Prop. 2012/13:135

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås ändringar i miljöbalkens bestämmelser om straff (29 kap.) med anledning av en ny EU-förordning om kosmetiska produkter. Propositionen innehåller även en bedömning om vilka sekretessbestämmelser som är tillämpbara vid underrättelser om allvarliga oönskade effekter samt hur förbuden mot otillåtna djurförsök avseende kosmetiska produkter ska regleras straffrättsligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 juli 2013.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

2. Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 29 kap.3, 5 och 9 §§miljöbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

29 kap.

3 § 1

För miljöfarlig kemikaliehantering döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt utan att vidta de skyddsåtgärder, produktval eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens, organismens eller varans inneboende egenskaper och genom denna underlåtenhet orsakar eller riskerar att orsaka skada på människor eller i miljön.

För miljöfarlig kemikaliehantering döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot ett förbud att sprida bekämpningsmedel enligt 14 kap. 7 §,

2. bryter mot ett förbud eller en föreskrift om en skyddsåtgärd, ett produktval eller ett annat försiktighetsmått som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap.,

3. på marknaden släpper ut ett tvätt- eller rengöringsmedel eller en tensid för ett sådant medel utan att följa en skyldighet enligt artikel 3 eller 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

4. bryter mot en begränsning för att producera, släppa ut på marknaden eller använda ett ämne enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,

5. i fråga om åtgärder för bortskaffande eller återvinning av avfall bryter mot artikel 7.2 eller 7.3 i förordning (EG) nr 850/2004,

6. i fråga om åtgärder för att hindra eller åtgärda läckage av fluorerade växthusgaser bryter mot bestämmelserna i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser,

7. i fråga om att återvinning av fluorerade växthusgaser ska utföras av certifierad personal eller personal med lämplig utbildning bryter mot en bestämmelse i artikel 4.1 eller 4.3 i förordning (EG) nr 842/2006,

8. använder en fluorerad växthusgas eller släpper ut en sådan gas på marknaden och därigenom bryter mot ett förbud i artikel 8 eller 9 i förordning (EG) nr 842/2006,

9. bryter mot en begränsning för att tillverka, släppa ut på marknaden eller använda ett ämne, som sådant eller ingående i en blandning eller i en vara, enligt artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning

1 Senaste lydelse 2012:150.

(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,

10. släpper ut en kemisk produkt eller ett explosivt föremål på marknaden utan att följa en skyldighet i artikel 35.1 eller 35.2 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,

11. i egenskap av att vara tillverkare, nedströmsanvändare eller någon som för in en kemisk produkt eller ett explosivt föremål till Sverige, släpper ut produkten eller föremålet på marknaden utan att följa en skyldighet i artikel 35.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008,

12. bryter mot ett förbud eller en begränsning för att producera, använda, importera, exportera eller på marknaden släppa ut ett ämne, en produkt eller en utrustning enligt artikel 4, 5, 6, 15.1, 17.1, 20.1 eller 24.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

13. i fråga om åtgärder för återvinning och destruktion av ozonnedbrytande ämnen bryter mot artikel 22.1, 22.2 eller 22.4 i förordning (EG) nr 1005/2009,

14. i fråga om åtgärder för att hindra eller minska läckage av ozonnedbrytande ämnen bryter mot artikel 23.1, 23.5 eller 23.6 i förordning (EG) nr 1005/2009,

15. använder ett växtskyddsmedel utan att följa de villkor som framgår av märkningen enligt vad som krävs i artikel 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,

16. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne som allmänheten får tillgång till, utan att se till att medlet eller ämnet innehåller sådana beståndsdelar som avskräcker från eller förhindrar konsumtion enligt vad som krävs i artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1107/2009, eller

17. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne utan att följa en skyldighet i artikel 64.3 i förordning (EG) nr 1107/2009.

16. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne som allmänheten får tillgång till, utan att se till att medlet eller ämnet innehåller sådana beståndsdelar som avskräcker från eller förhindrar konsumtion enligt vad som krävs i artikel 64.2 i förordning (EG) nr 1107/2009,

17. på marknaden släpper ut ett växtskyddsmedel eller ett hjälpämne utan att följa en skyldighet i artikel 64.3 i förordning (EG) nr 1107/2009,

18. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt i strid med ett förbud eller en begränsning i

artikel 14, 15.1 eller 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter 2 , om inte förekomsten av ett förbjudet ämne i en kosmetisk produkt kan anses tillåten enligt artikel 17 i samma förordning, eller

19. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt utan att produkten har genomgått en säkerhetsbedömning i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1223/2009 eller att en säkerhetsrapport har upprättats i enlighet med samma artikel.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om

1. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §,

2. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 6 § eller om ansvar enligt 6 § inte ska dömas ut till följd av 6 § andra stycket, eller

3. ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

5 § 3

För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har betydelse för en myndighets prövning eller tillsyn, om uppgiften lämnas i en ansökan, anmälan eller annan handling som ska ges in till en myndighet enligt

a) en bestämmelse i denna balk, artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller artikel 33.1–33.3 i förordning (EG) nr 1107/2009,

b) en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken, eller

c) enligt ett beslut som i det enskilda fallet har meddelats med stöd av balken, artikel 46 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller regeringens föreskrifter,

2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt bestämmelserna i 9, 11, 13 eller 14 kap. eller enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller liknande händelse som kan skada människors hälsa eller miljön,

3. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket eller 13 § om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening, överhängande fara för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada,

2 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223). 3 Senaste lydelse 2012:150.

4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla kännedom om nya uppgifter eller ändrade förhållanden,

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 12 eller 13 § om skyldighet att göra en anmälan för registrering i ett produktregister,

6. i fråga om tillverkning eller utsläppande på marknaden av kemiska produkter eller biotekniska organismer bryter mot bestämmelserna i 14 kap. 18 § om skyldighet att underrätta om skadliga verkningar, eller

6. i fråga om tillverkning eller utsläppande på marknaden av kemiska produkter eller biotekniska organismer bryter mot bestämmelserna i 14 kap. 18 § om skyldighet att underrätta om skadliga verkningar,

7. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel låter bli att lämna sådan information om medlet som krävs enligt artikel 56.1 i förordning (EG) nr 1107/2009.

7. i fråga om ett godkänt växtskyddsmedel låter bli att lämna sådan information om medlet som krävs enligt artikel 56.1 i förordning (EG) nr 1107/2009, eller

8. i fråga om kosmetiska produkter låter bli att lämna information till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 eller 16.3 i förordning (EG) nr 1223/2009 eller uppdatera informationen till Europeiska kommissionen enligt artikel 13.7 i samma förordning.

9 § 4

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskörning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 12 kap. 8 §,

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 12 kap. 10 §,

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om

4 Senaste lydelse 2012:150.

försiktighetsmått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organismer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG,

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumentation eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,

9. bryter mot en föreskrift om innehållsförteckning eller märkning av kosmetiska och hygieniska produkter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 19 § 1,

9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr 1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma förordning,

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 648/2004,

11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,

12. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 21 § första stycket eller en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 21 § andra stycket om förbud att ta befattning med en avfallstransport, genom att yrkesmässigt eller annars i större omfattning samla in och forsla bort avfall,

13. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 25 § första stycket 2 genom att för borttransport lämna annat avfall än hushållsavfall till den som inte har det tillstånd som krävs för en sådan transport, eller

14. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i Europeiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel 52 i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige, släppa ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av ett sådant parallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln.

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 11 juli 2013.

3. Ärendet och dess beredning

Den 30 november 2009 antog Europaparlamentet och rådet förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59, Celex 32009R1223), nedan kallad kosmetikaförordningen. Förordningen jämte rättelser är bifogade denna proposition som bilaga 1, 2 och

3. Den engelska lydelsen av förordningen, dock utan förordningens bilagor, är bifogad som bilaga 4.

Inom Socialdepartementet har det utarbetats en departementspromemoria, Ändringar med anledning av förordningen (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (Ds 2012:33). En sammanfattning av promemorians förslag finns i bilaga 5. Promemorians författningsförslag finns i bilaga 6.

Departementspromemorian har skickats ut på remiss. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 7. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Socialdepartementet (S2012/6654/FS).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 14 februari 2013 att inhämta Lagrådets yttrande över det förslag som finns i bilaga 8.

Lagrådets yttrande finns i bilaga 9. Lagrådets synpunkter bemöts i avsnitt 7.1, 7.2, 7.3 och 7.4.

Hänvisningar till S3

4. Kosmetikaförordningen

Majoriteten av bestämmelserna i kosmetikaförordningen ska tillämpas från och med den 11 juli 2013. I samband med att förordningen ska börja tillämpas så upphör rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT L 262, 27.9.1976, s. 169, Celex 31976L0768), nedan kallat kosmetikadirektivet, att gälla. Nedan följer en översiktlig redogörelse för bestämmelserna i kosmetikaförordningen.

Tillämpningsområde och definitioner

Genom kosmetikaförordningen fastställs bestämmelser för kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden. Bestämmelserna syftar till att säkerställa den inre marknadens funktion och en hög skyddsnivå för människors hälsa (artikel 1).

I artikel 2 finns ett antal definitioner. Definitionen av en kosmetisk produkt är densamma som i kosmetikadirektivet. Således är en kosmetisk produkt ämnen eller blandningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår, hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt (punkt a).

Med ämnen avses ett kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föreningar som härrör från tillverkningsprocessen, exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning (punkt b). Med tillhandahållande på marknaden avses en leverans av en kosmetisk produkt för distribution, förbrukning eller användning på gemenskapsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis (punkt g). Utsläppande på marknaden innebär att tillhandahålla en produkt för första gången på gemenskapsmarknaden (punkt h).

I artikel 2.2 anges att ämnen eller blandningar som är avsedda att sväljas, inhaleras, injiceras eller användas som implantat på människa inte ska anses vara kosmetiska produkter.

Säkerhet, ansvar och fri rörlighet

Kapitel 2 innehåller bestämmelser om säkerhet, ansvar och fri rörlighet (artiklarna 3–9). I artikel 3 anges att kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden ska vara säkra för människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning.

Enligt artikel 4 får en kosmetisk produkt inte släppas ut på marknaden utan att en juridisk eller fysisk person utsetts till ansvarig person. Den ansvariga personen är skyldig att se till att de krav som fastställts i kosmetikaförordningen är uppfyllda. Av artikeln framgår att för kosmetiska produkter som tillverkas inom gemenskapen ska tillverkaren, om denne är etablerad inom gemenskapen, vara ansvarig person. Tillverkaren kan dock utse en annan person som är etablerad inom gemenskapen som ansvarig person. Tillverkare som är etablerade utanför gemenskapen ska utse en person som är etablerad inom gemenskapen som ansvarig person.

För importerade produkter är importören ansvarig person om han eller hon inte utser en person etablerad i gemenskapen som ansvarig person.

Slutligen är en distributör ansvarig person när han eller hon släpper ut en kosmetisk produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke. Detsamma gäller om distributören ändrar en produkt som redan har släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att de tillämpliga kraven på produkten kan påverkas. Detta framgår av artikel 4.6 vars lydelse delvis har ändrats genom en rättelse till förordningen (EUT L 72, 15.3.2013, s. 16, Celex 32009R1223R[04]), se bilaga 3. Definitioner av begreppen tillverkare, distributör och importör finns i artikel 2 i kosmetikaförordningen.

I artiklarna 5 och 6 anges den ansvariga personens respektive distributörens skyldigheter. Den ansvariga personen är skyldig att säkerställa efterlevnaden av de flesta av kosmetikaförordningens bestämmelser. Distributörerna är skyldiga att iaktta vederbörlig omsorg för att se till att de tillämpliga kraven uppfylls. Båda aktörerna är skyldiga att vidta åtgärder om de anser eller har skäl att tro att den kosmetiska produkten inte uppfyller kosmetikaförordningens krav. Dessa åtgärder kan vara korrigerande åtgärder, tillbakadragande eller återkallelse av produkten, beroende på vad som är lämpligast. Om produkten utgör risk för

människors hälsa har nämnda aktörer skyldigheter att omedelbart underrätta behöriga myndigheter om den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

En ansvarig person och distributör ska kunna identifiera till vilka produkten levererats. En distributör ska även kunna identifiera vilken ansvarig person eller distributör som har levererat produkten (artikel 7).

Tillverkningen av en kosmetisk produkt ska överensstämma med god tillverkningssed (artikel 8). Vidare får medlemsstaterna inte vägra, förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av kosmetiska produkter som motsvarar kraven i förordningen (artikel 9).

Säkerhetsbedömning

Kapitel 3 innehåller bestämmelser om säkerhetsbedömning, produktinformationsdokument och anmälan (artiklarna 10–13).

Kosmetikaförordningen vilar på principen att det är den ansvariga personen som ansvarar för den kosmetiska produktens säkerhet. För att visa att den kosmetiska produkten överensstämmer med kraven i förordningen ska den ansvariga personen, innan produkten släpps ut på marknaden, se till att den har genomgått en säkerhetsbedömning och att det upprättas en säkerhetsrapport för den kosmetiska produkten (artikel 10). Av bilaga I till kosmetikaförordningen framgår att säkerhetsrapporten ska innehålla uppgifter om bland annat ämnenas toxikologiska profil, oönskade effekter, uppgifter om varningsmärkning är nödvändiga och uppgifter om den kosmetiska produktens säkerhet i enlighet med artikel 3. Vidare ska ett produktinformationsdokument tas fram och förvaras hos den ansvariga personen. Detta dokument ska innehålla en beskrivning av den kosmetiska produkten, ovan nämnda säkerhetsrapport och beskrivning av tillverkningsmetod med en försäkran om att den överensstämmer med god tillverkningssed. Dessutom ska dokumentet innehålla bevis för den effekt som produkten uppges ha och uppgifter om eventuella djurförsök som utförts av tillverkaren eller annan. Den ansvariga personen ska göra detta dokument lätt tillgängligt för den behöriga myndigheten i den medlemsstat där dokumentet förvaras (artikel 11). Vidare anges att provtagning och analys av kemiska produkter ska göras på ett tillförlitligt och reproducerbart sätt (artikel 12).

Innan en produkt släpps ut på marknaden ska den ansvariga personen, och i vissa fall även distributören, anmäla vissa uppgifter om sin produkt och verksamhet till kommissionen. Kommissionen ska i sin tur göra viss del av informationen i anmälan elektroniskt tillgänglig för behöriga myndigheter och giftinformationscentraler (artikel 13). Utöver denna anmälan ska även vissa kosmetiska produkter som innehåller nanomaterial anmälas till kommissionen (artikel 16).

Begräsningar och förbud

Den generella principen om att tillverkaren eller importören ansvarar för produktsäkerheten kompletteras med restriktioner och förbud för vissa ämnen. Dessa anges i artikel 14-15 och 17 i förordningen. Vidare gäller att ämnen som är avsedda att användas som färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter måste ha förtecknas i bilagor till förordningen för att få användas som sådana i kosmetiska produkter.

Djurförsök

Av artikel 18 framgår att det är förbjudet att utföra djurförsök för kosmetiska slutprodukter och sedan den 11 mars 2009 får djurförsök inte utföras i fråga om kosmetiska beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar. Vidare råder försäljningsförbud mot djurtestade kosmetiska produkter sedan den 11 mars 2009 dock med undantag av produkter som testats beträffande toxicitet vid upprepad dos, reproduktiv toxicitet och toxikinetik. Den 11 mars 2013 infördes emellertid även försäljningsförbud för kosmetiska produkter som testats på djur beträffande toxicitet vid upprepad dos, reproduktiv toxicitet och toxikinetik. I undantagsfall och om det föreligger allvarliga betänkligheter beträffande en kosmetisk beståndsdels säkerhet kan kommissionen tillåta att kosmetiska produkter, beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar testas på djur.

Konsumentinformation

Förordningens sjätte kapitel (artiklarna 19–21) innehåller bestämmelser om vilken information som ska lämnas till konsumenterna.

En kosmetisk produkt får endast tillhandahållas på marknaden om den är märkt på behållaren eller förpackningen med viss information. Det kan noteras att lydelsen i artikel 19.1 har delvis ändrats genom en rättelse till förordningen (EUT L 72, 15.3.2013, s. 16, Celex 32009R1223R[04]), se bilaga 3. Den information som enligt artikel 19 ska anges är bland annat namn eller firma och adress till den ansvariga personen, produktens funktion, förteckning över beståndsdelar och särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användningen. Vidare anges att text, namn, varumärken, bilder och tecken som används på etiketter och i reklam för kosmetiska produkter inte får antyda någon egenskap eller funktion som produkterna i fråga inte har (artikel 20). Förutom informationen i märkningen ska den ansvariga personen även hålla viss information om den kosmetiska produkten lätt tillgänglig för allmänheten. Detta gäller information om produktens kvalitativa och kvantitativa sammansättning, uppgifter om leverantören och uppgifter om oönskade effekter och allvarliga oönskade effekter till följd av användningen av produkten (artikel 21).

Marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska övervaka att kosmetikaförordningen efterlevs genom kontroll av de produkter som tillhandahålls på marknaden (artikel 22). I fall av allvarliga oönskade effekter ska den ansvariga personen och distributören anmäla dessa till behörig myndighet i den medlemsstat där de allvarliga oönskade effekterna inträffade. Den behöriga myndigheten ska därefter översända denna information till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsländer. Detsamma gäller om den behöriga myndigheten får rapporter om allvarliga oönskade effekter av slutanvändaren eller hälso- och sjukvårdspersonal. Den behöriga myndigheten ska då även skicka information till den ansvariga personen (artikel 23).

Bristande efterlevnad

Om en produkt inte överensstämmer med kraven i förordningen ska den behöriga myndigheten kräva att den ansvariga personen vidtar korrigerande åtgärder eller drar tillbaka alternativt återkallar produkten. Vidare ska den behöriga myndigheten underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den ansvariga personen är etablerad om de krav som ställts. Vid allvarlig risk för människors hälsa ska den behöriga myndigheten underrätta övriga medlemsstaters behöriga myndigheter och kommissionen om de åtgärder som den krävt att den ansvariga personen vidtar (artikel 25). Om distributören inte uppfyller sina skyldigheter ska den behöriga myndigheten kräva att denne vidtar åtgärder (artikel 26). En behörig myndighet som konstaterar eller har skälig anledning att misstänka att en kosmetisk produkt utgör eller kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa ska vidta provisoriska åtgärder för att se till att produkten dras tillbaka eller återkallas eller att tillhandahållandet av produkten begränsas på annat sätt (artikel 27). De beslut myndigheterna fattar ska följa god förvaltningssed (artikel 28).

Allmänna bestämmelser och tillämpningsdatum

I kapitel 9 och 10 finns bestämmelser om administrativt samarbete, tillämpningsåtgärder och slutbestämmelser (artikel 29–40). Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i förordningen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de efterlevs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Dessa bestämmelser ska anmälas till kommissionen senast den 11 juli 2013 (artikel 37).

Förordningen ska tillämpas från och med den 11 juli 2013. Emellertid började artikel 15.1 och 15.2 att tillämpas från och med den 1 december 2010. Även artiklarna 14, 31 och 32 började tillämpas vid denna tidpunkt i den utsträckning det krävs för tillämpningen av artikel 15.1 och 15.2. Vidare började artikel 16.3 andra stycket att tillämpas från och med den 11 januari 2013 (artikel 40).

5. Gällande rätt

Bestämmelserna om kemiska produkter i miljöbalken

I miljöbalken anges mål och ramar för skyddet av människors hälsa och miljön. Bestämmelserna konkretiseras i förordningar och myndighetsföreskrifter.

Det övergripande syftet med bestämmelserna i balken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Reglerna tillämpas för all verksamhet och alla åtgärder som påverkar miljön – från stora industriprojekt till små enstaka åtgärder av privatpersoner.

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken gäller för all verksamhet och alla åtgärder som inte har försumbar betydelse i det enskilda fallet. De innebär krav i fråga om allmänna försiktighetsmått,

kunskap, bästa möjliga teknik, produktval, hushållning med resurser, platsval och ansvar för att avhjälpa skada. Dessa hänsynstaganden ligger till grund för krav vid bland annat prövning och tillsyn.

Särskilda bestämmelser om kemiska produkter och biotekniska organismer finns i 14 kap. miljöbalken. Med kemiska produkter avses kemiska ämnen och blandningar av kemiska ämnen. Kosmetiska produkter är en typ av kemisk produkt. Kemiska produkter är till stor del reglerade genom EU-förordningar. I 14 kap. miljöbalken finns bestämmelser som genomför EU-direktiv och andra bestämmelser som behövs för att skydda människors hälsa och miljön, exempelvis regler om produktregister för kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige. Vidare innehåller kapitlet normgivningsbemyndiganden. Med stöd av dessa har regeringen meddelat bland annat förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer och förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter. I förordningarna finns huvudsakligen regler som genomför EU-direktiv. I viss mån finns även regler som har bedömts nödvändiga för att genomföra miljöbalkens krav och där det saknas en gemensamskapsreglering eller där den gemensamma regleringen har bedömts otillräcklig men gett medlemsstaterna utrymme att behålla eller införa nationella regler.

Relevanta bestämmelser om sanktioner tas upp i kapitel 7.

Tillsyn

För att åstadkomma en samordning av tillsynsbestämmelserna i miljöbalken gjordes bedömningen att fördelningen av tillsynsansvaret behövde ske på förordningsnivå.

Med stöd av bemyndiganden i 26 kap. miljöbalken har regeringen meddelat miljötillsynsförordningen (2011:13). Enligt denna förordning har Läkemedelsverket ansvar för tillsynen över primärleverantörer som släpper ut kosmetiska och hygieniska produkter på marknaden. Det kommunala ansvaret omfattar hantering av kosmetiska och hygieniska produkter. Med hantering avses, i enlighet med 14 kap. 2 § 7 miljöbalken, en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande. Inom försvaret är det generalläkaren som har tillsyn över kosmetiska och hygieniska produkter.

6. Allmänt om behovet av författningsändringar med anledning av kosmetikaförordningen

Regeringens förslag: Uttrycket kosmetiska och hygieniska produkter ska ersättas med uttrycket kosmetiska produkter i miljöbalken och i andra svenska författningar.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna har tillstyrkt eller inte haft någon invändning mot förslaget. Svenska kontaktdermatitgruppen har ansett det angeläget med tydlig information om vad begreppet kosmetiska produkter omfattar. Sveriges Kommuner och

Landsting har anfört att de önskat att de kosmetiska produkternas miljöpåverkan och hur denna tydligare kan regleras hade beaktats i förslagen. Liknande synpunkter har framförts av Varbergs kommun. Stockholms kommun har bland annat anfört att det finns behov av tillsynsvägledning och rådgivning vad gäller kosmetiska produkters miljöpåverkan och att det bör tydliggöras vilka myndigheter som ansvarar för tillsynsvägledning gällande kosmetiska produkters miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Länsstyrelsen i Norrbotten har ansett det viktigt att det föreslagna bemyndigandet att utfärda föreskrifter för varor som är avsedda för kosmetiska och hygieniska ändamål även omfattar varor som kan befaras medföra skador på miljön.

Skälen för regeringens förslag: EU-förordningar är till alla delar bindande och direkt tillämpliga i alla medlemsstater. Detta framgår av artikel 288 andra stycket i EUF-fördraget (som före Lissabonfördragets ikraftträdande motsvarades av artikel 249 andra stycket i EG-fördraget).

EU-förordningar ska därför direkt tillämpas av domstolar och myndigheter i medlemsstaterna som gällande rätt och kan åberopas av enskilda.

En EU-förordning får inte införlivas eller transformeras till nationell rätt. Existensen av en EU-förordning inom ett visst område markerar i regel att medlemsstaterna ska undvika egen lagstiftning inom området med hänsyn till principen om unionsrättens företräde och spärrverkan. Medlemsstaterna är emellertid skyldiga att se till att det finns nationella bestämmelser som gör att en EU-förordning kan tillämpas i praktiken och få genomslag. För detta ändamål kan kompletterande nationell lagstiftning behövas.

Exempel på behov av kompletterande nationell lagstiftning gäller kravet i kosmetikaförordningen att medlemsstaterna ska övervaka marknaden (artikel 22), dvs. det ska finnas en tillsynsorganisation med befogenheter och verktyg att utöva tillsyn. Det ska även finnas sanktioner vid överträdelse av bestämmelser i kosmetikaförordningen (artikel 37), t.ex. bestämmelser om straff eller sanktionsavgifter. Därutöver anges i förordningen att medlemsstaterna ska utse sina behöriga myndigheter (artikel 34), vilket inte är detsamma som att utse en tillsynsmyndighet, även om uppdragen kan vara förenliga.

Uttrycket kosmetiska och hygieniska produkter

Uttrycket kosmetiska och hygieniska produkter används i miljöbalken, i olika förordningar och i Läkemedelsverkets föreskrifter. Begreppet kosmetiska och hygieniska produkter är definierat i förordning (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter. Den definitionen överensstämmer med definitionen av kosmetiska produkter i kosmetikaförordningen. För en enhetlig språkdräkt och för att förhindra missuppfattningar om begreppets räckvidd bör uttrycket kosmetiska produkter användas även i svenska författningar. Det föreslås därför att uttrycket kosmetiska och hygieniska produkter ersätts med uttrycket kosmetiska produkter i svenska författningar. Svenska kontaktdermatitgruppen stöder att uttrycket kosmetiska produkter används i svenska författningar men har betonat att det är angeläget med tydlig information om vad begreppet kosmetiska produkter omfattar. Som ovan framgår är det uttrycket som ändras medan definitionen lämnas oförändrad. Ytterst blir det en fråga om tolkning och det får lämnas till myndigheter och domstol att tolka uttryckets omfattning i det enskilda fallet.

En kosmetisk produkt omfattas av begreppet kemisk produkt

En kosmetisk produkt är enligt definitionerna i artikel 2 i kosmetikaförordningen kemiska grundämnen eller blandningar av sådana som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår, hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt. Förordningens definition av kosmetiska produkter kan jämföras med miljöbalkens definition av kemiska produkter. Enligt 14 kap. 2 § 1 miljöbalken är en kemisk produkt ett kemiskt ämne eller blandningar av sådana ämnen. Begreppet kosmetisk produkt inryms således i det vidare begreppet kemisk produkt i miljöbalken. Vad som i lag och annan författning stadgas om kemiska produkter omfattar således även kosmetiska produkter såvida inte kosmetiska produkter är särskilt undantagna från tillämpningsområdet.

Miljöaspekter Sveriges Kommuner och Landsting har anfört att de önskat att de kosmetiska produkternas miljöpåverkan och hur denna tydligare kan regleras hade beaktats i förslagen. Liknande synpunkter har framförts av Varbergs kommun som vidare har angett att enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare tillämpa försiktighets- och substitutionsprincipen i sin verksamhet, det borde även gälla för de kosmetiska produkter som tas fram. Kommunen har vidare anfört att genom att en kosmetisk produkt kommer att likställas med en kemikalie enligt ny lagstiftning borde ett säkerhetsdatablad tas fram för produkten om produkten klassificeras som farlig kemisk produkt. Det är inte syftet med produkten som bör spela huvudrollen utan riskerna med innehållet i produkten för människors hälsa och miljö som bör vara det huvudsakliga. Varbergs kommun har vidare anfört att miljöaspekterna när kosmetiska produkter blir till avfall och eventuellt farligt avfall saknas i promemorian. Kommunen anser inte

att det bör vara upp till varje enskild kommun att upplysa om miljöaspekterna utan detta bör framgå av ett säkerhetsdatablad.

Syftet med kosmetikaförordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa (artikel 1). Av skäl 5 i ingressen till kosmetikaförordningen anges att de miljöproblem som kan orsakas av ämnen i kosmetiska produkter behandlas med tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (”Reachförordningen”). Denna EU-förordning gör det möjligt med sektorsövergripande bedömning av miljösäkerheten. I den mån användningen av ett ämne i en kosmetisk produkt utgör en oacceptabel miljörisk som ska hanteras på gemenskapsnivå kan användningen begränsas genom det förfarande som beskrivs i Reachförordningen. Det finns också möjlighet att begränsa en sådan användning genom ett nationellt förbud i den mån det är förenligt med EU-rätten.

Reachförordningen innehåller bestämmelser om säkerhetsdatablad. Bestämmelserna är dock inte tillämpliga på kosmetiska produkter. Det finns ingen möjlighet att i svensk lagstiftning föreskriva att säkerhetsdatablad ska lämnas i större utsträckning än vad som framgår av Reachförordningen.

Stockholms kommun har anfört att det bör tydliggöras vilken myndighet som ansvarar för tillsynsvägledningen när det gäller kosmetiska produkters miljöpåverkan. Stockholms kommun föreslår att berörda statliga myndigheter får i uppdrag att samarbeta kring nationella råd för detta. Kosmetiska produkter kan ur miljösynpunkt falla under flera myndigheters ansvarsområde. Gällande kosmetiska produkters miljöpåverkan är det främst Naturvårdsverket som har en sådan tillsynsvägledning och enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska tillsynsvägledande myndigheter samordna och samverka i frågor om tillsynsvägledning.

I detta sammanhang kan även nämnas att det i promemorian föreslogs att Läkemedelsverket skulle bemyndigas att meddela föreskrifter i frågan om varor som är avsedda för kosmetiska och hygieniska ändamål och som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller på grund av att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra skada på människor. Enligt förslaget skulle bemyndigandet inte avse miljöaspekter. Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Länsstyrelsen i

Norrbotten har ansett det viktigt att bemyndigandet även omfattar rätt att utfärda föreskrifter för varor som befaras medföra skador på miljön och om Läkemedelsverket inte är rätt myndighet att inneha denna föreskriftsrätt borde regeringen utfärda bemyndigande till en annan central myndighet.

Enligt 25 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och produktval som avses i 2 kap.24 §§miljöbalken i fråga om hantering, införsel och utförsel av

bland annat varor. Detta bemyndigande omfattar miljöaspekterna gällande varor som är avsedda för kosmetiska och hygieniska ändamål.

Behörig myndighet

Enligt artikel 34 i kosmetikaförordningen ska medlemsstaterna utse sina nationella behöriga myndigheter och meddela kommissionen uppgifter om dessa myndigheter. De behöriga myndigheterna ska kunna begära in information om kosmetiska produkter och uppgifter om ansvarig person och distributör. De behöriga myndigheterna ska även underrättas om kosmetiska produkter som utgör risk för människors hälsa och ta emot rapporter om allvarliga oönskade effekter. Vidare ska den behöriga myndigheten kunna kräva att lämpliga åtgärder vidtas av den ansvariga personen eller distributören. Behöriga myndigheter i de olika medlemsstaterna ska samarbeta och även skicka viss information till varandra och till kommissionen.

I Sverige är Läkemedelsverket den centrala förvaltningsmyndigheten för kontroll och tillsyn av kosmetiska produkter. Bland myndighetens uppgifter ingår bland annat att föra produkt- och verksamhetsregister, bedöma biverkningsrapporteringar och utföra analyskontroller av substanser i produkter. Läkemedelsverket har med stöd av bemyndiganden utarbetat föreskrifter om kosmetiska och hygieniska produkter. Av miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår att Läkemedelsverket tillsammans med de kommunala nämnderna har ansvaret för den operativa tillsynen av kosmetiska och hygieniska produkter. Inom försvaret är dock generalläkaren tillsynsmyndighet.

Läkemedelsverket är den centrala förvaltningsmyndigheten på området som redan i dag ansvarar för de områden som kosmetikaförordningen reglerar. Det får därför anses lämpligt att denna myndighet utses till behörig myndighet enligt artikel 34 i kosmetikaförordningen. Ett sådant utpekande bör ske i förordning. De bestämmelser i kosmetikaförordningen som riktar sig direkt till behöriga myndigheter kommer således att bli direkt tillämpliga för Läkemedelsverket.

7. Författningsändringar med anledning av kosmetikaförordningens sanktionsbestämmelse

7.1. Inledning

Kosmetikaförordningen ska tillämpas från och med den 11 juli 2013, dock med två undantag. Artiklarna 15.1 och 15.2 började tillämpas från och med den 1 december 2010 och artikel 16.3 andra stycket från den 11 januari 2013.

Kosmetikaförordningen innehåller regler för bland annat säkerhet, ansvar, fri rörlighet, marknadsövervakning samt förbud och begränsningar för användning av vissa ämnen och användning av djurförsök. Kosmetikaförordningen kommer att ersätta kosmetikadirektivet. Detta

direktiv har genomförts i svensk rätt främst genom förordningar meddelade av regeringen och föreskrifter av Läkemedelsverket. Överträdelser som rör kosmetiska och hygieniska produkter omfattas idag av straffansvar enligt bestämmelserna om miljöfarlig kemikaliehantering enligt 29 kap. 3 § miljöbalken. Dessutom kan den som bryter mot föreskrifter om innehållsförteckning och märkning straffas med böter i enlighet med 29 kap. 9 § första stycket 9 miljöbalken.

Enligt 30 kap. miljöbalken får tillsynsmyndigheter besluta om miljösanktionsavgifter enligt föreskrifter meddelade av regeringen. Sådana föreskrifter har meddelats i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Av förarbetena till 30 kap. miljöbalken framgår att systemet med miljösanktionsavgifter innebär ett snabbt, enkelt och tydligt system för att uppnå största styrande effekt samtidigt som de mest straffvärda företeelserna omfattas av straffansvar. Detta innebär att miljösanktionsavgifter bör reserveras för de lindrigare överträdelserna och straff för de allvarligare (prop. 2005/06:182 s. 43 ff.). För närvarande finns inga bestämmelser om miljösanktionsavgifter gällande kosmetiska produkter.

I artikel 37 i kosmetikaförordningen anges att medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i förordningen. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Eftersom inget annat anges överlåts åt medlemsstaterna att avgöra om sanktionerna ska vara straffrättsliga eller administrativa.

I detta kapitel redovisas tillämpliga nationella bestämmelser och förslag på tillägg i tre straffbestämmelser i 29 kap. miljöbalken.

Den lagtekniska utformningen av 29 kap. miljöbalken Lagrådet har i sitt yttrande noterat att ytterligare punkter läggs till bestämmelserna i 29 kap.3 och 5 §§miljöbalken. Lagrådet har påpekat att i ett yttrande av den 1 december 2011 behandlade Lagrådet en på detta sätt utformad lagstiftning (se prop. 2011/12:59 s. 70 ff.). I det yttrandet framhöll Lagrådet bl.a. att nackdelarna med en sådan lagstiftningsteknik självfallet blir mer påtaglig ju fler bestämmelser som den särskilda kriminaliseringen av föreskrifter i förordningarna omfattar och att det finns skäl att på nytt överväga vilken lagteknisk lösning som lämpligen bör väljas om det uppkommer behov av att lägga till ytterligare punkter. I propositionen anförde regeringen att det då inte fanns anledning att göra några förändringar i fråga om lagstiftningstekniken men att det som Lagrådet anfört skulle komma att finnas med i övervägandena i framtida ärenden om ändringar i 29 kap. miljöbalken (a. prop. s. 40). Lagrådet har i nu aktuellt yttrande konstaterat att några sådana överväganden inte återspeglats i lagrådsremissen. Lagrådet har därvid framhållit vikten av att övervägandena kommer till stånd.

Den nu använda lagstiftningstekniken i 29 kap. miljöbalken har använts under lång tid och det är inte görligt att i detta lagstiftningsärende göra en lagteknisk översyn av detta kapitel. I framtida ärenden om ändringar i kapitlet kommer dock det Lagrådet har anfört finnas med i övervägandena.

Hänvisningar till S7-1

  • Prop. 2012/13:135: Avsnitt 3

7.2. Miljöfarlig kemikaliehantering

Regeringens förslag: Ändringar görs i miljöbalkens straffbestämmelse om miljöfarlig kemikaliehantering. Ändringarna innebär att den som med uppsåt eller av oaktsamhet på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt i strid med ett förbud eller en begränsning i artikel 14, 15.1 eller 15.2 i kosmetikaförordningen döms till böter eller fängelse i högst två år. Detta gäller dock under förutsättning att förekomsten av ett förbjudet ämne i den kosmetiska produkten inte kan anses tillåten enligt artikel 17 i samma förordning. Vidare ska den som med uppsåt eller av oaktsamhet släpper ut en kosmetisk produkt på marknaden utan att den har genomgått en säkerhetsbedömning eller att en säkerhetsrapport upprättats i enlighet med artikel 10 i kosmetikaförordningen dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Promemorians förslag skiljer sig från regeringens på så sätt att promemorians förslag har en annan redaktionell utformning och i promemorian gjordes bedömningen att kravet att göra en bedömning av produktens säkerhet omfattas av de allmänna straffbestämmelserna om miljöfarlig kemikaliehantering.

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt eller inte lämnat någon synpunkt på förslaget. Göteborgs tingsrätt har anfört att i promemorian föreslås att den som, i egenskap av att vara ansvarig person enligt artikel 4 i förordningen, med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot vissa bestämmelser döms för miljöfarlig kemikaliehantering till böter eller fängelse i högst två år. Av artikel 4.6 första stycket i kosmetikaförordningen framgår att distributören ska fungera som ansvarig person i vissa angivna situationer, bl.a. när denne ändrar en produkt som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan påverkas.

Tingsrätten har ifrågasatt om gärningsmannaskapet såvitt gäller hänvisningen till artikel 4.6 första stycket är avgränsat på ett så tydligt och därigenom förutsebart sätt att legalitetsprincipen är uppfylld.

Åklagarmyndigheten har ifrågasatt om det är nödvändigt att överträdelser måste sanktioneras genom straffrättsliga regler och angett att en miljösanktionsavgift kan framstå som mer effektivt och avskräckande än de bötesstraff som sannolikt blir påföljden i de flesta fall med individuellt straffansvar. Åklagarmyndigheten har ansett att förslaget i denna del bör beredas ytterligare. Svenska Naturskyddsföreningen har ansett att också överträdelser av de skyldigheter som stadgas i artiklarna 8 och 10 ska straffbeläggas genom att en ny punkt införs i 29 kap. 3 § andra stycket.

Föreningen har ansett att de skäl som promemorian anger för ett införande av en ny punkt i miljöbalken vid överträdelse av artiklarna 14, 15.1 och 15.2 även måste anses uppfyllda för artiklarna 8 och 10. Föreningen har anfört att skyldigheterna i artiklarna 8 och 10 är väl avgränsade och underlåtenhet att följa dem riskerar att allvarligt skada människors hälsa. Karolinska Institutet (Institutet för miljömedicin) har anfört att enligt artikel 15 finns det vissa möjligheter att undanta carcinogena, mutagena och reproduktionstoxiska från förbudet. Institutet har anfört att många av dessa ämnen som omfattas av artikel 15 är så

uppenbart olämpliga att en generell möjlighet till undantag inte bör finnas.

Skälen för regeringens förslag

Nuvarande reglering

Enligt 29 kap. 3 § första stycket miljöbalken döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet tar befattning med en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt för miljöfarlig kemikaliehantering om personen inte vidtagit de skyddsåtgärder, produktval eller försiktighetsmått i övrigt som behövs på grund av produktens, organismens eller varans inneboende egenskaper och genom denna underlåtenhet orsakar eller riskerar att orsaka skada på människor eller miljö. Som nämns i avsnitt 6 så ryms begreppet kosmetiska produkter inom begreppet kemiska produkter i lagens mening.

Till miljöfarlig kemikaliehantering döms enligt andra stycket även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot vissa särskilt angivna skyddsåtgärder, produktval, försiktighetsmått eller förbud.

Straffskalan för miljöfarlig kemikaliehantering sträcker sig från böter till fängelse i högst två år.

I paragrafens tredje stycke framgår att man inte ska fällas till ansvar för miljöfarlig kemikaliehantering om gärningen bedöms vara miljöbrott, bristfällig miljöinformation eller brott mot en föreskrift om innehållsförteckning eller märkning av kosmetiska produkter enligt 29 kap. 9 § första stycket 9.

Begränsningar för vissa ämnen enligt kosmetikaförordningen

I artikel 14 i kosmetikaförordningen anges att kosmetiska produkter inte får innehålla ämnen som upptas i bilaga II eller ämnen som omfattas av begränsningar och som inte används i enlighet med begränsningarna i bilaga III. Vidare anges i artikel 14.1 c–e att kosmetiska produkter inte får innehålla andra färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter än de som finns förtecknade i bilaga IV–VI. Det kan noteras att färgämnen, konserveringsämnen och UV-filter är ämnen med specificerade funktioner.

Av artikel 1 i kosmetikaförordningen framgår att bestämmelserna i förordningen omfattar alla kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden. Således får kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden inte innehålla ämnen i strid med artikel 14.1.

I artikel 15.1 och 15.2 anges att användning i kosmetiska produkter av ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) i kategori 1A, 1B eller 2 enligt del 3 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s.1, Celex 32008R1272) ska vara förbjuden. Lydelsen i artikel 15.1 första stycket och 15.2 första stycket har ändrats genom rättelse till förordningen (EUT L 318,

15.11.2012, s. 74, Celex 32009R1223R[03]). Rättelsen finns bifogad denna proposition som bilaga 2.

De ämnen som omfattas av förbudet är ämnen som har fått en s.k. harmoniserad klassificering som CMR i kategori 1A, 1B eller 2 enligt förfarandet i förordning (EG) nr 1272/2008. Förbudet att använda dessa ämnen i kosmetiska produkter gäller direkt och de ämnen som omfattas av förbudet kommer således inte att föras upp på bilaga II till kosmetikaförordningen. Kommissionen kommer bara anta tillämpningsförordningar i syfte att tillåta viss användning av ett CMR-ämne.

Karolinska Institutet (Institutet för miljömedicin) har anfört att många av de ämnen som omfattas av artikel 15 är så uppenbart olämpliga att en generell möjlighet till undantag inte bör finnas. Vidare har Institutet anfört att om nya ämnen inte testas i djurförsök finns inte heller något underlag för att klassificera ämnen som CMR-ämnen.

