Prop. 2000/01:31

Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m.

1

5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQ 

Vissa förmögenhets- och punktskattefrègor, m.m. =Prop.

2000/01:31

Regeringen överlæmnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 oktober 2000

Göran Persson

Bosse Ringholm

)LQDQVGHSDUWHPHQWHW

Propositionens huvudsakliga innehèll

I =propositionen =föreslès, =i =enlighet =med =vad =som =aviserades =i budgetpropositionen för 2001, att fribeloppet vid förmögenhetsbeskattningen =höjs =frèn =900 000 =kronor =till =1 000 000 =för ensamstèende och till 1 500 000 kronor för sambeskattade par.

Vidare föreslès att reglerna om skattskyldighet för import i lagarna om skatt =pè =tobak, =alkohol =och =energi =anpassas =till =vad =som =gæller =enligt merværdesskattelagen =och =tullagstiftningen =i =frèga =om =vem =som =ær skattskyldig =och =nær =skattskyldigheten =intræder. =Vidare =föreslès =att skyldigheten =att =betala =punkt- =och =merværdesskatt =vid =införsel =av =varor frèn =omrèden =utanför =EG:s =skatteomrède =skall =vara =densamma, =oavsett om omrèdet ligger inom eller utanför EG:s tullomrède.

I =propositionen =behandlas =ocksè =vissa =problemstællningar =som =gæller avfallsskatten =och =fræmst =behandling =av =slam. =Förslag =læmnas =om skattefrihet =för =rening =och =avvattning =av =avfall, =för =slam =och =annat flytande avfall som förs till s.k. vassbæddar och för vattenverksslam som förs till slambassænger.

Dessutom =föreslès =att =vægavgiften =differentieras =efter =vilka =krav =pè utslæpp =av =föroreningar =som =ett =fordons =motor =uppfyller. =Befrielse =frèn fordonsskatt avskaffas för lastbilar som ær av en èrsmodell som ær 30 èr eller ældre. Lastbilar befrias i stællet frèn fordonsskatt om de inte ær vægavgiftspliktiga och frèn vægavgift om de ær av en èrsmodell som ær 30 èr eller ældre, under förutsættning att de inte anvænds i yrkesmæssig trafik.

I =propositionen =behandlas =slutligen =ett =uppdrag =frèn =riksdagen =att övervæga ett förslag om avdragsrætt vid arvsbeskattningen för kostnader för skötsel av grav. Nègot förslag till ændring av reglerna læggs inte fram.

2Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut=.................................................................=5 2 Lagtext...............................................................................................=6 2.1 Förslag till lag om ændring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt...............................................................=6 2.2 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt=..........................................................................=8 2.3 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.......................................................................=13 2.4 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1776) om skatt pè energi...................................................................=16 2.5 Förslag till lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200)=........................................................................=20 2.6 Förslag till lag om ændring i tullagen (0000:000).............=22 2.7 Förslag till lag om ændring i lagen (1999:673) om skatt pè avfall....................................................................=24 2.8 Förslag till lag om ændring i fordonsskattelagen (1988:327)=........................................................................=26 2.9 Förslag till lag om ændring i lagen (1997:1137) om vægavgift för vissa tunga fordon.......................................=27 2.10 Förslag till lag om ændring i bilskrotningslagen (1975:343)=........................................................................=32 2.11 Förslag till lag om ændring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter=............................=37 2.12 Förslag till lag om ændring i lagen (1985:146) om avrækning vid èterbetalning av skatter och avgifter..........=39 2.13 Förslag till lag om ændring i lagen (1990:325) om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter..............................=40 2.14 Förslag till lag om ændring i lagen (1999:1240) om ændring i kupongskattelagen (1970:624)=..........................=44 2.15 Förslag till lag om ændring i lagen (1972:266) om skatt pè annonser och reklam=....................................................=46 3 Ürendet och dess beredning=............................................................=47 4 Höjda fribelopp vid förmögenhetsbeskattningen=............................=50 5 Skyldighet att betala punkt- och merværdesskatt vid import...........=51 6 Olika avfallsskattefrègor=.................................................................=55 6.1 Generella undantag för behandling av avloppsslam, vissa behandlingsmetoder m.m.........................................=55 6.2 Behandling i vassbæddar...................................................=57 6.3 Vattenverksslam=...............................................................=59 6.4 Rening av flytande avfall och avvattning av avfall pè skattepliktiga anlæggningar...............................................=60 6.5 Ikrafttrædande....................................................................=63 7 Differentiering av vægavgiften=........................................................=63 8 Skatteregler för veteranfordon=........................................................=66

3

9 Bilskrotningslagen...........................................................................=70 10 =Uppgiftsskyldighet för registrerade trossamfund............................=72 11 =Vissa arvsskattefrègor=.....................................................................=73 11.1 Kostnader för vèrd och skötsel av gravplats.....................=73 11.2 Fastighetsægares boendekostnader....................................=75 12 =Offentlig-finansiella effekter...........................................................=75 13 =Författningskommentar=...................................................................=76 13.1 Förslaget till lag om ændring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt..................................................=76 13.2 Förslaget till lag om ændring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt=........................................................................=77 13.3 Förslaget till lag om ændring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.......................................................................=80 13.4 Förslaget till lag om ændring i lagen (1994:1776) om skatt pè energi...................................................................=81 13.5 Förslaget till lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200)=........................................................................=82 13.6 Förslaget till lag om ændring i tullagen (0000:000)..........=82 13.7 Förslaget till lag om ændring i lagen (1999:673) om skatt pè avfall....................................................................=83 13.8 Förslaget till lag om ændring i fordonsskattelagen (1988:327)=........................................................................=84 13.9 Förslaget till lag om ændring i lagen (1997:1137) om vægavgift för vissa tunga fordon.......................................=84 13.10 =Förslaget till lag om ændring i bilskrotningslagen

(1975:343)=........................................................................=85

13.11 =Förslaget till lag om ændring i lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter=............................=86

13.12 =Förslaget till lag om ændring i lagen (1985:146) om

avrækning vid èterbetalning av skatter och avgifter..........=87

13.13 =Förslaget till lag om ændring i lagen (1990:325) om

sjælvdeklaration och kontrolluppgifter..............................=87

13.14 =Förslaget till lag om ændring i lagen (1999:1240) om

ændring i kupongskattelagen (1970:624)=..........................=87

13.15 =Förslaget till lag om ændring i lagen (1972:266) om

skatt pè annonser och reklam............................................=88

Bilaga 1 Lagförslagen i promemorian Skyldighet att betala punkt- och merværdesskatt vid import«««...««««89 Bilaga 2 Förteckning över remissinstanser betræffande promemorian Skyldighet att betala punkt- och merværdesskatt vid import««««««««««««.99 Bilaga 3 Lagförslaget i promemorian Avvattning av avfall med flera avfallsskattefrègor«««««««««.«..100 Bilaga 4 Förteckning över remissinstanser betræffande promemorian Avvattning av avfall med flera avfallsskattefrègor««««««««««««««...102

4

Bilaga 5 Förteckning över remissinstanser betræffande Trafikbeskattningsutredningens slutbetænkande Bilen, miljön och sækerheten (SOU 1999:62)««««.103 Bilaga 6 Protokoll med ændring av avtalet den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som anvænder vissa vægar för att tillæmpa Europaparlamentets och rèdets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter pè tunga godsfordon för anvændningen av vissa infrastrukturer««««««..«««««««..104 Bilaga 7 Lagförslaget i Riksskatteverkets rapport angèende vissa frègor rörande försæljningsskattelagen««««...108 Bilaga 8 Förteckning över remissinstanserna betræffande Naturvèrdsverkets översyn av bilskrotningslagstiftningen«««««««««««..114 Bilaga 9 Förteckning över remissinstanser betræffande promemorian om =kostnader =för =vèrd =och =skötsel =av =gravplats =m.m. =± avdragsrætt vid arvsbeskattningen?«.«««««««115 Bilaga 10 Lagrèdsremissens förslag««««««««««««116 Bilaga 11 Lagrèdets yttrande««««««««««««««...147 Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 26 oktober 2000...153 Rættsdatablad««««««««««««««««««««««..154

5

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslèr att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ændring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

2. lag om ændring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

3. lag om ændring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

4. lag om ændring i lagen (1994:1776) om skatt pè energi,

5. lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200),

6. lag om ændring i tullagen (0000:000),

7. lag om ændring i lagen (1999:673) om skatt pè avfall,

8. lag om ændring i fordonsskattelagen (1988:327),

9. lag =om =ændring =i =lagen =(1997:1137) =om =vægavgift =för =vissa =tunga fordon,

10. lag om ændring i bilskrotningslagen (1975:343), 11. lag =om =ændring =i =lagen =(1984:151) =om =punktskatter =och prisregleringsavgifter,

12. lag om ændring i lagen (1985:146) om avrækning vid èterbetalning av skatter och avgifter,

13. lag =om =ændring =i =lagen =(1990:325) =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter,

14. lag =om =ændring =i =lagen =(1999:1240) =om =ændring =i kupongskattelagen (1970:624),

15. lag =om =ændring =i =lagen =(1976:266) =om =skatt =pè =annonser =och reklam.

6

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ændring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Hærigenom =föreskrivs =att =19 =och =21 = =lagen =(1997:323) =om =statlig förmögenhetsskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19

Skatten beræknas pè den beskattningsbara förmögenheten. Beskattningsbar =förmögenhet =ær =den =del =av =den =skattepliktiga förmögenheten =som =överstiger =ett =fribelopp. =Den =beskattningsbara förmögenheten avrundas nedèt till helt tusental kronor.

För =fysisk =person, =dödsbo, familjestiftelse =samt =för =fall =som avses i 21 uppgèr fribeloppet till

900 000NURQRU)|UDQQDQMXULGLVN

SHUVRQ uppgèr =fribeloppet WLOO 25 000 kronor.

Fribeloppet uppgèr till

1. =1 =000 =000 NURQRU I|U I\VLVN

person, =dödsbo, =familjestiftelse VDPW I|U IDOO VRP DYVHV L 

första stycket 4,

2. 1 500 000 kronor för fall som avses i 21 första stycket 1±3, och

3.  NURQRU I|U DQQDQ

MXULGLVN SHUVRQ æn =dödsbo =och

familjestiftelse.

21

Sambeskattning skall ske av

1. makar som levt tillsammans under beskattningsèret,

2. sambor som tidigare har varit gifta =med =varandra =eller =som =har eller =har =haft =barn =tillsammans,

och

3. förældrar och deras hemmavarande barn under 18 èr.

2. sambor som tidigare har varit gifta =med =varandra =eller =som =har eller har haft barn tillsammans,

 I|UlOGUDU som =sambeskattas

enligt =1 =eller =2 RFK GHUDV

KHPPDYDUDQGH EDUQ XQGHU nU,

och

4. =en =förælder, =som =inte sambeskattas =enligt =1 =eller =2, =och dennes hemmavarande barn under 18 èr.

Makar sambeskattas inte det beskattningsèr dè de ingèr æktenskap, om de =inte =skall =sambeskattas =enligt =första =stycket =2. =Sambor =sambeskattas inte =det =beskattningsèr =dè =den =omstændighet =som =medför =att =de =skall sambeskattas intræffar. Vid ena makens eller sambons död sambeskattas makarna respektive samborna det beskattningsèr dè dödsfallet intræffade. Om =det =i =annat =fall =intræffar =ændring =i =nègot =förhèllande =som =har

7

betydelse för frègan om makar eller sambor skall sambeskattas ett visst beskattningsèr, bedöms frègan efter förhèllandena under den större delen av beskattningsèret.

Frègan =om =barn =ær =hemmavarande =eller =under =18 =èr =bedöms =efter förhèllandena =den =1 =november =beskattningsèret. =Fosterbarn =anses =inte som hemmavarande barn.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001 och tillæmpas första gèngen vid 2002 èrs taxering.

8

2.2 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

delsDWWE±VNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

delsDWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVWYnQ\DSDUDJUDIHUFRFKDDY

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) ær den som

1. har godkænts som upplagshavare enligt 10 eller den som i Sverige yrkesmæssigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. =yrkesmæssigt =frèn =ett =annat =EG-land =tar =emot =skattepliktiga =varor enligt 13 eller 14 ,

3. har godkænts som skatterepresentant enligt 15 ,

4. =sæljer =skattepliktiga =varor =till =Sverige =genom =distansförsæljning enligt 16 ,

5. i annat fall æn som avses i 1±4, frèn ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,

6. frèn =tredje =land =importerar skattepliktiga varor

7

anvænder varor som

förværvats =skattefritt =för =annat ændamèl =æn =det =som =var förutsættningen för skattefriheten.

6

anvænder varor som

förværvats =skattefritt =för =annat ændamèl =æn =det =som =var förutsættningen för skattefriheten.

Att =varor =anvænds =för =annat =æn =avsett =ændamèl =skall =i =denna =lag likstællas med att de gèr förlorade.

9 b

Skattskyldighet enligt 9 första VW\FNHW 7 I|UHOLJJHU LQWH I|U YDURU som =förværvats =skattefritt =enligt 31 e = =och =som =förstörts =genom olyckshændelse eller force majeure.

Skattskyldighet enligt 9 första VW\FNHW 6 I|UHOLJJHU LQWH I|U YDURU som =förværvats =skattefritt =enligt 31 e = =och =som =förstörts =genom olyckshændelse eller force majeure.

9 c

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) =för =import =av skattepliktiga =varor =frèn =tredje land ær,

1. =om =varorna =förs =in =frèn =ett omrède =som =ligger =utanför Europeiska gemenskapens tullomrède, den som med anledning =av =importen =ær =skyldig att =betala =tull =för =varorna =enligt tullagstiftningen =eller =skulle =ha

9

varit =skyldig =att =göra =detta =om varorna hade varit tullbelagda,

2. =om =varorna =förs =in =frèn =ett omrède som ligger inom Europeiska gemenskapens tullomrède =men =utanför =dess punktskatteomrède, den som skulle ha =varit =skyldig =att =betala =tull =för varorna enligt tullagstiftningen om varorna hade varit tullbelagda och förts in frèn ett omrède som ligger utanför =Europeiska =gemenskapens tullomrède.

20

Skattskyldigheten intræder för

1. den som ær upplagshavare nær

a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte ær =upplagshavare =eller =till =en =köpare =i =ett =annat =EG-land =som =inte =ær upplagshavare =eller =registrerad =eller =oregistrerad =varumottagare =eller exporterar skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

b) =denne =tar =i =ansprèk =skattepliktiga =varor =för =annat =ændamèl =æn försæljning eller nær varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till nègot annat godkænt skatteupplag,

c) denne avregistreras, och omfattar de varor som dè ingèr i hans lager och som inte redan har beskattats,

2. =den =som =ær =registrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

3. =den =som =ær =oregistrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

4. =den =som =ær =godkænd =som =skatterepresentant =enligt =15 =, =vid mottagandet av skattepliktiga varor,

5. =den =som =ær =sæljare =vid =distansförsæljning =enligt =16 =, =nær =leverans sker,

6. =den =som =ær =skattskyldig =enligt =9 = =första =stycket =5, =nær =de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

7. den som ær skattskyldig enligt  I|UVWD VW\FNHW 7 QlU YDURUQD anvænds =för =annat =æn =avsett lQGDPnO.

7. den som ær skattskyldig enligt  I|UVWD VW\FNHW 6 QlU YDURUQD anvænds =för =annat =æn =avsett lQGDPnO,

8. den som ær skattskyldig enligt 9 =c = =och =som =enligt =19 = =skall betala =skatten =till =Tullverket, =vid den =tidpunkt =dè =skyldighet =att betala =tull =enligt =tullagstiftningen intræder =eller =skulle =ha =intrætt =om skyldighet att betala tull förelegat.

Skattskyldigheten =intræder =för =den, =som =utan =att =vara =upplagshavare enligt 10 , tillverkar skattepliktiga varor, nær varorna tillverkas.

10

22

Den =som =ær =oregistrerad =varumottagare =enligt =14 = =skall =læmna deklaration =för =varje =mottagen =leverans =av =skattepliktiga =varor. Deklarationen =skall =ha =kommit =in =till =beskattningsmyndigheten =senast fem dagar efter den dag dè varorna togs emot.

Den =som =ær =skattskyldig =enligt =9 = =första =stycket =5 =skall =læmna deklaration nær skattepliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha =kommit =in =till =beskattningsmyndigheten =senast =fem =dagar =efter införseln.

Den =som =tillverkar =skattepliktiga =varor =utan =att =vara =upplagshavare skall =læmna =deklaration =nær =varorna =tillverkas. =Deklarationen =skall =ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag dè varorna tillverkades.

Den som enligt 16 femte stycket överför en skattepliktig vara skall læmna =en =deklaration =för =varje =avsænd =leverans. =Deklarationen =skall =ha kommit =in =till =beskattningsmyndigheten =senast =fem =dagar =efter avsændandet av varorna.

Den =som, =utan =att =vara registrerad =varumottagare =enligt 13 , =ær =skattskyldig =enligt =9 = I|UVWD VW\FNHW 7 VNDOO OlPQD deklaration nær skattepliktiga varor anvænts =för =annat =æn =avsett ændamèl. =Deklarationen =skall =ha kommit in till beskattningsmyndigheten =senast fem dagar efter den dag dè varorna anvændes =för =annat =æn =avsett ændamèl.

Den =som, =utan =att =vara registrerad =varumottagare =enligt 13 , =ær =skattskyldig =enligt =9 = I|UVWD VW\FNHW 6 VNDOO OlPQD deklaration nær skattepliktiga varor anvænts =för =annat =æn =avsett ændamèl. =Deklarationen =skall =ha kommit in till beskattningsmyndigheten =senast fem dagar efter den dag dè varorna anvændes =för =annat =æn =avsett ændamèl.

38

Skattskyldig ær den som

1. i Sverige yrkesmæssigt tillverkar snus eller tuggtobak,

2. frèn ett annat EG-land yrkesmæssigt för in eller tar emot snus eller tuggtobak,

 frèn =tredje =land =importerar

snus eller tuggtobak

4 VlOMHU VQXV HOOHU WXJJWREDN L

exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, eller

5DQYlQGHUVQXVHOOHUWXJJWREDN

som förværvats skattefritt för annat ændamèl =æn =det =som =var förutsættningen för skattefriheten.

3 VlOMHU VQXV HOOHU WXJJWREDN L

exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, eller

4DQYlQGHUVQXVHOOHUWXJJWREDN

som förværvats skattefritt för annat ændamèl =æn =det =som =var förutsættningen för skattefriheten.

38 a

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) =för =import =av =snus eller tuggtobak frèn tredje land ær,

1. =om =varorna =förs =in =frèn =ett

11

omrède =som =ligger =utanför Europeiska gemenskapens tullomrède, den som med anledning =av =importen =ær =skyldig att =betala =tull =för =varorna =enligt tullagstiftningen =eller =skulle =ha varit =skyldig =att =göra =detta =om varorna hade varit tullbelagda,

2. =om =varorna =förs =in =frèn =ett omrède som ligger inom Europeiska gemenskapens tullomrède =men =utanför =dess punktskatteomrède, den som skulle ha =varit =skyldig =att =betala =tull =för varorna enligt tullagstiftningen om varorna hade varit tullbelagda och förts in frèn ett omrède som ligger utanför =Europeiska =gemenskapens tullomrède.

39

Den =som =ær =skattskyldig =enligt =38 = =1 =skall =vara =registrerad =hos beskattningsmyndigheten.

Den =som =ær =skattskyldig =enligt HOOHU4InUHIWHUDQV|NDQ registreras, om verksamheten ær av större =omfattning =eller =om =det annars finns særskilda skæl.

Den =som =ær =skattskyldig =enligt   HOOHU 38 =a = InU HIWHU ansökan registreras, om verksamheten =ær =av =större omfattning =eller =om =det =annars finns særskilda skæl.

40

Skattskyldigheten =för =den =som =ær =registrerad =intræder =nær =snus =och tuggtobak levereras till en köpare som inte ær registrerad, tas i ansprèk för annat =ændamèl =æn =försæljning =eller =ingèr =i =den =skattskyldiges =lager =vid avregistrering.

För den som ær skattskyldig enligt 38 2, och som inte ær registrerad enligt 39 , intræder skattskyldigheten nær de skattepliktiga varorna förs in till Sverige. Dærvid skall de redovisningsregler som anges i 22 andra stycket tillæmpas.

För =den =som =ær =skattskyldig enligt 38

5

intræder

skattskyldigheten =nær =varorna anvænds =för =annat =æn =avsett ændamèl. Dærvid skall de redovisningsregler =som =anges =i 22 femte stycket tillæmpas.

För =den =som =ær =skattskyldig enligt 38

4

intræder

skattskyldigheten =nær =varorna anvænds =för =annat =æn =avsett ændamèl. Dærvid skall de redovisningsregler =som =anges =i IHPWHVW\FNHWWLOOlPSDV

För =den =som =ær =skattskyldig enligt 38 a och som enligt 41 skall =betala =skatten =till =Tullverket intræder =skattskyldigheten =vid =den

12

tidpunkt =dè =skyldighet =att =betala tull enligt tullagstiftningen intræder =eller =skulle =ha =intrætt =om skyldighet att betala tull förelegat.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001. =Üldre =föreskrifter =gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

13

2.3 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt

delsDWWERFKVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

dels =DWW GHW L ODJHQ VNDOO LQI|UDV HQ Q\ SDUDJUDI F DY I|OMDQGH

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) ær den som

1. har godkænts som upplagshavare enligt 9 eller den som i Sverige yrkesmæssigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. =yrkesmæssigt =frèn =ett =annat =EG-land =tar =emot =skattepliktiga =varor enligt 12 eller 13 ,

3. har godkænts som skatterepresentant enligt 14 ,

4. =sæljer =skattepliktiga =varor =till =Sverige =genom =distansförsæljning enligt 15 ,

5. i annat fall æn som avses i 1±4, frèn ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,

 frèn =tredje =land =importerar

skattepliktiga varor

7 DQQDUV L 6YHULJH WLOOYHUNDU

etylalkohol,

8

anvænder varor som

förværvats =skattefritt =för =annat ændamèl =æn =det =som =var förutsættningen för skattefriheten.

6 DQQDUV L 6YHULJH WLOOYHUNDU

etylalkohol,

7

anvænder varor som

förværvats =skattefritt =för =annat ændamèl =æn =det =som =var förutsættningen för skattefriheten.

Att =varor =anvænds =för =annat =æn =avsett =ændamèl =skall =i =denna =lag likstællas med att de gèr förlorade.

8 b

Skattskyldighet enligt 8 första VW\FNHW 8 I|UHOLJJHU LQWH I|U YDURU som =förværvats =skattefritt =enligt 31 f = =och =som =förstörts =genom olyckshændelse eller force majeure.

Skattskyldighet enligt 8 första VW\FNHW 7 I|UHOLJJHU LQWH I|U YDURU som =förværvats =skattefritt =enligt 31 f = =och =som =förstörts =genom olyckshændelse eller force majeure.

8 c

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) =för =import =av skattepliktiga =varor =frèn =tredje land ær,

1. =om =varorna =förs =in =frèn =ett omrède =som =ligger =utanför Europeiska gemenskapens tullomrède, den som med anledning =av =importen =ær =skyldig

14

att =betala =tull =för =varorna =enligt tullagstiftningen =eller =skulle =ha varit =skyldig =att =göra =detta =om varorna hade varit tullbelagda,

2. =om =varorna =förs =in =frèn =ett omrède som ligger inom Europeiska gemenskapens tullomrède =men =utanför =dess punktskatteomrède, den som skulle ha =varit =skyldig =att =betala =tull =för varorna enligt tullagstiftningen om varorna hade varit tullbelagda och förts in frèn ett omrède som ligger utanför =Europeiska =gemenskapens tullomrède.

19

Skattskyldigheten intræder för

1. den som ær upplagshavare nær

a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte ær =upplagshavare =eller =till =en =köpare =i =ett =annat =EG-land =som =inte =ær upplagshavare =eller =registrerad =eller =oregistrerad =varumottagare =eller exporterar skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

b) =denne =tar =i =ansprèk =skattepliktiga =varor =för =annat =ændamèl =æn försæljning eller nær varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till nègot annat godkænt skatteupplag,

c) denne avregistreras, och omfattar de varor som dè ingèr i hans lager och som inte redan har beskattats,

2. =den =som =ær =registrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

3. =den =som =ær =oregistrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

4. =den =som =ær =godkænd =som =skatterepresentant =enligt =14 =, =vid mottagandet av skattepliktiga varor,

5. =den =som =ær =sæljare =vid =distansförsæljning =enligt =15 =, =nær =leverans sker,

6. =den =som =ær =skattskyldig =enligt =8 = =första =stycket =5, =nær =de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

7. den som ær skattskyldig enligt  I|UVWD VW\FNHW 8 QlU YDURUQD anvænds =för =annat =æn =avsett lQGDPnO.

7. den som ær skattskyldig enligt  I|UVWD VW\FNHW 7 QlU YDURUQD anvænds =för =annat =æn =avsett lQGDPnO,

8. den som ær skattskyldig enligt 8 =c = =och =som =enligt =18 = =skall betala =skatten =till =Tullverket, =vid den =tidpunkt =dè =skyldighet =att betala =tull =enligt =tullagstiftningen intræder =eller =skulle =ha =intrætt =om skyldighet att betala tull förelegat.

15

Skattskyldigheten =intræder =för =den, =som =utan =att =vara =upplagshavare enligt 9 , tillverkar skattepliktiga varor, nær varorna tillverkas.

21

Den =som =ær =oregistrerad =varumottagare =enligt =13 = =skall =læmna deklaration =för =varje =mottagen =leverans =av =skattepliktiga =varor. Deklarationen =skall =ha =kommit =in =till =beskattningsmyndigheten =senast fem dagar efter den dag nær varorna togs emot.

Den =som =ær =skattskyldig =enligt =8 = =första =stycket =5 =skall =læmna deklaration nær skattepliktiga varor förs till Sverige. Deklarationen skall ha =kommit =in =till =beskattningsmyndigheten =senast =fem =dagar =efter införseln.

Den =som =tillverkar =skattepliktiga =varor =utan =att =vara =godkænd upplagshavare =skall =læmna =deklaration =nær =varorna =tillverkas. Deklarationen =skall =ha =kommit =in =till =beskattningsmyndigheten =senast fem dagar efter den dag dè varorna tillverkades.

Den =som, =utan =att =vara registrerad =varumottagare =enligt 12 , =ær =skattskyldig =enligt =8 = I|UVWD VW\FNHW 8 VNDOO OlPQD deklaration nær skattepliktiga varor anvænts =för =annat =æn =avsett ændamèl. =Deklarationen =skall =ha kommit in till beskattningsmyndigheten =senast fem dagar efter den dag dè varorna anvændes =för =annat =æn =avsett ændamèl.

Den =som, =utan =att =vara registrerad =varumottagare =enligt 12 , =ær =skattskyldig =enligt =8 = I|UVWD VW\FNHW 7 VNDOO OlPQD deklaration nær skattepliktiga varor anvænts =för =annat =æn =avsett ændamèl. =Deklarationen =skall =ha kommit in till beskattningsmyndigheten =senast fem dagar efter den dag dè varorna anvændes =för =annat =æn =avsett ændamèl.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001. =Üldre =föreskrifter =gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

16

2.4 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1776) om skatt pè energi

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1994:1776) om skatt pè energi

dels DWWNDSRFKVDPWNDSRFKVNDOOKDI|OMDQGH

lydelse,

dels DWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVWYnQ\DSDUDJUDIHUNDSERFKD

, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

1

Skyldig =att =betala =energiskatt, =koldioxidskatt =och =svavelskatt (skattskyldig) för brænslen som avses i 1 kap. 3 a ær

1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar brænsle eller annan som godkænts som upplagshavare enligt 3 ,

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 ,

3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 ,

4. den som frèn ett annat EG-land sæljer och levererar brænsle till en köpare i Sverige genom distansförsæljning enligt 9 ,

5. den som i annat fall æn som avses i 1±4 frèn ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot leverans av brænsle,

 annan æn upplagshavare som

importerar =brænsle =frèn =tredje land

7GHQVRPI|UYlUYDWEUlQVOHI|U

vilket =ingen =skatt =eller =lægre =skatt skall =betalas =nær =brænslet =anvænds för =ett =visst =ændamèl =men =som sæljer =eller =förbrukar =brænslet =för ett =annat =ændamèl =som =medför =att skatt =skall =betalas =med =högre belopp.

9DG VRP VlJV LI|UVWDVW\FNHW7 tillæmpas =æv=en =i =frèga =om =brænsle för vilket antingen ingen skatt har betalats =eller =skatt =har =betalats enligt 2 kap. 1 första stycket 3 a, och som förbrukas

6GHQVRPI|UYlUYDWEUlQVOHI|U

vilket =ingen =skatt =eller =lægre =skatt skall =betalas =nær =brænslet =anvænds för =ett =visst =ændamèl =men =som sæljer =eller =förbrukar =brænslet =för ett =annat =ændamèl =som =medför =att skatt =skall =betalas =med =högre belopp.

9DG VRP VlJV LI|UVWDVW\FNHW6 tillæmpas =æv=en =i =frèga =om =brænsle för vilket antingen ingen skatt har betalats =eller =skatt =har =betalats enligt 2 kap. 1 första stycket 3 a, och som förbrukas

a) i skepp, nær skeppet anvænds för privat ændamèl, eller

b) =i =bèt =för =vilken =fartygstillstènd =meddelats =enligt =fiskelagen (1993:787), nær bèten anvænds för privat ændamèl eller

c) =i =motordrivet =fordon =i =de =fall =brænslet =ger =mindre =æn =85 volymprocent destillat vid 350ýC.

1 b

Skyldig =att =betala =energiskatt, koldioxidskatt =och =svavelskatt =för import =av =brænslen =som =avses =i =1

17

kap. 3 a ær,

1. =om =brænslet =förs =in =frèn =ett omrède =som =ligger =utanför Europeiska gemenskapens tullomrède, den som med anledning =av =importen =ær =skyldig att =betala =tull =för =brænslet =enligt tullagstiftningen =eller =skulle =ha varit =skyldig =att =göra =detta =om brænslet hade varit tullbelagt,

2. =om =brænslet =förs =in =frèn =ett omrède som ligger inom Europeiska gemenskapens tullomrède =men =utanför =dess punktskatteomrède, den som skulle ha =varit =skyldig =att =betala =tull =för brænslet enligt tullagstiftningen om brænslet =hade =varit =tullbelagt =och förts in frèn ett omrède som ligger utanför =Europeiska =gemenskapens tullomrède.

12

Skattskyldig =för =energiskatt =för =rètallolja =samt =för =energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för brænslen som avses i 2 kap. 1 första stycket 6±8, brænslen enligt 3 och 4 som inte avses i 1 kap. 3 a samt vad gæller svavelskatt æven brænslen som avses i 3 kap. 1 1 ær den som

1. tillverkar eller bearbetar brænsle,

2. =enligt =6 =kap. =10 = =andra =stycket =registrerats =som =lagerhèllare, èterförsæljare eller förbrukare av brænsle,

3. =i =annat =fall =æn =som =avses =i =1 och 2

a) =importerar =brænsle =frèn tredje land, eller

b)

för in kolbrænsle,

petroleumkoks, =rètallolja =eller torvbrænsle =till =Sverige =frèn =ett annat =EG-land =eller =tar =emot =en sèdan leverans, och

3. =i =annat =fall =æn =som =avses =i =1 och =2 =för =in =kolbrænsle, petroleumkoks, =rètallolja =eller torvbrænsle =till =Sverige =frèn =ett annat =EG-land =eller =tar =emot =en sèdan leverans, och

4. den som förværvat brænsle för vilket ingen skatt eller lægre skatt skall betalas =nær =brænslet =anvænds =för =visst =ændamèl =men =som =sæljer =eller förbrukar brænslet för ett ændamèl som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Vad som sægs i första stycket 4 tillæmpas æven i frèga om brænsle enligt 2 kap. 3 eller 4 som inte avses i 1 kap. 3 a och som beskattats enligt 2 kap. =1 = =första =stycket =3 =a =eller =som =förværvats =utan =skatt, =och =som förbrukas i skepp, nær skeppet anvænds för privat ændamèl.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars rækning sèdan införsel æger rum. Som tillverkare anses æven den som tar upp torvbrænsle.

18

12 a

Skattskyldig

1. =för =energiskatt =för =import =av rètallolja,

2. för energiskatt, koldioxidskatt och =svavelskatt =för =import =av brænslen =som =avses =i =2 =kap. =1 = första =stycket =6±8 =samt =av brænslen enligt 3 och 4 som inte avses i 1 kap. 3 a , och

3. =för =svavelskatt =för =import =av brænslen som avses i 3 kap. 1 1 ær,

a) =om =brænslet =förs =in =frèn =ett omrède =som =ligger =utanför Europeiska gemenskapens tullomrède, den som med anledning =av =importen =ær =skyldig att =betala =tull =för =brænslet =enligt tullagstiftningen =eller =skulle =ha varit =skyldig =att =göra =detta =om brænslet hade varit tullbelagt,

b) =om =brænslet =förs =in =frèn =ett omrède som ligger inom Europeiska gemenskapens tullomrède =men =utanför =dess punktskatteomrède, den som skulle ha =varit =skyldig =att =betala =tull =för brænslet enligt tullagstiftningen om brænslet =hade =varit =tullbelagt =och förts in frèn ett omrède som ligger utanför =Europeiska =gemenskapens tullomrède.

5 kap.

2

Skattskyldigheten intræder

1. för varumottagare som ær skattskyldig enligt 4 kap. 1 första stycket 2, nær han tar emot leverans av brænsle,

2. =för =skatterepresentant =som =ær skattskyldig enligt 4 kap. 1 första stycket =3, =nær =köparen =tar =emot OHYHUDQVDYEUlQVOHoch

3. =för =den =som =ær =skattskyldig enligt =4 =kap. =1 = =första =stycket =5 HOOHU I|UVWD VW\FNHW b QlU EUlQVOHWI|UVLQWLOO6YHULJH.

2. =för =skatterepresentant =som =ær skattskyldig enligt 4 kap. 1 första stycket =3, =nær =köparen =tar =emot leverans av brænsle,

3. =för =den =som =ær =skattskyldig enligt =4 =kap. =1 = =första =stycket =5 eller =12 =första =stycket =3, =nær EUlQVOHWI|UVLQWLOO6YHULJH, och

4. =för =den =som =ær =skattskyldig enligt 4 kap. 1 b eller 12 a och

19

som enligt 5 skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt dè skyldighet =att =betala =tull =enligt tullagstiftningen =intræder =eller skulle =ha =intrætt =om =skyldighet =att betala tull förelegat.

3

Skattskyldigheten intræder

1. =för =den =som =ær =skattskyldig =enligt =4 =kap. =1 = =första =stycket =4, =nær brænslet av honom levereras till köpare,

2. =för =den =som =ær =skattskyldig HQOLJW NDS  I|UVWD VW\FNHW 7 eller =andra =stycket =eller =enligt =4 kap. =12 = =första =stycket =4 =eller andra =stycket, =nær =brænslet levereras =till =en =köpare =eller =tas =i ansprèk =för =det =ændamèl =som medför =att =skatt =skall =betalas =med högre belopp, och

2. =för =den =som =ær =skattskyldig HQOLJW NDS  I|UVWD VW\FNHW 6 eller =andra =stycket =eller =enligt =4 kap. =12 = =första =stycket =4 =eller andra =stycket, =nær =brænslet levereras =till =en =köpare =eller =tas =i ansprèk =för =det =ændamèl =som medför =att =skatt =skall =betalas =med högre belopp, och

3. för den som ær skattskyldig enligt 4 kap. 12 första stycket 1 eller 2 nær

a) =brænsle =av =honom =levereras =till =en =köpare =som =inte =ær =registrerad eller =till =eget =försæljningsstælle =för =detaljförsæljning =som =inte =utgörs =av depè eller tas i ansprèk för annat ændamèl æn försæljning, eller

b) han upphör att vara registrerad, varvid han ær skyldig att betala skatt för =det =brænsle =som =dè =ingèr =i =hans =lager =och =som =inte =redan =har beskattats.

5Nær =brænsle =importeras =av VNDWWVN\OGLJ HQOLJW 4 =kap. =1 =

första =stycket =6 HOOHU 12 = =första stycket 3 aVNDOOVNDWWHQEHWDODVWLOO

Tullverket. =Dærvid =gæller =tullagen (0000:000) =och =9 =kap. =4 = =lagen (1984:151) =om =punktskatter =och prisregleringsavgifter.

1lUEUlQVOHLPSRUWHUDVDYQnJRQ

som inte ær

1. upplagshavare,

2. registrerad enligt 6 kap. 10 första =stycket =som =skattskyldig enligt 4 kap. 12 första stycket 1, eller

3. skattskyldig enligt 4 kap. 12 första stycket 2

skall =skatten =betalas =till Tullverket. =Dærvid =gæller =tullagen (0000:000) =och =9 =kap. =4 =lagen (1984:151) =om =punktskatter =och prisregleringsavgifter.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001. =Üldre =föreskrifter =gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.Lydelse enligt prop. 1999/2000:126.

20

2.5 Förslag till lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200)

Hærigenom =föreskrivs =att =1 =kap. =2 =och =5 = =merværdesskattelagen (1994:200)skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2Skyldig att betala merværdesskatt (skattskyldig) ær

1. för sèdan omsættning som anges i 1 första stycket 1, om inte annat följer av 2±4 a: den som omsætter varan eller tjænsten,

2. =för omsættning som anges i 1 första stycket 1 av sèdana tjænster som =avses =i =5 =kap. =7 =, =om =den =som =omsætter =tjænsten =ær =en =utlændsk företagare =och =förværvaren =ær =en =næringsidkare: =den =som =förværvar tjænsten,

3. =för omsættning som anges i 1 första stycket 1 av sèdana tjænster som avses i 5 kap. 5 tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a , om den som =omsætter =tjænsten =ær =en =utlændsk =företagare =och =förværvaren =ær registrerad till merværdesskatt hær: den som förværvar tjænsten,

4. =för sèdan efterföljande omsættning inom landet som avses i 3 kap. 30 b första stycket: den till vilken omsættningen görs,

4 =a. =för =omsættning =som =anges =i =1 = =första =stycket =1 =mellan næringsidkare som ær eller skall vara registrerade till merværdesskatt hær, av guldmaterial eller halvfærdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar =eller =av =investeringsguld =om =den =som =omsætter =guldet =ær skattskyldig enligt 3 kap. 10 b : den som förværvar varan,

5. =för =sèdant =förværv =som =anges =i =1 = =första =stycket =2: =den =som förværvar varan, och

I|ULPSRUWDYYDURUden som

ær =skyldig =att =betala =skatt =enligt 5 kap. =11 = =tullagen =(0000:000) för den importerade varan.

6. för import av varor

a) =som =förs =in =frèn =ett =omrède som =ligger =utanför =Europeiska gemenskapens =tullomrède: =GHQ

VRPmed anledning av importen lUVN\OGLJ DWW EHWDOD =tull =I|U =varorna

enligt tullagstiftningen eller skulle ha varit skyldig att göra detta om varorna hade varit tullbelagda,

b) =som =förs =in =frèn =ett =omrède som =ligger =inom =Europeiska gemenskapens =tullomrède =men utanför dess merværdesskatteomrède: =den =som skulle =ha =varit =skyldig =att =betala tull för varorna enligt tullagstiftningen =om =varorna =hadeLagen omtryckt 2000:500.Lydelse enligt prop. 1999/2000:126.

21

varit =tullbelagda =och =förts =in =frèn ett =omrède =som =ligger =utanför Europeiska gemenskapens tullomrède.

Særskilda bestæmmelser om vem som i vissa fall ær skattskyldig finns i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

5Vid import intræder skattskyldigheten vid den tidpunkt Gn varan HQOLJW WXOODJVWLIWQLQJHQ

skall =deklareras =för =övergèng =till fri =omsættning HOOHU =nær =införsel skall =anmælas =med =stöd =av =3 =kap. 3 tullagen (0000:000)

Vid import intræder skattskyldigheten vid den tidpunkt Gn skyldighet =att =betala =tull =HQOLJW WXOODJVWLIWQLQJHQ =intræder =HOOHU

skulle =ha =intrætt =om =skyldighet =att betala tull förelegat

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001. =Üldre =föreskrifter =gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.Lydelse enligt prop. 1999/2000:126.

22

2.6 Förslag till lag om ændring i tullagen (0000:000)

Hærigenom föreskrivs att 5 kap. 11 samt 9 kap. 3 och 6 tullagen (0000:000)skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

11

Gældenæren, =eller =den =som skulle ha varit gældenær om varan varit =tullbelagd, =ær =skyldig =att betala =annan =skatt =æn =tull =som skall tas ut för en vara vid import eller export.

Den =som =læmnar =anmælan =eller borde læmna anmælan enligt 3 kap. 3 = =ær =skyldig =att =betala =annan skatt =æn =tull =som =skall =tas =ut =för varan =pè =grund =av =införseln =eller utförseln.

6NDWW enligt denna =paragraf skall =faststællas =och =betalas =enligt det =förfarande =som =gæller =för =tull, om inte annat föreskrivits.

Bestæmmelser =om =skyldighet =att med =anledning =av =import =eller införsel =som =avses =i =3 =kap. =3 = betala =annan =skatt =æn =tull =finns =i lagen =( 1972:266 ) =om =skatt =pè annonser och reklam, merværdesskattelagen =( 1994:200 ), lagen ( 1994:1563 ) om tobaksskatt, lagen ( 1994:1564 ) om alkoholskatt och lagen ( 1994:1776 ) om skatt pè energi.

6NDWW som =avses =i =första =stycket skall =faststællas =och =betalas =enligt det =förfarande =som =gæller =för =tull, om inte annat föreskrivits.

9 kap.

3

Om =ett =överklagande =enligt =2 = gæller =beslut =vid =tulltaxering =i =en frèga =som =kan =ha =betydelse =för faststællelse av tull eller beslut om faststællelse =av =annan =skatt =æn =tull enligt =5 =kap. =11 = =andra =stycket, skall =överklagandet =ha =kommit =in till Tullverket inom tre èr frèn den GDJ Gn WXOOVNXOGHQ HOOHU =den

anmælningsskyldighet =som =avses =i 3 =kap. =3 = XSSNRP 2P EHVOXWHW

har meddelats senare æn tvè och ett halvt =èr =efter =den =dag =dè WXOOVNXOGHQHOOHU

anmælningsskyldigheten XSSNRP

fèr =överklagandet =dock, =om =tiden för =överklagande =dærigenom =blir længre, =komma =in =inom =tvè mènader =frèn =den =dag =dè

Om =ett =överklagande =enligt =2 = gæller =beslut =vid =tulltaxering =i =en frèga =som =kan =ha =betydelse =för faststællelse av tull eller beslut om faststællelse =av =annan =skatt =æn =tull enligt =5 kap. =11 = =andra =stycket, skall =överklagandet =ha =kommit =in till Tullverket inom tre èr frèn den GDJ Gn WXOOVNXOGHQ XSSNRP HOOHU

skattskyldigheten =intrædde 2P

beslutet =har =meddelats =senare =æn tvè =och =ett =halvt =èr =efter =den =dag Gn WXOOVNXOGHQ XSSNRP HOOHU

skattskyldigheten =intrædde InU

överklagandet =dock, =om =tiden =för överklagande =dærigenom =blir længre, =komma =in =inom =tvè mènader =frèn =den =dag =dè JlOGHQlUHQ HOOHU GHQ =skattskyldigeLydelse enligt prop. 1999/2000:126.

23

JlOGHQlUHQ HOOHU =GHQ =anmælnings-

skyldigeILFNGHODYEHVOXWHW

Om =beslut =som =avses =i =första stycket =har =omprövats, =fèr =æven omprövningsbeslutet =överklagas inom =dær =angiven =treèrsfrist. =Om omprövningsbeslutet meddelats senare æn tvè och ett halvt èr efter GHQ GDJ Gn WXOOVNXOGHQ =HOOHU

anmælningsskyldigheten XSSNRP

fèr =överklagandet =dock, =om =tiden för =överklagande =dærigenom =blir længre, =komma =in =inom =tvè mènader =frèn =den =dag =dè gældenæren eller den

anmælningsskyldige ILFN GHO DY

omprövningsbeslutet.

En =gældenær HOOHU anmælnings- skyldig InU |YHUNODJD HWW EHVOXW

som =avses =i =första =och =andra styckena =æven =om =det =inte =gètt honom emot.

fick del av beslutet.

Om =beslut =som =avses =i =första stycket =har =omprövats, =fèr =æven omprövningsbeslutet =överklagas inom =dær =angiven =treèrsfrist. =Om omprövningsbeslutet meddelats senare æn tvè och ett halvt èr efter den =dag =dè =tullskulden =uppkom HOOHU skattskyldigheten =intrædde fèr =överklagandet =dock, =om =tiden för =överklagande =dærigenom =blir længre, =komma =in =inom =tvè mènader =frèn =den =dag =dè JlOGHQlUHQ HOOHU GHQ =skattskyldige fick del av omprövningsbeslutet.

