Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:978 i lydelse enligt SFS 2013:932
Ikraft
2008-01-01
Tidsbegränsad
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med hemlig rumsavlyssning avses i denna lag avlyssning eller upptagning som

 1. sker i hemlighet och med tekniskt hjälpmedel som är avsett att återge ljud, och
 2. avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, som allmänheten inte har tillträde till.

Prop. 2005/06:178: Paragrafen innehåller en definition av tvångsmedlet hemlig rumsavlyssning. Förslaget har behandlats i avsnitt 9.1 Paragrafens lydelse anknyter nära till bestämmelsen om olovlig avlyssning i 4 kap. 9 a § brottsbalken. Innebörden av de begrepp som här används framgår av förarbetena till den bestämmelsen (<a href="https://lagen.nu/prop/1975:19#sid104" ...

2 §  Hemlig rumsavlyssning får användas vid förundersökning om

 1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra år,
 2. andra brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om
  1. människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken,
  2. våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller andra stycket brottsbalken,
  3. grovt sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken,
  4. våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra stycket brottsbalken,
  5. grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra stycket brottsbalken,
  6. grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § tredje stycket brottsbalken,
  7. grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken,
  8. grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,
  9. grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § femte stycket brottsbalken,
  10. grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § andra stycket brottsbalken,
  11. grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), eller
  12. grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
 3. försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott som avses i 1 eller 2, om sådan gärning är belagd med straff och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år. Lag (2010:402).

Prop. 2005/06:178: I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.2, anges grundläggande förutsättningar för att hemlig rumsavlyssning skall kunna komma i fråga. För det första får endast misstanke om vissa brott läggas till grund för åtgärden. Tillämpningsområdet har begränsats till att avse endast de allra allvarligaste brotten. För det andra måste förundersökning om det aktuella brottet vara inledd. ...

3 §  Hemlig rumsavlyssning får användas endast om

 1. någon är skäligen misstänkt för ett sådant brott som avses i 2 §,
 2. åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, och
 3. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.

Prop. 2005/06:178: Paragrafen uppställer ytterligare förutsättningar för att hemlig rumsavlyssning skall få användas.

Av punkten 1 framgår att användande av tvångsmedlet hemlig rumsavlyssning förutsätter att det finns en person som är skäligen misstänkt för ett brott som enligt 2 § får föranleda hemlig rumsavlyssning. Frågan om vilken misstankegrad som skall föreligga för att hemlig rumsavlyssning skall få användas har behandlats i avsnitt ...

4 §  Hemlig rumsavlyssning får endast avse en plats där det finns särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Avser åtgärden någon annan stadigvarande bostad än den misstänktes bostad, får hemlig rumsavlyssning användas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig där.

[S2]Hemlig rumsavlyssning får inte avse

 1. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas för verksamhet för vilken tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,
 2. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas för verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
 3. en sådan plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas av präster inom trossamfund eller av dem, som har motsvarande ställning inom ett sådant samfund, för bikt eller enskild själavård.

Prop. 2005/06:178: I paragrafens första stycke anges kraven på sambandet mellan den misstänkte och platsen där rumsavlyssning skall ske. Huvudregeln framgår av första meningen, nämligen att det skall finnas särskild anledning att anta att den misstänkte kommer att uppehålla sig på den plats som skall avlyssnas under den tid tillståndet gäller. Vad som avses med detta uttryck har behandlats i avsnitt 9.4. Det skall alltså inte bara vara ...

5 §  Hemlig rumsavlyssning får inte avse samtal eller annat tal där någon som yttrar sig, på grund av bestämmelserna i 36 kap. 5 § andra-sjätte styckenarättegångsbalken, inte skulle ha kunnat höras som vittne om det som har sagts eller på annat sätt framkommit. Om det under rumsavlyssningen framgår att det är fråga om ett sådant samtal eller sådant tal, ska avlyssningen omedelbart avbrytas.

[S2]En upptagning eller uppteckning som innehåller samtal eller tal som inte får omfattas av hemlig rumsavlyssning ska i dessa delar omedelbart förstöras.

Prop. 2005/06:178: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 9.5, innebär att vissa samtal inte får bli föremål för hemlig rumsavlyssning. Det gäller samtal där någon som yttrar sig, på grund av bestämmelserna i 36 kap. 5 § andra–sjätte styckena rättegångsbalken, inte skulle ha kunnat höras som vittne om det som sagts eller på annat sätt framkommit. Bestämmelserna i 36 kap. ...

