Prop. 2021/22:209

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2022

Magdalena Andersson

Anders Ygeman (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås lagändringar med anledning av EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden är produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverkning av massförstörelsevapen. Den nya förordningen är en omarbetning som ersätter en tidigare EU-förordning om kontroll av sådana produkter. Syftet med omarbetningen är att modernisera och effektivisera kontrollarbetet.

Förslaget innebär att ändringar görs i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Ändringarna innebär bl.a. att det införs bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd. Det föreslås också att det införs sanktionsbestämmelser för överträdelser av de nya tillståndskrav som följer av förordningen och av föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandena.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

2. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd1

dels att 9 och 20 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,

dels att 1–8, 11, 15–19, 21, 22, 24 a och 25 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 e, 4 f och 6 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §2

Denna lag gäller kontroll av produkter med dubbla användningsområden och kontroll av tekniskt bistånd.

Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (omarbetning).

Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

Bestämmelser finns också i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

2 §3

Med produkter med dubbla användningsområden, export, exportör, förmedlare, förmedlingstjänster och transitering avses i denna lag detsamma som i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

Med export, exportör, förmedlare, förmedlingstjänster, produkter med dubbla användningsområden, tekniskt bistånd, tillhandahållare av tekniskt bistånd och transitering avses i denna lag detsamma som i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

1 Senaste lydelse av 9 § 2010:1017. 2 Senaste lydelse 2010:1017. 3 Senaste lydelse 2010:1017.

3 §4

Med militära produkter enligt artikel 4.2 och 4.3 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 avses i denna lag de produkter som enligt 1 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel utgör krigsmateriel.

Med militära produkter enligt artikel 4.1 b och 4.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 avses i denna lag de produkter som enligt 1 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel utgör krigsmateriel.

Med tekniskt bistånd avses i denna lag allt tekniskt stöd som har samband med reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller någon annan teknisk tjänst och som kan anta sådana former som utbildning, överföring av kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster.

4 §5

Frågor om tillstånd och förbud enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen prövas av Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Frågor om tillstånd och förbud enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen prövas av Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer.

En myndighet ska med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringen.

4 a §6

Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 4.3 eller 5.3 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

4 Senaste lydelse 2010:1017. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort. 5 Senaste lydelse 2010:1017. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. 6 Senaste lydelse 2010:1017.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för exportörer som avses i artikel 4.5 i samma förordning.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för exportörer som avses i artiklarna 4.3 och 5.3 i samma förordning.

4 b §7

Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 får omfattas av krav på tillstånd till förmedlingstjänster enligt artikel 5.1 i samma förordning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av krav på tillstånd till förmedlingstjänster enligt artikel 6.1 i samma förordning.

4 c §8

Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till förmedling enligt artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till förmedlingstjänster enligt artikel 6.4 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för förmedlare som avses i artikel 5.3 i samma förordning.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för förmedlare som avses i artikel 6.4 i samma förordning.

4 d §9

Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 6.3 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 får omfattas av förbud mot transitering enligt artikel 6.1 i samma förordning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av förbud mot transitering enligt artikel 7.1 i samma förordning.

4 e §

Regeringen får meddela föreskrifter om att tekniskt bistånd för en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 8.4 i Europaparlamentets och

7 Senaste lydelse 2010:1017. 8 Senaste lydelse 2010:1017. 9 Senaste lydelse 2010:1017.

rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 8.1 i samma förordning.

4 f §

Regeringen får meddela föreskrifter om att tillhandahållande av tekniskt bistånd ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 8.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för tillhandahållare av tekniskt bistånd som avses i artikel 8.5 i samma förordning.

5 §10

Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

6 §11

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som kompletterar bestämmelserna om exporttillstånd i artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 och i del 2.3 första stycket i bilaga IIa, del 3.3 andra stycket i bilaga IIb, del 3.4 andra stycket i bilaga IIc, del 3.5 andra stycket i bilaga IId, del 3.3 andra stycket i bilaga IIe och del 3.3 andra stycket i bilaga IIf till samma förordning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som kompletterar bestämmelserna om exporttillstånd i artikel 12.1 a–c och 12.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Detsamma gäller för följande avsnitt i bilaga II till samma förordning:

avsnitt A del 3.3 andra stycket, – avsnitt B del 3.3 andra stycket, – avsnitt C del 3.4 andra stycket, – avsnitt D del 3.5 andra stycket, – avsnitt E del 3.3 andra stycket, avsnitt F del 3.3 andra stycket, och

avsnitt G del 3.7 andra stycket.

10 Senaste lydelse 2010:1017. 11 Senaste lydelse 2018:136.

6 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om att unionens generella exporttillstånd som avses i avsnitt G i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska begränsas så att det inte medger export av programvara och teknik enligt avsnitt G del 3.2 d andra stycket i bilaga II till samma förordning.

7 §12

Regeringen får meddela föreskrifter om krav på sådant tillstånd till överföring som avses i artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009.

Regeringen får meddela föreskrifter om krav på sådant tillstånd till överföring som avses i artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för operatörer som avses i artikel 11.2 i samma förordning.

8 §13

Tillstånd som meddelas med stöd av artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 får i det enskilda fallet förenas med de krav eller villkor som behövs för exportkontrollen.

Tillstånd som meddelas med stöd av artikel 12.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 får i det enskilda fallet förenas med de krav eller villkor som behövs för exportkontrollen.

11 §14

Tillstånd till export, förmedlingstjänster eller överföring enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 kan återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift i förordningen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen eller denna lag eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

Tillstånd till export, förmedlingstjänster, tillhandahållande av tekniskt bistånd, transitering eller överföring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 kan återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift i förordningen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen eller denna lag eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

12 Senaste lydelse 2010:1017. 13 Senaste lydelse 2018:136. 14 Senaste lydelse 2010:1017.

En återkallelse gäller med omedelbar verkan, om inte något annat beslutas.

Ett beslut om att återkalla ett tillstånd gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

15 §15

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 428/2009, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska utövas av Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

Tillsyn över att bestämmelserna i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs utövas av Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen.

16 §16

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av den som för överföring inom Europeiska unionen, för transitering eller för export tar befattning med produkter med dubbla användningsområden eller av den som tillhandahåller förmedlingstjänster när det gäller sådana produkter eller av den som ger tekniskt bistånd. Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av den som för överföring inom Europeiska unionen, för transitering eller för export befattar sig med produkter med dubbla användningsområden eller av den som tillhandahåller förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd när det gäller sådana produkter. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler där den som avses i första stycket bedriver sin verksamhet. Detta gäller dock inte utrymme som utgör någons bostad.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna genomföras. Tillsynsmyndigheten får begära hjälp även av andra statliga myndigheter för sin tillsyn.

17 §17

Den som enligt artikel 20.3 eller 22.8 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 är skyldig att bevara och på begäran av tillsynsmyndigheten visa upp handlingar ska bevara

Den som enligt artikel 27.3 eller 27.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 är skyldig att bevara och på begäran av tillsynsmyndigheten visa upp

15 Senaste lydelse 2010:1017. 16 Senaste lydelse 2010:1017. 17 Senaste lydelse 2010:1017.

dessa i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i lag eller annan författning.

handlingar ska bevara dessa i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i lag eller annan författning.

18 §18

Den som uppsåtligen utan tillstånd

Till böter eller fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen utan tillstånd

1. exporterar produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller i artiklarna 4.1–4.4 i samma förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 a § första stycket eller 5 §,

1. exporterar produkter med dubbla användningsområden som avses i

a) artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller i artikel 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 eller 10.1 i samma förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller

b) en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 a § första stycket eller 5 §,

2. överför produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 22.1 i samma förordning eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 7 §, eller

2. överför produkter med dubbla användningsområden som avses i

a) artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, eller

b) en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 § första stycket,

3. tillhandahåller förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 5.1 i samma förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 c § första stycket,

döms till böter eller fängelse i högst två år.

3. tillhandahåller förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som avses i

a) artikel 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller

b) en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 b § eller 4 c § första stycket, eller

4. tillhandahåller tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som avses i

a) artikel 8.1 och 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller

18 Senaste lydelse 2010:1017.

b) en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 e § eller 4 f § första stycket.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller också den som uppsåtligen genom sådan elektronisk överföring som avses i artikel 2.2 iii i rådets förordning (EG) nr 428/2009 utan tillstånd

1. exporterar programvara eller teknik som avses i artikel 3.1 i samma förordning eller i artiklarna 4.1–4.4 i samma förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 a § första stycket eller 5 §,

2. överför programvara eller teknik som avses i artikel 22.1 i samma förordning eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 7 §, eller

3. tillhandahåller förmedlingstjänster för programvara eller teknik som avses i artikel 5.1 i samma förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 c § första stycket.

Om brott enligt första eller andra stycket är att anse som grovt döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Om brottet enligt första stycket är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

18 a §19

Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot transitering som har meddelats enligt artikel 6.1 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 döms till böter eller fängelse i högst två år.

Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot transitering som har meddelats enligt artikel 7.1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 d § döms till böter eller fängelse i högst två år.

Det som föreskrivs i första stycket gäller också den som uppsåtligen utan tillstånd transiterar produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt.

Om brottet är att anse som grovt döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Om brottet enligt första eller andra stycket är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

19 §20

Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 18 § första eller andra stycket eller 18 a § första stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.

Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 18 § första stycket eller 18 a § första eller andra stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

19 Senaste lydelse 2010:1017. 20 Senaste lydelse 2010:1017.

21 §21

För försök till brott enligt 18 § första eller andra stycket, 18 a § första stycket eller 20 § första stycket samt för försök, förberedelse och stämpling till grovt brott enligt 18 § tredje stycket, 18 a § andra stycket eller 20 § andra stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

För försök till brott enligt 18 § första stycket eller 18 a § första eller andra stycket samt för försök, förberedelse och stämpling till grovt brott enligt 18 § andra stycket eller 18 a § tredje stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

22 §22

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i någon annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller denna lag eller i en deklaration som avses i 12 eller

13 §,

1. lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i någon annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller denna lag eller i en deklaration som avses i 12 eller 13 §,

2. åsidosätter krav eller villkor som har meddelats med stöd av artikel 9.2 i samma förordning eller denna lag,

2. åsidosätter krav eller villkor som har meddelats med stöd av artikel 12.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller denna lag,

3. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 4.4 i samma förordning,

3. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 4.2, 5.2, 6.2 eller 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller som har föreskrivits med stöd av 4 a § andra stycket, 4 c § andra stycket, 4 f § andra stycket eller 7 § andra stycket,

4. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 5.1 i samma förordning,

5. åsidosätter underrättelseskyldighet som har föreskrivits med stöd av 4 a § andra stycket,

6. åsidosätter underrättelseskyldighet som har föreskrivits med stöd av 4 c § andra stycket,

7. åsidosätter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 22.10 i samma förordning, eller

4. åsidosätter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 11.9 i

21 Senaste lydelse 2010:1017. 22 Senaste lydelse 2018:136.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, eller

8. bryter mot artikel 20.3 eller 22.8 i samma förordning eller mot

17 §.

5. bryter mot artikel 27.3 eller 27.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller mot 17 §.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

24 a §23

Försummar den uppgiftsskyldige att i rätt tid lämna sådan underrättelse om sitt första användande av ett generellt tillstånd som föreskrivs i bilagorna IIa–IIf till rådets förordning (EG) nr 428/2009, får den myndighet som ska ta emot underrättelsen vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

Om den uppgiftsskyldige försummar att i rätt tid lämna sådan underrättelse om eller anmäla sitt första användande av ett generellt tillstånd eller registrering som föreskrivs i avsnitt A–H i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller rapportera om sådan användning som avses i avsnitt G del 3.7 första stycket och avsnitt H del 3.7 i bilaga II till samma förordning, får den myndighet som ska ta emot uppgifterna förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

25 §24

Beslut av en annan myndighet än regeringen att återkalla ett tillstånd får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en myndighets beslut enligt 12 § första stycket, 14, 16, 24 och 24 a §§.

Beslut av en annan myndighet än regeringen att återkalla ett tillstånd får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en myndighets beslut enligt 12 § första stycket, 14, 16, 24 och 24 a §§.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Andra förvaltningsbeslut enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller enligt denna lag får inte överklagas.

Andra förvaltningsbeslut enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/ 821 eller enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

23 Senaste lydelse 2018:136. 24 Senaste lydelse 2010:1017.

3. Ärendet och dess beredning

Den 20 maj 2021 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden, i det följande benämnd den nya PDAförordningen, se bilaga 1.

Den nya PDA-förordningen trädde i kraft den 9 september 2021 och är en omarbetning som ersätter rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden, i det följande benämnd 2009 års PDA-förordning. Utrikesdepartementet har tagit fram promemorian Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2021:32). I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs respektive bedöms lämpliga för att anpassa svensk rätt till den nya PDA-förordningen. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 2. Promemorians lagförslag finns i bilaga 3. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4. Remissvaren finns tillgängliga i Utrikesdepartementet (UD2021/15100). I denna proposition behandlas promemorians förslag till ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, i det följande benämnd PDA-lagen.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 24 februari 2022 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitten 5.2–5.4 och 5.7 och i författningskommentaren. Regeringen följer Lagrådets synpunkter.

I förhållande till lagrådsremissen har även vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts.

4. Exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden

4.1. Bakgrund till exportkontrollen

För att förebygga spridning av massförstörelsevapen och därigenom bidra till internationell säkerhet är export av produkter med dubbla användningsområden föremål för särskild reglering på internationell nivå. Produkter med dubbla användningsområden är produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverkning av massförstörelsevapen eller dess bärare. Exempel på sådana produkter är olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Som produkter med dubbla användningsområden klassificeras också vissa andra produkter som har särskild strategisk betydelse, t.ex. kryptosystem. Exportkontrollen är nödvändig för att förhindra att

stater eller andra aktörer, såsom terroristorganisationer, får tillgång till produkterna och använder dessa för framställning, spridning eller användning av massförstörelsevapen.

Begreppet massförstörelsevapen avser vanligtvis kärnvapen samt kemiska och biologiska stridsmedel. Även radiologiska vapen anses vara ett stridsmedel som omfattas av begreppet. I arbetet för att hindra spridningen av massförstörelsevapen inkluderas också vissa vapenbärare som är i stånd att bära sådana vapen, såsom olika former av missiler (se skr. 2021/22:114 s. 22).

Exportkontrollen grundas på ett antal internationella överenskommelser. Till dessa hör bl.a. 1968 års fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen, 1972 års konvention om förbud mot biologiska vapen och 1993 års konvention om förbud mot kemiska vapen. Därutöver finns FN:s säkerhetsråds resolution 1540 av den 28 april 2004 med skyldigheter för FN:s medlemsstater att förhindra icke-statliga aktörer från att få tillgång till massförstörelsevapen. Ett led i arbetet mot spridning av massförstörelsevapen är också samarbetet inom fem så kallade internationella exportkontrollregimer som hanterar frågor relaterade till massförstörelsevapen. Inom ramen för dessa samarbeten fastställs förteckningar över vilka produkter som ska vara föremål för tillståndsprövning.

Produkter med dubbla användningsområden omfattas av EU:s gemensamma handelspolitik enligt artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och EU har exklusiv behörighet när det gäller exportkontroll av sådana produkter.

4.2. Exportkontroll enligt EU:s tidigare PDAförordningar

Ett första steg i EU:s exportkontrollordning för produkter med dubbla användningsområden togs genom rådets förordning (EG) nr 3381/94 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden. Förordningen ersattes av rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 som kompletteras av rådets gemensamma åtgärd 2000/401/GUSP. Syftet med antagandet av den nya förordningen var att förenkla och stärka exportkontrollen utan att snedvrida konkurrensen. I EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen av den 12 december 2003 betonas vikten av strikta nationella och internationellt samordnade exportkontroller, bl.a. genom de internationella exportregimerna. För att uppfylla kraven i strategin och FN:s säkerhetsråds resolution 1540 antogs rådets förordning (EG) nr 428/2009 den 5 maj 2009.

Regelverket innebär med vissa undantag fri rörlighet för produkter med dubbla användningsområden inom EU och gemensam exportkontroll gentemot tredje land. Exportkontrollen baseras på arbetet inom de internationella exportkontrollregimerna. De produkter som kräver tillstånd framgår av bilaga I till förordningen. Förteckningen uppdateras årligen. Kontrollen av förtecknade produkter kompletteras av möjligheten att även ställa krav på tillstånd för export av produkter som inte förtecknas i bilaga I. För vissa produkter krävs tillstånd för överföringar inom EU. Därutöver ges medlemsstaterna möjlighet att införa vissa ytterligare

nationella krav på tillstånd, det vill säga en möjlighet att förstärka kontrollen. Exportörer har vidare möjlighet att under vissa förhållanden använda sig av unionens olika generella exporttillstånd. Dessa tillstånd gäller för export till vissa destinationsländer och är tillgängliga för alla exportörer som uppfyller villkoren i respektive tillstånd. En nyhet som infördes i 2009 års PDA-förordning är att regleringen även omfattar kontroll av förmedling av produkter med dubbla användningsområden. Även kontroll av produkter som endast passerar genom unionens tullområde, så kallad transitering, infördes i regelverket.

4.3. Kompletterande nationella författningar och behöriga myndigheter

I svensk rätt kompletteras 2009 års PDA-förordning av PDA-lagen och förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Dessa författningar innehåller också vissa bestämmelser som inte är kompletterande till 2009 års PDAförordning, till exempel bestämmelser om kontroll av tekniskt bistånd.

PDA-lagen innehåller bl.a. bestämmelser om vilken myndighet som ska pröva frågor om tillstånd och förbud enligt 2009 års PDA-förordning. Den innehåller också bemyndiganden för regeringen att införa föreskrifter om nationella tillståndskrav och föreskrifter som kompletterar bestämmelserna om exporttillstånd i förordningen. De möjligheter som ges i PDAlagen för regeringen att meddela föreskrifter om nationella tillståndskrav har hittills inte utnyttjats. Vidare innehåller lagen straffbestämmelser för överträdelser av bestämmelserna i förordningen eller av bestämmelser som antas för dess tillämpning.

Frågor om tillstånd och förbud enligt 2009 års PDA-förordning prövas enligt PDA-lagen av Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ansvaret för tillståndsprövning och tillsyn fördelas mellan Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten (6 och 7 §§ förordningen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd). Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om tillstånd till export med mera av kärnämnen och kärntekniska produkter samt frågor om förbud mot transitering av sådana produkter. Inspektionen för strategiska produkter prövar alla andra frågor om tillstånd och förbud. Tullverket är den myndighet som ansvarar för utförandet av tullkontroller i samband med att exporten sker.

Hänvisningar till S4-3

  • Prop. 2021/22:209: Avsnitt 5.1

4.4. Den nya PDA-förordningen

Kommissionens förslag och antagandet av den nya PDAförordningen

Kommissionen presenterade sitt förslag till ändring och omarbetning av 2009 års PDA-förordning i september 2016. Bakgrunden till förslaget var ett behov av att anpassa EU:s exportkontrollsystem till snabbt föränderliga tekniska, ekonomiska och politiska omständigheter, med syftet att moder-

nisera regelverket och effektivisera kontrollarbetet för både exportkontrollmyndigheterna och industrin.

Den nya PDA-förordningen antogs den 20 maj 2021. Publicering i Europeiska unionens officiella tidning skedde den 11 juni 2021 och förordningen trädde i kraft den 9 september 2021. Samma dag upphörde 2009 års PDA-förordning att gälla. De ansökningar om tillstånd som lämnats in före den 9 september 2021 ska dock enligt artikel 31 fortsätta att omfattas av de relevanta bestämmelserna i 2009 års PDA-förordning.

Tillståndskraven som följer av förordningen

Förordningen fastställer en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (artikel 1). Det grundläggande kravet på tillstånd för produkter som är förtecknade i bilaga I till förordningen finns i likhet med 2009 års PDA-förordning i artikel 3. Tillståndskravet för dessa produkter följer direkt av bestämmelsen i förordningen.

Den så kallade generalklausulen som innebär att tillstånd för export i vissa fall krävs för produkter som inte förtecknas i bilaga I finns även i den nya förordningen i artikel 4. Förordningen innehåller en ny reglering rörande cyberövervakningsprodukter (artikel 5). Enligt den artikeln ska tillstånd krävas för sådana produkter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har informerats av den behöriga myndigheten att produkterna kan användas för att begå exempelvis allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Förordningen innehåller även bestämmelser om tillståndskrav för förmedlingstjänster (artikel 6) och förbud mot transitering av ickeunionsprodukter (artikel 7).

Förordningen innehåller vidare nya bestämmelser om tillstånd för tekniskt bistånd (artikel 8), delvis nya bestämmelser rörande tillståndskrav och förbud med hänsyn till allmän säkerhet (artikel 9), nya bestämmelser om tillståndskrav på grund av att andra länder inför nationella kontrollförteckningar (artikel 10) samt bestämmelser om tillståndskrav för överföringar inom EU, som i huvudsak motsvaras av 2009 års PDA-förordning (artikel 11).

Det finns fyra olika typer av tillstånd enligt förordningen; individuella exporttillstånd, globala exporttillstånd, nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd (artikel 12). I förhållande till 2009 års PDA-förordning har två nya unionens generella exporttillstånd införts i bilaga II till förordningen. I artikel 13 finns bestämmelser om tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd. Jämfört med 2009 års förordning har tillämpningsområdet utvidgats till att omfatta även tekniskt bistånd.

Kommissionens roll och sanktionsbestämmelser

Kommissionen ges möjlighet att genom delegerade akter ändra i bilagorna till förordningen som avser förteckningarna över produkter som kräver exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd (artiklarna 17–20).

Medlemsstaterna har en informationsskyldighet i förhållande till kommissionen om vilka lagar och förordningar som antas med anledning av

förordningen. Vidare har de behöriga myndigheterna en skyldighet att utbyta information i syfte att öka effektiviteten i exportkontrollen och säkerställa ett konsekvent genomdrivande av kontroll i hela unionens tullområde (artikel 23). I förhållande till 2009 års PDA-förordning har uppräkningen av vad informationsutbytet kan omfatta utökats.

Den nya PDA-förordningen innehåller i likhet med den tidigare förordningen bestämmelser om sanktioner och andra åtgärder som medlemsstaterna ska fastställa för att säkerställa ett korrekt genomdrivande av förordningen (artikel 25).

Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla riktlinjer och rekommendationer om bästa praxis för de frågor som avses i förordningen (artikel 26).

5. Författningsändringar till följd av den nya PDA-förordningen

5.1. Den nya PDA-förordningen både förutsätter och ger möjlighet till kompletterande nationell reglering

En EU-förordning är bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat (artikel 288 andra stycket i EUF-fördraget). Förordningen blir en del av den nationella lagstiftningen genom ikraftträdandet och varken ska eller får genomföras i nationell rätt. En medlemsstat får inte heller utfärda föreskrifter om hur en förordning ska tolkas. En medlemsstat är dock skyldig att se till att en förordning kan tillämpas i praktiken och får därför införa regler av verkställande karaktär. Det kan exempelvis vara fråga om administrativa och processuella regler, såsom att utse en behörig nationell myndighet. En EU-förordning kan även ge medlemsstaterna möjlighet att införa andra kompletterande nationella bestämmelser.

Den nya PDA-förordningen, liksom 2009 års PDA-förordning, både förutsätter och ger möjlighet till kompletterande nationell reglering. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa ett korrekt genomdrivande av förordningen och särskilt fastställa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i förordningen eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning (artikel 25.1). Vidare följer av förordningen att varje medlemsstat ska vidta alla de åtgärder som krävs för att dess behöriga myndigheter ska kunna inhämta relevant information och fastställa huruvida exportkontrollåtgärderna tillämpas korrekt (artikel 28). Den nya PDA-förordningen innehåller i likhet med 2009 års PDA-förordning även möjligheter för medlemsstaterna att införa kompletterande bestämmelser om nationella tillståndskrav för att förstärka kontrollen. Som anges i avsnitt 4.3 har möjligheterna i 2009 års PDA-förordning att införa nationella tillståndskrav utnyttjats genom att regeringen bemyndigats att meddela föreskrifter i vissa fall. Det gäller exempelvis möjligheten att införa ytterligare tillståndskrav för export av produkter som inte framgår av förteckningen i

bilaga I och för förmedlingstjänster och transitering (4 a–4 d §§ PDAlagen). Omfattningen av dessa bemyndiganden bestäms av vilka användningsområden som det ska krävas tillstånd för enligt den så kallade generalklausulen i artikel 4.1. Med anledning av ändringarna i den nya PDA-förordningen har de nämnda bemyndigandena utökats till att omfatta fler användningsområden som det kan meddelas föreskrifter om tillståndskrav för (artikel 4.1 a–c i den nya PDA-förordningen).

Hänvisningar till S5-1

5.2. Hänvisningar och definitioner i PDA-lagen

Regeringens förslag: Hänvisningar till 2009 års PDA-förordning i

PDA-lagen ska ersättas med hänvisningar till den nya PDA-förordningen. I de fall hänvisningar görs till artiklar i 2009 års PDA-förordning ska dessa ersättas med hänvisningar till motsvarande artiklar i den nya PDA-förordningen.

Hänvisningar till den nya PDA-förordningen ska avse förordningens vid varje tidpunkt gällande lydelse.

I PDA-lagen ska det anges att med tekniskt bistånd och tillhandahållare av tekniskt bistånd avses detsamma som i den nya PDA-förordningen.

Den nuvarande definitionen av tekniskt bistånd i PDA-lagen ska tas bort.

Upplysningsbestämmelsen i PDA-lagen om att regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden om tillstånd och förbud till regeringen ska tas bort.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I förhållande till promemorians förslag har vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts. I promemorians förslag används begreppet cyberövervakningsprodukter i lagtexten.

Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Ett antal remissinstanser efterfrågar förtydliganden av vissa begrepp, bl.a. efterfrågar Human Rights

Watch Sverige, Reportrar utan gränser Sverige och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen en tydligare definition av vad som utgör cyberövervakningsprodukter. Säkerhets- och försvarsföretagen och Teknikföretagen efterfrågar en närmare motivering till varför bestämmelsen om att regeringen meddelar ytterligare föreskrifter ska tas bort.

Skälen för regeringens förslag

Hänvisningar till 2009 års PDA-förordning i PDA-lagen ska ersättas med hänvisningar till den nya PDA-förordningen

Genom antagandet av den nya PDA-förordningen upphör 2009 års PDAförordning att gälla (artikel 31 i den nya PDA-förordningen). Hänvisningar till 2009 års PDA-förordning i PDA-lagen bör därför ersättas med hänvisningar till den nya PDA-förordningen.

Den nya PDA-förordningen innehåller artiklar som helt eller delvis motsvarar artiklar som även finns i 2009 års PDA-förordning. I flera fall har artiklarna dock bytt plats, delats upp eller strukturerats om. Utöver redak-

tionella och språkliga ändringar har det i många fall även gjorts materiella ändringar. I bilaga VI till den nya PDA-förordningen finns en jämförelsetabell. Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den nya förordningen och läsas i enlighet med denna jämförelsetabell (artikel 31 tredje stycket). När det i PDA-lagen görs hänvisningar till artiklar i 2009 års PDA-förordning som fått en ny numrering eller har strukturerats om bör dessa dock av tydlighetsskäl ersättas med hänvisningar till motsvarande artiklar i den nya PDA-förordningen.

Hänvisningar till EU-rättsakter kan vara antingen statiska eller dynamiska. En statisk hänvisning görs till en viss angiven lydelse av en rättsakt. En dynamisk hänvisning innebär att hänvisningen görs till rättsaktens vid varje tidpunkt gällande lydelse. För att säkerställa att ändringar i den nya PDA-förordningen får omedelbart genomslag i PDA-lagens bestämmelser bör hänvisningarna till förordningen vara dynamiska. Det gäller även för sådana hänvisningar som finns i straffbestämmelser. Eftersom dessa straffbestämmelser innehåller en ram för bestämmelsernas omfattning innebär detta en tillräcklig avgränsning av det straffbara området.

PDA-lagen ska kompletteras med begrepp som är nya i förordningen

I PDA-lagen finns en uppräkning av de begrepp som definieras i 2009 års PDA-förordning och som används i lagen (2 §). I paragrafen anges att med dessa begrepp avses detsamma som i artikel 2 i förordningen.

Vid den översyn av kompletterande nationella författningar som gjordes till följd av antagandet av 2009 års PDA-förordning fördes en diskussion om värdet i att upprepa de begrepp som definieras i förordningen. Detta mot bakgrund av att det inte är möjligt att i nationell lag definiera begrepp som används i EU-förordningar då dessa i alla delar är bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat. För att det inte ska råda något tvivel om att de begrepp som särskilt anges och definieras i förordningen och som även används i PDA-lagen är desamma gjordes bedömningen att 2 § PDAlagen bör finnas kvar, men att endast de begrepp som verkligen används i PDA-lagen bör anges i paragrafen, se propositionen Kontroll av produkter med dubbla användningsområden (prop. 2009/10:205 s. 4445). Det finns i enlighet med vad som anges i promemorian inte skäl att nu göra någon annan bedömning. Det innebär att de begrepp som definieras i den nya PDA-förordningen och som används eller föreslås användas i PDA-lagen bör anges i 2 § PDA-lagen. Utöver produkter med dubbla användningsområden, export, exportör, förmedlare, förmedlingstjänster och transitering, vilka redan anges i paragrafen, bör därför även anges att med tekniskt bistånd och tillhandahållare av tekniskt bistånd avses detsamma som i den nya PDA-förordningen.

Eftersom begrepp som definieras i den nya PDA-förordningen inte får definieras närmare i nationell rätt ska det, trots vad som efterfrågas av bl.a.

Human Rights Watch Sverige, inte göras något förtydligande av begreppet cyberövervakningsprodukter (se avsnitt 5.3 för en definition av detta begrepp enligt den nya PDA-förordningen). I enlighet med Lagrådets synpunkter används heller inte begreppet cyberövervakningsprodukter uttryckligen i PDA-lagen. Som Lagrådet konstaterar är cyberövervakningsprodukter produkter med dubbla användningsområden (se artikel 2.20 i den nya PDA-förordningen). Med anledning av att tekniskt bistånd

nu regleras i den nya PDA-förordningen bör definitionen av tekniskt bistånd i 3 § andra stycket PDA-lagen tas bort.

Upplysningen om att regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden om tillstånd och förbud ska tas bort

Enligt 4 § andra stycket PDA-lagen ska en myndighet med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. I tredje stycket i samma paragraf finns en upplysning om att regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringen. Säkerhets- och försvarsföretagen och Teknikföretagen efterlyser en närmare förklaring till varför bestämmelsen om att regeringen meddelar ytterligare föreskrifter ska tas bort. Bestämmelsen i tredje stycket är endast en upplysningsbestämmelse om att regeringen kan meddela verkställighetsföreskrifter (se Lagrådets yttrande i prop. 2000/01:9 s. 287). En upplysning om regeringens kompetens att enligt 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om verkställighet av lag behövs inte i det här fallet och bestämmelsen bör tas bort. Någon ändring i sak är inte avsedd.

5.3. Ett nytt bemyndigande om export av cyberövervakningsprodukter

Regeringens förslag: Regeringen ska få meddela föreskrifter om krav på tillstånd för export av cyberövervakningsprodukter. Kravet på tillstånd ska avse de fall när en exportör har anledning att misstänka att produkterna är eller kan vara avsedda för användning i samband med exempelvis allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter enligt vad som framgår av den nya PDA-förordningen.

Regeringen ska också få meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för exportörer av cyberövervakningsprodukter.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. I förhållande till promemorians förslag har vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts. I promemorians förslag används begreppet cyberövervakningsprodukter i lagtexten.

Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Bland annat Totalförsvarets forskningsinstitut framhåller att det kan uppkomma svåra gränsdragningsfrågor för exportörer och andra tillämpare och lyfter frågan om hur långt exportörernas ansvar sträcker sig. Swedish Aerospace Industries ifrågasätter om den nya PDA-förordningen uppställer något due diligence-krav. Ett antal remissinstanser, bl.a. Totalförsvarets forskningsinstitut, Human Rights

Watch Sverige och Reportrar utan gränser Sverige, efterfrågar ett förtydligande av vad som ska anses utgöra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening avstyrker förslaget och anser bl.a. att det inte bör läggas ett ökat ansvar för exportkontrollen på företagen. Human Rights Watch Sverige, Reportrar utan gränser Sverige och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen förordar däremot generellt sett en mer ambitiös reglering, som skapar ett

starkare skydd för de mänskliga rättigheterna och den gemensamma säkerheten, bl.a. genom att säkerställa mer insyn i exporten.

Skälen för regeringens förslag

Kontroll av cyberövervakningsprodukter

Enligt den nya PDA-förordningen ska tillstånd krävas för export av cyberövervakningsprodukter. Cyberövervakningsprodukter definieras som produkter med dubbla användningsområden som är särskilt konstruerade för att möjliggöra dold övervakning av fysiska personer genom monitorering, extraktion, inhämtning eller analys av data från informations- och telekommunikationssystem (artikel 2.20).

Tillstånd krävs för export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna är eller kan vara avsedda för användning i samband med internt förtryck eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (artikel 5.1). Detta tillståndskrav följer direkt av förordningen.

För att ett tillståndskrav enligt artikel 5.1 ska inträda krävs i likhet med det som gäller för export av produkter enligt artikel 4.1 en aktiv åtgärd från den behöriga myndigheten i förhållande till en enskild exportör. I skäl 7 betonas vikten av att exportörer bidrar till det övergripande målet för handelskontrollerna. Det anges också att bedömningen av riskerna i samband med transaktionerna måste göras genom transaktionsgranskningsåtgärder, även kallat due diligence, som en del i interna efterlevnadsprogram. En exportör ska underrätta den behöriga myndigheten om exportören enligt sina due diligence-resultat känner till att de cyberövervakningsprodukter som ska exporteras och som inte förtecknas i bilaga I, är avsedda för användning i samband med internt förtryck eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (artikel 5.2). Human Rights Watch Sverige, Reportrar utan gränser

Sverige och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen understryker vikten av att företagen genomför en riskanalys för mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Swedish Aerospace Industries menar att förordningen inte kan anses ställa krav på due diligence. Frågan rör den närmare tolkningen av förordningen och ankommer i första hand på tillämpningen. Totalförsvarets forskningsinstitut, Human Rights Watch Sverige och Reportrar utan gränser Sverige efterfrågar ett förtydligande av vad som ska anses utgöra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Även detta rör den närmare tolkningen av förordningen. Det kan dock framhållas att av skäl 8 i förordningen framgår att riskerna särskilt gäller fall där cyberövervakningsutrustning är särskilt utformad för att möjliggöra intrång eller djup paketinspektion i informations- och telekommunikationssystem för att utföra dold övervakning av fysiska personer genom övervakning, extraktion, insamling eller analys av data, inbegripet biometriska uppgifter, från dessa system. Det framgår vidare att produkter som används för rent kommersiella tillämpningar såsom fakturering, marknadsföring, kvalitetstjänster, användarnöjdhet eller nätsäkerhet i allmänhet inte anses medföra sådana risker.

Regeringen ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om tillståndskrav för export av cyberövervakningsutrustning

En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för viss export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I till den nya PDA-förordningen. Det gäller de fall som en exportör har anledning att misstänka att produkterna är eller kan vara avsedda för användning i samband med internt förtryck eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (artikel 5.3).

Som framgår av promemorian är bakgrunden till regleringen av cyberövervakningsprodukter att det förekommit export av it-övervakningsprodukter till konfliktområden som där missbrukats i strid mot mänskliga rättigheter. Exempelvis har det förekommit att teknik som används på ett legitimt och reglerat sätt för brottsbekämpning har missbrukats för internt förtryck av auktoritära regimer (se till exempel kommissionens förslag till ny PDA-förordning COM(2016) 616 final av den 28 september 2016 s. 6). Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen på området har riskerna för att cyberövervakningsprodukter ska missbrukas blivit än mer framträdande sedan kommissionen presenterade sitt förslag. Som framhålls av bl.a. Totalförsvarets forskningsinstitut finns det därför starka skäl att motverka de risker som följer av export av sådana produkter. För Sverige som har en högteknologisk och exportinriktad industri är detta av särskild vikt.

Ett utnyttjande av möjligheten i artikel 5.3 i den nya PDA-förordningen att införa ytterligare tillståndskrav skulle kunna leda till en bättre kontroll över sådana cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I till samma förordning. Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening anser att det inte bör läggas ett ökat ansvar för exportkontrollen på företagen. Human Rights Watch Sverige, Reportrar utan gränser Sverige och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen förordar däremot generellt sett en mer ambitiös reglering som skapar ett starkare skydd för de mänskliga rättigheterna och den gemensamma säkerheten, bl.a. genom att säkerställa mer insyn exporten. Att företagen ska involveras i kontrollarbetet är en del i systemet i den nya PDA-förordningen (jfr skäl 7 i förordningen). Som Inspektionen för strategiska produkter anger är det viktigt för att uppfylla de övergripande målen med kontrollen av produkter med dubbla användningsområden att de som bedriver verksamhet avseende sådana produkter iakttar vaksamhet vid transaktioner rörande produkterna. Att utnyttja möjligheten i artikel 5.3 och därmed införa ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter i detta avseende för cyberövervakningsprodukter skulle dessutom medföra att det svenska regelverket kan bli mer enhetligt. Liknande reglering skulle då kunna införas för cyberövervakningsprodukter som för andra produkter med dubbla användningsområden enligt det motsvarande bemyndigande som sedan tidigare finns i 4 a § PDA-lagen. Lagrådet föreslår att begreppet cyberövervakningsprodukter inte ska användas i bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter om vissa tillståndskrav och underrättelseskyldigheter för exportörer i 4 a §. Anledningen är att cyberövervakningsprodukter enligt definitionen i artikel 2.20 i den nya PDA-förordningen är produkter med dubbla användningsområden och att det kan uppstå missförstånd om begreppet cyberövervakningsprodukter används i 4 a § i PDA-lagen. Regeringen instämmer i Lagrådets synpunkt och anser att lagtexten bör

utformas i enlighet med Lagrådets förslag. Det innebär att begreppet produkter med dubbla användningsområden kommer att omfatta cyberövervakningsprodukter (se avsnitt 5.2).

Det bedöms sammantaget finnas skäl för Sverige att utnyttja möjligheten att kunna införa ytterligare tillståndskrav för cyberövervakningsprodukter. Det bör ske genom att det i PDA-lagen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om att en cyberövervakningsprodukt ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 5.3 i den nya PDAförordningen. Det innebär att det blir möjligt att i förordning införa bestämmelser om tillståndskrav för export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har anledning att misstänkta att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för användning i samband med internt förtryck eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Regeringen bör på samma sätt även ges möjlighet att meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för exportörer som avses i artikel 5.3 i förordningen. Det blir därigenom möjligt att i förordning föreskriva att en exportör som har anledning att misstänka sådan användning som avses i artikel 5.1 ska vara skyldig att underrätta den behöriga myndigheten. Utformningen av bemyndigandet för cyberövervakningsprodukter bör följa bemyndigandet i 4 a § PDA-lagen där regeringen har möjlighet att meddela föreskrifter om tillståndskrav för export av icke-förtecknade produkter. Bemyndigandena bör införas i samma paragraf.

Sveriges Exportkontrollförening och Svenskt Näringsliv anser att de krav som ställs på företagen att underrätta behörig myndighet när exportören har anledning att misstänka viss användning är svåra att förutse.

Även Totalförsvarets forskningsinstitut lyfter frågan om hur långt exportörernas ansvar sträcker sig och anger att särskilda svårigheter kan uppstå när det gäller cyberövervakningsprodukter. Den frågan och vilka konkreta krav som ställs på företagen är främst en fråga för tillämpningen. Det bör dock kunna hämtas ledning från bl.a. de riktlinjer och rekommendationer som kommissionen och rådet tar fram (artikel 26.1 i den nya PDA-förordningen). Vid införandet av motsvarande bemyndigande för produkter med dubbla användningsområden i 4 a § PDA-lagen fördes i förarbetena resonemang om vilka omständigheter en exportör kan vara särskilt observant på (prop. 2009/10:205 s. 52). Det handlar exempelvis om kundens uppträdande och önskemål rörande transaktionen och förhållandena i övrigt kring beställningen. Cyberövervakningsprodukter utgör en särskild typ av produkter med dubbla användningsområden. Användningsområdena som är avsedda att förhindras i artikel 5.3 i den nya PDA-förordningen är inte heller desamma som i andra artiklar i förordningen. Viss ledning bör ändock kunna hämtas från vad som anges i tidigare förarbeten rörande vilka omständigheter en exportör kan vara observant på avseende andra produkter med dubbla användningsområden.

Överklagande

Beslut om tillstånd till export av cyberövervakningsprodukter ska, i likhet med vad som gäller för andra typer av tillstånd enligt 2009 års PDAförordning eller enligt PDA-lagen, inte kunna överklagas. Anledningen är att bedömningsgrunderna i artikel 15 i den nya PDA-förordningen bygger

på utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen och inte beaktar enskildas intressen att få bedriva ekonomisk verksamhet. Ett beslut om att vägra tillstånd är därför inte av den karaktären att det behöver finnas en möjlighet till domstolsprövning (jfr prop. 2009/10:205 s. 101103). Detsamma gäller beslut om tillstånd för cyberövervakningsprodukter som har meddelats med stöd av 4 a § första PDA-lagen. Ett beslut av annan myndighet än regeringen att återkalla ett tillstånd får dock överklagas till allmän förvaltningsdomstol (25 § PDA-lagen). Regeringens beslut om återkallelse torde kunna prövas enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av regeringsbeslut.

5.4. Nya bemyndiganden om tillhandahållande av tekniskt bistånd

Regeringens förslag: Bestämmelserna som fristående från den nya

PDA-förordningen reglerar tekniskt bistånd i PDA-lagen ska upphävas.

Regeringen ska få meddela föreskrifter om krav på tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I till den nya PDA- förordningen.

Regeringen ska också få meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för tillhandahållande av tekniskt bistånd när tillhandahållaren har anledning att misstänka att produkterna är eller kan vara avsedda för något av de sätt att använda produkterna som avses i artikel 4.1 i den nya PDA-förordningen.

Tillsynen över den som tillhandahåller tekniskt bistånd ska knytas till tillhandahållandet av produkter med dubbla användningsområden, och inte som tidigare regleras fristående från den nya PDA-förordningen.

Tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd och för transitering enligt den nya PDA-förordningen ska kunna återkallas.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Kungl. Tekniska högskolan anser att ett utnyttjande av bemyndigandet i fråga om underrättelseskyldighet för tillhandahållare av tekniskt bistånd skulle innebära en stor uppgift för universitet och högskolor och att det inte finns tillräckliga skäl för att utöka kontrollområdet till icke-förtecknade produkter. Lunds universitet framhåller att undantagen från tillståndskraven för sådan information som är allmänt tillgänglig eller utgör grundforskning gör att universitet och högskolor kan komma att hamna i svåra avgöranden. Svenskt Näringsliv och

Sveriges Exportkontrollförening avstyrker förslaget. De ifrågasätter behovet av att införa ytterligare tillståndskrav och anser att ansvaret för exportkontrollen bör ligga på den kontrollerande myndigheten.

Skälen för regeringens förslag

Bestämmelserna som fristående reglerar tekniskt bistånd i PDA-lagen ska upphävas

En nyhet i PDA-förordningen är att tillhandahållande av tekniskt bistånd nu regleras i förordningen. Med tekniskt bistånd avses allt tekniskt stöd som har samband med bl.a. utveckling och underhåll eller annan teknisk service i form av exempelvis utbildning eller konsulttjänster (artikel 2.9). Tillhandahållare av tekniskt bistånd definieras som bl.a. varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som tillhandahåller tekniskt bistånd från unionens tullområde till ett tredjelands territorium och i andra angivna fall, som exempelvis tillhandahållande inom ett tredjelands territorium (artikel 2.10).

Tillhandahållande av tekniskt bistånd regleras enligt hittillsvarande ordning fristående i PDA-lagen. Enligt den hittillsvarande ordningen är det förbjudet att lämna tekniskt bistånd utanför EU (9 §). Förbudet gäller om det tekniska biståndet är avsett att användas i samband med bl.a. utveckling eller spridning av kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen eller utveckling m.m. av missiler som är i stånd att bära sådana vapen. Regeringen har möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från förbudet. Förbudet mot att lämna tekniskt bistånd är också straffsanktionerat (20 §). Bakgrunden till att tillhandahållande av tekniskt bistånd regleras fristående i PDA-lagen är att det inte omfattades av de tidigare PDA-förordningarna. Tillhandahållande av tekniskt bistånd föll utanför den rättsliga grunden för förordningarna och reglerades i stället genom en av rådet beslutad gemensam åtgärd (2000/401/GUSP). Denna avsåg tekniskt bistånd som ges utanför EU och som har samband med viss slags militär slutanvändning. För att uppfylla åtagandet att genomföra den gemensamma åtgärden infördes regleringen om tekniskt bistånd i PDAlagen, se propositionen Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden (prop. 2000/01:9 s. 4043).

Genom att tekniskt bistånd nu regleras i den nya PDA-förordningen harmoniseras kontrollerna av tillhandahållandet av tekniskt bistånd. Det gäller även sådant tekniskt bistånd som har samband med viss slags militär slutanvändning som omfattas av rådets gemensamma åtgärd. Någon möjlighet till nationell reglering av tekniskt bistånd finns därför inte. Bestämmelserna om tekniskt bistånd i 9 och 20 §§ PDA-lagen bör därmed upphävas. Hänvisningarna till 20 § PDA-lagen i 21 § samma lag bör också utgå.

Tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd som följer direkt av förordningen

Tillstånd krävs för tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter som förtecknas i bilaga I om tillhandahållaren av tekniskt bistånd har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna är eller kan vara avsedda att användas på något av de sätt som avses i artikel 4.1 (artikel 8.1). För att ett tillståndskrav enligt artikel 8.1 ska inträda krävs alltså en aktiv åtgärd från den behöriga myndigheten i förhållande till en enskild tillhandahållare av tekniskt bistånd.

Tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd kan vidare krävas om en tillhandahållare av tekniskt bistånd avser att tillhandahålla tekniskt

bistånd för produkter som förtecknas i bilaga I och känner till att produkterna är avsedda för något av de sätt att använda produkterna som anges i artikel 4.1 (artikel 8.2). Tillhandahållaren ska i dessa fall underrätta den behöriga myndigheten. Myndigheten ska då besluta om huruvida sådant tekniskt bistånd ska omfattas av tillstånd.

Kraven på tillstånd för tekniskt bistånd gäller inte i ett antal närmare angivna undantagsfall (artikel 8.3). Undantag görs bl.a. då det tekniska biståndet tillhandahålls inom eller till territoriet i ett land som förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II, är allmänt tillgängligt eller utgör grundforskning, tillhandahålls av myndigheter eller i vissa fall en medlemsstats väpnade styrkor. Kungl. Tekniska högskolan önskar ett klargörande om den nya PDA-förordningens undantag för sådant tekniskt bistånd som tillhandahålls av myndigheter (artikel 8.3 c) ska tillämpas på tillståndskrav som meddelas med stöd av bemyndigandena. Det rör dock den närmare tolkningen av förordningen och bör därför lämnas till tillämpningen.

Regeringen ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om kontroll av tillhandahållande av tekniskt bistånd för icke-förtecknade produkter

Medlemsstaterna har möjlighet att utvidga tillämpningen av artikel 8.1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen i bilaga I till förordningen (artikel 8.4). Möjligheten att utvidga tillämpningen på detta sätt motsvarar de som redan finns för tillhandahållande av förmedlingstjänster och för transitering av icke-unionsprodukter och som redan har utnyttjats genom införandet av bemyndigandena i 4 b och 4 d §§ PDA-lagen. Det finns risk för att produkter som inte kontrolleras enligt förteckningen i bilaga I ändå kan användas i massförstörelseprogram. Det skulle förstärka kontrollen av tekniskt bistånd och vara positivt för icke-spridningsarbetet att utnyttja möjligheten i förordningen att kunna utvidga kontrollområdet. På samma sätt som för bestämmelserna om förmedlingstjänster och transitering finns det skäl att utnyttja möjligheten att utvidga den behöriga myndighetens möjligheter att föreskriva tillståndskrav enligt artikel 8.1 till att omfatta produkter som inte tas upp i förteckningen.

Kungl. Tekniska högskolan ser hellre att oönskad spridning av teknisk information motverkas genom riktade sanktioner eller embargon. Regeringen anser dock, i likhet med Inspektionen för strategiska produkter, att möjligheten att införa tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter som inte förtecknas i bilaga I är ett viktigt verktyg för att motverka spridning av exempelvis massförstörelsevapen. Det ligger också väl i linje med den svenska utrikespolitiska målsättningen att inte bidra till spridningen av sådana vapen. Det finns därför skäl att ge regeringen möjlighet att genom föreskrifter utnyttja möjligheten i artikel 8.4 om att föreskriva tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd även för icke-förtecknade produkter. Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening anser att ansvaret för exportkontrollen bör ligga på den kontrollerande myndigheten. I linje med vad som anges i avsnitt 5.3 är det en del av systemet i den nya PDA-förordningen att företagen ska kunna involveras mer i kontrollarbetet. Den snabba informationstekniska utvecklingen innebär även ökade möjligheter för svenska företag att lämna tekniskt bistånd till utländska aktörer på elektronisk väg, vilket kan öka

riskexponeringen avseende de intressen den nya PDA-förordningen syftar till att skydda. I PDA-lagen bör det därmed införas en ny bestämmelse om att regeringen får meddela föreskrifter om tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen i bilaga I (4 e §).

Regeringen ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för fall då tillhandahållaren har anledning att misstänka viss användning

Medlemsstaterna får även anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd om en tillhandahållare av tekniskt bistånd som avser att tillhandahålla tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden har anledning att misstänka att dessa produkter är, eller kan vara, avsedda för att användas på något av de sätt som anges i artikel 4.1 (artikel 8.5).

Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening ifrågasätter behovet av att införa ett sådant ytterligare tillståndskrav. Det finns dock i enlighet med vad som anges ovan ett behov av att förstärka kontrollen på detta område. Denna uppfattning delas också av Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten. För att möjliggöra en bättre kontroll över tillhandahållandet av tekniskt bistånd bör regeringen ges möjlighet att införa ett sådant tillståndskrav. Dessutom bör samma krav ställas som för tillhandahållande av förmedlingstjänster (jfr 4 c §

PDA-lagen). Eftersom tillhandahållare av tekniskt bistånd redan har en underrättelseskyldighet som följer direkt av den nya PDA-förordningen (artikel 8.2) innebär detta inte något helt nytt inslag i regelverket, utan att skyldigheten att underrätta den behöriga myndigheten uppkommer redan då tillhandahållaren har anledning misstänka att produkterna ska användas på visst sätt, och inte först när denna har kännedom om användningen.

Kungl. Tekniska högskolan påpekar att det ökade ansvaret innebär att tillhandahållare av tekniskt bistånd kommer att behöva vidta ytterligare åtgärder i förhållande till den nuvarande regleringen. Det ligger dock i linje med ambitionen att förstärka kontrollen.

I enlighet med förslaget i promemorian bör det därför införas en möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd enligt artikel 8.5 (4 f §). Vidare bör regeringen ges möjlighet att meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för exportörer som avses i samma artikel. Det blir därigenom möjligt att i förordning föreskriva att en tillhandahållare av tekniskt bistånd som har anledning att misstänka sådan användning som avses i artikel 4.1 ska vara skyldig att underrätta den behöriga myndigheten.

Som Inspektionen för

strategiska produkter framhåller ligger ett sådant tydliggörande av ansvaret för tillhandahållare av tekniskt bistånd att iaktta vederbörlig vaksamhet i linje med utvecklingen inom området för produkter med dubbla användningsområden. Detta framkommer bl.a. i skäl 7 till den nya PDAförordningen, där det anges vara av avgörande betydelse att tillhandahållare av tekniskt bistånd bidrar till det övergripande målet för handelskontrollerna. Beslut om tillstånd till tillhandahållande av tekniskt bistånd, inklusive tillstånd som har meddelats med stöd av 4 e § och 4 f § första

stycket PDA-lagen, ska på samma sätt som för övriga liknande tillstånd inte kunna överklagas (se avsnitt 5.3 om överväganden om överklagande av beslut om cyberövervakningsprodukter).

På motsvarande sätt som för det föreslagna bemyndigandet rörande cyberövervakningsprodukter anser Sveriges Exportkontrollförening och

Svenskt Näringsliv att de krav som ställs på företagen att underrätta behörig myndighet när exportören har anledning att misstänka viss användning är svåra att förutse och att kraven är otydliga i sin konkreta innebörd och omfattning. I likhet med vad som anges för bemyndigandet rörande cyberövervakningsprodukter i avsnitt 5.3 är det dock i första hand en fråga för tillämpningen, men vägledning bör även i detta avseende kunna hämtas från kommissionens och rådets riktlinjer och rekommendationer och i viss del från tidigare förarbetsuttalanden (se bl.a. prop. 2009/10:205 s. 52).

Tillsynsmyndighetens kontroll av tekniskt bistånd ska knytas till tillhandahållandet av produkter med dubbla användningsområden

Tillsyn över att bestämmelserna i 2009 års PDA-förordning, PDA-lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs utövas av Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten (15 § första stycket PDA-lagen och 15 § förordningen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd). Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen (15 § andra stycket PDAlagen).

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av den som för överföring inom Europeiska unionen, för transitering eller för export, tar befattning med produkter med dubbla användningsområden eller tillhandahåller förmedlingstjänster eller ger tekniskt bistånd (16 § PDA-lagen). Som anges ovan i detta avsnitt finns inte tillhandahållande av tekniskt bistånd med i 2009 års PDA-förordning utan regleras fristående i PDA-lagen. Med anledning av att tillhandahållande av tekniskt bistånd nu omfattas av den nya PDAförordningen och reglerna i förordningen blir direkt tillämpliga bör som tidigare nämnts PDA-lagens nuvarande reglering av tekniskt bistånd utgå. Det medför behov av ändringar även i regleringen som ger tillsynsmyndigheten rätt att få upplysningar och handlingar. Bestämmelserna i 16 § PDAlagen bör därför ändras så att det som står i lagtexten om tillhandahållande av tekniskt bistånd inte längre står fristående utan knyts till produkter med dubbla användningsområden, på samma sätt som gäller för rätten att få upplysningar och handlingar i övriga avseenden. Det innebär att tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få upplysningar och handlingar av den som tillhandahåller tekniskt bistånd när det gäller produkter med dubbla användningsområden, till skillnad från dagens reglering där tillsynsmyndighetens kontroll är kopplad till den fristående definitionen av tekniskt bistånd i 3 § PDA-lagen. I 17 § PDA-lagen finns bestämmelser om minsta bevarandetid för vissa handlingar som avses i den nya PDAförordningen. Lagrådet efterlyser ett klargörande av vad som i paragrafen avses med handlingar. Paragrafen hänvisar till artikel 27 i förordningen. Enligt den artikeln är det bl.a. fråga om register och förteckningar som exportörer, förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd ska föra

över sin export, sina förmedlingstjänster eller sitt tekniska bistånd. Registren och förteckningarna ska föras i enlighet med gällande nationell rätt eller praxis.

Strålsäkerhetsmyndigheten ser ett behov av att kunna förelägga tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra verksamhetsutövare när det behövs för tillsynen och för att utövaren ska fullgöra sina skyldigheter. Det kan handla om föreläggande om att vidta åtgärder för att komma till rätta med vissa brister och skulle enligt myndigheten kunna vara en lämplig åtgärd att vidta innan myndigheten återkallar ett tillstånd. Det saknas dock underlag för att behandla frågan inom ramen för det här lagstiftningsärendet.

PDA-lagen kompletteras med en möjlighet att återkalla tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd och för transitering

Tillstånd till export, förmedlingstjänster eller överföring enligt 2009 års PDA-förordning kan återkallas (11 § första stycket PDA-lagen). Enligt paragrafen kan sådana tillstånd återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift i förordningen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen eller PDA-lagen, eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse. Paragrafen bör ändras så att även tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd enligt den nya PDA-förordningen omfattas av möjligheten till återkallelse.

I den nya PDA-förordningen ges den behöriga myndigheten rätt att införa tillståndskrav för en specifik transitering, det vill säga transport av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden som förs in i och passerar genom unionens tullområde till en destination utanför unionens tullområde (artikel 7.2). Även ett tillstånd till en sådan transitering bör vara möjligt att återkalla. Paragrafen bör därför även ändras så att det blir möjligt att återkalla beslut om tillstånd för transitering.

5.5. Ett nytt bemyndigande rörande underrättelseskyldighet för operatörer vid överföringar inom EU

Regeringens förslag: Regeringen ska få meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för operatörer vid vissa överföringar av produkter inom EU.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Svenskt Näringsliv och Sveriges

Exportkontrollförening avstyrker förslaget. De anser bl.a. att ansvaret för exportkontrollen bör ligga på den kontrollerande myndigheten.

Skälen för regeringens förslag: Den unionsrättsliga regleringen av kontroll av produkter med dubbla användningsområden omfattar också tillståndskrav för överföringar av vissa produkter inom EU. Regleringen innebär att det krävs tillstånd för överföring av de produkter som finns förtecknade i bilaga IV till den nya PDA-förordningen (artikel 11.1). Det rör bl.a. produkter som avser missilteknologi och kärnmaterial med mera

enligt bilaga 1, kategori 0. Kravet på tillstånd i dessa fall följer direkt av bestämmelserna i förordningen.

Medlemsstaterna har möjlighet att införa krav på tillstånd för överföring av andra produkter än de som förtecknas i bilaga IV i vissa närmare angivna fall (artikel 11.2). Det gäller för de fall då operatören eller den behöriga myndigheten vet att de berörda produkternas slutdestination är belägen utanför unionens tullområde. Det gäller också om tillstånd för export krävs enligt vissa andra närmare angivna artiklar och sådan export direkt från medlemsstatens territorium inte har tillåtits genom ett generellt tillstånd eller ett globalt tillstånd. Vidare gäller det i de fall produkterna inte ska genomgå någon behandling eller bearbetning i den medlemsstat till vilken de ska överföras. I förhållande till 2009 års PDA-förordning har det tillkommit ett par nya tillståndskrav som medlemsländerna kan införa. Det rör krav på tillstånd i de fall den behöriga myndigheten vet om att slutdestinationen för produkterna är utanför unionens tullområde och tillståndskrav för cyberövervakningsprodukter och produkter på nationella kontrollistor enligt de nya artiklarna 5 och 10.

I PDA-lagen finns ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om krav på tillstånd till överföring (7 §). Bemyndigandet har ännu inte utnyttjats. För att säkerställa att den behöriga myndigheten ska kunna få kännedom om att de berörda produkternas slutdestination är belägen utanför unionens tullområde eller att andra förhållanden enligt artikel 11.2 är uppfyllda, när operatören har denna vetskap, bör regeringen för sådana fall ges möjlighet att meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet. Liknande bestämmelser om underrättelseskyldighet finns redan i befintliga bemyndiganden i PDA-lagen rörande exempelvis export av icke-förtecknade produkter (4 a § andra stycket) och förmedling (4 c § andra stycket). Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening anser att ansvaret för exportkontrollen bör ligga på den kontrollerande myndigheten. Som anges i avsnitt 5.3 och 5.4 är det dock en del av systemet i den nya PDA-förordningen att företagen ska kunna involveras mer i kontrollarbetet. I enlighet med förslaget i promemorian bör det därför i 7 § PDA-lagen införas ett nytt bemyndigande med möjlighet för regeringen att införa krav på underrättelseskyldighet för operatörer i dessa fall.

5.6. Bestämmelser som kompletterar unionens generella exporttillstånd

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela kompletterande bestämmelser om rapporteringskrav för unionens generella exporttillstånd nr EU007.

Regeringen ska få meddela föreskrifter om att unionens generella exporttillstånd nr EU007 ska begränsas så att det inte medger export av programvara och teknik i de fall exportören har anledning att misstänka att programvaran eller tekniken i fråga är avsedd för viss användning.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Svenskt Näringsliv och Sveriges

Exportkontrollförening avstyrker förslaget avseende ett bemyndigande för regeringen att begränsa unionens generella exporttillstånd nr EU007, bl.a. då de ifrågasätter behovet av möjligheten till en sådan begränsning. Säkerhets- och försvarsföretagen och Teknikföretagen framhåller att rapporteringskrav medför en ökad börda för de berörda företagen, vilket innebär att nyttan av de generella tillstånden minskar.

Skälen för regeringens förslag

Unionens generella exporttillstånd

I unionsregleringen av kontroll av produkter med dubbla användningsområden finns fyra olika typer av exporttillstånd. Dessa är individuella exporttillstånd, globala exporttillstånd, nationella generella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd (artikel 12.1). Två nya tillstånd av typen unionens generella exporttillstånd har införts i den nya PDA-förordningen, tillstånd nr EU007 för koncernintern överföring av programvara och teknik och nr EU008 för kryptering (avsnitt G och H i bilaga II).

Unionens generella exporttillstånd är ett exporttillstånd för export till vissa destinationsländer som är tillgängligt för alla exportörer som uppfyller vissa närmare angivna villkor och krav för användningen (avsnitt A– H i bilaga II). För det nya tillståndet för koncernintern överföring av programvara och teknik uppställs exempelvis särskilda krav i fråga om ägandeförhållandena inom koncernen och kontrollen över den exporterade tekniken. Till skillnad från övriga tillstånd, som förutsätter ett beslut av den behöriga myndigheten, ska en exportör endast underrätta myndigheten om användningen av unionens generella exporttillstånd. Den behöriga myndigheten kan dock under vissa förutsättningar förbjuda vidare användning av ett sådant tillstånd.

Det ska göras ett tillägg i PDA-lagen som ger regeringen möjlighet att föreskriva rapporteringskrav även för unionens generella exporttillstånd nr EU007

För unionens generella exporttillstånd nr EU001–EU006 gäller att exportörerna ska underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är etablerade om sin första användning av det aktuella tillståndet senast 30 dagar efter den dag då den första exporten ägde rum. Alternativt gäller att underrättelse ska ske före den första användningen av tillståndet, i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad.

Medlemsstaterna ska fastställa de rapporteringskrav som ska gälla i samband med användningen av respektive tillstånd samt de ytterligare upplysningar som den medlemsstat från vilken exporten sker kan kräva om de produkter som exporteras enligt det aktuella tillståndet. För att Sverige ska kunna uppfylla denna skyldighet föreskrivs i 6 § PDA-lagen att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela kompletterande föreskrifter.

