Dir. 2018:37

Ändamålsenlig lagstiftningsteknik när

Kommittédirektiv

Ändamålsenlig lagstiftningsteknik när

överträdelser av bestämmelser i EU-

förordningar kriminaliseras

Beslut vid regeringssammanträde den 9 maj 2018

Sammanfattning

En särskild utredare ska lämna förslag på vilken lagstiftnings-

teknik som kan användas när man i Sverige straffbelägger

överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar på fiske-

området. Utredaren ska också föreslå en eller flera lagstiftnings-

tekniker som skulle kunna användas vid kriminalisering av

överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar även på andra

områden. Syftet är att hitta en teknik som stämmer överens med

svenska allmänna straffrättsliga grundsatser och med EU-rätten.

Den ska vara rättssäker, förutsebar och effektiv samtidigt som

den ska vara praktiskt möjlig att tillämpa i lagstiftning som straff-

belägger överträdelser av bestämmelser i ett stort antal EU-

bestämmelser.

Utredaren ska bl.a.

• lämna författningsförslag till hur straffbestämmelserna i

fiskelagen (1993:787) och lagen (1994:1709) om EU:s

förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ska

utformas när det gäller överträdelser av EU-

bestämmelser,

• kartlägga vilka lagstiftningstekniker som används i dag

vid

kriminalisering

av

överträdelser

av

EU-

bestämmelser inom olika områden i Sverige och ett urval

av andra EU-medlemsstater,

Dir.

2018:37

2

• väga för- och nackdelarna med olika lagstiftnings-

tekniker för att kriminalisera överträdelser av EU-

bestämmelser,

• föreslå en eller flera tekniker som skulle kunna användas

inom rättsområden där det finns ett stort antal EU-

bestämmelser.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

Behovet av att utreda lämpliga lagstiftningstekniker vid

kriminalisering av överträdelser av EU-bestämmelser

Vilka lagstiftningstekniker används för att straffbelägga

överträdelser av EU-bestämmelser?

I EU-förordningar finns ofta krav på att medlemsstaterna ska

införa sanktioner för överträdelser av förordningarna och vidta

alla nödvändiga åtgärder för att se till att de efterlevs.

Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräck-

ande.

Svenska

straffbestämmelser

för

överträdelser

av

bestämmelser i EU-förordningar utformas vanligtvis som s.k.

blankettstraffbud. Ett blankettstraffbud är en straffbestämmelse

som får sitt innehåll genom hänvisningar till handlingsregler i

andra författningar. Blankettstraffbud för överträdelser av EU-

bestämmelser finns i ett antal svenska lagar. De är utformade på

olika sätt och hänvisningstekniken skiljer sig åt. En hänvisning

till enskilda artiklar eller förordningar kan vara dynamisk eller

statisk, där den senare innebär att man anger vilken lydelse av

EU-förordningen som avses. Lagrådet har i yttranden den

15 mars 2016 och den 17 mars 2016 (se prop. 2015/16:156 s. 34

och prop. 2015/16:160 s. 139 f.) gjort uttalanden om att den

rättsliga miljö i vilken hänvisningar till EU-rättsakter före-

kommer är komplex och att hänvisningar aktualiseras i så många

olika situationer att det inte är möjligt att ge uttömmande

anvisningar om valet av hänvisningsteknik. Enligt Lagrådet bör

en konsekvensanalys göras vid valet av hänvisningsteknik och

3

redovisas för var och en av de hänvisningar som görs.

Regeringens inställning har tidigare varit att utrymmet för dyna-

miska hänvisningar är begränsat när det gäller hänvisningar till

EU-förordningar. Numera har regeringen gått mot en mera

nyanserad bedömning när det gäller vilken hänvisningsteknik

som bör användas, vilket lett till ett större utrymme för

dynamiska hänvisningar (se t.ex. prop. 2015/16:160 s. 36 f. och

I

och

(1988:534) är konstruktionen den att regeringen i Svensk

författningssamling tillkännager vilka grundförordningar som

lagen kompletterar. Straffbestämmelsen är sedan utformad så att

den som bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i

de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen döms till ansvar.

En del lagar som använder tekniker med tillkännagivanden

kompletterar ett stort antal EU-bestämmelser. Exempelvis inne-

håller regeringens tillkännagivande av de EU-bestämmelser som

kompletteras av livsmedelslagen 38 grundförordningar. Till detta

kommer ett antal tillämpningsförordningar som inte tas upp i

tillkännagivandet.

