Inaktuell version

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-06-23
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2005:398
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige utstationerar arbetstagare här i landet i samband med att arbetsgivaren tillhandahåller tjänster över gränserna.

[S2]Dessutom finns i 8 § bestämmelser om arbetsgivare som har sitt hemvist eller säte i Sverige och utstationerar arbetstagare till ett annat medlemsland inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. Lag (2001:65).

Prop. 2000/01:55: I paragrafens andra stycke, vari anges att i 8 § finns särskilda bestämmelser om arbetsgivare som har sitt hemvist eller säte i Sverige och ut-stationerar arbetstagare till ett annat medlemsland inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har Schweiz lagts till. Ändringen behandlas i avsnitt 7.4.

Prop. 1998/99:90: Bestämmelsen motsvarar artikel 1.1 i direktivet och behandlas i avsnitt 5.2.1.

Lagen gäller när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige, sänder arbetstagare hit till landet för att utföra arbete. Även om lagen grundas på direktivet, kommer alltså tillämpningsområdet inte endast att omfatta utstationeringar till Sverige från EU:s medlemsstater eller EES-länderna utan utstationeringar ...

2 §  Lagen gäller inte för arbetsgivare inom handelsflottan såvitt avser besättning ombord.

Prop. 1998/99:90: Bestämmelsen motsvarar artikel 1.2 i utstationeringsdirektivet och behandlas i avsnitt 5.2.1.

Definitioner

3 §  Med utstationering avses någon av följande gränsöverskridande åtgärder:

  1. när en arbetsgivare för egen räkning och under egen ledning sänder arbetstagare till Sverige enligt avtal som arbetsgivaren har ingått med den i Sverige verksamma mottagaren av tjänsterna,
  2. när en arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige till en arbetsplats eller till ett företag som tillhör koncernen eller
  3. när en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande sänder arbetstagare till ett användarföretag som är etablerat i Sverige eller som bedriver verksamhet här.

[S2]Ett anställningsförhållande skall råda mellan arbetsgivaren och arbetstagaren under utstationeringstiden.

Prop. 1998/99:90: Bestämmelsen motsvarar artikel 1.3 i direktivet och behandlas i avsnitt 5.2.1 och 5.2.2.

I första stycket definieras vad som avses med en utstationering. Det kan vara fråga om tre gränsöverskridande åtgärder. Punkten 1 förutsätter att det finns ett avtal mellan arbetsgivaren som skall utföra tjänsterna och kunden ...

4 §  Med utstationerad arbetstagare avses varje arbetstagare som vanligen arbetar i ett annat land men som under en begränsad tid utför arbete enligt 3 § i Sverige.

Prop. 1998/99:90: Bestämmelsen motsvarar artikel 2 och behandlas i avsnitt 5.2.1. I paragrafen anges vad som menas med utstationerad arbetstagare. En utstationerad arbetstagare skall vanligen arbeta i ett annat land men under en begränsad tid utföra arbete i Sverige. Någon lägsta tidsgräns för en utstationering finns inte. Vad gäller den bortre gränsen för en utstationering, får anses att när arbetet mer stadigvarande är förlagt till ...

Arbets- och anställningsvillkor

/Träder i kraft I: 2005-07-01/

5 §  En arbetsgivare skall, oavsett vilken lag som annars gäller för anställningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbetstagare:

[S2]Vid utstationering gäller även bestämmelserna i arbetstidslagen (1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och arbetsmiljölagen (1977:1160) samt, när det gäller arbetsgivare som bedriver uthyrning av arbetskraft, 4, 6 och 7 §§ lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Vad som sägs i första och andra stycket hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren. Lag (2005:398).

Prop. 2011/12:178: I paragrafens andra stycke har hänvisningen till arbetsförmedlingslagen upphävts. I tredje stycket anges numera vilka bestämmelser som, utöver vad som anges i första och andra styckena, tillämpas vid utstationering av uthyrda arbetstagare. Det tidigare tredje stycket är numera fjärde stycket.

Ändringarna är föranledda av att bestämmelserna som gäller uthyrning av arbetskraft i arbetsförmedlingslagen har upphävts. Numera finns i 9 och 10 §§ uthyrningslagen ...

6 §  För arbete som utförs av en yrkesutbildad eller specialiserad arbetstagare skall arbetsgivaren tillämpa de i 5 § nämnda bestämmelserna i semesterlagen endast om utstationeringen pågår i mer än åtta dagar och om arbetet

  1. utförs i samband med en första montering eller installation som ingår i leveranskontraktet för en vara, och
  2. är nödvändigt för att varan skall tas i bruk.

