Förordning (2011:834) om insättningsgaranti

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2011-06-16
Ändring införd
SFS 2011:834 i lydelse enligt SFS 2020:179
Ikraft
2011-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-04-27

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Avgift för prövning av kontovilkor

2 §  Ett institut som ansöker om prövning av villkoren för ett kontoslag enligt 3 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska betala en avgift på 2 000 kronor. Detsamma ska gälla för prövning av ändrade villkor för ett kontoslag. Avgiften ska betalas till garantimyndigheten när ansökan ges in. Förordning (2016:631).

Samarbete mellan insättningsgarantisystem

3 §  I fråga om återbetalningar för garantimyndighetens räkning till insättare i filialer som ett institut har upprättat i ett annat EES-land ska garantimyndigheten lämna instruktioner till insättningsgarantisystemet där filialen finns. Garantimyndigheten ska tillhandahålla de medel som krävs före utbetalningen och kompensera det utländska insättningsgarantisystemet för alla kostnader som det ådragit sig.

[S2]Återbetalningar till insättare i filialer som upprättats här i landet av ett institut i ett annat EES-land ska göras av garantimyndigheten för ett utländskt garantisystems räkning. Återbetalningarna ska göras i enlighet med instruktioner från insättningsgarantisystemet i institutets hemland och utbetalning ska ske när detta insättningsgarantisystem tillhandahållit de medel som krävs. Garantimyndigheten är inte ansvarig för åtgärder som myndigheten vidtar i enlighet med lämnade instruktioner. Garantimyndigheten ska, för det utländska insättningsgarantisystemets räkning, lämna information till samt vara berättigad att ta emot skriftväxling från berörda insättare. Förordning (2016:631).

 • RGKFS 2011:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar
 • RGKFS 2013:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

Vissa skyldigheter för garantimyndigheten

4 §  Garantimyndigheten ska uppfylla den informations- och underrättelseskyldighet gentemot Europeiska bankmyndigheten som följer av artiklarna 10.10, 13.2 andra stycket och 14.5 andra stycket i direktiv 2014/49/EU, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:631).

5 §  Garantimyndigheten ska årligen fastställa myndighetens administrativa kostnader för utbetalningar enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Förordning (2016:631).

6 §  Garantimyndigheten ska på sin webbplats tillhandahålla all nödvändig information för insättarna som följer av direktiv 2014/49/EU, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:631).

7 §  Garantimyndigheten ska minst vart tredje år, eller oftare i de fall det anses vara lämpligt, stresstesta sina system. Det första stresstestet ska genomföras senast den 3 juli 2017.

[S2]För utförandet av stresstesterna får garantimyndigheten endast använda information som är nödvändig. Informationen får inte lagras längre än vad som krävs för det syftet. Förordning (2016:631).

Bemyndigande

/Upphör att gälla U: 2020-05-01/

8 §  Garantimyndigheten får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter för garantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Förordning (2016:631).

 • RGKFS 2016:5: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti
 • RGKFS 2020:3: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

/Träder i kraft I: 2020-05-01/

8 §  Garantimyndigheten får i fråga om lagen (1995:1571) om insättningsgaranti meddela föreskrifter om

 1. det högsta ersättningsbeloppet enligt 4 § andra stycket,
 2. hur instituten ska lämna information om garantin i enlighet med 11-11 c §§ och hur mottagande av sådan information ska bekräftas,
 3. beräkningen av avgifter för garantin enligt 13 §,
 4. sådana uppgifter om insättare och insättningar som avses i 16 § och 17 § första stycket, och
 5. att vissa uppgifter som ska lämnas till garantimyndigheten enligt 16 § i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

Garantimyndigheten får vidare meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Innan garantimyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 3 eller 5, ska Finansinspektionen ges tillfälle att yttra sig. Förordning (2020:179).

9 §  /Upphör att gälla U:2020-05-01 genom förordning (2020:179)./ Garantimyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur instituten ska lämna information om garantin i enlighet med 1111 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Garantimyndigheten får också meddela närmare föreskrifter om hur mottagande av sådan information ska bekräftas. Förordning (2016:631).

 • RGKFS 2016:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om insättningsgaranti
 • RGKFS 2016:4: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

10 §  /Upphör att gälla U:2020-05-01 genom förordning (2020:179)./ Garantimyndigheten får meddela föreskrifter om sådana uppgifter om insättare och insättningar som avses i 16 § och 17 § första stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Garantimyndigheten får vidare meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2016:631).

 • RGKFS 2016:3: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar
 • RGKFS 2016:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om insättningsgaranti

/Upphör att gälla U: 2020-05-01/

Samråd

11 §  /Upphör att gälla U:2020-05-01 genom förordning (2020:179)./ Innan garantimyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av 8 §, ska den samråda med Finansinspektionen. Förordning (2016:631).

Ändringar

Förordning (2011:834) om insättningsgaranti

Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2016:631) om ändring i förordningen (2011:834) om insättningsgaranti

Omfattning
nuvarande 3 § betecknas 10 §; ändr. 2 §, rubr. närmast före nuvarande 3 § sättas närmast före 8 §; nya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 §§, rubr. närmast före 3, 4, 11 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2020:179) om ändring i förordningen (2011:834) om insättningsgaranti

Omfattning
upph. 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 8 §
Ikraftträder
2020-05-01