I skäl 32 i ingressen till kosmetikaförordningen anges att eftersom en farlig egenskap hos ett ämne inte nödvändigtvis alltid utgör en risk bör det finnas möjlighet att tillåta användning av vissa CMR-ämnen i kosmetiska produkter. Av artikel 15 framgår även att innan ett CMRämne tillåts användas i en kosmetisk produkt ska det ha utvärderats av EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet (SCCS) och befunnits säkra att användas i sådana produkter. Gällande ämnen som faller under kategorierna 1 A och 1 B ska även vissa andra kriterier vara uppfyllda innan undantag kan beviljas. Möjligheterna till undantag kan inte ändras genom nationell reglering. Regeringen kommer att följa utvecklingen på området.

I kosmetikaförordningen uppmärksammas även att det i vissa fall kan vara oundvikligt att förbjudna ämnen förekommer i små kvantiteter, s.k. spår av förbjudna ämnen. Enligt artikel 17 är sådan oavsiktlig förekomst tillåten om förekomsten beror på föroreningar i beståndsdelar, tillverkningsprocessen, lagring eller migrering från förpackningen. Förekomsten ska inte vara tekniskt möjlig att undvika enligt god tillverkningssed och produkten ska trots detta vara säker vid normal eller rimligen förutsebar användning.

Fram till den 1 december 2010 var användning av CMR-ämnen i kosmetiska produkter förbjuden enligt artikel 4 b i kosmetikadirektivet. Artikel 4 b i kosmetikadirektivet upphörde att gälla den 1 december 2010 och i stället började artikel 15.1 och 15.2 att tillämpas. Även artikel 14 började tillämpas vid denna tidpunkt i den utsträckning detta krävs för tillämpningen av artikel 15.1 och 15.2 (artiklarna 38 och 40).

De förbud och begränsningar som redovisas i artikel 14 börjar tillämpas den 11 juli 2013. I artikel 4.1 i kosmetikadirektivet finns en bestämmelse med liknande innehåll som den i artikel 14. Denna direktivsbestämmelse är genomförd i svensk rätt genom Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter. Föreskrifterna bör i dessa delar upphävas till följd av att förbud och begränsningar kommer att finnas i kosmetikaförordningen.

Straffansvar avseende bestämmelserna om förbud och begränsningar för vissa ämnen

I promemorian föreslogs att en överträdelse av artikel 14, 15.1 eller 15.2 skulle leda till ansvar för miljöfarlig kemikaliehanteringen genom införande av en ny punkt i 29 kap. 3 § andra stycket miljöbalken.

Åklagarmyndigheten har ifrågasatt om det är nödvändigt att överträdelser måste sanktioneras genom straffrättsliga regler och angett att en miljösanktionsavgift kan framstå som mer effektivt och avskräckande än de bötesstraff som sannolikt blir påföljden i de flesta fall med individuellt straffansvar. Lagrådet har delat Åklagarmyndighetens bedömning och har ansett att det bör övervägas om inte syftet med regleringen bättre skulle tillgodoses om ett flertal överträdelser av förordningen i stället för straffansvar kom att sanktioneras med miljösanktionsavgifter.

Som anförs i avsnitt 7.1 ska miljösanktionsavgifter verka styrande och leda till en hög standard i miljöpåverkande verksamhet. Avgifterna är avsedda att vara en snabb reaktion på överträdelser och systemet präglas av enkelhet, tydlighet och schablonisering. Av förarbetena till miljöbalken framgår dock att miljösanktionsavgifter bör reserveras för de lindrigare överträdelserna och straff för de allvarligare (jfr prop. 2005/06:182 s. 43 ff.). Att bryta mot förbuden eller inte följa begränsningarna i artiklarna 14 och 15 kan orsaka eller riskera att orsaka att människors hälsa skadas. Överträdelser av förbud och begränsningar att på marknaden släppa ut ämnen som är farliga för människor eller miljön kan i flera fall medföra ansvar för miljöfarlig kemikaliehantering enligt 29 kap. 3 § andra stycket (jfr 29 kap. 3 § andra stycket 4, 8 och 9 miljöbalken). Det är således konsekvent att även överträdelser av artikel 14 och 15 bör leda till ansvar för miljöfarlig kemikaliehantering enligt 29 kap. 3 § andra stycket. Med bakgrund av det ovan anförda, delar regeringen den bedömning som görs i promemorian och vidhåller bedömningen i lagrådsremissen om att överträdelse av artiklarna 14 och 15 är att anse som så allvarligt att miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken inte kan anses som en tillräcklig sanktion. Regeringen följer utvecklingen på området och för det fall det visar sig att det finns behov av att ändra sanktionsreglerna kommer regeringen att se över frågan och föreslå eventuella ändringar.

Eftersom de skyldigheter som finns i de aktuella artiklarna (artiklarna 14, 15.1 och 15.2) är väl avgränsade är det lämpligt att införa en ny punkt i 29 kap. 3 § andra stycket miljöbalken som uttryckligen straffbelägger överträdelser av dessa bestämmelser. Som ovan nämns framgår det av artikel 17 att oavsiktlig förekomst av små kvantiteter av ett förbjudet ämne får i vissa fall förekomma i en kosmetisk produkt. Till följd härav bör sådan förekomst undantas från det straffbara området.

Straffansvar avseende bestämmelserna om god tillverkningssed och säkerhetsbedömning

I promemorian gjordes bedömningen att överträdelser av bestämmelserna om god tillverkningssed och säkerhetsbedömning i artiklarna 8 och 10 i kosmetikaförordningen faller inom ramen för det straffansvar som följer av 29 kap. 3 § första stycket miljöbalken. Svenska

Naturskyddsföreningen har i sitt remissvar ansett att ovan nämnda

ändring i 29 kap. 3 § andra stycket 18 även bör omfatta överträdelser av de skyldigheter som stadgas i artikel 8 och 10. Enligt föreningen måste de skäl som anges för ett införande av en ny punkt i miljöbalken vid överträdelse av artiklarna 14, 15.1 och 15.2 anses uppfyllda även för artikel 8 och 10 och att skyldigheterna i artikel 8 och 10 är väl avgränsade och underlåtenhet att följa dem riskerar att allvarligt skada människors hälsa.

I artikel 8 i kosmetikaförordningen anges att tillverkning av kosmetiska produkter ska överensstämma med god tillverkningssed. God tillverkningssed ska anses föreligga om tillverkningen sker enligt tillämpliga harmoniserade standarder. Dessa standarder ska ha offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det kan nämnas att den 21 april 2011 offentliggjordes ISO-standard 22716:2007 i EU:s officiella tidning. Av artikelns lydelse följer emellertid att en tillverkare inte är tvungen att följa nämnda tillämpliga standarder, så länge som tillverkningen kan anses följa god tillverkningssed. Regeringen anser i likhet med vad som anges i promemorian att bestämmelsen i artikel 8 är av övergripande karaktär och en överträdelse av denna bör därför kunna leda till ansvar för miljöfarlig kemikaliehantering enligt 29 kap. 3 § första stycket miljöbalken. Artikel 8 bedöms därmed inte medföra behov av författningsändring.

Av artikel 10 i kosmetikaförordningen framgår att en säkerhetsbedömning ska göras av den kosmetiska produkten innan den släpps ut på marknaden. Denna säkerhetsbedömning ska visa att produkten överensstämmer med de krav på säkerhet som ställs i artikel 3, dvs. att produkten är säker för människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning. Det är den ansvariga personen som ska se till att produkten genomgår en sådan bedömning. Vidare ska den ansvariga personen se till att det upprättas en säkerhetsrapport för den kosmetiska produkten i enlighet med bilaga I till kosmetikaförordningen. Detsamma ska även gälla kosmetiska produkter som anmälts enligt kosmetikadirektivet. Av bilaga I framgår att säkerhetsrapporten ska innehålla uppgifter om bland annat ämnenas toxikologiska profil, oönskade effekter, uppgifter om särskild varningsmärkning är nödvändiga och uppgifter om den kosmetiska produktens säkerhet i enlighet med artikel 3.

Skyldigheten att göra en säkerhetsbedömning är en central skyldighet i förordningen och ett uttryck för principen att tillverkaren eller importören svarar för produktsäkerheten. Det är genom att göra en säkerhetsbedömning och upprätta en säkerhetsrapport som den ansvariga personen visar att produkten är säker för människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning. I förarbetena till bestämmelsen om miljöfarlig kemikaliehantering anges att överträdelser av allmänna krav på bedömning av produkters säkerhet bör omfattas av den allmänna straffbestämmelsen om miljöfarlig kemikaliehantering i 29 kap. 3 § första stycket (prop. 2005/06:182 s. 118). För ansvar enligt den bestämmelsen krävs uppsåt eller grov oaktsamhet. Genom en begränsning på den subjektiva sidan, i form av ett krav på uppsåt eller grov oaktsamhet, sker en avgränsning av det straffbara området, vilket är motiverat när det är fråga om brott mot allmänna skyldigheter att vidta försiktighetsmått. I förarbetena anges vidare att när det är fråga om överträdelser av mer preciserade föreskrifter och förbud kan det

straffbara området vara avgränsat på ett sätt som gör att det subjektiva rekvisitet i oaktsamhetsfall bör vara oaktsamhet av normalgraden (a. prop. 79 f.).

Artikel 10 i kosmetikaförordningen innebär en konkret och väl avgränsad skyldighet att göra en säkerhetsbedömning av en kosmetisk produkt. Av bilaga I till förordningen preciseras vad bedömningen ska omfatta. Mot bakgrund av att skyldigheten att göra en säkerhetsbedömning och att upprätta en säkerhetsrapport är en central och väl preciserad skyldighet i kosmetikaförordningen är det rimligt att en överträdelse av den skyldigheten sanktioneras genom en särskild straffbestämmelse i 29 kap. 3 § andra stycket miljöbalken. Detta ligger också i linje med vad som gäller för nedströmsanvändares skyldighet att upprätta en s.k. kemikaliesäkerhetsrapport enligt förordningen (EG) nr 1907/2006 (Reach-förordningen) (jfr 29 kap. 8 § 10 miljöbalken). Regeringen delar därför Svenska Naturskyddsföreningens bedömning att en överträdelse av artikel 10 bör straffsanktioneras genom en ny punkt i 29 kap. 3 § andra stycket miljöbalken. Lagrådet har ansett att det bör övervägas om inte syftet med regleringen bättre skulle tillgodoses om ett flertal överträdelser av förordningen i stället för straffansvar kom att sanktioneras med miljösanktionsavgifter. Med beaktande av att miljösanktionsavgifter enligt förarbetena bör reserveras för de lindrigare överträdelserna och straff för de allvarligare så anser regeringen att överträdelse av artikel 10 är av så allvarligt slag att det bör omfattas av straffansvar. Av vad som anges ovan så får denna bedömning anses ligga i linje med vad som gäller för liknande överträdelser av annan miljölagstiftning. Regeringen följer utvecklingen på området. Om det framkommer behov av att ändra sanktionsbestämmelserna kommer regeringen att se över frågan och föreslå eventuella ändringar.

Närmare om ”ansvarig person”

Av artiklarna 4.2 och 5.1 följer att det är den ansvariga personen som ska säkerställa skyldigheterna i artiklarna 10, 14 och 15 för de kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden. I artikel 4 anges vem som är ansvarig person för produkten. Av artikeln framgår att för kosmetiska produkter som tillverkas inom gemenskapen ska tillverkaren, om denne är etablerad inom gemenskapen, vara ansvarig person. Tillverkaren kan dock utse en annan person som är etablerad inom gemenskapen som ansvarig person. Tillverkare som är etablerade utanför gemenskapen ska utse en person som är etablerad inom gemenskapen som ansvarig person. För importerade produkter är importören ansvarig person men även han eller hon kan utse en person etablerad i gemenskapen som ansvarig person. I samtliga fall ska den person som utses som ansvarig person skriftligen godkänna sin uppgift. Slutligen är distributören ansvarig person när han eller hon släpper ut en kosmetisk produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke. Detsamma gäller om distributören ändrar en produkt som redan har släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att de tillämpliga kraven på produkten kan påverkas. Detta framgår av artikel 4.6 vars lydelse delvis har ändrats genom en rättelse till förordningen (EUT L 72, 15.3.2013, s. 16, Celex 32009R1223R[04]), se bilaga 3. Definitioner av begreppen tillverkare, distributör och importör

finns i artikel 2 i kosmetikaförordningen. Enligt artikel 19.1 a ska namn eller firma och adress för den ansvariga personen anges på den kosmetiska produktens behållare och förpackning.

Den ansvariga personen är skyldig att se till att den kosmetiska produkten uppfyller kraven i förordningen när produkten släpps ut på marknaden, dvs. när den för första gången tillhandahålls på gemenskapsmarknaden.

Göteborgs tingsrätt har anfört det i artikel 4.6 anges att distributören i vissa fall ska fungera som ansvarig person. Genom ovan nämnda rättelse har artikel 4.6 ändrats och det framgår numera av bestämmelsen att en distributör är ansvarig person i de fall som anges i artikel 4.6.

Hänvisningar till S7-2

7.3. Försvårande av miljökontroll

Regeringens förslag: En ändring görs i miljöbalkens straffbestämmelse om försvårande av miljökontroll. Ändringen innebär att den som med uppsåt eller av oaktsamhet i fråga om kosmetiska produkter låter bli att lämna information till kommissionen i enlighet med artikel 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 eller 16.3 i kosmetikaförordningen eller uppdatera informationen till kommissionen enligt artikel 13.7 i samma förordning döms för försvårande av miljökontroll till böter eller fängelse i högst två år.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt eller inte lämnat någon synpunkt på förslaget. Åklagarmyndigheten har ifrågasatt om det är nödvändigt att överträdelser måste sanktioneras genom straffrättsliga regler och angett att en miljösanktionsavgift kan framstå som mer effektivt och avskräckande än de bötesstraff som sannolikt blir påföljden i de flesta fall med individuellt straffansvar.

Åklagarmyndigheten har ansett att förslaget i denna del bör beredas ytterligare.

Skälen för regeringens förslag

Kosmetikaförordningens bestämmelser om anmälan

Av artikel 13.1 i kosmetikaförordningen framgår att den ansvariga personen ska lämna vissa uppgifter om sin produkt och verksamhet till kommissionen. Informationen ska lämnas innan produkten släpps ut på marknaden. I artikel 13.2 anges att när en produkt släpps ut på marknaden ska den ansvariga personen anmäla originalmärkningen och, om texten är rimligen läsbar, ett fotografi på förpackningen. Vidare anges det två fall av informationsplikt efter det att en produkt redan har släppts ut på marknaden. Enligt artikel 13.3 ska en distributör lämna vissa uppgifter om produkten till kommissionen om distributören efter den 11 juli 2013 tillhandahåller en kosmetisk produkt i en medlemsstat som redan släppts ut i en annan medlemsstat och om distributören på eget initiativ översätter någon del av märkningen på den produkten i syfte att efterleva den nationella lagstiftningen. Enligt artikel 13.4 ska den

distributör som introducerar en kosmetisk produkt på marknaden lämna vissa uppgifter till den ansvariga personen om produkten släpptes ut på marknaden före den 11 juli 2013 men inte efter det datumet. Den ansvariga personen är därefter skyldig att lämna information om produkten till kommissionen. Sådan information behöver dock inte lämnas om anmälning enligt kosmetikadirektivet gjorts i den medlemsstat där den kosmetiska produkten tillhandahålls.

I artikel 13.7 anges att om informationen enligt artikel 13.1, 13.3 och 13.4 ändras ska den ansvariga personen eller distributören utan dröjsmål uppdatera informationen.

Att information om en kosmetisk produkt ska ges in till kommissionen är en förändring från vad som gäller enligt kosmetikadirektivet. Enligt kosmetikadirektivet ska anmälan om kosmetiska produkter inges till behöriga myndigheter i berörda länder. Anledning till att uppgifterna ska ges in till kommissionen är att man vill att den administrativa bördan ska bli så liten som möjligt för berörda personer och företag (jfr skäl 24 i ingressen till kosmetikaförordningen).

Kommissionen ska göra informationen elektroniskt tillgänglig för behöriga myndigheter och giftinformationscentraler (artikel 13.5 och 13.6). Därigenom blir det möjligt för de behöriga myndigheterna att ha en effektiv marknadsövervakning och det skapas förutsättningar för en snabb och adekvat medicinsk behandling vid förgiftningstillbud med produkterna genom informationen till giftinformationscentralerna.

Utöver anmälan i artikel 13 ska den ansvariga personen, enligt artikel 16.3, även anmäla till kommissionen om en kosmetisk produkt innehåller nanomaterial. Nanomaterial definieras i artikel 2.1 k som ”ett olösligt eller biopersistent material som är avsiktligt tillverkat, med en eller fler yttre dimensioner, eller en inre struktur, med ett spann på mellan 1 och 100 nm”. Bestämmelsen i artikel 16 gäller dock inte nanomaterial som används som färgämnen, UV-filter eller konserveringsmedel som omfattas av artikel 14, om det inte uttryckligen anges. Artikel 14 innehåller bestämmelser om ämnen som kosmetiska produkter inte får innehålla eller endast får innehålla med vissa begränsningar. I artikel 14 anges även vilka färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter som kosmetiska produkter får innehålla och under vilka villkor dessa ämnen får användas. Vidare anges i artikel 16.3 att anmälan om nanomaterial inte behöver göras för kosmetiska produkter som innehåller sådant nanomaterial som uppfyller de krav som fastställts i bilaga III till kosmetikaförordningen. En anmälan till kommissionen om att en kosmetisk produkt innehåller anmälningspliktigt nanomaterial ska göras sex månader innan produkten släpps ut på marknaden.

Nuvarande reglering

I 29 kap. 5 § miljöbalken finns en straffbestämmelse om försvårande av miljökontroll. Enligt första punkten i denna bestämmelse döms en person till böter eller fängelse i högst två år om han eller hon med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift som från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt har betydelse för en myndighets prövning eller tillsyn. Uppgiften ska lämnas i en ansökan, anmälan eller annan handling som ska ges in till en myndighet enligt bland annat en bestämmelse i

miljöbalken (punkt a) eller en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken (punkt b). Enligt femte punkten samma paragraf döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat enligt 14 kap. 12 eller 13 § om skyldighet att göra en anmälan för registrering i ett produktregister. För ansvar enligt den femte punkten krävs det inte att underlåtenheten att lämna uppgifter ska ha försvårat en myndighets prövning eller tillsyn.

Enligt 14 kap. 12 § miljöbalken ska kemiska produkter som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in i Sverige registreras i ett produktregister enligt föreskrifter som meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. För närvarande anges i 7 § förordning (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter att kosmetiska produkter ska förtecknas i ett produktregister enligt föreskrifter som meddelats av Läkemedelsverket. Skyldigheten att anmäla kosmetiska och hygieniska produkter till Läkemedelsverket anges i 5–8 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter. I förordningen om kosmetiska och hygieniska produkter anges således inte en skyldighet att anmäla en kosmetisk och hygienisk produkt till Läkemedelsverkets produktregister.

Straffansvar

I promemorian föreslogs att överträdelser av kraven att lämna information om en kosmetisk produkt till kommissionen skulle omfattas av straffbestämmelsen om försvårande av miljökontroll. Åklagarmyndigheten har ifrågasatt om det är nödvändigt att överträdelser måste sanktioneras genom straffrättsliga regler och angett att en miljösanktionsavgift kan framstå som mer effektivt och avskräckande än de bötesstraff som sannolikt blir påföljden i de flesta fall med individuellt straffansvar. Åklagarmyndigheten har ansett att förslaget i denna del bör beredas ytterligare. Lagrådet har delat Åklagarmyndighetens bedömning och ansett att det bör övervägas om inte syftet med regleringen bättre skulle tillgodoses om ett flertal överträdelser av förordningen i stället för straffansvar kom att sanktioneras med miljösanktionsavgifter.

Miljösanktionsavgifter är avsedda att vara en snabb reaktion på överträdelser och systemet präglas av enkelhet, tydlighet och schablonisering. Meningen är att avgifterna ska verka styrande och leda till en hög standard i miljöpåverkande verksamhet. Av förarbetena till miljöbalken framgår dock att miljösanktionsavgifter bör reserveras för de lindrigare överträdelserna och straff för de allvarliga (prop. 2005/06:182 s. 43 ff.).

Den information om kosmetiska produkter som ska lämnas till kommissionen är av grundläggande betydelse för tillsyn och kontroll av kosmetiska produkter och därmed även för värnandet om människors hälsa. Kosmetiska produkter har stor spridning i samhället och används av många människor. De används ofta direkt på huden och det är därför mycket viktigt att en noggrann tillsyn kan utövas. Även information om att en kosmetisk produkt innehåller nanomaterial har betydelse för att värna om en hög skyddsnivå för människors hälsa. I förarbetena till 29 kap. 5 § miljöbalken anfördes att vissa skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter har så stor betydelse för efterlevnaden av

kontrollsystemet att de bör förenas med straffansvar. Vidare anfördes det att i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter bör straffansvar gälla överträdelser av skyldigheten att anmäla kemiska produkter för registrering i produktregister (a. prop. 97). Sedan dess har även en straffbestämmelse om kemikalieregistreringsbrott införts i 29 kap. 3 b § miljöbalken. Därmed kan den som underlåter att göra en registreringsanmälan till den Europeiska kemikaliemyndigheten i enlighet förordningen (EG) nr 1907/2006 (Reachförordningen) dömas till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap. 3 b § miljöbalken. Därutöver kan underlåtenhet att lämna information till denna myndighet leda till böter eller fängelse i högst två år enligt 29 kap. 8 § miljöbalken. En underlåtenhet att anmäla och uppdatera uppgifter till kommissionen om kosmetiska produkter bedöms således ligga i linje med andra jämförbara straffbestämmelser i miljöbalken. Med beaktande av det ovan anförda gör regeringen samma bedömning som gjordes i promemorian och lagrådsremissen; nämligen att en underlåtelse att komma in med uppgifter till kommissionen får anses så allvarlig att miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken inte kan anses tillräckligt ingripande. I stället bör en sådan överträdelse förenas med straffansvar enligt 29 kap. 5 § miljöbalken. Det föreslås därför att en ny punkt införs i 29 kap. 5 § som innebär att den som inte lämnar information till kommissionen i enlighet med artikel 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 eller 16.3 kan dömas för försvårande av miljökontroll. Detsamma bör gälla den som inte uppdaterar den informationen som anges i artikel 13.1, 13.3 och 13.4 till kommissionen (se artikel 13.7). Regeringen följer utvecklingen på området. Om det visar sig att det finns behov av att ändra sanktionsreglerna kommer regeringen att se över frågan och föreslå de eventuella ändringar som en sådan översyn föranleder.

För att ansvarig person ska kunna lämna information till kommissionen i enlighet med artikel 13.4 andra stycket måste distributören lämna uppgifter till den ansvariga personen. Det åligger således en distributör att i dessa situationer förvissa sig om att den ansvariga personen får de uppgifter om den kosmetiska produkten som anges i artikel 13.4 första stycket när distributören introducerar den på marknaden. Vidare ska den ansvariga personen eller distributören, enligt artikel 13.7, göra en uppdatering om informationen enligt artikel 13.1, 13.3 eller 13.4 ändras. Därmed ska en distributör lämna den uppdaterade informationen till den ansvariga personen för att den ansvariga personen ska lämna denna information vidare till kommissionen. De åtgärder som kan vidtas inom ramen för tillsyn bedöms vara tillräckligt effektiva medel för att se till att en distributör efterlever kravet på att lämna uppgifter till ansvarig person i de fall artikel 13.4 och 13.7 är tillämpliga. Det innebär att endast information som ska lämnas till kommissionen omfattas av straffansvaret i 29 kap. 5 § miljöbalken.

Hänvisningar till S7-3

7.4. Regler om märkning

Regeringens förslag:Miljöbalkens straffbestämmelse i 29 kap. 9 § ändras. Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i kosmetikaförordningen.

Till böter döms även den som på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i denna förordning.

Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens. I promemorians förslag gjordes inte någon uttrycklig uppdelning mellan att släppa ut och att tillhandahålla en kosmetisk produkt på marknaden.

Vidare föreslogs överträdelse av kraven i artikel 19.3, språkkrav för märkning av kosmetiska produkter och en distributörs överträdelse av artikel 19.4 kunna leda till böter enligt 29 kap. 9 § miljöbalken.

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt eller inte lämnat någon synpunkt på förslaget. Åklagarmyndigheten har ifrågasatt om det är nödvändigt att överträdelser måste sanktioneras genom straffrättsliga regler och angett att en miljösanktionsavgift kan framstå som mer effektivt och avskräckande än de bötesstraff som sannolikt blir påföljden i de flesta fall med individuellt straffansvar.

Åklagarmyndigheten har ansett att förslaget i denna del bör beredas ytterligare. Göteborgs kommun har framfört liknande synpunkter samt anfört att de i promemorian föreslagna straffsanktionerna innebär att det vid tillsyn av en butik hittas en produkt som saknar korrekt märkning, ska butiksinnehavaren polisanmälas. Göteborgs kommun anser att brottsrubricera denna överträdelse är oproportionerligt, det borde i stället vara förknippat med en miljösanktionsavgift. Svenska Naturskyddsföreningen delar inte uppfattningen att bötesstraff alltid är tillräckligt för underlåtelse att enligt gällande bestämmelser märka kosmetiska produkter. I stället har föreningen förespråkat att den som bryter mot en bestämmelse om märkning ska kunna straffas för bristfällig miljöinformation enligt 29 kap. 6 § miljöbalken. Vidare anför Svenska Naturskyddsföreningen att fängelse i upp till två år finns redan i straffskalan för brott mot märkningsbestämmelserna i förordningen (EG) nr 1272/2008 och föreningen anser inte att överträdelser avseende märkning av kosmetiska produkter bör betraktas som mindre allvarliga. Varbergs kommun har anfört att artikel 19 innehåller bestämmelser som ger upphov till tolkningsproblem. Vidare har Varbergs kommun ansett att tillverkningsdag bör anges på kosmetiska produkter.

Skälen för regeringens förslag

Bestämmelser om märkning i kosmetikaförordningen

Enligt artikel 19.1 i kosmetikaförordningen ska en kosmetisk produkt endast släppas ut på marknaden om den är märkt med den information som anges i artikeln. Denna lydelse har delvis ändrats genom en rättelse till förordningen (EUT L 72, 15.3.2013, s.16, Celex 32009R1223R[04]) Av den nya lydelsen framgår att artikel 19.1 omfattar kosmetiska

produkter som tillhandahålls på marknaden. Rättelsen finns bifogad denna proposition som bilaga 3.

Av artikel 19.1 framgår att den kosmetiska produkten ska vara märkt med outplånlig, lättläst och väl synlig skrift på behållaren och förpackningen. Den information som ska anges är bland annat namn eller firma och adress till den ansvariga personen, produktens funktion, förteckning över beståndsdelar och särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användningen. I artikel 19.2 och 19.3 stadgas undantag från huvudregeln att produkten ska vara märkt på behållaren och förpackningen. Om det av praktiska skäl är omöjligt att märka produkten med de uppgifter som anges i artikel 19.1 kan viss information i stället anges på en bipacksedel, en etikett eller liknande som bifogas eller fästs på produkten eller så kan uppgifterna lämnas på en skylt i omedelbar närhet av den kosmetiska produktens säljhållare. Vidare anges i artikel 19.6 att den förteckning över produktens beståndsdelar som anges i artikel 19.1 g ska anges med hjälp av de generiska namn på beståndsdelarna som anges i den ordlista som kommissionen ska sammanställa enligt artikel 33. Om det inte finns något generiskt namn på beståndsdelarna ska en beteckning från en allmänt erkänd nomenklatur användas. Liknande bestämmelser som de i artikel 19 finns i kosmetikadirektivet och dessa bestämmelser har genomförts i svensk rätt genom 14–15 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter. Föreskrifterna bör i dessa delar upphävas till följd av att bestämmelserna kommer att finnas i kosmetikaförordningen.

I artikel 19.4 anges att medlemsstaterna ska anta detaljerade regler för hur den information om produkten som anges i artikel 19.1 ska anges på de produkter som inte förförpackats, förpackats på försäljningsstället på köparens begäran eller förförpackas för direktförsäljning. Vidare anges det i artikel 19.5 att lagstiftningen i de medlemsstater där produkten tillhandahålls slutanvändaren avgör på vilket språk information som nämns i artikel 19.1 b, c, d och f samt i punkterna 2-4 ska anges.

Varbergs kommun har anfört att vad som ska anses lättläst enligt artikel 19.1 kan tolkas olika och i förarbetena bör det framgå vad som menas med lättläst. Varbergs kommun har vidare ansett att en e-postadress eller adress till en hemsida på internet bör kunna uppfylla kraven i artikel 19.1 a om att en kosmetisk produkt ska vara märkt med namn, firma och adress för ansvariga personen. Enligt artikel 19.1 f ska den kosmetiska produktens funktion anges. Varbergs kommun har anfört att användningsområdet ska vara märkt på svenska men många produkters användningsområde har tappat sitt svenska ord och i stället används engelska ord som exempelvis ”conditioner”. Varbergs kommun har även anfört att det bör framgå vilka kosmetiska produkter som enligt artikel 19.1 c inte behöver vara märkta med hur lång tid efter öppnandet som produkten kan användas utan att skada konsumenten. Varbergs kommuns synpunkter avser tolkning av bestämmelserna och det får lämnas till myndigheter och domstol att tolka dessa bestämmelser i de enskilda fallen.

Varbergs kommun har även ansett att tillverkningsdag bör anges på kosmetiska produkter. Att i nationell rätt införa en bestämmelse med detta innehåll skulle kunna bedömas som införande av ett handelshinder. Regeringen har inte för avsikt att införa en sådan bestämmelse.

Synpunkten kan dock komma att beaktas vid en eventuell omarbetning av bestämmelsen på EU-nivå.

I artikel 4.2 anges att för varje kosmetisk produkt som släpps ut på marknaden ska den ansvariga personen se till att de skyldigheter som fastställs i förordningen uppfylls. Av artikel 5.1 framgår att ansvarig person ska säkerställa efterlevnaden av artiklarna 19.1, 19.2 och 19.5. I artikel 6 anges att distributörerna ska innan de tillhandahåller en produkt kontrollera att den märkning som anges i artikel 19.1 a, e och g, 19.3 och 19.4 finns, att de språkkrav som anges i artikel 19.5 har uppfyllts och att det datum för kortaste hållbarhetstid (bäst före-datum) som i tillämpliga fall anges i artikel 19.1 inte har löpt ut.

Sanktioner avseende kosmetikaförordningens bestämmelser om märkning

Märkning av produkter är ett försiktighetsmått som utgör information till den som hanterar produkterna. En överträdelse av förordningens bestämmelser om märkning skulle därför kunna omfattas av straffansvar för bristfällig miljöinformation i 29 kap. 6 § miljöbalken. Straffet för bristfällig miljöinformation är böter eller fängelse i högst två år. När frågan om allvaret i en överträdelse av märkningsreglerna behandlades i samband med den översyn som gjordes av miljöbalkens sanktionsregler år 2006 ansågs det att underlåtenhet att märka kosmetiska produkter eller förse dem med innehållsförteckning var så allvarligt att straff bör följa på sådan överträdelse. Det ansågs dock tillräckligt med bötesstraff för underlåtelse att märka kosmetiska och hygieniska produkter eller att förse dem med innehållsdeklaration (prop. 2005/06:182 s. 117 f.). I 29 kap. 6 § andra stycket anges således att ansvar för bristfällig miljöinformation inte ska dömas ut om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9 miljöbalken. Enligt 9 § första stycket 9 döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift om innehållsförteckning eller märkning av kosmetiska och hygieniska produkter som regeringen meddelat med stöd av 14 kap. 19 § 1 i miljöbalken till böter. Enligt 6 § förordningen (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter får Läkemedelsverket i fråga om kosmetiska och hygieniska produkter meddela sådana föreskrifter om produktinformation som avses i 14 kap. 19 § 1 i miljöbalken. Med stöd av bemyndigandet har Läkemedelsverket meddelat föreskrifter om märkning och produktinformation genom 14–15 §§ respektive 22-24 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter. Eftersom dessa krav kommer att återfinnas i kosmetikaförordningen bör dessa föreskrifter upphävas när kosmetikaförordningen träder i kraft.

I promemorian ansågs, i likhet med ovan nämnda förarbete, att en underlåtelse att märka kosmetiska produkter skulle medföra straffansvar men att det var tillräckligt med bötesstraff. Åklagarmyndigheten och

Göteborgs kommun har ifrågasatt om överträdelser av kosmetikaförordningens bestämmelser med nödvändighet måste sanktioneras genom straffrättsliga bestämmelser. Åklagarmyndigheten har anfört att miljösanktionsavgifter framstår som mer effektiva än straffansvar bland annat med beaktande av att det inte uppstår problem att identifiera vem ingripandet ska riktas mot och miljösanktionsavgifter kan tas ut oavsett

om överträdelse skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Åklagarmyndigheten har vidare angett att det finns anledning att anta att hotet av att drabbas av en miljösanktionsavgift i de här sammanhangen kan framstå som mer avskräckande än de bötesstraff som sannolikt blir påföljden i de flesta fall med individuellt straffansvar. Göteborgs kommun har anfört att straffsanktionera en detaljists försäljning av en produkt som saknar korrekt märkning är oproportionerlig och att en sådan överträdelse i stället borde vara förknippat med miljösanktionsavgift. Detta vore en effektiv och avskräckande åtgärd som inte i onödan belastar polis och åklagare. Göteborgs kommun har jämfört föreslagna sanktioner på kosmetikaområdet med sanktionerna inom t.ex. genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (EUT L 37, 13.2.2003, s. 19, Celex 32002L0095). Både Åklagarmyndigheten och Göteborgs kommun har ansett att det borde utredas om det går att införa administrativa sanktioner, som miljösanktionsavgifter, för överträdelser av mindre allvarlig karaktär.

Lagrådet har delat Åklagarmyndighetens bedömning och har ansett att det bör övervägas om inte syftet med regleringen bättre skulle tillgodoses om ett flertal överträdelser av förordningen i stället för straffansvar kom att sanktioneras med miljösanktionsavgifter. Svenska Naturskyddsföreningen har i sitt remissyttrande ansett att bötestraff inte alltid kan anses som en tillräckligt ingripande sanktion. Föreningen har anfört att bristfällig eller felaktig märkning av en kosmetisk produkt kan vara förenat med stora hälsorisker för den enskilda konsumenten. Särskilt relevant är detta för personer som utvecklat allergi mot något av de potenta allergiframkallande ämnen som är tillåtna i kosmetiska produkter, t.ex. metylkloroisotiazolinon och metylisotiazolinon. Vidare har föreningen anfört att förutom att den enskilde fråntas möjligheten att välja bort produkter som innebär risk för exempelvis allvarliga allergiska reaktioner, försvåras möjligheten för hälso- och sjukvårdspersonal att spåra ursprunget till de symptom som patienter uppvisar. Att bryta mot gällande märkningsbestämmelser måste därför, enligt Svenska Naturskyddsföreningen, betraktas som ett allvarligt brott som bör leda till ansvar för bristfällig miljöinformation enligt 29 kap. 6 § miljöbalken.

Föreningen har vidare pekat på att fängelse i upp till två år finns redan i straffskalan för brott mot märkningsbestämmelserna i förordningen (EG) nr 1272/2008 och föreningen anser inte att överträdelser avseende märkning av kosmetiska produkter bör betraktas som mindre allvarliga.

Som Svenska Naturskyddsföreningen har anfört kan en överträdelse mot märkningsreglerna leda till risk för allvarlig skada för människors hälsa. Som ovan anges är märkningen ett försiktighetsmått och en överträdelse skulle kunna omfattas av straffansvar för bristfällig miljöinformation. Straffskalan för detta brott sträcker sig från böter till fängelse i högst två år. I förarbetena ansågs det dock tillräckligt med bötesstraff (a. prop. 117 f.).

Regeringen gör den bedömningen att underlåtenhet att märka kosmetiska produkter enligt artikel 19.1 och 19.2 får anses vara så allvarligt att straff bör följa på sådan överträdelse. I likhet med ovan nämnda förarbeten bedöms det tillräckligt med bötesstraff för underlåtelse att märka kosmetiska produkter eller att förse dem med

innehållsdeklaration. Såsom anfördes i lagrådsremissen anser regeringen inte att överträdelser av språkkravet för märkning av kosmetiska produkter (artikel 19.5) eller överträdelser om hur information om produkten ska lämnas i de fall en kosmetisk produkt inte förförpackats, förpackats på försäljningsstället på köparens begäran eller förförpackas för direktförsäljning (artikel 19.4) är av så allvarligt slag utan anser att dessa överträdelser bör kunna omfattas av miljösanktionsavgifter (se avsnittet nedan). Samma bedömning görs gällande överträdelser av kravet att skylta viss information om den kosmetiska produkten i närheten av produktens säljbehållare i de fall som det av praktiska skäl är omöjligt att ange informationen på annat sätt (artikel 19.3). Liknande bedömningar har gjorts gällande andra kemiska produkter (jfr 7 kap. 1, 2 och 8 §§ miljösanktionsavgiftsförordningen).

Regeringen följer utvecklingen på området och för det fall det visar sig att det finns behov av att ändra sanktionsreglerna kommer regeringen att se över frågan och föreslå eventuella ändringar.

Bestämmelsen i 29 kap. 9 § första stycket 9 miljöbalken om överträdelse av märkningsreglerna bör ändras till följd av att regleringen om märkning kommer att återfinnas i kosmetikaförordningen. De skyldigheter som ansvariga personer respektive distributörerna har enligt artiklarna 4.2, 5, 6 och 19 i kosmetikaförordningen bör framgå av bestämmelsen. Det kan noteras att distributörerna enligt artikel 6.2 även ska kontrollera att det datum för kortaste hållbarhetstid (bäst föredatumet) som i tillämpliga fall anges i artikel 19.1 inte har löpt ut. Att inte utföra denna uppgift kan dock inte anses vara en så allvarlig överträdelse att denna underlåtenhet ska medföra straffansvar. I stället framstår de åtgärder som finns tillgängliga inom tillsynsverksamheten som tillräckligt ingripande för en sådan underlåtelse.

Det är den ansvariga personen som bär ansvaret för att märkningen överensstämmer med kraven i artikel 19.1 och 19.2 när produkterna släpps ut på marknaden. Genom att i straffbestämmelsen använda orden ”den som på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt”, begränsas personkretsen till ansvariga personer enligt artikel 4, dvs. de som tillhandahåller produkterna för första gången på gemenskapsmarknaden. Vad gäller ansvarig person så anges det i artikel 4.6 att distributören i vissa fall ska fungera som ansvarig person. Som anförs i avsnitt 7.2 så har lydelsen i artikel 4.6 delvis ändrats genom rättelse till förordningen (EUT L 72, 15.3.2013, s 16, Celex 32009R1223R[04]) Det framgår numera av artikeln att distributören är ansvarig person i de situationer som anges i den bestämmelsen. Rättelsen finns bifogad denna proposition som bilaga 3.

Distributörer som tillhandahåller kosmetiska produkter på marknaden ska kontrollera att märkningen som anges i artikel 19.1 a, e och g finns. Genom att använda orden ”tillhandahålla på marknaden” i bestämmelsen markeras att straffansvaret gäller för distributörer.

Sanktioner avseende regler om märkning på svenska och lämnande av information om kosmetiska produkter som saknar behållare eller förpackning

Som ovan anges så framgår det av artikel 19.5 att lagstiftningen i de medlemsstater där produkten tillhandahålls slutanvändaren avgör på vilket språk information som nämns i artikel 19.1 b, c, d och f samt i punkterna 2-4 ska anges. Den information som avses är bland annat produktens funktion och särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning. I artikel 7.2 i kosmetikadirektivet finns en bestämmelse med liknande innehåll som den i artikel 19.5. Denna artikel har genomförts i svensk rätt genom 14 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter. Av den bestämmelsen framgår att ovan nämnd information ska vara avfattad på svenska. Regeringen har för avsikt att med stöd av 14 kap. 19 § 1 miljöbalken föreskriva i förordning att den information som en kosmetisk produkt ska vara märkt med när den tillhandahålls i Sverige ska vara avfattad på svenska.

Vidare anges det i artikel 19.4 att medlemsstaterna ska anta detaljerade regler för hur den information om produkten som anges i artikel 19.1 ska anges på de produkter som inte förförpackats, förpackats på försäljningsstället på köparens begäran eller förförpackas för direktförsäljning. Bestämmelsen avser kosmetiska produkter som saknar behållare eller förpackning. Det kan exempelvis röra sig om tvål som säljs i lösvikt. En bestämmelse med liknande innehåll finns i artikel 6.2 i kosmetikadirektivet. Enligt 14 § Läkemedelsverkets föreskrifter (2004:12) om kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter ska uppgifter om kosmetiska produkter som inte har försäljningsförpackning lämnas på annat sätt till köparen. Regeringen avser att med stöd av 14 kap. 19 § 1 miljöbalken bemyndiga Läkemedelsverket att meddela föreskrifter om hur information om en kosmetisk produkt ska tillhandahållas köparen i de fall produkten saknar försäljningsförpackning. Föreskrifter om märkning föreslås således kunna meddelas i förordning och i Läkemedelsverkets föreskrifter.

Att bryta mot föreskrifter om språkkrav eller krav på information om kosmetiska produkter som inte förförpackats kan, som anges i avsnittet ovan, inte ses som så allvarligt att det bör leda till straffansvar. Miljösanktionsavgift bör därför väljas som sanktion för överträdelse av dessa föreskrifter.

Hänvisningar till S7-4

8. Tystnadsplikt och sekretess gällande underrättelser av allvarliga oönskade effekter

Regeringens bedömning: Uppgifter i underrättelser om allvarliga oönskade effekter omfattas av sekretessbestämmelserna i 30 kap.23 och 27 §§offentlighets- och sekretesslagen. Ytterligare sekretessbestämmelser behövs inte.

