Upphävd författning

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2008:65
Upphäver
Förordning (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder
Förordning (2007:20) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilaga 4 är inte med här. Bilaga 4 senast ändrad genom SFS 2008:65.
Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna förordning kompletterar

 1. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,
 2. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),
 3. kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september 2006 om bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,
 4. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och
 5. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling.

[K1]2 §  Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas för

 1. åtgärder för förbättring av miljön och landskapet (2 kap.),
 2. åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbrukssektorn samt rennäringen (4 kap.),
 3. åtgärder för att diversifiera ekonomin och förbättra livskvaliteten på landsbygden (5 kap.),
 4. åtgärder i form av kompetensutveckling, information och kunskapsspridning (6 kap.) och
 5. åtgärder som genomförs inom ramen för leaderdimensionen (7 kap.).

[K1]3 §  Närmare villkor för de olika stödformerna finns i detta kapitels 20-21 §§ och i 2-7 kap.

[S2]Stöd enligt denna förordning får endast lämnas om de villkor som följer av de EG-förordningar som avses i 1 § är uppfyllda.

Definitioner

[K1]4 §  I denna förordning förstås med

[S2]behörig myndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd,

[S3]betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som används till bete, med undantag av mark som används för rennäringsverksamhet,

[S4]brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för driften gemensamma byggnader,

[S5]jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet,

[S6]jordbrukarhushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedriver jordbruksverksamhet,

[S7]jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av en jordbrukare inom Sveriges gränser,

[S8]jordbruksmark: den areal som upptas av åkermark, slåtteräng eller betesmark,

[S9]jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter, inklusive trädgårdsprodukter, inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion eller annan produktion, eller verksamhet för att hålla marken i god jordbrukshävd och bevara miljön enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

[S10]klassificeringsfel: fel som innebär att förekomsten av stödberättigande landskapselement eller renvallar och renstängsel är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,

[S11]LAG-grupp: en lokal utvecklingsgrupp inom leaderdimensionen som avses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och som godkänts av länsstyrelsen,

[S12]landsbygdsprogram: landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007- 2013 som avses i artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

[S13]leaderdimensionen: stöd som genomförs enligt artikel 61-65 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

[S14]lokal utvecklingsstrategi: en utvecklingsstrategi som utarbetats av en LAG-grupp och godkänts av länsstyrelsen,

[S15]mikroföretag: företag som anses som mikroföretag enligt kommissionens rekommendation (2003/361/EG) av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag,

[S16]mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för,

[S17]nationell strategi för landsbygdsutveckling: den nationella strategiska plan för Sverige som avses i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

[S18]rennäringsföretag: fysiska eller juridiska personer som bedriver rennäringsverksamhet,

[S19]rennäringshushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedriver rennäringsverksamhet,

[S20]rennäringsverksamhet: verksamhet som får bedrivas av sameby med stöd av rennäringslagen (1971:437),

[S21]skogsmark: mark som anses som skogsmark enligt 2 § skogsvårdslagen (1979:429),

[S22]slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som på eftersommaren används för slåtter med klippande eller skärande redskap eller för sådan slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt,

[S23]villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för stödet,

[S24]åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete, och som är lämplig att plöja, och

[S25]ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget. Förordning (2008:65).

Organisationsfrågor m.m.

Förvaltande myndighet och utbetalande organ

[K1]5 §  Statens jordbruksverk skall vara förvaltande myndighet och fullgöra de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om inte annat följer av andra stycket eller 7 §.

[S2]Regeringen har det övergripande ansvaret för utvärderingar av landsbygdsprogrammet.

[K1]6 §  Jordbruksverket skall vara utbetalande organ för stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och fullgöra de uppgifter som framgår av rådets förordning (EG) nr 1290/2005.

Övervakningskommitté

[K1]7 §  För landsbygdsprogrammet ska det finnas en övervakningskommitté. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av artikel 78 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

[S2]För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.

[S3]Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen. Ledamöter och ersättare i övervakningskommittén utses av regeringskansliet för bestämd tid. Förordning (2008:65).

Regionalt inflytande

[K1]8 §  Länsstyrelsen och Sametinget ska efter samråd med berörda myndigheter, kommuner och organisationer utarbeta genomförandestrategier för de åtgärder som avses i 2 kap.16 och 17 §§, 4 och 5 kap., 6 kap.1, 2 och 4 §§ samt 7 kap.

[S2]Genomförandestrategierna ska godkännas av Jordbruksverket. Förordning (2008:65).

Leaderdimensionen

[K1]9 §  Jordbruksverket utlyser möjligheter att till länsstyrelsen i respektive län ansöka om att bilda en lokal utvecklingsgrupp. Länsstyrelsen beslutar efter samråd med berörda myndigheter, kommuner och organisationer om inrättande av områden som avses i artikel 61 a i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och om godkännande av LAG-grupper och lokala utvecklingsstrategier. Jordbruksverket skall övervaka och kontrollera urvalsprocessen och ha möjlighet att ta del av processen.

[S2]LAG-gruppen föreslår avgränsning av sådana områden som avses i första stycket. Om ett sådant område avses omfatta flera län skall berörda länsstyrelser utse den länsstyrelse som skall besluta enligt första stycket.

Förfarandet i stödärenden

Behörig myndighet

[K1]10 §  Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning om inte annat följer av andra-tredje stycket eller av 10 a §.

[S2]Skogsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt 2 kap.30-33 §§ och stöd enligt 6 kap. såvitt avser kompetensutveckling beträffande skogsbruk.

[S3]Sametinget prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 15 och 2 kap.16 och 17 §§ samt 4, 5 och 6 kap. såvitt avser stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv. Förordning (2008:65).

[K1]10 a §  Frågor om stöd enligt 2 kap.19 och 20 §§ samt 6 kap. 3 § prövas av Jordbruksverket. Detsamma gäller frågor om stöd till projekt enligt 4 kap.14 och 15 §§, 5 kap. eller 6 kap.1, 2 och 4 §§, om insatsen är av riksomfattande karaktär eller avser stödjande och kompletterande åtgärder till den genomförandestrategi som avses i 8 § och inte faller inom Skogsstyrelsens eller Sametingets ansvarsområde. Förordning (2008:65).

[K1]11 §  Frågor om ansökan om stöd enligt 7 kap. prövas av länsstyrelsen efter beredning av LAG-gruppen. När frågor om stöd enligt 7 kap. prövas ska länsstyrelsen kontrollera att stödet är förenligt med landsbygdsprogrammet och gemenskapsreglerna.

[S2]Frågor om ansökan om utbetalning enligt 7 kap. prövas av länsstyrelsen. Förordning (2008:65).

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

[K1]12 §  Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in till den behöriga myndigheten. En ansökan om stöd enligt 7 kap. ska dock lämnas in till LAG-gruppen i det område eller de områden där verksamheten ska bedrivas.

[S2]Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in inom den tid som föreskrivs av

 1. Jordbruksverket när det gäller stöd som avses i 10 § första och tredje stycket,
 2. Skogsstyrelsen när det gäller stöd som avses i 10 § andra stycket, och
 3. Sametinget när det gäller stöd som avses i 10 § tredje stycket vad avser stöd enligt 2 kap. 17 §.

[S3]Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning enligt 2 kap.9-16, 18-19 eller 21-29 §§ kommer in för sent ska man tillämpa reglerna om för sen ansökan i artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Förordning (2008:65).

[K1]13 §  Om det sökande företaget eller den sökande organisationen ligger inom flera län och länsstyrelsen är behörig myndighet, skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av verksamheten som ansökan gäller bedrivs.

[S2]Om området för en LAG-grupp omfattar mer än ett län skall ansökan prövas av den länsstyrelse som utsetts enligt 9 § tredje stycket.

Utbetalning

[K1]14 §  Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr per insats och stödår avseende miljöersättningar och kompensationsbidrag enligt 2 kap.9-16, 18-19 eller 21-29 §§ ska inte betalas ut. För ersättning för potatisodling enligt 2 kap. 9 § gäller dock att beräknade stödbelopp som är lägre än 500 kr per stödår inte ska betalas ut. Förordning (2008:65).

[K1]15 §  Innan stöd betalas ut skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

[S2]Om kontrollen visar att utbetalningen skulle strida mot gemenskapsreglerna skall Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till den behöriga myndigheten.

[S3]Jordbruksverkets beslut att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till den behöriga myndigheten innebär att den behöriga myndighetens beslut förfaller.

[S4]Beslut genom vilka stödbelopp beviljas eller underrättelser om sådana beslut skall innehålla en upplysning om innehållet i första-tredje stycket.

Förskott

[K1]16 §  Den myndighet som beslutat om stöd får även besluta om förskott på stöd enligt 2 kap. 20 §, 4 kap.14 och 15 §§, 5 kap.2, 4, 7, 9, 12 och 14 §§, 6 kap.1, 2 och 4 §§ samt 7 kap. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.

[S2]Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kr.

Personuppgifter

[K1]17 §  Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sametinget och LAG- grupperna ska ha behörighet till uppgifter från den förvaltande myndighetens databas i ärenden om stöd enligt denna förordning. Förordning (2008:65).

Kontroll, m.m.

[K1]18 §  Den centrala kontrollen över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006, kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 och denna förordning genomförs av Jordbruksverket, förutom när det gäller stöd enligt 2 kap.30-33 §§ då den genomförs av Skogsstyrelsen.

[S2]Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Sametinget genomför den administrativa kontrollen enligt artikel 11 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.

[S3]Länsstyrelsen och Sametinget genomför kontrollen på plats enligt artikel 12 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden. Länsstyrelsen genomför även kontrollen på plats när det gäller stöd enligt 2 kap. 19 § för vilka Jordbruksverket är behörig myndighet.

[S4]Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför den administrativa kontrollen enligt artikel 26 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.

[S5]Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen på plats enligt artikel 27 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden. Jordbruksverket genomför även kontrollen på plats när det gäller stöd enligt 4, 5, 6 och 7 kap. för vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.

[S6]Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen i efterhand enligt artikel 30 i förordningen (EG) nr 1975/2006. Jordbruksverket genomför även kontrollen i efterhand när det gäller stöd enligt 4, 5, 6 och 7 kap. för vilka länsstyrelsen är behörig myndighet. Förordning (2008:65).

[K1]19 §  Stödmottagaren skall efter uppmaning lämna den behöriga myndigheten eller Jordbruksverket en skriftlig redogörelse för den verksamhet stödet gäller och för stödets utnyttjande samt i förekommande fall lämna en plan för det fortsatta utnyttjandet.

[S2]Skyldigheten enligt första stycket avser även tid efter verksamhetens avslutande.

Tvärvillkor, m.m.

[K1]20 §  Den behöriga myndigheten får avslå eller häva åtaganden enligt 2 kap.11-16, 18-19 och 21-29 §§ om åtagandet motsvarar mindre än 1 000 kr per år. Förordning (2008:65).

[K1]21 §  Fullt stöd enligt 2 kap.9-19 och 21-29 §§ får endast utbetalas till den som på hela brukningsenheten respekterar kraven i artiklarna 4 och 5 i samt bilagorna III och IV till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och de föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

[S2]Utöver vad som sägs i första stycket får fullt stöd enligt 2 kap.9-19 och 21-29 §§ endast utbetalas till den som på hela brukningsenheten respekterar de minimikrav på användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver.

[S3]Vid prövningen av om de krav som omfattas av första och andra stycket är uppfyllda ska beaktas resultatet av den kontroll som bedrivs av den kommun eller myndighet som har ansvaret för kontrollen över den lagstiftning som utgör krav enligt första och andra stycket. Förordning (2008:65).

Minskning, uteslutning och återkrav av stöd

[K1]22 §  Bestämmelser om minskning av stöd vid mätfel och ägoslagsfel som konstaterats vid kontroll av stöd enligt 2 kap.9-19 och 21-29 §§ finns i artikel 16-17 i förordningen (EG) nr 1975/2006.

[S2]Om förhållandena på ett skifte är sådana att det är svårt att entydigt bestämma vilket ägoslag det bör kategoriseras i, skall sökandens uppgift godtas.

[S3]Stöd lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat ändamål än jordbruk eller om marken används på ett sätt som är oförenligt med stödets syfte.

[K1]23 §  Då klassificerings- eller villkorsfel konstaterats när det gäller stöd enligt denna förordning ska stödbeloppet helt eller delvis sättas ned och hänsyn ska tas till felets betydelse i förhållande till syftet med stödet samt till om sådana omständigheter som avses i 28 § föreligger.

[S2]Villkorsfel i fråga om sådana arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter som ingår i beslut om stöd enligt 2 kap. men som inte finns med i ansökan om utbetalning ska leda till samma nedsättning av stödbeloppet som om dessa arealer, djur eller andra ersättningsgrundande enheter hade funnits med i denna ansökan. Förordning (2008:65).

[K1]24 §  Om ett mätfel, ägoslagsfel, klassificeringsfel eller villkorsfel bedöms som allvarligt ska beslutet om stöd hävas. Detsamma gäller när ett fel i ett stödbeslut beror på en oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden.

[S2]Om felen eller avvikelserna bedöms som mindre allvarliga får beslutet om stöd hävas till viss del.

[S3]Den behöriga myndigheten får besluta att fortsatt stöd inte ska lämnas för samma åtgärd under det innevarande eller följande stödåret i enlighet med artikel 18 eller 31 i kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006. Förordning (2008:65).

[K1]25 §  Om en överträdelse som stödmottagaren själv kan anses vara direkt ansvarig för konstateras vid kontroll av stöd enligt 2 kap.9-16, 18-19 eller 21-29 §§ i enlighet med de författningar som reglerar kraven enligt 21 § ska stödbeloppet för det kalenderår då överträdelsen inträffade sättas ned helt eller delvis i enlighet med artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006. Jordbruksverket, eller Sametinget i fråga om stöd enligt 2 kap. 15 §, får meddela föreskrifter om nedsättning av stödbelopp. Förordning (2008:65).

[K1]26 §  Den behöriga myndigheten har rätt att kräva tillbaka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till i enlighet med artikel 73 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004.