Gældenæren

eller

den

skattskyldige InU |YHUNODJD HWW

beslut som avses i första och andra styckena =æven =om =det =inte =gètt honom emot.

6

Bestæmmelserna =i =3±5 = =gæller =ocksè =överklagande =av =beslut =om rænta, tulltillægg och förseningsavgift.

(Q =JlOGHQlUV =HOOHU =anmælnings-

skyldigs \UNDQGH L IUnJD RP WXOO

tillægg =skall, =oavsett tidsfristerna i 3 , prövas om beslutet om den tull som =tulltillægget =avser =inte =har vunnit laga kraft. Detsamma gæller om =Tullverket =eller =det =allmænna ombudet =framstællt =ett =sèdant yrkande till förmèn för gældenæren HOOHU =GHQ anmælningsskyldige 2P yrkandet framstælls först i domstol, kan domstolen besluta att det skall tas upp till prövning av Tullverket.

(Q =JlOGHQlUV =HOOHU skattskyldigs yrkande i frèga om tulltillægg skall, oavsett =tidsfristerna =i =3 =, =prövas om =beslutet =om =den =tull =som tulltillægget =avser =inte =har =vunnit laga =kraft. =Detsamma =gæller =om Tullverket =eller =det =allmænna ombudet =framstællt =ett =sèdant yrkande till förmèn för gældenæren HOOHU GHQ skattskyldige 2P yrkandet framstælls först i domstol, kan domstolen besluta att det skall tas upp till prövning av Tullverket.

Vad som sægs i andra stycket gæller æven en deklarants yrkande i frèga om förseningsavgift.

24

2.7 Förslag till lag om ændring i lagen (1999:673) om skatt pè avfall

Hærigenom föreskrivs att 3, 6 och 8 lagen (1999:673) om skatt pè avfall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3

Bestæmmelserna i 1 gæller dock inte för anlæggningar dær deponering eller förvaring sker uteslutande av

1. ett eller flera av följande avfallsslag, næmligen

a) jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,

b) bergrester frèn gruvindustriell verksamhet,

c) =avfallssand =frèn =gruvindustriell =verksamhet =och =avfall frèn =vattenrening =vid =sèdan =verksamhet samt jærnhaltigt avfall frèn rökgasrening =vid =tillverkning =av MlUQPDOPVSHOOHWVeller

c) =avfallssand =frèn =gruvindustriell =verksamhet =och =avfall frèn =vattenrening =vid =sèdan =verksamhet samt jærnhaltigt avfall frèn rökgasrening =vid =tillverkning =av MlUQPDOPVSHOOHWV,

UDGLRDNWLYWDYIDOO. UDGLRDNWLYWDYIDOO,

3. vattenverksslam =i =slambassæng, eller

4. flytande avfall i vassbædd.

I frèga om avfall frèn vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och jærnhaltigt avfall frèn rökgasrening vid tillverkning av jærnmalmspellets gæller =första =stycket =1 =endast =under =förutsættning =att =deponering =eller förvaring =sker =tillsammans =med =avfallssand =frèn =gruvindustriell verksamhet.

6

Avfallsskatt skall inte betalas för

1. =material =som =ær =avsett =att =anvændas =för =driften =av =en avfallsanlæggning =eller =som =förs =in =till =en =sèdan =anlæggning =utan =direkt samband med avfallshanteringen,

2. =avfall =som =ær =avsett =att =inom HQDQOlJJQLQJbehandlas genom

a) kompostering eller reaktorbaserad rötning,

Eförbrænning F anvændning I|U WLOOYHUNQLQJ av fast lagringsbart brænsle.

2. =avfall =som =ær =avsett =att =inom en anlæggning

D behandlas =genom NRPSRVWH ring eller reaktorbaserad rötning,

Eförbrænnas, F anvændas I|U WLOOYHUNQLQJ DY IDVWODJULQJVEDUWEUlQVOH

d) avvattnas,

e) renas, under förutsættning att avfallet ær flytande,

3. =flytande =avfall =som =inom =en anlæggning ær avsett att behandlas i vassbædd.

Första =stycket =2 =d, =2 =e =och =3 gæller =endast =om =det =vatten =som

25

Avfallsskatt =skall =dock =betalas för =rester =som =uppstèr =efter JHQRPI|UG behandling HQOLJW första stycket 2.

avgèr =frèn =behandlingen =inte deponeras inom anlæggningen.

Avfallsskatt =skall =dock =betalas för =rester =som =uppstèr =efter JHQRPI|UG ètgærd =HQOLJW I|UVWD stycket 2.

8

Skyldigheten att betala avfallsskatt intræder i fall som avses i

1. 1 första stycket nær avfall förs in till anlæggningen,

2. 1 andra stycket nær avfall uppkommer och i andra VW\FNHW QlU

behandlingenKDUVOXWI|UWV

  tredje =VW\FNHW QlU

ètgærdenKDUVOXWI|UWV

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001 och tillæmpas för tid frèn och med den 1 januari 2000.

26

2.8 Förslag till lag om ændring i fordonsskattelagen (1988:327)

Hærigenom =föreskrivs =att =9 = =fordonsskattelagen =(1988:327) =skall =ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9

Motorcyklar, personbilar, lastbilar =eller =bussar =som =HQOLJW

bilregistret ær av en èrsmodell som lU WUHWWLR nU HOOHU lOGUH =ær =inte

skattepliktiga.

Följande =fordon =ær =inte skattepliktiga =om =de =HQOLJW

bilregistret ær av en èrsmodell som lUWUHWWLRnUHOOHUlOGUH

1. motorcyklar,

2. personbilar,

3. andra =lastbilar =æn =sèdana som =ær =vægavgiftspliktiga =enligt lagen =( 1997:1137 ) =om =vægavgift för vissa tunga fordon,

4. bussar.

Pèhængsvagnar =med =en =skattevikt =över =3 000 kilogram =ær =inte skattepliktiga om de dras uteslutande av personbilar, lastbilar eller bussar som kan drivas med dieselolja eller av sèdana fordon som avses i 21 andra stycket 2.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001. =Üldre =föreskrifter =gæller fortfarande =i =frèga =om =förhèllanden =som =hænför =sig =till =tiden =före ikrafttrædandet.

27

2.9 Förslag till lag om ændring i lagen (1997:1137) om vægavgift för vissa tunga fordon

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1997:1137) om vægavgift för vissa tunga fordon

dels DWW L RFK  RUGHQ ´6NDWWHP\QGLJKHWHQ L gUHEUR OlQ´ VNDOO

bytas ut mot ´Skattemyndigheten i árebro´,

delsDWWRFKVDPWUXEULNHQQlUPDVWI|UH

skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2

Beteckningar =i =denna =lag =har samma betydelse som i fordonskungörelsen =(1972:595), bilregisterkungörelsen =(1972:599) och

vægtrafikkungörelsen

(1972:603)RPLQWHDQQDWVlJV

Beteckningar =i =denna =lag =har samma betydelse som i fordonskungörelsen =(1972:595), bilregisterkungörelsen =(1972:599) och

trafikförordningen

(1998:1276)RPLQWHDQQDWVlJV

6

Avgiftsplikt gæller inte för fordon som tillhör

1. =försvarsmakten,

2. =polisvæsendet,

3. =civilförsvaret, brandvæsendet eller annan ræddningstjænst,

4. =væghèllningen. En =förutsættning för undantag enligt första stycket ær att fordonet bær yttre =kænnetecken =som =visar =att =fordonet =tillhör =nègon =av =de =angivna kategorierna.

Avgiftsplikt gæller inte heller för fordon som enligt bilregistret ær av en =èrsmodell =som =ær =30 =èr =eller ældre =och =som =inte =anvænds =i yrkesmæssig trafik.

För fordonskombinationer ær det motorfordonet som ær avgörande för RPNRPELQDWLRQHQlUXQGDQWDJHQIUnQDYJLIWVSOLNW

11

Nuvarande lydelse

För =motorfordon =eller =ledad =motorfordonskombination med högst tre axlar tas vægavgiften ut med 6 314 kronor per èr, 631 kronor per mènad, 168 =kronor =per =vecka =och =50 =kronor =per =dag. =För =motorfordon =eller ledad =motorfordonskombination =med =fyra =eller =flera =axlar =tas vægavgiften ut med 10 524 kronor per èr, 1 052 kronor per mènad, 277 kronor per vecka och 50 kronor per dag.

För =svenskt =fordon =med =draganordning =bestæms =vægavgiften =efter det VW|UVWD P|MOLJD DQWDOHW D[ODU och =den =högsta =totalvikten VRP IRUGRQVNRPELQDWLRQenNDQKD

28

För =fordon =registrerade =i =Grekland =skall =vægavgiften =tas =ut =med =50 procent =av =belopp =som =anges =i =första =stycket, =under =förutsættning =att vægavgiftsbevis köps före den 1 juli 2002.

Föreslagen lydelse

Vægavgift =tas ut med olika belopp beroende pè antal axlar och vilka krav =pè =utslæpp =av =föroreningar =som ett fordons motor uppfyller enligt följande.

Fordon =som =inte =uppfyller =de =av =Europeiska =gemenskapen =faststællda kraven =i =rèdets =direktiv =88/77/EEG =av =den =3 =december =1987 =om tillnærmning =av =medlemsstaternas =lagstiftning =om =ètgærder =mot =utslæpp av gasformiga föroreningar frèn dieselmotorer som anvænds i fordoni

dess =lydelse =enligt =Europaparlamentets =och =rèdet =direktiv =96/1/EG =av den 22 januari 1996 om ændring av direktiv 88/77/EEG.

Antal axlar Avgift per èr Avgift per mènad Avgift per vecka Avgift per dag

högst 3 axlar

960 euro

96 euro

26 euro

8 euro

4 eller fler axlar

1 550 euro

155 euro

41 euro

8 euro

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar Avgift per èr Avgift per mènad Avgift per vecka Avgift per dag

högst 3 axlar

850 euro

85 euro

23 euro

8 euro

4 eller fler axlar

1 400 euro

140 euro

37 euro

8 euro

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga =I =till =direktiv =88/77/EEG =i =dess =lydelse =enligt =direktiv =96/1/EG eller fordon som uppfyller högre stællda krav i senare lydelse.

Antal axlar Avgift per èr Avgift per mènad Avgift per vecka Avgift per dag

högst 3 axlar

750 euro

75 euro

20 euro

8 euro

4 eller fler axlar

1 250 euro

125 euro

33 euro

8 euro

För =svenskt =fordon =med =draganordning =bestæms =vægavgiften =efter det VW|UVWDP|MOLJDDQWDOHWD[ODUVRPenIRUGRQVNRPELQDWLRQNDQKD

För =fordon =registrerade =i =Grekland =skall =vægavgiften =tas =ut =med =50 procent =av =belopp =som =anges =i =första =stycket, =under =förutsættning =attEGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077), senast ændrat genom Europaparlamentets

och rèdets direktiv 1999/96/EG (EGT L 44, 16.2.2000, s. 1, Celex 31999L0096).EGT L 40, 17.2.1996, s. 1, (Celex 31996L0001)

29

vægavgiftsbevis köps före den 1 juli 2002.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17

Vægavgift skall betalas tillbaka om

1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken vægavgift har betalats, eller

2. =ett =fordons =beskaffenhet =ændras =sè =att =vægavgift =skall =tas =ut =med annat belopp.

En =förutsættning =för =èterbetalning =ær =att =vægavgiftsbeviset =ges =in =till beskattningsmyndigheten före utgèngen av den period för vilken avgiften har betalats.

I fall som avses i första stycket 1 èterbetalas =överskjutande =belopp till den som var avgiftsskyldig nær avgiftsplikten upphörde. Vægavgiften =betalas =tillbaka =med ett =belopp =som =motsvarar =den =del av avgiften som belöper pè antalet èterstèende hela mènader för vilka avgift har betalats, ræknat frèn det att =avgiftsplikten =upphörde. =Frèn det =belopp =som =skall =èterbetalas GUDVHQDYJLIWSn210kronor

I fall som avses i första stycket 1 èterbetalas =överskjutande =belopp till den som var avgiftsskyldig nær avgiftsplikten upphörde. Vægavgiften =betalas =tillbaka =med ett =belopp =som =motsvarar =den =del av avgiften som belöper pè antalet èterstèende hela mènader för vilka avgift har betalats, ræknat frèn det att =avgiftsplikten =upphörde. =Frèn det =belopp =som =skall =èterbetalas GUDVHQDYJLIWSn25 euro

I fall som avses i första stycket 2 èterbetalas överskjutande belopp till den =som =var =avgiftsskyldig =nær =registreringsbesiktning =skedde. Ýterbetalning skall ske med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som =belöper =pè =antalet =èterstèende =hela =mènader =för =vilka =avgift =har betalats, ræknat frèn den dag registreringsbesiktning skedde.

21

Vægavgift =skall =inte =betalas =för fordonet, =om =ett =giltigt =bevis =för betald væganvændning utfærdat i ett annat europeiskt land i överensstæmmelse =med =det =i Bryssel =den =9 =februari =1994 underskrivna =avtalet =om =uttag =av en =avgift =för =tunga =fordon =som anv=ænder =v=issa =v=ægar =och =det =i Bryssel =den =18 =september =1997 underskrivna =protokollet =avseende Sveriges anslutning till avtalet, kan YLVDV XSS $YWDOHW RFK protokollet publiceras i Sveriges internationella =överenskommelser (Sá).

Vægavgift =skall =inte =betalas =för fordonet, =om =ett =giltigt =bevis =för betald væganvændning utfærdat i ett annat europeiskt land i överensstæmmelse =med =det =i Bryssel =den =9 =februari =1994 underskrivna =avtalet =om =uttag =av en =avgift =för =tunga =fordon =som anv=ænder =v=issa =v=ægar =och =det =i Bryssel =den =18 =september =1997 underskrivna =protokollet =avseende Sveriges anslutning till avtalet, kan YLVDV XSS Avtalet =har =ændrats

genom =det =i =Bryssel =den =22 =mars 2000 =underskrivna =protokollet =för att =tillæmpa =Europaparlamentets och rèdets direktiv 1999/62/EG av den =17 =juni =1999. $YWDOHW RFK

30

protokollen SXEOLFHUDV L 6YHULJHV

internationella =överenskommelser (Sá).

22

Beskattningsmyndigheten skall efter ansökan besluta om èterbetalning av =vægavgift =för =svenskt =èrsbevis =om =beviset =ges =in =till beskattningsmyndigheten före utgèngen av den period för vilken avgiften har betalats. Vægavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper pè antalet èterstèende hela mènader för vilka avgift har betalats, ræknat frèn det att vægavgiftsbeviset kom in.

Frèn =det =belopp =som =skall nWHUEHWDODV GUDV HQ DYJLIW Sn 210

kronor.

Frèn =det =belopp =som =skall nWHUEHWDODV GUDV HQ DYJLIW Sn 25

euro

Reglering =av =vægavgiften =enligt ecu-kursen

Reglering =av =vægavgiften =enligt euro-kursen

23

'HEHORSSLsvenska kronorVRP anges i 11, 17 och 22 omræknas

per den 1 januariYDUMHNDOHQGHUnU Beloppen =i =svenska =kronor motsvarar =de =belopp =i =ecu =som anges i artikel 8 och 10 i det i 21 næmnda avtalet.

Omrækning =sker =enligt den kurs LVYHQVNDNURQRUDYecuVRPJlOOGH den första vardagen i oktober èret innan =och =som =offentliggörs =i Europeiska gemenskapernas officiella =tidning. =Om =ett =belopp som =beræknas =för =ett =visst =èr =före avrundning avviker frèn föregèende èrs belopp med mindre lQ SURFHQW HOOHU ecu VNDOO föregèende èrs belopp fortsætta att gælla.

Vægavgiften =skall =erlæggas =i svenska =kronor. =De =belopp =i =euro som =anges =i =11, =17 =och =22 = omræknas =till =svenska =kronor =för varje kalenderèr.

Omrækning =sker =enligt den kurs L VYHQVND NURQRU DY euro VRP gællde =den =första =vardagen =i oktober =èret =innan =och =som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas =officiella =tidning. Om ett belopp som beræknas för ett visst =èr =före =avrundning =avviker frèn =föregèende =èrs =belopp =med PLQGUH lQ SURFHQW HOOHU euro skall =föregèende =èrs =belopp fortsætta att gælla.

Regeringen =faststæller =före =november =mènads =utgèng =de =omræknade belopp =som =enligt =denna =lag =skall =tas =ut =under =pèföljande =kalenderèr. Beloppen avrundas nedèt.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.Sá 1997:50. Protokollet om ændring av avtalet förs in i Sveriges internationella

överenskommelser nær protokollet ratificerats. Detta kan göras först nær Riksdagen godkænt protokollet, vilket föreslès göras i samband med de nu föreslagna ændringarna i vægavgiftslagen. Protokollet har sèledes ænnu inte nègot ordningsnummer i Sveriges internationella överenskommelser.

31

2. Üldre =föreskrifter =gæller =fortfarande =i =frèga =om =förhèllanden =som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

3. Har vægavgift beslutats före ikrafttrædandet enligt ældre föreskrifter skall skillnaden mellan den beslutade och en ny, högre vægavgift enligt 11 i dess nya lydelse (tillkommande avgift) betalas för tiden frèn och med ikrafttrædandet till utgèngen av avgiftsperioden. För kalendermènad utgör avgiften 1/12 och för dag 1/360 av vægavgiften för helt èr.

4. Den =som =ær =avgiftsskyldig =vid =ikrafttrædandet =skall =betala tillkommande avgift.

5. Tillkommande =avgift =skall =betalas =senast =en =mènad =efter ikrafttrædandet.

6. Tillkommande =avgift =som =understiger =300 =kronor =behöver =inte betalas.

7. Brukandeförbudet =i =25 = =skall =för =tillkommande =avgift =gælla =först efter sista betalningsdag.

32

2.10 Förslag till lag om ændring i bilskrotningslagen (1975:343)

Hærigenom föreskrivs i frèga om bilskrotningslagen (1975:343)

delsDWWQXYDUDQGH±VNDOOEHWHFNQDV±

delsDWWRFKVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

dels DWW GHW L ODJHQ VNDOO LQI|UDV Q\D EHVWlPPHOVHU ± DY

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9

Skrotningsavgift =skall =betalas för =personbil, =buss =med =en totalvikt =av =högst =3 =500 =kilogram och =lastbil =med =skèpkarosseri =och med =en =totalvikt =av =högst =3 =500 NLORJUDPFör bussar och lastbilar

skall skrotningsavgift endast betalas =i =de =fall =försæljningsskatt skall =betalas =för =sèdana =fordon enligt =lagen =(1978:69) =om försæljningsskatt =pè =motorfordon. Skrotningsavgift =för =bussar =och lastbilar =skall =betalas =æven =i =de fall försæljningsskatt inte tas ut pè grund =av =bestæmmelserna =i =4 = andra stycket næmnda lag.

Skrotningsavgift =skall =betalas

till =staten =för =fordon =som registreras =i =bilregistret =och =som ærSHUVRQELOEXVVPHGHQWRWDOYLNW

DY K|JVW NLORJUDP eller lastbil med skèpkarosseri och med en =totalvikt =av =högst =3 500 kilogram.

11

Bestæmmelserna i lagen (1978:69) =om =försæljningsskatt =pè motorfordon =med =undantag =av =8 och =15 = =æger =motsvarande tillæmpning i frèga om skrotningsavgift. =Vidare =ILQQV bestæmmelser =för =skrotningsavgift

i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Bestæmmelser =om =förfarandet

finns =i =lagen =(1984:151) =om punktskatter och SULVUHJOHULQJVDYJLIWHU.

12

Avgiftsskyldig ær

1. tillverkaren, för avgiftspliktigt motorfordon =som =yrkesmæssigt tillverkas inom landet,

2. importör som har registrerats enligt =13 = =andra =stycket, =för avgiftspliktigt =motorfordon =som förs in till landet,

33

3. ægaren, för

a) avgiftspliktigt =motorfordon som =tillverkas =inom =landet =av annan =tillverkare =æn =sèdan =som avses i 1,

b) avgiftspliktigt =motorfordon som förs in till landet pè annat sætt æn som avses i 2,

c) fordon =som efter ændring har blivit avgiftspliktigt,

d) motorfordon =som =frèn =att =ha anvænts =pè =sèdant =sætt =att motorfordonet =varit =undantaget frèn =registrering =i =bilregistret =i stællet =anvænds =sè =att =det =blir registreringspliktigt, och

e) avgiftspliktigt =fordon =som förværvats frèn nègon som erhèllit kompensation enligt 16 och som inte =har =rætt =till =kompensation enligt denna lag.

. 13 

Tillverkare =som =avses =i =12 = =1 skall =vara =registrerad =som avgiftsskyldig hos beskattningsmyndigheten (registrerad tillverkare).

Importör som inför avgiftspliktiga =motorfordon =för yrkesmæssig försæljning till èterförsæljare kan, om verksamheten =ær =av =större omfattning, registreras som avgiftsskyldig hos beskattningsmyndigheten (registrerad importör).

14 

Avgiftsskyldigheten intræder nær fordonet =första =gèngen =införs =i bilregistret =eller, =om =fordonet samtidigt avstællts, dè avstællningen upphör.

För =icke =avgiftspliktiga =fordon som =ændras =till =avgiftspliktiga fordon =intræder =avgiftsskyldighet nær =fordonet =tas =upp =i =bilregistret som fordon av avgiftspliktigt slag, eller om det samtidigt avstælls, dè

34

avstællningen upphör.

För =fordon =för =vilket =ægaren beviljats kompensation enligt 16 intræder =avgiftsskyldigheten =nær fordonet =förværvats =av =nègon =som inte =har =rætt =till =kompensation enligt denna lag.

15 

Skrotningsavgift beslutas genom automatisk =databehandling =pè grundval av uppgifter i bilregistret.

Avgiften =skall =för =avgiftsskyldig som =avses =i =12 = =1 =och =2 =betalas senast =inom =en =mènad =efter utgèngen av den mènad avgiftsskyldigheten =intræder =och för avgiftsskyldig som avses i 12 3 =senast =tre =veckor =efter avgiftsskyldighetens intræde.

Regeringen =föreskriver =vilken myndighet =som =svarar =för =beslut om avgift enligt första stycket.

16 

Kompensation för betald skrotningsavgift =kan =beviljas, =om fordonet förværvats av

1. =utlændsk =beskickning =eller karriærkonsulat =i =Sverige =eller sèdan =internationell =organisation som =avses =i =lagen =( 1976:661 ) =om immunitet =och =privilegier =i =vissa fall,

2. =medlem =av =den =diplomatiska personalen vid utlændska beskickningar =i =Sverige =och karriærkonsul vid utlændskt konsulat i Sverige, under förutsættning =att =denne =inte =ær svensk medborgare eller stadigvarande bosatt hær i landet.

Kompensation för skrotningsavgift =kan =æven =beviljas om =fordonet =förværvats =av =en medlemsstats =ombud =vid =en internationell =organisation =med sæte =i =Sverige =och =personal =hos sèdan =organisation, =om =Sverige

35

har =træffat =överenskommelse =om detta med en annan stat eller med en =mellanfolklig =organisation, eller =om =Sverige =træffat =sèdan överenskommelse =som =avses =i =10 kap. 7 andra stycket merværdesskattelagen (1994:200) .

Beskattningsmyndigheten prövar frègor om kompensation för betald skrotningsavgift.

17 

Andra beslut enligt denna lag æn beslut =i =frègor =som =avses =i =7 = första =stycket =punkten =2 =och sèdana =som =anges =i =8 =kap. =1 första =och =andra =styckena =lagen ( 1984:151 ) =om =punktskatter =och prisregleringsavgifter fèr överklagas hos allmæn förvaltningsdomstol.

Beslut =i =frègor =som =avses =i =7 = första =stycket =punkten =3 =fèr =inte överklagas.

Prövningstillstènd =krævs =vid överklagande till kammarrætt.

18 

Fordon =som =avses =i =12 = =3 =fèr inte anvændas, om skrotningsavgiften inte har betalats =inom =den =tid =som =har bestæmts =enligt =denna =lag =och anstènd =med =betalningen =inte =har læmnats.

Om =det =finns =særskilda =skæl =fèr beskattningsmyndigheten =besluta att =ett =visst =fordon =fèr =anvændas trots bestæmmelsen i första stycket.

En =ægare =av =ett =fordon =som uppsètligen =eller =av =oaktsamhet anvænder =fordonet =eller =lèter =det anvændas i strid med första stycket döms till penningböter.

Bestæmmelsen =i =tredje =stycket gæller æven föraren, om han kænde till att fordonet inte fick anvændas. Detta gæller dock inte nær fordonet provkörs vid besiktning, inspektion, tillsyn eller

36

haveriundersökning =som =avses =i 35 fordonskungörelsen (1972:595).

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001. =Üldre =föreskrifter =gæller fortfarande =i =frèga =om =förhèllanden =som =hænför =sig =till =tiden =före ikrafttrædandet.

37

2.11 Förslag till lag om ændring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Hærigenom föreskrivs att 1 kap. 1 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1

Denna lag gæller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1972:266) om skatt pè annonser =och =reklam, =lagen (1972:820) =om =skatt =pè =spel, bilskrotningslagen (1975:343),

lagen (1978:69) om försæljningsskatt =pè =motorfordon,

lagen =(1984:409) =om =skatt =pè gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt =pè =bekæmpningsmedel, =2 = första =stycket =6 =lagen =(1990:661) om avkastningsskatt pè pensionsmedel, =lagen =(1990:1427) om =særskild =premieskatt =för grupplivförsækring, =m.m., =lagen (1991:1482) =om =lotteriskatt, =lagen (1991:1483) om skatt pè vinstsparande m.m., lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) =om =alkoholskatt, lagen =(1994:1776) =om =skatt =pè energi, lagen (1995:1667) om skatt pè naturgrus, lagen (1999:673) om skatt =pè =avfall, =lagen =(2000:466) om =skatt =pè =termisk =effekt =i kærnkraftsreaktorer.

2. =lagen =(1982:349) =om ètervinning av dryckesförpackningar av aluminium, =lagen (1994:1704) om lageravgift pè vissa jordbruksprodukter.

1. lagen (1972:266) om skatt pè annonser =och =reklam, =lagen (1972:820) =om =skatt =pè =spel, bilskrotningslagen (1975:343), lagen =(1984:409) =om =skatt =pè gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt =pè =bekæmpningsmedel, =2 = första =stycket =6 =lagen =(1990:661) om avkastningsskatt pè pensionsmedel, =lagen =(1990:1427) om =særskild =premieskatt =för grupplivförsækring, =m.m., =lagen (1991:1482) =om =lotteriskatt, =lagen (1991:1483) om skatt pè vinstsparande m.m., lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) =om =alkoholskatt, lagen =(1994:1776) =om =skatt =pè energi, lagen (1995:1667) om skatt pè naturgrus, lagen (1999:673) om VNDWW Sn DYIDOO och ODJHQ (2000:466) =om =skatt =pè =termisk HIIHNWLNlUQNUDIWVUHDNWRUHU,

2. =lagen =(1982:349) =om ètervinning av dryckesförpackningar av DOXPLQLXP och ODJHQ  om lageravgift pè vissa jordbruksprodukter.

Har =i =författning =som =anges =i =första =stycket =eller =i =författning =som utfærdats med stöd av sèdan författning læmnats bestæmmelse som avviker frèn denna lag gæller dock den bestæmmelsen.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

38

2. Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall fortfarande tillæmpas betræffande den upphævda lagen (1978:69) om försæljningsskatt pè motorfordon.

39

2.12 Förslag till lag om ændring i lagen (1985:146) om avrækning vid èterbetalning av skatter och avgifter

Hærigenom =föreskrivs =att =1 = =lagen =(1985:146) =om =avrækning =vid èterbetalning av skatter och avgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1Avrækning =enligt =denna =lag =skall =göras =frèn =belopp =som =èterbetalas eller annars utbetalas pè grund av bestæmmelse i

1. =lagen =(1984:151) =om =punktskatter =och =prisregleringsavgifter =eller författning som anges i 1 kap. 1 första stycket samma lag, i de fall dè utbetalningen ankommer pè Skattemyndigheten i Gævle,

2. =lagen =(1991:591) =om =særskild =inkomstskatt =för =utomlands =bosatta artister m.fl.,

4. tullagen (1994:1550) och lagen (1994:1551) om tullfrihet m.m.,

6. =lagen =(1998:506) =om =punktskattekontroll =av =transporter =m.m. =av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Vad som sagts i första stycket 1 gæller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 lagen (1994:1776) om skatt pè HQHUJL och =13 = =lagen =(1978:69)

om försæljningsskatt pè motorfordon

Vad som sagts i första stycket 1 gæller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 lagen (1994:1776) om skatt pè energi.

Avrækning skall ocksè göras vid èterbetalning av belopp som tagits ut som förrættningskostnad vid indrivning av en sèdan fordran som avses i 2 första meningen.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001. =Üldre =föreskrifter =gæller fortfarande =i =frèga =om =förhèllanden =som =hænför =sig =till =tiden =före ikrafttrædandet.Paragrafen föreslès ocksè ændrad i prop. 1999/2000:126.

40

2.13 Förslag till lag om ændring i lagen (1990:325) om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter

Hærigenom föreskrivs att 2 kap. 4, 8 och 26 samt rubriken nærmast före =2 =kap. =26 = =lagen =(1990:325) =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

4

Fysisk person skall læmna sjælvdeklaration

1. =nær =hans =bruttointækter =av =tjænst =i =andra =fall =æn =som =avses =i =32 = 1 mom. =första =stycket =h =och =i =kommunalskattelagen =(1928:370) =och =av aktiv næringsverksamhet, under beskattningsèret uppgètt till sammanlagt minst =24 =procent =av =basbeloppet =enligt =lagen =(1962:381) =om =allmæn försækring för èret före taxeringsèret och inte annat följer av 6 ,

2. nær hans bruttointækter av tjænst i fall som avses i 32 1 mom. första stycket h eller i kommunalskattelagen och av passiv næringsverksamhet uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor,

3. =nær =han =haft =bruttointækter =av =kapital =av =annat =slag =æn =avkastning frèn =vilken =skatteavdrag =skall =göras =enligt =5 =kap. =8 = skattebetalningslagen (1997:483) och bruttointækterna av kapital uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor,

4. =om =han =inte =varit =bosatt =i =Sverige =under =hela =beskattningsèret =nær bruttointækterna uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor,

5. =nær =hans =skattepliktiga tillgèngar =enligt =lagen =(1997:323) om =statlig =förmögenhetsskatt =vid beskattningsèrets =utgèng =haft =ett sammanlagt =værde =som =överstiger

900 000NURQRUHOOHU

5. =nær =hans =skattepliktiga tillgèngar =enligt =lagen =(1997:323) om =statlig =förmögenhetsskatt =vid beskattningsèrets =utgèng =haft =ett sammanlagt =værde =som =överstiger

1 =000 =000 =NURQRU eller, =i =fall =dè sambeskattning =skall =ske =med make =eller =sambo, =1 =500 =000 kronorHOOHU

6. =nær =underlag =för =statlig =fastighetsskatt, =avkastningsskatt =pè pensionsmedel =eller =særskild =löneskatt =pè =pensionskostnader =skall faststællas för honom.

Vid =bedömandet =av =deklarationsskyldighet =enligt =första =stycket =skall hænsyn =inte =tas =till =sèdan =inkomst =eller =förmögenhet =för =vilken skattskyldighet =inte =föreligger =enligt =kommunalskattelagen, =lagen (1947:576) =om =statlig =inkomstskatt =eller =lagen =om =statlig förmögenhetsskatt. =Dæremot =skall =hænsyn =tas =till =sèdan =inkomst =eller förmögenhet =som =enligt =dubbelbeskattningsavtal =skall =vara =helt =eller delvis undantagen frèn beskattning i Sverige.

Skall =sambeskattning =ske =enligt =lagen =om =statlig =förmögenhetsskatt skall =vardera =makens =deklarationsskyldighet =bedömas =med =hænsyn =till makarnas sammanlagda förmögenhet och förældrarnas deklarationsskyldighet =bedömas =med =hænsyn =till =deras =och =underèriga hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet.

41

8

Följande juridiska personer skall læmna sjælvdeklaration

1. =aktiebolag, =ekonomisk =förening, =sparbank, =ömsesidigt skadeförsækringsföretag och værdepappersfond samt sèdan stiftelse, fond eller =inrættning =som =har =till =huvudsakligt =ændamèl =att =tillgodose =viss familjs, vissa familjers eller bestæmda personers ekonomiska intressen,

2. =ideell =förening, =som =avses =i 7 =5 =mom. =första =stycket =lagen (1947:576) =om =statlig =inkomstskatt, om dess bruttointækter under beskattningsèret =överstigit =grundavdraget enligt 8 næmnda lag,

LGHHOOI|UHQLQJoch registrerat

trossamfund, VRP DYVHV L  

mom. =första =stycket =lagen (1947:576) =om =statlig =inkomstskatt, om dess bruttointækter under beskattningsèret =överstigit =grundavdraget enligt 8 næmnda lag,

3. dödsbo nær dess bruttointækter av kapital av annat slag æn avkastning frèn =vilken =skatteavdrag =skall =göras =enligt =5 =kap. =8 = skattebetalningslagen =(1997:483) =och =bruttointækter =av =en =eller =flera andra förværvskællor uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor,

4. =annan =juridisk =person, =om =dess =bruttointækter =av =en =eller =flera förværvskællor under beskattningsèret uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor,

5. juridisk person, vars skattepliktiga =tillgèngar =enligt lagen =(1997:323) =om =statlig förmögenhetsskatt, vid beskattningsèrets =utgèng =haft =ett sammanlagt værde som, i frèga om dödsbo och familjestiftelse, |YHUVWLJHU 900 =000 =NURQRU HOOHU L frèga =om =annan =juridisk =person som ær skattskyldig enligt næmnda lag, 25 000 kronor,

5. juridisk person, vars skattepliktiga =tillgèngar =enligt lagen =(1997:323) =om =statlig förmögenhetsskatt, vid beskattningsèrets =utgèng =haft =ett sammanlagt værde som, i frèga om dödsbo och familjestiftelse, |YHUVWLJHU1 000 000NURQRUHOOHUL frèga =om =annan =juridisk =person som ær skattskyldig enligt næmnda lag, 25 000 kronor,

6. =juridisk =person =för =vilken =underlag =för =statlig =fastighetsskatt, avkastningsskatt =pè =pensionsmedel =eller =særskild =löneskatt =pè pensionskostnader skall faststællas.

Vid =bedömandet =av =deklarationsskyldighet =enligt =första =stycket =2±5 skall =hænsyn =inte =tas =till =sèdan =inkomst =eller =förmögenhet, =för =vilken skattskyldighet =inte =föreligger =enligt =kommunalskattelagen =(1928:370), lagen =om =statlig =inkomstskatt =eller =lagen =om =statlig =förmögenhetsskatt. Dæremot skall hænsyn tas till sèdan inkomst eller förmögenhet som enligt dubbelbeskattningsavtal =skall =vara =helt =eller =delvis =undantagen =frèn beskattning i Sverige.

Særskild =uppgiftsskyldighet =för YLVVDVWLIWHOVHUochI|UHQLQJDU

Særskild =uppgiftsskyldighet =för YLVVD VWLIWHOVHU I|UHQLQJDU och

trossamfund

26

Stiftelse =eller =förening, VRP lU

KHOW HOOHU GHOYLV frikallad IUnQ

Stiftelser, föreningar eller registrerade =trossamfund VRP lU

42

skattskyldighet, =skall =i =fall =som anges nedan læmna særskild uppgift om inkomst och förmögenhet, som inte skall tas upp till beskattning.

KHOW HOOHU GHOYLV frikallade IUnQ skattskyldighet, =skall =i =fall =som anges nedan læmna særskild uppgift om inkomst och förmögenhet, som inte skall tas upp till beskattning.

Uppgiftsskyldighet har

1. personalstiftelse =som =avses =i =lagen =(1967:531) =om =tryggande =av pensionsutfæstelse =m.m. =med =ændamèl =uteslutande =att =læmna =understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall samt stiftelse som bildats enligt avtal =mellan =organisationer =av =arbetsgivare =och =arbetstagare =med ændamèl =som =anges =i =7 = =4 =mom. =lagen =(1947:576) =om =statlig inkomstskatt,

2. stiftelse som har till huvudsakligt ændamèl att under samverkan med militær eller annan myndighet stærka rikets försvar,

3. stiftelse som har till huvudsakligt ændamèl att, utan begrænsning till en =viss =familj, =vissa =familjer =eller =bestæmda =personer, =fræmja =vèrd =och uppfostran =av =barn =eller =læmna =understöd =till =undervisning =eller utbildning = =eller =utöva =hjælpverksamhet =bland =behövande =eller =fræmja vetenskaplig forskning eller nordiskt samarbete,

4. förening =som =avses =i =7 5 mom. lagen om statlig inkomstskatt.

4. förening

och registrerat

trossamfund =VRP DYVHV L  

mom. lagen om statlig inkomstskatt.

Særskild =uppgift =læmnas =pè =blankett =enligt =faststællt =formulær. Blanketten =eller =bilaga =till =denna =skall =ta =upp =inkomster =och =utgifter under =rækenskapsèr =som =gètt =till =ænda =nærmast =före =taxeringsèret, =samt tillgèngar =och =skulder =vid =rækenskapsèrets början och slut. Vidare skall upplysning læmnas om de omstændigheter som anses motivera frikallelse frèn skattskyldighet.

Særskild uppgift læmnas varje èr senast den 31 mars i den ordning som anges i 29 i frèga om sjælvdeklaration, om inte skattemyndigheten efter framstællning =medgett =befrielse =för =viss =tid =frèn =næmnda =skyldighet. Sèdant medgivande fèr èterkallas.

Stiftelse =eller =förening VRP lU skyldig DWW OlPQD VMlOYGHNODUDWLRQ

skall =foga =den =særskilda =uppgiften till deklarationen.

Stiftelser, föreningar eller registrerade =trossamfund =VRP lU skyldigaDWWOlPQDVMlOYGHNODUDWLRQ

skall =foga =den =særskilda =uppgiften till deklarationen.

6WLIWHOVHQ eller I|UHQLQJHQ VNDOO efter förelæggande av skattemyndigheten =meddela =de ytterligare =upplysningar =som =kan behövas =för =att bedöma stiftelsens

ellerI|UHQLQJHQVVNDWWVN\OGLJKHW

6WLIWHOVHQ, I|UHQLQJHQ eller =det

registrerade =trossamfundet =VNDOO

efter förelæggande av skattemyndigheten =meddela =de ytterligare =upplysningar =som =kan EHK|YDVI|UDWWEHG|PDVWLIWHOVHQV, I|UHQLQJHQV eller =trossamfundets skattskyldighet.

43

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001 och tillæmpas första gèngen sèvitt avser 2 kap. 8 första stycket 2 samt 26 vid 2001 èrs taxering och i övrigt vid 2002 èrs taxering.

44

2.14 Förslag till lag om ændring i lagen (1999:1240) om ændring i kupongskattelagen (1970:624)

Hærigenom föreskrivs i frèga om kupongskattelagen (1970:624)

dels DWW  L VWlOOHW I|U GHVV O\GHOVH HQOLJW ODJHQ  RP

ændring i næmnda lag skall ha följande lydelse,

delsDWWGHWLODJHQRPlQGULQJLQlPQGDODJVNDOOLQI|UDV

en övergèngsbestæmmelse av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27

Har =i =annat =fall =æn =som =avses =i =9 =eller =16 = =kupongskatt =innehèllits fastæn =skattskyldighet =ej =förelegat eller har kupongskatt innehèllits med högre =belopp =æn =vad =som =skall =erlæggas =enligt =avtal =för =undvikande =av dubbelbeskattning, har den utdelningsberættigade rætt till èterbetalning av vad som innehèllits för mycket.

Rætt =till =èterbetalning =föreligger æven =om =aktie =förlorat =sitt =værde till =följd =av =att =bolaget =upplösts JHQRP OLNYLGDWLRQ eller =genom

fusion =enligt =14 =kap. =1 = aktiebolagslagen (1975:1385) eller 11 kap. 1 bankaktiebolagslagen =(1987:618) och =upplösning =skett LQRP ett nU

efter det att sèdan utbetalning som avses =i =2 = =andra =stycket =blivit tillgænglig för lyftning. Underlaget för =kupongskatt =skall =i =sèdant =fall beræknas pè ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen =till =aktieægaren =och GHQQHV =DQVNDIIQLQJVNRVWQDG I|U aktierna.

Rætt =till =èterbetalning =föreligger æven =om =aktie =förlorat =sitt =værde till =följd =av =att =bolaget =upplösts JHQRP OLNYLGDWLRQ LQRP =tvè =nU efter det att sèdan utbetalning som avses =i =2 = =andra =stycket =blivit tillgænglig för lyftning. Underlaget för =kupongskatt =skall =i =sèdant =fall beræknas pè ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen =till =aktieægaren =och GHQQHV =DQVNDIIQLQJVNRVWQDG I|U DNWLHUQD Har =aktierna =förværvats

som =fusionsvederlag =skall =som anskaffningskostnad =för =aktierna anses =den =anskaffningskostnad som aktieægaren hade för aktierna i det övertagna aktiebolaget.

Ansökan =om =èterbetalning =skall =göras =skriftligen =hos =beskattningsmyndigheten senast vid utgèngen av femte kalenderèret efter utdelningstillfællet.

Vid ansökningshandlingen skall fogas intyg eller annan utredning om att =kupongskatt innehèllits för sökanden liksom utredning till styrkande av att skattskyldighet ej föreligger för honom.

Beslut =rörande =èterbetalning =fèr =anstè =intill =dess =frèga =om =skatt-VN\OGLJKHW I|U XWGHOQLQJHQ HQOLJW LQNRPVWVNDWWHODJHQ slutligen prövats.

Föreligger =de =förutsættningar =för =èterbetalning =som =anges =i =första stycket =först =sedan =lænsrætt, =kammarrætt =eller =Regeringsrætten =meddelat beslut angèende utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsberættigad èsatts =eftertaxering =för =detsamma, =kan =ansökan =om =èterbetalning =göras hos =beskattningsmyndigheten =senast =inom =ett =èr =efter =det =beslutet meddelades eller eftertaxeringen skedde.

45

Ür den som har rætt till èterbetalning av kupongskatt skyldig att betala skatt =enligt =denna =lag =eller =skattebetalningslagen =(1997:483), =gæller 18 kap. skattebetalningslagen i tillæmpliga delar.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 januari =2001. =Üldre =bestæmmelser gæller =i =frèga =om =utdelning =som skett före ikrafttrædandet.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 januari =2001. =Üldre =bestæmmelser gæller =i =frèga =om =utdelning =som VNHWW I|UH LNUDIWWUlGDQGHW 27 =

andra =stycket =tillæmpas =pè utbetalningar =som =skett =efter =den 10 mars 2000 och pè likvidationer som pèbörjats före næmnda datum men =som =inte =avslutats =vid =den tidpunkten.

46

2.15 Förslag till lag om ændring i lagen (1972:266) om skatt pè annonser och reklam

Hærigenom föreskrivs att 26 lagen (1972:266) om skatt pè annonser och reklam skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26Införs till landetIUnQWUHGMHODQG

DQQRQVEODG VRP KDU utgivits L sèdant =land =skall =reklamskatt betalas =till =Tullverket. =Dærvid gæller =tullagen =(0000:000) =och =9 kap. =4 = =lagen =(1984:151) =om punktskatter och prisregleringsavgifter.

5HNODPVNDWW YLG införsel XWJnU med 11 procent av beskattningsværdet. Som beskattningsværde =anses =varans værde =beræknat =enligt =artikel =29 =i rèdets =förordning =(EEG) =nr 2913/92 =av =den =12 =oktober =1992 om inrættandet av en tullkodex för gemenskapen.

Skyldig =att =betala =UHNODPVNDWW för =import =IUnQ WUHGMH ODQG =av

DQQRQVEODG =som =KDU =getts =ut =L VnGDQW ODQG ær =den =som =med

anledning =av =importen =ær =skyldig att =betala =tull =för =annonsbladen eller =skulle =ha =varit =skyldig =att göra detta om annonsbladen hade varit tullbelagda.

För =den =som =ær =skattskyldig enligt =första =stycket =intræder skattskyldigheten =vid =den =tidpunkt dè skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen =intræder =eller skulle =ha =intrætt =om =skyldighet =att betala tull förelegat.

Skatt =enligt =första =stycket VNDOO

betalas =till =Tullverket. =Dærvid gæller =tullagen =(0000:000) =och =9 kap. =4 = =lagen =(1984:151) =om punktskatter och prisregleringsavgifter.