Promemorians förslag överensstämmer inte med regeringens. I promemorian föreslogs att en sekretessbestämmelse skulle införas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, avseende uppgifter hos Läkemedelsverket om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i ärenden som rör underrättelser om misstänkta eller konstaterade allvarliga oönskade effekter. I promemorian föreslogs även att den tystnadsplikt som följde av den föreslagna sekretessbestämmelsen skulle ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt eller inte lämnat någon synpunkt på förslaget. Läkemedelsverket har anfört att sekretessen bör omfatta samtliga underrättelser om misstänkt eller konstaterad oönskad effekt och således även de som inte klassas som allvarliga oönskade effekter. Konsumentverket har framhållit att den enskilde eller dennes närstående bör åtnjuta motsvarande sekretesskydd om de känsliga uppgifterna förekommer hos myndigheter som utövar tillsyn över verksamhet där kosmetiska produkter används, t.ex. hudvårdskliniker. Svenska Journalistförbundet har anfört att ett starkt sekretesskydd kan hindra insyn, framför allt som rätten att meddela och offentliggöra uppgifter är undantagen i förslaget. Journalistförbundet har därför föreslagit ett rakt skaderekvisit och att tystnadsplikten får vika för rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Skälen för regeringens bedömning

Anmälningar av allvarliga oönskade effekter

I artikel 23 i kosmetikaförordningen stadgas en anmälningsplikt gällande allvarliga oönskade effekter av kosmetiska produkter. Enligt artikeln är det den ansvariga personen och distributören som är skyldiga att utan dröjsmål anmäla allvarliga oönskade effekter till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där effekten inträffade. Denna myndighet ska därefter skicka informationen till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater. Om en distributör anmäler en allvarlig oönskad effekt till behörig myndighet ska denna myndighet även översända informationen till den ansvariga personen och till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

Enligt artikel 2.1 p i kosmetikaförordningen är allvarliga oönskade effekter sådana oönskade effekter som leder till tillfällig eller bestående funktionsnedsättning, funktionshinder, sjukhusvård, missbildningar eller en allvarlig omedelbar risk eller till döden. Oönskade effekter är enligt artikel 2.1 o i kosmetikaförordningen en negativ inverkan på människors

hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning av en kosmetisk produkt. Enligt kosmetikaförordningen är det endast allvarliga oönskade effekter som ansvariga personer och distributörer är skyldiga att anmäla.

Synpunkter på förslaget om en ny sekretessbestämmelse

Läkemedelsverket har årligen tagit emot cirka 50 rapporter om biverkningar orsakade av kosmetiska produkter. Dessa rapporter kommer från tillverkare, distributörer, konsumenter och hälso- och sjukvården. Rapporterna används i Läkemedelsverkets tillsyn över kosmetiska produkter. De rapporterade biverkningarna kan i och med att kosmetikaförordningen träder i kraft komma att hänföras till såväl allvarliga oönskade effekter som oönskade effekter som inte är att bedöma som allvarliga.

I promemorian gjordes bedömningen att 21 kap. 1 § OSL kunde tillämpas på underrättelser om allvarliga oönskade effekter, men detta sekretesskydd ansågs inte tillräckligt. Enligt 21 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgifter som rör enskilds hälsa eller sexualliv såsom uppgifter om exempelvis sjukdomar. Sekretess gäller om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs. Detta skaderekvisit innebär att utgångspunkten är att sekretess inte ska gälla för uppgiften. I promemorian föreslogs att en ny bestämmelse skulle införas i offentlighets- och sekretesslagen som innebar att sekretess ska gälla hos Läkemedelsverket för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i ärenden som rör underrättelse om misstänkt eller konstaterad allvarlig oönskad effekt orsakad av användning av en kosmetisk produkt, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Vidare föreslogs att den tystnadsplikt som följde av den föreslagna sekretessbestämmelsen skulle ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Svenska Journalistförbundet har anfört att skyddet för den personliga integriteten måste vägas mot allmänhetens intresse av att ta del av hur allvarliga biverkningarna är. Ett starkt sekretesskydd kan hindra en sådan insyn, framför allt som rätten att meddela och offentliggöra uppgifter är undantagen i förslaget. Enligt förbundet kan personuppgifter maskas och därmed göras anonyma vid utlämnande av uppgifter om biverkningar. Då kan allmänheten ta del av de allvarliga problem som bristfälliga kosmetiska produkter kan skapa, utan att enskild person utpekas.

Journalistförbundet anser att det leder för långt att tillämpa samma sekretessregler för kosmetiska produkter som för hälso- och sjukvård. Journalistförbundet har därför föreslagit ett rakt skaderekvisit och där tystnadsplikten får vika för rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Läkemedelsverket har i sitt remissvar framhållit att det finns behov av en sekretessbestämmelse gällande underrättelser av oönskade effekter till följd av användning av kosmetiska produkter och att sekretessbestämmelsen bör omfatta såväl allvarliga som icke allvarliga oönskade effekter. Konsumentverket har framhållit att den enskilde eller dennes närstående bör åtnjuta motsvarande sekretesskydd om de känsliga

uppgifterna förekommer hos myndigheter som utövar tillsyn över verksamhet där kosmetiska produkter används, t.ex. hudvårdskliniker.

Sekretessbestämmelser

Sekretess vid statlig och kommunal tillsyn med avseende på näringslivet regleras i bland annat 30 kap. 23 och 27 §§ OSL. Enligt bestämmelserna gäller sekretess i sådan verksamhet för uppgift om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Dessutom gäller sekretess för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet. Verksamhet av det slag som avses i paragrafen kan nämligen ge en myndighet kännedom också om andra förhållanden hos tredje man än sådana som kan betecknas som affärs- eller driftförhållanden m.m. Som exempel kan Läkemedelsverkets tillsynsverksamhet enligt läkemedels- och narkotikaförfattningarna tänkas medföra kännedom om mycket ömtåliga personliga förhållanden rörande personer som står i kontakt med den som inspekteras (jfr Offentlighets- och sekretesslagen – En kommentar, Lenberg m.fl., s. 30:23:3).

Beträffande statlig tillsyn gäller emellertid sekretess endast i den utsträckning som regeringen föreskrivit det. Regeringen har i 9 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), förkortad OSF, och punkt 46 i dess bilaga föreskrivit att sekretess ska föreligga för statlig myndighets verksamhet som består av bland annat tillsyn i fråga om kemiska produkter enligt miljöbalken, anslutande förordningar till miljöbalken eller enligt EU-förordningar inom miljöbalkens område. Emellertid gäller inte sekretess för beslut i ärenden. Vidare anges det i punkt 46 att sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat inte heller gäller för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas. Eftersom kosmetiska produkter omfattas av begreppet kemiska produkter kommer denna bestämmelse även omfatta kosmetiska produkter. Vidare kan noteras att för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet är sekretessen absolut.

Uppgifter i de underrättelser som rör misstänkta eller konstaterade allvarliga oönskade effekter kommer att omfattas av Läkemedelsverket tillsyn och därmed omfattas av sekretessbestämmelsen i 30 kap 23 § (se 9 § OSF och punkt 46 i bilagan till OSF). Även uppgifter i underrättelser om oönskade effekter som inte är allvarliga kan sekretessbeläggas med stöd av nämnda bestämmelse. Om underrättelser om oönskade effekter rörande kosmetiska produkter inkommer till en kommunal myndighet kan uppgifter beläggas med sekretess med stöd av 30 kap. 27 § OSL. Den tystnadsplikt som följer av 30 kap. 23 § första stycket 2 och 27 § första stycket 2 OSL har företräde framför rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande-

frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter (30 kap. 30 § OSL).

Regeringen anser att dessa bestämmelser ger ett väl avvägt sekretesskydd för uppgifter som avser dem som är föremål för tillsynen samt för tredje man. Regeringen bedömer därför, till skillnad från promemorian, att ytterligare sekretessbestämmelser inte behöver införas.

9. Sanktioner mot otillåtna djurförsök

Regeringens bedömning: De förbud mot djurförsök som anges i artikel 18.1 c och d samt 18.2 i kosmetikaförordningen kommer efter tillkännagivande enligt 1 a § djurskyddslagen att omfattas av det straffansvar som följer av 36 a § djurskyddslagen. Någon lagändring behöver inte göras.

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer delvis med regeringens bedömning. Regeringen bedömer att även artikel 18.2 ska omfattas av det tillkännagivande enligt 1 a § djurskyddslagen (1988:534) som medför ett straffansvar enligt 36 a § djurskyddslagen.

Remissinstanserna: Endast ett fåtal remissinstanser har lämnat synpunkter på förslaget och bedömningen. Karolinska Institutet (Institutet för miljömedicin) har anfört att enligt kosmetikaförordningen blir det förbjudet att testa kosmetiska produkter och ingredienser på djur.

Institutet anser dock att det saknas alternativa metoder till djurtester och dessa behövs tills vidare för att bedöma säkerheten i kosmetiska produkter. Liknande synpunkter har framförts av Svenska kontaktdermatitgruppen. Djurens Rätt har anfört att föreningen är kritisk till att upphäva paragrafen i 3 kap. 19 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:4), utan att se till att innehållet tas tillvara, eftersom innehållet innebär både ett starkare skydd för djur och ett mer långtgående sådant då det är djurförsök enligt den svenska definitionen och inte EU-definitionen som avses. Innehållet i 3 kap. 19 § (DFS 2004:4) har inarbetats i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2012:26). Djurens Rätt föreslår att denna bestämmelse ska fortsätta gälla i sin helhet.

Skälen för regeringens bedömning

Kosmetikaförordningens bestämmelser om djurförsök

Enligt artikel 18.1 c i kosmetikaförordningen är det förbjudet att inom EU testa kosmetiska slutprodukter på djur för att uppfylla kraven i förordningen. Med kosmetisk slutprodukt avses, enligt artikel 18.3, en kosmetisk produkt i sin slutliga sammansättning såsom den släpps ut på marknaden och tillhandahålls slutanvändaren. Förbudet omfattar även prototyper av en kosmetisk slutprodukt. Förbuden mot djurförsök i den omfattning som anges i artikel 18.1 c återfinns i artikel 4 a i kosmetikadirektivet och förbudet har varit i kraft sedan den 11 september 2004. Enligt artikel 18.1 d får djurförsök inte heller utföras inom EU med

beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar för att uppfylla kosmetikaförordningens krav efter det att sådana försök ska ha ersatts med alternativa testmetoder. Dessa alternativa testmetoder ska förtecknas i kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den 30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2007 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 142, 31.5.2008, s. 1, Celex 32008R0440) eller i bilaga VIII till kosmetikaförordningen.

Vidare anges i artikel 18.1 a och b att kosmetiska produkter inte får släppas ut på marknaden om dess slutliga sammansättning, beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar har varit föremål för djurförsök trots att EU antagit en alternativ metod till djurförsök.

I artikel 18.2 första och andra styckena anges att kommissionen har, efter samråd med vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) och Europeiskt centrum för validering av alternativa metoder (ECVAM) och med vederbörlig hänsyn till hur valideringen har utvecklats inom OECD, upprättat tidsplaner för genomförandet av bestämmelserna i punkt 1 a, b och d, inbegripet tidsfrister för successiv avveckling av de olika testerna (vid en jämförelse med den engelska språklydelsen får ordet ”tester” i den svenska språkversionen anses avse djurförsök). Tiden för genomförandet av punkt 1 a, b och d begränsades till den 11 mars 2009. I fråga om tester för toxicitet vid upprepade doser, reproduktiv toxicitet och toxikinetik för vilka inga alternativ ännu övervägs ska perioden för genomförande av punkt 1 a och b begränsas till den 11 mars 2013. Detta innebär att sedan den 11 september 2004 är det förbjudet att utföra djurförsök på kosmetiska slutprodukter och sedan den 11 mars 2009 får djurförsök inte utföras på kosmetiska beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar. Vidare råder försäljningsförbud mot djurtestade kosmetiska produkter sedan den 11 mars 2009 dock med undantag av produkter som testats beträffande toxicitet vid upprepad dos, reproduktiv toxicitet och toxikinetik. Sedan den 11 mars 2013 råder det emellertid även försäljningsförbud för kosmetiska produkter som testats på djur beträffande toxicitet vid upprepad dos, reproduktiv toxicitet och toxikinetik (jfr skäl 43 i ingressen till kosmetikaförordningen).

Av artikel 18.2 sjätte stycket framgår att i undantagsfall och om det föreligger allvarliga betänkligheter beträffande en kosmetisk beståndsdels säkerhet får kommissionen bevilja undantag från artikel 18.1. En sådan begäran kan lämnas in av en medlemsstat.

Förbuden mot djurförsök

Bestämmelserna om förbud mot djurförsök i artikel 18 i kosmetikaförordningen återfinns i artikel 4 a i kosmetikadirektivet. Direktivsbestämmelserna är genomförda i svensk lag genom 14 kap. 24 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:26) om försöksdjur. Enligt denna bestämmelse är det inte tillåtet att göra djurförsök som syftar till att testa en kosmetisk slutprodukt eller prototyp. Enligt samma bestämmelse är det inte heller tillåtet att utföra djurförsök som syftar till att testa beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar som ingår i kosmetiska produkter. Före den 1 januari 2013 återfanns förbuden i 3 kap. 19 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter

och allmänna råd (DFS 2004:4) om djurförsök. Föreskriften är meddelad med stöd av 22 § djurskyddslagen (1988:534) och 40 a § djurskyddsförordningen (1988:539). Enligt 36 § första stycket 2 djurskyddslagen döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av den lagen till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år. Om gärningen är att anse som ringa ska inte dömas till ansvar. Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. Således kan den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbudet mot djurförsök i 14 kap. 24 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:26) om försöksdjur dömas till straffrättsligt ansvar.

Enligt 1 a § djurskyddslagen kompletterar djurskyddslagen sådana bestämmelser i EU-förordningar som faller inom lagens tillämpningsområde. Vilka grundförordningar som avses framgår av tillkännagivanden av regeringen. Dessa tillkännagivanden publiceras i Svensk författningssamling.

Av 36 a § djurskyddslagen framgår att den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning. Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt dömas till fängelse i högst två år. Om gärningen är att anse som ringa döms däremot inte till ansvar. Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken.

Således är straffskalorna desamma i 36 § djurskyddslagen som i 36 a § samma lag. Bestämmelserna om förbud mot djurförsök överförs från kosmetikadirektivet till kosmetikaförordningen. Detta ger dock inte anledning till att göra en annan bedömning i fråga om behovet av straffrättslig reglering av överträdelser av dessa förbud än den som gäller för närvarande. Eftersom förbuden överförs till kosmetikaförordningen görs bedömningen att information om artikel 18.1 c och d samt 18.2 i kosmetikaförordningen ges genom ett sådant tillkännagivande som anges i 1 a § djurskyddslagen. Därmed kommer den som bryter mot förbuden i artikel 18.1 c och d samt 18.2 i kosmetikaförordningen att omfattas av straffansvar enligt 36 a § djurskyddslagen.

Synpunkter på förbuden mot djurförsök Djurens Rätt har i sitt remissvar anfört att föreningen är kritisk till att upphäva paragrafen i 3 kap. 19 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:4) om djurförsök, utan att se till att innehållet tas tillvara, eftersom innehållet innebär både ett starkare skydd för djur och ett mer långtgående sådant då det är djurförsök enligt den svenska definitionen och inte EU-definitionen som avses. Innehållet i 3 kap. 19 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:4) om djurförsök har inarbetats i Statens jordbruksverks föreskrifter

och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2012:26). Djurens Rätt har föreslagit att denna bestämmelse ska fortsätta gälla i sin helhet.

Som Djurens Rätt anger finns det en skillnad mellan den EU-rättsliga definitionen av djurförsök och den svenska. I EU-rätten avses med djurförsök sådana försök på djur som kan vålla djuret, smärta, lidande, ångest eller bestående men i lika stor utsträckning som ett nålstick som utförts i enlighet med god veterinärmedicinsk praxis (jfr artikel 3.1 i direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, härefter benämnt försöksdjursdirektivet). Enligt försöksdjursdirektivet tillåts, under vissa förhållanden, nationella bestämmelser som syftar till ett mer långtgående skydd av djur än de bestämmelser som anges i det direktivet, se artikel 2. Enligt 1 c § djurskyddslagen är djurförsök användning av djur för vetenskaplig forskning, sjukdomsdiagnos samt utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter. Med djurförsök avses även användning av djur för undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande. Även användning av djur för andra jämförliga ändamål omfattas av definitionen av djurförsök. Det är alltså ändamålet med användningen av djur som är avgörande för om det är ett djurförsök. Även försökssituationer där djur inte utsätts för något lidande ingår alltså i definitionen om användningen sker för något av de angivna ändamålen. Vidare omfattas avlivning av djur för att deras organ eller vävnader ska användas för vetenskapliga ändamål av den svenska definitionen av djurförsök. Den svenska regleringen om djurförsök är således vidare i sin tillämpning än den EU-rättsliga regleringen. Genom att förbud mot djurförsök av kosmetiska produkter nu upptas i en EU-förordning är denna bestämmelse direkt tillämplig i Sverige. Djurförsök är inte definierat i kosmetikaförordningen. Med hänsyn till att EU-rätten tillåter Sverige att ha en vidare definition av djurförsök än den som anges i djurförsöksdirektivet bör den svenska definitionen av djurförsök gälla vid tillämpningen av kosmetikaförordningen. Någon ytterligare reglering av definitionen om djurförsök behöver därmed inte göras i svensk rätt.

Karolinska Institutet (Institutet för miljömedicin) har anfört att enligt kosmetikaförordningen blir det förbjudet att testa kosmetiska produkter och ingredienser på djur. Institutet anser dock att det saknas alternativa metoder till djurtester och dessa behövs tills vidare för att bedöma säkerheten i kosmetiska produkter. Institutet har vidare anfört följande:

Förbudet speglar en strävan i samhället att minska antalet onödiga djurförsök. Tyvärr kan det leda till att företag och producenter hänvisas till in vitro-metoder som är mindre tillförlitliga när det gäller att testa ämnens toxicitet. Användning av kosmetiska produkter kan leda till en hög exponering för de kemiska ämnen som ingår i produkten. Stora delar av befolkningen exponeras också, dvs. även känsliga grupper som små barn, gravida, ammande, sjuka och gamla människor. Ur hälsosynpunkt borde det därför ställas höga säkerhetskrav på att kosmetiska produkter är väl reglerade genom lagstiftning och att ingredienserna är toxikologiskt testade. För andra reglerade grupper av kemikalier, såsom läkemedel, bekämpningsmedel och livsmedelstillsatser ställs långtgående specificerade testningskrav i djurmodeller eftersom djurfria alternativa metoder

i hög grad saknas. Det är därför anmärkningsvärt att lagstiftningen för kosmetiska produkter förbjuder all djurtestning och kräver att dessa ska ersättas av alternativa testmetoder. I kosmetikaförordningen (artikel 18) tillåts undantag från det generella förbudet mot djurförsök endast om ”det specifika problemet för människors hälsa är styrkt” vilket i praktiken innebär att produkterna, om dessa kommer ut på marknaden, testas på människor på ett okontrollerat sätt. Djurtester som speglar kinetik, kronisk toxicitet, cancer- och reproduktionstoxicitet ska vara ersatta med in vitro-tester mars 2013. Texten i promemorian ger intryck av att det redan nu finns alternativa metoder för de flesta effekter. Institutet delar inte den bedömningen. När det gäller många allvarliga effekter såsom cancer och reproduktionstoxicitet kommer det knappast inom en överskådlig tid att finnas ”djurfria” metoder. Samma gäller allergiframkallande effekter. Det finns inga tillförlitliga in vitro-metoder när det gäller att testa ämnens allergiframkallande egenskaper vid hudkontakt (kontaktallergi). Det prediktiva värdet av tillgängliga in vitrometoder speglar inte ämnens verkliga allergiframkallande potential. Detta gäller särskilt ämnen med svag allergiframkallande förmåga (moderat-låg potens). Vidare visar de tillgängliga in vitro-metoderna oftast endast en eller ett par led av den kaskad av immunologiska händelser som måste ske för att en kontaktallergi ska uppkomma. Producenterna måste följaktligen utföra ett flertal olika tester för att belysa ämnens allergiframkallande förmåga. En mekanism som är av stor betydelse för allergirisken, och som inte kan studeras med tillgängliga in vitrometoder, är aktivering av allergen genom metabolism i huden. Institutet är kritiskt till förbudet mot djurtester eftersom det för närvarande inte finns validerade alternativa testmetoder som kan säkerställa om ett kemiskt ämne kan ge kontaktallergi eller inte. Därför bör kommissionen, i enlighet med artikel 18, tillåta att beståndsdelar i kosmetiska produkter testas på djur för att bedöma toxiska effekter.

Svenska kontaktdermatitgruppen är starkt kritisk till förbud mot att utföra djurförsök med kosmetiska produkter och ingredienser i kosmetiska produkter för att uppfylla kraven i förordningen eftersom det för närvarande inte finns några validerade alternativa testmetoder som kan säkerställa om ett kemiskt ämne kan ge kontaktallergi eller inte.

Detta avspeglas tydligt av att det i bilaga VIII ”Förteckning över validerade alternativa metoder till djurförsök” inte finns någon metod upptagen. Svenska kontaktdermatitgruppen har vidare anfört följande. För närvarande pågår en utvärdering vid ECVAM av ett antal metoder. Enligt vetenskapssamhället har man trots intensiv forskning inte lyckats utveckla tillräckligt tillförlitliga metoder som alternativ till prediktiva djurtester för hudsensibilisering. Detta gäller speciellt för kemiska ämnen med relativt svag allergiframkallande förmåga (moderat-låg potens). Forskningen visar att många av de ämnen som orsakar frekvent allergi i befolkningen är relativt svaga allergen. Utveckling av allergi är beroende av exponeringen. Den upprepade exponeringen för kosmetiska produkter medför en sådan ökning i risken för sensibilisering av ingående allergena ämnen att det är av yttersta vikt att kunna förutsäga en svagt allergiframkallande effekt innan ett ämne introduceras i kosmetiska produkter på marknaden. Det bör vidare nämnas att de alternativa metoderna inte kan förutsäga den allergena effekten av ett ämne som

uppkommer på grund av bioaktivering i huden. Liksom levern kan huden bryta ner och oskadliggöra främmande ämnen genom metabolism. I nedbrytningsprocessen kan aktiva metaboliter bildas som kan ge upphov till kontaktallergi. Ett exempel är färgämnet p-phenylenediamine (PPD) som genom aktivering i huden bildar starkt allergiframkallande metaboliter. PPD ingår idag i hårfärgsprodukter vilket har lett till frekvent sensibilisering i befolkningen. Vidare kan man på motsvarande sätt få bioaktivering av vanliga färgämnen i kläder (s.k. azofärgämnen). Sammanfattningsvis anser Svenska kontaktdermatitgruppen att förbud mot prediktiv djurtestning av kosmetiska ämnen med avseende på kontaktallergi medför att icke-adekvat testade kemiska ämnen kommer att introduceras på marknaden med påföljande risk för kontaktallergi och allergiskt kontakteksem i befolkningen. Svenska kontaktdermatitgruppen anser därför att ett förbud måste skjutas upp, i enlighet med artikel 18, till dess att adekvata alternativa metoder för att bedöma den allergiframkallande förmågan har utarbetats och validerats. Svenska kontaktdermatitgruppen föreslår att det i den svenska kosmetikaförordningen framhålls ännu starkare än i förslaget att ”hög skyddsnivå för människors hälsa säkerställs” och att ”kosmetiska produkter bör vara säkra vid normal användning eller under förhållanden som rimligen kan förutses. Särskilt bör avvägningen mellan risker och fördelar inte rättfärdiga risker för människors hälsa”, enligt kosmetikaförordningen punkt 4 och 9. Det är också önskvärt att detta framgår tydligt i miljöbalken.

Som anförs ovan så gäller ett förbud mot djurförsök på kosmetiska slutprodukter, beståndsdelar och kombinationer av beståndsdelar sedan 11 mars 2009. Vidare är det sedan den 11 mars 2009 förbjudet att släppa ut kosmetiska produkter på marknaden vars slutliga sammansättning, beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar har testats på djur. När det gäller tester beträffande toxicitet vid upprepad dos, reproduktiv toxicitet och toxikinetik inträdde förbud mot utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter, för vilka dessa djurförsök används, den 11 mars 2013. Det har varit regeringens ambition att fasa ut användning av djurförsök gällande kosmetiska produkter och bestämmelserna om förbud mot djurförsök är i linje med regeringens uppfattning i frågan. Av kosmetikaförordningen framgår att en kosmetisk produkt som tillhandahålls på marknaden ska vara säker för människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning. Den ansvariga personen måste kunna visa att produkten är säker genom att se till att produkten genomgår en säkerhetsbedömning inklusive säkerhetsundersökningar innan den släpps ut på marknaden (artikel 10). Regeringen kommer att fortsätta att följa frågan om djurförsök och kosmetisk produkter på EU-nivå.

10. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Ändringarna i miljöbalken ska träda i kraft den 11 juli 2013.

Regeringens bedömning: Det krävs inga övergångsbestämmelser med anledning av författningsändringarna.

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna har tillstyrkt eller inte lämnat någon synpunkt på förslaget och bedömningen.

Sveriges Kommuner och Landsting har bedömt att införande av bestämmelser redan den 11 juli 2013 kan medföra vissa administrativa problem för de operativa tillsynsmyndigheterna.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Enligt artikel 40.1 i kosmetikaförordningen ska förordningen träda i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning (den 11 januari 2010). Av samma artikel framgår att förordningen ska tillämpas från och med den 11 juli 2013, dock med två undantag.

Artiklarna 15.1 och 15.2 ska tillämpas från och med den 1 december 2010 och artiklarna 14, 31 och 32 ska därvid tillämpas i den utsträckning det krävs för tillämpningen av artiklarna 15.1 och 15.2. Artiklarna 15.1 och 15.2 anger vissa begränsningar av ämnen som kosmetiska produkter får innehålla. Det andra undantaget gäller artikel 16.3 andra stycket som ska tillämpas från den 11 januari 2013. Denna bestämmelse avser skyldighet att anmäla kosmetiska produkter som innehåller nanomaterial till kommissionen. De ändringar i miljöbalken som föreslås i denna proposition i anledning av artikel 15.1–2 och 16.3 gäller införande av sanktioner i enlighet med artikel 37. Artikel 37 är en bestämmelse som börjar tillämpas den 11 juli 2013. Ändringarna i miljöbalken bör därför träda i kraft samtidigt som kosmetikaförordningen börjar tillämpas, dvs. den 11 juli 2013.

Några övergångsbestämmelser bedöms inte behövas. Av 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken följer att straff ska bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs.

Hänvisningar till S10

11. Konsekvenser

Kosmetikadirektivet kommer att ersättas av kosmetikaförordningen, men till stor del innehåller kosmetikaförordningen bestämmelser som i dag regleras av direktivet och som redan genomförts i svensk rätt.

Anpassningen av kosmetikaförordningen till svensk rätt innebär att vissa straffrättsliga bestämmelser ändras. Vidare föreslås i denna proposition att vissa märkningsregler ska sanktioneras genom miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgifter beslutas av tillsynsmyndigheter. Som anges i promemorian föreslås kommunala nämnder och Läkemedels-

verket att bli tillsynsmyndigheter gällande kosmetiska produkter.

Läkemedelsverket har i sitt remissyttrande anfört att det kommer att få ett flertal nya arbetsuppgifter i och med att kosmetikaförordningen träder i kraft. Med anledning av detta har Läkemedelsverket framhållit att utökat ansvar med fler arbetsuppgifter också kommer att ge ett ökat behov av resurser. I promemorian föreslås att Läkemedelsverket ska få fortsatt bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn av kosmetiska produkter. Vad gäller avgifter för de kommunala nämndernas tillsyn så har kommunfullmäktige, enligt 27 kap. 1 § miljöbalken, bemyndigats att meddela föreskrifter för sådana avgifter.

Läkemedelsverket och de kommunala nämndernas kostnader för tillsyn, inklusive dessas eventuella ökade kostnader för att besluta om miljösanktionsavgifter, bör bäras av de avgifter som debiteras de olika aktörerna.

I promemorian gjordes bedömningen att ändringarna av straffrättsbestämmelserna inte skulle leda till någon ökning av mål eller ärenden till domstolarna. Det bedömdes inte heller öka arbetsbördan för rättsväsendet i övrigt. Det är emellertid möjligt att de ändrade straffbestämmelserna om försvårande av miljökontroll och brott mot bestämmelser om märkning samt införande av miljösanktionsavgifter kan leda till en viss ökning av antalet mål. Detta bedöms emellertid endast leda till marginella ökningar av antalet mål och därför endast en försumbar kostnadsökning. De föreslagna bestämmelserna bedöms därmed inte medföra någon ökning av arbetsbördan för rättsväsendet som inte kan tas om hand inom befintliga anslagsramar.

12. Författningskommentar

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken

29 kap.

3 §

En ny bestämmelse införs i andra stycket punkten 18 som innebär att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt i strid med artikel 14, 15.1 eller 15.2 i kosmetikaförordningen ska fällas till ansvar för miljöfarlig kemikaliehantering.

Artikel 14.1 innehåller bestämmelser om vilka ämnen som kosmetiska produkter inte får innehålla eller endast får innehålla med vissa begränsningar. Vidare anges det i bestämmelsen vilka färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter som kosmetiska produkter får innehålla och under vilka villkor dessa ämnen får användas. I artikel 15.1 och 15.2 anges ett förbud mot användning i kosmetiska produkter av ämnen som är klassificerade som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-ämnen) i kategori 1A, 1B eller 2 enligt del 3 i bilaga VI till förordningen (EG) nr 1272/2008.

I kosmetikaförordningen uppmärksammas även att det i vissa fall kan vara oundvikligt att ett förbjudet ämne förekommer i små kvantiteter i en kosmetisk produkt, s.k. spår av förbjudna ämnen. Enligt artikel 17 är

sådan oavsiktlig förekomst tillåten om förekomsten beror på föroreningar i beståndsdelar, tillverkningsprocessen, lagring eller migrering från förpackningen. Förekomsten ska inte vara tekniskt möjlig att undvika enligt god tillverkningssed och produkten ska trots förekomsten vara säker vid normal eller rimligen förutsebar användning. En överträdelse av artikel 14, 15.1 eller 15.2 ska därför inte medföra straffansvar för miljöfarlig kemikaliehantering om förekomsten av ett förbjudet ämne kan anses tillåten enligt artikel 17.

Ytterligare en bestämmelse införs i andra stycket punkten 19 som innebär att den som med uppsåt eller oaktsamhet släpper ut en kosmetisk produkt på marknaden utan att den genomgått en säkerhetsbedömning eller att en säkerhetsrapport upprättats i enlighet med artikel 10 kan dömas för miljöfarlig kemikaliehantering till böter eller fängelse i högst två år.

Av artiklarna 4.2 och 5.1 följer att det är den ansvariga personen som ska säkerställa att kraven i artiklarna 10, 14 och 15 efterlevs. Det är den ansvariga personen som släpper ut produkten på marknaden, dvs. tillhandahåller produkten för första gången på marknaden. Straffansvaret omfattar både ansvarig person och den distributör som anses vara ansvarig person enligt artikel 4 i kosmetikaförordningen. Straffansvaret omfattar inte andra distributörer än dem som anges i artikel 4.6.

Av tredje stycket framgår att ansvar för miljöfarlig kemikaliehantering inte ska dömas ut om ansvar för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9. Därmed ska straffansvar för miljöfarlig kemikaliehantering inte utdömas om gärningen anses innebära överträdelse av en bestämmelse om märkning enligt artikel 19 i kosmetikaförordningen.

Vidare framgår det av 29 kap. 11 § att om gärningen är att anse som ringa döms inte till ansvar.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.2.

5 §

Den nya punkten 8 innebär att den som med uppsåt eller av oaktsamhet inte lämnar information om en kosmetisk produkt till kommissionen i enlighet med artikel 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 eller 16.3 i kosmetikaförordningen ska fällas till ansvar för försvårande av miljökontroll. Detsamma gäller den som inte uppdaterar den informationen som anges i artikel 13.1, 13.3 och 13.4 till kommissionen (se artikel 13.7). Bestämmelsen omfattar information till kommissionen och således inte distributörens skyldighet enligt artikel 13.4 första stycket och 13.7 att informera den ansvariga personen om vissa uppgifter för att den ansvariga personen därefter ska lämna information om produkten till kommissionen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.3.

9 §

En ändring görs i första stycket punkten 9 som innebär att den som med uppsåt eller av oaktsamhet på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i kosmetikaförordningen döms till böter. Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet tillhandahåller en kosmetisk produkt

på marknaden som inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i kosmetikaförordningen.

Av artikel 4.2 och 5.1 i kosmetikaförordningen följer att det är den ansvariga personen som bär ansvaret för att märkningen överensstämmer med kraven i artikel 19.1 och 19.2 när produkterna släpps ut på marknaden. Genom att i straffbestämmelsen använda orden ”den som på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt”, begränsas de straffrättsligt ansvariga aktörerna till dem som är ansvariga personer enligt artikel 4, dvs. de som tillhandahåller produkterna för första gången på gemenskapsmarknaden. Även de distributörer som enligt artikel 4.6 ska anses vara ansvariga personer omfattas av straffbestämmelsen.

Enligt artikel 6.2 ska distributörer, innan de tillhandahåller kosmetiska produkter på marknaden, kontrollera att märkningen som anges i artikel 19.1 a, e och g finns. Genom att använda orden ”tillhandahålla på marknaden” i bestämmelsen markeras att straffansvaret gäller för distributörer.

Av 29 kap. 11 § första stycket miljöbalken framgår att om gärningen är att anse som ringa döms inte till ansvar. I samma bestämmelse fjärde stycket finns en åtalsprövningsregel som anger att om en gärning som avses i bland annat 29 kap. 9 § miljöbalken kan föranleda miljösanktionsavgift och inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal väckas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Paragrafen behandlas i avsnitt 7.4.

Ikraftträdandebestämmelsen

Lagen ska träda i kraft den 11 juli 2013. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 10.

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

49

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/59

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1223/2009

av den 30 november 2009

om kosmetiska produkter

(omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och

sociala kommittén

(1) EUT C 27, 3.2.2009, s. 34.

(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget

(2) Europaparlamentets yttrande av den 24 mars 2009 (ännu ej offentlig­

gjort i EUT) och rådets beslut av den 20 november 2009.

(2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om till­

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska

produkter

(3) EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.

(3) har ändrats väsentligt flera gånger. Med

anledning av nya ändringar bör det av tydlighetsskäl i detta

särskilda fall omarbetas till en enda text.

(2)

En förordning utgör det lämpliga rättsliga instrumentet

eftersom den ger tydliga och detaljerade regler som inte ger

medlemsstaterna något utrymme för olika tolkningar i

samband med införlivandet. Genom en förordning säker­

ställs dessutom att de rättsliga kraven genomförs samtidigt

i hela gemenskapen.

(3)

Syftet med denna förordning är att förenkla förfarandena

och få en enhetlig terminologi för att minska den adminis­

trativa bördan och oklarheter. Förordningen stärker dess­

utom vissa delar av lagstiftningen om kosmetika, t.ex. i

fråga om kontroll på marknaden för att säkerställa en hög

skyddsnivå för människors hälsa.

(4)

Denna förordning innebär en fullständig harmonisering av

reglerna i gemenskapen för att uppnå en inre marknad för

kosmetiska produkter samtidigt som en hög skyddsnivå

för människors hälsa säkerställs.

(5)

De miljöproblem som kan orsakas av ämnen i kosmetiska

produkter behandlas med tillämpning av Europaparlamen­

tets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av

den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, god­

kännande och begränsning av kemikalier (Reach), och

inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet

(4) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4), som

möjliggör en sektorsövergripande bedömning av

miljösäkerheten.

(6)

Denna förordning gäller endast kosmetiska produkter och

inte läkemedel, medicintekniska produkter eller biocider.

Denna avgränsning är särskilt resultatet av att de kosme­

tiska produkterna noggrant definieras både med hänsyn till

var de ska appliceras och de ändamål produkterna är

avsedda för.

(7)

Det måste bedömas från fall till fall om en produkt är en

kosmetisk produkt, med beaktande av dess samtliga egen­

skaper. Kosmetiska produkter kan omfatta krämer, emul­

sioner, lotioner, geler och oljor för huden, ansiktsmasker,

färgade underlag (flytande, fast, i puderform), ansiktspuder,

kroppspuder, tvål, parfym, eau-de-toilette och eau-de-

cologne, bad- och duschpreparat (salter, skum, oljor, geler),

hårborttagningsmedel, deodoranter och antiperspiranter,

hårfärgningsmedel, hårpermanentprodukter, hårläggnings­

medel, hårschampo, hårbalsam, hårinpackning och andra

hårkurer, hårstylingprodukter (hårvatten, spray, glansme­

del), rakningsprodukter (raktvål, rakkräm, rakbalsam),

smink och sminkborttagningsmedel, produkter för läp­

parna, produkter för vård av tänder och mun, produkter

för nagelvård och manikyr, produkter för utvärtes intim­

hygien, solbadsprodukter, brun utan sol-produkter, blek­

medel för hud och antirynkprodukter.

(8)

Kommissionen bör definiera de kategorier av kosmetiska

produkter som är relevanta för tillämpningen av denna

förordning.

(9)

Kosmetiska produkter bör vara säkra vid normal använd­

ning eller under förhållanden som rimligen kan förutses.

Särskilt bör avvägningen mellan risker och fördelar inte

rättfärdiga risker för människors hälsa.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

50

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

(10)

Presentationen av en kosmetisk produkt och framför allt

dess form, lukt, färg, utseende, förpackning, etikett, volym

eller storlek bör inte utgöra en risk för konsumenternas

hälsa och säkerhet genom att den kan förväxlas med ett

livsmedel, i enlighet med rådets direktiv 87/357/EEG av

den 25 juni 1987 om tillnärmningen av medlemsstaternas

lagstiftning om produkter som, på grund av sina yttre

egenskaper, kan förväxlas med andra produkter och häri­

genom utgöra en risk för konsumenternas hälsa och

säkerhet

(1) EGT L 192, 11.7.1987, s. 49.

(1).

(11)

För att klargöra ansvarsförhållandena bör det för alla kos­

metiska produkter finnas en ansvarig person som är eta­

blerad i gemenskapen.

(12)

Säkerställande av en kosmetisk produkts spårbarhet

genom hela leveranskedjan bidrar till en enklare och effek­

tivare marknadsövervakning. Ett effektivt spårbarhetssys­

tem underlättar för marknadsövervakningsmyndigheterna

att spåra de ekonomiska aktörerna.

(13)

Det är nödvändigt att fastställa under vilka omständighe­

ter en distributör ska anses vara en ansvarig person.

(14)

Alla juridiska eller fysiska personer i grossistledet samt

återförsäljare som säljer direkt till konsumenterna omfat­

tas genom hänvisning till distributören. Distributörens

skyldigheter bör därför anpassas till var och en av dessa

aktörers respektive roll och verksamhet.

(15)

Den europeiska kosmetikasektorn är en av de branscher

som är utsatt för varumärkesförfalskning, vilket kan öka

riskerna för människors hälsa. Medlemsstaterna bör sär­

skilt uppmärksamma genomförandet av gemenskapens

övergripande lagstiftning och åtgärder när det gäller förfal­

skade produkter på kosmetikaområdet, till exempel rådets

förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om

tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks

göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka

åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa

immateriella rättigheter

(2) EUT L 196, 2.8.2003, s. 7.

(2) och Europaparlamentets och

rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om

säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

(3) EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.

(3).

Kontroller på marknaden utgör ett kraftfullt medel för att

identifiera produkter som inte överensstämmer med kra­

ven i denna förordning.

(16)

För att säkerställa att kosmetiska produkter som släpps ut

på marknaden är säkra bör de tillverkas enligt god

tillverkningssed.

(17)

För att marknadsövervakningen ska vara effektiv bör ett

dokument med produktinformation finnas lätt åtkomligt,

på en enda adress i gemenskapen, för den behöriga myn­

digheten i den medlemsstat där dokumentet förvaras.

(18)

För att resultaten av de icke-kliniska säkerhetsundersök­

ningar som genomförs för att bedöma kosmetiska produk­

ters säkerhet ska vara jämförbara och av god kvalitet bör

de vara förenliga med den tillämpliga

gemenskapslagstiftningen.

(19)

Det bör klargöras vilken information som ska göras till­

gänglig för de behöriga myndigheterna. Den informatio­

nen bör innefatta alla nödvändiga uppgifter om identitet,

kvalitet, säkerhet för människors hälsa och om de verk­

ningar den kosmetiska produkten uppges ha. Denna pro­

duktinformation bör särskilt innehålla en säkerhetsrapport

om den kosmetiska produkten som dokumenterar att det

har gjorts en säkerhetsbedömning.

(20)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning och kontroll av

restriktionerna för ämnen bör provtagning och analys

göras på ett reproducerbart och standardiserat sätt.

(21)

Termen ”blandning” enligt definitionen i denna förordning

bör ha samma betydelse som termen ”preparat” som tidi­

gare använts i gemenskapslagstiftningen.

(22)

För en effektiv marknadsövervakning bör de behöriga

myndigheterna meddelas viss information om de kosme­

tiska produkter som släpps ut på marknaden.

(23)

För att möjliggöra snabb och adekvat medicinsk behand­

ling vid eventuella problem bör den nödvändiga

informationen om produktformuleringen meddelas giftin­

formationscentraler och likställda organ, om medlemssta­

terna har inrättat sådana.

(24)

För att den administrativa bördan ska vara så liten som

möjligt bör den information som meddelas de behöriga

myndigheterna, giftinformationscentralerna och likställda

organ lämnas centralt för gemenskapen via ett elektroniskt

gränssnitt.

