1 §  Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i den utsträckning något annat inte är föreskrivet. Skolverket har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

2 §  Statens skolverk ska

 1. följa upp och utvärdera skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,
 2. se över kursplaner och betygskriterier samt svara för nationella prov,
 3. lägga fram de förslag för regeringen som Skolverkets uppgifter enligt 1 och 2 kan ge upphov till,
 4. stödja kommuner och andra huvudmän i deras verksamhet så att de uppnår nationellt fastställda mål och likvärdighet i utbildningen genom att
  1. stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning och annan kompetensutveckling för personal,
  2. svara för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och
  3. svara för andra nationella utvecklingsinsatser inom prioriterade områden,
 5. administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut,
 6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
 7. svara för den statliga rektorsutbildningen, och
 8. informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet både i och utanför Sverige.

3 §  Statens skolverk ska

 1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och - i den mån uppgiften inte ankommer på Specialpedagogiska skolmyndigheten - inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,
 2. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet inom sitt verksamhetsområde, och
 3. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör nyanlända personer.

[S2]Skolverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första stycket 2 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

4 §  Statens skolverk ska

 1. följa upp de verksamheter som fått statliga stöd och bidrag,
 2. sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med uppföljning och utvärdering, och
 3. svara för uppgifter som följer av konventionen med stadga för Europaskolorna (SÖ 2002:60).

Samverkan

5 §  Statens skolverk ska samverka med Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet.

Ledning

6 §  Statens skolverk leds av en myndighetschef.

7 §  Vid Statens skolverk ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är myndighetschef.

9 §  Vid Statens skolverk finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

10 §  Vid Statens skolverk ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

12 §  Statens skolverk får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar

Förordning (2008:612) med instruktion för Statens skolverk

Ikraftträder
2008-10-01

Ändring, SFS 2009:1214

Omfattning
upph.