[S2]Detta undantag gäller dock inte om arbetet avser byggverksamhet där byggnader uppförs, sätts i stånd, underhålls, byggs om eller rivs.

[S3]Vid beräkningen av om utstationeringen pågår i mer än åtta dagar skall hänsyn tas till om någon annan arbetstagare under det senaste året har varit utstationerad för samma arbete.

Prop. 1998/99:90: Bestämmelsen motsvarar direktivets artikel 3.2 och 3.6 samt behandlas i avsnitt 5.3.

Första stycket anger förutsättningarna för den s.k. åttadagarsregeln vid monterings- eller installationsarbete.

Prop. ...

7 §  Vid utstationering gäller i fråga om föreningsrätt och förhandlingsrätt 7 och 8 §§ respektive 10 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

[S2]När kollektivavtal träffats med en svensk arbetstagarorganisation gäller även 41 § i samma lag.

[S3]Vid brott mot bestämmelserna i första eller andra stycket gäller 54 och 55 §§ samt 60 § första och tredje stycket lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Prop. 1998/99:90: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.6. Lydelsen är utformad i enlighet med Lagrådets förslag.

Utöver de bestämmelser en arbetsgivare skall tillämpa enligt 5 §, fastslås i denna paragraf att vissa grundläggande regler i medbestämmandelagen gäller vid en utstationering. Dessa är bestämmelserna om föreningsfrihet, förhandlingsrätt, fredsplikt vid träffat kollektivavtal och sanktioner vid brott mot ...

Utstationeringar till andra länder inom EES eller Schweiz

8 §  När arbetsgivare med hemvist eller säte i Sverige utstationerar arbetstagare till annat land inom EES eller Schweiz, skall arbetsgivaren tillämpa de nationella bestämmelser varigenom det landet genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

[S2]Första stycket hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren. Lag (2001:65).

Prop. 2000/01:55: I bestämmelsens första stycke anges vilka regler som skall tillämpas när en arbetsgivare med hemvist eller säte i Sverige utstationerar arbetstagare till annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Stycket ändras så att bestämmelsen skall gälla också för personer som ut-stationeras till Schweiz. Ändringen behandlas i avsnitt 7.4.

Prop. 1998/99:90: Bestämmelsen är utformad i enlighet med Lagrådets förslag.

En uttrycklig bestämmelse i första stycket om att arbetsgivare med hemvist eller säte i Sverige skall tillämpa de bestämmelser i utstationeringslandet som genomför direktivet förhindrar att direktivets regler sätts ur spel (se avsnitt 5.4). I andra stycket föreskrivs att regleringen inte hindrar att regler som är förmånligare ...

Information

9 §  Arbetsmiljöverket skall vara förbindelsekontor och tillhandahålla information om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en utstationering i Sverige.

[S2]För information om kollektivavtal som kan komma att bli tillämpliga skall Arbetsmiljöverket hänvisa till berörda kollektivavtalsparter.

[S3]Arbetsmiljöverket skall även samarbeta med motsvarande förbindelsekontor i andra länder inom EES och i Schweiz. Lag (2001:65).

Prop. 2011/12:178: I andra stycket har en hänvisning införts till 5 b §. Ändringen innebär att Arbetsmiljöverket även ska hjälpa till med information om sådana kollektivavtalsvillkor som kan komma att krävas med stöd av stridsåtgärder enligt den paragrafen.

Förslaget behandlas i avsnitt 6.4.

Prop. 2000/01:55: I bestämmelsen anges, från och med den 1 januari 2001, bland annat att Arbetsmiljöverket skall vara förbindelsekontor. I paragrafens sista stycke anges att Arbetsmiljöverket skall samarbeta med motsvarande förbindelsekontor i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Samma regel skall gälla i förhållande till Schweiz. Ändringen behandlas i avsnitt 7.4.

Prop. 1998/99:90: Prop. 1998/99:90 Bestämmelsen motsvarar artikel 4 i direktivet och behandlas i avsnitt 5.7.

Tredje stycket är utformat i enlighet med Lagrådets förslag. I paragrafen anges att Arbetarskyddsstyrelsen är förbindelsekontor och dess uppgifter. Myndighetens ansvar för riktigheten av den information som ges är det samma som för ...