(25)

För att säkerställa en smidig övergång till det nya elektro­

niska gränssnittet bör de ekonomiska aktörerna tillåtas att

meddela den information som krävs i enlighet med denna

förordning före dess tillämpningsdatum.

(26)

Den generella principen om att tillverkaren eller importö­

ren ansvarar för produktsäkerheten bör kompletteras med

restriktioner för vissa ämnen i bilagorna II och III. Ämnen

som är avsedda att användas som färgämnen, konserve­

ringsmedel och UV-filter bör dessutom förtecknas i bila­

gorna IV, V och VI för att få användas som sådana.

V

S

0

6

/

2

4

3

L

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

51

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/61

(27)

För att undvika oklarheter bör det klargöras att förteck­

ningen över tillåtna färgämnen i bilaga IV endast innehål­

ler ämnen som ger färg genom absorption och reflektion

och inte ämnen som ger färg genom fotoluminescens,

interferens eller en kemisk reaktion.

(28)

För att hantera säkerhetsproblem bör bilaga IV, som för

närvarande endast omfattar färgämnen som kommer i

kontakt med huden, även omfatta hårfärgningsmedel när

Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS),

inrättad genom kommissionens beslut 2008/721/EG av

den 5 september 2008 om inrättande av en rådgivande

struktur med vetenskapliga kommittéer och experter på

området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö

(1) EUT L 241, 10.9.2008, s. 21.

(1),

har slutfört sin riskbedömning av dessa ämnen. Därför bör

kommissionen ha möjlighet att genom kommittéförfaran­

det låta den bilagan omfatta hårfärgningsmedel.

(29)

Användningen av nanomaterial i kosmetiska produkter

kan komma att öka till följd av teknikens vidareutveckling.

För att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, fri rörlig­

het för varor samt rättslig säkerhet för tillverkarna är det

nödvändigt att utarbeta en enhetlig definition av nanoma­

terial på internationell nivå. Gemenskapen bör anstränga

sig för att nå en överenskommelse om en definition inom

lämpliga internationella forum. Om en sådan överenskom­

melse nås bör definitionen av nanomaterial i denna förord­

ning anpassas därefter.

(30)

För närvarande finns det inte tillräcklig information om ris­

kerna med nanomaterial. För att göra bättre säkerhetsbe­

dömningar bör SCCS i samarbete med relevanta organ ge

vägledning om testmetoder som tar hänsyn till nanomate­

rialens särskilda egenskaper.

(31)

Kommissionen bör regelbundet se över bestämmelserna

om nanomaterial mot bakgrund av vetenskapliga framsteg.

(32)

Med tanke på de farliga egenskaperna hos ämnen som klas­

sificeras som cancerframkallande, mutagena eller repro­

duktionstoxiska (CMR) i kategori 1A, 1B och 2 enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassifice­

ring, märkning och förpackning av ämnen och bland­

ningar

(2) EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2), bör användningen av dem förbjudas i

kosmetiska produkter. Eftersom en farlig egenskap hos ett

ämne inte nödvändigtvis alltid utgör en risk bör det dock

finnas möjlighet att tillåta användningen av ämnen som

klassificeras som CMR-ämnen i kategori 2, om SCCS anser

att de med avseende på exponering och koncentration är

säkra att använda i kosmetiska produkter och om de reg­

leras av kommissionen i bilagorna till denna förordning.

För ämnen som klassificeras som CMR-ämnen i kate­

gori 1A eller 1B bör det i det undantagsfall när ämnena

uppfyller livsmedelssäkerhetskraven, bland annat eftersom

de förekommer naturligt i livsmedel, och det inte finns

något lämpligt alternativt ämne, finnas möjlighet att

använda sådana ämnen i kosmetiska produkter om SCCS

anser att en sådan användning är säker. Om sådana villkor

har uppfyllts bör kommissionen ändra de relevanta bila­

gorna inom 15 månader efter det att ämnen har klassifice­

rats som CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B enligt

förordning (EG) nr 1272/2008. SCCS bör kontinuerligt se

över dessa ämnen.

(33)

Vid säkerhetsbedömningar av ämnen, särskilt de som klas­

sificerats som CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B, bör hän­

syn tas till den generella exponeringen för sådana ämnen

från alla källor. Samtidigt är det väsentligt för dem som är

involverade i att ta fram säkerhetsbedömningar att det

finns en enhetlig strategi för att utveckla och använda

sådana övergripande exponeringsuppskattningar. Följakt­

ligen bör kommissionen i nära samarbete med SCCS, Euro­

peiska kemikaliemyndigheten, Europeiska myndigheten

för livsmedelssäkerhet och andra relevanta aktörer snarast

möjligt genomföra en undersökning och ta fram riktlinjer

för framställning och användning av övergripande upp­

skattningar av den generella exponeringen för dessa

ämnen.

(34)

Den bedömning som SCCS har gjort av användningen i

kosmetiska produkter av ämnen som klassificerats som

CMR-ämnen i kategorierna 1A och 1B bör även beakta den

exponering för dessa ämnen som känsliga befolknings­

grupper, såsom barn under tre år, äldre, gravida och

ammande kvinnor samt personer med nedsatt immunför­

svar, utsätts för.

(35)

SCCS bör där så är lämpligt yttra sig om säkerheten när det

gäller användningen av nanomaterial i kosmetiska produk­

ter. Dessa yttranden bör grunda sig på fullständig informa­

tion som görs tillgänglig av den ansvariga personen.

(36)

Kommissionens och medlemsstaternas åtgärder för att

skydda människors hälsa bör grunda sig på

försiktighetsprincipen.

(37)

För att säkerställa produktsäkerheten bör förbjudna ämnen

endast få förekomma i spårhalter om det vid korrekt till­

verkning är tekniskt omöjligt att undvika dem och om pro­

dukten är säker.

(38)

Enligt protokollet om djurskydd och djurens välfärd, som

fogats till fördraget, ska gemenskapen och medlemssta­

terna vid genomförandet av gemenskapens politik fullt ut

ta hänsyn till djurens välfärd, särskilt med hänsyn till den

inre marknaden.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

52

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

(39)

Genom rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november

1986 om tillnärmning av medlemsstaternas författningar

om skydd av djur som används för försök och andra veten­

skapliga ändamål

(1) EGT L 358, 18.12.1986, s. 1.

(1) fastställs gemensamma regler för

användningen av djur för försöksändamål inom gemenska­

pen och villkor för genomförandet av sådana försök inom

medlemsstaternas territorium. I synnerhet krävs det enligt

artikel 7 i det direktivet att djurförsök ska ersättas med

alternativa metoder om det finns sådana metoder som är

vetenskapligt tillfredsställande.

(40)

Säkerheten hos kosmetiska produkter och dessa produk­

ters beståndsdelar kan säkerställas genom alternativa meto­

der som inte nödvändigtvis är tillämpliga på all användning

av kemiska beståndsdelar. Därför bör hela kosmetikaindu­

strins användning av dessa metoder främjas och deras

antagande på gemenskapsnivå säkerställas, om konsumen­

terna genom dessa kan erbjudas en likvärdig skyddsnivå.

(41)

Det är redan möjligt att säkerställa kosmetiska slutproduk­

ters säkerhet på grundval av kunskaper om deras bestånds­

delars säkerhet. Bestämmelser om att förbjuda att

kosmetiska slutprodukter testas på djur bör följaktligen

införas. Kommissionens riktlinjer kan underlätta framför

allt för små och medelstora företag att använda både test­

metoder och bedömningsförfaranden för relevanta till­

gängliga uppgifter, inbegripet användning av jämförelser

med strukturlika ämnen och bevisvärdering, som inte inbe­

griper användningen av djur för bedömning av kosmetiska

slutprodukters säkerhet.

(42)

Det kommer successivt att bli möjligt att säkerställa säker­

heten avseende de beståndsdelar som ingår i kosmetiska

produkter genom att tillämpa alternativa metoder utan

djurförsök vilka validerats på gemenskapsnivå av Europe­

iska centrumet för bestämning av alternativa metoder

(ECVAM) eller godkänts som vetenskapligt validerade och

med vederbörlig hänsyn till utvecklingen av valideringen

inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och

utveckling (OECD). Efter det att SCCS rådfrågats om den

validerade alternativa metoden kan tillämpas på kosme­

tiska produkter, bör kommissionen omedelbart offentlig­

göra de validerade eller godkända metoder som anses

kunna tillämpas på sådana beståndsdelar. För att åstad­

komma högsta möjliga djurskyddsnivå bör en tidsfrist fast­

ställas för införandet av ett slutligt förbud.

(43)

Kommissionen har fastställt tidsplaner med tidsfrister fram

till den 11 mars 2009 för förbud mot utsläppande på

marknaden av kosmetiska produkter vars slutliga samman­

sättning, beståndsdelar eller kombinationer av beståndsde­

lar har testats på djur, och för förbud mot alla tester som

för närvarande utförs på djur. När det gäller tester beträf­

fande toxicitet vid upprepad dos, reproduktiv toxicitet och

toxikinetik bör den sista tidsfristen för förbud mot utsläp­

pande på marknaden av kosmetiska produkter, för vilka

dessa tester används, vara den 11 mars 2013. Kommissio­

nen bör, på grundval av årsrapporter, bemyndigas att

anpassa tidsplanerna inom ovannämnda tidsfrist.

(44)

En bättre samordning av resurserna på gemenskapsnivå

kommer att bidra till fördjupade vetenskapliga kunskaper

som är oundgängliga för att utveckla alternativa metoder.

Det är i detta syfte väsentligt att gemenskapen fortsätter

och ökar sina ansträngningar och vidtar de åtgärder som är

nödvändiga för att främja forskning om och utveckling av

nya alternativa metoder utan djurförsök, i synnerhet inom

ramprogrammen för forskning.

(45)

Tredjeländers erkännande av alternativa metoder som har

utvecklats inom gemenskapen bör uppmuntras. För att

detta mål ska uppnås bör kommissionen och medlemssta­

terna vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta att

OECD godtar dessa metoder. Kommissionen bör även,

inom ramen för Europeiska gemenskapens samarbetsavtal,

sträva efter att erhålla ett erkännande av resultaten av de

säkerhetstest med alternativa metoder som görs inom

gemenskapen, för att säkerställa att exporten av de kosme­

tiska produkter för vilka sådana metoder har använts inte

hindras och för att undvika att tredjeländer kräver förnyad

testning och då med användning av djur.

(46)

Det krävs öppenhet beträffande de beståndsdelar som

används i kosmetiska produkter. En sådan öppenhet bör

uppnås genom att en kosmetisk produkts beståndsdelar

anges på förpackningen. Om det av praktiska skäl är omöj­

ligt att ange beståndsdelar på förpackningen bör dessa

uppgifter bifogas, så att konsumenterna får tillgång till

denna information.

(47)

Kommissionen bör sammanställa en ordlista över gene­

riska namn på beståndsdelar för att säkerställa en enhetlig

märkning och underlätta identifieringen av kosmetiska

beståndsdelar. Ordlistan bör inte syfta till att upprätta en

begränsande förteckning över ämnen för användning i

kosmetiska produkter.

(48)

I syfte att informera konsumenterna bör exakta och lätt­

förståeliga uppgifter om hållbarheten anges på kosmetiska

produkter. Eftersom konsumenterna bör informeras om

det datum fram till vilket den kosmetiska produkten fort­

sätter att fylla sin ursprungliga funktion och förblir säker,

är det viktigt att känna till datumet för kortaste hållbarhet,

dvs. bäst före-datumet. När den kortaste hållbarheten är

längre än 30 månader bör konsumenten informeras om

under hur lång tid efter öppnandet den kosmetiska pro­

dukten kan användas utan att skada konsumenten. Detta

krav bör dock inte gälla när hållbarheten efter öppnandet

inte är relevant, dvs. för engångsartiklar, produkter som

inte riskerar att fördärvas eller produkter som inte öppnas.

V

S

2

6

/

2

4

3

L

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

53

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/63

(49)

SCCS har identifierat ett antal ämnen som kan förorsaka

allergiska reaktioner, och det kommer att bli nödvändigt

att begränsa användningen av och/eller införa vissa villkor

beträffande dessa ämnen. För att säkerställa att konsumen­

terna informeras på ett lämpligt sätt bör dessa ämnen anges

i förteckningen över beståndsdelar, och konsumenterna

bör uppmärksammas på förekomsten av dessa bestånds­

delar. Denna information bör förbättra diagnostiseringen

av kontaktallergier hos konsumenterna och ge dem möj­

lighet att undvika användningen av kosmetiska produkter

som de inte tål. När det gäller ämnen som kan vara aller­

giframkallande för en betydande del av befolkningen bör

andra restriktiva åtgärder såsom förbud eller koncentra­

tionsbegränsningar övervägas.

(50)

Vid en säkerhetsbedömning av en kosmetisk produkt bör

det finnas möjlighet att ta del av resultat från andra risk­

bedömningar som har genomförts inom andra relevanta

områden. Användningen av sådana uppgifter bör veder­

börligen styrkas och motiveras.

(51)

Konsumenterna bör skyddas från vilseledande påståenden

om kosmetiska produkters verkan och andra egenskaper.

Särskilt bör Europaparlamentets och rådets

direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga

affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot

konsumenter på den inre marknaden

(1) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

(1) tillämpas. Dess­

utom bör kommissionen, i samarbete med medlemssta­

terna, fastställa gemensamma kriterier som rör specifika

påståenden om kosmetiska produkter.

(52)

Det bör vara möjligt att på en kosmetisk produkt försäkra

att inga djurförsök har utförts i samband med dess utveck­

ling. Kommissionen har i samråd med medlemsstaterna

utarbetat riktlinjer i syfte att se till att gemensamma krite­

rier tillämpas på användningen av en sådan försäkran, att

tolkningen av dess innebörd blir enhetlig och, särskilt, att

en sådan försäkran inte vilseleder konsumenterna. Kom­

missionen har då den utarbetat sådana riktlinjer även tagit

hänsyn till ståndpunkterna från de många små och medel­

stora företag som utgör huvuddelen av de producenter

som inte testar produkter på djur och från berörda icke-

statliga organisationer, samt till konsumenternas behov av

att rent praktiskt kunna skilja mellan produkter på grund­

val av djurförsökskriterier.

(53)

Förutom informationen i märkningen bör konsumenterna

ges möjlighet att begära viss produktinformation av den

ansvariga personen så att de kan göra välgrundade

produktval.

(54)

Effektiv marknadsövervakning är nödvändig för att se till

att bestämmelserna i denna förordning följs. Allvarliga

oönskade effekter bör därför anmälas och de behöriga

myndigheterna bör ha möjlighet att avkräva den

ansvariga personen en förteckning över kosmetiska pro­

dukter som innehåller ämnen rörande vilka det finns all­

varliga tvivel om säkerheten.

(55)

Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas möjlig­

het att i enlighet med gemenskapslagstiftningen reglera de

anmälningar om allvarliga oönskade effekter som hälso-

och sjukvårdspersonal eller konsumenter gör till medlems­

staternas behöriga myndigheter.

(56)

Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas möjlig­

het att i enlighet med gemenskapslagstiftningen reglera de

ekonomiska aktörernas etablering på marknaden för kos­

metiska produkter.

(57)

Om denna förordning inte efterlevs kan ett tydligt och

effektivt förfarande för tillbakadragande eller återkallelse av

produkter bli nödvändigt. Detta förfarande bör om möj­

ligt bygga på de befintliga gemenskapsreglerna om osäkra

varor.

(58)

Det bör införas ett förfarande i fråga om skyddsåtgärder för

att hantera kosmetiska produkter som trots att de motsva­

rar kraven i denna förordning kan utgöra en fara för män­

niskors hälsa.

(59)

Kommissionen bör ge anvisningar för en enhetlig tolkning

och tillämpning av begreppet allvarliga risker för att under­

lätta en konsekvent tillämpning av denna förordning.

(60)

För att följa principerna om god förvaltningssed bör alla

beslut som en behörig myndighet fattar inom ramen för

marknadsövervakning vara välgrundade.

(61)

För att säkerställa en effektiv kontroll på marknaden är det

nödvändigt att de behöriga myndigheterna har ett nära

administrativt samarbete. Det gäller särskilt ömsesidigt

bistånd vid kontroll av produktinformationsdokument

som förvaras i en annan medlemsstat.

(62)

Kommissionen bör biträdas av SCCS, som är ett oberoende

riskbedömningsorgan.

(63)

De åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna för­

ordning bör antas i enlighet med rådets beslut

1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som

skall tillämpas vid utövandet av kommissionens

genomförandebefogenheter

(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2).

(64)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa bila­

gorna till denna förordning till den tekniska utvecklingen.

Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser

att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, måste

de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med

kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

54

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

(65)

När det på grund av tvingande, brådskande skäl inte är

möjligt att iaktta de normala tidsfristerna för det föreskri­

vande förfarandet med kontroll bör kommissionen kunna

tillämpa det skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i

beslut 1999/468/EG för antagande av vissa åtgärder beträf­

fande CMR-ämnen, nanomaterial och potentiella risker för

människors hälsa.

(66)

Medlemsstaterna bör fastställa bestämmelser om sanktio­

ner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förord­

ning och se till att de verkställs. Sanktionerna bör vara

effektiva, proportionella och avskräckande.

(67)

De ekonomiska aktörerna, liksom medlemsstaterna och

kommissionen, behöver tillräcklig tid för att anpassa sig till

de ändringar som införs genom denna förordning. Därför

är det lämpligt att införa en tillräcklig övergångsperiod för

denna anpassning. För att säkerställa en smidig övergång

bör de ekonomiska aktörerna dock få rätt att på markna­

den släppa ut kosmetiska produkter som är förenliga med

denna förordning innan övergångsperioden löper ut.

(68)

För att förbättra säkerheten hos de kosmetiska produkterna

och förstärka marknadsövervakningen bör de kosmetiska

produkter som släpps ut på marknaden efter dagen för til­

lämpning av denna förordning uppfylla skyldigheterna i

denna när det gäller säkerhetsbedömning, produktinfor­

mationsdokument och anmälan, även om liknande skyl­

digheter redan har fullgjorts enligt direktiv 76/768/EEG.

(69)

Direktiv 76/768/EEG bör upphävas. För att säkerställa en

adekvat medicinsk behandling vid problem och säkerställa

marknadsövervakningen bör emellertid den information

som mottas enligt artiklarna 7.3 och 7a.4 i direktiv

76/768/EEG om kosmetiska produkter förvaras av de

behöriga myndigheterna under en viss tidsperiod, och den

information som förvaras av den ansvariga personen bör

fortsätta att vara tillgänglig under samma tidsperiod.

(70)

Denna förordning bör inte påverka medlemsstaternas skyl­

digheter när det gäller tidsfristerna för införlivande med

nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga IX

del B.

(71)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att säker­

ställa den inre marknadens funktion och en hög skydds­

nivå för människors hälsa genom att se till att kosmetiska

produkter uppfyller de krav som fastställs i denna förord­

ning, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlems­

staterna och det därför på grund av åtgärdens omfattning

bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen

vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i arti­

kel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen

i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som

är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE, DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområde och syfte

Genom denna förordning fastställs bestämmelser för alla kosme­

tiska produkter som tillhandahålls på marknaden, för att säker­

ställa den inre marknadens funktion och en hög skyddsnivå för

människors hälsa.

Artikel 2

Definitioner

1.

I denna förordning avses med

a) kosmetisk produkt: ämnen eller blandningar som är avsedda att

appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår

och hårbotten, naglar, läppar och yttre könsorgan) eller på

tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvud­

sakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra

deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller

korrigera kroppslukt,

b) ämne: ett kemiskt grundämne och föreningar av detta grund­

ämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive eventuella till­

satser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och

sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen,

men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas

utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess

sammansättning,

c) blandning: en blandning eller lösning som består av två eller

fler ämnen,

d) tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en

kosmetisk produkt eller som låter utforma eller tillverka en

kosmetisk produkt och saluför den kosmetiska produkten, i

eget namn eller under eget varumärke,

e) distributör: varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan

utöver tillverkaren eller importören som tillhandahåller en

kosmetisk produkt på marknaden,

f) slutanvändare: antingen konsumenter eller yrkesverksamma

som använder en kosmetisk produkt,

g) tillhandahållande på marknaden: en leverans av en kosmetisk

produkt för distribution, förbrukning eller användning på

gemenskapsmarknaden i samband med kommersiell verk­

samhet, mot betalning eller gratis,

h) utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången

av en kosmetisk produkt på gemenskapsmarknaden,

V

S

4

6

/

2

4

3

L

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

55

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/65

i) importör: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i

gemenskapen och släpper ut en kosmetisk produkt från ett

tredjeland på gemenskapsmarknaden,

j) harmoniserad standard: en standard som antagits av ett av de

europeiska standardiseringsorgan som förtecknas i bilaga I

till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den

22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tek­

niska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter

för informationssamhällets tjänster

(1) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(1) på grundval av en

begäran från kommissionen i enlighet med artikel 6 i det

direktivet,

k) nanomaterial: ett olösligt eller biopersistent material som är

avsiktligt tillverkat, med en eller fler yttre dimensioner, eller

en inre struktur, med ett spann på mellan 1 och 100 nm,

l) konserveringsmedel: ämnen som uteslutande eller huvudsakli­

gen är avsedda att förhindra tillväxt av mikroorganismer i

kosmetiska produkter,

m) färgämnen: ämnen som uteslutande eller huvudsakligen är

avsedda att ge färg åt den kosmetiska produkten, hela krop­

pen eller delar av den, genom att absorbera eller reflektera

synligt ljus; även prekursorer till oxidationshårfärgningsme­

del ska anses vara färgämnen,

n) UV-filter: ämnen som uteslutande eller huvudsakligen är

avsedda att skydda huden mot viss UV-strålning genom att

absorbera, reflektera eller sprida strålningen,

o) oönskad effekt: en negativ inverkan på människors hälsa vid

normal eller rimligen förutsebar användning av en kosmetisk

produkt,

p) allvarlig oönskad effekt: en oönskad effekt som leder till tillfäl­

lig eller bestående funktionsnedsättning, funktionshinder,

sjukhusvård, missbildningar eller en allvarlig omedelbar risk

eller till döden,

q) tillbakadragande: en åtgärd för att förhindra att en kosmetisk

produkt i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden,

r) återkallelse: en åtgärd för att dra tillbaka en kosmetisk produkt

som redan tillhandahållits slutanvändaren,

s) ramformulering: en formulering som anger beståndsdelarnas

kategori eller funktion och deras högsta koncentration i den

kosmetiska produkten eller ger relevant kvantitativ och kva­

litativ information när en kosmetisk produkt inte omfattas

eller bara delvis omfattas av en sådan formulering. Kommis­

sionen ska ge anvisningar som gör det möjligt att utarbeta en

ramformulering och regelbundet anpassa dem till de tekniska

och vetenskapliga framstegen.

2.

Ämnen eller blandningar som är avsedda att sväljas, inha­

leras, injiceras eller användas som implantat på människan ska

inte anses vara kosmetiska produkter med avseende på punkt 1 a.

3.

Med tanke på de olika definitioner av nanomaterial som

offentliggjorts av olika organ och den ständiga tekniska och veten­

skapliga utvecklingen på nanoteknikområdet ska kommissionen

justera och anpassa punkt 1 k till de tekniska och vetenskapliga

framstegen och till de definitioner som därefter överenskommits

på internationell nivå. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke

väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det

föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3.

KAPITEL II

SÄKERHET, ANSVAR, FRI RÖRLIGHET

Artikel 3

Säkerhet

Kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden ska vara

säkra för människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar

användning, varvid följande särskilt ska beaktas:

a) Presentation, inklusive överensstämmelse med direktiv

87/357/EEG.

b) Märkning.

c) Bruksanvisningar och anvisningar för bortskaffande.

d) Andra anvisningar eller upplysningar som lämnas av den

ansvariga person som anges i artikel 4.

Förekomsten av varningstexter ska inte befria de personer som

anges i artiklarna 2 och 4 från skyldigheten att iaktta de övriga

kraven i denna förordning.

Artikel 4

Ansvarig person

1.

Endast kosmetiska produkter för vilka en juridisk eller fysisk

person utsetts till ansvarig person inom gemenskapen ska släp­

pas ut på marknaden.

2.

För varje kosmetisk produkt som släpps ut på marknaden

ska den ansvariga personen se till att de skyldigheter som fastställs

i denna förordning uppfylls.

3.

För kosmetiska produkter som tillverkas inom gemenska­

pen och inte senare exporteras och återimporteras till gemenska­

pen ska tillverkaren som är etablerad inom gemenskapen vara

ansvarig person.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

56

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

Tillverkaren får skriftligen utse en person som är etablerad inom

gemenskapen som ansvarig person; denna person ska skriftligen

godkänna sin uppgift.

4.

Om tillverkaren i fråga om kosmetiska produkter som till­

verkas inom gemenskapen och inte senare exporteras och åter­

importeras till gemenskapen är etablerad utanför gemenskapen,

ska denne skriftligen utse en person som är etablerad inom

gemenskapen som ansvarig person; denna person ska skriftligen

godkänna sin uppgift.

5.

För importerade kosmetiska produkter ska varje importör

vara ansvarig person för den specifika kosmetiska produkt som

han eller hon släpper ut på marknaden.

Importören får skriftligen utse en person som är etablerad inom

gemenskapen som ansvarig person; denna person ska skriftligen

godkänna sin uppgift.

6.

Distributören ska fungera som ansvarig person när han eller

hon släpper ut en kosmetisk produkt på marknaden i eget namn

eller under eget varumärke eller ändrar en produkt som redan

släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmel­

sen med de tillämpliga kraven kan påverkas.

Översättning av information beträffande en kosmetisk produkt

som redan släppts ut på marknaden ska inte betraktas som en

ändring av denna produkt vilken innebär att överensstämmelsen

med de tillämpliga kraven i denna förordning kan påverkas.

Artikel 5

Den ansvariga personens skyldigheter

1.

Den ansvariga personen ska säkerställa efterlevnaden av

artiklarna 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.1, 19.2,

19.5, 20, 21, 23 och 24.

2.

Ansvariga personer som anser eller har skäl att tro att en

kosmetisk produkt som de har släppt ut på marknaden inte över­

ensstämmer med denna förordning ska omedelbart vidta de kor­

rigerande åtgärder som krävs för att få produkten att

överensstämma med kraven, dra tillbaka produkten från markna­

den eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt.

Om den kosmetiska produkten utgör en risk för människors hälsa

ska ansvariga personer dessutom omedelbart underrätta de behö­

riga nationella myndigheterna i de medlemsstater där de har till­

handahållit produkten och i den medlemsstat där

produktinformationsdokumentet finns lätt åtkomligt, och lämna

detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstäm­

melsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

3.

De ansvariga personerna ska på begäran samarbeta med de

behöriga myndigheterna när det gäller de åtgärder som vidtas för

att undanröja riskerna med de kosmetiska produkter som de till­

handahållit på marknaden. Framför allt ska de ansvariga perso­

nerna på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet

ge den all information och dokumentation som behövs för att

visa att specifika produktaspekter överensstämmer med kraven,

på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten.

Artikel 6

Distributörernas skyldigheter

1.

När distributörerna, inom ramen för sin verksamhet, tillhan­

dahåller en kosmetisk produkt på marknaden ska de iaktta ved­

erbörlig omsorg för att se till att de tillämpliga kraven uppfylls.

2.

Innan de tillhandahåller en kosmetisk produkt på markna­

den ska distributörerna kontrollera att

— den märkning som anges i artikel 19.1 a, e och g och arti­

kel 19.3 och 19.4 finns,

— de språkkrav som anges i artikel 19.5 har uppfyllts,

— det datum för kortaste hållbarhetstid (bäst före-datum) som i

tillämpliga fall anges i artikel 19.1 inte har löpt ut.

3.

Om distributörerna anser eller har skäl att tro att

— en kosmetisk produkt inte överensstämmer med kraven i

denna förordning ska de inte tillhandahålla produkten på

marknaden förrän den har bringats i överensstämmelse med

de tillämpliga kraven,

— en kosmetisk produkt som de har tillhandahållit på markna­

den inte överensstämmer med denna förordning ska de för­

säkra sig om att det vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder

för att få produkten att överensstämma med kraven eller för

att dra tillbaka eller återkalla den, beroende på vad som är

lämpligt.

Om den kosmetiska produkten utgör en risk för människors hälsa

ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta den ansva­

riga personen och de behöriga nationella myndigheterna i de

medlemsstater där de har tillhandahållit produkten, och lämna

detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstäm­

melsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

4.

Distributörerna ska, så länge de har ansvar för en produkt,

se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar pro­

duktens överensstämmelse med kraven i denna förordning.

5.

Distributörerna ska på begäran samarbeta med de behöriga

myndigheterna när det gäller de åtgärder som vidtas för att undan­

röja riskerna med de produkter som de tillhandahållit på mark­

naden. Framför allt ska distributörerna på motiverad begäran av

en behörig nationell myndighet ge den all information och doku­

mentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer

med kraven i punkt 2, på ett språk som lätt kan förstås av den

myndigheten.

V

S

6

6

/

2

4

3

L

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

57

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/67

Artikel 7

Identifiering inom leveranskedjan

På begäran av de behöriga myndigheterna ska

— de ansvariga personerna identifiera de distributörer till vilka

de levererar de kosmetiska produkterna,

— distributören identifiera den distributör eller ansvariga per­

son från vilken, och de distributörer till vilka, den kosmetiska

produkten levererades.

Denna skyldighet ska gälla under en period på tre år efter det

datum då tillverkningspartiet med kosmetiska produkter tillhan­

dahölls distributören.

Artikel 8

God tillverkningssed

1.

Tillverkningen av kosmetiska produkter ska överensstämma

med god tillverkningssed så att målen i artikel 1 kan säkerställas.

2.

Överensstämmelse med god tillverkningssed ska anses före­

ligga om tillverkningen sker i enlighet med tillämpliga harmoni­

serade standarder, till vilka det har offentliggjorts hänvisningar i

Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Fri rörlighet

Medlemsstaterna får inte, av skäl som sammanhänger med kra­

ven i denna förordning, vägra, förbjuda eller begränsa att kosme­

tiska produkter som motsvarar kraven i denna förordning

tillhandahålls på marknaden.

KAPITEL III

SÄKERHETSBEDÖMNING,

PRODUKTINFORMATIONSDOKUMENT, ANMÄLAN

Artikel 10

Säkerhetsbedömning

1.

För att visa att en kosmetisk produkt överensstämmer med

artikel 3 ska den ansvariga personen, innan den kosmetiska pro­

dukten släpps ut på marknaden, se till att den har genomgått en

säkerhetsbedömning på grundval av den relevanta informationen

och att det upprättas en säkerhetsrapport för den kosmetiska pro­

dukten i enlighet med bilaga I.

Den ansvariga personen ska se till att

a) den kosmetiska produktens avsedda användning och den för­

väntade systemiska exponeringen för enskilda beståndsdelar

i en slutlig sammansättning beaktas vid

säkerhetsbedömningen,

b) en lämplig bevisvärdering tillämpas vid säkerhetsbedöm­

ningen i syfte att se över uppgifter från alla befintliga källor,

c) säkerhetsrapporten om den kosmetiska produkten uppdate­

ras med relevant kompletterande information som framkom­

mit efter att produkten släppts ut på marknaden.

Det första stycket ska också gälla kosmetiska produkter som

anmälts enligt direktiv 76/768/EEG.

Kommissionen ska i nära samarbete med samtliga aktörer anta

lämpliga riktlinjer för att företag, särskilt små och medelstora

företag, ska kunna uppfylla de krav som fastställs i bilaga I. Rikt­

linjerna ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande

som avses i artikel 32.2.

2.

Säkerhetsbedömningen av de kosmetiska produkterna

enligt bilaga I del B ska göras av en person med examensbevis

eller annat behörighetsbevis efter fullbordad högskoleutbildning,

omfattande teoretiska och praktiska studier i farmaci, toxikologi,

dermatologi, medicin eller ett liknande ämne, eller en utbildning

som erkänns som likvärdig av en medlemsstat.

3.

De icke-kliniska säkerhetsundersökningar som avses i säker­

hetsbedömningen i enlighet med punkt 1 och som genomförs

efter den 30 juni 1988 i syfte att bedöma kosmetiska produkters

säkerhet ska vara förenliga med den gemenskapslagstiftning om

principerna för god laboratoriesed som är tillämplig när under­

sökningen genomförs eller med andra internationella standarder

som erkänns som likvärdiga av kommissionen eller Europeiska

kemikaliemyndigheten.

Artikel 11

Produktinformationsdokument

1.

När en kosmetisk produkt släpps ut på marknaden ska den

ansvariga personen förvara produktinformationsdokumentet om

denna. Produktinformationsdokumentet ska förvaras under en

period på tio år efter det datum då det senaste tillverkningspartiet

av den kosmetiska produkten släpptes ut på marknaden.

2.

Produktinformationsdokumentet ska innehålla följande

uppgifter som vid behov ska uppdateras:

a) En beskrivning av den kosmetiska produkten så att det tyd­

ligt framgår att produktinformationsdokumentet hänför sig

till produkten.

b) Den säkerhetsrapport om den kosmetiska produkten som

avses i artikel 10.1.

c) En beskrivning av tillverkningsmetoden och en försäkran om

att den överensstämmer med sådan god tillverkningssed som

avses i artikel 8.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

58

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

d) Bevisning för den effekt som den kosmetiska produkten upp­

ges ha, om detta är motiverat med hänsyn till arten eller

effekten av den kosmetiska produkten.

e) Uppgifter om eventuella djurförsök som utförts av tillverka­

ren, dennes representanter eller leverantörer, i samband med

utveckling eller säkerhetsbedömning av den kosmetiska pro­

dukten eller dess beståndsdelar, inklusive eventuella djurför­

sök som gjorts för att följa tredjeländers lagstiftning eller

bestämmelser.

3.

Den ansvariga personen ska göra produktinformationsdo­

kumentet lätt åtkomligt på sin adress, som anges i märkningen, i

elektroniskt eller annat format för den behöriga myndigheten i

den medlemsstat där informationen förvaras.

Produktinformationsdokumentet ska finnas tillgängligt på ett

språk som lätt kan förstås av de behöriga myndigheterna i

medlemsstaten.

4.

De krav som anges i punkterna 1–3 i denna artikel ska också

gälla kosmetiska produkter som anmälts enligt

direktiv 76/768/EEG.

Artikel 12

Provtagning och analys

1.

Provtagning och analys av kosmetiska produkter ska göras

på ett tillförlitligt och reproducerbart sätt.

2.

Om det inte finns någon tillämplig gemenskapslagstiftning

ska tillförlitlighet och reproducerbarhet anses föreligga om den

använda metoden är förenlig med tillämpliga harmoniserade stan­

darder, till vilka det har offentliggjorts hänvisningar i Europeiska

unionens officiella tidning.

Artikel 13

Anmälan

1.

Innan den kosmetiska produkten släpps ut på marknaden

ska den ansvariga personen på elektronisk väg lämna följande

information till kommissionen:

a) Kategorin av kosmetiska produkter och produktens namn, så

att en specifik identifikation möjliggörs.

b) Namn på och adress till den ansvariga person där produkt­

informationsdokumentet finns lätt åtkomligt.

c) Ursprungsland i händelse av import.

d) Den medlemsstat där den kosmetiska produkten ska släppas

ut på marknaden.

e) Kontaktuppgifter till en fysisk person som går att kontakta

vid behov.

f) Förekomst av ämnen i form av nanomaterial samt

i) deras identifiering, inbegripet det kemiska namnet

(IUPAC) och andra deskriptorer som anges i punkt 2 i

inledningen till bilagorna II-VI till denna förordning,

ii) de rimligen förutsebara exponeringsförhållandena.

g) Namnet på och CAS- (Chemicals Abstracts Service) eller

EG-numret för ämnen som klassificeras som cancerframkal­

lande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR) i kate­

gori 1A eller 1B enligt bilaga VI del 3 till förordning (EG)

nr 1272/2008.

h) En ramformulering som vid problem möjliggör snabb och

adekvat medicinsk behandling.

Punkt 1 ska också gälla kosmetiska produkter som anmälts enligt

direktiv 76/768/EEG.

2.

När den kosmetiska produkten släpps ut på marknaden ska

den ansvariga personen till kommissionen anmäla originalmärk­

ningen och, om texten är rimligen läsbar, ett fotografi av

förpackningen.

3.

Från och med den 11 juli 2013 ska en distributör som i en

medlemsstat tillhandahåller en kosmetisk produkt som redan

släppts ut på marknaden i en annan medlemsstat och som på eget

initiativ översätter någon del av märkningen på den produkten i

syfte att efterleva den nationella lagstiftningen lämna följande

information till kommissionen på elektronisk väg:

a) Kategorin av kosmetisk produkt, produktens namn i den

medlemsstat varifrån partiet avsänts och dess namn i den

medlemsstat där den tillhandahålls på marknaden, så att en

specifik identifikation möjliggörs.

b) Den medlemsstat där den kosmetiska produkten tillhanda­

hålls på marknaden.

c) Distributörens namn och adress.

d) Namn på och adress till den ansvariga person där produkt­

informationsdokumentet finns lätt åtkomligt.

4.

Om en kosmetisk produkt har släppts ut på marknaden före

den 11 juli 2013, men inte släpps ut på marknaden efter detta

datum, och en distributör introducerar den produkten på mark­

naden i en medlemsstat efter det datumet, ska distributören infor­

mera den ansvariga personen om följande:

a) Kategorin av kosmetisk produkt, produktens namn i den

medlemsstat varifrån partiet avsänts och dess namn i den

medlemsstat där den tillhandahålls på marknaden, så att en

specifik identifikation möjliggörs.

b) Den medlemsstat där den kosmetiska produkten tillhanda­

hålls på marknaden.

V

S

8

6

/

2

4

3

L

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

59

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/69

c) Distributörens namn och adress.

På grundval av denna information ska den ansvariga personen på

elektronisk väg lämna den information som avses i punkt 1 i

denna artikel till kommissionen, om anmälningar i enlighet med

artikel 7.3 och artikel 7a.4 i direktiv 76/768/EEG inte har gjorts i

den medlemsstat där den kosmetiska produkten tillhandahålls på

marknaden.

5.

Kommissionen ska utan dröjsmål göra den information

som avses i punkt 1 a–g och i punkterna 2 och 3 elektroniskt till­

gänglig för alla behöriga myndigheter.

Behöriga myndigheter får endast använda informationen för

marknadsövervakning, marknadsanalys, utvärdering och konsu­

mentinformation inom ramen för artiklarna 25, 26 och 27.

6.

Kommissionen ska utan dröjsmål göra den information

som avses i punkterna 1, 2 och 3 elektroniskt tillgänglig för gift­

informationscentraler eller liknande organ, om sådana centraler

eller organ har inrättats av medlemsstaterna.

Dessa organ får endast använda informationen för medicinsk

behandling.

7.

Om informationen i punkterna 1, 3 och 4 ändras ska den

ansvariga personen eller distributören utan dröjsmål göra en

uppdatering.

8.

Med beaktande av den tekniska och vetenskapliga utveck­

lingen och särskilda behov kopplade till marknadsövervakning får

kommissionen ändra punkterna 1–7 genom att lägga till krav.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna

förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande

med kontroll som avses i artikel 32.3.

KAPITEL IV

BEGRÄNSNINGAR FÖR VISSA ÄMNEN

Artikel 14

Begränsningar för ämnen som förtecknas i bilagorna

1.

Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 3 får kos­

metiska produkter inte innehålla

a) förbjudna ämnen

— förbjudna ämnen som upptas i bilaga II,

b) ämnen som omfattas av begränsningar

— ämnen som omfattas av begränsningar och som inte

används i enlighet med begränsningarna i bilaga III,

c) färgämnen:

i) andra färgämnen än de som förtecknas i bilaga IV och

färgämnen som förtecknas i den bilagan men som inte

används i enlighet med villkoren i den, med undantag

för de hårfärgningsmedel som avses i punkt 2,

ii) utan att det påverkar tillämpningen av leden b, d i och e

i, ämnen som förtecknas i bilaga IV men som inte är

avsedda att användas som färgämnen och inte används i

enlighet med villkoren i den bilagan,

d) konserveringsmedel:

i) andra konserveringsmedel än de som förtecknas i

bilaga V och konserveringsmedel som förtecknas i den

bilagan men som inte används i enlighet med villkoren i

den bilagan,

ii) utan att det påverkar tillämpningen av leden b, c i och e

i, ämnen som förtecknas i bilaga V men som inte är

avsedda att användas som konserveringsmedel och inte

används i enlighet med villkoren i den bilagan,

e) UV-filter:

i) andra UV-filter än de som förtecknas i bilaga VI och

UV-filter som förtecknas i den bilagan men som inte

används i enlighet med villkoren i den bilagan,

ii) utan att det påverkar tillämpningen av leden b, c i och d

i, ämnen som förtecknas i bilaga VI men som inte är

avsedda att användas som UV-filter och inte används i

enlighet med villkoren i den bilagan.

2.

Med förbehåll för ett beslut av kommissionen att låta

bilaga IV även omfatta hårfärgningsmedel får sådana produkter

inte innehålla andra färgämnen avsedda för hårfärgning än de

som upptas i bilaga IV och färgämnen avsedda för hårfärgning

som förtecknas där men som inte används i enlighet med villko­

ren i den bilagan.

Det beslut av kommissionen som avses i första stycket och som

avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning ska antas

i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som

avses i artikel 32.3.

Artikel 15

Ämnen klassificerade som CMR-ämnen

1.

Användning i kosmetiska produkter av ämnen klassificerade

som CMR-ämnen i kategori 2 enligt del 3 i bilaga VI till förord­

ning (EG) nr 1272/2008 ska förbjudas. Ett ämne som tillhör kate­

gori 2 får dock användas i kosmetiska produkter om det har

utvärderats av SCCS och befunnits säkert för användning i kos­

metiska produkter. Kommissionen ska för detta ändamål vidta

nödvändiga åtgärder i enlighet med det föreskrivande förfarande

med kontroll som avses i artikel 32.3 i den här förordningen.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

60

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

2.