5HNODPVNDWW YLG import XWJnU med 11 procent av beskattningsværdet. Som beskattningsværde =anses =varans værde =beræknat =enligt =artikel =29 =i rèdets =förordning =(EEG) =nr 2913/92 =av =den =12 =oktober =1992 om inrættandet av en tullkodex för gemenskapen.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001. =Üldre =föreskrifter =gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.Lydelse enligt prop. 2000/01:126

47

3 Ürendet och dess beredning

Förmögenhetsskatt

I budgetpropositionen för 2001 meddelades att regeringen hade för avsikt att =under =hösten =èterkomma =till =riksdagen =med =ett =lagförslag =om =höjda fribelopp =vid =förmögenhetsbeskattningen. =I =det =följande =læmnas =förslag till sèdana höjningar i enlighet med vad som dær angavs. Lagförslaget har under hand beretts med Riksskatteverket.

Skyldighet att betala punkt- och merværdesskatt vid import

Inom Finansdepartementet har det uppmærksammats att bestæmmelserna om =vem =som =ær =skattskyldig =för =import =enligt =lagen =(1994:1563) =om tobaksskatt, =lagen =(1994:1564) =om =alkoholskatt =och =lagen =(1994:1776) om =skatt =pè =energi =skiljer =sig =frèn =vad =som =gæller =i =frèga =om skattskyldighet =vid =import =enligt =merværdesskattelagen =(1994:200). Dessutom =har =det =uppmærksammats =att =reglerna =om =skattskyldighet =för införsel =av =varor =frèn =omrèden =utanför =EG:s =skatteomrède =i =næmnda punktskattelagar =och =merværdesskattelagen =ær =olika =beroende =pè =om omrèdet ligger utanför eller inom EG:s tullomrède.

Mot =bakgrund =av =ovan =angivna =förhèllanden =har =en =promemoria utarbetats inom Finansdepartementet. I promemorian föreslès att reglerna om =skattskyldighet =för =import =i lagarna om skatt pè tobak, alkohol och energi =anpassas =till =vad =som =gæller =enligt =merværdesskattelagen =och tullagstiftningen =i =frèga =om =vem =som =ær =skattskyldig =och =nær skattskyldigheten =intræder. =Vidare =föreslès =att =skyldigheten =att =betala punkt- =och =merværdesskatt =vid =införsel =av =varor =frèn =omrèden =utanför EG:s skatteomrède skall vara densamma, oavsett om omrèdet ligger inom HOOHUXWDQI|U(*VWXOORPUnGH3URPHPRULDQVODJI|UVODJILQQVLbilaga 1 Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över UHPLVVLQVWDQVHUQD ILQQV L bilaga =2 (Q VDPPDQVWlOOQLQJ DY remissyttrandena finns tillgænglig i Finansdepartementet (Fi2000/2810).

Regeringen avser nu att ta upp promemorians förslag.

Avvattning av avfall m.m.

Lagen (1999:673) om skatt pè avfall trædde i kraft den 1 januari 2000.

Svenska =Renhèllningsverksföreningen, =Tekniska =Verken =i =Linköping AB =och =Trestadsregionens =Avfallsaktiebolag =har =i =skrivelser =till Finansdepartementet pèpekat olægenheter som skatten medför vad gæller behandling av flytande avfall och har yrkat att undantag frèn skatten skall ges =för =vissa =former =av =avvattning =och =rening =av =sèdant =avfall =(dnr Fi1999/3670).

Svenska =Vatten- =och =Avloppsverksföreningen =har =framfört =önskemèl om ændringar i lagen om skatt pè avfall (dnr Fi1999/4791). Föreningen har yrkat att skatt inte skall tas ut vare sig pè avloppsslam som ær under behandling =eller =pè =vattenverksslam. =I =de =fall =skatt =skall =tas =ut bör den baseras pè mængden torrsubstans. Karlshamns kommun har i en skrivelse

48

pèpekat att vissa slamtorkbæddar inte bör omfattas av avfallsskatten (dnr Fi2000/1708).

Gislaveds, =Vaggeryds =och =Værnamo =kommuner =har =i =en =skrivelse =till Miljödepartementet =pètalat =problem =som =skatten =medför =för =behandling av slam i vassbæddar (dnr M1999/5276). Væstmanlands avfallsaktiebolag och Nordvæstra Skènes Renhèllningsaktiebolag har i skrivelser beskrivit de konkurrensproblem som uppstèr vid rening av flytande avfall som sker pè skattepliktiga anlæggningar (dnr M1999/4814 och M1999/5126).

Üven =Naturvèrdsverket =har =i =skrivelser =till =Finansdepartementet uppmærksammat vissa av dessa problem och har föreslagit ændringar (dnr Fi2000/516 och Fi2000/2008).

Ovanstèende =frègor =om =ændringar =i =lagen =om =skatt =pè =avfall =har behandlats =i =en =departementspromemoria. =Denna =har =remissbehandlats RFK SURPHPRULDQV ODJI|UVODJ ILQQV L bilaga =3 (Q I|UWHFNQLQJ |YHU UHPLVVLQVWDQVHUQD ILQQV L bilaga =4 (Q VDPPDQVWlOOQLQJ |YHU remissyttrandena =finns =tillgænglig =i =Finansdepartementet =(dnr Fi2000/2431).

Regeringen avser nu att ta upp promemorians förslag.

Trafikbeskattning

I =Europaparlamentets =och =rèdets =direktiv =1999/62/EG =av =den =17 =juni 1999 =om =avgifter =pè =tunga =godsfordon =för =anvændning =av =vissa infrastrukturer (EGT nr. L 187, 20.07.1999 s. 42, Celex 31999L0062) har beslutats om nya avgiftssatser för vægavgift efter vilka krav pè utslæpp av föroreningar =som =ett =fordons =motor =uppfyller. =Regeringen =har =i =en gemensam =förklaring, =som =antogs =vid =Europeiska =unionens =2142 rèdsmöte =den =30 =november =och =1 december =1998, =tillsammans =med regeringarna =i =Belgien, =Danmark, =Luxemburg, =Nederlænderna =och Tyskland, uttryckt avsikten att anpassa de gemensamma vægavgifterna till de =maximiskattesatser =som =faststælls =i =artikel =7.7 =och =i =bilaga =II =till direktivet. De næmnda lænderna har i ett protokoll (dnr Fi2000/106), som undertecknades =den =22 =mars =2000, =reglerat =de =avgiftssatser =som =skall gælla. =Regeringen =avser =nu =att =læmna =förslag =pè =utformningen =av =en differentiering =av =vægavgiften =i =enlighet =med =de =angivna förutsættningarna i protokollet och det bakomliggande EG-direktivet.

Trafikbeskattningsutredningen =har =haft =i =uppdrag =att =se =över =den samlade =vægtrafikbeskattningen. =Utredningen =har =i =sitt =slutbetænkande Bilen, miljön och sækerheten (SOU 1999:62) föreslagit bl.a. att befrielsen frèn =fordonsskatt =för =veteranfordon =bör =avskaffas =betræffande =lastbilar eftersom =skattebefrielsen =inte =ær =förenlig =med =direktiv =1999/62/EG. Enligt =utredningen =bör =veteranlastbilar =i =stællet =befrias =frèn =bède fordonsskatt och vægavgift under förutsættning att de anvænds av personer vars =huvudsakliga =sysselsættning =inte =ær =godstransporter =samt =att =de endast =tillfælligt =körs =pè =allmænna =vægar. =Betænkandet =har UHPLVVEHKDQGODWV(QI|UWHFNQLQJ|YHUUHPLVVLQVWDQVHUQDILQQVLbilaga 5. En =sammanstællning =av =remissyttrandena =finns =tillgænglig =i Finansdepartementet (dnr Fi1999/2011). Regeringen avser nu att ta upp betænkandets förslag i denna del.

49

Regeringen =har =i =budgetpropositionen =för =2001 =föreslagit =att =lagen (1978:69) =om =försæljningsskatt =pè =motorfordon =skall =upphævas. =Ett avskaffande av försæljningsskatten föranleder vissa följdændringar i andra författningar. =Regeringen =har =gett =Riksskatteverket =i =uppdrag =att, =i samrèd =med =Vægverket, =utreda =vilka =ètgærder =som =mèste =vidtas =i =bl.a. bilskrotningslagen =vid =ett =upphævande =av =lagen =om =försæljningsskatt =pè motorfordon =(Fi2000/2333). =Riksskatteverket =har =redovisat =uppdraget den =31 =augusti =2000. =De =i =uppdraget =redovisade =lagförslagen =finns =i

bilaga 71DWXUYnUGVYHUNHWKDUVHGDQWLGLJDUHKDIWLXSSGUDJDWWJ|UDHQ

översyn =av =bl.a. =bilskrotningslagen =och =föreslagit =vissa =ændringar =av uppbörden =för =skrotningsavgift =(M1999/4369/Kn). =Naturvèrdsverkets förslag har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns L bilaga =8 (Q VDPPDQVWlOOQLQJ DY UHPLVV\WWUDQGHQD ILQQV WLOOJlQJOLJ L Miljödepartementet. =Regeringen =föreslèr =mot =denna =bakgrund =vissa förændringar i bilskrotningslagen.

Förslaget om ændring i bilskrotningslagen har utarbetats i samrèd med Riksskatteverket och Vægverket.

Vissa arvsskattefrègor

Riksdagen =har =gett =regeringen =i =uppdrag =att =i =læmpligt =sammanhang =ta upp frègan om avdragsrætt vid arvsbeskattningen för kostnader för vèrd och =skötsel =av =gravplats =och =lægga =fram =ett =förslag =till =riksdagen =(bet. 1988/89:SkU22, =rskr. =1988/89:158). =Vidare =har =Villaægarnas Riksförbund =inkommit =med =en =skrivelse =angèende =avdragsrætt =vid arvsbeskattningen =för =fastighetsægares =boendekostnader. =Frègan =om avdragsrætt =vid =arvsbeskattningen =för =kostnad =för =vèrd =och =skötsel =av gravplats =och =vissa =nærliggande =frègor =har =beretts =inom Finansdepartementet. =En =promemoria =(Fi2000/1499) =har =utarbetats =och UHPLVVEHKDQGODWV(QI|UWHFNQLQJ|YHUUHPLVVLQVWDQVHUQDILQQVLbilaga 9. Promemorian och en sammanstællning av remissvaren finns tillgænglig i lagstiftningsærendet.

Lagrèdet

Regeringen =beslutade =den =28 =september =2000 =att =inhæmta =Lagrèdets \WWUDQGH |YHU GH ODJI|UVODJ VRP ILQQV L bilaga =10 /DJUnGHWV \WWUDQGH ILQQVLbilaga 11.

Regeringens lagförslag har med ett undantag utformats i enlighet med vad =Lagrèdet =förordat. =Vi =èterkommer =till =detta =och =Lagrèdets =övriga synpunkter =i =det =följande. =I =förhèllande =till =lagrèdsremissen =har =ocksè gjorts vissa ændringar i lagtexten av redaktionell karaktær.

De =förslag =som =inte =remitterats =ær =av =sèdan =lagteknisk =enkel beskaffenhet att Lagrèdets yttrande skulle sakna betydelse.

50

4 Höjda fribelopp vid förmögenhetsbeskattningen

Regeringens =förslag: =Som =en =följd =av =att =taxeringsværdena =för fastigheter =èterstælls =höjs =fribeloppet =för =uttag =av =förmögenhetsskatt frèn =och =med =2002 =èrs =taxering =frèn =900 =000 =kronor =till =1 =000 =000 kronor för ensamstèende och till 1 500 000 kronor för sambeskattade par.

Skælen för regeringens förslag: Förmögenhetsskatt utgèr pè den del av =den =skattepliktiga =förmögenheten =som =överstiger =ett =fribelopp. =För fysisk =person, =dödsbo, =familjestiftelse =samt =i =de =fall =dè =sambeskattning skall ske, uppgèr fribeloppet till 900 000 kronor. Vid berækningen av den skattepliktiga =förmögenheten =skall =fastighet =i =Sverige =tas =upp =till taxeringsværdet. =Som =redogjorts =för =i =budgetpropositionen =för =2001 medför =en =ètergèng =till =det =èrliga =omrækningsförfarandet =i fastighetstaxeringen att taxeringsværdena inför 2002 èrs taxering kommer att =höjas =för =de =flesta =fastigheter. =Med =ett =oförændrat =fribelopp =innebær detta =att =ett =större =antal =enskilda =æn =tidigare =kommer =att =ha =en beskattningsbar =förmögenhet =och =dærmed =bli =skyldiga =att =betala förmögenhetsskatt.

För =att =begrænsa =effekten =av =de =èterstællda =taxeringsværdena =bör förændringar =genomföras =betræffande =fribeloppet =i =förmögenhetsskatten. Utgèngspunkten =bör =vara =att =antalet =skattskyldiga =begrænsas. =Sedan =èr 1997 har antalet personer som betalar förmögenhetsskatt ökat kraftigt, i huvudsak som en följd av værdeuppgèngen pè olika slags tillgèngar. Ýr 1997 =uppgick =antalet =skattskyldiga =till =förmögenhetsskatt =till =omkring 580 =000 =personer. =Utifrèn =befintlig =statistik =avseende =hushèllens förmögenhetsförhèllanden =èr =1997 =som =skrivits =fram =till =èr =2000 =pè grundval =av =den =faktiska =værdeutvecklingen =för =olika =tillgèngsslag, =kan antalet skattskyldiga èr 2000 beræknas uppgè till 770 000 personer. Vid en =ytterligare =framskrivning =till =èr =2001 =beræknas =antalet =skattskyldiga vid oförændrade regler öka till omkring 970 000 personer, huvudsakligen till =följd =av =de =èterstællda =taxeringsværdena. =Det =bör =pèpekas =att =dessa uppgifter sannolikt innebær en viss underskattning av ökningen i antalet skattskyldiga =som =ær =att =vænta =till =följd =av =stigande =tillgèngsværden. Skælet ær att rapporteringen av förmögenhetsinnehav sannolikt ær mycket ofullstændig =för =hushèll =för =vilka =den =totala =förmögenheten =èr =1997 understeg fribeloppet.

För =att =begrænsa =den =trendmæssiga =ökningen =i =antalet =skattskyldiga finns det enligt regeringens bedömning skæl att justera fribeloppet. Mot bakgrund =av =de =principiella =invændningar =som =utifrèn =bl.a. jæmstælldhetssynpunkt =kan =riktas =mot =sambeskattningen =skulle justeringen =kunna =ske =i =form =av =slopad =sambeskattning. =Mot =en =sèdan ètgærd =kan =dock =anföras =att =det =skapar =incitament =till =omfördelning =av förmögenheter =inom =hushèllen =av =skatteplaneringsskæl. =Dærtill =kommer att =en =sèdan =ètgærd =inte =skulle =innebæra =nègon =lindring =alls =för ensamstèende. =Mot =denna =bakgrund =förslèr =regeringen =att =fribeloppet höjs till 1 000 000 kronor för fysisk person, dödsbo och familjestiftelse

51

samt =till =1 =500 =000 =kronor =för =sambeskattade =par. =Dessa =förændringar beræknas =begrænsa =antalet =skattskyldiga =till =förmögenhetsskatt =till omkring 570 000 personer èr 2001.

5 Skyldighet att betala punkt- och merværdesskatt vid import

Regeringens =förslag: =Reglerna =om =skattskyldighet =för =import =i lagarna =om skatt pè tobak, alkohol och energi anpassas till vad som gæller enligt merværdesskattelagen i frèga om vem som ær skattskyldig och nær skattskyldigheten intræder. Skyldigheten att betala punkt- och merværdesskatt =vid =införsel =av =varor =frèn =omrèden =utanför =EG:s skatteomrède =skall =vara =densamma, =oavsett =om =omrèdet =ligger =inom eller utanför EG:s tullomrède.

Promemorians förslag: Stæmmer överens med regeringens i frèga om syfte och innehèll men inte i frèga om lagstiftningsteknik.

Remissinstanserna: Tillstyrker eller har inget att erinra mot förslaget.

Tullverket IUDPI|UGRFNLQYlQGQLQJDUPRWGHQODJWHNQLVNDO|VQLQJHQYDG

gæller förslaget att skyldigheten att betala punkt- och merværdesskatt vid införsel =av =varor =frèn =omrèden =utanför =EG:s =skatteomrède =skall =vara densamma, =oavsett =om =omrèdet =ligger =inom =eller =utanför =EG:s tullomrède.

Bakgrunden =till =regeringens =förslag: =Enligt =lagen =om =tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt pè energi (punktskattelagarna) skall =skatt =betalas =för =varor =eller =brænsle =som =importeras =till =Sverige. Skattskyldig ær den som importerar varorna eller brænslet.

Enligt =10 = =tullagen =(1994:1550) =ær =den =som =ær =skyldig =att =betala import- eller exporttull för en vara, eller skulle ha varit det om varan varit tullbelagd =(den =tullskyldige), =skyldig =att =betala =annan =skatt =eller =avgift som skall tas ut för varan vid import eller export. Skatt och avgift skall faststællas =och =betalas =i =den =ordning =som =gæller =för =tull. =I =prop. 1999/2000:126 =föreslèr =regeringen =en =ny =tullag. =Enligt =förslaget =ersætts begreppet =´tullskyldig´ =med =´gældenær, =eller =den =som =skulle =ha =varit gældenær =om =varan =varit =tullbelagd´. =Den =nya =tullagen =föreslès =træda =i kraft den 1 januari 2001.

Vem =som =ær =skattskyldig =för =import =regleras =alltsè =bède =i punktskattelagarna =och =i =tullagen. =Det =bör =dock =noteras =att bestæmmelserna har olika lydelser.

Nær =skattepliktiga =varor =eller =brænslen =importeras =frèn =tredje =land =av nègon =som =inte =ær =upplagshavare =eller, =sèvitt =gæller =tobaks- =och alkoholskatt, registrerad varumottagare skall skatt betalas till Tullverket. Vid =sèdan =import =tillæmpas =tullagen =(19 = =lagen =om =tobaksskatt, =18 = lagen om alkoholskatt och 6 kap. 1 lagen om skatt pè energi).

Nègon særskild regel för nær skattskyldigheten intræder för den som inte ær =upplagshavare =eller =registrerad =varumottagare =finns =inte =i punktskattelagarna.

52

För =registrerade =varumottagare =pè =tobaks- =och =alkoholskatteomrèdet innebær import inte i sig att skattskyldigheten intræder. I stællet intræder skattskyldigheten =nær han tar emot varorna (20 första stycket 2 lagen om =tobaksskatt =och =19 = =första =stycket =2 =lagen =om = =alkoholskatt). Redovisningen =av =skatten =sker =enligt =reglerna =i =lagen =(1984:151) =om punktskatter =och =prisregleringsavgifter =(LPP). =Upplagshavare =skall =inte heller =betala =skatt =till =Tullverket =vid =import. =Om =varorna =efter =att =de importerats förs till upplagshavarens skatteupplag kan varorna lagras dær utan att nègon skattskyldighet uppkommer (19 lagen om alkoholskatt, 20 lagen om tobaksskatt och 5 kap. 1 lagen om skatt pè energi).

Enligt =merværdesskattelagen =(ML) =skall =merværdesskatt =betalas =vid import =av =skattepliktiga =varor. =Skyldig =att =betala =merværdesskatt =för import ær den som ær skyldig att betala skatt enligt 10 tullagen för den importerade =varan =(se =1 =kap. =2 = =ML). =Enligt =1 =kap. =5 = =ML =intræder skattskyldigheten vid den tidpunkt dè varan enligt tullagen skall anmælas för förtullning eller nær införsel skall anmælas med stöd av 9 tullagen. I prop. 1999/2000:126 En ny tullag föreslès ± utan att nègon ændring i sak ær avsedd ± att bestæmmelsen formuleras sè att skattskyldigheten intræder vid =den =tidpunkt =dè =varan =enligt =tullagstiftningen =skall =deklareras =för övergèng till fri omsættning eller nær införseln skall anmælas med stöd av 3 kap. 3 i den nya tullagen.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Bestæmmelserna =om =vem =som =ær skattskyldig för import i punktskattelagarna skiljer sig frèn motsvarande bestæmmelser =i =ML. =I =punktskattelagarna =föreskrivs =att =den =som importerar varan eller brænslet skall betala skatten. I ML görs i stællet en direkt =hænvisning =till =tullagen. =Av =denna =hænvisning =följer =att merværdesskatt =betalas =av =den =som =ær =skyldig =att =betala =importtull =för varan =eller =skulle =ha =varit =det =om =varan =varit =tullbelagd, =den =s.k. gældenæren. Vem som ær gældenær regleras i artiklarna 201±216 i rèdets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrættandet av en =tullkodex =för =gemenskapen, =den =s.k. =tullkodexen =(EGT =nr =L =302, 19.10.1992 s. 1, Celex 31992R2913). Begreppet ´gældenær´ omfattar vid olaglig =införsel =och =olagligt =undandragande =frèn =tullövervakning =inte bara =den =som =förde =in =eller =undandrog =varorna =utan =æven =den =som medverkade till införseln och undandragandet och den som tog befattning med =varorna. =För =att =den =som =medverkat =eller =tagit =befattning =med varorna skall anses som tullskyldig krævs dock att han var medveten om eller =rimligen =borde =ha =varit =medveten =om =att =införseln =eller undandragandet =var =olagligt. =Liknande =regler =finns =för =fall =dè =varor anvænds eller förbrukas i strid mot gællande regler i frizon eller frilager. Om flera personer ær gældenærer i frèga om en och samma tullskuld skall de solidariskt ansvara för denna skuld.

Uttrycket =´den =som =importerar =skattepliktiga =varor´, =som =anvænds =i punktskattelagarna, =kan =inte =anses =omfatta =den =som =efter =en =olaglig införsel eller ett olagligt undandragande tagit befattning med varorna och inte =heller =den =som =i =strid =med =gællande =regler =anvænt =eller =förbrukat varor i en frizon eller ett frilager. Det kan alltsè konstateras att ´gældenær´ ær ett vidare uttryck æn ´den som importerar skattepliktiga varor´.

Att =reglerna =om =vem =som =ær =skattskyldig =vid =import =i =ML =och punktskattelagarna =skiljer =sig =èt =kan =i =vissa =fall =leda =till =att =nègon =blir

53

skyldig =att =betala =merværdesskatt =men =inte =punktskatt. =Detta =fèr =anses som mindre læmpligt. Ett annat problem med nuvarande ordning ær att det i bède punktskattelagarna och tullagen regleras vem som ær skattskyldig för import. Denna dubbelreglering kan leda till tolkningsproblem. Sett i det perspektivet ær regleringen i ML att föredra, dvs. att skyldig att betala merværdesskatt =ær =den =som =enligt =tullagstiftningen =ær =skyldig =att =betala tull för varorna eller skulle ha varit det om varorna hade varit tullbelagda.

Enligt artikel 5 i rèdets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmænna =regler =för =punktskattepliktiga =varor och om innehav, flyttning och övervakning av sèdana varor (EGT nr L 076, 23.3.1992 s. 1, Celex 392L0012), det s.k. cirkulationsdirektivet, skall punktskattepliktiga varor belæggas =med =punktskatt =vid =den =tidpunkt =dè =de =importeras =till =EG:s skatteomrède. =Av =artikel =6 =följer =att =skyldigheten =att =betala =punktskatt intræder =nær =varorna =importeras, =sè =vida =inte =varorna =omfattas =av uppskovsregler. =I =anslutning =till =artikel =6 =har =rèdet =och =kommissionen slagit fast att det enligt cirkulationsdirektivet inte ær nödvændigt att, nær skattskyldigheten =intræder, =i =artikel =6 =definiera =den =skattskyldige. Bestæmmelserna om import i cirkulationsdirektivet hindrar alltsè inte att regleringen i punktskattelagarna av vem som skall betala skatt för import anpassas till regleringen i ML.

Mot =bakgrund =av =ovan =angivna =förhèllanden =föreslès att reglerna om vem som ær skattskyldig för import i punktskattelagarna anpassas till vad som gæller enligt ML. Det innebær att huvudregeln skall vara att skatten skall betalas av den som enligt tullagstiftningen ær skyldig att betala tull för varorna eller skulle ha varit det om varorna hade varit tullbelagda. I HQOLJKHWPHGYDGLagrèdet I|URUGDWE|UIUnJDQRPYHPVRPlUVN\OGLJDWW betala skatt för import ges en sjælvstændig reglering i punktskattelagarna och ML. Den teknik som anvænds i ML med en hænvisning till tullagen bör =dærför =inte =anvændas =utan =i =stællet =bör =materiellt =sjælvstændiga bestæmmelser =införas =i =respektive =skattelag. =De =materiella bestæmmelserna om vem som skall betala skatt med anledning av import flyttas alltsè över till punktskattelagarna och ML.

Som redogjorts för ovan finns det i punktskattelagarna inga regler om nær skattskyldigheten intræder vid import av annan æn upplagshavare eller registrerad =varumottagare. =Denna =frèga =förutsætts =i =stællet =regleras =i tullagen. =Förslaget =till =ny =tullag =i =prop. =1999/2000:126 =innehèller =dock ingen uttrycklig bestæmmelse om nær skyldigheten att betala importskatt intræder. Enligt ML intræder skattskyldigheten vid den tidpunkt dè varan skall anmælas för förtullning eller nær införsel skall anmælas med stöd av 9 tullagen. Üven hær bygger alltsè ML pè tullagstiftningen, sè till vida att =reglerna =om =skattskyldighetens =intræde =för =import =hænvisar =till tullagstiftningens =regler =om =nær =skyldigheten =att =betala =tull =intræder. Motsvarande lösning bör væljas för punktskatterna. Det föreslès dærför att i de fall punktskatt skall betalas till Tullverket intræder skattskyldigheten vid =den =tidpunkt =dè =skyldigheten =att =betala =tull =intræder =enligt tullagstiftningen =eller =skulle =ha =intrætt =om =skyldighet =att =betala =tull förelegat.

I =punktskattesammanhang =förstès =med =tredje =land =omrèden =utanför EG:s skatteomrède. Nær det gæller punktskatt behandlas alltsè varor som förs =in =frèn =ett =omrède =som =ligger =inom =EG:s =tullomrède, =men =utanför

54

skatteomrèdet, pè samma sætt som varor som förs in frèn ett omrède som ligger utanför tullomrèdet, dvs. i bèda fallen ær det frèga om import (se t.ex. 1 lagen om alkoholskatt). Detsamma gæller merværdesskatt (se 1 kap. 10 a och 2 kap. 1 a ML).

Bestæmmelserna om importskatt i nya tullagen skiljer dock pè införsel av =varor =frèn =omrèden =som =ligger =inom =tullomrèdet =men =utanför skatteomrèdet, =och =införsel =av =varor =frèn =omrèden =utanför =tullomrèdet. Enligt 3 kap. 3 nya tullagen skall den som till Sverige för in eller lèter föra =in =en =vara =frèn =ett =omrède som ligger inom EG:s tullomrède, men utanför EG:s skatteomrède, anmæla detta till Tullverket. Den som læmnar en sèdan anmælan eller borde ha læmnat en anmælan ær enligt 5 kap. 11 andra stycket nya tullagen skyldig att betala annan skatt æn tull som skall tas ut för varan pè grund av införseln. Nær det gæller införsel av varor frèn omrèden utanför tullomrèdet skall importskatt dock betalas av den som enligt =tullkodexen =ær =gældenær. =Dessa =skillnader =innebær =att =kretsen möjliga =skattskyldiga =ær =betydligt =vidare =vid =införsel =frèn =ett =omrède utanför tullomrèdet æn vid införsel frèn ett omrède inom tullomrèdet men utanför skatteomrèdet.

Det =ær =önskvært =att =skattskyldigheten =vid =införsel =av =varor =frèn omrèden utanför EG:s skatteomrède ær densamma, oavsett om ett sèdant omrède ligger inom eller utanför EG:s tullomrède. En sèdan reglering har den fördelen att samtliga de situationer som enligt punktskattelagarna och ML skall betraktas som import behandlas pè samma sætt. För att uppnè detta =föreslès =att =skyldig =att =betala =skatt =vid =införsel =frèn omrèden som ligger inom tullomrèdet men utanför skatteomrèdet ær den som skulle ha varit gældenær om varan hade varit tullbelagd och förts in frèn ett omrède VRPOLJJHUXWDQI|UWXOORPUnGHW,HQOLJKHWPHGYDGLagrèdetI|URUGDWE|U bestæmmelser =hærom =ges =i =punktskattelagarna =och =ML. =Samtidigt =som kretsen =av =möjliga =skattskyldiga =utvidgas =för =import frèn omrèden som ligger =inom =tullomrèdet =men =utanför =skatteomrèdet =flyttas =alltsè =de materiella =bestæmmelserna =över =frèn =tullagen =till =skattelagarna. =Genom ændringarna kommer tullkodexens bestæmmelser om vem som ær gældenær æven =att =bli =tillæmpliga =pè =införsel =frèn =omrèden =som =ligger =inom tullomrèdet men utanför skatteomrèdet.

Förslagen =föranleder =ændringar =i =9, =9 =b, =20, =22, =38-40 = =lagen =om tobaksskatt, 8, 8 b, 19 och 21 lagen om alkoholskatt, 4 kap. 1 och 12 samt 5 kap. 2, 3 och 5 lagen om skatt pè energi, 1 kap. 2 och 5 merværdesskattelagen =och =5 =kap. =11 = =samt =9 =kap. =3 =och =6 = =nya tullagen. Dessutom införs tvè nya paragrafer i lagen om tobaksskatt, 9 c och =38 =a =, =en =ny =paragraf =i =lagen =om =alkoholskatt, =8 c , =och =tvè =nya paragrafer i lagen om skatt pè energi, 4 kap. 1 b och 12 a . Ündringarna föreslès træda i kraft den 1 januari 2001.

55

6 Olika avfallsskattefrègor

6.1 Generella undantag för behandling av avloppsslam, vissa behandlingsmetoder m.m.

Regeringens =bedömning: =Nègon =möjlighet =bör =inte =ges =för regeringen =eller =enskild =myndighet =att =bevilja =skattefrihet =i =form =av dispenser i særskilda fall för vissa typer av behandlingsmetoder. Nègot generellt undantag för avloppsslam som ær under behandling bör inte införas. Inte heller bör skatten baseras pè torrsubstanshalten.

Promemorians =bedömning: =Frègan =om =dispenser =i =særskilda =fall behandlas =inte =i =promemorian. =I =övrigt =stæmmer =promemorians bedömning överens med regeringens bedömning.

Remissinstanserna: I syfte att skapa ett administrativt enklare system samtidigt =som =framtida =teknikutveckling =inte =hæmmas =föreslèr

Karlshamns =kommun RFK Svenska =Vatten- =och =Avloppsverksföreningen

att generella regler om skattefrihet för vissa typer av behandlingsmetoder bör införas i lagen. Karlshamns kommuns förslag ær en generell regel om att =Naturvèrdsverket =skall =ges =rætt =att =föreskriva =om =skattefrihet =för ytterligare behandlingsmetoder æn sèdana som i dag ær skattefria genom uttrycklig =lagreglering. =Svenska =Vatten- =och =Avloppsverksföreningen anser att undantag bör ges för avfall som behandlas pè sætt som, under en behandlingstid om maximalt 15 èr, leder till minst 90 % avvattning eller att organisk substans bryts ner till minst 40 %. Vidare anser föreningen att =regeringen =ocksè =bör =ges =rætt =att =i =særskilda =fall =föreskriva =om skattefrihet =i =andra =fall, =dær =de =nyss =næmnda =kraven =inte =ær =uppfyllda. bYHQRagn-Sells ABPHQDUDWWDYIDOOVVNDWWHODJHQE|UXWIRUPDVVnDWWGHW inte =skall =vara =nödvændigt =att =varje =ny =behandlingsmetod, =som =bör omfattas =av =skattefrihet, =skall =understællas =regering =och =riksdag. =Vidare IUDPI|U Gislaveds =kommun |QVNHPnO RP DWW DOOW PDWHULDO VRP OlJJV L upplag =och =som =avses =att =èteranvændas, =t.ex. =slam, =asfalt, =betong =och byggnadsmaterial, skall befrias frèn avfallsskatt.

Skælen =för =regeringens =bedömning: =Sv=enska =Vatten- =och Avloppsverksföreningen =anser =att =skatt =inte =skall =utgè =för =avloppsslam som ær under behandling och föreslèr en maximal behandlingstid pè 15 èr. Föreningen anser vidare att om skatt skall tas ut skall den baseras pè mængden =torrsubstans. =Betræffande =behandlingsmetoder =har =man =bl.a. pekat =pè =möjligheten =att =tillverka =anlæggningsjord =genom =att =anlægga inarbetningsomrèden. Metoden gèr till sè att slam i större mængder sprids pè en jordareal varefter den plöjs. Detta upprepas under nègra èr varefter arealen =læmnas =orörd =tills =produkten =utnyttjas =som =anlæggningsjord. Föreningen anser vidare att ett mer flexibelt system för att undanta olika behandlingsmetoder ær nödvændigt för att inte hindra utvecklingen av nya och mer resurssnèla lösningar. Detta èstadkoms enligt föreningen genom att =avfall =undantas =frèn =skatt, =om =den =skattskyldige =visar =att =avfallet genomgèr =en =behandlingsmetod =som =uppfyller =vissa =generella funktionskrav som stællts upp i lagen. Genom att i lagen undanta avfall som behandlas pè sætt som, under en behandlingstid om maximalt 15 èr,

56

leder till minst 90 % avvattning eller att organisk substans bryts ner till minst 40 %, skapas enligt föreningen i princip ett generellt undantag för avloppsslam som ær under behandling.

Det ær för sèvæl de skattskyldiga som beskattningsmyndigheten viktigt att =lagstiftningen =innehèller =klara =och =enhetliga =regler =för =skattlæggningen. Som regeringen uttalat i prop. 1998/99:84 s. 46 bör redan av den anledningen =regler =om =dispensgivning =i =enskilda =fall =undvikas. =Vidare ankommer det pè riksdagen att genom lag meddela föreskrifter om skatt till staten. I den nyss næmnda propositionen anförde regeringen att regler om =skattebefrielse =för =enskilda =avfallsslag =ær =av =sèdan =viktig =materiell beskaffenhet =att =det =inte =i =skattelagen =bör =ges =möjlighet =för =regeringen eller enskild myndighet att bevilja dispenser i særskilda fall. Ingenting har framkommit =som =ger =regeringen =anledning =att =nu =göra =en =annan bedömning, =vare =sig =betræffande =skattebefrielse =för =enskilda =avfallsslag eller för avfall som genomgèr behandlingar som uppfyller vissa i lagen allmænt hèllna krav.

Üven i fortsættningen bör sèledes för skattefrihet enligt lagen om skatt pè =avfall =gælla =att =bestæmmelser =om =undantag =alternativt =avdragsrætt =i varje specifikt fall meddelas i lagen. För att skattefrihet skall medges för en =behandlingsmetod =bör =det =stè =klart =att =metoden =ær =bættre =æn deponering. =En =regel =som =i =mer =generella =ordalag =skulle =undanta behandling =av =ett =visst =avfallsslag =eller =vissa =behandlingsformer =som syftar =till =att =uppnè =vissa =allmænt =hèllna =resultat =bör =dærför =inte accepteras. =Betræffande =metoden =med =inarbetningsomrèden, =lær =den =för nærvarande inte finnas i praktisk tillæmpning och miljökonsekvenserna ær dèligt utredda.

Vad sedan avser beskattning baserat pè torrvikt har detta, som framgèr av =avsnitt =6.4, =inte =ansetts =acceptabelt, =varken =frèn =kontroll- =eller miljösynpunkt. Nègra nya omstændigheter, som gör att den bedömningen bör frèngès, har inte framkommit.

Betræffande frègan om skattefrihet för avfall som förs in till en avfallsanlæggning =i =syfte =att =èteranvændas, =framfördes =redan =i remissbehandlingen =av =det =utredningsförslag, =som =lèg =till =grund =för avfallsskattelagen, =sèdana =önskemèl. =Det =hævdades =dè =frèn =vissa remissinstanser =att =avfallsanlæggningar =dær =det =bedrivs =integrerad verksamhet =med =sèvæl =deponering =som =t.ex. =sortering =inför materialètervinning =och =liknande, =riskerade =att =drabbas =av konkurrensnackdelar =genom =den =nya =skattens =utformning. =Regeringen bedömde =dock =att =nettodeponimetoden =för =uttag =av =skatten, =i komplettering med uttrycklig skattebefrielse för vissa behandlingsformer och val av længre redovisningsperiod för avfallsskatten æn vad som gæller för =övriga =punktskatter, =var =tillfyllest =för =att =tillgodose =de =framförda önskemèlen (se prop. 1998/99:84 s. 37 och 41). Regeringen finner i dag inte skæl till annan bedömning.

57

6.2 Behandling i vassbæddar

Regeringens förslag: Avfallsskatt skall inte betalas för flytande avfall som förs till en vassbædd.

Promemorians förslag: Stæmmer i huvudsak överens med regeringens förslag.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Gislaveds kommun RFK Karlshamns =kommun anser =att =undantag =frèn =skatt =ocksè =bör =medges =för =avloppsslam =som behandlas =i =andra =typer =av =slambæddar =æn =vassbæddar. =Enligt kommunerna =bör =det =inte =göras =nègon skillnad i skattehænseende pè de bèda =metoderna =avvattning =av =avloppsslam =i =bæddar =genom =antingen inplanterad =vass =eller =utan =sèdan =inplantering, =eftersom =syftet =med =de bèda metoderna ær detsamma; næmligen att fè ett avvattnat och biologiskt nedbrutet =slam =som =pè =sikt =kan =anvændas =som =jordförbættringsmedel.

Svenska =Vatten- =och =Avloppsverksföreningen =GHODU NRPPXQHUQDV

synpunkter =och =anser =dærför =att =skattefrihet =bör =ges =generellt =för DYORSSVVODPVRPlUXQGHUEHKDQGOLQJMIURYDQXQGHUDYVQLWWgYULJD remissinstanser tillstyrker eller læmnar förslaget utan erinran.

Bakgrunden =till =regeringens =förslag: =Under =de =senaste =10-15 =èren har det, bland annat i Danmark och Tyskland, utvecklats en kemikaliefri biologisk =metod =för =att =avvattna =och =bryta =ned =vètslam =frèn avloppsreningsverk i vassbæddar. Metoden, som tar 10-12 èr och bedrivs i anslutning till reningsverk, ær ett alternativ till traditionell förtjockning, mekanisk =avvattning =och =torkning =av =slam. =Anvændningen =av =metoden ökar nu snabbt i Sverige, bl.a. för att den medför effektivare avvattning och =volymreduktion =æn =normal =mekanisk =avvattning. =Detta =förenklar æven rening av utgèende vatten frèn verket. Vidare ær metoden kostnads- och =energieffektiv =och =ger =tid =för =planering =av =framtida =slamhantering. Svenska =Vatten- =och =Avloppsverksföreningen =har =uppgivit =att =9 anlæggningar =med =vassbædd =ær =i =drift, =3 =ær =under =uppförande =och =30 anlæggningar =projekteras =eller =planeras. =Föreningen =har =ocksè =fètt indikationer pè att det finns ett stort antal smè anlæggningar som den inte har vetskap om.

Vassbæddarna =har =ett =0,2-1,2 =m =tjockt =væxtskikt =(slamjord) =och =ett dræneringsskikt, luftnings- och dræneringsledningar ovanför en tæt botten. En anlæggning har ett flertal bæddar vilka vardera belastas med vètslam nègon =timme =var =eller =varannan =mènad. =Det =utgèende =vattnet =kan, beroende pè kvalitet, èterföras till reningsverket eller ledas till recipient.

Det ingèende slammet till vassbædden har en torrsubstanshalt (TS-halt) pè 0,5-2 %, dvs. minst 98 % bestèr av vatten. Efter avslutad behandling har bædden en TS-halt pè 40-60 % och mængden organisk substans har minskat med upp till 25-50 %.

Betræffande =miljöaspekterna =framgèr =av =danska =och =tyska =studier =att emissionerna =av =metan =frèn =vassbæddar =under =sommartid =ær =avsevært lægre æn vid lagring av slam i flytande respektive fast form. Emissionerna ær =smè =och =avklingar =redan =5-10 =dagar =efter =slamtillförseln. =Organiska föroreningar =bryts =ned =under =10 =mènader, =i =princip =i =samma =grad =som sker vid strængkompostering under 3 mènader. Üven ur resurssynpunkt ær

58

erfarenheterna =av =vassbæddsmetoden =positiva. =Avvattningen =ær =effektiv, kemikaliefri =och =energisnèl =och =fosforn =fastlæggs =till =stor =del. =Hög utfællningsgrad =av =næring =minskar =æven =belastningen =pè =reningsverket. Analyser pè utgrævt material efter færdig behandling tyder pè en effektiv hygienisering, =avsevært =bættre =æn =vad =som =uppnès =med =enbart =dagens rötning =och =lagring. =Eftersom =temperaturerna =ær =lèga =kan =dock hygieniseringen =i =viss =mèn =ifrègasættas. =Ýterstèende =material =bör =vara læmpligt =att =anvænda =vid =markbyggnad, =anlæggningsarbeten =och deponitæckning. För att öka anvændningsmöjligheterna kan æven utgrævt material =hygieniseras =ytterligare =genom =exempelvis =efterkompostering vid högre temperatur.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Av =redogörelsen =ovan =framgèr =att behandling =av =slam =i =vassbæddar =ær =en =ur =miljö- =och =resurssynpunkt avsevært mycket bættre hantering æn deponering. Metoden ær dock sèdan att den lagtekniskt kan anses innebæra att avfallet deponeras eller förvaras mer =æn =tre =èr, =dvs. =en =anlæggning =med =vassbædd =omfattas =av =lagen =om skatt pè avfall. Eftersom endast en ytterst liten del av slammet blir kvar efter behandlingen, och sèledes skulle kunna medföra en rætt till avdrag nær det förs ut frèn anlæggningen, innebær en skatt pè denna hantering att den =i =praktiken =omöjliggörs. =Behandling =i =vassbæddar =bör =dærför =vara VNDWWHIUL 8QGDQWDJHW E|U VnVRP Lagrèdet =I|URUGDW EHJUlQVDV WLOO DWW gælla =enbart =flytande =avfall. =Üven =om =det =för =nærvarande =endast =ær avloppsslam som behandlas med metoden bör æven andra flytande avfall, t.ex. =slam =frèn =livsmedelsindustrin, =vara =læmpligt =för =denna behandlingsmetod. =Undantaget =bör =dærför =utformas =som =ett =generellt undantag för flytande avfall som behandlas i vassbæddar.

Som framgètt av avsnitt 6.1 förordar Gislaveds kommun och Svenska Vatten- =och =Avloppsverksföreningen, =i =förhèllande =till =promemorians förslag, =en =utvidgning =av =de =metoder =som =bör =omfattas =av =undantagen frèn avfallsskatt. Regeringen har vid sin behandling av dessa synpunkter framhèllit =att =nègon =mer =generellt =hèllen =regel =om =skattefrihet =för avloppsslam inte bör införas i avfallsskattelagen. Detsamma gæller frègan om =myndighets =dispensgivning =i =særskilda =fall. =Varje =enskild behandlingsmetod bör sèledes prövas i lagstiftningsærende.

Karlshamns =kommun =har =beskrivit =en =reningsmetod =som =utgörs =av slambæddar utan vass, men som i stort liknar den metod dær vass anvænds i slambæddar. Fördelen skulle enligt kommunen vara att man slipper de eventuella problem som kan finnas med etablering av vass och hantering av vass och rötter nær bædden töms.

De =miljömæssiga =konsekvenserna =av =dels =metoden =med =slambæddar utan vass, dels andra metoder att behandla fræmst avloppsslam æn genom behandling =i =vassbæddar, =ær =dock =för =dèligt =utredda =för =att =skattefrihet skall medges dessa.

Sèvitt framkommit bedrivs verksamheten med vassbæddarna i dag som separata anlæggningar, men det bör i framtiden ocksè kunna förekomma att =vassbæddar =blir =ett =komplement =pè =mer =traditionella =avfallsanlæggningar. Skattefriheten för vassbæddar bör dærför utformas sè att den træffar =tvè =olika =situationer. =För =de =anlæggningar =som =enbart =har vassbæddar och dær det sèledes inte bedrivs nègon annan verksamhet som medför =att =skatteplikt =uppkommer, =undantas =hela =anlæggningen =frèn

59

lagens tillæmpningsomrède (3 lagen om skatt pè avfall). För behandling av flytande avfall i vassbæddar som sker inom en skattepliktig anlæggning undantas sjælva metoden (6 lagen om skatt pè avfall). Med tanke pè den lènga processtiden, den lilla del som blir kvar efter behandling (normalt 2-3 =% =av =tillförd =slamvikt), =att =det =material =som =ændè =èterstèr =efter behandling =næstan =undantagslöst =bör =kunna =anvændas =för =læmpliga ændamèl samt att det kan förvæntas bli svèrt för sèvæl den skattskyldige som =för =beskattningsmyndigheten =att =avgöra =nær =behandlingen =ær avslutad, bör nègon regel om skatt pè rester efter genomförd behandling inte finnas.