När det gäller fiskelagen, lagen om EU:s förordningar om den

gemensamma fiskeripolitiken och lagen (1994:1710) om EU:s

förordningar om jordbruksprodukter används en mer öppen

teknik, utan direkta hänvisningar till vilka bestämmelser eller

förordningar som avses. Till exempel straffbeläggs genom

fiskelagens 40 § ”

… den som med uppsåt eller av grov

oaktsamhet bryter mot EG:s förordningar om den gemensamma

fiskeripolitiken genom otillåtet fiske eller genom att behålla fisk

ombord, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller omlasta,

föra i land, föra in i landet eller saluhålla fångst i strid mot

bestämmelserna eller genom att bryta mot bestämmelser om

förvaring av fiskeredskap ombord eller om anmälnings- eller

uppgiftsskyldighet.”

Ytterligare en lagteknisk lösning som används relativt ofta är

att i straffbestämmelsen uttryckligen hänvisa till de artiklar i EU-

förordningarna där föreskrifter som är avsedda att omfattas av

straffbestämmelserna finns. Den tekniken används både i lagar

där straffbestämmelserna kompletterar en eller ett fåtal EU-

4

bestämmelser och i lagar, t.ex. miljöbalken, där överträdelser av

ett stort antal EU-bestämmelser kriminaliseras.

Ett annat sätt är att ange de straffbara gärningarna i en

brottsbeskrivning som avser att täcka in hela det straffbara

området. I prop. 2017/18:165 har regeringen föreslagit att en ny

straffbestämmelse i livsmedelslagen ska innehålla en fullständig

brottsbeskrivning. En straffbestämmelse kan också innehålla

både en brottsbeskrivning och en hänvisning till andra

författningar vilka fyller ut straffbestämmelsen. Straff-

bestämmelsen om miljöfarlig kemikaliehantering i 29 kap. 3 §

andra stycket miljöbalken är konstruerad på det sättet.

Nackdelar med de olika lagstiftningsteknikerna

Det finns både för- och nackdelar med de olika lagstiftnings-

teknikerna. Tillkännagivanden och den mer öppna hänvisnings-

tekniken som används i t.ex. fiskelagen kan kritiseras bl.a. ur

tydlighetshänseende. För att få kännedom om vad som är

straffbelagt krävs kunskap om de omfattande EU-regelverken

som av många upplevs som svårtillgängliga. I detta sammanhang

finns det dock skäl att påpeka att Högsta domstolen i rättsfallet

NJA 2007 s. 227 har uttalat att enbart den omständigheten att det

kan krävas efterforskning och överväganden om vad som gäller

inte innebär att kravet på tydlighet och precision i ett blankett-

straffbud ska anses vara eftersatt. Målet gällde en straff-

bestämmelse i tullagen om ”tull, skatt eller annan avgift”. Högsta

domstolen

konstaterade

att

det

var

förenligt

med

regeringsformens bestämmelser om normgivning och med

legalitetsprincipen att straffbestämmelsen när det gällde tull-

plikten fick sitt innehåll utfyllt av föreskrifter i en EG-förordning.

Lagrådet har i yttranden den 1 december 2011 och den 1 mars

f.) framfört kritik mot den lagstiftningsteknik som används i 29

kap. miljöbalken som innebär att olika straffbud anges i

omfattande

punktuppställningar.

Enligt

Lagrådet

blir

nackdelarna med en lagstiftning utformad på detta sätt mer

påtagliga ju fler bestämmelser som den särskilda kriminali-

seringen omfattar. Vidare konstaterade Lagrådet att det i vissa

5

fall är klart att en hänvisning i ett blankettstraffbud endast

används för att man ska slippa upprepa en handlingsregel som

finns på annat håll, ofta i samma lag som straffbestämmelsen,

och att straffbestämmelsen i sådana fall ska läsas som om

handlingsregeln stod i själva straffbestämmelsen. Detta innebär

att ansvar förutsätter att rekvisiten i handlingsregeln är subjektivt

täckta. Däremot krävs det inte att gärningsmannen haft uppsåt

eller varit oaktsam i förhållande till existensen av eller innehållet

i den straffbelagda handlingsregeln. I andra fall är det enligt

Lagrådet lika klart att en straffbestämmelse som hänvisar till

andra normer inte ska läsas som om dessa normer stod i själva

straffbestämmelsen. Vad som straffbeläggs är alltså inte

normerna i sig utan att bryta mot dem. I detta fall krävs alltså

subjektiv täckning i förhållande till att gärningen stått i strid mot

en norm av det slag som det hänvisas till i straffbestämmelsen.