Användning i kosmetiska produkter av ämnen som klassi­

ficeras som CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B enligt del 3 i

bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska förbjudas.

Dessa ämnen får dock undantagsvis användas i kosmetiska pro­

dukter om samtliga följande villkor är uppfyllda efter att de har

klassificerats som CMR-ämnen i kategori 1A eller 1B enligt del 3

i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008:

a) De uppfyller kraven på livsmedelssäkerhet enligt definitionen

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer

och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Euro­

peiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaran­

den i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

(1) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(1).

b) Det finns inga andra lämpliga alternativ, vilket framgår av en

analys av alternativen.

c) Ansökan avser en specifik användning av produktkategorin

med en känd exponering.

d) De har utvärderats av SCCS och befunnits säkra att använda

i kosmetiska produkter, särskilt med avseende på expone­

ringen för dessa produkter samt med beaktande av den totala

exponeringen från andra källor med särskild hänsyn till käns­

liga befolkningsgrupper.

Det ska, i enlighet med artikel 3 i den här förordningen, finnas

specifik märkning för att undvika felaktig användning av den kos­

metiska produkten, med beaktande av de eventuella risker som är

kopplade till förekomsten av farliga ämnen och

exponeringsvägarna.

För att tillämpa denna punkt ska kommissionen ändra bilagorna

till denna förordning i enlighet med det föreskrivande förfarande

med kontroll som avses i artikel 32.3 i den här förordningen

senast 15 månader efter att de berörda ämnena har införts i

bilaga VI del 3 till förordning (EG) nr 1272/2008.

Om det finns tvingande, brådskande skäl får kommissionen

använda det skyndsamma förfarande som avses i artikel 32.4 i

den här förordningen.

Kommissionen ska ge SCCS i uppdrag att göra en ny utvärdering

av dessa ämnen så snart det finns tvivel om säkerheten, och senast

fem år efter att ämnena har införts i bilagorna III–VI. till denna

förordning och därefter minst vart femte år.

3.

Senast den 11 januari 2012 ska kommissionen se till att det

tas fram lämplig vägledning i syfte att möjliggöra ett enhetligt för­

hållningssätt till framtagandet och användningen av uppskatt­

ningar av den totala exponeringen i samband med bedömningar

av säker användning av CMR-ämnen. Denna vägledning ska tas

fram i samråd med SCCS, Europeiska kemikaliemyndigheten,

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och andra

relevanta aktörer, med beaktande av relevant bästa praxis när så

är lämpligt.

4.

När gemenskapskriterier eller internationellt överenskomna

kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen finns till­

gängliga, eller senast den 11 januari 2015, ska kommissionen se

över förordningen med avseende på hormonstörande ämnen.

Artikel 16

Nanomaterial

1.

För alla kosmetiska produkter som innehåller nanomaterial

ska en hög skyddsnivå för människors hälsa säkerställas.

2.

Bestämmelserna i denna artikel gäller inte nanomaterial som

används som färgämnen, UV-filter eller konserveringsmedel vilka

omfattas av artikel 14, om detta inte uttryckligen anges.

3.

Utöver den anmälan som avses i artikel 13 ska den ansva­

riga personen på elektronisk väg till kommissionen anmäla kos­

metiska produkter som innehåller nanomaterial sex månader

innan produkterna släpps ut på marknaden, utom i fall då de

redan har släppts ut på marknaden av samma ansvariga person

före den 11 januari 2013.

I det sistnämnda fallet ska den ansvariga personen på elektronisk

väg till kommissionen anmäla kosmetiska produkter som inne­

håller nanomaterial och som släpps ut på marknaden mellan den

11 januari 2013 och den 11 juli 2013, utöver den anmälan som

avses i artikel 13.

Första och andra stycket ska inte gälla kosmetiska produkter som

innehåller nanomaterial som uppfyller de krav som fastställs i

bilaga III.

Informationen till kommissionen ska omfatta åtminstone

följande:

a) Nanomaterialets identifiering, inbegripet dess kemiska namn

(IUPAC) och andra deskriptorer som anges i punkt 2 i inled­

ningen till bilagorna II-VI.

b) Nanomaterialets specifikation, inbegripet partiklarnas storlek

samt fysikaliska och kemiska egenskaper.

c) En uppskattning av den årliga kvantitet av nanomaterial som

ingår i kosmetiska produkter som planeras att släppas ut på

marknaden.

d) Nanomaterialets toxikologiska profil.

e) Nanomaterialets säkerhetsuppgifter i förhållande till den

kategori av kosmetisk produkt som det används i.

f) De rimligen förutsebara exponeringsförhållandena.

V

S

0

7

/

2

4

3

L

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

61

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/71

Den ansvariga personen får skriftligen utse en annan juridisk eller

fysisk person som ansvarig för anmälningen av nanomaterial, och

ska underrätta kommissionen om detta.

Kommissionen ska tillhandahålla ett referensnummer för uppgif­

ten om den toxikologiska profilen, som får ersätta den informa­

tion som ska lämnas enligt led d.

4.

Om kommissionen hyser oro för säkerheten hos nanoma­

terialet ska den utan dröjsmål begära att SCCS yttrar sig om säker­

heten hos detta nanomaterial för de berörda kategorierna av

kosmetiska produkter och de rimligen förutsebara exponerings­

förhållandena. Kommissionen ska offentliggöra denna informa­

tion. SCCS ska avge sitt yttrande inom sex månader från

kommissionens begäran. Om SCCS anser att några nödvändiga

uppgifter saknas ska kommissionen kräva att den ansvariga per­

sonen tillhandahåller dessa uppgifter inom en uttryckligen angi­

ven och rimlig tidsfrist som inte får förlängas. SCCS ska avge sitt

slutliga yttrande inom sex månader från det att de kompletterande

uppgifterna har lämnats. Yttrandet från SCCS ska göras tillgäng­

ligt för allmänheten.

5.

Kommissionen får när som helst åberopa det förfarande

som anges i punkt 4 om den hyser oro för säkerheten, till exem­

pel på grund av ny information som har lämnats från tredje part.

6.

Med beaktande av yttrandet från SCCS och i de fall då det

finns potentiella risker för människors hälsa, inbegripet om det

inte finns tillräckliga uppgifter tillgängliga, får kommissionen

ändra bilagorna II och III.

7.

Kommissionen får med beaktande av den tekniska och

vetenskapliga utvecklingen ändra punkt 3 genom att lägga till

krav.

8.

De åtgärder som avses i punkterna 6 och 7, och som avser

att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i

enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses

i artikel 32.3

9.

När det föreligger tvingande brådskande skäl får kommis­

sionen använda det förfarande som avses i artikel 32.4.

10.

Kommissionen ska tillhandahålla följande information:

a) Senast den 11 januari 2014 ska kommissionen tillgänglig­

göra en katalog över samtliga nanomaterial som används i

kosmetiska produkter som släppts ut på marknaden, inbegri­

pet nanomaterial som används som färgämnen, UV-filter och

konserveringsmedel i en separat del med uppgifter om kate­

gorierna av kosmetiska produkter och de rimligen förutse­

bara exponeringsförhållandena. Denna katalog ska därefter

regelbundet uppdateras och offentliggöras.

b) Kommissionen ska lägga fram en årlig lägesrapport till Euro­

paparlamentet och rådet, med information om utvecklingen

när det gäller användningen av nanomaterial i kosmetiska

produkter inom gemenskapen, inbegripet en separat del om

nanomaterial som används som färgämnen, UV-filter och

konserveringsmedel. Den första rapporten ska läggas fram

senast den 11 juli 2014. Den uppdaterade rapporten ska sär­

skilt innehålla en sammanfattning om nya nanomaterial i nya

kategorier av kosmetiska produkter, antalet anmälningar,

framstegen när det gäller utarbetandet av nanospecifika

bedömningsmetoder och riktlinjer för säkerhetsbedömningar

samt information om internationella samarbetsprogram.

11.

Kommissionen ska regelbundet se över bestämmelserna

om nanomaterial i denna förordning mot bakgrund av den veten­

skapliga utvecklingen och, vid behov, föreslå lämpliga ändringar

av dessa bestämmelser.

Den första översynen ska genomföras senast den 11 juli 2018.

Artikel 17

Spår av förbjudna ämnen

Oavsiktlig förekomst av små kvantiteter av ett förbjudet ämne

som beror på föroreningar i naturliga eller syntetiska beståndsde­

lar, tillverkningsprocessen, lagring eller migrering från förpack­

ningen och som inte är tekniskt möjlig att undvika enligt god

tillverkningssed ska tillåtas om denna förekomst är förenlig med

bestämmelserna i artikel 3.

KAPITEL V

DJURFÖRSÖK

Artikel 18

Djurförsök

1.

Utan att det påverkar de allmänna skyldigheter som följer av

artikel 3 ska följande vara förbjudet:

a) Utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter som i

sin slutliga sammansättning, för att uppfylla kraven i denna

förordning, har varit föremål för djurförsök med användning

av en annan metod än en alternativ metod efter det att den

alternativa metoden har validerats och antagits på gemen­

skapsnivå, med vederbörlig hänsyn till hur valideringen har

utvecklats inom OECD.

b) Utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter som

innehåller beståndsdelar eller kombinationer av beståndsde­

lar som, för att uppfylla kraven i denna förordning, har varit

föremål för djurförsök med användning av en annan metod

än en alternativ metod efter det att den alternativa metoden

har validerats och antagits på gemenskapsnivå, med veder­

börlig hänsyn till hur valideringen har utvecklats inom

OECD.

c) Att kosmetiska slutprodukter testas på djur i gemenskapen

för att uppfylla kraven i denna förordning.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

62

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

d) Djurförsök i gemenskapen med beståndsdelar eller kombina­

tioner av beståndsdelar för att uppfylla kraven i denna för­

ordning efter det datum då sådana försök måste ersättas av

en eller flera validerade alternativa metoder som förtecknas i

kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 av den

30 maj 2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvär­

dering, godkännande och begränsning av kemikalier

(Reach)

(1) EUT L 142, 31.5.2008, s. 1.

(1) eller i bilaga VIII till denna förordning.

2.

Kommissionen har, efter samråd med SCCS och Europeiskt

centrum för validering av alternativa metoder (ECVAM) och med

vederbörlig hänsyn till hur valideringen har utvecklats inom

OECD, upprättat tidsplaner för genomförandet av bestämmel­

serna i punkt 1 a, b och d, inbegripet tidsfrister för successiv

avveckling av de olika testerna. Tidsplanerna gjordes tillgängliga

för allmänheten den 1 oktober 2004 och översändes till Europa­

parlamentet och rådet. Tiden för genomförandet av punkt 1 a, b

och d begränsades till den 11 mars 2009.

I fråga om testerna för toxicitet vid upprepade doser, reproduktiv

toxicitet och toxikinetik för vilka inga alternativ ännu övervägs

ska perioden för genomförande av punkt 1 a och b begränsas till

den 11 mars 2013.

Kommissionen ska undersöka vilka tekniska svårigheter som kan

uppkomma när det gäller att efterleva förbudet mot tester, särskilt

sådana som avser toxicitet vid upprepad dos, reproduktiv toxici­

tet och toxikinetik för vilka inga alternativ ännu övervägs. Infor­

mation om de preliminära och slutliga resultaten av dessa studier

ingår i de årliga rapporter som ska läggas fram enligt artikel 35.

På grundval av dessa årliga rapporter kunde tidsplaner enligt för­

sta stycket anpassas fram till den 11 mars 2009 och får anpassa

fram till den 11 mars 2013 enligt andra stycket och efter samråd

med de organ som avses i första stycket.

Kommissionen ska studera framstegen och efterlevnaden av tids­

fristerna samt eventuella tekniska svårigheter att efterleva förbu­

det. Information om de preliminära och slutliga resultaten av

kommissionens studier ingår i de årliga rapporter som ska läggas

fram enligt artikel 35. Om dessa studier, senast två år före

utgången av den tidsfrist som avses i andra stycket, visar att ett

eller flera tester som avses i det stycket av tekniska skäl inte kom­

mer att utvecklas och valideras innan den period som avses i

stycket har löpt ut, ska kommissionen rapportera detta till Euro­

paparlamentet och rådet och lägga fram ett lagstiftningsförslag i

enlighet med artikel 251 i fördraget.

I undantagsfall och om det föreligger allvarliga betänkligheter

beträffande en kosmetisk beståndsdels säkerhet, får en medlems­

stat begära att kommissionen beviljar undantag från punkt 1.

Begäran ska innehålla en utvärdering av situationen och ange de

åtgärder som är nödvändiga. På denna grundval får kommissio­

nen efter samråd med SCCS och genom ett motiverat beslut

bevilja undantag. I beviljandet ska villkoren för undantaget fast­

ställas med avseende på särskilda syften, varaktighet och rappor­

tering av resultaten.

Undantag ska beviljas endast om

a) beståndsdelen är allmänt använd och inte kan ersättas med

en annan beståndsdel som kan fylla en liknande funktion,

b) det specifika problemet avseende människors hälsa är styrkt

och behovet att genomföra djurförsök är berättigat och veri­

fierat genom ett detaljerat forskningsprotokoll som ska ligga

till grund för utvärderingen.

Beslutet om beviljande, villkoren för detta och det slutliga resultat

som uppnåtts ska ingå i den årliga rapport som kommissionen

ska lägga fram i enlighet med artikel 35.

De åtgärder som avses i sjätte stycket och som avser att ändra icke

väsentliga delar av denna förordning ska antas i enlighet med det

föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3.

3.

I denna artikel och artikel 20 avses med

a) kosmetisk slutprodukt: en kosmetisk produkt i sin slutliga sam­

mansättning, så som den släpps ut på marknaden och tillhan­

dahålls slutanvändaren, eller dess prototyp,

b) prototyp: en första modell eller utformning som inte har fram­

ställts i parti och från vilken den kosmetiska slutprodukten

kopieras eller slutligen utvecklas.

KAPITEL VI

KONSUMENTINFORMATION

Artikel 19

Märkning

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser

i denna artikel ska kosmetiska produkter släppas ut på markna­

den endast om följande information finns i outplånlig, lättläst och

väl synlig skrift på behållaren och förpackningen:

a) Namn eller firma och adress för den ansvariga personen.

Denna information får förkortas, om förkortningarna gör det

möjligt att identifiera denna person och dennes adress. Om

flera adresser anges ska det markeras på vilken adress den

ansvariga personen gör produktinformationsdokumentet lätt

åtkomligt. Ursprungslandet ska anges för importerade kos­

metiska produkter.

V

S

2

7

/

2

4

3

L

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

63

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/73

b) Innehållets kvantitet vid tidpunkten för förpackning angiven

i vikt eller volym utom för förpackningar som innehåller

mindre än fem gram eller fem milliliter, gratisprover och för­

packningar för en behandling; vid förpaketering av varor som

normalt säljs i visst antal enheter utan att vikt- eller volym­

uppgifter för hela förpackningen är betydelsefulla behöver

innehåll inte anges, under förutsättning att antalet enheter

anges på förpackningen. Denna information behöver inte ges

om antalet enheter lätt kan ses utan att förpackningen öpp­

nas eller om produkten normalt endast säljs per enhet.

c) Datum fram till vilket den kosmetiska produkten vid lagring

under lämpliga förhållanden fortsätter att uppfylla sin

ursprungliga funktion och, i synnerhet, fortsätter att överens­

stämma med artikel 3 (datum för kortaste hållbarhet).

Datumet eller uppgifter om var på förpackningen det före­

kommer ska anges efter symbolen i bilaga VII

punkt 3 eller orden: ”bäst före utgången av …”.

Datum för kortaste hållbarhetstid ska anges tydligt och bestå

av, i denna ordning, antingen månad och år eller dag, månad

och år. Vid behov ska denna information kompletteras med

en uppgift om de villkor som måste uppfyllas för att den

angivna hållbarheten ska garanteras.

Datum för kortaste hållbarhetstid behöver inte anges för

sådana kosmetiska produkter vars hållbarhet överstiger 30

månader. För sådana produkter ska informationen komplet­

teras med en angivelse om hur länge produkten är säker och

kan användas utan risk för konsumenten efter öppnandet.

Denna uppgift ska anges med den symbol som anges i

bilaga VII punkt 2 följd av tidsangivelse (uttryckt i månader

och/eller år), utom i de fall då hållbarheten efter öppnandet

inte är relevant.

d) Särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid använd­

ning, åtminstone de som anges i bilagorna III–VI och even­

tuell information om försiktighetsåtgärder för kosmetiska

produkter som används i yrkesmässig verksamhet.

e) Tillverkningspartiets nummer eller referens för identifiering

av de kosmetiska produkterna. Om detta är omöjligt av prak­

tiska skäl, på grund av att de kosmetiska produkterna är för

små, behöver denna information endast finnas på

förpackningen.

f) Den kosmetiska produktens funktion, om detta inte tydligt

framgår av presentationen av produkten.

g) En förteckning över beståndsdelar. Informationen behöver

endast anges på förpackningen. Förteckningen ska föregås av

ordet ”ingredients”.

I denna artikel avses med beståndsdel alla ämnen eller bland­

ningar som avsiktligen används i den kosmetiska produkten

under tillverkningsprocessen. Följande ska dock inte betrak­

tas som beståndsdelar:

i) Föroreningar i de använda råvarorna.

ii) Kompletterande tekniskt material som används i bland­

ningen men som inte förekommer i slutprodukten.

Parfym, aromatiska sammansättningar och råvaror till dessa

ska anges med orden ”parfum” eller ”aroma”. Förekomsten av

ämnen som ska anges enligt kraven i kolumnen ”Övriga” i

bilaga III ska dessutom tas upp i förteckningen över bestånds­

delar utöver termerna ”parfum” eller ”aroma”.

Förteckningen över beståndsdelar ska upprättas i fallande

ordning efter den vikt beståndsdelarna har vid den tidpunkt

då de tillsätts de kosmetiska produkterna. Beståndsdelar som

förekommer i lägre koncentrationer än 1 % får förtecknas i

valfri ordning efter de beståndsdelar som förekommer i högre

koncentrationer än 1 %.

Samtliga beståndsdelar i form av ett nanomaterial ska tydligt

anges i förteckningen över beståndsdelar. Ordet ”nano” ska

stå inom parentes efter namnet på sådana beståndsdelar.

Färgämnen som inte är avsedda för hårfärgning får förteck­

nas i valfri ordning efter övriga kosmetiska beståndsdelar. I

fråga om kosmetiska produkter som används i estetiskt syfte

och som förekommer i flera nyanser får samtliga färgämnen

som inte är avsedda för hårfärgning och som används i de

olika nyanserna nämnas i förteckningen, om uttrycket ”kan

innehålla” eller symbolen ”+/–” läggs till. CI-nomenklaturen

(Colour Index) ska användas i tillämpliga fall.

2.

Om det av praktiska skäl är omöjligt att märka den infor­

mation som nämns i punkt 1 d och g på föreskrivet sätt ska föl­

jande gälla:

— Informationen ska anges på en bipacksedel, en etikett, en

tejp, en remsa eller ett kort som bifogas eller fästs på den kos­

metiska produkten.

— Om det är görligt ska det göras en hänvisning till denna

information i en förkortad upplysning eller den symbol som

anges i bilaga VII punkt 1 vilken ska finnas på behållaren eller

förpackningen för den information som avses i punkt 1 d

och på förpackningen för den information som avses i

punkt 1 g.

3.

I fråga om tvål, kulor med badskum och andra små produk­

ter där det av praktiska skäl är omöjligt att uppta de uppgifter som

avses i punkt 1 g på en etikett, remsa, tejp eller kort eller på en

bipacksedel ska dessa uppgifter skyltas i omedelbar närhet av den

kosmetiska produktens säljbehållare.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

64

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

4.

För kosmetiska produkter som inte förförpackas, förpackas

på försäljningsstället på köparens begäran eller förförpackas för

direktförsäljning ska medlemsstaterna anta detaljerade regler för

hur de uppgifter som avses i punkt 1 ska anges.

5.

Lagstiftningen i de medlemsstater där produkten tillhanda­

hålls slutanvändaren avgör på vilket språk den information som

nämns i punkt 1 b, c, d och f samt i punkterna 2–4 ska anges.

6.

Den information som nämns i punkt 1 g ska anges med

hjälp av de generiska namn på beståndsdelar som anges i den ord­

lista som föreskrivs i artikel 33. Om det inte finns något generiskt

namn på beståndsdelen ska en beteckning från en allmänt erkänd

nomenklatur användas.

Artikel 20

Produktspecifika påståenden

1.

Text, namn, varumärken, bilder och tecken, figurativa eller

ej, som används på etiketter, vid tillhandahållande på marknaden

och i reklam för kosmetiska produkter får inte antyda någon

egenskap eller funktion som produkterna i fråga inte besitter.

2.

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna upp­

rätta en handlingsplan om de påståenden som används och fast­

ställa prioriteringar för att bestämma gemensamma kriterier som

motiverar användningen av ett påstående.

Efter samråd med SCCS eller andra relevanta myndigheter ska

kommissionen anta en förteckning över gemensamma kriterier

för påståenden som får användas när det gäller kosmetiska pro­

dukter i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll

som avses i artikel 32.3 i den här förordningen, med beaktande

av bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG.

Senast den 11 juli 2016 ska kommissionen till Europaparlamen­

tet och rådet översända en rapport om användningen av påståen­

den med utgångspunkt i de gemensamma kriterier som antagits

enligt andra stycket. Om rapporten visar att påståenden som

används rörande kosmetiska produkter inte uppfyller de gemen­

samma kriterierna ska kommissionen i samarbete med medlems­

staterna vidta lämpliga åtgärder för att se till att de skyldigheter

som fastställs i denna förordning uppfylls.

3.

Den ansvariga personen får, på produktens förpackning, i

dokument, i meddelande, på etikett, ring eller hylsa som medföl­

jer eller avser den kosmetiska produkten, ange att inga djurförsök

har utförts, endast under förutsättning att tillverkaren och hans

leverantör inte har testat eller låtit testa den kosmetiska slutpro­

dukten, dess prototyp eller några av de beståndsdelar som den

innehåller på djur, eller använt beståndsdelar som andra har tes­

tat på djur i syfte att utveckla nya kosmetiska produkter.

Artikel 21

Allmänhetens tillgång till information

Utan att det påverkar rätten till skydd av, framför allt, affärshem­

ligheter och immateriella rättigheter, ska den ansvariga personen

se till att den kosmetiska produktens kvalitativa och kvantitativa

sammansättning och, i fråga om parfym och aromatiska samman­

sättningar, sammansättningens namn och kodnummer och upp­

gift om leverantören samt tillgängliga uppgifter om oönskade

effekter och allvarliga oönskade effekter till följd av användning

av den kosmetiska produkten görs lätt tillgängliga för allmänhe­

ten med lämpliga medel.

Den kvantitativa information om den kosmetiska produktens

sammansättning som ska göras tillgänglig för allmänheten ska

inskränkas till farliga ämnen i enlighet med artikel 3 i förordning

(EG) nr 1272/2008.

KAPITEL VII

MARKNADSÖVERVAKNING

Artikel 22

Kontroll på marknaden

Medlemsstaterna ska övervaka att denna förordning efterlevs

genom kontroll av de kosmetiska produkter som tillhandahålls på

marknaden. De ska utföra adekvata kontroller av kosmetiska pro­

dukter och ekonomiska aktörer i lämplig omfattning, med hjälp

av produktinformationsdokumentet och, vid behov, av fysiska

undersökningar och laboratorieundersökningar på grundval av

lämpliga prover.

Medlemsstaterna ska också övervaka efterlevnad av principerna

för god tillverkningssed.

Medlemsstaterna ska ge marknadsövervakningsmyndigheterna de

befogenheter, resurser och kunskaper som krävs för att dessa

myndigheter ska kunna utföra sina uppgifter på rätt sätt.

Medlemsstaterna ska regelbundet se över övervakningsverksam­

heten och bedöma hur den fungerar. Denna översyn och dessa

bedömningar ska genomföras minst vart fjärde år, och resultatet

ska meddelas de övriga medlemsstaterna och kommissionen samt

göras tillgängliga för allmänheten på elektronisk väg och, om

lämpligt, på annat sätt.

Artikel 23

Underrättelse om allvarliga oönskade effekter

1.

I fall av allvarliga oönskade effekter ska den ansvariga per­

sonen och distributörerna utan dröjsmål anmäla följande till den

behöriga myndighet i den medlemsstat där de allvarliga oönskade

effekterna inträffade:

a) Alla allvarliga oönskade effekter som den ansvariga personen

känner till eller rimligen kan förväntas känna till.

V

S

4

7

/

2

4

3

L

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

65

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/75

b) Den berörda kosmetiska produktens namn, så att en specifik

identifikation är möjlig.

c) De eventuella korrigerande åtgärder som den ansvariga per­

sonen har vidtagit.

2.

När den ansvariga personen rapporterar allvarliga oönskade

effekter till den berörda myndigheten i den medlemsstat där oön­

skade effekter inträffade ska denna behöriga myndighet utan

dröjsmål översända den information som avses i punkt 1 till de

behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

3.

När distributörer rapporterar allvarliga oönskade effekter till

den behöriga myndigheten i den medlemsstat där oönskade effek­

ter inträffade ska denna behöriga myndighet utan dröjsmål över­

sända den information som avses i punkt 1 till de behöriga

myndigheterna i övriga medlemsstater och till den ansvariga

personen.

4.

När slutanvändare eller hälso- och sjukvårdspersonal rap­

porterar allvarliga oönskade effekter till den behöriga myndighe­

ten i den medlemsstat där oönskade effekter inträffade ska denna

behöriga myndighet utan dröjsmål översända information om

den berörda produkten till de behöriga myndigheterna i övriga

medlemsstater och till den ansvariga personen.

5.

De behöriga myndigheterna får använda den information

som avses i denna artikel för övervakning av marknaden, mark­

nadsanalys, utvärdering och konsumentinformation i enlighet

med artiklarna 25, 26 och 27.

Artikel 24

Information om ämnen

Vid allvarliga tvivel om att ett ämne som ingår i kosmetiska pro­

dukter är säkert får den behöriga myndigheten i en medlemsstat

där en produkt innehållande ett sådant ämne tillhandahålls på

marknaden rikta en motiverad begäran till den ansvariga perso­

nen om att få en förteckning över alla kosmetiska produkter

denne är ansvarig för och som innehåller detta ämne. Ämnets

koncentration i den kosmetiska produkten ska framgå av

förteckningen.

De behöriga myndigheterna får använda den information som

avses i denna artikel för övervakning av marknaden, marknadsa­

nalys, utvärdering och konsumentinformation i enlighet med

artiklarna 25, 26 och 27.

KAPITEL VIII

BRISTANDE EFTERLEVNAD, SKYDDSKLAUSUL

Artikel 25

Bristande efterlevnad från den ansvariga personens sida

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska de behö­

riga myndigheterna kräva att den ansvariga personen vidtar alla

lämpliga åtgärder, inklusive korrigerande åtgärder för att bringa

produkten i överensstämmelse med kraven, tillbakadragande från

marknaden eller återkallelse inom en uttryckligt angiven tidsfrist

i förhållande till riskens art, om något av följande inte efterlevs:

a) Den goda tillverkningssed som avses i artikel 8.

b) Den säkerhetsbedömning som avses i artikel 10.

c) De krav på produktinformationsdokument som avses i

artikel 11.

d) De bestämmelser om provtagning och analys som avses i

artikel 12.

e) Det krav på anmälan som avses i artiklarna 13 och 16.

f) De restriktioner för ämnen som avses i artiklarna 14, 15

och 17.

g) De krav avseende djurförsök som avses i artikel 18.

h) De krav på märkning som avses i artikel 19.1, 19,2,19,5

och 19.6.

i) De krav rörande produktspecifika påståenden som avses i

artikel 20.

j) Allmänhetens tillgång till information som avses i artikel 21.

k) Den underrättelse om allvarliga oönskade effekter som avses

i artikel 23.

l) De informationskrav avseende ämnen som avses i artikel 24.

2.

I tillämpliga fall ska en behörig myndighet underrätta den

behöriga myndigheten i den medlemsstat där den ansvariga per­

sonen är etablerad om de åtgärder som den har krävt att den

ansvariga personen ska vidta.

3.

Den ansvariga personen ska se till att de åtgärder som avses

i punkt 1 vidtas för alla berörda produkter som tillhandahålls på

marknaden i hela gemenskapen.

4.

Vid allvarlig risk för människors hälsa och om den ansva­

riga myndigheten anser att den bristande efterlevnaden inte är

begränsad till den medlemsstats territorium där den kosmetiska

produkten tillhandahålls på marknaden, ska myndigheten under­

rätta kommissionen och övriga medlemsstaters behöriga myndig­

heter om de åtgärder som den har krävt att den ansvariga

personen ska vidta.

5.

Den behöriga myndigheten ska vidta alla lämpliga åtgärder

för att förbjuda eller begränsa den kosmetiska produktens tillhan­

dahållande på marknaden eller för att dra tillbaka eller återkalla

produkten från marknaden om

a) det krävs omedelbara åtgärder vid allvarlig risk för männis­

kors hälsa, eller

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

66

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

b) den ansvariga personen inte vidtar alla nödvändiga åtgärder

inom den tidsfrist som avses i punkt 1.

Vid allvarlig risk för människors hälsa ska den behöriga myndig­

heten utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga med­

lemsstaters behöriga myndigheter om de åtgärder som har

vidtagits.

6.

Om det inte föreligger någon allvarlig risk för människors

hälsa, i de fall då den ansvariga personen inte vidtar alla lämpliga

åtgärder, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål underrätta

den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den ansvariga

personen är etablerad om de åtgärder som har vidtagits.

7.

Vid tillämpning av punkterna 4 och 5 i denna artikel ska

man använda det system för informationsutbyte som föreskrivs i

artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG

av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet

(1) EGT L 11, 15.1.2002, s. 4.

(1).

Artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i direktiv 2001/95/EG och artikel 23

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av

den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll

i samband med saluföring av produkter

(2) EUT L 218, 13.8.2008, s. 30.

(2) ska också tillämpas.

Artikel 26

Bristande efterlevnad från distributörernas sida

De behöriga myndigheterna ska kräva att distributörerna vidtar

alla lämpliga åtgärder, inklusive korrigerande åtgärder för att

bringa produkten i överensstämmelse med kraven, tillbakadra­

gande från marknaden eller återkallelse inom en rimlig tidsfrist i

förhållande till riskens art, om skyldigheterna i artikel 6 inte

efterlevs.

Artikel 27

Skyddsklausul

1.

Om en behörig myndighet, beträffande produkter som upp­

fyller de krav som anges i artikel 25.1, konstaterar, eller har skä­

lig anledning att misstänka, att en kosmetisk produkt eller

produkter som tillhandahålls på marknaden utgör eller kan utgöra

en allvarlig risk för människors hälsa, ska myndigheten vidta alla

lämpliga provisoriska åtgärder för att se till att produkten eller

produkterna i fråga dras tillbaka eller återkallas eller för att

begränsa tillhandahållandet av dem på annat sätt.

2.

Den behöriga myndigheten ska omedelbart underrätta kom­

missionen och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter om

de åtgärder som har vidtagits och om underlaget för dessa

åtgärder.

Vid tillämpning av första stycket ska man använda det system för

informationsutbyte som föreskrivs i artikel 12.1 i direktiv

2001/95/EG.

Artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i direktiv 2001/95/EG ska tillämpas.

3.

Kommissionen ska snarast möjligt avgöra om de proviso­

riska åtgärder som avses i punkt 1 är motiverade eller inte. För

detta ändamål ska den i möjligaste mån samråda med de berörda

parterna, medlemsstaterna och SCCS.

4.

Om de provisoriska åtgärderna är motiverade ska arti­

kel 31.1 tillämpas.

5.

Om de provisoriska åtgärderna inte är motiverade ska kom­

missionen underrätta medlemsstaterna om detta och den berörda

behöriga myndigheten ska upphäva åtgärderna.

Artikel 28

God förvaltningssed

1.

För alla beslut som fattas enligt artiklarna 25 och 27 ska det

anges exakt vad besluten grundas på. Den behöriga myndigheten

ska utan dröjsmål underrätta den ansvariga personen om beslutet

och dennes möjligheter till prövning enligt den berörda medlems­

statens lagstiftning och inom vilken tid sådan prövning ska

begäras.

2.

Utom i de fall då det krävs omedelbara åtgärder vid allvarlig

risk för människors hälsa ska den ansvariga personen ges tillfälle

att lägga fram sina synpunkter innan något beslut fattas.

3.

I tillämpliga fall ska de bestämmelser som anges i punk­

terna 1 och 2 gälla för distributören avseende beslut som fattas

enligt artiklarna 26 och 27.

KAPITEL IX

ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 29

Samarbete mellan de behöriga myndigheterna

1.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska samarbeta med

varandra och med kommissionen för att se till att denna förord­

ning tillämpas och genomförs korrekt samt ska till varandra över­

sända all information som behövs för en enhetlig tillämpning av

denna förordning.

2.

För att samordna en enhetlig tillämpning av denna förord­

ning ska kommissionen se till att det ordnas ett utbyte av erfaren­

heter mellan de behöriga myndigheterna.

3.

Samarbetet kan vara en del av initiativ som utvecklats på

internationell nivå.

V

S

6

7

/

2

4

3

L

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

67

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/77

Artikel 30

Samarbete om kontrollen av

produktinformationsdokument

Den behöriga myndigheten i en medlemsstat där den kosmetiska

produkten tillhandahålls får begära att den behöriga myndighe­

ten i den medlemsstat där produktinformationsdokumentet finns

lätt åtkomligt kontrollerar att produktinformationsdokumentet

uppfyller de krav som avses i artikel 11.2 och att informationen i

det styrker att den kosmetiska produkten är säker.

Den behöriga myndigheten ska motivera sin begäran.

Den behöriga myndighet som fått begäran ska utan onödigt dröjs­

mål och med hänsyn till hur brådskande ärendet är göra en kon­

troll och underrätta den begärande behöriga myndighet om

resultatet.

KAPITEL X

TILLÄMPNINGSÅTGÄRDER, SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 31

Ändring av bilagorna

1.

Om användningen av ämnen i kosmetiska produkter med­

för en risk för människors hälsa som kräver åtgärder på gemen­

skapsnivå får kommissionen efter samråd med SCCS ändra

bilagorna II–VI i enlighet med detta.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna

förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande

med kontroll som avses i artikel 32.3.

Om det finns tvingande, brådskande skäl får kommissionen

använda det skyndsamma förfarande som avses i artikel 32.4.

2.

Kommissionen får efter samråd med SCCS ändra bila­

gorna III–VI och VIII i syfte att anpassa dem till tekniska och

vetenskapliga framsteg.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna

förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande

med kontroll som avses i artikel 32.3.

3.

Om det är nödvändigt för att säkerställa att kosmetiska pro­

dukter som släpps ut på marknaden är säkra, får kommissionen

ändra bilaga I efter samråd med SCCS.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna

förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande

med kontroll som avses i artikel 32.3.

Artikel 32

Kommittéförfarande

1.

Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för kos­

metiska produkter.

2.

När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i

beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel­

serna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre

månader.

3.

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och

artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av

bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4.

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4,

5a.6 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande

av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 33

Ordlista över generiska namn på beståndsdelar

Kommissionen ska sammanställa och uppdatera en ordlista över

generiska namn på beståndsdelar. Kommissionen ska för detta

ändamål beakta internationellt erkända nomenklaturer, inklusive

INCI-nomenklaturen (International Nomenclature for Cosmetic

Ingredients). Ordlistan ska inte utgöra en förteckning över de

ämnen som är godkända för användning i kosmetiska produkter.

De generiska namnen på beståndsdelar ska användas vid märk­

ning av kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden senast

tolv månader efter att ordlistan har offentliggjorts i Europe­

iska unionens officiella tidning.

Artikel 34

Behöriga myndigheter, giftinformationscentraler eller

organ som jämställs med dem

1.

Medlemsstaterna ska utse sina nationella behöriga

myndigheter.

2.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen uppgifter om

de myndigheter som avses i punkt 1 och om de giftinformations­

centraler och liknande organ som avses i artikel 13.6. De ska

meddela kommissionen när uppgifterna ändras.

3.

Kommissionen ska sammanställa och uppdatera en förteck­

ning över de myndigheter och organ som avses i punkt 2 och

göra den tillgänglig för allmänheten.

Artikel 35

Årlig rapport om djurförsök

Kommissionen ska varje år lägga fram en rapport för Europapar­

lamentet och rådet om följande:

1. Framsteg vad avser utveckling, validering och rättsligt god­

kännande av alternativa metoder. Rapporten ska innehålla

exakta uppgifter om det antal och den typ av djurförsök som

utförts avseende kosmetiska produkter. Medlemsstaterna ska

vara skyldiga att samla in dessa uppgifter, utöver statistikin­

samlingen enligt direktiv 86/609/EEG. Kommissionen ska i

synnerhet säkerställa utveckling, validering och rättsligt god­

kännande av alternativa testmetoder som inte inkluderar

användning av levande djur.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

68

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

L 342/78

SV

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

2. Framsteg som kommissionen gjort i sina ansträngningar för

att erhålla godkännande från OECD av alternativa metoder

som validerats på gemenskapsnivå och för att främja tredje­

länders erkännande av resultaten av de säkerhetstest som

görs i gemenskapen med hjälp av alternativa metoder, bland

annat inom ramen för samarbetsavtalen mellan gemenska­

pen och dessa länder.

3. Sättet på vilket små och medelstora företags särskilda behov

har beaktats.

Artikel 36

Formell invändning mot harmoniserade standarder

1.

Om en medlemsstat eller kommissionen anser att en har­

moniserad standard inte helt uppfyller kraven i de tillämpliga

bestämmelserna i denna förordning, ska kommissionen eller den

berörda medlemsstaten ta upp frågan och lägga fram sina argu­

ment inför den kommitté som inrättats genom artikel 5 i direktiv

98/34/EG. Kommittén ska utan dröjsmål lämna ett yttrande.

2.

På grundval av kommitténs yttrande ska kommissionen

besluta att offentliggöra, inte offentliggöra, delvis offentliggöra,

behålla eller dra tillbaka hänvisningarna till de berörda harmoni­

serade standarderna i Europeiska unionens officiella tidning.

3.

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna och den

berörda europeiska standardiseringsorganisationen om detta. Den

ska vid behov kräva en översyn av den berörda harmoniserade

standarden.

Artikel 37

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner vid

överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla

nödvändiga åtgärder för att se till att de efterlevs. Sanktionerna

ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemssta­

terna ska anmäla bestämmelserna till kommissionen senast den

11 juli 2013 och utan dröjsmål anmäla alla senare ändringar av

dem.

Artikel 38

Upphävande

Direktiv 76/768/EEG ska upphöra att gälla den 11 juli 2013 med

undantag för artikel 4b som ska upphöra att gälla den 1 decem­

ber 2010.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvis­

ningar till denna förordning.

Denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas skyldighe­

ter när det gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lag­

stiftning av de direktiv som anges i del B i bilaga IX.

De behöriga myndigheterna ska dock fortsätta hålla den informa­

tion tillgänglig som mottagits enligt artikel 7.3 och artikel 7a.4 i

direktiv 76/768/EEG och ansvariga personer ska fortsätta att hålla

den information som samlats in i enlighet med artikel 7a i det

direktivet lätt åtkomlig fram till den 11 juli 2020.

Artikel 39

Övergångsbestämmelser

Med avvikelse från direktiv 76/768/EEG får kosmetiska produk­

ter som är förenliga med denna förordning släppas ut på mark­

naden före den 11 juli 2013.

Från och med den 11 januari 2012, och med avvikelse från direk­

tiv 76/768/EEG, ska en anmälan som lämnats i enlighet med arti­

kel 13 i denna förordning anses vara förenlig med artikel 7.3 och

artikel 7a.4 i det direktivet.

Artikel 40

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

1.

Denna förordning träder i kraft [den tjugonde dagen efter

det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning].

2.

Den ska tillämpas från och med den 11 juli 2013, med

undantag för

— artikel 15.1 och 15.2, som ska tillämpas från och med den

1 december 2010, och artiklarna 14, 31 samt 32 i den

utsträckning detta krävs för tillämpningen av artikel 15.1

och 15.2, och

— artikel 16.3 andra stycket, som ska tillämpas från och med

den 11 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel, 30 november 2009.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BUZEK

På rådets vägnar

Ordförande

B. ASK

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

69

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/79

BILAGA I

SÄKERHETSRAPPORT FÖR KOSMETISK PRODUKTER

Säkerhetsrapporten för en kosmetisk produkt ska innehålla minst följande:

DEL A – Säkerhetsinformation om den kosmetiska produkten

1. Den kosmetiska produktens kvantitativa och kvalitativa sammansättning

Den kosmetiska produktens kvalitativa och kvantitativa sammansättning, inklusive ämnenas kemiska identitet (kemiskt

namn, INCI-namn, CAS-nummer och EINECS/ELINCS-nummer, om möjligt) och avsedda funktion. I fråga om parfym

och aromatiska sammansättningar: sammansättningens namn och kodnummer och uppgift om leverantören.

2. Den kosmetiska produktens fysikaliska och kemiska egenskaper och dess stabilitet

Ämnenas eller blandningarnas och den kosmetiska produktens fysikaliska och kemiska egenskaper.

Den kosmetiska produktens stabilitet vid rimligen förutsebara lagringsförhållanden.

3. Mikrobiologisk kvalitet

Mikrobiologiska specifikationer av ämnet eller blandningen och den kosmetiska produkten. Det är särskilt viktigt för

kosmetiska produkter som används runt ögonen, på slemhinnor, på skadad hud, på barn under tre år, på äldre och på

personer med nedsatt immunförsvar.