Flytande =avfall, =som =inom =en =anlæggning =ær =avsett =att =behandlas =i vassbædd, ær sèledes undantaget frèn beskattning. En förutsættning för att detta undantag skall gælla ær dock att det pè anlæggningen ær ordnat sè att det =renade =eller =avskilda =vattnet =inte =deponeras =inom =anlæggningen =(jfr avsnitt 6.4).

6.3 Vattenverksslam

Regeringens =förslag: =Anlæggningar =dær =deponering =eller =förvaring uteslutande =sker =av =vattenverksslam =i =slambassænger =skall =undantas frèn avfallsskatten.

Promemorians förslag: Stæmmer överens med regeringens förslag. Remissinstanserna: =Remissinstanserna =tillstyrker =eller =læmnar förslaget utan erinran.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Vid =rening =av =rèvatten =bildas =olika avfall, =fræmst =slam. =Den =största =mængden =bildas =vid =kemisk =fællning av ytvatten =och =den =totala =slammængden =uppgèr =i =Sverige =èrligen =till =ca 1 000 000 =ton. =Vattenverksslam =bestèr =vanligen =av =utfællda =aluminiumföreningar till följd av att man anvænder aluminiumsalter som fællningskemikalier. =En =mindre =del, =ca =100 000 =ton, =bildas =vid =rening =av grundvatten. =Sammansættningen =hos =slammet =speglar =huvudsakligen rèvattnets kvalitet, med undantag av fræmst aluminium dær bidraget frèn fællningskemikalien =dominerar. =Næringsværdet =ær =relativt =lègt =och metallhalterna, =med =undantag =av =aluminium, =ær =avsevært =lægre =æn motsvarande =slam =frèn =avloppsreningsverk. =Av =slammet =leds =i =dag, baserat pè vattenproduktionen, ca 54 % till vattentækt/recipient, 32 % till reningsverk, 2 % till deponi och 12 % hanteras med andra metoder.

Vid =vissa =vattenverk =har =man =börjat =ta =hand =om =slammet =i slambassænger, =som =fungerar =som =sedimenteringsbassænger. =Slammet ackumuleras =i =botten =av =bassængerna =och =överskottsvattnet =pumpas vanligen =till =kommunalt =avloppsreningsverk =eller =ut =i =vattendrag. Slambassængerna =ær =sèledes =en =behandling =bestèende =i =huvudsak =av avvattning. =Metoden =ær =dock, =i =likhet =med =metoden =med =vassbæddarna, sèdan att den kan anses innebæra att avfallet deponeras eller förvaras mer æn =tre =èr, =dvs. =æven =en =anlæggning =med =slambassænger =kan =komma =att omfattas av lagen om skatt pè avfall. Eftersom vattenverksslammet till 99 % bestèr av vatten blir den faktiska skatten mycket hög, dè avdrag inte

60

fèr =göras =för =det =utgèende =vattnet. =Detta =skall =jæmföras =med =den vanligaste, och frèn miljösynpunkt klart sæmre, metoden att slammet förs direkt =ut =till =recipient. =Detta =förfarande =medför =inte =nègra beskattningskonsekvenser men kan i princip ses som att slammet, i stællet för =att =pumpas =till =en =avvattningsbassæng, =pumpas =till =sjöbotten =och sedimenterar dær. Ur miljösynpunkt ær det att föredra att slam avvattnas framför att det pumpas direkt till recipient.

Mot =nu =angiven =bakgrund =bör =anlæggningar =dær =deponering =eller förvaring uteslutande sker av vattenverksslam i slambassænger undantas frèn avfallsskattelagens tillæmpning.

6.4 Rening av flytande avfall och avvattning av avfall pè skattepliktiga anlæggningar

Regeringens förslag: Avfallsskatt skall inte betalas för flytande avfall som renas inom en skattepliktig anlæggning och inte heller för avfall som =avvattnas =pè =en =sèdan =anlæggning =under =förutsættning =att =det renade eller avskilda vattnet inte deponeras inom anlæggningen.

Promemorians förslag: Stæmmer i huvudsak överens med regeringens förslag.

5HPLVVLQVWDQVHUQD =5HPLVVLQVWDQVHUQD WLOOVW\UNHU HOOHU OlPQDU förslaget utan erinran.

Bakgrunden =till =regeringens =förslag: =Avfallsskatt =skall =enligt =lagen om skatt pè avfall betalas för avfall som förs in till en avfallsanlæggning dær farligt avfall eller annat avfall till en mængd av mer æn 50 ton per èr slutligt =förvaras =(deponeras) =eller =förvaras =under =længre =tid =æn =tre =èr. Avfallsskatt =skall =ocksè =betalas =för =avfall =som =uppkommer =inom =en anlæggning =dær =det =huvudsakligen =bedrivs =annan =verksamhet =æn avfallshantering, =med =vilket =i =första =hand =èsyftas =industrianlæggningar med deponier inom anlæggningen.

Avfallskatten tas ut efter en nettodeponimetod. Detta innebær att skatt tas =ut =för =i =princip =allt =avfall =som =förs =in =till =en =skattepliktig =avfallsanlæggning. =Skyldighet =att =betala =skatt =intræder =dè =avfallet =förs =in =till anlæggningen. För avfall som förs ut frèn anlæggningen medges avdrag. Sèdant =avdrag =medges =dock =inte =för =lak- =och =reningsvatten. =För industrianlæggningarna gæller att skyldigheten att betala skatt intræder nær avfallet uppkommer.

För =att =inte =anlæggningar =som =bedriver =sèvæl =deponering =som =annan behandling skall missgynnas, har nettodeponimetoden kompletterats med uttrycklig =skattebefrielse =för =vissa =behandlingsformer. =Sèlunda =har kompostering, =reaktorbaserad =rötning, =förbrænning =och =tillverkning =av fast lagringsbart brænsle undantagits frèn skatteplikt.

Under =lagstiftningsarbetets =gèng =aktualiserades =frègan =om =skatten skulle =faststællas =utifrèn =avfallets =faktiska =vikt =eller =om =i =stællet =vad avfallet =væger =i =torrt =tillstènd =borde =anvændas =som =berækningsgrund. Regeringen =ansèg =att =fördelarna =med =att =anvænda =den =faktiska =vikten vægde över (prop. 1998/99:84 s. 44). Skælen för detta var flera. Förutom kontrollproblem angavs i propositionen vissa miljöskæl, som talar mot att

61

vatten =finns =kvar =i =det =avfall =som =deponeras. =Stora =vattenmængder =i avfallet ökar markant risken för sættningar i deponin och medför ocksè att lakvattenproduktionen =kommer =igèng =mycket =tidigare =och =blir =större totalt =sett. =Regeringen =angav =dærför =att =det =i =normalfallet =ær =bættre =att vattenfasen i ett slam skiljs ut före deponeringen och vid behov behandlas separat vid kællan, æn att vattnet læcker ut frèn en deponi med risk för att mer förorenat vatten sprids till omgivningen.

Vad =gæller =frègan =om =avdrag =skulle =medges =för =reningsvatten =som uppkommer =inom =en =avfallsanlæggning, =hænvisade =regeringen =till =de miljömæssiga =skælen =som =næmnts =ovan, =dvs. =att =det =ær =bættre =att =vattnet skiljs =ut =före =deponering. =Regeringen =ansèg =att =avdrag =vid =utförsel =av reningsvatten =skulle =motverka =de =styreffekter =som =efterstrævades =(prop. 1998/99:84 s. 39).

Svenska =Renhèllningsverksföreningen =(RVF) =har =via =en =enkæt =till kommunala =avfallsföretag =undersökt =förekomsten =av =avvattningsanlæggningar, =som =ær =belægna =pè =avfallsanlæggningar =dær =avfall deponeras. Enkæten skickades ut till 280 avfallsanlæggningar och svaren tæckte =180 =stycken. =Av =enkætsvaren =framgick =att =avvattning =av oljeförorenat avfall utförs pè 22 anlæggningar. Den behandlade mængden uppgèr vid dessa anlæggningar till 47 000 ton per èr. Mængden vatten som avskiljts =uppgèr =till =37 000 =ton. =18 =anlæggningar =har =avvattning =av avloppsslam. Den behandlade mængden uppgèr till 59 000 ton och vattnet som avskiljs uppgèr till 33 000 ton. 10 anlæggningar uppgav att man har avvattning =av =andra =avfall, =t.ex. =slam =frèn =gatubrunnar. =Mængden behandlat avfall uppgèr i dessa fall till 33 000 ton och mængden avskiljt vatten till 30 000 ton. Sammanfattningsvis uppskattar RVF att mængden avfall som förs in till anlæggningarna för att behandlas genom avvattning uppgèr =till =ca =175 000 =ton =per =èr =samt =att =den =avskilda =vattenmængden uppgèr =till =125 000 =ton, =eller =ca =72 % av den totala mængden förorenat flytande avfall.

Vidare =förekommer =vid =nègra =anlæggningar =rening =av =processvatten frèn industrier. Det rör sig sèledes om industrier som inte byggt upp en egen =reningskapacitet =utan =i =stællet =utnyttjar =de reningsanlæggningar för lakvatten =som =finns =pè =avfallsanlæggningar =i =nærheten. =Intresset =ær =stort för att bedriva sèdan verksamhet æven pè andra avfallsanlæggningar.

Skælen för regeringens förslag: Avfallsskattens konstruktion innebær att =det =i =skattehænseende =ær =av =avgörande =betydelse =om =behandlingsanlæggningen =ær =placerad =inom =respektive =utanför =en =anlæggning =dær deponering av avfall sker, dvs. en anlæggning dær avfallsskatt tas ut för allt =som =förs =in =till =eller =uppkommer =vid =anlæggningen. =Om =förorenat vatten och slam förs in till en skattepliktig avfallsanlæggning tas skatt ut pè hela avfallsmængden vid införseln. Den fasta fasen som uppstèr efter behandlingen =deponeras =eller =komposteras =vanligen. =Vattenfasen =förs vanligtvis =direkt =ut =till =det =kommunala =avloppsnætet. =Det =förekommer ocksè att det renas ytterligare, i samma anlæggning dær lakvattnet renas, innan det förs ut frèn anlæggningen. Avdrag medges, som framgètt ovan, inte för lak- och reningsvatten, vilket innebær att avfallsskatten belastar hela mængden förorenat vatten och slam som förts in till deponin.

Om motsvarande avfallsslag i stællet förs in till en anlæggning som ær belægen =utanför =en =skattepliktig =avfallsanlæggning, =uppstèr =inga =skatte-

62

konsekvenser. Vad som i dessa fall kommer att beskattas ær endast den avvattnade =fasta =fasen, =om =den =efter =avvattning =förs =till =en =avfallsanlæggning och deponeras dær.

Syftet =med =avvattning =och =rening av förorenat vatten och slam ær att styra =mot =bra =omhændertagande =av =detta =avfall. =Detta =syfte =motsvarar =i princip =vad =som =gæller =de =behandlingsmetoder =som =omfattas =av =skattefrihet =enligt =lagen =om skatt pè avfall. Grunderna för prövning, tillstènd och =tillsyn =i =miljölagstiftningen =skiljer =sig =inte =èt =beroende =pè =om anlæggningen =ær =placerad =inom =eller =utanför =en =avfallsanlæggning. Anlæggningarna fyller oavsett placering samma funktion.

Ur =miljöskyddssynpunkt =finns, =som =Naturvèrdsverket =anfört, =inga motiv som bör medföra att avfallsskatt tas ut pè det förorenade vatten och slam =som =förs =in =till =anlæggningar =vid =deponier, =medan =endast =den avvattnade delen av detta avfall som deponeras beskattas om ètgærderna har skett vid en fristèende anlæggning. Hærtill kommer att det ofta, inte minst av miljöskyddsskæl, ær læmpligare att lokalisera dessa verksamheter i =anslutning =till =en =befintlig =deponi =i =stællet =för =att =ta =ett =nytt =omrède =i ansprèk.

Sammanfattningsvis =bör =rening =av =flytande =avfall =och =avvattning undantas =frèn =beskattning. =En =förutsættning =för =undantaget =mèste =dock vara =att =det =pè =anlæggningen =ær =ordnat =sè =att =det =renade =eller =avskilda vattnet =inte =deponeras =inom =anlæggningen. =Det =finns =olika =tekniska lösningar =varigenom =detta =kan =èstadkommas =och =regeringen =finner, =i likhet =med =vad =flera =remissinstanser =uttalat, =inte =skæl =att =göra =nègon nærmare reglering i lagtexten. Ett exempel som kan næmnas ær att det för skattefrihet torde ræcka med att avvattningsanlæggningen ær utformad sè att det avskilda vattnet leds direkt till det kommunala avloppsnætet eller recipient. =Andra =lösningar =kan =vara =att =hanteringen =ocksè =innefattar mellanliggande reningssteg eller utjæmningsdammar.

LagrèdetKDUDQVHWWDWWXWIRUPQLQJHQDYODJWH[WHQLGHWWDVDPPDQKDQJ

kan leda till att skattefrihet ocksè gæller för fall dær vattnet försvinner frèn anlæggningen =pè =andra =sætt =æn =vad =som =næmnts =ovan. =För =att =undvika denna =effekt =förordar =Lagrèdet =en =annan =lydelse =av =bestæmmelsen. Hærvid ær dock följande att beakta. Avgörande för om skattefrihet skall medges eller inte ær den skattskyldiges avsikt vid införseln av avfallet. Ür avsikten att avfallet skall avvattnas pè sèdant sætt att det vatten som avgèr frèn =behandlingen =inte =deponeras =inom =anlæggningen, =ær förutsættningarna =för =undantag =frèn =skatteplikt =uppfyllda. =Lagrèdets förslag skulle innebæra att detta undantag inte skulle komma att gælla pè grund av orsaker som den skattskyldige inte sjælv kunnat rèda över, som exempelvis =tillfælligt =læckage =eller =omstændigheter =som =medför översvæmningar =pè =anlæggningen. =Betydande =praktiska =problem =skulle dærvid =uppstè =med =att =hærleda =det =aktuella =vattnet =till =specifika avfallsmængder. Mot den angivna bakgrunden finner regeringen inte skæl att frèngè den lydelse av bestæmmelsen som förordats i lagrèdsremissen.

Skattebefrielsen =bör =sèledes =dærför =utformas =som =ett =undantag =för avfall =som =ær =avsedd =att =behandlas =pè =tidigare =angivet =sætt, =dvs. =att =det renade eller avskilda vattnet inte deponeras inom anlæggningen. Skatt bör dock =betalas =för =rester =som =uppstèr =efter =genomförd =avvattning =eller rening, i likhet med vad som gæller för rester efter t.ex. kompostering.

63

6.5 Ikrafttrædande

Regeringens förslag: Lagændringarna skall træda i kraft den 1 januari 2001. Ündringarna bör dock tillæmpas retroaktivt frèn och med den 1 januari 2000.

Promemorians förslag: Stæmmer överens med regeringens förslag. Remissinstanserna: =Remissinstanserna =tillstyrker =eller =læmnar förslaget utan erinran.

Skælen för regeringens förslag: De nu föreslagna lagændringarna bör træda i kraft sè snart som möjligt, vilket bedöms vara den 1 januari 2001. Ündringarna =bör =dock =tillæmpas =retroaktivt =frèn =och =med =den =1 =januari 2000, dvs. den dag dè lagen om skatt pè avfall trædde i kraft. Slam som redan förts till vassbæddar och andra nu aktuella ètgærder som vidtagits före den 1 januari 2001, bör sèledes ocksè omfattas av skattebefrielsen.

7 Differentiering av vægavgiften

Regeringens =förslag: =Riksdagen =godkænner =protokollet =om =ændring av =samarbetsavtalet =om =uttag =av =en =avgift =för =tunga =fordon =som anvænder =vissa =vægar. =Vægavgiften =differentieras =efter =vilka =krav =pè utslæpp =av =föroreningar =som =ett =fordons =motor =uppfyller. =Nègon særskild =differentiering =av =vægavgiften =till =förmèn =för =fordon =som anvænds i særpræglad verksamhet skall inte ske.

Bakgrunden till regeringens förslag: Den 1 januari 1998 trædde lagen (1997:1137) om vægavgift för vissa tunga fordon i kraft. I enlighet med denna =lag =tas =vægavgift =ut =för =motorfordon =eller =ledade motorfordonskombinationer =med =en =totalvikt =av =minst =12 000 =kilogram om fordonet uteslutande ær avsett för godstransport pè væg.

Införandet =av =vægavgifter =för =tunga =fordon =ær =en =följd =av =att =Sverige numera =deltar =i =det =gemensamma =vægavgiftssystem =(eurovignette) =som Belgien, =Danmark, =Luxemburg, =Nederlænderna =och =Tyskland =tidigare infört. Bakgrunden till detta samarbete ær det arbete som bedrivits inom EU med att skapa likværdiga konkurrensvillkor mellan medlemsstaterna betræffande tunga lastbilstransporter.

Vægavgiftssystemet =har =utformats =i =enlighet =med =rèdets =direktiv 93/89/EEG =av =den =25 =oktober =1993 =om =medlemsstaters =tillæmpning =av skatter pè vissa fordon som anvænds för godstransporter pè væg och tullar och =avgifter =för =anvændning =av =vissa =infrastrukturer =(EGT =nr. =L =279, 12.11.1993 =s. =32, =Celex =31993L0089). =Europeiska =gemenskapernas domstol =har =emellertid =upphævt =direktivet =eftersom =Europaparlamentet inte hade konsulterats betræffande direktivets slutliga innehèll. Domstolen uttalade dock att direktivet skulle gælla i sak till dess att direktivet ersatts med =ett =nytt =direktiv. =Den =17 =juni =1999 =trædde =ett =nytt =direktiv =i =kraft, 1999/62/EG. Detta direktiv ersætter det tidigare direktivet men ændrar inte de grundlæggande förutsættningarna för att ta ut en vægavgift.

64

Den =nærmare =utformningen =av =det =gemensamma =vægavgiftssystemet regleras i det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna samarbetsavtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som anvænder vissa vægar. Sverige anslöt =sig =till =överenskommelsen =genom =ett =tillæggsavtal =(Sá =1997:50) som undertecknades i september 1997.

Vægavgiften =för =motorfordon =eller =ledad =motorfordonskombination med =högst =tre =axlar =uppgèr =till =6 556 =kronor =per =èr, =655 =kronor =per mènad, =174 =kronor =per =vecka =och =52 =kronor =per =dag. =För =motorfordon eller =ledad =motorfordonskombination =med =fyra =eller =fler =axlar =tas vægavgift =ut =med =10 928 =kronor =per =èr, =1 092 =kronor =per =mènad, =288 kronor per vecka 52 kronor per dag (SFS 1999:1067). Avgift för inlösen av èrsbevis tas ut med 218 kronor.

Enligt artikel 7.h i det tidigare gællande direktivet 93/89/EEG fick vægavgiften bestæmmas till högst 1 250 ecu per èr. Enligt artikel 7.7 i det nya direktivet, =1999/62/EG, =fèr =de =medlemsstater =som =infört =vægavgifter bestæmma =dessa =för =samtliga =fordonskategorier =till =en =nivè =som =inte överstiger de maximiskattesatser som faststællts i bilaga II till direktivet. I bilaga II anges olika maximibelopp beroende pè ett fordons axelantal och vilka =utslæppskrav =ett =fordons =motor =uppfyller. =För =fordon =som =inte uppfyller =de =av =Europeiska =gemenskapen =faststællda =utslæppskraven =i direktiv =88/77/EEG =av =den =3 =december =1987 =om =tillnærmning =av medlemsstaternas =lagstiftning =om =ètgærder =mot =utslæpp =av =gasformiga föroreningar =frèn =dieselmotorer =som =anvænds =i =fordon =(EGT =L =36, 9.2.1988, =s. =33, =Celex =31988L0077), =uppgèr =maximibeloppen =till =960 euro per èr för fordon med högst tre axlar och till 1 550 euro per èr för fordon med minst fyra axlar. För fordon med de egenskaper som anges i rad =A =i =tabellen =i =punkt =8.3.1.1 =i =bilaga =I =till =direktiv =88/77/EEG =fèr vægavgiften =högst =uppgè =till =850 =euro =per =èr =för =fordon =med =högst =tre axlar och till 1 400 euro per èr för fordon med minst fyra axlar. Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till =direktiv =88/77/EEG =eller =fordon =som =uppfyller =högre =stællda =krav =i senare lydelse av direktivet fèr vægavgiften uppgè till högst 750 euro per èr =för =fordon =med =högst =tre =axlar =och =till =1 =250 =per =èr =för =fordon =med minst =fyra =axlar. =I =bilaga =II =till =direktiv =1999/62/EG =anges =att =högsta avgiftssats =per =mènad =och =vecka =skall =stè =i =proportion =till =den =tid infrastrukturen anvænds och att vægavgiften per dag ær 8 euro för samtliga fordonskategorier.

I direktiv 88/77/EEG faststælls grænsværden för utslæpp av kolmonoxid, oförbrænda =kolvæten =och kvæveoxider frèn dieselmotorer som anvænds i motorfordon, =pè =grundval =av =provmetod =som =ær =inriktad =pè =de =berörda fordonens körförhèllanden i Europa. Direktivet ændrades genom direktiv 91/542/EEG =(EGT =L =295, =25.10.1991, =s. =1, =Celex =31991L0542) =i =tvè steg. =Det =första =steget =sammanföll =med tidpunkten för införandet av de nya europeiska utslæppsnormerna för personbilar. Genom det andra steget faststælldes lèngsiktiga riktlinjer för den europeiska bilindustrin i form av grænsværden som byggde pè det förvæntade resultatet av teknologin som befann sig pè utvecklingsstadiet samtidigt som industrin gavs tillræcklig tid =för =att =færdigutveckla =sèdan =teknologi. =Nær =det =gæller =smè dieselmotorer skedde en förændring genom direktiv 96/1/EG (EGT L 40, 17.2.1996, s. 1, Celex 31996L0001) som innebar att det grænsværde för

65

partikelutslæpp som faststælls i direktiv 91/542/EEG i stællet infördes frèn och med 1998. I detta direktiv faststælls de slutliga utslæppskraven som skall tillæmpas vid differentiering enligt direktiv 1999/62/EG. I direktiv 1999/96/EG (EGT L 44, 16.2.2000, s. 1, Celex 31999L0096) har kraven för dieselmotortekniken skærpts ytterligare för att ta hænsyn till de senaste vetenskapliga =framstegen =för =att =bekæmpa =luftföroreningar =som =orsakas av =motorfordon. =Dessa =krav =kan =dock =ænnu =inte =ligga =till =grund =för =en differentiering av vægavgiften.

Regeringen har i en gemensam förklaring, som antogs vid Europeiska unionens =2142 =rèdsmöte =den =30 =november =och =1 =december =1998, tillsammans =med =regeringarna =i =Belgien, =Danmark, =Luxemburg, Nederlænderna =och =Tyskland, =uttryckt =avsikten =att =anpassa =de gemensamma =vægavgifterna =till =de =maximiskattesatser =som =faststælls =i artikel 7.7 och bilaga II till direktiv 1999/62/EG.

De =i =vægavgiftssamarbetet =deltagande =lænderna =har =förberett =den nærmare =regleringen =av =ett =införande =av =de =nya =vægavgifterna. =I =ett =av regeringen den 22 mars 2000 undertecknat protokoll om ændring av det tidigare næmnda samarbetsavtalet anges vad vægavgiften skall uppgè till per èr, mènad, vecka och dag samt storleken av den administrativa avgift som =tas =ut =vid =prövning =av =begæran =om =èterbetalning =av =vægavgift, =se

bilaga 6

Skælen för regeringens förslag: Regeringen arbetar inom EU för att anpassa trafikbeskattningen för den tunga godstrafiken till de kostnader den ger upphov till i frèga om bl.a. miljöpèverkan. En differentiering av vægavgiften efter vilka krav pè utslæpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller skall ses som ett led i detta arbete. Mot denna bakgrund har =dærför =regeringen =i =den =ovan =næmnda =gemensamma regeringsförklaringen förbundit sig att differentiera vægavgiften i enlighet med =direktiv =1999/62/EG. =En =sèdan =ændring =av =uttaget =av =vægavgift förutsætter =en =ændring =av =det =samarbetsavtal =som =ligger =till =grund =för vægavgiftssamarbetet. =Regeringen =har =dærför =undertecknat =det =ovan næmnda protokollet om ændring av samarbetsavtalet. Regeringen föreslèr att riksdagen godkænner protokollet.

I =enlighet =med =direktiv =1999/62/EG =och =protokollet =om =ændring =av samarbetsavtalet =skall =vægavgiften =differentieras =efter =vilka =krav =pè utslæpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller. Fordon som inte nèr upp till de av Europeiska gemenskapen faststællda kraven i direktiv 88/77/EEG =i =dess =lydelse =enligt =direktiv =96/1/EG =betalar =en =högre vægavgift. För de fordon som uppfyller de i direktivet faststællda kraven tas =vægavgift =ut =med =olika =belopp =beroende =pè =vilka =utslæppskrav =de uppfyller. =Avgiftssatserna =skall =uppgè =till =de =belopp =som =anges =i protokollet =om =ændring =av =samarbetsavtalet. =De =ændrade =avgiftssatserna skall =gælla =frèn =och =med =ikrafttrædandet =och =utan =hænsyn =till =om vægavgiften beslutats före denna tidpunkt.

För =att =rætt =vægavgift skall debiteras krævs att det ær möjligt att finna information =om =vilka =utslæppskrav =ett =fordons =motor =uppfyller. =För =det fall det inte ær möjligt att identifiera de egenskaper som anges i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG ær det möjligt att utgè frèn =fordonets =èrsmodell =eller =datum =för =ibruktagandet =av =fordonet. =En del =fordonsmotorer =ær =dock =bættre =æn =vad =som =kan =presumeras. För det

66

fall =en =presumtion =anvænds =ær =det =sèledes =nödvændigt =att =ge fordonsægaren =möjlighet =att =med =dokument =styrka =att =fordonets =motor uppfyller =strængare =utslæppskrav =æn =vad =som =framgèr =av =èrsmodell =och datum för ibruktagande.

I direktiv 1999/62/EG stadgas att de nya vægavgiftssatserna skall træda i =kraft =den =1 =juli =2000. =Det =har =dock =visat =sig =vara =svèrt =med =ett ikrafttrædande =av =de =nya =avgiftssatserna =vid =denna =tidpunkt =eftersom direktivet =blev =försenat =och =dærmed =ocksè =möjligheterna =för =de =i vægavgiftssamarbetet =deltagande =lænderna =att =samtidigt =införa avgiftssatserna. För att samtidigt kunna införa de nya avgiftssatserna har de =i =samarbetet =deltagande =lænderna, =i =samrèd =med =Europeiska gemenskapernas =kommission, =bestæmt =att =dessa =skall =træda =i =kraft =först den 1 januari 2001.

För =fordon =som =anvænds =i =viss =særpræglad =verksamhet, =sèsom =t.ex. transport av cirkus- eller tivoliutrustning och utbildningsverksamhet, kan vægavgiften =vara =en =betydande =kostnad =i =förhèllande =till =den =bedrivna verksamheten. =Det =kan =för =sèdan =verksamhet =hævdas =att =en =lægre vægavgift bör pèföras. Vid införandet av vægavgiften valde Riksdagen att vara restriktiv med undantag frèn denna. Enbart det förhèllandet att det ær frèga =om =særpræglad =verksamhet =och =att =vægavgiften =ær =en =betydande kostnad i förhèllande till den bedrivna verksamheten ær inte ett tillræckligt skæl =för =att =pèföra =en =lægre =avgift. =Nègon =særskild =differentiering =av vægavgiften för dessa fordon föreslès dærför inte.

I =direktiv =1999/62/EG =och =i =protokollet =om =ændring =av samarbetsavtalet =anges =vægavgiftens =storlek =i =euro. =I =vægavgiftslagen anges =storleken =av =vægavgiften =i =svenska =kronor. =Samma =förhèllande gæller för den avgift som tas ut vid èterbetalning av vægavgift. Beloppen i svenska kronor i vægavgiftslagen skall motsvara de belopp som anges i direktivet och protokollet. Regeringen faststæller dærför i förordning före november mènads utgèng varje èr omræknade vægavgiftsbelopp i svenska kronor som skall tas ut under pèföljande kalenderèr. Omrækningen sker enligt =den =kurs =i =svenska =kronor =av =euro =som =gællde =första =vardagen =i oktober =èret =innan. =Eftersom =vægavgiften =ræknas =om =efter =euro-kursens utveckling =kommer =de =belopp =i =svenska =kronor =som =anges =i =lagtexten endast att övergèngsvis ange rætt vægavgift. För att undvika att lagtexten anger =ett =icke =gællande =vægavgiftsbelopp =föreslèr =regeringen, =i =enlighet med lagrèdets förslag, att de belopp som anges i vægavgiftslagen anges i euro =med =föreskrift =om =att =vægavgiften =skall =erlæggas =i =motsvarande svenska kronor.

8 Skatteregler för veteranfordon

Regeringens förslag: Befrielse frèn fordonsskatt för lastbilar som ær av en èrsmodell som ær 30 èr eller ældre avskaffas. Lastbilar befrias i stællet frèn fordonsskatt om de inte ær vægavgiftspliktiga och frèn vægavgift =om =de =ær =av =en =èrsmodell =som =ær =30 =èr =eller =ældre =och =inte anvænds i yrkesmæssig trafik.

67

Utredningens =förslag: =Gællande =befrielse =frèn =fordonsskatt =bör avskaffas =betræffande =veteranlastbilar =eftersom =den =med =nuvarande generella =utformning =inte =ær =förenlig =med =direktiv =1999/62/EG. Veteranlastbilar bör i stællet befrias frèn bède fordonsskatt och vægavgift under förutsættning att de anvænds av fysiska eller juridiska personer vars huvudsakliga =sysselsættning =inte =ær =godstransporter =samt =att =de =endast tillfælligt körs pè allmænna vægar. Vægverket skall utfærda bevis om att en lastbil =ær =ett =veteranfordon =om =fordonet =uppfyller =kravet =pè =èrsmodell samt om fordonsægaren intygar att fordonet inte kommer att anvændas av fysiska =eller =juridiska =personer =vars =huvudsakliga =sysselsættning =inte =ær godstransporter. För det fall lastbilens anvændningssætt ændras, skall detta anmælas till Vægverket.

Remissinstanserna: =De =remissinstanser =som =har =svarat =tillstyrker =att lastbilar =som =ær =av =en =èrsmodell =som =ær =30 =èr =eller =ældre, =s.k. veteranlastbilar, =befrias =frèn =vægavgift =om =fordonet =inte =anvænds =för NRPPHUVLHOOD JRGVWUDQVSRUWHU Bilindustriföreningen, Motorhistoriska

Riksförbundet, Riksskatteverket, =Svenska =Vægföreningen RFK Svenska Ýkeriförbundet RSSRQHUDU VLJ PRW DWW nNHULlJDUH IUnQWDV P|MOLJKHWHQDWW

utan =fordonsskatt =och =vægavgift =köra =veteranlastbilar =pè =allmæn =væg.

VægverketSHNDUSnDWWXWUHGQLQJHQVI|UVODJRPDQPlOQLQJVI|UIDUDQGHI|U

ændrat anvændningssætt för veteranlastbilar ær mycket resurskrævande att administrera. Verket föreslèr i stællet att befrielsen frèn sèvæl fordonsskatt som vægavgift blir grundregel för lastbilar som ær av en èrsmodell som ær 30 =èr =eller =ældre =i =de =fall =de =inte =anvænds =i =yrkesmæssig =trafik. =För =de lastbilar =som =anvænds =i =nègon =form =av =næringsverksamhet =ær =det emellertid =angelæget =att =dessa =konkurrerar =under =neutrala =förhèllanden och sèledes inte befrias frèn fordonsskatt och vægavgift. Om skatte- och avgiftsbefrielse =skall =gælla =endast =de =fordon =som =ægs =eller =anvænds =av nègon som inte har godstransporter som huvudsysselsættning uppstèr en okontrollerbar och ohèllbar situation. Vægverket kan inte se att det finns nègot hinder för att personer vars huvudsysselsættning ær godstransporter æger =en =skatte- =och =avgiftsbefriad =veteranlastbil. =Konsekvenserna =av utredningens förslag blir dessutom att polisen vid kontroll mèste ta reda Sn YDG FKDXII|UHQ WLOO HQ YHWHUDQODVWELO KDU I|U \UNH Væg- =och

transportforskningsinstitutet RFK Institutet =för =transportforskning

ifrègasætter =hur =kontroll =av =anvændandet =kan =ske. =Hypotetiskt =kan =ett èkeri =köpa =in =veteranlastbilar =och =lèta =personer =som =inte =har godstransporter som huvudsysselsættning köra dessa. Vad som ær tillfællig körning pè allmænna vægar blir ocksè en frèga för bedömningar och kan dessutom bli svèrt att kontrollera.

Bakgrunden till regeringens förslag: Enligt 9 fordonsskattelagen ær motorcyklar, personbilar, lastbilar och bussar som enligt bilregistret ær av en èrsmodell som ær 30 èr och ældre inte skattepliktiga. Det finns inget ytterligare krav pè t.ex. fordonets skick eller anvændningssætt.

Enligt artikel 6.2.b i det tidigare næmnda direktivet 1999/62/EG ær det endast =möjligt =att =tillæmpa =nedsatta =skattesatser =eller =helt =undanta =de fordon =som =omfattas =av =direktivet =frèn =fordonsskatt =om transportverksamheten =som =utförs =av =dessa =fordon =inte =orsakar snedvridning =av =konkurrensen. =Sèvitt =avser =motorfordon =eller =ledade

68

motorfordonskombinationer =med =en =totalvikt =av =minst =12 000 =kilogram mèste =sèledes =den =nuvarande =fordonsskattebefrielsen =prövas =mot direktivet.

Nègot undantag frèn vægavgift för veteranfordon finns inte i direktivet. Enligt =artikel =4.2 =i =det =samarbetsavtal =som =ingètts =mellan =lænderna =i vægavgiftssamarbetet ær det emellertid tillètet att avgiftsbefria fordon som ær =uppræknade =i =direktivets =artikel =6.2.b. =Enligt =artikel =4.3 =i samarbetsavtalet =ær =en =förutsættning =att =övriga =samarbetslænder =och Europeiska gemenskapernas kommission upplyses om detta.

För =veteranlastbilarna =har =vægavgiftssystemet =inneburit =særskilda problem. =Nær =en vægavgiftspliktig lastbil tas i trafik skall avgift betalas för =ett =èr. =Vid =avstællning =èterbetalas =ett =belopp =motsvarande =det =antal KHOD PnQDGHU =VRP nWHUVWnU DY DYJLIWVSHULRGHQ HIWHU DYGUDJ I|U administrationsavgift. =I =praktiken =medför =alltsè =vægavgiften =att avstællning =av =en =lastbil =fördyras. =För =veteranlastbilar =som =ær vægavgiftspliktiga har det uppkommit en mer betydande kostnadsökning æn för andra avgiftspliktiga lastbilar eftersom veteranlastbilarna inte kan kompenseras genom sænkt fordonsskatt. Om en veteranlastbil anvænds i liten =utstræckning =kan =fordonsægaren =undvika =vægavgift =under =större delen =av =èret. =För =att =fè =ta =lastbilen =i =trafik =krævs =dock =inbetalning =av vægavgift för ett helt èr æven om ægaren endast avser att anvænda lastbilen en kortare tid. En del av den inbetalda vægavgiften èterbetalas visserligen nær =lastbilen =èter =tas =ur =trafik =men =om =det =ær =frèga =om =en =enda =dags anvændning =blir =lastbilsægarens =kostnad =för =detta =lika =stor =som =om =det hade =gællt =en =hel =mènad. =För =en =vægavgiftspliktig =lastbil =i =den =högre avgiftsklassen =utgör =denna ="endagskostnad" =ungefær =1 000 =kronor inklusive =administrationsavgiften. =Ügare =av =vægavgiftspliktiga veteranlastbilar har invænt mot denna effekt av vægavgiftssystemet.

Bilregistrets uppgifter om antalet veteranlastbilar ær sannolikt större æn det =verkliga =antalet. =Orsaken =hærtill =utgörs =av =ældre =fordon =som =tas =ur bruk =utan =att =skrotas. =Vægverkets =bilregister =har =enligt bilregisterkungörelsen =möjlighet =att =pè eget initiativ avregistrera fordon som uppenbart inte finns i behèll, sè kallad administrativ skrotning. Detta fèr =ske =om =fordonsægaren =under =tre =èr =i =följd =inte =kunnat =antræffas =för uttagande av skatt eller betræffande fordon som varit avstællda i mer æn tre =èr =och =sannolikt =inte =finns =i =behèll. =Ýr =1988 =genomfördes =en =större rensning av registret vilket berörde drygt 200 000 fordon. Sedan èr 1990 skall administrativ skrotning ha skett av totalt ca 45 000 fordon. Det ær oundvikligt att registrets uppgift om antalet fordon av en ældre èrsmodell "slæpar =efter" =i =den =meningen =att =det =vid =en =given =tidpunkt =finns =færre ældre fordon æn vad som framgèr av registerinnehèllet. Skillnaden mellan registrets =uppgifter =i detta avseende och de verkliga förhèllandena lèter sig =inte =beræknas. =Omfattningen =av =hittills =genomförda =administrativa skrotningar tyder dock pè att det ær en betydande skillnad.

För =lastbilar =utan =draganordning =krævs =minst =12 000 =kilograms totalvikt för att vægavgiftsplikt skall uppkomma. Antalet veteranlastbilar med minst 12 000 kilograms totalvikt uppgick per den 3 januari 1998 till knappt 3 000. Av dessa var næstan 2 400 fordon avstællda och 2 000 av dessa hade varit avstællda mer æn sex mènader. Dærmed fanns endast 600 veteranlastbilar =med =minst =12 000 =kilograms =totalvikt =i =trafik. =Üven

69

lastbilar =med =minst =sju =tons =totalvikt =kan =vara =vægavgiftspliktiga =om lastbilen =ær =utrustad =med =draganordning. =Det =fanns =drygt =1 000 =sèdana fordon per den 3 januari 1998. Av dessa var endast drygt 300 fordon i trafik. =Vid =den =aktuella =tidpunkten =fanns =alltsè =sammanlagt =cirka =900 veteranlastbilar i trafik med sèdan totalvikt som skulle medföra att de ær vægavgiftspliktiga. =Antalet =vægavgiftspliktiga =veteranlastbilar =ær =i =sjælva verket =ænnu =mindre =æn =900 =eftersom =lastbilar =med =vissa =karosserikoder har =undantagits =frèn =avgiftsplikt. =Det =gæller =fordon =som =ær =inredda =för annat =æn =godstransporter. =Dessutom =ær =en =del =lastbilar =undantagna =frèn avgiftsplikt =pè =grund =av =deras =anvændningssætt, =t.ex. =att =de =anvænds =för væghèllning. Sedan vægavgift började tas ut den 1 februari 1998 kan vissa ægare av lastbilar med totalvikt mellan 7 000 och 12 000 kilogram ha valt att =demontera =eventuell =draganordning =för =att =pè =sè =sætt =undgè vægavgiftsplikt. Uppgifter om i vilken mèn detta skett ær inte tillgængliga. Bilregistret har undersökt antalet yrkestrafiktillstènd vid ungefær samma tidpunkt som nær vægavgifter började tas ut. Det framkom att det endast fanns 154 innehavare av sèdana tillstènd bland ægarna eller brukarna av vægavgiftspliktiga =veteranlastbilar =av =èrsmodell =1969 =och =tidigare. =Av dessa =fordon =var =120 =stycken =avstællda. =Dærmed =fanns =det =endast =34 personer =med =yrkestrafiktillstènd =som =var =ægare =eller =brukare =av =en vægavgiftspliktig veteranlastbil i trafik.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Fordonsskattebefrielsen =för =lastbil som ær av en èrsmodell som ær 30 èr eller ældre ær för generellt utformad för =att =vara =förenlig =med =artikel =6.2.b =i =direktiv =1999/62/EG. Fordonsskattebefrielsen föreslès dærför inte omfatta sèdana lastbilar som faller =inom =tillæmpningsomrèdet =för =direktivet, =dvs. =dels =lastbilar =med totalvikt om minst 12 000 kilogram, dels lastbilar med draganordning och totalvikt =om =minst =7 000 =kilogram. =Befrielsen =frèn =fordonsskatt =bör inskrænkas =pè =sè =sætt =att =lastbilar =som =ær =30 =èr =eller =ældre =endast =ær befriade frèn fordonsskatt i de fall dè de inte ær vægavgiftspliktiga. För en lastbil som ær 30 èr eller ældre kvarstèr sèledes nuvarande skattebefrielse RI|UlQGUDG RP ODVWELOHQV WRWDOYLNW XQGHUVWLJHU NLORJUDP HOOHU =RP lastbilens =totalvikt =understiger =12 000 =kilogram =och =den =saknar draganordning. Regeringen har inte för avsikt att ændra förutsættningarna för befrielse frèn fordonsskatt för övriga veteranfordon.

Üven =nær =det =gæller =vægavgiftssystemet =finns =skæl =att =övervæga =en avgiftsbefrielse för veteranlastbilar. Samarbetsavtalet tillèter dock inte en sè =generellt =utformad =bestæmmelse =som =att =alla =veteranlastbilar =skulle undantas =frèn =vægavgiftsplikt =pè =samma =sætt =som =för =nærvarande =gæller betræffande =fordonsskatteplikten. =Syftet =med =vægavgiftssystemet =ær =att skapa =likværdiga =konkurrensvillkor =mellan =avtalsstaterna =betræffande tunga =godstransporter. =För =veteranlastbilar =som =inte =anvænds =för godstransporter kan det sèledes inte anses nödvændigt att ta ut vægavgift. Det finns inte heller skæl för att göra en annan bedömning av vad som ær veteranlastbil æn den som gjorts i fordonsskattehænseende. Ett undantag frèn avgiftsplikt kan dærför omfatta lastbilar som ær av en èrsmodell som ær =30 =èr =eller =ældre =och =som =inte =anvænds =i =yrkesmæssig =trafik. =Med yrkesmæssig =trafik =i =vægavgiftshænseende =bör =förstès =sèdan =yrkesmæssig trafik =som =avses =i =1 = =yrkestrafiklagen =(1998:490). =Med =en =sèdan

70

utformning av en befrielse frèn vægavgift fèr det anses uteslutet att dessa lastbilar skulle orsaka nègon snedvridning av konkurrensen.

För =att =administrera =samarbetet =mellan =de =land =som =deltar =i vægavgiftssamarbetet =har =det =tillsatts =en =samarbetskommittê. =I =denna kommittê ingèr representanter frèn respektive lænder samt en representant frèn Europeiska gemenskapernas kommission. I kommittên tas bl.a. upp frègor =om =tolkning =av =direktivet. =Sverige =har =tagit =upp =frègan =om befrielse frèn vægavgift för veteranlastbilar. Varken de lænder som deltar i vægavgiftssamarbetet =eller =Europeiska =gemenskapernas =kommission =har nègot =att =invænda =mot =den =föreslagna =befrielsen, under förutsættning att fordon som anvænds i yrkesmæssig trafik inte omfattas.

Regeringens förslag: Hænvisningen till försæljningsskattelagen i 11 bilskrotningslagen =tas =bort. =I =huvudsak =skall =de =bestæmmelser =i försæljningsskattelagen =som =tillæmpas =i =frèga =om =skrotningsavgiften föras =in =i =bilskrotningslagen. =Möjligheten =till =kompensation =för skrotningsavgift =för =flyttsaksfordon =skall =emellertid =upphöra. =För diplomatfordon skall möjligheten till kompensation kvarstè. För dessa fordon =intræder =dock =avgiftsskyldighet =nær =fordonet =förværvas =av DQQDQlQVnGDQSHUVRQHOOHURUJDQLVDWLRQVRPHUKnOOHUNRPSHQVDWLRQ

Riksskatteverkets och Naturvèrdsverkets förslag: áverensstæmmer i huvudsak med regeringens förslag.

Remissinstanserna: =Kammarrætten =i =Sundsvall =och =Riksskatteverket anser att konsekvenserna av att slopa möjligheten till kompensation för skrotningsavgiften inte ær fullstændigt belysta.

Skæl =för =regeringens =förslag: =Regeringen =har =i =budgetpropositionen för =èr =2001 =föreslagit =att =lagen =(1978:69) =om =försæljningsskatt =pè motorfordon =skall =upphævas. =Av =bilskrotningslagen =framgèr =att bestæmmelserna i försæljningsskattelagen, med undantag av 8 och 15 , æven =tillæmpas =i =frèga =om =skrotningsavgift. =Avskaffandet =av försæljningsskatten =ær =inte =avsett =att =pèverka =tillæmpningen =av skrotningsavgiften. Det ær sèledes nödvændigt att ersætta bestæmmelserna i försæljningsskattelagen.

