Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-11-05
Ändring införd
SFS 2009:1053 i lydelse enligt SFS 2018:164
Ikraft
2010-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag finns bestämmelser om hur förmögenhet ska beräknas vid prövning av rätt till

 1. bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken, och
 2. studiehjälp i form av extra tillägg och nedsättning av årsbelopp vid återbetalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395).

[S2]I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall, lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner för neurosedynskadade, lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall och lagen (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall finns ytterligare bestämmelser om beräkning av förmögenhet för den som har fått ersättning enligt dessa respektive lagar. Lag (2018:164).

Prop. 2011/12:160: Förslaget behandlas i avsnitt 5.15. I andra stycket görs en hänvisning till att det i den nya lagen om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall finns ytterligare bestämmelser om beräkning av förmögenhet för den som har fått ersättning enligt den lagen. Motsvarande hänvisningar finns redan till lagen (1999:332) ...

Prop. 2017/18:64: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4.

Paragrafen ändras på så sätt att det i andra stycket görs en hänvisning till att det i den nya lagen om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall finns ytterligare bestämmelser om hur förmögenhet ska beräknas för den som har fått ersättning enligt den lagen. ...

Prop. 2008/09:203: I paragrafens första stycke anges vilka förmåner som den nya lagen ska tillämpas på. I andra stycket ges en upplysning om att ytterligare bestämmelser om beräkning av förmögenhet finns i där nämnda lagar och innebär ingen ändring i sak i förhållande till vad som gäller i dag.

2 §  De termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) och omfattar också motsvarande utländska företeelser.

Prop. 2008/09:203: Paragrafen har sin motsvarighet i 1 § tredje stycket den upphävda lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. Normalt omfattar termerna och uttrycken i inkomstskattelagen (1999:1229) såväl svenska som utländska företeelser. Om bara svenska företeelser avses anges det särskilt, t.ex. svenska handelsbolag och svenska värdepappersfonder. Av bestämmelserna i denna paragraf ...

 • HFD 2017:43:Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas.

3 §  Med förmögenhet avses värdet av tillgångarna efter avdrag för skulder. Därvid ska det bortses från sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet.

Prop. 2008/09:203: Paragrafens första mening har sin motsvarighet i 2 § första stycket SFL. I andra meningen anges att det ska bortses från sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet. Denna mening sammanfattar vad som i princip gällde i SFL avseende tillgångar och skulder i näringsverksamhet.

Tillgångar

4 §  Vid beräkning av förmögenhet ska som tillgång tas upp

 1. privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt,
 2. livförsäkring med undantag för
  1. pensionsförsäkring samt
  2. livförsäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar,
 3. marknadsnoterad delägarrätt eller fordringsrätt,
 4. kontanta medel och kontobehållning, med undantag för behållning på pensionssparkonto, till den del värdet av dessa tillgångar sammanlagt överstiger 25 000 kronor, och
 5. fordran i pengar och liknande betalningsmedel.

Prop. 2008/09:203: Bestämmelserna i punkterna 1–3 har sin motsvarighet i 3 § första stycket SFL. I begreppet privatbostad inbegrips även s.k. ägarlägenhet (punkten 1). Det som anges i punkten 3 innebär att alla marknadsnoterade aktier ska behandlas lika. Att aktier ingår i denna punkt framgår av definitionen av begreppet delägarrätter i 48 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Med delägarrätt avses bl.a. aktier, teckningsrätter, ...

 • HFD 2017:43:Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas.

5 §  Vid beräkning av förmögenhet för prövning av rätt till bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken ska det bortses från tillgång enligt 4 § 1 om den utgör den försäkrades permanentbostad och från skulder med säkerhet i sådan tillgång.

[S2]Vid beräkning av bilstöd, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken ska för försäkrad som har sin bostad i särskild boendeform det bortses från tillgång enligt 4 § 1 om den utgör permanentbostad för den försäkrades make och från skulder med säkerhet i sådan tillgång. Lag (2010:1306).