För det nya tillståndet nr EU007, som handlar om koncernintern överföring av programvara och teknik, föreskrivs att en exportör ska underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad

senast 30 dagar före den första exporten (avsnitt G del 3.6 i bilaga II till den nya PDA-förordningen).

Även i tillstånd nr EU007 finns bestämmelser om skyldighet för exportörer att rapportera om användning av tillstånden. Enligt del 3.7 i tillståndet ska en exportör som använder tillståndet rapportera om användningen av tillståndet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad. Rapportering ska ske minst en gång per år.

På samma sätt som gäller för unionens generella exporttillstånd nr EU001–EU006 ska medlemsstaterna fastställa vilka ytterligare upplysningar än de som framgår av förordningen som den medlemsstat från vilken exporten sker kan kräva om de produkter som exporteras (avsnitt G del 3.7 andra stycket i bilaga II till den nya PDA-förordningen). I och med att regeringen får meddela kompletterande föreskrifter om rapporteringskrav för exporttillstånden nr EU001–EU006, bör motsvarande möjlighet finnas för det nya exporttillståndet EU007. I enlighet med förslaget i promemorian bör det därför göras ett tillägg i 6 § PDA-lagen som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela kompletterande bestämmelser om sådana upplysningar som avses i avsnitt G del 3.7 andra stycket i bilaga II.

Ett nytt bemyndigande i PDA-lagen om möjligheten att i vissa fall begränsa exporttillstånd nr EU007

Tillståndet nr EU007 för koncernintern överföring av programvara och teknik omfattar med vissa undantag export av teknik och programvara som anges i bilaga I till ett antal närmare angivna länder (avsnitt G i bilaga II till den nya PDA-förordningen). Tillståndet medger inte export om exportören av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är etablerad har informerats om att programvaran och tekniken i fråga är eller kan vara avsedda att helt eller delvis användas för vissa närmare angivna användningsområden. Det rör exempelvis vid utveckling av massförstörelsevapen, vid militär slutanvändning eller vid kränkning av mänskliga rättigheter (del 3.2 a). Det medger heller inte export då exportören känner till att programvaran eller tekniken är avsedd helt eller delvis för dessa användningsområden (del 3.2 b), eller då exportören är medveten om att programvaran eller tekniken i fråga ska återexporteras till en annan destination än de som omfattas av tillståndet (del 3.2 c).

En medlemsstat får anta nationell lagstiftning som utvidgar del 3.2 b och c till att omfatta omständigheter där exportören har anledning att misstänka att programvaran eller tekniken i fråga är avsedd för den användning som avses i dessa två punkter (del 3.2 d andra stycket). Svenskt Näringsliv och

Sveriges Exportkontrollförening ifrågasätter, på samma grunder som för bemyndigandena rörande cyberövervakning och tekniskt bistånd, behovet av att föreskriva att tillstånd nr EU007 inte medger export i dessa fall.

Det generella exporttillståndet utgör ett avsteg från det normala förfarandet för förtecknade produkter, där tillstånd meddelas efter prövning av den behöriga myndigheten. För det fall sådana omständigheter som nu diskuteras är uppfyllda bör exporten bli föremål för närmare granskning av den behöriga myndigheten. För att uppnå detta bör tillstånd nr EU007 inte medge export i dessa fall. Eftersom det är fråga om teknik och programvara som anges i bilaga I uppställs då i stället ett tillståndskrav för exporten

(artikel 3.1). Som anges i avsnitt 5.3 och 5.4 föreslås att regeringen ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om att införa tillståndskrav för en exportör av cyberövervakningsutrustning och en tillhandahållare av tekniskt bistånd som har anledning att misstänka att de aktuella produkterna är avsedda att användas på visst sätt. Detta överensstämmer till stor del med de användningsområden som omfattas av möjligheten att begränsa tillämpningen av tillstånd nr EU007. Det finns även mot den bakgrunden skäl att genom kompletterande nationell lagstiftning möjliggöra att tillståndet nr EU007 inte ska medge export då exportören har anledning att misstänka att programvaran eller tekniken är avsedd för sådan användning som anges i del 3.2 b och c i bilaga II avsnitt G. Det avser bl.a. användning i samband med utveckling eller spridning av massförstörelsevapen, militär slutanvändning och användning som delar eller komponenter till militära produkter som förtecknas i en nationell militär förteckning, i samband med kränkning av mänskliga rättigheter eller vid återexport.

I enlighet med förslaget i promemorian bör därmed en ny paragraf införas i PDA-lagen, som ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om att begränsa unionens generella exporttillstånd nr EU007 (avsnitt G i bilaga II till den nya PDA-förordningen).

5.7. Straffbestämmelser och vite

Regeringens förslag: Överträdelser av de nya kraven på tillstånd för cyberövervakningsprodukter, produkter på en annan medlemsstats kontrollförteckning, tillhandahållande av tekniskt bistånd och transitering ska leda till straff. Det gäller både överträdelser av tillståndskrav som följer av förordningen och tillståndskrav som meddelats med stöd av bemyndiganden i PDA-lagen.

Överträdelser av de nya kraven på underrättelseskyldighet ska också leda till straff. Det gäller dels underrättelseskyldigheter som följer av den nya PDA-förordningen för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd, dels föreskrifter om underrättelseskyldigheter för export av cyberövervakningsprodukter, tillhandahållande av tekniskt bistånd och överföringar inom EU som meddelats med stöd av bemyndiganden i PDA-lagen.

Samma straffskalor ska gälla som i nuvarande reglering. Den behöriga myndigheten ska få möjlighet att förelägga en uppgiftsskyldig att rapportera om användning av de nya generella exporttillstånden nr EU007 och EU008. Ett beslut om föreläggande ska få förenas med vite.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. I promemorian föreslås inte någon straffbestämmelse för underrättelseskyldighet vid överföringar inom EU. Det föreslås inte heller att den som av grov oaktsamhet utan tillstånd transiterar sådana produkter som omfattas av ett tillståndskrav ska omfattas av det straffbelagda området. Förslaget i promemorian innebär att det görs följdändringar i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. I förhållande till promemorians förslag har även vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts. I promemorians förslag används begreppet cyberövervakningsprodukter i lagtexten.

Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Svenskt Näringsliv och Sveriges

Exportkontrollförening anser att straffsanktionerna för de underrättelseskyldigheter som kan komma att meddelas med stöd av de nya bemyndigandena för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd är problematiska eftersom det är svårt att förutse vilka krav som ställs på företagen.

Skälen för regeringens förslag

Straffbestämmelser i PDA-lagen

Bestämmelser om straff för överträdelser av 2009 års PDA-förordning och nationella bestämmelser som kompletterar förordningen finns i PDAlagen (18–19 och 21–22 a §§). Straffbestämmelserna omfattar både överträdelser av de krav som följer av de artiklar i förordningen som paragrafen i fråga hänvisar till och överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd av PDA-lagen. De omfattar såväl överträdelser av tillståndskrav och förbud som åsidosättande av olika former av underrättelseskyldigheter.

Bestämmelserna i PDA-lagen är utformade som blankettstraffbud, det vill säga straffbestämmelser som fylls ut genom hänvisningar till regler i andra författningar, i detta fall 2009 års PDA-förordning eller föreskrifter meddelade av regeringen. Hänvisningarna till 2009 års PDA-förordning i straffbestämmelserna är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen (se avsnitt 5.2 om hänvisningar till den nya PDA-förordningen).

De nya tillståndskraven och underrättelseskyldigheterna medför att nya straffbestämmelser ska införas

I likhet med 2009 års PDA-förordning innehåller den nya PDA-förordningen bestämmelser om sanktioner och andra åtgärder som medlemsstaterna är skyldiga att införa för att säkerställa att förordningen följs (artikel 25.1). Medlemsstaterna ska särskilt fastställa sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i förordningen eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning.

Den nya PDA-förordningen innehåller nya bestämmelser om tillståndskrav för export av cyberövervakningsprodukter (artikel 5.1 och 5.2), tillhandahållande av tekniskt bistånd (artikel 8.1 och 8.2) och tillståndskrav till följd av att en annan medlemsstat inför en nationell kontrollförteckning (artikel 10.1). Även överföring av programvara och teknik för cyberövervakningsprodukter och tekniskt bistånd omfattas av de nya tillståndskraven. Förordningen innehåller också nya bestämmelser om krav på tillstånd för transitering av icke-unionsprodukter (artikel 7.2).

Vidare innehåller förordningen nya krav på underrättelseskyldighet i förhållande till den behöriga myndigheten. Det gäller krav på underrättelser i fall då en exportör av cyberövervakningsutrustning känner till att produkterna är eller kan vara avsedda för användning i samband med internt förtryck eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt (artikel 5.2) och då en tillhandahållare av

tekniskt bistånd känner till att produkterna är eller kan vara avsedda att användas på något av de sätt som avses i artikel 4.1 (artikel 8.2).

Den nya PDA-förordningen innehåller även möjligheter för medlemsstaterna att införa ytterligare tillståndskrav för cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd, bl.a. för de fall en exportör eller tillhandahållare har anledning att misstänka att produkterna eller tjänsterna kan komma till viss användning (artiklarna 5.3, 8.4 och 8.5). Som framgår av avsnitt 5.3 och 5.4 föreslås att regeringen ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om sådana tillståndskrav.

För att uppfylla skyldigheten i artikel 25.1 behöver sanktionsbestämmelser införas för överträdelser av bestämmelserna i förordningen och föreskrifter som meddelats med stöd av bestämmelser i förordningen.

Sverige har hittills använt straffrättsliga sanktioner för att uppfylla skyldigheten att införa sanktioner för nuvarande tillståndskrav och underrättelseskyldigheter. Vid införandet av sanktionsbestämmelser kopplade till de nya tillståndskraven för tillhandahållande av förmedlingstjänster och förbud mot transitering i 2009 års PDA-förordning gjordes bedömningen att då gällande straffbestämmelser i huvudsak inte skulle ändras och att även de nya tillståndskraven skulle beivras straffrättsligt, samt att straffskalorna skulle följa de som enligt 18 och 19 §§ PDA-lagen gällde för den som utan tillstånd exporterar eller överför produkter med dubbla användningsområden. Även i övrigt gjordes bedömningen att de nya brotten skulle följa den ordning som gällde för de redan existerande straffbestämmelserna (prop. 2009/10:205 s. 9096).

De aktuella produkterna och tjänsterna som omfattas av de nya tillståndskraven och underrättelseskyldigheterna kan komma att användas vid bl.a. utveckling och produktion av massförstörelsevapen eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. De nya bestämmelserna om tillståndskrav och underrättelseskyldighet kan antas komma att vara av stor betydelse för exportkontrollen. Det finns ett mycket starkt intresse av att bestämmelserna följs, jfr propositionen Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (prop. 2017/18:23 s. 9394.). Det förhållandet gör att det inte bedöms finnas något utrymme för att välja en mindre ingripande sanktionsform än kriminalisering. Ett ytterligare skäl som talar i samma riktning är, som framgår ovan, att andra liknande bestämmelser om tillståndskrav och underrättelseskyldighet i PDA-lagen sanktioneras genom straffbestämmelser. Överträdelser av de nya bestämmelserna bör därför i likhet med övervägandena i tidigare förarbeten och i enlighet med förslaget i promemorian leda till straff.

Nya straffbestämmelser för överträdelser av tillståndskrav

Bestämmelser om straff för överträdelser av tillståndskrav som följer av 2009 års PDA-förordning och nationella bestämmelser som kompletterar förordningen finns i 18 § PDA-lagen. Det gäller den som uppsåtligen utan tillstånd exporterar eller överför produkter med dubbla användningsområden eller tillhandahåller förmedlingstjänster för sådana produkter.

Med anledning av de nya tillståndskraven för cyberövervakningsprodukter, produkter på en annan medlemsstats kontrollförteckning och tillhandahållande av tekniskt bistånd ska det införas nya straffbestämmelser för överträdelser av sådana tillståndskrav. Det gäller både över-

trädelser av tillståndskrav som följer av förordningen och tillståndskrav som meddelats med stöd av bemyndiganden i PDA-lagen. Det bör även införas en ny straffbestämmelse för den som tillhandahåller förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som avses i en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 b §.

Straffbestämmelserna bör placeras i samma paragraf som straffbestämmelserna rörande övriga tillståndskrav, det vill säga i 18 § PDA-lagen (första stycket 1, 3 och 4).

I likhet med nuvarande straffbestämmelser bör uppsåtliga överträdelser av bestämmelser om tillståndskrav omfattas av det straffbara området. Eftersom höga krav bör kunna ställas på de utövare som omfattas av kontrollåtgärderna bör även den som av grov oaktsamhet begår någon av de nya gärningar som kommer att omfattas av straffbestämmelsen i 18 § första stycket PDA-lagen omfattas av det straffbelagda området enligt vad som anges i 19 § PDA-lagen.

Straffskalorna för den som uppsåtligen utan tillstånd exporterar cyberövervakningsprodukter eller sådana produkter som framgår av kontrollförteckningar som införs av andra medlemsstater och för vilka tillståndskrav har inträtt enligt artikel 10.1 i den nya PDA-förordningen eller tillhandahåller tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden bör vara desamma som för övriga brott som avses i 18 § PDAlagen. Det gäller både brott av normalgraden och vid grovt brott. Detsamma gäller för den som uppsåtligen utan tillstånd exporterar cyberövervakningsprodukter som avses i föreskrift som meddelats med stöd av 4 a § PDA-lagen samt för den som tillhandahåller förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som avses i en föreskrift som meddelats med stöd av 4 b § eller de nya paragraferna 4 e § och 4 f § första stycket samma lag. För dessa nya brott bör alltså föreskrivas böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse lägst sex månader och högst sex år.

Även försök, förberedelse och stämpling till de nya brotten enligt 18 § PDA-lagen bör omfattas av regleringen i 21 § samma lag. Det innebär att för försök till brott enligt 18 § första stycket samt för försök, förberedelse och stämpling till grovt brott enligt det nya andra stycket i 18 § döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Lagrådet lyfter frågan om begreppet cyberövervakningsprodukter ska användas i 18 §. Lagrådet föreslår att punkt 2 b i lagrådsremissens lagförslag ska utgå, eftersom det som föreskrivs om cyberövervakningsprodukter i den punkten omfattas av det som föreskrivs om produkter med dubbla användningsområden i punkt 1 b. Regeringen instämmer i Lagrådets förslag. När det gäller punkt 2 a i lagrådsremissens lagförslag anser

Lagrådet att tydlighetsskäl kan tala för att reglera cyberövervakningsprodukter i en särskild bestämmelse, men att det strängt taget inte är nödvändigt och att regleringen i stället kan föras in i punkt 1 a. Eftersom begreppet cyberövervakningsprodukter inte ska användas i 4 a § anser regeringen att det av konsekvensskäl inte heller ska användas i 18 § (se avsnitt 5.3). Regeringen instämmer därmed i Lagrådets alternativa förslag att regleringen i denna del kan föras in i punkt 1 a.

Det finns även anledning att göra en redaktionell ändring i 18 § PDAlagen när det gäller straffbestämmelserna för elektronisk överföring av programvara och teknik, vilka i nuvarande lydelse regleras särskilt i andra

stycket i samma paragraf. Eftersom definitionen av produkter med dubbla användningsområden i artikel 2.1 i den nya PDA-förordningen inbegriper programvara och teknik och definitionen av export i artikel 2.2 d i samma förordning omfattar överföring av programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier omfattas elektronisk överföring av programvara och teknik redan av ansvarsbestämmelsen i 18 § första stycket PDA-lagen. Nuvarande 18 § andra stycket bör därför utgå.

Nya straffbestämmelser för åsidosättande av underrättelseskyldighet

I PDA-lagen finns straffbestämmelser för den som åsidosätter underrättelseskyldigheter som följer av 2009 års PDA-förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av bemyndiganden i PDA-lagen (22 §).

Med anledning av de nya underrättelseskyldigheter som följer av den nya PDA-förordningen och de nya bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om sådana skyldigheter som föreslås ska det införas nya straffbestämmelser för åsidosättande av dessa underrättelseskyldigheter. Det gäller underrättelseskyldigheter för export av cyberövervakningsprodukter, tillhandahållande av tekniskt bistånd och överföringar inom EU. Åsidosättande av de nya underrättelseskyldigheterna bör placeras i anslutning till de redan befintliga bestämmelserna om sådana skyldigheter i 22 § PDA-lagen. I promemorian föreslås inte någon straffbestämmelse för underrättelseskyldighet vid överföringar inom EU. Det bör dock ha varit avsikten (se promemorians avsnitt 4.8.2, där det anges att straffbestämmelserna ska utvidgas till att omfatta de nya kraven på underrättelseskyldighet). Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening anser att straffbestämmelserna för åsidosättande av de underrättelseskyldigheter för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd som regeringen kan komma att meddela föreskrifter om är problematiska. Detta eftersom de anser att det är svårt att förutse vilka krav som ställs på företagen. Bestämmelserna är dock utformade på samma sätt som underrättelseskyldigheterna för de övriga nationella tillståndskrav som PDA-lagen medger att regeringen meddelar föreskrifter om (jfr prop. 2009/10:205 s. 9899). Det är även samma systematik som gäller för de underrättelseskyldigheter som följer direkt av den nya PDA-förordningen.

För de nya underrättelseskyldigheterna bör, på samma sätt som gäller för övriga sådana överträdelser enligt 22 § PDA-lagen, både uppsåtliga och oaktsamma överträdelser omfattas av det straffbara området.

Straffskalorna för överträdelser av de nya underrättelseskyldigheterna bör följa de som gäller enligt 22 § PDA-lagen för andra sådana överträdelser, det vill säga böter eller fängelse i högst sex månader. Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

Straff för den som utan tillstånd transiterar produkter som omfattas av ett tillståndskrav

Den behöriga myndigheten får i enskilda fall införa tillståndskrav för en specifik transitering av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I, om produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för något av de sätt att använda produkterna som anges i artikel 4.1 (artikel 7.2). För det fall ett sådant tillståndskrav införs måste

det finnas någon form av sanktion för den som utan tillstånd transiterar sådana produkter som omfattas av tillståndskravet. I sådana fall bör sanktionen vara densamma som för den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot transitering som har meddelats enligt artikel 7.1 i samma förordning. För dessa fall föreskrivs enligt 18 a § första stycket PDA-lagen böter eller fängelse i högst två år. En motsvarande bestämmelse bör därför införas i ett nytt stycke i samma paragraf för den som uppsåtligen utan tillstånd transiterar sådana produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 7.2 i samma förordning för vilka tillståndskrav har inträtt. Vidare bör 18 a § första stycket ändras så att den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot transitering i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 d § PDA-lagen omfattas av straffbestämmelsen. I likhet med vad som hittills gällt för den som bryter mot ett förbud mot transitering som avses i 18 a § första stycket bör även den som av grov oaktsamhet begår de nya gärningarna omfattas av det straffbelagda området enligt vad som anges i 19 § samma lag. Även försök, förberedelse och stämpling till de nya brotten bör omfattas av regleringen i 21 § samma lag, på motsvarande sätt som gäller för brott mot ett förbud mot transitering enligt 18 a § första stycket. Bestämmelserna i 19 och 21 §§ PDA-lagen bör därför ändras i enlighet med detta.

Skyldigheten att lämna vissa uppgifter avseende de nya generella exporttillstånden ska kunna förenas med vite

I 24 a § PDA-lagen finns bestämmelser om möjligheten för den myndighet som ska ta emot underrättelser om första användande av ett generellt exporttillstånd att vid vite förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Möjlighet till vitesföreläggande kompletterar bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i bilagorna IIa–IIf till 2009 års PDA-förordning.

För det generella exporttillståndet nr EU007 gäller att en exportör ska underrätta den behöriga myndigheten senast 30 dagar före den första exporten (avsnitt G del 3.6 i bilaga II till den nya PDA-förordningen). I tillståndet nr EU008 anges att exportören ska anmäla den första användningen av tillståndet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den registrerade exportören är bosatt eller etablerad, senast tio dagar före dagen för den första exporten (avsnitt H del 3.4 i bilaga II till den nya PDA-förordningen). I den engelska språkversionen används termen ”notify” i fråga om uppgiftsskyldigheten avseende den första användningen i fråga om samtliga unionens generella exporttillstånd. Någon skillnad mellan att meddela och att anmäla den första användningen av ett tillstånd, enligt den svenska språkversionen, torde inte finnas. För att det inte ska råda någon tvekan om vilken uppgiftsskyldighet som avses bör dock termen ”anmäla” användas när det är uppgiftsskyldigheten enligt tillstånd nr EU008 som avses. Termen ”anmäla” bör därför läggas till i den svenska lagtexten.

För tillstånden nr EU007 och EU008 finns ytterligare bestämmelser om rapportering till den behöriga myndigheten. I tillstånd nr EU007 avsnitt 3.7 första stycket i bilaga II anges att rapportering ska ske minst en gång per år. I tillstånd nr EU008 avsnitt 3.7 anges att rapportering ska ske på begäran av den behöriga myndigheten minst en gång per år.

Det finns skäl att på motsvarande sätt som för de redan befintliga generella exporttillstånden nr EU001–EU006 ge tillsynsmyndigheten möjlighet att förelägga den som är skyldig att lämna underrättelse om eller anmäla sitt första användande av de två nya exporttillstånden nr EU007 och EU008 i avsnitt G och H i bilaga II till den nya PDA-förordningen. Möjligheten att använda ett vitesföreläggande bör även omfatta sådan rapportering av användningen som på begäran av den behöriga myndigheten ska ske minst en gång per år enligt del 3.7 i dessa tillstånd. Det bör därför införas nya bestämmelser i 24 a § som innebär att den behöriga myndigheten får förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin uppgiftsskyldighet. Ett sådant föreläggande ska få förenas med vite.

Ett beslut om vitesföreläggande enligt 24 a § PDA-lagen i fråga om skyldigheten att lämna uppgifter enligt de nya generella tillstånden i avsnitt G och H i bilaga II till den nya PDA-förordningen kan överklagas enligt 25 § samma lag.

Det finns inte skäl att göra någon ändring i lagen om straff för terroristbrott

I promemorian föreslås att det utvidgade straffbara området för överträdelser av de nya kraven på tillstånd för cyberövervakningsprodukter, produkter på en annan medlemsstats kontrollförteckning, tillhandahållande av tekniskt bistånd och transitering ska omfattas av bestämmelserna om terroristbrott i lagen om straff för terroristbrott. Med anledning av förslagen i propositionen En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning (prop. 2021/22:133), finns det inte något behov av att låta de nya gärningarna uttryckligen omfattas av lagen om straff för terroristbrott. I den propositionen föreslår regeringen en ny terroristbrottslag. Enligt förslaget tas uppräkningen av vilka brottsliga gärningar som kan bedömas som terroristbrott bort. I stället ska alla svenska uppsåtliga brott och försök till brott kunna vara terroristbrott, förutsatt att de allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation och begås med terrorismsyfte.

6. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

Regeringens bedömning: Det finns inget behov av övergångsbestämmelser.

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget eller bedömningen. Regelrådet efterfrågar ett mer utförligt resonemang kring övervägandena om ikraftträdande.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Den nya PDA-förordningen trädde i kraft den 9 september 2021. Det är angeläget att den

svenska regleringen om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden är uppdaterad och anpassad till nuvarande förhållanden. De nya bestämmelserna i PDA-lagen bör därför träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 1 augusti 2022. Regelrådet lyfter frågan om det föreslagna ikraftträdandet, som är nästan ett år efter att den nya PDA-förordningen trädde i kraft, har valts för att det bedömts kräva mer omfattande förberedelser för företag eller myndigheter. Lagändringarna bedöms inte medföra behov av några sådana omfattande förberedelser. Det föreslagna ikraftträdandet är den tidpunkt som lagändringarna tidigast bedöms kunna träda i kraft.

De ansökningar om tillstånd som har lämnats in före den 9 september 2021 ska enligt artikel 31 i den nya PDA-förordningen fortsätta att omfattas av de relevanta bestämmelserna i 2009 års PDA-förordning. Vidare framgår av samma artikel att hänvisningar till 2009 års förordning ska anses som hänvisningar till den nya förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VI i förordningen. Det finns inte något behov av att utöver dessa regler införa några övergångsbestämmelser.

7. Konsekvenser

Regeringens bedömning: Förslagen om att införa bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om nationella tillståndskrav kan komma att innebära att Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten ges nya uppgifter. Förslagen bedöms kunna finansieras inom befintliga anslagsramar.

Förslagen om de nya straffbestämmelserna kan komma att innebära fler ärenden för Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten och fler mål i de allmänna domstolarna. Förslagen bedöms kunna finansieras inom befintliga anslagsramar.

Förslagen medför begränsade konsekvenser för företagen och för universitet och högskolor.

Promemorians bedömning överensstämmer i huvudsak med regeringens. I promemorian görs ingen uttrycklig bedömning av konsekvenserna för universitet och högskolor.

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inget att invända mot bedömningen. Ett antal remissinstanser anför att ett utnyttjande av de nya bemyndigandena kommer medföra konsekvenser för företag, universitet och högskolor. Det rör bl.a. ökade kostnader för administration, utbildningsinsatser och avgifter till Inspektionen för strategiska produkter. Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening anser att ett utnyttjande av bemyndigandena skulle innebära att exportkontrollen i för stor utsträckning flyttas från de behöriga myndigheterna till företagen. Swedish Aerospace Industries efterfrågar en närmare redogörelse av de praktiska konsekvenserna av förslagen. Säkerhets- och försvarsföretagen och Teknikföretagen framhåller särskilt att mindre företag kan komma att få svårt att följa det nya regelverket, men bedömer att detta till stor del kan avhjälpas med tydligare riktlinjer och instruktioner

från Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten. Regelrådet anser att promemorians redovisning av påverkan på berörda företag och på konkurrensförhållandena är bristfällig och att konsekvensutredningen inte uppfyller erforderliga krav i denna del. Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att respektive myndighet kommer vara i behov av ökade anslag om bemyndigandena utnyttjas. Behovet av sådana resursförstärkningar påtalas även av ett antal andra remissinstanser. Kungl. Tekniska högskolan anför att ett utnyttjande av bemyndigandet för regeringen att meddela ytterligare tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd kan komma att medföra stora konsekvenser för lärosätets verksamhet. Även Lunds universitet anser att ett utnyttjande av det bemyndigandet kan medföra problem för den akademiska verksamheten.

Skälen för regeringens bedömning

Allmänt om konsekvenserna av de föreslagna bemyndigandena i PDAlagen

De föreslagna bemyndigandena i PDA-lagen påverkar inte i sig kostnaderna eller intäkterna för staten, regionerna, kommunerna, företag eller andra enskilda och ger inte heller i övrigt upphov till några samhällsekonomiska konsekvenser. Om regeringen skulle meddela föreskrifter med stöd av de föreslagna bemyndigandena kommer emellertid effekter i viss utsträckning att kunna uppkomma.

Konsekvenser för myndigheterna

Regeringen föreslås genom bemyndiganden i PDA-lagen ges möjlighet att meddela föreskrifter om nationella tillståndskrav för export av cyberövervakningsutrustning och tillhandahållande av tekniskt bistånd. Enligt förslaget får regeringen även möjlighet att meddela föreskrifter om att unionens generella exporttillstånd för koncernintern överföring av programvara och teknik inte ska medge export i vissa fall.

Om regeringen skulle meddela föreskrifter om nationella tillståndskrav med stöd av bemyndigandena i PDA-lagen kommer det innebära att Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten ges nya uppgifter. Myndigheterna anför att de nya uppgifterna medför behov av resursförstärkningar. Uppgifterna rör dock tillägg i redan befintliga regelverk, där myndigheterna i stor utsträckning redan har kontakter med berörda företag, universitet och högskolor. Uppgifterna som följer av att bemyndigandena med nationella tillståndskrav utnyttjas får därför anses vara av relativt begränsad omfattning i förhållande till uppgifterna som redan följer av de direkt tillämpliga bestämmelserna i den nya PDA-förordningen.

Enligt förslaget ska de nya kraven på tillstånd för cyberövervakningsprodukter, produkter på en annan medlemsstats kontrollförteckning, tillhandahållande av tekniskt bistånd och transitering – vilka följer direkt av den nya PDA-förordningen – samt de nationella tillståndskraven sanktioneras genom straffbestämmelser i PDA-lagen. Det kan komma att innebära fler ärenden för Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten och fler mål i de allmänna domstolarna. Regelverket har hittills lett

till endast ett fåtal ärenden. Det saknas skäl att tro att nu föreslagna bestämmelser skulle leda till någon betydande ökning av antalet ärenden. Införandet av de nationella tillståndskraven antas inte heller innebära annat än några enstaka mål i allmän förvaltningsdomstol.

Sammantaget bedöms eventuella ökade kostnader för myndigheterna rymmas inom befintliga anslagsramar.

Konsekvenser för företagen

Redan det befintliga regelverket om kontroll av produkter med dubbla användningsområden berör företag i olika branscher och av olika storlek. Som framgår av promemorian och understryks av flera remissinstanser kommer ett eventuellt införande av nationella tillståndskrav medföra konsekvenser för företagen. Exportörer och tillhandahållare av tekniskt bistånd kommer att vara skyldiga att underrätta den behöriga myndigheten om de har anledning att misstänka viss användning. Det innebär att företagen kommer ta ett ökat ansvar för kontrollarbetet genom att dessa behöver ha viss ytterligare vaksamhet i sina affärsförhållanden.

Svenskt Näringsliv och Sveriges Exportkontrollförening anser att det inte bör läggas ett sådant stort ansvar på företagen för exportkontrollen som ett utnyttjande av bemyndiganden skulle innebära. De anser också att ett införande av möjligheten att kräva tillstånd när det finns anledning att misstänka viss användning skulle innebära en konkurrensnackdel, då endast en fjärdedel av medlemsstaterna hittills har utnyttjat denna möjlighet.

Eftersom utvecklingen på området för produkter med dubbla användningsområden innebär att företagen ska ta ett ökat ansvar för exportkontrollen, vilket kommer till uttryck i den nya PDA-förordningen, är det möjligt att fler medlemsstater kommer att utnyttja möjligheterna till nationella tillståndskrav. I det fall bemyndigandena utnyttjas kan kontrollen av produkter med dubbla användningsområden stärkas. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare och den internationella handeln blir allt viktigare för svenska företag. Vikten av och förväntan på att exportföretag agerar ansvarsfullt vad gäller respekt för mänskliga rättigheter i andra länder blir allt tydligare i en globaliserad värld och detsamma gäller även beträffande produkter med dubbla användningsområden. I konkurrenshänseende skulle det därför kunna bidra till ökad trygghet vid handel med svenska företag om svenska produkter inte riskerar att användas till oönskade ändamål. Som Swedish Aerospace Industries framhåller kan tillståndskraven medföra tydlighet och långsiktighet och underlätta möjligheterna för svenska företag att göra affärer.

De nationella tillståndskraven rör till stor del samma produkter och tjänster som redan omfattas av tillståndskrav enligt de direkt tillämpliga bestämmelserna som finns i PDA-förordningen. De nationella tillståndskraven innebär alltså främst ytterligare krav på vaksamhet för produkter och tjänster som företagen ändå är skyldiga att ha vaksamhet kring enligt förordningen. De skyldigheter som kan tillkomma enligt de nationella tillståndskraven är förhållandevis begränsade. Det är inte fråga om att införa ett förbud mot export av cyberövervakningsprodukter eller tillhandahållande av tekniskt bistånd, utan den behöriga myndigheten ska i dessa fall besluta om huruvida tillstånd ska krävas.

De utökade tillståndskraven

kan leda till att export av produkter som tidigare inte granskats, i vissa fall inte kommer att tillåtas. I de fallen handlar det dock om produkter som bedömts kunna användas i sådana syften som regleringen är avsedd att hindra. Det gäller även för det fall regeringen skulle meddela föreskrifter som begränsar tillämpningen av unionens generella exporttillstånd för koncernintern överföring av programvara och teknik.

Svensk Exportkontrollförening anser att den utökade administrativa börda som åläggs företagen inte kan anses stå i proportion till nyttan.

Företagen behöver dock redan ha en administrativ verksamhet för att uppfylla de krav som följer direkt av den nya PDA-förordningen. Den administrativa bördan för de eventuella nya tilläggskraven bör vara av mindre omfattning i förhållande till PDA-regelverket som helhet.

Säkerhets- och försvarsföretagen och Teknikföretagen framhåller att en förutsättning för en effektiv regelefterlevnad är ett nära samarbete mellan företagen, de berörda myndigheterna och övriga parter. De menar även att det krävs att företagen är aktiva i arbetet med att identifiera nya känsliga teknologier, vilket gör det angeläget att nå ut till de företag som berörs med relevant information och att även de mindre företagen ges bästa möjliga förutsättningar att efterleva gällande regelverk. Eftersom bl.a. kontrollen av cyberövervakningsprodukter är en nyhet i den nya PDAförordningen kan det särskilt gälla för exportörer av sådana produkter.

Även exempelvis Totalförsvarets forskningsinstitut betonar vikten av informationsinsatser från behöriga myndigheter. Inspektionen för strategiska produkter framhåller att de som bedriver verksamhet inom PDAområdet kommer förvänta sig ett ökat stöd i hur de aktuella förändringarna ska förstås och tillämpas och att myndigheten behöver avsätta resurser för att bistå med vägledning och besvara frågor för att säkerställa en god tillämpning av regelverket. I övrigt ska även kommissionen och rådet vid behov tillhandahålla riktlinjer och rekommendationer om bästa praxis för att säkerställa att unionsordningen för exportkontroll är effektiv och genomförs på ett konsekvent sätt (artikel 26.1 i den nya PDA-förordningen). När kommissionen utarbetar riktlinjerna och rekommendationerna framgår av förordningen att vederbörlig hänsyn bör tas till de små och medelstora företagens informationsbehov (skäl 20) och på sedvanligt sätt kommer industrins företrädare att involveras i denna process.

Vidare innebär det utökade kontrollområdet att fler företag kommer att avgiftsbeläggas enligt bestämmelserna i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter. Avgiftssystemet innebär att de som omfattas av tillsyn av Inspektionen för strategiska produkter enligt PDA-lagen ska betala en årlig avgift. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara kostnaderna för tillsyn enligt den nya PDA-förordningen, PDA-lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

En annan konsekvens av förslagen är det utökade straffansvaret för de nya tillståndskraven som följer direkt av förordningen och som kan komma att införas genom de föreslagna bemyndigandena. Straffansvar finns redan i PDA-lagen för befintliga tillståndskrav. Som nämns ovan har regelverket lett till endast ett fåtal ärenden och det saknas skäl att tro att nu föreslagna bestämmelser skulle leda till någon betydande ökning. Konsekvenserna för företagen i denna del bör alltså bli begränsade.

Förslagen bedöms sammantaget medföra begränsade konsekvenser för företagen.

Konsekvenser för universitet och högskolor och övriga konsekvenser

Ett utnyttjande av bemyndigandena i fråga om tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd kommer att påverka verksamheten vid universitet och högskolor, vilket också framförs av bl.a. Kungl. Tekniska högskolan och Lunds universitet. Att akademiska institutioner och forskningsinstitutioner står inför särskilda utmaningar vad gäller exportkontroll, bl.a. på grund av att deras forskningsarbete ofta inbegriper spjutspetsteknik och de vetenskapliga utbytenas internationella karaktär, är något som särskilt betonas i den nya PDA-förordningen (skäl 13). Dessa institutioner omfattas redan av nuvarande regelverk som följer direkt av den nya PDA-förordningen. På motsvarade sätt som för andra tillhandahållare av tekniskt bistånd innebär förslagen till bemyndiganden i PDAlagen en möjlighet för regeringen att dels införa en längre gående underrättelseskyldighet i förhållande till vad som redan följer av förordningen, dels utvidga tillämpningen till icke-förtecknade produkter. I båda fallen är det fråga om tillägg i regelverk som bör vara kända av de berörda lärosätena. De nationella tillståndskraven rör till stor del samma produkter och tjänster som redan omfattas av tillståndskrav enligt de direkt tillämpliga bestämmelserna som finns i PDA-förordningen och innebär främst ytterligare krav på vaksamhet för produkter och tjänster som universitet och högskolor ändå är skyldiga att ha vaksamhet kring enligt förordningen. Förslagen bedöms därför inte medföra några omfattande konsekvenser för universitet och högskolor. I enlighet med vad som anges ovan beträffande företagen finns behov av informationsverksamhet även i förhållande till universitet och högskolor. I sammanhanget kan framhållas att kommissionen till stöd för lärosätena redan tagit fram utförliga rekommendationer för hur deras interna efterlevnadsprogram kan stärkas med bäring på den nya PDA-förordningen (se kommissionens rekommendation (EU) 2021/1700 av den 15 september 2021 om interna efterlevnadsprogram för kontroll av forskning om produkter med dubbla användningsområden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden). Konsekvenserna beträffande det utökade straffansvaret är desamma som för företagen.

Förslagen bedöms i övrigt inte få några ekonomiska eller andra konsekvenser för kommuner eller regioner, miljön eller jämställdheten, eller för några andra områden som bör redovisas.

8. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

1 § Denna lag gäller kontroll av produkter med dubbla användningsområden och kontroll av tekniskt bistånd.

Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

Bestämmelser finns också i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

I paragrafen finns bestämmelser om lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

I andra stycket görs en ändring av hänvisningen till den EU-förordning som lagen kompletterar, från 2009 års PDA-förordning till den nya PDAförordningen.

2 § Med export, exportör, förmedlare, förmedlingstjänster, produkter med dubbla användningsområden, tekniskt bistånd, tillhandahållare av tekniskt bistånd och transitering avses i denna lag detsamma som i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Paragrafen innehåller en uppräkning av vissa definitioner som används i lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2. Paragrafen utformas efter synpunkter från Lagrådet.

Ändringen innebär att begreppen tekniskt bistånd och tillhandahållare av tekniskt bistånd läggs till i uppräkningen och att hänvisningen till artikel 2 i 2009 års PDA-förordning ändras till att avse artikel 2 i den nya PDA-förordningen. Det innebär att med de begrepp som anges i paragrafen avses i lagen detsamma som i artikel 2 i den nya PDA-förordningen. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Ändringen innebär också att de begrepp som i hittillsvarande lydelse är kursiverade inte längre är kursiverade.

3 § Med militära produkter enligt artikel 4.1 b och 4.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 avses i denna lag de produkter som enligt 1 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel utgör krigsmateriel.

Paragrafen anger vad som i lagen avses med militära produkter enligt den nya PDA-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.4.

Ändringen innebär att hänvisningen till artikel 4.2 och 4.3 i 2009 års PDA-förordning ändras till att avse artikel 4.1 b och 4.1 c i den nya PDAförordningen. I artiklarna, enligt både den tidigare och den nya lydelsen, hänvisas till militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen. Ändringen innebär

också att uttrycket militära produkter som i hittillsvarande lydelse är kursiverat inte längre är kursiverat.

Ändringen innebär även att det hittillsvarande andra stycket, som innehåller en definition av tekniskt bistånd, tas bort. Vad som avses med tekniskt bistånd i lagen anges i stället i 2 §.

4 § Frågor om tillstånd och förbud enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen prövas av Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer.

En myndighet ska med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken myndighet som ska pröva frågor om tillstånd och förbud enligt den nya PDA-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till 2009 års PDAförordning ändras så att hänvisningen görs till den nya PDA-förordningen. Samma ordning gäller därmed för prövning av frågor om tillstånd och förbud enligt den nya PDA-förordningen som enligt 2009 års PDAförordning. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Ändringen innebär även att det hittillsvarande tredje stycket, som innehåller en upplysning om att regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringen, tas bort. Någon ändring i sak är inte avsedd.

4 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 4.3 eller 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för exportörer som avses i artiklarna 4.3 och 5.3 i samma förordning.

Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om vissa tillståndskrav och underrättelseskyldighet för exportörer av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I till den nya PDA-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.3. Paragrafen utformas enligt Lagrådets förslag.

Första stycket ändras så att regeringen genom ett nytt bemyndigande får en möjlighet att meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I till den nya PDAförordningen ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 5.3 i förordningen. Tillståndskravet i artikel 5.3 avser export av cyberövervakningsprodukter, som är en särskild typ av produkter med dubbla användningsområden, och gäller om exportören har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för användning i samband med internt förtryck eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Det görs även en hänvisningsändring, från artikel 4.5 i 2009 års PDA-förordning till artikel 4.3 i den nya PDA-förordningen. Bemyndigandet innebär att regeringen får en möjlighet att meddela föreskrifter om tillståndskrav för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I

till den nya PDA-förordningen. Tillståndskravet i artikel 4.3 gäller om exportören har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för något av de sätt att använda produkterna som anges i artikel 4.1 i samma förordning. Det innebär att bemyndigandet för regeringen utökas jämfört med vad som gällde enligt 2009 års PDAförordning, då det till skillnad mot den tidigare lydelsen av artikel 4.5 även omfattar sådana sätt att använda produkterna som avses i artikel 4.1 b och 4.1 c i den nya PDA-förordningen.

Andra stycket ändras så att regeringen får möjlighet att meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för exportörer av cyberövervakningsprodukter som avses i artikel 5.3 i den nya PDA-förordningen. Det gäller exportörer av cyberövervakningsprodukter som har anledning att misstänka att produkterna kan vara avsedda för något av de sätt att använda produkterna som anges i artikel 5.1. Det görs även en motsvarande hänvisningsändring som i första stycket, från artikel 4.5 i 2009 års PDAförordning till artikel 4.3 i den nya PDA-förordningen.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

4 b § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av krav på tillstånd till förmedlingstjänster enligt artikel 6.1 i samma förordning.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav för tillhandahållande av förmedlingstjänster. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen innebär att hänvisningen till artikel 5.1 och 5.2 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 6.1 och 6.3 i den nya PDA-förordningen. Bemyndigandet innebär att regeringen, enligt vad som anges i artikel 6.3 i den nya PDA-förordningen, får en möjlighet att utvidga tillämpningen av artikel 6.1 till produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I till samma förordning. Det innebär att bemyndigandet för regeringen utökas jämfört med vad som gällde enligt 2009 års PDA-förordning, då artikel 6.1 till skillnad mot den tidigare lydelsen även omfattar sådana sätt att använda produkterna som avses i artikel 4.1 c i den nya PDA-förordningen. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

I övrigt görs en språklig ändring.

4 c § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till förmedlingstjänster enligt artikel 6.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för förmedlare som avses i artikel 6.4 i samma förordning.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav för tillhandahållande av förmedlingstjänster. Övervägandena finns i avsnitt 5.2. Paragrafen utformas efter synpunkter från Lagrådet.

I första stycket görs en ändring som innebär att hänvisningen till artikel 5.3 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 6.4 i den nya PDA-förordningen. Bemyndigandet innebär att regeringen, enligt vad som anges i artikel 6.4 i den nya PDA-förordningen, får en möjlighet att meddela föreskrifter om utökade tillståndskrav för tillhandahållande av förmedlingstjänster i de fall förmedlaren har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för något av de sätt att använda produkterna som anges i artikel 4.1 i samma förordning. Det innebär att bemyndigandet för regeringen utökas jämfört med vad som gällde enligt 2009 års PDA-förordning, då det till skillnad mot den tidigare lydelsen även omfattar sådana sätt att använda produkterna som avses i artikel 4.1 b och 4.1 c i den nya PDA-förordningen. Ändringen innebär även att ordet ”förmedling” ersätts med ”förmedlingstjänster”.

I andra stycket görs, i fråga om möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet, motsvarande hänvisningsändring som i första stycket, från artikel 5.3 i 2009 års PDA-förordning till artikel 6.4 i den nya PDA-förordningen.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

4 d § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden som avses i artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av förbud mot transitering enligt artikel 7.1 i samma förordning.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förbud mot transitering av icke-unionsprodukter. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen innebär att hänvisningen till artikel 6.1 och 6.3 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 7.1 och 7.3 i den nya PDA-förordningen. Bemyndigandet innebär att regeringen, enligt vad som anges i artikel 7.3 i den nya PDA-förordningen, får en möjlighet att utvidga tillämpningen av artikel 7.1 till produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I till samma förordning. Det innebär att bemyndigandet för regeringen utökas jämfört med vad som gällde enligt 2009 års PDA-förordning, då det till skillnad mot den tidigare lydelsen även omfattar sådana sätt att använda produkterna som avses i artikel 4.1 c i den nya PDA-förordningen. Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

I övrigt görs en språklig ändring.

4 e § Regeringen får meddela föreskrifter om att tekniskt bistånd för en produkt

med dubbla användningsområden som avses i artikel 8.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 8.1 i samma förordning.

Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.4.

Bemyndigandet innebär att regeringen, enligt vad som anges i artikel 8.4 i den nya PDA-förordningen, får en möjlighet att utvidga kontrollen av tillhandahållande av tekniskt bistånd enligt artikel 8.1, från att endast avse produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I till samma förordning till att även avse icke-förtecknade produkter med dubbla användningsområden. Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

4 f § Regeringen får meddela föreskrifter om att tillhandahållande av tekniskt

bistånd ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 8.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för tillhandahållare av tekniskt bistånd som avses i artikel 8.5 i samma förordning.

Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för tillhandahållare av tekniskt bistånd. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.4.

Enligt bemyndigandet i första stycket får regeringen meddela föreskrifter om att tillhandahållande av tekniskt bistånd ska omfattas av krav på tillstånd enligt artikel 8.5 i den nya PDA-förordningen. Det innebär att regeringen, enligt vad som anges i artikel 8.5 i den nya PDA-förordningen, får en möjlighet att meddela föreskrifter om tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden i de fall tillhandahållaren har anledning att misstänka att dessa produkter är, eller kan vara, avsedda att användas på något av de sätt som avses i artikel 4.1 i samma förordning. Det gäller bl.a. användning i samband med utveckling eller spridning av massförstörelsevapen, viss slags militär slutanvändning och användning som delar av eller komponenter till militära produkter som förtecknas i en nationell militär förteckning.

Enligt bemyndigandet i andra stycket får regeringen meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för sådana tillhandahållare av tekniskt bistånd som avses i artikel 8.5 i samma förordning.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

5 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en produkt med dubbla användningsområden ska omfattas av krav på tillstånd till export enligt artikel 9.1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om krav på tillstånd till export. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen innebär att hänvisningen till artikel 8.1 i 2009 års PDAförordning ändras till att avse artikel 9.1 i den nya PDA-förordningen. Artikel 9.1 i den nya PDA-förordningen anger i likhet med artikel 8.1 i 2009 års PDA-förordning att en medlemsstat med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till överväganden rörande mänskliga rättigheter, får förbjuda eller kräva tillstånd för export av icke-förtecknade produkter med dubbla användningsområden. Jämfört med 2009 års PDA-förordning anges det i artikel 9.1 i den nya PDA-förordningen att hänsyn till den allmänna säkerheten inbegriper förebyggande av terroristhandlingar. Hänvis-

ningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som kompletterar bestämmelserna om exporttillstånd i artikel 12.1 a–c och 12.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821. Detsamma gäller för följande avsnitt i bilaga II till samma förordning:

– avsnitt A del 3.3 andra stycket, – avsnitt B del 3.3 andra stycket, – avsnitt C del 3.4 andra stycket, – avsnitt D del 3.5 andra stycket, – avsnitt E del 3.3 andra stycket, – avsnitt F del 3.3 andra stycket, och – avsnitt G del 3.7 andra stycket.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande att meddela föreskrifter om nationella exporttillstånd och unionens generella exporttillstånd. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.6.

Ändringen innebär att hänvisningarna till bestämmelserna om exporttillstånd i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till motsvarande artiklar i och bilagor till den nya PDA-förordningen. Det har också i den sjunde strecksatsen gjorts ett tillägg om rapporteringskrav avseende unionens generella exporttillstånd för koncernintern överföring av programvara och teknik i avsnitt G del 3.7 andra stycket i bilaga II. Ändringen innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka upplysningar, utöver de som redan följer av tillståndet, som krävs om de produkter som exporteras enligt ett sådant tillstånd. Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Övriga ändringar är endast redaktionella.

6 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att unionens generella export-

tillstånd som avses i avsnitt G i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ska begränsas så att det inte medger export av programvara och teknik enligt avsnitt G del 3.2 d andra stycket i bilaga II till samma förordning.

Paragrafen är ny och innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om att unionens generella exporttillstånd avseende koncernintern överföring av programvara och teknik i vissa fall inte medger export. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.6.

Bemyndigandet innebär en möjlighet för regeringen att genom förordning utvidga tillämpningsområdet för bestämmelserna i avsnitt G del 3.2 b och c i bilaga II till den nya PDA-förordningen. Dessa anger att tillståndet inte medger export av programvara och teknik om exportören känner till eller är medveten om viss avsedd användning eller återexport. Genom bemyndigandet ges regeringen möjlighet att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta omständigheter där exportören har anledning att misstänka att programvaran eller tekniken i fråga är avsedd för sådan användning som anges i avsnitt G del 3.2 b och c i bilaga II till den nya PDA-förordningen. Det omfattar bl.a. användning i samband med utveckling eller spridning av massförstörelsevapen, militär slutanvändning och

användning som delar av eller komponenter till militära produkter som förtecknas i en nationell militär förteckning. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om krav på sådant tillstånd till överföring som avses i artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821.

Regeringen får meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för operatörer som avses i artikel 11.2 i samma förordning.

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för operatörer vid överföringar inom EU. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.5.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till artikel 22.2 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 11.2 i den nya PDA-förordningen. Jämfört med artikel 22.2 i 2009 års PDA-förordning har de nya artiklarna 5 och 10 i den nya PDA-förordningen rörande cyberövervakningsprodukter och produkter på nationella kontrollistor lagts till i tillämpningsområdet för artikel 11.2 i samma förordning. Det innebär att omfattningen för bemyndigandet utökas till även krav på tillstånd till överföring för sådana produkter.

Andra stycket är nytt och innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om underrättelseskyldighet för operatörer som avses i artikel 11.2 i samma förordning. Det innebär att regeringen får en möjlighet att meddela föreskrifter om att en operatör är skyldig att underrätta den behöriga myndigheten om en planerad överföring inom EU.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

8 § Tillstånd som meddelas med stöd av artikel 12.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 får i det enskilda fallet förenas med de krav eller villkor som behövs för exportkontrollen.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om möjligheten att förena nationella exporttillstånd med de krav eller villkor som behövs för exportkontrollen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.6.

Ändringen innebär att hänvisningen till artikel 9.2 i 2009 års PDAförordning ersätts med en hänvisning till artikel 12.2 i den nya PDAförordningen, som behandlar individuella och globala exporttillstånd. Detta innebär inte någon ändring i sak. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

11 § Tillstånd till export, förmedlingstjänster, tillhandahållande av tekniskt bistånd, transitering eller överföring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 kan återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift i förordningen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen eller denna lag eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

Ett beslut om att återkalla ett tillstånd gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av tillstånd som meddelats med stöd av den nya PDA-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.4.

Ändringen i första stycket innebär att även tillstånd för tillhandahållande av tekniskt bistånd och transitering kan återkallas. Det görs även en hänvisningsändring, från 2009 års PDA-förordning till den nya PDAförordningen. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Ändringarna i andra stycket är endast språkliga.

15 § Tillsyn över att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs utövas av Inspektionen för strategiska produkter eller den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken myndighet som ska utöva tillsyn över den nya PDA-förordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till 2009 års PDAförordning ersätts med en hänvisning till den nya PDA-förordningen. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Övriga ändringar är endast språkliga.

16 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av den som för överföring inom Europeiska unionen, för transitering eller för export befattar sig med produkter med dubbla användningsområden eller av den som tillhandahåller förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd när det gäller sådana produkter. Med handling avses framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till lokaler där den som avses i första stycket bedriver sin verksamhet. Detta gäller dock inte utrymme som utgör någons bostad.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna genomföras. Tillsynsmyndigheten får begära hjälp även av andra statliga myndigheter för sin tillsyn.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsynsmyndighetens rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll samt om myndighetens möjlighet att få tillträde till lokaler där verksamheten som ska kontrolleras bedrivs. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

Första stycket ändras så att tillhandahållandet av tekniskt bistånd knyts till produkter med dubbla användningsområden i stället för att regleras fristående. Det innebär att tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontroll av den som tillhandahåller tekniskt bistånd enligt den nya PDA-förordningen när det gäller produkter med dubbla användningsområden.

Övriga ändringar är endast språkliga.

17 § Den som enligt artikel 27.3 eller 27.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 är skyldig att bevara och på begäran av tillsyns-

myndigheten visa upp handlingar ska bevara dessa i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i lag eller annan författning.

I paragrafen finns bestämmelser om minsta bevarandetid för vissa handlingar som avses i den nya PDA-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Ändringen innebär att hänvisningen till artiklarna 20.3 och 22.8 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 27.3 och 27.4 i den nya PDA-förordningen. I artikel 27.3 föreskrivs skyldigheter för exportörer av produkter med dubbla användningsområden samt för förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd att bevara och på begäran av tillsynsmyndigheten visa upp register eller förteckningar och dokument över sin export, förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd. I artikel 27.4 finns bestämmelser om skyldigheten att arkivera dokument och underlag rörande överföringar inom EU av de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I till den nya PDA-förordningen. Genom ändringen omfattas även tillhandahållare av tekniskt bistånd av bestämmelsen om minsta bevarandetid. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

18 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen utan tillstånd

1. exporterar produkter med dubbla användningsområden som avses i

a) artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller i artikel 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 eller 10.1 i samma förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller

b) en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 a § första stycket eller 5 §,

2. överför produkter med dubbla användningsområden som avses i

a) artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, eller

b) en föreskrift som har meddelats med stöd av 7 § första stycket,

3. tillhandahåller förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som avses i

a) artikel 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller

b) en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 b § eller 4 c § första stycket, eller

4. tillhandahåller tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som avses i

a) artikel 8.1 och 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt, eller

b) en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 e § eller 4 f § första stycket.

Om brottet enligt första stycket är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser för överträdelser av tillståndskrav enligt den nya PDA-förordningen och PDA-lagen samt sådana tillståndskrav som meddelats med stöd av PDA-lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.7. Paragrafen utformas efter synpunkter från Lagrådet.

I första stycket 1 ändras hänvisningen till 2009 års PDA-förordning, till att avse den nya PDA-förordningen. Hänvisningen till artikel 4.1–4.4 i 2009 års PDA-förordning ändras till motsvarande bestämmelser i artikel 4.1 och 4.2 i den nya PDA-förordningen. Ändringen innebär också att straff föreskrivs för den som uppsåtligen utan tillstånd exporterar cyberövervakningsprodukter som avses i artikel 5.1 och 5.2. Cyberövervakningsprodukter är en särskild typ av produkter med dubbla användningsområden. För en definition av cyberövervakningsprodukter, se artikel 2 i den nya PDA-förordningen. Ändringen innebär även att straff föreskrivs för den som uppsåtligen utan tillstånd exporterar produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 10.1 i samma förordning och för vilka tillståndskrav har inträtt. Det avser tillståndskrav för export av produkter med dubbla användningsområden till följd av att en annan medlemsstat inför ett sådant krav på grundval av en nationell kontrollförteckning enligt förfarandet i artikel 9 i samma förordning. För att tillståndskrav ska inträda krävs att en enskild exportör har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna kan vara avsedda för användning som ger anledning till oro med hänsyn till allmän säkerhet eller mänskliga rättigheter. Övriga ändringar är endast språkliga.

I första stycket 2 görs en hänvisningsändring från artikel 22.1 i 2009 års PDA-förordning till motsvarande artikel 11.1 i den nya PDA-förordningen. Artikeln reglerar tillståndskrav för överföring inom unionen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV till den nya PDA-förordningen. Det görs också en följdändring för överträdelser av tillståndskrav som meddelats genom föreskrifter med stöd av

7 § första stycket avseende överföring av andra produkter med dubbla användningsområden inom unionen. Det görs även en språklig ändring.

I första stycket 3 görs en hänvisningsändring från artikel 5.1 i 2009 års PDA-förordning till motsvarande artikel 6.1 och 6.2 i den nya PDAförordningen. Till följd av den ändrade definitionen av förmedlare i artikel 2.8 i den nya PDA-förordningen kommer straffbestämmelsen även omfatta juridiska personer och partnerskap som inte har hemvist eller är etablerade i en medlemsstat och som tillhandahåller förmedlingstjänster från unionens tullområde. Ändringen innebär även att det straffbara området utökas till att omfatta åsidosättande av tillståndskrav som följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 b §.

Första stycket 4 är ny och föreskriver straff för den som uppsåtligen utan tillstånd tillhandahåller tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden. Det gäller överträdelser av tillståndskrav enligt artikel 8.1 och 8.2 i den nya PDA-förordningen och av tillståndskrav som meddelats genom föreskrifter med stöd av 4 e § eller 4 f § första stycket.

För en definition av tekniskt bistånd respektive tillhandahållare av tekniskt bistånd, se kommentaren till 2 § och artikel 2 i den nya PDA-förordningen.

Det hittillsvarande andra stycket, som anger att första stycket också gäller elektronisk överföring av programvara eller teknik i vissa fall, tas bort. Sådan överföring av programvara eller teknik omfattas i stället av bestämmelserna i första stycket, till följd av definitionen av export i artikel 2.2 d i den nya PDA-förordningen.

I andra stycket, som i hittillsvarande lydelse utgjort tredje stycket, görs en redaktionell ändring som innebär att hänvisningen till det tidigare andra stycket tas bort. Ändringen innebär även att innehållet i det hittillsvarande

fjärde stycket, som anger vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt, flyttas till andra stycket. Det görs även en språklig ändring.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

18 a § Den som uppsåtligen bryter mot ett förbud mot transitering som har meddelats enligt artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller i föreskrift som har meddelats med stöd av 4 d § döms till böter eller fängelse i högst två år.

Det som föreskrivs i första stycket gäller också den som uppsåtligen utan tillstånd transiterar produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 och för vilka tillståndskrav har inträtt.

Om brottet enligt första eller andra stycket är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser för brott mot förbudet mot transitering och för överträdelser av tillståndskrav för transitering. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.7.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till artikel 6.1 i 2009 års PDA-förordning ersätts med en hänvisning till artikel 7.1 i den nya PDA-förordningen. Ändringen innebär även att det straffbara området utökas till att omfatta åsidosättande av förbud mot transitering som följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 4 d §.

Andra stycket är nytt och innebär att det som i första stycket föreskrivs om straff också ska gälla den som, efter att den behöriga myndigheten i ett enskilt fall infört tillståndskrav för en specifik transitering enligt artikel 7.2 i samma förordning, uppsåtligen utan tillstånd transiterar sådana produkter med dubbla användningsområden.

Ändringen i tredje stycket innebär att innehållet i det hittillsvarande andra stycket flyttas till tredje stycket och att vad som där föreskrivs om grovt brott även omfattar brott enligt andra stycket.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

19 § Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 18 § första stycket eller 18 a § första eller andra stycket döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser för den som av grov oaktsamhet begår i paragrafen angivna gärningar. Övervägandena finns i avsnitt 5.7.

Ändringen i första stycket innebär att den som av grov oaktsamhet bryter mot ett förbud mot transitering som meddelats med stöd av 4 d § eller utan tillstånd transiterar produkter som avses i artikel 7.2 i den nya PDAförordningen för vilka tillståndskrav har inträtt omfattas av det straffbelagda området. Hänvisningen till 18 § första stycket innebär att paragrafen omfattar de nya gärningar som omfattas av straffbestämmelsen i den paragrafen.

I övrigt görs en redaktionell ändring.

21 § För försök till brott enligt 18 § första stycket eller 18 a § första eller andra stycket samt för försök, förberedelse och stämpling till grovt brott enligt 18 § andra stycket eller 18 a § tredje stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser i fråga om de osjälvständiga brottsformerna försök, förberedelse och stämpling när de gäller i paragrafen angivna brott. Övervägandena finns i avsnitt 5.7.

Ändringen innebär att brott mot förbud mot transitering enligt 18 a § andra stycket omfattas av brottsbalkens regler avseende brottsformen försök.

Övriga ändringar är endast redaktionella.

22 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. lämnar oriktiga uppgifter i en ansökan om tillstånd eller i någon annan handling som är av betydelse för prövningen av ett ärende enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller denna lag eller i en deklaration som avses i 12 eller 13 §,

2. åsidosätter krav eller villkor som har meddelats med stöd av artikel 12.4 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller denna lag,

3. åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artikel 4.2, 5.2, 6.2 eller 8.2 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller som har föreskrivits med stöd av 4 a § andra stycket, 4 c § andra stycket, 4 f § andra stycket eller 7 § andra stycket,

4. åsidosätter sin uppgiftsskyldighet enligt artikel 11.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821, eller

5. bryter mot artikel 27.3 eller 27.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller mot 17 §.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.7.

Ändringen i första stycket 1 innebär att hänvisningen till 2009 års PDAförordning ersätts med en hänvisning till den nya PDA-förordningen.

I första stycket 2 görs en hänvisningsändring, från artikel 9.2 i 2009 års PDA-förordning till artikel 12.4 i den nya PDA-förordningen. Detta innebär inte någon ändring i sak.

Ändringen i första stycket 3 innebär att straff föreskrivs för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sin underrättelseskyldighet enligt artiklarna 5.2 och 8.2 i samma förordning och för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter underrättelseskyldighet som har föreskrivits med stöd av 4 f § andra stycket eller 7 § andra stycket. Ändringen innebär också att straffbestämmelserna i hittillsvarande första stycket punkterna 4–6 flyttas till denna punkt. Genom ändringen i 4 a § omfattas underrättelseskyldighet för exportörer av cyberövervakningsprodukter som avses i artikel 5.3 i samma förordning. Det innebär att straff föreskrivs för en sådan exportör som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter underrättelseskyldighet som har föreskrivits i förordning med stöd av 4 a § andra stycket. Det görs även hänvisningsändringar, från artiklarna 4.4 och 5.1 i 2009 års PDA-förordning till artiklarna 4.2 och 6.2 i den nya PDA-förordningen. Artiklarna innehåller bestämmelser om

underrättelseskyldighet för exportörer och förmedlare. Det innebär att det straffbara området utökas till att omfatta en förmedlares skyldighet att underrätta den behöriga myndigheten då denne känner till att produkterna helt eller delvis är avsedda att användas på något av de sätt som avses i artikel 4.1 b och 4.1 c i samma förordning. Det avser bl.a. användning i samband med viss slags militär slutanvändning och användning som delar av eller komponenter till militära produkter som förtecknas i en nationell militär förteckning.

