Lag (1981:533) om fiskevårdsområden

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1981-06-04
Ändring införd
SFS 1981:533 i lydelse enligt SFS 2017:477
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Allmänna bestämmelser

1 §  I syfte att samordna fisket och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen kan enligt denna lag fiske som tillhör eller utgör två eller flera fastigheter sammanföras till ett fiskevårdsområde och fiskerättsägarna inom detta bilda en fiskevårdsområdesförening. Föreningens verksamhet får inte omfatta fiske som enligt fiskelagen (1993:787) får bedrivas i enskilt vatten utan stöd av enskild fiskerätt.

[S2]Med fiskevård enligt första stycket avses åtgärder till skydd och stöd för fisk samt vattenlevande blöt- och kräftdjur.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får ett fiskevårdsområde bildas av fiske som tillhör endast en fastighet, om fastigheten har flera ägare. Detta gäller också fiske som utgör en fastighet. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafens första stycke har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

I paragrafens andra stycke införs en definition av fiskevård. Lagen om fiskevårdsområden är avsedd att omfatta samma arter som fiskelagen (1993:787). Enligt fiskelagens 4 § ska vad som sägs i lagen även gälla vattenlevande blöt- och kräftdjur. Fiskevården ...

2 §  Ett fiskevårdsområde får inte omfatta fiske inom områden, där samerna har rätt till fiske enligt rennäringslagen (1971:437), såvitt fråga är om kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition eller renbetesfjällen.

[S2]Beträffande fiske inom andra områden, där samerna har rätt till fiske enligt rennäringslagen, får någon inskränkning inte ske i denna rätt genom bildande av fiskevårdsområden.

3 §  Länsstyrelsen beslutar om bildande av ett fiskevårdsområde. I samband med detta ska länsstyrelsen pröva och fastställa stadgar för fiskevårdsområdesföreningen när det gäller de grunder och riktlinjer som anges i 16 §. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen motsvarar i stort nuvarande 4 § lagen om fiskevårdsområden. I den ändrade paragrafen anges att länsstyrelsen ska pröva och fastställa stadgarna för fiskevårdsområdesföreningen när det gäller de grunder och riktlinjer som anges i den föreslagna 16 §.

Bestämmelsen i nuvarande 4 § om att det är länsstyrelsen som fattar beslut om bildande av fiskevårdsområde bör logiskt sett komma före bestämmelsen i nuvarande 3 § om medlemskap i fiskevårdsområdesföreningen. Nuvarande 4 ...

4 §  Den som äger fiske som ingår i ett fiskevårdsområde är medlem i fiskevårdsområdesföreningen.

[S2]Om en fastighets fiske har upplåtits i sin helhet för längre tid än ett år, ska nyttjanderättshavaren i stället för upplåtaren vara medlem i föreningen under upplåtelsetiden, om inte annat har avtalats mellan upplåtaren och nyttjanderättshavaren. I frågor där länsstyrelsen ska fatta det slutliga beslutet får dock nyttjanderättshavaren endast med ägarens medgivande företräda ägaren i fråga om fisket.

[S3]När det gäller fiske som upplåtits genom servitut ska vad som i denna lag sägs om ägare till fiske i stället gälla ägaren till den fastighet, till vars förmån servitutet gäller. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen motsvarar, med vissa språkliga ändringar, nuvarande 3 § lagen om fiskevårdsområden. Paragrafen har utformats i enlighet med

Lagrådets förslag. Brukaren har bytts ut mot nyttjanderättshavaren för att skapa en mer enhetlig terminologi i lagen.

5 §  Beslut enligt denna lag gäller även mot nya medlemmar.

Villkor för bildande

6 §  För att ett fiskevårdsområde skall få bildas krävs att bildandet är lämpligt med hänsyn till vattenområdets och fiskets beskaffenhet och omfattning samt förhållandena i övrigt.

7 §  Ett fiskevårdsområde får inte bildas om ägarna av det fiske som det är fråga om mera allmänt motsätter sig bildandet och har beaktansvärda skäl för det. Vid denna prövning skall främst deras mening beaktas, vilkas fiskeutövning påverkas mest av bildandet.