6 §  Vid hemlig rumsavlyssning får den verkställande myndigheten, efter särskilt tillstånd, i hemlighet bereda sig tillträde till och installera tekniska hjälpmedel på en plats som annars skyddas mot intrång. Ett sådant tillstånd får endast avse den plats som ska avlyssnas.

Prop. 2005/06:178: Enligt första meningen i denna paragraf får ett beslut att tillåta hemlig rumsavlyssning förenas med ett tillstånd som ger den verkställande myndigheten befogenhet att bereda sig tillträde till och installera tekniska hjälpmedel på en plats som annars skyddas mot intrång. Hemlig rumsavlyssning kan ske såväl utomhus, t.ex. i en park, som inomhus, t.ex. i en galleria eller i en bostad. För att tvångsmedlet skall kunna användas effektivt och ljudkvaliteten bli tillfredsställande krävs i de flesta ...

7 §  Frågor om hemlig rumsavlyssning prövas av rätten efter ansökan av åklagare. Vid handläggningen gäller vad som föreskrivs i 27 kap.26 och 27 §§, 28 § första och tredje styckena samt 29 och 30 §§rättegångsbalken.

Prop. 2005/06:178: Av paragrafens första mening framgår att det är rätten som beslutar i frågor om hemlig rumsavlyssning. Det är alltså rätten som beslutar om tillstånd till hemlig rumsavlyssning, efter ansökan av åklagare, samt om tillstånd enligt 6 §. Även frågor om förnyat tillstånd eller om särskilda villkor för hemlig rumsavlyssning prövas av rätten.

Hänvisningen i andra meningen till bestämmelserna i rättegångsbalken innebär ...

8 §  Ett beslut att tillåta hemlig rumsavlyssning ska innehålla uppgifter om vem som är skäligen misstänkt för brottet samt den plats tillståndet gäller. Om tillståndet är förenat med ett särskilt tillstånd enligt 6 § att få tillträde till platsen för att installera tekniska hjälpmedel, ska det anges särskilt i beslutet.

[S2]I beslutet ska det också anges under vilken tid tillståndet gäller. Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt och får inte överstiga en månad från dagen för beslutet. Rätten ska också i övrigt föreskriva villkor för att tillgodose intresset av att enskildas personliga integritet inte i onödan kränks.

Prop. 2005/06:178: Av paragrafen framgår vad ett beslut om tillstånd till hemlig rumsavlyssning skall innehålla. Enligt första stycket skall ett tillstånd till hemlig rumsavlyssning innehålla uppgift om vem som är skäligen misstänkt för ett tillståndsgrundande brott och mot vilken tvångsmedlet alltså kan användas. Vidare skall det anges vilken plats tillståndet gäller. Om det efter beslutet uppstår behov av att avlyssna också en annan plats eller en ytterligare misstänkt, måste en ny ansökan ges in till domstolen. ...

9 §  Vid verkställande av beslut om hemlig rumsavlyssning får olägenhet eller skada inte förorsakas utöver vad som är absolut nödvändigt.

Prop. 2005/06:178: Paragrafen motsvarar vad som föreskrivs om husrannsakan (28 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken). Paragrafen kan få betydelse t.ex. i fråga om hur tillträdet skall ske till den plats som skall avlyssnas eller på vilket sätt utrustningen skall installeras.

10 §  Om det inte längre finns skäl för ett beslut om hemlig rumsavlyssning, ska åklagaren eller rätten omedelbart häva beslutet.

Prop. 2005/06:178: Paragrafen överensstämmer med vad som gäller för bl.a. hemlig kameraövervakning. Om det under den tid som tillståndet gäller kommer fram att förutsättningar för tillståndet har fallit bort, skall åklagaren eller rätten häva tillståndsbeslutet. Ett exempel på det är att det står klart att den misstänkte har åkt utomlands och inte kommer att besöka den plats som avlyssnas under den tid som tillståndet gäller. Ett annat exempel är att det visar sig att den misstänkta gärningen är av mindre allvarlig ...

11 §  Om ett tekniskt hjälpmedel har installerats med stöd av ett tillstånd enligt 6 §, ska hjälpmedlet återtas eller göras obrukbart så snart som möjligt efter det att tiden för tillståndet har gått ut eller tillståndet hävts.