[K1]27 §  Det belopp som skall krävas tillbaka får sättas ned, om det är fråga om en mindre allvarlig avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon annan anledning kan anses oskäligt att kräva tillbaka hela beloppet.

[K1]28 §  Belopp enligt 26 § skall inte krävas tillbaka om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av att

 1. en omständighet som utgör force majeure inträffar,
 2. en fastighetsreglering genomförs,
 3. ett avtal om upplåtelse av nyttjanderätt upphör till följd av någon oförutsedd händelse som ligger utanför nyttjanderättshavarens kontroll, eller
 4. andra exceptionella omständigheter inträffar.

[S2]Om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av sådana omständigheter som avses i första stycket får den behöriga myndigheten besluta att stödvillkoren skall anpassas till de uppkomna förhållandena. Om en sådan anpassning inte är möjlig får den behöriga myndigheten besluta att åtagandet skall upphöra att gälla och att lämnat stöd inte skall återkrävas.

[S3]Om stödmottagaren slutligt upphör med att bedriva sin näring efter det att en betydande del av ett åtagande har fullgjorts och det inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagandet får den behöriga myndigheten besluta att lämnat stöd inte skall återkrävas.

Ränta

[K1]29 §  Stödmottagare skall betala ränta till staten om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta krävs tillbaka.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva

 1. hur ränta skall beräknas,
 2. hur betalning skall ske, och
 3. att små räntebelopp inte skall tas ut.

[S3]Den myndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned räntekravet om det finns särskilda skäl.

Ytterligare föreskrifter

[K1]30 §  Jordbruksverket får, i andra fall än som avses i 32 eller 33 §, efter samråd med Sametinget, Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, stödberättigande kostnader, innehåll i genomförandestrategier, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i affärsplaner och projektplaner, godkännande av rådgivningstjänster och rådgivare som skall anordna tvärvillkorsrådgivning, utbetalning, kontroll, minskning av stöd, återkrav och ränta. Verket får också meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2008:65).

[K1]31 §  Jordbruksverket får efter samråd med de organisationer som har representanter i övervakningskommittén meddela närmare föreskrifter om inrättande av områden som avses i 9 § samt om godkännandet av LAG-grupper och lokala utvecklingsstrategier. Förordning (2008:65).

[K1]32 §  Sametinget får efter samråd med Jordbruksverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, kontroll, minskning av stöd och verkställighet av denna förordning när det gäller stöd enligt 2 kap. 15 §. Förordning (2008:65).

 • STFS 2009:3: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
 • STFS 2010:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
 • STFS 2012:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
 • STFS 2008:2: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
 • STFS 2012:1: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
 • STFS 2007:8: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur‐ och kulturmiljöer i renskötselområdet
 • STFS 2013:3: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
 • STFS 2008:3: Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

[K1]33 §  Skogsstyrelsen får efter samråd med Jordbruksverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, kontroll, minskning av stöd och verkställighet av denna förordning när det gäller stöd enligt 2 kap.30-33 §§ och stöd enligt 6 kap. i fråga om kompetensutveckling beträffande skogsbruk. Förordning (2008:65).

[K1]34 §  Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen, Sametinget och Skogsstyrelsen meddela föreskrifter om LAG- gruppens, länsstyrelsens, Sametingets och Skogsstyrelsens handläggning av stödärenden samt om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

[K1]35 §  Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län meddelar, efter samråd med Jordbruksverket, Sametinget och de angränsande länens länsstyrelser, föreskrifter om vilka områden inom ett län som anses som glest befolkade enligt 4 kap. 11 § samt 5 kap.1, 3, 5, 8, 10 och 13 §§.

Överklagande

[K1]36 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]Beslut som gäller stöd enligt 4 kap.6 och 14-15 §§, 5, 6 och 7 kap. samt Skogsstyrelsens beslut som gäller stöd enligt 2 kap. får inte överklagas i andra fall än när det är fråga om beslut enligt 1 kap.15, 24, 26, 28 och 29 §§.

[S3]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Gemensamma bestämmelser

[K2]1 §  Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en åtagandeperiod av minst fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i 11-16, 18-19 och 21-29 §§. För stöd för åtgärder som avses i 13 § får åtagandet förlängas med fem år i taget, dock längst tills dess att den samlade åtagandeperioden uppgår till 20 år.

[S2]Stöd enligt 9 § får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att fortsätta bedriva jordbruk inom stödområdet under fem år från och med den första stödutbetalningen. Sådant jordbruk ska varje år omfatta minst 3 hektar.

[S3]Den behöriga myndigheten får prioritera mellan och inom inkomna ansökningar enligt 16-17 §§. Vid prioriteringen ska syftet med stödet samt den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § beaktas.

[S4]Stöd enligt 17 § lämnas inte för insatser som staten eller en kommun enligt lag eller annan författning ska sörja för.

[S5]En projektplan ska ingå i ansökan om stöd enligt 17 och 20 §§. Förordning (2008:65).

[K2]2 §  Den behöriga myndigheten kan medge att ett åtagande enligt 1 § under pågående stödperiod ändras till ett annat, vidgat åtagande, om en sådan ändring innebär uppenbara fördelar för miljön och att det befintliga åtagandet stärks påtagligt.

[S2]Om det för ett jordbruksföretag redan finns ett åtagande enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd, förordningen (1997:1336) om miljöstöd eller förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder får Jordbruksverket meddela föreskrifter om under vilka villkor stöd med samma syfte får lämnas. Stöd får i övriga fall kombineras med äldre åtaganden på samma areal eller samma jordbruksföretag i enlighet med vad Jordbruksverket föreskriver.

[K2]3 §  Stöd enligt denna förordning får kombineras i den utsträckning som framgår av andra stycket eller bilaga 4.

[S2]Ersättningar enligt 14 §, 16 § vad avser bioträda och 21 § får kombineras på uttagen areal.

[S3]Det sammanlagda stödet per hektar får, med undantag av stöd enligt 11 §, 14 § i stödområde 1-3, 15 § och 16 § eller kombinationer av stöd inom stödområde 1-3, uppgå till högst det belopp som anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1698/2005. För stöd enligt 9 § gäller dock, med de undantag som avses i första meningen, att stöd får uppgå till högst det belopp som anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar.

[K2]4 §  Ett jordbruksskifte eller område skall för att berättiga till stöd omfatta en sammanhållen areal om minst 0,1 hektar. För stöd enligt 22 § gäller dock att den sammanlagda skiftesarealen skall omfatta 0,1 hektar. För att berättiga till stöd skall en renvall omfatta minst 0,2 hektar.

[K2]5 §  Antalet djurenheter per djurslag framgår av bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006. Antalet nötkreatur, värphöns och slaktkycklingar på jordbruksföretaget skall fastställas utifrån det genomsnittliga innehavet vid de räkningstillfällen som Jordbruksverket bestämmer. Får, getter och svin, med undantag av slaktsvin, skall finnas på jordbruksföretaget inom de hållandeperioder som Jordbruksverket föreskriver. Ett slaktsvin som rapporteras till Jordbruksverkets slaktregister på det sätt som Jordbruksverket föreskriver skall motsvara 0,1 djurenhet.

[K2]6 §  Stöd lämnas inte

 1. för skötselåtgärder som omfattas av kraven i artiklarna 4 och 5 i samt bilagorna III och IV till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och de föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.,
 2. för skötselåtgärder som omfattas av de minimikrav på användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver om enligt 1 kap. 21 §,
 3. för skötselåtgärder inom områden skyddade med stöd av miljöbalken för vilka åtgärder det lämnas ersättning med statliga medel för natur- eller kulturvård, och
 4. för åtgärder som stödmottagaren annars är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning.

[S2]För areal som tagits ur produktion och som omfattas av EG:s system för direktstöd får stöd endast lämnas enligt 14 § eller 21 § samt enligt 24 § för odling av ettåriga växter för industri- och energiändamål. Förordning (2008:65).

[K2]7 §  Om de bestämmelser som avses i 6 § första stycket 1 och 2 ändras under en pågående åtagandeperiod skall åtagandet anpassas till de nya kraven.

[S2]Om stödmottagaren inte godtar en sådan anpassning som avses i första stycket skall den behöriga myndigheten besluta att åtagandet skall upphöra att gälla. Stödbelopp skall inte krävas tillbaka för den period under vilken åtagandet gällde.

[K2]8 §  Stödbelopp för de enskilda åtgärderna framgår av bilaga 1 om inte annat följer av andra stycket.

[S2]Stödbelopp för åtgärder som omfattas av 16-17 §§ ska fastställas i genomförandestrategin för respektive åtgärd. Förordning (2008:65).

Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden

[K2]9 §  Kompensationsbidrag får lämnas för jordbruksmark som används för odling av slåtter- eller betesvall på åkermark eller för betesmarker inom stödområde 1-5 b och F. Inom stödområde 1-4 a och F får kompensationsbidrag lämnas även för jordbruksmark som används för odling av spannmål. Inom stödområde 1-3 och F får kompensationsbidrag lämnas även för jordbruksmark som används för odling av potatis.

[K2]10 §  Stöd för slåtter- och betesvall på åkermark samt för betesmark lämnas för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga årliga innehav av nötkreatur äldre än sex månader och av tackor och getter (hondjur).

StödområdeAntal djurenheter per hektar
1-3 och F1,0
41,1
5 a-b1,3

Ersättning för miljövänligt jordbruk

[K2]11 §  Stöd får lämnas för skötsel av betesmarker och slåtterängar.

[S2]Den behöriga myndigheten får besluta att ersättning för särskilda värden och ersättning för kompletterande insatser skall ges för skötsel av sådana betesmarker och slåtterängar med höga biologiska eller kulturhistoriska värden som kräver särskild skötsel eller kompletterande insatser.

[K2]12 §  Stöd får lämnas för hållande av fäbod i bruk samt för skötsel av fäbod-, alvar- och skogsbeten.

[S2]Stöd för skötsel av fäbodbete lämnas endast till den som håller fäbod i bruk. Stöd lämnas endast till fäbodar som godkänts av den behöriga myndigheten.

[S3]Den behöriga myndigheten beslutar om de skötselvillkor som skall vara uppfyllda för att berättiga till stöd.

Skötsel av våtmarker

[K2]13 §  Stöd får lämnas för skötsel av våtmarker som i miljöförbättrande syfte har anlagts eller restaurerats efter den 31 december 2006 och som bevaras i minst 20 år efter att anläggningen eller restaureringen är slutförd.

[S2]Den behöriga myndigheten beslutar om de skötselvillkor som skall vara uppfyllda för att berättiga till stöd.

[S3]Förhöjd ersättning får lämnas för våtmarker som anlagts på åkermark inom stödområde 9 i Skåne, Hallands och Blekinge län om stödmottagaren genom en oberoende värdering visar att priset för den jordbruksmark som berörs väsentligt överstiger det genomsnittliga markpriset för jordbruksmark i Götalands södra slättbygder.

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

[K2]14 §  Stöd för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet får lämnas för skötsel av vissa landskapselement belägna på eller i anslutning till åkermark.

[S2]Skötselåtagandet skall omfatta samtliga ersättningsberättigande landskapselement på sådan åkermark som naturligen hör till ett brukningscentrum eller annan plats för gårdsbebyggelse.

[S3]Av bilaga 3 framgår vilka landskapselement som berättigar till stöd.

Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet

[K2]15 §  Stöd för skötsel av renvallar eller traditionella renstängsel av trä eller sten eller för resor till landskapselementet får lämnas till en sameby, en samisk organisation eller en enskild förvaltare som godkänts av den behöriga myndigheten.

[S2]Stöd får lämnas inom renskötselområdet. Utanför område där renskötsel får bedrivas hela året enligt 3 § rennäringslagen (1971:437) får stöd dock lämnas endast om markägaren godkänt att ansökan lämnas in.

[S3]Innan den behöriga myndigheten fattar beslut om vem som skall få ersättning skall berörd sameby beredas tillfälle att yttra sig.

Regionalt prioriterade ersättningar

[K2]16 §  Stöd får lämnas i form av ersättning för sådana regionala skötselinsatser som avses i bilaga 1, punkten 4 om

 1. skötselinsatsen omfattas av den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 §,
 2. stödmottagaren under en åtagandeperiod av minst fem år åtar sig att vidta de skötselinsatser som avses med åtgärden, och
 3. skötselinsatsen kompletterar ett åtagande enligt 11, 12, 14 och 15 §§ eller främjar biologisk mångfald på åkermark. Förordning (2008:65).

Miljöinvesteringar

[K2]17 §  Stöd får lämnas i form av ersättning för sådana miljöinvesteringar som avses i bilaga 1, punkten 4 om

 1. investeringen inte bedöms leda till någon påtaglig ökning av företagets värde eller lönsamhet,
 2. investeringen omfattas av den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 §, och
 3. investeringen uppfyller något av de syften som anges i 11-15 §§.

[S2]Stöd enligt första stycket lämnas endast för kostnader som leder till en ökad miljönytta.

Traditionell odling av bruna bönor

[K2]18 §  Stöd får lämnas för odling av bruna bönor som är upptagna på den svenska sortlistan och är av svenskt ursprung.

[S2]Odlingen skall under varje enskilt år omfatta en areal motsvarande minst 70 procent av den areal som odlas med bruna bönor under det första året i åtagandeperioden.

Utrotningshotade husdjursraser

[K2]19 §  Stöd får lämnas för djur av de raser som finns upptagna på EU:s lista över utrotningshotade svenska husdjursraser.

[S2]Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under åtagandeperioden underskridas med högst 50 procent under ett enskilt år.

[K2]20 §  Stöd får lämnas till rasföreningar för bevarande av sådana utrotningshotade husdjursraser som avses i 19 § första stycket samt till rasföreningar som har ansvar för hotade svenska raser bland de livsmedelsproducerande djurslagen vilka är upptagna på listan för nationellt bevarande med högst 100 procent av kostnaderna för

 1. skapande och upprätthållande av härstamningsregister,
 2. hälsofrämjande insatser för rasen,
 3. avelsrådgivning,
 4. transporter av genetiskt viktiga djur mellan besättningar,
 5. parningsstationer för nordiskt bi,
 6. upprätthållande av genbanksbesättningar,
 7. betäckning av ston, eller
 8. stamboksföring.