I första stycket 4, som i hittillsvarande lydelse betecknas punkt 7, görs en hänvisningsändring till artikel 11.9 i den nya PDA-förordningen. Detta innebär inte någon ändring i sak.

I första stycket 5, som i hittillsvarande lydelse betecknas punkt 8, görs en hänvisningsändring till artikel 27.3 och 27.4 i den nya PDA-förordningen. I artikel 27.3 i samma förordning har bevarandetiden för register eller förteckningar och dokument förlängts jämfört med artikel 20.3 i 2009 års PDA-förordning, från tre till fem år, vilket är i överensstämmelse med kraven i 17 §.

Hänvisningarna till förordningen är dynamiska och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

24 a § Om den uppgiftsskyldige försummar att i rätt tid lämna sådan underrättelse om eller anmäla sitt första användande av ett generellt tillstånd eller registrering som föreskrivs i avsnitt A–H i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller rapportera om sådan användning som avses i avsnitt G del 3.7 första stycket och avsnitt H del 3.7 i bilaga II till samma förordning, får den myndighet som ska ta emot uppgifterna förelägga den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Paragrafen innehåller bestämmelser om möjligheten för tillståndsmyndigheten att använda föreläggande mot den som är skyldig att lämna uppgifter om användningen av ett generellt tillstånd eller registrering enligt den nya PDA-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2 och 5.7.

Ändringen i första stycket innebär att även de nya generella tillstånden i avsnitt G och H i bilaga II till den nya PDA-förordningen omfattas av bestämmelsen. Det innebär att tillståndsmyndigheten kommer att kunna använda ett föreläggande då en exportör, som använder något av dessa två nya generella unionstillstånd, försummar att i rätt tid registrera sig eller lämna underrättelse om eller anmäla sitt första användande av ett sådant tillstånd. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

I övrigt görs en språklig ändring.

Andra stycket är nytt och innebär att ett beslut om föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Detta framgick tidigare av första stycket.

25 § Beslut av en annan myndighet än regeringen att återkalla ett tillstånd får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en myndighets beslut enligt 12 § första stycket, 14, 16, 24 och 24 a §§.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Andra förvaltningsbeslut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 eller enligt denna lag får inte överklagas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av beslut enligt den nya PDA-förordningen och PDA-lagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.2–5.4.

Ändringen i tredje stycket innebär att hänvisningen till 2009 års PDAförordning ersätts med en hänvisning till den nya PDA-förordningen. Hänvisningen till förordningen är dynamisk och avser alltså förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

I övrigt görs en språklig ändring.

Hänvisningar till US1

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

61

I

(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/821

av den 20 maj 2021

om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring

av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden

(omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (

1

), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 428/2009 (

2

) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter. Eftersom ytterligare

ändringar ska göras, bör den förordningen av tydlighets-, ändamålsenlighets- och effektivitetsskäl omarbetas.

(2)

Syftet med denna förordning är att säkerställa att unionen och dess medlemsstater fullt ut beaktar alla relevanta

överväganden på området för produkter med dubbla användningsområden. Relevanta överväganden omfattar

internationella skyldigheter och åtaganden, skyldigheter enligt relevanta sanktioner, överväganden som rör nationell

utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet de som ingår i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/CFSP (

3

),

däribland mänskliga rättigheter, samt överväganden om avsedd slutanvändning och risken för avledning. Genom

denna förordning visar unionen sitt åtagande att upprätthålla robusta rättsliga krav när det gäller produkter med

dubbla användningsområden, samt att stärka utbytet av relevant information och öka transparensen. När det gäller

cyberövervakningsprodukter bör medlemsstaternas behöriga myndigheter särskilt beakta risken för att de används i

samband med internt förtryck eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

(3)

Denna förordning syftar också till att stärka den vägledning som ska ges till exportörer, särskilt små och medelstora

företag, när det gäller ansvarsfull praxis, dock utan att försämra den globala konkurrenskraften för exportörer av

produkter med dubbla användningsområden eller andra angränsande industrier eller akademiska områden som har

hemvist eller är etablerade i en medlemsstat.

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 mars 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 10 maj 2021.

(2) Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring,

förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

(3) Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av

export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/1

62

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

(4)

Enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004), som antogs den 28 april 2004, ska alla stater vidta

och genomdriva kraftfulla åtgärder i syfte att införa inhemska kontroller för att förhindra spridningen av kärnvapen

och kemiska och biologiska vapen samt bärare av dessa, inbegripet genom att införa lämpliga kontroller av material,

utrustning och teknik med koppling till dessa. Det krävs också kontroller enligt relevanta internationella avtal, såsom

konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras

förstöring (konventionen om kemiska vapen eller CWC) och konventionen om förbud mot utveckling, framställning

och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring (konventionen om

bakteriologiska vapen och toxinvapen eller BWC) och i linje med de åtaganden som överenskommits i multilaterala

exportkontrollregimer.

(5)

Ett effektivt gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden är därför

nödvändigt för att säkerställa att medlemsstaternas och unionens internationella åtaganden och ansvar, särskilt vad

gäller icke-spridning, regional fred, säkerhet och stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter och internationell

humanitär rätt, uppfylls.

(6)

I EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen av den 12 december 2003 betonas unionens åtagande för

strikta nationella och internationellt samordnade exportkontroller.

(7)

Det är av avgörande betydelse att exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd eller andra berörda

parter bidrar till det övergripande målet för handelskontrollerna. För att de ska kunna agera i enlighet med denna

förordning måste bedömningen av risker i samband med transaktioner som omfattas av denna förordning göras

genom transaktionsgranskningsåtgärder, även kallad due diligence-principen, som en del av interna

efterlevnadsprogram. I detta avseende måste särskilt exportörernas storlek och organisationsstruktur beaktas vid

utarbetandet och genomförandet av interna efterlevnadsprogram.

(8)

För att hantera risken för att vissa cyberövervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen och som exporteras

från unionens tullområde skulle kunna missbrukas av personer som medverkar till eller är ansvariga för att leda eller

begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt är det lämpligt att införa

kontroll av sådana produkter. Riskerna i samband med detta gäller särskilt fall där cyberövervakningsutrustning är

särskilt utformad för att möjliggöra intrång eller djup paketinspektion i informations- och telekommunika­

tionssystem för att utföra dold övervakning av fysiska personer genom övervakning, extraktion, insamling eller

analys av data, inbegripet biometriska uppgifter, från dessa system. Produkter som används för rent kommersiella

tillämpningar såsom fakturering, marknadsföring, kvalitetstjänster, användarnöjdhet eller nätsäkerhet anses i

allmänhet inte medföra sådana risker.

(9)

För att stärka den effektiva kontrollen av export av cyberövervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen

och är det viktigt att ytterligare harmonisera tillämpningen av övergripande kontroller (catch-all controls) på detta

område. I detta syfte har medlemsstaterna åtagit sig att stödja sådana kontroller genom att utbyta information

sinsemellan och med kommissionen, särskilt när det gäller den tekniska utvecklingen av cyberövervaknings­

produkter, och genom att vara vaksamma vid tillämpningen av sådana kontroller för att främja ett utbyte på

unionsnivå.

(10) För att unionen snabbt ska kunna reagera på allvarligt missbruk av befintlig teknologi eller på nya risker i samband

med ny teknologi bör det införas en mekanism som gör det möjligt för medlemsstaterna att samordna sina åtgärder

när en ny risk identifieras. En sådan samordning bör följas av initiativ för att införa likvärdiga kontroller på

multilateral nivå för att bredda reaktionen på den identifierade risken.

(11) Överföring av programvara och teknik med dubbla användningsområden med hjälp av elektroniska medier, telefax

eller telefon till destinationer utanför unionens tullområde bör också kontrolleras. För att begränsa den

administrativa bördan för exportörer och medlemsstaternas behöriga myndigheter bör generella eller globala

licenser eller harmoniserade tolkningar av bestämmelser föreskrivas för vissa överföringar, såsom överföringar till

datormoln.

(12) Med hänsyn till tullmyndigheternas viktiga roll i genomdrivandet av exportkontroller bör de termer som används i

denna förordning i möjligaste mån vara förenliga med definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (

4

)

(EU) nr 952/2013 (nedan kallad unionens tullkodex).

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

(EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/2

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

63

(13) Olika kategorier av personer kan vara inblandade i export av produkter med dubbla användningsområden,

inbegripet fysiska personer såsom tjänsteleverantörer, forskare, konsulter och personer som på elektronisk väg

överför produkter med dubbla användningsområden. Det är mycket viktigt att alla sådana personer är medvetna

om de risker som är förknippade med export och tillhandahållande av tekniskt bistånd avseende känsliga produkter.

Framför allt står akademiska institutioner och forskningsinstitutioner inför särskilda utmaningar vad gäller

exportkontroll, bland annat på grund av deras allmänna engagemang för fritt utbyte av idéer, det faktum att deras

forskningsarbete ofta inbegriper spjutspetsteknik, deras organisatoriska strukturer och det vetenskapliga utbytenas

internationella karaktär. Medlemsstaterna och kommissionen bör vid behov öka medvetenheten inom den

akademiska världen och forskarvärlden och ge dem skräddarsydd vägledning för att hantera dessa särskilda

utmaningar. I överensstämmelse med multilaterala exportkontrollregimer bör genomförandet av kontroller i

möjligaste mån leda till ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller vissa bestämmelser, särskilt när det gäller de

akademiskt relaterade märkningarna ”grundforskning” och ”allmänt tillgänglig” som befriar från kontroll.

(14) Definitionen av termen förmedlare bör revideras så att den omfattar juridiska personer och partnerskap som inte har

hemvist eller är etablerade i en medlemsstat och som tillhandahåller förmedlingstjänster från unionens tullområde.

(15) I Lissabonfördraget klargjordes att tillhandahållande av tekniskt bistånd som inbegriper en gränsöverskridande

rörlighet omfattas av unionens behörighet. Det är därför lämpligt att införa en definition av tekniskt bistånd och att

specificera vilka kontroller som ska tillämpas på dess tillhandahållande. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör

dessutom kontrollerna av tillhandahållandet av tekniskt bistånd harmoniseras.

(16) Liksom i förordning (EG) nr 428/2009 bör det vara möjligt för medlemsstaternas myndigheter att under vissa

omständigheter förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden, om de genom

underrättelser eller andra källor har rimliga skäl att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara,

avsedda för militär slutanvändning i ett land som omfattas av ett vapenembargo, eller för spridning av massförstö­

relsevapen eller bärare av sådana vapen.

(17) Licensvillkor och licenskrav bör vid behov harmoniseras för att undvika snedvridning av konkurrensen och för att

säkerställa en konsekvent och effektiv tillämpning av kontroller i hela unionens tullområde. I detta syfte är det också

nödvändigt att medlemsstaternas behöriga myndigheter är tydligt identifierade i alla kontrollsituationer. Ansvaret för

att besluta om individuella, globala eller nationella generella exporttillstånd, om tillstånd för tillhandahållande av

förmedlingstjänster och tekniskt bistånd, transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden

och om överföringstillstånd inom unionens tullområde av produkter med dubbla användningsområden som

förtecknas i bilaga IV, ligger hos de nationella myndigheterna.

(18) Riktlinjer för interna efterlevnadsprogram bör införas för att bidra till likvärdiga förutsättningar bland exportörerna

och förbättra tillämpningen av kontroller. Sådana riktlinjer bör ta hänsyn till skillnader i storlek, resurser,

verksamhetsområden och andra egenskaper hos och villkor för exportörer och deras dotterbolag, såsom

koncerninterna strukturer och standarder för efterlevnad, och därigenom undvika en strategi baserad på ”en modell

för alla” och hjälpa varje exportör att hitta egna lösningar för efterlevnad och konkurrenskraft. Exportörer som

använder globala exporttillstånd bör tillämpa ett internt efterlevnadsprogram, såvida inte den behöriga

myndigheten anser det onödigt på grund av andra omständigheter som den har beaktat vid behandlingen av

exportörens ansökan om ett globalt exporttillstånd.

(19) Ytterligare unionens generella exporttillstånd bör införas för att minska den administrativa bördan för företag,

särskilt små och medelstora företag, och myndigheter, samtidigt som en lämplig kontroll av de relevanta

produkterna och de relevanta destinationerna säkerställs. Vid behov kan medlemsstaterna ge exportörer vägledning

om tillämpningen av generella tillstånd. Medlemsstaterna kan också införa nationella generella exporttillstånd för

export med låg risk om de anser det nödvändigt. Ett tillstånd för stort projekt bör också införas för att anpassa

licensieringsvillkoren till branschens specifika behov.

(20) Kommissionen bör i nära samråd med medlemsstaterna och berörda parter utarbeta riktlinjer och/eller

rekommendationer för bästa praxis till stöd för den praktiska tillämpningen av kontroller. När kommissionen

utarbetar riktlinjerna och/eller rekommendationerna bör den ta vederbörlig hänsyn till de små och medelstora

företagens informationsbehov.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/3

64

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

(21) Gemensamma förteckningar över produkter med dubbla användningsområden, destinationer och riktlinjer är

väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll.

(22) Medlemsstater som upprättar nationella kontrollförteckningar i enlighet med denna förordning bör underrätta

kommissionen och övriga medlemsstater om sådana förteckningar. Medlemsstaterna bör också informera

kommissionen och övriga medlemsstater om alla beslut att avslå en ansökan om tillstånd för export för vilken

tillstånd krävs på grundval av en nationell kontrollförteckning.

(23) För att möjliggöra en snabb reaktion från unionen på ändrade förhållanden när det gäller bedömningen av hur

känsliga exporterna är inom ramen för unionens generella unionsexporttillstånd samt den tekniska och

kommersiella utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska

unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I, II

och IV till denna förordning. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla

användningsområden som omfattas av exportkontroll i bilaga I bör stämma överens med de skyldigheter och

åtaganden som medlemsstaterna eller unionen har accepterat som medlemmar i de relevanta internationella icke-

spridningsavtalen och som medlemmar i multilaterala exportkontrollregimer eller genom ratificering av relevanta

internationella fördrag. I de fall ändringen av bilaga I rör produkter med dubbla användningsområden som även

förtecknas i bilaga II eller IV, bör dessa bilagor ändras i enlighet med detta. Beslut om att uppdatera de gemensamma

förteckningarna över produkter och destinationer som anges i avsnitten A–H i bilaga II bör göras med beaktande av

bedömningskriterierna i denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i

det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (

5

). För att säkerställa lika stor delaktighet i

förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper

som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(24) Kommissionen bör offentliggöra uppdateringarna av bilaga I genom delegerade akter på unionens alla officiella

språk.

(25) Kommissionen bör offentliggöra och löpande uppdatera en sammanställning av de nationella kontrollförteckningar

som är i kraft i medlemsstaterna på unionens alla officiella språk.

(26) Nationella bestämmelser och beslut som rör export av produkter med dubbla användningsområden bör antas inom

ramen för den gemensamma handelspolitiken och i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2015/479 (

6

). Genom lämpligt informationsutbyte och lämpliga samråd om nationella bestämmelser och beslut bör

man säkerställa en effektiv och konsekvent tillämpning av kontroller i hela unionens tullområde.

(27) Ett gemensamt kontrollsystem är en förutsättning för att skapa fri rörlighet inom unionens tullområde för produkter

med dubbla användningsområden.

(28) I enlighet med och inom ramen för artikel 36 i EUF-fördraget och i enlighet med de internationella förpliktelser som

ingåtts förbehåller medlemsstaterna sig rätten att genomföra kontroll av överföringar av vissa produkter med dubbla

användningsområden inom unionens tullområde i syfte att skydda allmän ordning eller säkerhet. Förteckningen över

produkter som omfattas av kontroller av överföring inom unionen i bilaga IV bör regelbundet ses över med

beaktande av den fortsatta utvecklingen av de underliggande internationella förpliktelserna, samt den tekniska och

kommersiella utvecklingen när det gäller bedömningen av hur känsliga överföringarna är. Beslut om att uppdatera

den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll

i bilaga IV bör fattas med beaktande av artikel 36 i EUF-fördraget, nämligen medlemsstaternas intressen i fråga om

allmän ordning och allmän säkerhet.

(29) Den 22 september 1998 undertecknade medlemsstaterna och kommissionen tilläggsprotokoll till respektive

kontrollavtal mellan medlemsstaterna, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet,

vilka bland andra åtgärder ålägger medlemsstaterna att tillhandahålla uppgifter om överföring av angiven

utrustning och icke-nukleärt material. Kontrollerna av överföringar inom unionen bör göra det möjligt för unionen

och dess medlemsstater att fullgöra sina skyldigheter inom ramen för dessa avtal.

(5) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 av den 11 mars 2015 om gemensamma exportregler (EUT L 83, 27.3.2015,

s. 34).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/4

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

65

(30) För att uppnå en enhetlig och konsekvent tillämpning av kontrollerna i hela unionen är det lämpligt att öka

omfattningen av samråden och informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen, och att införa

verktyg för att stödja utvecklingen av ett gemensamt nätverk för exportkontroll i hela unionen, såsom elektroniska

licensieringsförfaranden, tekniska expertgrupper och inrättandet av en mekanism för samordning av

genomdrivandet. Det är särskilt viktigt att säkerställa att exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd

och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning, inbegripet näringslivet och det civila samhällets

organisationer, när det är lämpligt rådfrågas av samordningsgruppen för produkter med dubbla

användningsområden och de tekniska expertgrupperna.

(31) Även om tullmyndigheterna utbyter viss information med andra tullmyndigheter genom system för riskhantering i

enlighet med unionens tullbestämmelser är det också lämpligt att säkerställa ett nära samarbete mellan

licensierings- och tullmyndigheter.

(32) Det bör, i den mån det rör personuppgifter, klargöras att behandlingen och utbytet av information bör följa de

tillämpliga reglerna om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria

flödet för sådana uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 (

7

) och (EU)

2018/1725 (

8

).

(33) Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konfidentiella uppgifter

skyddas i enlighet med särskilt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 (

9

) och (EU, Euratom) 2015/444 (

10

)

samt avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassi­

ficerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse (

11

). Detta inbegriper särskilt skyldigheten att inte

placera uppgifterna på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller besluta att de inte längre ska vara säkerhets­

skyddsklassificerade utan föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen. Alla icke-säkerhetsskyddsklassi­

ficerade känsliga uppgifter eller uppgifter som lämnas konfidentiellt bör hanteras som sådana av myndigheterna.

(34) Verksamhet för att nå ut till den privata sektorn, i synnerhet till små och medelstora företag, och transparens är

väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll. Det är därför lämpligt att vid behov fortsätta med

utarbetandet av riktlinjer för att stödja tillämpningen av denna förordning och att offentliggöra en årlig

unionsrapport om genomförandet av kontroller.

(35) Den årliga unionsrapporten om genomförandet av kontroller bör innehålla relevant information om licensiering och

genomdrivande av kontroller enligt denna förordning, med vederbörlig hänsyn till behovet av att säkerställa skyddet

för vissa uppgifters konfidentiella karaktär, särskilt när offentliggörandet av licensieringsuppgifter skulle kunna

påverka nationella säkerhetsfrågor som tagits upp av medlemsstaterna eller äventyra affärshemligheter och göra det

möjligt för leverantörer utanför unionen att kringgå medlemsstaternas restriktiva licensbeslut.

(36) För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning bör varje medlemsstat vidta åtgärder för att ge de

behöriga myndigheterna nödvändiga befogenheter.

(37) I enlighet med EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen bör varje medlemsstat själv fastställa tillämpliga

effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Det

är också lämpligt att införa bestämmelser för att stödja ett effektivt genomförande av kontroller, bland annat genom

en mekanism för samordning av genomdrivandet.

(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på

behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt

om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9) Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 av den 13 mars 2015 om säkerhet inom kommissionen (EUT L 72, 17.3.2015, s. 41).

(10) Kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/444 av den 13 mars 2015 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassi­

ficerade EU-uppgifter (EUT L 72, 17.3.2015, s. 53).

(11) EUT C 202, 8.7.2011, s. 13.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/5

66

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

(38) I unionens tullkodex fastställs bland annat bestämmelser om export och återexport av varor. Ingenting i denna

förordning inskränker eventuella bemyndiganden som har beviljats i kraft av och i enlighet med unionens tullkodex

och dess tillämpningsföreskrifter.

(39) Exportkontroller bidrar till internationell säkerhet och inverkar på handeln med tredjeländer. Det är därför lämpligt

att utveckla dialog och samarbete med tredjeländer i syfte att stödja likvärdiga förutsättningar på global nivå och

stärka den internationella säkerheten. Särskilt bör medlemsstaterna och kommissionen öka sitt bidrag till de

multilaterala exportkontrollregimernas verksamhet. Medlemsstaterna och kommissionen bör också stödja dessa

regimer när det gäller utvecklingen av robusta exportkontroller som en global bas och modell för internationell

bästa praxis och ett viktigt verktyg för att säkerställa internationell fred och stabilitet. Bidrag bör lämnas när alla

medlemsstater har identifierat en ny risk när det gäller cyberövervakningsprodukter för att säkerställa likvärdiga

förutsättningar på multilateral nivå.

(40) Denna förordning ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens delegerade beslut av den

15 september 2015 som kompletterar Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU (

12

), som fastställer

särskilda regler för kontroll av export av produkter för den offentliga reglerade tjänsten inom Galileoprogrammet.

(41) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INNEHÅLL OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Genom denna förordning fastställs en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av

samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

Artikel 2

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. produkter med dubbla användningsområden: produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både

civila och militära ändamål, och inbegriper produkter som kan användas för utformning, utveckling, produktion eller

användning av kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen eller bärare av dessa, inbegripet alla varor som kan

användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra

kärnladdningar.

2. export:

a) ett exportförfarande i den mening som avses i artikel 269 i unionens tullkodex,

b) återexport i den mening som avses i artikel 270 i unionens tullkodex; återexport föreligger också om en summarisk

utförseldeklaration måste inges under en transitering genom unionens tullområde enligt led 11 i den här artikeln på

grund av att produkternas slutdestination har ändrats,

c) en passiv förädling i den mening som avses i artikel 259 i unionens tullkodex, eller

(12) Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU av den 25 oktober 2011 om närmare föreskrifter för tillträde till den

offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats genom Galileoprogrammet (EUT L

287, 4.11.2011, s. 1).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/6

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

67

d) överföring av programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, inklusive telefax, telefon, e-post eller

andra elektroniska medel till en destination utanför unionens tullområde; det inbegriper att programvaran och

tekniken görs tillgänglig i elektronisk form till fysiska eller juridiska personer eller till partnerskap utanför

unionens tullområde; det inbegriper även muntlig överföring av teknik när tekniken beskrivs via ett röstöverfö­

ringsmedium.

3. exportör:

a) varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som, vid den tidpunkt då exportdeklarationen eller

deklarationen om återexport eller en summarisk utförseldeklaration godkänns, innehar avtalet med mottagaren i

tredjelandet och har befogenhet att besluta om att föra ut produkterna ur unionens tullområde; om inget

exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den

person som har befogenhet att avgöra om produkterna ska föras ut från unionens tullområde, eller

b) varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som beslutar att överföra programvara eller teknik med

hjälp av elektroniska medier, inbegripet telefax, telefon, e-post eller på något annat elektroniskt sätt, till en

destination utanför unionens tullområde, eller att i elektronisk form göra sådan programvara och teknik tillgänglig

för fysiska eller juridiska personer eller partnerskap utanför unionens tullområde.

Om rätten att förfoga över produkten med dubbla användningsområden innehas av en person som är bosatt eller

etablerad utanför unionens tullområde enligt det avtal som ligger till grund för exporten ska exportören anses vara

den avtalsslutande part som är bosatt eller etablerad inom unionens tullområde,

c) om led a eller b inte är tillämpligt, varje fysisk person som transporterar de produkter med dubbla

användningsområden som ska exporteras när dessa produkter med dubbla användningsområden ingår i

personens personliga bagage i den mening som avses i artikel 1.19 a i kommissionens delegerade förordning (EU)

2015/2446 (

13

).

4. exportdeklaration: en handling genom vilken varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, i föreskriven form

och på föreskrivet sätt, begär att produkter med dubbla användningsområden som anges i led 1 ska omfattas av ett

exportförfarande.

5. deklaration om återexport: en handling i den mening som avses i artikel 5.13 i unionens tullkodex.

6. summarisk utförseldeklaration: en handling i den mening som avses i artikel 5.10 i unionens tullkodex.

7. förmedlingstjänster:

a) förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av produkter med dubbla

användningsområden från ett tredjeland till något annat tredjeland, eller

b) försäljning eller inköp av produkter med dubbla användningsområden som befinner sig i tredjeländer för

överföring till något annat tredjeland.

I denna förordning undantas ett rent tillhandahållande av stödtjänster från denna definition. Med stödtjänster avses

transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder.

8. förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som tillhandahåller förmedlingstjänster från

unionens tullområde till ett tredjelands territorium.

9. tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som har samband med reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning,

underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk

kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet genom elektroniska medel liksom per telefon eller andra muntliga

former av bistånd.

10. tillhandahållare av tekniskt bistånd:

a) varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som tillhandahåller tekniskt bistånd från unionens

tullområde till ett tredjelands territorium,

(13) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/7

68

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

b) varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat, som

tillhandahåller tekniskt bistånd inom ett tredjelands territorium, eller

c) varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat, som

tillhandahåller tekniskt bistånd till en person som är bosatt i ett tredjeland och som tillfälligt befinner sig i

unionens tullområde.

11. transitering: transport av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden som förs in i och passerar genom

unionens tullområde till en destination utanför unionens tullområde när dessa produkter

a) omfattas av förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i unionens tullkodex och endast passerar genom

unionens tullområde,

b) omlastas i, eller återexporteras direkt från, en frizon,

c) är i tillfällig förvaring och återexporteras direkt från en anläggning för tillfällig lagring, eller

d) fördes in i unionens tullområde på samma fartyg eller luftfartyg som kommer att föra dem ut från det området utan

lossning.

12. individuellt exporttillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör för en slutanvändare eller mottagare i ett

tredjeland och som omfattar en eller flera produkter med dubbla användningsområden.

13. globalt exporttillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkter med dubbla

användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna slutanvändare och/eller i ett eller flera

angivna tredjeländer.

14. tillstånd för stort projekt: ett individuellt exporttillstånd eller ett globalt exporttillstånd som beviljas en bestämd exportör

för en typ eller kategori av produkter med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera

angivna slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer för ett specifikt stort projekt.

15. unionens generella exporttillstånd: ett exporttillstånd för export till vissa destinationsländer som är tillgängligt för alla

exportörer som uppfyller de villkor och krav som förtecknas i avsnitten A–H i bilaga II.

16. nationellt generellt exporttillstånd: ett exporttillstånd som definieras genom nationell lagstiftning i enlighet med

artikel 12.6 och avsnitt C i bilaga III.

17. unionens tullområde: det tullområde i unionen som avses i artikel 4 i unionens tullkodex.

18. icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden: produkter som har status som icke-unionsvaror i den mening som

avses i artikel 5.24 i unionens tullkodex.

19. vapenembargo: ett vapenembargo som har införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som har antagits av

rådet eller genom ett beslut av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) eller ett vapenembargo

som har beslutats i en bindande resolution från Förenta nationernas säkerhetsråd.

20. cyberövervakningsprodukter: produkter med dubbla användningsområden som är särskilt konstruerade för att möjliggöra

dold övervakning av fysiska personer genom monitorering extraktion, inhämtning eller analys av data från

informations- och telekommunikationssystem.

21. internt efterlevnadsprogram: fortlöpande effektiva, ändamålsenliga och proportionella policyer och förfaranden som

antagits av exportörer för att underlätta efterlevnaden av bestämmelserna och målen i denna förordning och av

villkoren i de tillstånd som genomförs enligt denna förordning, inbegripet, bland annat, due diligence-åtgärder för

bedömning av risker relaterade till export av produkterna till slutanvändare och slutanvändningar.

22. i allt väsentligt identisk transaktion: en transaktion som avser produkter med i allt väsentligt identiska parametrar eller

tekniska egenskaper och som involverar samma slutanvändare eller mottagare som en annan transaktion.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/8

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

69

KAPITEL II

RÄCKVIDD

Artikel 3

1.

Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I.

2.

Enligt artikel 4, 5, 9 eller 10 kan tillstånd även krävas för export till alla eller vissa destinationer av vissa produkter

med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

Artikel 4

1.

Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om

exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara,

avsedda för följande:

a) Användning i samband med utveckling, produktion, hantering, bruk, underhåll, lagring, detektion, identifiering eller

spridning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen eller andra kärnladdningar, eller utveckling, produktion,

underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära sådana vapen.

b) Militär slutanvändning om det land som köper produkterna eller destinationslandet är föremål för ett vapenembargo. I

detta led avses med militär slutanvändning

i) införlivande med militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning,

ii) användning av tillverknings-, provnings- eller analysutrustning och komponenter till sådan utrustning, för att

utveckla, tillverka eller underhålla militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning, eller

iii) användning av icke-färdigtillverkade produkter i en anläggning för att tillverka militära produkter som ingår i

medlemsstaternas militära förteckning.

c) Användning som delar av eller komponenter till militära produkter som förtecknas i den nationella militära

förteckningen och som har exporterats från en medlemsstats territorium utan tillstånd eller i strid med ett tillstånd

enligt den medlemsstatens nationella lagstiftning.

2.

Om en exportör känner till att de produkter med dubbla användningsområden som denne avser att exportera som

inte förtecknas i bilaga I helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1 i denna artikel, ska

exportören underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida tillstånd ska

krävas för exporten i fråga.

3.

En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för export av produkter med dubbla

användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om exportören har anledning att misstänka att produkterna helt eller

delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i punkt 1 i denna artikel.

4.

En medlemsstat som beslutar om ett tillståndskrav enligt punkt 1, 2 eller 3 ska omedelbart underrätta sina

tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter och förse övriga medlemsstater och kommissionen med

relevant information om tillståndskravet i fråga, särskilt när det gäller de berörda produkterna och slutanvändarna, såvida

medlemsstaten inte anser att det är olämpligt att göra detta mot bakgrund av transaktionens art eller den berörda

informationens känslighet.

5.

Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn till information som mottas i enlighet med punkt 4 och ska informera

sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter om detta.

6.

För att medlemsstaterna ska kunna pröva alla giltiga avslag ska artikel 16.1, 16.2 och 16.5–16.7 tillämpas på fall som

rör produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/9

70

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

7.

Allt informationsutbyte som krävs enligt denna artikel ska ske i enlighet med de rättsliga kraven om skydd av

personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell

säkerhet. Allt sådant informationsutbyte ska ske via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system som avses i

artikel 23.6.

8.

Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas rätt att vidta nationella åtgärder enligt artikel 10 i förordning (EU)

2015/479.

Artikel 5

1.

Tillstånd ska krävas för export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har

informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för

användning i samband med internt förtryck och/eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och

internationell humanitär rätt.

2.

Om en exportör känner till, enligt sina due diligence-resultat, att de cyberövervakningsprodukter som denna avser att

exportera, som inte förtecknas i bilaga I, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1 i

denna artikel, ska exportören underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida

tillstånd ska krävas för exporten i fråga. Kommissionen och rådet ska tillgängliggöra riktlinjer för exportörer som avses i

artikel 26.1.

3.

En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för export av cyberövervaknings­

produkter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är,

eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i punkt 1 i denna artikel.

4.

En medlemsstat som beslutar om ett tillståndskrav enligt punkt 1, 2 eller 3 ska omedelbart underrätta sina

tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter och ska förse övriga medlemsstater och kommissionen med

relevant information om tillståndskravet i fråga, särskilt avseende de berörda produkterna och enheterna, såvida

medlemsstaten inte anser att det är olämpligt att göra detta mot bakgrund av transaktionens art eller den berörda

informationens känslighet.

5.

Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn till information som mottagits enligt punkt 4 och se över den mot

bakgrund av kriterierna i punkt 1 inom 30 arbetsdagar. De ska informera sina tullmyndigheter och andra relevanta

nationella myndigheter. I undantagsfall får varje medlemsstat begära en förlängning av den 30-dagarsperioden. En sådan

förlängning får dock inte överskrida 30 arbetsdagar.

6.

Om alla medlemsstater till varandra och kommissionen anmäler att ett tillståndskrav bör införas för i allt väsentligt

identiska transaktioner, ska kommissionen i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra information om

de cyberövervakningsprodukter och, när det är lämpligt, destinationer som omfattas av tillståndskrav som anmälts av

medlemsstaterna för detta ändamål.

7.

Medlemsstaterna ska minst en gång om året se över den information som offentliggörs i enlighet med punkt 6, på

grundval av relevant information och analyser från kommissionen. Om alla medlemsstater till varandra och kommissionen

anmäler att offentliggörandet av ett tillståndskrav bör ändras eller förnyas, ska kommissionen omgående och i enlighet med

detta ändra eller förnya den information som offentliggjorts enligt punkt 6 i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

8.

För att medlemsstaterna ska kunna pröva alla giltiga avslag ska artikel 16.1, 16.2 och 16.5–16.7 tillämpas på fall som

rör cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I.

9.

Allt informationsutbyte som krävs enligt denna artikel ska ske i enlighet med de rättsliga kraven om skydd av

personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell

säkerhet. Allt sådant informationsutbyte ska ske via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system som avses i

artikel 23.6.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/10

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

71

10.

Medlemsstaterna ska överväga att stödja införandet av produkter som offentliggjorts enligt punkt 6 i denna artikel i

de relevanta internationella icke-spridningssystemen eller överenskommelserna om exportkontroll i syfte att utvidga

kontrollerna. Kommissionen ska tillhandahålla analyser av relevanta uppgifter som samlats in enligt artiklarna 23.2

och 26.2.

11.

Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas rätt att vidta nationella åtgärder enligt artikel 10 i förordning

(EU) 2015/479.

Artikel 6

1.

Tillstånd ska krävas för tillhandahållande av förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden

som förtecknas i bilaga I om förmedlaren har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt

eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.

Om en förmedlare avser att tillhandahålla förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som

förtecknas i bilaga I och känner till att dessa produkter helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses

i artikel 4.1, ska förmedlaren underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida

sådana förmedlingstjänster ska omfattas av tillstånd.

3.

En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas

upp i förteckningen.

4.

En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för tillhandahållande av förmedlings­

tjänster för produkter med dubbla användningsområden, om förmedlaren har anledning att misstänka att produkterna är,

eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.1.

5.

Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på sådana nationella åtgärder som avses i punkterna 3 och 4 i den här artikeln.

Artikel 7

1.

Transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I får när som helst

förbjudas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna befinner sig om produkterna helt eller delvis

är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.

Innan beslut fattas om huruvida en transitering ska förbjudas får den behöriga myndigheten i enskilda fall införa

tillståndskrav för den specifika transiteringen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I, om

produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1. Om

transiteringen sker genom flera medlemsstaters territorium ska den behöriga myndigheten i varje berörd medlemsstat

kunna förbjuda sådan transitering genom dess territorium.

Den behöriga myndigheten får besluta om tillståndskrav för den fysiska eller juridiska person eller det partnerskap som har

ett avtal med mottagaren i tredjelandet och som har befogenhet att besluta om avsändande av produkterna som passerar

genom unionens tullområde.

Om den fysiska eller juridiska personen eller partnerskapet inte är bosatt eller etablerat i unionens tullområde får den

behöriga myndigheten besluta om tillståndskrav för

a) deklaranten i den mening som avses i artikel 5.15 i unionens tullkodex,

b) fraktföraren i den mening som avses i artikel 5.40 i unionens tullkodex, eller

c) den fysiska person som transporterar produkterna med dubbla användningsområden under transitering, om dessa

produkter med dubbla användningsområden ingår i den personens personliga bagage.

3.

En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas

upp i förteckningen.

4.

Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på de nationella åtgärder som avses i punkt 3 i den här artikeln.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/11

72

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

Artikel 8

1.

Tillstånd ska krävas för tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som

förtecknas i bilaga I om tillhandahållaren av tekniskt bistånd har informerats av den behöriga myndigheten om att

produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.

Om en tillhandahållare av tekniskt bistånd avser att tillhandahålla tekniskt bistånd för produkter med dubbla

användningsområden som förtecknas i bilaga I och känner till att dessa produkter helt eller delvis är avsedda för någon av

de användningar som avses i artikel 4.1, ska tillhandahållaren av tekniskt bistånd underrätta den behöriga myndigheten.

Den behöriga myndigheten ska besluta huruvida sådant tekniskt bistånd ska omfattas av tillstånd.

3.

Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas om det tekniska biståndet

a) tillhandahålls inom eller till territoriet i ett land som förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II, eller till en person som är

bosatt i ett land som förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II,

b) sker i form av överföring av information som är allmänt tillgänglig eller som utgör grundforskning i den mening som

avses i den allmänna anmärkningen rörande teknik eller anmärkningen rörande kärnteknik i bilaga I,

c) tillhandahålls av myndigheter eller organ i en medlemsstat inom ramen för deras officiella uppgifter,

d) tillhandahålls för en medlemsstats väpnade styrkor på grundval av de uppgifter som tilldelats dem,

e) avser ett ändamål som anges i undantagen för produkter i Missilteknologikontrollregimen (MTCR-teknikprodukter) i

bilaga IV, eller

f) utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av produkter för vilka ett

exporttillstånd har beviljats.

4.

En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas

upp i förteckningen.

5.

En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd

om en tillhandahållare av tekniskt bistånd som avser att tillhandahålla tekniskt bistånd för produkter med dubbla

användningsområden har anledning att misstänka att dessa produkter är, eller kan vara, avsedda för någon av de

användningar som avses i artikel 4.1.

6.

Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på sådana nationella åtgärder som avses i punkterna 4 och 5 i den här artikeln.

Artikel 9

1.

En medlemsstat får med hänsyn till den allmänna säkerheten, inbegripet förebyggande av terroristhandlingar, eller till

överväganden rörande mänskliga rättigheter, förbjuda eller kräva tillstånd för export av produkter med dubbla

användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

2.

Medlemsstaterna ska till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla varje åtgärd som vidtagits enligt punkt 1

utan dröjsmål och ange de exakta skälen till åtgärden. Om åtgärden består i att upprätta en nationell kontrollförteckning

ska medlemsstaterna också informera kommissionen och övriga medlemsstater om beskrivningen av de kontrollerade

produkterna.

3.

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla varje ändring av åtgärder

som vidtagits enligt punkt 1, inbegripet varje ändring av deras nationella kontrollförteckningar.

4.

Kommissionen ska offentliggöra de åtgärder som anmälts till den enligt punkterna 2 och 3 i C-serien av Europeiska

unionens officiella tidning. Kommissionen ska separat, utan dröjsmål och på unionens alla officiella språk, offentliggöra en

sammanställning av de nationella kontrollförteckningar som är i kraft i medlemsstaterna. Kommissionen ska, efter

anmälan från en medlemsstat om eventuella ändringar av sin nationella kontrollförteckning, utan dröjsmål och på

unionens alla officiella språk offentliggöra en uppdatering av den sammanställning av nationella kontrollförteckningar

som är i kraft i medlemsstaterna.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/12

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

73

Artikel 10

1.

Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om en

annan medlemsstat inför tillståndskrav för export av dessa produkter på grundval av en nationell kontrollförteckning över

produkter som antagits av den medlemsstaten enligt artikel 9 och offentliggjorts av kommissionen enligt artikel 9.4, och

om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara,

avsedda för användning som ger anledning till oro avseende den allmänna säkerheten, inbegripet förebyggande av terrorist­

handlingar, eller överväganden rörande mänskliga rättigheter.

2.

En medlemsstat som avslår ett tillstånd som krävs enligt punkt 1 ska också underrätta kommissionen och övriga

medlemsstater om ett sådant beslut.

3.

En medlemsstat som enlig punkt 1 i denna artikel beslutar om tillståndskrav för export av en produkt med dubbla

användningsområden som inte förtecknas i bilaga I, ska informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella

myndigheter om tillståndskravet utan dröjsmål och, när det är lämpligt, förse övriga medlemsstater och kommissionen

med relevant information, särskilt om de berörda produkterna och slutanvändarna. De övriga medlemsstaterna ska på

vederbörligt sätt beakta denna information och informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella

myndigheter om detta.

Artikel 11

1.

Tillstånd ska krävas för överföring inom unionen av de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i

bilaga IV. Produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i del 2 i bilaga IV får inte omfattas av ett generellt

tillstånd.

2.

En medlemsstat får föreskriva ett tillståndskrav för överföring av andra produkter med dubbla användningsområden

från sitt territorium till en annan medlemsstat i fall då vid tidpunkten för överföringen

a) operatören eller den behöriga myndigheten vet att de berörda produkternas slutdestination är belägen utanför unionens

tullområde,

b) det i den medlemsstat från vilken produkterna ska överföras krävs tillstånd i enlighet med artikel 3, 4, 5, 9 eller 10 för

exporten av dessa produkter till den slutdestinationen och sådan export direkt från medlemsstatens territorium inte har

tillåtits genom ett generellt tillstånd eller ett globalt tillstånd, och

c) produkterna inte ska genomgå någon behandling eller bearbetning enligt definitionen i artikel 60.2 i unionens tullkodex

i den medlemsstat till vilken de ska överföras.

3.

Ansökan om det överföringstillstånd som avses i punkterna 1 och 2 ska göras i den medlemsstat från vilken

produkterna med dubbla användningsområden ska överföras.

4.

I fall då den därpå följande exporten av produkter med dubbla användningsområden redan har godkänts av den

medlemsstat från vilken produkterna ska överföras genom de samrådsförfaranden som avses i artikel 14, ska tillstånd för

överföring omedelbart utfärdas till aktören, om inte omständigheterna har förändrats väsentligt.

5.

En medlemsstat som antar lagstiftning som föreskriver ett tillståndskrav som avses i punkt 2 ska utan dröjsmål

informera kommissionen och övriga medlemsstater om de åtgärder den har vidtagit. Kommissionen ska offentliggöra

dessa uppgifter i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

6.

Tillämpningen av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 får inte innebära kontroller vid de inre gränserna inom

unionens tullområde, utan endast kontroller som utförs som en del av de normala kontrollförfaranden som tillämpas på

ett icke-diskriminerande sätt inom hela unionens tullområde.

7.

Tillämpningen av åtgärder som vidtagits enligt punkterna 1 och 2 får inte leda till att överföring från en medlemsstat

till en annan underkastas mer restriktiva villkor än export av samma produkter till tredjeländer.

8.

En medlemsstat får, för varje överföring inom unionen från den medlemsstaten av produkter som förtecknas i bilaga

I, kategori 5, del 2 men som inte finns förtecknade i bilaga IV, genom nationell lagstiftning kräva att ytterligare uppgifter

om dessa produkter ska tillhandahållas den behöriga myndigheten i den medlemsstaten.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/13

74

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

9.

I de relevanta kommersiella dokument som avser överföring inom unionen av produkter med dubbla

användningsområden som förtecknas i bilaga I ska det tydligt anges att produkterna omfattas av kontroll vid export från

unionens tullområde. Sådana dokument ska särskilt omfatta alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller

leveransavier.

KAPITEL III

EXPORTTILLSTÅND OCH TILLSTÅND FÖR FÖRMEDLINGSTJÄNSTER OCH TEKNISKT BISTÅND

Artikel 12

1.

Följande typer av exporttillstånd får utfärdas, eller inrättas, enligt denna förordning:

a) Individuella exporttillstånd.

b) Globala exporttillstånd.

c) Nationella generella exporttillstånd.

d) Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter till vissa destinationer på särskilda villkor och krav för

användning enligt avsnitten A–H i bilaga II.

Tillstånd som utfärdas eller inrättas enligt denna förordning ska vara giltiga i hela unionens tullområde.

2.

Individuella och globala exporttillstånd enligt denna förordning ska beviljas av den behöriga myndigheten i den

medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.3 ska individuella exporttillstånd, om exportören inte är bosatt eller

etablerad i unionens tullområde, beviljas enligt denna förordning av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där

produkterna med dubbla användningsområden befinner sig.

Alla individuella och globala exporttillstånd ska, när så är möjligt, utfärdas via elektroniska medel på formulär som minst

innehåller samtliga uppgifter och i den ordning som anges i förlagorna i avsnitt A i bilaga III.

3.

Individuella exporttillstånd och globala exporttillstånd ska vara giltiga i upp till två år, om inte den behöriga

myndigheten beslutar något annat.

Tillstånd för stort projekt ska vara giltiga under en period som ska fastställas av den behöriga myndigheten, dock inte längre

än fyra år, utom under vederbörligen motiverade omständigheter baserade på projektets varaktighet.

4.

Exportörerna ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för deras ansökningar om

individuellt och globalt exporttillstånd, så att fullständig information ges, särskilt om slutanvändaren, destinationslandet

och den exporterade produktens slutanvändning.

De individuella exporttillstånden ska omfattas av krav på slutanvändningsintyg. Den behöriga myndigheten får undanta

vissa ansökningar från skyldigheten att tillhandahålla ett slutanvändningsintyg. De globala exporttillstånden får om så är

lämpligt omfattas av krav på slutanvändningsintyg.

Exportörer som använder globala exporttillstånd ska genomföra ett internt efterlevnadsprogram, såvida inte den behöriga

myndigheten anser det onödigt på grund av annan information som den har beaktat vid behandlingen av exportörens

ansökan om ett globalt exporttillstånd.

Rapporteringskrav och krav på interna efterlevnadsprogram avseende användningen av globala exporttillstånd ska

fastställas av medlemsstaterna.

På exportörernas begäran ska globala exporttillstånd som innehåller kvantitativa begränsningar delas upp.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/14

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

75

5.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om individuella eller globala tillstånd inom

en tidsfrist som ska fastställas enligt nationell rätt eller praxis.

6.

Nationella generella exporttillstånd ska

a) inte omfatta produkter som förtecknas i avsnitt I i bilaga II.

b) definieras i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis; de får användas av alla exportörer som är etablerade eller

bosatta i den medlemsstat som utfärdar dessa tillstånd, om de uppfyller de krav som fastställs i denna förordning och i

den kompletterande nationella lagstiftningen; de ska utfärdas i enlighet med vad som anges i avsnitt C i bilaga III.

c) inte användas om exportören har informerats av den behöriga myndigheten att produkterna i fråga helt eller delvis är,

eller kan vara, avsedda för sådan användning som anges artikel 4.1, eller om exportören känner till att produkterna är

avsedda för ovannämnda användning.

Nationella generella exporttillstånd får även tillämpas på produkter och destinationer som förtecknas i avsnitten A–H i

bilaga II.

Medlemsstaterna ska till kommissionen omedelbart anmäla alla nationella generella exporttillstånd som utfärdas eller

ändras. Kommissionen ska offentliggöra sådana meddelanden i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

7.

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad får förbjuda exportören att

använda unionens generella exporttillstånd om det föreligger skäligen grundad misstanke i fråga om exportörens förmåga

att följa villkoren för tillståndet eller en bestämmelse i lagstiftningen om exportkontroll.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta information om exportörer som är förbjudna att använda unionens

generella exporttillstånd, såvida inte den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad

fastställer att exportören inte kommer att försöka exportera produkter med dubbla användningsområden genom en annan

medlemsstat. Informationsutbytet ska ske med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 23.6.

Artikel 13

1.

Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd enligt denna förordning ska beviljas av den

behöriga myndigheten i den medlemsstat där förmedlaren eller tillhandahållaren av tekniskt bistånd är bosatt eller

etablerad. Om förmedlaren eller tillhandahållaren av tekniskt bistånd inte är bosatt eller etablerad inom unionens

tullområde ska tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd enligt denna förordning beviljas

av den behöriga myndigheten i den medlemsstat varifrån förmedlingstjänsterna eller det tekniska biståndet kommer att

tillhandahållas.

2.

Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster ska beviljas för en bestämd kvantitet specifika produkter och det

ska tydligt anges var produkterna finns i ursprungstredjelandet, vem slutanvändaren är och exakt var slutanvändaren

befinner sig.

I tillstånd för tekniskt bistånd ska det tydligt anges vem slutanvändaren är och exakt var slutanvändaren befinner sig.

Tillstånden ska vara giltiga i hela unionens tullområde.

3.

Förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information

som krävs för ansökan om tillstånd enligt denna förordning, särskilt uppgifter om var produkterna med dubbla

användningsområden befinner sig, en tydlig beskrivning av produkterna och de kvantiteter det rör sig om, tredje parter

som är inblandade i transaktionen, destinationslandet, slutanvändaren i det landet och exakt var denna befinner sig.

4.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av

förmedlingstjänster och tekniskt bistånd inom en tidsfrist som ska fastställas enligt nationell lagstiftning eller praxis.

5.

Alla tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd ska, när så är möjligt, utfärdas via

elektroniska medel på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter i, och i den ordning som anges i, förlagorna i

avsnitt B i bilaga III.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/15

76

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

Artikel 14

1.

Om produkter med dubbla användningsområden, för vilka en ansökan om individuellt tillstånd har lämnats in för

export till en destination som inte förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II eller till alla destinationer när det är fråga om de

produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV, befinner sig i eller kommer att befinna sig i en

eller flera andra medlemsstater än den där ansökan har lämnats in, ska detta anges i ansökan. Den behöriga myndigheten i

den medlemsstat där ansökan om tillstånd har lämnats in ska omedelbart samråda med de behöriga myndigheterna i de

berörda medlemsstaterna och förse dem med relevant information. Detta samråd får ske med hjälp av det elektroniska

system som avses i artikel 23.6. De medlemsstater som konsulteras ska inom tio arbetsdagar framföra eventuella

invändningar mot beviljandet av ett sådant tillstånd, vilka ska vara bindande för den medlemsstat där ansökan har lämnats

in.

Om inga invändningar har tagits emot inom tio arbetsdagar ska de konsulterade medlemsstaterna anses inte ha några

invändningar.

I undantagsfall får varje konsulterad medlemsstat begära en förlängning av den tiodagarsperioden. En sådan förlängning får

emellertid inte överskrida 30 arbetsdagar.

2.

Om en export kan strida mot en medlemsstats grundläggande säkerhetsintressen, får den staten rikta en begäran till

en annan medlemsstat att inte bevilja ett exporttillstånd eller, om tillstånd redan har beviljats, att ogiltigförklara, tillfälligt

upphäva, ändra eller återkalla detta. Den medlemsstat som tar emot en sådan begäran ska omedelbart inleda samråd av

icke-bindande natur med den begärande medlemsstaten, vilket ska avslutas inom tio arbetsdagar. Om den medlemsstat

som tar emot begäran beslutar att bevilja tillståndet, ska den medlemsstaten underrätta kommissionen och övriga

medlemsstater om detta med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 23.6.

Artikel 15

1.

Vid beslut om beviljande av tillstånd eller om förbud mot transitering enligt denna förordning ska medlemsstaterna

beakta alla relevanta aspekter, inbegripet följande:

a) Unionens och medlemsstaternas internationella skyldigheter och åtaganden, särskilt de skyldigheter och åtaganden de

har accepterat i egenskap av medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskom­

melserna om exportkontroll eller genom ratificeringen av relevanta internationella fördrag.

b) Deras skyldigheter enligt de sanktioner som införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av

rådet eller genom ett beslut av OSSE eller genom en bindande resolution från FN:s säkerhetsråd.

c) Nationella utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter, inbegripet de som täcks av gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp.

d) Den avsedda slutanvändningen och risken för avledning.

2.

Utöver de kriterier som anges i punkt 1 ska medlemsstaterna, när de bedömer en ansökan om ett globalt

exporttillstånd, beakta exportörens genomförande av ett internt efterlevnadsprogram.

Artikel 16

1.

Den behöriga myndigheten får i enlighet med denna förordning vägra att bevilja exporttillstånd och får

ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett exporttillstånd som den en gång har beviljat. Om den behöriga

myndigheten avslår, ogiltigförklarar, tillfälligt upphäver, avsevärt begränsar eller återkallar ett exporttillstånd eller om den

har beslutat att avsedd export inte ska tillåtas, ska den anmäla detta till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter

och kommissionen och delge dem relevant information. Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat tillfälligt har

upphävt ett exporttillstånd ska den slutliga bedömningen överlämnas till de behöriga myndigheterna i de övriga

medlemsstaterna och kommissionen när perioden för det tillfälliga upphävandet löper ut.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/16

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

77

2.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska se över avslag på tillstånd som anmälts enligt punkt 1 inom tre år

från det att de har anmälts och återkalla, ändra eller förlänga dem. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska så

snart som möjligt anmäla resultatet av översynen till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater och till

kommissionen. Avslag som inte återkallas ska fortsätta att gälla och ska ses över vart tredje år. Vid den tredje översynen

ska den berörda medlemsstaten vara skyldig att förklara skälen för att avslaget ska kvarstå.

3.

Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter och

kommissionen anmäla beslut om att förbjuda en transitering av produkter med dubbla användningsområden, vilket fattats

i enlighet med artikel 7. Dessa anmälningar ska innehålla all relevant information, inbegripet produktens klassificering, dess

tekniska parametrar, destinationsland och slutanvändare.

4.

Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska också tillämpas på tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och

tekniskt bistånd enligt artikel 13.

5.

Innan den behöriga myndigheten i en medlemsstat beslutar om den ska bevilja tillstånd eller förbjuda en transitering

enligt denna förordning, ska den granska alla giltiga avslag eller beslut om att förbjuda transitering av produkter med

dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I och som fattats enligt denna förordning för att fastställa om

tillstånd eller transitering för en i allt väsentligt identisk transaktion har avslagits av de behöriga myndigheterna i en annan

medlemsstat. Den ska sedan samråda med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som utfärdade dessa avslag eller

beslut om att förbjuda transitering enligt punkterna 1, 3 och 4 i denna artikel.

De behöriga myndigheterna i de rådfrågade medlemsstaterna ska inom tio arbetsdagar meddela huruvida de anser att

transaktionen i fråga är en i allt väsentligt identisk transaktion. Om inget svar har tagits emot inom tio arbetsdagar ska det

anses att de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som rådfrågats inte betraktar transaktionen i fråga som en i allt

väsentligt identisk transaktion.

Om mer information krävs för att korrekt utvärdera transaktionen i fråga ska de behöriga myndigheterna i de berörda

medlemsstaterna komma överens om en förlängning av den tiodagarsperioden. En sådan förlängning får emellertid inte

överskrida 30 arbetsdagar.

Om den behöriga myndigheten efter dessa samråd beslutar att bevilja ett tillstånd eller tillåta en transitering, ska den

meddela de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen och lämna all relevant information

för att förklara beslutet.

6.

Alla anmälningar som krävs enligt denna artikel ska göras via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system

som avses i artikel 23.6.

7.

All information som utbyts enligt denna artikel ska överensstämma med artikel 23.5 om informationens

konfidentiella karaktär.

KAPITEL IV

ÄNDRING AV FÖRTECKNINGARNA ÖVER PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH AV

DESTINATIONER

Artikel 17

1.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra förteckningarna över

produkter med dubbla användningsområden i bilagorna I och IV enligt följande:

a) Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i bilaga I ska ändras i enlighet med de relevanta

skyldigheter och åtaganden samt ändringar av dessa som medlemsstaterna och, när det är lämpligt, unionen har

godtagit som medlemmar i de internationella icke-spridnings- och exportkontrollregimerna eller genom ratificering av

relevanta internationella fördrag.

b) Om ändringen av bilaga I gäller produkter med dubbla användningsområden som också förtecknas i bilaga II eller IV ska

dessa bilagor ändras i enlighet därmed.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/17

78

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra bilaga II genom att ta

bort produkter och genom att lägga till eller ta bort destinationer från tillämpningsområdet för unionens generella

exporttillstånd i samråd med den samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats i

enlighet med artikel 24 och med beaktande av skyldigheter och åtaganden enligt de relevanta icke-spridnings- och

exportkontrollregimerna, såsom ändringar av kontrollförteckningarna, liksom relevant geopolitisk utveckling. När

tvingande skäl till skyndsamhet kräver borttagande av särskilda destinationer från tillämpningsområdet för ett av unionens

generella exporttillstånd, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 19 tillämpas på delegerade akter som antas enligt denna

punkt.

Artikel 18

1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.

Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ges till kommissionen för en period på fem år från och

med den 9 september 2021. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före

utgången av perioden i fråga.

3.

Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett

beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan

dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det

påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.

Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.

En delegerad akt som antas enligt artikel 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort

invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet

och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om

att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 19

1.

Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen

invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla

en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.

Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i

artikel 18.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har

delgett den sitt beslut om att invända.

Artikel 20

Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i bilaga IV, som är en underavdelning av bilaga I, ska

uppdateras med beaktande av artikel 36 i EUF-fördraget, nämligen medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning

och allmän säkerhet.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/18

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

79

KAPITEL V

TULLFÖRFARANDEN

Artikel 21

1.

Vid fullgörandet av formaliteterna för export av produkter med dubbla användningsområden vid det tullkontor som

ansvarar för handläggningen av exportdeklarationen ska exportören framlägga bevis för att nödvändigt exporttillstånd har

erhållits.

2.

Exportören får anmodas att tillhandahålla en översättning av eventuella dokument som framläggs som bevis, till ett

officiellt språk i den medlemsstat där exportdeklarationen uppvisas.

3.

En medlemsstat får även, utan att det påverkar befogenheter som den tilldelats i kraft av och i enlighet med unionens

tullkodex, för en period som inte överstiger de perioder som avses i punkt 4, avbryta förfarandet för export från dess

territorium eller, vid behov, på annat sätt förhindra att produkter med dubbla användningsområden som omfattas eller

inte omfattas av ett giltigt exporttillstånd lämnar unionen via dess territorium, om den har

a) anledning att misstänka att

i) relevant information inte beaktades när tillståndet beviljades, eller

ii) omständigheterna har ändrats väsentligt sedan tillståndet beviljades, eller

b) relevant information om eventuell tillämpning av åtgärder enligt artikel 4.1.

4.

I de fall som avses i punkt 3 i denna artikel ska den medlemsstat som avses i den punkten utan dröjsmål samråda med

den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljade exporttillståndet eller som får vidta åtgärder enligt artikel 4.1

för att den behöriga myndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt artikel 4.1 eller 16.1. Om den behöriga myndigheten

beslutar att låta tillståndet fortsätta att gälla eller att inte vidta åtgärder enligt artikel 4.1 ska den svara inom tio arbetsdagar,

som på dess begäran kan förlängas till 30 arbetsdagar i undantagsfall. I sådant fall eller om svar inte erhålls inom tio eller

30 arbetsdagar ska produkterna med dubbla användningsområden omedelbart frigöras. Den behöriga myndigheten i den

medlemsstat som beviljade tillståndet ska meddela de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och

kommissionen.

5.

Kommissionen får i samarbete med medlemsstaterna utarbeta en vägledning för att stödja samarbetet mellan

licensierings- och tullmyndigheter.

Artikel 22

1.

Medlemsstaterna får besluta att tullformaliteterna för export av produkter med dubbla användningsområden endast

får fullgöras vid tullkontor som bemyndigats för detta ändamål.

2.

De medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som anges i punkt 1 ska informera kommissionen om de tullkontor

som bemyndigats. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

KAPITEL VI

ADMINISTRATIVT SAMARBETE, GENOMFÖRANDE OCH GENOMDRIVANDE

Artikel 23

1.

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål informera kommissionen om de lagar och andra författningar som antas för

genomförandet av denna förordning, inbegripet

a) en förteckning över de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som har befogenhet att

— bevilja exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden,

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/19

80

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

— bevilja tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd i enlighet med denna förordning,

— förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden i enlighet med denna förordning,

b) de åtgärder som avses i artikel 25.1.

Kommissionen ska vidarebefordra uppgifterna till de övriga medlemsstaterna och ska offentliggöra dessa uppgifter i

C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

2.

I samarbete med kommissionen ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätta ett direkt samarbete

och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna i syfte att öka effektiviteten av unionens ordning för

exportkontroll och för att säkerställa ett konsekvent och effektivt genomförande och genomdrivande av kontroll i hela

unionens tullområde. Informationsutbytet kan omfatta följande:

a) Relevanta licensieringsuppgifter som tillhandahålls för varje utfärdat tillstånd (t.ex. licensernas värde och typ och

därmed sammanhängande destinationer, antal användare av generella tillstånd).

b) Ytterligare information om genomdrivandet av kontroller, inbegripet information om tillämpningen av de kriterier som

anges i artikel 15.1, antalet aktörer med ett internt efterlevnadsprogram och, i förekommande fall, uppgifter om export

av produkter med dubbla användningsområden i andra medlemsstater.

c) Information om den analys som ligger till grund för tillägg eller planerade tillägg till nationella kontrollförteckningar

enligt artikel 9.

d) Information om genomdrivande av kontroller, inbegripet riskbaserade revisioner, uppgifter om exportörer som

fråntagits rätten att använda nationella eller unionens generella exporttillstånd och, i förekommande fall, antal

överträdelser, beslagtaganden och tillämpning av andra sanktioner.

e) Uppgifter om känsliga slutanvändare, om aktörer som deltar i misstänkt upphandlingsverksamhet och, om sådana

uppgifter är tillgängliga, om transportvägar.

3.

Utbytet av licensieringsuppgifter ska äga rum minst en gång per år i enlighet med riktlinjer som ska utarbetas av den

samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats i enlighet med artikel 24 och med

vederbörlig hänsyn till rättsliga krav om skydd av personuppgifter, kommersiellt känslig information eller skyddade

uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet.

4.

Medlemsstaterna och kommissionen ska regelbundet granska genomförandet av artikel 15 på grundval av

information som lämnats i enlighet med denna förordning och analyser av sådana uppgifter. Alla deltagare i dessa utbyten

ska respektera diskussionernas konfidentialitet.

5.

Rådets förordning (EG) nr 515/97 (

14

), särskilt bestämmelserna om uppgifters konfidentiella karaktär, ska gälla i

tillämpliga delar.

6.

Ett säkert och krypterat system ska utarbetas av kommissionen i samråd med den samordningsgrupp för produkter

med dubbla användningsområden som inrättats enligt artikel 24 för att stödja direkt samarbete och informationsutbyte

mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och, när det är lämpligt, kommissionen. Systemet ska, när så är

möjligt, av kommissionen anslutas till de elektroniska licenssystemen hos medlemsstaternas behöriga myndigheter i den

utsträckning som är nödvändig för att underlätta detta direkta samarbete och informationsutbyte. Europaparlamentet ska

informeras om systemets budget, utveckling och funktion.

7.

Behandlingen av personuppgifter ska ske i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EU) 2016/679 och (EU)

2018/1725.

Artikel 24

1.

En samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden, med en företrädare för kommissionen som

ordförande ska inrättas. Varje medlemsstat ska utse en företrädare till samordningsgruppen. Gruppen ska granska alla

frågor som avser tillämpningen av denna förordning, vilka kan tas upp antingen av ordföranden eller av en medlemsstats

företrädare.

(14) Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter

och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT

L 82, 22.3.1997, s. 1).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/20

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

81

2.

Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när den anser det nödvändigt, samråda

med de exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som berörs av den här

förordningen.

3.

Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när det är lämpligt, inrätta tekniska

expertgrupper bestående av sakkunniga från medlemsstaterna för att granska särskilda frågor som rör genomförandet av

kontroller, inbegripet frågor om uppdatering av unionens kontrollförteckningar i bilaga I. De tekniska expertgrupperna

ska vid behov konsultera exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som

berörs av denna förordning.

4.

Kommissionen ska stödja ett unionsprogram för kapacitetsuppbyggnad avseende licensiering och genomdrivande,

bland annat genom att i samråd med samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden utarbeta

gemensamma utbildningsprogram för tjänstemän från medlemsstaterna.

Artikel 25

1.

Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa ett korrekt genomdrivande av denna förordning. Den

ska särskilt fastställa sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser som antas

för dess tillämpning Dessa Sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.

Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska inrätta en mekanism för samordning av

genomdrivandet för att stödja informationsutbyte och direkt samarbete mellan behöriga myndigheter och verkställande

organ i medlemsstaterna (nedan kallad samordningsmekanismen). Inom ramen för samordningsmekanismen ska

medlemsstaterna och kommissionen utbyta relevant information, om sådan finns tillgänglig, inbegripet om tillämpningen,

arten och effekten av de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1, om efterlevnad av bästa praxis och om otillåten export av

produkter med dubbla användningsområden och/eller överträdelser av denna förordning och/eller relevant nationell

lagstiftning.

Inom ramen för samordningsmekanismen ska medlemsstaterna och kommissionen också utbyta information om bästa

praxis hos nationella verkställande myndigheter avseende riskbaserade revisioner, upptäckt och lagföring av otillåten

export av produkter med dubbla användningsområden och/eller eventuella andra överträdelser av denna förordning

och/eller relevant nationell lagstiftning.

Informationsutbytet inom ramen för samordningsmekanismen ska vara konfidentiellt.

KAPITEL VII

TRANSPARENS, UTÅTRIKTADVERKSAMHET, ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING

Artikel 26

1.

Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla riktlinjer och/eller rekommendationer om bästa praxis för de

frågor som avses i denna förordning för att säkerställa att unionsordningen för exportkontroll är effektiv och genomförs på

ett konsekvent sätt. Ansvaret för att tillhandahålla riktlinjer och/eller rekommendationer för bästa praxis till exportörer,

förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd ska ligga hos de medlemsstater där de är bosatta eller etablerade. I dessa

riktlinjer och/eller rekommendationer för bästa praxis ska särskild hänsyn tas till små och medelstora företags

informationsbehov.

2.

Kommissionen ska i samråd med samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden lägga fram

en årlig rapport inför Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning och om de verksamheter,

undersökningar och samråd som företagits av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden. Den

årliga rapporten ska vara offentlig.

Den årliga rapporten ska innehålla information om tillstånd (särskilt antal och värde per typ av produkter och

destinationsorter på unionsnivå och medlemsstatsnivå) avslag och förbud enligt denna förordning. Den årliga rapporten

ska också innehålla information om förvaltningen (särskilt om personal, efterlevnad och utåtriktad verksamhet, särskilda

licensierings- eller klassificeringsverktyg) och genomdrivande av kontroller (särskilt antalet överträdelser och sanktioner).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/21

82

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

När det gäller cyberövervakningsprodukter ska den årliga rapporten innehålla särskild information om tillstånd, särskilt om

antalet mottagna ansökningar per produkt, den utfärdande medlemsstaten och de destinationer som berörs av dessa

ansökningar och om de beslut som fattats om dessa ansökningar.

Informationen i den årliga rapporten ska presenteras i enlighet med principerna i punkt 3.

Kommissionen och rådet ska tillhandahålla riktlinjer om metoden för insamling och behandling av uppgifter för

utarbetandet av den årliga rapporten, inbegripet fastställandet av typerna av produkter och tillgången till uppgifter om

verkställighet.

3.

Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all information som behövs för utarbetandet av rapporten, med

vederbörlig hänsyn till rättsliga krav om skydd av personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade

uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet. Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 223/2009 (

15

) om europeisk statistik är tillämplig på information som utbyts eller offentliggörs enligt denna artikel.

4.

Mellan den 10 september 2026 och den 10 september 2028 ska kommissionen göra en utvärdering av denna

förordning och rapportera de viktigaste resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala

kommittén. Efter den 10 september 2024 ska kommissionen genomföra en utvärdering av artikel 5 och lägga fram en

rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

KAPITEL VIII

KONTROLLÅTGÄRDER

Artikel 27

1.

Exportörer av produkter med dubbla användningsområden ska föra detaljerade register eller förteckningar över sin

export i enlighet med gällande nationell rätt eller praxis i berörd medlemsstat. Sådana register eller förteckningar ska

särskilt innefatta kommersiella dokument såsom fakturor, godsspecifikationer och transportdokument och andra

leveransdokument som är tillräckligt detaljerade för att man ska kunna utläsa

a) en beskrivning av produkterna med dubbla användningsområden,

b) kvantiteten produkter med dubbla användningsområden,

c) exportörens respektive mottagarens namn och adress,

d) slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

2.

I enlighet med gällande nationell rätt eller praxis i berörd medlemsstat ska förmedlare och tillhandahållare av tekniskt

bistånd föra register eller förteckningar över förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd, så att de på begäran kan styrka

beskrivningen av de produkter med dubbla användningsområden som varit föremål för förmedlingstjänster eller tekniskt

bistånd, under vilken period produkterna varit föremål för sådana tjänster, destinationen för sådana produkter och tjänster

och vilka länder som är berörda av de tjänsterna.

3.

De register eller förteckningar och dokument som avses i punkterna 1 och 2 ska bevaras i minst fem år från utgången

av det kalenderår under vilket exporten ägde rum eller förmedlingstjänsterna eller det tekniska biståndet tillhandahölls. De

ska på begäran framläggas för den behöriga myndigheten.

(15) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till

Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG,

Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/22

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

83

4.

Dokument och underlag rörande överföringar inom unionen av de produkter med dubbla användningsområden som

förtecknas i bilaga I ska arkiveras i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen utfördes och ska på begäran

uppvisas för den behöriga myndigheten i den medlemsstat från vilken dessa produkter överfördes.

Artikel 28

För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning ska varje medlemsstat vidta alla de åtgärder som krävs för att

dess behöriga myndigheter ska kunna

a) inhämta information om varje order eller transaktion som inbegriper produkter med dubbla användningsområden,

b) fastställa huruvida exportkontrollåtgärderna tillämpas korrekt, vilket särskilt får inbegripa rätt till tillträde till lokaler

som tillhör personer som berörs av en exporttransaktion eller förmedlare som tillhandahåller förmedlingstjänster

under de omständigheter som anges i artikel 6, eller tillhandahållare av tekniskt bistånd under de omständigheter som

anges i artikel 8.

KAPITEL IX

SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

Artikel 29

1.

Kommissionen och medlemsstaterna ska, när det är lämpligt, föra dialoger med tredjeländer i syfte att främja en

global konvergens hos kontrollerna.

Dialogerna får stödja regelbundet och ömsesidigt samarbete med tredjeländer, inbegripet utbyte av information och bästa

praxis samt kapacitetsuppbyggnad och utåtriktad verksamhet i tredjeländer. Dialogerna får också uppmuntra tredjeländer

att förbinda sig till robusta exportkontroller som utvecklats genom multilaterala exportkontrollregimer som en modell för

internationell bästa praxis.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i överenskommelser om ömsesidigt administrativt bistånd

eller protokoll avseende tullfrågor, vilka ingåtts mellan unionen och tredjeländer, får rådet bemyndiga kommissionen att

förhandla om avtal med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av exportkontroller avseende sådana produkter med

dubbla användningsområden som omfattas av denna förordning.

Sådana förhandlingar ska föras i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 207.3 i EUF-fördraget och i fördraget

om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, beroende på vad som är tillämpligt.

KAPITEL X

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar kommissionens delegerade beslut av den 15 september 2015 som

kompletterar beslut nr 1104/2011/EU.

Artikel 31

Förordning (EG) nr 428/2009 upphör att gälla.

De ansökningar om tillstånd som lämnas in före den 9 september 2021 ska dock fortsätta att omfattas av de relevanta

bestämmelserna i förordning (EG) nr 428/2009.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet

med jämförelsetabellen i bilaga VI.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/23

84

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

Artikel 32

Denna förordning träder i kraft den nittionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2021.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

D. M. SASSOLI

På rådets vägnar

Ordförande

A. P. ZACARIAS

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/24

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

85

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN SOM AVSES I ARTIKEL 3 I

DENNA FÖRORDNING

Genom förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i denna bilaga genomförs internationella

överenskommelser om kontroll av produkter med dubbla användningsområden, bl.a. Australiengruppen (

1

), Missilteknolo­

gikontrollregimen(MTCR) (

2

), Nuclear Suppliers' Group (NSG) (

3

), dvs. gruppen av länder som levererar kärnmaterial,

Wassenaar-arrangemanget (

4

) och konventionen om kemiska vapen (

5

).

INNEHÅLL

Del I –

Allmänna anmärkningar, akronymer, förkortningar och definitioner

Del II – Kategori 0

Kärnmaterial, anläggningar och utrustning

Del III – Kategori 1 Särskilda material och därtill hörande utrustning

Del IV – Kategori 2 Materialbearbetning

Del V – Kategori 3 Elektronik

Del VI – Kategori 4 Datorer

Del VII – Kategori 5 Telekommunikation och ”informationssäkerhet”

Del VIII – Kategori 6 Sensorer och lasrar

Del IX – Kategori 7 Navigation och avionik

Del X – Kategori 8 Marint

Del XI – Kategori 9 Rymd och framdrivning

DEL I – Allmänna anmärkningar, akronymer samt förkortningar och definitioner

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR TILL BILAGA I

1.

För kontroll av varor som är konstruerade eller modifierade för militär användning, se relevant förteckning

(relevanta förteckningar) för kontroll av militära varor som upprätthålls av de enskilda EU-medlemsstaterna.

Hänvisningarna i denna bilaga med anmärkningen ”SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR

MED MILITÄR ANVÄNDNING” är till samma förteckning.

2.

Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda

kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll,

när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är

möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

ANM.

Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska

hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse

för att bedöma huruvida en eller flera av de kontrollerade beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel

av de varor som anskaffas.

3.

Varor som specificeras i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

4.

I vissa fall förtecknas kemikalier med namn och CAS-nummer. Förteckningen gäller kemikalier med samma

strukturformel (inklusive hydrater) oberoende av namn eller CAS-nummer. CAS-nummer visas som ett bidrag

till identifieringen av en viss kemikalie eller blandning, oberoende av nomenklatur. CAS-nummer kan inte

användas som enda identifikation, eftersom vissa former av den förtecknade kemikalien har olika CAS-

nummer, medan blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie också kan ha olika CAS-nummer.

(1) https://www.australiagroup.net/

(2) http://mtcr.info/

(3) http://www.nuclearsuppliersgroup.org/

(4) http://www.wassenaar.org/

(5) https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/25

86

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

ANMÄRKNING RÖRANDE KÄRNTEKNIK (Nuclear Technology Note – NTN)

(Denna anmärkning ska läsas jämförd med kategori 0, avsnitt E)

”Teknik” som har direkt samband med varor som finns upptagna under kategori 0 ska kontrolleras enligt bestämmelserna

för kategori 0.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av kontroll, omfattas av

kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Godkännande av export av varor medger även export till samma slutanvändare av det minimum av ”teknik” som erfordras

för installation, drift, underhåll och reparation av varan.

Kontroll av överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information eller ”vetenskaplig grundforskning”.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE TEKNIK (General Technology Note – GTN)

(Denna anmärkning ska läsas jämförd med kategorierna 1–9, avsnitt E)

Export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som kontrolleras i

kategorierna 1–9, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i kategorierna 1–9.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av kontroll, omfattas av

kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Kontrollen gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller

reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats.

Anmärkning:

Denna anmärkning medger inte export av ”teknik” som specificeras i avsnitten 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a

och 8E002.b.

Kontroll av överföringar av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av

information som behövs för patentansökningar.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE KÄRNTEKNISK PROGRAMVARA (Nuclear Software Note – NSN)

(Denna anmärkning har företräde framför bestämmelserna i kategori 0, avsnitt D)

Avsnitt D i kategori 0 omfattar inte ”programvara” som är en ”objektkod” som utgör ett nödvändigt minimum för

installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varor för vilka exporttillstånd har beviljats.

Godkännande av export av varor medger även export till samma slutanvändare av det minimum av ”objektkod” som

erfordras för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varan.

Anmärkning:

Anmärkningen rörande kärnteknisk programvara fritar inte från kontrollen av ”programvara” som specificeras i

kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE PROGRAMVARA (General Software Note – GSN)

(Denna anmärkning har företräde framför bestämmelserna i kategorierna 1–9, avsnitt D)

Den ”programvara” som beskrivs i kategorierna 1–9 omfattas inte av kontroll om den

a) är allmänt tillgänglig för gemene man genom att

1. den säljs från lager vid ett försäljningsställe i detaljistledet utan restriktioner

a) över disk,

b) via postorderförsäljning,

c) på elektronisk väg, eller

d) via telefonförsäljning, och

2. den kan installeras av användaren utan väsentlig medverkan av försäljaren,

Anmärkning:

Punkt a i Allmän anmärkning rörande programvara tar inte bort kontrollen av ”programvara” som

specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/26

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

87

b) är ”allmänt tillgänglig”, eller

c) är en ”objektkod” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor

för vilka exporttillstånd har beviljats.

Anmärkning:

Punkt c i Allmän anmärkning rörande programvara tar inte bort kontrollen av ”programvara” som

specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE ”INFORMATIONSSÄKERHET” (GISN)

”Informationssäkerhets”-produkter eller -funktioner ska värderas mot kategori 5 del 2 även om de är komponenter,

”programvara” eller funktioner i andra system eller i annan utrustning.

REDAKTIONELL PRAXIS I EUROPEISKA UNIONENS OFFICIELLA TIDNING

I enlighet med bestämmelserna i Publikationshandboken ska, i texter på svenska som offentliggörs i Europeiska unionens

officiella tidning,

— kommatecken användas som decimaltecken,

— större tal skrivas i grupper om tre, med mellanrum.

Texten i den här bilagan följer denna praxis.

AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA

Akronymer och förkortningar som används som definierade termer återfinns under rubriken ’Definition av termer som

används i denna bilaga’.

AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

ADC

Analogue-to-Digital Converter

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association

AHRS

Attitude and Heading Reference Systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

Atomic Layer Epitaxy

ALU

Arithmetic Logic Unit (aritmetisk logikenhet)

ANSI

American National Standards Institute

APP

Adjusted Peak Performance (justerad topprestanda)

APU

Auxiliary Power Unit (hjälpkraftsaggregat)

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

Air Traffic Control (flygkontrolltjänst)

BJT

Bipolar Junction Transistors (BJ-transistorer)

BPP

Beam Parameter Product (strålparameterprodukt)

BSC

Base Station Controller (basstationskontroller)

CAD

Computer-Aided-Design (datorstödd konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

Charge Coupled Device (laddningskopplad enhet)

CDU

Control and Display Unit (kontroll- och indikatorenhet)

CEP

Circular Error Probable (troligt cirkulärt fel)

CMM

Coordinate Measuring Machine (koordinatmätmaskin)

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (komplementär metalloxidhalvledare)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/27

88

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

CNTD

Controlled Nucleation Thermal Deposition (styrd nukleär termisk deponering)

CPLD

Complex Programmable Logic Device (komplex programmerbar logisk

komponent)

CPU

Central Processing Unit (centralprocessor)

CVD

Chemical Vapour Deposition (kemisk förångningsdeposition)

CW

Chemical Warfare (kemisk krigföring)

CW (för laser)

Continuous Wave (kontinuerlig drift)

DAC

Digital-to-Analogue Converter (digital-till-analog-omvandlare)

DANL

Displayed Average Noise Level (visad genomsnittlig brusnivå)

DBRN

Data-Base Referenced Navigation (databaserad referensnavigering)

DDS

Direct Digital Synthesizer

DMA

Dynamic Mechanical Analysis

DME

Distance Measuring Equipment (avståndsmätningsradar)

DMOSFET

Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

DS

Directionally Solidified (riktningsstelnad)

EB

Exploding Bridge (exploderande brygga)

EB-PVD

Electron Beam Physical Vapour Deposition (fysisk förångningsdeposition med

elektronstråle)

EBW

Exploding Bridge Wire (exploderande tråd)

ECM

Electro-Chemical Machining (elektrokemisk bearbetning)

EDM

Electrical Discharge Machines (elektriska urladdningsmaskiner)

EFI

Exploding Foil Initiators (exploderande folie)

EIRP

Effective Isotropic Radiated Power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt)

EMP

Electromagnetic Pulse (elektromagnetisk puls)

ENOB

Effective Number of Bits (effektivt antal bitar)

ERF

Electrorheological Finishing (elektroreologisk slutbearbetning)

ERP

Effective Radiated Power (ekvivalent utstrålad effekt)

ESD

Electrostatic Discharge (elektrostatisk urladdning)

ETO

Emitter Turn-Off Thyristor (ETO-tyristor)

ETT

Electrical Triggering Thyristor (T-tyristor)

EU

Europeiska unionen

EUV

Extreme Ultraviolet (extremt ultraviolett)

FADEC

Full Authority Digital Engine Control

FFT

Fast Fourier Transform (Snabb Fourier-transform)

FPGA

Field Programmable Gate Array (fältprogrammerbar grindmatris)

FPIC

Field Programmable Interconnect (fältprogrammerbar koppling)

FPLA

Field Programmable Logic Array (fältprogrammerbar logisk matris)

FPO

Floating Point Operation (flyttalsoperation)

FWHM

Full-Width Half-Maximum (halvvärdesbredd)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/28

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

89

GLONASS

Global Navigation Satellite System (globalt satellitnavigeringssystem)

GNSS

Global Navigation Satellite System (globalt satellitnavigeringssystem)

GPS

Global Positioning System

GSM

Global System for Mobile Communications

GTO

Gate Turn-off Thyristor (GTO-tyristor)

HBT

Hetero-Bipolar Transistors (hetero-bipolära transistorer)

HDMI

High-Definition Multimedia Interface

HEMT

High Electron Mobility Transistor (transistor med hög elektronmobilitet)

Icao

International Civil Aviation Organization (Internationella civila

luftfartsorganisationen)

IEC

International Electro-technical Commission (Internationella elektrotekniska

kommissionen)

IED

Improvised Explosive Device (improviserad sprängladdning)

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

Instantaneous-Field-Of-View

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor (IGB-transistor)

IGCT

Integrated Gate Commutated Thyristor (IGC-tyristor)

IHO

International Hydrographic Organization (Internationella hydrografiska

organisationen)

ILS

Instrument Landing System (instrumentlandningssystem)

IMU

Inertial Measurement Unit (mätenhet för tröghetsnavigering)

INS

Inertial Navigation System (tröghetsnavigeringssystem)

IP

Internet Protocol

IRS

Inertial Reference System (referenssystem för tröghetsnavigering)

IRU

Inertial Reference Unit (referensenhet för tröghetsnavigering)

ISA

International Standard Atmosphere (internationell standardatmosfär)

ISAR

Inverse Synthetic Aperture Radar

ISO

International Organization for Standardization (Internationella

standardiseringsorganisationen)

ITU

International Telecommunication Union (Internationella teleunionen)

JT

Joule-Thomson

LIDAR

Light Detection and Ranging

LIDT

Laser Induced Damage Threshold (gräns för skador åstadkomna av laser)

LOA

Length Overall (total längd)

LRU

Line Replaceable Unit

LTT

Light Triggering Thyristor (LT-tyristor)

MLS

Microwave Landing Systems (mikrovågslandningssystem)

MMIC

Monolithic Microwave Integrated Circuit (monolitisk integrerad mikrovågskrets)

MOCVD

Metal Organic Chemical Vapour Deposition (metall-organisk kemisk

förångningsdeposition)

MOSFET

Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFE-transistor)

MPM

Microwave Power Module (effektmodul för mikrovåg)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/29

90

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

MRF

Magnetorheological Finishing (magnetreologisk slutbearbetning)

MRF

Minimum Resolvable Feature size (minsta upplösning för systemdimension)

MRI

Magnetic Resonance Imaging (magnetisk resonanstomografi)

MTBF

Mean-Time-Between-Failures (medeltid mellan fel)

MTTF

Mean-Time-To-Failure (medeltid till fel)

NA

Numerical Aperture (numerisk apertur)

NDT

Non-Destructive Test (icke-förstörande prov)

NEQ

Net Explosive Quantity (nettosprängämnesmängd)

NIJ

National Institute of Justice (nationella rättsinstitutet)

OAM

Operations, Administration or Maintenance (drift, administration eller underhåll)

OSI

Open Systems Interconnection

PAI

Polyamide-imides (polyamidimider)

PAR

Precision Approach Radar (precisionsinflygningsradar)

PCL

Passive Coherent Location

PDK

Process Design Kit (processdesignsats)

PIN

Personal Identification Number (personligt identifikationsnummer)

PMR

Private Mobile Radio (privatmobilradio)

PVD

Physical Vapour Deposition (kemisk förångningsdeposition)

ppm

parts per million (delar per miljon)

QAM

Quadrature-Amplitude-Modulation (kvadraturamplitudmodulering)

QE

Quantum Efficiency (kvantverkningsgrad)

RAP

Reactive Atom Plasmas

RF

Radio Frequency (radiofrekvens)

rms

root mean square (effektivvärde)

RNC

Radio Network Controller (radionätkontroller)

RNSS

Regional Navigation Satellite System (regionalt satellitnavigeringssystem)

ROIC

Read-out Integrated Circuit (utläsningskrets)

S-FIL

Step and Flash Imprint Lithography

SAR

Synthetic Aperture Radar

SAS

Synthetic Aperture Sonar

SC

Single Crystal (enkristall)

SCR

Silicon Controlled Rectifier (kiselstyrd likriktare)

SFDR

Spurious Free Dynamic Range (spuriosfritt dynamiskt område)

SHPL

Super High Powered Laser

SLAR

Sidelooking Airborne Radar (sidospanande flygburen radar)

SOI

Silicon-on-Insulator (kisel på insulator)

SQUID

Superconducting Quantum Interference Device

SRA

Shop Replaceable Assembly

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/30

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

91

SRAM

Static Random Access Memory

SSB

Single Sideband (enkelt sidband)

SSR

Secondary Surveillance Radar (sekundär övervakningsradar)

SSS

Side Scan Sonar (sidoskannande sonar)

TIR

Total Indicated Reading (totalt indikatorutslag)

TVR

Transmitting Voltage Response (överföringsfunktion spänning till tryck)

u

Atomic Mass Unit (universell atommassenhet)

UPR

Unidirectional Positioning Repeatability (repetitionsnoggrannheten avseende en

maskinrörelse i en riktning till en position)

UV

Ultraviolet (ultraviolett)

UTS

Ultimate Tensile Strength (brottgräns)

VJFET

Vertical Junction Field Effect Transistor (VJFE-transistor)

VOR

Very High Frequency Omni-directional Range

WHO

Världshälsoorganisationen

WLAN

Wireless Local Area Network

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/31

92

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

DEFINITION AV TERMER SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/32

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

93

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/33

94

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/34

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

95

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/35

96

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/36

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

97

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/37

98

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/38

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

99

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/39

100

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/40

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

101

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/41

102

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/42

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

103

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/43

104

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/44

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

105

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/45

106

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/46

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

107

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/47

108

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/48

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

109

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/49

110

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/50

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

111

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/51

112

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/52

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

113

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/53

114

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/54

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

115

DEL II – Kategori 0

KATEGORI 0 – KÄRNMATERIAL, ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING

0A

System, utrustning och komponenter

0A001

”Kärnreaktorer” och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för sådana

enligt följande:

a) ”Kärnreaktorer”.

b) Metallkärl eller större fabrikstillverkade delar till sådana, inklusive reaktortankens lock för ett

reaktortryckkärl, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta härden hos en

”kärnreaktor”.

c) Hanteringsutrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra in eller avlägsna bränsle i

en ”kärnreaktor”.

d) Styrstavar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att reglera klyvningsprocessen i en

”kärnreaktor”, tillhörande stöd- och upphängningsanordningar samt drivdon och styrrör för stavarna.

e) Tryckrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta både bränsleelement och

primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

f) Zirkoniummetall och -legeringar, i form av rör eller hopsättningar av rör, som är särskilt konstruerade eller

iordningställda för att användas som bränsleinkapsling i en ”kärnreaktor” och i kvantiteter på över 10 kg.

ANM.

För tryckrör av zirkonium se 0A001.e och för rörtanksrör se avsnitt 0A001.h.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/55

116

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

0A001

forts.

g) Kylmedelpumpar eller cirkulatorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att pumpa runt

primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

h) ’Kärnreaktors interna delar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en

”kärnreaktor”, inklusive bottenplatta för härden, bränslekanaler (bränsleboxar), rörtanksrör, termiska

skärmar, bafflar, härdgaller samt diffusorplåtar.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.h avses med ’kärnreaktors interna delar’ varje större konstruktion inuti ett reaktorkärl som fyller en

eller flera funktioner, som att bära upp härden, upprätthålla härdens geometri, rikta primärkylmedlets flöde, utgöra

strålskärmar för reaktorkärlet och leda härdinstrumentering på plats.

i) Värmeväxlare enligt följande:

1. Ånggeneratorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen

eller den intermediära kylkretsen i en ”kärnreaktor”.

2. Andra värmeväxlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i

primärkylkretsen i en ”kärnreaktor”.

Anmärkning:

Avsnitt 0A001.i omfattar inte värmeväxlare för reaktorns stödsystem, t.ex. nödkylningssystemet

eller kylsystemet för sönderfallvärme.

j) Neutrondetektorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att bestämma neutronflödes­

nivåerna inuti härden i en ”kärnreaktor”.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/56

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

117

0A001

forts.

k) ’Externa termiska skärmar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en

”kärnreaktor” för att minska värmeförluster och för att skydda inneslutningskärlen.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.k avses med ’externa termiska skärmar’ större strukturer som placeras över reaktorkärlen och som

minskar värmeförlusten från reaktorn och minskar temperaturen i inneslutningskärlet.

0B

Test-, inspektions- och produktionsutrustning

0B001

Anläggning för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material” och

utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

a) Anläggning som är särskilt konstruerad för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” och

”särskilt klyvbart material” enligt följande:

1. Anläggning för separation med gascentrifug.

2. Anläggning för separation med gasdiffusion.

3. Anläggning för separation med aerodynamisk process.

4. Anläggning för separation med kemisk utbytesprocess.

5. Anläggning för separation med jonbytesprocess.

6. Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på atomär ånga.

7. Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på gasmolekyler.

8. Anläggning för separation med plasmaprocess.

9. Anläggning för separation med elektromagnetisk process.

b) Gascentrifuger, hopsatta delar och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för

separation med gascentrifuger enligt följande:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0B001.b betyder ’material med hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’ något av följande:

1. Maråldrat stål som kan ges en brottgräns på 1,95 GPa eller mer.

2. Aluminiumlegeringar som kan ges en brottgräns på 0,46 GPa eller mer. eller

3. ”Fibrer eller fiberliknande material” med en ”specifik modul” större än 3,18 × 106 m och en ”specifik brottgräns”

större än 7,62 × 104 m.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/57

118

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

0B001.b.

forts.

1. Gascentrifuger.

2. Kompletta rotorenheter.

3. Rotorrör med en väggtjocklek av 12 mm eller mindre med en diameter mellan 75 mm och 650 mm

tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

4. Ringar eller bälgar med en väggtjocklek som är 3 mm eller mindre och en diameter mellan 75 mm

och 650 mm konstruerade för att lokalt förstärka rotorröret eller för att förena ett antal sådana rör och

är tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

5. Mellanväggar (bafflar) med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att monteras inne i

centrifugens rotorrör, tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

6. Topp- eller bottenplattor med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att passa till ändarna av

rotorröret och tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

7. Magnetiskt upphängda lager enligt följande:

a) Lagersystem bestående av en ringformig magnet som är upphängd i ett lagerhus tillverkat eller

skyddat av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” och som innehåller ett

dämpande medium där magneten är kopplad till en polkärna eller en annan magnet som är

monterad på rotorns topplatta.

b) Aktiva magnetiska lagersystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas

tillsammans med gascentrifuger.

8. Särskilt iordningställda lager som består av en lagertapp/lagerskålenhet monterad på en dämpare.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/58

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

119

0B001.b.

forts.

9. Molekylpumpar bestående av cylindrar med invändigt maskinbearbetade eller utpressade spiralformade

spår och maskinbearbetade innerytor.

10. Ringformade statorer för elektriska motorer till flerfasiga växelströmshysteres- (eller reluktans-)

motorer för synkron drift i vakuum i frekvensområdet 600 Hz och uppåt och i effektområdet 40 VA

(Voltampere) och uppåt.

11. Centrifugbehållare som ska innesluta gascentrifugens rotor och som består av en styv cylinder med

väggtjockleken upp till 30 mm och med precisionsbearbetade ändar som är parallella med varandra

och vinkelräta mot cylinderns längdaxel med en tolerans om 0,05° eller mindre.

12. Uttagsrör bestående av rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för avtappning av UF6-gas

från rotorröret enligt pitotrörsprincipen och som kan anslutas till det centrala systemet för gasuttag.

13. Frekvensomvandlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att mata motorstatorn vid

anrikning med gascentrifuger och som har alla följande egenskaper samt därför särskilt konstruerade

komponenter:

a) Flerfasig utgång inom frekvensområdet 600 Hz och uppåt.

b) Hög stabilitet (frekvenskontroll bättre än 2 %).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/59

120

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

0B001.b.

forts.

14. Avstängnings- och kontrollventiler enligt följande:

a) Avstängningsventiler som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att styra matarflöde,

slutprodukt eller restfraktion från UF6-gasflöden vid en enskild gascentrifug.

b) Bälgtätade ventiler, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är

resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, med en inre diameter på 10–160 mm, som är särskilt

konstruerade eller iordningställda för att användas i huvud- eller hjälpsystem i anläggning för

anrikning med gascentrifug.

c) Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med

gasdiffusion enligt följande:

1. Membran för gasdiffusion, tillverkade av porösa metalliska, polymera eller keramiska ”material som är

resistenta mot korrosion orsakad av UF6” med en porstorlek mellan 10 och 100 nm, en tjocklek på 5

mm eller mindre och, om i form av rör, med en diameter som är 25 mm eller mindre.

2. Behållare för gasdiffusorer tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion

orsakad av UF6”.

3. Kompressorer eller blåsmaskiner med en sugkapacitet på minst 1 m3/min för UF6, med ett utloppstryck

upp till 500 kPa och ett tryckförhållande på 10:1 eller mindre, tillverkade eller skyddade av ”material

som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

4. Axeltätningar för kompressorer eller blåsmaskiner som specificeras i avsnitt 0B001.c.3 och som är

konstruerade så att inläckningen av buffertgas är mindre än 1 000 cm3/min.

5. Värmeväxlare tillverkade av eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av

UF6”, som är konstruerade för ett läckagetryckförhållande på mindre än 10 Pa per timme när

tryckskillnaden uppgår till 100 kPa.

6. Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade

av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/60

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

121

0B001

forts.

d) Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med

aerodynamisk process enligt följande:

1. Separationsmunstycken, dysor, som består av slitsformade böjda kanaler vars krökningsradie är mindre

än 1 mm, och som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6, och som i munstycket har en knivsegg

som delar gasflödet genom munstycket i två strömmar.

2. Cylindriska eller koniska rör (vortexrör) vilka är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta

mot korrosion orsakad av UF6” och har ett eller flera tangentiella inlopp.

3. Kompressorer eller blåsmaskiner som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot

korrosion orsakad av UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

4. Värmeväxlare tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

5. Behållare, avsedda att innesluta vortexrör eller separationsmunstycken, tillverkade eller skyddade av

”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

6. Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade

av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, med en diameter på minst 40 mm.

7. Processystem för att separera UF6 från bärgasen (väte eller helium) så att innehållet av UF6 blir högst 1

ppm, innefattande följande:

a) Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (– 120 °C)

eller lägre.

b) Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller lägre.

c) Separationsmunstycken eller vortexrör för separation av UF6 från bärgasen.

d) Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/61

122

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

0B001

forts.

e) Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med kemisk

utbytesprocess enligt följande:

1. Vätske-vätskepulskolonner med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 s eller mindre och

som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga

plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

2. Vätske-vätskecentrifugalkontaktorer med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 s eller

mindre och som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga

plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

3. Elektrokemiska reduktionsceller som är resistenta mot koncentrerade saltsyrelösningar, för reduktion av

uran från ett valenstal till ett annat valenstal.

4. Matningsutrustning för elektrokemiska reduktionsceller, avsedd att överföra U+4 från det organiska

flödet och för vilken de delar som kommer i kontakt med flödet är tillverkade av eller skyddade med

lämpligt material (t.ex. glas, fluorkarbonpolymerer, polyfenylsulfat, polyetersulfon och

hartsimpregnerad grafit).

5. System för att producera lösningar av uranklorid med hög renhet, bestående av utrustning för

upplösning, vätskeextraktion och/eller jonbyte för rening och elektrolytiska celler för att reducera

uranium U+6 eller U+4 till U+3.

6. Uranoxidationssystem för oxidation av U+3 till U+4.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/62

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

123

0B001

forts.

f) Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med

jonbytesprocess enligt följande:

1. Snabbreagerande jonbytarmassor, som film eller porösa makronätverk, i vilka de aktiva kemiska

utbytesgrupperna är begränsade till ytbeläggningen på en inaktiv porös bärarkropp, samt andra

kompositstrukturer i lämplig form, inklusive partiklar och fibrer, med en diameter som är 0,2 mm eller

mindre, resistenta mot koncentrerad saltsyra och gjorda för att ha en utbyteshalveringstid som är

mindre än 10 s och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C).

2. Jonbyteskolonner (cylindriska) med en diameter som är större än 1 000 mm, tillverkade av eller

skyddade med material som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. titan eller fluorkarbonplaster)

och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C) och vid tryck över 0 MPa.

3. Återströmningssystem för jonbyte (kemiska eller elektrokemiska oxidations- eller reduktionssystem) för

regenerering av kemiska reducerande eller oxiderande ämnen som använts i anrikningskaskader som

utnyttjar jonbyte.

g) Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade

separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på atomär ånga enligt följande:

1. Uranmetallförångarsystem konstruerade för att leverera en effekt på 1 kW eller mer mot målet, avsedda

att användas för laseranrikning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/63

124

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

0B001.g.

forts.

2. System för hantering av uranmetall i flytande form eller gasform som är särskilt konstruerade eller

iordningställda för hantering av smält uran, smälta uranlegeringar eller uranmetallånga för användning

vid laseranrikning, samt speciellt konstruerade komponenter till dessa.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITT 2A225.

3. Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uppsamling av uranmetall i flytande eller solid

form, tillverkade av eller skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från

uranmetallånga eller flytande uranium. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller

tantal.

4. Behållare för separatormodul (cylindriska eller rektangulära behållare) som ska användas för att innesluta

källan som producerar uranmetallånga, elektronstrålekanonen och uppsamlare av slutprodukt och

restfraktion.

5. ”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av

uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205.

h) Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade

separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på gasmolekyler enligt följande:

1. Expansionsmunstycken för överljudshastighet som är avsedda att kyla blandningen av UF6 och bärgas

till 150 K (– 123 °C) eller lägre och är tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad

av UF6”.

2. Komponenter och enheter till uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion, som är särskilt

konstruerade eller iordningställda för att samla upp uranmetall eller restfraktioner av uran efter

belysning med laser, tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

3. Kompressorer som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av

UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

4. Utrustning för att fluorera UF5 (fast) till UF6 (gas).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/64

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

125

0B001

forts.

5. Processystem för att separera UF6 från bärgasen (t.ex. kväve, argon eller annan gas), innefattande

följande:

a) Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (– 120 °C)

eller lägre.

b) Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller lägre.

c) Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

6. ”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av

uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205.

i) Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med

plasmaprocess enligt följande:

1. Mikrovågskällor och antenner som kan producera eller accelerera joner och som har en utgångsfrekvens

som är högre än 30 GHz, och en uteffekt (medeleffekt) som är större än 50 kW.

2. Jonexcitationsspolar för radiofrekvenser över 100 kHz och som kan arbeta med mer än 40 kW

medeleffekt.

3. System för att generera uranplasma.

4. Används inte.

5. Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uranmetall i solid form, tillverkade av eller

skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från uranånga. Skyddande

material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

6. Cylindriska behållare för separatormodul avsedda att innesluta uranplasmakällan, radiofrekvens­

drivspolen samt uppsamlare för slutprodukt och restfraktion tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt

material (t.ex. rostfritt stål).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/65

126

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

0B001

forts.

j) Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med

elektromagnetisk process enligt följande:

1. Jonkällor, enkla eller multipla, som består av en förångningskälla, joniserare och strålaccelerator vilka är

tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit, rostfritt stål eller koppar) och som kan

leverera en jonstråleström som är 50 mA eller mer.

2. Jonkollektorer för uppsamling av anrikade eller utarmade uranjonstrålar och som består av två eller flera

slitsar och fickor och är gjorda av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit eller rostfritt stål).

3. Vakuumbehållare för elektromagnetiska uranseparatorer tillverkade av icke-magnetiskt material (t.ex.

rostfritt stål) och konstruerade för drift vid ett tryck som är 1 Pa eller lägre.

4. Magnetpolskor med en diameter större än 2 m.

5. Högspänningsaggregat för jonkällor som har alla följande egenskaper:

a) Gjorda för kontinuerlig drift.

b) Utspänning 20 kV eller högre.

c) Utström 1 A eller mer.

d) Spänningsreglering bättre än 01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITT 3A227.

6. Kraftaggregat för magneter (högeffekt, likström) som har alla följande egenskaper:

a) Möjlighet att kontinuerligt lämna en utström som är 500 A eller mer samtidigt som utspänningen är

100 V eller högre.

b) Ström- eller spänningsreglering bättre än 01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM:

SE ÄVEN AVSNITT 3A226.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/66

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

127

0B002

Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter enligt följande, för

isotopseparationsanläggningar som specificeras i avsnitt 0B001 och som är tillverkade av eller skyddade med

”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”:

a) Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen.

b) Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för

vidaretransport efter upphettning.

c) Stationer för slutprodukt och restfraktion vilka används för att överföra UF6 till behållare.

d) Kondenserings- eller solidifieringsstationer som används för att avlägsna UF6 från anrikningsprocessen

genom att komprimera, kyla och överföra UF6 till flytande eller fast form.

e) Rörsystem och grenrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för transport av UF6 inom

kaskader som utnyttjar gasdiffusion, centrifuger eller aerodynamiska processer.

f) Vakuumsystem och pumpar enligt följande:

1. Samlings- och förgreningsrör för vakuum eller vakuumpumpar som tillåter en sugkapacitet på minst

5 m3/minut,

2. vakuumpumpar som är speciellt konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär, tillverkade eller

skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, eller

3. vakuumsystem bestående av samlings- och förgreningsrör för vakuum och vakuumpumpar, som är

konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär.

g) UF6-masspektrometrar/jonkällor som kan ta online-prover på UF6-gasflöden och som har alla följande

egenskaper:

1. Kan mäta joner med en massa av 320 amu (amu = atommassenhet) eller mer och som har en upplösning

bättre än 1/320.

2. Jonkälla tillverkad av eller fodrad med nickel, nickel-kopparlegeringar med en nickelhalt på minst 60

viktprocent eller nickel-kromlegeringar.

3. Jonkälla med indirekt upphettning (electron bombardment).

4. Uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/67

128

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

0B003

Anläggning för konvertering av uran och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta

enligt följande:

a) System för konvertering av uranmalmkoncentrat till UO3.

b) System för konvertering av UO3 till UF6.

c) System för konvertering av UO3 till UO2.

d) System för konvertering av UO2 till UF4.

e) System för konvertering av UF4 till UF6.

f) System för konvertering av UF4 till uranmetall.

g) System för konvertering av UF6 till UO2.

h) System för konvertering av UF6 till UF4.

i) System för konvertering av UO2 till UCl4.

0B004

Anläggning för produktion eller koncentrering av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och

utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

a) Anläggning för produktion av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar enligt följande:

1. Anläggning för vatten-vätesulfidutbyte.

2. Anläggning för ammoniak-väteutbyte.

b) Utrustning och komponenter enligt följande:

1. Kolonner för vatten-vätesulfidutbyte med en diameter på minst 1,5 m och som kan arbeta vid tryck som

är lika med eller högre än 2 MPa.

2. Enstegs centrifugalfläktar eller -kompressorer med låg tryckhöjd (dvs. 0,2 MPa) för cirkulation av

vätesulfidgas (dvs. gas som innehåller mer än 70 viktprocent vätesulfid, H2S) med en drivningskapacitet

lika med eller större än 56 m3/s vid tryck lika med eller högre än 1,8 MPa insugningstryck och utrustade

med tätningar som är konstruerade för att användas i våt H2S-miljö.

3. Kolonner för ammoniak-väteutbyte vars höjd är lika med eller mer än 35 m och med en diameter mellan

1,5 och 2,5 m och som kan arbeta vid tryck högre än 15 MPa.

4. Inre delar till utbyteskolonnerna, inklusive stegkontaktorer, och stegpumpar, inklusive sådana som är

dränkbara, som används för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/68

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

129

0B004.b.

forts.

5. Ammoniakkrackers med ett drifttryck lika med eller högre än 3 MPa för produktion av tungt vatten med

ammoniak-väteutbytesprocessen.

6. Analysatorer för absorption i det infraröda området som under drift kan analysera förhållandet mellan

väte och deuterium när deuteriumkoncentrationen är lika med eller högre än 90 viktprocent.

7. Katalytiska brännare för omvandling av anrikad deuteriumgas till tungt vatten med ammoniak-

väteutbytesprocessen.

8. Kompletta uppgraderingssystem för tungt vatten eller kolonner för detta, avsedda för uppgradering av

tungt vatten till en deuteriumkoncentration motsvarande reaktorkvalitet.

9. Konverteringsutrustning för ammoniaksyntes som är särskilt konstruerade eller iordningställda för

produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

0B005

Anläggning som är särskilt konstruerad för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” och utrustning

särskilt konstruerad eller iordningställd härför.

Teknisk anmärkning:

Särskilt konstruerad eller iordningställd utrustning för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” omfattar

utrustning som

1. i produktionsprocessen normalt kommer i direkt kontakt med eller direkt behandlar eller styr flödet av kärnämne,

2. förseglar kapslingen av kärnämne,

3. kontrollerar att kapsling eller försegling är oskadd,

4. kontrollerar ytbehandlingen av det förseglade bränslet, eller

5. används för sammansättning av reaktorelement.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/69

130

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

0B006

Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” och utrustning och komponenter

särskilt konstruerade eller iordningställda härför.

Anmärkning:

Avsnitt 0B006 innefattar följande:

a) Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” samt utrustning och komponenter som

normalt kommer i direkt kontakt med och direkt kontrollerar det bestrålade bränslet och huvudflödena av kärnämne

och klyvningsprodukter.

b) Utrustning för avkapsling av bränsleelement och maskiner för att hugga, klippa eller skära bränsleelement, dvs.

fjärrmanövrerad utrustning för att skära, hugga eller klippa bestrålade bränsleelement, knippen eller stavar från

”kärnreaktor”.

c) Upplösningskar eller upplösningskärl med mekaniska anordningar som är särskilt utformade eller iordningsställda för

att användas för upplösning av bestrålat ”kärnreaktor”bränsle, som kan tåla varm, starkt korrosiv vätska och som kan

fyllas, hanteras och underhållas genom fjärrmanövrering.

d) Utrustning för vätskeextraktion, t.ex. packade eller pulsade kolonner, mixer-settlers eller centrifugalkontaktorer, som är

resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan och särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en

anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

e) Lagringstankar som är särskilt konstruerade för att vara kriticitetssäkra och resistenta mot salpetersyras korrosiva

verkan.

Teknisk anmärkning:

En lagringstank kan ha följande egenskaper:

1. Väggar eller en inre uppbyggnad med en borekvivalent (beräknad för alla beståndsdelar enligt definition i

anmärkningen till avsnitt 0C004) på minst 2 %.

2. En maximal diameter på 175 mm för ett cylindriskt kärl, eller

3. en maximal bredd på 75 mm för antingen en skiv- eller ringformad behållare.

f) Neutronmätningssystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för integrering och användning i en

anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/70

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

131

0B007

Anläggning för konvertering av plutonium och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för

detta enligt följande:

a) System för konvertering av plutoniumnitrat till plutoniumoxid.

b) System för produktion av plutoniummetall.

0C

Material

0C001

”Naturligt uran” eller ”utarmat uran” eller torium i form av metall, legeringar, kemiska föreningar eller

koncentrat och varje annat material som innehåller ett eller flera av de ovan nämnda materialen.

Anmärkning:

Avsnitt 0C001 omfattar inte följande:

a) Fyra gram eller mindre av ”naturligt uran” eller ”utarmat uran”, när det ingår i sensorkomponenter i instrument.

b) ”Utarmat uran” speciellt framställt för följande civila icke-nukleära tillämpningar:

1. Skärmning.

2. Emballering.

3. Ballast med en massa som inte är större än 100 kg.

4. Motvikter med en massa som inte är större än 100 kg.

c) Legeringar innehållande mindre än 5 % torium.

d) Keramiska produkter innehållande torium vilka har framställts för icke-nukleär användning.

0C002

”Särskilt klyvbart material”.

Anmärkning:

Avsnitt 0C002 omfattar inte mängder om fyra ”effektiva gram” eller mindre när materialet ingår i

sensorkomponenter i instrument.

0C003

Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som

innehåller deuterium i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger 1:5 000.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/71

132

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

0C004

Grafit som har en renhetsgrad som är bättre än 5 delar per miljon 'boron equivalenter' och en densitet som är

större än 1,50 g/cm3 för användning i en ”kärnreaktor” i kvantiteter som överstiger 1 kg.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1C107.

Anmärkning 1:

I samband med exportkontroll ska de behöriga myndigheterna i den EU-medlemsstat där exportören

är etablerad fastställa om exporten av grafit som uppfyller ovannämnda specifikationer är avsedd för

användning i en ”kärnreaktor”. 0C004 omfattar inte grafit som har en renhetsgrad som är bättre än

5 ppm (delar per miljon) borekvivalenter och en densitet som är större än 1,50 g/cm3 som inte är

avsett för användning i en ”kärnreaktor”.

Anmärkning 2:

I avsnitt 0C004 definieras ’borekvivalent’ (BE) som summan av BEz för föroreningar (utom BEkol

eftersom kol inte betraktas som en förorening) inklusive bor, där

BEZ (ppm) = CF × koncentrationen av element Z i ppm

och σB och σZ är de termiska neutroninfångningstvärsnitten (i barn) för naturligt

förekommande bor respektive element Z, och AB och AZ är atommassan hos naturligt

förekommande bor respektive element Z.

0C005

Speciellt förberedda föreningar eller pulver avsedda för tillverkning av gasdiffusionsmembran som är resistenta

mot korrosion orsakad av UF6 (t.ex. nickel eller legeringar innehållande 60 viktprocent eller mer nickel,

aluminiumoxid och fullständigt fluorerade polymerer) och som har en renhet på 99,9 viktprocent eller bättre

och en partikelstorlek på mindre än 10 μm mätt enligt ASTM B330 standard och en hög grad av likformighet i

partikelstorleken.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/72

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

133

0D

Programvara

0D001

”Programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av

varor som specificeras i denna kategori.

0E

Teknik

0E001

”Teknik” enligt anmärkning rörande kärnteknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som

specificeras i denna kategori.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/73

134

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

DEL III – Kategori 1

KATEGORI 1 – SÄRSKILDA MATERIAL OCH DÄRTILL HÖRANDE UTRUSTNING

1A

System, utrustning och komponenter

1A001

Komponenter tillverkade av fluorföreningar, enligt följande:

a) Packningar, tätningar, tätningsmaterial eller bränsletankar, speciellt konstruerade för ”luftfartyg” eller

rymdfarkoster, tillverkade till mer än 50 viktprocent av något material som specificeras i avsnitt 1C009.b

eller 1C009.c.

b) Används inte.

c) Används inte.

1A002

”Kompositer” eller laminat, enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 1A202, 9A010 OCH 9A110

a) Tillverkade av något av följande:

1. En organisk ”matris” och ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.c eller

1C010.d.

2. Förimpregnerade mattor eller förformer som specificeras i avsnitt 1C010.e.

b) Tillverkade av en metall- eller kol-”matris” och något av följande:

1. ”Fibrer eller fiberliknande material” av kol med följande egenskaper:

a) En ”specifik modul” som överstiger 10,15 × 106 m. och

b) En ”specifik brottgräns” som överstiger 17,7 × 104 m. eller

2. Material som specificeras i avsnitt 1C010.c.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/74

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

135

1A002

forts.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1A002 omfattar inte ”kompositer” eller laminat tillverkade av epoxyhartsimpregnerade

”fibrer eller fiberliknande material” av kol, som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg”

eller dess laminat, för vilka:

a) ytan inte överstiger 1 m2,

b) längden inte överstiger 2,5 m, och

c) bredden överstiger 15 mm.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1A002 omfattar inte halvfabrikat som är speciellt konstruerade för följande helt civila

tillämpningar:

a) Sportutrustning.

b) Bilindustrin.

c) Verktygsmaskinindustrin.

d) Medicinska tillämpningar.

Anmärkning 3:

Avsnitt 1A002.b.1 omfattar inte halvfabrikat som innehåller sammanvävda fibertrådar av högst två

dimensioner och som är speciellt konstruerade för följande tillämpningar:

a) Värmebehandlingsugnar för härdning av metaller.

b) Produktionsutrustning för kiselkulor.

Anmärkning 4:

Avsnitt 1A002 omfattar inte färdiga detaljer som är speciellt konstruerade för en specifik

tillämpning.

Anmärkning 5:

1A002.b.1 omfattar inte mekaniskt hackat, malet eller skuret ”kolfiber- eller kolfiberliknande

material” med en längd på 25,0 mm eller mindre.

1A003

Föremål av icke-”smältbara” aromatiska polyimider i form av film, blad eller band med någon av följande

egenskaper:

a) En tjocklek på över 0,254 mm, eller

b) är belagd eller laminerad med kol, grafit, metall eller magnetiskt material.

Anmärkning:

1A003 omfattar inte produktion av kopparbelagda eller kopparlaminerade filmer konstruerade

för produktion av elektroniska mönsterkort.

ANM.

För alla former av ”smältbara” aromatiska polyimider, se avsnitt 1C008.a.3.

1A004

Utrustning och komponenter för skydd och detektion som inte är särskilt konstruerade för militära ändamål,

enligt följande:

ANM:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING,

AVSNITTEN 2B351 OCH 2B352.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/75

136

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1A004

forts.

a) Heltäckande ansiktsmasker, filterbehållare och saneringsutrustning till dessa, konstruerade eller modifierade

för skydd mot något av följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

Anmärkning:

Avsnitt 1A004.a omfattar även andningsskydd med automatisk luftrening (Powered Air Purifying

Respirators, PAPR) som är konstruerade eller modifierade för skydd mot de agens eller material som

förtecknas i avsnitt 1A004.a.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1A004.a gäller följande:

1.

Heltäckande ansiktsmasker kallas även skydds- eller gasmasker.

2.

Filterbehållare innefattar även filterpatroner.

1. ”Biologiska agens”.

2. ’Radioaktiva material’.

3. Kemiska stridsmedel (CW).

4. ”Agens för kravallbekämpning”, bland annat

a) α-brombensenacetonitril (brombensylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8),

b) [(2-klorfenyl)metylen]propandinitril, (o-klorbensalmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1),

c) 2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4),

d) dibens-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8),

e) 10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid) (adamsit) (DM) (CAS 578-94-9),

f) n-nonanoylmorfolin (MPA) (CAS 5299-64-9).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/76

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

137

1A004

forts.

b) Skyddsdräkter, handskar och skor, speciellt konstruerade eller modifierade för att skydda mot något av

följande:

1. ”Biologiska agens”.

2. ’Radioaktiva material’.

3. Kemiska stridsmedel (CW).

c) Detektionssystem, speciellt konstruerade eller modifierade för detektion eller identifiering av något av

följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1. ”Biologiska agens”.

2. ’Radioaktiva material’.

3. Kemiska stridsmedel (CW).

d) Elektronisk utrustning som är konstruerad för automatisk detektion eller identifiering av förekomsten av

restmängder av ”sprängämnen” och som utnyttjar tekniker för ’spårdetektion’ (t.ex. akustiska ytvågor,

spektrometri för jonrörlighet, spektrometri för differentiell rörlighet, masspektrometri).

Teknisk anmärkning:

’Spårdetektion’ definieras som förmågan att detektera mindre än 1 ppm ånga eller 1 mg fast eller flytande ämne.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1A004.d omfattar inte kontrollutrustning som är speciellt konstruerad för laboratoriean­

vändning.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1A004.d omfattar inte säkerhetsbågar som passeras utan att vidröras.

Anmärkning:

Avsnitt 1A004 omfattar inte följande:

a) Personliga dosimetrar för mätning av strålning.

b) Arbetsmiljöutrustning som genom konstruktion eller funktion är begränsad till att skydda mot

olyckor inom bostadsområden eller civil industri, inklusive

1. gruvor,

2. stenbrott,

3. jordbruk,

4. läkemedelsindustri,

5. medicinskt bruk,

6. veterinärt bruk,

7. miljöskydd,

8. avfallshantering,

9. livsmedelsindustrin.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/77

138

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1A004

forts.

Tekniska anmärkningar:

1.

Avsnitt 1A004 omfattar utrustning och komponenter som har identifierats, framgångsrikt testats i enlighet med

nationella standarder eller på annat sätt visats vara effektiva för detektion av eller försvar mot ’radioaktiva

material’, ”biologiska agens”, kemiska stridsmedel, ’similiämnen’ eller ”agens för kravallbekämpning”, även om

sådan utrustning eller sådana komponenter används inom civil industri, t.ex. gruvor, stenbrott, jordbruk,

läkemedelsindustrin, för medicinskt och veterinärt bruk, miljöskydd, avfallshantering eller livsmedelsindustrin.

2.

Ett ’similiämne’ är ett ämne eller material som används i stället för en toxisk agens (kemisk eller biologisk) i

samband med utbildning, forskning, testning eller utvärdering.

3.

I avsnitt 1A004 avses med ’radioaktiva material’ material som valts ut eller modifierats för att öka deras

effektivitet när det gäller att skada eller döda människor eller djur, eller skada utrustning, grödor eller miljön.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/78

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

139

1A005

Skyddsvästar och därtill hörande delar enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a) Mjuka skyddsvästar, andra än sådana som tillverkats enligt militära standarder och specifikationer eller

enligt ekvivalenter till dessa vad avser prestationsförmåga, och därtill speciellt konstruerade delar.

b) Hårda skyddsplattor som ger ett ballistiskt skydd i skyddsklass IIIA eller bättre (NIJ 0101,06, juli 2008)

”motsvarande standard”.

ANM.

För ”fibrer eller fiberliknande material” som används för tillverkning av skyddsvästar, se avsnitt 1C010.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar när de används eller medföres för användarens eget bruk.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar som är konstruerade endast för frontalskydd från splitter

och tryckvågor från icke militära explosiva produkter.

Anmärkning 3:

Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar som är konstruerade endast för skydd mot knivar, spikar,

nålar eller mot trubbigt våld.

1A006

Utrustning, speciellt konstruerad eller modifierad för desarmering av improviserade sprängladdningar (IED),

enligt följande, och speciellt konstruerade komponenter och tillbehör till sådan utrustning:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a) Fjärrstyrda fordon.

b) ’Desarmeringsanordningar’.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1A006.b gäller följande: ’desarmeringsanordningar’ är anordningar som är speciellt konstruerade för att

förhindra att en sprängladdning utlöses, genom att skjuta ut en vätskeprojektil, en fast projektil eller en brytbar projektil.

Anmärkning:

Avsnitt 1A006 omfattar inte sådan utrustning som åtföljer dess operatör.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/79

140

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1A007

Utrustning och anordningar, speciellt konstruerade för att på elektrisk väg initiera tändning av sprängladdningar

och anordningar som innehåller ”energetiska material” enligt följande:

ANM:

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING,

AVSNITTEN 3A229 OCH 3A232.

a) Tändaggregat avsedda att initiera tändning av sprängkapslar som specificeras i avsnitt 1A007.b.

b) Elektriskt initierade sprängkapslar enligt följande:

1. Exploderande brygga (EB).

2. Exploderande tråd (EBW).

3. Slapper.

4. Exploderande folie (EFI).

Tekniska anmärkningar:

1.

Ordet tändare eller tändanordning används ibland i stället för sprängkapsel.

2.

De sprängkapslar som avses i avsnitt 1A007.b utnyttjar alla en liten elektriskt ledare (brygga, tråd eller folie) som

förångas explosivt när en kortvarig elektrisk puls med hög strömstyrka passerar genom denna. I sprängkapslar som

inte är av typ slapper startar den exploderande ledaren en kemisk detonation i ett anslutande högexplosivt

sprängämne, exempelvis pentyl (pentaerytritoltetranitrat). I en slapper-tändare driver den explosiva förångningen

av den elektriska ledaren en tunn skiva eller en slapper över ett luftgap mot ett sprängämne som vid anslaget

initierar en kemisk detonation. I vissa konstruktioner drivs slapper-tändaren av en magnetisk kraft. Termen

exploderande foliedetonator refererar antingen till en exploderande brygga eller till en sprängkapsel av typ slapper.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/80

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

141

1A008

Sprängladdningar, anordningar och komponenter enligt följande:

a) ’Formade sprängladdningar’ med alla följande egenskaper:

1. Nettosprängämnesmängden (NEQ) överstiger 90 g.

2. Höljets yttre diameter är minst 75 mm.

b) Linjära formade skärsprängladdningar (cutting charges) med alla följande egenskaper, och speciellt

konstruerade komponenter till dessa:

1. En sprängladdning som överstiger 40 g/m.

2. En bredd på minst 10 mm.

c) Snabbstubin med en sprängladdning i den inre delen som överstiger 64 g/m.

d) Andra skärsprängladdningar än de som specificeras i avsnitt 1A008.b och avskiljningsverktyg med en

nettosprängämnesmängd (NEQ) som överstiger 3,5 kg.

Teknisk anmärkning:

’Formade sprängladdningar’ är sprängladdningar som formats för att målinrikta verkan av explosionen.

1A102

Återmättade pyrolyserade kol-kol-komponenter konstruerade för rymdfarkoster som specificeras i avsnitt

9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

1A202

Kompositmaterial, andra än de som specificeras i avsnitt 1A002, i form av rör och som har båda följande

egenskaper:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 9A010 OCH 9A110.

a) En inre diameter mellan 75 mm och 400 mm.

b) Tillverkade av ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C210.a

eller av förimpregnerat material av kol som specificeras i avsnitt 1C210.c.

1A225

Platinerade katalysatorer som är särskilt utformade eller iordningställda för att befrämja väteisotoputbyte mellan

väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten eller för produktion av tungt vatten.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/81

142

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1A226

Fyllkroppar, som kan användas för separation av tungt vatten från vanligt vatten, och som har båda följande

egenskaper:

a) Tillverkade av fosforbronsnät som är kemiskt behandlade för att förbättra vätbarheten.

b) utformade för att användas i kolonner för vakuumdestillation.

1A227

Strålningsskyddande fönster med hög densitet (blyglas eller annat glas) som har alla följande egenskaper och

särskilt utformade ramar för sådana fönster:

a) En ’inaktiv area’ större än 0,09 m2.

b) En densitet större än 3 g/cm3.

c) En tjocklek av 100 mm eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1A227 avses med ’inaktiv area’ den genomsiktliga area av fönstret som utsätts för den lägsta strålningsnivån vid

tillämpningen.

1B

Test-, inspektions- och produktionsutrustning

1B001

Utrustning för produktion eller inspektion av ”kompositer eller laminat” som specificeras i avsnitt 1A002 eller

”fibrer eller fiberliknande material” enligt 1C010, enligt följande, samt speciellt konstruerade komponenter och

tillbehör till sådan utrustning.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 1B101 OCH 1B201.

a) Lindningsmaskiner, i vilka rörelserna för positionering, omslag och lindning av fibrerna är samordnade och

programmerade i minst tre ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av

”kompositer” eller laminat som består av ”fibrer eller fiberliknande material”.

b) ’Maskiner för påläggning av band’, i vilka påläggning av band kan samordnas och programmeras i minst

fem ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av kroppar för luftfarkoster

eller ’missiler’ i ”komposit”material.

Anmärkning:

I avsnitt 0B001.b avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/82

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

143

1B001.b.

forts.

Teknisk anmärkning:

’Maskiner för påläggning av band’, enligt avsnitt 1B001.b, kan lägga ett eller fler ’band av fibermaterial’,

begränsade till en bredd över 25,4 mm och upp till 304,8 mm, och skära av och starta om enskilda banor med

’band av fibermaterial’ under påläggningsprocessen.

c) Vävstolar, som kan väva i flera riktningar och med flera dimensioner, inbegripet adaptrar och

modifieringsutrustning, som är speciellt konstruerade eller modifierade för sammanvävning,

sammanflätning eller sammantvinning av fibrer för ”komposit”strukturer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1B001.c inkluderas stickas i tekniken tvinnas.

d) Utrustning speciellt konstruerad eller anpassad för produktion av armeringsfibrer enligt följande:

1. Utrustning för omvandling av polymera fibrer (t.ex. polyakrylonnitril, rayon, beck eller polykarbosilan)

till kol- eller kiselkarbidfibrer, inklusive specialutrustning för att töja fibrerna under upphettning.

2. Utrustning för kemisk förångningsdeposition av grundämnen eller föreningar på upphettade

trådformade substrat för att tillverka kiselkarbidfibrer.