[S2]Första stycket gäller inte, om behovet av fiskevårdsområdets bildande är synnerligen angeläget.

Förfarandet vid bildande

8 §  Ansökan om bildande av ett fiskevårdsområde får göras av den som äger fiske som avses ingå i området eller av kommunen. Ansökan skall göras hos länsstyrelsen. Lag (1991:380).

9 §  Ansökningshandlingarna skall innehålla uppgift om det fiske som avses ingå i fiskevårdsområdet och förslag till stadgar för fiskevårdsområdesföreningen.

10 §  Frågan om bildande av ett fiskevårdsområde skall utredas vid en förrättning under ledning av en förrättningsman, om det inte är uppenbart att förutsättningar för bildandet saknas.

[S2]Länsstyrelsen får dock utan föregående förrättning besluta att bilda ett fiskevårdsområde, om alla ägarna av fisket är ense om detta eller om förrättning annars inte anses nödvändig.

11 §  Förrättningsmannen ska med ledning av ansökningshandlingarna och vad som i övrigt har förekommit föreslå vilket fiske som bör ingå i fiskevårdsområdet och de stadgar som bör gälla för fiskevårdsområdesföreningen. Förrättningsmannen ska vidare, i den omfattning som behövs för prövningen enligt 7 §, utreda vilka som är ägare till fisket och upprätta en förteckning över ägarna (fiskerättsförteckning).

[S2]Förslaget ska behandlas vid sammanträde inför förrättningsmannen. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen motsvarar i stort nuvarande 13 § lagen om fiskevårdsområden. Den ändras, med undantag för ett par språkliga ändringar, endast på så sätt att hänvisningen till nuvarande 6 § byts ut till en hänvisning till den föreslagna 7 §.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 7.3.

12 §  Förrättningsmannen ska kalla ägarna av fisket till sammanträdet. Kallelsen ska innehålla en kort beskrivning av den avsedda områdesbildningen samt uppgift om tid och plats där ansökningshandlingarna och fiskerättsförteckningen finns tillgängliga. I kallelsen ska anges att ägare av fiske bör senast vid sammanträdet muntligen eller skriftligen framföra sina synpunkter på områdesbildningen och iskerättsförteckningen samt lägga fram skriftlig utredning som han önskar åberopa till stöd för erinringar mot fiskerättsförteckningen. Om det inte kan antas, att fiskerättsförteckningen är fullständig, utfärdas kallelse även på okända ägare av fiske. Kallelsen ska i god tid före sammanträdet delges ägarna av fisket. För sådan delgivning gäller inte 14 § och 49 § första stycket 3delgivningslagen (2010:1932).

[S2]Förrättningsmannen ska alltid underrätta kommunen om innehållet i kallelsen.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även då ett nytt sammanträde utsätts. Om vid ett sammanträde har tillkännagetts tid och plats för nästa sammanträde, behöver inte kallelse delges den som kallats i föreskriven ordning till det sammanträde då tillkännagivandet skett. Lag (2010:1944).

13 §  Vid förrättningen ska fiskerättsägarna få möjlighet att yttra sig och lägga fram utredning i frågor som är av betydelse för bildandet. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen, som delvis motsvarar nuvarande 15 §, ändras på så sätt att första stycket tas bort eftersom det redan framgår av nuvarande 12 § (föreslagna 10 §) att förutsättningarna för bildande av fiskevårdsområde ska utredas vid förrättning. Begreppet fiskerättsinnehavare byts ut mot fiskerättsägare för att det klart ska framgå att det är ägaren av fisket som företräder fisket vid bildandet av ett fiskevårdsområde.

Paragrafen har getts en annan språklig utformning än Lagrådet ...

14 §  Förrättningsmannen skall avge ett utlåtande om fiskevårdsområdet bör komma till stånd. Finner förrättningsmannen att det bör ske, skall han i utlåtandet ta in förslag i fråga om det fiske som fiskevårdsområdet skall omfatta och förslag till stadgar för fiskevårdsområdesföreningen. I utlåtandet skall alltid anges hur förrättningskostnaderna bör betalas.