Resultat från belastningstest av konservering.

4. Föroreningar, spår, information om förpackningsmaterial

Ämnenas och blandningarnas renhet.

Om det finns spår av förbjudna ämnen, bevis för att det är tekniskt omöjligt att undvika dem.

Förpackningsmaterialets egenskaper som är av betydelse, särskilt renhet och stabilitet.

5. Normal och rimligen förutsebar användning

Produktens normala och rimligen förutsebara användning. Beskrivningen ska vara relevant, särskilt med tanke på var­

ningar och andra förklaringar på produktmärkningen.

6. Exponering för den kosmetiska produkten

Uppgifter om exponeringen för den kosmetiska produkten med beaktande av resultaten i punkt 5 i fråga om

1) appliceringsställe(n),

2) appliceringsyta (appliceringsytor),

3) applicerad mängd,

4) hur länge och hur ofta produkten används,

5) normala och rimligen förutsebara exponeringsvägar,

6) målgrupp eller exponerad population. Potentiell exponering av en specifik population ska också beaktas.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

70

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

Vid beräkning av exponeringen ska man också beakta de toxikologiska verkningarna (det kan t.ex. vara nödvändigt att

beräkna exponeringen per ytenhet hud eller per kroppsviktenhet). Man bör också beakta risken för sekundär expone­

ring via andra vägar än sådana som är en följd av direkt applicering (t.ex. oavsiktlig inandning av sprayer eller oavsikt­

lig förtäring av läpprodukter).

Man ska särskilt beakta om exponeringen påverkas av partikelstorleken.

7. Exponering för ämnen

Uppgifter om exponeringen för de ämnen som ingår i den kosmetiska produkten när det gäller relevanta toxikologiska

resultatmått, med beaktande av informationen i punkt 6.

8. Ämnenas toxikologiska profil

Den toxikologiska profilen för ämnen som ingår i den kosmetiska produkten för alla relevanta toxikologiska resultat­

mått utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18. Det ska läggas särskild vikt vid en utvärdering av lokal toxicitet

(hud- och ögonirritation), hudsensibilisering och, vid UV-absorption, ljusinducerad toxicitet.

Alla absorptionsvägar av toxikologisk betydelse ska beaktas samt de systemiska effekterna, och säkerhetsmarginalen

(MoS) ska beräknas på grundval av den nivå där inga skadliga verkningar har iakttagits (NOAEL)) Om man väljer att

inte göra det ska detta motiveras.

Man ska särskilt beakta om den toxikologiska profilen påverkas av

— partiklarnas storlek, inklusive nanomaterial,

— föroreningar i de använda ämnena och råvarorna, och

— interaktion mellan ämnena.

Eventuella jämförelser med strukturlika ämnen ska styrkas och motiveras.

Informationskällan ska tydligt anges.

9. Oönskade effekter och allvarliga oönskade effekter

Alla tillgängliga uppgifter om oönskade effekter och allvarliga oönskade effekter av den kosmetiska produkten eller

andra kosmetiska produkter om det är av betydelse. Det omfattar även statistiska uppgifter.

10. Information om den kosmetiska produkten

Annan relevant information, t.ex. studier med frivilliga försökspersoner eller bekräftade och väl underbyggda resultat

från riskbedömningar som har genomförts inom andra relevanta områden.

DEL B – Säkerhetsbedömning av den kosmetiska produkten

1. Slutsatser av bedömningen

Uppgifter om den kosmetiska produktens säkerhet i enlighet med artikel 3.

2. Varningsmärkning och bruksanvisningar

Uppgift om huruvida särskild varningsmärkning och bruksanvisningar i enlighet med artikel 19.1 d är nödvändiga.

3. Motivering

Ett klargörande av den vetenskapliga motivering som lett till slutsatserna i den bedömning som anges i punkt 1 och de

uppgifter som anges i punkt 2. Klargörandet ska grundas på de beskrivningar som anges i del A. I förekommande fall

ska man bedöma och diskutera säkerhetsmarginaler.

V

S

0

8

/

2

4

3

L

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

71

22.12.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/81

Det ska bl.a. göras en särskild bedömning av kosmetiska produkter som är avsedda för barn under tre års ålder och av

kosmetiska produkter som är avsedda uteslutande för utvärtes intimhygien.

Det ska göras en bedömning av eventuella interaktioner mellan de ämnen som ingår i den kosmetiska produkten.

Det ska motiveras varför olika toxikologiska profiler beaktas eller inte beaktas.

Det är viktigt att beakta hur den kosmetiska produktens säkerhet påverkas av stabiliteten.

4. Uppgifter om säkerhetsbedömaren och godkännande av del B

Säkerhetsbedömarens namn och adress.

Säkerhetsbedömarens styrkta kvalifikationer.

Datum och säkerhetsbedömarens namnteckning.

72

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

L 342/82

SV

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

Inledning till bilagorna II–VI

1. I bilagorna II–VI avses med

a) produkt som sköljs av: en kosmetisk produkt som är avsedd att avlägsnas efter att den används på hud, hår eller

slemhinnor,

b) produkt som lämnas kvar: en kosmetisk produkt som är avsedd för långvarig kontakt med hud, hår eller slemhinnor,

c) hårprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas i håret eller på ansiktsbehåring, utom ögonfransar,

d) hudprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på huden,

e) läpprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på läpparna,

f)

ansiktsprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på huden i ansiktet,

g) nagelprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på naglarna,

h) munprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på tänderna eller slemhinnorna i munhålan,

i)

produkt som används på slemhinnor: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas på slemhinnor

— i munhålan,

— på ögonlockskanten,

— eller på de yttre könsorganen,

j)

ögonprodukt: en kosmetisk produkt som är avsedd att användas i närheten av ögonen,

k) yrkesmässig användning: applicering och användning av kosmetiska produkter inom ramen för yrkesmässig

verksamhet.

2. För att underlätta ämnesidentifiering används följande deskriptorer:

— INN-namn för farmaceutiska produkter, WHO, Genève, augusti 1975.

— CAS-nummer (Chemical Abstracts Service).

— EG-nummer som motsvarar antingen EINECS-nummer (European Inventory of Existing Commercial Chemical

Substances) eller ELINCS-nummer (European List of Notified Chemical Substances) eller det registreringsnummer

som tilldelats genom förordning (EG) nr 1907/2006.

— XAN, som är det namn som godkänts av ett särskilt land (X), t.ex. USAN som motsvarar ett namn som godkänts

av Förenta staterna.

— Namnet i ordlistan över generiska namn på beståndsdelar som avses i artikel 33 i denna förordning.

3. Ämnen som förtecknats i bilagorna III–VI omfattar inte nanomaterial, såvida de inte specifikt anges.

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

73

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/83

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN SOM ÄR FÖRBJUDNA I KOSMETISKA PRODUKTER

Referens­

nummer

Ämnesidentifiering

Kemiskt namn/INN

CAS-nummer

EG-nummer

a

b

c

d

1

N-(5-klorbensoxazol-2-yl)acetamid

35783-57-4

2

(2-Acetoxietyl)trimetylammoniumhydroxid (acetylkolin) och dess salter 51-84-3

200-128-9

3

Deanolaceglumat (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolakton (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-Hydroxi-3-jodfenoxi)-3,5-dijodfenyl] ättiksyra (tiratrikol (INN))

och dess salter

51-24-1

200-086-1

6

Metotrexat (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aminokapronsyra (INN) och dess salter

60-32-2

200-469-3

8

Cinkofen (INN), dess salter, derivat och salter av dessa derivat

132-60-5

205-067-1

9

Tyropropinsyra (INN) och dess salter

51-26-3

10

Triklorättiksyra

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (blad, rötter och galeniska beredningar)

84603-50-9

283-252-6

12

Akonitin (viktigaste alkaloiden i Aconitum napellus L.) och dess salter

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. och dess beredningar

84649-73-0

283-458-6

14

Epinefrin (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfia serpentina L., alkaloider och deras salter

90106-13-1

290-234-1

16

Alkynalkoholer, deras estrar, etrar och salter

17

Isoprenalin (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allylisotiocyanat

57-06-7

200-309-2

19

Alloklamid (INN) och dess salter

5486-77-1

20

Nalorfin (INN), dess salter och etrar

62-67-9

200-546-1

21

Sympatomimetiska aminer som påverkar centrala nervsystemet: alla

ämnen upptagna på den första listan av läkemedel som är

receptbelagda och som refereras till i Europarådets resolution AP (69)

2

300-62-9

206-096-2

22

Anilin, dess salter och dess halogenerade och sulfonerade derivat

62-53-3

200-539-3

23

Betoxykain (INN) och dess salter

3818-62-0

24

Zoxazolamin (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prokainamid (INN), dess salter och derivat

51-06-9

200-078-8

26

Benzidin

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptan (INN), dess isomerer och salter

123-82-0

204-655-5

28

Oktodrin (INN) och dess salter

543-82-8

208-851-1

29

2-Amino-1,2-bis(4-metoxifenyl)etanol och dess salter

530-34-7

30

1,3-Dimetylpentylamin och dess salter

105-41-9

203-296-1

31

4-Aminosalicylsyra och dess salter

65-49-6

200-613-5

32

Toluidiner, dess isomerer, salter och halogenerade och sulfonerade

derivat

26915-12-8

248-105-2

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

74

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

33

Xylidiner, deras isomerer, salter och halogenerade och sulfonerade

derivat

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorin (9-(3-metylbut-2-enyloxi) furo [3,2-g] kromen-7-on)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. och dess galeniska beredningar

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-Diklor-2-metylbutan

507-45-9

37

Ämnen med androgen effekt

38

Antracenolja

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotika

40

Antimon och dess föreningar

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. och dess beredningar

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorfin ((R) 5,6,6a,

7-tetrahydro-6-metyl-4H-dibenso[de,g]kinolin-10,11-dihydroalkohol)

och dess salter

58-00-4

200-360-0

43

Arsenik och dess föreningar

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. och dess beredningar

8007-93-0

232-365-9

45

Atropin, dess salter och derivat

51-55-8

200-104-8

46

Bariumsalter, med undantag av bariumsulfid under de villkor som

fastlagts i bilaga III och av bariumsulfat, substratpigment, salter och

pigment som beretts av de färgämnen som upptagits i bilaga IV

47

Bensen

71-43-2

200-753-7

48

4,5-Dihydrobensimidazol-4-on

615-16-7

210-412-4

49

Bensazepiner och bensodiazepiner

12794-10-4

50

1-Dimetylaminometyl-1-metylpropylbensoat och dess salter

(amylokain)

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-Trimetyl-4-piperidylbensoat och dess salter (eukain)

500-34-5

52

Isokarboxazid (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumetiazid (INN) och dess derivat

73-48-3

200-800-1

54

Beryllium och dess föreningar

7440-41-7

231-150-7

55

Brom, grundämne

7726-95-6

231-778-1

56

Bretyltosylat (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Karbromal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisoval (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bromfeniramin (INN) och dess salter

86-22-6

201-657-8

60

Bensilonbromid (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrylammoniumbromid (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucin

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakain (INN) och dess salter

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazon (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamid (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbutamid (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenylbutazon (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmium och dess föreningar

7440-43-9

231-152-8

69

Kantarider, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Kantaridin

56-25-7

200-263-3

V

S

4

8

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

75

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/85

71

Fenprobamat (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Karbazolets nitroderivat

73

Koldisulfid

75-15-0

200-843-6

74

Katalas

9001-05-2

232-577-1

75

Cefaelin och dess salter

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (eterisk olja)

8006-99-3

77

2,2,2-Trikloretan-1,1-diol

302-17-0

206-117-5

78

Klor

7782-50-5

231-959-5

79

Klorpropamid (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Flyttat eller struket

81

4-Fenylazofenylen-1,3-diamincitrathydroklorid

(krysoidincitrathydroklorid)

5909-04-6

82

Klorzoxazon (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-Klor-6-metylpyrimidin-4-yldimetylamin (krimidin-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Klorprotixen (INN) och dess salter

113-59-7

204-032-8

85

Klofenamid (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N,N-bis (2-kloretyl) metylamin N-oxid och dess salter

126-85-2

87

Klormetin (INN) och dess salter

51-75-2

200-120-5

88

Cyklofosfamid (INN) och dess salter

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustin (INN) och dess salter

576-68-1

209-404-3

90

Butanilikain (INN) och dess salter

3785-21-5

91

Klormezanon (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-Klorfenyl)-2-fenylacetyl] indan-1,3-dion (klorfasinon-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Klorfenoxamin (INN)

77-38-3

95

Fenaglykodol (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Kloretan

75-00-3

200-830-5

97

Krom; kromsyra och dess salter

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., dess alkaloider och galeniska beredningar

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (frukt, pulver, galeniska beredningar)

85116-75-2

285-527-6

100

Glycyklamid (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Kobolt bensensulfonat

23384-69-2

102

Kolkicin, dess salter och derivat

64-86-8

200-598-5

103

Kolkikosid och dess derivat

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. och dess galeniska beredningar

84696-03-7

283-623-2

105

Convallatoxin

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (frukt)

107

Croton tiglium L. (olja)

8001-28-3

108

1-Butyl-3-(N-krotonylsulfanilyl) urea

52964-42-8

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

76

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

109

Kurare och kurarin

8063-06-7/

22260-42-0

232-511-1/

244-880-6

110

Syntetiska curarisanter

111

Vätecyanid och dess salter

74-90-8

200-821-6

112

Feklemin (INN);

2-(α-cyklohexylbensyl)-N,N,N’N’-tetraetyl-1,3-propandiamin

3590-16-7

113

Cyklomenol (INN) och dess salter

5591-47-9

227-002-6

114

Natriumhexacyklonat (INN)

7009-49-6

115

Hexapropymat (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Flyttat eller struket

117

O,O-diacetyl-N-allyl-N-normorfin

2748-74-5

118

Pipazetat (INN) och dess salter

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-Dibromfenetyl)-5-metylhydantoin

511-75-1

208-133-8

120

N,N’-pentametylenbis(trimetylammonium)salter,

t.ex. pentametoniumbromid (INN)

541-20-8

208-771-7

121

N,N’-[(metylimino)dietylen]bis (etyldimetylammonium)salter

t.ex. azametoniumbromid (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cyklarbamat (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klofenotan (INN), DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

N,N’-Hexametylenbis(trimetylammoniumsalter),

t.ex. hexametonbromid (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dikloretaner (etylenklorid), t.ex. 1,2-dikloretan

107-06-2

203-458-1

126

Dikloretylener (acetylenklorider), t.ex. vinylidenklorid (1,1-dikloreten)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergid (INN) (LSD) och dess salter

50-37-3

200-033-2

128

(2-dietylaminoetyl 3 hydroxi-4-fenylbensoat) och dess salter

3572-52-9

222-686-2

129

Cinkocain (INN) och dess salter

85-79-0

201-632-1

130

3-Dietylaminopropylcinnamat

538-66-9

131

O,O’-dietyl-O-4-nitrofenylfosforotioat (paration - ISO)

56-38-2

200-271-7

132

[Oxalylbis(iminoetylen)]bis[(o-klorbensyldietylammonium]salter,

t.ex. ambenonklorid (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Metyprylon (INN) och dess salter

125-64-4

204-745-4

134

Digitalin och alla heterosider av Digitalis purpurea L.

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-Hydroxi-3-(2-hydroxietyl-N-metylamino)propyl]teofyllin

(xantinol)

2530-97-4

136

Dioxetedrin (INN) och dess salter

497-75-6

207-849-8

137

Piprocurariumjodid (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyfenazon (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazin (INN) och dess salter

58-46-8

200-383-6

140

Kaptodiam (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeklorazin (INN) och dess salter

1243-33-0

142

Dimetylamin

124-40-3

204-697-4

143

1,1-Bis(dimetylaminometyl)propylbensoat (amydrikain, alypin)och dess

salter

963-07-5

213-512-6

144

Metapyrilen (INN) och dess salter

91-80-5

202-099-8

V

S

6

8

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

77

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/87

145

Metamfepramon (INN) och dess salter

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptylin (INN) och dess salter

50-48-6

200-041-6

147

Metformin (INN) och dess salter

657-24-9

211-517-8

148

Isosorbiddinitrat (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malonsyradinitril

109-77-3

203-703-2

150

Bärnstenssyradinitril

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrofenolisomerer

51-28-5/

329-71-5/

573-56-8/

25550-58-7

200-087-7/

206-348-1/

209-357-9/

247-096-2

152

Inprokon (INN)

436-40-8

153

Dimevamid (INN) och dess salter

60-46-8

200-479-8

154

Difenylpyralin (INN) och dess salter

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpyrazon (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(3-karbamoyl-3,3-difenylpropyl)-N,N-diisopropylmetylammo­

niumsalter, t.ex. isopropamidjodid (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benaktysin (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Bensatropin (INN) /benstropin och dess salter

86-13-5

159

Cyklizin (INN) och dess salter

82-92-8

201-445-5

160

5,5-Difenyl-4 imidazolidon (doxenitoin (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecid (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiram (INN); tiram (INN)

97-77-8/

137-26-8

202-607-8/

205-286-2

163

Emetin, dess salter och derivat

483-18-1

207-592-1

164

Efedrin och dess salter

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamid (INN) och dess derivat

126-93-2

166

Eserin eller fysostigmin och dess salter

57-47-6

200-332-8

167

4-Aminobensoesyrans estrar, med fri aminogrupp, med undantag av

vad som angivits i bilaga VI

168

Kolinets salter och deras estrar, t.ex. kolinklorid (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamifen (INN) och dess salter

77-22-5

201-013-6

170

Dietyl 4-nitrofenylfosfat (paraoxon - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metetoheptazin (INN) och dess salter

509-84-2

172

Oxfeneredin (INN) och dess salter

546-32-7

173

Etoheptazin (INN) och dess salter

77-15-6

201-007-3

174

Metheptazin (INN) och dess salter

469-78-3

175

Metylfenidat (INN) och dess salter

113-45-1

204-028-6

176

Doxylamin (INN) och dess salter

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxan (INN)

2430-46-8

178

4-Bensyloxifenol och 4-etoxifenol

103-16-2/

622-62-8

203-083-3/

210-748-1

179

Paretoxikain (INN) och dess salter

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolon (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutetimid (INN) och dess salter

77-21-4

201-012-0

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

78

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

182

Etylenoxid

75-21-8

200-849-9

183

Bemegrid (INN) och dess salter

64-65-3

200-588-0

184

Valnoktamid (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidol (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Parametason (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanison (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidol (INN)

749-13-3

189

Fluoreson (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracil (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Fluorvätesyra, dess normala salter, komplex och vätefluorider med

undantag av dem som anges i bilaga III

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuryltrimetylammoniumsalter, t.ex. furtretonjodid (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamin (INN)

357-70-0

194

Progestogener

195

1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan (BHC-ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-

oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen(endrin-ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Hexakloretan

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-

dimetanonaftalen (isodrin-ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hydrastin, hydrastinin och deras salter

118-08-1/

6592-85-4

204-233-0/

229-533-9

200

Hydrazider och dess salter, t.ex. isoniazid (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hydrazin, dess derivat och deras salter

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoxin (INN) och dess salter

4684-87-1

203

Warfarin (INN) och dess salter

81-81-2

201-377-6

204

Etylbis(4-hydroxi-2-oxo-1-bensopyran-3-yl)acetat och syrans salter

548-00-5

208-940-5

205

Metokarbamol (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatylnitrat (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4’-Dihydroxi-3,3’-(3-metyltiopropyliden)dikumarin

208

Fenadiazol (INN)

1008-65-7

209

Nitroxolin (INN) och dess salter

4008-48-4

223-662-4

210

Hyoscyamin, dess salter och derivat

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (blad, frön, pulver och galeniska beredningar)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolin (INN) och dess salter

2152-34-3

218-438-8

213

Jod

7553-56-2

231-442-4

214

Dekametylenbis (trimetylammonium)salter, t.ex. dekametonbromid

541-22-0

208-772-2

215

Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. och besläktade arter) (rötter,

pulver och galeniska beredningar)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalid)

528-92-7

208-443-3

217

α-Santonin(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a, 9-trimetylnafto

[1,2-b] furan-2,8-dion

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. och dess galeniska beredningar

84696-23-1

283-642-6

V

S

8

8

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

79

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/89

219

Lobelin (INN) och dess salter

90-69-7

202-012-3

220

Barbiturater

221

Kvicksilver och dess föreningar, utom i de särskilda fall som anges i

bilaga V

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-Trimetoxifenetylamin (meskalin) och dess salter

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehyd

9002-91-9

224

2-(4-Allyl-2-metoxifenoxi)-N,N-dietylacetamid och dess salter

305-13-5

225

Kumetarol (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextrometorfan (INN) och dess salter

125-71-3

204-752-2

227

2-Metylheptylamin och dess salter

540-43-2

228

Isomethepten (INN) och dess salter

503-01-5

207-959-6

229

Mekamylamin (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guaifenesin (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dikumarol (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetrazin (INN) dess derivat och salter

134-49-6

205-143-4

233

Tiamazol (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-Dihydro-2-metoxi-2-metyl-4-fenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]-[1]

bensopyran-5-on (cyklokumarol)

518-20-7

208-248-3

235

Karisoprodol (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamat (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolin (INN) och dess salter

1082-56-0

238

Arekolin

63-75-2

200-565-5

239

Poldinmetylsulfat (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hydroxizin (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Naftol

135-19-3

205-182-7

242

1- och 2-Naftylaminer och deras salter

134-32-7/

91-59-8

205-138-7/

202-080-4

243

3-(1-Naftylmetyl)-2-imidazolin

39923-41-6

244

Nafazolin (INN) och dess salter

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmin och dess salter (t.ex. neostigminbromid (INN))

114-80-7

204-054-8

246

Nikotin och dess salter

54-11-5

200-193-3

247

Amylnitriter

110-46-3

203-770-8

248

Oorganiska nitriter med undantag av natriumnitrit

14797-65-0

249

Nitrobensen

98-95-3

202-716-0

250

Nitrokresoler och deras salter med alkalimetaller

12167-20-3

251

Nitrofurantoin (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidon (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglycerin; propan-1,2,3-triyltrinitrat

55-63-0

200-240-8

254

Acenokumarol (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Alkalipentacyanonitrosylferrat (2-)

14402-89-2/

13755-38-9

238-373-9/-

256

Nitrostilbener, deras homologer och deras derivat

257

Noradrenalin och dess salter

51-41-2

200-096-6

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

80

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

258

Noskapin (INN) och dess salter

128-62-1

204-899-2

259

Guanetidin (INN) och dess salter

55-65-2

200-241-3

260

Östrogener

261

Oleandrin

465-16-7

207-361-5

262

Klortalidon (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletierin och dess salter

2858-66-4/

4396-01-4

220-673-6/

224-523-0

264

Pentakloretan

76-01-7

200-925-1

265

Pentaeritrityltetranitrat (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrikloral (INN)

78-12-6

267

Oktamylamin (INN) och dess salter

502-59-0

207-947-0

268

Pikrinsyra

88-89-1

201-865-9

269

Fenacemid (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difenkloxazin (INN)

5617-26-5

271

2-Fenylindan-1,3-dion (fenindion (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Etylfenacemid (feneturid (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Fenprokumon (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenyramidol (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamteren (INN) och dess salter

396-01-0

206-904-3

276

Tetraetylpyrofosfat; (TEPP ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolylfosfat

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocybin (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfor och metallfosfider

7723-14-0

231-768-7

280

Talidomid (INN) och dess salter

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrotoxin

124-87-8

204-716-6

283

Pilokarpin och dess salter

92-13-7

202-128-4

284

α-Piperidin-2-ylbensylacetat, dess vänstervridande treoform

(levofacetoperan (INN)) och dess salter

24558-01-8

285

Pipradrol (INN) och dess salter

467-60-7

207-394-5

286

Azacyklonol (INN) och dess salter

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverin (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprin (INN) och dess salter

55837-15-5

259-848-7

289

Bly och dess föreningar

7439-92-1

231-100-4

290

Koniin

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (lagerkirsvatten)

89997-54-6

289-689-9

292

Metyrapon (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Radioaktiva ämnen, i enlighet med definitionen i

direktiv 96/29/Euratom (1) om fastställande av grundläggande

säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa

mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning

294

Juniperus sabina L. (blad, eterisk olja och galeniska beredningar)

90046-04-1

289-971-1

V

S

0

9

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

81

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/91

295

Skopolamin, dess salter och derivat

51-34-3

200-090-3

296

Guldsalter

297

Selen och dess föreningar med undantag av selendisulfid under de

villkor som anges vid referensnummer 49 i bilaga III

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. och dess galeniska beredningar

84929-77-1

284-555-6

299

Spartein (INN) och dess salter

90-39-1

201-988-8

300

Glukokortikoider (kortikosteroider)

301

Datura stramonium L. och dess galeniska beredningar

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantiner, deras aglukoner och deras respektive derivat

11005-63-3

234-239-9

303

Strophantusarter och deras galeniska beredningar

304

Stryknin och dess salter

57-24-9

200-319-7

305

Strychnosarter och deras galeniska beredningar

306

Narkotiska ämnen, naturliga eller syntetiska: Alla ämnen upptagna i

tabellerna I och II i allmänna narkotikakonventionen undertecknad i

New York den 30 mars 1961

307

Sulfonamider (sulfanilamid och dess derivat erhållna vid substitution

av en eller flera H-atomer i -NH

2

-grupperna) och deras salter

308

Sultiam (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodymium och dess salter

7440-00-8

231-109-3

310

Tiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes och dess galeniska beredningar

84696-42-4

283-649-4

312

Tellur och dess föreningar

13494-80-9

236-813-4

313

Xylometazolin (INN) och dess salter

526-36-3

208-390-6

314

Tetrakloretylen

127-18-4

204-825-9

315

Koltetraklorid

56-23-5

200-262-8

316

Hexaetyltetrafosfat

757-58-4

212-057-0

317

Tallium och dess föreningar

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., glykosidextrakt

90147-54-9

290-446-4

319

Etionamid (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fenotiazin (INN) och dess föreningar

92-84-2

202-196-5

321

Tiourea och dess derivat med det undantag som anges i bilaga III

62-56-6

200-543-5

322

Mefenesin (INN) och dess estrar

59-47-2

200-427-4

323

Vacciner, toxiner eller serum som definieras som immunologiska

läkemedel i artikel 1.4 i direktiv 2001/83/EG

324

Tranylcypromin (INN) och dess salter

155-09-9

205-841-9

325

Triklornitrometan (klorpikrin)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-Tribrometanol (tribrometylalkohol)

75-80-9

200-903-1

327

Triklormetin (INN) och dess salter

817-09-4

212-442-3

328

Tretamin (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallamintrietjodid (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. och dess galeniska beredningar

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrin, dess salter och galeniska beredningar

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind. (frön och galeniska beredningar)

84604-18-2

283-296-6

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

82

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

333

Veratrumarter och deras beredningar

90131-91-2

290-407-1

334

Vinylklorid monomer

75-01-4

200-831-0

335

Ergokalciferol (INN) och kolekalciferol (vitaminerna D2 och D3)

50-14-6/

67-97-0

200-014-9/

200-673-2

336

O-alkylditiokolsyrans salter (xantater)

337

Johimbin och dess salter

146-48-5

205-672-0

338

Dimetylsulfoxid (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Difenhydramin (INN) och dess salter

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-Butylfenol

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-Butylpyrokatekol

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotakysterol (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioxan

123-91-1

204-661-8

344

Morfolin och dess salter

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. och dess galeniska beredningar

346

2-[4-Metoxibensyl-N-(2-pyridyl)amino]etyldimetylamin maleat

(mepyraminmaleat; pyrilaminmaleat)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelenamin (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetraklorsalicylanilider

7426-07-5

349

Diklorsalicylanilider

1147-98-4

350

Tetrabromsalicylanilider

351

Dibromsalicylanilider

352

Bitionol (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Tiurammonosulfider

97-74-5

202-605-7

354

Flyttat eller struket

355

Dimetylformamid (N,N-dimetylformamid)

68-12-2

200-679-5

356

4-Fenylbut-3-en-2-on (bensylidenaceton)

122-57-6

204-555-1

357

4-Hydroxi-3-metoxicinnamylalkohols bensoater (koniferylalkohol)

utom det normala innehållet i naturligt extrakt som används

358

Furokumariner (t.ex. trioxisalen (INN), 8-metoxipsoralen och 5-metox­

ipsoralen), utom det normala innehållet i naturligt extrakt som

används

Halten av furokumariner i solskyddsprodukter och bruntonande pro­

dukter bör vara lägre än 1 mg/kg

3902-71-4/

298-81-7/

484-20-8

223-459-0/

206-066-9/

207-604-5

359

Olja från frön av Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrol med undantag av normal halt i de naturliga essenserna förutsatt

att koncentrationen inte överstiger

100 ppm i den färdiga produkten, 50 ppm i produkter för tand- och

munhygien under förutsättning att safrol inte förekommer i tandkräm

som är speciellt avsedd för barn

94-59-7

202-345-4

361

5,5’-Di-isopropyl-2,2’-dimetylbifenyl-4,4’-diyldihypojodit (tymoljodid)

552-22-7

209-007-5

362

3’-Etyl-5’,6’,7’,8’-tetrahydro-5’,5’,8’,8’-tetrametyl-2’-acetonafton

eller 1,1,4,4-tetrametyl-6-etyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen

(AETT; Versalide)

88-29-9

201-817-7

363

o-Fenylendiamin och dess salter

95-54-5

202-430-6

V

S

2

9

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

83

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/93

364

4-Metyl-m-fenylendiamin (toluen-2,4-diamin) och dess salter

95-80-7

202-453-1

365

Aristolochiasyra och dess salter samt Aristolochiaarter och beredningar

därav

475-80-9/

313-67-7;

15918-62-4

202-499-6/

206-238-3

366

Kloroform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-Dimetyl-1,3-dioxan-4-ylacetat (dimetoxan)

828-00-2

212-579-9

369

Pyrithionnatrium (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(triklormetyltio)-4-cyklohexen-1,2-dikarboximid (kaptan - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2’-Dihydroxi-3,3’,5,5’,6,6’-hexaklordifenylmetan (hexaklorofen) (INN)

70-30-4

200-733-8

372

6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidindiamin-3-oxid (minoxidil) (INN) och dess

salter

38304-91-5

253-874-2

373

3,4’,5-Tribromsalicylanilid (tribromsalan) (INN)

87-10-5

201-723-6

374

Phytolaccaarter och beredningar därav

65497-07-6/

60820-94-2

375

Tretinoin (INN); (retinoinsyra och dess salter)

302-79-4

206-129-0

376

1-Metoxi-2,4-diaminobensen (2,4-diaminoanisol - CI 76050) och dess

salter

615-05-4

210-406-1

377

1-Metoxi-2,5-diaminobensen (2,5-diaminoanisol) och dess salter

5307-02-8

226-161-9

378

Färgämne CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Färgämne CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Färgämne CI 42555 (Basic Violet 3)

Färgämne CΙ 42555:1

Färgämne CΙ 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amyl 4-dimetylaminobensoat, blandade isomerer (padimat A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-Amino-4-nitrofenol

99-57-0

202-767-9

384

2-Amino-5-nitrofenol

121-88-0

204-503-8

385

11-α-Hydroxipregn-4-en-3,20-dion och dess estrar

80-75-1

201-306-9

386

Färgämne CI 42640 (Benzylviolett 4B, α-[4-(4-dimetylamino-α-[4-

[etyl(3-natriumsulfonatobenzyl)amino]fenyl]benzyliden)cyklohexa-2,5-

dienyliden(etyl)ammonio]toluen-3-sulfonat)

1694-09-3

216-901-9

387

Färgämne CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Färgämne CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

389

Färgämne CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antiandrogena ämnen

391

Zirkonium och zirkoniumföreningar, med undantag av de ämnen som

omfattas av ämnesnummer 50 i bilaga III, och av substratpigment,

salter och pigment av zirkonium i färgämnen som är upptagna i

bilaga IV

7440-67-7

231-176-9

392

Flyttat eller struket

393

Acetonitril

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahydrozolin tetryzolin (INN) och dess salter

84-22-0

201-522-3

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

84

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

395

8-Hydroxykinolin och dess sulfat, utom för de användningsområden

som regleras i nr 51 i bilaga III

148-24-3/

134-31-6

205-711-1/

205-137-1

396

Ditio-2,2’-bispyridin-dioxid-1,1’-(tillsatsämne med trihydrerad

magnesiumsulfat) - (pyritiondisulfid + magnesiumsulfat)

43143-11-9

256-115-3

397

Färgämne CI 12075 (Pigment Orange 5) och dess pigment,

substratpigment och salter

3468-63-1

222-429-4

398

Färgämne CI 45170 och CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/

509-34-2

201-383-9/

208-096-8

399

Lidokain (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-Epoxibutan

106-88-7

203-438-2

401

Färgämne CI 15585

5160-02-1/

2092-56-0

225-935-3/

218-248-5

402

Strontiumlaktat

29870-99-3

249-915-9

403

Strontiumnitrat

10042-76-9

233-131-9

404

Strontiumpolykarboxylat

405

Pramokain (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-Etoxi-m-fenylendiamin och dess salter

5862-77-1

407

2,4-Diaminofenyletanol och dess salter

14572-93-1

408

Pyrokatekol (katekol)

120-80-9

204-427-5

409

Pyrogallol

87-66-1

201-762-9

410

Nitrosaminer, t.ex. dimetylnitrosamin, nitrosodipropylamin

och 2,2’-(nitrosoimino)bisetanol

62-75-9/

621-64-7/

1116-54-7

200-549-8/

210-698-0/

214-237-4

411

Sekundära alkyl- och alkanolaminer och deras salter

412

4-Amino-2-nitrofenol

119-34-6

204-316-1

413

2-Metyl-m-fenylendiamin (toluen-2,6-diamin)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert-Butyl-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen (musk ambrette)

83-66-9

201-493-7

415

Flyttat eller struket

416

Celler, vävnader eller produkter av mänskligt ursprung

417

3,3-Bis(4-hydroxifenyl)ftalid (fenolftalein (INN))

77-09-8

201-004-7

418

3-Imidazol-4-ylakrylsyra och dess etylester (urokansyra)

104-98-3/

27538-35-8

203-258-4/

248-515-1

419

Kategori 1- och kategori 2-material enligt definitionen i artikel 4

respektive 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1774/2002 (3) och ingredienser som utvunnits därav

420

Obearbetad och raffinerad stenkolstjära

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-Pentametyl-4,6-dinitroindan (mosken)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert-Butyl-1,2,3-trimetyl-4,6-dinitrobensen (tibetenmysk)

145-39-1

205-651-6

423

Olja av ålandsrot (Inula helenium L.) använd som doftingrediens

97676-35-2

424

Bensylcyanid använd som doftingrediens

140-29-4

205-410-5

425

Cyklamenalkohol använd som doftingrediens

4756-19-8

225-289-2

426

Dietylmaleat använd som doftingrediens

141-05-9

205-451-9

427

3,4-Dihydrokumarin använd som doftingrediens

119-84-6

204-354-9

428

2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd använd som doftingrediens

6248-20-0

228-369-5

V

S

4

9

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

85

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/95

429

3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) använd som

doftingrediens

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-Dimetyl-8-tert-butylkumarin använd som doftingrediens

17874-34-9

241-827-9

431

Dimetylcitrakonat använd som doftingrediens

617-54-9

432

7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on (pseudometyljonon) använd

som doftingrediens

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudojonon) använd som

doftingrediens

141-10-6

205-457-1

434

Difenylamin använd som doftingrediens

122-39-4

204-539-4

435

Etylakrylat använd som doftingrediens

140-88-5

205-438-8

436

Fikonlöv (Ficus carica L.) använda som doftingrediens

68916-52-9

437

trans-2-Heptenal använd som doftingrediens

18829-55-5

242-608-0

438

trans-2-Hexenaldietylacetal använd som doftingrediens

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-Hexenaldimetylacetal använd som doftingrediens

18318-83-7

242-204-4

440

Hydroabietylalkohol använd som doftingrediens

13393-93-6

236-476-3

441

6-Isopropyl-2-dekahydronaftalenol använd som doftingrediens

34131-99-2

251-841-7

442

7-Metoxikumarin använd som doftingrediens

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-Metoxifenyl)-3-buten-2-on (anisylidenaceton) använd som

doftingrediens

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-Metoxifenyl)-1-penten-3-on (α-metylanisylidenaceton) använd

som doftingrediens

104-27-8

203-190-5

445

Metyl-trans-2-butenoat använd som doftingrediens

623-43-8

210-793-7

446

7-Metylkumarin använd som doftingrediens

2445-83-2

219-499-3

447

5-Metylkumarin-2-3-hexandion (acetylisovaleryl) använd som

doftingrediens

13706-86-0

237-241-8

448

2-Pentylidencyklohexanon använd som doftingrediens

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on (metyl-iso-pseudo-jonon)

använd som doftingrediens

1117-41-5

214-245-8

450

Citronverbenaolja (Lippia citriodora Kunth.) använd som doftingrediens

8024-12-2

451

Flyttat eller struket

452

6-(2-Kloretyl)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan

37894-46-5

253-704-7

453

Koboltdiklorid

7646-79-9

231-589-4

454

Koboltsulfat

10124-43-3

233-334-2

455

Nickelmonoxid

1313-99-1

215-215-7

456

Dinickeltrioxid

1314-06-3

215-217-8

457

Nickeldioxid

12035-36-8

234-823-3

458

Trinickeldisulfid

12035-72-2

234-829-6

459

Nickeltetrakarbonyl

13463-39-3

236-669-2

460

Nickelsulfid

16812-54-7

240-841-2

461

Kaliumbromat

7758-01-2

231-829-8

462

Kolmonoxid

630-08-0

211-128-3

463

1,3-Butadien, se även posterna 464–611

106-99-0

203-450-8

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

86

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

464

Isobutan, om halten av butadien ≥ 0,1 viktprocent

75-28-5

200-857-2

465

Butan, om halten av butadien ≥ 0,1 viktprocent

106-97-8

203-448-7

466

Gaser (petroleum), C

3-4

, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68131-75-9

268-629-5

467

Slutgas (petroleum), fraktioneringsabsorber- katalytiskt krackade

destillat och katalytiskt krackad nafta, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68307-98-2

269-617-2

468

Slutgas (petroleum), katalytisk polymeriseringsnafta

fraktioneringsstabilizer-, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68307-99-3

269-618-8

469

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad

naftafraktioneringsstabilizer, vätesulfidfri, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68308-00-9

269-619-3

470

Slutgas (petroleum), krackade destillat vätebehandlingsstripper-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-01-0

269-620-9

471

Slutgas (petroleum), katalytisk gasoljekrackningsabsorber-, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-03-2

269-623-5

472

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-04-3

269-624-0

473

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, etanavdrivar-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-05-4

269-625-6

474

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad destillat- och väteavsvavlad

naftafraktioneringskolonn-, syrafri, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68308-06-5

269-626-1

475

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad vakuumgasoljestripper-,

vätesulfidfri, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-07-6

269-627-7

476

Slutgas (petroleum), isomeriserad naftafraktioneringsstabilizer-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-08-7

269-628-2

477

Slutgas (petroleum), lätt straight-run naftastabilizer-, vätesulfidfri, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-09-8

269-629-8

478

Slutgas (petroleum), straight-run-destillat väteavsvavlar-, vätesulfidfri,

om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-10-1

269-630-3

479

Slutgas (petroleum), propan-propenalkyleringsmatnings-,

förbehandlingsetanavdrivar, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68308-11-2

269-631-9

480

Slutgas (petroleum), vakuumgasolje-, vätesulfidfri, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68308-12-3

269-632-4

481

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade toppfraktioner, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68409-99-4

270-071-2

482

Alkaner, C

1-2

, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68475-57-0

270-651-5

483

Alkaner, C

2-3

, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68475-58-1

270-652-0

484

Alkaner, C

3-4

, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68475-59-2

270-653-6

485

Alkaner, C

4-5

, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68475-60-5

270-654-1

486

Bränngaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68476-26-6

270-667-2

487

Bränngaser, råoljedestillat, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68476-29-9

270-670-9

488

Kolväten, C

3-4

, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68476-40-4

270-681-9

489

Kolväten, C

4-5

, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68476-42-6

270-682-4

490

Kolväten, C

2-4

, C

3

-rika, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68476-49-3

270-689-2

V

S

6

9

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

87

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/97

491

Petroleumgaser, flytande, om halten av butadien överstiger 0,1

viktprocent

68476-85-7

270-704-2

492

Petroleumgaser, flytande, sweetened, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68476-86-8

270-705-8

493

Gaser (petroleum), C

3-4

, isobutanrika, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68477-33-8

270-724-1

494

Destillat (petroleum), C

3-6

, piperylenrika, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68477-35-0

270-726-2

495

Gaser (petroleum), aminsystemsatsnings-, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68477-65-6

270-746-1

496

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-väteavsvavlingsav-, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-66-7

270-747-7

497

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-återcirkulations-, väterika, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-67-8

270-748-2

498

Gaser (petroleum), blandningsolje-, väte- och kväverika, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-68-9

270-749-8

499

Gaser (petroleum), butanseparationstornstoppfraktioner, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-69-0

270-750-3

500

Gaser (petroleum), C

2-3

, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68477-70-3

270-751-9

501

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad gasolja

propanavdrivarbottenfraktioner, C

4

-rika, syrafria, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-71-4

270-752-4

502

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad

naftabutanavdrivarbottenfraktioner, C

3-5

-rika, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68477-72-5

270-754-5

503

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade

naftapropanavdrivartoppfraktioner, C

3

-rika, syrafria, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-73-6

270-755-0

504

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68477-74-7

270-756-6

505

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-, C

1-5

-rika, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68477-75-8

270-757-1

506

Gaser (petroleum), katalytiskt polymeriserad nafta,

stabilizer-toppfraktion, C

2-4

-rika, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68477-76-9

270-758-7

507

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerade naftastrippertoppfraktioner,

om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-77-0

270-759-2

508

Gaser (petroleum), katalytisk reformer-, C

1-4

-rika, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-79-2

270-760-8

509

Gaser (petroleum), C

6-8

-katalytisk reformer-återcirkulerings-, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-80-5

