbo och som har bildats efter den 1 november året före det år då beslutet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret eller sätet var beläget eller, om huvudkontor och säte saknas, förvaltningen utövades då den juridiska personen bildades

7. en juridisk person som har upplösts

som senast var behörig.

Föreslagen lydelse

67 kap.

8 §

Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande uppställning:

Beslut som gäller överklagas till den förvaltningsrätt

1. ett svenskt handelsbolag inom vars domkrets bolaget enligt uppgift i handelsregistret hade sitt huvudkontor den 1 november året före det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intressegruppering

inom vars domkrets intressegrupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

3. en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

4. ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur

inom vars domkrets konsortiet hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet fattades

5. ett dödsbo som senast var behörig att pröva ett överklagande som gällde den avlidne

6. någon annan juridisk person än som avses i 1–5

inom vars domkrets styrelsen hade sitt säte eller, om sådant saknas, förvaltningen utövades den 1 november året före det år då beslutet fattades

7. en juridisk person som inte är ett dödsbo och som har bildats efter den 1 november året före det år då beslutet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret eller sätet var beläget eller, om huvudkontor och säte saknas, förvaltningen utövades då den juridiska personen bildades

8. en juridisk person som har upplösts

som senast var behörig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:000) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället för lydelsen enligt lagen (2014:000) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt lagrådsremiss Minskat svartarbete i byggbranschen (26 juni 2014)

Föreslagen lydelse

3 kap.

1 §

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

arbetsgivaravgifter i 3 § arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 § beskattningsår i 4 och 5 §§ beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 § beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 § beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 § byggarbetsplats i 39 kap. 2 § byggverksamhet i 39 kap. 2 § deklarationsombud i 6 kap. 4 § europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 § europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 § felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 § frisörverksamhet i 39 kap. 2 § förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 § granskningsledare i 8 § handling i 9 § hemortskommun i 10 § huvudinkomst i 11 kap. 3 § journalminne i 42 kap. 2 § juridisk person i 11 § kassaregister i 39 kap. 2 §

konsortier för europeiska forskningsinfrastrukturer (Erickonsortier) i 7 §

kontrollremsa i 42 kap. 2 § näringsverksamhet i 14 § punktskatt i 15 § regelbunden ersättning i 11 kap. 2 § restaurangverksamhet i 39 kap. 2 § skönsbeskattning i 57 kap. 1 § slutlig skatt i 56 kap. 2–7 §§ särskilda avgifter i 17 §

torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 § tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 § verksamhetslokal i 18 § överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 § överskjutande punktskatt i 16 §.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-02

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden

Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund.

Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Erickonsortier

Enligt en lagrådsremiss den 4 september 2014 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

2. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

3. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

5. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

6. lag om ändring i lagen (2014:000) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Ellinor Eriksson.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 oktober 2014

Närvarande: Statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden Å Romson, M Wallström, M Johansson, I Baylan, K Persson, S-E Bucht, P Hultqvist, H Hellmark Knutsson, I Lövin, Å Regnér, M Andersson, A Ygeman, P Bolund, M Kaplan, M Damberg, A Bah Kuhnke, A Strandhäll, A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström, A Hadzialic

Föredragande: statsrådet M Andersson

Regeringen beslutar proposition Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EUregler

Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

32009R0723

Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

32009R0723

Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

32009R0723