Ett exempel på en sådan straffbestämmelse är 20 kap. 1 §

brottsbalken (om tjänstefel) i vilken det straffbeläggs att vid

myndighetsutövning åsidosätta ”vad som gäller för uppgiften”.

Vid överväganden om en eventuell ändrad lagteknisk regler-

ing av de aktuella bestämmelserna i miljöbalken ansåg Lagrådet

att det fanns anledning att ta klar ställning i frågan om vilken typ

av blankettstraffbud som används och vad det innebär i

uppsåtshänseende. I ett lagstiftningsärende som gällde regle-

ringen av EU:s kemikalielagstiftning i miljöbalken (se prop.

2015/16:160 s. 44) tog regeringen ställning till vad som skulle

krävas i uppsåtshänseende vid tillämpningen av de straff-

bestämmelser som skulle föras in i 29 kap.miljöbalken. Enligt

regeringen ska straffbestämmelserna läsas som om handlings-

regeln stod i själva straffbestämmelsen. För ansvar är det således

tillräckligt att gärningsmannen har haft uppsåt till rekvisiten i den

handlingsregel till vilken det hänvisas. Det krävs alltså inte

uppsåt till själva normöverträdelsen. Det innebär att man måste

förstå vad man gör men inte att det man gör faller under

straffbestämmelsen och följaktligen inte heller att man överträder

de bakomliggande bestämmelserna. Regeringen uttalade vidare

med hänvisning till bl.a. NJA 2007 s. 227 att EU-förordningars

ibland komplexa utformning inte är ett skäl för att kräva subjektiv

täckning av handlingsreglernas existens.

6

En straffbestämmelse med en självständig brottsbeskrivning

som syftar till att kriminalisera överträdelser av ett stort antal

bestämmelser i EU-förordningar riskerar att bli alltför otydlig.

Det straffbara området kan även bli alltför vidsträckt för att det

ska vara godtagbart ur rättssäkerhetssynpunkt. När det gäller

möjligheten att kombinera en brottsbeskrivning med en

uppräkning av EU-artiklar medför, som redogjorts för ovan, en

uppräkning flera nackdelar. Det kan också ifrågasättas om det

finns behov av en uppräkning vid sidan av en klart och tydligt

utformad brottsbeskrivning.

Problemen med den lagstiftningsteknik som används i

I en straffbestämmelse (39 a §) som infördes i fiskelagen genom

prop. 2013/14:184 finns en uttrycklig hänvisning till den artikel

i EU-förordningen i vilken de föreskrifter som omfattas av straff-

bestämmelsen finns. Regeringen aviserade i propositionen att

den avsåg att göra en översyn av bestämmelserna om straff för

brott mot bestämmelser i EU-förordningarna och att det i den

översynen på nytt bör övervägas hur straffbestämmelserna

lagtekniskt bör utformas (se s. 72 f.).

Helsingborgs tingsrätt har i två domar resonerat kring

blankettstraffbudet i 40 § fiskelagen (dom den 15 september

2014 i mål nr B 4509-14 och dom den 26 februari 2015 i mål nr

B 5786-13). I domarna, som har fått laga kraft, kom domstolen

fram till att det för straffansvar krävs att gärningsmannen haft

uppsåt eller varit oaktsam i förhållande till existensen av och

innehållet i den EU-bestämmelse som överträtts.

Havs- och vattenmyndigheten har den 22 maj 2015 till

Riksdagens utredningstjänst (dnr 1766-15) framhållit att den

praktiska konsekvensen av att kräva subjektiv täckning även i

förhållande till existensen av eller innehållet i den aktuella EU-

bestämmelsen är att det är betydligt svårare att lagföra det som

myndigheten anser är överträdelser av gällande regelverk.