270-761-3

510

Gaser (petroleum), C

6-8

-katalytisk reformer-, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68477-81-6

270-762-9

511

Gaser (petroleum), C

6-8

-katalytisk reformer-återcirkulerings-, väterika,

om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-82-7

270-763-4

512

Gaser (petroleum), C

3-5

-olefiner och -paraffiner, alkyleringsmatnings-,

om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-83-8

270-765-5

513

Gaser (petroleum), C

2

-returströms-, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68477-84-9

270-766-0

514

Gaser (petroleum), C

4

-rika, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68477-85-0

270-767-6

515

Gaser (petroleum), etanavdrivartoppfraktioner, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68477-86-1

270-768-1

516

Gaser (petroleum), isobutanavdrivartornstoppfraktioner, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-87-2

270-769-7

517

Gaser (petroleum), torra propanavdrivar-, propenrika, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-90-7

270-772-3

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

88

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

518

Gaser (petroleum), propanavdrivartoppfraktioner, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-91-8

270-773-9

519

Gaser (petroleum), torra sura, gaskoncentreringsenhetsavgaser, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-92-9

270-774-4

520

Gaser (petroleum), gaskoncentreringsreabsorber, destillations-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-93-0

270-776-5

521

Gaser (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, propanavdrivartopp­

fraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-94-1

270-777-0

522

Gaser (petroleum), Girbatolenhetsmatnings-, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68477-95-2

270-778-6

523

Gaser (petroleum), väteabsorberavgaser, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68477-96-3

270-779-1

524

Gaser (petroleum), väterika, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68477-97-4

270-780-7

525

Gaser (petroleum), vätebehandlade, blandningsoljeåtercirkulerings-,

väte- och kväverika, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-98-5

270-781-2

526

Gaser (petroleum), isomeriserad naftafraktionerar-, C

4

-rika,

vätesulfidfria, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68477-99-6

270-782-8

527

Gaser (petroleum), återcirkulerings-, väterika, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68478-00-2

270-783-3

528

Gaser (petroleum), reformer-, väterika, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68478-01-3

270-784-9

529

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68478-02-4

270-785-4

530

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väte- och metanrika, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-03-5

270-787-5

531

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väterika, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-04-6

270-788-0

532

Gaser (petroleum), termisk krackning-destillations-, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-05-7

270-789-6

533

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad klarad olja och termiskt

krackade vakuumåterstoder, fraktionering, återflödesbehållare, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-21-7

270-802-5

534

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad nafta-stabiliseringsabsorber,

om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-22-8

270-803-0

535

Slutgas (petroleum), katalytisk kracker-, katalytisk reformer- och

väteavsvavlad, kombinerad fraktionator-, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68478-24-0

270-804-6

536

Slutgas (petroleum), katalytisk krackning-refraktioneringsabsorber-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-25-1

270-805-1

537

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad

nafta-fraktioneringsstabilizer-, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68478-26-2

270-806-7

538

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftaavskiljar-, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-27-3

270-807-2

539

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftastabilizer-, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-28-4

270-808-8

540

Slutgas (petroleum), krackat destillat vätebehandlarseparator-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-29-5

270-809-3

541

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad straight-run naftaseparator-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-30-8

270-810-9

V

S

8

9

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

89

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/99

542

Slutgas (petroleum), saturatgasanläggning, blandad ström, C

4

-rik, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-32-0

270-813-5

543

Slutgas (petroleum), saturatgasåtervinningsanläggnings-, C

1-2

-rik, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-33-1

270-814-0

544

Slutgas (petroleum), vakuumåterstoder termisk kracker-, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68478-34-2

270-815-6

545

Kolväten, C

3-4

-rika, petroleumdestillat, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68512-91-4

270-990-9

546

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run

naftastabilizer-toppfraktioner, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68513-14-4

270-999-8

547

Gaser (petroleum), straight-run naftahexanavdrivaravgaser, brett

destillationsområde, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-15-5

271-000-8

548

Gaser (petroleum), hydrokrackningspropanavdrivaravgaser, kolväterika,

om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-16-6

271-001-3

549

Gaser (petroleum), lätt straight-run naftastabilizer, avgaser, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-17-7

271-002-9

550

Gaser (petroleum), reformerutflödeslågtrycksflashkammarav-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-18-8

271-003-4

551

Gaser (petroleum), reformerutflödeshögtrycksflashkammarav-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-19-9

271-005-5

552

Återstoder (petroleum) alkyleringsseparationstorns-, C

4

-rika, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68513-66-6

271-010-2

553

Kolväten, C

1-4

, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68514-31-8

271-032-2

554

Kolväten, C

1-4

, sweetened, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68514-36-3

271-038-5

555

Gaser (petroleum), oljeraffinaderigas, destillationsavgaser, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68527-15-1

271-258-1

556

Kolväten, C

1-3

, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68527-16-2

271-259-7

557

Kolväten, C

1-4

, butanavdrivarfraktion, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68527-19-5

271-261-8

558

Gaser (petroleum), bensenenhet vätebehandlare

pentanavdrivar-toppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1

viktprocent

68602-82-4

271-623-5

559

Gaser (petroleum), C

1-5

, våta, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68602-83-5

271-624-0

560

Gaser (petroleum), sekundära absorberavgaser, fluidiserad katalytisk

kracker-toppfraktioner fraktionerings-, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68602-84-6

271-625-6

561

Kolväten, C

2-4

, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68606-25-7

271-734-9

562

Kolväten, C

3

, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68606-26-8

271-735-4

563

Gaser (petroleum), alkyleringsmatnings-, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68606-27-9

271-737-5

564

Gaser (petroleum), propanavdrivarbottenfraktion,

fraktioneringsavgaser, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68606-34-8

271-742-2

565

Petroleumprodukter, raffinaderigaser, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68607-11-4

271-750-6

566

Gaser (petroleum), hydrokrackning lågtrycksseparator-, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68783-06-2

272-182-1

567

Gaser (petroleum), raffinaderiblandnings-, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68783-07-3

272-183-7

568

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68783-64-2

272-203-4

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

90

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

569

Gaser (petroleum), C

2-4

, sweetened, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68783-65-3

272-205-5

570

Gaser (petroleum), raffinaderi, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68814-67-5

272-338-9

571

Gaser (petroleum), platformerprodukter separatoravgaser, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68814-90-4

272-343-6

572

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura

fotogenpentanavdrivar-stabilisatoravgaser, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68911-58-0

272-775-5

573

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogen flashkammar-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68911-59-1

272-776-0

574

Gaser (petroleum), råoljefraktionering, avgaser, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68918-99-0

272-871-7

575

Gaser (petroleum), hexanavdrivaravgaser, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68919-00-6

272-872-2

576

Gaser (petroleum), destillat unifiner avsvavlingsstripper, avgaser, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-01-7

272-873-8

577

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker, fraktioneringsavgaser,

om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-02-8

272-874-3

578

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker skrubber, sekundära

absorberavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-03-9

272-875-9

579

Gaser (petroleum), tungt destillat, vätebehandlaravsvavlare

stripperavgaser, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-04-0

272-876-4

580

Gaser (petroleum), lätta straight-run bensin,

fraktioneringsstabilizeravgaser, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68919-05-1

272-878-5

581

Gaser (petroleum), naftaunifineravsvavling, stripperavgaser, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-06-2

272-879-0

582

Gaser (petroleum), platformerstabilizer, avgaser, fraktionering av lätta

produkter, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-07-3

272-880-6

583

Gaser (petroleum), preflashtorn, rådestillation, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68919-08-4

272-881-1

584

Gaser (petroleum), straight-run nafta, katalytiskt reformering, avgaser,

om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-09-5

272-882-7

585

Gaser (petroleum), straight-run stabilizeravgaser, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-10-8

272-883-2

586

Gaser (petroleum), tjärstripperavgaser, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68919-11-9

272-884-8

587

Gaser (petroleum), unifiner stripperavgaser, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

68919-12-0

272-885-3

588

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker-separationstorn,

toppfraktioner, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68919-20-0

272-893-7

589

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta-butanavdrivar-, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68952-76-1

273-169-3

590

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackat destillat och naftastabilizer-,

om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68952-77-2

273-170-9

591

Slutgas (petroleum), katalytisk väteavsvavlad naftaseparator-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68952-79-4

273-173-5

592

Slutgas (petroleum), straight-run nafta väteavsvavlar-, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

68952-80-7

273-174-0

593

Slutgas (petroleum), termiskt krackat destillat, gasolja och

naftaabsorber, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68952-81-8

273-175-6

V

S

0

0

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

91

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/101

594

Slutgas (petroleum), termiskt krackad kolvätefraktioneringsstabilizer,

petroleumförkoksning, om halten av butadien överstiger 0,1

viktprocent

68952-82-9

273-176-1

595

Gaser (petroleum), lätta ångkrackade, butadienkoncentrat, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68955-28-2

273-265-5

596

Gaser (petroleum), svampabsorptionsfatsavgaser,

topproduktfraktionering från fluidiserad katalytisk kracker och

gasoljeasvavlare, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68955-33-9

273-269-7

597

Gaser (petroleum), straight-run nafta katalytisk

reformer-stabilizertoppfraktion, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

68955-34-0

273-270-2

598

Gaser (petroleum), rådestillation och katalytisk krackning, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

68989-88-8

273-563-5

599

Kolväten, C

4

, om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

87741-01-3

289-339-5

600

Alkaner C

1-4

, C

3

-rika, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

90622-55-2

292-456-4

601

Gaser (petroleum), gasolja dietanolaminskrubberavgaser, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-15-3

295-397-2

602

Gaser (petroleum), gasolja, väteavsvavlingsavgaser, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-16-4

295-398-8

603

Gaser (petroleum), gasoljeväteavsvavlingsutblås-, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-17-5

295-399-3

604

Gaser (petroleum), hydreringsreaktorsutflödesflashkammarav-, om

halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-18-6

295-400-7

605

Gaser (petroleum), naftaångkrackning, högtrycksåterstoder, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-19-7

295-401-2

606

Gaser (petroleum), avgasåterstoder från termisk krackning, om halten

av butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-20-0

295-402-8

607

Gaser (petroleum), ångkracker, C

3

-rika, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

92045-22-2

295-404-9

608

Kolväten, C

4

, ångkrackerdestillat, om halten av butadien överstiger

0,1 viktprocent

92045-23-3

295-405-4

609

Petroleumgaser, flytande, sweetened, C

4

-fraktion, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

92045-80-2

295-463-0

610

Kolväten, C

4

, 1,3-butadien- och isobutenfria, om halten av butadien

överstiger 0,1 viktprocent

95465-89-7

306-004-1

611

Raffinat (petroleum), ångkrackad C

4

-fraktion, kopparammoniakacetat­

extraktion, C3-5 och omättade C

3-5

, butadienfria, om halten av

butadien överstiger 0,1 viktprocent

97722-19-5

307-769-4

612

Benz[def]krysen (benz[a]pyren)

50-32-8

200-028-5

613

Beck, koltjäre- och petroleum-, om halten av bens[a]pyren överstiger

0,005 viktprocent

68187-57-5

269-109-0

614

Destillat (kol och petroleum), aromatiska, kondenserade, om halten av

bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

68188-48-7

269-159-3

615

Flyttat eller struket

616

Flyttat eller struket

617

Kreosotolja, acenaftenfraktion, acenaftenfri, om halten av bens

[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

90640-85-0

292-606-9

618

Beck, koltjäre-, lågtemperaturs-, om halten av bens[a]pyren överstiger

0,005 viktprocent

90669-57-1

292-651-4

619

Beck, koltjäre-, lågtemperaturs-, värmebehandlat, om halten av

bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

90669-58-2

292-653-5

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

92

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

620

Beck, koltjäre-, lågtemperaturs-, oxiderat, om halten av bens[a]pyren

överstiger 0,005 viktprocent

90669-59-3

292-654-0

621

Extraktionsåterstoder (brunkol), om halten av bens[a]pyren överstiger

0,005 viktprocent

91697-23-3

294-285-0

622

Paraffinvaxer (kol), brunkolshögtemperaturtjära, om halten av

bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

92045-71-1

295-454-1

623

Paraffinvaxer (kol), brunkolshögtemperaturtjära, vätebehandlade, om

halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

92045-72-2

295-455-7

624

Avfall, fast, förkoksning av koltjärebeck, om halten av bens[a]pyren

överstiger 0,005 viktprocent

92062-34-5

295-549-8

625

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-, sekundärt, om halten av bens[a]pyren

överstiger 0,005 viktprocent

94114-13-3

302-650-3

626

Återstoder (kol), extraktion med flytande lösningsmedel, om halten av

bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

94114-46-2

302-681-2

627

Kolvätskor, lösning från extraktion med flytande lösningsmedel, om

halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

94114-47-3

302-682-8

628

Kolvätskor, extraktion med flytande lösningsmedel, om halten av

bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

94114-48-4

302-683-3

629

Paraffinvaxer (kol), högtemperaturbrunkolstjära, kolbehandlade, om

halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

97926-76-6

308-296-6

630

Paraffinvaxer (kol), högtemperaturbrunkolstjära, lerbehandlade, om

halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

97926-77-7

308-297-1

631

Paraffinvaxer (kol), brunkolshögtemperaturtjära, kiselsyrabehandlade,

om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

97926-78-8

308-298-7

632

Absorptionsoljor, fraktionen bicykliska aromatiska och heterocykliska

kolväten, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

101316-45-4

309-851-5

633

Aromatiska kolväten, C

20-28

, polycykliska, pyrolysprodukt av blandat

koltjärebeck, polyeten och polypropylen, om halten av bens[a]pyren

överstiger 0,005 viktprocent

101794-74-5

309-956-6

634

Aromatiska kolväten, C

20-28

, polycykliska, pyrolysprodukt av blandat

koltjärebeck och polyeten, om halten av bens[a]pyren överstiger 0,005

viktprocent

101794-75-6

309-957-1

635

Aromatiska kolväten, C

20-28

, polycykliska, pyrolysprodukt av blandat

koltjärebeck och polystyren, om halten av bens[a]pyren överstiger

0,005 viktprocent

101794-76-7

309-958-7

636

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-, värmebehandlat, om halten av

bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

121575-60-8

310-162-7

637

Dibens[a,h]antracen

53-70-3

200-181-8

638

Bens[a]antracen

56-55-3

200-280-6

639

Bens[e]pyren

192-97-2

205-892-7

640

Bens[j]fluoranten

205-82-3

205-910-3

641

Bens(e)acefenantrylen

205-99-2

205-911-9

642

Bens(k)fluoranten

207-08-9

205-916-6

643

Krysen

218-01-9

205-923-4

644

2-Bromopropan

75-26-3

200-855-1

645

Trikloreten

79-01-6

201-167-4

646

1,2-Dibrom-3-klorpropan

96-12-8

202-479-3

V

S

2

0

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

93

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/103

647

2,3-Dibromopropan-1-ol

96-13-9

202-480-9

648

1,3-Diklor-2-propanol

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-Triklorotoluen

98-07-7

202-634-5

650

α-Klorotoluen (bensylklorid)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-Dibrometan

106-93-4

203-444-5

652

Hexaklorbenzen

118-74-1

204-273-9

653

Brometen, vinylbromid

593-60-2

209-800-6

654

1,4-Diklorbut-2-en

764-41-0

212-121-8

655

Metyloxiran, propylenoxid

75-56-9

200-879-2

656

(Epoxietyl)bensen, (styrenoxid)

96-09-3

202-476-7

657

1-Klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-klor-2,3-epoxipropan

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-Epoxi-3-fenoxipropan, (fenylglycidyleter)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-Epoxipropan-1-ol, glycidol

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epoxi-1-propanol

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-Bioxiran (1,2:3,4-diepoxibutan)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-klorofenyl)-2-(4-fluorofenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)

metyl]oxiran; epoxikonazol

133855-98-8

406-850-2

664

Klormetylmetyleter

107-30-2

203-480-1

665

2-Metoxietanol och dess acetat (2-metoxietylacetat)

109-86-4/

110-49-6

203-713-7/

203-772-9

666

2-Etoxietanol och dess acetat (2-etoxietylacetat)

110-80-5/

111-15-9

203-804-1/

203-839-2

667

Bis(klormetyl)eter, diklordimetyleter

542-88-1

208-832-8

668

2-Metoxipropanol

1589-47-5

216-455-5

669

1,3-Propiolakton

57-57-8

200-340-1

670

Dimetylkarbamoylklorid

79-44-7

201-208-6

671

Uretan (etylkarbamat)

51-79-6

200-123-1

672

Flyttat eller struket

673

Flyttat eller struket

674

Metoxiättiksyra

625-45-6

210-894-6

675

Dibutylftalat

84-74-2

201-557-4

676

Bis(2-metoxietyl)eter (dimetoxidiglykol)

111-96-6

203-924-4

677

Bis(2-etylhexyl)ftalat, di(2-etylhexyl)ftalat

117-81-7

204-211-0

678

Bis(2-metoxietyl)ftalat

117-82-8

204-212-6

679

2-Metoxipropylacetat

70657-70-4

274-724-2

680

2-Etylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]metyl]tio]acetat

80387-97-9

279-452-8

681

Akrylamid, om inte annat förordnas på annan plats i denna

förordning

79-06-1

201-173-7

682

Akrylnitril

107-13-1

203-466-5

683

2-Nitropropan

79-46-9

201-209-1

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

94

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

684

Dinoseb, dess salter och estrar, förutom sådana som anges på annan

plats i denna förteckning

88-85-7

201-861-7

685

2-Nitroanisol

91-23-6

202-052-1

686

4-Nitrobifenyl

92-93-3

202-204-7

687

2,4-Dinitrotoluen

Dinitrotoluen, teknisk kvalitet

121-14-2/

25321-14-6

204-450-0/

246-836-1

688

Binapakryl

485-31-4

207-612-9

689

2-Nitronaftalen

581-89-5

209-474-5

690

2,3-Dinitrotoluen

602-01-7

210-013-5

691

5-Nitroacenaften

602-87-9

210-025-0

692

2,6-Dinitrotoluen

606-20-2

210-106-0

693

3,4-Dinitrotoluen

610-39-9

210-222-1

694

3,5-Dinitrotoluen

618-85-9

210-566-2

695

2,5-Dinitrotoluen

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterb, dess salter och estrar

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

698

Flyttat eller struket

699

Diazometan

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-Tetraaminoantrakinon, (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Flyttat eller struket

702

1-Metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin

70-25-7

200-730-1

703

Flyttat eller struket

704

Flyttat eller struket

705

4,4′-Metylendianilin

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-Iminocyklohexa-2,5-dienylidenmetylen)dianilinhydroklorid

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-Metylendi-o-toluidin

838-88-0

212-658-8

708

o-Anisidin

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-Dimetoxibensidin (orto-dianisidin) och dess salter

119-90-4

204-355-4

710

Flyttat eller struket

711

o-Dianisidinbaserade azofärger

712

3,3′-Diklorbenzidin

91-94-1

202-109-0

713

Bensidindihydroklorid

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-Bifenyl]-4,4′-diyl]diammoniumsulfat

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-Diklorobensidindiväteklorid

612-83-9

210-323-0

716

Bensidinsulfat

21136-70-9

244-236-4

717

Bensidinacetat

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-Diklorobensidindivätebis(sulfat)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-Diklorobensidinsulfat

74332-73-3

277-822-3

720

Benzidinbaserade azofärger

721

4,4′-Bi-o-toluidin (orto-tolidin)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-Bi-o-toluidindihydroklorid

612-82-8

210-322-5

723

[3,3′-Dimetyl[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl]diammoniumbis(vätesulfat)

64969-36-4

265-294-7

V

S

4

0

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

95

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/105

724

4,4′-Bi-o-toluidinsulfat

74753-18-7

277-985-0

725

o-Toluidinbaserade färger

611-030-00-4

726

Bifenyl-4-ylamin (4-aminobifenyl) och dess salter

92-67-1

202-177-1

727

Azobensen

103-33-3

203-102-5

728

(Metyl-ONN-azoxi)metylacetat

592-62-1

209-765-7

729

Cykloheximid

66-81-9

200-636-0

730

2-Metylaziridin

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidin-2-tion (etylentiourea)

96-45-7

202-506-9

732

Furan

110-00-9

203-727-3

733

Aziridin

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafol

2425-06-1

219-363-3

735

Karbadox

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioxazin

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

738

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifopbutyl

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazol

85509-19-9

014-017-00-6

741

Triglycidylisocyanurat, tris(2,3-epoxipropyl)-1,3,5-triazinantrion

(TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Tioacetamid

62-55-5

200-541-4

743

Flyttat eller struket

744

Formamid

75-12-7

200-842-0

745

N-metylacetamid

79-16-3

201-182-6

746

N-metylformamid

123-39-7

204-624-6

747

N,N-dimetylacetamid

127-19-5

204-826-4

748

Hexametylfosfortriamid

680-31-9

211-653-8

749

Dietylsulfat

64-67-5

200-589-6

750

Dimetylsulfat

77-78-1

201-058-1

751

1,3-Propansulton

1120-71-4

214-317-9

752

Dimetylsulfamoylklorid

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfallat

95-06-7

202-388-9

754

En blandning av 4-[[bis-(4-fluorofenyl)­

metylsilyl]metyl]-4H-1,2,4-triazol

och 1-[[bis-(4-fluorofenyl)metylsilyl]metyl]-1H-1,2,4-triazol

403-250-2

755

(+/–)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-klorkinoxalin-2-yloxi)fenyloxi]

propanoat

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-Hydroxi-1-(3-isopropoxipropyl)-4-metyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)

fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinkarbonitril

85136-74-9

400-340-3

757

(6-(4-Hydroxi-3-(2-metoxifenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-

triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-metyletyl)ammonium]format

108225-03-2

402-060-7

758

Trinatrium[4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4″-(6-bensoy­

lamino-3-sulfonato-2-naftylazo)bifenyl-1,3′,3″,1″-tetraolato-O,O′,O″,O″]

koppar(II)

413-590-3

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

96

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

759

En blandning av N-[3-hydroxi-2-(2-metyl-akryloylaminometoxi)­

propoximetyl]-2-metylakrylamid och N-[2,3-bis-(2-metyl­

akryloylaminometoxi)propoximetyl]-2-metylakrylamid och

metakrylamid- och 2-metyl-N-(2-metylakryloylaminometoximetyl)­

akrylamid och N-(2,3-dihydroxipropoximetyl)-2-metylakrylamid

412-790-8

760

1,3,5-Tris[(2S

och 2R)-2,3-epoxipropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion

(teroxiron)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionit

12510-42-8

650-012-00-0

762

Asbest

12001-28-4

650-013-00-6

763

Petroleum

8002-05-9

232-298-5

764

Destillat (petroleum), tunga hydrokrackade, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-76-0

265-077-7

765

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-88-4

265-090-8

766

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta paraffiniska, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-89-5

265-091-3

767

Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavasfalterade, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-95-3

265-096-0

768

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga nafteniska, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-96-4

265-097-6

769

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta nafteniska, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64741-97-5

265-098-1

770

Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-01-4

265-101-6

771

Destillat (petroleum), lerbehandlade tunga paraffiniska, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-36-5

265-137-2

772

Destillat (petroleum), lerbehandlade lätta paraffiniska, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-37-6

265-138-8

773

Återstodsoljor (petroleum), lerbehandlade, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-41-2

265-143-5

774

Destillat (petroleum), lerbehandlade tunga nafteniska, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-44-5

265-146-1

775

Destillat (petroleum), lerbehandlade lätta nafteniska, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-45-6

265-147-7

776

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-52-5

265-155-0

777

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-53-6

265-156-6

778

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-54-7

265-157-1

779

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-55-8

265-158-7

780

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-56-9

265-159-2

781

Återstodsoljor (petroleum), vätebehandlade, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-57-0

265-160-8

782

Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-62-7

265-166-0

V

S

6

0

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

97

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/107

783

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga nafteniska, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-63-8

265-167-6

784

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta nafteniska, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-64-9

265-168-1

785

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-65-0

265-169-7

786

Footsoil (petroleum), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

64742-67-2

265-171-8

787

Naftenoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-68-3

265-172-3

788

Naftenoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade lätta, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-69-4

265-173-9

789

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-70-7

265-174-4

790

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade lätta, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-71-8

265-176-5

791

Naftenoljor (petroleum), komplexa avvaxade tunga, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-75-2

265-179-1

792

Naftenoljor (petroleum), komplexa avvaxade lätta, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

64742-76-3

265-180-7

793

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-,

aromatkoncentrat, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

68783-00-6

272-175-3

794

Extrakt (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga

paraffindestillatlösningsmedels-, om halten av dimetylsulfoxidextrakt

(DMSO) överstiger 3 viktprocent

68783-04-0

272-180-0

795

Extrakt (petroleum), tunga paraffindestillat,

lösningsmedelsavasfalterade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt

(DMSO) överstiger 3 viktprocent

68814-89-1

272-342-0

796

Smörjoljor (petroleum), C

20-50

, vätebehandlade neutrala oljebaserade,

högviskösa, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

72623-85-9

276-736-3

797

Smörjoljor (petroleum), C

15-30

, vätebehandlade neutrala oljebaserade,

om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

72623-86-0

276-737-9

798

Smörjoljor (petroleum), C

20-50

, vätebehandlade neutrala oljebaserade,

om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

72623-87-1

276-738-4

799

Smörjoljor, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

74869-22-0

278-012-2

800

Destillat (petroleum), komplexa avvaxade tunga paraffiniska, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90640-91-8

292-613-7

801

Destillat (petroleum), komplexa avvaxade lätta paraffiniska, om halten

av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90640-92-9

292-614-2

802

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska,

lerbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

90640-94-1

292-616-3

803

Kolväten, C

20-50

, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska,

vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

90640-95-2

292-617-9

804

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska,

lerbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

90640-96-3

292-618-4

805

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska,

vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

90640-97-4

292-620-5

806

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-,

vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

90641-07-9

292-631-5

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

98

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

807

Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillat lösningsmedels-,

vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

90641-08-0

292-632-0

808

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-,

vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

90641-09-1

292-633-6

809

Återstodsoljor (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsavvaxade,

om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

90669-74-2

292-656-1

810

Återstodsoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91770-57-9

294-843-3

811

Destillat (petroleum), avvaxade tunga paraffiniska, vätebehandlade, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91995-39-0

295-300-3

812

Destillat (petroleum), avvaxade lätta paraffiniska, vätebehandlade, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

91995-40-3

295-301-9

813

Destillat (petroleum), hydrokrackade lösningsmedelsraffinerade,

avvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

91995-45-8

295-306-6

814

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta nafteniska,

vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

91995-54-9

295-316-0

815

Extrakt (petroleum), vätebehandlat lätt paraffindestillat

lösningsmedels-, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

91995-73-2

295-335-4

816

Extrakt (petroleum), lätt naftendestillat lösningsmedels-,

väteavsvavlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

91995-75-4

295-338-0

817

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-,

syrabehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

91995-76-5

295-339-6

818

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-,

väteavsvavlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

91995-77-6

295-340-1

819

Extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja, lösningsmedels-,

vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

91995-79-8

295-342-2

820

Footsoil (petroleum), vätebehandlad, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

92045-12-0

295-394-6

821

Smörjoljor (petroleum) C

17-35

, lösningsmedelsextraherade, avvaxade,

vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

92045-42-6

295-423-2

822

Smörjoljor (petroleum), hydrokrackade icke aromatiska

lösningsmedelsavparaffinerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt

(DMSO) överstiger 3 viktprocent

92045-43-7

295-424-8

823

Återstodsoljor (petroleum), hydrokrackade syrabehandlade

lösningsmedelsavvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

92061-86-4

295-499-7

824

Paraffinoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade avvaxade tunga,

om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

92129-09-4

295-810-6

825

Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillat lösningsmedels-,

lerbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

92704-08-0

296-437-1

826

Smörjoljor (petroleum), basoljor, paraffiniska, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93572-43-1

297-474-6

827

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-,

väteavsvavlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

93763-10-1

297-827-4

828

Extrakt (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga

paraffindestillatlösningsmedels-, väteavsvavlade, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93763-11-2

297-829-5

V

S

8

0

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

99

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/109

829

Kolväten, hydrokrackade paraffiniska destillationsåterstoder,

lösningsmedelsavvaxade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

93763-38-3

297-857-8

830

Footsoil (petroleum), syrabehandlad, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93924-31-3

300-225-7

831

Footsoil, (petroleum), lerbehandlad, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93924-32-4

300-226-2

832

Kolväten, C

20-50

, återstodsoljehydrering, vakuumdestillat, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

93924-61-9

300-257-1

833

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade vätebehandlade tunga,

hydrerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

94733-08-1

305-588-5

834

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade hydrokrackade lätta,

om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

94733-09-2

305-589-0

835

Smörjoljor (petroleum), C

18-40

, lösningsmedelsavvaxade hydrokrackade

destillatbaserade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

94733-15-0

305-594-8

836

Smörjoljor (petroleum), C

18-40

, lösningsmedelsavvaxade hydrerade

raffinatbaserade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

94733-16-1

305-595-3

837

Kolväten, C

13-30

, aromatrika, lösningsmedelsextraherade nafteniska

destillat, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

95371-04-3

305-971-7

838

Kolväten, C

16-32

, aromatrika, lösningsmedelsextraherade nafteniska

destillat, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

95371-05-4

305-972-2

839

Kolväten, C

37-68

, avvaxade avasfalterade vätebehandlade

vakuumdestillationsåterstoder, om halten av dimetylsulfoxidextrakt

(DMSO) överstiger 3 viktprocent

95371-07-6

305-974-3

840

Kolväten, C

37-65

, vätebehandlade avasfalterade vakuumdestillationsåter­

stoder, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

95371-08-7

305-975-9

841

Destillat (petroleum), hydrokrackade lösningsmedelsraffinerade lätta,

om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97488-73-8

307-010-7

842

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade hydrerade tunga, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97488-74-9

307-011-2

843

Smörjoljor (petroleum) C

18-27

, hydrokrackade lösningsmedelavvaxade,

om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97488-95-4

307-034-8

844

Kolväten, C

17-30

, vätebehandlade lösningsmedelsavasfalterade

atmosfäriska destillationsåterstoder, lätta destillat, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97675-87-1

307-661-7

845

Kolväten, C

17-40

, vätebehandlade lösningsmedelsavasfalterade

destillationsåterstoder, lätta vakuumdestillat, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97722-06-0

307-755-8

846

Kolväten, C

13-27

, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97722-09-3

307-758-4

847

Kolväten, C

14-29

, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97722-10-6

307-760-5

848

Footsoil (petroleum), kolbehandlad, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97862-76-5

308-126-0

849

Footsoil (petroleum), kiselsyrabehandlad, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97862-77-6

308-127-6

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

100

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

850

Kolväten, C

27-42

, avaromatiserade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt

(DMSO) överstiger 3 viktprocent

97862-81-2

308-131-8

851

Kolväten, C

17-30

, vätebehandlade destillat, lätta destillationsfraktioner,

om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97862-82-3

308-132-3

852

Kolväten, C

27-45

, nafteniska vakuumdestillations-, om halten av

dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

97862-83-4

308-133-9

853

Kolväten, C

27-45

, avaromatiserade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt

(DMSO) överstiger 3 viktprocent

97926-68-6

308-287-7

854

Kolväten, C

20-58

, vätebehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt

(DMSO) överstiger 3 viktprocent

97926-70-0

308-289-8

855

Kolväten, C

27-42

, nafteniska, om halten av dimetylsulfoxidextrakt

(DMSO) överstiger 3 viktprocent

97926-71-1

308-290-3

856

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-,

kolbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

100684-02-4

309-672-2

857

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-,

lerbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

100684-03-5

309-673-8

858

Extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja lösningsmedels-,

kolbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

100684-04-6

309-674-3

859

Extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja lösningsmedels-,

lerbehandlade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger

3 viktprocent

100684-05-7

309-675-9

860

Återstodsoljor (petroleum), kolbehandlade lösningsmedelsavvaxade,

om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

100684-37-5

309-710-8

861

Återstodsoljor (petroleum), lerbehandlade lösningsmedelsavvaxade, om

halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

100684-38-6

309-711-3

862

Smörjoljor (petroleum), C

>25

, lösningsmedelsextraherade, avasfalterade,

avvaxade, hydrerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO)

överstiger 3 viktprocent

101316-69-2

309-874-0

863

Smörjoljor (petroleum), C

17-32

, lösningsmedelsextraherade, avvaxade,

hydrerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3

viktprocent

101316-70-5

309-875-6

864

Smörjoljor (petroleum), C

20-35

, lösningsmedelsextraherade, avvaxade,

hydrerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3

viktprocent

101316-71-6

309-876-1

865

Smörjoljor (petroleum), C

24-50

, lösningsmedelsextraherade, avvaxade,

hydrerade, om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3

viktprocent

101316-72-7

309-877-7

866

Destillat (petroleum), sweetened medeltunga, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64741-86-2

265-088-7

867

Gasoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64741-90-8

265-092-9

868

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade medeltunga, om inte

hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64741-91-9

265-093-4

869

Gasoljor (petroleum), syrabehandlade, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-12-7

265-112-6

870

Destillat (petroleum), syrabehandlade medeltunga, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-13-8

265-113-1

871

Destillat (petroleum), syrabehandlade lätta, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-14-9

265-114-7

V

S

0

1

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

101

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/111

872

Gasoljor (petroleum), kemiskt neutraliserade, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-29-6

265-129-9

873

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade medeltunga, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-30-9

265-130-4

874

Destillat (petroleum), lerbehandlade medeltunga, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-38-7

265-139-3

875

Destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-46-7

265-148-2

876

Gasoljor (petroleum), väteavsvavlade, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-79-6

265-182-8

877

Destillat (petroleum), väteavsvavlade medeltunga, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

64742-80-9

265-183-3

878

Destillat (petroleum), katalytisk reformer

fraktioneringskolonnåterstoder, högkokande, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

68477-29-2

270-719-4

879

Destillat (petroleum), katalytisk reformer

fraktioneringskolonnåterstoder, intermediärt kokande, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

68477-30-5

270-721-5

880

Destillat (petroleum), katalytisk reformer

fraktioneringskolonnåterstoder, lågkokande, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

68477-31-6

270-722-0

881

Alkaner, C

12-26

, grenade och raka, om inte hela raffineringsprocessen

är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt

inte är cancerframkallande

90622-53-0

292-454-3

882

Destillat (petroleum), högraffinerade medeltunga, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

90640-93-0

292-615-8

883

Destillat (petroleum), katalytisk reformer-, tungt aromatiskt koncentrat,

om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det

ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

91995-34-5

295-294-2

884

Gasoljor, paraffiniska, om inte hela raffineringsprocessen är känd och

det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är

cancerframkallande

93924-33-5

300-227-8

885

Nafta (petroleum), lösningsmedelsraffinerade väteavsvavlade tunga, om

inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det

ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97488-96-5

307-035-3

886

Kolväten, C

16-20

, vätebehandlat medeltungt destillat, lätta destillat, om

inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det

ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97675-85-9

307-659-6

887

Kolväten, C

12-20

, vätebehandlade paraffiniska, lätta destillat, om inte

hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97675-86-0

307-660-1

888

Kolväten, C

11-17

, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska, om inte

hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97722-08-2

307-757-9

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

102

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

889

Gasoljor, vätebehandlade, om inte hela raffineringsprocessen är känd

och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är

cancerframkallande

97862-78-7

308-128-1

890

Destillat (petroleum), lätta paraffiniska, kolbehandlade, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

100683-97-4

309-667-5

891

Destillat (petroleum), intermediära paraffiniska, kolbehandlade, om

inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det

ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

100683-98-5

309-668-0

892

Destillat (petroleum), intermediära paraffiniska, lerbehandlade, om inte

hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

100683-99-6

309-669-6

893

Smörjfetter, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan

påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är

cancerframkallande

74869-21-9

278-011-7

894

Råparaffin (petroleum), om inte hela raffineringsprocessen är känd och

det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är

cancerframkallande

64742-61-6

265-165-5

895

Råparaffin (petroleum), syrabehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

90669-77-5

292-659-8

896

Råparaffin (petroleum), lerbehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

90669-78-6

292-660-3

897

Råparaffin (petroleum), vätebehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

92062-09-4

295-523-6

898

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

92062-10-7

295-524-1

899

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, vätebehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

92062-11-8

295-525-7

900

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, kolbehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97863-04-2

308-155-9

901

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, lerbehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97863-05-3

308-156-4

902

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, kiselsyrabehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97863-06-4

308-158-5

903

Råparaffin (petroleum), kolbehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

100684-49-9

309-723-9

904

Petrolatum, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan

påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är

cancerframkallande

8009-03-8

232-373-2

905

Petrolatum (petroleum), oxiderat, om inte hela raffineringsprocessen är

känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte

är cancerframkallande

64743-01-7

265-206-7

906

Petrolatum (petroleum), aluminiumoxidbehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

85029-74-9

285-098-5

V

S

2

1

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

103

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/113

907

Petrolatum (petroleum), vätebehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

92045-77-7

295-459-9

908

Petrolatum (petroleum), kolbehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97862-97-0

308-149-6

909

Petrolatum (petroleum), kiselsyrabehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

97862-98-1

308-150-1

910

Petrolatum (petroleum), lerbehandlat, om inte hela

raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av

vilket det är framställt inte är cancerframkallande

100684-33-1

309-706-6

911

Destillat (petroleum), lätta katalytiskt krackade

64741-59-9

265-060-4

912

Destillat (petroleum), intermediära katalytiskt krackade

64741-60-2

265-062-5

913

Destillat (petroleum), lätta termiskt krackade

64741-82-8

265-084-5

914

Destillat (petroleum), väteavsvavlade lätta katalytiskt krackade

68333-25-5

269-781-5

915

Destillat (petroleum), lätt ångkrackad nafta

68475-80-9

270-662-5

916

Destillat (petroleum), krackade ångkrackade petroleumdestillat

68477-38-3

270-727-8

917

Gasoljor (petroleum), ångkrackade

68527-18-4

271-260-2

918

Destillat (petroleum), väteavsvavlade termiskt krackade medeltunga

85116-53-6

285-505-6

919

Gasoljor (petroleum), termiskt krackade, väteavsvavlade

92045-29-9

295-411-7

920

Återstoder (petroleum), hydrerad ångkrackad nafta

92062-00-5

295-514-7

921

Återstoder (petroleum), ångkrackad naftadestillation

92062-04-9

295-517-3

922

Destillat (petroleum), lätta katalytiskt krackade, termiskt nedbrutna

92201-60-0

295-991-1

923

Återstoder (petroleum), ångkrackad värmebehandlad nafta

93763-85-0

297-905-8

924

Gasoljor (petroleum), lätta vakuum-, termiskt krackade väteavsvavlade

97926-59-5

308-278-8

925

Destillat (petroleum), väteavsvavlade medeltunga coker-

101316-59-0

309-865-1

926

Destillat (petroleum), tunga ångkrackade

101631-14-5

309-939-3

927

Återstoder (petroleum), atmosfäriskt torn

64741-45-3

265-045-2

928

Gasoljor (petroleum), tunga vakuum-

64741-57-7

265-058-3

929

Destillat (petroleum), tunga katalytiskt krackade

64741-61-3

265-063-0

930

Oljor (petroleum), klarade, katalytiskt krackade

64741-62-4

265-064-6

931

Återstoder (petroleum), katalytisk reformer-fraktioneringskolonn-

64741-67-9

265-069-3

932

Återstoder (petroleum), hydrokrackade

64741-75-9

265-076-1

933

Återstoder (petroleum), termiskt krackade

64741-80-6

265-081-9

934

Destillat (petroleum), tunga termiskt krackade

64741-81-7

265-082-4

935

Gasoljor (petroleum), vätebehandlade vakuum-

64742-59-2

265-162-9

936

Återstoder (petroleum), väteavsvavlade, atmosfäriskt torn

64742-78-5

265-181-2

937

Gasoljor (petroleum) väteavsvavlade, tunga vakuum-

64742-86-5

265-189-6

938

Återstoder (petroleum), ångkrackade

64742-90-1

265-193-8

939

Återstoder (petroleum), atmosfäriska

68333-22-2

269-777-3

940

Oljor (petroleum), klarade, väteavsvavlade, katalytiskt krackade

68333-26-6

269-782-0

941

Destillat (petroleum), väteavsvavlade intermediära, katalytiskt krackade

68333-27-7

269-783-6

942

Destillat (petroleum), väteavsvavlade tunga, katalytiskt krackade

68333-28-8

269-784-1

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

104

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

943

Eldningsolja, återstoder straight-run gasoljor, högsvavlig

68476-32-4

270-674-0

944

Eldningsolja, återstods-

68476-33-5

270-675-6

945

Destillationsåterstoder (petroleum), fraktioneringskolonnsåterstoder

från katalytisk reformering

68478-13-7

270-792-2

946

Återstoder (petroleum), tung cokergasolja och vakuumgasolja

68478-17-1

270-796-4

947

Återstoder (petroleum), tunga coker- och lätta vakuum-

68512-61-8

270-983-0

948

Återstoder (petroleum), lätta vakuum-

68512-62-9

270-984-6

949

Återstoder (petroleum), ångkrackade lätta

68513-69-9

271-013-9

950

Eldningsolja, nr 6

68553-00-4

271-384-7

951

Återstoder (petroleum), toppningsanläggnings-, lågsvavliga

68607-30-7

271-763-7

952

Gasoljor (petroleum), tunga atmosfäriska

68783-08-4

272-184-2

953

Återstoder (petroleum), cokerskrubber, innehåller kondenserade

aromater

68783-13-1

272-187-9

954

Destillat (petroleum), petroleumåterstoder vakuum-

68955-27-1

273-263-4

955

Återstoder (petroleum), ångkrackade, hartshaltiga

68955-36-2

273-272-3

956

Destillat (petroleum), intermediära vakuum-

70592-76-6

274-683-0

957

Destillat (petroleum), lätta vakuum-

70592-77-7

274-684-6

958

Destillat (petroleum), vakuum-

70592-78-8

274-685-1

959

Gasoljor (petroleum), väteavsvavlade tunga coker vakuum-

85117-03-9

285-555-9

960

Återstoder (petroleum), ångkrackade, destillat

90669-75-3

292-657-7

961

Återstoder (petroleum), vakuum-, lätta

90669-76-4

292-658-2

962

Eldningsolja, tung, högsvavlig

92045-14-2

295-396-7

963

Återstoder (petroleum), katalytiskt krackade

92061-97-7

295-511-0

964

Destillat (petroleum), intermediära katalytiskt krackade, termiskt

nedbrutna

92201-59-7

295-990-6

965

Återstodsoljor (petroleum)

