Inaktuell version

Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-05-18
Ändring införd
SFS 2017:372
Ikraft
2018-01-01
Upphäver
Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom den

  1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting,
  2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, och
  3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landsting.

[S2]För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (1991:900).

[S3]Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

2 §  Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare som bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § första stycket13 och att få klagomål besvarade av vårdgivaren.

[S2]Patientnämnderna ska även

  1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,
  2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
  3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter, och
  4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.

[S3]Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.

Prop. 2016/17:122: Paragrafen, som i huvudsak utformats i enlighet med Lagrådets förslag, behandlas i avsnitt 7.1 och 7.2. Bestämmelsen motsvarar i stora delar 2 § i nuvarande lag.

I första stycket, som är nytt i förhållande till nuvarande lag, förtydligas att nämndernas huvudsakliga uppgift ska vara att aktivt hjälpa patienter ...

3 §  Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

Prop. 2016/17:122: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.6, är ny i förhållande till nuvarande lag.

Bestämmelsen innebär att patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

Nämnderna ska årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter på aggregerad nivå och därefter ...

4 §  Landstingen och kommunerna ska organisera patientnämnderna så att de kan utföra sina uppgifter självständigt.

Prop. 2016/17:122: Paragrafen behandlas i avsnitt 7.4. Bestämmelsen är ny i förhållande till nuvarande lag. Patientnämnden ska kunna verka som en självständig funktion som i organisatoriskt avseende är åtskild från vårdgivarna och från landstingets och kommunernas ledning. Avgränsningen ska säkerställa att patienten kan känna tillit till att nämnden ger ett oberoende stöd, att nämnden ges möjlighet att dra självständiga slutsatser av de ...

5 §  En kommun som ingår i ett landsting får överlåta skyldigheten enligt 1 § till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit överens om detta. Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som motiveras av överenskommelsen.

Prop. 2016/17:122: Paragrafen, som i enlighet med Lagrådets förslag fått en annan placering än i lagrådsremissen, behandlas i avsnitt 7.1. Paragrafen motsvarar 3 § i nuvarande lag. Förarbeten finns i prop. 1991/92:148 s. 19 f. och 28.

6 §  Landstingen och kommunerna ska organisera sin verksamhet så att slutsatser av de analyser som patientnämnderna gör i enlighet med 3 § tas om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.

[S2]Kommunens skyldighet att organisera sin verksamhet i enlighet med första stycket gäller även om kommunen med stöd av 5 § överlåtit skyldigheten enligt 1 § till landstinget.

Prop. 2016/17:122: Paragrafen har i enlighet med Lagrådets förslag fått en annan placering än i lagrådsremissen och förtydligats med anledning av Lagrådets syn-

punkter. Paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.6, är ny i förhållande till nuvarande lag.

Av första stycket ...

7 §  Patientnämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn.

[S2]Patientnämnderna ska samverka med Inspektionen för vård och omsorg så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap. 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

[S3]Patientnämnderna ska senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten samt den analys som gjorts i enlighet med 3 § under föregående år.

Prop. 2016/17:122: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.5 och 7.6, motsvarar delvis 4 § i nuvarande lag.

Första stycket har ändrats för att tydliggöra vilka förhållanden som patientnämnderna ska ha möjlighet att uppmärksamma IVO på. Förtydligandet ska klargöra att patientnämnderna utöver information på aggregerad nivå även kan uppmärksamma ...

8 §  Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168).

Prop. 2016/17:122: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.1, motsvarar 5 § i nuvarande lag. Förarbeten finns i prop. 1991/92:148 s. 17 och 29.

Ändringar

Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2017:776) om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Förarbeten
Rskr. 2016/17:336, Prop. 2016/17:171, Bet. 2016/17:KU30
Omfattning
ändr. 1 §