Kronofogdemyndighet

Kronofogdemyndighet (KFM) handlägger ärenden enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt utmätning enligt 4 kap Utsökningsbalken.

Även vissa hyrestvister kan handläggas

  1. om hyresgästen inte betalar hyran eller hyresvärden har någon annan fordran, kan hyresvärden begära betalningsföreläggande ;
  2. om hyresrätten är förverkad på grund av obetald hyra eller annan förverkandegrund enligt 12 kap. 42 § jordabalken, kan hyresvärd begära handräckning d v s ett beslut att hyresgästen skall avhysas.

Förfarandet är summarisk d v s det är bara fråga om skriftväxling. Något sammanträde inför KFM äger inte rum. Om motparten protesterar mot vad som sägs i ansökan kan KFM inte meddela något beslut.

De vanligaste ärenden hos KFM är betalningsföreläggande för hyresgäst på grund av att denne inte har betalat hyran samt handräckning.