Upphävd författning

Förordning (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
2000-06-08
Ändring införd
SFS 2000:585 i lydelse enligt SFS 2006:1367
Ikraft
2000-08-01
Upphäver
Förordning (1998:794) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Premiepensionsmyndigheten har till uppgift att handlägga frågor om premiepension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.

2 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder Premiepensionsmyndigheten staten vid domstol om inte annat följer av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra myndighetens talan.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Premiepensionsmyndigheten med undantag av 2-5, 12, 31 och 34 §§.

[S2]Det som sägs i 6-9 §§verksförordningen om myndighetens chef skall i stället gälla styrelsen. Förordning (2006:1367).

Myndighetens ledning

4 §  Premiepensionsmyndigheten leds av en styrelse som ansvarar för myndighetens verksamhet.

[S2]Generaldirektören är chef för myndigheten samt ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Premiepensionsmyndigheten.

Styrelsen och dess uppgifter

6 §  Premiepensionsmyndighetens styrelse består av högst elva ledamöter, generaldirektören inräknad.

7 §  Utöver vad som anges i 6-9 och 13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om

  1. riktlinjer för Premiepensionsmyndighetens upplåning hos Riksgäldskontoret och för förvaltning av de avgiftsmedel som enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter skall föras till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning,
  2. sådana instruktioner för hantering av risker som avses i 10 § och instruktioner för intern kontroll, samt
  3. försäkringstekniska riktlinjer.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som inte är av principiell betydelse eller av större vikt. Förordning (2000:1019).

8 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan generaldirektören och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet.

[S3]Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

9 § Har upphävts genom förordning (2003:277).

Riskhantering och intern revision

10 §  Premiepensionsmyndigheten skall ha en beskrivning av de huvudsakliga risker som är förenade med verksamheten och interna instruktioner för hantering av dessa risker. Beskrivningen, instruktionerna och efterlevnaden av instruktionerna skall fortlöpande ses över.

10 a §  Rremiepensionsmyndigheten skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1238).

Avgifter för myndighetens verksamhet

11 §  Premiepensionsmyndighetens verksamhet skall finansieras genom avgifter från varje pensionssparare.

[S2]Myndigheten får ta ut avgifter som per år motsvarar högst 0,3 procent av de sammanlagda tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton. Avgifterna skall fördelas skäligt mellan spararna enligt försäkringsmässiga principer.

11 a § Har upphävts genom förordning (2002:531).

Samråd med andra myndigheter

12 §  Premiepensionsmyndigheten skall samråda med Försäkringskassan i frågor om information om ålderspension till de enskilda, i datatekniska frågor och i andra frågor som är av vikt för Försäkringskassan. Förordning (2004:942).

13 § Har upphävts genom förordning (2002:531).

Bisysslor

14 §  Den som är styrelseledamot eller tjänsteman hos myndigheten får inte utan regeringens tillstånd vara ledamot eller suppleant i styrelsen för fondförvaltare som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i Sjunde AP-fonden. Ledamoten eller den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för en sådan förvaltare. Förordning (2004:77).

Verkställighetsföreskrifter

15 §  Premiepensionsmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7-11 kap. och 14 kap.2-6 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension samt 25-25 b §§ och 37-40 §§ lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Premiepensionsmyndighetens föreskrifter får inte stå i strid med föreskrifter som Försäkringskassan meddelat med stöd av förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan att meddela föreskrifter. Förordning (2004:942).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:948) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 13 §; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1019) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:531) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Omfattning
upph. 11 a, 13 §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:277) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:77) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.
  2. Vad som sägs i 14 § om fondförvaltare skall också gälla sådan fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:942) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 12, 15 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1238) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Omfattning
ny 10 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1367) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:843

Omfattning
upph.