Prop. 2005/06:178: I paragrafen föreskrivs att det tekniska hjälpmedlet skall återtas eller göras obrukbart när ett tillstånd till hemlig rumsavlyssning upphört att gälla. Det är inte möjligt att närmare ange inom vilken tid detta skall ske, men det skall ske så snart som möjligt efter det att tillståndet upphört, se vidare avsnitt 9.9. Befogenheten till tillträde enligt 6 § kan således utövas även efter det att tillståndet löpt ut för ...

12 §  Om det vid hemlig rumsavlyssning har kommit fram uppgifter om ett annat brott än det som har legat till grund för beslutet om hemlig rumsavlyssning, får uppgifterna användas för att utreda brottet endast om det är fråga om ett sådant brott som avses i 2 §.

[S2]Om det har kommit fram uppgifter om ett förestående brott, får uppgifterna användas för att förhindra brottet.

Prop. 2005/06:178: Paragrafen avser att reglera de brottsbekämpande myndigheternas användning av s.k. överskottsinformation som erhålls vid hemlig rumsavlyssning för brottsutredande och brottsförebyggande ändamål. Motiven till regleringen har behandlats i avsnitt 10.2.

Enligt första stycket ...

13 §  En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig rumsavlyssning ska granskas snarast möjligt. I fråga om sådan granskning tillämpas 27 kap. 12 § första stycket rättegångsbalken.

[S2]Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för utredning av brott som avses i 2 §, bevaras till dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal har väckts, målet har avgjorts slutligt. I de delar upptagningarna och uppteckningarna är av betydelse för att förhindra förestående brott ska de bevaras så länge det behövs för detta ändamål. De ska därefter förstöras.

[S3]Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande myndigheter behandla uppgifter från upptagningar och uppteckningar som rör brott som avses i 2 § eller förestående brott i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet i lag.

Prop. 2005/06:178: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur upptagningar eller uppteckningar från hemlig rumsavlyssning skall hanteras. Motiven till regleringen har behandlats i avsnitt 10.1.

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig rumsavlyssning skall enligt första stycket granskas så snart det är möjligt. I fråga om granskningen skall 27 ...

14 §  Rättens beslut i frågor om hemlig rumsavlyssning får verkställas omedelbart.

[S2]I fråga om överklagande av rättens beslut enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av rättens beslut i brottmål i fråga om en åtgärd som avses i 25- 28 kap. samma balk.

Prop. 2005/06:178: Av paragrafens första stycke framgår att rättens beslut i fråga om tillstånd får verkställas omedelbart.

I andra stycket finns en bestämmelse om överklagande av rättens beslut. Bestämmelsen överensstämmer med vad som föreskrivs i 6 § lagen (1995:1506) om hemlig kameraövervakning. Beslut om hemlig rumsavlyssning får enligt bestämmelsen överklagas ...

15 §  Den som är eller har varit misstänkt för brott ska underrättas om hemlig rumsavlyssning som han eller hon har utsatts för. Om avlyssningen har avsett en plats som innehas av någon annan än den misstänkte, ska även innehavaren underrättas. I fråga om sådan underrättelse, tidpunkten för underrättelsen och undantag från underrättelseskyldigheten tillämpas 27 kap.31 § andra och tredje styckena, 32 och 33 §§rättegångsbalken. Underrättelsen ska även innehålla uppgift om platsen för åtgärden.

[S2]Vad som sägs i första stycket om underrättelse till innehavare av den avlyssnade platsen gäller inte om allmänheten har tillträde till platsen.

Ändringar

Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning

Förarbeten
Rskr. 2007/08:11, Prop. 2005/06:178, Bet. 2007/08:JuU3
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:402) om ändring i lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:274, Prop. 2009/10:70, Bet. 2009/10:KU34
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:406) om fortsatt giltighet av lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:263, Prop. 2009/10:119, Bet. 2009/10:JuU26
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2012:63) om fortsatt giltighet av lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning

Förarbeten
Rskr. 2011/12:121, Prop. 2011/12:22, Bet. 2011/12:JuU12
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2013:932) om fortsatt giltighet av lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning

Förarbeten
Rskr. 2013/14:38, Prop. 2012/13:180, Bet. 2013/14:JuU7
Omfattning
forts. giltighet