3. Utrustning för våtspinning av eldfasta keramer (t.ex. aluminiumoxid).

4. Utrustning för omvandling av aluminium som innehåller fiberämnen till aluminiumfibrer genom

värmebehandling.

e) Utrustning för att producera förimpregnerade mattor som specificeras i avsnitt 1C010.e genom

varmsmältning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/83

144

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1B001

forts.

f) Utrustning för oförstörande provning som är särskilt konstruerad för ”komposit”material enligt följande:

1. Röntgentomografisystem för upptäckt av fel tredimensionellt.

2. Numeriskt styrda ultraljudstestmaskiner i vilka rörelserna för positionering av sändare eller mottagare

samtidigt är samordnade och programmerade i minst fyra axlar för att följa de tredimensionella

konturerna av den komponent som inspekteras.

g) ’Maskiner för påläggning av väv’, i vilka påläggning av väv kan samordnas och programmeras i minst två

’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av kroppar för luftfarkoster eller

’missiler’ i ”komposit”material.

Teknisk anmärkning:

’Maskiner för påläggning av väv’, enligt avsnitt 1B001.g, kan lägga ett eller flera ’band av fibermaterial’, begränsade

till en bredd av högst 25,4 mm, och skära av och starta om enskilda banor med ’band av fibermaterial’ under

påläggningsprocessen.

Tekniska anmärkningar:

1.

I avsnitt 1B001 omfattar ’primära servopositioneringsaxlar’ axlar som styrda av datorprogram orienterar och styr

arbetsdonets (dvs. huvudets) position i rummet i förhållande till arbetsstycket för uppnående av den önskade

processen.

2.

I avsnitt 1B001 avses med ’band av fibermaterial’ en enda kontinuerlig bredd av helt eller delvis hartsimpregnerad

tejp, väv eller fiber. Helt eller delvis hartsimpregnerade ’band av fibermaterial’ omfattar även band som är

överdragna med ett torrt pulver som fäster vid uppvärmning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/84

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

145

1B002

Utrustning som är konstruerad för att producera metallegeringar i pulverform eller i form av finkorniga

materialpartiklar och som har alla följande egenskaper:

a) Speciellt konstruerad för att undvika föroreningar.

b) Speciellt konstruerad för att användas i en av de processer som anges i avsnitt 1C002.c.2.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1B102.

1B003

Verktyg, formar, kokiller eller fixturer för ”superplastisk bearbetning” eller ”diffusionsbondning” av titan,

aluminium eller legeringar av dessa, speciellt konstruerade för tillverkning av någon av följande produkter:

a) Kroppar för flygplan eller rymdfarkoster.

b) Motorer för ”luftfartyg” eller rymdfarkoster.

c) Speciellt konstruerade komponenter för kroppar som specificeras i avsnitt 1B003.a eller för motorer som

specificeras i avsnitt 1B003.b.

1B101

Utrustning, annan än sådan som specificeras i avsnitt 1B001, för ”produktion” av strukturella kompositer enligt

följande, liksom särskilt utformade komponenter och tillbehör därtill.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1B201.

Anmärkning:

Exempel på komponenter och tillbehör som specificeras i avsnitt 1B101 är formar, gjutkärnor, matriser,

fixturer och verktyg för pressning, härdning, gjutning, sintring eller bindning av förformar till

kompositstrukturer, laminat och produkter därav.

a) Maskiner för trådlindning eller fiberlindning vilka är utformade för att tillverka kompositstrukturer eller

laminat från ”fibrer eller fiberliknande material” där rörelserna för att placera, vira och linda fibrer

samordnas och programmeras i tre eller flera axlar, samt samordnings- och programstyrning härför.

b) Bandläggningsmaskiner, konstruerade för tillverkning av flygplansskrov och ”missil”-konstruktioner i

kompositmaterial, där rörelserna för att placera och lägga band och ark är samordnade och programmerade

i två eller flera axlar.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/85

146

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1B101

forts.

c) Utrustning som konstruerats eller modifierats för ”produktion” av ”fibrer eller fiberliknande material” enligt

följande:

1. Utrustning för omformning av polymerfibrer (som polyakrylnitril, rayon eller polykarbosilan) inklusive

speciella åtgärder för att sträcka fibrerna under upphettning.

2. Utrustning för ångutfällning av ämnen eller föreningar på upphettat fibersubstrat.

3. Utrustning för våtspinning av eldfasta keramer (t.ex. aluminiumoxid).

d) Utrustning utformad eller modifierad för särskild fiberytbehandling eller för produktion av förimpregnerade

mattor och förformer som specificeras i avsnitt 9C110.

Anmärkning:

Avsnitt 1B101.d innehåller bl.a. rullar, sträckare, ytbeläggningsutrustningar, skärmaskiner och

stansar.

1B102

Utrustning för ”produktion” av metallpulver, annan än den som specificeras i avsnitt 1B002, och komponenter

enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1B115.b.

a) Utrustning för ”produktion” av metallpulver som kan användas för att i en kontrollerad omgivning

”producera” sfäriska, sfäroidiska eller finfördelade material som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b,

1C111.a.1, 1C111.a.2 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

b) Komponenter som konstruerats särskilt för sådan ”produktionsutrustning” som specificeras i avsnitt

1B002 eller 1B102.a.

Anmärkning:

Avsnitt 1B102 omfattar följande:

a) Plasmageneratorer (bågstråle med hög frekvens) som kan användas för att framställa finfördelat

eller sfäriskt metallpulver där processen sker i en argon-vatten-omgivning.

b) Electroburst-utrustning som kan användas för att framställa finfördelat eller sfäriskt metallpulver

där processen sker i en argon-vatten-omgivning.

c) Utrustning som kan användas för att ”producera” sfäriskt aluminiumpulver genom att pulvrisera en

smälta i ett inert medium (t.ex. kväve).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/86

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

147

1B115

Utrustning, annan än den som specificeras i avsnitt 1B002 eller 1B102, för produktion av drivmedel eller

beståndsdelar i dessa, enligt följande, samt tillhörande särskilt konstruerade komponenter:

a) ”Produktionsutrustning” för ”produktion”, hantering eller acceptanstest av flytande drivmedel eller

beståndsdelar i dessa som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för

varor med militär användning.

b) ”Produktionsutrustning” för ”produktion”, hantering, blandning, härdning, gjutning, pressning,

maskinbehandling, strängpressning eller acceptanstest av fasta drivmedel eller beståndsdelar i dessa som

specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär

användning.

Anmärkning:

Avsnitt 1B115.b omfattar inte satsblandare, kontinuerliga blandare och luftstrålekvarnar. Dessa

omfattas av avsnitten 1B117, 1B118 och 1B119.

Anmärkning 1:

För utrustning speciellt konstruerad för produktion av militära artiklar, se kontrollbestämmelserna för

varor med militär användning.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1B115 omfattar inte kontrollutrustning för ”produktion”, hantering och acceptanstest av

borkarbid.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/87

148

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1B116

Speciellt konstruerade munstycken för att producera pyrolytiskt erhållet material på en form, dorn eller annat

underlag från prekursorgaser som bryts ned inom temperaturintervallet 1 573 K (1 300 °C) till 3 173 K

(2 900 °C) vid tryck på mellan 130 Pa och 20 kPa.

1B117

Satsblandare med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

a) Konstruerade eller modifierade för blandning under vakuum i intervallet 0–13,326 kPa.

b) Förmåga att reglera temperaturen i blandningskammaren.

c) En total volymmässig kapacitet av minst 110 liter.

d) Åtminstone en excentriskt monterad ’blandande/knådande axel’.

Anmärkning:

I avsnitt 1B117.d omfattar inte termen ’blandande/knådande axel’ deagglomeratorer eller skärspindlar.

1B118

Kontinuerliga blandare med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

a) Konstruerade eller modifierade för blandning under vakuum i intervallet 0–13,326 kPa,

b) Förmåga att reglera temperaturen i blandningskammaren,

c) Något av följande:

1. Två eller flera blandande/knådande axlar.

2. Alla följande egenskaper:

a) En enda roterande och oscillerande axel med knådande stift/kuggar, och

b) Knådande stift/kuggar innanför blandningskammarens hölje.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/88

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

149

1B119

Luftstrålekvarnar som kan användas för att krossa eller mala ämnen som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.

b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, samt därför särskilt konstruerade

komponenter.

1B201

Lindningsmaskiner för fibrer, andra än de som specificeras i avsnitt 1B001 eller 1B101, och tillhörande

utrustning, enligt följande:

a) Lindningsmaskiner för fibrer som har alla följande egenskaper:

1. Samordnade och programmerade för positionering, omslagning och lindning av fibrer i två eller flera

axlar.

2. Speciellt utformade för tillverkning av kompositmaterial och laminat utgående från ”fibrer och

fiberliknande material”.

3. I stånd att linda cylindriska rör med en inre diameter mellan 75 mm och 650 mm och med en längd av

300 mm eller mer.

b) Styrutrustning för samordning och programmering för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i

avsnitt 1B201.a.

c) Precisionsdorn för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i avsnitt 1B201.a.

1B225

Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 250 g fluor per timme.

1B226

Elektromagnetiska isotopseparatorer, utformade för, eller utrustade med enkel eller multipel jonkälla, som kan

producera en total jonström av 50 mA eller mer.

Anmärkning:

Avsnitt 1B226 omfattar separatorer som

a) kan anrika stabila isotoper,

b) har både jonkälla och kollektor inom samma magnetfält och sådana konfigurationer i vilka de ligger

utanför magnetfältet.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/89

150

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1B228

Kolonner för kryogen destillering av väte, som har alla följande egenskaper:

a) Konstruerade för drift vid en inre temperatur av 35 K (– 238 °C) eller lägre.

b) Konstruerade för drift vid ett inre tryck mellan 0,5 och 5 MPa.

c) Tillverkade av antingen

1. rostfritt stål av SAE:s (Society of Automotive Engineers International) 300-serie med låg svavelhalt och

med en austenitisk ASTM-kornstorlek nummer 5 eller mer (eller motsvarande standard), eller

2. likvärdiga material som är både kryo- och väte (H2)-kompatibla, och

d) har en inre diameter av 30 cm eller mer och en ’effektiv längd’ av 4 m eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1B228 innebär ’effektiv längd’ packningsmaterialets aktiva höjd i en packad kolonn, eller den aktiva höjden av

de interna kontaktplattorna i en kolonn med plattor.

1B230

Pumpar som kan cirkulera koncentrerad eller utspädd kaliumamidkatalysator i flytande ammoniak

(KNH2/NH3), och som har alla följande egenskaper:

a) Lufttäta (dvs. hermetiskt tillslutna).

b) En pumpkapacitet större än 8,5 m3/tim.

c) Någon av följande egenskaper:

1. Avsedda för koncentrerade kaliumamidlösningar (1 % eller mer) med ett arbetstryck mellan 1,5 och 60

MPa.

2. Avsedda för utspädda lösningar av kaliumamid (mindre än 1 %) med ett arbetstryck mellan 20 och 60

MPa.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/90

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

151

1B231

Anordningar eller anläggningar för tritium och utrustning för dessa enligt följande:

a) Anordningar eller anläggningar för produktion, återvinning, utvinning, koncentrering eller hantering av

tritium.

b) Utrustning för tritiumanordningar eller -anläggningar enligt följande:

1. Frysaggregat för väte eller helium med kapacitet att kyla ned till 23 K (– 250 °C) eller lägre, och med en

värmebortledningskapacitet som är större än 150 W.

2. Lagrings- eller reningssystem för väteisotoper som använder metallhydrider som medium för lagring

eller rening.

1B232

Expansionsturbiner eller expansionsturbindrivna kompressorer med båda av följande egenskaper:

a) Konstruerade för drift med en utgående temperatur på 35 K (– 238 °C) eller lägre.

b) Konstruerade för en vätgasgenomströmning på 1 000 kg/tim eller mer.

1B233

Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper, samt system och utrustning för dessa enligt

följande:

a) Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper.

b) Utrustning för separation av litiumisotoper som baseras på litium-kvicksilveramalgamprocessen, enligt

följande:

1. Packade vätske-vätske-utbyteskolonner speciellt konstruerade för litiumamalgam.

2. Kvicksilver- eller litiumamalgampumpar.

3. Elektrolysceller för litiumamalgam.

4. Förångare för koncentrerad litiumhydroxidlösning.

c) Jonbytessystem som är särskilt utformade för separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade

komponenter till dessa.

d) Kemiska utbytessystem (som använder kronetrar, kryptander eller lariatetrar), som är särskilt utformade för

separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/91

152

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1B234

Behållare, kammare, containrar eller liknande enheter för inneslutande av högexplosiva ämnen som är

utformade för provning av högexplosiva ämnen eller explosiva enheter och som har båda följande egenskaper:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a) Utformade för att fullständigt innesluta en explosion som motsvarar 2 kg trotyl (TNT) eller mer.

b) Försedda med konstruktionselement eller system som medger överföring av diagnostik eller mätinformation

i realtid eller med fördröjning.

1B235

Strålmålsenheter och komponenter för produktion av tritium enligt följande:

a) Strålmålsenheter som består av eller innehåller litium som anrikats med avseende på isotopen litium-6,

särskilt utformade för produktion av tritium genom bestrålning, inklusive genom införande i en kärnreaktor.

b) Komponenter som är särskilt utformade för strålmålsenheter som specificeras i avsnitt 1B235.a.

Teknisk anmärkning:

Komponenter som är särskilt utformade för strålmålsenheter för produktion av tritium kan även omfatta litiumpelletar,

tritiumgetter och specialbelagd kapsling.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/92

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

153

1C

Material

Teknisk anmärkning:

Metaller och legeringar:

Om inte annat uttryckligen anges avses med orden ’metaller’ och ’legeringar’ i avsnitten 1C001–1C012

råmaterial och halvfabrikat enligt följande:

Råmaterial:

Anoder, kulor, stavar (inkl. stavar med nockar och trådartade stavar), billetter, block, valsämnen, briketter, kakor, katoder,

kristaller, kuber, tärningar, korn, granulat, tackor, klumpar, pellets, tackjärn, pulver, rondeller, hagel, plattor, stångbitar,

svamp, stänger.

Halvfabrikat (vare sig de är belagda, pläterade, borrade, stansade eller ej):

a) Förarbetade eller bearbetade material som tillverkats genom valsning, dragning, strängpressning, smidning, stötsträng­

pressning, pressning, ådring, finfördelning eller slipning, t.ex. vinklar, kanaler, cirklar, skivor, stoft, flingor, folier och

blad, smiden, plattor, pulver, pressningar och stansningar, ribbor, ringar, stavar (inklusive släta svetstrådar, valstrådar

och vridna trådar) sektioner, modeller, ark, strimlor, tuber och rör (inkl. runda och fyrkantiga rör och rör med

håligheter), dragen eller strängsprutad tråd.

b) Gjutet material som tillverkats genom gjutning i sand, dynor, metall, gips eller andra gjutformar, inklusive högtrycks­

gjutning, sintrade formar och formar tillverkade genom pulvermetallografi.

Kontrollen ska inte omintetgöras genom export av former som inte är upptagna i listan och som påstås vara färdiga

produkter men som i verkligheten är ett råmaterial eller halvfabrikat.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/93

154

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C001

Material som är särskilt utformade för att absorbera elektromagnetisk strålning, eller intrinsiskt ledande

polymerer, enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1C101.

a) Material som kan absorbera frekvenser överstigande 2 × 108 Hz men mindre än 3 × 1012 Hz.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1C001.a omfattar inte följande:

a) Hårabsorbenter som konstruerats av naturliga eller syntetiska fibrer och som belagts med icke-magnetiskt material

för att absorbera strålning.

b) Absorbenter som inte har några magnetiska förluster och vars infallsyta inte är plan i formen, innefattande

pyramider, koner, kilformade eller i utförande med vindlingar på ytan.

c) Plana absorbenter som

1. är tillverkade av

a) skumplastmaterial (böjligt eller fast) med kolinnehåll eller organiska material, inbegripet föreningar så att

materialets reflektionsförmåga uppgår till mer än 5 % av motsvarande för metall, över en bandbredd som

överstiger ± 15 % av mittfrekvensen av den infallande energin, och som dessutom inte kan motstå högre

temperaturer än 450 K (177 °C), eller

b) keramiska material som ger mer än 20 % eko jämfört med metall över en bandbredd som är ± 15 % av

mittfrekvensen av den infallande energin och som dessutom inte kan motstå temperaturer som överstiger

800 K (527 °C),

Teknisk anmärkning:

Testplattor för att mäta absorptionen enligt avsnitt 1C001.a. Anmärkning: 1.c.1 ska vara en kvadrat med

minst 5 våglängders sida (våglängden för mittfrekvensen) som placerats i ett från det strålande elementet

avlägset fält.

2. har en sträckgräns vid tryckning som är mindre än 7 x 106 N/m2. och

3. har en sträckgräns vid tryckning som är mindre än 14 x 106 N/m2.

d) Plana absorbenter tillverkade av sintrad ferrit, med

1. ett densitetstal som överstiger 4,4, och

2. en högsta arbetstemperatur på 548 K (275 °C) eller lägre.

e) Plana absorbenter som inte har några magnetiska förluster och som är tillverkade av ’cellplastmaterial med öppna

celler’ med en densitet på högst 0,15 g/cm3.

Teknisk anmärkning:

’Skumplastmaterial med öppna celler’ är böjliga och porösa material med en inre struktur som är öppen mot

atmosfären. ’Skumplastmaterial med öppna celler’ kallas även porös skumplast.

Anmärkning 2:

Ingenting i anmärkning 1 till avsnitt 1C001.a friger magnetiska material som förorsakar

absorption när de blandas i färg.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/94

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

155

1C001

forts.

b) Material som inte är genomsläppliga för synligt ljus och som är särskilt utformade för att absorbera nära

infraröd strålning med en våglängd på mer än 810 nm men mindre än 2 000 nm (frekvenser på mer än

150 THz men mindre än 370 THz).

Anmärkning:

1C001.b omfattar inte material som särskilt konstruerats eller utformats för något av följande

ändamål:

a) ”Laser”-märkning av polymerer.

b) ”Laser”-svetsning av polymerer.

c) Intrinsiskt ledande polymera material med en ’elektrisk ledningsförmåga’ som överstiger 10 000 S/m

(Siemens per meter) eller en ’ytresistivitet’ på mindre än 100 ohm/kvadrat, som är baserade på någon av

följande polymerer:

1. Polyanilin.

2. Polypyrol.

3. Polytiofen.

4. Polyfenylenvinylen.

5. Polytienylenvinylen.

Anmärkning:

1C001.c omfattar inte material i flytande form.

Teknisk anmärkning:

’Elektrisk ledningsförmåga’ och ’ytresistivitet’ ska mätas enligt ASTM D-257 eller nationella motsvarigheter.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/95

156

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C002

Metallegeringar, pulver av metallegeringar samt legerat material enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1C202.

Anmärkning:

Avsnitt 1C002 omfattar inte metallegeringar, pulver av metallegeringar och legerade material,

som särskilt utformats för beläggningsändamål.

Tekniska anmärkningar:

1.

Metallegeringar i avsnitt 1C002 är sådana som innehåller ett högre viktprocenttal av den angivna metallen än av

något annat grundämne.

2.

’Spänningsbrottslivslängden’ ska mätas i enlighet med ASTM-standard E-139 eller motsvarande nationell

standard.

3.

Den ’lågcykliska utmattningslivslängden’ ska mätas i enlighet med ASTM-standard E-606 ’Recommended

Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing’ eller motsvarande nationell standard. Testningen ska

ske axiellt med ett genomsnittligt tryckförhållande lika med 1 och en tryckkoncentrationsfaktor (Kt) lika med 1.

Det genomsnittliga tryckförhållandet definieras som maximalt tryck minus minimalt tryck dividerat med

maximalt tryck.

a) Aluminider enligt följande:

1. Nickelaluminid som innehåller 15 viktprocent eller mer aluminium, högst 38 viktprocent aluminium

och åtminstone en tillsatslegering.

2. Titanaluminid som innehåller 10 viktprocent eller mer aluminium och åtminstone en tillsatslegering.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/96

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

157

1C002

forts.

b) Metallegeringar enligt följande, tillverkade av pulver eller partikelmaterial som specificeras i avsnitt 1C002.c:

1. Nickellegeringar med

a) en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 923 K (650 °C) och en dragspänning

på 676 MPa, eller

b) en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 823 K (550 °C) och en maximal

spänning på 1 095 MPa.

2. Nioblegeringar med

a) en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 1 073 K (800 °C) och en

dragspänning på 400 MPa, eller

b) en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 973 K (700 °C) och en maximal

spänning på 700 MPa.

3. Titanlegeringar med

a) en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 723 K (450 °C) och en dragspänning

på 200 MPa, eller

b) en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 723 K (450 °C) och en maximal

spänning på 400 MPa.

4. Aluminiumlegeringar med

a) en brottgräns på 240 MPa eller mer vid 473 K (200 °C), eller

b) en brottgräns på 415 MPa eller mer vid 298 K (25 °C).

5. Magnesiumlegeringar med

a) en brottgräns på 345 MPa eller mer, och

b) en korrosionshastighet på mindre än 1 mm/år i 3 % natriumkloridlösning. Mätningen ska ske enligt

ASTM-standard G-31 eller motsvarande nationell standard.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/97

158

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C002

forts.

c) Metallegeringar i pulverform eller i form av finkorniga materialpartiklar som har alla följande egenskaper:

1. De är tillverkade av någon av följande sammansättningar:

Teknisk anmärkning:

X = ett eller flera legeringsgrundämnen.

a) Nickellegeringar (Ni-Al-X, Ni-X-Al) godkända för tillverkning av delar till turbinmotorer, dvs. med

mindre än tre icke metalliska partiklar (som tillförts under tillverkningsprocessen) med en storlek

större än 100 μm per 109 legeringspartiklar.

b) Nioblegeringar (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti).

c) Titanlegeringar (Ti-Al-X eller Ti-X-Al).

d) Aluminiumlegeringar (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe).

e) Magnesiumlegeringar (Mg-Al-X eller Mg-X-Al).

2. De är tillverkade i en kontrollerad omgivning genom någon av följande processer:

a) ’Vakuumfinfördelning’.

b) ’Gasfinfördelning’.

c) ’Rotationsfinfördelning’.

d) ’Plaskavkylning’.

e) ’Smältspinning’ och ’finfördelning’.

f) ’Smältutdragning’ och ’finfördelning’.

g) ’Mekanisk legering’.

h) ’Plasmaatomisering’.

3. De kan bilda sådana material som specificeras i avsnitt 1C002.a eller 1C002.b.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/98

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

159

1C002

forts.

d) Legerade material som har alla följande egenskaper:

1. De är tillverkade av någon av sammansättningarna som specificeras i avsnitt 1C002.c.1.

2. De finns i form av icke finfördelade flingor, band eller tunna stavar, och

3. De har tillverkats i kontrollerad miljö genom någon av följande processer:

a) ’Plaskavkylning’.

b) ’Smältspinning’.

c) ’Smältutdragning’.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Vakuumfinfördelning’ är en process som reducerar en smält ström av metall till droppar med en diameter på

500 μm eller mindre genom hastig sönderdelning av en gas som utsätts för vakuum.

2.

’Gasfinfördelning’ är en process som reducerar en smält ström av en metallegering till droppar med en diameter

på 500 μm eller mindre genom att den utsätts för en gasström med högt tryck.

3.

’Rotationsfinfördelning’ är en process för reducering av en ström eller en behållare av smält metall till droppar

med en diameter av högst 500 μm med hjälp av centrifugalkraft.

4.

’Plaskavkylning’ är en process för ’snabb stelning’ av en smält metallström som träffar ett nedkylt block och

därvid bildar en flingliknande produkt.

5.

’Smältspinning’ är en process för ’snabb stelning’ av en smält metallström som träffar ett roterande nedkylt block

och därvid bildar en fling-, band- eller stavliknande produkt.

6.

’Finfördelning’ är en process där ett material sönderdelas till partiklar genom krossning eller malning.

7.

’Smältutdragning’ är en process för ’snabb stelning’ och utdragning av en bandliknande legeringsprodukt genom

att ett kort segment av ett roterande kylt block förs ner i det smälta metallegeringsbadet.

8.

’Mekanisk legering’ är en legeringsprocess som är resultatet av sammanfogning, sönderdelning och ny

sammanfogning av grundämnen och metallpulver genom mekanisk stöt. Icke metalliska partiklar kan tillföras

legeringen genom att lämpligt pulver tillsätts.

9.

’Plasmaatomisering’ är en process som reducerar en smält ström eller fast metall till droppar med en diameter på

500 μm eller mindre med hjälp av en plasmabrännare i inert gasmiljö.

10.

’Snabb stelning’ är en process som inbegriper stelning av smält material vid nedkylningshastigheter över 1 000 K/s.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/99

160

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C003

Magnetiska metaller av alla typer och former som har någon av följande egenskaper:

a) Den relativa begynnelsepermeabiliteten är 120 000 eller mer och tjockleken 0,05 mm eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Mätning av den relativa begynnelsepermeabiliteten ska genomföras på helt utglödgat material.

b) Magnetostriktiva legeringar med

1. en mättad magnetostriktion på mer än 5 × 10-4, eller

2. en magnetomekanisk kopplingsfaktor (k) på mer än 0,8, eller

c) amorfa eller ’nanokristallina’ legeringar i remsor med alla följande egenskaper:

1. legeringar som innehåller minst 75 viktprocent järn, nickel eller kobolt,

2. legeringar som har en mättad magnetisk induktion (Bs) som är minst 1,6 T, och

3. något av följande:

a) remsor vars tjocklek är 0,02 mm eller mindre, eller

b) en elektrisk resistivitet på minst 2 × 10-4 ohm cm.

Teknisk anmärkning:

’Nanokristallina’ material i avsnitt 1C003.c är sådana material som har en kristallkornsstorlek som är 50 nm eller mindre

när de bestäms med hjälp av röntgen-diffraktion.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/100

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

161

1C004

Urantitanlegeringar eller volframlegeringar med en ”matris” av järn, koppar eller nickel som bas, och med alla

följande egenskaper:

a) Densiteten överstiger 17,5 g/cm3.

b) Elasticitetsgränsen överstiger 880 MPa.

c) Brottgränsen överstiger 1 270 MPa.

d) Töjningen överstiger 8 %.

1C005

”Supraledande” ledare i ”komposit”-material i längder på mer än 100 m eller med en vikt som överstiger 100 g

enligt följande:

a) ”Supraledande””komposit”-ledare som innehåller minst en ’fibertråd’ av niob-titan och med alla följande

egenskaper:

1. Inlagd i en ”matris” av annat material än koppar eller kopparbaserad ”matris”, och

2. med en tvärsnittsarea som är mindre än 0,28 × 10-4 mm2 (6 μm i diameter för cirkulär ’fibertråd’).

b) ”Supraledande””komposit”-ledare som består av en eller flera ”supraledande” ’fibertrådar’ av annat material

än niob-titan och med alla följande egenskaper:

1. En ”kritisk temperatur” utan magnetfält som är högre än 9,85 K (– 263,31 °C), och

2. kvarstår i sitt ”supraledande” tillstånd vid temperaturen 4,2 K (– 268,96 °C) då den utsätts för ett

magnetfält som är riktat vinkelrätt mot ledarens längdaxel och motsvarar en magnetisk induktion på

12 T med en kritisk strömtäthet som överstiger 1 750 A/mm2 på ledarens hela tvärsnittsarea.

c) ”Supraledande””komposit”-ledare som består av en eller flera ”supraledande” ’fibertrådar’ som förblir

”supraledande” vid en temperatur som överstiger 115 K (– 158,16 °C).

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1C005 gäller att ’fibertrådar’ kan vara i tråd-, cylinder-, film- eller bandform.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/101

162

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C006

Vätskor och smörjmedel enligt följande:

a) Används inte.

b) Smörjmedel vars huvudkomponent är något av följande:

1. Fenylen- eller alkylfenylenetrar eller tioetrar eller blandningar därav, som innehåller mer än två etrar eller

tioeterfunktioner eller blandningar härav.

2. Fluorerade kiselvätskor med en kinematisk viskositet på mindre än 5 000 mm2/s (5 000 centistokes)

mätt vid 298 K (25 °C).

c) Dämpnings- eller flotationsvätskor som har alla följande egenskaper:

1. Renhet bättre än 99,8 %.

2. Innehåller färre än 25 partiklar som är 200 μm eller större per 100 ml, och

3. Tillverkad till minst 85 % av något av följande:

a) Dibromtetrafluoretan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8).

b) Polyklortrifluoretylen (endast oljiga och vaxiga varianter).

c) Polybromtrifluoretylen.

d) Kylvätskor för elektronik tillverkade av fluorkarboner som har alla följande egenskaper:

1. Till minst 85 viktprocent består av något av följande ämnen eller blandningar därav:

a) Monomera former av perfluorpolyalkyletertriasiner eller perfluoralifatiketrar.

b) Perfluoralkylaminer.

c) Perfluorcykloalkaner.

d) Perfluoralkaner.

2. Densiteten vid 298 K (25 °C) är 1,5 g/ml eller mer.

3. Är i flytande form vid 273 K (0 °C), och

4. innehåller 60 viktprocent eller mer av fluor.

Anmärkning:

Avsnitt 1C006.d omfattar inte material som är specificerat och förpackat som läkemedel.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/102

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

163

1C007

Keramiska pulver, keramiska ”matris”-”komposit”-material och ’utgångsmaterial’, enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1C107.

a) Keramiska pulver av titandiborid (TiB2) (CAS 12045-63-5) där den metalliska föroreningen (exklusive

avsiktliga tillsatser) är mindre än 5 000 ppm, och den genomsnittliga partikelstorleken är lika med eller

mindre än 5 μm och högst 10 % av partiklarna är större 10 μm.

b) Används inte.

c) Keramiska ”matris”-”komposit”-material enligt följande:

1. Keram-keram-”komposit”-material, med en glas- eller oxid-”matris” som är förstärkt med något av

följande:

a) Kontinuerliga fibrer av något av följande material:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1), eller

2. Si-C-N, eller

Anmärkning:

Avsnitt 1C007.c.1.a omfattar inte ”kompositer” som innehåller fibrer vars brottgräns är mindre

än 700 MPa vid 1 273 K (1 000 °C) eller vars dragkryphållfasthet är större än 1 % krypning

vid en belastning av 100 MPa vid 1 273 K (1 000 °C) i 100 timmar.

b) Fibrer som har alla följande egenskaper:

1. De är tillverkade av något av följande material:

a) Si-N,

b) Si-C,

c) Si-Al-O-N, eller

d) Si-O-N, och

2. de har en ”specifik brottgräns” som överstiger 12,7 × 103 m.

2. Keramiska ”matris”-”komposit”-material, med en ”matris” bildad av karbider eller nitrider av kisel,

zirkonium eller bor.

d) Används inte.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/103

164

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C007

forts.

e) ’Utgångsmaterial’ som särskilt konstruerats för att ”producera” material som specificeras i avsnitt 1C007.c

enligt följande:

1. Polydiorganosilaner.

2. Polysilazaner.

3. Polykarbosilazaner.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C007 avses med ’utgångsmaterial’ speciella polymera eller metallorganiska material som används för att

”producera” karbider eller nitrider av kisel eller keramer som innehåller kisel, kol och kväve.

f) Används inte.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/104

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

165

1C008

Icke fluorhaltiga polymerer enligt följande:

a) Imider enligt följande:

1. Bismaleimider.

2. Aromatiska polyamidimider (PAI) med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

3. Aromatiska polyimider med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 505 K (232 °C).

4. Aromatiska polyeterimider med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

Anmärkning:

Avsnitt 1C008.a omfattar ämnen i flytande eller fast ”smältbar” form, inklusive harts, pulver, korn,

film, blad och band.

ANM:

För icke-”smältbara” aromatiska polyimider i form av film, blad eller band, se avsnitt 1A003.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/105

166

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C008

forts.

b) Används inte.

c) Används inte.

d) Polyarylketoner.

e) Polyarylensulfider, där arylengruppen är bifenylen, trifenylen eller kombinationer av dessa.

f) Polybifenylenetersulfon med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

Tekniska anmärkningar:

1.

’Glasningstemperaturen (Tg)’ för termoplastiska material i avsnitt 1C008.a.2, material i avsnitt 1C008.a.4 och

material i avsnitt 1C008.f ska bestämmas med den metod som beskrivs i ISO 11357-2:1999 eller nationella

motsvarigheter.

2.

’’Glasningstemperaturen (Tg)’ för härdplastmaterial i avsnitt 1C008.a.2 och material i avsnitt 1C008.a.3 ska

bestämmas med den 3-point bend-metod som beskrivs i ASTM D 7028-07 eller nationella motsvarigheter. Testet

ska utföras med ett torrt provexemplar som uppnått en härdningsgrad på minst 90 % i enlighet med ASTM E

2160-04 eller likvärdig nationell standard och som härdats med den kombination av standardprocesser och

efterhärdningsprocesser som ger den högsta glasningstemperaturen.

1C009

Icke bearbetade fluorföreningar enligt följande:

a) Används inte.

b) Fluorerade polyimider som innehåller 10 viktprocent eller mer av bundet fluor.

c) Fluorerade fosfazenelastomerer som innehåller 30 viktprocent eller mer av bundet fluor.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/106

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

167

1C010

”Fibrer eller fiberliknande material” enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 1C210 OCH 9C110.

Tekniska anmärkningar:

1.

Vid beräkning av ”specifik brottgräns”, ”specifik modul” eller specifik vikt för ”fibrer eller fiberliknande material” i

avsnitten 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c eller 1C010.e.1.b, ska brottgränsen och modulen beräknas enligt metod

A som beskrivs i ISO 10618:2004 eller motsvarande nationell standard.

2.

Beräkningen av ”specifik brottgräns”, ”specifik modul” eller specifik vikt för ”fibrer eller fiberliknande material” som

inte är lagda i samma riktning (t.ex. duk, mattor och band) i avsnitt 1C010 ska grundas på de mekaniska

egenskaperna hos de i samma riktning lagda enfibertrådarna (t.ex. enfibertrådar, garn, väv eller drev) innan de

förädlas till ”fibrer eller fiberliknande material” som inte är lagda i samma riktning.

a) Organiska ”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1. En ”specifik modul” som överstiger 12,7 × 106 m, och

2. ”specifik brottgräns” som överstiger 23,5 × 104 m.

Anmärkning:

Avsnitt 1C010.a omfattar inte polyetylen.

b) ”Fibrer eller fiberliknande material” av kol med alla följande egenskaper:

1. En ”specifik modul” som överstiger 14,65 × 106 m, och

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/107

168

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C010.b.

forts.

2. ”specifik brottgräns” som överstiger 26,82 × 104 m.

Anmärkning:

Avsnitt 1C010.b omfattar inte följande:

a) ”Fibrer eller fiberliknande material” som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller

dess laminat, för vilka

1. ytan inte överstiger 1 m2,

2. längden inte överstiger 2,5 m, och

3. bredden överstiger 15 mm.

b) Mekaniskt hackat, malet eller skuret kolfiber- eller kolfiberliknande material med en längd på

25,0 mm eller mindre.

c) Oorganiska ”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1. för vilka något av följande gäller:

a) Består av minst 50 viktprocent kiseldioxid och har en ”specifik modul” som överstiger 2,54 x 106 m,

eller

b) inte specificeras i avsnitt 1C010.c.1.a. och har en "specifik modul" som överstiger 5,6 x 106 m, och

2. en smält-, mjuknings-, sönderdelnings- eller förångningstemperatur som överstiger 1 922 K (1 649 °C) i

en inert miljö.

Anmärkning:

Avsnitt 1C010.c omfattar inte följande:

a) Icke kontinuerliga flerfasiga polykristallinska aluminiumfibrer i form av avhuggna fibrer eller

oregelbundna mattor som innehåller 3 viktprocent eller mer av kvarts och som har en ”specifik

modul” som är mindre än 10 x 106 m.

b) Fibrer av molybden eller molybdenlegeringar.

c) Fibrer av bor.

d) Icke kontinuerliga keramiska fibrer med en smält-, mjuknings-, sönderdelnings- eller

förångningstemperatur som är lägre än 2 043 K (1 770 °C) i en inert miljö.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/108

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

169

1C010

forts.

d) ”Fibrer eller fiberliknande material” med någon av följande egenskaper:

1. Sammansatta av något av följande ämnen:

a) polyeterimider som specificeras i avsnitt 1C008.a, eller

b) material som specificeras i avsnitten 1C008.d–1C008.f, eller

2. sammansatta av material som specificeras i avsnitt 1C010.d.1.a eller 1C010d.1.b och ’blandade’ med

andra fibrer som specificeras i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Teknisk anmärkning:

’Blandad’: härmed avses en blandning av termoplastiska fibrer och förstärkningsfibrer för att åstadkomma en

fiberförstärkt ”matris”blandning i en total fiberblandning.

e) Helt eller delvis harts- eller beckimpregnerade ”fiber eller fiberliknande material” (förimpregnerade), metall-

eller kolbelagda ”fibrer eller fiberliknande material” (förformade) eller ’förformade kolfibrer’

1. för vilka något av följande gäller:

a) Oorganiska ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.c, eller

b) organiska eller kol-”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1. En ”specifik modul” som överstiger 10,15 × 106 m, och

2. en ”specifik brottgräns” som överstiger 17,7 × 104 m, och

2. för vilka något av följande gäller:

a) Harts eller beck som specificeras i avsnitt 1C008 eller 1C009 b,

b) ’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ lika med eller över 453 K

(180 °C) med en fenolharts, eller

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/109

170

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C010.e.2.

forts.

c) ’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ lika med eller över 505 K

(232 °C) med harts eller beck som inte specificeras i 1C008 eller 1C009.b och inte är en fenolharts.

Anmärkning 1:

Metall- eller kolbelagda ”fibrer eller fiberliknande material” (förformade) eller ’förformade

kolfibrer’ som inte är harts- eller beckimpregnerade specificeras som ”fibrer eller

fiberliknande material” i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1C010.e omfattar inte följande:

a) Epoxyharts-”matris”-impregnerade ”fibrer eller fiberliknande material”

av kol

(förimpregnerade) som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat,

för vilka

1. ytan inte överstiger 1 m2,

2. längden inte överstiger 2,5 m, och

3. bredden överstiger 15 mm.

b) Mekaniskt hackade, malda eller skurna ”fibrer eller fiberliknande material” av kol som är helt

eller delvis impregnerade med epoxyharts eller beck och som är 25,0 mm eller kortare,

förutsatt att ett annat harts eller beck än vad som specificeras i avsnitten 1C008 eller

1C009.b används.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Förformade kolfibrer’ är ett ordnat arrangemang av fibrer med eller utan ytbehandling som är avsedda att

utgöra ett ramverk för en del innan ”matrisen” tillsätts för att bilda en ”komposit”.

2.

’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ för material som specificeras i avsnitt

1C010.e ska bestämmas med den metod som beskrivs i ASTM D 7028-07 eller en likvärdig nationell

standard på ett torrt provexemplar. När det gäller härdade material ska graden av härdning för ett torrt

provexemplar vara minst 90 % enligt definition i ASTM E 2160-04 eller likvärdig nationell standard.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/110

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

171

1C011

Metaller och föreningar enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH

AVSNITT 1C111.

a) Metaller med en partikelstorlek på mindre än 60 μm, oberoende av om de är sfäriska, finfördelade,

sfäroida, i form av flagor eller pulver, och som är tillverkade av material som till 99 % eller mer består av

zirkonium, magnesium eller legeringar av dessa.

Teknisk anmärkning:

Det hafnium som naturligt ingår i zirkonium (vanligen 2–7 %) inräknas i mängden zirkonium.

Anmärkning:

Metallerna eller legeringarna som specificeras i avsnitt 1C011.a omfattas antingen

metallerna eller legeringarna är inkapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller

beryllium eller ej.

b) Bor eller borlegeringar som har en partikelstorlek som är 60 μm eller mindre enligt följande.

1. Bor med en renhet av 85 viktprocent eller mer.

2. Borlegeringar med ett borinnehåll av 85 viktprocent eller mer.

Anmärkning:

Metallerna eller legeringarna som specificeras i avsnitt 1C011.b omfattas antingen metallerna eller

legeringarna är inkapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium eller ej.

c) Guanidinnitrat (CAS 506-93-4).

d) Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

ANM.

Se även kontrollbestämmelserna för varor med militär användning för metallpulver som blandats med andra

ämnen för att få fram en blandning som är särskilt avsedd för militära ändamål.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/111

172

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C012

Material enligt följande:

Teknisk anmärkning:

Dessa material används framför allt för nukleära värmekällor.

a) Plutonium i alla former som är isotopprovade till att innehålla mer är 50 viktprocent plutonium-238.

Anmärkning:

Avsnitt 1C012.a omfattar inte följande:

a) Skeppningar som innehåller 1 g plutonium eller mindre.

b) Skeppningar med 3 ”effektiva gram” eller mindre när det materialet ingår i sensorkomponenter i

instrument.

b) ”Tidigare separerat” neptunium-237 i alla former.

Anmärkning:

Avsnitt 1C012.b omfattar ej skeppningar som innehåller 1 g neptunium-237 eller mindre.

1C101

Material och apparater för att minska sannolikheten för upptäckt genom radarreflektioner, ultravioletta/

infraröda och akustiska signaturer, andra än de som specificeras i avsnitt 1C001, och som kan användas i

’missiler’, ”missil”-delsystem eller obemannade luftfarkoster som specificeras i avsnitt 9A012 eller 9A112.a.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1C101 omfattar följande:

a) Strukturella material och beläggningar särskilt konstruerade för att minska radarreflexionen.

b) Beläggningar, inklusive färger, särskilt konstruerade för att minska eller väl avpassa reflexion eller

utstrålning i mikrovågs-, infraröd- eller ultraviolettområdet av det elektromagnetiska spektrumet.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1C101 omfattar inte beläggningar när de används för värmereglering av satelliter.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C101 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som

överstiger 300 km.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/112

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

173

1C102

Återmättade pyrolyserade kol-kol-material konstruerade för rymdfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004

eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

1C107

Grafit och keramiska material, andra än de som specificeras i avsnitt 1C007, enligt följande:

a) Finkorniga grafiter med en bulkdensitet på minst 1,72 g/cm3, uppmätt vid 288 K (15 °C), och med en

kornstorlek på högst 100 μm, som kan användas för raketdysor och för nosspetsar till farkoster för

återinträde i jordatmosfären, och som kan maskinbearbetas till någon av följande produkter:

1. cylindrar med en diameter på 120 mm eller mer och en längd på 50 mm eller mer,

2. rör med en innerdiameter på minst 65 mm, en väggtjocklek på minst 25 mm och en längd på minst 50

mm, eller

3. block vars dimensioner är minst 120 mm × 120 mm × 50 mm.

ANM.

Se även avsnitt 0C004.

b) Pyrolytiska eller trådförstärkta grafiter för användning i raketdysor och för nosspetsar till farkoster för

återinträde i jordatmosfären, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som

specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

ANM.

Se även avsnitt 0C004.

c) Keramiska kompositmaterial (dielektricitetskonstant mindre än 6 vid alla frekvenser från 100 MHz till

100 GHz) för användning i radomer, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som

specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/113

174

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C107

forts.

d) Bulkbearbetbar förstärkt obränd kiselkarbidkeram för användning i nosspetsar, som kan användas i

”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som

specificeras i avsnitt 9A104.

e) Förstärkta keramiska kompositmaterial av kiselkarbid för användning i nosspetsar, farkoster för återinträde i

jordatmosfären och dysklaffar som kan användas i ”missiler”, rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i

avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

f) Bulkbearbetbara keramiska kompositmaterial bestående av en matris av UHT-keramik (ultrahög temperatur,

UHTC) med en smältpunkt på minst 3 000 °C och förstärkt med fibrer eller filament, som kan användas för

missilkomponenter (såsom nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären, framkanter, styrroder i

jetströmmen, styrytor eller munstyckesinsatser för raketmotorer) i ”missiler”, rymduppskjutningsfarkoster

som specificeras i avsnitt 9A004, sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104 eller ’missiler’.

Anmärkning:

1C107.f. omfattar inte UHT-keramiska material (Ultra High Temperature Ceramic (UHTC)

materials) som inte är kompositer.

Teknisk anmärkning 1:

I avsnitt 1C107.f avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd

som överstiger 300 km.

Teknisk anmärkning 2:

’UHT-keramik’ (Ultra High Temperature Ceramics (UHTC)) omfattar följande:

1. Titandiborid (TiB2).

2. Zirkoniumdiborid (ZrB2).

3. Niobiumdiborid NbB2).

4. Hafniumdiborid (HfB2).

5. Tantaldiborid (TaB2).

6. Titankarbid (TiC).

7. Zirconiumkarbid (ZrC).

8. Niobiumkarbid (NbC).

9. Hafniumkarbid (HfC).

10. Tantalkarbid (TaC).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/114

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

175

1C111

Drivmedel och kemikalier som ingår i dessa, andra än de som specificeras i avsnitt 1C011, enligt följande:

a) Framdrivningssubstanser:

1. Sfäriska eller sfäroidiska aluminiumpulver, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för

varor med militär användning, med partikelstorlek mindre än 200 μm och ett aluminiuminnehåll av 97

viktprocent eller mer, om minst 10 % av den totala vikten består av partiklar som är mindre än 63 μm

enligt ISO 2591-1:1988 eller motsvarande nationell standard.

Teknisk anmärkning:

En partikelstorlek av 63 μm (ISO R-565) motsvarar 250 mesh (Tyler) eller 230 mesh (ASTM-standard E-11).

2. Metallpulver, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning,

enligt följande:

a) Metallpulver av zirkonium, beryllium eller magnesium, eller legeringar av dessa metaller, om

åtminstone 90 % av partikelvolymen eller partikelvikten består av partiklar som är mindre än 60 μm

(fastställt med mätningstekniker som användning av silbotten, laserdiffraktion eller optisk skanning),

antingen sfäriska, finfördelade, sfäroidiska, flingade eller malda, innehållande 97 viktprocent eller

mer av något av följande ämnen:

1. zirkonium,

2. beryllium, eller

3. magnesium.

Teknisk anmärkning:

Det hafnium som naturligt ingår i zirkonium (vanligen 2–7 %) inräknas i mängden zirkonium.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/115

176

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C111.a.2.

forts.

b) Metallpulver av bor eller borlegeringar med en borhalt på 85 viktprocent eller mer, om åtminstone

90 % av partikelvolymen eller partikelvikten består av partiklar som är mindre än 60 μm (fastställt

med mätningstekniker som användning av silbotten, laserdiffraktion eller optisk skanning), antingen

sfäriska, finfördelade, sfäroida, flingade eller malda.

Anmärkning:

Avsnitten 1C111a.2.a och 1C111a.2.b omfattar pulverblandningar med en fördelning av olika

partikelformer (t.ex. blandningar med olika partikelstorlekar) om en eller flera av formerna

omfattas av kontroll.

3. Oxiderande ämnen som kan användas i raketmotorer för flytande bränsle enligt följande:

a) Dikvävetrioxid (CAS 10544-73-7).

b) Kvävedioxid (CAS 10102-44-0)/dikvävetetraoxid (CAS 10544-72-6).

c) Dikvävepentoxid (CAS 10102-03-1).

d) Blandade kväveoxider (MON).

Teknisk anmärkning:

Blandade kväveoxider (MON) är lösningar av kväveoxid (NO) i dikvävetetraoxid/kvävedioxid (N2O4/NO2) som

kan användas i missilsystem. Det finns en rad sammansättningar som kan betecknas som MONi eller MONij, där

i och j är heltal som anger procentandelen kväveoxid i blandningen (t.ex. MON3 innehåller 3 % kväveoxid,

MON25 25 % kväveoxid. En övre gräns är MON40, 40 viktprocent).

e) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för

inhibitorförsedd rödrykande salpetersyra (IRFNA).

f) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH AVSNITT

1C238 för föreningar sammansatta av fluor och en eller flera andra halogener, syre eller kväve.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/116

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

177

1C111.a.

forts.

4. Hydrazinderivat enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a) Trimetylhydrazin (CAS 1741-01-1).

b) Tetrametylhydrazin (CAS 6415-12-9).

c) N,N-diallylhydrazin (CAS 5164-11-4).

d) Allylhydrazin (CAS 7422-78-8).

e) Etylendihydrazin (CAS 6068-98-0).

f) Monometylhydrazindinitrat.

g) Asymmetriskt dimetylhydrazinnitrat.

h) Hydrazinazid (CAS 14546-44-2).

i) 1,1-dimetylhydrazinazid (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetylhydrazinazid

(CAS 299177-50-7);

j) Hydrazindinitrat (CAS 13464-98-7).

k) Diimido-oxalsyredihydrazin (CAS 3457-37-2).

l) 2-hydroxyetylhydrazinnitrat (HEHN).

m) Se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning för hydrazinperklorat.

n) Hydrazindiperklorat (CAS 13812-39-0).

o) Metylhydrazinnitrat (MHN) (CAS 29674-96-2).

p) 1,1-dietylhydrazinnitrat (DEHN) / 1,2-dietylhydrazinnitrat (DEHN) (CAS 363453-17-2).

q) 3,6-dihydrazintetrazinnitrat(1,4-dihydrazinnitrat) (DHTN).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/117

178

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C111.a.

forts.

5. Andra material med hög energitäthet än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med

militär användning, vilka kan användas i ’missiler’ eller obemannade luftfarkoster enligt 9A012 eller

9A112.a.

a) Blandat bränsle som innehåller både fasta och flytande bränslen, såsom boronslurry, med en

viktbaserad energitäthet på 40 x 106 J/kg eller mer.

b) Andra bränslen och bränsletillsatser med hög energitäthet (t.ex. kuban, jonlösningar, JP-10) med en

volymbaserad energitäthet på 37,5 x 109 J/m3 eller mer, mätt vid 20 °C och en atmosfärs

(101,325 kPa) tryck.

Anmärkning:

Avsnitt 1C111.a.5.b omfattar inte raffinerade fossila bränslen och biobränslen framställda av

växter, inklusive bränslen som certifierats för användning i civil luftfart, om de inte speciellt

utformats för ’missiler’ eller obemannade luftfarkoster som specificeras i avsnitt 9A012 eller

9A112.a.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C111.a.5 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en

räckvidd som överstiger 300 km.

6. Alternativa bränslen till hydrazin enligt följande:

a) 2-dimetylaminoetylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/118

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

179

1C111

forts.

b) Polymera substanser:

1. Karboxyterminerad polybutadien (inklusive karboxylterminerad polybutadien) (CTPB).

2. Hydroxyterminerad polybutadien (inklusive hydroxylterminerad polybutadien) (HTPB)

(CAS 69102-90-5), andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär

användning.

3. Polybutadienakrylsyra (PBAA).

4. Polybutadienakrylnitril (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9).

5. Polytetrahydrofuran-polyetylenglykol (TPEG).

Teknisk anmärkning:

Polytetrahydrofuran-polyetylenglykol (TPEG) är en segmentsampolymer av poly-1,4-butandiol (CAS

110-63-4) och polyetylenglykol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR polyglycidylnitrat

(PGN eller poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

c) Andra drivmedelstillsatser och agens:

1. SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR karboraner,

dekaboraner, pentaboraner och derivat därav.

2. Trietylenglykoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8).

3. 2-nitrodifenylamin (CAS 119-75-5).

4. SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR trimetyloletan­

trinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1).

5. Dietylenglykoldinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0).

6. Ferrocenderivat enligt följande:

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/119

180

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C111.c.6.

forts.

a) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR katocen (CAS

37206-42-1).

b) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR etylferrocen

(CAS 1273-89-8).

c) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

n-propylferrocen (CAS 1273-92-3)/isopropylferrocen (CAS 12126-81-7).

d) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

n-butylferrocen (CAS 31904-29-7).

e) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

pentylferrocen (CAS 1274-00-6).

f) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dicyklopen­

tylferrocen (CAS 125861-17-8).

g) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dicyklohexyl­

ferrocen.

h) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

dietylferrocen (CAS 1273-97-8).

i) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

dipropylferrocen.

j) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

dibutylferrocen (CAS 1274-08-4).

k) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för

dihexylferrocen (CAS 93894-59-8).

l) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetylferrocen (CAS 1273-94-5).

m) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR ferrocenkar­

boxylsyra (CAS 1271-42-7)/1,1'-ferrocendikarboxylsyra (CAS 1293-87-4).

n) SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR butacen (CAS

125856-62-4).

o) Andra ferrocenderivat som kan användas för att ändra förbränningshastigheten för raketdrivmedel,

andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning:

Avsnitt 1C111.c.6.o. omfattar inte ferrocenderivat som innehåller en funktionsgrupp med

sex aromatiska kolatomer bundna till ferrocenmolekylen.

7. 4,5-diazidometyl-2-metyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR) som inte specificeras i kontrollbestämmelserna för

varor med militär användning.

d) Andra ’gelformiga bränslen’ än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär

användning, speciellt utformade för användning i ’missiler’.

Tekniska anmärkningar:

1.

I avsnitt 1C111.d avses med ’gelformiga bränslen’ bränsle- eller oxidationsmedelsberedningar som omfattar

gelémedel som silikat, kaolin (lera), kol eller något polymert gelémedel.

2.

I avsnitt 1C111.d avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en

räckvidd som överstiger 300 km.

Anmärkning:

För drivmedel och kemikalier som ingår i dessa och som inte specificeras i avsnitt 1C111, se kontrollbe­

stämmelserna för varor med militär användning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/120

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

181

1C116

Maråldrat stål som kan användas i ’missiler’, med alla följande egenskaper:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 1C216.

a) En brottgräns mätt vid 293 K (20 °C), lika med eller större än

1. 0,9 GPa i upplösningsbehandlingsfasen, eller

2. 1,5 GPa i utskiljningshärdningsfasen, och

b) med någon av följande former:

1. Skivor, plåtar eller rör med en material- eller plåttjocklek som är lika med eller mindre än 5,0 mm.

2. Rörformer med en materialtjocklek som är lika med eller mindre än 50 mm och med en inre diameter

som är lika med eller mer än 270 mm.

Teknisk anmärkning 1:

Maråldrat stål är järnlegeringar

1. som vanligen kännetecknas av hög nickelhalt och mycket låg kolhalt samt användning av ersättande ämnen eller

fällningar för att uppnå ökad hållfasthet och åldringshärdning, och

2. som utsatts för värmebehandling för att underlätta den martensitiska omvandlingsprocessen (upplösningsbehandling)

och därefter åldringshärdats (utskiljningshärdning).

Teknisk anmärkning 2:

I avsnitt 1C116 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som

överstiger 300 km.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/121

182

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C117

Material för framställning av ’missiler’ enligt följande:

a) Volfram och legeringar i partikelform med ett volframinnehåll på 97 viktprocent eller mer och en

partikelstorlek på 50 x 10-6 m (50 μm) eller mindre.

b) Molybden och legeringar i partikelform med ett molybdeninnehåll på 97 viktprocent eller mer och en

partikelstorlek på 50 × 10–6 m (50 μm) eller mindre.

c) Volframmaterial i fast form med allt följande:

1. Någon av följande materialsammansättningar:

a) volfram och legeringar med ett volframinnehåll på 97 viktprocent eller mer,

b) volfram i legering med koppar med ett volframinnehåll på 80 viktprocent eller mer, eller

c) volfram i legering med silver med ett volframinnehåll på 80 viktprocent eller mer, och

2. möjligt att maskinbearbeta till någon av följande produkter:

a) cylindrar med en diameter på 120 mm eller mer och en längd på 50 mm eller mer,

b) rör med en innerdiameter på minst 65 mm, en väggtjocklek på minst 25 mm och en längd på minst

50 mm, eller

c) block med en storlek på 120 mm × 120 mm × 50 mm eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C117 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som

överstiger 300 km.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/122

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

183

1C118

Titanstabiliserat duplex rostfritt stål (Ti-DSS) enligt följande:

a) Med alla följande egenskaper:

1. Innehåller 17,0–23,0 viktprocent krom och 4,5–7,0 viktprocent nickel,

2. innehåller mer än 0,10 viktprocent titan, och

3. har en ferritisk-austenitisk mikrostruktur (också kallad tvåfasig mikrostruktur) där minst

10 volymprocent (enligt ASTM E-1181-87 eller motsvarande nationell standard) är austenit, och

b) med någon av följande former:

1. tackor eller stavar med en storlek av minst 100 mm i varje dimension,

2. plåtar med en bredd av minst 600 mm och en tjocklek av högst 3 mm, eller

3. rör med en ytterdiameter av minst 600 mm och en materialtjocklek av högst 3 mm.

1C202

Legeringar, andra än de som specificeras i avsnitt 1C002.b.3 eller 1C002.b.4, enligt följande:

a) Aluminiumlegeringar med båda följande egenskaper:

1. ’I stånd till’ en brottgräns på 460 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), och

2. föreligger som rör eller som cylindrar i massiv form (även smidesämnen) med en yttre diameter av mer

än 75 mm.

b) Titanlegeringar med båda följande egenskaper:

1. ’I stånd till’ en brottgräns på 900 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), och

2. föreligger som rör eller som cylindrar i massiv form (även smidesämnen) med en yttre diameter av mer

än 75 mm.

Teknisk anmärkning:

Uttrycket legeringar ’i stånd till’ omfattar legeringar före eller efter värmebehandling.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/123

184

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C210

’Fibrer eller fiberliknande material’ eller förimpregnerade mattor, andra än sådana som specificeras i avsnitt

1C010.a, b eller e, enligt följande:

a) ’Fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller aramid med någon av följande egenskaper:

1. En ”specifik modul” på 12,7 × 106 m eller mer, eller

2. en ”specifik brottgräns” på 23,5 × 104 m eller mer.

Anmärkning:

Avsnitt 1C210.a omfattar inte ’fibrer eller fiberliknande material’ av aramid som har 0,25

viktprocent eller mer av en esterbaserad ytmodifierare för fibrer.

b) ’Fibrer eller fiberliknande material’ av glas som har båda följande egenskaper:

1. En ”specifik modul” på 3,18 × 106 m eller mer, och

2. en ”specifik brottgräns” på 7,62 × 104 m eller mer.

c) Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga ”garner”, ”väv”, ”drev” eller ”tejp” med en bredd som inte

överstiger 15 mm (förimpregnerade) tillverkade av ’fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller glas och

som specificeras i avsnitt 1C210.a eller b.

Teknisk anmärkning:

Hartsen bildar kompositens matris.

Anmärkning:

’Fibrer eller fiberliknande material’ i avsnitt 1C210 är begränsade till kontinuerliga ”enfibertrådar”,

”garn”, ”väv”, ”drev” och ”tejp”.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/124

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

185

1C216

Maråldrat stål som inte specificeras i avsnitt 1C116 och ’i stånd till’ en brottgräns på 1 950 MPa eller mer vid

293 K (20 °C).

Anmärkning:

Avsnitt 1C216 omfattar inte former i vilka inga linjära dimensioner överstiger 75 mm.

Teknisk anmärkning:

Uttrycket maråldrat stål ’i stånd till’ omfattar maråldrat stål både före och efter värmebehandling.

1C225

Bor som anrikats med avseende på isotopen bor-10 (10B) till en halt som är högre än den naturliga

isotophalten, enligt följande: Elementärt bor, föreningar, blandningar som innehåller bor, produkter som

innehåller dessa samt avfall och skrot av något av föregående.

Anmärkning:

I avsnitt 1C225 inbegrips i blandningar som innehåller bor även boranrikade material.

Teknisk anmärkning:

Den naturliga isotophalten för bor-10 är ungefär 18,5 viktprocent (20 atomprocent).

1C226

Volfram, volframkarbid och legeringar som innehåller mer än 90 viktprocent volfram, som inte specificeras i

avsnitt 1C117 och som har båda följande egenskaper:

a) I former med ihålig cylindrisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 100 mm

och 300 mm, och

b) en massa större än 20 kg.

Anmärkning:

Avsnitt 1C226 omfattar inte delar som särskilt utformats som vikter eller som kollimatorer för

gammastrålning.

1C227

Kalcium med båda följande egenskaper:

a) Innehåller mindre än 1 000 ppm, räknat i vikt, av metalliska orenheter andra än magnesium, och

b) innehåller mindre än 10 ppm, räknat i vikt, av bor.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/125

186

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C228

Magnesium med båda följande egenskaper:

a) Innehåller mindre än 200 ppm, räknat i vikt, av metalliska orenheter andra än kalcium, och

b) innehåller mindre än 10 ppm, räknat i vikt, av bor.

1C229

Vismut med båda följande egenskaper:

a) En renhetsgrad av 99,99 viktprocent eller högre, och

b) innehåller mindre än 10 ppm, räknat i vikt, av silver.

1C230

Berylliummetall, legeringar som innehåller mer än 50 viktprocent beryllium, berylliumföreningar, produkter

därav, samt avfall och skrot av något av föregående, förutsatt att detta inte specificeras i kontrollbestämmelserna

för varor med militär användning.

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

Anmärkning:

Avsnitt 1C230 omfattar inte följande:

a) Metallfönster för röntgenapparater eller för apparater för borrhålsloggning.

b) Oxidprodukter, färdigtillverkade eller halvfabrikat särskilt konstruerade för elektroniska

komponentdelar eller som bärarmaterial för elektroniska kretsar.

c) Beryl (berylliumsilikat och aluminiumsilikat) i form av smaragder eller akvamariner.

1C231

Hafniummetall, legeringar som innehåller mer än 60 viktprocent hafnium, hafniumföreningar som innehåller

mer än 60 viktprocent hafnium, produkter därav, samt avfall och skrot av något av föregående.

1C232

Helium-3 (3He), blandningar som innehåller helium-3 och produkter eller apparatur som innehåller något av

föregående.

Anmärkning:

Avsnitt 1C232 omfattar inte en produkt eller apparatur som innehåller mindre än 1 g

helium-3.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/126

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

187

1C233

Litium som anrikats med avseende på isotopen litium-6 (6Li) till en halt som är högre än den naturliga

isotophalten, och produkter eller apparater som innehåller anrikat litium, enligt följande: rent litium,

legeringar, föreningar, blandningar som innehåller litium, produkter därav, avfall eller skrot av något av

föregående.

Anmärkning:

Avsnitt 1C233 omfattar inte dosimetrar baserade på termoluminiscens.

Teknisk anmärkning:

Den naturliga isotophalten av litium-6 är ungefär 6,5 viktprocent (7,5 atomprocent).

1C234

Zirkonium med ett hafniuminnehåll på mindre än 1 viktdel hafnium på 500 viktdelar zirkonium enligt

följande: metall, legeringar innehållande mer än 50 viktprocent zirkonium, föreningar, produkter därav, avfall

eller skrot av något av föregående, utöver vad som specificeras i avsnitt 0A001.f.

