Inaktuell version

Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Version: 2009:1602

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
SFS 2002 i lydelse enligt SFS 2009:1602
Upphäver
Förordning (1994:460) om arbetsförmedlingsregister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifter som får behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas

2 §  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om begränsningar av de ändamål som anges i 4 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2007:926).

3 §  För ändamål som avses i 4 §1 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetssökande och andra personer som omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter behandlas:

 1. namn, personnummer eller samordningsnummer, adress, e- postadress, telefonnummer och andra identifieringsuppgifter,
 2. medborgarskap och kod för medborgarskap eller födelseland,
 3. uppgifter om arbetslöshet och tillhörighet till arbetslöshetskassa,
 4. arbets- och uppehållstillstånd,
 5. uppgifter om sökt arbete, önskemål om arbetstid och arbetets varaktighet och belägenhet, körkort och tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsgivare, speciell kompetens samt andra uppgifter som underlättar vid arbetssökning,
 6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbetsförmedlingen,
 7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av program, utbetald ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program, om de tidsperioder utbetalningarna avser och om samordning med andra förmåner,
 8. uppgifter om anvisning till arbete och resultatet av gjorda anvisningar, samt
 9. uppgifter som behövs inför ett beslut om stöd för nystartsjobb. Förordning (2007:926).

4 §  För ändamål som avses i 4 § 1-3 och 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får i fråga om arbetsgivare, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter behandlas:

 1. namn, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, kod för arbetsställe, adress, e- postadress, telefonnummer och andra identifieringsuppgifter,
 2. uppgifter om näringsgren, antal anställda, beskrivning av verksamheten och bedömning av sysselsättningsutvecklingen i denna, kontaktpersoners namn, telefonnummer och funktion i företaget,
 3. uppgifter om anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program, det antal personer hos en arbetsgivare som omfattas av sådana program och om att arbetskonflikt pågår på arbetsplatsen, samt
 4. uppgifter som behövs inför ett beslut om stöd för nystartsjobb. Förordning (2006:1483).

5 §  I fråga om arbetsgivare och arbetstagare som berörs av varsel om driftsinskränkning enligt lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder får utöver vad som anges i 3-4 §§ följande personuppgifter behandlas:

 1. uppgifter om arbetsställe, bransch, kommun och SNI-kod enligt arbetsgivaruppgift,
 2. uppgifter om berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer jämte kontaktmän,
 3. uppgifter om orsak till driftsinskränkningen, dess omfattning och hur många arbetstagare som berörs av den samt
 4. uppgifter om berörda arbetstagares yrke eller arbetsuppgift, anställningsdatum och dag för anställningens upphörande samt noteringar som behövs för att genomföra arbetsförmedlingens uppdrag i handläggningen av ett varselärende.

6 §  För ändamål som avses i 5 § 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får namn, personnummer eller samordningsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas. Därutöver får de personuppgifter behandlas som framgår av

 1. 24 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,
 2. 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, och
 3. 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

[S2]Vidare får uppgifter om tidpunkter vid kontakt med Arbetsförmedlingen samt de tekniska och administrativa uppgifter som har samband med uppgifterna behandlas. Förordning (2007:926).

6 a §  För tillhandahållande av information till Försäkringskassan enligt 5 § 1 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får, utöver vad som anges i 6 §, även följande personuppgifter behandlas:

 1. uppgifter om vilka personer som är registrerade som arbetssökande,
 2. uppgifter om arbetssökandes registrerade arbetsutbud,
 3. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som helt eller delvis arbetslösa,
 4. uppgifter om vilka personer som är registrerade som yrkesfiskare,
 5. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller ersättning från en kommun,
 6. uppgifter om sådant program, som avses i 5, som är stöd till start av näringsverksamhet,
 7. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som förvärvsarbetande,
 8. uppgifter om huruvida intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är registrerat för arbetssökande,
 9. uppgifter om vilka arbetssökande som enligt registrering inte står till arbetsmarknadens förfogande,
 10. uppgifter om vilka personer som enligt registrering inte längre är aktuella som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen och om skälet till detta är att de fått förvärvsarbete, avbrutit kontakten med arbetsförmedlingen eller påbörjat annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning,
 11. uppgifter om arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering, samt
 12. uppgifter om från och med vilken tidpunkt omständigheterna i 1-10 gäller enligt registrering. Förordning (2007:817).