[S2]Förrättningen avslutas genom att utlåtandet och övriga förrättningshandlingar läggs fram för ägarna av fisket på tid och plats som bestämts vid sammanträde. Handlingarna hålls härefter tillgängliga för granskning under en månad.

[S3]Efter utgången av denna tid skall förrättningsmannen översända förrättningshandlingarna och de erinringar som kan ha framställts till länsstyrelsen.

15 §  Meddelas beslut om bildande av ett fiskevårdsområde, skall kostnaderna för bildandet, i den mån bidrag inte utgår av allmänna medel, fördelas mellan ägarna av fisket efter vad som är skäligt. Bildas inte något fiskevårdsområde, skall kostnaderna betalas av sökanden eller fördelas mellan sökandena, om inte särskilda omständigheter föranleder att betalningsskyldigheten fördelas mellan ägarna av fisket eller vissa av dem.

Stadgar

16 §  Av stadgarna för en fiskevårdsområdesförening ska det framgå

 1. grunderna för hur fisket ska utnyttjas och fiskevården bedrivas, samt, om föreningens verksamhet ska vara begränsad till fiske med vissa redskap eller till fiske efter vissa arter, uppgift om detta,
 2. om uttaxering från medlemmarna av bidrag till föreningens verksamhet ska kunna ske och, om så ska vara fallet, grunderna för uttaxeringen, och
 3. de riktlinjer i övrigt som ska gälla för föreningens verksamhet. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 18 § lagen om fiskevårdsområde. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. I första punkten har ordet fiskarter ändrats till endast arter, för att tydliggöra att lagen omfattar såväl fisk som vattenlevande blöt- och kräftdjur. Dessutom har en viss språklig justering gjorts.

17 §  En fiskevårdsområdesförenings beslut om ändring av stadgarna ska, i den mån ändringen gäller bestämmelser som avses i 16 §, prövas av länsstyrelsen, varvid bestämmelserna i denna lag om villkoren för och förfarandet vid bildande av fiskevårdsområde ska tillämpas. Innan länsstyrelsen fastställt stadgarna i deras nya lydelse får de inte tillämpas av föreningen. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 19 § lagen om fiskevårdsområden. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Det har gjorts vissa språkliga ändringar i paragrafen. Det har vidare klargjorts att länsstyrelsen ska såväl pröva som fastställa en ändring av stadgarna.

Organisation

18 §  För fiskevårdsområdesföreningen skall finnas en styrelse. Styrelsen företräder föreningen mot tredje man. Utser inte medlemmarna styrelse, får länsstyrelsen på ansökan av någon vars rätt är beroende därav tillsätta styrelse.

[S2]Innan stadgar har antagits och styrelse har utsetts kan föreningen inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

19 §  Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av fiskevårdsområdesföreningens angelägenheter utövas på fiskestämma.

20 §  Vid omröstning på fiskestämma har varje medlem en röst, om inte annat följer av stadgarna.

[S2]Medlemmar som äger en fastighet med tillhörande fiske med samäganderätt har en röst tillsammans. Om fiskevårdsområdet består av en enda samägd fastighets fiske har dock varje delägare i fastigheten en röst.

[S3]Ingen får för egen del rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 22 § lagen om fiskevårdsområden.

I andra stycket, som är nytt, anges uttryckligen att medlemmar som äger en fastighet med tillhörande fiske med samäganderätt har en röst tillsammans. Om fiskevårdsområdet består av en enda samägd fastighets fiske har dock varje delägare i fastigheten en röst.

21 §  Det förslag som har fått det högsta röstetalet gäller som stämmans beslut. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. I andra frågor gäller det förslag som biträds av de flesta röstande eller, om även antalet röstande är lika, av stämmans ordförande.

[S2]Ett beslut om en ändring av stadgarna är giltigt endast om ändringsförslaget finns med i kallelsen till fiskestämman eller om det av kallelsen till fiskestämman framgår dels att ett förslag till stadgeändring ska behandlas vid fiskestämman, dels var och under vilken tid ändringsförslaget hålls tillgängligt för medlemmarna före fiskestämman. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 23 § lagen om fiskevårdsområden.