Skattskyldiga =för =försæljningsskatt =ær =yrkesmæssiga =tillverkare =och registrerade =importörer =samt =ægare =av =skattepliktiga =fordon =som =inte yrkesmæssigt tillverkats i landet, inte importerats av registrerad importör eller =fordon =som =genom =ændring =blivit =skattepliktigt. =Motsvarande bestæmmelser gæller för avgiftsskyldighet betræffande skrotningsavgift.

Försæljningsskattelagen =reglerar =ocksè =avgiftsplikten. =Avgiftsplikten intræder =nær =fordonet =för =första =gèngen =förs =in =i =bilregistret =eller, =om fordonet =samtidigt =avstælls, =dè =avstællningen =upphör. =För =ett =icke avgiftspliktigt =fordon =som =ændras =till =ett =avgiftspliktigt =fordon =intræder avgiftsskyldighet =nær =fordonet =tas =upp =i =bilregistret =som =avgiftspliktigt, eller om det samtidigt avstælls, dè avstællningen upphör.

71

Skrotningsavgift =beslutas =enligt =försæljningsskattelagen =genom automatisk =databehandling =pè =grundval =av =uppgifter =i =bilregistret. Avgiftsskyldig =tillverkare =och =importör =skall =betala =avgiften =senast =en mènad efter utgèngen av den mènad avgiftsskyldigheten intræder. Annan avgiftsskyldig ska betala avgiften senast tre veckor efter avgiftspliktens intræde.

Den =avgiftsskyldige =kan =enligt =försæljningsskattelagen =efter =ansökan èterfè =skrotningsavgift =för =fordon =som =vid =försæljning =till =yrkesmæssig försæljare =av =motorfordon =èsamkat =den =avgiftsskyldige =förlust =pè =grund av bristande betalning av köparen.

Üven =kompensation =för =betald =skrotningsavgift =och =befrielse =frèn skyldigheten att betala skrotningsavgift regleras i försæljningsskattelagen. Kompensation =kan =efter =ansökan =erhèllas =för =fordon =som =förværvats =av bl.a. =utlændsk =beskickning, =karriærkonsulat =i =Sverige =eller =vissa medlemmar av den diplomatiska kèren. Kompensation ska èterbetalas om fordonet inom tvè èr frèn förværvet sæljs till nègon som inte omfattas av reglerna =för =kompensation. =Befrielse =frèn =skyldigheten =att =betala skrotningsavgift kan medges för fordon som ægs av nègon som flyttar till Sverige.

De handlingsalternativ som ligger nærmast till hands för att reglera de uppræknade förfarandena ær antingen att föra in försæljningsskattelagens bestæmmelser =i =bilskrotningslagen =eller =att =bilskrotningslagen =hænvisar till =fordonsskattelagen =i =dessa =avseenden. =En =hænvisning =till fordonsskattelagen =fèr =dock =anses =som =olæmplig =eftersom =detta =skulle kunna =innebæra =förændringar =av =den =administrativa =hanteringen =av skrotningsavgiften. =Det =fèr =dærför =anses =læmpligare =att =de =regler =i försæljningsskattelagen som tillæmpas i frèga om skrotningsavgift förs in i bilskrotningslagen.

Vissa =förændringar =i =sak =bör =dock =göras. =I =samband =med =att bilskrotningsavgiften infördes 1975 ansèg regeringen (prop. 1975:32) att avgiften skulle tas ut som ett engèngsbelopp i samband med uppbörden av =den =dèvarande =omsættningsskatten. =Omsættningsskatten =omvandlades under =1978 =till =en =försæljningsskatt =pè =motorfordon. =Anledningen =till detta =var =att =regeringen =efterstrævade =ett =administrativt =lætthanterligt system. =Detta =innebar =dock =att =ett =antal =bestæmmelser =avsedda =för försæljningsskatt pè motorfordon per automatik blev tillæmpliga æven pè bilskrotningsavgiften. =Exempel =pè =sèdana =bestæmmelser =ær =möjligheten till befrielse frèn skrotningsavgift för diplomatbilar, dvs. bilar som ægs av utlændska =beskickningar =eller =dess =personal, =och =flyttsaksfordon, =dvs. fordon som svenskar bosatta i utlandet tagit med sig tillbaka till Sverige vid =èterflytt. =Nær =systemet =infördes =fanns =inga =sakskæl =till =att =dessa möjligheter =till =befrielse =frèn =skrotningsavgift =skulle =gælla. =Det =finns dæremot =miljöskæl =som =talar =för =att =alla =bilar =som =registreras =i =Sverige skall =omfattas =av =skrotningsavgiften. Skælet till detta ær att alla bilar sè smèningom, oavsett ægare, kommer att skrotas. Bilar som initialt ægs av utlændska beskickningar eller dess personal sæljs sannolikt vidare pè den svenska marknaden, varvid de senare skrotas i Sverige. Detsamma gæller för flyttsaksfordon. Regeringen finner det angelæget att bilar som förs in pè den svenska marknaden omfattas av det ekonomiska incitamentet till att =læmna =in =bilen =för =skrotning. =Nègon =kompensation =skall =dærför =som

72

huvudregel =inte =ges. =Det =fèr =dock =accepteras =att =möjligheten =till kompensation för diplomatfordon kvarstèr. Regeringen anser mot denna bakgrund att nuvarande bestæmmelser om möjlighet till kompensation för skrotningsavgiften skall avskaffas frènsett diplomatfordon.

10 Uppgiftsskyldighet för registrerade trossamfund

Regeringens =förslag: =Registrerade =trossamfund =skall =nær =det =gæller deklarationsskyldigheten =och =skyldigheten =att =læmna =særskild =uppgift behandlas =pè =samma =sætt =som =ideella =föreningar =som =ær =undantagna frèn skattskyldighet för vissa inkomster.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Associationsformen =registrerat trossamfund infördes genom lagen (1998:1593) om trossamfund. Lagen trædde =i =kraft =den =1 =januari =2000. =Flertalet =av =de =registrerade trossamfunden =bedrev =tidigare =sin =verksamhet =i =form =av =en =ideell förening.

Frèn =och =med =2001 =èrs =taxering =skall =bestæmmelserna =om skattskyldighet =för =ideella =föreningar =ocksè =tillæmpas =för =registrerade trossamfund. =Bestæmmelser =om =detta =infördes =efter =förslag =i =prop. 1998/99:38 =Staten =och =trossamfunden =± =begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Nègon konsekvensændring =av =bestæmmelserna =om =deklarationsskyldighet =och skyldighet =att =læmna =særskild =uppgift =enligt =lagen =(1990:325) =om sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter =gjordes =dock =inte. =Om =ingen ændring =görs =skulle =registrerade =trossamfund =bli =tvungna =att =læmna sjælvdeklaration om dess intækter under beskattningsèret har uppgètt till minst =100 =kronor. =Ideella =föreningar =som =ær =undantagna =frèn skattskyldighet =för =vissa =inkomster =behöver =dæremot =endast =læmna sjælvdeklaration =nær =dess =övriga =intækter =överstiger =grundavdraget, =dvs. 15 000 kronor. En ideell förening som ær undantagen frèn skattskyldighet skall =læmna =en =særskild =uppgift =om =inkomst =och =förmögenhet =som =inte skall tas upp till beskattning.

Nær det gæller uppgiftsskyldigheten saknas det anledning att behandla registrerade =trossamfund =annorlunda =æn =ideella =föreningar =som =ær undantagna frèn skattskyldighet för vissa inkomster. Regeringen föreslèr dærför regelændringar i 2 kap. 8 och 26 lagen om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter =med =innebörd =att =registrerade =trossamfund =skall behandlas pè samma sætt som ideella föreningar som ær undantagna frèn skattskyldighet nær det gæller deklarationsskyldigheten och skyldigheten att læmna særskild uppgift.

Den nu aktuella lagtexten hænvisar till numera upphævda lagar, bland annat =lagen =(1947:576) =om =statlig =inkomstskatt. =Lagen =om sjælvdeklaration =och =kontrolluppgifter =har =ænnu =inte =anpassats =till inkomstskattelagen =(1999:1229) =utan =hænvisar =till =upphævd =men fortfarande =tillæmplig =lagtext. =Regeringen =har =för =avsikt =att =under =2001

73

èterkomma =med =förslag =till =bestæmmelser =om =sjælvdeklarationer =och kontrolluppgifter =som =ær =anpassade =till =den =nya =lagen =och =som =skall kunna tillæmpas frèn och med 2002 èrs taxering.

11 Vissa arvsskattefrègor

11.1 Kostnader för vèrd och skötsel av gravplats

Regeringens =bedömning: =Nègot =förslag =om =avdrag =vid arvsbeskattningen för kostnader för vèrd och skötsel av gravplats læggs inte fram.

Promemorians =förslag: =áverensstæmmer =inte med regeringens pè sè sætt =att =det =i =promemorian =föreslès =att =ett =avdrag =medges =för =kostnad enligt avtal för skötsel och vèrd av grav med ett högsta belopp om 1 000 kr.

5HPLVVLQVWDQVHUQDGöteborgs tingsrætt, Lænsrætten i Stockholms læn

Kammarkollegiet RFK Riksskatteverket DYVW\UNHU DWW DYGUDJVUlWW YLG

arvsbeskattningen införs för kostnader för vèrd och skötsel av gravplats. Enligt =lænsrætten =framstèr =det =som =principiellt =felaktigt =att =sætta =ned arvsskatten för den som væljer att leja bort skötseln. Kostnaden för vèrd av gravplats ær de efterlevandes kostnad och inte den avlidnes. Den bör dærför inte fè dras av vid berækning av arvsskatt. Det skulle dessutom ske pè andras bekostnad. Det kan finnas mènga andra orsaker till att vèrden av en gravplats blir dyr æn att anhöriga har flyttat före bouppteckningen. Man =kan =flytta =senare =eller =pè =grund =av =hög =èlder =eller =sjukdom =fè svèrigheter =att =ta =sig =till =kyrkogèrden. =Kammarkollegiet =anför =att =vid arvsbeskattningen tillæmpas strikt principen att dödsdagen ær avgörande för =værderingen =av =den =dödes =tillgèngar =och =skulder. =Vissa =angivna undantag frèn denna princip finns. Det saknas skæl att medge ytterligare undantag och en avdragsrætt för kostnader för vèrd av gravplats avstyrks dærför. =Enligt =Riksskatteverkets =uppfattning =framgèr =det =inte =av promemorian =att =nègon =av =de =övervægda =avdragsmöjligheterna =skulle kunna grundas pè kontrolluppgifter för ADB. Avdragsrætten skulle alltsè innebæra =ytterligare =poster =som =mèste =hanteras =manuellt. =Detta =vore =ett steg =i =fel =riktning. =Verket =avstyrker =dærför =att =förslaget =genomförs.

Hovrætten =för =ávre =Norrland, =Kammarrætten =i =Jönköping, Domstolsverket, =Svenska =kyrkans =Församlingsförbund, =Sveriges Begravningsbyrèers =förbund, =Villaægarnas =Riksförbund =och =Judiska Centralrèdet =i =Sverige DQVHU DWW DYGUDJ VNDOO PHGJHV PHG HWW K|JUH

EHORSS HOOHU PHG YHUNOLJD NRVWQDGHU. =Riksrevisionsverket, =LO =och

FONUSWLOOVW\UNHUI|UVODJHW

Skælen =för =regeringens =bedömning: =I =en =motion =till =riksdagen 6N\UNDGHVDWWNRVWQDGHUI|UYnUGRFKVN|WVHODYJUDYSODWVskulle =fè =dras =av =vid =arvsbeskattningen. =Riksdagen =gav =regeringen =i uppdrag att i læmpligt sammanhang ta upp frègan om en avdragsrætt vid arvsbeskattningen för kostnader av detta slag och lægga fram ett förslag till riksdagen (bet. 1988/89:SkU22, rskr. 1988/89:158).

74

Nær nègon avlidit skall en bouppteckning upprættas. Arvsskatten skall i regel =beræknas =med =ledning =av =de =værden =som =tagits =upp =i bouppteckningen. I 20 kap. ærvdabalken anges att den avlidnes tillgèngar och =skulder =skall =antecknas =och =værderas =sèdana =de =var =vid =dödsfallet. Hærutöver fèr kostnader för begravning och bouppteckning dras av enligt en særskild bestæmmelse i 13 1 mom. 3 lagen (1941:416) om arvsskatt och =gèvoskatt, =AGL. =Till =begravningskostnader =hænförs =alla =kostnader som =ær =erforderliga =för =begravningen. =Hit =ræknas =bl.a. =utgifter =för gravplats =och =gravvèrd =med =inskription, =dæremot =inte =utgifter =som =ær hænförliga till den framtida vèrden av graven (jfr NJA 1966 s. 609). Om den avlidne i testamente förordnat att utgifter för den kommande vèrden av =graven =skall =betalas =av =dödsboets =medel =har =i beskattningsmyndigheternas praxis skuldavdrag vægrats och detta i stællet betraktats som ett legat som beskattats særskilt (Bratt m.fl. Skatt pè arv och =gèva, =avsnitt =7:8 =och =Domstolsverkets =handbok =för bouppteckningsærenden, =avsnitt =9.5 =s. =12). =Kostnader för sorgklæder till efterlevande make samt barn och trotjænare, som för sin försörjning varit beroende av den avlidne, fèr enligt praxis ocksè ræknas av (jfr SvJT 1957 s. 348). Vidare fèr kostnader för förtæring i samband med begravningen anses =vara =avdragsgilla. =Till =bouppteckningskostnad, =som =ocksè =anses vara =avdragsgill, =hör =skæligt =arvode =èt =bouppteckningsförrættare =och særskilda =værderingsmæn. =Kostnader =för =boutredningen =i =övrigt =tas =inte upp i bouppteckningen.

I =promemorian =redovisas =att =frègan =om =avdragsrætt =vid arvsbeskattningen =för =kostnad =för =vèrd =och =skötsel =av =gravplats =ær förenad med komplikationer. Kostnad för framtida skötsel av gravplats ær en kostnad som inte föreligger vid dödsfallet, den stræcker sig ofta lèngt framèt =i =tiden =och =möjlighet =finns =att =gravrætten =sægs =upp =och skötselkostnaden =dærmed =upphör =före =avtalstidens =slut. =Kostnaden =har inte =heller =det =omedelbara =samband =med =dödsfallet =som =kostnader =för begravning =och =bouppteckning =har. =Ý =andra =sidan =kan =det =hævdas =att kostnader för skötsel av grav ændè har ett sèdant samband med dödsfallet att avdrag vid arvsbeskattningen bör ske. I promemorian anges att det kan ifrègasættas om en avdragsrætt över huvud taget skall införas men om man ændè væljer att införa en sèdan avdragsrætt bör avdraget ± av i första hand statsfinansiella =skæl =± =begrænsas =till =kostnader =enligt =avtal =med =högst 1 000 kr.

Förslaget i promemorian om en avdragsrætt begrænsad till 1 000 kr har fètt ett negativt mottagande av remissinstanserna. Kritiken har dels tagit sikte pè den principiella aspekten dels det belopp som föreslagits. De som varit =kritiska =mot =beloppet =har =ansett =att =avdrag =skall =medges =med verkliga kostnader.

Som ovan angetts har i promemorian framförts att det kan ifrègasættas om =en =avdragsrætt =av =detta =slag =över =huvud =taget =skall =införas. =Flera remissinstanser har framfört principiella invændningar mot en avdragsrætt. Mot bakgrund hærav avstèr regeringen frèn att lægga fram nègot förslag om avdrag vid arvsbeskattningen för vèrd och skötsel av gravplats.

75

11.2 Fastighetsægares boendekostnader

Regeringens =bedömning: =Nègon =lagreglering =av =frègan =om avdragsrætt =vid =arvsbeskattningen =för =skulder =hænförliga =till =den avlidnes bostad bör inte ske.

Promemorians förslag: áverensstæmmer med regeringens. Remissinstanserna: =De =flesta =remissinstanserna =har =inte =yttrat =sig VlUVNLOW L IUnJDQ Hovrætten =för =ávre =Norrland, =Kammarrætten =i

Jönköping, =Lænsrætten =i =Stockholms =læn =och =Kammarkollegiet =GHODU

XSSIDWWQLQJHQ DWW QnJRQ ODJUHJHO LQWH E|U LQI|UDV Villaægarnas

Riksförbund YLGKnOOHUDWWGHWLQWHNDQJRGWDVDWWIDVWLJKHWVlJDUHEHKDQGODV

VlPUHlQK\UHVJlVWHUQlUGHWJlOOHUUlWWHQWLOODYGUDJ

Skælen =för =regeringens =bedömning: =Villaægarnas =Riksförbund =har framfört krav pè att den avdragsrætt som enligt praxis (NJA 1958 s. 527) medges för hyresskuld æven borde tillæmpas för fastighetsægares styrkta boendekostnader under högst tre mènader efter dödsfallet (Fi1988/340).

Det ær endast faktiska skulder som fèr dras av i bouppteckningen. Det krævs =i =princip =att =det =pè =dödsdagen =har =förelegat =en betalningsförpliktelse för den avlidne eller i förekommande fall för hans eller =hennes =efterlevande =make. =En =skuld =skall =specificeras =och individualiseras =sè =att =det =klart =framgèr =vad =den =avser. =Skulden =tas vanligen upp till sitt kapitalbelopp jæmte upplupen rænta per dödsdagen. Enligt =praxis =medges =avdrag =bl.a. =för =beræknad =hyreskostnad =för =den avlidnes =bostad =den =nærmaste =tiden =efter =dödsfallet =med =avrækning =för vad =som =redan =betalats =före =dödsfallet =(NJA =1958 =s. 527). Som allmæn norm =angavs =att =det =skulle =anses =föreligga =en =belastning =motsvarande hyran =för =tre =mènader =efter =dödsfallet =eller den kortare tid inom vilken hyresrætten =upphör =eller =enligt =lag =kan =upphöra =genom =uppsægning. Fastighetsægare som uppburit förskottshyror för viss tid och som avlidit före utgèngen av denna tid skall ta upp inbetald hyra som en tillgèng i bouppteckningen. Avdrag har dock medgetts som motsvarar förpliktelsen att =tillhandahèlla =lægenheterna =utan =ytterligare =ersættning =under =den aktuella tiden (NJA 1971 s. 193).

Som ovan angetts skall en skuld vanligen tas upp till sitt kapitalbelopp jæmte =upplupen =rænta =per =dödsdagen. =En =hyresskuld =och =en =rænteskuld kan =inte =anses =jæmförbara =bl.a. =pè =grund =av =att =ræntan =motsvaras =av =en tillgèng. =I =praxis =har =avgjorts =vilka =skulder =som =kan =dras =av. =Att lagreglera =dessa =frègor =eller =att =lagstifta =om =avdragsrætt =för =andra allmænna hushèllskostnader ær enligt regeringens mening inte aktuellt.

12 Offentlig-finansiella effekter

Som redogjorts för i budgetpropositionen för 2001 beræknas förslaget om höjda fribelopp vid förmögenhetsbeskattningen ge en budgetförsvagning i periodiserade termer pè 2,7 miljarder kronor èr 2001.

76

Till =grund =för =regeringens =berækning =av =avfallsskattelagens =offentligfinansiella =effekter =lèg =Deponiskatteutredningens =betænkande =(SOU 1996:139) Skatt pè avfall. I utredningen redovisas berækningar pè olika avfallsmængder utifrèn grova kategorier. En uppdelning finns efter total avfallsmængd, =avfall =som =behandlas =och =avfall =som =deponeras. Mængderna deponerat avfall bygger pè statistik frèn avfallsanlæggningar av hur mycket avfall som læggs pè deponin. Det ær en rimlig bedömning att denna mængd avser den faktiska mængd som læggs pè deponin, dvs. för t.ex. =avvattning =´innanför =grindarna´ =pè =avfallsanlæggningen =ær =det avfallets =vikt =efter =avvattning =som =legat =till =grund =för =utredningens berækningar. Detta innebær att för t.ex. avvattning och rening av flytande avfall, har de skattebelopp i storleksordningen 31 miljoner kr, som skulle motsvara =införd =mængd =vatten =(125 000 =ton), =aldrig =ræknats =in =i =de mængder =som =legat =till =grund =för =berækningen =av =de =statsfinansiella effekterna. =Üven =betræffande =flytande =avfall =i =vassbæddar =och vattenverksslam =kan =det =antas =att =dessa =avfallsmængder =inte =ingètt =i underlaget för vad som skulle beskattas.

För =de =metoder =som =nu =föreslès =undantas =frèn =avfallsskatteplikt =kan dessutom generellt sægas att de antingen inte alls skulle genomföras om de =beskattas =eller =att =de, =genom =att =verksamheten =bedrivs =utanför =en skattepliktig anlæggning eller att verksamheten pè olika sætt bryts ut frèn annan =verksamhet, =ændè =inte =skulle =bli =föremèl =för =beskattning. =Nègra statsfinansiella effekter bedöms dærför inte uppkomma av förslagen.

De =berækningar =som =gjorts =av =Finansdepartementet =visar =att =en differentiering =av =vægavgiften =utifrèn =vilka =krav =pè =utslæpp =av föroreningar =som =ett =fordons =motor =uppfyller =ger =ökade =skatteintækter med =cirka =65 =miljoner =kronor =per =èr. =En =sèdan =differentiering =kan innebæra =en =viss =ökning =av =ærendemængden =hos =lænsrætten =avseende bedömningar =av =vilka =krav =pè =utslæpp =av =föroreningar =som =ett =fordons motor uppfyller. Det gèr dock inte att nu ha nègon nærmare uppfattning om i vilken utstræckning arbetsbördan kommer att öka för lænsrætten.

Nègra offentlig-finansiella effekter av övriga förslag kan inte förutses.

13 Författningskommentar

13.1 Förslaget till lag om ændring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

19 Tredje =stycket =LQQHKnOOHU EHVWlPPHOVHU RP IULEHORSSHQV VWRUOHN

Ündringen innebær att fribeloppet höjs frèn 900 000 kronor till 1 000 000 kronor =för =fysisk =person, =dödsbo, =familjestiftelse =samt =i =de =fall =dè sambeskattning =skall =ske =av =en =ensamstèende =förælder =och =dennes hemmavarande =barn =under =18 =èr. =I =de =fall =sambeskattning =skall =ske =av makar eller sambor, höjs fribeloppet till 1 500 000 kr. Samma sak gæller nær sambeskattning skall ske av förældrar, som i egenskap av makar eller sambor skall sambeskattas, och deras hemmavarande barn under 18 èr.

77

21 

,SDUDJUDIHQVförsta styckeUHJOHUDVLYLONDIDOOVDPEHVNDWWQLQJVNDOOVNH Införandet av ett högre, særskilt fribelopp för sambeskattade par medför att det ær nödvændigt att skilja pè olika situationer för sambeskattning av I|UlOGUDURFKGHUDVKHPPDYDUDQGHEDUQ,GHQlQGUDGHpunkten 3UHJOHUDV det =fall =dè =sambeskattning =skall =ske =av =sambeskattade =par =och =deras hemmavarande barn. I det fallet ær fribeloppet 1 500 000 kr. I den nya

punkten =4 UHJOHUDV GHW IDOO Gn VDPEHVNDWWQLQJ VNDOO VNH DY HQ

ensamstèende förælder och dennes hemmavarande barn. Fribeloppet ær dè 1 000 000 kronor.

13.2 Förslaget till lag om ændring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

9 

Ündringen =ær =föranledd =av =att =frègan =om =vem =som =ær skattskyldig med anledning av import av skattepliktiga varor frèn tredje land regleras i den nya paragrafen 9 c.

9 b

Ündringen =ær =föranledd =av =att =punkten =7 =i =första =stycket =9 = =skall betecknas 6.

9 c

I =paragrafen, =som =ær =ny =och =ersætter =9 = =första =stycket =6, =ges bestæmmelser =om =vem =som =ær =skyldig =att =betala =skatt =för =import =av skattepliktiga varor frèn tredje land. Med tredje land förstès enligt lagen lænder och omrèden utanför Europeiska gemenskapens punktskatteomrède (se 1 fjærde stycket).

Den nya huvudregeln ær att den som med anledningen av importen ær skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen ocksè ær skyldig att =betala =tobaksskatt =för =varorna. =Med =tullagstiftning =förstès =EG:s tullbestæmmelser =samt =svenska =tullförfattningar =(se =1 =kap. =5 = =förslaget till ny tullag i prop. 1999/2000:126). Vem som ær skyldig att betala tull för =varor =med =anledning =av =import =regleras =dock =inte =i =svenska tullförfattningar utan i tullkodexen. Enligt artikel 4.12 i tullkodexen ær en gældenær =varje =person =som =har =betalningsansvar =för =en =tullskuld. Gældenæren ær alltsè den som enligt tullagstiftningen ær skyldig att betala tull med anledning av import och dærmed ocksè den som ær skyldig att betala skatt enligt förevarande paragraf.

Bestæmmelserna om tullskuld finns i artiklarna 201±216 i tullkodexen. Vid tillæmpningen av förevarande paragraf saknar dock bestæmmelserna om =uppkomst =av =tullskuld =vid =export =betydelse. =I =fall =tobaksvaror =frèn tredje =land =övergèr =till =fri =omsættning, =uppkommer =en =tullskuld =och gældenær =ær =deklaranten =(se =artikel =201 =i =tullkodexen). =Eftersom deklaranten =ær =den =som =importerar =varan =innebær =ændringen =ingen skillnad =mot =vad =som =gæller =i =dag =enligt =9 = =första =stycket =6. =Nær =det gæller =införsel =frèn =omrèden =som =ligger =inom =EG:s =tullomrède =men

78

utanför =dess =skatteomrède =innebær =förslaget =att =den =som =læmnar =en anmælan enligt 3 kap. 3 tullagen skall anses som deklarant.

Vid =olaglig =införsel =och =olagligt =undandragande =frèn =tullövervakning av tobaksvaror uppkommer en tullskuld. Med att varor olagligt undandras tullövervakning =avses =bl.a. =att =varor =förs =ut =frèn =ett =tullager =utan =att hænföras =till =nègot =nytt =tullförfarande =eller =att =varor =som =transiteras försvinner pè vægen. Gældenær i dessa fall ær den som olagligen förde in varan eller olagligen undandrog varan frèn tullövervakning. Hær ær dock æven den som medverkat till införseln eller undandragandet och den som efter =införseln =eller =undandragandet =tagit =befattning =med =varorna gældenær, =under =förutsættning =att =denne =var =medveten =om =eller =rimligen borde =ha =varit =medveten =om =att =införseln =eller =undandragandet =var olagliga. =Den =som =olagligen =för =in =eller =undandrar =en =tobaksvara =har importerat varan och omfattas dærför av nuvarande lydelse av paragrafen. Det torde i vissa fall æven kunna gælla den som medverkat till införseln eller undandragandet. Nuvarande reglering i 9 första stycket 6 kan dock inte =anses =omfatta =den =som =efter =en =olaglig =införsel =eller =olagligt undandragande tagit befattning med varan. I sist næmnda avseende utgör alltsè ændringen en utvidgning av skattskyldighetsbegreppet för import.

En =tullskuld =kan =æven =uppkomma =i =fall =tobaksvaror =anvænds =eller förbrukas i en frizon eller ett frilager under andra förutsættningar æn de som faststælls i gællande lagstiftning. Gældenær i sèdana fall ær den som förbrukade =eller =anvænde =varorna =och =varje =annan =person =som =deltog =i denna =förbrukning =eller =anvændning =och =som =var =medveten =om =att varorna förbrukades eller anvændes i strid med gællande lagstiftning. Den som =förbrukar =eller =anvænder =en =tobaksvara =i =nu =aktuella =fall =kan knappast =anses =ha =importerat =varan =och =æven =betræffande =dessa =fall innebær =alltsè =ændringen =att =skattskyldighetsbegreppet =för =import utvidgas.

Enligt tullkodexen gæller att om flera personer ær gældenærer i frèga om en och samma tullskuld skall de solidariskt ansvara för skulden (se artikel 213). Det innebær att flera personer kan bli solidariskt ansvariga för att betala skatt med anledning av import. Som exempel kan næmnas den som olagligen för in en vara och den som dærefter tar befattning med varan.

, första =stycket UHJOHUDV IDOO VRP lU LPSRUW L WXOODJVWLIWQLQJHQV mening, dvs. fall dær varorna förs in frèn ett omrède som ligger utanför EG:s =tullomrède. =För =att =punkten =æven =skall =omfatta =varor =som =inte =ær tullbelagda =föreskrivs =att =i =sèdana =fall =skall =skatten =betalas =av =den =som skulle =varit =skyldig =att =betala =tull =enligt =tullagstiftningen, =om =varorna hade =varit =tullbelagda. =Syftet =ær =att =bestæmmelsen =skall =ha =samma materiella innehèll som 5 kap. 11 första stycket förslaget till ny tullag i prop. 1999/2000:126. Vad som avses med EG:s tullomrède framgèr av 1 kap. 5 nya tullagen.

,första stycketUHJOHUDVIDOOVRPLQWHlULPSRUWHQOLJWWXOODJVWLIWQLQJHQ men =som =betraktas =som =import =enligt =förevarande =lag. =Det =rör =sig =om varor =som =förs =in =frèn =omrèden =som =ligger =inom =EG:s =tullomrède =men utanför dess skatteomrède, t.ex. Ýland. Üven hær skall alltsè tullkodexens bestæmmelser om vem som ær gældenær gælla i tillæmpliga delar. För nu aktuella fall förskrivs dærför att skatten skall betalas av den som skulle ha varit skyldig att betala tull för varorna enligt tullagstiftningen om varorna

79

hade =varit =tullbelagda =och =förts =in =frèn =ett =omrède =som =ligger =utanför EG:s tullomrède. Syftet med ændringen ær att de regler som gæller enligt punkten 1 æven skall tillæmpas i frèga om dessa fall. I likhet med vad som gæller enligt punkten 1 för varor som inte ær tullbelagda skall alltsè frègan om =vem =som =ær =skattskyldig =för =en =införsel =frèn =t.ex. =Ýland =avgöras enligt =de =bestæmmelser =som =hade =gællt =om =skyldighet =att =betala =tull förelegat.

20 

bQGULQJHQLförsta stycketlUI|UDQOHGGDYDWWSXQNWHQLI|UVWDVW\FNHW 9 skall betecknas 6.

Eftersom =skattskyldighetens =intræde =för =den =som =med =anledning =av import skall betala skatten till Tullverket inte uttryckligen regleras i nya tullagen =regleras =frègan =i =en =ny =punkt =8 =i =första =stycket. =Enligt huvudregeln =intræder =skattskyldighet =vid =den =tidpunkt =som =enligt tullagstiftningen medför skyldighet att betala tull. Huvudregeln omfattar alltsè tullbelagda varor som förs in frèn omrèden som ligger utanför EG:s tullomrède. För att æven fènga upp varor som inte ær tullbelagda (se 9 c första =stycket =1) =och =varor =som =förs =in =frèn =omrèden =som =ligger =inom EG:s tullomrède men utanför EG:s skatteomrède (se 9 c första stycket 2) =föreskrivs, =att =skattskyldigheten =i =dessa =fall =skall =intræda =vid =den tidpunkt =dè =skyldigheten =att =betala =tull =skulle =ha =intrætt =om =sèdan skyldighet förelegat. Detta uppnès genom tillægget ´eller skulle ha intrætt om skyldighet att betala tull förelegat´. Sista ledet i den nya punkten 8 skall =alltsè =tillæmpas =dels =nær =varor =förs =in =frèn =omrèden =som =ligger utanför EG:s tullomrède men dær varorna inte ær tullbelagda (9 c första stycket =1), =dels =nær =varor =förs =in =frèn =omrèden =som =ligger =inom =EG:s tullomrède men utanför EG:s skatteomrède (9 c första stycket 2).

Avgörande =för =nær =skattskyldigheten =intræder =ær =bestæmmelserna =om uppkomst =av =tullskuld =i =artiklarna =201±216 =i =tullkodexen. =Om =en importdeklaration læmnas intræder skattskyldigheten nær deklarationen tas emot (artikel 201). Vid olovlig införsel eller olagligt undandragande frèn tullövervakning =intræder =skattskyldigheten =i =det =ögonblick =dè =varorna olagligen =införs =eller =undandras =(artiklarna =202 =och =203). =Nær =varor förbrukas =eller =anvænds =i =en =frizon =eller =frilager =i =strid =med =gællande lagstiftning intræder skattskyldigheten i det ögonblick dè varorna anvænds eller =förbrukas =första =gèngen =i =strid =med =gællande =lagstiftning =(artikel 205). Se æven kommentaren till 9 c .

För upplagshavare och registrerade varumottagare, som enligt 19 inte skall betala skatt till Tullverket med anledning av import, ær det hændelser efter importen som gör att skattskyldighet intræder, se första stycket 1 och 2 i förevarande paragraf.

22 

Ündringen =ær =föranledd =av =att =punkten =7 =i =första =stycket =9 = =skall betecknas 6.

80

38

Ündringen =ær =föranledd =av =att =frègan =om =vem =som =ær skattskyldig med anledning av import av snus och tuggtobak frèn tredje land regleras i den nya paragrafen 38 a .

38 a 

Se kommentaren till 9 c .

39

Ündringen ær föranledd av att punkten 4 i 38 skall betecknas 3 och att frègan om vem som ær skattskyldig med anledning av import av snus och tuggtobak varor frèn tredje land regleras i den nya paragrafen 38 a .

40 

Se kommentaren till 20 .

13.3 Förslaget till lag om ændring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

8

Ündringen =ær =föranledd =av =att =frègan =om =vem =som =ær skattskyldig med anledning av import av skattepliktiga varor frèn tredje land regleras i den nya paragrafen 8 c.

8 b

Ündringen =ær =föranledd =av =att =punkten =8 =i =första =stycket =8 = =skall betecknas 7.

8 c

I =paragrafen, =som =ær =ny =och =ersætter =8 = =första =stycket =7, =ges bestæmmelser =om =vem =som =ær =skyldig =att =betala =skatt =för =import =av skattepliktiga varor frèn tredje land. Med tredje land förstès enligt lagen lænder och omrèden utanför Europeiska gemenskapens punktskatteomrède =(se =1 = =andra =stycket). =I =övrigt =se =kommentaren =till 9 c lagen om tobaksskatt.

19

Ündringen i första stycket 7 ær föranledd av att punkten 8 i första stycket 8 = =skall =betecknas =7. =I =övrigt =se =kommentaren =till =20 = =lagen =om tobakskatt.

21

Ündringen =ær =föranledd =av =att =punkten =8 =i =första =stycket =8 = =skall betecknas 7.

81

13.4 Förslaget till lag om ændring i lagen (1994:1776) om skatt pè energi

4 kap.

1 

Ündringen =ær =föranledd =av =att =frègan =om =vem =som =ær skattskyldig med anledning av import av skattepliktiga varor regleras i den nya paragrafen 1 b.

1 b

I =paragrafen, =som =ær =ny =och =ersætter =1 = =första =stycket =6, =ges bestæmmelser =om =vem =som =ær =skyldig =att =betala =skatt =för =import =av brænsle. =Med =import =avses =införsel =av =en =produkt =frèn =ett =omrède =som ligger utanför Europeiska gemenskapens punktskatteomrède (se 1 kap 7 andra stycket). I övrigt se kommentaren till 9 c lagen om tobaksskatt.

12

Ündringen =ær =föranledd =av =att =frègan =om =vem =som =ær skattskyldig med anledning =av =import =av =brænsle som avses i 12 första stycket regleras i den nya paragrafen 12 a.

12 a

I =paragrafen, =som =ær =ny =och =ersætter =12 = =första =stycket =3 =a), =ges bestæmmelser =om =vem =som =ær =skyldig =att =betala =skatt =för =import =av brænsle som avses i 12 första stycket. Med import avses införsel av en produkt =frèn =ett =omrède =som =ligger =utanför =Europeiska =gemenskapens punktskatteomrède (se 1 kap 7 andra stycket). I övrigt se kommentaren till 9 c lagen om tobaksskatt.

5 kap.

2 

bQGULQJHQ L första =stycket lU I|UDQOHGG DY DWW SXQNWHQ E L I|UVWD stycket =12 = =skall =betecknas =3. =Nær =det =gæller =den =nya =punkten =4 =se kommentaren till 20 lagen om tobaksskatt.

3

Ündringen ær föranledd av att punkten 7 i första stycket 4 kap. 1 skall betecknas 6.

5

Ündringen =görs =för =att =skapa =överensstæmmelse =mellan =förevarande paragraf =och =19 = =lagen =om =tobakskatt =samt =18 =lagen =om =alkoholskatt. Nègon ændring i sak ær inte avsedd.

82

13.5 Förslaget till lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200)

1 kap.

2 RFK5

Vem =som =skall =betala =merværdesskatt =för =import =skall =enbart =regleras =i ML och inte sèsom föreslès i prop. 1999/2000:126 genom en hænvisning i 2 första stycket 6 till 5 kap. 11 tullagen.

Begreppet =import =i =ML =omfattar =dels =införsel =av =varor =frèn =omrèden som ligger utanför EG:s tullomrède, dels införsel av varor frèn omrèden som ligger inom EG:s tullomrède men utanför EG:s skatteomrède (se 1 kap. 10 a och 2 kap. 1 a ).

'HQ Q\D EHVWlPPHOVHQ L 2 = första =stycket D VWlPPHU L PDWHULHOOW hænseende överens med vad som föreskrivs i 5 kap. 11 första stycket nya tullagen i dess lydelse enligt prop. 1999/2000:126. Sèledes ær det den som ær gældenær enligt tullagstiftningen eller skulle ha varit gældenær om varorna =varit =tullbelagda =som =ær =skyldig =att =betala =merværdesskatt =för importen. Se vidare kommentaren till 9 c lagen om tobaksskatt.

'HQQ\DEHVWlPPHOVHQL2 I|UVWDVW\FNHWEHUVlWWHUKlQYLVQLQJHQ till =5 kap. =11 =andra =stycket =nya =tullagen =i =dess =lydelse =enligt =prop. 1999/2000:126 =och innebær att kretsen möjliga skattskyldiga för import av =varor =frèn =omrèden =som =ligger =inom =EG:s =tullomrède =men =utanför dess =merværdesskatteomrède =utvidgas. =Anledningen =hærtill =ær =att skyldigheten att betala merværdesskatt för import av varor frèn næmnda omrèden =inte =tidigare =kopplades =till =skyldigheten =att =betala =tull =enligt tullagstiftningen. =Sèledes =ær =det =den =som =skulle =ha =varit =gældenær =om varorna varit tullbelagda och förts in frèn ett omrède som ligger utanför EG:s =tullomrède =som ær skyldig att betala merværdesskatt för importen. Se =kommentaren =till =9 c = =lagen =om =tobaksskatt =om =vad =detta =innebær. Vad som avses med tullagstiftningen och EG:s tullomrède framgèr av 1 kap. 5 nya tullagen.

bQGULQJHQ L 5 = LQQHElU DWW VNDWWVN\OGLJKHWHQV LQWUlGH NRSSODV WLOO tullagstiftningens regler om nær skyldighet att betala tull intræder. Detta görs för att skapa enhetlighet mellan bestæmmelserna i 2 om vem som ær =skattskyldig =och =bestæmmelserna =i =förevarande =paragraf. =Se =vidare kommentaren till 20 lagen om tobaksskatt.

13.6 Förslaget till lag om ændring i tullagen (0000:000)

5 kap.

11 

Vem =som =skall =betala =punktskatt =och =merværdesskatt =för =import =skall UHJOHUDVHQEDUWLSXQNWVNDWWHODJDUQDRFK0/Första RFKandra styckena HUVlWWVGlUI|UPHGHQXSSO\VQLQJRPDWWEHVWlPPHOVHURPVN\OGLJKHWDWW med =anledning =av =import =eller =införsel =som =avses =i =3 =kap. =3 = =betala annan skatt æn tull finns i næmnda lagar.

bQGULQJHQLtredje stycketlUI|UDQOHGGDYDWWI|UVWDRFKDQGUDVW\FNHQD ersætts med en upplysning.

83

9 kap.

3 RFK 6

bQGULQJDUQD lU I|UDQOHGGD DYlQGULQJDUQDLNDS9DGLagrèdet anfört har beaktats vid utformningen av bestæmmelsen i 9 kap. 6 andra stycket.

13.7 Förslaget till lag om ændring i lagen (1999:673) om skatt pè avfall

3 

,första stycketKDUWYnQ\DSXQNWHUSXQNWHUQDRFKODJWVWLOO,GHQ\D punkterna =finns =undantagen =för =anlæggningar =dær =omhændertagande uteslutande =sker =av =vattenverksslam =i =slambassænger =eller =av =flytande avfall i vassbæddar. Det bör dock pèpekas att dessa undantag förutsætter att det inte bedrivs annan verksamhet pè anlæggningen som gör att den omfattas av lagen om skatt pè avfall. Hur metoderna ser ut i praktiken har redogjorts för i avsnitten 6.2 och 6.3. Ündring av punkternas placering i förhèllande till promemorians förslag ær endast av redaktionell karaktær.

6 

, första =stycket KDU GH XQGDQWDJQD EHKDQGOLQJVPHWRGHUQD L SXQNWHQ utökats =med =dels =avvattning =av =avfall, =dels =rening =av =flytande =avfall. Dessa =undantag =har =behandlats =i =avsnitt =6.4. =Som =dær =angetts =kan avvattning =ske =av =olika =avfallsslag, =som =t.ex. =oljeförorenat =avfall =och slam =frèn =gatubrunnar. =Üven =förorenad =snö, som mer undantagsvis kan komma =att =föras =in =pè =en =avfallsanlæggning =och =dær =læggas =upp =pè =en særskild platta eller liknande, bör omfattas av undantaget för avvattning av =avfall. =Betræffande rening av avfall har den begrænsningen gjorts att endast =flytande =avfall =omfattas. =ávriga =ændringar =i =punkten =2 =ær =av redaktionell =karaktær. =I =första =stycket =har =ocksè =behandling =av =flytande avfall i vassbædd förts in som en ny punkt 3.

Möjligheterna till undantag för de nya behandlingsmetoderna gæller, i likhet med nuvarande metoder i punkten 2, sèvæl avfallsanlæggningar som anlæggningar =dær =det =huvudsakligen =bedrivs =annan =verksamhet =æn avfallshantering.

$YHWWQ\WWandra styckeIUDPJnUDWWI|UXWVlWWQLQJHQI|UDWWDYYDWWQLQJ och =rening =av =flytande =avfall =samt =behandling =av =flytande =avfall =i vassbædd =skall =vara =undantagna, =ær =att =avgèende =vatten =inte =deponeras inom =anlæggningen. =Det =fèr =avgöras =frèn =fall =till =fall =om =detta =krav =ær uppfyllt. =Som =framhèllits =i =avsnitt =6.4 =bör =det =ræcka =med =att =t.ex. =en avvattningsanlæggning ær utformad sè att det avskilda vattnet leds direkt till det kommunala avloppsnætet. Olika tekniska lösningar ær dock hærvid möjliga.

bQGULQJHQLtredje stycketlUDYUHGDNWLRQHOONDUDNWlU

8 

Ündringen ær föranledd av ændringarna i 6 andra och tredje styckena.

84

13.8 Förslaget till lag om ændring i fordonsskattelagen (1988:327)

9 

Paragrafen =ændras =pè =sè =sætt =att =undantaget =frèn =skatteplikt =för =lastbilar som ær av en èrsmodell som ær 30 èr eller ældre endast omfattar lastbilar som inte ær vægavgiftspliktiga.

13.9 Förslaget till lag om ændring i lagen (1997:1137) om vægavgift för vissa tunga fordon

2 

Ündringen =ær =föranledd =av =att =vægtrafikkungörelsen =(1972:603) =har upphört att gælla och ersatts av trafikförordningen (1998:1276).

6 

Lastbilar befrias frèn vægavgift om de ær av en èrsmodell som ær 30 èr eller ældre och som inte anvænds i yrkesmæssig trafik.

11

Vægavgiften =differentieras =efter, =förutom =antalet =axlar, =vilka =krav =pè utslæpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller. Detta innebær att fordon =som =inte =nèr =upp =till =de =av =Europeiska =gemenskapen =faststællda kraven i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG betalar en högre vægavgift. För de fordon som uppfyller de i direktivet faststællda kraven =utgèr =vægavgift =med =olika =belopp =beroende =pè =vilka =krav =de uppfyller. Vægavgift skall tas ut med de belopp som anges i protokollet om ændring av samarbetsavtalet.

För =att =undvika =att =lagtexten =anger =ett =endast =övergèngsvis =gællande vægavgiftsbelopp =föreslèr =regeringen =att =de =belopp =som =anges =i vægavgiftslagen bestæms i euro i stællet för svenska kronor.

17 

Den =i =paragrafen =angivna =avgiften =för =prövning =av =begæran =om èterbetalning =av =vægavgift =för =svenskt =fordon =tas =ut =med =belopp =som anges i protokollet om ændring av samarbetsavtalet.

