Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
SFS 1999:353 i lydelse enligt SFS 2018:1998
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Inledande bestämmelse

1 §  Rättsmedicinalverket får för de ändamål som anges i 3 § med hjälp av automatiserad behandling föra ett rättspsykiatriskt forskningsregister.

[S2]Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för registret.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

2 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:1998).

Prop. 2017/18:298: Paragrafen anger lagens förhållande till den numera upphävda personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL.

Med anledning av att PUL har upphävts i samband med att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), ...

2 a §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag. Lag (2018:1998).

Prop. 2017/18:298: I paragrafen, som är ny, anges att vid behandling av personuppgifter enligt lagen gäller dataskyddslagen, om inte annat följer av denna lag.

Bestämmelsen klargör att de generella nationella bestämmelserna om behandling av personuppgifter i dataskyddslagen, som kompletterar och preciserar dataskyddsförordningen på ett generellt plan, även gäller vid ...

Ändamål

3 §  Det rättspsykiatriska forskningsregistret får användas endast för

 1. behandling av personuppgifter för forskning inom rättspsykiatrin, om forskningen och behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, eller
 2. Rättsmedicinalverkets uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring av sin verksamhet inom rättpsykiatrin (utvecklingsarbete). Lag (2003:467).

Prop. 2002/03:50: Till följd av den ändring som föreslås i 19 § personuppgiftslagen skall behandlingen av personuppgifter för forskning inom rättspsykiatrin godkännas enligt lagen (0000:000) om etikprövning av forskning som avser människor.

Innehåll

4 §  Det rättspsykiatriska forskningsregistret får endast innehålla uppgifter om en person för vilken ett rättspsykiatriskt utlåtande enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, ett intyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller motsvarande utlåtande eller intyg enligt äldre lagstiftning har utfärdats.

[S2]Uppgifterna får inte föras in i registret förrän domen i det mål i vilket utlåtandet eller intyget inhämtats har vunnit laga kraft. Har åtalet helt ogillats får inga personuppgifter från det brottmålet föras in i registret.

[S3]För varje person får endast de uppgifter registreras som anges i 5-9 §§.

5 §  För varje person får uppgifter om namn, personnummer eller samordningsnummer, kön, medborgarskap, födelseland, hemkommun och sysselsättning registreras. Lag (1999:1062).

Prop. 1999/2000:6: Ändringen föranleds av att personer som inte är eller har varit folkbokförda här i landet från och med den 1 januari 2000 skall tilldelas ett särskilt samordningsnummer i stället för personnummer (prop. 1997/97:9). Samordningsnummer skall bl.a. få tilldelas för registrering i polisregister och i övrigt inom rättsväsendets informationssystem. Till ett rättspsykiatriskt forskningsregister hämtas en stor del av informationen från ...

6 §  För varje person får det registreras uppgifter från det undersökningsförfarande som avses i 4 § första stycket beträffande

 1. vilken domstol som har begärt undersökningen,
 2. frihetsberövanden i målet,
 3. de brott som personen är misstänkt för i målet,
 4. undersökningsenhet och ansvarig undersökningsläkare,
 5. undersökningens resultat och diagnostiska bedömningar,
 6. förslag till påföljd, samt
 7. yttrande av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

7 §  För varje person får det registreras sådana uppgifter ur domen som avser

 1. utgången i ansvarsdelen,
 2. utdömd påföljd eller meddelad påföljdseftergift, och
 3. beslut om utvisning enligt 8 a kap.1 eller 5 §utlänningslagen (2005:716). Lag (2014:196).

8 §  För varje person som har överlämnats till rättspsykiatrisk vård, dömts till fängelse eller sluten ungdomsvård får uppgifter om vård enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård registreras.

[S2]Uppgifter enligt första stycket får avse

 1. tidpunkt när vården har påbörjats, avbrutits och upphört,
 2. på vilka sjukvårdsinrättningar personen har vårdats, samt
 3. vilka diagnoser som har ställts i samband med utskrivning. Lag (2000:362).

Prop. 1999/2000:56: Den ändring som har gjorts i första stycket innebär att det även beträffande personer som dömts till sluten ungdomsvård får uppgifter om vård enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård registreras i det rättspsykiatriska forskningsregistret.