Andra stycket är nytt. För att medlemmarna på stämman inte ska kunna överrumplas av ett förslag om att stadgarna ska ändras ska stadgeändring bara få ske om ändringsförslaget funnits med i kallelsen till fiskestämman eller hållits tillgängligt för medlemmarna på i kallelsen angiven plats före fiskestämman.

Paragrafen har kommenterats i <a href="https://lagen.nu/prop/2009/10:227#S8-3" ...

Verksamhet

22 §  En fiskevårdsområdesförening får inte bedriva verksamhet som är främmande för det syfte som fiskevårdsområdet enligt 1 § första stycket ska tillgodose. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: I paragrafen, som är ny, regleras vilken typ av verksamhet som en fiskevårdsområdesförening får bedriva. Eftersom medborgare endast kan tvingas tåla rådighetsinskränkningar i sin äganderätt när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen slås det fast att fiskevårdsområdesföreningen inte får bedriva verksamhet som är främmande för det syfte som fiskevårdsområdet ska tillgodose. Syftet sätter alltså gränserna för föreningens verksamhet och befogenheter. Syftet med fiskevårdsområden ...

23 §  En fiskevårdsområdesförening får besluta om upplåtelse av fiske inom fiskevårdsområdet.

[S2]För beslut om upplåtelse av en medlems hela fiske eller av fiske som han innehar med ensamrätt fordras hans samtycke, om inte fisket saknar betydelse för hans försörjning.

24 §  En fiskevårdsområdesförening får besluta att bidrag till föreningens verksamhet skall uttaxeras av medlemmarna, endast om det finns föreskrifter om sådan uttaxering i stadgarna.

Ändring och upplösning av fiskevårdsområde

25 §  På ansökan av de fiskevårdsområdesföreningar som berörs kan länsstyrelsen besluta att

 1. föra samman flera fiskevårdsområden till ett fiskevårdsområde,
 2. dela upp ett fiskevårdsområde i flera fiskevårdsområden.

[S2]För prövningen av fråga om sådan ombildning skall i tillämpliga delar gälla bestämmelserna om villkoren för och förfarandet vid bildande av fiskevårdsområde.

26 §  På ansökan av fiskevårdsområdesföreningen får länsstyrelsen besluta att ett fiske skall anslutas till fiskevårdsområdet. För sådan anslutning fordras medgivande av fiskets ägare och, om fisket ingår i fiskevårdsområde, av fiskevårdsområdesföreningen för det området.

27 §  Länsstyrelsen får besluta att ur fiskevårdsområdet utesluta

 1. ett fiske som saknar väsentlig betydelse för verksamheten inom området, eller
 2. ett fiske eller flera fisken som kan utgöra en egen enhet för fiskevård, om övriga fisken inom fiskevårdsområdet även i fortsättningen kan utgöra ett lämpligt sådant område.

[S2]Ansökan om uteslutning får göras av fiskevårdsområdesföreningen eller av fiskets ägare. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Ändringen innebär att det i paragrafen anges de grunder enligt vilka ett fiske får uteslutas ur ett fiskevårdsområde. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Genom ändringen ges länsstyrelsen möjlighet att efter ansökan ur fiskevårdsområdet utesluta ett fiske som saknar väsentlig betydelse för verksamheten inom området. Det som avses är ett fiske som på grund av ändrad användning eller någon annan anledning förlorat sin betydelse för området som helhet. ...

28 §  Länsstyrelsen får besluta att ett fiskevårdsområde ska upphöra och fiskevårdsområdesföreningen upplösas om

 1. ägarna av fisket mera allmänt motsätter sig en fortsatt samverkan,
 2. förhållandena har ändrats på ett sätt som väsentligt inverkar på föreningens verksamhet, eller
 3. fiskevårdsområdesföreningen allvarligt missköter förvaltningen av fiskevårdsområdet.

