Inaktuell version

Revisionslag (1999:1079)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2013:440
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om revision för vissa fysiska och juridiska personer.

[S2]I denna lag betyder

  1. företag: fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078),
  2. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),
  3. dotterföretag: vad som utgör dotterföretag enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,
  4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,
  5. koncernföretag: vad som utgör koncernföretag enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,
  6. företagsledning: den eller de som svarar för företagets organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter samt den eller de som har hand om den löpande förvaltningen.

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 och 2 §§ i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller definitioner på några i lagen använda begrepp. Av andra stycket punkten 1 framgår att begreppet företag används för att beteckna alla som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

I punkterna ...

2 §  Lagen är tillämplig på företag som enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning, dock inte företag för vilka regler om revision finns i någon annan lag.

[S2]I fråga om handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare är lagen tillämplig endast om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor:

  1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenska

Prop. 1998/99:130: (Jfr 1 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen anger att lagens bestämmelser om revision är tillämpliga på företag som enligt bokföringslagen är skyldiga att upprätta årsredovisning, om det inte i annan lag finns regler om revision av företaget. Med företag avses fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (se 1 § andra ...

Ändringar

Revisionslag (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:888) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:47, Prop. 2000/01:146, Bet. 2001/02:LU3
Omfattning
ändr. 13, 15, 19 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1225) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:124, Prop. 2001/02:25, Bet. 2001/02:SkU10
Omfattning
ändr. 30 §; ny 32 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:390) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:728) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 23, 32 a §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:245) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:172, Prop. 2003/04:34, Bet. 2003/04:NU7
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:978) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:24, Prop. 2003/04:157, Bet. 2004/05:LU1
Omfattning
ändr. 27, 28, 33 §§; nya 27 a, 27 b §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:1189) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:70, Prop. 2003/04:156, Bet. 2004/05:JuU7
Omfattning
ändr. 35, 37 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:402) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:230, Prop. 2005/06:97, Bet. 2005/06:LU25
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:875) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
upph. 13, 14 §§; ändr. 12, 15, 16, 25 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2008:91) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45, Bet. 2007/08:CU17
Omfattning
nya 2 a, 40 a §§, rubr. närmast före 2 a, 40 a §§
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:71) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:163, Prop. 2008/09:70, Bet. 2008/09:JuU13
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2009-03-15

Lag (2009:485) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:568 ) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:265, Prop. 2008/09:135, Bet. 2008/09:CU28
Omfattning
ändr. 22, 32 §§; ny 23 a §
CELEX-nr
32006L0043
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:703) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:303, Prop. 2008/09:174, Bet. 2008/09:NU22
Omfattning
ändr. 12 §
CELEX-nr
32006R1082
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2010:837) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 2, 37 §§
CELEX-nr
32009L0049
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2011:1400) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:221) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:190, Prop. 2012/13:61, Bet. 2012/13:CU15
Omfattning
ändr. 12, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:440) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 40 a §, rubr. närmast före 40 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:543) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ändr. 11, 15, 41 §§
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:1388) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:12, Prop. 2014/15:4, Bet. 2014/15:SkU5
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:822) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:433) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:236, Prop. 2015/16:162, Bet. 2015/16:CU21
Omfattning
upph. rubr. närmast före 33 §; nuvarande 27 a, 27 b §§ betecknas 27 b, 27 c §§; ändr. 5, den nya 27 b, 33 §§; nya 9 a, 27 a, 27 d, 31 a, 32 b §§, rubr. närmast före 9 a, 32 b §§
Ikraftträder
2016-06-17

Lag (2016:641) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:954) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:25, Prop. 2015/16:193, Bet. 2016/17:CU2
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2016-12-01

Lag (2016:1059) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:41, Prop. 2016/17:6, Bet. 2016/17:KU8
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:1338) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 32 b §
Ikraftträder
2017-04-01

Lag (2017:642) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:1676) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 27 b, 33 §
Ikraftträder
2019-01-01