9 §  För varje person som har dömts till fängelse får, när verkställigheten helt eller delvis har skett enligt fängelselagen (2010:610), uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när villkorlig frigivning och avbrott i verkställigheten har skett. Lag (2010:626).

9 a §  För varje person som har dömts till sluten ungdomsvård får, när verkställigheten har skett enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när avbrott i verkställigheten har skett. Lag (2000:362).

Prop. 1999/2000:56: Paragrafen är ny. I den nya paragrafen anges vilka uppgifter som får registreras om personer som dömts till sluten ungdomsvård. De uppgifter som får registreras är när verkställigheten har påbörjats och avslutats. Vidare får också avbrott i verkställigheten av påföljden registreras.

Uppgiftsskyldighet

10 §  Socialstyrelsen, Kriminalvården respektive Statens institutionsstyrelse skall lämna uppgifter enligt 6 § 7, 8 §, 9 § och 9 a § till det rättspsykiatriska forskningsregistret. Lag (2005:982).

Prop. 1999/2000:56: Den ändring som har gjorts innebär att uppgiftsskyldigheten i paragrafen även omfattar uppgifter enligt den nya 9 a §.

Direktåtkomst

11 §  Endast Rättsmedicinalverket får ha direktåtkomst till uppgifter i det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Information

12 §  När personuppgifter i ett mål första gången registreras i det rättspsykiatriska forskningsregistret ska Rättsmedicinalverket lämna information om behandlingen till den registrerade.

[S2]Utöver vad som framgår av artikel 14 i EU:s dataskyddsförordning ska informationen innehålla upplysningar om

 1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen,
 2. bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning om den registrerades rätt till skadestånd, och
 3. de begränsningar i fråga om tillgång till uppgifter, utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling och bevarande av uppgifter som gäller för behandlingen. Lag (2018:1998).

Prop. 2017/18:298: Utöver vad som framgår av artikel 14 i dataskyddsförordningen ska informationen innehålla upplysningar om

Utlämnande av uppgifter

13 §  Rättsmedicinalverket skall till Socialstyrelsen, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse på medium för automatiserad behandling lämna de uppgifter som är nödvändiga för att dessa myndigheter skall kunna lämna uppgifter enligt 10 § till det rättspsykiatriska forskningsregistret.

[S2]Uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret får, utöver vad som sägs i första stycket, lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om uppgifterna skall användas för det ändamål som anges i 3 § 1.Lag (2005:982).

Prop. 1999/2000:56: Den ändring som har gjorts i första stycket innebär att Rättsmedicinalverket även till Statens institutionsstyrelse skall lämna vissa uppgifter på medium för automatiserad behandling för att Statens institutionsstyrelse skall kunna lämna uppgifter enligt 10 § till Rättsmedicinalverket.

Sekretess

14 §  I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret. Lag (2009:482).

15 § Har upphävts genom lag (2018:1998).
16 § Har upphävts genom lag (2018:1998).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Förarbeten
Rskr. 1998/99:213, Prop. 1998/99:72, Bet. 1998/99:JuU25
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1062) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:66, Prop. 1999/2000:6, Bet. 1999/2000:SkU7
Omfattning
ändr. 5 §

Lag (2000:362) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:195, Prop. 1999/2000:56, Bet. 1999/2000:SoU11
Omfattning
ändr. 8, 10, 13 §§; ny 9 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2003:467) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Förarbeten
Rskr. 2002/03:213, Prop. 2002/03:50, Bet. 2002/03:UbU18
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:723) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:1, Prop. 2004/05:170, Bet. 2004/05:SfU17
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-03-31

Lag (2005:982) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:21, Prop. 2004/05:176, Bet. 2005/06:JuU2
Omfattning
ändr. 10, 13 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2009:482) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:626) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:317, Prop. 2009/10:135, Bet. 2009/10:JuU21
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2014:196) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
 2. Vid tillämpningen av 7 § 3 ska med beslut som där nämns likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:193, Prop. 2013/14:82, Bet. 2013/14:SfU12
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2018:1998) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Förarbeten
Rskr. 2018/19:44, Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5
Omfattning
upph. 15, 16 §§, rubr. närmast före 15, 16 §§; ändr. 2, 12 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2019-01-01