[S2]Beslut om upplösning enligt första stycket 1 får meddelas tidigast tio år från det att beslutet om bildande av fiskevårdsområdet vann laga kraft. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 24 § lagen om fiskevårdsområden.

I paragrafen har en punktindelning införts. De två första punkterna motsvarar nuvarande 24 § andra stycket. Den tredje punkten är ny och innebär att länsstyrelsen får rätt att besluta att ett fiskevårdsområde ska upphöra om fiskevårdsområdesföreningen allvarligt missköter förvaltningen av området. Bestämmelsen bör tillämpas restriktivt.

Paragrafen har kommenterats i <a href="https://lagen.nu/prop/2009/10:227#S10-3" ...

29 §  Länsstyrelsen får förordna att frågor som avses i 26, 27 eller 28 § ska utredas vid förrättning innan länsstyrelsen beslutar.

[S2]För förfarandet vid en sådan förrättning gäller 1114 §§ i tillämpliga delar. Kostnaderna för förrättningen ska betalas av fiskevårdsområdesföreningen, om inte särskilda omständigheter gör att någon annan helt eller delvis bör svara för dem. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen motsvarar i huvudsak nuvarande 28 § lagen om fiskevårdsområden. Endast redaktionella ändringar har gjorts till följd av andra ändringar i lagen.

30 §  Vid upplösning av en fiskevårdsområdesförening gäller bestämmelsen i 62 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

[S2]Om en fiskevårdsområdesförening är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott, är föreningen trots första stycket upplöst när konkursen avslutas.

[S3]I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst. Lag (2017:477).

Sanktioner m.m.

31 §  En fiskevårdsområdesförening får ta ut en avgift (kontrollavgift), om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom området.

[S2]Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen är belagd med straff i annan lag eller författning.

[S3]Felaktigt uttagen kontrollavgift ska återbetalas. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen ersätter nuvarande 30 § lagen om fiskevårdsområde och innebär att det straffrättsliga förfarandet byts ut mot en civilrättslig reglering när det gäller överträdelser av fiskevårdsområdets regler. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

En fiskevårdsområdesförening får rätt att ta ut en kontrollavgift om någon som har rätt att fiska inom området fiskar i strid med de regler som gäller för fiskevårdsområdet. Reglerna gäller alla som har rätt ...

32 §  Kontrollavgift får tas ut endast om de fiskande har informerats på ett tydligt sätt om de regler som gäller för fisket inom området. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Av paragrafen, som är ny, framgår att kontrollavgift endast får tas ut om de fiskande har informerats på ett tydligt sätt om de regler som gäller för fisket inom fiskevårdsområdet. Information bör lämnas genom att reglerna hålls tillgängliga hos föreningen för medlemmar och andra långvariga nyttjanderättshavare. För övriga nyttjanderättshavare ska reglerna framgå av fiskekort eller av handling som bifogas kortet.

Paragrafen har kommenterats i <a href="https://lagen.nu/prop/2009/10:227#S11-2" ...

33 §  Kontrollavgiften får för varje överträdelse inte överstiga tio procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken (2010:110) det år överträdelsen begicks. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: I paragrafen, som är ny, anges ett maximalt belopp för den kontrollavgift som kan tas ut. För att kontrollavgiften inte ska bli för hög, dock utan att nivån försämras i takt med penningvärdet, ska avgiften inte få överstiga tio procent av prisbasbeloppet det år då överträdelsen begicks. Kontrollavgifterna bör differentieras i förhållande till hur allvarlig överträdelsen är. De högsta avgifterna bör förbehållas överträdelser som sker i fiske som är yrkesmässigt eller annars i stor omfattning ...

34 §  Anser en fiskevårdsområdesförening att en kontrollavgift ska tas ut, ska föreningen överlämna en betalningsuppmaning till den fiskande.