Anmärkning:

Avsnitt 1C234 omfattar inte zirkonium i form av folier med en tjocklek som inte överstiger 0,10 mm.

1C235

Tritium, tritiumföreningar och blandningar som innehåller tritium i vilka förhållandet tritiumatomer/

väteatomer överstiger 1/1 000, samt produkter eller enheter som innehåller något av föregående.

Anmärkning:

Avsnitt 1C235 omfattar inte produkter eller apparatur som innehåller mindre än 1,48 × 103 GBq (40

Ci) tritium.

1C236

’Alfa-strålande radionuklider’ som lämpar sig för att skapa neutronkällor baserat på alfa-n-reaktion, andra än de

som specificeras i avsnitten 0C001 och 1C012.a, i följande former:

a) Grundform.

b) Föreningar med en total aktivitet av 37 GBq/kg (1 Ci/kg) eller mer.

c) Blandningar med en total aktivitet av 37 GBq/kg (1 Ci/kg) eller mer.

d) Produkter eller apparatur som innehåller något av det föregående.

Anmärkning:

Avsnitt 1C236 omfattar inte produkter eller apparatur som innehåller mindre än 3,7 GBq (100 mCi)

aktivitet.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C236 avses med ’alfa-strålande radionuklider’ följande:

Aktinium-225 (225Ac)

Aktinium-227 (227Ac)

Californium-253 (253Cf)

Curium-240 (240Cm)

Curium-241 (241Cm)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/127

188

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C236

Teknisk anmärkning forts.

Curium-242 (242Cm)

Curium-243 (243Cm)

Curium-244 (244Cm)

Einsteinium-253 (253Es)

Einsteinium-254 (254Es)

Gadolinium-148 (148Gd)

Plutonium-236 (236Pu)

Plutonium-238 (238Pu)

Polonium-208 ( 208Po)

Polonium-209 (209Po)

Polonium-210 (210Po)

Radium-223 (223Ra)

Torium-227 (227Th)

Torium-228 (228Th)

Uran-230 (230U)

Uran-232 (232U)

1C237

Radium-226 (226Ra), radium-226-legeringar, radium-226-föreningar, blandningar som innehåller radium-

226, produkter av dessa och produkter eller apparatur som innehåller något av föregående.

Anmärkning:

Avsnitt 1C237 omfattar inte följande:

a) Medicinska applikatorer.

b) Produkter eller apparatur som innehåller mindre än 0,37 GBq (10 mCi) av radium-226.

1C238

Klortrifluorid (ClF3).

1C239

Sprängämnen, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, eller

ämnen eller blandningar av ämnen som innehåller mer än 2 viktprocent av sådana sprängämnen, med en

kristalldensitet större än 1,8 g/cm3 och som har en detonationshastighet högre än 8 000 m/s.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/128

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

189

1C240

Nickelpulver och porös nickelmetall som inte specificeras i avsnitt 0C005, enligt följande:

a) Nickelpulver med båda följande egenskaper:

1. En nickelrenhet på 99,0 viktprocent eller mer, och

2. en partikelstorlek som i medeltal är mindre än 10 μm mätt enligt ASTM B330 standard.

b) Porös nickelmetall som framställts av material som specificeras i avsnitt 1C240.a.

Anmärkning:

Avsnitt 1C240 omfattar inte följande:

a) Fiberliknande nickelpulver.

b) Enkla porösa nickelskivor med en yta på 1 000 cm2 per skiva eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Avsnitt 1C240.b avser porösa metaller som formats genom komprimering och sintring av materialen i avsnitt 1C240.a

för att skapa ett metallmaterial med fina porer som är internt förbundna genom hela strukturen.

1C241

Rhenium och legeringar som innehåller minst 90 viktprocent rhenium, samt legeringar av rhenium och volfram

som innehåller 90 viktprocent eller mer av någon kombination av rhenium och volfram, andra än de som

specificeras i avsnitt 1C226, med båda följande egenskaper:

a) Former med ihålig cylindrisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 100 mm

och 300 mm, och

b) en massa större än 20 kg.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/129

190

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C350

Kemikalier som kan användas som prekursorer för giftiga kemiska agens, enligt följande, och ”kemiska

blandningar” som innehåller en eller flera av dessa:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH

AVSNITT 1C450.

1. Tiodiglykol (CAS 111-48-8).

2. Fosforoxiklorid (CAS 10025-87-3)

3. Dimetylmetylfosfonat (CAS 756-79-6)

4. SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för metylfosfonyl­

difluorid (CAS 676-99-3)

5. Metylfosfonyldiklorid (CAS 676-97-1)

6. Dimetylfosfit (DMP) (CAS 868-85-9)

7. Fosfortriklorid (CAS 7719-12-2)

8. Trimetylfosfit (TMP) (CAS 121-45-9)

9. Tionylklorid (CAS 7719-09-7)

10. 3-hydroxi-1-metylpiperidin (CAS 3554-74-3)

11. N,N-diisopropyl(beta)aminoetylklorid (CAS 96-79-7)

12. N,N-diisopropyl(beta)aminoetantiol (CAS 5842-07-9)

13. 3-quinuklidinol (CAS 1619-34-7)

14. Kaliumfluorid (CAS 7789-23-3)

15. 2-nitrodifenylamin (CAS 107-07-3)

16. Dimetylamin (CAS 124-40-3)

17. Dietyletylfosfonat (CAS 78-38-6)

18. Dietyl-N,N-dimetylfosforamidat (CAS 2404-03-07)

19. Dietylfosfit (CAS 762-04-9)

20. Dimetylaminhydroklorid (CAS 506-59-2)

21. Etyldiklorfosfin (CAS 1498-40-4)

22. Etylfosfonyldiklorid (CAS 1066-50-8)

23. SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för etylfosfonyldifluorid

(CAS 753-98-0)

24. Fluorväte (CAS 7664-39-3)

25. Metylbensilat (CAS 76-89-1)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/130

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

191

1C350

forts.

26. Metyldiklorfosfin (CAS 676-83-5)

27. N,N-diisopropyl(beta)aminoetanol (CAS 96-80-0)

28. Pinakolylalkohol (CAS 464-07-3)

29. SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för O-etyl-O-

2-diisopropylaminoetylmetylfosfonit (QL) (57856-11-8)

30. Trietylfosfit (CAS 122-52-1)

31. Arseniktriklorid (CAS 7784-34-1)

32. Bensilsyra (CAS 76-93-7)

33. Dietylmetylfosfonit (CAS 15715-41-0)

34. Dimetyletylfosfonat (CAS 6163-75-3)

35. Etyldifluorfosfin (CAS 430-78-4)

36. Metyldifluorfosfin (CAS 753-59-3)

37. 3-quinuklidinon (CAS 3731-38-2)

38. Fosforpentaklorid (CAS 10026-13-8)

39. Pinakolon (CAS 75-97-8)

40. Kaliumcyanid (CAS 151-50-8)

41. Kaliumvätefluorid (7789-29-9)

42. Ammoniumvätefluorid eller ammoniumbifluorid (CAS 1341-49-7)

43. Natriumfluorid (CAS 7681-49-4)

44. Natriumvätefluorid (CAS 1333-83-1)

45. Natriumcyanid (CAS 143-33-9)

46. Trietanolamin (CAS 102-71-6)

47. Fosforpentasulfid (CAS 1314-80-3)

48. Diisopropylamin (CAS 108-18-9)

49. Dietylaminoetanol (CAS 100-37-8)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/131

192

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C350

forts.

50. Natriumsulfid (CAS 1313-82-2)

51. Svavelmonoklorid (CAS 10025-67-9)

52. Svaveldiklorid (CAS 10545-99-0)

53. Trietanolaminhydroklorid (CAS 637-39-8)

54. N,N-diisopropyl(beta)aminoetylkloridhydroklorid (CAS 4261-68-1)

55. Metylfosfonsyra (CAS 993-13-5)

56. Dietylmetylfosfonat (CAS 683-08-9)

57. N,N-dimetylfosforamidodiklorid (CAS 677-43-0)

58. Triisopropylfosfit (CAS 116-17-6)

59. Etyldietanolamin (CAS 139-87-7)

60. O,O-dietylfosfortioat (CAS 2465-65-8)

61. O,O-dietylfosforditioat (CAS 298-06-6)

62. Natriumhexafluorosilikat (CAS 16893-85-9)

63. Metyltiofosfonyldiklorid (CAS 676-98-2)

64. Dietylamin (CAS 109-89-7)

65. N,N-diisopropylaminoetantiolhydroklorid (CAS 41480-75-5)

66. Metyldiklorfosfat (CAS 677-24-7)

67. Etyldiklorfosfat (CAS 1498-51-7)

68. Metyldifluorfosfat (CAS 22382-13-4)

69. Etyldifluorfosfat (CAS 460-52-6)

70. Dietylklorfosfit (CAS 589-57-1)

71. Metylklorfluorfosfat (CAS 754-01-8)

72. Etylklorfluorfosfat (CAS 762-77-6)

73. N,N-dimetylformamidin (CAS 44205-42-7)

74. N,N-dietylformamidin (CAS 90324-67-7)

75. N,N-dipropylformamidin (CAS 48044-20-8)

76. N,N-diisopropylformamidin (CAS 857522-08-8)

77. N,N-dimetylacetamidin (CAS 2909-14-0)

78. N,N-dietylacetamidin (CAS 14277-06-6)

79. N,N-dipropylacetamidin (CAS 1339586-99-0)

80. N,N-dimetylpropanamidin (CAS 56776-14-8)

81. N,N-dietylpropanamidin (CAS 84764-73-8)

82. N,N-dipropylpropanamidin (CAS 1341496-89-6)

83. N,N-dimetylbutanamidin (CAS 1340437-35-5)

84. N,N-dietylbutanamidin (CAS 53510-30-8)

85. N,N-dipropylbutanamidin (CAS 1342422-35-8)

86. N,N-diisopropylbutanamidin (CAS 1315467-17-4)

87. N,N-dimetylisobutanamidin (CAS 321881-25-8)

88. N,N-dietylisobutanamidin (CAS 1342789-47-2)

89. N,N-dipropylisobutanamidin (CAS 1342700-45-1)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/132

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

193

1C350

forts.

Anmärkning 1:

För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C350

inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt

1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56,

57, 63 och 65 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 10 viktprocent av

blandningen.

Anmärkning 2:

För export till ”stater som är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C350 inte

”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt

1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56,

57, 63 och 65 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av

blandningen.

Anmärkning 3:

Avsnitt 1C350 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier

som specificeras i avsnitt 1C350 punkterna 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, .87, 88

och 89 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 4:

Avsnitt 1C350 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för

detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/133

194

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C351

Humana och animala patogener och ”toxiner” enligt följande:

a) Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som

material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana

kulturer, enligt följande:

1. Afrikanskt hästpestvirus

2. Afrikanskt svinpestvirus

3. Andesvirus

4. Fågelinfluensavirus som är

a) okarakteriserade eller

b) definierade som högpatogena i bilaga I.2 till rådets direktiv 2005/94/EG (EUT L 10, 14.1.2006, s.

16) enligt följande:

1. Typ A-virus med ett IVPI (intravenöst patogenitetsindex) på 6 veckor gamla kycklingar vilket är

större än 1,2, eller

2. typ A-virus av subtyp H5 eller H7 med en genomsekvens som kodar för flera basiska

aminosyror vid hemagglutininmolekylens klyvningsställe, motsvarande den genomsekvens som

har påvisats för andra HPAI-virus och som tyder på att hemagglutininmolekylen kan klyvas med

hjälp av allmänt förekommande proteaser i värdcellen.

5. Blåtungevirus

6. Chaparevirus

7. Chikungunyavirus

8. Choclovirus

9. Krim-Kongo hemorragiskt febervirus

10. Används inte.

11. Dobrava-Belgrade-virus;

12. Hästencefalitvirus, östlig (Eastern Equine Encephalitis)

13. Ebolavirus: alla medlemmar av släktet Ebolavirus

14. Mul- och klövsjukevirus

15. Getkoppsvirus

16. Guanaritovirus

17. Hantaanvirus

18. Hendravirus (Equint morbillivirus)

19. Suid herpesvirus 1 (Pseudorabies, Aujeszkys sjukdom)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/134

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

195

1C351.a.

forts.

20. Klassiskt svinpestvirus

21. Japanskt encefalitvirus

22. Juninvirus

23. Kyasanur Forest disease-virus

24. Laguna Negra-virus

25. Lassavirus

26. Louping ill-virus

27. Lujovirus

28. Lumpy skin disease-virus

29. Lymfocitärt koriomengit-virus

30. Machupovirus

31. Marburgvirus: alla medlemmar av släktet Marburgvirus

32. Monkeypox-virus (apkoppor)

33. Murray Valley-encefalitvirus

34. Newcastlesjukevirus

35. Nipahvirus

36. Omsk hemorragiskt febervirus

37. Oropouchevirus

38. Får- och getpestvirus (peste des petits ruminants)

39. Vesikulär svinsjukavirus

40. Powassanvirus

41. Rabiesvirus och alla andra Lyssavirus

42. Rift Valley febervirus

43. Boskapspestvirus

44. Rociovirus

45. Sabiavirus

46. Seoulvirus

47. Fårkoppsvirus

48. Sin Nombre-virus

49. St Louis-encefalitvirus

50. Porcine Teschovirus

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/135

196

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C351.a.

forts.

51. Fästingburet encefalitvirus (TBE) (Fjärran Östern-undertypen)

52. Variolavirus

53. Venezuelanskt hästencefalit-virus

54. Vesikulär stomatitvirus

55. Hästencefalitvirus, västlig (Western Equine Encephalitis)

56. Gula febernvirus

57. SARS-coronavirus (svår akut respiratorisk sjukdom-relaterat coronavirus)

58. Rekonstruerat spanska sjukanvirus

59. MERS-coronavirus (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus)

b) Används inte.

c) Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som

material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana

kulturer, enligt följande:

1. Bacillus anthracis

2. Brucella abortus

3. Brucella melitensis

4. Brucella suis

5. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

6. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

7. Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)

8. Clostridium argentinense (tidigare kallad Clostridium botulinum typ G), stammar som producerar

botulinumtoxin

9. Clostridium baratii, stammar som producerar botulinumtoxin

10. Clostridium botulinum

11. Clostridium butyricum, stammar som producerar botulinumtoxin

12. Clostridium perfringens, typer som producerar epsilon-toxin

13. Coxiella burnetii

14. Francisella tularensis

15. Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae (stam F38)

16. Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (små kolonier)

17. Rickettsia prowazekii

18. Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (Salmonella typhi)

19. Shiga-toxinproducerande Escherichia coli (STEC) i serogrupperna O26, O45, O103, O104, O111,

O121, O145, O157, och andra shiga-toxinproducerande serogrupper

Anmärkning:

Shiga-toxinproducerande Escherichia coli (STEC) omfattar bland annat enterohemorragisk E. coli (EHEC),

verotoxinproducerande E. coli (VTEC) eller verocytotoxinproducerande E. coli (VTEC).

20. Shigella dysenteriae

21. Vibrio cholerae

22. Yersinia pestis

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/136

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

197

1C351

forts.

d) ”Toxiner” och ”toxinkomponenter” enligt följande:

1. Botulinumtoxiner

2. Clostridium perfringens-toxiner av typerna alfa, beta 1, beta 2, epsilon och iota

3. Conotoxiner

4. Ricin

5. Saxitoxin

6. Shiga-toxiner (shiga-liknande toxiner, verotoxiner och verocytotoxiner)

7. Staphylococcus aureus-enterotoxiner, hemolysin-alfatoxiner, och toxic shock syndrome toxin (tidigare

känt som Staphylococcus enterotoxin F)

8. Tetrodotoxin

9. Används inte.

10. Mikrocystiner (Cyanginosiner)

11. Aflatoxiner

12. Abrin

13. Choleratoxin

14. Diacetoxyscirpenol

15. T-2 toxin

16. HT-2 toxin

17. Modeccin

18. Volkensin

19. Viscumin (Viscum Album Lectin 1)

Anmärkning:

Avsnitt 1C351.d omfattar inte botulinumtoxiner eller conotoxiner i form av produkter som uppfyller

samtliga följande kriterier:

1. Är farmaceutiska formuleringar konstruerade för behandling av sjukdomar hos människor.

2. Är förpackade för distribution som läkemedel.

3. Har godkänts av en statlig myndighet för att släppas ut på marknaden som läkemedel.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/137

198

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C351

forts.

e) Svampar, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller

som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana

kulturer, enligt följande:

1. Coccidioides immitis.

2. Coccidioides posadsii.

Anmärkning:

Avsnitt 1C351 omfattar inte ”vaccin” eller ”immuntoxiner”.

1C353

’Genetiska beståndsdelar’ och ’genetiskt modifierade organismer’ enligt följande:

a) Varje ’genetiskt modifierad organism’ som innehåller, eller varje ’genetisk beståndsdel’ som kodar för, något

av följande:

1. Alla gener som är specifika för något av de virus som specificeras i avsnitt 1C351.a eller 1C354.a.

2. Varje gen som är specifik för någon bakterie som specificeras i avsnitt 1C351.c. eller 1C354.b eller för en

svamp som specificeras i avsnitt 1C351.e eller 1C354.c, och som har någon av följande egenskaper:

a) i sig själv eller genom sina transkriberade eller translaterade produkter utgör en betydande risk för

människors, djurs eller växters hälsa, eller

b) kan 'ge eller förstärka patogenitet', eller

3. Alla ”toxiner” som specificeras i avsnitt 1C351.d eller ”toxinkomponenter” av dessa.

b) Används inte.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/138

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

199

1C353

forts.

Tekniska anmärkningar:

1.

'Genetiskt modifierade organismer' inbegriper organismer i vilka nukleinsyrasekvenserna har skapats eller

modifierats genom medvetna molekylära ingrepp.

2.

’Genetiska beståndsdelar’ omfattar bland annat kromosomer, genom, plasmider, transposoner, vektorer och

inaktiverade organismer som innehåller återvinningsbara nukleinsyrafragment, vare sig de är genetiskt modifierade

eller icke modifierade, eller helt eller delvis kemiskt syntetiserade. När det gäller kontroll av genetiska beståndsdelar

betraktas nukleinsyror från inaktiverade organismer, virus, eller prover som återvinningsbara om inaktiveringen och

beredningen av materialet syftar till, eller har visat sig, underlätta isolering, rening, amplifiering, detektion eller

identifiering av nukleinsyror.

3.

'Ge eller förstärka patogenitet' innebär att införandet eller integreringen av nukleinsyrasekvensen/-erna sannolikt

möjliggör eller ökar den mottagande organismens lämplighet att användas för att avsiktligt orsaka sjukdom eller

död. Detta kan inbegripa ändringar av bland annat: virulens, överförbarhet, stabilitet, infektionsväg, spektrum av

värdorganismer, reproducerbarhet, förmåga att kringgå eller undertrycka värdorganismens immunitet, resistens mot

medicinska motåtgärder, eller spårbarhet.

Anmärkning 1:

Avsnitt 1C353 omfattar inte nukleinsyrasekvenser av shiga-toxinproducerande Escherichia

coli i serogrupperna O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, och andra

shiga-toxinproducerande serogrupper, utom genetiska beståndsdelar som kodar för shiga-

toxin, eller för dess komponenter.

Anmärkning 2:

Avsnitt 1C353 omfattar inte ”vacciner”.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/139

200

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C354

Växtpatogener enligt följande:

a) Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som

material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana

kulturer, enligt följande:

1. Latent andeanskt potatisvirus (Potato Andean latent tymovirus).

2. Potato spindle tuber viroid

b) Bakterier, naturliga, förstärkta eller modifierade, antingen i form av ”isolerade levande kulturer” eller som

material som avsiktligt har blivit inympade eller förorenade med sådana kulturer, enligt följande:

1. Xanthomonas albilineans.

2. Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv.

citri].

3. Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae)

4. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum

eller Corynebacterium sepedonicum).

5. Ralstonia solanacearum, ras 3, biovar 2.

c) Svampar, naturliga, förstärkta eller modifierade, antingen i form av ”isolerade levande kulturer” eller som

material som avsiktligt har blivit inympade eller förorenade med sådana kulturer, enligt följande:

1. Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans)

2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)

3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)

4. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia

graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici])

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)

6. Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae)

7. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari)

8. Sclerophthora rayssiae var. zeae

9. Synchytrium endobioticium

10. Tilletia indica

11. Thecaphora solani

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/140

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

201

1C450

Giftiga kemikalier och prekursorer för giftiga kemikalier, enligt följande, och ”kemiska blandningar” som

innehåller en eller flera av dessa:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 1C350, 1C351.d. OCH KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED

MILITÄR ANVÄNDNING.

a) Giftiga kemikalier enligt följande:

1. Amiton: O,O-dietyl-S-[2(dietylamino)etyl]fosforotiolat (CAS 78-53-5) och motsvarande alkylerade eller

protonerade salter.

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetyl)-1-propen (CAS 382-21-8).

3. SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR BZ: 3-quinuklidi­

nylbensilat (CAS 6581-06-2)

4. Fosgen: Karbonyldiklorid (CAS 75-44-5)

5. Cyanogenklorid (CAS 506-77-4)

6. Vätecyanid (CAS 74-90-8).

7. Klorpikrin: triklornitrometan (CAS 76-06-2)

Anmärkning 1:

För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450

inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt

1C450.a.1 och a.2 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 1 viktprocent av

blandningen.

Anmärkning 2:

För export till ”stater som är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte

”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt

1C450.a.1 och a.2 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av

blandningen.

Anmärkning 3:

Avsnitt 1C450 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier

som specificeras i avsnitt 1C450.a.4, a.5, a.6 och a.7 i vilka ingen individuellt specificerad

kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 4:

Avsnitt 1C450 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för

detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/141

202

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1C450

forts.

b) Giftiga kemiska prekursorer enligt följande:

1. Kemikalier, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning

eller i avsnitt 1C350, som innehåller en fosforatom till vilken är bunden en metyl-, etyl- eller propyl

(normal eller iso)grupp men inga ytterligare kolatomer.

Anmärkning:

Avsnitt 1C450.b.1 omfattar inte fonofos: O-etyl-S-fenyletylditiofosfonat (CAS 944-22-9)

2. N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-fosforamidodihalider, andra än N,N-dimetylfos­

foramidodiklorid.

ANM.

Se avsnitt 1C350.57 för N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

3. Dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller

iso)]-fosforamidater, andra än dietyl-N,N-dimetylfosforamidat, som specificeras i avsnitt 1C350.

4. N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-aminoetyl-2-klorider och motsvarande

protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl(beta)aminoetylklorid eller N,N-diisopropyl(beta)aminoetyl­

kloridhydroklorid, som specificeras i avsnitt 1C350.

5. N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-aminoetan-2-oler och motsvarande protonerade

salter, andra än N,N-diisopropyl(beta)aminoetanol (CAS 96-80-0) och N,N-dietylaminoetanol (CAS

100-37-8), som specificeras i avsnitt 1C350.

Anmärkning:

Avsnitt 1C450.b.5 omfattar inte följande:

a) N,N-dimetylaminoetanol (CAS 108-01-0) och motsvarande protonerade salter.

b) Protonerade salter av N,N-dietylaminoetanol (CAS 100-37-8).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/142

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

203

1C450.b.

forts.

6. N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-aminoetan-2-tioler och motsvarande

protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl(beta)aminoetantiol (CAS 5842-07-9) och N,N-diisopropy­

laminoetantiolhydroklorid (CAS 41480-75-5), som specificeras i avsnitt 1C350.

7. Se avsnitt 1C350 när det gäller etyldietanolamin (CAS 139-87-7).

8. Metyldietanolamin (CAS 105-59-9)

Anmärkning 1:

För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450

inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt

1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 och b.6 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer

än 10 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 2:

För export till ”stater som är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte

”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt

1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 och b.6 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer

än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 3:

Avsnitt 1C450 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier

som specificeras i avsnitt 1C450.b.8 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än

30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 4:

Avsnitt 1C450 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för

detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/143

204

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1D

Programvara

1D001

”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av

utrustning som specificeras i avsnitten 1B001–1B003.

1D002

”Programvara” för ”utveckling” av organiska ”matriser”, metall-”matriser”, kol-”matris”-laminat eller

”kompositer”.

1D003

”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för att utrustning ska kunna utföra de funktioner som

utförs av utrustning som specificeras i avsnitt 1A004.c eller 1A004.d.

1D101

”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för drift eller underhåll av produkter som specificeras i

avsnitt 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 eller 1B119.

1D103

”Programvara” speciellt utformad för analys av sannolikheten för upptäckt av reducerade radarreflektioner,

ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer.

1D201

”Programvara” som är särskilt utformad för ”användning” av produkter som specificeras i avsnitt 1B201.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/144

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

205

1E

Teknik

1E001

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning

eller material som specificeras i avsnitt 1A002–1A005, 1A006.b., 1A007, 1B eller 1C.

1E002

Annan ”teknik” enligt följande:

a) ”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av polybensotiazoler eller polybensooxazoler.

b) ”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av fluorelastomerföreningar som innehåller åtminstone en

vinyletermonomer.

c) ”Teknik” för konstruktion eller ”produktion” av följande keramiska pulver eller keramiska material som inte

är ”kompositer”:

1. Keramiska pulver som har alla följande egenskaper:

a) Någon av följande sammansättningar:

1. Enkla eller komplexa oxider av zirkonium och komplexa oxider av kisel eller aluminium,

2. enkla bornitrider (kubisk kristallinsk form),

3. enkla eller komplexa kisel- eller borkarbider, eller

4. enkla eller komplexa kiselnitrider.

b) Någon av följande totala metalliska föroreningar (exklusive avsiktliga tillsatser):

1. Mindre än 1 000 ppm för enkla oxider eller karbider, eller

2. Mindre än 5 000 ppm för komplexa föreningar eller enkla nitrider, och

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/145

206

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1E002.c.1.

forts.

c) Som är något av följande:

1. Zirkonium (CAS 1314-23-4) där den genomsnittliga partikelstorleken är högst 1 μm och högst

10 % av partiklarna är större än 5 μm, eller

2. Andra keramiska pulver där den genomsnittliga partikelstorleken är högst 5 μm och högst 10 %

av partiklarna är större än 10 μm.

2. Keramiska material som inte är ”kompositer” sammansatta av material som specificeras i avsnitt 1E002.c.1.

Anmärkning:

Avsnitt 1E002.c.2 omfattar inte ”teknik” för slipmedel.

d) Används inte.

e) ”Teknik” för installation, underhåll eller reparation av material som specificeras i avsnitt 1C001.

f) ”Teknik” för reparation av ”komposit”strukturer, laminat eller material som specificeras i avsnitt 1A002

eller 1C007.c.

Anmärkning:

Avsnitt 1E002.f omfattar inte ”teknik” för reparation av ”civila luftfartyg” med hjälp av material som

innehåller kol-”fibrer eller fiberliknande material” samt epoxiharts, och som beskrivs i ”luftfartygs”-

tillverkarens manualer.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/146

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

207

1E002

forts.

g) ”Bibliotek” som är särskilt utformade eller modifierade för att utrustning ska kunna utföra de funktioner

som utförs av utrustning som specificeras i avsnitt 1A004.c eller 1A004.d.

1E101

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av varor som specificeras i avsnitt

1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115–1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111–1C118, 1D101 eller 1D103.

1E102

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av ”programvara” som specificeras i

avsnitt 1D001, 1D101 eller 1D103.

1E103

”Teknik” för reglering av temperatur, tryck eller atmosfär i autoklaver eller hydroklaver när dessa används för

”produktion” av ”kompositer” eller delvis bearbetade ”kompositer”.

1E104

”Teknik” för ”produktion” av pyrolytiskt erhållet material på en form, dorn eller annat underlag från

prekursorgaser som bryts ned inom temperaturintervallet 1 573 K (1 300 °C) till 3 173 K (2 900 °C) vid tryck

på mellan 130 Pa och 20 kPa.

Anmärkning:

Avsnitt 1E104 inbegriper ”teknik” för bildandet av prekursorgaser, bestämning av flödeshas­

tigheter och processkontrollscheman och parametrar.

1E201

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av varor som specificeras i avsnitt

1A002, 1A007, 1A202, 1A225–1A227, 1B201, 1B225–1B234, 1C002.b.3 eller b.4, 1C010.b, 1C202,

1C210, 1C216, 1C225–1C241 eller 1D201.

1E202

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av varor som

specificeras i avsnitt 1A007, 1A202 eller 1A225–1A227.

1E203

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av ”programvara” som specificeras i

avsnitt 1D201.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/147

208

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

DEL IV – Kategori 2

KATEGORI 2 MATERIALBEARBETNING

2A

System, utrustning och komponenter

ANM.

För tystgående lager, se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

2A001

Lager och lagersystem med låg friktion samt komponenter, enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 2A101.

a) Kullager och massiva rullager, alla med toleranser som har specificerats av tillverkaren i enlighet med ISO

492 toleransklass 4 eller klass 2 (eller nationella motsvarigheter) eller bättre, och där både ’ringar’ och

’rullkroppar’, är tillverkade av monel eller beryllium.

Anmärkning:

Avsnitt 2A001.a omfattar inte koniska rullager.

Tekniska anmärkningar:

1.

Med ’ring’ avses den ringformade delen av radialrullager med en eller flera rullbanor (ISO 5593:1997).

2.

Med ’rullkropp’ avses kulor eller rullar som rullar mellan rullbanor (ISO 5593:1997).

b) Används inte.

c) Aktiva magnetiska lagersystem som använder något av följande, och därtill särskilt konstruerade

komponenter:

1. Material med en flödestäthet på 2,0 T eller mer och en sträckgräns som överstiger 414 MPa.

2. Helt elektromagnetisk tredimensionell likpolig manövrering av förspänningen. eller

3. Högtemperatursensorer för positionering (450 K (177 °C) eller högre).

2A101

Andra radialkullager än dem som specificeras i avsnitt 2A001, förutsatt att de har alla toleranser specificerade i

enlighet med ISO 492 toleransklass 2 (eller ANSI/ABMA Std 20 toleransklass ABEC-9 eller andra nationella

motsvarigheter) eller bättre och har alla följande egenskaper:

a) En innerring med en håldiameter på mellan 12 mm och 50 mm.

b) En ytterring med en ytterdiameter på mellan 25 mm och 100 mm. och

c) En bredd på mellan 10 mm och 20 mm.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/148

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

209

2A225

Smältdeglar tillverkade av material som är resistenta mot flytande aktinidmetaller enligt följande:

a) Smältdeglar som har följande två egenskaper:

1. En volym mellan 150 cm3 och 8 000 cm3. och

2. Tillverkade av eller belagda med något av följande material, eller en kombination av följande material,

med en total orenhetsgrad på högst 2 viktprocent:

a) Kalciumfluorid (CaF2).

b) Kalciumzirkonat (metazirkonat) (CaZrO3).

c) Ceriumsulfid (Ce2S3).

d) Erbiumoxid (erbia) (Er2O3).

e) Hafniumoxid (hafnia) (HfO2).

f) Magnesiumoxid (MgO).

g) Nitrerad niob-titan-volframlegering (ca 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W).

h) Yttriumoxid (yttria) (Y2O3). eller

i) Zirkoniumoxid (zirconia) (ZrO2).

b) Smältdeglar som har följande två egenskaper:

1. En volym mellan 50 cm3 och 2 000 cm3. och

2. Tillverkade av eller fodrade med tantal som har en renhet på 99,9 viktprocent eller högre.

c) Smältdeglar som har alla följande egenskaper:

1. En volym mellan 50 cm3 och 2 000 cm3.

2. Tillverkade av eller fodrade med tantal som har en renhet av 98 viktprocent eller högre.

3. Belagda med tantalkarbid, -nitrid eller -borid (eller någon kombination därav).

2A226

Ventiler som har alla följande egenskaper:

a) En ’nominell storlek’ av 5 mm eller mer,

b) med bälgtätning, och

c) helt tillverkade av eller fodrade med aluminium, aluminiumlegering, nickel eller nickellegering som

innehåller mer än 60 viktprocent nickel.

Teknisk anmärkning:

För ventiler med olika in- och utloppsdiametrar avser den ’nominella storleken’ i avsnitt 2A226 den minsta diametern.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/149

210

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B

Test-, inspektions- och produktionsutrustning

Tekniska anmärkningar:

1.

Sekundära parallella konturskapande axlar, (t.ex. w-axeln i en horisontell arborrmaskin eller en sekundär

roterande axel vars centrumlinje är parallell med den primära roterande axeln), ska inte räknas in i det

totala antalet konturskapande axlar. Roterande axlar behöver inte kunna vridas mer än 360°. En

roterande axel kan drivas av en linjär axel (t.ex. en skruv eller en kuggstångsväxel).

2.

I avsnitt 2B är det antal axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” lika med det antal axlar

längs eller runt vilka, under bearbetningen av arbetsstycket, samtidiga och inbördes relaterade rörelser sker mellan

arbetsstycket och ett verktyg. Hit räknas inte några ytterligare axlar längs eller runt vilka annan inbördes rörelse i

maskinen sker, såsom

a) avrivningssystem för slipmaskiner,

b) parallella roterande axlar konstruerade för upphängning av separata arbetsstycken,

c) kolinjära roterande axlar konstruerade för hantering av samma arbetsstycke genom att detta hålls fast från olika

håll i en chuck.

3.

Nomenklaturen för axlarna ska vara i överensstämmelse med Internationell Standard ISO 841:2001, Industrial

automation systems and integration – Numerical Control – of machines Coordinate system and motion

nomenclature.

4.

I avsnitten 2B001–2B009 ska en ”tippbar spindel” räknas som en roterande axel.

5.

’Angiven ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position”’ får användas för varje

verktygsmaskinmodell som ett alternativ till individuella maskintester och ska bestämmas enligt följande:

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/150

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

211

2B Teknisk anmärkning 5

forts.

a) Välj ut fem maskiner av en modell som ska få ett värde.

b) Mät den linjära axelns repeterbarhet (R↑,R↓) enligt ISO 230-2:2014 och bedöm

”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för varje axel på alla fem

maskinerna.

c) Bestäm det aritmetiska medelvärdet för ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en

riktning till en position” för varje axel på alla fem maskiner tillsammans. Dessa aritmetiska

medelvärden för ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position”

(

) blir det angivna värdet för varje axel på denna modell (

,

, …).

d) Eftersom kategori 2-förteckningen hänför sig till varje linjär axel kommer det att finnas lika många angivna

värden för ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” som linjära axlar.

e) Om någon axel på en maskinmodell som inte specificeras i avsnitt 2B001.a–2B001.c har en angiven

”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” som är lika med eller mindre

än den angivna ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för varje

verktygsmaskinmodell plus 0,7 μm, bör man kräva att byggaren bekräftar noggrannhetsnivån en gång var

18:e månad.

6.

I samband med avsnitten 2B001.a–2B001.c ska mätosäkerheten för verktygsmaskinernas

”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” enligt definitionen i

International Standard ISO 230-2:2014 eller motsvarande nationell standard, inte beaktas.

7.

I samband med avsnitten 2B001.a–2B001.c ska axlarna mätas enligt testförfarandena i punkt 5.3.2 i ISO

230-2:2014. Test av axlar som är längre än 2 meter ska göras över 2 meter långa segment. Axlar som är längre

än 4 meter kräver flera test (t.ex. två test för axlar mellan 4 och 8 meter och tre test för axlar mellan 8 och 12

meter). Testerna ska göras över 2 meter långa segment och fördelas i lika stora intervall över axelns hela längd.

Testsegmenten är jämnt fördelade över axelns hela längd, och eventuell överloppslängd ska fördelas jämnt i början,

i mitten och i slutet av testsegmenten. Det lägsta värdet för ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i

en riktning till en position” i alla testsegment ska rapporteras.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/151

212

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B001

Verktygsmaskiner och alla kombinationer av dessa, för bearbetning av metaller, keramer eller ”kompositer”,

som, i enlighet med tillverkarens tekniska specifikation, kan utrustas med elektronisk utrustning för ”numerisk

styrning” enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 2B201.

Anmärkning 1:

Avsnitt 2B001 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som endast är avsedda för

tillverkning av kuggar. Se avsnitt 2B003 för sådana maskiner.

Anmärkning 2:

Avsnitt 2B001 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som enbart är avsedda för

tillverkning av något av följande:

a) Kam- eller vevaxlar.

b) Verktyg eller fräsar.

c) Matarskruvar.

d) Graverade eller slipade delar av smycken. eller

e) Tandproteser.

Anmärkning 3:

En verktygsmaskin som klarar minst två av de tre funktionerna svarvning, fräsning och slipning (t.ex.

en svarv med fräsningsfunktion), ska bedömas efter vart och ett av de relevanta avsnitten 2B001.a,

2B001.b eller 2B001.c.

Anmärkning 4:

En verktygsmaskin med additiv tillverkningskapacitet som komplement till förmågan till svarvning,

fräsning eller slipning, ska bedömas efter vart och ett av de relevanta avsnitten 2B001.a, 2B001.b

eller 2B001.c.

ANM.

För maskiner för optisk slutbearbetning, se avsnitt 2B002.

a) Verktygsmaskiner för svarvning med två eller flera axlar som kan styras samtidigt för att uppnå

”konturstyrning” med något av följande:

1. ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller

mindre (bättre) än 0,9 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1,0 m.

2. ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller

mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 1 meter eller mer.

Anmärkning 1:

Avsnitt 2B001.a omfattar inte svarvar speciellt konstruerade för att producera kontaktlinser, som

har allt av följande:

a) Maskinstyrningen är begränsad till användning av oftalmologiskt baserad programvara för

delprogrammering av indata, och

b) vacuumchuck saknas.

Anmärkning 2:

Avsnitt 2B001.a. omfattar inte maskiner för stångarbete (Swissturn) som endast är avsedda för

bearbetning av stänger som matas genom maskinen, om den maximala stångdiametern är mindre

än eller lika med 42 mm och möjligheter till chuckmontering saknas. Maskinerna får även vara

utrustade för borrning eller fräsning, för bearbetning av detaljer vars diameter understiger 42 mm.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/152

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

213

2B001

forts.

b) Verktygsmaskiner för fräsning som uppfyller något av följande:

1. Tre linjära axlar plus en roterande axel, som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med

någon av följande egenskaper:

a) ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller

mindre (bättre) än 0,9 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1,0 m.

b) ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller

mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 1 meter eller mer.

2. Fem eller flera axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med något av följande:

a) ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller

mindre (bättre) än 0,9 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1,0 m.

b) ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller

mindre (bättre) än 1,4 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på minst 1 meter och

mindre än 4 m.

c) ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller

mindre (bättre) än 6,0 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 4 meter eller mer.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/153

214

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B001.b.

forts.

3. ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för jiggborrmaskiner

är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar.

4. Kuggbearbetningsmaskiner som har allt av följande:

a) Spindelns ”axialkast” och ”radialkast” är mindre (bättre) än 0,0004 mm (TIR), och

b) slidens vinkelfel (gir, lutning, roll) är mindre (bättre) än 2 bågsekunder (TIR) över 300 mm rörelse.

c) Verktygsmaskiner för slipning som uppfyller något av följande:

1. Har allt av följande:

a) ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller

mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar.

b) Tre eller fyra axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

2. Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med något av följande:

a) ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller

mindre (bättre) än 1,1 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1 m.

b) ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller

mindre (bättre) än 1,4 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på minst 1 meter och

mindre än 4 m.

c) ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller

mindre (bättre) än 6,0 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 4 meter eller mer.

Anmärkning:

Avsnitt 2B001.c omfattar inte slipmaskiner enligt följande:

a) Rundslipmaskiner för invändig, utvändig eller kombinerad invändig och utvändig slipning som

har allt av följande:

1. Begränsade till cylindrisk slipning och

2. begränsade till ett arbetsstycke som är högst 150 mm i ytterdiameter eller längd.

b) Maskiner speciellt konstruerade som jiggslipmaskiner som inte har någon z-axel eller w-axel och

vars ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är mindre

(bättre) än 1,1 μm.

c) Planslipmaskiner.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/154

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

215

2B001

forts.

d) Trådlös elektrisk gnistbearbetningsmaskin (EDM) som har två eller flera roterande axlar som kan styras

samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

e) Verktygsmaskiner för borttagning av metaller, keramer eller ”kompositer” som har allt av följande:

1. Borttagning av material med hjälp av

a) vatten eller andra sprutade vätskor, inklusive sådana som innehåller slipmedelstillsatser,

b) elektronstrålar, eller

c) laserstrålar, och

2. som har minst två roterande axlar som både

a) kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”, och

b) har en positionerings”noggrannhet” som är mindre (bättre) än 0,003°.

f) Långhålsborrmaskiner och svarvar som är modifierade för långhålsborrning, som har en borrkapacitet som

är större än 5 m.

2B002

”Numeriskt styrda” verktygsmaskiner för optisk slutbearbetning, utrustade för selektivt borttagande av material

för att producera icke-sfäriska optiska ytor med allt av följande:

a) Slutbearbetar formen till mindre (bättre) än 1,0 μm.

b) Slutbearbetar till en ojämnhet som är mindre (bättre) än 100 nm rms.

c) Minst fyra axlar som kan styras samtidigt för ”konturstyrning”.

d) Använder någon av följande processer:

1. Magnetreologisk slutbearbetning (’MRF’).

2. Elektroreologisk slutbearbetning (’ERF’).

3. ’Slutbearbetning med energirik partikelstråle’.

4. ’Slutbearbetning med tänjbart membran’.

5. ’Slutbearbetning med vätskestråle’.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/155

216

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B002

forts.

Tekniska anmärkningar:

I avsnitt 2B002 avses med

1. ’MRF’: borttagande av material med hjälp av en magnetisk slipvätska vars viskositet styrs av ett magnetfält,

2. ’ERF’: borttagande med hjälp av en slipvätska vars viskositet styrs av ett elektriskt fält,

3. ’slutbearbetning med energirik partikelstråle’: användning av RAP (Reactive Atom Plasmas) eller jonstrålar för selektivt

borttagande av material,

4. ’slutbearbetning med tänjbart membran’: en process som använder ett membran som utsätts för tryck och ändrar form

för att komma i kontakt med arbetsstycket över en liten area.

5. ’slutbearbetning med vätskestråle’: användning av en vätskeström för borttagning av material.

2B003

”Numeriskt styrda” verktygsmaskiner, speciellt konstruerade för skärning, finslipning, polering eller hening av

härdade (Rockwell = 40 eller mer) spår, spiralskurna och dubbelspiralskurna kugghjul med en

delningsdiameter som har allt av följande:

a) En delningsdiameter som är större än 1 250 mm.

b) En kuggbredd som är minst 15 % av delningsdiametern.

c) En kvalitet av AGMA 14 eller bättre (motsvarande ISO 1328 klass 3).

2B004

Varma ”isostatiska pressar” som har alla följande egenskaper samt till dessa speciellt konstruerade komponenter

och tillbehör:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 2B104 och 2B204.

a) En kontrollerad termisk omgivning i slutet utrymme och ett kammarutrymme med en innerdiameter på

minst 406 mm.

b) Något av följande:

1. Ett maximalt arbetstryck som överstiger 207 MPa.

2. En kontrollerad termisk omgivning som överstiger 1 773 K (1 500 °C). eller

3. En anordning för kolväteimpregnering och för bortforsling av uppkomna restgaser.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/156

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

217

2B004

forts.

Teknisk anmärkning:

Med kammarens innerdiameter avses den del av kammaren där arbetstemperatur och -tryck kan hållas. I diametern ska

inte inräknas utrymme för lasthållare. I diametern ska inte inräknas utrymme för lasthållare. Innerdiametern är den

mindre av tryckkammarens eller den isolerade ugnskammarens, beroende på vilken av de två som är placerad i den andra.

ANM.

För speciellt konstruerade kapslar, formar och verktyg, se avsnitten 1B003 och 9B009 samt kontrollbestäm­

melserna för varor med militär användning.

2B005

Följande utrustning, som är speciellt konstruerad för utfällning, behandling och styrning under behandlingen av

oorganiska beläggningar, ytbeläggningar och ytförändringsbeläggningar, för substrat som anges i kolumn 2,

med processer som beskrivs i kolumn 1 i tabellen efter avsnitt 2E003.f, samt speciellt konstruerad utrustning

till denna för automatisk hantering, positionering, manövrering och styrning:

a) Utrustning för produktion med kemisk förångningsdeponering (CVD) som har alla följande egenskaper:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 2B105.

1. En process som är modifierad till en av följande typer:

a) Pulserande CVD.

b) Styrd nukleär termisk deponering (CNTD, Controlled nucleation thermal deposition).

c) Plasmaförstärkt eller plasmaassisterad CVD.

2. Något av följande:

a) Fast monterade roterande högvakuumtätningar (tryck lika med eller mindre än 0,01 Pa). eller

b) Fast monterad utrustning för mätning eller styrning av tjockleken av pålagt skikt.

b) Produktionsutrustning för jonimplantation som kan leverera 5 mA eller mera i jonstrålen.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/157

218

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B005

forts.

c) Produktionsutrustning för fysisk elektronstråleförångning (EB-PVD) med en systemeffekt specificerad till att

överstiga 80 kW och som innefattar något av följande:

1. Vätskenivåkontroll med hjälp av ett ”laser”-assisterat mätsystem som med precision kan styra

inmatningen av götet, eller

2. en datorkontrollerad matningshastighet som övervakas med bildskärmar som arbetar med principen att

genom luminiscens från de joniserade atomerna i förångningsstrålen mäta beläggningshastigheten för

beläggningar som innehåller två eller flera beståndsdelar.

d) Produktionsutrustning för plasmasprutning med något av följande:

1. Arbetar med styrd och reducerad atmosfär (lika med eller mindre än 10 kPa mätt ovanför och inom ett

avstånd av 300 mm från strålkanonens munstycke) i en vakuumkammare, där trycket före

plasmasprutningen kan sänkas ner till 0,01 Pa, eller

2. Fast monterad utrustning för mätning eller styrning av tjockleken av pålagt skikt.

e) Produktionsutrustning för sputtering som kan avge strömtätheter på minst 1 mA/mm2 vid en förångnings­

hastighet på minst 15 μm/tim.

f) Produktionsutrustning för katodstrålebeläggning med hjälp av en utrustning som innehåller ett galler

bestående av elektromagneter för att styra strålningspunkten på katoden.

g) Produktionsutrustning för jonplätering kapabel till in situ-mätning av något av följande:

1. Tjocklek på substratet och matningshastighet, eller

2. optiska egenskaper.

Anmärkning:

Avsnitt 2B005 omfattar inte utrustning för kemisk förångningsdeponering, katodstråle, sputtering,

jonplätering eller joninplantation speciellt konstruerad för skärande och bearbetande verktyg.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/158

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

219

2B006

Mät- eller inspektionssystem, utrustning, återkopplade positioneringsenheter och ”elektroniska

sammansättningar” enligt följande:

a) Datorstyrda eller ”numeriskt styrda” koordinatmätmaskiner (CMM) som har en tredimensionell

(volymetrisk) maximal tillåten längdmåttsavvikelse (E0,MPE) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde

(dvs. inom axellängden) som är lika med eller mindre (bättre) än (1,7 + L/1 000) μm (L är den uppmätta

längden i mm), enligt ISO 10360-2:2009.

Teknisk anmärkning:

E0,MPE för den mest noggranna konfigurationen av CMM enligt tillverkarens specifikation (t.ex. bäst av följande: prob,

mätstiftslängd, rörelseparametrar, omgivning) och med ”alla tillgängliga kompensationer” ska jämföras med tröskeln på

1,7 + L/1 000 μm.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 2B206.

b) Mätinstrument eller system för mätning av linjärförskjutning, linjära återkopplade positioneringsenheter

och ”elektroniska sammansättningar” enligt följande:

Anmärkning:

Mätsystem med interferometer eller optisk givare, som innehåller en ”laser” specificeras endast

i 2B006.b.3. och 2B206.c.

1. ’System som mäter kontaktlöst’ med en ”upplösning” som är lika med eller mindre (bättre) än 0,2 μm

inom 0–0,2 mm av ’mätområdet’.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/159

220

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B006.b.

forts.

Tekniska anmärkningar:

I avsnitt 2B006.b.1 gäller att

1. ’system som mäter kontaktlöst’ avser system som är konstruerade för att mäta avståndet mellan mätprob och

mätobjekt längs en enda vektor, där mätproben eller mätobjektet är i rörelse.

2. ’mätområde’ avser avståndet mellan det minsta och det största arbetsavståndet.

2. Linjära återkopplade positioneringsenheter som är speciellt konstruerade för verktygsmaskiner och som

har en ”noggrannhet” som är mindre (bättre) än (800 + [600 × L/1 000]) nm (L är den effektiva längden i

mm).

3. Mätsystem som har allt av följande:

a) Innehåller ”laser”.

b) En ”upplösning” över hela skalområdet som är lika med eller mindre (bättre) än 200 nm.

c) Förmåga att uppnå en ”mätosäkerhet” som är lika med eller mindre (bättre) än (1,6 + L/2 000) nm (L

är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom ett mätområde, när det kompenseras för

refraktionsindexet för luft och mätningen löper över 30 sekunder vid en temperatur på 20 ± ,01 °C.

4. ”Elektroniska sammansättningar” som är särskilt konstruerade för att ge återkopplingskapacitet i system

som specificeras i avsnitt 2B006.b.3.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/160

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

221

2B006

forts.

c) Roterande återkopplade positionsenheter som är speciellt konstruerade för verktygsmaskiner eller

mätinstrument för mätning av vinkelförskjutning, med en vinkelpositionerings”noggrannhet” som är lika

med eller mindre (bättre) än 0,9 bågsekunder.

Anmärkning:

Avsnitt 2B006.c omfattar inte optiska instrument såsom autokollimatorer som använder parallellt

ljus (t.ex. ”laser”-ljus) för att upptäcka vinkelförskjutning hos en spegel.

d) Utrustning för mätning av ytjämnhet (inklusive ytdefekter), genom att mäta den optiska spridningen med en

känslighet som är 0,5 nm eller mindre (bättre).

Anmärkning:

2B006 inkluderar andra verktygsmaskiner än dem som specificeras i 2B001, förutsatt att de kan

användas som mät- eller avsyningsmaskiner och uppfyller eller överskrider de kriterier som anges för

mät- och avsyningsmaskiner.

2B007

”Robotar” som har någon av följande egenskaper samt därtill hörande särskilt konstruerade styrsystem och

”manipulatorer”:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 2B207.

a) Används inte.

b) Speciellt konstruerade för att tillåtas arbeta i en potentiellt explosiv omgivning enligt nationella säkerhetsbe­

stämmelser.

Anmärkning:

Avsnitt 2B007.b omfattar inte ”robotar” som är särskilt konstruerade för sprutlackeringsbås.

c) Speciellt konstruerade för eller specificerade som strålningståliga för att motstå en total strålningsdos som är

större än 5 x 103 Gy (kisel) utan försämrad prestanda, eller

Teknisk anmärkning:

Termen Gy (kisel) avser den energi uttryckt i joule per kg som ett oavskärmat kiselprov absorberar när den utsätts för

joniserande strålning.

d) Specialkonstruerade för drift på höjder över 30 000 m.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/161

222

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B008

’Tipp- och vridbara arbetsbord’ och ”tippbara spindlar”, speciellt konstruerade för verktygsmaskiner, enligt

följande:

a) Används inte.

b) Används inte.

c) ’Tipp- och vridbara arbetsbord’ som har allt av följande:

1. Konstruerade för verktygsmaskiner för svarvning, fräsning eller slipning.

2. Två roterande axlar utformade för att styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

Teknisk anmärkning:

Ett ’tipp- och vridbart arbetsbord’ är ett arbetsbord vars yta kan tippas och vridas runt två icke-parallella axlar.

d) ”Tippbara spindlar” som har allt av följande:

1. Konstruerade för verktygsmaskiner för svarvning, fräsning eller slipning.

2. Konstruerade för att styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

2B009

Maskiner för trycksvarvning och maskiner för tryckvalsning vilka enligt tillverkarens tekniska specifikation kan

utrustas med ”numeriska styrenheter” eller en datorkontroll och som har allt av följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 2B109 OCH 2B209.

a) Tre eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”. och

b) Kraften från pressrullen är större än 60 kN.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B009 ska maskiner som kombinerar trycksvarvning och tryckvalsning betraktas som maskiner för tryckvalsning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/162

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

223

2B104

”Isostatiska pressar”, andra än de som specificeras i avsnitt 2B004, med alla följande egenskaper:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 2B204.

a) Maximalt arbetstryck av 69 MPa eller högre.

b) Utformade för att uppnå och bibehålla en termiskt reglerad miljö av 873 K (600 °C) eller mer.

c) Kammarutrymme med en innerdiameter av 254 mm eller större.

2B105

Ugnar för kemisk förångningsdeposition (CVD), andra än de som specificeras i avsnitt 2B005.a, som är

konstruerade eller modifierade för förtätning av kol-kol-kompositer.

2B109

Maskiner för tryckvalsning, andra än de som specificeras i avsnitt 2B009, som kan användas för ”produktion”

av framdrivningskomponenter och -utrustning (t.ex. motorhus och mellansteg härför) för ”missiler”, och

särskilt konstruerade komponenter enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 2B209.

a) Maskiner för tryckvalsning med alla följande egenskaper:

1. Maskinerna är utrustade med eller kan enligt tillverkarens tekniska specifikation utrustas med

”numerisk styrning” eller datorkontroll, och

2. de har mer än två axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

b) Särskilt konstruerade komponenter för maskiner för tryckvalsning som specificeras i avsnitt 2B009 eller

2B109.a.

Teknisk anmärkning:

Maskiner som kombinerar trycksvarvning och tryckvalsning ska i avsnitt 2B109 betraktas som maskiner för

tryckvalsning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/163

224

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B116

Vibrationsprovsystem med därtill hörande utrustning och komponenter enligt följande:

a) Vibrationsprovsystem med återkoppling och sluten slinga och digital styrteknik, i stånd att vibrera ett

system vid en acceleration som är lika med eller högre än 10 g rms mellan 20 Hz och 2 kHz och överföra

krafter som är lika med eller större än 50 kN, mätta vid ’obelastat bord’.

b) Digital styrutrustning, tillsammans med särskilt utformad programvara för vibrationsprovning, med en

’realtidskontrollbandbredd’ större än 5 kHz och utformad för vibrationsprovsystem som specificeras i

avsnitt 2B116.a.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B116.b avses med ’realtidskontrollbandbredd’ den maximala hastighet med vilken en

styrutrustning kan utföra fullständiga cykler av insamling, databehandling och utsändning av

kontrollsignaler.

c) Vibratorer (skakutrustningar), med eller utan tillhörande förstärkare, som kan åstadkomma en kraft som är

lika med eller större än 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’, och användbara i provningssystem som

specificeras i avsnitt 2B116.a.

d) Stödkonstruktioner och elektroniska enheter utformade för att kombinera flera skakenheter till ett komplett

skakbordsystem som kan åstadkomma en sammansatt effektiv kraft som är lika med eller större än 50 kN,

mätt vid ’obelastat bord’ och användbart i vibrationssystem som specificeras i avsnitt 2B116.a.

Teknisk anmärkning:

Med ’obelastat bord’ avses i avsnitt 2B116 ett arbetsbord eller en yta utan fixtur eller fastspänningsanordningar.

2B117

Utrustning och processregleringssystem, andra än de som specificeras i avsnitt 2B004, 2B005.a, 2B104 eller

2B105, som konstruerats eller modifierats för förtätning och pyrolys av raketdysor och nosspetsar på farkoster

för återinträde i jordatmosfären.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/164

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

225

2B119

Balanseringsmaskiner och tillhörande utrustning enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 2B219.

a) Balanseringsmaskiner som har samtliga följande egenskaper:

1. Kan inte balansera rotorer/enheter som har en massa som överstiger 3 kg.

2. Kan balansera rotorer/enheter vid hastigheter som överstiger 12 500 varv/min.

3. Kan korrigera obalans i minst två plan.

4. Kan balansera till en specifik återstående obalans av 0,2 g mm per kg rotormassa.

Anmärkning:

Avsnitt 2B119.a omfattar inte balanseringsmaskiner som är konstruerade eller modifierade för

tandläkarutrustning eller annan medicinsk utrustning.

b) Avläsningsenheter som är konstruerade eller modifierade för att användas i maskiner som specificeras i

avsnitt 2B119.a.

Teknisk anmärkning:

Avläsningsenheter betecknas ibland som balanseringsinstrument.

2B120

Rörelsesimulatorer eller vridbara bord med alla följande egenskaper:

a) Minst två axlar.

b) Konstruerade eller modifierade för att innehålla släpringar eller integrerade kontaktfria anordningar som

kan överföra elkraft, signalinformation eller båda delarna.

c) Någon av följande egenskaper:

1. Alla följande egenskaper hos varje enskild axel:

a) Kan vridas minst 400 grader/s eller högst 30 grader/s, och

b) en hastighetsupplösning på högst 6 grader/s och en noggrannhet på lika med eller mindre än

0,6 grader/s.

2. Har en hastighetsstabilitet som i sämsta fall är lika med eller bättre (mindre) än ± 0,05 % som ett

genomsnitt över 10 grader eller mer. eller

3. Positionerings”noggrannhet” som är lika med eller mindre (bättre) än 5 bågsekunder.

Anmärkning 1:

Avsnitt 2B120 omfattar inte vridbara bord som är konstruerade eller modifierade för verktygsmaskiner

eller för medicinsk utrustning. Vridbara bord för verktygsmaskiner omfattas av avsnitt 2B008.

Anmärkning 2:

Rörelsesimulatorer eller vridbara bord som specificeras i avsnitt 2B120 omfattas oavsett om släpringar

eller integrerade kontaktfria anordningar är monterade eller ej vid tidpunkten för exporten.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/165

226

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B121

Positioneringsbord (utrustning med möjlighet till exakt rotationspositionering i var och en av axlarna), andra än

de som specificeras i avsnitt 2B120, med samtliga följande egenskaper:

a) Minst två axlar.

b) Positionerings”noggrannhet” som är lika med eller mindre (bättre) än 5 bågsekunder.

Anmärkning:

Avsnitt 2B121 omfattar inte vridbara bord som är konstruerade eller modifierade för verktygsmaskiner

eller för medicinsk utrustning. Vridbara bord för verktygsmaskiner omfattas av avsnitt 2B008.

2B122

Centrifuger som kan åstadkomma accelerationer på mer än 100 g och som är konstruerade eller modifierade

för att innehålla släpringar eller integrerade kontaktfria anordningar som kan överföra elkraft,

signalinformation eller båda delarna.

Anmärkning:

Centrifuger som anges i avsnitt 2B122 omfattas oavsett om släpringar eller kontaktfria anordningar är

monterade eller ej vid tidpunkten för exporten.

2B201

Verktygsmaskiner och alla kombinationer av dessa, andra än de som specificeras i avsnitt 2B001 enligt följande,

för avlägsnande eller fräsning av metaller, keramer eller ”kompositer” som enligt tillverkarens tekniska

specifikationer kan utrustas med elektronisk styrning för simultan styrning av minst två axlar för att uppnå

”konturstyrning”:

Teknisk anmärkning:

Angivna ’positioneringsnoggrannhets’nivåer som under följande förfaranden härrör från mätningar enligt ISO

230-2:1988 (

1

) eller nationella motsvarigheter får användas för varje verktygsmaskinmodell som

tillhandahållits och godkänts av nationella myndigheter i stället för individuella maskintester. Bestämning av

’angiven positioneringsnoggrannhet’:

a) Välj ut fem maskiner av en modell som ska få ett värde.

b) Mät linjära axelns noggrannhet enligt ISO 230-2:19881.

c) Bestäm noggrannhetsvärdena för varje axel på varje maskin. Hur noggrannhetsvärdet ränkas ut beskrivs i

ISO-standard 230-2:19881.

d) Bestäm de genomsnittliga noggrannhetsvärdena för varje axel. Detta genomsnittliga värde blir den angivna

’positioneringsnoggrannheten’ för varje axel på denna modell (Âx, Ây…).

e) Eftersom punkt 2B201 hänför sig till varje linjär axel kommer det att finnas lika många angivna värden för positioner­

ingsnoggrannhet som linjära axlar.

(1) De tillverkare som beräknar positioneringsnoggrannheten enligt ISO 230-2:1997 eller 2006 bör rådfråga de behöriga myndigheterna i

den EU-medlemsstat där de är etablerade.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/166

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

227

2B201

forts.

f) Om en axel på en verktygsmaskin som inte kontrollerats av 2B201.a, 2B201.b eller 2B201.c har en angiven

positioneringsnoggrannhet på 6 μm eller bättre (mindre) vad gäller slipmaskiner och 8 μm eller bättre

(mindre) för fräsmaskiner eller svarvar, enligt ISO 230-2:19881 bör man kräva att byggaren bekräftar

noggrannhetsnivån en gång var 18:e månad.

a) Verktygsmaskiner för fräsning som har någon av följande egenskaper:

1. ”Positioneringsnoggrannheten” med ”alla tillgängliga kompensationer” är lika med eller mindre (bättre)

än 6 μm enligt ISO 230-2:19881 eller nationella motsvarigheter längs med någon linjär axel.

2. Minst två roterande axlar som kan utföra konturslipning.

3. Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

Anmärkning:

Avsnitt 2B201.a omfattar inte fräsmaskiner som har följande egenskaper:

a) X-axelns förflyttning större än 2 m, och

b) totala positioneringsnoggrannheten hos x-axeln är mer (sämre) än 30 μm.

b) Verktygsmaskiner för slipning som har någon av följande egenskaper:

1. ”Positioneringsnoggrannheten” med ”alla tillgängliga kompensationer” är lika med eller mindre (bättre)

än 4 μm enligt ISO 230-2:19881 eller nationella motsvarigheter längs med någon linjär axel.

2. Minst två roterande axlar som kan utföra konturslipning.

3. Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/167

228

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B201.b.

forts.

Anmärkning:

Avsnitt 2B001.c omfattar inte slipmaskiner enligt följande:

a) Rundslipmaskiner för invändig, utvändig eller kombinerad invändig och utvändig slipning som

har alla följande egenskaper:

1. Kapaciteten är begränsad till ett arbetsstycke som är högst 150 mm i ytterdiameter eller

längd.

2. Begränsade till x-, z- och c-axlar.

b) Jiggslipmaskiner som inte har en z- eller w-axel med en total positioneringsnoggrannhet

som är mindre (bättre) än 4μm enligt ISO 230-2:19881 eller nationella motsvarigheter.

c) Verktygsmaskiner för svarvning som har ”positioneringsnoggrannhet” med ”alla tillgängliga

kompensationer” bättre (mindre) än 6 μm enligt ISO 230-2:19881 längs med någon linjär axel (total

positionering) för maskiner avsedda för bearbetning av diametrar större än 35 mm.

Anmärkning:

Avsnitt 2B201.c. omfattar inte maskiner för stångarbete (Swissturn) som endast är avsedda för

bearbetning av stänger som matas genom maskinen, om den maximala stångdiametern är mindre än

eller lika med 42 mm och möjligheter till chuckmontering saknas. Maskinerna får även vara utrustade

för borrning och/eller fräsning, för bearbetning av detaljer vars diameter understiger 42 mm.

Anmärkning 1:

Avsnitt 2B201 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som endast är avsedda för

tillverkning av någon av följande delar:

a) Kuggar.

b) Kam- eller vevaxlar.

c) Verktyg eller fräsar.

d) Matarskruvar.

Anmärkning 2:

En verktygsmaskin som klarar minst två av de tre funktionerna svarvning, fräsning och slipning (t.ex.

en svarv med fräsningsfunktion), ska bedömas efter vart och ett av de relevanta avsnitten 2B201.a,

2B001.b eller 2B001.c.

Anmärkning 3:

2B201.a.3 och 2B201.b.3 omfattar maskiner som bygger på en parallell linjär kinematisk

konstruktion (t.ex. sexfotade maskiner) som har minst fem axlar av vilka ingen är roterande.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/168

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

229

2B204

”Isostatiska pressar”, andra än de som specificeras i avsnitt 2B004 eller 2B104, och tillhörande utrustning enligt

följande:

a) ”Isostatiska pressar” som har följande två egenskaper:

1. Kan uppnå ett maximalt arbetstryck av 69 MPa eller högre, och

2. har ett kammarutrymme med en innerdiameter över 152 mm.

b) Matriser, formar och styrutrustning, speciellt konstruerade för ”isostatiska pressar” som specificeras i avsnitt

2B204.a.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B204 avses med innerdiameter den del av arbetskammaren där arbetstemperatur och -tryck kan hållas. I

diametern ska inte inräknas utrymme för lasthållare. Innerdiametern är den mindre av tryckkammarens eller den isolerade

ugnskammarens, beroende på vilken av de två som är placerad i den andra.

2B206

Mät- och inspektionsutrustning, andra än de som specificeras i avsnitt 2B006 enligt följande:

a) Datorstyrda eller numeriskt styrda koordinatmätningsmaskiner (CMM) med någon av följande egenskaper:

1. Bara två axlar, och en maximalt tillåten längdmåttsavvikelse längs någon (endimensionell) axel,

identifierad som någon kombination av E0x,MPE, E0y,MPE, eller E0z,MPE, som är lika med eller mindre

(bättre) än (1,25 + L/1 000) μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom maskinens

arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360-2:2009, eller

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/169

230

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B206.a.

forts.

2. tre eller fler axlar och en tredimensionell (volymetrisk) maximal tillåten längdmåttsavvikelse (E0,MPE)

som är lika med eller mindre (bättre) än (1,7 + L/800) μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid

varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360-2:2009.

Teknisk anmärkning:

E0,MPE för den mest noggranna konfigurationen av CMM specificerad av tillverkaren enligt ISO 10360-2:2009 (t.

ex. bäst av följande: prob, mätstiftslängd, rörelseparametrar, omgivning) och med alla tillgängliga kompensationer ska

jämföras med tröskeln på (1,7 + L/800) μm.

b) System för samtidig linjär mätning och vinkelmätning av ett halvskal som har båda följande egenskaper:

1. ”Mätosäkerheten” längs med någon linjär axel är lika med eller mindre (bättre) än 3,5 μm per 5 mm, och

2. ”vinkelavvikelsen från en position” är lika med eller mindre (bättre) än 0,02°.

c) System för mätning av ’linjärförskjutning’, som har alla följande egenskaper:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B206.c avses med ’linjärförskjutning’: ändring av avståndet mellan mätprob och mätobjekt.

1. Innehåller ”laser”, och

2. kan under minst 12 timmar inom ett temperaturintervall av ± 1 K (± 1 °C) runt standardtemperaturen

och vid standardtryck bibehålla alla följande egenskaper:

a) En ”upplösning” över hela skalområdet som är lika med eller bättre än 0,1 μm, och

b) en ”mätosäkerhet” som är lika med eller bättre (mindre) än (0,2 + L/2 000) μm (L är den uppmätta

längden i mm).

Anmärkning:

Avsnitt 2B206.c omfattar inte interferometersystem för mätning, utan slutna eller öppna

återkopplingssystem, som innehåller en laser för att mäta slidens rörelsefel på verktygsmaskiner,

mätmaskiner eller liknande utrustning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/170

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

231

2B206.c.

forts.

d) System med linjära differentialtransformatorer (LVDT) med båda följande egenskaper:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B206.d avses med ’linjärförskjutning’: ändring av avståndet mellan mätprob och mätobjekt.

1. Något av följande:

a) ”Linjäriteten” är lika med eller mindre (bättre) än 0,1 % mätt från 0 till full funktionsradie för LVDT-

system med en funktionsradie på upp till 5 mm. eller

b) ”Linjäriteten” är lika med eller mindre (bättre) än 0,1 % mätt från 0 till 5 mm för LVDT-system med en

funktionsradie på mer än 5 mm. och

2. Avdrift lika med eller bättre (mindre) än 0,1 % per dag i normal testrumstemperatur ± 1 K (± 1 °C).

Anmärkning 1:

Verktygsmaskiner som kan användas som mät- eller avsyningsmaskiner ska kontrolleras om de

motsvarar eller överskrider kriterierna för verktygsmaskiner eller mät- och avsyningsmaskiner.

Anmärkning 2:

En maskin som specificeras i avsnitt 2B206 omfattas om den överstiger angivna parametrar

någonstans inom sitt arbetsområde.

Tekniska anmärkningar:

Alla parametrar för mätvärden enligt avsnitt 2B206 motsvarar plus/minus, dvs. inte hela bandet.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/171

232

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B207

”Robotar”, ”manipulatorer” och styrsystem som inte specificeras i avsnitt 2B007 enligt följande:

a) ”Robotar” eller ”manipulatorer” som är speciellt konstruerade för att uppfylla nationella säkerhetsbe­

stämmelser för hantering av högexplosiva ämnen (t.ex. uppfyller elektriska märkdata för högexplosiva

ämnen).

b) Styrsystem speciellt konstruerade för de ”robotar” och ”manipulatorer” som specificeras i avsnitt 2B207.a.

2B209

Maskiner för tryckvalsning, maskiner för trycksvarvning med tryckvalsande funktioner, andra än de som

specificeras i avsnitt 2B009 eller 2B109, och dorn enligt följande:

a) Maskiner som har följande två egenskaper:

1. Tre eller fler rullar (aktiva eller styrnings-), och

2. som enligt tillverkarens tekniska specifikation kan utrustas med ”numerisk styrning” eller datorkontroll.

b) Rotorskapande dorn konstruerade för att bilda rotorer med en inre diameter på mellan 75 mm

och 400 mm.

Anmärkning:

Avsnitt 2B209.a omfattar maskiner som endast har en rulle för att deformera metallen plus två extra

rullar som understöder dornen men som inte direkt deltar i processen.

2B219

Maskiner för centrifugalbalansering i flera plan, stationära eller portabla, horisontella eller vertikala enligt

följande:

a) Maskiner för centrifugalbalansering konstruerade för balansering av böjliga rotorer med en längd av

600 mm eller mer och som har alla följande egenskaper:

1. Axeltappdiameter större än 75 mm.

2. Balanserar vikter från 0,9 kg till 23 kg. och

3. Kan balansera med en rotationshastighet större än 5 000 varv/min.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/172

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

233

2B219

forts.

b) Maskiner för centrifugalbalansering konstruerade för balansering av ihåliga cylindriska rotorkomponenter,

som har alla följande egenskaper:

1. Axeltappdiameter större än 75 mm.

2. Balanserar vikter från 0,9 kg till 23 kg.

3. Balanserar till en återstående obalans lika med eller mindre än 10 g × mm/kg per plan. och

4. Använder remdrift.

2B225

Fjärrstyrda manipulatorer som överför fjärrstyrd mekanisk rörelse vid radiokemisk separation eller i s.k. hot

cells, som har någon av följande egenskaper:

a) Kan arbeta genom en skiljevägg med en tjocklek av 0,6 m eller mer (arbete-genom-vägg), eller

b) kan överbrygga en skiljevägg med en tjocklek av 0,6 m eller mer (arbete-över-vägg).

Teknisk anmärkning:

Fjärrstyrda manipulatorer överför en mänsklig operatörs handlande till en fjärrstyrd arbetande arm med ett avslutande

verktyg. Överföringen kan vara av ’master-slave’-typ eller styrd av styrpinne (joystick) eller knappsats.

2B226

Induktionsugnar med kontrollerad atmosfär (genom vakuum eller inert gas), andra än de som specificeras i

avsnitt 9B001 och 3B001, och kraftförsörjning till dessa enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITTEN 3B001 OCH 9B001.

a) Ugnar med alla följande egenskaper:

1. Kan arbeta vid temperaturer över 1 123 K (850 °C).

2. Har induktionsspolar med 600 mm i diameter eller mindre.

3. Är konstruerade för en ineffekt på minst 5 kW.

Anmärkning:

Avsnitt 2B226.a omfattar inte ugnar konstruerade för behandling av halvledarwafers.

b) Kraftförsörjning med en specificerad uteffekt på minst 5 kW, särskilt konstruerade för ugnar som

specificeras i 2B226.a.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/173

234

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B227

Vakuumkontrollerade eller andra ugnar med kontrollerad atmosfär för smältning och gjutning av metall och

därtill hörande utrustning enligt följande:

a) Ljusbågsugnar för omsmältning, smältning samt smältning och gjutning med följande två egenskaper:

1. Elektrodåtgång mellan 1 000 cm3 och 20 000 cm3, och

2. kan arbeta med smälttemperaturer över 1 973 K (1 700 °C).

b) Ugnar med elektronstrålesmältning, plasmaatomisering och plasmasmältning med följande två egenskaper:

1. En effekt på minst 50 kW, och

2. kan arbeta med smälttemperaturer över 1 473 K (1 200 °C).

c) Datorstyrning och datorövervakning speciellt utformade för någon av ugnarna som specificeras i avsnitt

2B227.a eller 2B227.b.

d) Plasmabrännare, särskilt konstruerade för ugnar som specificeras i 2B227.b., med följande två egenskaper:

1. Arbetar vid en effekt på över 50 kW, och

2. kan arbeta över 1 473 K (1 200 °C).

e) Elektronstrålekanoner särskilt konstruerade för ugnar som specificeras i avsnitt 2B227.b. som arbetar vid en

effekt på över 50 kW.

2B228

Utrustning för tillverkning, sammansättning och upplinjering av rotorer för gascentrifuger, bälgformande dorn

och formar enligt följande:

a) Utrustning för hopsättning av rotorrörsektioner för gascentrifuger, mellanväggar och ändstycken.

Anmärkning:

Avsnitt 2B228.a omfattar precisionsdorn, inspänningsanordningar och maskiner för krymppassning.

b) Utrustning för upplinjering av rotorrörsektioner längs en gemensam axel.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B228.b består sådan utrustning vanligen av precisionsmätprobar kopplade till en dator som kontrollerar

exempelvis pneumatiska kolvar som används för att rikta rörsektionerna.

c) Bälgformande dorn och formar för produktion av bälgar med en enkel utbuktning.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B228.c ska bälgarna ha alla följande egenskaper:

1. Innerdiameter mellan 75 mm och 400 mm.

2. Längd 12,7 mm eller mer.

3. Utbuktningsdjup större än 2 mm.

4. Tillverkade av höghållfasta aluminium-legeringar, maråldrat stål eller höghållfasta ”fibrer eller

fiberliknande material”.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/174

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

235

2B230

Alla typer av ’tryckgivare’ som kan mäta absolut tryck och som har alla följande egenskaper:

a) Tryckkännande element tillverkade av eller skyddade av aluminium eller aluminiumlegering, aluminiumoxid

(alumina eller safir), nickel eller nickellegering med mer än 60 viktprocent nickel eller fullständigt fluorerade

polymerer.

b) De eventuella tätningar som krävs för att täta det tryckkännande elementet och som är i direkt kontakt med

processmediet är tillverkade av eller skyddade av aluminium eller aluminiumlegering, aluminiumoxid

(alumina eller safir), nickel eller nickellegering med mer än 60 viktprocent nickel eller fullständigt

fluorerade polymerer. och

c. De har någon av följande egenskaper:

1. Fullt skalutslag är mindre än 13 kPa och ’noggrannheten’ bättre än 1 % av fullt skalutslag, eller

2. fullt skalutslag är 13 kPa eller mer och ’noggrannheten’ är bättre än 130 Pa mätt vid 13 kPa.

Tekniska anmärkningar:

1.

Med ’tryckgivare’ avses i avsnitt 2B230 en enhet som omvandlar tryckmätningar till en signal.

2.

Med ’noggrannhet’ avses i avsnitt 2B230 ett värde som innefattar icke-linjäritet, hysteres och

repeterbarhet vid omgivningstemperaturen.

2B231

Vakuumpumpar som har alla följande egenskaper:

a) Insugningsrör med en diameter 380 mm eller mer.

b) Pumphastighet av 15 m3/s eller högre. och

c) Kan åstadkomma ett slutvakuum bättre än 13 mPa.

Tekniska anmärkningar:

1.

Pumphastigheten bestäms vid mätpunkten med kväve eller luft.

2.

Slutvakuumet bestäms i pumpens ingång med pumpens inlopp blockerat.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/175

236

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B232

Höghastighetskanonsystem (drivmedel, gas, coil-gun, elektromagnetiska och elektrotermiska typer och andra

avancerade system) som kan accelerera projektiler till 1,5 km/s eller mer.

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

2B233

Bälgtätade kompressorer av scrolltyp och bälgtätade vakuumpumpar av scrolltyp med alla följande egenskaper:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 2B350.i.

a) Kapabel till en inloppsflödeshastighet på 50 m3/timme eller mer.

b) Kan uppnå ett tryckförhållande på 2:1 eller mer. och

c) Alla ytor som kommer i kontakt med processgasen är tillverkade av något av följande material:

1. Aluminium eller aluminiumlegering.

2. Aluminiumoxid.

3. Rostfritt stål.

4. Nickel eller nickellegering.

5. Fosforbrons.

6. Fluorpolymerer.

2B350

Hjälpmedel, utrustning och komponenter för kemisk tillverkning enligt följande:

a) Reaktorkärl eller reaktorer, med eller utan omrörare, med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3

(100 liter) och mindre än 20 m3 (20 000 liter), där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den

kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

ANM.

För förtillverkade reparationssammansättningar, se 2B350.k.

1. ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2. Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3. Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4. Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5. Tantal eller tantal-’legeringar’.

6. Titan eller titan-’legeringar’.

7. Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

8. Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/176

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

237

2B350

forts.

b) Omrörare som utformats för användning i reaktionskärl eller reaktorer enligt avsnitt 2B350.a, samt

impellrar, blad eller axlar avsedda för sådana omrörare, där alla omrörarens ytor som kommer i direkt

kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1. ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2. Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3. Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4. Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5. Tantal eller tantal-’legeringar’.

6. Titan eller titan-’legeringar’.

7. Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

8. Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

c) Lagerkärl, reservoarer eller behållare med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) där

alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något

av följande material:

ANM.

För förtillverkade reparationssammansättningar, se 2B350.k.

1. ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2. Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3. Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4. Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5. Tantal eller tantal-’legeringar’.

6. Titan eller titan-’legeringar’.

7. Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

8. Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/177

238

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B350

forts.

d) Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,15 m2 och mindre än 20 m2,

samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla

ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1. ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2. Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3. Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4. Grafit eller ’kolgrafit’.

5. Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6. Tantal eller tantal-’legeringar’.

7. Titan eller titan-’legeringar’.

8. Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

9. Kiselkarbid.

10. Titankarbid.

11. Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

e) Destillations- eller absorptionskolonner med en innerdiameter större än 0,1 m, samt vätskefördelare,

ångfördelare eller vätskeuppsamlare avsedda för sådana destillations- eller absorptionskolonner, där alla

ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1. ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2. Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3. Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4. Grafit eller ’kolgrafit’.

5. Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6. Tantal eller tantal-’legeringar’.

7. Titan eller titan-’legeringar’.

8. Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

9. Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/178

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

239

2B350

forts.

f) Fjärrstyrda doseringsutrustningar där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som

behandlas är gjorda av något av följande material:

1. ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2. Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

g) Ventiler och komponenter enligt följande:

1. Ventiler med båda följande egenskaper:

a) En ’nominell storlek’ större än DN 10 eller NPS 3/8, och

b) alla ytor som kommer i direkt kontakt med de kemikalier som produceras, processas eller innesluts är

tillverkade av ’korrosionsbeständigt material’.

2. Ventiler, andra än de som specificeras i avsnitt 2B350.g.1, med alla följande egenskaper:

a) En ’nominell storlek’ som är minst DN 25 eller NPS 1 och högst DN 100 eller NPS 4,

b) hus (ventilhus) eller förformade infodringar,

c) en stängningsanordning som är konstruerad för att vara utbytbar, och

d) alla ytor i ventilhuset eller den förformade infodringen som kommer i direkt kontakt med de

kemikalier som produceras, processas eller innesluts är tillverkade av ’korrosionsbeständigt material’.

3. Komponenter som är konstruerade för ventiler som specificeras i avsnitt 2B350.g.1 eller 2B350.g.2 där

alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som produceras, processas eller innesluts är

tillverkade av ’korrosionsbeständigt material’ enligt följande:

a) Hus (ventilhus).

b) Förformade infodringar.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/179

240

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B350.g.

forts.

Tekniska anmärkningar:

1.

Med ’korrosionsbeständigt material’ avses i avsnitt 2B350.g följande material:

a) Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

b) Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

c) Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

d) Glas eller glasinfodring (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar).

e) Tantal eller tantallegeringar.

f) Titan eller titanlegeringar.

g) Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

h) Niob (columbium) eller nioblegeringar.

i) Keramiska material enligt följande:

1. Kiselkarbid med en renhet av minst 80 viktprocent.

2. Aluminiumoxid med en renhet av minst 99,9 viktprocent.

3. Zirkoniumoxid (zirconia).

2.

Med ’nominell storlek’ avses den mindre av in- och utloppsdiametrarna.

3.

Nominella storlekar (DN) för ventiler är i överensstämmelse med ISO 6708:1995. Nominella rörstorlekar

(NPS) är i enlighet med ASSME B36.10 eller B36.19 eller motsvarande nationella standarder.

h) Flerväggiga rör försedda med en öppning för läckageindikering, i vilka alla ytor som kommer i direkt

kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1. ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2. Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3. Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4. Grafit eller ’kolgrafit’.

5. Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6. Tantal eller tantal-’legeringar’.

7. Titan eller titan-’legeringar’.

8. Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

9. Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/180

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

241

2B350

forts.

i) Multipeltätade och tätningsfria pumpar som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som är större

än 0,6 m3/tim, eller vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad flödeshastighet större än 5 m3/tim

(vid standardtemperatur (273 K [0 °C] och tryck [101 kPa]), som inte specificeras i avsnitt 2B233; samt hus

(pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpsmunstycken konstruerade för sådana

pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något

av följande material:

1. ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2. Keramiska material.

3. Ferrokisel (järnlegeringar med hög kiselhalt).

4. Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

5. Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

6. Grafit eller ’kolgrafit’.

7. Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

8. Tantal eller tantal-’legeringar’.

9. Titan eller titan-’legeringar’.

10. Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

11. Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

Teknisk anmärkning:

Med tätning i avsnitt 2B350.i avses endast de tätningar som kommer i direkt kontakt med de kemikalier som processas

(eller är avsedda för detta), och som ger en tätningsfunktion där en kolv- eller turbindriven drivaxel passerar genom ett

pumphus.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/181

242

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B350

forts.

j) Förbränningsugnar konstruerade för att förstöra kemikalier som specificeras i avsnitt 1C350 vilka har

särskilt konstruerade hanteringssystem för förbränningsprodukterna, särskilda hanteringshjälpmedel och

en medeltemperatur i förbränningskammaren över 1 273 K (1 000 °C), i vilka alla ytor i förbrännings­

systemet som kommer direkt i kontakt med förbränningsprodukterna är gjorda av eller beklädda med

något av följande material:

1. ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2. Keramiska material.

3. Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

k. Förtillverkade reparationssammansättningar med metallytor som kommer i direkt kontakt med den

kemikalie som bearbetas och som är gjorda av tantal eller tantallegeringar enligt följande, samt speciellt

konstruerade komponenter till dessa:

1. Konstruerade för mekanisk fastsättning i glasinfodrade reaktorkärl eller reaktorer som specificeras

i 2B350.a, eller

2. konstruerade för mekanisk fastsättning i glasinfodrade lagerkärl, reservoarer eller behållare som

specificeras i 2B350.c.

Anmärkning:

I avsnitt 2B350 ska inte det material som används för tätningar, packningar, skruvar, tätningsbrickor

eller andra material som används för tätning avgöra kontrollstatusen, förutsatt att dessa komponenter

är konstruerade för att vara utbytbara.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Kolgrafit’ är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är åtta viktprocent eller

mer.

2.

För materialen i förteckningarna ovan avses med termen ’legering’, när det inte anges någon specifik koncentration

av någon beståndsdel, de legeringar i vilka den identifierade metallen förekommer i en högre viktprocentandel än

någon annan beståndsdel.

2B351

Detektorer och övervakningssystem för giftig gas och för dem avsedda detektionskomponenter, andra än de

som specificeras i avsnitt 1A004, enligt följande, samt detektorer, sensoranordningar och ersättningsbara

sensorpatroner:

a) som är utformade för kontinuerlig drift och i stånd att upptäcka kemiska stridsmedel eller kemikalier som

omfattas av avsnitt 1C350 vid en koncentration på mindre än 3 mg/m3, eller

b) som är konstruerade för att upptäcka kemiska föreningar med en kolinesterashämmande funktion.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/182

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

243

2B352

Utrustning för tillverkning och hantering av biologiska material enligt följande:

a) Säkerhetslaboratorier och tillhörande utrustning enligt följande:

1. Kompletta säkerhetslaboratorier som motsvarar kriterierna för säkerhetsklass P3 eller P4 (BL3, BL4, L3,

L4) enligt WHO Laboratory Biosafety manual (tredje upplagan, Genève 2004).

2. Utrustning som konstruerats för fast installation i säkerhetslaboratorier som specificeras i 2B352.a.,

enligt följande:

a) Genomloppsautoklaver för dekontaminering med dubbla dörrar.

b) Duschar för dekontaminering med helkroppsskydd med tryckluftstillförsel.

c) Genomgångsdörrar med mekanisk eller uppblåsbar tätning.

b) Fermentorer och komponenter enligt följande:

1. Fermentorer som kan odla ”mikroorganismer” eller levande celler för produktion av virus eller toxiner,

utan spridning av aerosoler, och som har en total inre volym av 20 liter eller mer.

2. Komponenter som är konstruerade för fermentorer som specificeras i avsnitt 2B352.b.1 enligt följande:

a) Odlingskammare som är konstruerade för att kunna steriliseras eller desinficeras på plats.

b) Fasthållningsdon för odlingskammare.

c) Enheter för processkontroll som simultant kan övervaka och styra två eller fler parametrar i ett

fermentationssystem (t.ex. temperatur, pH, näringsämnen, skakning, upplöst syre, luftflöde,

skumkontroll).

Tekniska anmärkningar:

1.

Fermentorer enligt avsnitt 2B352.b omfattar även bioreaktorer, bioreaktorer för engångsbruk, kemostater och

system med kontinuerligt flöde.

2.

Fasthållningsdon för odlingskammare omfattar även odlingskammare för engångsbruk med styva väggar.

c) Centrifugalseparatorer som kan användas för kontinuerlig avskiljning, utan spridning av aerosoler, och som

har samtliga följande egenskaper:

1. En flödeshastighet högre än 100 liter per timme.

2. Beståndsdelar av polerat rostfritt stål eller titan.

3. En avtätning mot läckage genom en eller flera tätningar mellan vilka upprätthålls ett kontinuerligt

ångtryck.

4. En utformning så att de kan steriliseras i slutet tillstånd på plats.

Teknisk anmärkning:

Centrifugalseparatorer omfattar också dekanteringsutrustning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/183

244

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B352

forts.

d) Genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) och komponenter, enligt följande:

1. Genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) utformad för avskiljning av mikroorganismer, virus,

toxiner eller cellodlingar, som har alla följande egenskaper:

a) En total filteryta på 1 m2 eller större, och

b) någon av följande egenskaper:

1. En utformning så att de kan steriliseras eller desinficeras på plats.

2. Använder filtreringskomponenter för engångsbruk.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B352.d.1.b avses med steriliseras eliminering av alla livskraftiga mikrober från utrustningen,

med användning av antingen fysikaliska agens (t.ex. ånga) eller kemiska agens. Med desinficera avses

dödande av eventuella mikrobiella smittämnen på utrustningen genom användning av kemiska agens med

bakteriedödande effekt. Desinficering och sterilisering skiljer sig från hygienisering, som avser rengörings­

åtgärder för att minska antalet mikrober på utrustningen, utan att alla mikrobiella smittämnen eller

livskraftiga mikrober nödvändigtvis elimineras.

Anmärkning:

2B352.d omfattar inte utrustning för omvänd osmos eller hemodialys enligt tillverkarens

specifikation.

2. Komponenter till genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) (t.ex. moduler, element, kassetter,

patroner, enheter eller skivor) med en filteryta som är 0,2 m2 eller större för varje komponent och som

är konstruerade för användning i genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) som specificeras i

avsnitt 2B352.d.

e) Ångkoknings-, gas eller ångsteriliserbar frystorkningsutrustning med en kylkapacitet av 10 kg is eller mer

per dygn och mindre än 1 000 kg is per dygn.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/184

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

245

2B352

forts.

f) Skydds- och inneslutningsutrustning enligt följande:

1. Skyddskläder i form av hel- eller halvdräkter, eller kåpor som är beroende av bunden extern lufttillförsel

och fungerar med övertryck.

Anmärkning:

Avsnitt 2B352.f.1 omfattar inte dräkter som ska bäras med inbyggd andningsapparat.

2. Kammare för biologisk inneslutning, isolatorer och biosäkerhetsskåp som har alla följande egenskaper

vid normal funktion:

a) En helt avskärmad arbetsplats där operatören är helt avskild från arbetet med en fysisk barriär.

b) Kan användas vid negativt tryck.

c) Det finns möjlighet att säkert hantera föremål på arbetsplatsen.

d) Den luft som förs in respektive förs ut från arbetsplatsen filtreras med ett HEPA-filter.

Anmärkning 1:

Avsnitt 2B352.f.2. omfattar biosäkerhetsskåp i klass III, enligt beskrivningen i senaste utgåvan

av WHO Laboratory Biosafety manual eller som konstruerats i enlighet med nationella normer,

föreskrifter eller riktlinjer.

Anmärkning 2:

Avsnitt 2B352.f.2. omfattar inte isolatorer som särskilt utformats för barriärvård eller

transport av smittade patienter .

g) Aerosolinhalationsutrustning som konstruerats för aerosoltestning med ”mikroorganismer”, virus eller

”toxiner” enligt följande:

1. Kammare för helkroppsexponering som har en volym av 1 m3 eller mer.

2. Utrustning för enbart nosexponering med ett riktat aerosolflöde, med någon av följande exponeringska­

paciteter:

a) Tolv eller fler gnagare.

b) Två eller fler andra djur än gnagare.

3. Stängda fasthållningsrör för användning med utrustning för enbart näsexponering med ett riktat

aerosolflöde.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/185

246

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2B350

forts.

h) Sprejtorkningsutrustning som kan torka toxiner eller patogena ”mikroorganismer”, med alla följande

egenskaper:

1. En vattenavdunstningskapacitet på ≥ 0,4 kg/timme och ≤ 400 kg/timme.

2. Förmåga att generera en genomsnittlig produktpartikelstorlek på ≤ 10 μm med befintliga tillbehör eller

med en minimal ändring av sprejtorkningsutrustningen med atomiseringsmunstycken som möjliggör

generering av den önskade partikelstorleken.

3. En utformning så att de kan steriliseras eller desinficeras på plats.

i) Utrustning för assemblering och syntetisering av nukleinsyra vilken är delvis eller helt automatiserad och

konstruerad för att generera nukleinsyrasekvenser längre än 1,5 kilobaser med en felprocent på mindre än

5 % per gång.

2C

Material

Ingen.

2D

Programvara

2D001

Annan ”programvara” än den som specificeras i avsnitt 2D002 enligt följande:

a) ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning

som specificeras i avsnitt 2A001 eller 2B001.

b) ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustning som specificeras i

avsnitt 2A001.c, 2B001 eller 2B003-2B009.

Anmärkning:

Avsnitt 2D001 omfattar inte ”programvara” för delprogrammering som genererar koder för ”numerisk

styrning” för bearbetning av olika delar.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/186

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

247

2D002

”Programvara” för elektroniska enheter, även om den finns i en elektronisk utrustning eller i ett elektroniskt

system, som möjliggör för denna utrustning eller detta system att fungera som en utrustning för ”numerisk

styrning” som simultant kan koordinera mer än fyra axlar för ”konturstyrning”.

Anmärkning 1:

2D002 omfattar inte ”programvara” speciellt utformad eller modifierad för drift av produkter

som inte specificeras i kategori 2.

Anmärkning 2:

Avsnitt 2D002 omfattar inte ”programvara” för produkter som specificeras i avsnitt 2B002. Se avsnitt

2D001 och 2D003 för ”programvara” för produkter som specificeras i avsnitt 2B002.

Anmärkning 3:

Avsnitt 2D002 omfattar inte ”programvara” som exporteras tillsammans med, och som är det minsta

som krävs för att driva, produkter som inte specificeras i kategori 2.

2D003

”Programvara” som är utformad eller modifierad för drift av utrustning som specificeras i avsnitt 2B002, som

konverterar optisk design, mätning av arbetsstycken och funktioner för borttagning av material till

kommandon för ”numerisk styrning” för att ge arbetsstycket den önskade formen.

2D101

”Programvara” speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustningar som specificeras i avsnitt

2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 eller 2B119–2B122.

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 9D004.

2D201

”Programvara” speciellt utformad för ”användning” av produkter som specificeras i avsnitt 2B204, 2B206,

2B207, 2B209, 2B219 eller 2B227.

2D202

”Programvara” speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av

utrustning som specificeras i avsnitt 2B201.

Anmärkning:

Avsnitt 2D202 omfattar inte ”programvara” för programmering av delar som genererar kommandokoder

för ”numerisk styrning”, men som inte medger direkt användning av utrustningen för bearbetning av olika

delar.

2D351

”Programvara”, annan än den som specificeras i avsnitt 1D003, speciellt utformad för ”användning” av

utrustning som specificeras i avsnitt 2B351.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/187

248

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2E

Teknik

2E001

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av utrustning eller ”programvara”

som specificeras i avsnitt 2A, 2B eller 2D.

Anmärkning:

Avsnitt 2E001 omfattar ”teknik” för integrering av mätprobsystem i de koordinatmätmaskiner som

specificeras i avsnitt 2B006.a.

2E002

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”produktion” av utrustning som specificeras i

avsnitt 2A eller 2B.

2E003

Annan ”teknik” enligt följande:

a) Används inte.

b) ”Teknik” för metallbearbetningsprocesser enligt följande:

1. ”Teknik” för konstruktion av verktyg, formar eller fixturer speciellt konstruerade för någon av följande

processer:

a) ”Superplastisk bearbetning”.

b) ”Diffusionsbondning”.

c) ”Direktverkande hydraulisk pressning”.

2. Tekniska data som består av följande processmetoder eller parametrar och som används för att styra

följande:

a) ”Superplastisk bearbetning” av aluminiumlegeringar, titanlegeringar eller ”superlegeringar” genom

1. ytpreparering,

2. sträckhastighet,

3. temperatur,

4. tryck,

b) ”Diffusionsbondning” av ”superlegeringar” eller titanlegeringar genom

1. ytpreparering,

2. temperatur,

3. tryck.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/188

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

249

2E003.b.2.

forts.

c) ’Direktverkande hydraulisk pressning’ av aluminium- eller titanlegeringar genom

1. tryck,

2. cykeltid.

d) ’Varm isostatisk förtätning’ av titanlegeringar, aluminiumlegeringar eller ”superlegeringar” genom

1. temperatur,

2. tryck,

3. cykeltid.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Direktverkande hydraulisk pressning’ är en formförändringsprocess som använder en vätskefylld flexibel

blåsa i direkt kontakt med arbetsstycket.

2.

Med ’varm isostatisk förtätning’ avses en process där man trycksätter ett gjutgods vid temperaturer som

överskrider 375 K (102 °C) i ett slutet hålrum med hjälp av olika medier (gas, vätska, fasta partiklar osv.)

för att skapa lika tryck i alla riktningar i avsikt att reducera eller eliminera antalet håligheter i gjutgodset.

c) ”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av hydrauliska sträckbearbetningsmaskiner, inklusive formar

härför, för tillverkning av flygplansskrov.

d) Används inte.

e) ”Teknik” för ”utveckling” av integrerad ”programvara” för inkorporering av expertsystem i enheter för

”numerisk styrning” för att understödja avancerade beslut i s.k. shop floor operations.

f) ”Teknik” för applicering av oorganiska ytbeläggningar eller oorganisk ytförändringsbeläggning (specificerade

i kolumn 3 i följande tabell) till substrat för icke-elektronisk användning (specificerade i kolumn 2 i följande

tabell) med en process som specificeras i kolumn 1 i följande tabell och som definieras i de tekniska

anmärkningarna efter tabellen.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/189

250

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

2E003

forts.

Anmärkning:

Tabell och teknisk anmärkning återfinns efter avsnitt 2E301.

ANM.

Denna tabell ska läsas för att specificera ”tekniken” för en särskild beläggningsprocess

endast då resultatet av ytbeläggningen i kolumn 3 är i ett stycke direkt mittför det

relevanta substratet under kolumn 2. Till exempel, tekniska uppgifter om beläggnings­

processen med kemisk förångningsdeposition (CVD) är inbegripna för applicering av

silicider till kol-kol-, keram- och metall-”matris”-”komposit”substrat, men är inte

inbegripna för applicering av silicider till substrat av ’hårdmetall innehållande

volframkarbid’ (16) och ’kiselkarbid’ (18). I det andra fallet är den resulterande

ytbeläggningen inte förtecknad i stycket under kolumn 3 direkt mittför stycket under

kolumn 2 där ’hårdmetall innehållande volframkarbid’ (16) och ’kiselkarbid’ (18) är

förtecknade.

2E101

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning eller ”programvara”

som specificeras i avsnitt 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119–2B122 eller 2D101.

2E201

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning eller ”programvara”

som specificeras i avsnitt 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204,

2B206, 2B207, 2B209, 2B225–2B233, 2D201 eller 2D202.

2E301

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av varor som specificeras i

avsnitten 2B350–2B352.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/190

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

251

TABELL – YTBELÄGGNINGSTEKNIKER

1. Beläggningsprocess (

1

)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

A. Kemisk förångningsdeposition

(CVD)

”Superlegeringar”

Aluminider för interna genomgångar

Keramer (19) och glas med låg

expansion (14)

Silicider

Karbider

Dielektriska lager (15)

Diamant

Diamantlikt kol (17)

Kol-kol-, keram- och

metall”matris””kompositer”

Silicider

Karbider

Svårsmälta metaller

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

Aluminider

Legerade aluminider (2)

Bornitrid

Hårdmetall innehållande

volframkarbider (16), kiselkarbider

(18)

Karbider

Volfram

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

Diamant

Diamantlikt kol (17)

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

Diamant

Diamantlikt kol (17)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/191

252

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1. Beläggningsprocess (

1

)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

B. Termisk förångning Fysisk förån­

gningsdeposition (TE-PVD)

B.1 Fysisk förångningsdeposition

(PVD): Elektronstrålar (EB-PVD)

”Superlegeringar”

Kisellegeringar

Legerade aluminider (2)

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Silicider

Aluminider

Blandningar därav (4)

Keramer (19) och glas med låg

expansion (14)

Dielektriska lager (15)

Korrosionsbeständigt stål (7)

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Blandningar därav (4)

Kol-kol-, keram- och

metall”matris””kompositer”

Silicider

Karbider

Svårsmälta metaller

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

Bornitrid

Hårdmetall innehållande

volframkarbider (16), kiselkarbider

(18)

Karbider

Volfram

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/192

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

253

1. Beläggningsprocess (

1

)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

Borider

Beryllium

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

Titanlegeringar (13)

Borider

Nitrider

B.2 Jonassisterad resistivt upphettad fy­

sisk förångningsdeposition (PVD)

(Jonplätering)

Keramer (19) och glas med låg

expansion (14)

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

Kol-kol-, keram- och

metall”matris””kompositer”

Dielektriska lager (15)

Hårdmetall innehållande

volframkarbid (16), Silikonkarbid

Dielektriska lager (15)

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/193

254

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1. Beläggningsprocess (

1

)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

B.3 Fysisk förångningsdeposition

(PVD): ”Laser”-förångning

Keramer (19) och glas med låg

expansion (14)

Silicider

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

Kol-kol-, keram- och

metall”matris””kompositer”

Dielektriska lager (15)

Hårdmetall innehållande

volframkarbid (16), Silikonkarbid

Dielektriska lager (15)

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

B.4 Fysisk förångningsdeposition

(PVD): Katodstråleurladdning

”Superlegeringar”

Kisellegeringar

Legerade aluminider (2)

MCrAlX (5)

Polymerer (11) och organiska ”matris”-

”kompositer”

Borider

Karbider

Nitrider

Diamantlikt kol (17)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/194

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

255

1. Beläggningsprocess (

1

)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

C. Pack cementation (se A ovan out-of-

pack cementation) (10)

Kol-kol-, keram- och

metall”matris””kompositer”

Silicider

Karbider

Blandningar därav (4)

Titanlegeringar (13)

Silicider

Aluminider

Legerade aluminider (2)

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Silicider

Oxider

D. Plasmasprutning

”Superlegeringar”

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Blandningar därav (4)

Slipbar nickel-grafit

Slipbara material som innehåller

Ni-Cr-Al

Slipbar Al-Si-polyester

Legerade aluminider (2)

Aluminiumlegeringar (6)

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Silicider

Blandningar därav (4)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/195

256

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1. Beläggningsprocess (

1

)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Aluminider

Silicider

Karbider

Korrosionsbeständigt stål (7)

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Blandningar därav (4)

Titanlegeringar (13)

Karbider

Aluminider

Silicider

Legerade aluminider (2)

Slipbar nickel-grafit

Slipbara material som innehåller

Ni-Cr-Al

Slipbar Al-Si-polyester

E. Målningsbeläggning

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Brända silicider

Brända aluminider utom för resistiva

värmeelement

Kol-kol-, keram- och

metall”matris””kompositer”

Silicider

Karbider

Blandningar därav (4)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/196

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

257

1. Beläggningsprocess (

1

)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

F. Sputteringbeläggning

”Superlegeringar”

Kisellegeringar

Legerade aluminider (2)

Ädelmetallmodifierade aluminider (3)

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Platina

Blandningar därav (4)

Keramer och glas med låg expansion

(14)

Silicider

Platina

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

Titanlegeringar (13)

Borider

Nitrider

Oxider

Silicider

Aluminider

Legerade aluminider (2)

Karbider

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/197

258

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

1. Beläggningsprocess (

1

)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

Kol-kol-, keram- och

metall”matris””kompositer”

Silicider

Karbider

Svårsmälta metaller

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

Bornitrid

Hårdmetall innehållande

volframkarbider (16), kiselkarbider

(18)

Karbider

Volfram

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

Bornitrid

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

Beryllium och berylliumlegeringar

Borider

Dielektriska lager (15)

Beryllium

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Aluminider

Silicider

Oxider

Karbider

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/198

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

259

1. Beläggningsprocess (

1

)

2. Substrat

3. Resultat av ytbeläggning

G. Jonimplantation

Lagerstål för höga temperaturer

Tillsatser av krom tantal eller niob

(columbium)

Titanlegeringar (13)

Borider

Nitrider

Beryllium och berylliumlegeringar

Borider

Hårdmetall innehållande

volframkarbid (16)

Karbider

Nitrider

(1) Siffrorna inom parentes hänvisar till de anmärkningar som följer efter tabellen.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/199

260

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

TABELL – YTBELÄGGNINGSTEKNIKER – ANMÄRKNINGAR

1.

Termen ’beläggningsprocess’ omfattar såväl reparation och förbättring av ytbehandlingen som den ursprungliga

ytbehandlingen.

2.

Termen ’legerade aluminidbeläggningar’ omfattar enkel- eller flerstegsbeläggningar varvid ett eller flera ämnen

överförs före eller samtidigt med aluminidbeläggningen även om dessa ämnen överförs med en annan

ytbehandlingsmetod. Däremot omfattas inte upprepad användning av s.k. enkelstegs ”pack cementation”-processer

för att uppnå legerade aluminider.

3.

Termen ’ädelmetallmodifierade aluminider’ omfattar flerstegsbeläggningar varvid ädelmetallen eller ädelmetallerna

påläggs med någon annan beläggningsprocess före påläggningen av aluminidbeläggningen.

4.

Termen ’blandningar därav’ omfattar infiltrerade material, sorterade blandningar, hjälpbeläggningar och multilagerbe­

läggningar och erhålls genom en eller flera av de beläggningsprocesser som specificeras i tabellen.

5.

’MCrAlX’ avser en legerad beläggning där M står för kobolt, järn, nickel eller blandningar därav och X står för hafnium,

yttrium, kisel, tantal oberoende av mängd eller andra avsiktliga tillsatser som är större än 0,01 viktprocent, i olika

proportioner och kombinationer, utom

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/200

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

261

a) CoCrAlY-beläggningar som innehåller mindre än 22 viktprocent krom, mindre än 7 viktprocent aluminium och

mindre än 2 viktprocent yttrium,

b) CoCrAlY-beläggningar som innehåller 22–24 viktprocent krom, 10–12 viktprocent aluminium och 0,5–0,7

viktprocent yttrium, eller

c) NiCrAlY-beläggningar som innehåller 21–23 viktprocent krom, 10–12 viktprocent aluminium och 0,9–1,1

viktprocent yttrium.

6.

Med termen ’aluminiumlegeringar’ avses legeringar som har en brottgräns på minst 190 MPa mätt vid 293 K (20 °C).

7.

Med termen ’korrosionsbeständigt stål’ avses AISI (American Iron and Steel Institute)-serien 300 eller motsvarande

nationella standard för stål.

8.

’Svårsmälta metaller och legeringar’ omfattar följande metaller och deras legeringar: niob (columbium), molybden,

volfram och tantal.

9.

’Detektorfönstermaterial’ enligt följande: aluminiumoxid, kisel, germanium, zinksulfid, zinkselenid, galliumarsenid,

diamant, galliumfosfid, safir och följande metallhalogenider: detektorfönstermaterial som har en diameter som är

större än 40 mm för zirkoniumfluorid och hafniumfluorid.

10.

Kategori 2 omfattar inte ”teknik” för s.k. enstegs pack-cementation av massiva luftfolier.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/201

262

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

11.

’Polymerer’ enligt följande: polyimid, polyester, polysulfid, polykarbonater och polyuretaner.

12.

Med ’modifierat zirkonium’ avses tillsatser av andra metalloxider (t.ex. kalciumoxid, magnesiumoxid, yttriumoxid,

hafniumoxid, oxider till sällsynta jordmetaller) till zirkonium för att stabilisera speciella kristallografiska faser och

faskompositioner. Termisk barriärbeläggning som görs av zirkonium modifierad med kalciumoxid eller

magnesiumoxid genom blandning eller fusion omfattas inte.

13.

Med ’titanlegeringar’ avses endast rymdlegeringar som har en brottgräns som är minst 900 MPa mätt vid 293 K (20 °C).

14.

Med ’glas med låg expansion’ avses glas med en termisk expansionskoefficient på högst 1 × 10–7 K–1 mätt vid 293 K

(20 °C).

15.

’Dielektriska lager’ är beläggningar som är uppbyggda av flera lager isolationsmaterial i vilka interferensegen­

skaperna hos en konstruktion som är sammansatt av material med olika brytningsindex används så att reflexion,

genomsläpplighet eller absorption erhålls vid olika våglängder. Med dielektriskta lager avses minst fyra dielektriska

lager eller dielektriska/metall-”komposit”-lager.

16.

’Hårdmetall innehållande volframkarbid’ omfattar inte skärande och bearbetande verktygsmaterial som består av

volframkarbid/(kobolt, nickel), titankarbid/(kobolt, nickel), kromkarbid/nickel-krom och kromkarbid/nickel.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/202

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

263

17.

”Teknik” för beläggning av diamantlikt kol på något av följande omfattas inte:

Diskettstationer samt läs- och skrivhuvuden, utrustning för tillverkning av engångsmaterial, ventiler för kranar,

akustiska membran för högtalare, motordelar till bilar, skärverktyg, stans- och pressmatriser, kontorsmaskiner,

mikrofoner och medicintekniska produkter eller formar för plastgjutning eller plastformning, tillverkade av

legeringar som innehåller mindre än 5 % beryllium.

18.

’Kiselkarbid’ omfattar inte skärande och bearbetande verktygsmaterial.

19.

Keramiska substrat i denna punkt omfattar inte keramiska material som innehåller minst 5 viktprocent lera eller

cement, antingen som separata beståndsdelar eller i kombination.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/203

264

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

TABELL – YTBELÄGGNINGSTEKNIKER – ANMÄRKNINGAR

De processer som specificeras i kolumn 1 i tabellen definieras enligt följande:

a) Kemisk förångningsdeposition (CVD) är en ytbehandlings- eller ytförändringsprocess varvid metall, legering,

”komposit”, ett dielektrikum eller en keram deponeras på ett upphettat substrat. Reaktansgaserna sönderdelas eller

kombineras i närheten av substratet, varvid en beläggning sker på substratet av det önskade grundämnet, den önskade

legeringen eller kompositmaterialet. Energi för denna sönderdelning eller kemiska reaktionsprocess kan erhållas från

värmen i substratet, en glimurladdningsplasma eller från upphettning med ”laser”-strålning.

ANM. 1

CVD omfattar följande processer: beläggning med ett gasflöde out-of-pack-beläggning, pulserande CVD, styrd termisk

kärnbildande nedbrytningsprocess (CNTD), plasmaförstärkta eller plasmaassisterade CVD-processer.

ANM. 2

Med pack menas ett substrat som är inbakat i en pulverblandning.

ANM. 3

De reaktansgaser som används i en out-of-pack-process produceras med hjälp av samma basreaktioner och parametrar

som pack cementation-processen, med undantag av att substratet som ska beläggas inte är i kontakt med

pulverblandningen.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/204

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

265

b) Termisk förångning – fysisk förångningsdeposition (TE-PVD) är en ytbeläggningsprocess som sker i vakuum vid ett

tryck som är lägre än 0,1 Pa varvid en termisk energikälla används för att förånga beläggningsmaterialet. Denna

process resulterar i en kondensation eller en beläggning av det förångade materialet på lämpligt placerade substrat.

Tillsatsen av gaser i vakuumkammaren under beläggningsprocessen för att skapa blandad beläggning är en vanlig

modifiering av denna process.

Användningen av jon- eller elektronstrålar eller plasma för att aktivera eller assistera vid beläggningen är också en vanlig

modifikation av denna teknik. Användningen av monitorer för att under processen mäta beläggningens optiska

egenskaper och tjocklek kan utgöra en del av dessa processer.

Specifika TE-PVD processer är följande:

1. Elektronstråle-PVD använder en elektronstråle för att upphetta och förånga det material som ska bilda beläggningen.

2. Jonassisterad resistivt upphettad PVD arbetar med elektroresistiva värmekällor i kombination med direkt inverkan

från jonstrålar för att producera ett kontrollerat och likformigt flöde av de förångade beläggningsmaterialen.

3. ”Laser”förångning använder antingen pulsade eller kontinuerliga ”laser”vågor för att förånga det material som ska

bilda beläggning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/205

266

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

4. Katodstrålebeläggning arbetar med en katod av det material som ska bilda beläggning, varvid katoden förbrukas, och

vid katoden uppstår en gnisturladdning på ytan genom en kortvarig jordkontakt med hjälp av en trigger. En styrd

rörelse av gnistan urholkar katodytan och skapar ett kraftigt joniserat plasma. Anoden kan antingen vara en kon

fastsatt till katodens periferi, med hjälp av isolatorer, eller till kammaren. Substratet förspänns så att icke-synlig

beläggning kan ske.

ANM.

Denna definition omfattar inte slumpmässig katodstrålebeläggning utan förspänt substrat.

5. Jonplätering är en speciell modifikation av den vanliga TE-PVD-processen, varvid ett plasma eller en jonkälla

används för att jonisera de ämnen som ska användas för beläggning, och en negativ förspänning läggs på substratet

för att underlätta extraktionen av de ämnen som ska deponeras från plasman. Införandet av reaktiva ämnen,

förångning av fasta material i kammaren samt användning av monitorer för att under processen mäta

beläggningens optiska egenskaper och tjocklek är vanliga modifieringar av denna process.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/206

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

267

c) Pack Cementation är en ytförändringsprocess eller en överlagringsbeläggningsprocess varvid substratet packas in i en

pulverblandning (pack) som består av

1. det metallpulver som ska utgöra beläggningen (vanligtvis aluminium, krom, kisel eller kombinationer av dessa),

2. en aktivator (vanligtvis ett halogent salt), och

3. ett ballastpulver, oftast aluminium.

Substratet och pulverblandningen placeras i en retort som upphettas till en temperatur mellan 1 030 K (757 °C) och

1 375 K (1 102 °C) i tillräckligt lång tid för att beläggningen ska ske.

d) Plasmasprutning är en ytbehandlingsprocess i vilken en kanon (”blåslampa”), som producerar och styr ett plasma tar

emot pulver eller tråd av beläggningsmaterialet, smälter det och skjuter det mot ett substrat, varpå en integrerad

sammanfogning sker. Plasmasprutning kan antingen ske som lågtryckssprutning eller höghastighetssprutning.

ANM. 1

Med lågtryck avses lägre tryck än omgivande atmosfärtryck.

ANM. 2

Med höghastighet avses en gashastighet vid sprutmunstycket som överskrider 750 m/s beräknat vid 293 K (20 °C)

och 0,1 MPa.

e) Målningsbeläggning är en ytförändringsprocess eller en överlagringsbeläggningsprocess i vilken ett metalliskt eller

keramiskt pulver med ett organiskt bindemedel uppslammas i en vätska och appliceras på ett substrat genom antingen

sprutning, doppning eller målning, med påföljande luft- eller ugnstorkning, samt värmebehandling för att uppnå

önskad beläggning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/207

268

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

f) Sputteringbeläggning är en överlagringsbeläggningsprocess som baseras på impulsöverföringsfenomen, varvid positiva

joner accelereras av ett elektriskt fält mot ytan av ett mål (beläggningsmaterialet). Den kinetiska energin hos de laddade

jonerna är tillräcklig för att atomer från ytan ska frigöras och beläggas på det lämpligt placerade substratet.

ANM. 1

Tabellen hänvisar endast till triod-, magnetron- eller reaktiv sputteringbeläggning som används för att öka

vidhäftningen av beläggningen samt radiofrekvent (RF)-förstärkt sputteringbeläggning som används för att tillåta

förångning i icke metalliska beläggningsmaterial.

ANM. 2

Lågenergijonstrålar (mindre än 5 keV) kan användas för att aktivera beläggningen.

g) Jonimplantation är en ytförändringsbeläggningsprocess i vilken det ämne som ska legeras joniseras, accelereras genom

en potentialgradient och förs in till ytregionen för substratet. Detta inbegriper processer där jonimplantationen sker

samtidigt med fysisk förångningsdeposition med elektronstråle eller sputteringbeläggning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/208

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

269

DEL V – Kategori 3

KATEGORI 3 ELEKTRONIK

3A

System, utrustning och komponenter

Anmärkning 1:

Kontrollstatusen för den utrustning och de komponenter som beskrivs i avsnitt 3A001 eller 3A002,

förutom för de som beskrivs i avsnitt 3A001.a.3–3A001.a.10 eller 3A001.a.12–3A001.a.14 och

som är speciellt konstruerade för eller som har samma funktionella egenskaper som annan utrustning,

bestäms av den andra utrustningens kontrollstatus.

Anmärkning 2:

Kontrollstatusen för de integrerade kretsar som beskrivs i avsnitt 3A001.a.3–3A001.a.9 eller 3A001.

a.12–3A001.a.14 och som är icke föränderligt programmerade till eller konstruerade för en speciell

funktion för en annan utrustning bestäms av den andra utrustningens kontrollstatus.

ANM.

Om en tillverkare eller sökande inte kan avgöra den andra utrustningens kontrollstatus, bestäms de integrerade

kretsarnas kontrollstatus av avsnitten 3A001.a.3–3A001.a.9 och 3A001.a.12–3A001.a.14.

Anmärkning 3:

Statusen för wafers (färdigbearbetade eller obearbetade), vars funktion har fastställts, ska bedömas efter

parametrarna i avsnitt 3A001.a, 3A001.b, 3A001.d, 3A001.e.4, 3A001.g, 3A001.h eller

3A001.i.

3A001

Elektroniska produkter enligt följande:

a) Integrerade kretsar för allmänna ändamål enligt följande:

Anmärkning:

Integrerade kretsar omfattar följande typer:

— ”Monolitiska integrerade kretsar”.

— ”Integrerade hybridkretsar”.

— ”Integrerade multikretsar”.

— ”Integrerade kretsar av filmtyp” inklusive integrerade kretsar av typ kisel på safir.

— ”Optiska integrerade kretsar”.

— ”Tredimensionella integrerade kretsar”.

— ”Monolitiska integrerade mikrovågskretsar” (”MMIC”).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/209

270

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.a.

forts.

1. Integrerade kretsar som har konstruerats eller specificerats för att vara motståndskraftiga mot en total

strålning enligt något av följande:

a) En total dos om minst 5 x 103 Gy (kisel),

b) en dosratsändring genom störning om minst 5 x 106 Gy (kisel)/s, eller

c) en fluens (integrerat flöde) av neutroner (1 MeV ekvivalent) på 5 x 1013 n/cm2 eller högre på kisel,

eller dess ekvivalent för andra material.

Anmärkning:

3A001 a.1.c omfattar inte halvledare av metallisolatortyp (MIS – Metal Insulator

Semiconductors).

2. ”Mikroprocessor-mikrokretsar”, ”mikrodator-mikrokretsar”, mikrocontroller-mikrokretsar, integrerade

minneskretsar tillverkade av blandade halvledare, analog-till-digital-omvandlare, integrerade kretsar

som innehåller analog-till-digital-omvandlare och som lagrar eller bearbetar digitaliserade data, digital-

till-analog-omvandlare, elektro-optiska eller ”optiska integrerade kretsar” konstruerade för

”signalbehandling”, fältprogrammerbara logiska komponenter, kundanpassade integrerade kretsar för

vilka antingen funktionen är okänd eller kontrollstatusen hos den utrustning i vilken kretsarna ska

användas är okänd, processorer för Snabb Fourier-transform (FFT), statiska RAM (SRAM) eller ’icke-

flyktiga minnen’ som är något av följande:

a) Specificerade för drift i omgivningstemperaturer över 398 K (125 °C).

b) Specificerade för drift i omgivningstemperaturer under 218 K (– 55 °C).

c) Specificerade för drift i omgivningstemperaturer i området från 218 K (– 55 °C) till och med 398 K

(125 °C).

Anmärkning:

Avsnitt 3A001.a.2 omfattar inte integrerade kretsar som konstruerats för civila bil- eller

tågapplikationer.

Teknisk anmärkning:

’Icke-flyktiga minnen’ är minnen som bevarar data under en viss tid efter att strömmen stängs av.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/210

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

271

3A001.a.

forts.

3. ”Mikroprocessor-mikrokretsar”,

”mikrodator-mikrokretsar”

och mikrocontroller-mikrokretsar

tillverkade av en halvledare med blandade material och som har en klockfrekvens som överstiger 40

MHz.

Anmärkning:

Avsnitt 3A001.a.3 omfattar digitala signalprocessorer, digitala matrisprocessorer (array

processors) och digitala hjälpprocessorer (coprocessors).

4. Används inte.

5. Integrerade kretsar med analog-till-digitalomvandlare (ADC) och digital-till-analog-omvandlare (DAC)

enligt följande:

a) ADC som har något av följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 3A101.

1. En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 10 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är

högre än 1,3 miljarder samplingar per sekund (Gsps).

2. En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som

är högre än 600 miljoner samplingar per sekund (Msps).

3. En upplösning på 12 bitar eller mer, men mindre än 14 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som

är högre än 400 Msps.

4. En upplösning på 14 bitar eller mer, men mindre än 16 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som

är högre än 250 Msps.

5. En upplösning på minst 16 bitar eller mer, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 65

Msps.

ANM.

För integrerade kretsar som innehåller analog-till-digital-omvandlare och som lagrar eller bearbetar

digitaliserade data, se avsnitt 3A001.a.14.

Tekniska anmärkningar:

1.

En upplösning på n bitar motsvarar en kvantisering av 2n nivåer.

2.

ADC:ns upplösning är antalet bitar för den digitala utdata som motsvarar den uppmätta analoga

ingången. Effektivt antal bitar (ENOB) används inte för att fastställa ADC:ns upplösning.

3.

För ”flerkanals-ADC” ska ”samplingsfrekvensen” inte läggas ihop, och ”samplingsfrekvensen” är den

maximala hastigheten för en enstaka kanal.

4.

För ”interfolierade ADC” (interleaved ADC’s) eller för ”flerkanals-ADC” som är specificerade till att drivas

interfolierat, ska ”samplingsfrekvenserna” läggas ihop och ”samplingsfrekvensen” är den maximala

sammanlagda totala hastigheten av alla interfolierade kanaler.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/211

272

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.a.5.

forts.

b) Digital-till-analog-omvandlare (DAC) som har något av följande:

1. En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som

är högre än 3 500 Msps. eller

2. En upplösning på 12 bitar eller mer och har något av följande:

a) En ’justerad uppdateringshastighet’ som överstiger 1 250 Msps men inte 3 500 Msps och

som har något av följande:

1. En inställningstid på mindre än 9 ns till eller inom nivån 0,024 % av fullskala från ett

fullskalesteg.

2. Ett ’spuriosfritt dynamiskt område’ (SFDR) som är större än 68 dBc (bärare) vid

syntetisering av en fullskalig analog signal på 100 MHz eller den högsta fullskaliga

analoga signalen under 100 MHz. eller

b) En ’justerad uppdateringshastighet’ som överstiger 3 500 Msps.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/212

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

273

3A001.a.5.b.

forts.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Spuriosfritt dynamiskt område’ (SFDR) definieras som kvoten av RMS-värdet för bärfrekvensen (maximisig­

nalkomponent) på digitalomvandlarens ingång och RMS-värdet av den näst största bruskomponenten eller

komponenten av harmonisk distorsion på dess utgång.

2.

SFDR fastställs direkt i specifikationstabellen eller med utgångspunkt i karaktäriseringsdiagrammen med

SFDR mot frekvens.

3

En signal definieras som fullskalig när amplituden är större än – 3 dBfs (full skala).

4.

’Justerad uppdateringshastighet’ för DAC:

a) För konventionella (icke-interpolerande) DAC:ar avses med ’justerad uppdateringshastighet’ den

hastighet med vilken den digitala signalen omvandlas till en analog signal och utgångens analoga

värden ändras av DAC:en. För DAC där det går att koppla förbi interpoleringsmoden (interpola­

tionsfaktorn är ett), bör DAC anses vara konventionella (icke-interpolerande) DAC.

b) För en interpolerande DAC (översamplande DAC) definieras ’justerad uppdateringshastighet’ som

DAC:ens uppdateringshastighet dividerat med den minsta interpolationsfaktorn. För en interpolerande

DAC kan ’justerad uppdateringshastighet’ även kallas

— indatahastighet (input data rate)

— inordhastighet (input word rate)

— insamplingshastighet (input sample rate)

— högsta sammanlagda inbusshastighet (maximum total input bus rate)

— högsta DAC-klockfrekvens för DAC-klockinsignalen (maximum DAC clock rate for DAC clock

input).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/213

274

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.a.

forts.

6. Elektro-optiska eller ”optiska integrerade kretsar” konstruerade för ”signalbehandling” som har allt av

följande:

a) En eller flera interna ”laser”-dioder.

b) Ett eller flera interna ljusdetekterande element.

c) Optiska vågledare.

7. Fältprogrammerbara logiska komponenter som har något av följande:

a) Det maximala antalet enpoliga digitala inmatningar/utmatningar är mer än 700, eller

b) en ’högsta totala datahastighet för överföring via enkelriktade serietranceivers’ på 500 Gb/s eller

mer.

Anmärkning:

Avsnitt 3A001.a.7 omfattar följande:

Komplexa programmerbara logiska komponenter (CPLD).

Fältprogrammerbara grindmatriser (FPGA).

Fältprogrammerbara logiska matriser (FPLA).

Fältprogrammerbara kopplingar (FPIC).

ANM.

För integrerade kretsar som har fältprogrammerbara logiska komponenter kombinerade med en analog-

till-digital-omvandlare, se avsnitt 3A001.a.14.

Tekniska anmärkningar:

1.

Det maximala antalet digitala inmatningar/utmatningar i avsnitt 3A001.a.7.a betecknas också det

maximala antalet inmatningar/utmatningar för användaren eller det maximala antalet tillgängliga

inmatningar/utmatningar, oavsett om den integrerade kretsen är inkapslad eller ej.

2.

Med ’högsta totala datahastighet för överföring via enkelriktade serietranceivers’ avses produkten av den

högsta dataöverföringshastigheten hos transceivern multiplicerat med antalet tranceivrar i den

fältprogrammerbara grindmatrisen (FPGA).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/214

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

275

3A001.a.

forts.

8. Används inte.

9. Integrerade kretsar för neurala nätverk.

10. Kundanpassade integrerade kretsar för vilka antingen funktionen är okänd eller kretstillverkaren saknar

uppgift om kontrollstatusen hos den utrustning där kretsarna ska ingå som har något av följande:

a) Fler än 1 500 anslutningar.

b) Den ”typiska grindfördröjningstiden” är kortare än 0,02 ns.

c) Arbetsfrekvensen överstiger 3 GHz.

