Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-10
Ändring införd
SFS 2002:746 i lydelse enligt SFS 2019:343
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-10

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

PKU-biobanken

2 §  Med vårdgivare enligt 5 kap. 1 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. avses Stockholms läns landsting.

Anmälan

3 §  Anmälan enligt 2 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska utöver vad som anges i lagen innehålla uppgifter om

 1. namn och personnummer eller företagsnamn och organisationsnummer för huvudmannen för biobanken, och
 2. adress och telefonnummer till den som ansvarar för biobanken.

[S2]Inspektionen för vård och omsorgs register över biobanker enligt 2 kap. 6 § nämnda lag ska därutöver innehålla uppgifter om inspektionens beslut om att en biobank får läggas ned eller överlåtas. Registret får även innehålla uppgifter om när material ur en biobank lämnades ut. Förordning (2018:1826).

Direktåtkomst

3 a §  Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier. Förordning (2013:185).

Uppgiftsskyldighet

3 b §  Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

[S2]Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. vid direktåtkomst enligt 3 a §. Förordning (2013:185).

Övriga föreskrifter

4 §  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. hur länge vävnadsprover ska bevaras i biobanker,
 2. förutsättningar för överlåtelse av en biobank,
 3. förutsättningar för nedläggning av en biobank, och
 4. vilka medfödda sjukdomar som vävnadsproverna i PKU- biobanken får användas för i enlighet med 5 kap. 2 § 1 lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

[S2]Föreskrifter enligt första stycket 4 får beslutas efter det att medicinska och etiska bedömningar har beaktats. Förordning (2019:343).

 • SOSFS 2002:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

4 a §  Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. och av denna förordning. Förordning (2019:343).

5 §  Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid anmälningar enligt 2 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

[S2]Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfarandet vid ansökningar enligt 4 kap.7 och 9 §§ lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Förordning (2013:185).

 • SOSFS 2013:2: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • SOSFS 2002:11: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • SOSFS 2008:25: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • SOSFS 2009:33: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
 • SOSFS 2006:19: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjuk­ vården m.m.
 • SOSFS 2007:22: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjuk­ vården m.m.

Ändringar

Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2013:185) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§; nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a, 3 b §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2018:1826) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:343) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Omfattning
ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:1043) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01