[S2]Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, ska fiskevårdsområdesföreningen påminna den fiskande om betalningsansvaret innan föreningen får vidta åtgärder för att inkassera avgiften enligt inkassolagen (1974:182). Påminnelsen ska innehålla uppgift om när avgiften senast ska betalas. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: I paragrafen, som är ny, regleras det förfarande som en fiskevårdsområdesförening bör följa då föreningen vill ta ut en kontrollavgift. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

En utfärdad kontrollavgift utgör ingen exekutionstitel, dvs. den är inte direkt verkställbar. Om den som fått en betalningsuppmaning inte betalar krävs för att den ska kunna verkställas att betalningsansvaret fastställs genom dom eller annan exekutionstitel.

Paragrafen ...

35 §  Talan om att få ut kontrollavgift får inte väckas senare än två år från den dag då det fiske som föranlett kontrollavgiften skedde.

[S2]Talan ska väckas vid tingsrätten i den ort där fisket ägde rum. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om tidsfrist för att väcka talan och behörig domstol.

För att inte alltför lång tid ska förflyta från det att överträdelsen påstås ha begåtts till dess att fiskevårdsområdesföreningen vid utebliven betalning väcker talan i saken, ska fordringsanspråket preskriberas två år från den dag då det fiske som föranlett kontrollavgiften skedde.

För att fiskevårdsområdesföreningens kostnader inte ska bli orimligt höga ska ...

36 §  Kontrollavgift ska inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas om överträdelsen har

 1. berott på sjukdom som gjort att den fiskande inte förmått att på egen hand fullgöra sina skyldigheter och inte heller förmått att ge någon annan i uppdrag att göra det,
 2. berott på att den fiskande på grund av ålder eller bristande mognad inte kunnat tillgodogöra sig informationen om reglerna för fisket, eller
 3. orsakats av vilseledande eller missvisande regler om fisket. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Av paragrafen, som är ny, framgår att kontrollavgift inte ska tas ut om det är uppenbart oskäligt. Paragrafen har utformats i enlighet med

Lagrådets förslag.

Vid bedömningen av om det är uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift ska vissa omständigheter särskilt beaktas. Det ska särskilt beaktas om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den fiskande inte förmått att på egen hand göra det som ålegat honom eller henne och inte heller förmått ...

37 §  Fisk eller vattenlevande blöt- och kräftdjur tillfaller fiskevårdsområdesföreningen, om de har fångats av någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet, men som fiskat i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom området. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen, som är ny, innebär att fisk eller vattenlevande blöt- och kräftdjur tillfaller fiskevårdsområdesföreningen, om de fångats av någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet, men som fiskat i strid mot förbud eller villkor som gäller enligt föreningens regler om fisket. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Om överträdelsen är belagd med straff i annan lag eller författning kommer regler om förverkande som finns där även fortsättningsvis ...

38 §  Fiskevårdsområdesföreningen bör se till att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom fiskevårdsområdet har de kunskaper som behövs. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: I paragrafen, som är ny, föreskrivs att en fiskevårdsområdesförening bör se till att den som ska övervaka att föreningens regler om fiske efterföljs har de kunskaper som behövs för detta. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Eftersom det är fiskevårdsområdesföreningen som har rätt att ta ut kontrollavgift är det även föreningen som ska ansvara för att den som övervakar efterlevnaden av fiskevårdsområdets regler har för uppdraget nödvändig kunskap. ...

Överklagande

39 §  Ett beslut som har fattats på en fiskestämma eller av en fiskevårdsområdesförenings styrelse får överklagas hos länsstyrelsen av den vars rätt berörs av beslutet. Beslut om att ta ut kontrollavgift får inte överklagas. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: I paragrafen, som delvis motsvarar nuvarande 31 § lagen om fiskevårdsområden, ges regler om överklagande av en fiskevårdsområdesförenings beslut.

Kretsen av dem som har rätt att överklaga vidgas. Klagoberättigade är, efter ändringen, även den som inte är medlem i föreningen men vars rätt berörs av föreningens beslut.

Beslut om att ta ut ...

40 §  Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra veckor från dagen för beslutet. I fråga om beslut av en fiskevårdsområdesförenings styrelse räknas dock tidsfristen från den dag då klaganden fick del av beslutet.