21 

Avtalet =som =ligger =till =grund för uttag av vægavgift avseende utlændska fordon har ændrats genom det i Bryssel den 22 mars 2000 undertecknade protokollet =om =ændring =av =samarbetsavtalet =för =att =tillæmpa =direktiv 1999/62/EG.

22 

Den =i =paragrafen =angivna =avgiften =för =prövning =av =begæran =om èterbetalning =av =vægavgift =för =svenskt =fordon =tas =ut =med =belopp =som anges i protokollet om ændring av samarbetsavtalet.

85

23 

I paragrafen har förts in att vægavgiften skall erlæggas i svenska kronor och att de belopp i euro som anges i 11, 17 och 22 skall omræknas till svenska =kronor =varje kalenderèr. Benæmningen pè Europeiska unionens gemensamma valuta har ændrats frèn ecu till euro.

13.10 Förslaget till lag om ændring i bilskrotningslagen (1975:343)

9 

I paragrafen har bestæmmelsen i 1 första stycket försæljningsskattelagen om =till =vem =bilskrotningsavgift =skall =betalas =och =bestæmmelsen =i =4 samma lag om att det endast ær fordon som registrerats i bilregistret som ær skattepliktiga, förts in.

11 

Hænvisningen =till =försæljningsskattelagen =tas =bort. =De =bestæmmelser =i försæljningsskattelagen =som =anvænds =vid =tillæmpningen =i =frèga =om skrotningsavgift förs in i bilskrotningslagen, se nedan 12±18 .

12 

Paragrafen motsvarar 5 i försæljningsskattelagen, dock med tillægget att avgiftsskyldighet =æven =föreligger =för =fordon =som =förværvats =frèn =sèdan person =eller =organisation =som =kan =beviljas =kompensation =för skrotningsavgift.

13 

Paragrafen motsvarar 6 i försæljningsskattelagen.

14 

Paragrafen motsvarar 7 i försæljningsskattelagen, dock med tillægget att för =sèdana =fordon =för =vilket =ægaren =beviljats =kompensation =för skrotningsavgiften =intræder =den =i =12 = =sista =stycket =angivna avgiftsskyldigheten nær fordonet förværvats av annan.

15 

Paragrafen motsvarar 9 i försæljningsskattelagen.

16 

Paragrafen =motsvarar =13 = =i =försæljningsskattelagen, =förutom =att =sista stycket, om att kompensation skall èterbetalas om fordonet inom tvè èr frèn =förværvet =överlèts =till =nègon =som inte omfattas av dessa regler, tas bort.

17 

Beslut i frègor som avses i 7 första stycket punkten 2 överklagas, enligt E ELOVNURWQLQJVI|URUGQLQJHQ KRV OlQVVW\UHOVHBeskattningsbeslut =överklagas =hos =instans =som =anges =i =lagen =om

86

punktskatter och prisregleringsavgifter. Andra beslut fèr överklagas hos allmæn förvaltningsdomstol.

Beslut av Naturvèrdsverket enligt 7 första stycket punkten 3 fèr inte överklagas.

En =förutsættning =för =att =fè =ett =beslut =prövat =av =kammarrætt =ær =att kammarrætten har meddelat prövningstillstènd.

18 

Paragrafen =motsvarar =i =princip =18 = =i =försæljningsskattelagen. =Vid utdömande av ansvar för brukande av obeskattat fordon skall dock krævas att det föreligger uppsèt eller oaktsamhet. Dessutom blir det tillètet att ett fordon provkörs vid tillsyn enligt produktsækerhetslagen.

13.11 Förslaget till lag om ændring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

1

I budgetpropositionen för 2001 föreslès att lagen om försæljningskatt pè motorfordon =skall =upphöra =att =gælla =vid =utgèngen =av =èr =2000. Hænvisningen =i =paragrafen =till =næmnda =lag =tas =dærför =bort. =I övergèngsbestæmmelserna =till =lagen =om =upphævande =av =lagen =om försæljningsskatt pè motorfordon föreskrivs dock att den upphævda lagen fortfarande skall gælla i frèga om förhèllanden som hænför sig till tiden före =ikrafttrædandet. =Skælet =ær =att =de =skatte- =eller =avgiftssatser =och avdragsmöjligheter som gællt nær en skatte- eller avgiftspliktig hændelse intræffat skall kunna tillæmpas æven om förhèllandet upptæcks efterèt, t.ex. vid =en =revision. =Samma =princip =kan =anvændas =pè =förfarandereglerna. Genom =föreslagen =övergèngsbestæmmelse =kommer =reglerna =om skattekontroll, skattebeslut, överklagande m.m. att kunna tillæmpas æven om hænvisningen till lagen om försæljningsskatt pè motorfordon tas bort.

I =lagen =(1985:146) =om =avrækning =vid =èterbetalning =av =skatter =och avgifter =(avrækningslagen) =och =i =lagen =(1993:891) =om =indrivning =av statliga fordringar (indrivningslagen) föreskrivs bl.a. att næmnda lagar ær tillæmpliga pè èterbetalningar eller utbetalningar respektive fordringar pè grund av bestæmmelser i författning som anges i 1 kap. 1 första stycket lagen =om =punktskatter =och =prisregleringsavgifter. =Nær =nu =lagen =om försæljningsskatt =pè =motorfordon =tas =bort =frèn =nyss =næmnda =lagrum innebær =det =att =avrækningslagen =och =indrivningslagen =inte =længre =ær tillæmpliga betræffande utbetalningar, èterbetalningar eller fordringar som har =sin =grund =i =lagen =om =försæljningsskatt =pè =motorfordon. =För =att avrækningslagen =och =indrivningslagen =skall =kunna =tillæmpas betræffande förhèllanden =som =upptæcks =eller =prövas =efter =ikrafttrædandet =men =som hænför =sig =till =tiden =före =ikrafttrædandet =behövs =alltsè =en |YHUJnQJVUHJOHULQJ 5HJOHULQJHQ E|U GRFN L HQOLJKHW PHG YDGLagrèdet förordat =tas =in =i =den =i =budgetpropositionen =föreslagna =lagen =om upphævande av försæljningsskattelagen.

87

13.12 Förslaget till lag om ændring i lagen (1985:146) om avrækning vid èterbetalning av skatter och avgifter

1 

Ündringen =ær =föranledd =av =förslaget =i =budgetpropositionen =för =2001 =att lagen =om =försæljningsskatt =pè =motorfordon =skall =upphöra =att =gælla =vid utgèngen av èr 2000.

13.13 Förslaget till lag om ændring i lagen (1990:325) om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter

2 kap.

4

bQGULQJHQLförsta stycket 5lUHQI|OMGlQGULQJPHGDQOHGQLQJDYGHK|MGD fribeloppen i förmögenhetsbeskattningen.

8

5HJLVWUHUDGH WURVVDPIXQG VNDOO HQOLJW första =stycket =2 QlU GHW JlOOHU deklarationsskyldigheten behandlas pè samma sætt som ideella föreningar som ær undantagna frèn skattskyldighet för vissa inkomster.

bQGULQJHQ L första =stycket =5 lU HQ I|OMGlQGULQJ PHG DQOHGQLQJ DY GH höjda fribeloppen i förmögenhetsbeskattningen.

26

Registrerade =trossamfund =skall =nær =det =gæller =skyldigheten =att =læmna særskild uppgift behandlas pè samma sætt som ideella föreningar som ær undantagna =frèn =skattskyldighet =för =vissa =inkomster. =I =övrigt =har redaktionella ændringar gjorts.

13.14 Förslaget till lag om ændring i lagen (1999:1240) om ændring i kupongskattelagen (1970:624)

27 

Paragrafens andra stycke ændrades i samband med att det blev tillètet för aktiebolag =att =förværva =egna =aktier =(prop. =1999/2000:38, =bet. 1999/2000:SkU12, rskr. 1999/2000:136, SFS 2000:76). Ündringen trædde i =kraft =den =10 =mars =2000. =Dessförinnan =hade =paragrafens =femte =stycke ændrats =som =en =följd =av =utfærdandet =av =den =nya =inkomstskattelagen (prop.1999/2000:2, =bet. =1999/2000:SkU2, =rskr. =1999/2000:117, =SFS 1999:1240). Den ændringen træder i kraft först den 1 januari 2001.

'HQlQGULQJVRPQXI|UHVOnVLandra stycket LQQHElUDWWPRWVYDUDQGH ændring =som gjordes i lagen (2000:76) om ændring i kupongskattelagen nu görs i lagen (1999:1240) om ændring i kupongskattelagen.

88

13.15 Förslaget till lag om ændring i lagen (1972:266) om skatt pè annonser och reklam.

26

Ündringen görs för att anpassa regleringen till vad som föreslès gælla pè punktskatteomrèdet =i =övrigt =och =pè =merværdesskatteomrèdet, =se kommentaren till 9 c och 20 lagen om tobaksskatt. I lagen om skatt pè annonser och reklam förstès med tredje land omrèden som ligger utanför EG:s =tullomrède =(se =prop. =1994/95:56 =s.119). =Det =innebær =att =det =inte behövs nègon særskild reglering för införsel av annonsblad frèn omrèden som ligger inom tullomrèdet men utanför EG:s skatteomrède. Av samma skæl =byts =begreppet =´införsel´ =ut =mot =det =mer =adekvata =begreppet ´import´.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 1

89

Lagförslagen i promemorian Skyldighet att betala punkt- och merværdesskatt vid import

1 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Hærigenom föreskrivs att 9, 19, 20, 38 40 och 41 lagen (1994:1563) om tobakskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) ær den som

1. har godkænts som upplagshavare enligt 10 eller den som i Sverige yrkesmæssigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. =yrkesmæssigt =frèn =ett =annat =EG-land =tar =emot =skattepliktiga =varor enligt 13 eller 14 ,

3. har godkænts som skatterepresentant enligt 15 ,

4. =sæljer =skattepliktiga =varor =till =Sverige =genom =distansförsæljning enligt 16 ,

5. i annat fall æn som avses i 1±4, frèn ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,

 frèn =tredje =land =importerar

skattepliktiga varor

 utan =att =vara =upplagshavare

eller =registrerad =varumottagare, enligt =5 =kap. =11 = =tullagen (2000:000) =ær =skyldig =att =betala skatt med anledning av import,

7. anvænder varor som förværvats skattefritt för annat ændamèl æn det som var förutsættningen för skattefriheten.

Att =varor =anvænds =för =annat =æn =avsett =ændamèl =skall =i =denna =lag likstællas med att de gèr förlorade.

19

Nær skattepliktiga varor importeras =frèn =tredje =land =av nègon =som =inte =ær =upplagshavare enligt =10 = =eller =registrerad varumottagare =enligt =13 =, VNDOO

VNDWWHQ betalas WLOO 7XOOYHUNHW 'lUYLGJlOOHUWXOODJHQ1994:1550 och =9 =kap. =4 =lagen =(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Den =som =ær =skattskyldig =enligt 9 =första =stycket =6 =skall =betala

skatten =till =Tullverket. =Dærvid JlOOHU WXOODJHQ 2000:000 RFK 9 kap. =4 = =lagen =(1984:151) =om punktskatter och prisregleringsavgifter.

20

Skattskyldigheten intræder för

1. den som ær upplagshavare nær

a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte ær =upplagshavare =eller =till =en =köpare =i =ett =annat =EG-land =som =inte =ær

Prop. 2000/01:31 Bilaga 1

90

upplagshavare =eller =registrerad =eller =oregistrerad =varumottagare =eller exporterar skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

b) =denne =tar =i =ansprèk =skattepliktiga =varor =för =annat =ændamèl =æn försæljning eller nær varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till nègot annat godkænt skatteupplag,

c) denne avregistreras, och omfattar de varor som dè ingèr i hans lager och som inte redan har beskattats,

2. =den =som =ær =registrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

3. =den =som =ær =oregistrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

4. =den =som =ær =godkænd =som =skatterepresentant =enligt =15 =, =vid mottagandet av skattepliktiga varor,

5. =den =som =ær =sæljare =vid =distansförsæljning =enligt =16 =, =nær =leverans sker,

6. =den =som =ær =skattskyldig =enligt =9 = =första =stycket =5, =nær =de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

7. den som ær skattskyldig enligt 9 = =första =stycket =7, =nær =varorna anvænds =för =annat =æn =avsett lQGDPnO.

7. den som ær skattskyldig enligt 9 = =första =stycket =7, =nær =varorna anvænds =för =annat =æn =avsett lQGDPnO,

8. den som ær skattskyldig enligt 9 = =första =stycket =6, =vid =den tidpunkt =dè =skyldighet =att =betala tull intræder enligt tullagstiftningen =eller =skulle =ha intrætt om varorna varit tullbelagda.

Skattskyldigheten =intræder =för =den, =som =utan =att =vara =upplagshavare enligt 10 , tillverkar skattepliktiga varor, nær varorna tillverkas.

38

Skattskyldig ær den som

1. i Sverige yrkesmæssigt tillverkar snus eller tuggtobak,

2. frèn ett annat EG-land yrkesmæssigt för in eller tar emot snus eller tuggtobak,

 frèn =tredje =land =importerar

snus eller tuggtobak

 utan =att =vara =registrerad

enligt =39 =, =enligt =5 =kap. =11 = tullagen =(2000:000) =ær =skyldig =att betala =skatt =med =anledning =av import

3. frèn tredje land importerar snus eller tuggtobak,

4. sæljer snus eller tuggtobak i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, eller

5. =anvænder =snus =eller =tuggtobak =som =förværvats =skattefritt =för =annat ændamèl æn det som var förutsættningen för skattefriheten.

40

Skattskyldigheten =för =den =som =ær =registrerad =intræder =nær =snus =och tuggtobak levereras till en köpare som inte ær registrerad, tas i ansprèk för

Prop. 2000/01:31 Bilaga 1

91

annat =ændamèl =æn =försæljning =eller =ingèr =i =den =skattskyldiges =lager =vid avregistrering.

För den som ær skattskyldig enligt 38 2, och som inte ær registrerad enligt 39 , intræder skattskyldigheten nær de skattepliktiga varorna förs in till Sverige. Dærvid skall de redovisningsregler som anges i 22 andra stycket tillæmpas.

För den som ær skattskyldig enligt 38 5 intræder skattskyldigheten nær varorna =anvænds =för =annat =æn =avsett =ændamèl. =Dærvid =skall =de redovisningsregler som anges i 22 femte stycket tillæmpas.

För =den =som =ær =skattskyldig enligt 38 3 intræder skattskyldigheten =vid =den =tidpunkt dè =skyldighet =att =betala =tull intræder =enligt =tullagstiftningen eller =skulle =ha =intrætt =om =varorna varit tullbelagda.

41

Om =snus =eller =tuggtobak importeras =frèn =tredje =land =av nègon =annan =æn =den =som =ær registrerad =enligt =39 = VNDOO

VNDWWHQ betalas WLOO 7XOOYHUNHW 'lUYLGJlOOHUWXOODJHQ1994:1550 och =9 =kap. =4 = =lagen =(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Den =som =ær =skattskyldig =enligt 38 = =3 VNDOO =betala VNDWWHQ WLOO

Tullverket. =Dærvid =gæller =tullagen2000:000 RFK NDS ODJHQ (1984:151) =om =punktskatter =och prisregleringsavgifter.

I övrigt tillæmpas 30±32, 34, 35 och 42 æven i frèga om snus och tuggtobak. =Dærvid =skall vad som gæller om upplagshavare i stællet avse den som ær registrerad enligt 39 .

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Üldre föreskrifter gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 1

92

2 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Hærigenom =föreskrivs =att =8, =18 =och =19 = =lagen =(1994:1565) =om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) ær den som

1. har godkænts som upplagshavare enligt 9 eller den som i Sverige yrkesmæssigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. =yrkesmæssigt =frèn =ett =annat =EG-land =tar =emot =skattepliktiga =varor enligt 12 eller 13 ,

3. har godkænts som skatterepresentant enligt 14 ,

4. =sæljer =skattepliktiga =varor =till =Sverige =genom =distansförsæljning enligt 15 ,

5. i annat fall æn som avses i 1±4, frèn ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,

 frèn =tredje =land =importerar

skattepliktiga varor

 utan =att =vara =upplagshavare

eller =registrerad =varumottagare, enligt =5 =kap. =11 = =tullagen (2000:000) =ær =skyldig =att =betala skatt med anledning av import,

7. annars i Sverige tillverkar etylalkohol,

8. anvænder varor som förværvats skattefritt för annat ændamèl æn det som var förutsættningen för skattefriheten.

Att =varor =anvænds =för =annat =æn =avsett =ændamèl =skall =i =denna =lag likstællas med att de gèr förlorade.

18

Nær skattepliktiga varor importeras =frèn =tredje =land =av nègon =som =inte =ær =upplagshavare enligt =9 =eller =registrerad varumottagare =enligt =12 = VNDOO

VNDWWHQ betalas WLOO 7XOOYHUNHW 'lUYLGJlOOHUWXOODJHQ1994:1550 och =9 =kap. =4 = =lagen =(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Den =som =ær =skattskyldig =enligt 8 =första =stycket =6 =VNDOO betala

skatten =till =Tullverket. =Dærvid JlOOHU WXOODJHQ 2000:000 RFK 9 kap. =4 = =lagen =(1984:151) =om punktskatter och prisregleringsavgifter.

19

Skattskyldigheten intræder för

1. den som ær upplagshavare nær

a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte ær =upplagshavare =eller =till =en =köpare =i =ett =annat =EG-land =som =inte =ær upplagshavare =eller =registrerad =eller =oregistrerad =varumottagare =eller exporterar skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

Prop. 2000/01:31 Bilaga 1

93

b) =denne =tar =i =ansprèk =skattepliktiga =varor =för =annat =ændamèl =æn försæljning eller nær varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till nègot annat godkænt skatteupplag,

c) denne avregistreras, och omfattar de varor som dè ingèr i hans lager och som inte redan har beskattats,

2. =den =som =ær =registrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

3. =den =som =ær =oregistrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

4. =den =som =ær =godkænd =som =skatterepresentant =enligt =14 =, =vid mottagandet av skattepliktiga varor,

5. =den =som =ær =sæljare =vid =distansförsæljning =enligt =15 =, =nær =leverans sker,

6. =den =som =ær =skattskyldig =enligt =8 = =första =stycket =5, =nær =de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

7. =den =som =ær =skattskyldig =enligt =8 = =första =stycket =8, =nær =varorna anvænds för annat æn avsett ændamèl.

8. den som ær skattskyldig enligt 8 = =första =stycket =6, =vid =den tidpunkt =dè =skyldighet =att =betala tull intræder enligt tullagstiftningen =eller =skulle =ha intrætt om varorna varit tullbelagda.

Skattskyldigheten =intræder =för =den, =som =utan =att =vara =upplagshavare enligt 9 , tillverkar skattepliktiga varor, nær varorna tillverkas.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Üldre föreskrifter gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 1

94

3 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1776) om skatt pè energi

Hærigenom föreskrivs att 4 kap. 1 och 12 samt 5 kap. 2 och 5 lagen (1994:1776) om skatt pè energi skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

1

Skyldig =att =betala =energiskatt, =koldioxidskatt =och =svavelskatt (skattskyldig) för brænslen som avses i 1 kap. 3 a ær

1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar brænsle eller annan som godkænts som upplagshavare enligt 3 ,

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 ,

3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 ,

4. den som frèn ett annat EG-land sæljer och levererar brænsle till en köpare i Sverige genom distansförsæljning enligt 9 ,

5. den som i annat fall æn som avses i 1±4 frèn ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot leverans av brænsle,

 =DQQDQ lQ XSSODJVKDYDUH VRP

importerar =brænsle =frèn =tredje land

6. =annan =æn =upplagshavare =som

enligt =5 =kap. =11 = =tullagen (2000:000) =ær =skyldig =att =betala skatt med anledning av import

7. den som förværvat brænsle för vilket ingen skatt eller lægre skatt skall betalas =nær =brænslet =anvænds =för =ett =visst =ændamèl =men =som =sæljer =eller förbrukar brænslet för ett annat ændamèl som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Vad som sægs i första stycket 7 tillæmpas æven i frèga om brænsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 första stycket 3 a, och som förbrukas

a) i skepp, nær skeppet anvænds för privat ændamèl, eller

b) i bèt för vilken fartygstillstènd meddelats enligt fiskelagen (1993:787), nær bèten anvænds för privat ændamèl eller

c) i motordrivet fordon i de fall brænslet ger mindre æn 85 volymprocent destillat vid 350 C.

12

Skattskyldig =för =energiskatt =för =rètallolja =samt =för =energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för brænslen som avses i 2 kap. 1 första stycket 6±8, brænslen enligt 3 och 4 som inte avses i 1 kap. 3 a samt vad gæller svavelskatt æven brænslen som avses i 3 kap. 1 1 ær den som

1. tillverkar eller bearbetar brænsle,

2. =enligt =6 =kap. =10 = =andra =stycket =registrerats =som =lagerhèllare, èterförsæljare eller förbrukare av brænsle,

3. i annat fall æn som avses i 1 och 2 Dimporterar brænsle frèn tredje

landHOOHU

D enligt =5 =kap. =11 = =tullagen

(2000:000) =ær =skyldig =att =betala skatt =med =anledning =av =import

eller

Prop. 2000/01:31 Bilaga 1

95

b) =för =in =kolbrænsle, =petroleumkoks, =rètallolja =eller =torvbrænsle =till Sverige frèn ett annat EG-land eller tar emot en sèdan leverans, och

4. den som förværvat brænsle för vilket ingen skatt eller lægre skatt skall betalas =nær =brænslet =anvænds =för =visst =ændamèl =men =som =sæljer =eller förbrukar brænslet för ett ændamèl som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Vad som sægs i första stycket 4 tillæmpas æven i frèga om brænsle enligt 2 kap. 3 eller 4 som inte avses i 1 kap. 3 a och som beskattats enligt 2 kap. =1 = =första =stycket =3 =a =eller =som =förværvats =utan =skatt, =och =som förbrukas i skepp, nær skeppet anvænds för privat ændamèl.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars rækning sèdan införsel æger rum. Som tillverkare anses æven den som tar upp torvbrænsle.

5 kap.

2

Skattskyldigheten intræder

1. för varumottagare som ær skattskyldig enligt 4 kap. 1 första stycket 2, nær han tar emot leverans av brænsle,

2. =för =skatterepresentant =som =ær =skattskyldig =enligt =4 =kap. =1 = =första stycket 3, nær köparen tar emot leverans av brænsle, och

3. för den som ær skattskyldig enligt 4 kap. 1 första stycket 5 eller 12 första stycket 3 b, nær brænslet förs in till Sverige.

4. =för =den =som =ær =skattskyldig enligt =4 =kap. =1 = =första =stycket =6 eller 12 första stycket 3 a vid den tidpunkt =dè =skyldighet =att =betala tull intræder enligt tullagstiftningen =eller =skulle =ha intrætt om brænslet varit tullbelagt.

5

Nær =brænsle =importeras =av

skattskyldig enligt 4 kap. 1 första stycket 6 eller 12 första stycket 3 D VNDOO VNDWWHQ betalas WLOO

tullmyndigheten 'lUYLG JlOOHU

WXOODJHQ1994:1550RFKNDS lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Den =som =ær =VNDWWVN\OGLJ HQOLJW

4 kap. 1 första stycket 6 eller 12 I|UVWD VW\FNHW D =VNDOO betala VNDWWHQ WLOO Tullverket 'lUYLG JlOOHU WXOODJHQ 2000:000 RFK kap. =4 = =lagen =(1984:151) =om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Üldre föreskrifter gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 1

96

4 Förslag till lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200)

Hærigenom =föreskrivs =att =1 =kap. =2 =och =5 = =merværdesskattelagen (1994:200) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2

Skyldig att betala merværdesskatt (skattskyldig) ær

1. för sèdan omsættning som anges i 1 första stycket 1, om inte annat följer av 2±4 a: den som omsætter varan eller tjænsten,

2. =för omsættning som anges i 1 första stycket 1 av sèdana tjænster som =avses =i =5 =kap. =7 =, =om =den =som =omsætter =tjænsten =ær =en =utlændsk företagare =och =förværvaren =ær =en =næringsidkare: =den =som =förværvar tjænsten,

3. =för omsættning som anges i 1 första stycket 1 av sèdana tjænster som avses i 5 kap. 5 tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a , om den som =omsætter =tjænsten =ær =en =utlændsk =företagare =och =förværvaren =ær registrerad till merværdesskatt hær: den som förværvar tjænsten,

4. för sèdan efterföljande omsættning inom landet som avses i 3 kap. 30 b första stycket: den till vilken omsættningen görs,

4 =a. =för =omsættning =som =anges =i =1 = =första =stycket =1 =mellan næringsidkare som ær eller skall vara registrerade till merværdesskatt hær, av guldmaterial eller halvfærdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar =eller =av =investeringsguld =om =den =som =omsætter =guldet =ær skattskyldig enligt 3 kap. 10 b : den som förværvar varan,

5. =för =sèdant =förværv =som =anges =i =1 = =första =stycket =2: =den =som förværvar varan, och

6. för import av varor: den som ær =skyldig =att =betala =skatt =enligt

10 =tullagen =(2000:000) =för =den importerade varan

6. för import av varor: den som HQOLJW 5 kap. =11 = =tullagen

(2000:000) lU VN\OGLJ DWW EHWDOD

VNDWWmed anledning av importen

Særskilda bestæmmelser om vem som i vissa fall ær skattskyldig finns i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

5

Vid import intræder skattskyldigheten vid den tidpunkt dè =varan =enligt =tullagstiftningen

skall =deklareras =för =övergèng =till fri =omsættning =eller =nær =införsel skall anmælas med stöd av 3 kap. 3 tullagen

Vid import intræder skattskyldigheten vid den tidpunkt Gn skyldighet =att =betala =tull

intræder =HQOLJW WXOODJVWLIWQLQJHQ

HOOHU =skulle =ha =intrætt =om YDUDQ

varit tullbelagd

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Üldre föreskrifter gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 1

97

5 Förslag till lag om ændring i tullagen (2000:000)

Hærigenom föreskrivs att 5 kap. 11 samt 9 kap. 3 och 6 tullagen (2000:000) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

11

Gældenæren, =eller =den =som =skulle =ha =varit =gældenær =om =varan =varit tullbelagd, ær skyldig att betala annan skatt æn tull som skall tas ut för en vara vid import eller export.

Den =som =læmnar =en =anmælan eller =borde =ha =læmnat =anmælan enligt =3 =kap. =3 = =ær =skyldig =att betala =annan =skatt =æn =tull =som skall tas ut för varan pè grund av införseln eller utförseln.

Skatt enligt denna paragraf skall faststællas och betalas enligt det förfarande som gæller för tull, om inte annat föreskrivits.

9 kap.

3

Om =ett =överklagande =enligt =2 = gæller =beslut =vid =tulltaxering =i =en frèga =som =kan =ha =betydelse =för faststællelse av tull eller beslut om faststællelse =av =annan =skatt =æn =tull enligt =5 =kap. =11 = =andra =stycket, skall =överklagandet =ha =kommit =in till Tullverket inom tre èr frèn den GDJ Gn WXOOVNXOGHQ eller =den

anmælningsskyldighet =som =avses =i 3 =kap. =3 = XSSNRP 2P EHVOXWHW

har meddelats senare æn tvè och ett halvt =èr =efter =den =dag =dè =tull- VNXOGHQ

eller

anmælningsskyldigheten XSSNRP

fèr =överklagandet =dock, =om =tiden för =överklagande =dærigenom =blir længre, =komma =in =inom =tvè mènader =frèn =den =dag =dè JlOGHQlUHQ HOOHU =den =anmælnings-

skyldigeILFNGHODYEHVOXWHW

Om =beslut =som =avses =i =första stycket =har =omprövats, =fèr =æven omprövningsbeslutet =överklagas inom =dær =angiven =treèrsfrist. =Om

Om =ett =överklagande =enligt =2 = gæller =beslut =vid =tulltaxering =i =en frèga =som =kan =ha =betydelse =för faststællelse av tull eller beslut om faststællelse =av =annan =skatt =æn =tull enligt =5 kap. =11 = =andra =stycket, skall =överklagandet =ha =kommit =in till Tullverket inom tre èr frèn den GDJ Gn WXOOVNXOGHQ XSSNRP eller

skulle =ha =uppkommit =om =varan varit =tullbelagd 2P EHVOXWHW KDU

meddelats =senare =æn =tvè =och =ett halvt =èr =efter =den =dag =dè WXOOVNXOGHQXSSNRPeller skulle ha

uppkommit =om =varan =varit tullbelagdInU|YHUNODJDQGHWGRFN

om =tiden =för =överklagande dærigenom =blir =længre, =komma =in inom tvè mènader frèn den dag dè JlOGHQlUHQeller den som skulle ha

varit =gældenær =om =varan =varit tullbelagdILFNGHODYEHVOXWHW

Om =beslut =som =avses =i =första stycket =har =omprövats, =fèr =æven omprövningsbeslutet =överklagas inom =dær =angiven =treèrsfrist. =Om omprövningsbeslutet meddelats

Prop. 2000/01:31 Bilaga 1

98

omprövningsbeslutet meddelats senare æn tvè och ett halvt èr efter GHQ GDJ Gn WXOOVNXOGHQ =eller

anmælningsskyldigheten XSSNRP

fèr =överklagandet =dock, =om =tiden för =överklagande =dærigenom =blir længre, =komma =in =inom =tvè mènader =frèn =den =dag =dè gældenæren eller den

anmælningsskyldige ILFN GHO DY

omprövningsbeslutet.

(Q JlOGHQlU HOOHU anmælnings-

skyldig InU |YHUNODJD HWW EHVOXW

som =avses =i =första =och =andra styckena =æven =om =det =inte =gètt honom emot.

senare æn tvè och ett halvt èr efter den =dag =dè =tullskulden =uppkom

eller skulle =ha =uppkommit =om varan =varit =tullbelagd InU

överklagandet =dock, =om =tiden =för överklagande =dærigenom =blir længre, =komma =in =inom =tvè mènader =frèn =den =dag =dè JlOGHQlUHQHOOHUden som skulle ha

varit =gældenær =om =varan =varit tullbelagd

fick del av

omprövningsbeslutet.

GældenærenHOOHUden som skulle ha =varit =gældenær =om =varan =varit tullbelagd InU |YHUNODJD HWW EHVOXW

som =avses =i =första =och =andra styckena =æven =om =det =inte =gètt honom emot.

6

Bestæmmelserna =i =3±5 = =gæller =ocksè =överklagande =av =beslut =om rænta, tulltillægg och förseningsavgift.

En =gældenærs =eller =anmælnings- skyldigs \UNDQGH L IUnJD RP WXOO

tillægg =skall, =oavsett tidsfristerna i 3 , prövas om beslutet om den tull som =tulltillægget =avser =inte =har vunnit laga kraft. Detsamma gæller om =Tullverket =eller =det =allmænna ombudet =framstællt =ett =sèdant \UNDQGHWLOOI|UPnQI|Ugældenæren

eller =den =anmælningsskyldige2P

yrkandet framstælls först i domstol, kan domstolen besluta att det skall tas upp till prövning av Tullverket.

Vad =som =sægs =i =andra =stycket gæller æven en deklarants yrkande i frèga om förseningsavgift.

Enskilds \UNDQGH L IUnJD RP

WXOOWLOOlJJ eller =förseningsavgift skall, =oavsett =tidsfristerna =i =3 =, prövas =om =beslutet =om =den =tull som =tulltillægget =eller =försenings- avgiften avser inte har vunnit laga kraft. =Detsamma =gæller =om =Tullverket eller det allmænna ombudet framstællt =ett =sèdant =yrkande =till I|UPnQ I|U den enskilde 2P yrkandet framstælls först i domstol, kan domstolen besluta att det skall tas upp till prövning av Tullverket.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Üldre föreskrifter gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 2

99

Förteckning över remissinstanser betræffande promemorian Skyldighet att betala punkt- och merværdesskatt vid import

Efter =remiss =har =följande =læmnat =yttrande =över =promemorians =förslag: Kammarrætten =i =Stockholm, =Lænsrætten =i =Stockholm, =Tullverket, Riksskatteverket, =Svenska =Petroleum =Institutet, =Swedish =Match =North Europe AB, Austria Tabak Scandinavia AB och Systembolaget AB.

Svensk =Handel, =Sveriges =Industriförbund, =Petroleumhandlarnas Riksförbund, =Svenska =Bryggareföreningen, =Svensk =Industriförening, Sprit- och Vinleverantörsföreningen har inte hörsammat remissen.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 3

100

Lagförslaget i promemorian Avvattning av avfall med flera avfallsskattefrègor

Förslag till lag om ændring i lagen (1999:673) om skatt pè avfall

Hærigenom =föreskrivs =att =3 =och =6 = =lagen =(1999:673) =om =skatt =pè avfall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3

Bestæmmelserna i 1 gæller dock inte för anlæggningar dær deponering eller förvaring sker uteslutande av

1. ett eller flera av följande avfallsslag, næmligen

a) jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,

b) bergrester frèn gruvindustriell verksamhet,

c) =avfallssand =frèn =gruvindustriell =verksamhet =och =avfall =frèn vattenrening =vid =sèdan =verksamhet =samt =jærnhaltigt =avfall =frèn rökgasrening vid tillverkning av jærnmalmspellets, eller

2. radioaktivt avfall. I frèga om avfall frèn vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och jærnhaltigt avfall frèn rökgasrening vid tillverkning av jærnmalmspellets gæller =första =stycket =1 =endast =under =förutsættning =att =deponering =eller förvaring =sker =tillsammans =med =avfallssand =frèn =gruvindustriell verksamhet.

Bestæmmelserna i 1 gæller inte heller =för =anlæggningar =dær deponering =eller =förvaring =sker uteslutande av

1. vattenverksslam i slambassænger, eller

2. avfall i vassbæddar.

6

Avfallsskatt skall inte betalas för

1. =material =som =ær =avsett =att =anvændas =för =driften =av =en avfallsanlæggning =eller =som =förs =in =till =en =sèdan =anlæggning =utan =direkt samband med avfallshanteringen,

2. =avfall =som =ær =avsett =att =inom HQDQOlJJQLQJbehandlas genom

a) kompostering eller reaktorbaserad rötning,

Eförbrænning F anvændning I|U WLOOYHUNQLQJ av fast lagringsbart brænsle.

2. =avfall =som =ær =avsett =att =inom en anlæggning

a)

behandlas genom

kompostering =eller =reaktorbaserad rötning,

Eförbrænnas, F anvændas I|U WLOOYHUNQLQJ DY IDVWODJULQJVEDUWEUlQVOH

d) avvattnas,

e) renas, under förutsættning att

Prop. 2000/01:31 Bilaga 3

101

Avfallsskatt =skall =dock =betalas för =rester =som =uppstèr =efter JHQRPI|UG behandling HQOLJW första stycket 2.

avfallet ær flytande,

3. =avfall =som =inom =en anlæggning ær avsett att behandlas i en vassbædd.

Första =stycket =2 =d =och =e =och =3 gæller =endast =om =det =vatten =som avgèr =frèn =behandlingen =inte deponeras inom anlæggningen.

Avfallsskatt =skall =dock =betalas för =rester =som =uppstèr =efter JHQRPI|UG ètgærd =HQOLJW I|UVWD stycket 2.

Denna =lag =træder i kraft den 1 januari 2001. Bestæmmelserna i 3 och 6 i sina nya lydelser tillæmpas dock för tid frèn och med den 1 januari 2000.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 4

102

Förteckning över remissinstanser betræffande promemorian Avvattning av avfall med flera avfallsskattefrègor

Efter =remiss =har =följande =læmnat =yttrande =över =promemorians =förslag: Riksskatteverket, =Naturvèrdsverket, =Gislaveds =kommun, =Karlshamns kommun, =Vaggeryds =kommun, =Svenska =Renhèllningsverksföreningen, Ragn-Sells AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen, =Væstmanlands =avfallsaktiebolag =och =Sveriges Industriförbund.

Værnamo =kommun, =WMI =Sellbergs =AB, =Trestadsregionens Avfallsaktiebolag, =Nordvæstra =Skènes =Renhèllningsaktiebolag =och Ýtervinningsindustrierna har inte hörsammat remissen.

Prop. 2000/01 Bilaga 5

103

Förteckning över remissinstanser betræffande Trafikbeskattningsutredningens slutbetænkande Bilen, miljön och sækerheten (SOU 1999:62)

Följande remissinstanser har læmnat yttrande över trafikbeskattningsutredningens =slutbetænkande: =AB =Svensk =Bilprovning, Riksorganisationen =Bilfront, =Bilindustriföreningen, =Buss =och =Samhælle, Frivilliga Motorcykelkèrernas Riksförbund, Försvarets Motorklubb, Gold Wing =Club =Sweden, =Gröna =Bilister, =Högskolan =Dalarna, =Djurgèrden-Lilla =Værtans =Miljöskyddsförening, =Industriförbundet, =Institutet =för Transportforskning, =Konsumentverket, =Kungliga =Automobilklubben, Lantbrukarnas Riksförbund, Lænsstyrelsen i Skène Læn, Lænsstyrelsen i árebro =Læn, =Lænstrafiken =i =Jæmtlands =Læn, =Lænstrafiken =Norrbotten, Moped- =och =Motorcykelbranschens =Riksförbund, =Motorbranschens Riksförbund, =Motorförarnas =Helnykterhetsförbund, =Motorhistoriska Riksförbundet, =Motormænnens =Riksförbund, =Naturvèrdsverket, =OK-Bilisterna, =Paul =Wirkstedt, =Rikspolisstyrelsen, =Riksskatteverket, Skattemyndigheten =i =árebro, =SMC =Senior, =Statens =Institut =för KommunikationsAnalys, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Naturskyddsföreningen, =Svensk =Handel, =Svenska =Kommunförbundet, Svenska =Lokaltrafikföreningen, =Svenska =Petroleum =Institutet, =Svenska Taxiförbundet, =Svenska =motorcykel- =och =snöskoterförbundet, =Svenska Vægföreningen, =Svenska =Ýkeriförbundet, =Sveriges =Motorcykelhandlares Riksförbund, =Sveriges =Motorcyklisters =Centralorganisation, =Sveriges Transportindustriförbund, Særskilda skattekontoret i Ludvika, Tullverket, Umeè =Universitet, Womens International Motorcycle Association, Væg- och transportforskningsinstitutet samt Vægverket.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 6

104

Protokoll om ændring av avtalet den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som anvænder vissa vægar för att tillæmpa Europaparlamentets och rèdets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter pè tunga godsfordon för anvændningen av vissa infrastrukturer

Regeringarna =i =Konungariket =Belgien, =Konungariket =Danmark, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederlænderna, Konungariket Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland,

VRP lU SDUWHU L avtalet =den =9 =februari =1994 =om =uttag =av =en =avgift =för

tunga =fordon =som =anvænder =vissa =vægar L GHVV lQGUDGH O\GHOVH HQOLJW

protokollet =den =18 =september =1997 =om =Sveriges =anslutning =till =detta DYWDOQHGDQNDOODWavtalet

som beaktar Europaparlamentets och rèdets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter pè tunga godsfordon för anvændningen av vissa LQIUDVWUXNWXUHUQHGDQNDOODWdirektivet

som =beaktar =den =gemensamma =förklaringen =av =regeringarna =i =Belgien, Danmark, =Luxemburg, =Nederlænderna, =Sverige =och =Tyskland =att vinnlægga =sig =om =att =anpassa =sina =gemensamma =vægavgifter =till =de maximisatser =som =faststælls =i =artikel =7.7 =och =bilaga =II =till =direktivet, vilken antogs vid Europeiska unionens 2142 rèdsmöte den 30 november och 1 december 1998,

har kommit överens om följande.

Artikel 1

Den första strecksatsen i ingressen till avtalet skall ersættas med följande:

"som beaktar Europaparlamentets och rèdets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter pè tunga godsfordon för anvændningen av vissa infrastrukturer, som ersætter rèdets direktiv 93/89/EEG av den 25 oktober 1993,"

Efter =den =andra =strecksatsen =skall =en =tredje =strecksats =sættas =in =med följande lydelse:

"som =beaktar =den =gemensamma =förklaringen =av regeringarna i Belgien, Danmark, =Luxemburg, =Nederlænderna, =Sverige =och =Tyskland =att vinnlægga =sig =om =att =anpassa =sina =gemensamma =vægavgifter =till =de maximisatser som faststælls i artikel 7.7 och bilaga II till direktivet, som antogs vid Europeiska unionens 2142 rèdsmöte den 30 november och 1 december 1998,"

Prop. 2000/01:31 Bilaga 6

105

Artikel 2

Texten i artikel 2.1 i avtalet skall ersættas med följande:

"Definitionerna =i =artikel =2 =i =Europaparlamentets =och =rèdets =direktiv 1999/62/EG =av =den =17 =juni =1999 =om =avgifter =pè =tunga =godsfordon =för anvændningen av vissa infrastrukturer ær tillæmpliga pè detta avtal."

Artikel 3

I =artikel =3.1 =i =avtalet =skall =orden ="förfarandet =i =direktivets =artikel =9" ersættas med följande:

"förfarandet i artikel 7.2 b ii i direktivet"

I artikel 3.2 skall orden "direktivets artikel 7 d" ersættas med följande:

"artikel 7.2 b i i direktivet"

I artikel 3.3 skall orden "direktivets artikel 7 e" ersættas med följande:

"artikel 7.6 i direktivet"

Artikel 4

Texten i artikel 4.2 i avtalet skall ersættas med följande:

"De =avtalsslutande =parterna =fèr =inom =sina =respektive =territorier =befria fordon uppræknade i direktivets artikel 6.2 b frèn den avgift som avses i artikel 3."

Artikel 5

Artikel 8.1 i avtalet skall ersættas med följande:

"Vægavgiften per èr inklusive administrationskostnader ær för fordon med

1) högst 3 axlar:

a) ICKE EURO 960 euro

b) EURO I 850 euro

c) EURO II och renare 750 euro

2) minst 4 axlar:

a) ICKE EURO 1550 euro

b) EURO I 1400 euro

c) EURO II och renare 1250 euro"

Texten i artikel 8.2 skall ersættas med följande:

Prop. 2000/01:31 Bilaga 6

106

"Vægavgiften per mènad inklusive administrationskostnader ær för fordon med

1) högst 3 axlar:

a) ICKE EURO 96 euro

b) EURO I 85 euro

c) EURO II och renare 75 euro

2) minst 4 axlar:

a) ICKE EURO 155 euro

b) EURO I 140 euro

c) EURO II och renare 125 euro"

Texten i artikel 8.3 skall ersættas med följande:

"Vægavgiften per vecka inklusive administrationskostnader ær för fordon med

1) högst 3 axlar:

a) ICKE EURO 26 euro

b) EURO I 23 euro

c) EURO II och renare 20 euro

2) minst 4 axlar:

a) ICKE EURO 41 euro =

b) EURO I 37 euro

c) EURO II och renare 33 euro"

Texten i artikel 8.4 skall ersættas med följande:

"Vægavgiften =per =dag =inklusive =administrationskostnader =ær =densamma för samtliga fordonskategorier och uppgèr till 8 euro."

Texten i artikel 8.5 skall ersættas med följande:

"För fordon registrerade i Grekland ær avgifterna enligt punkterna 1-4 i denna artikel nedsatta med 50 procent under en övergèngsperiod om tvè èr =efter =direktivets =ikrafttrædande. =Parterna =i =avtalet =fèr =besluta =att förlænga =övergèngsperioden =med =ett =èr =i =sænder, =under =förutsættning =att Europeiska gemenskapernas kommission godkænner förlængningen."

Texten i artikel 8.7 skall ersættas med följande:

"Vid tillæmpningen av detta avtal skall væxelkursen för euron i de olika nationella valutorna bestæmmas i enlighet med artikel 10 i direktivet."

Artikel 6

Sista meningen i artikel 10.2 i avtalet skall ersættas med följande:

Prop. 2000/01:31 Bilaga 6

107

"Ett =belopp =pè =25 =euro =debiteras =för =tæckande =av administrationskostnaderna för prövning av begæran om èterbetalning."

Artikel 7

I artikel 13.2 i avtalet skall raden "A = den èrliga avgiften pè 1250 ecu" ersættas med följande:

"A = den èrliga avgiften pè 1250 euro."

Artikel 8

I den franska versionen av artikel 20 i avtalet skall datumangivelsen "den 31 december 2010" ersættas med "den 31 december 2019".

Artikel 9

1. Detta protokoll træder i kraft den första dagen i den mènad som följer efter det senaste av de datum dè alla regeringar pè diplomatisk væg har meddelat =Europeiska =gemenskapernas =kommission =att =deras =nationella konstitutionella krav för ikrafttrædande har uppfyllts.

2. =Depositarien =skall =underrætta =regeringarna =i =samtliga =avtalsslutande parter om meddelanden som avses i punkt 1 i denna artikel och om dagen dè detta protokoll træder i kraft.