[S2]Jordbruksverket får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd. Förordning (2008:65).

Åtgärder för minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark

[K2]21 §  Stöd får lämnas för odling av fånggröda och för vårbearbetning på åkermark i stödområde 5 c, 5 m och 9 i Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Västra Götalands och Hallands län samt stödområde 5 a och 5 b i Hallands och Västra Götalands län.

[S2]En areal motsvarande minst 20 procent av jordbruksföretagets vårsädesareal skall under varje år omfattas av en åtgärd enligt första stycket.

[S3]Med fånggröda avses växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas med syftet att minska växtnäringsförlusterna efter huvudgrödans skörd. Slåtter-, frö- eller betesvall eller bevuxen träda får inte räknas som huvudgröda.

[S4]Med vårbearbetning avses att ingen jordbearbetning sker efter skörd av en huvudgröda eller efter en vall, fånggröda eller en bevuxen träda förrän efter årets slut.

Skyddszoner mot vattendrag

[K2]22 §  Stöd får lämnas för anläggning av skyddszoner på åkermark inom stödområde 5 och 9.

[S2]Med en skyddszon avses en zon utmed ett vattenområde som är besådd med vall och som är mellan sex och tjugo meter bred.

[S3]Det vattenområde som skyddszonen gränsar till skall vara vattenförande under hela året eller vara utmärkt på den topografiska kartan.

[K2]23 §  Stöd lämnas endast om skyddszonen besåtts senast under våren det första året i åtagandeperioden. Skyddszonen får inte brytas förrän på hösten det sista året i åtagandeperioden. Gödselmedel eller växtskyddsmedel får inte användas på en skyddszon.

Miljöskyddsåtgärder

[K2]24 §  Stöd får lämnas per hektar åkermark till den som vidtar miljöskyddsåtgärder i syfte att minska riskerna vid användning av växtskyddsmedel och riskerna för förlust av växtnäringsämnen på jordbruksföretaget.

[S2]Stöd får endast lämnas om jordbrukaren upprättat en växtodlingsplan.

[K2]25 §  Stöd enligt 24 § får lämnas för högst 300 hektar.

[S2]Stöd enligt 24 § får inte lämnas för sådan mark för vilken stöd lämnas enligt 22, 23, 26 och 27 §§ eller mark som odlas med vall eller med fleråriga industri- eller energigrödor eller annan trädad mark.

Ekologiska produktionsformer

[K2]26 §  Stöd för ekologiska produktionsformer får lämnas för odling på åkermark av jordbruksgrödor och frilandsodlade trädgårdsgrödor som årligen används till foder-, livsmedels- eller utsädesproduktion samt för ettåriga jordbruksgrödor som används för industriändamål.

[S2]Ytterligare ersättning får lämnas till jordbrukare för åkermark enligt första stycket eller för mark som omfattas av ett åtagande för betesmarker och slåtterängar enligt 11-12 §§ eller 16 §, eller enligt 2 kap. 5 § förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder om jordbrukaren har ekologisk djurhållning av djurslagen mjölkkor, am- och dikor, ungnöt, tackor, getter (hondjur), suggor, slaktsvin, värphöns eller slaktkycklingar. Ersättning för åkermark lämnas för så stor areal som motsvaras av en djurenhet per hektar. Ersättning för betesmarker och slåtterängar lämnas för så stor areal som motsvaras av en halv djurenhet per hektar.

[S3]Åtgärden skall utföras på samma mark under hela åtagandeperioden.

[S4]Jordbruksverket får föreskriva om undantag från kravet om årlig användning av grödor i första stycket.

[K2]27 §  Stöd enligt 26 § får lämnas till brukare vars hela växtodling respektive hela djurhållning inom ersättningsformen omfattas av certifiering för ekologisk produktion. Om hela växtodlingen inom ersättningsformen inte omfattas av certifiering ersätts växtodlingen med 75 procent av de belopp som anges i bilaga 1 under år 2007 och 2008 och med 50 procent av de belopp som anges i bilaga 1 för tiden därefter. Om hela djurhållningen inom ersättningsformen inte omfattas av certifiering ersätts djurhållningen med 75 procent av de belopp som anges i bilaga 1 under 2007 och 2008 och med 50 procent av de belopp som anges i bilaga 1 för tiden därefter.

[S2]Med certifierad produktion avses sådan växtodling eller djurhållning, inklusive växtodling och djurhållning under karens, som kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel.

Extensiv vallodling för miljön och landskapet

[K2]28 §  Stöd får lämnas i form av grundersättning för miljövänlig odling på åkermark av flerårig slåtter- och betesvall eller frövall. Odlingen skall omfatta minst 0,1 hektar under varje enskilt år under åtagandeperioden.

[K2]29 §  För mark inom stödområdena 1-5 får ytterligare ersättning lämnas i form av tilläggsersättning till jordbrukare som har slåtter- eller betesvall som berättigar till stöd enligt 28 §.

[S2]Stöd lämnas för så stor areal som motsvaras av följande genomsnittliga årliga innehav av nötkreatur äldre än sex månader och av hondjur av tackor och getter.

StödområdeAntal djurenheter per hektar
1-31,0
41,1
51,3

Åtgärder för att bevara och utveckla skogens biologiska mångfald

[K2]30 §  Stöd får lämnas till privata enskilda skogsägare för insatser på skogsmark som förstärker natur- eller kulturvärden i skogen. Stöd får även lämnas för insatser som kan främja de sociala värdena på mark som har höga natur- eller kulturvärden.

[S2]Stöd lämnas i form av ersättning för målklassning av bestånd, ersättning för manuella insatser, ersättning för maskinella insatser, och ersättning för materiella kostnader. Förordning (2008:65).

[K2]31 §  Stöd får endast betalas ut för åtgärder som omfattas av en skötselplan som godkänts av den behöriga myndigheten och som uppfyller villkoren i ett avtal mellan stödmottagaren och den behöriga myndigheten.

Åtgärder för att främja biologisk mångfald i ädellövskog

[K2]32 §  Stöd får lämnas i Götaland och Svealand för merkostnader för nyanläggning av ädellövskog på marker där detta anses lämpligt. Stöd lämnas dock inte för nyanläggning av ädellövskog i Dalarnas län.

[S2]Stöd enligt första stycket får lämnas med högst 100 procent av kostnaderna för markberedning, inköp av plantor, plantering och stängsling. Ersättningen får dock inte överstiga 20 300 kr per hektar nyanlagd ädellövskog.

[K2]33 §  Stöd enligt 32 § betalas endast ut för nyanläggning som genomförts i enlighet med en av Skogsstyrelsen godkänd projektplan.

[S2]3 kap. Gemensamma bestämmelser för stöd enligt 4, 5, 6 och 7 kap.

4 kap. Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbrukssektorn samt rennäringen

Startstöd till unga jordbrukare och unga rennäringsföretagare

[K4]1 §  Stöd får lämnas när någon första gången etablerar sig som ägare till ett jordbruks- eller rennäringsföretag.

[S2]Stöd lämnas endast till verksamhet som bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter samt bedöms vara långsiktigt lönsam och konkurrenskraftig.

[K4]2 §  Stöd lämnas i form av en startpremie om högst 250 000 kr.

[K4]3 §  Stöd lämnas endast till sökande som vid ansökningstillfället är under 40 år och som för första gången har etablerat sig som ägare till ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Etableringstidpunkten infaller då sökanden äger företaget, arbetar aktivt i företaget och ansvarar för driften i företaget. Företaget skall dessutom vara i drift.

[S2]Sökanden skall vid ansökningstillfället ha tillräcklig yrkeskunskap och yrkesskicklighet. Stödmyndigheten får bevilja sökanden anstånd under högst tre år från beslutstillfället att uppfylla kravet på tillräcklig yrkeskunskap och yrkesskicklighet.

[K4]4 §  Vid prioritering av inkomna ansökningar skall, utöver vad som sägs i 3 kap. 5 §, insatser som bedöms bidra till en livsmedelsproduktion med mervärden som efterfrågas av konsumenter samt till en ökad hållbar konkurrenskraft tillmätas särskild vikt.

[K4]5 §  Stödmyndigheten skall inom tre år från dagen för beviljande av stöd bedöma om verksamheten överensstämmer med affärsplanen. I de fall verksamheten avviker från affärsplanen skall stödet sättas ned helt eller delvis, varvid bestämmelserna i 1 kap.24-26 §§ samt om avvikelsen beror på ändrade förutsättningar vid genomförandet av affärsplanen skall beaktas.

Stöd för modernisering av jordbruks- och rennäringsföretag

[K4]6 §  Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för investeringar inom primärproduktionen till den som driver ett jordbruks- eller rennäringsföretag. Inom de områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län som ligger inom stödområde 1-3 b och 4-5 f enligt bilaga 2 får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[S2]Stöd enligt första stycket skall underlätta

 1. förbättringar av företagets lönsamhet och långsiktiga konkurrenskraft, eller
 2. omställning till ett lönsamt, hållbart och naturanpassat jordbruk eller till en lönsam, hållbar och naturanpassad rennäring.

[K4]7 §  Vid prioritering av inkomna ansökningar skall, utöver vad som sägs i 3 kap. 5 §, insatser som bedöms leda till att en omställning till en rationell, modern och tekniskt innovativ produktion tillmätas särskild vikt. Särskild vikt skall även läggas vid investeringar som gynnar miljöutveckling, ny teknik och energieffektiva lösningar.

Ersättning för etablering av fleråriga energigrödor

[K4]8 §  Stöd får lämnas till jordbrukare för plantering av fleråriga energigrödor avsedda för energiändamål på jordbruksmark med ett maximalt skördeintervall på 20 år eller mindre av arterna salix, hybridasp eller poppel med högst 40 procent av de stödberättigande utgifterna och högst 5 000 kr per hektar.

[K4]9 §  För stöd för plantering av salix skall varje enskild sammanhållen plantering vara minst 1,0 hektar. För stöd för plantering av poppel och hybridasp skall varje enskild sammanhållen plantering vara minst 0,1 hektar.

[K4]10 §  Stöd får endast lämnas för plantering på sådan mark där länsstyrelsen godkänt att plantering får ske med hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.

Stöd för förädling, saluföring och utveckling av jordbruks-, skogsbruks- eller renskötselprodukter

[K4]11 §  Stöd får lämnas till mikro-, små eller medelstora förädlingsföretag med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för investeringar som avser

 1. förädling av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter, och produkter från skogsbruk före industriell förädling,
 2. saluföring av sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG-fördraget, utom fiskeriprodukter, och produkter från skogsbruk, eller
 3. utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som rör sådana produkter som omfattas av bilaga 1 till EG- fördraget, utom fiskeriprodukter, eller produkter från skogsbruk.

[S2]För företag inom skogssektorn får stöd endast lämnas till mikroföretag.

[S3]Inom glest befolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare högst 10 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[K4]12 §  Stöd enligt 11 § lämnas endast till verksamhet som bedöms bli långsiktigt lönsam och bidra till en ökad konkurrenskraft, ökade mervärden och förädlingsvärden i sektorn.

[S2]Vid prioritering av inkomna ansökningar skall, utöver vad som sägs i 3 kap. 5 §, särskild vikt läggas vid insatser som bedöms leda till en utveckling av nya innovativa produkter och processer på grundval av ny kunskap, teknik eller innovation samt insatser som bedöms utveckla mervärden i produktionen. Särskild vikt skall även läggas vid investeringar som gynnar utvecklingen av nya biobaserade produkter, småskalig och lokal produktion av livsmedel och skogsbruksprodukter samt investeringar som stödjer marknadstillgången av livsmedel med mervärde.

[K4]13 §  Stöd får inte lämnas till företag i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

Stöd till samarbetsprojekt

[K4]14 §  Stöd får lämnas med högst 60 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra nyskapande samarbetsprojekt om utveckling av nya produkter, processer eller ny teknik som bedöms bidra till en ökad konkurrenskraft och utveckling inom jordbruks-, rennärings-, livsmedels- eller skogsbrukssektorn.

[S2]Av de samarbetande aktörerna skall minst en vara ett företag som är verksamt inom primärproduktion av jordbruks-, renskötsel- eller skogsbruksprodukter.

[S3]Vid prioritering av inkomna ansökningar skall, utöver vad som sägs i 3 kap. 5 §, särskild vikt läggas vid samarbeten med en tydlig innovativ inriktning vad gäller utveckling av produkter, teknik och metod. Särskild vikt skall också läggas vid samverkans- eller samarbetsformer som bedöms leda till en förbättrad tillgång till distribution och detaljhandel för småskaliga producenter.

Stöd för småskaliga infrastrukturåtgärder

[K4]15 §  Stöd får lämnas med högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra samverkansprojekt mellan markägare, andra boende på landsbygden eller deras organisationer eller sammanslutningar om

 1. samverkansprojektet avser planering och projektering av småskalig lokal infrastruktur,
 2. den småskaliga lokala infrastrukturen är av betydelse för konkurrenskraften inom jord- eller skogsbruket eller rennäringen eller för en hållbar utveckling för jord- eller skogsbruket eller rennäringen, och
 3. det saknas förutsättningar för en utveckling genom renodlade kommersiella initiativ eller genom åtaganden från samhällets sida.

[S2]För företag inom skogssektorn får stöd endast lämnas till mikroföretag.

Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk eller rennäring

[K5]1 §  Stöd får lämnas till en medlem av ett jordbrukarhushåll som utövar jordbruksverksamhet på fastigheten eller ett rennäringshushåll med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för att starta eller utveckla en verksamhet som avser annat än primärproduktion eller förädling av jord- och skogsbruksprodukter enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

[S2]Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en utveckling eller produktion av varor eller tjänster som har förutsättningar att bli konkurrenskraftiga och lönsamma.

[S3]Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[K5]2 §  Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig diversifiering eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer i jordbruks- eller rennäringsföretag.

[S2]Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.

[S3]Projekt enligt första stycket får inte avse primärproduktion.

