Inaktuell version

Förordning (1999:1134) om belastningsregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2008:1216
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-08

1 §  Med belastningsregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:620) om belastningsregister.

Belastningsregistrets innehåll

Allmänna uppgifter

2 §  Om förutsättningarna för registrering enligt 3 eller 4 § lagen (1998:620) om belastningsregister är uppfyllda, skall registret innehålla uppgifter om

 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitetsuppgifter,
 2. domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten,
 3. de brott som den registrerade har begått samt påföljden,
 4. att ett brott har begåtts under påverkan av en sådan allvarlig psykisk störning som avses i 30 kap. 6 § brottsbalken,
 5. att en viss påföljd skall avse även annat brott, att den skall undanröjas eller att den skall ersätta en annan påföljd,
 6. beslut om utvisning ur Sverige enligt 8 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716),
 7. förordnande om omedelbar verkställighet eller om ett sådant tillgodoräknande av frihetsberövande eller omhändertagande som avses i 33 kap.6 och 7 §§brottsbalken,
 8. gjord personutredning,
 9. dom eller beslut enligt 34 kap.10 eller 18 §brottsbalken eller beslut enligt 19 § andra stycket bötesverkställighetslagen (1979:189),
 10. lagakraftvunnet beslut varigenom fängelse på livstid omvandlats till ett tidsbestämt straff enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
 11. att en dom eller ett beslut i den del som rör den utdömda påföljden eller avser sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet har vunnit laga kraft eller i något av dessa avseenden har överklagats,
 12. att regeringen av nåd har efterskänkt eller ändrat en påföljd som har förts in i belastningsregistret, samt
 13. att resning har beviljats. Förordning (2006:1125).

Uppgifter om den som dömts till fängelse

3 §  I fråga om den som har dömts till fängelse eller ålagts förvandlingsstraff för böter skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 1. tidpunkten för verkställighetens början,
 2. tidpunkten för frigivning,
 3. prövotiden och den återstående strafftiden vid villkorlig frigivning,
 4. beslut om helt eller delvis förverkande av villkorligt medgiven frihet,
 5. beslut om övervakning vid villkorligt medgiven frihet,
 6. beslut om förlängning av övervakningstid,
 7. beslut om återupptagen övervakning, samt
 8. tidpunkten för bortfallande av fängelse enligt 35 kap8 och 9 §§brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter enligt 18 och 21 §§bötesverkställighetslagen (1979:189).

Uppgifter om den som dömts till skyddstillsyn

4 §  I fråga om den som har dömts till skyddstillsyn skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 1. beslut om förlängning av prövotid,
 2. beslut om förlängning av övervakningstid,
 3. beslut om återupptagen övervakning, samt
 4. beslut om att övervakningen med anledning av en dom på skyddstillsyn skall anstå eller att vidare verkställighet inte får äga rum.

Uppgifter om den som dömts till sluten ungdomsvård

5 §  I fråga om den som har dömts till sluten ungdomsvård skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om tidpunkten för verkställighetens början och slut.

Uppgifter om den som överlämnats till vård

6 §  I fråga om den som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk vård ska belastningsregistret även innehålla uppgifter om intagning i eller utskrivning från en sjukvårdsinrättning samt beslut om öppen rättspsykiatrisk vård. Förordning (2008:670).

Uppgifter om den som utvisats

7 §  I fråga om den som har utvisats på grund av brott skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 1. att ett utvisningsbeslut har verkställts,
 2. inhibition enligt 12 kap.11 och 12 §§utlänningslagen (2005:716), och
 3. beslut av regeringen enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen. Förordning (2006:102).

Uppgifter om den som meddelats besöksförbud eller tillträdesförbud

8 §  I fråga om den som har meddelats besöksförbud eller tillträdesförbud skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om beslutets innebörd och beslutets giltighetstid. Förordning (2005:326).

Uppgifter från utländska myndigheter m.m.

9 §  Belastningsregistret skall också innehålla uppgifter om

 1. beslut av en myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge om överflyttning till den staten av verkställighet av fängelse eller övervakning av den som villkorligt frigivits eller dömts till skyddstillsyn,
 2. annat beslut av en myndighet i en annan stat om verkställighet av en påföljd som dömts ut här i landet,
 3. beslut av en svensk domstol eller en myndighet enligt 5, 10, 14, 17 eller 21 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. , samt
 4. beslut av en svensk myndighet enligt 10 § lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

Rätt att få uppgifter ur belastningsregistret

Myndigheter som har rätt att få fullständiga uppgifter

10 §  Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

 1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott eller om nåd i brottmål eller andra ärenden enligt 11 kap. 13 § regeringsformen, i ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott enligt utlänningslagen (2005:716), i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller i ärenden om anställning som domare eller hyresråd eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,
 2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en överenskommelse med en främmande stat,
 3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 4. en polismyndighet i passärenden, tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller, samt i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,
 5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning ska göras enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, samt i andra tillståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska göras i fråga om den som prövningen gäller,
 6. en länsstyrelse, i ärenden där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgifter, i ärenden där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning, i ärenden där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur eller om omhändertagande av djur, i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd samt i ärenden om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m., i fråga om den som ärendet gäller,
 7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik, biluthyrning och transporttillstånd, i fråga om den som ärendet gäller,
 8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen, i ärenden som rör en sådan åtgärd,
 9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som
  1. övervakare,
  2. förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt,
  3. personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
  4. biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, eller
  5. kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,
 10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, lagen (1976:371) om behandling av häktade eller anhållna m.fl., lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
 11. Kriminalvårdsnämnden, när uppgiften behövs för prövning av en fråga om villkorlig frigivning,
 12. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,
 13. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen i andra ärenden än som sägs i 1, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen i fråga om någon annan än den som ärendet gäller,
 14. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa i utlandsstyrkan inom myndigheten,
 15. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon annan än den som ärendet gäller,
 16. Statens kriminaltekniska laboratorium, i ärenden om DNA- analys, i fråga om den som ärendet gäller,
 17. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet gäller,
 18. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,
 19. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som notarie, samt
 20. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd.

[S2]Vad som sägs i första stycket om en polismyndighet gäller även i fråga om Rikspolisstyrelsen.

[S3]Uppgifter om annan än den som prövningen gäller enligt första stycket 13 eller 15 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4, 6 kap., 16 kap. 10 a §brottsbalken eller uppgifter om besöksförbud. Förordning (2008:1216).

11 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott som föranlett någon annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

 1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning v

Ändringar

Förordning (1999:1134) om belastningsregister

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:98) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2000:550) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 14, 19 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:683) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2000:720) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 24, 29 §§
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2000:1194) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22, 23 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1280) om ändring i förordningen (1999:1134) om belasningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:416) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:689) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:947) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:969) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1010) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 14, 19, 32 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1183) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 11, 12, 13, 21, 27, 28, 31 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:34) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2004:96) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:344) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:533) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-10-08

Förordning (2004:742) om ändring i förordningen (1999:1135) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-12-01

Förordning (2004:1064) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1195) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1279) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 32, 39 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:93) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:412) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §, nya 13 a, 22 a §§
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:433) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1021) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 19, 30 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:56) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13, 14, 20 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:102) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2, 7, 10 §§
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:221) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2006-04-30

Förordning (2006:507) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2006-07-15

Förordning (2006:786) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:919) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2006:1125) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2, 10, 26, 28 §§
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2007:70) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:175) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22, 22 a §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:581) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:923) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1273) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1452) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:429) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:670) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:1216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 11, 17, 20 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:661) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:687) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2009-07-27

Förordning (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1553) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1554) om ändring i förordningen (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 § i 2009:1431

Förordning (2010:32) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:77) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ny 16 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:591) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 15, 20 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:685) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 18 §; ny 16 b §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1077) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 18, 20 §§; ny 16 c §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1480) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 15 §§
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1637) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 14, 22 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:162) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:251) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:566) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 12 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:972) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 §
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2012:21) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2011/12:90, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:CU1
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:252) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§; nya 24 a, 25 a §§
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:253) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 20 §; nya 16 d, 24 b §§
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:612) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 16 b §§
Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2012:768) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2 §; nya 22 b, 22 c, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g, 41 §§, rubr. närmast före 41 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:50) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:182) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 b, 16 c, 18, 20 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:245) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 c, 20 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:310) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 b §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:547) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ny 16 e §
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:593) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:657) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:709) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
CELEX-nr
32012R0258
Ikraftträder
2013-09-30

Förordning (2013:854) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr 22 §
Ikraftträder
2013-12-18

Förordning (2014:193) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:316) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 12, 13, 14, 15, 16, 16 a, 16 b, 16 e, 22 §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr 11 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:398) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2014-07-02

Förordning (2014:411) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 c §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:898) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14, 15 §§
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:911) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:938) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 e §
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2014:1158) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
upph. 33 §; ändr. 10, 17, 19, 22 b, 22 c, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1399) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1554) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:46) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:89) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:114) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:385) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2015:654) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 8, 10, 11 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:992) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:334) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 14 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:498) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:694) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2016-11-01

Förordning (2016:737) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1035) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1080) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2016-12-15

Förordning (2016:1345) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2017-04-13

Förordning (2017:526) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1020) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2018:134) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1232) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 a, 22 a §§
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 13, 16 b, 18 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1489) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 e §
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2018:1577) om ändring i förordningen (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 b § i 2018:1479

Förordning (2018:2044) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13, 13 a §§, ny 16 f §
Ikraftträder
2019-01-20

Förordning (2018:2079) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:69) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr 16 d §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2019-05-01

Förordning (2019:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 14 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:389) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 a, 17 §§
Ikraftträder
2019-07-01