lagen.nu

Hävning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Hävning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Hävning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (17)

AD 2004 nr 37: Fråga om en arbetsgivare haft rätt att frigöra sig från en av arbetstagaren ännu inte tillträdd tidsbegränsad anställning.
AD 2004 nr 90: Fråga om en verkställande direktör har förfarit illojalt mot sin arbetsgivare och det därmed funnits skäl för att häva anställningsavtalet. Även fråga om huruvida ersättning från arbetslöshetskassa...
AD 2010 nr 43: Mellan en statlig myndighet och en anställd i chefsposition har träffats en överenskommelse om rätt för den anställde att få avgångsersättning om han lämnade sin anställning till följd av att...
AD 2014 nr 20: Fråga om det har förelegat grund för att häva verkställande direktörs anställningsavtal samt om den verksällande direktören genom oaktsamhet skadat bolaget och därmed gjort sig skyldig att utge...
AD 2014 nr 39: En kommun har hävt ett avtal om tillsvidareanställning efter att en lärare under anställningsförfarandet felaktigt angett att hon var behörig att undervisa i såväl svenska som engelska på högstadiet....
NJA 1984 s. 330: Sedan utmätning överklagats av gäldenären försåldes den utmätta egendomen och utbetalades influtna medel till utmätningssökanden. I HD medgav utmätningssökanden yrkandet om hävning av utmätningen. På...
NJA 1986 s. 205: Fråga om betydelsen av att fastighetsköpare efter att ha erhållit lagfart på egendomen medgett säljarens talan om återgång eller hävning av fastighetsköpet.
NJA 1987 s. 553: I ett standardavtal, tillämpligt enligt ett avtal om köp av småhus mellan två sambor och ett husföretag, fanns en klausul om rätt för köparen att i vissa angivna undantagsfall häva köpeavtalet utan...
NJA 1994 s. 23: När en köpare på grund av påstådda fel i egendomen kan väcka talan både om hävning av köpet och om avdrag på köpeskillingen, har en ogillande dom angående ett av yrkandena ansetts ha rättskraft...
NJA 1996 s. 598: A har genom bytesavtal med B förvärvat en husbil som visat sig ha betydande fuktskador. Omständigheterna har inte ansetts vara sådana att A vid den undersökning han företagit i samband med förvärvet...
NJA 1997 s. 629: Fråga huruvida en köpt fastighet har varit behäftad med rådighetsfel som avses i 4 kap 18 § JB. - Dessutom fråga om ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen för juridiskt sakkunnigutlåtande.
NJA 1998 s. 99: Att överenskommelse om hävning av fastighetsköp träffats efter den i 4 kap 12 § JB angivna preskriptionsfristen har inte ansetts medföra att överenskommelsen är ogiltig.
NJA 2006 s. 120: Fråga om bevisbördan för påstående om överenskommelse om återkallelse av hävningsförklaring.
NJA 2007 s. 909: När en förtida uppsägning av ett s.k. ensamåterförsäljaravtal ansetts innebära ett kontraktsbrott, har den skadelidande ansetts vara bevarad vid sin rätt till skadestånd redan genom att inom skälig...
NJA 2010 s. 617: En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt skyddad återgång av patentet utan något tillkommande sakrättsligt moment. Om hävningen sker före köparens konkurs påverkas det...
NJA 2017 s. 203: Ett mejeri har fått regelbundna leveranser av mjölk från ett lantbruk. Enligt en särskild prisöverenskommelse skulle mejeriet betala tilläggsersättning för KRAV-godkänd mjölk. Mejeriet har utan grund...
RH 2008:29: För hävning av varumärkesregistrering med stöd av 14 § första stycket 7 varumärkeslagen (1960:644) har inte krävts att det först använda varumärket efter ibruktagandet har använts utan uppehåll fram...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation