Inaktuell version

Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
SFS 2002 i lydelse enligt SFS 2014:312
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens syfte

1 §  Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande av den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 december 1999 (54/109).

[S2]I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns ytterligare bestämmelser för att genomföra konventionen. De avser åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lag (2009:73).

Särskilt allvarlig brottslighet

2 §  Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

  1. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,
  2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,
  3. sådan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne samt artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister,
  4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade personer som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer. Lag (2003:150).

Ansvar

/Träder i kraft I: 2014-07-01/

3 §  Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.

[S2]Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om det utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

[S3]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2014:312).

4 §  För försök till brott enligt 3 § döms till ansvar enligt bestämmelserna i 23 kap. 1 § brottsbalken.

5 §  Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott skall inte dömas till straff enligt 3 och 4 §§ i denna lag. Lag (2003:150).

Domsrätt

6 §  Svensk medborgare eller utlänning som befinner sig här i riket och som har begått brott enligt 3 eller 4 § i denna lag döms vid svensk domstol även om domsrätt enligt 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte föreligger. Detta gäller även om brottet i enlighet med 5 § i denna lag skall bestraffas enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

[S2]Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (2003:150).

Förverkande

/Träder i kraft I: 2014-07-01/

7 §  Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan värdet av den förklaras förverkat. Även utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2014:312).

Vissa skyldigheter för finansiella företag, m.m.

Gransknings- och uppgiftsskyldighet

/Träder i kraft I: 2014-07-01/

Penningbeslag

8 § Har upphävts genom lag (2009:73).

/Träder i kraft I: 2014-07-01/

8 §  Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, eller ett motsvarande värde, får tas i beslag (penningbeslag).

[S2]Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Lag (2014:312).

Förbud att medverka vid vissa transaktioner

9 § Har upphävts genom lag (2009:73).

/Träder i kraft I: 2014-07-01/

9 §  Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.

[S2]Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än Rikspolisstyrelsen.

[S3]För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Lag (2014:312).

Meddelandeförbud

10 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Övriga tillämpliga bestämmelser

11 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Ansvarsbestämmelse

12 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Finansinspektionens underrättelseskyldighet

13 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Bemyndigande

14 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Registerfrågor

Tillämpningsområde

15 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Ändamål

16 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Innehåll

17 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Information till den registrerade

18 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Gallring

19 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Samkörning

20 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Rättelse och skadestånd

21 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Tystnadsplikt

22 § Har upphävts genom lag (2009:73).

Ändringar

Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2001/02:268, Prop. 2001/02:149, Bet. 2001/02:JuU25
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:150) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:148, Prop. 2002/03:38, Bet. 2002/03:JuU12
Omfattning
ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:1190) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:70, Prop. 2003/04:156, Bet. 2004/05:JuU7
Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:923) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2009:73) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:163, Prop. 2008/09:70, Bet. 2008/09:JuU13
Omfattning
upph. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§; ändr. författningsrubr., 1 §
CELEX-nr
32005L0060
Ikraftträder
2009-03-15

Lag (2014:312) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2013/14:253, Prop. 2013/14:121, Bet. 2013/14:JuU25
Omfattning
ändr. 3, 7 §§; nya 8, 9 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:624) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:52) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2014/15:101, Prop. 2013/14:254, Bet. 2014/15:JuU6
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 7 §, rubr. närmast före 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraftträder
2015-04-01

Lag (2016:94) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2015/16:143, Prop. 2015/16:78, Bet. 2015/16:JuU17
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 6 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2016-04-01

Lag (2017:334) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2016/17:232, Prop. 2016/17:108, Bet. 2016/17:JuU14
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2017:644) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:1311) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174, Bet. 2017/18:JuU35
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2018-09-01