Upprættat i Bryssel den 22 mars 2000 pè danska, franska, nederlændska, svenska och tyska sprèken, som alla ær lika giltiga, i en originalversion som =skall =deponeras =i =Europeiska =gemenskapernas =kommissions =arkiv. Kommissionen skall överlæmna en bestyrkt kopia hærav till var och en av de avtalsslutande parterna.

För Regeringen i Konungariket Belgien

För Regeringen i Konungariket Danmark

För Regeringen i Storhertigdömet Luxemburg

För Regeringen i Konungariket Nederlænderna

För Regeringen i Konungariket Sverige

För Regeringen i Förbundsrepubliken Tyskland

Prop. 2000/01:31 Bilaga 7

108

Lagförslaget i Riksskatteverkets rapport angèende vissa frègor rörande försæljningsskattelagen

Förslag till lag om ændring i bilskrotningslagen (1975:343)

Hærigenom föreskrivs frèga om bilskrotningslagen (1975:343)

delsDWWVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

delsDWWVNDOOXSSK|UDDWWJlOOD

dels DWW GHW L ODJHQ VNDOO LQI|UDV Q\D SDUDJUDIHU D± M VDPW

12 a , av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9

Skrotningsavgift =skall =betalas för =personbil, =buss =med =en totalvikt =av =högst =3 =500 =kilogram och =lastbil =med =skèpkarosseri =och med =en =totalvikt =av =högst =3 =500 NLORJUDPFör bussar och lastbilar

skall skrotningsavgift endast betalas =i =de =fall =försæljningsskatt skall =betalas =för =sèdana =fordon enligt =lagen =(1978:69) =om försæljningsskatt =pè =motorfordon. Skrotningsavgift =för =bussar =och lastbilar =skall =betalas =æven =i =de fall försæljningsskatt inte tas ut pè grund =av =bestæmmelserna =i =4 = andra stycket næmnda lag.

Skrotningsavgift =skall =betalas för =personbil, =buss =med =en totalvikt =av =högst =3 =500 =kilogram och =lastbil =med =skèpkarosseri =och med =en =totalvikt =av =högst =3 =500 kilogram.

11 a

Avgiftsskyldig ær

1. tillverkaren, för avgiftspliktigt motorfordon =som =yrkesmæssigt tillverkas inom landet,

2. importör som har registrerats enligt =11 =b = =andra =stycket, =för avgiftspliktigt =motorfordon =som förs in till landet,

3. =ægaren, =för =avgiftspliktigt motorfordon =som =tillverkas =inom landet av annan tillverkare æn som avses =i =1, =för =avgiftspliktigt motorfordon =som =förs =in =i =landet pè annat sætt æn som avses i 2, för fordon som efter ændring har blivit avgiftspliktigt, och för motorfordon =som =frèn =att =ha

Prop. 2000/01:31 Bilaga 7

109

anvænts =pè =sèdant =sætt =att motorfordonet =varit =undantaget frèn =registrering =i =bilregistret =i stællet =anvænds =sè =att =det =blir registreringspliktigt. 

11 b

Tillverkare som avses i 11 a 1 skall =vara =registrerad =som avgiftsskyldig hos beskattningsmyndigheten (registrerad tillverkare).

Importör som inför avgiftspliktiga =motorfordon =för yrkesmæssig försæljning till èterförsæljare kan, om verksamheten =ær =av =större omfattning registreras som avgiftsskyldig hos beskattningsmyndigheten (registrerad importör).

11 c

Avgiftsskyldigheten intræder nær fordonet =första =gèngen =införs =i bilregistret =eller, =om =fordonet samtidigt avstællts, dè avstællningen upphör.

För =icke =avgiftspliktiga =fordon som =ændras =till =avgiftspliktiga fordon =intræder =avgiftsskyldighet nær =fordonet =tas =upp =i =bilregistret som fordon av avgiftspliktigt slag, eller om det samtidigt avstælls, dè avstællningen upphör.

11 d

Skrotningsavgift beslutas genom automatisk =databehandling =pè grundval av uppgifter i bilregistret.

Avgiften =skall =för =avgiftsskyldig som avses i 11 a 1 och 2 betalas senast =inom =en =mènad =efter utgèngen av den mènad avgiftsskyldigheten =intræder =och för =avgiftsskyldig =som =avses =i 11 a =3 =senast =tre =veckor =efter avgiftsskyldighetens intræde.

Regeringen =föreskriver =vilken

Prop. 2000/01:31 Bilaga 7

110

myndighet =som =svarar =för =beslut om avgift enligt första stycket.

11 e

Den =avgiftsskyldige =kan =èterfè avgift =som =han =betalat =för =ett motorfordon =vars =försæljning =har förorsakat =den =avgiftsskyldige förlust =pè =grund =av =bristande betalning =frèn =köpare =som =ær yrkesmæssig =èterförsæljare =av motorfordon.

Ýterbetalning =av =avgift =kan endast =göras =med =belopp =som svarar mot sè stor del av avgiften som =förlusten =visas =utgöra =av fordonets försæljningspris.

Frèga =om =èterbetalning =prövas av =beskattningsmyndigheten =pè ansökan av den avgiftsskyldige.

11 f

Kompensation för betald skrotningsavgift =kan =erhèllas, =om fordonet förværvats av

1. =utlændsk =beskickning =eller karriærkonsulat =i =Sverige =eller sèdan =internationell =organisation som =avses =i =lagen =( 1976:661 ) =om immunitet =och =privilegier =i =vissa fall,

2. medlemmar av den diplomatiska personalen vid utlændska =beskickningar =i =Sverige och =karriærkonsuler =vid =utlændska konsulat i Sverige, under förutsættning att de inte ær svenska medborgare =eller =stadigvarande bosatta hær i landet.

Kompensation kan æven erhèllas för =skrotningsavgift =om =fordonet förværvats =av =en =medlemsstats ombud =vid =en =internationell organisation =med =sæte =i =Sverige och personal hos sèdan organisation, =om =Sverige =har træffat =överenskommelse =om =detta med =en =annan =stat =eller =med =en mellanfolklig =organisation, =eller om Sverige træffat sèdan

Prop. 2000/01:31 Bilaga 7

111

överenskommelse =som =avses =i 10 kap. =7 = =andra =stycket merværdesskattelagen =( 1994:200 ). Beskattningsmyndigheten =prövar frègor om kompensation för betald skrotningsavgift.

Kompensation =skall =èterbetalas om =fordonet =inom =tvè =èr =frèn förværvet =överlèts =till =nègon =som inte =omfattas =av =reglerna =för kompensation. =Vad =som =nu =sagts gæller =inte, =om =fordonet =överlèts pè grund av att ægaren avlidit och inte =heller, =om =fordonet =överlèts pè =grund =av =att =ægaren =fètt förflyttning frèn Sverige, om denne innehaft =fordonet =minst =sex mènader.

11 g

Beskattningsmyndigheten fèr medge befrielse frèn skyldighet att betala =skrotningsavgift =för =fordon som

1. =ægs =av =nègon =som =flyttar =in till =Sverige =utan =att =förut =ha =haft hemvist =hær, =eller =som =ètervænder hit =efter =att =ha =vistats =utomlands under minst ett èr,

2. prövas inte överstiga ægarens eller hans hushèlls behov, och

3. =under =minst =ett =èr =innan ægaren flyttat in eller ètervænt till Sverige =har =tillhört =honom =och dærvid =begagnats =i =utlandet =av honom =eller =medlem =av =hans hushèll.

Om =ægaren, =inom =tre =èr =innan han flyttar in eller ètervænder hit, har =befriats =frèn =skrotningsavgift för =ett =annat =fordon =av motsvarande slag pè sætt som hær avses =skall =befrielse =enligt =första stycket inte medges.

11 h

Om =fordon, =för =vilket =befrielse frèn skrotningsavgift har medgivits enligt 11 g , överlèts tidigare æn ett èr efter den tidpunkt som anges

Prop. 2000/01:31 Bilaga 7

112

i =11 =c = =första =stycket, =skall =den som =har =medgivits =avgiftsbefrielse utan =dröjsmèl =anmæla =detta =till beskattningsmyndigheten och betala skrotningsavgiften i enlighet med beskattningsmyndighetens beslut.

11 i

Beskattningsmyndighetens beslut enligt 11 f, 11 g och 11 h överklagas hos allmæn förvaltningsdomstol.

11 j

Om =avgiftsskyldighet =föreligger enligt =11 =a = =3, =fèr =fordonet =inte anvændas, =om =skrotningsavgiften inte har betalats inom den tid som har bestæmts enligt denna lag och anstènd =med =betalningen =inte =har læmnats.

Om =det =finns =særskilda =skæl =fèr beskattningsmyndigheten =medge att =ett =visst =fordon =fèr =anvændas utan hinder av första stycket.

Om =ett =fordon =anvænds =i =strid mot första stycket döms ægaren till penningböter.

Om =ægaren =visar =att =han =gjort vad som kan begæras av honom för att =hindra =att =fordonet =anvændes, ær han fri frèn ansvar.

Bestæmmelsen =i =tredje =stycket gæller æven föraren, om han kænde till att fordonet inte fick anvændas. Detta gæller dock inte nær fordonet provkörs =vid =besiktning =eller inspektion enligt 35 fordonskungörelsen ( 1972:595 ).

12 a

Bestæmmelser för skrotningsavgift finns æven i lagen (1984:151) =om =punktskatter =och prisregleringsavgifter

Prop. 2000/01:31 Bilaga 7

113

Denna lag træder i kraft den xxxx. Bestæmmelsen i 11 j gæller æven sèdant =förhèllande =som =reglerades =i =18 = =första =stycket i den upphævda lagen (1978:69) om försæljningsskatt pè motorfordon.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 8

114

Förteckning över remissinstanser betræffande Naturvèrdsverkets översyn av bilskrotningslagstiftningen

Efter =remiss =har =följande =yttrat =sig. =Svea =Hovrætt, =Umeè =tingsrætt, Kammarrætten =i =Sundsvall, =Lænsrætten =i =árebro =læn, =Rikspolisstyrelsen, Statskontoret, =Styrelsen =för =ackreditering =och =teknisk =kontroll (SWEDAC), = =Kommerskollegium, =áverstyrelsen =för =civil =beredskap, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksrevisionsverket, Riksskatteverket, =Lænsstyrelsen =i =Skène =læn, =Lænsstyrelsen =i =Væstra Götalands =læn, =Lænsstyrelsen =i =Væstmanlands =læn, =Lænsstyrelsen =i Norrbottens =læn, =Kemikalieinspektionen, =Vægverket, =Statens =væg- =och transportforskningsinstitut, Kommunikationsforskningsberedningen, Arbetslivsinstitutet, Arbetarskyddsstyrelsen, Nærings- och teknikutvecklingsverket =(NUTEK), =Konkurrensverket, =AB =Svensk Bilprovning, =Gnosjö =kommun, =Gotlands =kommun, =Malmö =kommun, Varberg =kommun, =Fagersta =kommun, =Ülvdalens =kommun, =Arvidsjaurs kommun, =Naturskyddsföreningen, =Sveriges =Industriförbund, =Sveriges Akademikers =Centralorganisation, =Landsorganisationen =i =Sverige =(LO), Svenska =Arbetsgivareföreningen =(SAF), =AB =Begagnade =Bildelar, Bilindustriföreningen, =Företagarnas =Riksorganisation, =Motorbranschens Riksförbund, Motorhistoriska Riksförbundet, Motormænnens Riksförbund, =Næringslivets =Næmnd =för =Regelgranskning =(NNR), =BIL Producentansvar =Sverige =AB, =Ragn-Sells =AB, =SAAB =Automobile =AB, Stena =Gottards =Bilfragmentering =AB, =Svensk =Dæckètervinning =AB, Svensk =Handel, =Svenska =Renhèllningsverksföreningen, =Sveriges Bilskrotares =Riksförbund, =Sveriges =Försækringsförbund =och =Volvo =Cars Volvo Personvagnar AB.

Konsumentverket, =Simplexkommissionen, =Jernkontoret, =Haninge kommun, Svenska Kommunförbundet, Tjænstemænnens Centralorganisation =(TCO), =Allbilskroten =i =Norrköpng =AB, Bilskrotcentralen =HB, =Gröna =Bilister, =HB =Stigtomta =Skrot, =Hjo Bildemontering =AB, =Hèll =Sverige =Rent, =Skrotfrag =AB, =Stena =Gottards Bilfragmentering =AB, =Svensk =Dæckètervinning =AB, =Svensk =Handel, Svenska Fordonskomponentgruppen, Sveriges Fordonbyggares Riksorganisation =och =Ýtervinningsindustrierna =har =inte =hörsammat remissen.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 9

115

Förteckning över remissinstanser betræffande promemorian om kostnader för vèrd och skötsel av gravplats m.m. ± avdragsrætt vid arvsbeskattningen?

Efter =remiss =har =yttranden =över =promemorian =inkommit =frèn =Hovrætten för =ávre =Norrland, =Kammarrætten =i =Jönköping, =Göteborgs =tingsrætt, Lænsrætten =i =Stockholms =læn, =Domstolsverket, =Kammarkollegiet, Riksrevisionsverket, =Riksskatteverket, =Juridiska =fakulteten =vid =Uppsala universitet, Svenska kyrkans Församlingsförbund, Sveriges Begravningsbyrèers =Förbund, =Landsorganisationen =i =Sverige, =FONUS och Villaægarnas Riksförbund.

Yttrande har dessutom inkommit frèn Judiska Centralrèdet i Sverige. Tjænstemænnens =Centralorganisation =(TCO), =Sveriges =Akademikers Centralorganisation (SACO) och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) har avstètt frèn att yttra sig.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

116

Lagrèdsremissens lagförslag

1 Förslag till lag om ændring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Hærigenom =föreskrivs =att =19 =och =21 = =lagen =(1997:323) =om =statlig förmögenhetsskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19

Skatten beræknas pè den beskattningsbara förmögenheten.

Beskattningsbar =förmögenhet =ær =den =del =av =den =skattepliktiga förmögenheten =som =överstiger =ett =fribelopp. =Den =beskattningsbara förmögenheten avrundas nedèt till helt tusental kronor.

För =fysisk =person, =dödsbo, familjestiftelse =samt =för =fall =som avses i 21 uppgèr fribeloppet till

900 000NURQRU)|UDQQDQMXULGLVN

SHUVRQ uppgèr =fribeloppet WLOO 25 000 kronor.

Fribeloppet uppgèr till

1. =1 =000 =000 NURQRU I|U I\VLVN

person, =dödsbo, =familjestiftelse VDPW I|U IDOO VRP DYVHV L 

första stycket 4,

2. 1 500 000 kronor för fall som avses i 21 första stycket 1±3, och

3.  NU I|U DQQDQ MXULGLVN

person

æn dödsbo och

familjestiftelse.

21

Sambeskattning skall ske av

1. makar som levt tillsammans under beskattningsèret,

2. sambor som tidigare har varit gifta =med =varandra =eller =som =har eller =har =haft =barn =tillsammans,

och

3. förældrar och deras hemmavarande barn under 18 èr.

2. sambor som tidigare har varit gifta =med =varandra =eller =som =har eller har haft barn tillsammans,

 I|UlOGUDU som =sambeskattas

enligt =1 =eller =2 RFK GHUDV

KHPPDYDUDQGH EDUQ XQGHU nU,

och

4. =annan =förælder =æn =sèdana som =avses =i =3 =och =dennes hemmavarande barn under 18 èr.

Makar sambeskattas inte det beskattningsèr dè de ingèr æktenskap, om de =inte =skall =sambeskattas =enligt =första =stycket =2. =Sambor =sambeskattas inte =det =beskattningsèr =dè =den =omstændighet =som =medför =att =de =skall sambeskattas intræffar. Vid ena makens eller sambons död sambeskattas makarna respektive samborna det beskattningsèr dè dödsfallet intræffade. Om =det =i =annat =fall =intræffar =ændring =i =nègot =förhèllande =som =har betydelse för frègan om makar eller sambor skall sambeskattas ett visst beskattningsèr, bedöms frègan efter förhèllandena under den större delen av beskattningsèret.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

117

Frègan =om =barn =ær =hemmavarande =eller =under =18 =èr =bedöms =efter förhèllandena =den =1 =november =beskattningsèret. =Fosterbarn =anses =inte som hemmavarande barn.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001 och tillæmpas första gèngen vid 2002 èrs taxering.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

118

2 Förslag till lag om ændring i lagen (1990:325) om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter

Hærigenom =föreskrivs =att =2 =kap. =4 =och =8 = =lagen =(1990:325) =om sjælvdeklaration och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

4

Fysisk person skall læmna sjælvdeklaration

1. =nær =hans =bruttointækter =av =tjænst =i =andra =fall =æn =som =avses =i =32 = 1 mom. =första =stycket =h =och =i =kommunalskattelagen =(1928:370) =och =av aktiv næringsverksamhet, under beskattningsèret uppgètt till sammanlagt minst =24 =procent =av =basbeloppet =enligt =lagen =(1962:381) =om =allmæn försækring för èret före taxeringsèret och inte annat följer av 6 ,

2. nær hans bruttointækter av tjænst i fall som avses i 32 1 mom. första stycket h eller i kommunalskattelagen och av passiv næringsverksamhet uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor,

3. =nær =han =haft =bruttointækter =av =kapital =av =annat =slag =æn =avkastning frèn =vilken =skatteavdrag =skall =göras =enligt =5 =kap. =8 = skattebetalningslagen (1997:483) och bruttointækterna av kapital uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor,

4. =om =han =inte =varit =bosatt =i =Sverige =under =hela =beskattningsèret =nær bruttointækterna uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor,

5. =nær =hans =skattepliktiga tillgèngar =enligt =lagen =(1997:323) om =statlig =förmögenhetsskatt =vid beskattningsèrets =utgèng =haft =ett sammanlagt =værde =som =överstiger

900 000NURQRUHOOHU

5. =nær =hans =skattepliktiga tillgèngar =enligt =lagen =(1997:323) om =statlig =förmögenhetsskatt =vid beskattningsèrets =utgèng =haft =ett sammanlagt =værde =som =överstiger

1 =000 =000 NURQRU eller, =i =fall =dè sambeskattning =skall =ske =med make =eller =sambo, =1 =500 =000 kronorHOOHU

6. =nær =underlag =för =statlig =fastighetsskatt, =avkastningsskatt =pè pensionsmedel =eller =særskild =löneskatt =pè =pensionskostnader =skall faststællas för honom.

Vid =bedömandet =av =deklarationsskyldighet =enligt =första =stycket =skall hænsyn =inte =tas =till =sèdan =inkomst =eller =förmögenhet =för =vilken skattskyldighet =inte =föreligger =enligt =kommunalskattelagen, =lagen (1947:576) =om =statlig =inkomstskatt =eller =lagen =om =statlig förmögenhetsskatt. =Dæremot =skall =hænsyn =tas =till =sèdan =inkomst =eller förmögenhet =som =enligt =dubbelbeskattningsavtal =skall =vara =helt =eller delvis undantagen frèn beskattning i Sverige.

Skall =sambeskattning =ske =enligt =lagen =om =statlig =förmögenhetsskatt skall =vardera =makens =deklarationsskyldighet =bedömas =med =hænsyn =till makarnas sammanlagda förmögenhet och förældrarnas deklarationsskyldighet =bedömas =med =hænsyn =till =deras =och =underèriga hemmavarande barns sammanlagda förmögenhet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

119

8

Följande juridiska personer skall læmna sjælvdeklaration

1. =aktiebolag, =ekonomisk =förening, =sparbank, =ömsesidigt skadeförsækringsföretag och værdepappersfond samt sèdan stiftelse, fond eller =inrættning =som =har =till =huvudsakligt =ændamèl =att =tillgodose =viss familjs, vissa familjers eller bestæmda personers ekonomiska intressen,

2. =ideell =förening, =som =avses =i =7 = =5 =mom. =första =stycket =lagen (1947:576) =om =statlig =inkomstskatt, =om =dess =bruttointækter =under beskattningsèret överstigit grundavdraget enligt 8 næmnda lag,

3. dödsbo nær dess bruttointækter av kapital av annat slag æn avkastning frèn =vilken =skatteavdrag =skall =göras =enligt =5 =kap. =8 = skattebetalningslagen =(1997:483) =och =bruttointækter =av =en =eller =flera andra förværvskællor uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor,

4. =annan =juridisk =person, =om =dess =bruttointækter =av =en =eller =flera förværvskællor under beskattningsèret uppgètt till sammanlagt minst 100 kronor,

5. juridisk person, vars skattepliktiga =tillgèngar =enligt lagen =(1997:323) =om =statlig förmögenhetsskatt, vid beskattningsèrets =utgèng =haft =ett sammanlagt værde som, i frèga om dödsbo och familjestiftelse, |YHUVWLJHU 900 =000 NURQRU HOOHU L frèga =om =annan =juridisk =person som ær skattskyldig enligt næmnda lag, 25 000 kronor,

5. juridisk person, vars skattepliktiga =tillgèngar =enligt lagen =(1997:323) =om =statlig förmögenhetsskatt, vid beskattningsèrets =utgèng =haft =ett sammanlagt værde som, i frèga om dödsbo och familjestiftelse, |YHUVWLJHU1 000 000NURQRUHOOHUL frèga =om =annan =juridisk =person som ær skattskyldig enligt næmnda lag, 25 000 kronor,

6. =juridisk =person =för =vilken =underlag =för =statlig =fastighetsskatt, avkastningsskatt =pè =pensionsmedel =eller =særskild =löneskatt =pè pensionskostnader skall faststællas.

Vid =bedömandet =av =deklarationsskyldighet =enligt =första =stycket =2±5 skall =hænsyn =inte =tas =till =sèdan =inkomst =eller =förmögenhet, =för =vilken skattskyldighet =inte =föreligger =enligt =kommunalskattelagen =(1928:370), lagen =om =statlig =inkomstskatt =eller =lagen =om =statlig =förmögenhetsskatt. Dæremot skall hænsyn tas till sèdan inkomst eller förmögenhet som enligt dubbelbeskattningsavtal =skall =vara =helt =eller =delvis =undantagen =frèn beskattning i Sverige.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001 och tillæmpas första gèngen vid 2002 èrs taxering.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

120

3 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Hærigenom föreskrivs att 9, 19, 20, 38, 40 och 41 lagen (1994:1563) om tobakskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) ær den som

1. har godkænts som upplagshavare enligt 10 eller den som i Sverige yrkesmæssigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. =yrkesmæssigt =frèn =ett =annat =EG-land =tar =emot =skattepliktiga =varor enligt 13 eller 14 ,

3. har godkænts som skatterepresentant enligt 15 ,

4. =sæljer =skattepliktiga =varor =till =Sverige =genom =distansförsæljning enligt 16 ,

5. i annat fall æn som avses i 1±4, frèn ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,

 frèn =tredje =land =importerar

skattepliktiga varor

 utan =att =vara =upplagshavare

eller =registrerad =varumottagare, ær =skyldig =att =betala =skatt =enligt 5 kap. =11 = =tullagen =(0000:000) med anledning av import,

7. anvænder varor som förværvats skattefritt för annat ændamèl æn det som var förutsættningen för skattefriheten.

Att =varor =anvænds =för =annat =æn =avsett =ændamèl =skall =i =denna =lag likstællas med att de gèr förlorade.

19Nær skattepliktiga varor importeras =frèn =tredje =land =av nègon =som =inte =ær =upplagshavare enligt =10 = =eller =registrerad varumottagare =enligt =13 =, VNDOO

VNDWWHQ betalas WLOO 7XOOYHUNHW Dærvid =gæller =tullagen =(0000:000) och =9 =kap. =4 =lagen =(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Den =som =ær =skattskyldig =enligt 9 =första =stycket =6 =VNDOO =betala

skatten =till =Tullverket. =Dærvid gæller =tullagen =(0000:000) =och 9 kap. =4 = =lagen =(1984:151) =om punktskatter och prisregleringsavgifter.

20

Skattskyldigheten intræder för

1. den som ær upplagshavare nær

a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte ær =upplagshavare =eller =till =en =köpare =i =ett =annat =EG-land =som =inte =ær upplagshavare =eller =registrerad =eller =oregistrerad =varumottagare =eller exporterar skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,Lydelse enligt prop 1999/2000:126

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

121

b) =denne =tar =i =ansprèk =skattepliktiga =varor =för =annat =ændamèl =æn försæljning eller nær varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till nègot annat godkænt skatteupplag,

c) denne avregistreras, och omfattar de varor som dè ingèr i hans lager och som inte redan har beskattats,

2. =den =som =ær =registrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

3. =den =som =ær =oregistrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

4. =den =som =ær =godkænd =som =skatterepresentant =enligt =15 =, =vid mottagandet av skattepliktiga varor,

5. =den =som =ær =sæljare =vid =distansförsæljning =enligt =16 =, =nær =leverans sker,

6. =den =som =ær =skattskyldig =enligt =9 = =första =stycket =5, =nær =de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

7. den som ær skattskyldig enligt 9 = =första =stycket =7, =nær =varorna anvænds =för =annat =æn =avsett lQGDPnO.

7. den som ær skattskyldig enligt 9 = =första =stycket =7, =nær =varorna anvænds =för =annat =æn =avsett lQGDPnO,

8. den som ær skattskyldig enligt 9 = =första =stycket =6, =vid =den tidpunkt =dè =skyldighet =att =betala tull enligt tullagstiftningen intræder =eller =skulle =ha =intrætt =om skyldighet =att =betala =tull =förelegat vid =sèdan =införsel =som =avses =i =5 kap. 11 första eller andra stycket tulllagen (0000:000).

Skattskyldigheten =intræder =för =den, =som =utan =att =vara =upplagshavare enligt 10 , tillverkar skattepliktiga varor, nær varorna tillverkas.

38

Skattskyldig ær den som

1. i Sverige yrkesmæssigt tillverkar snus eller tuggtobak,

2. frèn ett annat EG-land yrkesmæssigt för in eller tar emot snus eller tuggtobak,

 frèn =tredje =land =importerar

snus eller tuggtobak

 utan =att =vara =registrerad

enligt =39 =, =ær =skyldig =att =betala skatt =enligt =5 =kap. =11 = =tullagen (0000:000) =med =anledning =av import

4. sæljer snus eller tuggtobak i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, eller

5. =anvænder =snus =eller =tuggtobak =som =förværvats =skattefritt =för =annat ændamèl æn det som var förutsættningen för skattefriheten.

40

Skattskyldigheten =för =den =som =ær =registrerad =intræder =nær =snus =och tuggtobak levereras till en köpare som inte ær registrerad, tas i ansprèk för

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

122

annat =ændamèl =æn =försæljning =eller =ingèr =i =den =skattskyldiges =lager =vid avregistrering.

För den som ær skattskyldig enligt 38 2, och som inte ær registrerad enligt 39 , intræder skattskyldigheten nær de skattepliktiga varorna förs in till Sverige. Dærvid skall de redovisningsregler som anges i 22 andra stycket tillæmpas.

För den som ær skattskyldig enligt 38 5 intræder skattskyldigheten nær varorna =anvænds =för =annat =æn =avsett =ændamèl. =Dærvid =skall =de redovisningsregler som anges i 22 femte stycket tillæmpas.

För =den =som =ær =skattskyldig enligt 38 3 intræder skattskyldigheten =vid =den =tidpunkt dè skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen =intræder =eller skulle =ha =intrætt =om =skyldighet =att betala =tull =förelegat =vid =sèdan införsel =som =avses =i =5 =kap. =11 = första =eller =andra =stycket =tullagen (0000:000).

41Om =snus =eller =tuggtobak importeras =frèn =tredje =land =av nègon =annan =æn =den =som =ær registrerad =enligt =39 = VNDOO

VNDWWHQ betalas WLOO 7XOOYHUNHW Dærvid =gæller =tullagen =(0000:000) och =9 =kap. =4 = =lagen =(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Den =som =ær =skattskyldig =enligt 38 = =3 VNDOO =betala VNDWWHQ WLOO

Tullverket. =Dærvid =gæller =tullagen (0000:000) =och =9 =kap. =4 = =lagen (1984:151) =om =punktskatter =och prisregleringsavgifter.

I övrigt tillæmpas 30±32, 34, 35 och 42 æven i frèga om snus och tuggtobak. =Dærvid =skall vad som gæller om upplagshavare i stællet avse den som ær registrerad enligt 39 .

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Üldre föreskrifter gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.Lydelse enligt prop. 1999/2000:126.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

123

4 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Hærigenom =föreskrivs =att =8, =18 =och =19 = =lagen =(1994:1564) =om alkoholskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) ær den som

1. har godkænts som upplagshavare enligt 9 eller den som i Sverige yrkesmæssigt tillverkar skattepliktiga varor,

2. =yrkesmæssigt =frèn =ett =annat =EG-land =tar =emot =skattepliktiga =varor enligt 12 eller 13 ,

3. har godkænts som skatterepresentant enligt 14 ,

4. =sæljer =skattepliktiga =varor =till =Sverige =genom =distansförsæljning enligt 15 ,

5. i annat fall æn som avses i 1±4, frèn ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,

 frèn =tredje =land =importerar

skattepliktiga varor

 utan =att =vara =upplagshavare

eller =registrerad =varumottagare, ær =skyldig =att =betala =skatt =enligt 5 kap. =11 = =tullagen =(0000:000) med anledning av import,

7. annars i Sverige tillverkar etylalkohol,

8. anvænder varor som förværvats skattefritt för annat ændamèl æn det som var förutsættningen för skattefriheten.

Att =varor =anvænds =för =annat =æn =avsett =ændamèl =skall =i =denna =lag likstællas med att de gèr förlorade.

18Nær skattepliktiga varor importeras =frèn =tredje =land =av nègon =som =inte =ær =upplagshavare enligt =9 =eller =registrerad varumottagare =enligt =12 = VNDOO

VNDWWHQ betalas WLOO 7XOOYHUNHW Dærvid =gæller =tullagen =(0000:000) och =9 =kap. =4 = =lagen =(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Den =som =ær =skattskyldig =enligt 8 =första =stycket =6 =VNDOO betala

skatten =till =Tullverket. =Dærvid gæller =tullagen =(0000:000) =och 9 kap. =4 = =lagen =(1984:151) =om punktskatter och prisregleringsavgifter.

19

Skattskyldigheten intræder för

1. den som ær upplagshavare nær

a) denne levererar skattepliktiga varor till en köpare i Sverige som inte ær =upplagshavare =eller =till =en =köpare =i =ett =annat =EG-land =som =inte =ærLydelse enligt prop. 1999/2000:126.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

124

upplagshavare =eller =registrerad =eller =oregistrerad =varumottagare =eller exporterar skattepliktiga varor till en köpare i tredje land,

b) =denne =tar =i =ansprèk =skattepliktiga =varor =för =annat =ændamèl =æn försæljning eller nær varorna annars tas ut ur skatteupplaget utan att föras till nègot annat godkænt skatteupplag,

c) denne avregistreras, och omfattar de varor som dè ingèr i hans lager och som inte redan har beskattats,

2. =den =som =ær =registrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

3. =den =som =ær =oregistrerad =varumottagare, =vid =mottagandet =av skattepliktiga varor,

4. =den =som =ær =godkænd =som =skatterepresentant =enligt =14 =, =vid mottagandet av skattepliktiga varor,

5. =den =som =ær =sæljare =vid =distansförsæljning =enligt =15 =, =nær =leverans sker,

6. =den =som =ær =skattskyldig =enligt =8 = =första =stycket =5, =nær =de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

7. den som ær skattskyldig enligt 8 = =första =stycket =8, =nær =varorna anvænds =för =annat =æn =avsett lQGDPnO.

7. den som ær skattskyldig enligt 8 = =första =stycket =8, =nær =varorna anvænds =för =annat =æn =avsett lQGDPnO,

8. den som ær skattskyldig enligt 8 = =första =stycket =6, =vid =den tidpunkt =dè =skyldighet =att =betala tull enligt tullagstiftningen intræder =eller =skulle =ha =intrætt =om skyldighet =att =betala =tull =förelegat vid =sèdan =införsel =som =avses =i =5 kap. 11 första eller andra stycket tulllagen (0000:000).

Skattskyldigheten =intræder =för =den, =som =utan =att =vara =upplagshavare enligt 9 , tillverkar skattepliktiga varor, nær varorna tillverkas.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Üldre föreskrifter gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

125

5 Förslag till lag om ændring i lagen (1994:1776) om skatt pè energi

Hærigenom föreskrivs att 4 kap. 1 och 12 samt 5 kap. 2 och 5 lagen (1994:1776) om skatt pè energi skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

1

Skyldig =att =betala =energiskatt, =koldioxidskatt =och =svavelskatt (skattskyldig) för brænslen som avses i 1 kap. 3 a ær

1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar brænsle eller annan som godkænts som upplagshavare enligt 3 ,

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 ,

3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 ,

4. den som frèn ett annat EG-land sæljer och levererar brænsle till en köpare i Sverige genom distansförsæljning enligt 9 ,

5. den som i annat fall æn som avses i 1±4 frèn ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot leverans av brænsle,

 =DQQDQ lQ XSSODJVKDYDUH VRP

importerar =brænsle =frèn =tredje land

 DQQDQ lQ XSSODJVKDYDUH VRP

ær =skyldig =att =betala =skatt =enligt 5 kap. =11 = =tullagen =(0000:000) med anledning av import

7. den som förværvat brænsle för vilket ingen skatt eller lægre skatt skall betalas =nær =brænslet =anvænds =för =ett =visst =ændamèl =men =som =sæljer =eller förbrukar brænslet för ett annat ændamèl som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Vad som sægs i första stycket 7 tillæmpas æven i frèga om brænsle för vilket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 första stycket 3 a, och som förbrukas

a) i skepp, nær skeppet anvænds för privat ændamèl, eller

b) i bèt för vilken fartygstillstènd meddelats enligt fiskelagen (1993:787), nær bèten anvænds för privat ændamèl eller

c) i motordrivet fordon i de fall brænslet ger mindre æn 85 volymprocent destillat vid 350ýC.

12

Skattskyldig =för =energiskatt =för =rètallolja =samt =för =energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för brænslen som avses i 2 kap. 1 första stycket 6±8, brænslen enligt 3 och 4 som inte avses i 1 kap. 3 a samt vad gæller svavelskatt æven brænslen som avses i 3 kap. 1 1 ær den som

1. tillverkar eller bearbetar brænsle,

2. =enligt =6 =kap. =10 = =andra =stycket =registrerats =som =lagerhèllare, èterförsæljare eller förbrukare av brænsle,

3. i annat fall æn som avses i 1 och 2 Dimporterar brænsle frèn tredje

landHOOHU

D ær =skyldig =att =betala =skatt

enligt =5 =kap. =11 = =tullagen (0000:000) =med =anledning =av importHOOHU

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

126

b) =för =in =kolbrænsle, =petroleumkoks, =rètallolja =eller =torvbrænsle =till Sverige frèn ett annat EG-land eller tar emot en sèdan leverans, och

4. den som förværvat brænsle för vilket ingen skatt eller lægre skatt skall betalas =nær =brænslet =anvænds =för =visst =ændamèl =men =som =sæljer =eller förbrukar brænslet för ett ændamèl som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Vad som sægs i första stycket 4 tillæmpas æven i frèga om brænsle enligt 2 kap. 3 eller 4 som inte avses i 1 kap. 3 a och som beskattats enligt 2 kap. =1 = =första =stycket =3 =a =eller =som =förværvats =utan =skatt, =och =som förbrukas i skepp, nær skeppet anvænds för privat ændamèl.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars rækning sèdan införsel æger rum. Som tillverkare anses æven den som tar upp torvbrænsle.

5 kap.

2

Skattskyldigheten intræder

1. för varumottagare som ær skattskyldig enligt 4 kap. 1 första stycket 2, nær han tar emot leverans av brænsle,

2. =för =skatterepresentant =som =ær skattskyldig enligt 4 kap. 1 första stycket =3, =nær =köparen =tar =emot OHYHUDQVDYEUlQVOHoch

3. =för =den =som =ær =skattskyldig enligt =4 =kap. =1 = =första =stycket =5 eller =12 =första =stycket =3 =b, =nær EUlQVOHWI|UVLQWLOO6YHULJH.

2. =för =skatterepresentant =som =ær skattskyldig enligt 4 kap. 1 första stycket =3, =nær =köparen =tar =emot leverans av brænsle,

3. =för =den =som =ær =skattskyldig enligt =4 =kap. =1 = =första =stycket =5 eller =12 =första =stycket =3 =b, =nær EUlQVOHWI|UVLQWLOO6YHULJH, och

4. =för =den =som =ær =skattskyldig enligt =4 =kap. =1 = =första =stycket =6 eller 12 första stycket 3 a vid den tidpunkt =dè =skyldighet =att =betala tull enligt tullagstiftningen intræder =eller =skulle =ha =intrætt =om skyldighet =att =betala =tull =förelegat vid =sèdan =införsel =som =avses =i =5 kap. 11 första eller andra stycke tulllagen (0000:000).

5Nær =brænsle =importeras =av

skattskyldig enligt 4 kap. 1 första stycket =6 =eller =12 = =första =stycket D VNDOO VNDWWHQ betalas WLOO Tullverket. =Dærvid =gæller =tullagen (0000:000) =och =9 =kap. =4 = =lagen (1984:151) =om =punktskatter =och prisregleringsavgifter.

Den =som =ær =VNDWWVN\OGLJ HQOLJW

4 kap. =1 = =första =stycket =6 =eller I|UVWDVW\FNHWDVNDOObetala skatten =till =Tullverket. =Dærvid gæller =tullagen =(0000:000) =och =9 kap. =4 = =lagen =(1984:151) =om punktskatter och prisregleringsavgifter.Lydelse enligt prop. 1999/2000:126.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

127

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Üldre föreskrifter gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

128

6 Förslag till lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200)

Hærigenom =föreskrivs =att =1 =kap. =2 =och =5 = =merværdesskattelagen (1994:200)skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2Skyldig att betala merværdesskatt (skattskyldig) ær

1. för sèdan omsættning som anges i 1 första stycket 1, om inte annat följer av 2±4 a: den som omsætter varan eller tjænsten,

2. =för omsættning som anges i 1 första stycket 1 av sèdana tjænster som =avses =i =5 =kap. =7 =, =om =den =som =omsætter =tjænsten =ær =en =utlændsk företagare =och =förværvaren =ær =en =næringsidkare: =den =som =förværvar tjænsten,

3. =för omsættning som anges i 1 första stycket 1 av sèdana tjænster som avses i 5 kap. 5 tredje stycket samt 5 a, 6 a, 6 b och 7 a , om den som =omsætter =tjænsten =ær =en =utlændsk =företagare =och =förværvaren =ær registrerad till merværdesskatt hær: den som förværvar tjænsten,

4. =för sèdan efterföljande omsættning inom landet som avses i 3 kap. 30 b första stycket: den till vilken omsættningen görs,

4 =a. =för =omsættning =som =anges =i =1 = =första =stycket =1 =mellan næringsidkare som ær eller skall vara registrerade till merværdesskatt hær, av guldmaterial eller halvfærdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar =eller =av =investeringsguld =om =den =som =omsætter =guldet =ær skattskyldig enligt 3 kap. 10 b : den som förværvar varan,

5. =för =sèdant =förværv =som =anges =i =1 = =första =stycket =2: =den =som förværvar varan, och

6. för import av varor: den som ær =skyldig =att =betala =skatt =enligt NDSWXOODJHQ för

den importerade varan

6. för import av varor: den som ær =skyldig =att =betala =skatt =enligt NDS  WXOODJHQ =

med anledning av importen

Særskilda bestæmmelser om vem som i vissa fall ær skattskyldig finns i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

5Vid import intræder skattskyldigheten vid den tidpunkt Gn varan HQOLJW WXOODJVWLIWQLQJHQ

skall =deklareras =för =övergèng =till fri =omsættning HOOHU =nær =införsel skall anmælas med stöd av 3 kap. 3 tullagen (0000:000)

Vid import intræder skattskyldigheten vid den tidpunkt Gn skyldighet =att =betala =tull =HQOLJW WXOODJVWLIWQLQJHQ =intræder =HOOHU

skulle =ha =intrætt =om =skyldighet =att betala =tull =förelegat =vid =sèdan införsel =som =avses =i =5 =kap. =11 = första =eller =andra =stycket = tullagenLagen omtryckt 2000:500.Lydelse enligt prop. 1999/2000:126.Lydelse enligt prop. 1999/2000:126.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

129

(0000:000)

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Üldre föreskrifter gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

130

7 Förslag till lag om ændring i tullagen (0000:000)

Hærigenom föreskrivs att 5 kap. 11 samt 9 kap. 3 och 6 tullagen (0000:000)skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

11

Gældenæren, =eller =den =som =skulle =ha =varit =gældenær =om =varan =varit tullbelagd, ær skyldig att betala annan skatt æn tull som skall tas ut för en YDUDYLGLPSRUWHOOHUH[SRUW.

'HQ VRP =læmnar =en =anmælan

eller =borde =læmna =anmælan =enligt

3 =kap. =3 = =ær =skyldig =att =betala DQQDQVNDWWlQWXOOVRPVNDOOWDVXW

för =varan =pè =grund =av =LQI|UVHOQ

eller utförseln.

Vid sèdan införsel eller utförsel som avses iNDSlUGHQVRP skulle ha varit gældenær om varan hade =varit =tullbelagd =och =förts =in frèn =eller =ut =till =ett =omrède =som ligger =utanför =EG:s =tullomrède

skyldig =att =betala =annan =skatt =æn WXOOVRPVNDOOWDVXWmed anledning

avLQI|UVHOQHOOHUXWI|UVHOQ

Skatt enligt denna paragraf skall faststællas och betalas enligt det förfarande som gæller för tull, om inte annat föreskrivits.

9 kap.

3

Om =ett =överklagande =enligt =2 = gæller =beslut =vid =tulltaxering =i =en frèga =som =kan =ha =betydelse =för faststællelse av tull eller beslut om faststællelse =av =annan =skatt =æn =tull enligt =5 =kap. =11 = =andra =stycket, skall =överklagandet =ha =kommit =in till Tullverket inom tre èr frèn den GDJ Gn WXOOVNXOGHQ HOOHU =den

anmælningsskyldighet =som =avses =i 3 =kap. =3 = XSSNRP 2P EHVOXWHW

har meddelats senare æn tvè och ett halvt =èr =efter =den =dag =dè WXOOVNXOGHQHOOHU

anmælningsskyldigheten XSSNRP

fèr =överklagandet =dock, =om =tiden för =överklagande =dærigenom =blir længre, =komma =in =inom =tvè mènader =frèn =den =dag =dè JlOGHQlUHQ HOOHU =GHQ =anmælnings-

skyldigeILFNGHODYEHVOXWHW

Om =beslut =som =avses =i =första

Om =ett =överklagande =enligt =2 = gæller =beslut =vid =tulltaxering =i =en frèga =som =kan =ha =betydelse =för faststællelse av tull eller beslut om faststællelse =av =annan =skatt =æn =tull enligt =5 kap. =11 = =andra =stycket, skall =överklagandet =ha =kommit =in till Tullverket inom tre èr frèn den GDJ Gn WXOOVNXOGHQ XSSNRP HOOHU

skattskyldigheten =intrædde 2P

beslutet =har =meddelats =senare =æn tvè =och =ett =halvt =èr =efter =den =dag Gn WXOOVNXOGHQ XSSNRP HOOHU

skattskyldigheten =intrædde InU

överklagandet =dock, =om =tiden =för överklagande =dærigenom =blir længre, =komma =in =inom =tvè mènader =frèn =den =dag =dè JlOGHQlUHQ HOOHU GHQ =skattskyldige fick del av beslutet.

Om =beslut =som =avses =i =förstaLydelse enligt prop. 1999/2000:126.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

131

stycket =har =omprövats, =fèr =æven omprövningsbeslutet =överklagas inom =dær =angiven =treèrsfrist. =Om omprövningsbeslutet meddelats senare æn tvè och ett halvt èr efter GHQ GDJ Gn WXOOVNXOGHQ =HOOHU

anmælningsskyldigheten XSSNRP

fèr =överklagandet =dock, =om =tiden för =överklagande =dærigenom =blir længre, =komma =in =inom =tvè mènader =frèn =den =dag =dè gældenæren eller den

anmælningsskyldige ILFN GHO DY

omprövningsbeslutet.

(Q JlOGHQlU HOOHU anmælnings-

skyldig InU |YHUNODJD HWW EHVOXW

som =avses =i =första =och =andra styckena =æven =om =det =inte =gètt honom emot.

stycket =har =omprövats, =fèr =æven omprövningsbeslutet =överklagas inom =dær =angiven =treèrsfrist. =Om omprövningsbeslutet meddelats senare æn tvè och ett halvt èr efter den =dag =dè =tullskulden =uppkom HOOHU skattskyldigheten =intrædde fèr =överklagandet =dock, =om =tiden för =överklagande =dærigenom =blir længre, =komma =in =inom =tvè mènader =frèn =den =dag =dè JlOGHQlUHQ HOOHU GHQ =skattskyldige fick del av omprövningsbeslutet.