7 §  För ändamål som avses i 5 § 2 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får behandlas sådana personuppgifter som rör anvisningar till de arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd, lönebidrag, skyddat arbete och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet, uppgifter om nystartsjobb samt uppgifter om utbetalt eller krediterat belopp och datum för utbetalningen eller krediteringen. Förordning (2006:1483).

7 a §  För ändamål som avses i 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas för sådan verksamhet som avser tillsyn:

 1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer,
 2. uppgift om huruvida den arbetssökande är utrikes född,
 3. uppgift om arbetslöshet och tillhörighet till arbetslöshetskassa,
 4. uppgift om arbets- och uppehållstillstånd,
 5. uppgifter om sökt arbete, önskemål om arbetstid och arbetets varaktighet och belägenhet, körkort, körkortsklass och tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell kompetens samt andra uppgifter som underlättar vid arbetssökning,
 6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i kontakter med Arbetsförmedlingen,
 7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, typ av program, utbetald ersättning från arbetslöshetskassa eller för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program, de tidsperioder utbetalningarna avser och om samordning med andra förmåner,
 8. uppgifter om anvisning till arbete och resultatet av gjorda anvisningar,
 9. uppgifter ur de arbetssökandes handlingsplaner, samt
 10. sådana uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med undantag för andra adressuppgifter än postnummer. Förordning (2008:980).

7 b §  För ändamål som avses i 5 § 3 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas för sådan verksamhet som avser utfärdande av intyg:

 1. uppgift om den sökande är anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen och datum för anmälan,
 2. uppgift om till vilken arbetslöshetskassa den sökande hör, och
 3. uppgift om ansvarig handläggare hos Arbetsförmedlingen samt om Arbetsförmedlingens telefonnummer. Förordning (2008:980).

7 c §  För ändamål som avses i 5 § 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. från och med vilken dag personer är anmälda eller registrerade som inte längre arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, och
 3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering. Förordning (2008:980).

7 d §  För ändamål som avses i 5 § 5 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

 1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 2. från och med vilken dag personer är anmälda eller registrerade som inte längre arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen, och
 3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt registrering. Förordning (2008:980).

8 §  Personuppgifter som får behandlas enligt 3-7 d §§ får avskiljas för behandling i en arbetsmarknadspolitisk databas för de ändamål som avses i 4 §3 och 4 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

[S2]Personuppgifterna får inte behandlas för att följa eller på annat sätt kontrollera enskilda identifierbara personer. Förordning (2008:980).

9 §  I en arbetsmarknadspolitisk databas får endast följande personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala förhållanden behandlas:

 1. uppgifter om sjukdom eller hälsotillstånd,
 2. uppgifter om förekomst av intyg eller utlåtande av läkare eller skrivelse från någon myndighet,
 3. uppgifter om redovisade arbetshinder,
 4. uppgifter om eller kod för funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,
 5. uppgifter om datum för anmälan om sjukdomsfall till Försäkringskassan,
 6. uppgifter om att en arbetssökande fått ersättning från Försäkringskassan enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, och
 7. uppgifter om att en arbetssökande fått ekonomiskt bistånd med stöd av socialtjänstlagen (2001:453).

[S2]Uppgifter som grundar sig på muntliga uppgifter får endast behandlas i databasen om de kommer från den arbetssökande. I övriga fall måste uppgifterna grunda sig på uppgifter i en handling som lämnats i ett ärende som gäller den arbetssökande. Förordning (2009:1602).

10 §  I en arbetsmarknadspolitisk databas får inte sådana personuppgifter behandlas som avslöjar att en registrerad har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller smittskyddslagen (2004:168). Förordning (2004:268).

11 §  Arbetsförmedlingen får efter samråd med Datainspektionen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av de personuppgifter som får behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas samt om vilka koder som får användas för medborgarskap och arbetshandikapp. Förordning (2007:926).

Utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad behandling

12 §  Personuppgifter som får behandlas enligt 6 § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna.

[S2]Personuppgifter som får behandlas enligt 6 a § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Försäkringskassan.

[S3]Personuppgifter som får behandlas enligt 7 a och 7 b §§ får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Förordning (2008:980).

13 §  Personuppgifter som får behandlas enligt 7 § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Skatteverket. Förordning (2003:1038).

13 a §  Personuppgifter som får behandlas enligt 7 c § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2008:980).

13 b §  Personuppgifter som får behandlas enligt 7 d § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till socialnämnderna. Förordning (2008:980).

