lagen.nu

Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:196
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelse

1 § Rättsmedicinalverket får för de ändamål som anges i 3 § med hjälp av automatiserad behandling föra ett rättspsykiatriskt forskningsregister.

Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för registret.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Om inget annat följer av denna lag tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter för det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Ändamål

3 § Det rättspsykiatriska forskningsregistret får användas endast för

 • 1. behandling av personuppgifter för forskning inom rättspsykiatrin, om forskningen och behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, eller
 • 2. Rättsmedicinalverkets uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring av sin verksamhet inom rättpsykiatrin (utvecklingsarbete). Lag (2003:467).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:467

Innehåll

4 § Det rättspsykiatriska forskningsregistret får endast innehålla uppgifter om en person för vilken ett rättspsykiatriskt utlåtande enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, ett intyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller motsvarande utlåtande eller intyg enligt äldre lagstiftning har utfärdats.

Uppgifterna får inte föras in i registret förrän domen i det mål i vilket utlåtandet eller intyget inhämtats har vunnit laga kraft. Har åtalet helt ogillats får inga personuppgifter från det brottmålet föras in i registret.

För varje person får endast de uppgifter registreras som anges i 5-9 §§.

5 § För varje person får uppgifter om namn, personnummer eller samordningsnummer, kön, medborgarskap, födelseland, hemkommun och sysselsättning registreras. Lag (1999:1062).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1999:1062

6 § För varje person får det registreras uppgifter från det undersökningsförfarande som avses i 4 § första stycket beträffande

 • 1. vilken domstol som har begärt undersökningen,
 • 2. frihetsberövanden i målet,
 • 3. de brott som personen är misstänkt för i målet,
 • 4. undersökningsenhet och ansvarig undersökningsläkare,
 • 5. undersökningens resultat och diagnostiska bedömningar,
 • 6. förslag till påföljd, samt
 • 7. yttrande av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

7 § För varje person får det registreras sådana uppgifter ur domen som avser

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:723, 2014:196

8 § För varje person som har överlämnats till rättspsykiatrisk vård, dömts till fängelse eller sluten ungdomsvård får uppgifter om vård enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård registreras.

Uppgifter enligt första stycket får avse

 • 1. tidpunkt när vården har påbörjats, avbrutits och upphört,
 • 2. på vilka sjukvårdsinrättningar personen har vårdats, samt
 • 3. vilka diagnoser som har ställts i samband med utskrivning. Lag (2000:362).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:362

9 § För varje person som har dömts till fängelse får, när verkställigheten helt eller delvis har skett enligt fängelselagen (2010:610), uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när villkorlig frigivning och avbrott i verkställigheten har skett. Lag (2010:626).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:626

9 a § För varje person som har dömts till sluten ungdomsvård får, när verkställigheten har skett enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när avbrott i verkställigheten har skett. Lag (2000:362).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:362

Uppgiftsskyldighet

10 § Socialstyrelsen, Kriminalvården respektive Statens institutionsstyrelse skall lämna uppgifter enligt 6 § 7, 8 §, 9 § och 9 a § till det rättspsykiatriska forskningsregistret. Lag (2005:982).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:362, 2005:982

Direktåtkomst

11 § Endast Rättsmedicinalverket får ha direktåtkomst till uppgifter i det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Information

12 § När personuppgifter i ett mål första gången registreras i det rättspsykiatriska forskningsregistret skall Rättsmedicinalverket lämna den registrerade information om behandlingen.

Informationen skall innehålla upplysningar om

 • 1. att Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen,
 • 2. ändamålen med behandlingen,
 • 3. vilken typ av uppgifter behandlingen avser,
 • 4. mottagarna av uppgifterna,
 • 5. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen,
 • 6. bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om information som skall lämnas efter ansökan samt om rättelse och skadestånd, samt
 • 7. de begränsningar i fråga om tillgång till uppgifter, utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling och bevarande av uppgifter som gäller för behandlingen.

Utlämnande av uppgifter

13 § Rättsmedicinalverket skall till Socialstyrelsen, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse på medium för automatiserad behandling lämna de uppgifter som är nödvändiga för att dessa myndigheter skall kunna lämna uppgifter enligt 10 § till det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret får, utöver vad som sägs i första stycket, lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om uppgifterna skall användas för det ändamål som anges i 3 § 1. Lag (2005:982).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:362, 2005:982

Sekretess

14 § I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret. Lag (2009:482).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:482

Rättelse och skadestånd

15 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Överklagande

16 § Beslut av Rättsmedicinalverket om information som skall lämnas efter ansökan enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och om rättelse enligt 28 § samma lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:353

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet Å
Förarbeten
Prop. 1998/99:72, bet. 1998/99:JuU25, rskr. 1998/99:213
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:353

Lag (1999:1062) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
1999:1062
Rubrik
Lag (1999:1062) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2000:362) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195
Ikraft
2000-07-01
Omfattning
ändr. 8, 10, 13 §§;ny 9 a §
SFS-nummer
2000:362
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

Rubrik
Lag (2000:362) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2003:467) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:467
Rubrik
Lag (2003:467) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2005:723) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2005:723
Rubrik
Lag (2005:723) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2005:982) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Omfattning
ändr. 10, 13 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:982
Rubrik
Lag (2005:982) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2009:482) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:482
Rubrik
Lag (2009:482) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2010:626) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2010:626
Rubrik
Lag (2010:626) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Lag (2014:196) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:82, bet. 2013/14:SfU12, rskr. 2013/14:193
Ikraft
2014-05-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
2014:196
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
 • 2. Vid tillämpningen av 7 § 3 ska med beslut som där nämns likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2014:196) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation