Upphävd författning

Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2006-12-14
Ändring införd
SFS 2006:1481 i lydelse enligt SFS 2017:1164
Ikraft
2007-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2006:1481 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt till stöd för arbetsgivare som anställer personer som uppfyller villkoren för ett nystartsjobb.

2 §  Syftet med nystartsjobb är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som har varit utan arbete en längre tid. Förordning (2008:1437).

Arbetssökande för vilka stöd lämnas

3 §  Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid årets ingång fyllt 25 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och under en ramtid om femton månader närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen under minst tolv månader på heltid har

 1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 2. haft skyddat arbete vid Samhall AB,
 3. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
 4. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller
 5. omfattats av en kombination av förhållanden som avses i 1–4. Förordning (2016:365).

3 a §  Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid årets ingång fyllt 20 år men inte 25 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och under en ramtid om nio månader närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen har omfattats av förhållanden som avses i 3 § 1–5 under minst sex månader på heltid. Förordning (2016:365).

3 b §  Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid årets ingång fyllt 20 år och

 1. är anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller
 2. vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste tre åren har beviljats
  1. uppehållstillstånd enligt
  1. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen. Förordning (2017:1164).

3 c §  Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid årets ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt eller är villkorligt frigiven men ännu inte fullgjort ett år av prövotiden. Förordning (2010:396).

3 d §  Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid årets ingång fyllt 20 år, är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och inte på någon annan grund kvalificerar sig för ett nystartsjobb. Förordning (2009:26).

3 e § Har upphävts genom förordning (2009:26).

4 §  Vid tillämpning av 33 d §§ bortses från tid när den som ska anställas har varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte har fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen. Förordning (2009:26).

5 § Har upphävts genom förordning (2013:686).

Arbetsgivare

6 §  En arbetsgivare ska vara en fysisk person som bedriver näringsverksamhet eller en juridisk person. Förordning (2011:944).

7 §  Stöd till en arbetsgivare som den arbetssökande är eller har varit anställd hos lämnas endast om den arbetssökande, sedan anställningen avslutats, åter kvalificerar sig för ett nystartsjobb. Förordning (2009:26).

8 §  Stöd enligt denna förordning lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren intygar att lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

[S2]Stöd får inte beviljas om arbetsgivaren har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig. Förordning (2016:1274).

8 a §  Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket vid beslutstillfället. Förordning (2011:944).

Anställningsformerna

9 §  Stöd för nystartsjobb lämnas såväl för anställningar som gäller tills vidare som för provanställningar och tidsbegränsade anställningar.

9 a § Har upphävts genom förordning (2008:1481).

Tid med stöd

10 §  För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 § lämnas stöd under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från arbetslivet eller har haft ett skyddat arbete, dock längst under två år.

[S2]Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte kvalificerar för nystartsjobb enligt 3 § räknas bort. Förordning (2016:1274).

10 a §  För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 a § lämnas stöd under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från arbetslivet eller har haft ett skyddat arbete, dock längst under ett år.

[S2]Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte kvalificerar för nystartsjobb enligt 3 a § räknas bort. Förordning (2016:1274).

10 b §  För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 b § gäller följande. För den som vid årets ingång fyllt 25 år lämnas stöd under två år. För den som vid årets ingång inte fyllt 25 år lämnas stöd under ett år. För den som har varit anställd med stöd under den maximala stödtiden lämnas inte ytterligare stöd även om personen åter kvalificerar sig enligt 3 b §. Förordning (2016:1274).

10 c §  För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 c § lämnas stöd under lika lång tid som den utdömda strafftiden, dock minst ett och längst två år. Förordning (2016:1274).

10 d §  För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 d § lämnas stöd under ett år. Förordning (2016:1274).

10 e §  Stöd får aldrig lämnas längre än till årets utgång det år som den som ska anställas fyller 65 år. Förordning (2016:1274).

Stödets storlek

12 §  För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 § lämnas stöd enligt följande:

 1. För den som har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat arbete under en kortare tid än två år lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
 2. För den som har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat arbete mellan två och tre år lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar två gånger de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift.
 3. För den som har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat arbete under en längre tid än tre år lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar två och en halv gånger de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift. Förordning (2016:1274).

12 a §  För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 a § lämnas stöd enligt 12 § 1–3. Förordning (2016:1274).

12 b §  För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 b § lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar två och en halv gånger de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Förordning (2016:1274).

12 c §  För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 c § lämnas stöd enligt 12 § 1–3. Förordning (2016:1274).

12 d §  För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 d § lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Förordning (2016:1274).

12 e §  Stöd lämnas per anställd med högst det belopp som skulle ha återbetalats vid ett avgiftsunderlag enligt 2 kap.socialavgiftslagen (2000:980) på 20 000 kronor vid heltidsarbete. Vid deltidsarbete ska det högsta beloppet minskas proportionellt i förhållande till anställningens omfattning. Förordning (2017:885).

Förfarandet

13 §  Beslut om stöd för nystartsjobb fattas av Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:931).

14 §  En ansökan från en arbetsgivare om stöd enligt denna förordning ska innehålla uppgifter om vilken arbetssökande som ansökan avser samt uppgift om lön och andra anställningsförmåner som gäller för anställningen. Förordning (2016:1274).

15 §  Den arbetssökande ska till Arbetsförmedlingen ge in ett underlag som visar att han eller hon är kvalificerad för nystartsjobb. Förordning (2007:931).

16 §  Beslut om stöd för nystartsjobb fattas för den tid anställningen avses vara, dock längst för ett år i taget. Inför ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb ska arbetsgivaren ge in en ny ansökan.

[S2]Arbetsförmedlingen ska före beslutet inhämta information för att säkerställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

[S3]Om ett sådant förhållande som avses i andra stycket uppkommer efter det att beslut om stöd har meddelats, får Arbetsförmedlingen ompröva beslutet.

[S4]Arbetsförmedlingens beslut att en arbetsgivare har rätt till stöd ska förenas med en skyldighet för arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden. Förordning (2011:944).

16 a §  Om anställningen varar kortare tid än den tid för vilken stöd får lämnas enligt 10-10 d §§ får stöd för nystartsjobb lämnas till en ny arbetsgivare under den återstående tid för vilken stöd får lämnas. Detta gäller under förutsättning att anställningen upphört på grund av förhållanden som hänför sig till arbetsgivaren. Förordning (2008:1437).

Hur stödet tillgodoförs arbetsgivaren

17 §  Stöd för nystartsjobb tillgodoförs en arbetsgivare genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen.

[S3]Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlag enligt 18 § inkommit, med undantag för januari då stödet i stället krediteras den 17. Förordning (2011:1467).

18 §  En arbetsgivare ska lämna underlag till Arbetsförmedlingen för beräkning av det stödbelopp som ska krediteras skattekontot. Underlaget ska lämnas inom 180 dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Om underlaget inte lämnas inom denna tid, förlorar arbetsgivaren rätten till det stödbeloppet.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från skyldigheten att lämna underlag inom 180 dagar. Förordning (2015:510).

Tillsyn m.m.

19 §  Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt.

[S2]Den arbetsgivare som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Förordning (2010:396).

Återbetalning och återkrav

19 a §  En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

[S2]Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet. Förordning (2010:396).

 • HFD 2021:8:Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

19 b §  Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig enligt 19 a §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet. Förordning (2010:396).

 • HFD 2021:8:Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

19 c §  Vid återkrav enligt 19 b § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

[S2]Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

[S3]Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Förordning (2010:396).

19 d §  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 19 a § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 19 c § och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet. Förordning (2010:396).

19 e §  Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 19 b § eller ett krav på ränta enligt 19 c eller 19 d §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:396).

19 f §  Vid återkrav enligt 19 b § får Arbetsförmedlingen, vid ett senare tillgodoförande av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt 19 c eller 19 d §. Förordning (2010:396).

 • HFD 2021:8:Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

Omprövning och överklagande

20 §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

[S2]En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2010:396).

20 a §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 16 §, 18 § första stycket och 19 f § får dock inte överklagas.

[S2]Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning. Förordning (2010:396).

 • HFD 2021:8:Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

Bemyndigande

21 §  Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2010:396).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:25) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
nya 3 a, 10 a §§
Ikraftträder
2007-03-15

Förordning (2007:421) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
ändr. 3, 6, 8, 10, 12, 16 §§
Ikraftträder
2007-07-02

Förordning (2007:931) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
nuvarande 20 § betecknas 20 a §; ändr. 13, 15, 17, 18, 19, den nya 20 a, 21 §§, rubr. närmast före nuvarande 20 §; ny 20 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1366) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 3, 7, 8, 10, 12, 16 §§; ny 9 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:272) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
ändr. 3, 10 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1437) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 4, 9 a §§; nuvarande 3 a § betecknas 4 §, nuvarande 11 § betecknas 16 a §; ändr. 2, 3, den nya 4, 7, 8, 10, 10 a, 12, 14, 16, den nya 16 a §§, rubr. närmast före 3 §; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 10 b, 10 c, 10 d §§
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2009:26) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för nystartsjobb som har beslutats före den 1 mars 2009. För stöd för nystartsjobb som har beslutats under januari eller februari 2009 ska dock de nya bestämmelserna i 1212 b §§ tillämpas.
 3. Om stöd för nystartsjobb har beviljats en arbetsgivare före den 1 mars 2009 för anställning av en person som den 31 december 2008 var 25 år och för vilken stöd för nystartsjobb då kunde lämnas under längre tid än ett år, kan ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb fattas för resterande tid, dock längst för ett år i taget. Stöd ska lämnas enligt 12 a eller 12 b §.
 4. För ansökningar om stöd för nystartsjobb i fall som avses i 3 e § som kommit in senast den 31 december 2008 gäller äldre föreskrifter.
Omfattning
upph. 3 e, 10 d §§; ändr. 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4, 7, 10, 10 c, 12, 16 §§; nya 12 a, 12 b §§
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:762) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
ändr. 3 b, 10 a, 14 §§
Ikraftträder
2009-07-28

Förordning (2010:396) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som krediterats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ändr. 3, 3 a, 3 b, 3 c, 10 a, 19, 20, 20 a, 21 §§, rubr.närmast före 20 §; nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:944) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
ändr. 16 §; nya 6, 8a §§
Ikraftträder
2011-08-11

Förordning (2011:1467) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:564) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraftträder
2012-10-15

Förordning (2012:983) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
ändr. 10 a, 12 §§
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:686) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
upph. 5 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:811) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:188) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2015:41) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
ny 12 c §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:510) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2015:948) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Omfattning
ändr. 3 b, 10 a §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:365) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åldergränser för arbetssökande när stöd enligt förordningen har beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 12 b §; ändr. 3, 3 a, 12, 12 a §§
Ikraftträder
2016-06-01

Förordning (2016:1274) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
nuvarande 12 c § betecknas 12 e §; ändr. 3 b, 8, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 12, 12 a, 14 §§; nya 10 d, 10 e, 12 b, 12 c, 12 d §§
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:885) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.
 2. För stöd för nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet gäller 12 e § i den äldre lydelsen för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar.
Omfattning
ändr. 12 e §
Ikraftträder
2017-11-01

Förordning (2017:1164) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för anställning av den som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraftträder
2018-01-01

Ändring, SFS 2018:43

Omfattning
upph.