Stöd för affärsutveckling i mikroföretag

[K5]3 §  Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för etablering eller utveckling av mikroföretag, vars verksamhet bedöms ha anknytning till och betydelse för landsbygdens utveckling.

[S2]Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en utveckling eller produktion av varor eller tjänster som har förutsättningar att bli konkurrenskraftiga och lönsamma.

[S3]Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[K5]4 §  Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt företagande för mikroföretag på landsbygden eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer.

[S2]Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.

Stöd till främjande av turistnäringen

[K5]5 §  Stöd får lämnas med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för etablering eller utveckling av små företag eller mikroföretag med turistverksamhet på landsbygden.

[S2]Stöd lämnas endast till verksamheter som bedöms leda till en utveckling eller produktion av tjänster som har förutsättningar att bli konkurrenskraftiga och lönsamma.

[S3]Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[K5]6 §  Vid prioritering av inkomna ansökningar om stöd enligt 5 § skall, utöver vad som sägs i 3 kap. 5 §, stöd i första hand lämnas till små företag eller mikroföretag inom landsbygdsturism som gynnar en lokal ekonomisk utveckling.

[K5]7 §  Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med anknytning till landsbygdsturism med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig turismnäring på landsbygden eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer som rör landsbygdsturism.

[S2]Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids på flera olika aktörer.

Stöd för grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden

[K5]8 §  Stöd får lämnas till företag i syfte att stärka och utveckla grundläggande service samt fritids- och kulturaktiviteter på lokal nivå för en by eller en grupp av byar med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[S2]Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[K5]9 §  Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra lokala projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för lokal kommersiell eller offentlig service samt lokala kultur- eller fritidsaktiviteter.

[S2]Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.

[K5]10 §  Stöd enligt 8 och 9 §§ får endast lämnas till insatser som bedöms vara väsentliga för en hållbar lokal, social och ekonomisk utveckling.

[S2]Stöd lämnas inte om stöd kan lämnas enligt förordningen (2000:284) om stöd för kommersiell service.

[S3]Stöd för investeringar i småskalig lokal infrastruktur får endast lämnas i glest befolkade områden där förutsättningar för annan finansiering bedöms saknas.

[K5]11 §  Vid prioritering av inkomna ansökningar skall, utöver vad som sägs i 3 kap. 5 §, särskild vikt läggas vid insatser som bedöms leda till att antalet boende bibehålls eller ökar samt till en förbättrad åldersstruktur.

Stöd för förnyelse och utveckling av bygden

[K5]12 §  Stöd får lämnas till lokala eller regionala aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra lokala projekt som bidrar till

 1. att förbättra villkoren för företagande och boende i bygden,
 2. att allmänt stärka en bygds attraktionskraft, eller
 3. ett hållbart nyttjande av bygdens resurser.

[S2]Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.

Stöd för bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden samt för att öka natur- och kulturarvets attraktionskraft

[K5]13 §  Stöd får lämnas till företag i syfte att bevara eller öka attraktionskraften hos natur- och kulturarvet på landsbygden med högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna för restaurering av byggnader som inte används och som bedöms vara av kulturhistoriskt värde under förutsättning att de kommer till användning för ett kommersiellt, socialt eller kulturellt ändamål. Stöd får dock inte lämnas för upprustning av bostäder.

[S2]Inom glesbefolkade områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län får stödnivån höjas med ytterligare högst 20 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[K5]14 §  Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer eller markägare med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att

 1. förbättra förutsättningarna för ett bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden eller för att öka dess attraktionskraft, eller
 2. utreda frågor om underhåll, restaurering och höjning av attraktionskraften hos natur- och kulturarvet på landsbygden.

[S2]Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag för utveckling av den egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids på flera olika aktörer.

[K6]1 §  Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna till personer som är verksamma inom jordbruk, rennäring, skogsbruk eller förädling för kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till

 1. att förbättra miljön och landskapet,
 2. företagsutveckling för att stimulera till att utveckla befintliga och nya produkter och verksamheter, eller
 3. att främja kunskapsöverföring från och information om forsknings- och utvecklingsarbete.

[S2]Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra kompetensutvecklingsåtgärder som är förenliga med den nationella strategiska planen för landsbygdsutveckling, den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § eller, om kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt leaderdimensionen, den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom det område som avses i 1 kap. 9 §.

[S3]Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana kompetensutvecklingsåtgärder som avses i första eller andra stycket.

[K6]2 §  Stöd får lämnas till personer som är verksamma inom de områden som omfattas av 5 kap. med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna för kompetensutvecklingsåtgärder som syftar till att

 1. öka kunskapsinnehåll, företagarförmåga och innovationsförmåga i landsbygdens näringsliv, eller
 2. förbättra förutsättningarna för diversifiering och livskvalitet på landsbygden.

[S2]Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra kompetensutvecklingsåtgärder som är förenliga med den nationella strategiska planen för landsbygdsutveckling, den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 § eller, om kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt leaderdimensionen, den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom det område som avses i 1 kap. 9 §.

[S3]Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana kompetensutvecklingsåtgärder som anges i första stycket.

[K6]3 §  Stöd får lämnas till aktörer som anordnar rådgivningsinsatser om föreskrivna verksamhetskrav samt god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artiklarna 4 och 5 i samt bilagorna III och IV till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och för rådgivning om regler om arbetarskydd som grundar sig på gemenskapslagstiftningen.

[S2]Stöd enligt första stycket får lämnas med de begränsningar som framgår av bilagan till rådets förordning (EG) nr 1698/2005.

[S3]Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om vad rådgivningen skall omfatta.

[K6]4 §  Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna för kompetens- och informationsinsatser som syftar till att stödja och underlätta förberedelserna och genomförandet av åtgärderna i denna förordning genom leaderdimensionen.

[K6]5 §  Stöd enligt detta kapitel får inte avse kurser eller praktik som ingår i den normala jord- eller skogsbruksutbildningen på sekundär eller högre nivå eller i ordinarie gymnasie- eller högskoleutbildning.

6 § Har upphävts genom förordning (2008:65).

[K7]1 §  Stöd inom ramen för leaderdimensionen får lämnas till aktörer vilkas verksamhet bedrivs inom ett område som avses i 1 kap. 9 § med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för projekt som bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom området.

[S2]Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag endast för utveckling av den egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera aktörer.

Stöd för samarbete

[K7]2 §  Stöd till interregionala och transnationella samarbetsprojekt inom ramen för leaderdimensionen får lämnas till aktörer vilkas verksamhet bedrivs inom ett område som avses i 1 kap. 9 § med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[S2]Stöd enligt första stycket får endast lämnas då en av de samarbetande parterna är en LAG-grupp som godkänts enligt 1 kap. 9 §. Stöd enligt första stycket får inte lämnas till företag endast för utveckling av den egna verksamheten. Projekten skall bidra till att resultatet sprids till flera aktörer.

[K7]3 §  Stöd till driftskostnader för en LAG-grupp får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Bilaga 1

Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för åtgärder för en förbättring av miljön och landskapet
 1. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden
Kompensationsbidrag får lämnas med högst följande belopp per hektar.
StödområdeMarkanvändningStödbelopp inom intervallen areal
0-90 ha90ha
1 och Fbete och slåttervall på åker samt betesmark2 550 kr1 275 kr
2-3 och 4abete och slåttervall på åker samt betesmark1 950 kr975 kr
4bbete och slåttervall på åker samt betesmark950 kr475 kr
5abete och slåttervall på åker samt betesmark1 350 kr675 kr
5bbete och slåttervall på åker samt betesmark760 kr380 kr
1, 2-3 och Fspannmål1 000 kr500 kr
4aspannmål500 kr250 kr
1-3 och Fpotatis1 750 kr875 kr
2. Miljövänligt jordbruk
ÅtgärdRegionÅrlig ersättningsnivå
Ersättning för vallodlingHela landetGrundersättning: 300 kr/ha
Stödområde 1-3Tilläggsersättning: 1 800 kr/ha
Stödområde 4Tilläggsersättning: 700 kr/ha
Stödområde 5a, 5bTilläggsersättning: 250 kr/ha
Stödområde 5c, 5mTilläggsersättning: 400 kr/ha
Skötsel av betesmarkHela landetAllmänna värden: 1 100 kr/ha
Särskilda värden: 2 500 kr/ha
Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck, dock högst 2 000 kr/ha
Skötsel av slåtterängHela landetAllmänna värden: 1 100 kr/ha
Särskilda värden: 3 500 kr/ha
Kompletterande insatser: lövtäkt: 100 kr/styck, dock högst 2 000 kr/ha
efterbete: 700 kr/ha
lieslåtter: 7 000 kr/ha
Fäbodbete och fäbod i brukFäbodbete: 700 kr/ha Fäbod i bruk: 3 000 kr/ha för 6 ha, extra fäbod i flerfäbodsystem ger 0,25 fäbod i bruk.
AlvarbeteÖland och Gotland850 kr/ha
SkogsbeteHela landet1 800 kr/ha
Skötsel av våtmarkerHela landet Inom stödområde 9 i Skåne, Blekinge och Hallands länGrundersättning: Betesmark och övrig mark: 1 500 kr/ha Åkermark: 3 000 kr/ha Förhöjd ersättning: Åkermark: 4 000 kr/ha
Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapetHela landetGrundersättning: 100 kr/elementtyp Grupp 1: 6 kr/10 meter 2: 26 kr/10 meter 3: 58 kr/10 meter 4: 60 kr/st 5: 180 kr/st 6: 2 000 kr/ha
Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdetRenskötselområdetRenvallar: 6 300 kr/ha Renstängsel: 20 kr/meter Resor: 640 kr/element för avstånd till och med 75 km, 1 275 kr/element för avstånd över 75 km, dock högst fem element/åtagande
Traditionell odling av bruna bönorÖland1 400 kr/ha
Utrotningshotade husdjursraserHela landetFast ersättning: 800 kr/ djurslag och besättning Linderödssvin: 1 500 kr/ djurenhet Övriga raser: 1 000 kr/ djurenhet
Minskat kväveläckageStödområde 5 c, 5 m och 9 i Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Hallands och Västra Götalands län samt stödområde 5 a och 5 b i Hallands och Västra Götalands länFånggröda: 800 kr/ha Vårbearbetning: 300 kr/ha Kombination av fånggröda och vårbearbetning på samma mark: 1 300 kr/ha
SkyddszonerStödområde 5 och 91 000 kr/ha
MiljöskyddsåtgärderHela landetStödbelopp inom intervallen areal
0-50 ha50-300 ha
200 kr/ha80 kr/ha
Ekologiska produktionsmetoder - certifierad produktionHela landetSpannmål: 1 300 kr/ha Proteingrödor: 1 300 kr/ha Spånadslin: 1 300 kr/ha Foderbetor: 1 300 kr/ha Övriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter: 1 300 kr/ha Oljeväxter: 2 200 kr/ha Oljelin: 2 200 kr/ha Bruna bönor: 2 200 kr/ha Konservärtor: 2 200 kr/ha Frövall: 2 200 kr/ha Potatis: 5 000 kr/ha Sockerbetor: 5 000 kr/ha Grönsaker: 5 000 kr/ha Frukt och bär: 7 500 kr/ha Ersättning per djurenhet: 1 600 kr
3. Åtgärder för hållbart utnyttjande av skogsmark
ÅtgärdRegionErsättningsnivå
Åtgärder för att bevara och utveckla skogens biologiska mångfaldHela landetMålklassning: högst 75 kr/ha Manuella insatser: högst 3 000 kr/ha Maskinella insatser: högst 4 000 kr/ha
4. Regionalt prioriterade ersättningar
ÅtgärdMaximal årlig ersättningsnivå
Regionala skötselinsatserRegionala markklasser
Komplement till miljöersättning för betesmarker och slåtterängarMosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker: 2 000 kr/ha. Restaurering av slåtterängar och betesmarker: 3 600 kr/ha.
Regionala kompletterande insatser:
Särskild skötsel av fäbodbete: 1 200 kr/ha. Bränning: 800 kr/ha. Särskild höhantering på slåtteräng: 1 700 kr/ha. Bete och slåtter på svårtillgängliga platser: 1 000 kr/ha.
Komplement till miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapetRegionala kompletterande insatser
Särskild skötsel av landskapselement/Skötsel av landskapselement med särskilda värden 12 kr/m: Öppet dike, Renar mellan åkerskiften, Jordvall, Gropvall, Brukningsväg, Stenmurar, Trägärdesgårdar, Läplantering. 116 kr/m: Fägata med stenmur eller trägärdesgård. 120 kr/st: Odlingsrösen och stentippar, Fornlämningslokaler, Byggnadsgrunder, Brunnar, Källor, Alléer, Solitärträd, Hamlade pilar som ingår i rader eller häckar, Hamlade träd. 360 kr/st: Småvatten, Åkerholmar, Överloppsbyggnader, Liten svårbrukad åker under 0,1 hektar.
Komplement till miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i renskötselområdetRegionala kompletterande insatser
Röjning av stigar till samevisten: 1,80 kr/m.
Miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermarkBevarande av hotade åkerogräs: 4 000 kr/ha. Bioträda: 500 kr/ha. Obärgad spannmålsskörd: 3 900 kr/ha.
Miljöinvesteringar
Miljöinvesteringar enligt faktiska kostnaderAnläggning och restaurering av våtmarker: högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna. Ersättningen får dock inte överstiga 200 000 kr/ha. Restaurering av betesmarker och slåtterängar: högst 90 procent av kostnaderna. Markförbättrande insatser i renskötselområdet: högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna. Specialinsatser för landskapets natur- och kulturmiljövärden: högst 90 procent av de stödberättigande kostnaderna.
Miljöinvestering enligt fast ersättningRestaurering av överloppsbyggnader samt byggnader vid samevisten: 14 300 kr/byggnad. Återuppbyggnad av trägärdesgård: 270 kr/m. Restaurering och återskapande av stenmur: 320 kr/m. Restaurering och återskapande av alléer: 2 300 kr/träd. Restaurering av bevarandevärda eller svårbrukade åkermarker: 13 500 kr/ha. Förstärkning av våtmarkers effekt: 900 kr/ha.
Förordning (2008:65).