Prop. 2008/09:203: I första stycket anges att vid beräkning av förmögenhet vid prövning av rätt till bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag och bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. ska det bortses från privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt samt skulder med säkerhet i sådan tillgång, om bostaden utgör den enskildes ...

 • HFD 2017:43:Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas.

6 §  Vid beräkning av förmögenhet för prövning av rätt till studiehjälp i form av extra tillägg och rätt till nedsättning av årsbelopp vid återbetalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395) ska det bortses från tillgång som avses i 4 § 1 och från skulder med säkerhet i sådan tillgång.

Prop. 2008/09:203: I paragrafen anges att vid beräkning av förmögenhet vid prövning av rätt till studiehjälp i form av extra tillägg och nedsättning av årsbelopp vid återbetalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395) ska det bortses från privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt samt skulder med säkerhet i sådan tillgång. Bestämmelsen motsvarar 4 kap. 3 § studiestödsförordningen ...

Värdering av tillgångarna

7 §  Privatbostadsfastighet ska tas upp till taxeringsvärdet. Om fastigheten innehas med tomträtt ska den tas upp till den del av taxeringsvärdet som avser byggnad.

[S2]Privatbostadsfastighet utomlands ska tas upp till 75 procent av marknadsvärdet.

[S3]Privatbostadsrätt ska tas upp till ett värde som motsvarar medlemmens eller delägarens andel i föreningens eller bolagets behållna förmögenhet. Denna förmögenhet bestäms med utgångspunkt i taxeringsvärdet på föreningens eller bolagets fastighet och med hänsyn till föreningens eller bolagets övriga tillgångar och skulder.

Prop. 2008/09:203: Bestämmelserna i första och andra styckena har sin motsvarighet i 10 § SFL och tredje stycket motsvarar 11 § SFL.

8 §  Livförsäkring ska tas upp till sitt på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringens överskott.

Prop. 2008/09:203: Paragrafen motsvarar bestämmelserna i 15 § SFL.

9 §  Marknadsnoterade delägarrätter och fordringsrätter ska tas upp till 80 procent av sitt marknadsvärde.

Prop. 2008/09:203: Paragrafen har delvis sin motsvarighet i 12 § SFL. I 16 § lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. och i 5 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag anges ...

10 §  Fordran i pengar och liknande betalningsmedel ska tas upp till sitt nominella belopp med tillägg för förfallen ränta.

Prop. 2008/09:203: Bestämmelsen har sin motsvarighet i 17 § första stycket SFL.

Skulder

11 §  Vid beräkning av förmögenhet ska samtliga skulder beaktas, med de undantag som anges i 3, 5 och 6 §§. Sådan skatt och avgift som omfattas av skatteförfarandelagen (2011:1244) och som ännu inte debiterats ska också undantas. Lag (2011:1428).

Prop. 2008/09:203: Som anges i 3 § avses med förmögenhet värdet av den försäkrades tillgångar efter avdrag för skulder och att det därvid ska bortses från sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet. I förevarande paragraf anges att den försäkrades samtliga skulder ska beaktas med de undantag som anges i 3, 5 och 6 §§. Undantagen i 5 och 6 §§ avser skulder med säkerhet i sådan privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt som är den enskildes respektive dennes makes permanentbostad. ...

12 §  Skuld i pengar och liknande betalningsmedel ska tas upp till sitt nominella belopp med tillägg för förfallen ränta.

Prop. 2008/09:203: På samma sätt som gäller för fordran i pengar och liknande betalningsmedel enligt 10 § ska skuld i pengar och liknande betalningsmedel tas upp till sitt nominella belopp med tillägg för förfallen ränta.

Ändringar

Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Förarbeten
Rskr. 2009/10:17, Prop. 2008/09:203, Bet. 2009/10:SfU5
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1306) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1428) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:665) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Förarbeten
Rskr. 2012/13:17, Prop. 2011/12:160, Bet. 2012/13:SoU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2018:164) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Förarbeten
Rskr. 2017/18:186, Prop. 2017/18:64, Bet. 2017/18:SoU19
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-01