Gældenæren

eller

den

skattskyldige InU |YHUNODJD HWW

beslut som avses i första och andra styckena =æven =om =det =inte =gètt honom emot.

6

Bestæmmelserna =i =3±5 = =gæller =ocksè =överklagande =av =beslut =om rænta, tulltillægg och förseningsavgift.

(Q =gældenærs =eller =anmælnings-

skyldigs \UNDQGH L IUnJD RP WXOO

tillægg =skall, =oavsett tidsfristerna i 3 , prövas om beslutet om den tull som =tulltillægget =avser =inte =har vunnit laga kraft. Detsamma gæller om =Tullverket =eller =det =allmænna ombudet =framstællt =ett =sèdant \UNDQGHWLOOI|UPnQI|Ugældenæren

eller =GHQ anmælningsskyldige2P

yrkandet framstælls först i domstol, kan domstolen besluta att det skall tas upp till prövning av Tullverket.

Vad =som =sægs =i =andra =stycket gæller æven en deklarants yrkande i frèga om förseningsavgift.

(Q =enskilds \UNDQGH L IUnJD RP WXOOWLOOlJJ eller =förseningsavgift skall, =oavsett =tidsfristerna =i =3 =, prövas =om =beslutet =om =den =tull som =tulltillægget =eller =försenings- avgiften avser inte har vunnit laga kraft. =Detsamma =gæller =om =Tullverket eller det allmænna ombudet framstællt =ett =sèdant =yrkande =till I|UPnQ I|U GHQ enskilde 2P yrkandet framstælls först i domstol, kan domstolen besluta att det skall tas upp till prövning av Tullverket.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001. Üldre föreskrifter gæller fortfarande för förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

132

8 Förslag till lag om ændring i lagen (1999:673) om skatt pè avfall

Hærigenom =föreskrivs =att =3 =och =6 = =lagen =(1999:673) =om =skatt =pè avfall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3

Bestæmmelserna i 1 gæller dock inte för anlæggningar dær deponering eller förvaring sker uteslutande av

1. ett eller flera av följande avfallsslag, næmligen

a) jord, grus, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,

b) bergrester frèn gruvindustriell verksamhet,

c) =avfallssand =frèn =gruvindustriell =verksamhet =och =avfall frèn =vattenrening =vid =sèdan =verksamhet samt jærnhaltigt avfall frèn rökgasrening =vid =tillverkning =av MlUQPDOPVSHOOHWVeller

c) =avfallssand =frèn =gruvindustriell =verksamhet =och =avfall frèn =vattenrening =vid =sèdan =verksamhet samt jærnhaltigt avfall frèn rökgasrening =vid =tillverkning =av MlUQPDOPVSHOOHWV,

UDGLRDNWLYWDYIDOO. 2. radioaktivt avfall,

3. vattenverksslam =i =slambassæng, eller

4. avfall i vassbædd.

I frèga om avfall frèn vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och jærnhaltigt avfall frèn rökgasrening vid tillverkning av jærnmalmspellets gæller =första =stycket =1 =endast =under =förutsættning =att =deponering =eller förvaring =sker =tillsammans =med =avfallssand =frèn =gruvindustriell verksamhet.

6

Avfallsskatt skall inte betalas för

1. =material =som =ær =avsett =att =anvændas =för =driften =av =en avfallsanlæggning =eller =som =förs =in =till =en =sèdan =anlæggning =utan =direkt samband med avfallshanteringen,

2. =avfall =som =ær =avsett =att =inom HQDQOlJJQLQJbehandlas genom

a) kompostering eller reaktorbaserad rötning,

Eförbrænning F anvændning I|U WLOOYHUNQLQJ av fast lagringsbart brænsle.

2. =avfall =som =ær =avsett =att =inom en anlæggning

D behandlas =genom NRPSRVWH ring eller reaktorbaserad rötning,

Eförbrænnas, F anvændas I|U WLOOYHUNQLQJ DY IDVWODJULQJVEDUWEUlQVOH

d) avvattnas,

e) renas, under förutsættning att avfallet ær flytande,

3. =avfall =som =inom =en =anlæggning =ær =avsett =att =behandlas =i vassbædd.

Första stycket 2 d, e och 3 gæller endast =om =det =vatten =som =avgèr

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

133

Avfallsskatt =skall =dock =betalas för =rester =som =uppstèr =efter JHQRPI|UG behandling HQOLJW första stycket 2.

frèn =behandlingen =inte =deponeras inom anlæggningen.

Avfallsskatt =skall =dock =betalas för =rester =som =uppstèr =efter JHQRPI|UG ètgærd =HQOLJW I|UVWD stycket 2.

Denna =lag =træder i kraft den 1 januari 2001. Bestæmmelserna i 3 och 6 i sina nya lydelser tillæmpas dock för tid frèn och med den 1 januari 2000.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

134

9 Förslag till lag om ændring i fordonsskattelagen (1988:327)

Hærigenom =föreskrivs =att =9 = =fordonsskattelagen =(1988:327) =skall =ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9

Motorcyklar, personbilar, lastbilar =eller =bussar =som =enligt bilregistret ær av en èrsmodell som ær =trettio =èr =eller =ældre =ær =inte skattepliktiga.

Följande =fordon, =som =enligt bilregistret ær av en èrsmodell som ær =trettio =èr =eller =ældre, =ær =inte skattepliktiga

1. motorcyklar,

2. personbilar,

3. andra =lastbilar =æn =sèdana som =ær =vægavgiftspliktiga =enligt lagen =( 1997:1137 ) =om =vægavgift för vissa tunga fordon, eller

4. bussar.

Pèhængsvagnar =med =en =skattevikt =över =3 000 kilogram =ær =inte skattepliktiga om de dras uteslutande av personbilar, lastbilar eller bussar som kan drivas med dieselolja eller av sèdana fordon som avses i 21 andra stycket 2.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001. =Üldre =föreskrifter =gæller fortfarande =i =frèga =om =förhèllanden =som =hænför =sig =till =tiden =före ikrafttrædandet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

135

10 Förslag till lag om ændring i lagen (1997:1137) om vægavgift för vissa tunga fordon

Hærigenom föreskrivs i frèga om lagen (1997:1137) om vægavgift för vissa tunga fordon

dels DWW L RFK  RUGHQ ´6NDWWHP\QGLJKHWHQ L gUHEUR OlQ´ VNDOO

bytas ut mot ´Skattemyndigheten i árebro´.

delsDWWRFKVDPWUXEULNHQQlUPDVWI|UH

skall ha följande lydelse,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2

Beteckningar =i =denna =lag =har samma betydelse som i fordonskungörelsen =(1972:595), bilregisterkungörelsen =(1972:599) och

vægtrafikkungörelsen

(1972:603)RPLQWHDQQDWVlJV

Beteckningar =i =denna =lag =har samma betydelse som i fordonskungörelsen =(1972:595), bilregisterkungörelsen =(1972:599) och

(1998:1276)RPLQWHDQQDWVlJV

6

Avgiftsplikt gæller inte för fordon som tillhör

1. försvarsmakten,

2. polisvæsendet,

3. =civilförsvaret, =brandvæsendet eller annan ræddningstjænst,

3. =civilförsvaret, =brandvæsendet HOOHUDQQDQUlGGQLQJVWMlQVWeller

4. væghèllningen. En =förutsættning =för undantag enligt första stycket ær att fordonet bær yttre =kænnetecken =som =visar =att =fordonet =tillhör =nègon =av =de =angivna kategorierna.

Avgiftsplikt gæller inte heller för fordon som enligt bilregistret ær av en =èrsmodell =som =ær =30 =èr =eller ældre =och =som =inte =anvænds =i yrkesmæssig trafik.

För fordonskombinationer ær det motorfordonet som ær avgörande för RPNRPELQDWLRQHQlUXQGDQWDJHQIUnQDYJLIWVSOLNW

11

Nuvarande lydelse

För =motorfordon =eller =ledad =motorfordonskombination med högst tre axlar tas vægavgiften ut med 6 314 kronor per èr, 631 kronor per mènad, 168 =kronor =per =vecka =och =50 =kronor =per =dag. =För =motorfordon =eller ledad =motorfordonskombination =med =fyra =eller =flera =axlar =tas vægavgiften ut med 10 524 kronor per èr, 1 052 kronor per mènad, 277 kronor per vecka och 50 kronor per dag.

För =svenskt =fordon =med =draganordning =bestæms =vægavgiften =efter det VW|UVWD P|MOLJD DQWDOHW D[ODU och =den =högsta =totalvikten VRP

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

136

IRUGRQVNRPELQDWLRQenNDQKD

För fordon registrerade i Grekland skall vægavgiften sættas ned med 50 procent =vid =köp =av =sèdant =vægavgiftsbevis =som =anges =i =16 =, =under förutsættning att beviset ær köpt före den 1 juli 2002.

Föreslagen lydelse

Vægavgift =tas ut med olika belopp beroende pè antal axlar och vilka krav =pè =utslæpp =av =föroreningar =som ett fordons motor uppfyller enligt följande.

Fordon =som =inte =uppfyller =de =av =Europeiska =gemenskapen =faststællda kraven =i =rèdets =direktiv =88/77/EEG =av =den =3 =december =1987 =om tillnærmning =av =medlemsstaternas =lagstiftning =om =ètgærder =mot =utslæpp av gasformiga föroreningar frèn dieselmotorer som anvænds i fordon.

Antal axlar Avgift per èr Avgift per mènad =Avgift per vecka Avgift per dag

högst 3 axlar x kronorx kronor

x kronor

x kronor

4 eller fler axlar

x kronor

x kronor

x kronor

x kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG.

Antal axlar Avgift per èr Avgift per mènad =Avgift per vecka Avgift per dag

högst 3 axlar x kronor

x kronor

x kronor

x kronor

4 eller fler axlar

x kronor

x kronor

x kronor

x kronor

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga =I =till =direktiv =88/77/EEG =eller =fordon =som =uppfyller =i =direktivet högre stællda krav.

Antal axlar Avgift per èr Avgift per mènad =Avgift per vecka =Avgift per dag

högst 3 axlar x kronor

x kronor

x kronor

x kronor

4 eller fler axlar

x kronor

x kronor

x kronor

x kronor

För =svenskt =fordon =med =draganordning =bestæms =vægavgiften =efter det VW|UVWDP|MOLJDDQWDOHWD[ODUVRPenIRUGRQVNRPELQDWLRQNDQKD

För fordon registrerade i Grekland skall vægavgiften sættas ned med 50 procent =vid =köp =av =sèdant =vægavgiftsbevis =som =anges =i =16 =, =under förutsættning att beviset ær köpt före den 1 juli 2002.EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077), senast ændrat genom Europaparlamentets

och rèdets direktiv 1999/96/EG (EGT L 44, 16.2.2000, s. 1, Celex 31999L0096).Omrækning till svenska kronor av de i euro angivna nya avgiftssatserna, se bilaga 6, kan

inte göras förræn efter den 1 oktober, se 23 denna lag. De nya avgiftssatserna har dærför markerats med x.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

137

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17

Vægavgift skall betalas tillbaka om

1. avgiftsplikt upphör för ett fordon under tid för vilken vægavgift har betalats, eller

2. =ett =fordons =beskaffenhet =ændras =sè =att =vægavgift =skall =tas =ut =med annat belopp.

En =förutsættning =för =èterbetalning =ær =att =vægavgiftsbeviset =ges =in =till beskattningsmyndigheten före utgèngen av den period för vilken avgiften har betalats.

I fall som avses i första stycket 1 èterbetalas =överskjutande =belopp till den som var avgiftsskyldig nær avgiftsplikten upphörde. Vægavgiften =betalas =tillbaka =med ett =belopp =som =motsvarar =den =del av avgiften som belöper pè antalet èterstèende hela mènader för vilka avgift har betalats, ræknat frèn det att =avgiftsplikten =upphörde. =Frèn det =belopp =som =skall =èterbetalas GUDVHQDYJLIWSn210NURQRU

I fall som avses i första stycket 1 èterbetalas =överskjutande =belopp till den som var avgiftsskyldig nær avgiftsplikten upphörde. Vægavgiften =betalas =tillbaka =med ett =belopp =som =motsvarar =den =del av avgiften som belöper pè antalet èterstèende hela mènader för vilka avgift har betalats, ræknat frèn det att =avgiftsplikten =upphörde. =Frèn det =belopp =som =skall =èterbetalas GUDVHQDYJLIWSn xkronor.

I fall som avses i första stycket 2 èterbetalas överskjutande belopp till den =som =var =avgiftsskyldig =nær =registreringsbesiktning =skedde. Ýterbetalning skall ske med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som =belöper =pè =antalet =èterstèende =hela =mènader =för =vilka =avgift =har betalats, ræknat frèn den dag registreringsbesiktning skedde.

21

Vægavgift =skall =inte =betalas =för fordonet, =om =ett =giltigt =bevis =för betald væganvændning utfærdat i ett annat europeiskt land i överensstæmmelse =med =det =i Bryssel =den =9 =februari =1994 underskrivna =avtalet =om =uttag =av en =avgift =för =tunga =fordon =som anv=ænder =v=issa =v=ægar =och =det =i Bryssel =den =18 =september =1997 underskrivna =protokollet =avseende Sveriges anslutning till avtalet, kan YLVDV XSS $YWDOHW RFK protokollet publiceras i Sveriges internationella =överenskommelser

Vægavgift =skall =inte =betalas =för fordonet, =om =ett =giltigt =bevis =för betald væganvændning utfærdat i ett annat europeiskt land i överensstæmmelse =med =det =i Bryssel =den =9 =februari =1994 underskrivna =avtalet =om =uttag =av en =avgift =för =tunga =fordon =som anv=ænder =v=issa =v=ægar =och =det =i Bryssel =den =18 =september =1997 underskrivna =protokollet =avseende Sveriges anslutning till avtalet, kan YLVDV XSS Avtalet =har =ændrats

genom =det =i =Bryssel =den =22 =mars 2000 =underskrivna =protokollet =förOmrækning till svenska kronor av den i euro angivna nya administrationsavgiften, se bilaga

6, kan inte göras förræn efter den 1 oktober, se 23 denna lag. Den nya administrationsavgiften har dærför markerats med x.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

138

(Sá).

att =tillæmpa =Europaparlamentets och rèdets direktiv 1999/62/EG av den =17 =juni =1999. $YWDOHW RFK protokollen SXEOLFHUDV L 6YHULJHV

internationella =överenskommelser (Sá).

22

Beskattningsmyndigheten skall efter ansökan besluta om èterbetalning av =vægavgift =för =svenskt =èrsbevis =om =beviset =ges =in =till beskattningsmyndigheten före utgèngen av den period för vilken avgiften har betalats. Vægavgiften betalas tillbaka med ett belopp som motsvarar den del av avgiften som belöper pè antalet èterstèende hela mènader för vilka avgift har betalats, ræknat frèn det att vægavgiftsbeviset kom in.

Frèn =det =belopp =som =skall nWHUEHWDODV GUDV HQ DYJLIW Sn 210 kronor.

Frèn =det =belopp =som =skall nWHUEHWDODV GUDV HQ DYJLIW Sn xkronor.

Reglering =av =vægavgiften =enligt ecu-kursen

Reglering =av =vægavgiften =enligt euro-kursen

23

De belopp i svenska kronor som anges i 11, 17 och 22 omræknas

per den 1 januariYDUMHNDOHQGHUnU

Beloppen =i =svenska =kronor PRWVYDUDU GH EHORSS L ecu VRP anges i artikel 8 och 10 i det i 21 næmnda avtalet.

Omrækning =sker =enligt den kurs LVYHQVNDNURQRUDYecuVRPJlOOGH den första vardagen i oktober èret innan =och =som =offentliggörs =i Europeiska gemenskapernas officiella =tidning. =Om =ett =belopp som =beræknas =för =ett =visst =èr =före avrundning avviker frèn föregèende èrs belopp med mindre lQ SURFHQW HOOHU ecu VNDOO föregèende èrs belopp fortsætta att gælla.

De belopp i svenska kronor som anges i 11, 17 och 22 omræknas

för YDUMH NDOHQGHUnU %HORSSHQ L

svenska =kronor =motsvarar =de EHORSSLeuroVRPDQJHVLDUWLNHO och 10 i det i 21 næmnda avtalet.

Omrækning =sker =enligt den kurs L VYHQVND NURQRU DY euro VRP gællde =den =första =vardagen =i oktober =èret =innan =och =som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas =officiella =tidning. Om ett belopp som beræknas för ett visst =èr =före =avrundning =avviker frèn =föregèende =èrs =belopp =med PLQGUH lQ SURFHQW HOOHU euro skall =föregèende =èrs =belopp fortsætta att gælla.Sá 1997:50 och Sá 2000:xx. Protokollet om ændring av avtalet förs in i Sveriges

internationella överenskommelser nær protokollet ratificierats. Detta kan göras först nær Riksdagen godkænt protokollet, vilket föreslès göras i samband med de föreliggande ændringarna i vægavgiftslagen. Protokollet har sèledes ænnu inte nègot ordningsnummer och har dærför markerats med xx.Omrækning till svenska kronor av den i euro angivna nya administrationsavgiften, se

bilaga 6, kan inte göras förræn efter den 1 oktober, se 23 denna lag. Den nya administrationsavgiften har dærför markerats med x.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

139

Regeringen =faststæller =före =november =mènads =utgèng =de =omræknade belopp =som =enligt =denna =lag =skall =tas =ut =under =pèföljande =kalenderèr. Beloppen avrundas nedèt.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Üldre =föreskrifter =gæller =fortfarande =i =frèga =om =förhèllanden =som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

3. Har =vægavgift =beslutats =för =tiden =före =ikrafttrædandet =enligt =ældre föreskrifter skall vægavgift enligt 11 i dess nya lydelse (tillkommande avgift) =betalas =för =tiden =frèn =och =med =ikrafttrædandet =till =utgèngen =av avgiftsperioden. =För =kalendermènad =utgör =avgiften =1/12 =och =för =dag 1/360 av vægavgiften för helt èr.

4. Den =som =ær =avgiftsskyldig =vid =ikrafttrædandet =skall =betala tillkommande avgift.

5. Tillkommande =avgift =skall =betalas =senast =en =mènad =efter ikrafttrædandet.

6. Tillkommande =avgift =som =understiger =300 =kronor =behöver =inte betalas.

7. Brukandeförbudet =i =25 = =skall =för =tillkommande =avgift =gælla =först efter sista betalningsdag.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

140

11 Förslag till lag om ændring i bilskrotningslagen (1975:343)

Hærigenom föreskrivs i frèga om bilskrotningslagen (1975:343)

delsDWWQXYDUDQGH±VNDOOEHWHFNQDV±

delsDWWRFKVNDOOKDI|OMDQGHO\GHOVH

dels DWW GHW L ODJHQ VNDOO LQI|UDV Q\D EHVWlPPHOVHU ± DY

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9

Skrotningsavgift =skall =betalas för =personbil, =buss =med =en totalvikt =av =högst =3 =500 =kilogram och =lastbil =med =skèpkarosseri =och med =en =totalvikt =av =högst =3 =500 NLORJUDPFör bussar och lastbilar

skall skrotningsavgift endast betalas =i =de =fall =försæljningsskatt skall =betalas =för =sèdana =fordon enligt =lagen =(1978:69) =om försæljningsskatt =pè =motorfordon. Skrotningsavgift =för =bussar =och lastbilar =skall =betalas =æven =i =de fall försæljningsskatt inte tas ut pè grund =av =bestæmmelserna =i =4 = andra stycket næmnda lag.

Skrotningsavgift =skall =betalas

till =staten =för =fordon =som registreras =i =bilregistret =och =som ærSHUVRQELOEXVVPHGHQWRWDOYLNW

DY K|JVW  NLORJUDP eller lastbil med skèpkarosseri och med en =totalvikt =av =högst =3 =500 kilogram.

11

Bestæmmelserna i lagen (1978:69) =om =försæljningsskatt =pè motorfordon =med =undantag =av =8 och =15 = =æger =motsvarande tillæmpning i frèga om skrotningsavgift. =Vidare =finns bestæmmelser =för =skrotningsavgift i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Bestæmmelser =om =förfarandet vid =pèförande =av =skrotningsavgift finns =i =lagen =(1984:151) =om punktskatter och prisregleringsavgifter.

12

Avgiftsskyldig ær

1. tillverkaren, för avgiftspliktigt motorfordon =som =yrkesmæssigt tillverkas inom landet,

2. importör som har registrerats enligt =13 = =andra =stycket, =för avgiftspliktigt =motorfordon =som förs in till landet,

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

141

3. ægaren, för

a) avgiftspliktigt =motorfordon som =tillverkas =inom =landet =av annan =tillverkare =æn =sèdan =som avses i 1,

b) avgiftspliktigt =motorfordon som =förs =in =i landet pè annat sætt æn som avses i 2,

c) fordon =som efter ændring har blivit avgiftspliktigt,

d) motorfordon =som =frèn =att =ha anvænts =pè =sèdant =sætt =att motorfordonet =varit =undantaget frèn =registrering =i =bilregistret =i stællet =anvænds =sè =att =det =blir registreringspliktigt, och

e) avgiftspliktigt =fordon =som förværvats frèn sèdan person eller organisation som erhèllit kompensation enligt 16 .

. 13 

Tillverkare =som =avses =i =12 = =1 skall =vara =registrerad =som avgiftsskyldig hos beskattningsmyndigheten (registrerad tillverkare).

Importör som inför avgiftspliktiga =motorfordon =för yrkesmæssig försæljning till èterförsæljare kan, om verksamheten =ær =av =större omfattning, registreras som avgiftsskyldig hos beskattningsmyndigheten (registrerad importör).

14 

Avgiftsskyldigheten intræder nær fordonet =första =gèngen =införs =i bilregistret =eller, =om =fordonet samtidigt avstællts, dè avstællningen upphör.

För =icke =avgiftspliktiga =fordon som =ændras =till =avgiftspliktiga fordon =intræder =avgiftsskyldighet nær =fordonet =tas =upp =i =bilregistret som fordon av avgiftspliktigt slag, eller om det samtidigt avstælls, dè avstællningen upphör.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

142

För =fordon =för =vilket =ægaren beviljats kompensation enligt 16 intræder =avgiftsskyldigheten =nær fordonet förværvats av annan. 15 

Skrotningsavgift beslutas genom automatisk =databehandling =pè grundval av uppgifter i bilregistret.

Avgiften =skall =för =avgiftsskyldig som =avses =i =12 = =1 =och =2 =betalas senast =inom =en =mènad =efter utgèngen av den mènad avgiftsskyldigheten =intræder =och för avgiftsskyldig som avses i 12 3 =senast =tre =veckor =efter avgiftsskyldighetens intræde.

Regeringen =föreskriver =vilken myndighet =som =svarar =för =beslut om avgift enligt första stycket.

16 

Kompensation för betald skrotningsavgift =kan =beviljas, =om fordonet förværvats av

1. =utlændsk =beskickning =eller karriærkonsulat =i =Sverige =eller sèdan =internationell =organisation som =avses =i =lagen =( 1976:661 ) =om immunitet =och =privilegier =i =vissa fall,

2. =medlem =av =den =diplomatiska personalen vid utlændska beskickningar =i =Sverige =och karriærkonsul vid utlændskt konsulat i Sverige, under förutsættning =att =denne =inte =ær svensk medborgare eller stadigvarande bosatt hær i landet.

Kompensation för skrotningsavgift =kan =æven =beviljas om =fordonet =förværvats =av =en medlemsstats =ombud =vid =en internationell =organisation =med sæte =i =Sverige =och =personal =hos sèdan =organisation, =om =Sverige har =træffat =överenskommelse =om detta med en annan stat eller med en =mellanfolklig =organisation, eller =om =Sverige =træffat =sèdan

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

143

överenskommelse =som =avses =i =10 kap. 7 andra stycket merværdesskattelagen (1994:200) .

Beskattningsmyndigheten prövar frègor om kompensation för betald skrotningsavgift.

17 

Beslut =enligt =denna =lag =fèr överklagas hos allmæn förvaltningsdomstol.

18 

Fordon =som =avses =i =12 = =3, =fèr inte anvændas, om skrotningsavgiften inte har betalats =inom =den =tid =som =har bestæmts =enligt =denna =lag =och anstènd =med =betalningen =inte =har læmnats.

Om =det =finns =særskilda =skæl =fèr beskattningsmyndigheten =besluta att =ett =visst =fordon =fèr =anvændas trots bestæmmelsen i första stycket.

En =ægare =av =ett =fordon =som uppsètligen =eller =av =oaktsamhet anvænder =fordonet =eller =lèter =det anvændas i strid mot första stycket döms till penningböter.

Bestæmmelsen =i =tredje =stycket gæller æven föraren, om han kænde till att fordonet inte fick anvændas. Detta gæller dock inte nær fordonet provkörs vid besiktning, inspektion, tillsyn eller haveriundersökning =enligt =35 = fordonskungörelsen (1972:595).

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

144

12 Förslag till lag om ændring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Hærigenom föreskrivs att 1 kap. 1 lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1

Denna lag gæller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1972:266) om skatt pè annonser =och =reklam, =lagen (1972:820) =om =skatt =pè =spel, bilskrotningslagen (1975:343),

lagen (1978:69) om försæljningsskatt =pè =motorfordon,

lagen =(1984:409) =om =skatt =pè gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt =pè =bekæmpningsmedel, =2 = första =stycket =6 =lagen =(1990:661) om avkastningsskatt pè pensionsmedel, =lagen =(1990:1427) om =særskild =premieskatt =för grupplivförsækring, =m.m., =lagen (1991:1482) =om =lotteriskatt, =lagen (1991:1483) om skatt pè vinstsparande m.m., lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) =om =alkoholskatt, lagen =(1994:1776) =om =skatt =pè energi, lagen (1995:1667) om skatt pè naturgrus, lagen (1999:673) om skatt =pè =avfall, =lagen =(2000:466) om =skatt =pè =termisk =effekt =i kærnkraftsreaktorer.

Denna lag gæller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1972:266) om skatt pè annonser =och =reklam, =lagen (1972:820) =om =skatt =pè =spel, bilskrotningslagen (1975:343), lagen =(1984:409) =om =skatt =pè gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt =pè =bekæmpningsmedel, =2 = första =stycket =6 =lagen =(1990:661) om avkastningsskatt pè pensionsmedel, =lagen =(1990:1427) om =særskild =premieskatt =för grupplivförsækring, =m.m., =lagen (1991:1482) =om =lotteriskatt, =lagen (1991:1483) om skatt pè vinstsparande m.m., lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) =om =alkoholskatt, lagen =(1994:1776) =om =skatt =pè energi, lagen (1995:1667) om skatt pè naturgrus, lagen (1999:673) om skatt =pè =avfall, =lagen =(2000:466) om =skatt =pè =termisk =effekt =i kærnkraftsreaktorer.

2. =lagen =(1982:349) =om =ètervinning =av =dryckesförpackningar =av aluminium, lagen (1994:1704) om =lageravgift =pè =vissa jordbruksprodukter.

Har =i =författning =som =anges =i =första =stycket =eller =i =författning =som utfærdats med stöd av sèdan författning læmnats bestæmmelse som avviker frèn denna lag gæller dock den bestæmmelsen.

1. Denna lag træder i kraft den 1 januari 2001.

2. Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, lagen (1985:146) om avrækning vid èterbetalning av skatter och avgifter, och lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. skall

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

145

fortfarande tillæmpas betræffande den upphævda lagen (1978:69) om försæljningsskatt pè motorfordon.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 10

146

13 Förslag till lag om ændring i lagen (1985:146) om avrækning vid èterbetalning av skatter och avgifter

Hærigenom =föreskrivs =att =1 = =lagen =(1985:146) =om =avrækning =vid èterbetalning av skatter och avgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1Avrækning =enligt =denna =lag =skall =göras =frèn =belopp =som =èterbetalas eller annars utbetalas pè grund av bestæmmelse i

1. =lagen =(1984:151) =om =punktskatter =och =prisregleringsavgifter =eller författning som anges i 1 kap. 1 första stycket samma lag, i de fall dè utbetalningen ankommer pè Riksskatteverket,

2. =lagen =(1991:591) =om =særskild =inkomstskatt =för =utomlands =bosatta artister m.fl.,

4. lagen (1994:1551) om tullfrihet m.m.,

6. =lagen =(1998:506) =om =punktskattekontroll =av =transporter =m.m. =av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, eller

7. tullagen (0000:000). Vad som sagts i första stycket 1 gæller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 lagen (1994:1776) om skatt pè HQHUJL och =13 = =lagen =(1978:69)

om försæljningsskatt pè motorfordon

Vad som sagts i första stycket 1 gæller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 lagen (1994:1776) om skatt pè energi.

Avrækning skall ocksè göras vid èterbetalning av belopp som tagits ut som förrættningskostnad vid indrivning av en sèdan fordran som avses i 2 första meningen.

Denna =lag =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001. =Üldre =föreskrifter =gæller fortfarande =i =frèga =om =förhèllanden =som =hænför =sig =till =tiden =före ikrafttrædandet.Lydelse enligt prop. 1999/2000:126

Prop. 2000/01:31 Bilaga 11

147

Lagrèdets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammantræde 2000-10-23

Nærvarande: f.d. justitierèdet Lars Ý. Beckman, regeringsrèdet Susanne Billum, justitierèdet Göran Regner.

Enligt =en =lagrèdsremiss =den =28 =september =2000 =(Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhæmta Lagrèdets yttrande över förslag till

1. lag om ændring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

2. lag =om =ændring =i =lagen =(1990:325) =om =sjælvdeklaration =och kontrolluppgifter,

3. lag om ændring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

4. lag om ændring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

5. lag om ændring i lagen (1994:1776) om skatt pè energi,

6. lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200),

7. lag om ændring i tullagen (0000:000),

8. lag om ændring i lagen (1999:673) om skatt pè avfall,

9. lag om ændring i fordonsskattelagen (1988:327), 10. lag =om ændring i lagen (1997:1137) om vægavgift för vissa tunga fordon,

11. lag om ændring i bilskrotningslagen (1975:343), 12. lag =om =ændring =i =lagen =(1984:151) =om =punktskatter =och prisregleringsavgifter,

13. lag om ændring i lagen (1985:146) om avrækning vid èterbetalning av skatter och avgifter.

Förslagen har inför Lagrèdet föredragits av departementssekreteraren Jan Larsson, =kammarrættsassessorn =Gabriella =Loman, =kammarrættsassessorn Petter Classon och hovrættsassessorn Hans Levên.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrèdet:

Förslaget till lag om ændring i lagen om tobaksskatt

I =remissen =föreslès =vissa =ændringar =i =reglerna =om =skattskyldighet =vid import =och =tidpunkt =för =skattskyldighetens =intræde =i =syfte =att =anpassa reglerna =till =vad =som =gæller =enligt =merværdesskattelagen =och =tullagstiftningen. Motsvarande ændringar föreslès i lagen om alkoholskatt och lagen =om =skatt =pè =energi. =Avsikten =ær =bl.a. =att =skyldigheten =att =betala punkt- =och =merværdesskatt =vid =införsel =av =varor =frèn =omrèden =utanför EG:s =skatteomrède =skall =bli =densamma =oavsett =om =omrèdet =ligger innanför eller utanför EG:s tullomrède.

Lagrèdet vill inledningsvis anmærka att de aktuella punktskattelagarna grundar sig pè andra EG-direktiv æn merværdesskattelagen. Det ær dærför inte sjælvklart att regler om t.ex. skattskyldighet kan ændras till vad som gæller =pè =merværdesskatteomrèdet. =Denna =frèga =har =inte =berörts =i remissen. Enligt Lagrèdets mening bör ett klargörande ske i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 11

148

Nær =det =gæller =utformningen =av =de =föreslagna =lagændringarna =vill Lagrèdet anföra följande.

I =9 = =finns =regler =om =vem =som =ær =skattskyldig =för =tobaksskatt. =I =den nuvarande punkt 6 av paragrafen anges som skattskyldig den som ´frèn tredje =land =importerar =skattepliktiga =varor´. =Enligt =förslaget =i =remissen skall =punkten =i =stællet =avse =den =som =utan =att =vara =upplagshavare =eller registrerad =varumottagare =ær =skyldig =att =betala =skatt =enligt =5 =kap. =11 = tullagen med anledning av import. Förslaget kan jæmföras med förslaget till =ændring =av =20 =, =vilken =anger =vid =vilken =tidpunkt =skattskyldigheten intræder. I en ny punkt 8 anges sèlunda att skattskyldigheten, i de fall som avses =i =9 = =första =stycket =6, =intræder =vid =den =tidpunkt =dè =skyldighet att betala =tull =enligt =tullagstiftningen =intræder =eller =skulle =ha =intrætt =om skyldighet att betala tull förelegat vid sèdan införsel som avses i 5 kap. 11 första eller andra stycket tullagen.

Bèda bestæmmelserna hænvisar sèledes till 5 kap. 11 tullagen. I denna paragraf =föreskrivs =bl.a. =följande. =Gældenæren, =eller =den =som =skulle =ha varit gældenær om varan varit tullbelagd, ær skyldig att betala annan skatt æn tull som skall tas ut för en vara vid import eller export (första stycket). Den som læmnar anmælan eller borde læmna anmælan enligt 3 kap. 3 ær skyldig att betala annan skatt æn tull för varan pè grund av införseln eller utförseln =(andra =stycket). =Enligt =remissförslaget =skall =andra =stycket =ges följande lydelse: Vid sèdan införsel eller utförsel som avses i 3 kap. 3 ær den som skulle ha varit gældenær om varan hade varit tullbelagd och förts in frèn eller ut till ett omrède som ligger utanför EG:s tullomrède skyldig att betala annan skatt æn tull som skall tas ut med anledning av införseln eller utförseln.

Enligt =Lagrèdets =mening =kan den valda lagstiftningstekniken leda till oklarhet. =5 =kap. =11 = =tullagen =förutsætter =för =sin =tillæmpning =att bestæmmelser =om =skatt =för =viss =vara =vid =import/export =respektive =vid införsel/utförsel finns i en skatteförfattning. Detsamma synes gælla i frèga om vem som i ett visst fall ær skattskyldig. En bestæmmelse i den aktuella skatteförfattningen =om =att =skattskyldig =ær =den =som =enligt =tullagens bestæmmelser =skall =betala =skatt =blir =dè =förvirrande =och =innehèllslös. Lagrèdet anser dærför att den aktuella bestæmmelsen om skattskyldighet i lagen om tobaksskatt bör utformas sè att den kan læsas sjælvstændigt.

En =frèga =som =ocksè =kan =stællas =ær =v=arför =de =paragrafer =som =i remissförslaget hænvisar till 5 kap. 11 tullagen utformats pè olika sætt, dè de uppenbarligen ær avsedda att ha samma tillæmpningsomrède. Enligt Lagrèdets =mening =skulle =den =ovannæmnda =oklarheten =kunna =undvikas, samtidigt =som =syftet =med =remissförslaget =uppnès, =om =de =bèda paragraferna =utformas i huvudsak efter mönster av den föreslagna 20 första stycket 8.

Lagrèdet anser med hænvisning till det anförda att utformningen av de berörda bestæmmelserna bör övervægas ytterligare.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 11

149

Förslaget till lag om ændring i lagen om alkoholskatt

Betræffande =de =föreslagna =ændringarna =i 8 och 19 hænvisar Lagrèdet till vad som ovan anförts angèende förslaget till lag om ændring i lagen om tobaksskatt.

Förslaget till lag om ændring i lagen om skatt pè energi

Betræffande de föreslagna ændringarna i 4 kap. 1 och 12 samt 5 kap. 2 hænvisar Lagrèdet till vad som ovan anförts angèende förslaget till lag om ændring i lagen om tobaksskatt.

Förslaget till lag om ændring i merværdesskattelagen

Lagrèdet hænvisar till vad som ovan anförts angèende förslaget till lag om ændring i lagen om tobaksskatt.

Förslaget till lag om ændring i tullagen

Betræffande =9 =kap. =6 = =andra =stycket =föreslès =att =begreppen =´gældenær eller anmælningsskyldig´ skall bytas ut mot ´enskild´. Det blir dè oklart om =t.ex. =kommuner =kommer =att =falla =utanför =bestæmmelsens tillæmpningsomrède. Frègan bör belysas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Eftersom =tullagen =træder =i =kraft =den =1 =januari =2001 =behövs =inga ikrafttrædande- =och =övergèngsbestæmmelser =till =den =föreslagna ændringslagen.

Förslaget till lag om ændring i lagen om skatt pè avfall

3 Paragrafen =innehèller =undantag =frèn =bestæmmelserna =i =1 = =om avfallsskatt, i frèga om anlæggningar dær deponering och förvaring sker uteslutande =av =vissa =angivna =avfallsslag. =I =remissen =föreslès =att =det =i paragrafens första stycke införs en ny punkt 4 som innehèller undantag för =´avfall =i =vassbædd´. =Enligt =Lagrèdets =mening =ær =ordet =avfall =i =detta sammanhang =alltför =generellt =och =skulle =kunna =leda =till =att =avfall, =som inte =ær =avsett =att =undantas =frèn =skatteplikten, =kommer =att =omfattas =av skattefrihet. =Lagrèdet =föreslèr =att =punkten =4 =ges =följande =lydelse: =´4. flytande avfall i vassbædd´.

6 I =paragrafen =ræknas =upp =vissa =avfallshanteringsmetoder =som =om =de anvænds =inom =en =avfallsskattepliktig =anlæggning =medför =att =avfallsskatt inte skall tas ut. De angivna behandlingsmetoderna i punkten 2 föreslès i remissen =utökade =med =d) =avvattning =av =avfall, =e) =rening =av =flytande avfall. =Vidare =införs =i =en =ny =punkt =3 =skattefrihet =för =behandling =i

Prop. 2000/01:31 Bilaga 11

150

vassbædd. Under hænvisning till vad Lagrèdet anfört i anslutning till 3 förordar =Lagrèdet =att =i =punkten =3 =före =ordet =´avfall´ =införs =ordet ´flytande´.

I 6 införs ocksè i ett nytt andra stycke den begrænsningen att första stycket =2 =d, =2 =e =och =3 =gæller =endast =om =det =vatten =som =avgèr =frèn behandlingen =inte =deponeras =inom =anlæggningen. =Lagrèdet =vill =peka =pè att lagtexten kan læsas sè att skattefriheten gæller ocksè i fall dær vattnet försvinner frèn anlæggningen till följd av översvæmning, læckage o.dyl. I tydlighetens =intresse =förordar =Lagrèdet =att =andra =stycket =ges =följande lydelse.

´Första stycket 2 d, 2 e och 3 gæller endast om det vatten som avgèr vid behandlingen skall tas om hand utan att deponeras inom anlæggningen.´

Lagrèdet =vill =slutligen =anmærka =att =det =behövs =en =följdændring =i =8 = =3, eftersom det inskjutits ett nytt andra stycke i 6 .

Förslaget till lag om ændring i lagen om vægavgift för vissa tunga fordon

I 11 i sèvæl nuvarande som föreslagen lydelse anges vægavgift för olika fordonstyper i svenska kronor. Likasè föreskrivs i 17 och 22 om avgift i =svenska =kronor =för =èterbetalning =av =vægavgift. = =Enligt =23 = =skall =de belopp =i =svenska =kronor =som =anges =i =næmnda =paragrafer ræknas om för varje kalenderèr. Beloppen i svenska kronor skall motsvara de belopp i euro som anges i artikel 8 och 10 i det avtal som næmns i 21 i lagen. Omrækningen =skall =ske =enligt =den =kurs =i =svenska =kronor =av =euro =som gællde =den =första =vardagen =i =oktober =èret =innan. =Regeringen =skall =före november =mènads =utgèng =faststælla =de =omræknade =beloppen =för pèföljande kalenderèr.

Enligt Lagrèdets mening ær det mindre læmpligt att i en svensk lagtext ange =belopp =i =svenska =kronor =som =senare =skall =ræknas =om =efter eurokursens utveckling. Den av riksdagen beslutade lagtexten kommer dè sannolikt att ha rætt belopp i svenska kronor bara övergèngsvis. Det ær i stællet =att =föredra =att =man, =pè =motsvarande =sætt =som =t.ex. =i =lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, anger det belopp i utlændsk valuta som ær det grundlæggande værde som i detta fall bestæmmer avgifternas storlek. Lagrèdet föreslèr dærför att de nya belopp som skall anges i 11,17 och 22 bestæms i euro med föreskrift om att avgiften skall erlæggas i motsvarande belopp i svenska kronor. I 23 kan dè anges att omrækning skall =ske =efter =kursen =per =den =första =vardagen =i =oktober =föregèende =èr. Vidare bör regeringen ± sèsom i remissförslaget - èlæggas att faststælla de sèlunda =omræknade =beloppen =i =svenska =kronor =senast =före =november mènads utgèng före det èr som avgifterna gæller.

Betræffande =övergèngsbestæmmelserna =anmærker =Lagrèdet =att punkt 3 torde avse endast det fallet att skillnaden mellan den beslutade och en ny, högre vægavgift enligt 11 i dess nya lydelse skall betalas.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 11

151

Förslaget till lag om ændring i bilskrotningslagen

I =17 = =införs =en =regel =av =innehèll =att =beslut =enligt =´denna =lag´ =fèr överklagas =hos =allmæn =förvaltningsdomstol. =Sèsom =bestæmmelsen utformats =tæcker =den =samtliga =beslut =enligt =bilskrotningslagen. =Vid lagrèdsföredragningen har emellertid upplysts att detta inte varit avsikten. Nær det gæller beskattningsbeslut skall gælla överklagandebestæmmelserna i =lagen =om =punktskatter =och =prisregleringsavgifter. =En =hænvisning =till dessa =bestæmmelser =bör =dærför =tas =in =i =förevarande =paragraf. =Lagrèdet förordar att paragrafen ges följande lydelse:

´Andra beslut enligt denna lag æn sèdana som anges i 8 kap. 1 första och =andra =styckena =lagen =(1984:151) =om =punktskatter =och prisregleringsavgifter fèr överklagas hos allmæn förvaltningsdomstol.´

Lagrèdet =vill =tillægga =att =för =den =hændelse =avsikten =varit =i =remissen =att vissa beslut inte skall fè överklagas mèste detta anges i lagtexten.

Lagrèdet =vill =ocksè =ifrègasætta =om =inte =i =lagtexten =borde =införas =en bestæmmelse av innebörd att lænsrætts beslut fèr prövas av kammarrætten endast =om =kammarrætten =har =meddelat =prövningstillstènd. =I =ett =flertal författningar =har =under =senare =èr =införts =bestæmmelser =om prövningstillstènd. =Enligt =Lagrèdets =mening =synes =bestæmmelserna =i bilskrotningslagen læmpa sig væl för en sèdan reglering.

Lagrèdet =ifrègasætter =om =inte =lagförslaget =bör =förses =med =en övergèngsbestæmmelse. Som anförs i avsnitt 9 i remissen innebær de nya reglerna =en =viss =ændring =i =materiellt =hænseende =genom =att avgiftsskyldighet skall intræda och kompensationsrætt skall bortfalla.

Förslaget till lag om ændring i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter

I =remissen =föreslès =att =hænvisningen =i =1 =kap. =1 = =till =lagen =om försæljningsskatt pè motorfordon skall tas bort. Bakgrunden hærtill ær att det =i =budgetpropositionen =för =2001 =föreslagits =att =sistnæmnda =lag =skall upphöra att gælla vid utgèngen av èr 2000. I en övergèngsbestæmmelse till förslaget =i =budgetpropositionen =föreskrivs =dock =att =den =upphævda =lagen fortfarande skall gælla i frèga om förhèllanden som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet.

I en övergèngsbestæmmelse till förevarande lagförslag anges att lagen om =punktskatter =och =prisregleringsavgifter =(LPP), =lagen =om =avrækning vid èterbetalning av skatter och avgifter (avrækningslagen) samt lagen om indrivning =av =statliga =fordringar =m.m. =(indrivningslagen) =skall fortfarande tillæmpas betræffande den upphævda försæljningsskattelagen.

Lagrèdet har inget att invænda mot förslaget till övergèngsbestæmmelse sèvitt avser fortsatt tillæmpning av LPP. Nær det gæller avrækningslagen och indrivningslagen dæremot bör övergèngsregleringen enligt Lagrèdets mening =tas =in =i =den =i =budgetpropositionen =föreslagna =lagen =om upphævande av försæljningsskattelagen.

Prop. 2000/01:31 Bilaga 11

152

ávriga lagförslag

Lagrèdet læmnar förslagen utan erinran.

153

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 26 oktober 2000

Nærvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsrèden Winberg, Lindh, Sahlin, von Sydow, Klingvall, Pagrotsky, ástros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wærnersson, Lejon, Lövdên, Ringholm, Bodström.

Föredragande: statsrèdet Ringholm

Regeringen beslutar proposition 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrègor, m.m.

154

Rættsdatablad

Författningsrubrik Bestæmmelser som inför, ændrar, upphæver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EGregler

Lag om ændring i lagen (1997:1137) om vægavgift för vissa tunga fordon