14 §  Personuppgifter om den enskilde själv som får behandlas enligt 3-5 §§, samt uppgifter om en arbetsgivares namn, adress, telefonnummer och näringsgren samt om kontaktpersoners namn, telefonnummer och funktion i företaget får lämnas ut till den enskilde på medium för automatiserad behandling. Förordning (2006:136).

15 §  Uppgifter om lediga platser får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till de länder som Sverige samarbetar med inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt enligt överenskommelsen den 6 mars 1982 om gemensam nordisk arbetsmarknad.

Direktåtkomst

16 §  Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna får ha direktåtkomst till de personuppgifter som enligt 12 § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling, med undantag för uppgifter om adress och telefonnummer samt sådana uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får dock ha direktåtkomst till uppgift om postnummer.

[S2]Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till de personuppgifter som enligt 13 a § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

[S3]En socialnämnd får ha direktåtkomst till de personuppgifter som enligt 13 b § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. En socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan Arbetsförmedlingen har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos nämnden. Förordning (2008:980).

16 a §  En enskild får ha direktåtkomst till de personuppgifter om sig själv som enligt 14 § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling, med undantag för sådana uppgifter som avses i 9 §. Förordning (2006:136).

17 §  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om vilka personkategorier inom Arbetsförmedlingen som på grund av sina arbetsuppgifter får ha direktåtkomst till personuppgifter. Förordning (2007:926).

Sökbegrepp

18 §  Personuppgifter om en arbetssökandes telefonnummer eller om en kontaktpersons namn, telefonnummer eller funktion i företaget får inte användas som sökbegrepp. Förordning (2007:685).

19 §  Arbetsförmedlingen får efter samråd med Datainspektionen meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar av de sökbegrepp som får användas. Förordning (2007:926).

Information till den registrerade

20 §  Den information som skall lämnas enligt 25 § första stycket c personuppgiftslagen (1998:204) skall omfatta

 1. de personuppgifter som får behandlas,
 2. innebörden av att samtycke lämnas,
 3. vad som gäller i fråga om utlämnande på medium för automatiserad behandling, direktåtkomst, sökbegrepp och gallring och
 4. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen.

Gallring

21 §  Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om gallring i 16 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för att uppgifter skall kunna bevaras för forskningens behov.

Ytterligare föreskrifter

22 §  Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och denna förordning. Förordning (2007:926).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002, då förordningen (1994:460) om arbetsförmedlingsregister upphör att gälla.
 2. Den äldre förordningens bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har tillförts ett arbetsförmedlingsregister och Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister före den 1 augusti 2002.
 3. Förordningen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller i fråga om sådan manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om behandlingen för detta ändamål påbörjats före den 24 oktober 1998.
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2002:901) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:604) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2003-11-15

Förordning (2003:1038) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:268) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för personuppgifter hänförliga till åtgärder enligt smittskyddslagen (1988:1472).
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:962) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 12, 16 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:524) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 12 §; ny 6 a §
Ikraftträder
2005-07-19

Förordning (2006:136) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 14 §§; ny 16 a §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1483) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:685) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2007-09-01

Förordning (2007:817) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 6 a §
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:926) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 11, 17, 19, 22 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:797) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 12, 16 §§
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2008:980) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 8, 12, 16 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 13 a, 13 b §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1602) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:2034) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förarbeten
Rskr. 2010/11:126, Prop. 2010/11:1, Bet. 2010/11:AU2
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 8, 9, 11, 14, 16, 16 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 12 § sätts närmast före 11 a §; nya 3 a, 7 e, 7 f, 11 a, 12 a, 13 c, 13 d §§
Ikraftträder
2011-01-31

Förordning (2011:179) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
upph. 17 §; ändr. 20, 21 §§; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 20 f §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:180) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 20 b §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:181) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 20 d §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2011:544) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3 §; ny 9 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1463) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:203) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ny 10 a §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:685) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 6 a, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 f §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2014:1443) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 5, 9, 9 a, 10, 11, 11 a, 12, 12 a, 13, 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13, 14, 15, 16, 16 a, 19, 20, 20 b, 20 e §§, rubr. närmast före 11 a §; nya rubr. närmast före 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 §§; omtryck
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:7) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2016:41) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 7 e §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:663) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 9 §§
Ikraftträder
2016-07-15

Förordning (2016:924) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 7 d §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:536) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:825) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 3, 6, 6 a, 7 a, 7 d, 7 f, 9 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:263) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
upph. 20 a §; ändr. 3, 3 a, 20, 20 e, 21 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1121) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-09-01