Bilaga 2

Förteckning över stödområden
Med undantag för Gotland och Ven tillhör öar utanför stödområde 1-4:b, som är belägna i havet eller i Vänern, Vättern, Mälaren eller Hjälmaren samt som saknar fast broförbindelse med omgivande fastland, stödområde 5:a.
LänKommunFörsamlingStödområde
Stockholms länVALLENTUNAÖSSEBY-GARN5:m
ÖSTERÅKERÖSTERÅKER-Ö:A RYD NA Ö5:a
ÖSTERÅKER-Ö:A RYD SA Ö5:a
ÖSTERÅKER-ÖSTRA RYD NA5:m
LJUSTERÖ-KULLA5:m
VÄRMDÖMÖJA5:a
NÄMDÖ5:a
VÄRMDÖ5:c
DJURÖ5:c
INGARÖ5:c
GUSTAVSBERG5:c
EKERÖADELSÖ5:a
HANINGEUTÖ5:a
ORNÖ5:a
DALARÖ5:c
TYRESÖ
UPPLANDS-BRO
NYKVARNTURINGE SA DEL5:c
SÖDERTÄLJETVETA VA DEL5:c
VÅRDINGE NA DEL5:c
ÖVERJÄRNA VA DEL5:c
NACKA
VAXHOLM
NORRTÄLJEBJÖRKÖ-ARHOLMA5:b
VÄDDÖ ÖA DEL5:b
SINGÖ5:b
VÄTÖ5:b
RÅDMANSÖ5:b
FRÖTUNA ÖA DEL5:b
BLIDÖ5:b
NORRTÄLJE5:c
VÄDDÖ VA DEL5:c
HÄVERÖ5:c
EDEBO5:c
UNUNGE5:c
EDSBRO5:c
FASTERNA5:c
RIMBO5:c
5:c
SKEDERID5:c
HUSBY-SJUHUNDRA5:c
GOTTRÖRA5:c
NÄRTUNA5:c
MALSTA5:c
LOHÄRAD5:c
ESTUNA5:c
SÖDERBY-KARL5:c
ROSLAGS-BRO5:c
FRÖTUNA VA DEL5:c
LÄNNA5:c
RIALA5:c
NYNÄSHAMN
Uppsala länÄLVKARLEBYÄLVKARLEBY5:b
SKUTSKÄR5:b
TIERPTOLFTA5:b
TEGELSMORA5:b
VÄSTLAND VA DEL5:b
VÄSTLAND ÖA DEL5:b
ÖSTERLÖVSTA VA DEL5:b
ÖSTERLÖVSTA ÖA DEL5:b
HÅLLNÄS5:b
SÖDERFORS5:c
TIERP SA DEL5:m
UPPSALATENSTA NA DEL5:b
KNUTBY5:b
BLADÅKER5:b
FARINGE5:b
ALMUNGE5:b
STAVBY5:b
TUNA5:b
BJÖRKLINGE VA DEL5:m
VIKSTA VA DEL5:m
RASBOKIL5:m
ENKÖPINGENKÖPINGS-NÄS5:a
ÖSTHAMMARGRÄSÖ5:a
ÖSTHAMMAR5:b
FORSMARK5:b
VALÖ5:b
BÖRSTIL5:b
HÖKHUVUD5:b
HARG5:b
ÖREGRUND5:b
ALUNDA5:b
EKEBY5:b
SKÄFTHAMMAR5:b
MORKARLA5:b
FILM5:b
DANNEMORA5:b
Södermanlands länVINGÅKERVÄSTRA VINGÅKER SA DEL5:c
GNESTAGÅSINGE-DILLNÄS NA DEL5:c
GRYT5:c
NYKÖPINGKILA SA DEL5:c
RÅBY-RIPSA NA DEL5:c
TUNABERG5:m
TUNA SA DEL5:m
LUNDA SA DEL5:m
FLENFLEN5:c
HELGESTA-HYLTINGE5:c
ÅRDALA5:c
LILLA MALMA5:c
DUNKER5:c
MELLÖSA5:c
FORSSA5:c
KATRINEHOLMBJÖRKVIK VA DEL5:c
SKÖLDINGE NA DEL5:c
FLODA NA DEL5:c
STORA MALM VA DEL5:c
ÖSTRA VINGÅKER SA DEL5:c
ESKILSTUNAVÄSTERMO5:c
NÄSHULTA5:c
HUSBY-REKARNE SA DEL5:c
ÄRLA SA DEL5:c
KAFJÄRDEN SA DEL5:m
KAFJÄRDEN SA DEL, KJULA SA5:m
STRÄNGNÄSLÄNNA5:m
ÅKER SA DEL5:m
HÄRAD SA DEL5:m
TROSA
Östergötlands länÖDESHÖGSTORA ÅBY SA DEL5:b
ÖDESHÖG SA DEL5:b
RÖK SA DEL5:b
TREHÖRNA5:b
YDRETORPA5:a
ASBY5:a
SUND5:a
VÄSTRA RYD5:a
SVINHULT5:a
NORRA VI5:a
KINDATIDERSRUM5:b
KISA5:b
VÄSTRA ENEBY5:c
HORN5:c
HYCKLINGE5:c
OPPEBY5:c
HÄGERSTAD5:c
KÄTTILSTAD5:c
TJÄRSTAD5:c
BOXHOLMEKEBY5:b
RINNA5:b
ÅSBO5:b
BLÅVIK5:b
MALEXANDER5:b
ÅTVIDABERGÅTVID5:c
GREBO5:c
VÄRNA5:c
BJÖRSÄTER5:c
YXNERUM5:c
HANNÄS5:c
GÄRDSERUM5:c
FINSPÅNGRISINGE5:c
HÄLLESTAD5:c
REGNA5:c
SKEDEVI5:c
VALDEMARSVIKVALDEMARSVIK5:c
RINGARUM5:c
GRYT5:c
TRYSERUM5:c
ÖSTRA ED5:c
LINKÖPINGNYKIL SA DEL5:b
ULRIKA5:b
GAMMALKIL SA DEL5:b
VIST5:c
VÅRDNÄS5:c
LJUNG NA DEL5:c
STJÄRNORP5:c
SKEDA5:m
NORRKÖPINGVÅNGA VA DEL5:c
SIMONSTORP5:c
KROKEK5:c
KVARSEBO5:m
JONSBERG5:m
RÖNÖ5:m
SÖDERKÖPINGSANKT ANNA5:c
BÖRRUM5:c
MOTALAGODEGÅRD5:b
VÄSTRA NY5:c
MOTALA SKOGSBYGDEN5:m
KRISTBERG5:m
TJÄLLMO5:m
MJÖLBYVÄSTRA HARG5:b
Jönköpings länANEBYBÄLARYD5:a
ASKERYD5:a
BREDESTAD5:b
MARBÄCK5:b
FRINNARYD5:b
LOMMARYD5:b
HAURIDA5:b
VIREDA5:b
GNOSJÖKÄLLERYD5:a
ÅSENHÖGA5:a
KÄVSJÖ5:a
KULLTORP DEL GNOSJÖ K:5:a
GNOSJÖ5:a
MULLSJÖUTVÄNGSTORP5:b
SANDHEM5:b
NYKYRKA5:b
BJURBÄCK5:b
HABOHABO5:b
GUSTAV ADOLF5:b
BRANDSTORP5:b
GISLAVEDGISLAVED5:a
VÅTHULT5:a
BOSEBO5:a
ANDERSTORP5:a
STENGÅRDSHULT5:a
VALDSHULT5:a
ÖRERYD5:a
NORRA HESTRA5:a
VILLSTAD5:a
BURSERYD5:a
GRYTERYD5:a
SÖDRA HESTRA5:a
ÅS5:b
KÅLLERSTAD5:b
REFTELE5:b
VAGGERYDBYARUM5:a
BONDSTORP5:a
TOFTERYD5:a
HAGSHULT5:a
ÅKER5:a
SVENARUM5:a
JÖNKÖPINGVISINGSÖ5:a
JÄRSNÄS5:a
ÖDESTUGU5:a
MÅNSARP5:a
BOTTNARYD5:a
MULSERYD5:a
ANGERDSHESTRA5:a
NORRA UNNARYD5:a
JÖNKÖPINGS SOFIA5:b
JÖNKÖPINGS KRISTINA5:b
LJUNGARUM5:b
JÄRSTORP5:b
HUSKVARNA5:b
HAKARP5:b
GRÄNNA5:b
NORRAHAMMAR5:b
SKÄRSTAD5:b
ÖLMSTAD5:b
SVARTTORP5:b
LEKERYD5:b
ROGBERGA5:b
BARNARP5:b
ÖGGESTORP5:b
BANKERYD5:b
NÄSSJÖNÄSSJÖ5:a
NORRA SANDSJÖ5:a
BRINGETOFTA5:a
NORRA SOLBERGA5:a
FLISBY5:a
FORSERUM5:a
BARKERYD5:a
MALMBÄCK5:a
ALMESÅKRA5:a
VÄRNAMOVÄRNAMO5:b
BREDARYD5:b
KULLTORP DEL VÄRNAMO K5:b
KÄRDA5:b
HÅNGER5:b
FORSHEDA5:b
TORSKINGE5:b
DANNÄS5:b
TÅNNÖ5:b
VOXTORP5:b
GÄLLARYD5:b
RYDAHOLM5:b
FRYELE5:b
NYDALA5:b
SÄVSJÖSÄVSJÖ5:a
HJÄRTLANDA5:a
VRIGSTAD5:a
HYLLETOFTA5:a
SKEPPERSTAD5:a
HJÄLMSERYD5:a
STOCKARYD5:a
HULTSJÖ5:a
VETLANDAVETLANDA5:a
BÄCKSEDA5:a
NÄSBY5:a
FRÖDERYD5:a
BÄCKABY5:a
RAMKVILLA5:a
SÖDRA SOLBERGA5:a
KORSBERGA5:a
LEMNHULT5:a
NÄSHULT5:a
STENBERGA5:a
SKIRÖ5:a
NYE5:a
ALSEDA5:a
ÖKNA5:a
KARLSTORP5:a
SKEDE5:a
BJÖRKÖ5:a
NÄVELSJÖ5:a
LANNASKEDE5:a
MYRESJÖ5:a
EKSJÖEKSJÖ5:a
HÄSSLEBY5:a
KRÅKSHULT5:a
BELLÖ5:a
INGATORP5:a
HULT5:a
EDSHULT5:a
MELLBY5:a
HÖREDA5:a
TRANÅSSÄBY5:b
ADELÖV5:b
LINDERÅS5:b
Kronobergs länUPPVIDINGEÅSEDA5:a
HERRÅKRA5:a
LENHOVDA5:a
NOTTEBÄCK5:a
ÄLGHULT5:a
LESSEBOLESSEBO5:a
HOVMANTORP5:a
EKEBERGA5:a
LJUDER5:a
TINGSRYDTINGSÅS5:a
ALMUNDSRYD5:a
ÄLMEBODA5:a
LINNERYD5:a
SÖDRA SANDSJÖ5:a
URSHULT5:a
VÄCKELSÅNG5:b
ALVESTAMOHEDA5:a
SLÄTTHÖG5:a
MISTELÅS5:a
VISLANDA5:a
VÄSTRA TORSÅS SA DEL5:a
ALVESTA5:b
LEKARYD5:b
HÄRLÖV5:b
HJORTSBERGA MED KVENNE5:b
BLÄDINGE5:b
SKATELÖV5:b
VÄSTRA TORSÅS NA DEL5:b
ÄLMHULTÄLMHULT5:a
HÄRLUNDA5:a
VIRESTAD VA DEL5:a
STENBROHULT5:a
GÖTERYD5:a
PJÄTTERYD5:a
HALLARYD5:a
VIRESTAD ÖA DEL5:b
MARKARYDMARKARYD5:a
HINNERYD VA DEL5:a
TRARYD5:a
HINNERYD ÖA DEL5:b
VÄXJÖFURUBY5:a
SJÖSÅS5:a
HORNARYD5:a
DREV5:a
ASA5:a
ANEBODA5:a
VÄXJÖ DOMKYRKOFÖRSAMLING5:b
DÄDESJÖ5:b
HEMMESJÖ MED TEGNABY5:b
ÖSTRA TORSÅS5:b
NÖBBELE5:b
URÅSA5:b
JÄT5:b
KALVSVIK5:b
TÄVELSÅS5:b
DÄNNINGELANDA5:b
VEDERSLÖV5:b
ÖJA5:b
BERGUNDA5:b
ÖJABY5:b
TJUREDA5:b
GÅRDSBY5:b
SÖRABY5:b
TOLG5:b
BERG5:b
ORMESBERGA5:b
ÖR5:b
SKOGSLYCKAN5:b
VÄXJÖ MARIA5:b
TELEBORG5:b
LJUNGBYAGUNNARYD SA DEL5:a
ANNERSTAD VA DEL5:a
TORPA5:a
VRÅ5:a
LIDHULT5:a
ODENSJÖ5:a
LJUNGBY5:b
AGUNNARYD NA DEL5:b
RYSSBY5:b
TUTARYD5:b
SÖDRA LJUNGA5:b
HAMNEDA5:b
KÅNNA5:b
BERGA5:b
DÖRARP5:b
VITTARYD5:b
ANGELSTAD5:b
ANNERSTAD ÖA DEL5:b
NÖTTJA5:b
BOLMSÖ5:b
TANNÅKER5:b
Kalmar länHÖGSBYFAGERHULT5:a
FÅGELFORS5:b
HÖGSBY5:b
LÅNGEMÅLA5:b
TORSÅSGULLABO5:a
TORSÅS VA DEL5:a
TORSÅS ÖA DEL5:c
MÖRBYLÅNGAGLÖMMINGE5:b
ALGUTSRUM NA DEL5:b
TORSLUNDA ÖA DEL5:b
NORRA MÖCKLEBY5:b
GÅRDBY5:b
SANDBY5:b
STENÅSA5:c
HULTERSTAD5:c
SEGERSTAD5:c
VICKLEBY5:m
RESMO5:m
MÖRBYLÅNGA5:m
KASTLÖSA5:m
SMEDBY5:m
SÖDRA MÖCKLEBY5:m
GRÄSGÅRD5:m
VENTLINGE5:m
ÅS5:m
ALGUTSRUM SA DEL5:m
TORSLUNDA VA DEL5:m
HULTSFREDHULTSFRED5:a
LÖNNEBERGA5:a
JÄREDA5:a
VIRSERUM5:a
VENA5:a
MÅLILLA MED GÅRDVEDA5:b
TVETA5:b
MÖRLUNDA5:b
MÖNSTERÅSMÖNSTERÅS5:b
FLISERYD5:b
ÅLEM5:b
EMMABODAEMMABODA5:a
VISSEFJÄRDA5:a
ALGUTSBODA5:a
LÅNGASJÖ5:a
KALMARKARLSLUNDA5:a
MORTORP5:c
NYBRONYBRO5:a
KRÅKSMÅLA5:a
BÄCKEBO5:a
KRISTVALLA5:a
MADESJÖ5:a
ÖRSJÖ5:a
OSKAR5:a
HÄLLEBERGA5:a
SANKT SIGFRID5:c
OSKARSHAMNOSKARSHAMN5:a
MISTERHULT5:a
KRISTDALA5:a
DÖDERHULT ÖA DEL5:a
DÖDERHULT VA DEL5:b
VÄSTERVIKHJORTED5:a
VÄSTERVIK5:c
TÖRNSFALL5:c
GLADHAMMAR5:c
VÄSTRUM5:c
UKNA5:c
DALHEM5:c
ÖVERUM5:c
VÄSTRA ED5:c
LOFTAHAMMAR5:c
LOFTA5:c
GAMLEBY5:c
ODENSVI5:c
HALLINGEBERG5:c
BLACKSTAD5:c
VIMMERBYVIMMERBY5:a
RUMSKULLA5:a
PELARNE5:a
FRÖDINGE5:a
LOCKNEVI5:a
DJURSDALA5:a
SÖDRA VI5:a
TUNA5:a
BORGHOLMFÖRA5:a
ALBÖKE5:a
LÖT5:a
EGBY5:a
BREDSÄTTRA5:a
BÖDA5:a
HÖGBY5:a
KÄLLA5:a
PERSNÄS5:a
BORGHOLM5:b
KÖPING5:b
RÄPPLINGE5:b
HÖGSRUM5:b
GÄRDSLÖSA5:b
LÅNGLÖT5:b
RUNSTEN5:b
Gotlands länGOTLANDFÅRÖ5:a
OTHEM5:b
BOGE5:b
BUNGE5:b
RUTE5:b
FLERINGE5:b
HALL5:b
HANGVAR5:b
HELLVI5:b
GOTHEM ÖA DEL5:b
NORRLANDA5:b
GANTHEM SA DEL5:b