7

Den särskilda utredarens uppdrag

Uppdraget att föreslå nya straffbestämmelser och se över

lagstiftningstekniken

Det är svårt att balansera behoven av effektiv lagföring av

överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar med kraven på

rättssäkerhet och tydlighet. Detta är särskilt tydligt på områden

som regleras av ett stort antal EU-bestämmelser som t.ex. på

fiskeområdet. För att få kännedom om vilka gärningar som är

straffbelagda

inom

området

krävs,

kunskap

om

det

bakomliggande EU-regelverket. Den lagstiftningsteknik som

används på fiskeområdet kan därför ifrågasättas ur bl.a.

rättssäkerhetssynpunkt. Rättsakterna på området är dessutom av

skiftande karaktär. Det är t.ex. vanligt förekommande med

tillfälliga förordningar och beslut. Mot den bakgrunden är det

angeläget att utformningen av straffbestämmelserna på fiskets

område ses över.

Frågan om vilken lagstiftningsteknik som är lämplig att

använda för att kriminalisera överträdelser av bestämmelser i

EU-förordningar aktualiseras även på andra områden. Det finns

därför ett behov av att utreda om det finns någon eller några

lagstiftningstekniker som skulle kunna användas mer generellt

för att straffbelägga överträdelser av ett stort antal EU-

bestämmelser.

Utredaren ska därför

• lämna förslag till hur straffbestämmelserna i fiskelagen

och lagen om EU:s förordningar om den gemensamma

fiskeripolitiken ska utformas när det gäller överträdelser

av EU-bestämmelser,

• kartlägga vilka lagstiftningstekniker som används idag

vid

kriminalisering

av

överträdelser

av

EU-

bestämmelser inom olika områden i Sverige och ett urval

av andra EU-medlemsstater,

• väga för- och nackdelar med olika lagstiftningstekniker

för att kriminalisera överträdelser av EU-bestämmelser,

8

• om möjligt föreslå en eller flera tekniker som skulle

kunna användas inom andra rättsområden som innehåller

ett stort antal EU-bestämmelser,

• om förslaget innebär att delar av regleringen ska finnas

på förordningsnivå ingår att lämna sådana förslag.

Uppdraget att se över tekniken med tillkännagivanden när det

gäller andra bestämmelser än straffbestämmelser

Lagstiftningstekniken med tillkännagivanden om vilka EU-

bestämmelser som lagen kompletterar används i svensk rätt inte

enbart när det gäller straffbestämmelser. I t.ex. livsmedelslagen

och djurskyddslagen används tekniken även i bestämmelser om

bl.a. den offentliga kontrollen, särskilda ingripanden och

förelägganden och förbud. Liknande bestämmelser finns också

bl.a. på områdena djurhälsa, foder- och animaliska biprodukter.

Ett av motiven till att den lagstiftningstekniken valdes i de

aktuella lagarna var att det inom lagstiftningsområdet fanns ett

stort antal EU-förordningar vars tillämpningsområden helt eller

delvis sammanföll med flera av de nationella lagarnas

tillämpningsområden. Det ansågs därför inte möjligt att

föreskriva direkt i lagen vilken lag som i första hand kompletterar

en viss EU-förordning (prop. 2005/06:128 s. 138).

Regeringen har i propositionerna med förslag till en ny

djurskyddslag och till ändringar i livsmedelslagen angett att det,

efter en översyn av vilken lagstiftningsteknik som bör användas

när EU-bestämmelser beläggs med straff, kan finnas anledning

att på nytt överväga vilken teknik som bör användas i dessa lagar

Det kan konstateras att det finns ett behov av att utvärdera

tekniken med tillkännagivanden även när det gäller andra

bestämmelser än straffbestämmelser inom de områden som

innehåller ett stort antal EU-bestämmelser.

Utredaren ska därför

9

• utvärdera lagstiftningstekniken att med tillkänna-

givanden göra EU-bestämmelser verkställbara i Sverige

och göra jämförelser med hur några andra EU-

medlemsstater gör EU-bestämmelser verkställbara,

• analysera möjligheten att använda andra lagstiftnings-

tekniker än förfarandet med tillkännagivanden när det

gäller rättsområden där lagstiftningen kompletteras av

ett stort antal EU-bestämmelser, och om möjligt föreslå

en eller flera lämpliga tekniker.

Konsekvensbeskrivningar

Utredaren ska redogöra för vilka konsekvenser förslagen får för

statsbudgeten, enskilda, företag, rättsväsendet och kontroll-

myndigheterna enligt de krav som anges i 14–16 §§

kommittéförordningen (1998:1474). I arbetet med konsekvens-

utredningen ska kommittén ha kontakt med Tillväxtverket.

Redovisning av uppdraget

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2019.

(Näringsdepartementet)