[S2]Fiskestämmans eller styrelsens beslut gäller omedelbart om inte länsstyrelsen beslutar annat. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen är ny men motsvarar, med vissa språkliga ändringar, nuvarande 31 § andra och tredje styckena i lagen om fiskevårdsområden.

För överklagandet gäller även lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.

41 §  Ett överklagat beslut enligt 39 § ska upphävas, om beslutet

 1. inte har tillkommit i behörig ordning,
 2. strider mot denna lag eller annan författning eller fiskevårdsområdesföreningens stadgar, eller
 3. kränker den klagandes enskilda rätt.

[S2]Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: I paragrafen, som är ny, anges på vilka grunder länsstyrelsen kan upphäva ett beslut som överklagats enligt 40 §. Paragrafen motsvarar delvis nuvarande 31 § första stycket i lagen om fiskevårdsområden.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 12.2.

42 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]När ett beslut som länsstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag angår så många att en kopia av beslutet inte lämpligen kan skickas till var och en av dem, ska meddelande om beslutet införas i ortstidning. Tiden för överklagande ska då räknas från dagen för införandet.

[S3]Länsstyrelsens beslut gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet. Lag (2010:1874).

Prop. 2009/10:227: Paragrafen motsvarar i stort nuvarande 32 § lagen om fiskevårdsområden.

I andra stycket har ett par språkliga ändringar gjorts. I sista stycket ges länsstyrelsen möjlighet att låta ett beslut gälla först när det vunnit laga kraft.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 12.3. ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1981:533) om fiskevårdsområden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982, då lagen (1960:130) om fiskevårdsområden skall upphöra att gälla.
  2. I ärenden om bildande av fiskevårdsområde, i vilka förrättningssammanträde hållits eller kallelse till sådant sammanträde skett före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser fortfarande gälla.
  3. Fiskevårdsområden, som bildats enligt lagen (1960:130) om fiskevårdsområden, ombildas i samband med den nya lagens ikraftträdande och i fall som avses i punkt 2 vid bildandet till fiskevårdsområden och fiskevårdsområdesföreningar enligt den nya lagen. För sådana områdesföreningar skall bestämmelserna i 10, 12 och 13 §§ lagen (1960:130) om fiskevårdsområden gälla som om de upptagits som bestämmelser i stadgarna. Därjämte skall för dessa föreningar stadgandena i 14 § och 27 § andra stycket andra meningen sistnämnda lag äga tillämpning efter nya lagens ikraftträdande, såvitt tredje man är beroende av dem för sin rätt på grund av avtal eller förbindelse som ingåtts före ikraftträdandet.
  4. Boställshavare, som själv brukar bostället, samt innehavare av besittningsrätt för obegränsad tid till fastighet, som tillhör kronan eller allmän inrättning, skall i frågor enligt denna lag anses som ägare till fisket.
  5. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1980/81:153

Lag (1991:380) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:87
  Omfattning
  ändr. 10, 14 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1993:788) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:428, Prop. 1992/93:232, Bet. 1992/93:JoU23
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1995:1709) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 32 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1997:270) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

Förarbeten
Rskr. 1996/97:215, Prop. 1996/97:132, Bet. 1996/97:JuU16
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1997-07-01

Lag (2009:794) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:1874) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. Äldre föreskrifter gäller för sådana överträdelser som kan leda till sanktion enligt lagen och som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:46, Prop. 2009/10:227, Bet. 2010/11:MJU4
Omfattning
nuvarande 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32 §§ betecknas 4, 3, 7, 6, 23, 24, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 39, 42 §§; ändr. 1, 27 §§, de nya 3, 4, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 28, 29, 31, 39, 42 §§, rubr. närmast före 25 §, rubr. närmast före 8, 10, 18, 20, 30 §§ sätts närmast före de nya 22, 8, 16, 18, 31 §§; nya 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 40, 41 §§, rubr. närmast före 39 §; omtryck
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1944) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:47, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:MJU4
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2017:477) om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

Förarbeten
Rskr. 2016/17:260, Prop. 2016/17:125, Bet. 2016/17:CU16
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2017-06-26