VIKLAU5:b
SJONHEM5:b
VÄNGE5:b
GULDRUPE5:b
BUTTLE5:b
ALA5:b
KRÄKLINGBO5:b
ANGA5:b
GAMMELGARN5:b
ÖSTERGARN5:b
VÄTE SA DEL5:b
HEJDE5:b
FRÖJEL5:b
EKSTA5:b
SPROGE5:b
ARDRE5:b
ALSKOG5:b
GARDE5:b
LAU5:b
NÄR5:b
BURS5:b
LOJSTA5:b
RONE ÖA DEL5:b
SILTE5:b
HABLINGBO VA DEL5:b
HAVDHEM VA DEL5:b
EKE5:b
GRÖTLINGBO5:b
NÄS5:b
FIDE5:b
ÖJA5:b
HAMRA5:b
VAMLINGBO5:b
SUNDRE5:b
LÄRBRO5:c
VISBY DOMKYRKOFÖRSAMLING5:m
BÄL5:m
HEJNUM5:m
TINGSTÄDE5:m
STENKYRKA5:m
LUMMELUNDA5:m
MARTEBO5:m
VÄSKINDE5:m
BRO5:m
LOKRUME5:m
FOLE5:m
EKEBY5:m
KÄLLUNGE5:m
VALLSTENA5:m
GOTHEM VA DEL5:m
HÖRSNE MED BARA5:m
GANTHEM NA DEL5:m
DALHEM5:m
BARLINGBO5:m
ENDRE5:m
HEJDEBY5:m
FOLLINGBO5:m
AKEBÄCK5:m
ROMA5:m
BJÖRKE5:m
HALLA5:m
VÄSTERHEJDE5:m
TRÄKUMLA5:m
VALL5:m
ATLINGBO5:m
HOGRÄN5:m
STENKUMLA5:m
TOFTA5:m
ESKELHEM5:m
VÄSTERGARN5:m
SANDA5:m
MÄSTERBY5:m
VÄTE NA DEL5:m
KLINTE5:m
ETELHEM5:m
LYE5:m
STÅNGA5:m
LINDE5:m
HEMSE5:m
RONE VA DEL5:m
ALVA5:m
FARDHEM5:m
GERUM5:m
LEVIDE5:m
HABLINGBO ÖA DEL5:m
HAVDHEM ÖA DEL5:m
Blekinge länOLOFSTRÖMJÄMSHÖG NA DEL5:a
KYRKHULT5:a
JÄMSHÖG SA DEL5:c
KARLSKRONAASPÖ5:a
LÖSEN SKOGSBYGDEN5:a
AUGERUM SKOGSBYGDEN5:a
FLYMEN5:a
JÄMJÖ SKOGSBYGDEN5:a
RAMDALA SKOGSBYGDEN5:a
RÖDEBY NA DEL5:a
FRIDLEVSTAD NA DEL5:a
SILLHÖVDA5:a
TVING NA DEL5:a
KRISTIANOPEL5:c
TORHAMN5:c
STURKÖ5:c
HASSLÖ5:c
RONNEBYRONNEBY SKOGSBYGDEN5:a
BACKARYD5:a
ÖLJEHULT5:a
ERINGSBODA5:a
BRÄKNE-HOBY SKOGSBYGDEN5:a
KARLSHAMNRINGAMÅLA5:a
HÄLLARYD SKOGSBYGDEN5:a
ÅRYD SKOGSBYGDEN5:a
ASARUM SKOGSBYGDEN5:a
HÄLLARYD SLÄTTBYGDEN5:c
ÅRYD SLÄTTBYGDEN5:c
SÖLVESBORGYSANE (Ö-DEL)5:a
Skåne länSVALÖVSTENESTAD5:b
KONGA NA DEL5:b
RÖSTÅNGA5:b
ÖSTRA GÖINGEGLIMÅKRA5:a
HJÄRSÅS NA DEL5:c
ÖSTRA BROBY5:c
ÖRKELLJUNGAÖRKELLJUNGA5:a
SKÅNES-FAGERHULT5:a
RYA5:b
HÖRBYHÖRBY ÖA DEL5:b
LÅNGARÖD5:b
SVENSKÖP5:b
ÄSPINGE5:b
SÖDRA RÖRUM5:b
FULLTOFTA5:b
HÖÖRHÖÖR5:b
BOSJÖKLOSTER NA DEL5:b
MUNKARP5:b
HALLARÖD5:b
NORRA RÖRUM5:b
TJÖRNARP5:b
TOMELILLAANDRARUM5:b
BRÖSARP5:b
ELJARÖD5:c
BROMÖLLANÄSUM5:c
OSBYOSBY5:a
ÖRKENED5:a
LOSHULT5:a
VISSELTOFTA5:a
PERSTORPPERSTORP5:a
KLIPPAN KLIPPAN ÖA DEL5:b
VEDBY5:b
FÄRINGTOFTA5:b
RISEBERGA5:b
ÖSTRA LJUNGBY ÖA DEL5:b
BÅSTADFÖRSLÖV ÖA DEL5:b
GREVIE ÖA DEL5:b
ÖSTRA KARUP SKOGSBYGDEN5:b
BÅSTAD5:m
VÄSTRA KARUP ÖA DEL5:m
HOV ÖA DEL5:m
ESLÖVBILLINGE NA DEL5:b
KRISTIANSTADÄSPHULT5:b
DJURRÖD5:b
HÖRRÖD5:b
HUARÖD5:b
LINDERÖD5:b
VÅNGA5:c
ÄNGELHOLMTÅSSJÖ5:b
MUNKA-LJUNGBY ÖA DEL5:b
TÅSTARP ÖA DEL5:b
HJÄRNARP ÖA DEL5:b
ÖSSJÖ ÖA DEL5:b
HÄSSLEHOLMVERUM5:a
VITTSJÖ5:a
NORRA ÅKARP5:a
HÖRJA5:a
RÖKE5:a
VÄSTRA TORUP5:a
NÄVLINGE5:b
NORRA MELLBY5:b
HÄGLINGE5:b
BRÖNNESTAD5:b
MATTERÖD5:b
HÄSSLEHOLM5:c
HÄSTVEDA5:c
FARSTORP5:c
VANKIVA5:c
FINJA5:c
Hallands länHYLTETORUP5:a
KINNARED5:a
DRÄNGSERED5:a
LÅNGARYD5:a
FÄRGARYD5:a
FEMSJÖ5:a
SÖDRA UNNARYD5:a
JÄLLUNTOFTA5:a
HALMSTADBREARED5:a
OSKARSTRÖM5:a
SLÄTTÅKRA5:a
ENSLÖV5:a
TÖNNERSJÖ ÖA DEL5:c
LAHOLMHISHULT5:a
KNÄRED5:a
VEINGE SKOGSBYGDEN5:a
VÅXTORP SKOGSBYGDEN5:b
HASSLÖV
SKOGSBYGDEN5:b
FALKENBERGGÄLLARED5:a
KROGSERED5:a
GUNNARP5:a
FAGERED5:a
KÄLLSJÖ5:a
ULLARED5:a
ÄLVSERED5:a
ABILD SKOGSBYGDEN5:c
ASIGE SKOGSBYGDEN5:c
VESSIGE SKOGSBYGDEN5:c
ASKOME SKOGSBYGDEN5:c
KÖINGE5:c
SVARTRÅ5:c
OKOME5:c
VARBERGNÖSSLINGE5:a
KARL GUSTAV5:a
GUNNARSJÖ5:a
SKÄLLINGE5:b
ROLFSTORP5:b
GRIMETON SKOGSBYGDEN5:b
KUNGSÄTER5:b
DAGSÅS5:c
SIBBARP5:c
GRIMMARED5:m
KUNGSBACKATÖLÖ5:b
ÄLVSÅKER5:b
FRILLESÅS5:b
GÄLLINGE5:b
IDALA5:b
FÖRLANDA5:b
FJÄRÅS ÖA DEL5:b
VALLDA5:c
SLÄP5:c
ONSALA5:c
Västra
Götalands länHÄRRYDAHÄRRYDA5:b
LANDVETTER5:b
RÅDA5:b
BJÖRKETORP5:b
PARTILLEPARTILLE5:b
SÄVEDALEN5:b
ÖCKERÖÖCKERÖ5:m
STENUNGSUNDSPEKERÖD5:a
NORUM5:a
ÖDSMÅL5:a
UCKLUM5:a
JÖRLANDA5:a
TJÖRNVALLA5:a
STENKYRKA5:a
RÖNNÄNG5:a
KLÄDESHOLMEN5:a
KLÖVEDAL5:a
ORUSTTEGNEBY5:a
RÖRA5:a
STALA5:a
LÅNGELANDA5:a
MYCKLEBY5:a
TORP5:a
MOLLÖSUND5:a
KÄRINGÖN5:a
GULLHOLMEN5:a
MORLANDA5:a
SOTENÄS MALMÖN5:a
MALMÖN5:a
KUNGSHAMN5:b
ASKUM5:b
SMÖGEN5:b
HUNNEBOSTRAND5:b
TOSSENE5:b
MUNKEDALVALBO-RYR5:a
SVARTEBORG NA DEL5:a
HEDE5:a
SANNE5:a
KROKSTAD5:a
FOSS5:b
HÅBY5:b
BÄRFENDAL5:b
SVARTEBORG SA DEL5:b
TANUMTANUM ÖA DEL5:a
NAVERSTAD5:a
MO5:a
TANUM VA DEL5:b
LUR5:b
KVILLE5:b
FJÄLLBACKA5:b
BOTTNA5:b
SVENNEBY5:b
DALS-ED HÅBOL4:a
NÖSSEMARK4:a
DALS-ED4:a
TÖFTEDAL4:a
GESÄTER4:a
RÖLANDA4:a
FÄRGELANDAFÄRGELANDA5:a
ÖDEBORG5:a
TORP5:a
JÄRBO5:a
RÅGGÄRD5:a
LERDAL5:a
RÄNNELANDA5:a
HÖGSÄTER5:a
ALENÖDINGE5:b
HÅLANDA SA DEL5:b
SKEPPLANDA5:b
KILANDA5:b
STARRKÄRR5:b
HÅLANDA NA DEL5:c
LERUMLERUM5:b
SKALLSJÖ5:b
STORA LUNDBY5:b
ÖSTAD5:b
VÅRGÅRDAHORLA5:a
SKOGSBYGDEN5:a
NÅRUNGA5:a
LJUR5:a
ORNUNGA5:a
ASKLANDA5:a
KVINNESTAD5:a
LANDA5:a
ALGUTSTORP5:m
BOLLEBYGDTÖLLSJÖ5:a
BOLLEBYGD5:a
KARLSBORGKARLSBORG5:b
BREVIK5:b
MÖLLTORP5:b
UNDENÄS5:b
GULLSPÅNGAMNEHÄRAD5:b
HOVA5:b
SÖDRA RÅDA5:b
TRANEMOTRANEMO5:a
AMBJÖRNARP5:a
SJÖTOFTA5:a
MOSSEBO5:a
SÖDRA ÅSARP5:a
LÄNGHEM5:a
MÅNSTAD5:a
NITTORP5:a
LJUNGSARP5:a
ÖLSREMMA5:a
DALSTORP5:a
HULARED5:a
BENGTSFORSÄRTEMARK4:a
LAXARBY4:a
VÅRVIK4:a
TORRSKOG4:a
STENEBY4:a
TISSELSKOG4:a
ÖDSKÖLT4:a
BÄCKE4:a
MELLERUDDALSKOG5:a
SKÅLLERUD5:a
LILLA EDETFUXERNA5:b
ÅSBRÄCKA5:b
TUNGE5:b
SANKT PEDER5:b
ALE-SKÖVDE5:b
VÄSTERLANDA5:b
HJÄRTUM5:b
MARKSKEPHULT5:a
FRITSLA5:a
ÄLEKULLA5:a
TORESTORP5:a
ÖXABÄCK5:a
KINNA5:b
ÖRBY-SKENE5:b
SÄTILA5:b
HYSSNA5:b
HAJOM5:b
BERGHEM5:b
FOTSKÄL5:b
TOSTARED5:b
SURTEBY-KATTUNGA NA DEL5:b
SVENLJUNGASVENLJUNGA-ULLASJÖ5:a
HOLSLJUNGA5:a
MJÖBÄCK5:a
MÅRDAKLEV5:a
KALV5:a
ÖSTRA FRÖLUNDA5:a
HÅCKSVIK5:a
ÖRSÅS5:a
REVESJÖ5:a
REDSLARED5:a
SEXDREGA5:a
ROASJÖ5:a
HILLARED5:a
HERRLJUNGAHUDENE5:a
KÄLLUNGA5:a
MJÄLDRUNGA5:a
ERIKSBERG5:a
SKÖLVENE5:a
SÖDRA BJÖRKE5:a
JÄLLBY5:a
GRUDE5:a
VESENE5:a
MOLLA5:a
OD5:a
HOV5:a
ALBOGA5:a
BRODDARP5:a
ÖRA5:a
VARANORRA VÅNGA ÖA DEL5:b
LARV SA DEL5:c
EDSVÄRA ÖA DEL5:c
GÖTENEÖSTERPLANA5:c
MEDELPLANA5:c
VÄSTERPLANA5:c
TIBRORANSBERG5:b
TÖREBODABEATEBERG ÖA DEL5:b
HALNA5:b
ÄLGARÅS5:b
BEATEBERG VA DEL5:c
GÖTEBORGANGERED5:b
BERGUM5:b
TORSLANDA5:b
BJÖRLANDA5:b
TUVE5:b
SÄVE5:b
GUNNARED5:b
RÖDBO5:b
ASKIM5:b
STYRSÖ5:m
MÖLNDALFÄSSBERG5:b
KÅLLERED5:b
LINDOME5:b
STENSJÖN5:b
KUNGÄLVKUNGÄLV5:b
MARSTRAND5:b
HARESTAD5:b
TORSBY5:b
LYCKE5:b
YTTERBY5:b
ROMELANDA5:b
KAREBY5:b
HÅLTA5:b
SOLBERGA5:b
LYSEKILSKAFTÖ5:a
LYSEKIL5:b
LYSE5:b
BRO5:b
BRASTAD5:b
UDDEVALLAUDDEVALLA5:a
GRINNERÖD5:a
LJUNG5:a
RESTERÖD5:a
FORSHÄLLA5:a
DRAGSMARK5:a
BOKENÄS5:a
HÖGÅS5:a
HERRESTAD5:a
LANE-RYR5:a
BÄVE5:a
SKREDSVIK5:b
STRÖMSTADSTRÖMSTAD5:b
SKEE5:b
NÄSINGE5:b
LOMMELAND5:b
HOGDAL5:b
TJÄRNÖ5:b
VÄNERSBORGVÄNE-RYR5:b
TROLLHÄTTANLAGMANSERED5:m
ALINGSÅSÖDENÄS5:a
ALINGSÅS DALBYGDEN5:b
LÅNGARED5:b
HEMSJÖ5:b
BORÅSBORÅS CAROLI5:a
BORÅS GUSTAV ADOLF5:a
BRÄMHULT5:a
RÅNGEDALA5:a
ÄSPERED5:a
TOARP5:a
DANNIKE5:a
LJUSHULT5:a
TÄRBY5:a
FRISTAD-GINGRI5:a
BORGSTENA5:a
TÄMTA5:a
VÄNGA5:a
BREDARED5:a
SANDHULT5:a
SEGLORA5:a
KINNARUMMA5:a
ULRICEHAMNULRICEHAMN5:a
KÄRRÅKRA5:a
MÖNE5:a
HÄLLSTAD5:a
MURUM5:a
FÄNNESLUNDA5:a
HÄRNA5:a
SÖDRA VING5:a
VARNUM5:a
SÖDRA SÄM5:a
FINNEKUMLA5:a
TVÄRRED5:a
MARBÄCK5:a
GÄLLSTAD5:a
GRÖNAHÖG5:a
STRÄNGSERED5:a
GULLERED5:a
HÖSSNA5:a
LIARED5:a
KÖLINGARED5:a
KNÄTTE5:a
BÖNE5:a
KÖLABY5:a
HUMLA5:a
BLIDSBERG5:a
DALUM5:a
TIMMELE5:a
ÅMÅLMO4:a
EDSLESKOG4:a
ÅMÅL4:b
TÖSSE MED TYDJE4:b
ÅNIMSKOG4:b
FRÖSKOG4:b
MARIESTADLYRESTAD5:b
TORSÖ5:c
SKARAÖGLUNDA5:b
EGGBY-ISTRUM5:b
VARNHEM5:b
NORRA LUNDBY5:b
SKÄRV5:b
NORRA VING5:b
STENUM5:b
HÄRLUNDA5:b
SKÖVDERYD5:b
SJOGERSTAD-RÅDENE ÖA5:b
NORRA KYRKETORP5:b
SÄTER5:b
BERG5:b
LERDALA5:b
VÅMB5:c
HÄGGUM5:c
SJOGERSTAD-RÅDENE V LF5:c
SJOGERSTAD-RÅDENE VA DEL5:m
TIDAHOLMTIDAHOLM ÖA DEL5:b
HÄRJA5:b
DARETORP5:b
VELINGA5:b