11. Andra digitala kretsar än de som beskrivits i avsnitten 3A001.a.3–3A001.a.10 och 3A001.a.12 och

som baseras på en blandning av halvledarmaterial som har något av följande:

a) Ett antal grindekvivalenter som är större än 3 000 (grindar med 2 ingångar).

b) En vippfrekvens som överstiger 1,2 GHz.

12. Processorer för Snabb Fourier-transform (FFT) och som har en specificerad verkställighetstid som är

mindre än (N log2 N) /20 480 ms, för en N-punkters komplex FFT, där N är antalet punkter.

Teknisk anmärkning:

När N är lika med 1 024 punkter ger formeln i 3A001.a.12 en verkställighetstid på 500 μs.

13. Integrerade kretsar för Direct Digital Synthesizer (DDS) som har något av följande:

a) Digital-till analog-omvandlaren (DAC) som har en klockfrekvens på minst 3,5 GHz och en

upplösning på minst 10 bitar men mindre än 12 bitar.

b) En DAC-klockfrekvens på minst 1,25 GHz och en DAC-upplösning på 12 bitar eller mer.

Teknisk anmärkning:

DAC-klockfrekvensen kan specificeras som masterklockfrekvens eller ingångsklockfrekvens.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/215

276

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.a.

forts.

14. Integrerade kretsar som utför eller som kan programmeras att utföra allt av följande:

a) Analog-till-digital-omvandling för något av följande:

1. En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 10 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är

högre än 1,3 miljarder samplingar per sekund (Gsps).

2. En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som

är högre än 1,0 Gsps.

3. En upplösning på 12 bitar eller mer, men mindre än 14 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som

är högre än 1,0 Gsps.

4. En upplösning på 14 bitar eller mer, men mindre än 16 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som

är högre än 400 miljoner samplingar per sekund (Msps).

5. En upplösning på minst 16 bitar eller mer, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 180

Msps. och

b) Något av följande:

1. Lagring av digitaliserade data.

2. Bearbetning av digitaliserade data.

ANM. 1.

För integrerade kretsar med analog-till-digital-omvandlare, se avsnitt 3A001.a.5.a.

ANM. 2.

För fältprogrammerbara logiska komponenter, se avsnitt 3A001.a.7.

Tekniska anmärkningar:

1.

En upplösning på n bitar motsvarar en kvantisering av 2n nivåer.

2.

ADC:ns upplösning är antalet bitar för den digitala utdata i ADC:n som motsvarar den uppmätta analoga

ingången. Effektivt antal bitar (ENOB) används inte för att fastställa ADC:ns upplösning.

3.

För integrerade kretsar med icke-interfolierade ”flerkanals-ADC” ska ”samplingsfrekvensen” inte läggas ihop,

och ”samplingsfrekvensen” är den maximala hastigheten för en enstaka kanal.

4.

För integrerade kretsar med ”interfolierade ADC” (interleaved ADC’s) eller med ”flerkanals-ADC” som är

specificerade till att drivas interfolierat, ska ”samplingsfrekvenserna” läggas ihop och ”samplingsfrekvensen”

är den maximala sammanlagda totala hastigheten av alla interfolierade kanaler.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/216

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

277

3A001

forts.

b) Mikrovåg- eller millimetervågprodukter enligt följande:

Teknisk anmärkning:

I samband med avsnitt 3A001.b kan parametern maximal toppeffekt (peak saturated power output) på ett

produktdatablad också anges som uteffekt, mättad topputeffekt, maximal uteffekt, uttoppeffekt, eller maximal

topputeffekt (PEP).

1. ’Elektroniska vakuumenheter’ och katoder enligt följande:

Anmärkning 1:

Avsnitt 3A001.b.1 omfattar inte sådana ’elektroniska vakuumenheter’ som är tillverkade eller

specificerade för att fungera i frekvensband och som har allt av följande:

a) De överstiger inte 31,8 GHz, och

b) de är ”tilldelade av ITU” för radiokommunikationstjänster men inte för radiobestämning.

Anmärkning 2:

Avsnitt 3A001.b.1 omfattar inte icke-”rymdkvalificerade” ”elektroniska vakuumenheter”

som har allt av följande:

a) De har en genomsnittlig uteffekt på högst 50 W, och

b) de är tillverkade eller specificerade för att fungera i frekvensband som har allt av följande:

1. De överstiger 31,8 GHz, men överstiger inte 43,5 GHz, och

2. de är ”tilldelade av ITU” för radiokommunikationstjänster men inte för

radiobestämning.

a) ”Elektroniska vakuumenheter” för vandringsvåg och pulsad eller kontinuerlig drift enligt följande:

1. Enheter som kan arbeta vid frekvenser som överstiger 31,8 GHz.

2. Enheter som har en katodupphettning som möjliggör full högfrekvensdrift på kortare tid än 3 s

efter tillslag.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/217

278

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.b.1.a.

forts.

3. Enheter som har kopplade kaviteter eller är utvecklingar av sådana enheter med en ”relativ

bandbredd” som är större än 7 % eller en toppeffekt som överskrider 2,5 kW.

4. Enheter som bygger på helixbanor eller banor med vågledare i form av veck eller serpentiner

(folded waveguide respektive serpentine waveguide), eller utvecklingar av dessa, och som har

något av följande:

a) De har en ”effektbandbredd” som är mer än en oktav och produkten av den specificerade

genomsnittliga uteffekten (uttryckt i kW) och den högsta arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz)

överstiger mätetalet 0,5,

b) de har en ”effektbandbredd” som är en oktav eller mindre, och produkten av den

specificerade uteffekten (uttryckt i kW) och den maximala specificerade arbetsfrekvensen

(uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 1,

c) de är ”rymdkvalificerade”, eller

d) de har en elektronkanon med galler.

5. Enheter med en ”relativ bandbredd” som är större än eller lika med 10 % och som har något av

följande:

a) En ringformad elektronstråle.

b) En icke-axelsymmetrisk elektronstråle.

c) Multipla elektronstrålar.

b) ”Elektroniska vakuumenheter” för korsfältsförstärkare med en förstärkning på mer än

17 dB.

c) Glödkatoder utformade för ”elektroniska vakuumenheter” som producerar en kontinuerlig

emissionsströmtäthet på mer än 5 A/cm2 vid nominella driftsförhållanden eller en pulsad

(icke-kontinuerlig) strömtäthet på mer än 10 A/cm2 vid nominella driftsförhållanden.

d) ”Elektroniska vakuumenheter” som kan användas med ’dubbelläge’.

Teknisk anmärkning:

’Dubbelläge’ innebär att strömmen till strålen i den ”elektroniska vakuumenheten” avsiktligt kan

växlas mellan kontinuerlig våg och pulsat driftsläge med hjälp av ett galler så att den producerar en

topputeffekt för pulsen som är större än uteffekten för den kontinuerliga vågen.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/218

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

279

3A001.b.

forts.

2. Förstärkare i form av ”monolitiska integrerade mikrovågskretsar” (”MMIC”-förstärkare) som är något av

följande:

ANM.

För ”MMIC”-förstärkare som har en integrerad fasskiftare, se avsnitt 3A001.b.12.

a) Specificerade för frekvenser över 2,7 GHz till och med 6,8 GHz med en ”relativ bandbredd” som är

större än 15 % och som har något av följande:

1. En maximal toppeffekt på mer än 75 W (48,75 dBm) vid frekvenser över 2,7 GHz till och med

2,9 GHz,

2. en maximal toppeffekt på mer än 55 W (47,4 dBm) vid frekvenser över 2,9 GHz till och med

3,2 GHz,

3. en maximal toppeffekt på mer än 40 W (46 dBm) vid frekvenser över 3,2 GHz till och med

3,7 GHz, eller

4. en maximal toppeffekt på mer än 20 W (43 dBm) vid frekvenser över 3,7 GHz till och med

6,8 GHz.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/219

280

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.b.2.

forts.

b) Specificerade för frekvenser över 6,8 GHz till och med 16 GHz med en ”relativ bandbredd” som är

större än 10 % och som har något av följande:

1. En maximal toppeffekt på mer än 10 W (40 dBm) vid frekvenser över 6,8 GHz till och med

8,5 GHz, eller

2. en maximal toppeffekt på mer än 5 W (37 dBm) vid frekvenser över 8,5 GHz till och med

16 GHz,

c) Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 3 W (34,77 dBm) vid frekvenser över

16 GHz till och med 31,8 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

d) Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (– 70 dBm) vid frekvenser över

31,8 GHz till och med 37 GHz.

e) Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 1 W (30 dBm) vid frekvenser över

37 GHz till och med 43,5 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

f) Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 31,62 mW (15 dBm) vid frekvenser

över 43,5 GHz till och med 75 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

g) Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 10 mW (10 dBm) vid frekvenser över

75 GHz till och med 90 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 5 %. eller

h) Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (– 70 dBm) vid frekvenser över

90 GHz.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/220

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

281

3A001.b.2.

forts.

Anmärkning 1:

Används inte.

Anmärkning 2:

Kontrollstatusen för ”MMIC” vars specificerade arbetsfrekvens omfattar frekvenser som

förtecknas i mer än ett frekvensområde, enligt definitionerna i avsnitten 3A001.b.2.a–

3A001.b.2, bestäms genom angivna parametrar för lägsta tröskelvärde för maximal

toppeffekt.

Anmärkning 3:

Anmärkningarna 1 och 2 i 3A innebär att avsnitt 3A001.b.2 inte omfattar ”MMIC” som

speciellt är konstruerade för andra tillämpningar, t.ex. telekommunikation, radar och bilar.

3. Diskreta mikrovågstransistorer som är något av följande:

a) Specificerade för frekvenser över 2,7 GHz till och med 6,8 GHz och som har något av följande:

1. En maximal toppeffekt på mer än 400 W (56 dBm) vid frekvenser över 2,7 GHz till och med

2,9 GHz,

2. en maximal toppeffekt på mer än 205 W (53,12 dBm) vid frekvenser över 2,9 GHz till och

med 3,2 GHz,

3. en maximal toppeffekt på mer än 115 W (50,61 dBm) vid frekvenser över 3,2 GHz till och

med 3,7 GHz, eller

4. en maximal toppeffekt på mer än 60 W (47,78 dBm) vid frekvenser över 3,7 GHz till och med

6,8 GHz.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/221

282

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.b.3.

forts.

b) Specificerade för frekvenser över 6,8 GHz till och med 31,8 GHz och som har något av följande:

1. En maximal toppeffekt på mer än 50 W (47 dBm) vid frekvenser över 6,8 GHz till och med

8,5 GHz,

2. en maximal toppeffekt på mer än 15 W (41,76 dBm) vid frekvenser över 8,5 GHz till och med

12 GHz,

3. en maximal toppeffekt på mer än 40 W (46 dBm) vid frekvenser över 12 GHz till och med

16 GHz, eller

4. en maximal toppeffekt på mer än 7 W (38,45 dBm) vid frekvenser över 16 GHz till och med

31,8 GHz.

c) Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,5 W (27 dBm) vid frekvenser över

31,8 GHz till och med 37 GHz.

d) Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 1 W (30 dBm) vid frekvenser över

37 GHz till och med 43,5 GHz.

e) Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (– 70 dBm) vid frekvenser över

43,5 GHz. eller

f) Andra än de som specificeras i 3A001.b.3.a–RA001.b.3.3 och som är specificerade för drift med en

maximal toppeffekt på mer än 5 W (37,0 dBm) vid alla frekvenser över 8,5 GHz till och med

31,8 GHz.

Anmärkning 1:

Kontrollstatusen för transistorer enligt 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e vars specificerade

arbetsfrekvens omfattar frekvenser som förtecknas i mer än ett frekvensområde, enligt

definitionen i avsnitten 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e, bestäms genom angivna parametrar

för lägsta tröskelvärde för maximal toppeffekt.

Anmärkning 2:

Avsnitt 3A001.b.3. omfattar rena chip, chip monterat på bärare eller chip monterat i

kapslingar. Vissa diskreta transistorer kan även refereras till som effektförstärkare, men status

för dessa diskreta transistorer bestäms av avsnitt 3A001.b.3.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/222

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

283

3A001.b.

forts.

4. Halvledarbestyckade mikrovågsförstärkare och mikrovågsutrustningar/moduler som innehåller

halvledarbestyckade mikrovågsförstärkare och som är något av följande:

a) Specificerade för frekvenser över 2,7 GHz till och med 6,8 GHz med en ”relativ bandbredd” som är

större än 15 % och som har något av följande:

1. En maximal toppeffekt på mer än 500 W (57 dBm) vid frekvenser över 2,7 GHz till och med

2,9 GHz,

2. en maximal toppeffekt på mer än 270 W (54,3 dBm) vid frekvenser över 2,9 GHz till och med

3,2 GHz,

3. en maximal toppeffekt på mer än 200 W (53 dBm) vid frekvenser över 3,2 GHz till och med

3,7 GHz, eller

4. en maximal toppeffekt på mer än 90 W (49,54 dBm) vid frekvenser över 3,7 GHz till och med

6,8 GHz.

b) Specificerade för frekvenser över 6,8 GHz till och med 31,8 GHz med en ”relativ bandbredd” som är

större än 10 % och som har något av följande:

1. En maximal toppeffekt på mer än 70 W (48,54 dBm) vid frekvenser över 6,8 GHz till och med

8,5 GHz,

2. en maximal toppeffekt på mer än 50 W (47 dBm) vid frekvenser över 8,5 GHz till och med

12 GHz,

3. en maximal toppeffekt på mer än 30 W (44,77 dBm) vid frekvenser över 12 GHz till och med

16 GHz, eller

4. en maximal toppeffekt på mer än 20 W (43 dBm) vid frekvenser över 16 GHz till och med

31,8 GHz.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/223

284

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.b.4.

forts.

c) Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,5 W (27 dBm) vid frekvenser över

31,8 GHz till och med 37 GHz.

d) Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 2 W (33 dBm) vid frekvenser över

37 GHz till och med 43,5 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

e) Specificerade för frekvenser över 43,5 GHz och har något av följande:

1. Maximal toppeffekt på mer än 0,2 W (23 dBm) vid frekvenser över 43,5 GHz till och med

75 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

2. Maximal toppeffekt på mer än 20 mW (13 dBm) vid frekvenser över 75 GHz till och med

90 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 5 %.

3. Maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (– 70 dBm) vid frekvenser över 90 GHz.

f) Används inte.

ANM. 1.

För ”MMIC”-förstärkare, se avsnitt 3A001.b.2.

ANM. 2.

För ’sändar/mottagarmoduler’ och ’sändarmoduler’, se avsnitt 3A001.b.12.

ANM. 3.

För omvandlare och harmoniska blandare som är konstruerade för att utöka arbets- eller

frekvensområdet för signalanalysatorer, signalgeneratorer, nätverksanalysatorer eller testmottagare

för mikrovåg, se avsnitt 3A001.b.7.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/224

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

285

3A001.b.4.

forts.

Anmärkning 1:

Används inte.

Anmärkning 2:

Kontrollstatusen för en produkt vars specificerade arbetsfrekvens omfattar frekvenser i mer än

ett frekvensområde, enligt definitionen i avsnitten 3A001.b.4.a–3A001.b.4.e, bestäms

genom angivna parametrar för lägsta tröskelvärde för maximal toppeffekt.

5. Elektroniskt eller magnetiskt avstämbara bandpass- eller bandstoppfilter med fler än 5 avstämbara

resonatorer som kan avstämmas inom ett frekvensband (fmax/fmin) = 1,5:1 på mindre än 10 μs, och

som har något av följande:

a) En bandbredd på mer än 0,5 % av mittfrekvensen för bandpassfiltret, eller

b) en bandbredd på mindre än 0,5 % av mittfrekvensen för bandstoppfiltret.

6. Används inte.

7. Omvandlare och harmoniska blandare som är något av följande:

a) Konstruerade för att utöka frekvensområdet för ”signalanalysatorer” till utanför 90 GHz.

b) Konstruerade för att utöka arbetsområdet för signalgeneratorer enligt följande:

1. Utanför 90 GHz.

2. Till en utgångseffekt över 100 mW (20 dBm) varsomhelst inom det frekvensområde som

överstiger 43,5 GHz men inte 90 GHz.

c) Konstruerade för att utöka arbetsområdet för nätverksanalysatorer enligt följande:

1. Utanför 110 GHz.

2. Till en utgångseffekt över 31,62 mW (15 dBm) varsomhelst inom det frekvensområde som

överstiger 43,5 GHz men inte 90 GHz.

3. Till en utgångseffekt över 1 mW (0 dBm) varsomhelst inom det frekvensområde som överstiger

90 GHz men inte 110 GHz.

d) Konstruerade för att utöka frekvensområdet för testmottagare för mikrovåg utanför 110 GHz.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/225

286

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.b.

forts.

8. Effektförstärkare för mikrovåg som innehåller ”elektroniska vakuumenheter” som specificeras i avsnitt

3A001.b.1 och som har allt av följande:

a) Arbetsfrekvensen är över 3 GHz,

b) ett genomsnittligt förhållande mellan effekt och massa som överstiger 80 W/kg, och

c) en volym som är mindre än 400 cm3.

Anmärkning:

Avsnitt 3A001.b.8 omfattar inte utrustning som är konstruerad eller specificerad för att arbeta

i frekvensband som är ”tilldelade av ITU” för radiokommunikationstjänster men inte för

radiobestämning.

9. Effektmoduler för mikrovåg (MPM) som består av åtminstone en ”elektronisk vakuumenhet” för

vandringsvåg, en ”monolitisk integrerad mikrovågskrets” (”MMIC”) och en integrerad elektronisk

effektkonditionerare och som har allt av följande:

a) En ’tillslagstid’ från avstängd till full drift som är mindre än 10 sekunder,

b) en volym som understiger den maximala specificerade effekten i W multiplicerad med 10 cm3/W,

och

c) en ”effektbandbredd” som är större än en (1) oktav (fmax. > 2fmin.) och som har något av följande:

1. För frekvenser som är högst 18 GHz, en uteffekt i radiofrekvensområdet som överstiger 100 W,

eller

2. en frekvens som överstiger 18 GHz.

Tekniska anmärkningar:

1.

För beräkning av volymen i avsnitt 3A001.b.9.b ges följande exempel: För en maximal specificerad effekt

på 20 W blir volymen 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.

’Tillslagstiden’ i avsnitt 3A001.b.9.a avser tiden från helt avstängd till full drift, dvs. inklusive

uppvärmningstiden för MPM.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/226

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

287

3A001.b.

forts.

10. Oscillatorer eller sammansättningar av oscillatorer som specificerats för drift med ett fasbrus i enkelt

sidbandsläge (SSB), uttryckt i dBc/Hz, som är mindre (bättre) än – (126 + 20log10F – 20log10f)

någonstans i bandet 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 3A001.b.10 är F frekvensförskjutningen från arbetsfrekvensen i Hz och f är arbetsfrekvensen i MHz.

11. ’Frekvenssyntesutrustning’ med ”elektroniska sammansättningar” med en ”tid för att byta frekvens”

enligt något av följande:

a) Mindre än 143 ps.

b) Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom det syntetiskt erhållna

frekvensområde som överstiger 4,8 GHz men inte 31,8 GHz.

c) Används inte.

d) Mindre än 500 μs för varje frekvensbyte som överstiger 550 MHz inom det syntetiskt erhållna

frekvensområde som överstiger 31,8 GHz men inte 37 GHz.

e) Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom det syntetiskt erhållna

frekvensområde som överstiger 37 GHz men inte 90 GHz.

f) Används inte.

g) Mindre än 1 ms inom det syntetiskt erhållna frekvensområde som överstiger 90 GHz.

Teknisk anmärkning:

En ’frekvenssyntesutrustning’ är varje typ av frekvensgivare, oavsett vilken teknik som används, som kan avge ett

flertal samtidiga eller alternativa utfrekvenser, från en eller flera utgångar, som styrs, kontrolleras och ordnas av

ett mindre antal standard- eller masterfrekvenser.

ANM.

För ”signalanalysatorer”, signalgeneratorer, nätverksanalysatorer och testmottagare för mikrovåg

avsedda för allmän användning, se avsnitten 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e respektive 3A002.f.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/227

288

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.b.

forts.

12. ’Sändar/mottagarmoduler’, ’MMIC för sändning/mottagning’, ’sändarmoduler’ och ’MMIC för sändning’,

specificerade för frekvenser över 2,7 GHz och som har allt av följande:

a) Maximal toppeffekt (i watt), Psat, på mer än 505,62 dividerat med en maximal arbetsfrekvens (i

GHz) i kvadrat [Psat > 505,62 W*GHz2/fGHz2] oavsett kanal.

b) En ”relativ bandbredd” på 5 % eller mer, oavsett kanal.

c) Eventuella plana sidor med en längd d (i cm) som är högst 15 dividerat med den lägsta

arbetsfrekvensen i GHz [d ≤ 15 cm*GHz*N/fGHz] där N är antalet kanaler för sändning eller

sändning/mottagning.

d) En elektroniskt varierbar fasskiftare per kanal.

Tekniska anmärkningar:

1.

En ’sändar/mottagarmodul’ är en ”elektronisk sammansättning” med flera funktioner som tillhandahåller

amplitud- och fasreglering i båda riktningar för sändning och mottagning av signaler.

2.

En ’sändarmodul’ är en ”elektronisk sammansättning” som tillhandahåller amplitud- och fasreglering för

sändning av signaler.

3.

En ’MMIC för sändning/mottagning’ är en ”MMIC” med flera funktioner som tillhandahåller amplitud- och

fasreglering i båda riktningar för sändning och mottagning av signaler.

4.

En ’MMIC för sändning’ är en ”MMIC” som tillhandahåller amplitud- och fasreglering för sändning av

signaler.

5.

2,7 GHz bör användas som den lägsta arbetsfrekvensen (fGHz) i formeln i avsnitt 3A001.b.12.c för

sändar/mottagarmoduler eller sändarmoduler som har ett specificerat arbetsområde som sträcker sig ner till

2,7 GHz och lägre [d ≤ 15cm*GHz*N/2,7 GHz].

6.

Avsnitt 3A001.b.12 gäller för ’sändar/mottagarmoduler’ eller ’sändarmoduler’ med eller utan

kylutrustning. Värdet för d i avsnitt 3A001.b.12.c inbegriper inte någon del av ’sändar/mottagarmodulen’

eller ’sändarmodulen’ som fungerar som kylutrustning.

7.

’Sändar/mottagarmoduler’ eller ’sändarmoduler’, eller ’MMIC för sändning/mottagning’ eller ’MMIC för

sändning’ kan ha, men måste inte ha, N integrerade strålande antennelement, där N är antalet kanaler för

sändning eller sändning/mottagning.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/228

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

289

3A001

forts.

c) Anordningar för akustiska vågor enligt följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1. Anordningar för akustiska ytvågor samt för akustiska vågor nära ytan (shallow bulk) som har något av

följande:

a) Bärfrekvensen överstiger 6 GHz.

b) Bärfrekvensen överstiger 1 GHz men inte 6 GHz och har något av följande:

1. ’Frekvensundertryckningen av sidloben’ överstiger 65 dB,

2. produkten av maximala fördröjningstiden och bandbredden (tid i μs och bandbredd i MHz)

överstiger 100,

3. bandbredden överstiger 250 MHz, eller

4. dispersionsfördröjningen är mer än 10 μs, eller

c) Bärfrekvensen är 1 GHz eller lägre och har något av följande:

1. produkten av maximala fördröjningstiden och bandbredden (tid i μs och bandbredd i MHz)

överstiger 100,

2. dispersionsfördröjningen är mer än 10 μs, eller

3. ’frekvensundertryckningen av sidloben’ överstiger 65 dB och bandbredden är större än 100 MHz.

Teknisk anmärkning:

’Frekvensundertryckningen av sidloben’ är det maximala undertryckningsvärde som anges i databladet.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/229

290

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.c.

forts.

2. Anordningar för s.k. bulk-vågor som direkt kan behandla signaler med frekvenser som överstiger 6 GHz.

3. Akustisk-optiska anordningar för ”signalbehandling” som medger ömsesidig påverkan mellan akustiska

vågor (s.k. bulk-vågor eller ytvågor) och ljusvågor och som tillåter direkt signal- eller bildbehandling,

inklusive spektralanalys, korrelation och konvolution.

Anmärkning:

Avsnitt 3A001.c omfattar inte anordningar för akustiska vågor som begränsas till enkelbandpass-,

lågpass-, högpass- eller notch-filtrering eller resonansfunktion.

d) Elektroniska enheter och kretsar som innehåller komponenter tillverkade av ”supraledande” material,

speciellt konstruerade för drift vid temperaturer under den ”kritiska temperaturen” för åtminstone en av

dess ”supraledande” beståndsdelar och som har något av följande:

1. Strömomkoppling i digitala kretsar med användning av ”supraledande” grindar och där produkten av

grindfördröjningstiden per grind (i sekunder) och effektförlusten per grind (i watt) är mindre än 10–14

J, eller

2. frekvensval för alla frekvenser med användning av resonanskretsar med Q-värden som överstiger

10 000.

e) Högenergienheter enligt följande:

1. ’Celler’ enligt följande:

a) ’Primärceller’ som har något av följande vid 20 °C:

1. ’Energitäthet’ som överstiger 550 Wh/kg och en ’kontinuerlig effekttäthet’ som överstiger

50 W/kg.

2. ’Energitäthet’ som överstiger 50 Wh/kg och en ’kontinuerlig effekttäthet’ som överstiger

350 W/kg.

b) ’Sekundärceller’ som har en ’energitäthet’ som överstiger 350 Wh/kg vid 20 °C.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/230

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

291

3A001.e.1.

forts.

Tekniska anmärkningar:

1.

I avsnitt 3A001.e.1 beräknas ’energitäthet’ (Wh/kg) utifrån den nominella spänningen

multiplicerad med den nominella kapaciteten i amperetimmar (Ah) dividerad med massan i kg.

Om den nominella kapaciteten inte är specificerad beräknas energitätheten utifrån den nominella

spänningen i kvadrat multiplicerad med urladdningstiden i timmar dividerat med urladdningsbe­

lastningen i ohm och massan i kg.

2.

I avsnitt 3A001.e.1 definieras ’cell’ som en elektrokemisk enhet som har positiva och negativa elektroder och

elektrolyt samt är en källa till elektrisk energi. Den är grundkomponenten i ett batteri.

3.

I avsnitt 3A001.e.1.a definieras ’primärcell’ som en ’cell’ som inte är avsedd att laddas genom någon annan

källa.

4.

I avsnitt 3A001.e.1.b definieras ’sekundärcell’ som en ’cell’ som är avsedd att laddas genom en extern

elektrisk källa.

5.

I avsnitt 3A001.e.1.a beräknas ’kontinuerlig effekttäthet’ (W/kg) utifrån den nominella spänningen

multiplicerad med den specificerade maximala kontinuerliga urladdningsströmmen i ampere (A) dividerad

med massan i kg. ’Kontinuerlig effekttäthet’ benämns även som särskild effekt.

Anmärkning:

Avsnitt 3A001.e.1 omfattar inte batterier, inbegripet batterier som består av en enda cell.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/231

292

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.e.

forts.

2. Högenergikondensatorer enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 3A201.a och kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

a) Kondensatorer med en repetitionsfrekvens som understiger 10 Hz (enkelpulskondensatorer) och som

har allt av följande:

1. En specificerad spänning på minst 5 kV,

2. en energitäthet på minst 250 J/kg, och

3. en total energi på minst 25 kJ.

b) Kondensatorer med en repetitionsfrekvens som är lika med eller överstiger 10 Hz (repetitionsspeci­

ficerade kondensatorer) och som har allt av följande:

1. En specificerad spänning på minst 5 kV,

2. en energitäthet på minst 50 J/kg,

3. en total energi på minst 100 J, och

4. en laddnings/urladdnings-livslängd på minst 10 000 cykler.

3. ”Supraledande” elektromagneter eller solenoider, speciellt konstruerade för att kunna helt laddas eller

urladdas på mindre än 1 sekund och som har allt av följande:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 3A201.b.

Anmärkning:

Avsnitt 3A001.e.3 omfattar inte ”supraledande” elektromagneter och solenoider som är speciellt

konstruerade för att användas i medicinsk utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRI).

a) Energin som levereras vid urladdning överstiger 10 kJ under den första sekunden,

b) innerdiametern på den strömförande lindningen är större än 250 mm, och

c) specificerad för en magnetisk induktion som är större än 8 T eller en ”total strömtäthet” i lindningen

som är större än 300 A/mm2.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/232

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

293

3A001.e.

forts.

4. Solceller, CIC-hopsättningar (cell-interconnect-coverglass), solpaneler och solmoduler som är

”rymdkvalificerade” och har en minsta genomsnittlig verkningsgrad som överstiger 20 % vid en

driftstemperatur på 301 K (28 °C) under simulerad ’AM0’-belysning med en irradians på 1 367 watt per

kvadratmeter (W/m2).

Teknisk anmärkning:

’AM0’ eller ’luftmassenollpunkt’ avser solljusets spektrala irradians i jordens yttre atmosfär där avståndet mellan jorden

och solen är en astronomisk enhet (AU).

f) Roterande kodare som anger positionens absolutvärde med en ”noggrannhet” som är mindre (bättre) än 1,0

bågsekunder och speciellt utformade ringar, skivor eller skalor för dessa.

g) Pulsade effektomriktande halvledartyristorenheter och ’tyristormoduler’ som använder elektriskt eller

optiskt styrda eller elektronstrålestyrda omriktningsmetoder som har något av följande:

1. En maximal strömökningstakt vid påslagning (di/dt) som överstiger 30 000 A/μs och en spänning i

avstängt tillstånd som överstiger 1 100 V.

2. En maximal strömökningstakt vid påslagning (di/dt) som överstiger 2 000 A/μs och som har allt av

följande:

a) En toppspänning i avstängt tillstånd på minst 3 000 V.

b) En toppström (strömstöt) på minst 3 000 A.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/233

294

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A001.g.

forts.

Anmärkning 1:

Avsnitt 3A001.g omfattar följande:

Kiselstyrda likriktare (SRC).

T-tyristorer (Electrical Triggering Thyristors).

LT-tyristorer (Light Triggering Thyristors).

IGC-tyristorer (Integrated Gate Commutated Thyristors).

GTO-tyristorer (Gate Turn-off Thyristors).

MOS-styrda tyristorer (MCT).

Solidtroner.

Anmärkning 2:

Avsnitt 3A001.g omfattar inte tyristorenheter och ’tyristormoduler’ som ingår i utrustning

som är konstruerad för civila järnvägstillämpningar eller ”civila luftfartygs”-tillämpningar.

Teknisk anmärkning:

En ’tyristormodul’ i avsnitt 3A001.g innehåller en eller flera tyristorenheter.

h) Effektomriktande halvledare, dioder eller ’moduler’ som har allt av följande:

1. Specificerade för en maximal gränsskiktstemperatur vid drift som överstiger 488 K (215 °C).

2. En repetitiv toppspänning i frånläge (blockeringsspänning) som överstiger 300 V.

3. En kontinuerlig strömstyrka som överstiger 1 A.

Anmärkning 1:

I avsnitt 3A001.h inbegriper repetitiv toppspänning i frånläge drain till source-spänning,

collector till emitter-spänning, repetitiv toppbackspänning och repetitiv toppblockerings­

spänning i frånläge.

Anmärkning 2:

Avsnitt 3A001.h omfattar följande:

JFE-transistorer (Junction Field Effect Transistors).

VJFE-transistorer (Vertical Junction Field Effect Transistors).

MOSFE-transistorer (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors).

DMOSFE-transistorer (Double Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors).

IGB-transistorer (Insulated Gate Bipolar Transistors).

HEM-transistorer (High Electron Mobility Transistors).

BJ-transistorer (Bipolar Junction Transistors).

Tyristorer och kiselstyrda likriktare (SRC).

GTO-tyristorer (Gate Turn-off Thyristors).

ETO-tyristorer (Emitter Turn-off Thyristors).

PiN-dioder.

Schottkydioder.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/234

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

295

3A001.h.

forts.

Anmärkning 3:

Avsnitt 3A001.h omfattar inte effektomriktare, dioder eller ’moduler’ som ingår i utrustning som

är konstruerad för civila motorfordonstillämpningar, civila järnvägstillämpningar eller ”civila

luftfartygs”-tillämpningar.

Teknisk anmärkning:

En ’modul’ i avsnitt 3A001.h innehåller en eller flera effektomriktande halvledare eller dioder.

i) Intensitetsmodulatorer, amplitudmodulatorer eller elektrooptiska fasmodulatorer, konstruerade för analoga

signaler och som har något av följande:

1. En maximal arbetsfrekvens som överstiger 10 GHz men högst 20 GHz, en optisk inkopplingsförlust som

är högst 3 dB och som har något av följande:

a) En ’halvvågsspänning’ (’Vπ’) som är lägre än 2,7 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller lägre, eller

b) en ’Vπ’ som är lägre än 4 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller mer.

2. En maximal arbetsfrekvens som är minst 20 GHz, en optisk inkopplingsförlust som är högst 3 dB och

som har något av följande:

a) En ’Vπ’ som är lägre än 3,3 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller lägre, eller

b) en ’Vπ’ som är lägre än 5 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller mer.

Anmärkning:

Avsnitt 3A001.i omfattar elektrooptiska modulatorer som har ingående och utgående optiska

anslutningsdon (t.ex. optisk kopplingsfläta).

Teknisk anmärkning:

En ’halvvågsspänning’ (’Vπ’) i avsnitt 3A001.i är den spänning som krävs för att göra en fasändring på 180 grader i

ljusets våglängd genom den optiska modulatorn.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/235

296

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A002

”Elektroniska sammansättningar” för generell användning, moduler och utrustning, enligt följande:

a) Inspelningsutrustning och oscilloskop enligt följande:

1. Används inte.

2. Används inte.

3. Används inte.

4. Används inte.

5. Används inte.

6. Digital dataupptagningsutrustning som har allt av följande:

a) En ’kontinuerlig kapacitet’ på 6,4 Gbit/s eller mer, till disk eller fast drivenhet, och

b) ”Signalbehandling” av radiofrekvenssignaldata medan upptagningen av den pågår.

Tekniska anmärkningar:

1.

För sådan upptagningsutrustning, som är uppbyggd med en parallell bussarkitektur, är den

’kontinuerliga kapaciteten’ lika med högsta ordhastigheten multiplicerat med antalet bitar i ordet.

2.

’Kontinuerlig kapacitet’ är den högsta datahastigheten som instrumentet kontinuerligt kan registrera till disk

eller fast drivenhet utan att någon information går förlorad med bibehållen indatahastighet och analog-till-

digital konverteringshastighet.

7. Realtidsoscilloskop med ett vertikalt effektivvärde (rms) för brusspänning på mindre än 2 % av fullt

skalutslag på den vertikalskaleinställning som ger det lägsta brusspänningsvärdet för en ingående 3

dB-bandbredd på 60 GHz eller mer per kanal.

Anmärkning:

Avsnitt 3A002.a.7 omfattar inte oscilloskop för ekvivalent tidssampling.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/236

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

297

3A002

forts.

b) Används inte.

c) ”Signalanalysatorer” enligt följande:

1. ”Signalanalysatorer” som har en upplösningsbandbredd (RBW) på 3 dB som överstiger 40 MHz

varsomhelst i frekvensområdet över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

2. ”Signalanalysatorer” som har en visad genomsnittlig brusnivå (DANL) som är lägre (bättre) än

– 150 dBm/Hz varsomhelst i frekvensområdet över 43,5 GHz till och med 90 GHz.

3. ”Signalanalysatorer” med en frekvens som överstiger 90 GHz.

4. ”Signalanalysatorer” som har allt av följande:

a) ’Realtidsbandbredd’ som överstiger 170 MHz, och

b) har något av följande:

1. 100 % sannolikhet för upptäckt med mindre än 3 dB dämpning från full amplitud på grund av

luckor eller fönstereffekter hos signaler med en varaktighet på 15 μs eller mindre. eller

2. En ’frekvensmasktrigger’funktion med 100 % sannolikhet för triggning (uppfångande) då

signalens varaktighet är 15 μs eller mindre.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/237

298

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A002.c.4.

forts.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Realtidsbandbredd’ är det största frekvensområde för vilket analysatorn kontinuerligt kan fullständigt

transformera tidsdomändata till frekvensdomändata med hjälp av en Fourier-transform eller annan

diskret tidstransform som processar varje inkommande tidpunkt, utan någon minskning av den

uppmätta amplituden på mer än 3 dB under den faktiska signalens amplitud orsakad av luckor eller

fönstereffekter, samtidigt som den anger eller presenterar transformerade data.

2.

Sannolikhet för upptäckt (probability of discovery) i avsnitt 3A002.c.4.b.1 betecknas på engelska även

”probability of intercept” eller ”probability of capture”.

3.

Varaktigheten för den 100-procentiga sannolikhet för upptäckt som avses i avsnitt 3A002.c.4.b.1 ska

vara lika med den minsta nödvändiga varaktighet på signalen för den specificerade mätosäkerheten.

4.

En ’frekvensmasktrigger’ är en mekanism där triggfunktionen kan väljas att triggas av ett

frekvensområde, begränsat av datainsamlingsbandbredden, samt att alltså ignorera andra signaler som

finns inom samma datainsamlingsbandbredd. En ’frekvensmasktrigger’ kan omfatta en eller flera av

varandra oberoende uppsättningar av frekvensomfång.

Anmärkning:

Avsnitt 3A002.c.4 omfattar inte de ”signalanalysatorer” som endast använder filter som har en

konstant procentuell bandbredd (kallas även oktavfilter eller filter för del av en oktav).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/238

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

299

3A002.c.

forts.

5. Används inte.

d) Signalgeneratorer som har något av följande:

1. Specificerad för att alstra pulsmodulerade signaler som har allt av följande, varsomhelst inom

frekvensområdet över 31,8 GHz till och med 37 GHz:

a) En ’pulslängd’ på mindre än 25 ns, och

b) en till/från-kvot på minst 65 dB.

2. En uteffekt som överstiger 100 mW (20 dBm) varsomhelst inom frekvensområdet över 43,5 GHz till och

med 90 GHz.

3. En ”tid för att byta frekvens” enligt något av följande:

a) Används inte.

b) Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över

4,8 GHz till och med 31,8 GHz.

c) Används inte.

d) Mindre än 500 μs för varje frekvensbyte som överstiger 550 MHz inom frekvensområdet över

31,8 GHz till och med 37 GHz.

e) Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över 37 GHz

till och med 90 GHz.

f) Används inte.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/239

300

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A002.d.

forts.

4. Ett fasbrus i enkelt sidbandsläge (SSB), uttryckt i dBc/Hz, enligt något av följande:

a) Mindre (bättre) än – (126 + 20log10F – 20log10f) varsomhelst i området 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz

varsomhelst inom frekvensområdet över 3,2 GHz till och med 90 GHz. eller

b) Mindre (bättre) än – (206 – 20log10f) varsomhelst i området 10 kHz< F≤ 100 kHz varsomhelst inom

frekvensområdet över 3,2 GHz till och med 90 GHz.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 3A002.d.4 är F frekvensförskjutningen från arbetsfrekvensen i Hz och f är arbetsfrekvensen i MHz.

5. En ’RF-moduleringsbandbredd’ för digitala basbandssignaler som specificeras enligt någon av följande:

a) Överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över 4,8 GHz till och med 31,8 GHz.

b) Överstiger 550 MHz inom frekvensområdet över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

c) Överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över 37 GHz till och med 90 GHz.

Teknisk anmärkning:

’RF-moduleringsbandbredd’ avser den radiofrekvens(RF)-bandbredd som upptas av en digitalt kodad

basbandssignal som är modulerad på en RF-signal. Den kallas även informationsbandbredd eller vektormoduler­

ingsbandbredd. Digital I/Q-modulering är den tekniska metoden för att producera en vektormodulerad

RF-utsignal och den utsignalen specificeras typiskt av att den har en ’RF-moduleringsbandbredd’.

6. En maximal frekvens över 90 GHz.

Anmärkning 1:

I avsnitt 3A002.d inkluderar signalgeneratorer även godtyckliga vågforms- och funktionsge­

neratorer.

Anmärkning 2:

Avsnitt 3A002.d omfattar inte utrustningar där utgångsfrekvensen produceras antingen genom

addition eller subtraktion av två eller flera frekvenser från kristalloscillatorer eller genom en

addition eller subtraktion följd av en multiplikation av resultatet.

Tekniska anmärkningar:

1.

Den maximala frekvensen för en godtycklig vågform eller en funktionsgenerator beräknas genom att dividera

samplingshastigheten i samplingar/sekund, med en faktor på 2,5.

2.

Med ’pulslängd’ avses i avsnitt 3A002.d.1 tidsintervallet från pulsens framkant (50 % av pulsamplituden) till

pulsens bakkant (50 % av pulsamplituden).

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/240

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

301

3A002

forts.

e) Nätverksanalysatorer som har något av följande:

1. En uteffekt som överstiger 31,62 mW (15 dBm) varsomhelst inom arbetsfrekvensområdet över

43,5 GHz till och med 90 GHz.

2. En uteffekt som överstiger 1 mW (0 dBm) varsomhelst inom arbetsfrekvensområdet över 90 GHz till och

med 110 GHz.

3. ’Funktion för mätning på ickelinjära vektorer’ vid frekvenser över 50 GHz till och med 110 GHz.

Teknisk anmärkning:

Med ’funktion för mätning på ickelinjära vektorer’ avses ett instruments förmåga att analysera testresultat från

komponenter drivna till storsignal-domän eller ickelinjära störningsomfång.

4. En maximal arbetsfrekvens som överstiger 110 GHz,

f) Testmottagare för mikrovåg som har allt av följande:

1. En maximal arbetsfrekvens som överstiger 110 GHz, och

2. kan mäta amplitud och fas simultant.

g) Atomfrekvensstandarder som är något av följande:

1. ”Rymdkvalificerade”.

2. Icke-rubidium och med en långtidsstabilitet som är mindre (bättre) än 1 x 10-11/månad. eller

3. Icke-”rymdkvalificerade” och har allt av följande:

a) Rubidiumstandard.

b) Långtidsstabilitet som är mindre (bättre) än 1 x 10-11/månad.

c) Total effektförbrukning som understiger 1 W.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/241

302

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A002

forts.

h) Elektroniska sammansättningar”, moduler och utrustning, avsedda för alla följande ändamål:

1. Analog-till-digital-omvandling för något av följande:

a) En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 10 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är

högre än 1,3 miljarder samplingar per sekund (Gsps).

b) En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är

högre än 1,0 Gsps.

c) En upplösning på 12 bitar eller mer, men mindre än 14 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är

högre än 1,0 Gsps.

d) En upplösning på 14 bitar eller mer, men mindre än 16 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är

högre än 400 miljoner samplingar per sekund (Msps).

e) En upplösning på minst 16 bitar eller mer, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 180 Msps.

2. Något av följande:

a) Digitaliserade utdata.

b) Lagring av digitaliserade data.

c) Bearbetning av digitaliserade data.

ANM.

För digital dataupptagningsutrustning, ”signalanalysatorer”, signalgeneratorer, nätverksanal­

ysatorer och testmottagare för mikrovåg, se avsnitten 3A002.a.6, 3A002.a.7, 3A002.c, 3A002.d,

3A002.e respektive 3A002.f.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/242

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

303

3A002.h.

forts.

Tekniska anmärkningar:

1.

En upplösning på n bitar motsvarar en kvantisering av 2n nivåer.

2.

ADC:ns upplösning är antalet bitar för den digitala utdata i ADC:n som motsvarar den uppmätta analoga

ingången. Effektivt antal bitar (ENOB) används inte för att fastställa ADC:ns upplösning.

3.

För icke-interfolierade flerkanaliga ”elektroniska sammansättningar”, moduler eller utrustning ska

”samplingsfrekvensen” inte läggas ihop, och ”samplingsfrekvensen” är den maximala hastigheten för en enstaka

kanal.

4.

För interfolierade kanaler på flerkanaliga ”elektroniska sammansättningar”, moduler eller utrustning ska

”samplingsfrekvensen” läggas ihop, och ”samplingsfrekvensen” är den maximala sammanlagda totala

hastigheten av alla interfolierade kanaler.

Anmärkning:

Avsnitt 3A002.h omfattar ADC-kort, vågformsdigitaliserare, datainsamlingskort, signalmottag­

ningsutrustning och transientregistrerare.

3A003

Värmestyrningssystem för kallsprutning som använder en sluten slinga med inkapslad vätskehanterings- och

rekonditioneringsutrustning där en dielektrisk vätska sprutas in i den elektroniska komponenten med hjälp av

särskilt konstruerade sprutmunstycken som är konstruerade för att hålla de elektroniska komponenterna inom

respektive temperaturområde, och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/243

304

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A101

Elektroniska utrustningar, enheter och komponenter som inte omfattas av avsnitt 3A001 enligt följande:

a) Analog-till-digitalomvandlare, användbara i ”missiler”, konstruerade för att uppfylla militära krav för

miljötålig utrustning.

b) Radiografisk utrustning (acceleratorer) i stånd att alstra elektromagnetisk strålning framkallad av

bromsstrålning från accelererade elektroner på 2 MeV eller mer, samt system som innehåller denna

radiografiska utrustning (accelerators).

Anmärkning:

Avsnitt 3A101.b omfattar inte utrustning som är speciellt konstruerad för medicinska ändamål.

3A102

’Termiska batterier’ som är utformade eller modifierade för ’missiler’.

Tekniska anmärkningar:

1.

Med ’termiska batterier’ avses i avsnitt 3A102 engångsbatterier som innehåller ett fast icke-ledande oorganiskt salt

som elektrolyt. Dessa batterier innehåller ett pyrotekniskt material som när det antänds smälter elektrolyten och

aktiverar batteriet.

2.

Med ’missil’ avses i avsnitt 3A102 kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd

som överstiger 300 km.

3A201

Elektroniska komponenter som inte omfattas av avsnitt 3A001 enligt följande:

a) Kondensatorer som har en av följande uppsättningar egenskaper:

1. a) Märkspänning större än 1,4 kV,

b) energiinnehåll större än 10 J,

c) kapacitans större än 0,5 μF, och

d) serieinduktans mindre än 50 nH. eller

2. a) Märkspänning större än 750 V,

b) kapacitans större än 0,25 μF, och

c) serieinduktans mindre än 10 nH.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/244

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

305

3A201

forts.

b) Elektromagneter med supraledande solenoider som har allt av följande:

1. Kan producera magnetfält kraftigare än 2 T.

2. Längdens förhållande till innerdiametern är större än 2.

3. Inre diameter större än 300 mm.

4. Ett magnetfält som är homogent, bättre än 1 % över de centrala 50 % av den inre volymen.

Anmärkning:

Avsnitt 3A201.b omfattar inte magneter som är särskilt utformade för och exporterade ’som del av’

bildsystem för medicinsk tillämpning baserade på kärnspinnresonans (NMR). Frasen ’som del av’

avser inte nödvändigtvis fysisk del av samma skeppning; separata skeppningar från olika källor är

tillåtna, under förutsättning att ifrågavarande exportdokument tydligt anger att skeppningarna

används ’som del av’ bildsystemen.

c) Röntgenblixtaggregat eller pulsade elektronacceleratorer som har en av följande uppsättningar egenskaper:

1. a) En toppenergi för de accelererade elektronerna om 500 keV eller mer men mindre än 25 MeV, och

b) ett ’godhetstal’ (K) lika med 0,25 eller mer, eller

2. a) en toppenergi för de accelererade elektronerna om 25 MeV eller mer, och

b) en ’toppeffekt’ större än 50 MW.

Anmärkning:

Avsnitt 3A201.c omfattar inte acceleratorer som ingår som delar i apparatur konstruerad för

annat än användning av elektronstråle eller röntgenstrålning (t.ex. elektronmikroskop) och

sådana som konstruerats för medicinska ändamål.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/245

306

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A201.c.

forts.

Tekniska anmärkningar:

1.

’Godhetstalet’ (K) definieras som

K = 1,7 x 103V2,65Q

V är elektronernas toppenergi i miljoner elektronvolt.

Om pulslängden i acceleratorstrålen är kortare än eller lika med 1 μs, så är Q den totala accelererade laddningen i

coulomb. Om strålens pulslängd är längre än 1 μs, så är Q den maximala accelererade laddningen på 1 μs.

Q är lika med integralen av i med avseende på t, över den tidslängd som är kortast av 1 μs eller

tidslängden av pulsen (Q = ∫ idt), där i är strålströmmen i ampere och t är tiden i sekunder.

2.

’Toppeffekt’= (toppspänning i volt) × (toppström i ampere).

3.

I maskiner baserade på accelerations-kaviteter för mikrovågor är pulsens tidsutsträckning det mindre av 1 μs och

längden av det sammanpressade (bunchade) vågpaketets varaktighet genererad av en modulatorpuls.

4.

I maskiner baserade på accelerationskaviteter för mikrovågor är strålens toppström lika med medelströmmen under

det sammanpressade (bunchade) vågpaketets varaktighet.

3A225

Frekvensomvandlare eller generatorer, andra än de som specificeras i avsnitt 0B001.b.13, som kan användas

som motordrivsystem med variabel eller fast switchfrekvens och som har allt av följande:

ANM. 1.

”Programvara” som är särskilt konstruerad för att öka eller frigöra prestandan hos en frekvensomvandlare eller

generator för att uppfylla kriterierna enligt avsnitt 3A225 specificeras i avsnitt 3D225.

ANM. 2.

”Teknik” i form av koder eller nycklar för att öka eller frigöra prestandan hos en frekvensomvandlare eller

generator för att uppfylla kriterierna enligt avsnitt 3A225 specificeras i avsnitt 3E225.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/246

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

307

3A225

forts.

a) Flerfasig utgång som producerar en effekt på 40 VA eller mer.

b) Arbetar vid en frekvens på 600 Hz eller mer.

c) Frekvensstyrning bättre (lägre) än 0,2 %.

Anmärkning:

Avsnitt 3A225 omfattar inte frekvensomvandlare eller generatorer som har begränsningar i sin

maskinvara, ”programvara” eller ”teknik” som begränsar prestandan till att vara lägre än vad som anges

ovan, under förutsättning att de uppfyller något av följande:

1. De måste returneras till originaltillverkaren för att öka prestandan eller frigöra begränsningarna,

2. de kräver ”programvara” enligt vad som specificeras i avsnitt 3D225 för att öka eller frigöra

prestandan för att uppfylla de kriterier som anges i avsnitt 3A225, eller

3. de kräver ”teknik” i form av nycklar eller koder enligt vad som specificeras i avsnitt 3E225 för att öka

eller frigöra prestandan för att uppfylla de kriterier som anges i avsnitt 3A225.

Tekniska anmärkningar:

1.

Frekvensomvandlare i avsnitt 3A225 benämns också med de engelska beteckningarna converters eller inverters.

2.

Frekvensomvandlare enligt 3A225 kan även saluföras som frekvensomformare, generatorer, elektronisk

mätutrustning, AC-kraftaggregat, motorstyrsystem med variabel hastighet, Variable Speed Motors Drives, Variable

Speed Drives (VSD), Variable Frequency Drives (VFD), Adjustable Frequency Drives (AFD) eller Adjustable Speed

Drives (ASD).

3A226

Likströmsaggregat med hög effekt, andra än de som specificeras i avsnitt 0B001.j.6, som har båda följande

egenskaper:

a) Kan kontinuerligt producera, över en tidsperiod om 8 timmar, 100 V eller mer med en utgångsström av 500

A eller mer, och

b) en ström- eller spänningsstabilitet som är bättre än 0,1 % över en tidsperiod om 8 timmar.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/247

308

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A227

Likströmsaggregat med hög effekt, andra än de som specificeras i avsnitt 0B001.j.5, som har båda följande

egenskaper:

a) Kan kontinuerligt producera, över en tidsperiod om 8 timmar, 20 kV eller mer med en utgångsström av 1 A

eller mer, och

b) en ström- eller spänningsstabilitet som är bättre än 0,1 % över en tidsperiod om 8 timmar.

3A228

Brytarenheter enligt följande:

a) Kallkatodrör, oavsett om de är gasfyllda eller ej, som fungerar på liknande sätt som gnistgap och som har allt

av följande:

1. Har tre eller flera elektroder.

2. Anodens märkta toppspänning är minst 2,5 kV.

3. Anodens märkta toppström är minst 100 A.

4. Anodens fördröjning är högst 10 μs.

Anmärkning:

Avsnitt 3A228 omfattar krytroner och sprytroner.

b) Triggade gnistgap som har båda följande egenskaper:

1. Anodens fördröjning är högst 15 μs.

2. En märkt toppström om minst 500 A.

c) Moduler eller delsystem med en snabb slutarfunktion som inte omfattas av avsnitt 3A001.g eller 3A001.h

och som har allt av följande:

1. Anodens märkta toppspänning är större än 2 kV.

2. Anodens märkta toppström är minst 500 A.

3. Tillslagstiden är 1 μs eller mindre.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/248

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

309

3A229

Pulsgeneratorer för hög strömstyrka enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a) Tändaggregat (detonatorer), inbegripet med elektronisk laddning, explosiv laddning och optisk laddning,

andra än de som specificeras i avsnitt 1A007.a, avsedda att initiera flerpunktständning av sprängkapslar

som specificeras i avsnitt 1A007.b.

b) Moduluppbyggda elektriska pulsgeneratorer som har allt av följande:

1. Portabla, mobila eller konstruerade för svåra förhållanden.

2. Kapabla att leverera sin energi inom loppet av 15 μs vid lägre belastning än 40 ohm.

3. Kapabla att leverera en strömstyrka överstigande 100 A.

4. Ingen dimension är större än 30 cm.

5. Väger mindre än 30 kg.

6. Specificerad för användning i ett brett temperaturområde 223 K (– 50 °C) till 373 K (100 °C) eller

specificerad som lämplig för rymdanvändning.

Anmärkning:

Avsnitt 3A229.b omfattar drivaggregat till xenonblixtar.

c) Mikroavfyrningsenheter som har allt av följande:

1. Ingen dimension är större än 35 mm.

2. Märkspänning på minst 1 kV.

3. Kapacitans på minst 100 nF.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/249

310

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3A230

Snabba pulsgeneratorer och ’pulshuvuden’ till dessa som har båda följande egenskaper:

a) Utgående spänning högre än 6 V vid en resistiv belastning av mindre än 55 ohm.

b) En ’stigtid för pulsen’ som är kortare än 500 ps.

Tekniska anmärkningar:

1.

I avsnitt 3A230 definieras ’stigtid för pulsen’ som tidsintervallet mellan 10 % och 90 % av spänningsamplituden.

2.

’Pulshuvuden’ är impulsformande kretsar som är konstruerade för att acceptera ett spänningssteg och omvandla det till

olika pulsformer som kan vara av typen rektangulär, triangulär, steg-, impuls-, exponentiell eller monocyklisk.

’Pulshuvudet’ kan vara en integrerad del av pulsgeneratorn, vara en plug-in-modul som ansluts till pulsgeneratorn,

eller en extern enhet som kopplas till pulsgeneratorn.

3A231

Neutrongeneratorsystem, även rör, som har båda följande egenskaper:

a) Utformade för drift utan yttre vakuumsystem.

b) Använder något av följande:

1. Elektrostatisk acceleration för att inducera en kärnreaktion mellan tritium och deuterium, eller

2. elektrostatisk acceleration för att inducera en kärnreaktion mellan deuterium och deuterium och som är

kapabel till en uteffekt på 3 x 109 neutroner/s eller mer.

3A232

System för flerpunktständning som inte omfattas av avsnitt 1A007 enligt följande:

ANM.

SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

ANM.

Se avsnitt 1A007.b för sprängkapslar.

a) Används inte.

b) Anordningar som, utlösta av en enda puls, använder en eller flera sprängkapslar i syfte att nästan samtidigt

initiera detonation i en sprängämnesyta över en area större än 5 000 mm2 med en spridning i tändtid över

hela ytan som är mindre än 2,5 μs.

Anmärkning:

Avsnitt 3A232 omfattar inte enkla detonatorer som endast använder primära explosiver såsom blyazid.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/250

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

311

3A233

Masspektrometrar som inte omfattas av avsnitt 0B002.g, som kan mäta joner med en massa av 230 u eller mer

och som har en upplösning bättre än 2/230, samt jonkällor till sådana, enligt följande:

a) Masspektrometrar med induktivt kopplad plasmajonkälla (ICP/MS).

b) Masspektrometrar med glimurladdningsjonkälla (GDMS).

c) Masspektrometrar med jonkälla som bygger på termisk jonisation (TIMS).

d) Masspektrometrar med jonkälla som använder indirekt upphettning (electron bombardment) som har båda

följande egenskaper:

1. Ett molekylärt instrålningssystem som injekterar ett kollimerat strålknippe av de molekyler som

analyseras till ett område i jonkällan där molekylerna joniseras av en elektronstråle, och

2. en eller flera ’kylfällor’ som kan kylas ned till 193 K (– 80 °C).

e) Används inte.

f) Masspektrometrar utrustade med jonkälla med mikrofluorering konstruerad för att användas med aktinider

eller aktinidfluorider.

Tekniska anmärkningar:

1.

Masspektrometrar med jonkälla som använder indirekt upphettning (electron bombardment) enligt 3A233.d kallas

också EI-masspektrometrar (electron impact mass spectrometers eller electron ionization mass spectrometers).

2.

I avsnitt 3A233.d.2 avses med ’kylfälla’ en anordning som fångar in gasmolekyler genom att kondensera eller frysa

dem på kalla ytor. I avsnitt 3A233.d.2 omfattas inte kryogeniska vakuumpumpar med helium i ett slutet system av

begreppet ’kylfälla’.

3A234

Striplines för att skapa banor med låg induktans för detonatorer med följande egenskaper:

a) Märkspänning större än 2 kV, och

b) induktans mindre än 20 nH.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/251

312

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3 B

Test-, inspektions- och produktionsutrustning

3B001

Utrustning konstruerad för tillverkning av halvledarenheter eller material, enligt följande, och för dessa

utrustningar speciellt konstruerade komponenter och tillbehör:

ANM.

SE ÄVEN AVSNITT 2B226.

a) Utrustning för epitaxiell tillväxt enligt följande:

1. Utrustning som är konstruerad eller modifierad för att producera ett lager av ett annat material än kisel

med en jämnhetsavvikelse mindre än ± 2,5 % över en sträcka av minst 75 mm.

Anmärkning:

Avsnitt 3B001.a.1 omfattar utrustning för atomlagerepitaxi (ALE).

2. Metallorganiska kemiska förångningsreaktorer (MOCVD) konstruerade för att ge epitaxiell tillväxt av

halvledarblandningar av material med två eller fler av följande beståndsdelar: aluminium, gallium,

indium, arsenik, fosfor, antimon eller kväve.

3. Utrustning för epitaxiell tillväxt med hjälp av molekylärstrålar och gaskällor.

b) Utrustning konstruerad för jonimplantation som har något av följande:

1. Används inte.

2. Konstruerade och optimerade för att arbeta vid en strålenergi på 20 keV eller mer och en strålström på

10 mA eller mer för väte-, deuterium- eller heliumimplantering.

3. Direkt skrivmöjlighet.

4. En strålenergi som är 65 keV eller mer och en strålenergi som är 45 mA eller mer för att med hög energi

införa syre i det upphettade halvledar-”substratet”.

5. Konstruerad och optimerad för att arbeta vid en strålenergi på 20 keV eller mer och en strålström på

10 mA eller mer för kiselimplantering i ett halvledar-”substrat” upphettat till 600 °C eller mer.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/252

11.6.2021

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

313

3B001

forts.

c) Används inte.

d) Används inte.

e) Automatiskt laddningssystem för flera kammare för hantering av wafers som har allt av följande:

1. Gränssnitt för såväl in- som utgång för wafers till vilket minst två funktionellt olika

’halvledarprocessverktyg’ enligt avsnitt 3B001.a.1, 3B001.a.2, 3B001.a.3 eller 3B001.b är avsedda att

anslutas, och

2. vara konstruerade för att bilda ett integrerat system i vakuumomgivning för ’sekventiell bearbetning av

wafers i flera steg’.

Anmärkning:

Avsnitt 3B001.e omfattar inte automatisk robothantering av wafers särskilt konstruerade för

parallell waferbehandling.

Tekniska anmärkningar:

1.

I avsnitt 3B001.e avses med ’halvledarbearbetningsverktyg’ modulära verktyg som möjliggör fysiska processer för

halvledarframställning vilka är funktionellt olika, såsom deponering, implantering eller värmebehandling.

2.

I avsnitt 3B001.e avses med ’sekventiell bearbetning av wafers i flera steg’ möjligheten att bearbeta varje wafer i

olika ’halvledarbearbetningsverktyg’, t.ex. genom att överföra varje wafer från ett verktyg till ett annat och vidare

till ett tredje via de automatiska centrala klustersystemen för hantering av wafers.

SV

Europeiska unionens officiella tidning

11.6.2021

L 206/253

314

Prop. 2021/22:209

Bilaga 1

3B001

forts.

f) Litografisk utrustning enligt följande:

1. Utrustning för uppriktning samt exponering med repetermöjlighet (step and repeat, direkt step on wafer)

eller scanner (step and scan) som använder röntgen eller foto-optiska metoder och som har något av

följande:

a) Ljuskällans våglängd är kortare än 193 nm, eller

b) kan producera ett mönster med en ’minsta upplösning för systemdimensionen’ (MRF) på 45 nm eller

mindre.

Teknisk anmärkning:

Den ’minsta upplösningen för systemdimensionen’ (MRF) beräknas med följande formel:

.

där K är en skalfaktor = 0,35

2. Litografisk präglingsutrustning som kan framställa detaljer på 45 nm eller mindre.

Anmärkning:

Avsnitt 3B001.f.2 omfattar följande:

Verktyg för mikrokontakttryck.

Verktyg för värmeprägling.

Verktyg för nanopräglingslitografi.

S-FIL-verktyg (step and flash imprint lithography).

3. Utrustning som är speciellt konstruerad för att tillverka masker och som har allt av följande:

a) Den använder avlänkade fokuserade elektron-, jon- eller ”laser”strålar, och

b) har något av följande:

1. En halvvärdesbredd på under 65 nm och bildplacering på mindre 17 nm (medelvärde + 3 sigma).

2. Används inte.

3. Misspass på andra lagret på mindre än 23 nm (medelvärde + 3 sigma) på masken.

SV<