Talans väckande

10 §  Mål om tillämpningen av 5 § första stycket samt 7 § handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Därvid gäller

[S2]Talan får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad. Lag (2003:316).

Prop. 2011/12:178: I första stycket har en hänvisning införts till 5 § tredje stycket. Vidare har stycket, efter påpekande av Lagrådet, kompletterats med en hänvisning till bestämmelsen om preskription m.m. i 9 § lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.

Andra stycket ...

Prop. 2012/13:71: Paragrafen och rubriken närmast före paragrafen är nya. Paragrafen behandlas i avsnitten 5.1 och 5.3.

I första stycket föreskrivs att en arbetsgivare ska anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar det faktiska arbetet i Sverige. Skyldigheten att göra anmälan gäller alla sådana arbetsgivare som omfattas av lagen (1999:678) om utstationering ...

Prop. 2002/03:65: Bestämmelserna hänvisar till paragrafer i bl.a. lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud ...

Prop. 2004/05:147: Paragrafen hänvisar till bestämmelser i bl.a. jämställdhetslagen (1991:433) som skall tillämpas på utstationerade arbetstagare. Hänvisningarna har ändrats som en följd av ändringar i jämställdhetslagens disposition.

Prop. 1998/99:90: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.8. Genom bestämmelsen genomförs artikel 6 i utstationeringsdirektivet. Utstationerade arbetstagare har således möjlighet att väcka talan i Sverige om de inte får de arbets- och anställningsvillkor de har rätt till enligt lagen.

Brott mot de bestämmelser som anges i 5 § första stycket samt 7 § bör handläggas i enlighet med de regler som gäller för respektive lag. Detta ...

Ändringar

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 1998/99:216, Prop. 1998/99:90, Bet. 1998/99:AU9
CELEX-nr
396L0071
Ikraftträder
1999-12-16

Lag (2000:772) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2000/01:2, Prop. 1999/2000:141, Bet. 2000/01:AU2
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:65) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6
Omfattning
ändr. 1, 8, 9, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2002-06-01

Lag (2001:1215) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2001/02:115, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:AU1
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-02-01

Ändring, SFS 2002:144

Omfattning
ikrafttr. av 2001:65

Lag (2002:294) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2001/02:222
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:316) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2002/03:207, Prop. 2002/03:65, Bet. 2002/03:AU7
Omfattning
ändr. 5, 10 §§
CELEX-nr
32000L0078
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2005:398) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2004/05:265, Prop. 2004/05:132, Bet. 2004/05:TU15
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:427) om ändring i lagen (2005:398) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2004/05:266, Prop. 2004/05:134, Bet. 2004/05:TU12
Omfattning
ändr. 5 § i 2005:398

Lag (2005:481) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2004/05:267, Prop. 2004/05:147, Bet. 2004/05:AU7
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:482) om ändring i lagen (2005:427) om ändring i lagen (2005:398) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2004/05:267, Prop. 2004/05:147, Bet. 2004/05:AU7
Omfattning
ändr. 5 § i 2005:427
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2008:477) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2007/08:191, Prop. 2007/08:76, Bet. 2007/08:TU9
Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
32005L0047
Ikraftträder
2008-12-14

Lag (2008:573) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2007/08:219, Prop. 2007/08:95, Bet. 2007/08:AU7
Omfattning
ändr. 5, 10 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2010:228) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2009/10:211, Prop. 2009/10:48, Bet. 2009/10:AU5
Omfattning
ändr. 5, 9 §§; nya 5 a, 9 a §§
Ikraftträder
2010-04-15

Lag (2012:857) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2012/13:53, Prop. 2011/12:178, Bet. 2012/13:AU5
Omfattning
ändr. 5, 5 a, 9, 10 §§; ny 5 b §
CELEX-nr
32008L0104
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:351) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2012/13:229, Prop. 2012/13:71, Bet. 2012/13:AU9
Omfattning
nuvarande 10 § betecknas 21 §; nya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 10, 13, 14, 19 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2017:320) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2016/17:226, Prop. 2016/17:107, Bet. 2016/17:AU9
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 9 a §; ändr. 1, 4, 5 a, 5 b, 9, 9 a, 11, 21 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 1 a, 5 c, 5 d, 9 b, 9 c, 9 d, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 21, 22, 24, 25 §§
Ikraftträder
2017-06-01

Lag (2018:1473) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Förarbeten
Rskr. 2017/18:428, Prop. 2017/18:214, Bet. 2017/18:AU14
Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2019-01-01