FRÖJERED5:b
VÄTTAK5:b
KYMBO ÖA DEL5:b
FALKÖPINGTRÄVATTNA5:b
HÄLLESTAD5:b
FLOBY5:b
SÖRBY5:b
GÖKHEM5:b
ULLENE5:b
VILSKE-KLEVA5:b
MARKA5:b
GÖTEVE5:b
GROLANDA5:b
JÄLA5:b
BÖRSTIG5:b
BRISMENE5:b
KINNEVED5:b
LUTTRA5:b
VISTORP5:b
UGGLUM5:b
BJURUM5:b
BRODDETORP5:b
ÅSARP5:b
VÅRKUMLA5:c
VARTOFTA-ÅSAKA5:c
YLLESTAD5:c
HÅKANTORP5:c
ÖSTRA TUNHEM5:c
Värmlands länKILBODA3
STORA KIL NA DEL4:a
FRYKERUD4:a
STORA KIL SA DEL4:b
EDAEDA3
JÄRNSKOG3
SKILLINGMARK3
KÖLA3
TORSBYFRYKSÄNDE3
LEKVATTNET2a
VITSAND2a
NYSKOGA2a
ÖSTMARK2a
NORRA FINNSKOGA2a
SÖDRA FINNSKOGA2a
DALBY2a
NORRA NY2a
STORFORSSTORFORS4:a
BJURTJÄRN4:a
LUNGSUND4:a
HAMMARÖHAMMARÖ4:b
MUNKFORSRANSÄTER4:a
MUNKFORS4:a
FORSHAGANEDRE ULLERUD4:a
ÖVRE ULLERUD4:a
FORSHAGA4:b
GRUMSVÄRMSKOG3
GRUMS NA DEL4:a
BORGVIK4:a
GRUMS SA DEL4:b
ED4:b
ÅRJÄNGSILBODAL3
SILLERUD3
KARLANDA3
HOLMEDAL3
BLOMSKOG3
TRANKIL3
VÄSTRA FÅGELVIK3
TÖCKSMARK3
ÖSTERVALLSKOG3
SUNNEGRÄSMARK3
LYSVIK3
SUNNE4:a
VÄSTRA ÄMTERVIK4:a
ÖSTRA ÄMTERVIK4:a
KARLSTADVÄSE NA DEL4:a
ÄLVSBACKA4:a
NYED4:a
KARLSTADS DOMKYRKOFÖRSAMLING4:b
NORRSTRAND4:b
ÖSTRA FÅGELVIK4:b
VÄSE SA DEL4:b
ALSTER4:b
GRAVA4:b
NOR4:b
SEGERSTAD4:b
VÄSTERSTRAND4:b
KRISTINEHAMNKRISTINEHAMN4:b
RUDSKOGA4:b
VISNUMS-KIL4:b
VISNUM4:b
ÖLME4:b
FILIPSTADGÅSBORN3
RÄMMEN3
FILIPSTAD4:a
BRATTFORS4:a
NORDMARK4:a
KROPPA4:a
HAGFORSHAGFORS3
EKSHÄRAD3
GUSTAV ADOLF3
NORRA RÅDA3
SUNNEMO3
ARVIKAARVIKA ÖSTRA3
ARVIKA VÄSTRA3
STAVNÄS3
HÖGERUD3
GLAVA3
GUNNARSKOG3
NY3
ÄLGÅ3
MANGSKOG3
BRUNSKOG3
BOGEN2a
SÄFFLESVANSKOG3
LÅNGSERUD3
TVETA4:a
GILLBERGA4:a
KILA4:a
SÄFFLE4:b
BRO4:b
BOTILSÄTER4:b
ÖLSERUD4:b
MILLESVIK4:b
ESKILSÄTER4:b
NY-HUGGENÄS4:b
Örebro länLEKEBERGHIDINGE BERGSLAGEN5:b
KNISTA BERGSLAGEN5:b
TÅNGERÅSA5:b
KVISTBRO VA DEL5:b
LAXÅRAMUNDEBODA5:b
FINNERÖDJA5:b
TIVED5:b
SKAGERSHULT5:b
HALLSBERGHALLSBERG SKOGSBYGDEN5:b
VIBY SKOGSBYGDEN5:b
SKÖLLERSTA SA DEL5:b
SVENNEVAD5:b
BO5:b
DEGERFORSDEGERFORS4:a
NYSUND4:a
HÄLLEFORSHÄLLEFORS4:a
GRYTHYTTAN4:a
HJULSJÖ4:a
LJUSNARSBERGLJUSNARSBERG4:a
ÖREBROTYSSLINGE BERGSLAGEN5:b
KIL BERGSLAGEN5:b
LÄNNÄS ÖA DEL5:b
ASKER SKOGSBYGDEN5:b
ASKERSUNDASKERSUND5:b
LERBÄCK5:b
SNAVLUNDA5:b
HAMMAR5:b
KARLSKOGAKARLSKOGA4:a
NORAJÄRNBOÅS4:a
NORA BERGSFÖRSAMLING4:a
VIKER4:a
LINDESBERGLINDESBERG4:a
GULDSMEDSHYTTAN4:a
RAMSBERG4:a
FELLINGSBRO NA DEL5:c
Västmanlands länSKINNSKATTEBERG HED5:b
SKINNSKATTEBERG5:b
GUNNILBO5:b
SURAHAMMARSURA5:b
RAMNÄS5:b
HEBYHUDDUNGE5:m
ENÅKER5:m
NORA5:m
ÖSTERVÅLA5:m
HARBO5:m
NORBERGNORBERG5:b
KARBENNING5:b
VÄSTERÅSLILLHÄRAD5:m
SALAVÄSTERFÄRNEBO5:b
FLÄCKEBO5:b
MÖKLINTA5:b
FAGERSTAVÄSTANFORS5:b
VÄSTERVÅLA5:b
KÖPINGVÄSTRA SKEDVI5:b
KOLSVA BERGSLAGEN5:b
ODENSVI NA DEL5:b
ARBOGAARBOGA STADSFÖRSAMLING SA DEL5:c
ARBOGA LANDSFÖRSAMLING SA DEL5:c
Dalarnas länVANSBROJÄRNA3
NÅS3
ÄPPELBO3
MALUNG-SÄLENMALUNG2a, F
LIMA2a, F
TRANSTRAND2a, F
GAGNEFMOCKFJÄRD3
GAGNEF3
FLODA3
LEKSANDLEKSAND3
DJURA3
ÅL3
SILJANSNÄS3
RÄTTVIKRÄTTVIK3
BODA3
ORE3
ORSAORSA3
ÄLVDALENSÄRNA1, F
IDRE1, F
ÄLVDALEN2a, F
SMEDJEBACKENNORRBÄRKE4:a
SÖDERBÄRKE4:a
MORAMORA3
SOLLERÖN3
VÅMHUS2a
VENJAN2a
FALUNSVÄRDSJÖ3
ENVIKEN3
BJURSÅS3
FALU KRISTINE4:a
GRYCKSBO4:a
STORA KOPPARBERG4:a
ASPEBODA4:a
VIKA4:a
HOSJÖ4:a
SUNDBORN4:a
BORLÄNGESTORA TUNA4:a
TORSÅNG4:a
SÄTERSÄTER4:a
STORA SKEDVI4:a
GUSTAFS4:a
SILVBERG4:a
HEDEMORAHEDEMORA4:a
GARPENBERG4:a
HUSBY4:a
AVESTAAVESTA4:a
BY4:a
FOLKÄRNA4:a
GRYTNÄS4:a
LUDVIKASÄFSNÄS3
LUDVIKA4:a
GRÄNGESBERG4:a
GRANGÄRDE4:a
Gävleborgs länOCKELBOÅMOT3
OCKELBO3
LINGBO3
HOFORSHOFORS4:a
TORSÅKER4:a
OVANÅKEROVANÅKER3
VOXNA3
ALFTA3
NORDANSTIGILSBO2b
HARMÅNGER2b
JÄTTENDAL2b
GNARP2b
BERGSJÖ2b
HASSELA2b
LJUSDALFÄRILA VA DEL STÖDOMR 11
KÅRBÖLE STÖDOMR 11
LJUSDAL NA DEL2b
LJUSDAL SA DEL2b
HAMRA2b
LOS2b
FÄRILA ÖA DEL2b
FÄRILA VA DEL2b
KÅRBÖLE2b
RAMSJÖ2b
JÄRVSÖ2b
GÄVLEHAMRÅNGE3
GÄVLE HELIGA TREFALDIG4:a
GÄVLE STAFFAN4:a
HEDESUNDA4:a
HILLE4:a
VALBO4:a
GÄVLE TOMAS4:a
GÄVLE MARIA4:a
BOMHUS4:a
SANDVIKENSANDVIKEN4:a
OVANSJÖ4:a
JÄRBO4:a
ÅRSUNDA4:a
ÖSTERFÄRNEBO4:a
SÖDERHAMNSÖDERHAMN3
SANDARNE3
SKOG3
LJUSNE3
SÖDERALA3
BERGVIK3
MO3
TRÖNÖ3
NORRALA3
BOLLNÄSBOLLNÄS3
RENGSJÖ3
SEGERSTA3
HANEBO3
UNDERSVIK3
ARBRÅ3
HUDIKSVALLHUDIKSVALL2b
IDENOR2b
HÄLSINGTUNA2b
ROGSTA2b
NJUTÅNGER2b
ENÅNGER2b
DELSBO2b
BJURÅKER NA DEL2b
BJURÅKER SA DEL2b
NORRBO2b
FORSA2b
HÖG2b
Västernorrlands länÅNGEHAVERÖ1
BORGSJÖ2b
TORP2b
TIMRÅTIMRÅ2b
LJUSTORP2b
HÄSSJÖ2b
TYNDERÖ2b
HÄRNÖSANDHÄRNÖSANDS
DOMKYRKOFÖRSAMLING2b
HÖGSJÖ2b
HÄGGDÅNGER2b
STIGSJÖ2b
VIKSJÖ2b
SÄBRÅ2b
HEMSÖ2b
SUNDSVALLHOLM2a
LIDEN2a
SUNDSVALLS GUSTAV ADOLF2b
SKÖNSMON2b
SKÖN2b
ALNÖ2b
SÄTTNA2b
SELÅNGER2b
STÖDE2b
TUNA2b
ATTMAR2b
NJURUNDA2b
INDAL2b
KRAMFORSGUDMUNDRÅ2b
NORA2b
SKOG2b
NORDINGRÅ2b
VIBYGGERÅ2b
ULLÅNGER2b
BJÄRTRÅ2b
STYRNÄS2b
DAL2b
TORSÅKER2b
YTTERLÄNNÄS2b
SOLLEFTEÅJUNSELE1
RAMSELE1
GRANINGE2a
RESELE2a
HELGUM2a
ÅDALS-LIDEN2a
EDSELE2a
SOLLEFTEÅ2b
MULTRÅ2b
LÅNGSELE2b
ED2b
BOTEÅ2b
ÖVERLÄNNÄS2b
SÅNGA2b
ÖRNSKÖLDSVIKANUNDSJÖ2a
SKORPED2a
BJÖRNA2a
TREHÖRNINGSJÖ2a
ÖRNSKÖLDSVIK2b
ARNÄS2b
SIDENSJÖ2b
NÄTRA2b
SJÄLEVAD2b
MO2b
GRUNDSUNDA2b
GIDEÅ2b
Jämtlands länRAGUNDARAGUNDA2a
FORS2a
BORGVATTNET2a
STUGUN2a
BRÄCKEBRÄCKE2a
NYHEM2a
HÄLLESJÖ2a
HÅSJÖ2a
SUNDSJÖ2a
REVSUND2a
BODSJÖ2a
KROKOMLAXSJÖ NA DEL1, F
LAXSJÖ SA DEL1, F
FÖLLINGE NA DEL1, F
FÖLLINGE SA DEL1, F
HOTAGEN1, F
OFFERDAL FJÄLLBYGDEN1, F
OFFERDAL SILUROMRÅDET1, F
RÖDÖN2a, F
NÄSKOTT2a, F
ASPÅS2a, F
ÅS2a, F
ALSEN2a, F
STRÖMSUNDSTRÖM1, F
ALANÄS1, F
GÅXSJÖ1, F
FROSTVIKEN1, F
FJÄLLSJÖ1, F
BODUM1, F
TÅSJÖ1, F
HAMMERDAL2a, F
ÅREÅRE1, F
MÖRSIL1, F
KALL VA DEL1, F
KALL ÖA DEL1, F
UNDERSÅKER1, F
MATTMAR2a, F
HALLEN2a, F
MARBY2a, F
BERGSTORSJÖ1, F
ÅSARNE1, F
KLÖVSJÖ1, F
RÄTAN1, F
BERG2a, F
HACKÅS2a, F
OVIKEN2a, F
MYSSJÖ2a, F
HÄRJEDALENSVEG1, F
LINSELL1, F
ÄLVROS1, F
VEMDALEN1, F
HEDE1, F
LJUSNEDAL1, F
TÄNNÄS1, F
ÖVERHOGDAL1, F
YTTERHOGDAL1, F
ÄNGERSJÖ1, F
LILLHÄRDAL1, F
ÖSTERSUNDÖSTERSUND2a
FRÖSÖ2a
SUNNE2a
NÄS2a
LOCKNE2a
MARIEBY2a
BRUNFLO2a
KYRKÅS2a
LIT2a
HÄGGENÅS2a
NORDERÖ2a
Västerbottens länNORDMALINGNORDMALING2a
BJURHOLMBJURHOLM2a
VINDELNÅMSELE1
VINDELN2a
ROBERTSFORSBYGDEÅ2a
ROBERTSFORS2a
NYSÄTRA2a
NORSJÖNORSJÖ1
MALÅMALÅ1
STORUMANSTENSELE VA DEL1, F
STENSELE ÖA DEL1, F
TÄRNA1, F
SORSELESORSELE VA DEL1, F
SORSELE ÖA DEL1, F
GARGNÄS1, F
DOROTEADOROTEA1, F
RISBÄCK1, F
VÄNNÄSVÄNNÄS VA DEL2a
VÄNNÄS ÖA DEL2a
VILHELMINAVILHELMINA VA DEL1, F
VILHELMINA ÖA DEL1, F
ÅSELEÅSELE1
FREDRIKA1
UMEÅUMEÅ STADSFÖRSAMLING2a
UMEÅ LANDSFÖRSAMLING2a
TAVELSJÖ2a
TEG2a
ÅLIDHEM2a
HOLMSUND2a
HÖRNEFORS2a
SÄVAR NA DEL2a
SÄVAR SA DEL2a
HOLMÖN2a
UMEÅ MARIA2a
LYCKSELELYCKSELE1
BJÖRKSELE1
ÖRTRÄSK1
SKELLEFTEÅJÖRN1
KALVTRÄSK1
SKELLEFTEÅ SANKT OLOV2a
SKELLEFTEÅ SANKT ÖRJAN2a
BUREÅ2a
SKELLEFTEÅ LANDSFÖRSAMLING V2a
SKELLEFTEÅ LANDSFÖRSAMLING Ö2a
BOLIDEN2a
KÅGEDALEN NA DEL2a
KÅGEDALEN SA DEL2a
BYSKE NA DEL2a
BYSKE SA DEL2a
FÄLLFORS2a
LÖVÅNGER2a
BURTRÄSK2a
Norrbottens län ARVIDSJAURARVIDSJAUR1
ARJEPLOGARJEPLOG1, F
JOKKMOKKJOKKMOKK1, F
PORJUS1, F
VUOLLERIM1, F
ÖVERKALIXÖVERKALIX1
KALIXNEDERKALIX2a
TÖRE2a
ÖVERTORNEÅÖVERTORNEÅ1
SVANSTEIN1
HIETANIEMI1
PAJALAPAJALA1
MUONIONALUSTA1
KORPILOMBOLO1
TÄRENDÖ1
JUNOSUANDO1
GÄLLIVAREGÄLLIVARE NA DEL1, F
GÄLLIVARE SA DEL1, F
HAKKAS1, F
NILIVAARA1, F
MALMBERGET1, F
ÄLVSBYNÄLVSBY2a
LULEÅLULEÅ DOMKYRKOFÖRSAMLING2a
ÖRNÄSET2a
NEDERLULEÅ NA DEL2a
NEDERLULEÅ SA DEL2a
RÅNEÅ2a
PITEÅPITEÅ STADSFÖRSAMLING2a
HORTLAX2a
PITEÅ LANDSFÖRSAMLING2a
NORRFJÄRDEN2a
BODENGUNNARSBYN1
EDEFORS1
ÖVERLULEÅ2a
SÄVAST2a
HAPARANDANEDERTORNEÅ-HAPARANDA2a
KARL GUSTAV2a
KIRUNAJUKKASJÄRVI1, F
VITTANGI1, F
KARESUANDO1, F
Förordning (2008:65).

Bilaga 3

Landskapselement som berättigar till stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Grupp 1 Brukningsvägar
Jordvallar, gropvallar
Renar mellan åkerskiften
Öppet dike
Grupp 2 Gärdesgårdar av trä
Läplanteringar
Stenmurar
Grupp 3 Fägator
Grupp 4 Alléträd
Brunnar, källor
Byggnadsgrunder
Fornlämningslokaler
Odlingsrösen, stentippar
Solitärträd
Grupp 5 Hamlade träd
Liten svårbrukad åker
Åkerholmar
Överloppsbyggnader
Hamlade pilar som ingår i rader
Småvatten
Grupp 6 Traditionella hässjor eller storhässjor i bruk
Förordning (2008:65).
Bilaga 4 är inte med här. Bilagan senast ändrad genom förordning (2008:65).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas på åtaganden som har påbörjats från och med den 1 januari 2007.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden som väckts före utgången av 2006, eller i fråga om strukturfondsmål 1 före utgången av mars 2007, om inte annat följer av 4 eller 5.
 3. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:20) om ansökan om och handläggning av stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
 4. De nya bestämmelserna skall tillämpas på åtaganden enligt 3 kap. förordningen (2000:577) om stöd till miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder.
 5. Bestämmelserna 1 kap.15 och 23 §§ samt 2 kap. 6 § 1 och 7 § i den nya förordningen skall tillämpas på åtaganden enligt 2 kap. förordningen (2000:577) om stöd till miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder som ingåtts efter den 1 januari 2005.
 6. Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd, förordningen (1997:1336) om miljöstöd eller förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder får avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.
CELEX-nr
32006R1998
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2008:65) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.
Omfattning
upph. 6 kap 6 §, rubr. närmast före 2 kap 11, 16, 21 §§; ändr. 1 kap 4, 7, 8, 10, 10 a, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33 §§, 2 kap 1, 6, 8, 16, 20, 30 §§, bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast 4 kap
CELEX-nr
32004R0796
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2009:191) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 4, 8, 10, 10 a, 18, 21, 33 §§, 2 kap. 1, 6, 27, 30, 32, 33 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14 §§, 6 kap. 1, 3 §§, 7 kap. 1, 2 §§, bil. 1, 4; ny 1 kap. 8 a §
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:772) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 2 kap. 32 §
Ikraftträder
2009-07-15

Förordning (2009:1042) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2009:1579) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 10, 13 §§
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:86) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
upph. 4 kap. 4, 7 §§, 5 kap. 6, 11 §§; nuvarande 3 kap. 2 § betecknas 1 kap. 21 b §; ändr. 1 kap. 1, 3, 8 a, 11, 12, 15, 18, 21, den nya 21 b, 26, 30, 33, 35, 36 §§, 2 kap. 3, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32 §§, 3 kap. 1, 5, 6 §§, 4 kap. 6, 12, 14 §§, 6 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 26 §, bil. 1, 3, 4, rubr. närmast före 1 kap. 8 §; nya 1 kap. 14 a, 21 a §§, 2 kap. 8 a, 8 b, 26 a, 27 a §§
CELEX-nr
32009R1122
Ikraftträder
2010-03-15

Förordning (2010:276) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 4, 16, 21 b, 36 §§, 2 kap. 8 b §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 10 §, bil. 1; nya 1 kap. 13 a, 19 a, 28 a §§, 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 9 h, 10 a §§, rubr. närmast före 5 kap. 9 a, 10 §§
CELEX-nr
32009R0073
Ikraftträder
2010-05-01

Förordning (2010:735) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
nya 1 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraftträder
2010-07-15

Förordning (2010:2038) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 16 §§; ny p 7 övergångsbest.
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2011:589) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
upph. 1 kap. 27 §; ändr. 1 kap. 1, 14 a, 18, 22, 24, 25, 26, 29 §§, 3 kap. 3 §; ny 1 kap. 28 b §
CELEX-nr
32011R0065
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:50) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ny 1 kap. 30 a §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:539) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
upph. 1 kap. 30 a §, 2 kap. 8 a, 8 b, 22, 23, 24, 25 §§, 4 kap. 14, 15 §§, rubr. närmast före 2 kap. 22, 24 §§, 4 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 2, 10, 10 a, 11 a, 11 b, 12, 13, 14, 14 a, 16, 18, 20, 21, 21 b, 22, 25, 36 §§, 2 kap. 1, 4, 8 §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 5 §, rubr.till 2 kap., rubr. närmast före 2 kap. 11 §, bil. 1; nya 2 kap. 29 a §, 5 kap. 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e §§, rubr. närmast före 2 kap. 29 a §, 5 kap. 4 a §
CELEX-nr
32009R1122
Ikraftträder
2012-08-15

Förordning (2013:678) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. 1 kap. 16, 21 b §§
Ikraftträder
2013-08-15

Förordning (2013:732) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
ändr. p 7 övergångsbest.
Ikraftträder
2013-10-15

Förordning (2014:871) om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Omfattning
upph. 2 kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, rubr. närmast före 2 kap. 11, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 28, 30, 32 §§; ändr. 1 kap. 1, 10, 10 a, 11 a, 11 b, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 36 §§, 2 kap. 1, 3, 4, 17, 18 §§; nya 2 kap. 11 a, 11 b, 13 a §§, rubr. och närmast före 2 kap. 11 a, 11 b, 17 §§
CELEX-nr
32013R1310
Ikraftträder
2014-08-01

Ändring, SFS 2015:406

Omfattning
upph.