93821-66-0

298-754-0

966

Återstoder, ångkrackade, termiskt behandlade

98219-64-8

308-733-0

967

Destillat (petroleum), väteavsvavlade fullrange mellanfraktion

101316-57-8

309-863-0

968

Destillat (petroleum), lätta paraffinska

64741-50-0

265-051-5

969

Destillat (petroleum), tunga paraffiniska

64741-51-1

265-052-0

970

Destillat (petroleum), lätta nafteniska

64741-52-2

265-053-6

971

Destillat (petroleum), tunga nafteniska

64741-53-3

265-054-1

972

Destillat (petroleum), syrabehandlade tunga nafteniska

64742-18-3

265-117-3

973

Destillat (petroleum), syrabehandlade lätta nafteniska

64742-19-4

265-118-9

974

Destillat (petroleum), syrabehandlade tunga paraffiniska

64742-20-7

265-119-4

975

Destillat (petroleum), syrabehandlade lätta paraffiniska

64742-21-8

265-121-5

976

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade tunga paraffiniska

64742-27-4

265-127-8

977

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade lätta paraffiniska

64742-28-5

265-128-3

978

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade tunga nafteniska

64742-34-3

265-135-1

979

Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade lätta nafteniska

64742-35-4

265-136-7

980

Extrakt (petroleum), lätt naftendestillatlösningsmedel

64742-03-6

265-102-1

981

Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillatlösningsmedel

64742-04-7

265-103-7

V

S

4

1

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

105

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/115

982

Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillatlösningsmedel

64742-05-8

265-104-2

983

Extrakt (petroleum), tungt naftendestillatlösningsmedel

64742-11-6

265-111-0

984

Extrakt (petroleum), lätt vakuumgasoljelösningsmedel

91995-78-7

295-341-7

985

Kolväten, C

26-55

, aromatrika

97722-04-8

307-753-7

986

Dinatrium-3,3′-[[1,1′-bifenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-

sulfonat)

573-58-0

209-358-4

987

Dinatrium-4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]­

azo]-5-hydroxi-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat

1937-37-7

217-710-3

988

Tetranatrium-3,3′-[[1,1′-bifenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-

hydroxinaftalen-2,7-disulfonat]

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-Tolylazo-o-toluidin

97-56-3

202-591-2

990

4-Aminoazobenzen, som ingrediens i hårfärgningsmedel

60-09-3

200-453-6

991

Dinatrium-[5-[(4′-((2,6-dihydroxi-3-((2-hydroxi-5-sulfofenyl)azo)­

fenyl)azo)(1,1′-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato (4-)]kuprat(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Resorcinoldiglycidyleter

101-90-6

202-987-5

993

1,3-Difenylguanidin

102-06-7

203-002-1

994

Heptaklorepoxid

1024-57-3

213-831-0

995

4-Nitrosofenol

104-91-6

203-251-6

996

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

997

Allylglycidyleter

106-92-3

203-442-4

998

Kloracetaldehyd

107-20-0

203-472-8

999

Hexan

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-Metoxietoxi)etanol (dietylenglykolmonometyleter, DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-Diklorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-

tetrafluoretyleter (tetrakonazol - ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-Dihydroxiprop-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxi-5-

nitroantrakinon

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-Tetrakloroantra[2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’]diisokinolin-1,3,8,10­

[2H,9H]-tetron

115662-06-1

405-100-1

1004

Tris(2-kloretyl)fosfat

115-96-8

204-118-5

1005

4′-Etoxi-2-benzimidazolanilid

120187-29-3

407-600-5

1006

Nickeldihydroxid

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimetylanilin

121-69-7

204-493-5

1008

Simazin

122-34-9

204-535-2

1009

Bis-cyklopentadienyl)-bis(2,6-difluor-3-[pyrrol-1-yl]fenyl)titan

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-tetraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-dietyldifenylmetan

130728-76-6

410-060-3

1011

Divanadinpentoxid

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentaklorfenol och dess alkalisalter

87-86-5/

131-52-2/

7778-73-6

201-778-6/

205-025-2/

231-911-3

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

106

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

1013

Fosfamidon

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(triklormetyltio)ftalimid, (folpet - ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-naftylanilin

135-88-6

205-223-9

1016

Ziram

137-30-4

205-288-3

1017

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen

138526-69-9

418-480-9

1018

Propazin

139-40-2

205-359-9

1019

1,1-Dimetyl-3-(4-klorfenyl)uroniumtrikloracetat, monuron-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Isoxaflutol

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Kresoximmetyl

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Klordekon

143-50-0

205-601-3

1023

9-Vinylkarbazol

1484-13-5

216-055-0

1024

2-Etylhexansyra

149-57-5

205-743-6

1025

Monuron

150-68-5

205-766-1

1026

Morfolin-4-karbonylklorid

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminozid

1596-84-5

216-485-9

1028

Alaklor (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

Kondensationsprodukt av: tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumklorid, urea

och destillerad vätebehandlad (C

16-18

)talgalkylamin

166242-53-1

422-720-8

1030

Ioxinil och ioxiniloktanoat (ISO)

1689-83-4/

3861-47-0

216-881-1/

223-375-4

1031

Bromoxinil (ISO) (3,5-dibrom-4-hydroxibenzonitril) och

bromoxinilheptanoat (ISO)

1689-84-5/

56634-95-8

216-882-7/

260-300-4

1032

2,6-Dibrom-4-cyanofenyloktanoat

1689-99-2

216-885-3

1033

Flyttat eller struket

1034

5-Klor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomyl

17804-35-2

241-775-7

1036

Klortalonil

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-klor-2-metylfenyl)-N,N-dimetylformamidinhydroklorid

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-Metylenbis(2-etylanilin)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valinamid

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-Tolyloxi)metyl]oxiran

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-Tolyloxi)metyl]oxiran

2186-25-6

218-575-3

1042

2,3-Epoxipropyl-o-tolyleter

2210-79-9

218-645-3

1043

[(Tolyloxi)metyl]oxiran, kresylglycidyleter

26447-14-3

247-711-4

1044

Di-allat

2303-16-4

218-961-1

1045

Bensyl-2,4-dibromobutanoat

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluorojodometan

2314-97-8

219-014-5

1047

Tiofanatmetyl

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodekaklorpentacyklo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]dekan, mirex

2385-85-5

219-196-6

1049

Propyzamid

23950-58-5

245-951-4

1050

Butylglycidyleter

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-Triklorbut-1-en

2431-50-7

219-397-9

V

S

6

1

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

107

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/117

1052

Kinometionat

2439-01-2

219-455-3

1053

(R)-α-fenyletylammonium(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxipropyl)fosfonatmono­

hydrat

25383-07-7

418-570-8

1054

5-Etoxi-3-triklorometyl-1,2,4-tiadiazol, (etridiazol - ISO)

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-Triazol

288-88-0

206-022-9

1057

Aldrin (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diuron (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Linuron (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Nickelkarbonat

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea (Isoproturon - ISO)

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

1063

Flyttat eller struket

1064

5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin)-3-fluoro-2-hydroximetyl­

tetrahydrofuran

41107-56-6

415-360-8

1065

Krotonaldehyd

4170-30-3

224-030-0

1066

Hexahydrocyklopenta[c]pyrrol-1-(1H)-ammonium-N-etoxikarbonyl-N-

(p-tolylsulfonyl)azanid

418-350-1

1067

4,4′-Karbonimidoylbis[N,N-dimetylanilin] och dess salter

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

p-Toluidinklorid

540-23-8

208-740-8

1070

p-Toluidinsulfat (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-tert-Butylfenyl)etanol

5406-86-0

410-020-5

1072

Fention

55-38-9

200-231-9

1073

Klordan

57-74-9

200-349-0

1074

2-Hexanon, metylbutylketon

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

1076

Acetamid

60-35-5

200-473-5

1077

N-cyklohexyl-N-metoxi-2,5-dimetyl-3-furamid, furmecyklox - ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′-Isobutyletylidendifenol

6807-17-6

401-720-1

1080

Klordimeform

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitrol

61-82-5

200-521-5

1082

Karbaryl

63-25-2

200-555-0

1083

Destillat (petroleum), lätta hydrokrackade

64741-77-1

265-078-2

1084

1-Etyl-1-metylmorfoliniumbromid

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-Klorofenyl)-(4-metoxi-3-nitrofenyl)metanon

66938-41-8

423-290-4

1086

Bränslen, diesel, om inte hela raffineringsprocessen är känd och det

kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är

cancerframkallande

68334-30-5

269-822-7

1087

Eldningsolja, nr 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Eldningsolja, nr 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Bränslen, diesel, nr 2

68476-34-6

270-676-1

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

108

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

1090

2,2-Dibrom-2-nitroetanol

69094-18-4

412-380-9

1091

1-Etyl-1-metylpyrrolidiniumbromid

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monokrotofos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nickel

7440-02-0

231-111-4

1094

Brommetan (metylbromid - ISO)

74-83-9

200-813-2

1095

Klormetan (metylklorid)

74-87-3

200-817-4

1096

Jodmetan (metyljodid)

74-88-4

200-819-5

1097

Brometan (etylbromid)

74-96-4

200-825-8

1098

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

1099

Fentinhydroxid

76-87-9

200-990-6

1100

Nickelsulfat

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on, isoforon

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-Diklorpropen

78-88-6

201-153-8

1103

Fluazifop-P-butyl (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

(S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-karboxylsyra

79815-20-6

410-860-2

1105

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

1106

N-[(4-hydrazinofenyl)metyl]metansulfonamidhydroklorid

81880-96-8

406-090-1

1107

Solvent yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Klozolinat

84332-86-5

282-714-4

1109

Alkaner, C

10-13

, monoklorerade

85535-84-8

287-476-5

1110

Flyttat eller struket

1111

2,4,6-Triklorfenol

88-06-2

201-795-9

1112

Dietylkarbamoylklorid

88-10-8

201-798-5

1113

1-Vinyl-2-pyrrolidon

88-12-0

201-800-4

1114

Myklobutanil (ISO),

α-butyl-α-(4-klorfenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-propannitril

88671-89-0

410-400-0

1115

Fentinacetat

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenyl-2-ylamin

90-41-5

201-990-9

1117

trans-4-Cyklohexyl-L-prolinmonohydroklorid

90657-55-9

419-160-1

1118

2-Metyl-m-fenylendiisocyanat (toluen-2,6-diisocyanat)

91-08-7

202-039-0

1119

4-Metyl-m-fenylendiisocyanat (toluen-2,4-diisocyanat)

584-84-9

209-544-5

1120

m-Tolylidendiisocyanat (toluendiisocyanat)

26471-62-5

247-722-4

1121

Flygfotogen, kol, lösningsmedelsextraktion, hydrokrackad, hydrerad

94114-58-6

302-694-3

1122

Bränsle, diesel- lösningsmedelsextraktion av kol, hydrokrackat hydrerat 94114-59-7

302-695-9

1123

Beck, om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

61789-60-4

263-072-4

1124

2-Butanonoxim

96-29-7

202-496-6

1125

Kolväten, C

16-20

, lösningsmedelsavvaxade hydrokrackade

paraffindestillationsåterstoder

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-Diklortoluen

98-87-3

202-709-2

V

S

8

1

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

109

1127

Mineralull, förutom sådan som nämns på annan plats i denna bilaga;

(Syntetiska glasaktiga [silikat]fibrer slumpvis ordnade vars totala

innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller

(Na

2

O + K

2

O + CaO + MgO + BaO) överstiger 18 viktprocent)

1128

Reaktionsprodukt av acetofenon, formaldehyd, cyklohexylamin,

metanol och ättiksyra

406-230-1

1129

Flyttat eller struket

1130

Flyttat eller struket

1131

Trinatriumbis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenylazo)-3-sulfonato-1-

naftolato)kromat(1-)

400-810-8

1132

En blandning av: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenol,

4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)-fenoxi)2-

hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-4-

allyl-2-(2,3-epoxipropyl)-fenoxi-2-hydroxipropyl-2-(2,3-epoxipropyl)­

fenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxi­

propyl)-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)fenol och 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-

2,6-bis(2,3-epoxipropyl)-fenoxi)-2-hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-

epoxipropyl)fenoxi)2-hydroxipropyl)-2-(2,3-epoxipropyl)fenol

417-470-1

1133

Costusolja (Saussurea lappa Clarke), vid användning som doftingrediens

8023-88-9

1134

7-Etoxi-4-metylkumarin, vid användning som doftingrediens

87-05-8

201-721-5

1135

Hexahydrokumarin, vid användning som doftingrediens

700-82-3

211-851-4

1136

Perubalsam (INCI-namn: Myroxylon pereirae), vid användning som

doftingrediens

8007-00-9

232-352-8

1137

Isobutylnitrit

542-56-2

208-819-7

1138

Isopren (stabiliserad) (2-metyl-1,3-butadien)

78-79-5

201-143-3

1139

1-Brompropan; n-propylbromid

106-94-5

203-445-0

1140

Kloropren (stabiliserad); (2-klorobuta-1,3-dien)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-Triklorpropan

96-18-4

202-486-1

1142

Etylenglykoldimetyleter (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinokap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Diaminotoluen, teknisk produkt – blandning av [4-metyl-m-

fenylendiamin] (4) och [2-metyl-m-fenylendiamin] (5)

Metylfenylendiamin

25376-45-8

246-910-3

1145

p-Klorbensotriklorid

5216-25-1

226-009-1

1146

Oktabromdifenyleter

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-Bis(2-metoxietoxi)etan; trietylenglykoldimetyleter (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetrahydrotiopyran-3-karboxaldehyd

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4’-Bis(dimetylamino)bensofenon (Michlers keton)

90-94-8

202-027-5

1150

(S)-oxiranmetyl-4-metylbensensulfonat

70987-78-9

417-210-7

1151

1,2-Bensendikarboxylsyradipentylester grenad och rak [1]

84777-06-0 [1]

284-032-2

1,2-Bensendikarboxylsyrapentylisopentylester [2]­

1,2-Bensendikarboxylsyradipentylester [3]

131-18-0 [3]

205-017-9

1,2-Bensendikarboxylsyrabis-(3-metylbutyl)ester [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

9

1

1

/

2

4

3

L

g

n

i

n

d

it

a

ll

e

i

c

if

f

o

s

n

e

n

o

i

n

u

a

k

si

e

p

o

r

u

E

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

]

2

[

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

110

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

1152

Bensylbutylftalat (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

1,2-Bensendikarboxylsyra di-C

7-11

-alkylestrar, grenade och raka

68515-42-4

271-084-6

1154

Blandning av dinatrium 4-(3-etoxikarbonyl-4-(5-(3-etoxikarbonyl-5-

hydroxi-1-(4-sulfonatfenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-

dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat och trinatrium-4-(3-etoxi­

karbonyl-4-(5-(3-etoxikarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatfenyl)pyrazol-4-

yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat

402-660-9

1155

(Metylenbis(4,1-fenylenazo(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-

hydroxi-4-metyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridiniumdikloriddi­

hydroklorid

401-500-5

1156

2-[2-Hydroxi-3-(2-klorfenyl) karbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxi-3-

(3-metylfenyl)-karbamoyl-1-naftylazo]fluoren-9-on

420-580-2

1157

Azafenidin

68049-83-2

1158

2,4,5-Trimetylanilin [1]

137-17-7 [1]

205-282-0

2,4,5-Trimetylanilinhydroklorid [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4’-Tiodianilin och dess salter

139-65-1

205-370-9

1160

4,4’-Oxidianilin (p-aminofenyleter) och dess salter

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N’,N’-tetrametyl-4,4’-metylendianilin

101-61-1

202-959-2

1162

6-Metoxi-m-toluidin (p-kresidin)

120-71-8

204-419-1

1163

3-Etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidin

143860-04-2

421-150-7

1164

Blandning av 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-

2,4,6-trion och en blandning av oligomerer av 3,5-bis(3-aminometyl­

fenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-

(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

421-550-1

1165

2-Nitrotoluen

88-72-2

201-853-3

1166

Tributylfosfat

126-73-8

204-800-2

1167

Naftalen

91-20-3

202-049-5

1168

Nonylfenol [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-Nonylfenol, grenad [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-Trikloretan

79-00-5

201-166-9

1170

Flyttat eller struket

1171

Flyttat eller struket

1172

Allylklorid; 3-klorpropen

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-Diklorbenzen; p-diklorbenzen

106-46-7

203-400-5

1174

Bis(2-kloretyl)eter

111-44-4

203-870-1

1175

Fenol

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenol A (4,4’-isopropylidendifenol)

80-05-7

201-245-8

1177

Trioximetylen (1,3,5-trioxan)

110-88-3

203-812-5

1178

Propargit (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-Klor-4-nitrobenzen

100-00-5

202-809-6

1180

Molinat (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenpropimorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Flyttat eller struket

1183

Metylisocyanat

624-83-9

210-866-3

V

S

0

2

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

111

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/121

1184

N,N-dimetylaniliniumtetrakis(pentafluorofenyl)borat

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O′-(etenylmetylsilylen) di[(4-metylpentan-2-on) oxim]

421-870-1

1186

Blandning 2:1 av: 4-(7-hydroxi-2,4,4-trimetyl-2-kromanyl)

resorcinol-4-yltris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftalen-1-sulfonat)

och 4-(7-hydroxi-2,4,4-trimetyl-2-kromanyl)resorcinolbis

(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftalen-1-sulfonat)

140698-96-0

414-770-4

1187

Blandning av: reaktionsprodukt av 4,4′-metylenbis[2-(4-hydroxi­

benzyl)-3,6-dimetylfenol] och 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-

naftalensulfonat (1:2) och reaktionsprodukt av 4,4′

metylenbis[2-(4-hydroxibenzyl)-3,6-dimetylfenol]

och 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalensulfonat (1:3)

417-980-4

1188

C.I. Basic Green 4, malakitgrönt [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

C.I. Basic Green 4, oxalat [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-Klorofenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-Butyryl-2,4,6-trimetylfenyl)-2-[1-(etoxiimino)propyl]-3-

hydroxicyclohex-2-en-1-on

138164-12-2

414-790-3

1191

trans-4-Fenyl-L-prolin

96314-26-0

416-020-1

1192

Flyttat eller struket

1193

Blandning av: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxi-3-sulfo-2-naftyl)

azo]-2,5-dietoxifenyl)azo]-2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoesyra

och 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxi-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-dietoxifenyl)

azo]-3-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoesyra

163879-69-4

418-230-9

1194

2-{4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxi-3-(5-metyl-2-methoxi-4-

sulfamoylfenylazo)-2-sulfonatonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-

2-aminopropylformat

424-260-3

1195

5-Nitro-o-toluidin [1]

99-55-8 [1]

202-765-8

5-Nitro-o-toluidinhydroklorid [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

1-(1-Naftylmetyl)kinoliniumklorid

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-brom-3-(1-metyl-2-pyrrolidinylmetyl)-1H-indol

143322-57-0

422-390-5

1198

Pymetrozin (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oxadiargyl (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Klorotoluron (3-(3-klor-p-tolyl)-1,1-dimetylurea)

15545-48-9

239-592-2

1201

N-[2-(3-acetyl-5-nitrotiofen-2-ylazo)-5-dietylaminofenyl]acetamid

416-860-9

1202

1,3-Bis(vinylsulfonylacetamido)-propan

93629-90-4

428-350-3

1203

p-Fenetidin (4-etoxianilin)

156-43-4

205-855-5

1204

m-Fenylendiamin och dess salter

108-45-2

203-584-7

1205

Återstoder (stenkolstjära), kreosotoljedestillation, om innehållet av

bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

92061-93-3

295-506-3

1206

Kreosotolja, acenaftenfraktion, om innehållet av bens[a]pyren

överstiger 0,005 viktprocent

90640-84-9

292-605-3

1207

Kreosotolja, om innehållet av bens[a]pyren överstiger

0,005 viktprocent

61789-28-4

263-047-8

1208

Kreosot, om innehållet av bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

8001-58-9

232-287-5

1209

Kreosotolja, högkokande destillat, om innehållet av bens[a]pyren

överstiger 0,005 viktprocent

70321-79-8

274-565-9

1210

Extraktionsåterstoder (kol), kreosotolja, sura, om innehållet av

bens[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

122384-77-4

310-189-4

1211

Kreosotolja, lågkokande destillat, om innehållet av bens[a]pyren

överstiger 0,005 viktprocent

70321-80-1

274-566-4

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

112

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

1212

6-Metoxi-2,3-pyridindiamin och dess klorid, vid användning i

hårfärgningsmedel

94166-62-8

303-358-9

1213

2,3-Naftalendiol, vid användning i hårfärgningsmedel

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-Diaminodifenylamin, vid användning i hårfärgningsmedel

136-17-4

1215

2,6-Bis(2-hydroxietoxi)-3,5-pyridindiamin och dess klorid, vid

användning i hårfärgningsmedel

117907-42-3

1216

2-Metoximetyl-p-aminofenol och dess klorid, vid användning i

hårfärgningsmedel

135043-65-1/

29785-47-5

1217

4,5-Diamino-1-metylpyrazol och dess klorid, vid användning i

hårfärgningsmedel

20055-01-0/

21616-59-1

1218

4,5-Diamino-1-((4-klorfenyl)metyl)-1H-pyrazolsulfat, vid användning

i hårfärgningsmedel

163183-00-4

1219

4-Klor-2-aminofenol, vid användning i hårfärgningsmedel

95-85-2

202-458-9

1220

4-Hydroxiindol, vid användning i hårfärgningsmedel

2380-94-1

219-177-2

1221

4-Metoxitoluen-2,5-diamin och dess klorid, vid användning i

hårfärgningsmedel

56496-88-9

1222

5-Amino-4-fluoro-2-metylfenolsulfat, vid användning i

hårfärgningsmedel

163183-01-5

1223

N,N-dietyl-m-aminofenol, vid användning i hårfärgningsmedel

91-68-9/

68239-84-9

202-090-9/

269-478-8

1224

N,N-dimetyl-2,6-pyridindiamin och dess klorid, vid användning i

hårfärgningsmedel

1225

N-cyklopentyl-m-aminofenol, vid användning i hårfärgningsmedel

104903-49-3

1226

N-(2-metoxietyl)-p-fenylendiamin och dess klorid, vid användning i

hårfärgningsmedel

72584-59-9/

66566-48-1

276-723-2

1227

2,4-Diamino-5-metylfenetol och dess klorid, vid användning i

hårfärgningsmedel

113715-25-6

1228

1,7-Naftalendiol, vid användning i hårfärgningsmedel

575-38-2

209-383-0

1229

3,4-Diaminobensoesyra, vid användning i hårfärgningsmedel

619-05-6

210-577-2

1230

2-Aminometyl-p-aminofenol och dess klorid, vid användning i

hårfärgningsmedel

79352-72-0

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), vid användning i hårfärgningsmedel

1229-55-6

214-968-9

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), vid användning i hårfärgningsmedel

1320-07-6

215-296-9

1233

Acid Red 73 (CI 27290), vid användning i hårfärgningsmedel

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenylendiamin

144644-13-3

1235

6-Nitro-o-toluidin

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow no. 11

73388-54-2

1237

HC Orange no. 3

81612-54-6

1238

HC Green no. 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red no. 8 och dess salter

13556-29-1/

97404-14-3

-/306-778-0

1240

Tetrahydro-6-nitrokinoxalin och dess salter

158006-54-3/

41959-35-7/

73855-45-5

V

S

2

2

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

113

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/123

1241

Disperse Red 15, utom som förorening i Disperse Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-Amino-3-fluorofenol

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxietyl)propandiamid

Bishydroxietylbiscetylmalonamid

149591-38-8

422-560-9

1244

1-Metyl-2,4,5-trihydroxibensen och dess salter, vid användning i hår­

färgningsmedel

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-Dihydroxi-4-metylpyridin och dess salter, vid användning i hår­

färgningsmedel

4664-16-8

225-108-7

1246

5-Hydroxi-1,4-bensodioxan och dess salter, vid användning i hårfärg­

ningsmedel

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-(Metylendioxi)fenol och dess salter, vid användning i hårfärgnings­

medel

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-(Metylendioxi)anilin och dess salter, vid användning i hårfärgnings­

medel

14268-66-7

238-161-6

1249

Hydroxipyridinon och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

822-89-9

212-506-0

1250

Bensenamin, 2-nitro-4-(2-hydroxietoxi)- och dess salter, vid använd­

ning i hårfärgningsmedel

50982-74-6

1251

2-Metoxi-4-nitrofenol (4-Nitroguaiacol) och dess salter, vid användning

i hårfärgningsmedel

3251-56-7

221-839-0

1252

CI Acid Black 131 och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

12219-01-1

1253

1,3,5-Trihydroxibensen (Phloroglucinol) och dess salter, vid använd­

ning i hårfärgningsmedel

108-73-6

203-611-2

1254

Bensen-1,2,4-triyltriacetat och dess salter, vid användning i hårfärg­

ningsmedel

613-03-6

210-327-2

1255

Etanol, 2,2’-iminobis-, reaktionsprodukter med epiklorhydrin och 2-

nitro-1,4-bensendiamin (HC Blue No. 5) och dess salter, vid använd­

ning i hårfärgningsmedel

68478-64-8/

158571-58-5

1256

N-metyl-1,4-diaminoantrakinon, reaktionsprodukter med epiklorhy­

drin och monoetanolamin (HC Blue No. 4) och dess salter, vid använd­

ning i hårfärgningsmedel

158571-57-4

1257

4-Aminobensensulfonsyra (sulfanilsyra) och dess salter, vid användning

i hårfärgningsmedel

121-57-3/

515-74-2

204-482-5/

208-208-5

1258

3,3’-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-fenylen)imino)bis(6-

(fenylamino))bensensulfonsyra och dess salter, vid användning i hår­

färgningsmedel

6373-79-1

228-922-0

1259

3(eller5)-((4-(Bensylmetylamino)fenyl)azo)-1,2-(eller1,4)-dimetyl-1H-

1,2,4-triazolium och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

89959-98-8/

12221-69-1

289-660-0

1260

2,2’-((3-Kloro-4-((2,6-dikloro-4-nitrofenyl)azo)fenyl)imino)bisetanol

(Disperse Brown 1) och dess salter, vid användning i hårfärgningsme­

del

23355-64-8

245-604-7

1261

Bensotiazolium, 2-[[4-[etyl(2-hydroxietyl)amino]fenyl]azo]-6-metoxi-3-

metyl-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-Kloro-2-nitrofenyl)azo]-N-(2-metoxifenyl)-3-oxobutanamid (Pig­

ment Yellow 73) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

13515-40-7

236-852-7

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

114

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

1263

2,2’-[(3,3’-Dikloro[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-fenylbuta­

namid] (Pigment Yellow 12) och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

6358-85-6

228-787-8

1264

2,2’-(1,2-Etendiyl)bis[5-((4-etoxifenyl)azo]bensensulfonsyra) och dess

salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2870-32-8

220-698-2

1265

2,3-Dihydro-2,2-dimetyl-6-[(4-(fenylazo)-1-naftalenyl)azo]-1H-

pyrimidin (Solvent Black 3) och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

4197-25-5

224-087-1

1266

3(eller5)-[[4-[(7-Amino-1-hydroxi-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-1-naftyl]

azo]salicylsyra och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

3442-21-5/

34977-63-4

222-351-0/

252-305-5

1267

2-Naftalensulfonsyra, 7-(bensoylamino)-4-hydroxi-3-[[4-[(4-sulfofenyl)

azo]fenyl]azo]-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-((7,7’-Iminobis(4-hydroxi-3-((2-hydroxi-5-(N-metylsulfamoyl)fenyl)

azo)naftalen-2-sulfonato))(6-)))dikuprat(2-) och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

37279-54-2

253-441-8

1269

3-[(4-(Acetylamino)fenyl)azo]-4-hydroxi-7-[[[[5-hydroxi-6-(fenylazo)-7-

sulfo-2-naftalenyl]amino]karbonyl]amino]-2-naftalensulfonsyra och

dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

3441-14-3

222-348-4

1270

2-Naftalensulfonsyra, 7,7’-(karbonyldiimino)bis(4-hydroxi-3-[[2-sulfo-

4-[(4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]-, och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

2610-10-8/

25188-41-4

220-027-3

1271

Etanaminium, N-(4-[bis[4-(dietylamino)fenyl]metylen]-2,5-

cyklohexadien-1-yliden)-N-etyl-, och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

2390-59-2

219-231-5

1272

3H-indolium, 2-[[(4-metoxifenyl)metylhydrazono]metyl]-

1,3,3-trimetyl-, och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

54060-92-3

258-946-7

1273

3H-indolium, 2-(2-((2,4-dimetoxifenyl)amino)etenyl)-1,3,3-trimetyl-,

och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

4208-80-4

224-132-5

1274

Nigrosin löslig i alkohol (Solvent Black 5), vid användning i

hårfärgningsmedel

11099-03-9

1275

Fenoxazin-5-ium, 3,7-bis(dietylamino)-, och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

47367-75-9/

33203-82-6

251-403-5

1276

Benso[a]fenoxazin-7-ium, 9-(dimetylamino)-, och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

7057-57-0/

966-62-1

230-338-6/

213-524-1

1277

6-Amino-2-(2,4-dimetylfenyl)-1H-bens[de]isokinolin-1,3(2H)-dion

(Solvent Yellow 44) och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

2478-20-8

219-607-9

1278

1-Amino-4-[[4-[(dimetylamino)metyl]fenyl]amino]antrakinon och

dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

67905-56-0/

12217-43-5

267-677-4/

235-398-7

1279

Laccasyra (CI Natural Red 25) och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

60687-93-6

1280

Bensensulfonsyra, 5-[(2,4-dinitrofenyl)amino]-2-(fenylamino)-, och

dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

6373-74-6/

15347-52-1

228-921-5/

239-377-3

1281

4-[(4-Nitrofenyl)azo]anilin (Disperse Orange 3) och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

730-40-5/

70170-61-5

211-984-8

1282

4-Nitro-m-phenylenediamine och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

5131-58-8

225-876-3

V

S

4

2

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

115

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/125

1283

1-Amino-4-(metylamino)-9,10-antracendion (Disperse Violet 4) och

dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

1220-94-6

214-944-8

1284

N-metyl-2-nitrobensen-1,4-diamin och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

2973-21-9

221-014-5

1285

N1-(2-hydroxietyl)-4-nitro-o-fenylendiamin (HC Yellow No. 5) och

dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

56932-44-6

260-450-0

1286

N1-(tris(hydroximetyl))metyl-4-nitro-1,2-fenylendiamin (HC Yellow

No. 3) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

56932-45-7

260-451-6

1287

2-Nitro-N-hydroxietyl-p-anisidin och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

57524-53-5

1288

2-[N-metyl-4-(metylamino)-3-nitroanilino]etanol och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-metyl-N-(4-metylamino-3-nitrofenyl)amino)propan-1,2-diol och

dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

93633-79-5

403-440-5

1290

4-Etylamino-3-nitrobensoesyra (N-Ethyl-3-Nitro PABA) och dess salter,

vid användning i hårfärgningsmedel

2788-74-1

412-090-2

1291

(8-[(4-Amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroxi-2-naftyl)trimetylammonium

och dess salter, utom Basic Red 118 (CAS-nr 71134–97–9) som

förorening i Basic Brown 17, vid användning i hårfärgningsmedel

71134-97-9

275-216-3

1292

5-((4-(Dimetylamino)fenyl)azo)-1,4-dimetyl-1H-1,2,4-triazolium och

dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

12221-52-2

1293

m-Fenylendiamin, 4-(fenylazo)-, och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

495-54-5

207-803-7

1294

1,3-Bensendiamin, 4-metyl-6-(fenylazo)- och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

4438-16-8

224-654-3

1295

2,7-Naftalendisulfonsyra,

5-(acetylamino)-4-hydroxi-3-((2-metylfenyl)azo)-, och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4’-[(4-Metyl-1,3-fenylen)bis(azo)]bis[6-metyl-1,3-bensendiamin]

(Basic Brown 4) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

4482-25-1

224-764-1

1297

Bensenaminium,

3-[[4-[[diamino(fenylazo)fenyl]azo]-2-metylfenyl]azo]-N,N,N-trimetyl-,

och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

83803-99-0

280-920-9

1298

Bensenaminium,

3-[[4-[[diamino(fenylazo)fenyl]azo]-1-naftalenyl]azo]-N,N,N-trimetyl-,

och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

83803-98-9

280-919-3

1299

Etanaminium, N-[4-[(4-(dietylamino)fenyl]fenylmetylen]-2,5-cyklo­

hexadien-1-yliden]-N-etyl- och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

633-03-4

211-190-1

1300

9,10-Antracendion, 1-[(2-hydroxietyl)amino]-4-(metylamino)-, och

dess derivat och salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2475-46-9/

86722-66-9

219-604-2/

289-276-3

1301

1,4-Diamino-2-metoxi-9,10-antracendion (Disperse Red 11) och dess

salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-Dihydroxi-5,8-bis[(2-hydroxietyl)amino]antrakinon (Disperse Blue

7) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

3179-90-6

221-666-0

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

116

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

1303

1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(metylamino)antrakinon och dess salter,

vid användning i hårfärgningsmedel

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(2-kloro-4-hydroxifenyl)imino]-4-metoxi-3-oxo-1,4-

cyklohexadien-1-yl]acetamid (HC Yellow No. 8) och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-Kloro-4-(metylamino)fenyl]imino]-4-metyl-3-oxocyklohexa-1,4-

dien-1-yl]urea (HC Red No. 9) och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

56330-88-2

260-116-4

1306

Fenotiazin-5-ium, 3,7-bis(dimetylamino)-, och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-Bis(2-hydroxietoxi)-m-fenylendiamin och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

94082-85-6

1308

3-Pyridinol, 2,6-dimetoxi-5-amino- och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

104333-03-1

1309

4,4’-Iminodianilin (CI 76120) och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

537-65-5

208-673-4

1310

4-Dietylamino-o-toluidin och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

148-71-0/

24828-38-4/

2051-79-8

205-722-1/

246-484-9/

218-130-3

1311

N,N-dietyl-p-fenylendiamin och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

93-05-0/

6065-27-6/

6283-63-2

202-214-1/

227-995-6/

228-500-6

1312

4-Amino-N,N-dimetylanilin (CI 76075) och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

99-98-9/

6219-73-4

202-807-5/

228-292-7

1313

4-Metyl-o-fenylendiamin (CI 76042) och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-Diamino-5-metylfenoxietanol och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

141614-05-3/

113715-27-8

1315

6-Amino-o-cresol och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

17672-22-9

1316

Hydroxietylaminometyl-p-aminofenol och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

110952-46-0/

135043-63-9

1317

2-Amino-3-nitrofenol och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

603-85-0

210-060-1

1318

2-[(4-Amino-2-kloro-5-nitrofenyl)amino]etanol och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

50610-28-1

256-652-3

1319

2-Nitro-p-fenylendiamin (CI 76070) och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

5307-14-2/

18266-52-9

226-164-5/

242-144-9

1320

1-(2-Hydroxietyl)amino-4-metoxi-2,6-dinitrobensen och dess salter,

vid användning i hårfärgningsmedel

122252-11-3

1321

2,5-Diamino-6-nitropyridin och dess salter, vid användning i

hårfärgningsmedel

69825-83-8

1322

Fenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimetyl-5-fenyl-, och dess salter, vid

användning i hårfärgningsmedel

477-73-6

207-518-8

1323

3-Hydroxi-4-[(2-hydroxinaftyl)azo]-7-nitronaftalen-1-sulfonsyra och

dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

16279-54-2/

5610-64-0

240-379-1/

227-029-3

V

S

6

2

1

/

2

4

3

L

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

117

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/127

1324

3-[(2-Nitro-4-(trifluormetyl)fenyl)amino]propan-1,2-diol (HC Yellow

No. 6) och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

104333-00-8

1325

2-[(4-Kloro-2-nitrofenyl)amino]etanol (HC Yellow No. 12) och dess

salter, vid användning i hårfärgningsmedel

59320-13-7

1326

3-[[4-[(2-Hydroxietyl)metylamino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol

och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

173994-75-7/

102767-27-1

1327

3-[[4-[Etyl(2-hydroxietyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol

och dess salter, vid användning i hårfärgningsmedel

114087-41-1/

114087-42-2

1328

Etanaminium, N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(etylamino)-1-

naftalenyl]metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-etyl-, och dess

salter, vid användning i hårfärgningsmedel

2390-60-5

219-232-0

(1) EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.

(2) Ändrat INMM-namn.

(3) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4) Se referensnummer 364 i bilaga II för den enskilda beståndsdelen.

(5) Se referensnummer 413 i bilaga II för den enskilda beståndsdelen.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

d

c

b

a

r

e

m

m

u

n

-

G

E

r

e

m

m

u

n

-

S

A

C

N

N

I/

n

m

a

n

t

k

si

m

e

K

g

n

ir

e

if

it

n

e

d

is

e

n

m

Ä

r

e

m

m

u

n

-

s

n

e

r

e

f

e

R

118

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

BILAGA

III

FÖRTECKNING

ÖVER

ÄMNEN

SOM

KOSMETISKA

PRODUKTER

FÅR

INNEHÅLLA

ENDAST

OM

A

NGIVNA

BEGRÄNSNINGAR

IAKTTAS

te

t

b

a

h

t

i

b

(

m

Får

inte användas

i

produkter

för barn

under

3 år

t

i

b

Får

inte a

n

b

F

å

a

v

a

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

g

n

i

n

d

it

a

ll

e

i

c

if

f

o

s

e

n

o

i

n

u

a

k

si

e

p

o

r

u

E

V

S

8

2

1

/

2

4

3

L

ne

tta

v

te

kc

y

md

e

mjl

ök

S

)b

)ar

ysr

ob

mo

s(

%

8

)b

tn

en

a

mre

prå

H

)b

3

re

dn

u

nra

b

llit

s

dnä

na

et

ni

F

)a

rå3

re

dn

u

nra

b

f

ret

ku

dor

p

i

sa

dn

äv

na

et

ni

F

)a

)a

rys

ro

b

mo

s(

%

81

)a

ret

ku

dor

pd

aB

)a

a1

ne

es

,re

tar

ob

ar

te

T

b1

duh

da

reti

rri

rell

e

dada

ks

åp

sa

dnä

vna

et

ni

F

3

re

dn

u

nra

b

llit

sa

dnä

vna

et

ni

F

)c

)ar

ysr

ob

mo

s(

%

5,1

re

git

sre

tar

ob

irf

gils

öl

van

en

oit

-

rt

ne

cn

okm

o

du

h

da

reti

rri

rell

e

dada

ks

åp

sa

dnä

vna

et

ni

F

rå3

re

dn

u

nra

f

ret

ku

dor

p

sa

dn

äv

na

e

ni

F

)c

ar

ysr

ob

mo

s(

%

3

)c

)t

ne

na

mrep

h

hc

o

ret

ku

dor

pd

ab

röf

gat

na

dn

ud

e

m(

ret

ku

dor

p

ar

dn

A)

c

3

re

dn

u

nra

b

llit

sa

dnä

vna

et

ni

r

s

jlä

vs)

)b

)ar

ysr

ob

os

%

1,

0

)b

ret

ku

dor

pn

u

M

)b

duh

da

reti

rri

rell

e

dada

ks

åp

sa

dnä

vna

et

ni

F

3

re

dn

u

nra

b

llit

sa

dnä

vna

et

ni

F

)a

)ar

ysr

ob

mo

s(

%

5,1

re

git

sre

tar

ob

irf

gils

öl

van

en

oit

-ar

tn

ec

no

km

o

du

h

da

reti

rri

rell

e

dada

ks

åp

sa

dnä

vna

et

ni

F

rå3

re

dn

u

nra

f

ret

ku

dor

p

sa

dn

äv

na

e

ni

F

)a

)a

rys

ro

b

mo

s(

%

5

)a

kla

T

)a

4-

343

-432

/2-

931

-332

1-

05

-31111

/3-

53

-34001

dic

a

cir

oB

IIa

gali

b

i

4811

rn

en

mot

u

ret

ar

ob

artet

hc

o

ret

aro

b,

ar

ysro

B

a1

I

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

gil

ne

gni

nk

ce

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

rg

ni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

119

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/129

2a

Tioglykolsyra och dess salter

Thioglycolic acid

68-11-1

200-677-4

a)

Hårpermanent och produkter

för

rak­

permanentning

8

%

Allmän användning

färdigt

för användning

pH 7 till 9,5

Anvisningar

för

använd­

ning:

a) b)

c)

Undvik kontakt

med

ögonen

Om produkten

kommer

i kontakt

med ögonen

skölj

genast

med vatten

och rådfråga

läkare

a) c)

Använd skyddshandskar

Varningstext:

a) b)

c)

Innehåller tioglykolat

Följ anvisningarna

Förvaras oåtkomligt

för

barn

a) Endast

för yrkesmässig

användning

11

%

Yrkesmässig

använd­

ning

färdigt

för användning

pH 7 till 9,5

b)

Hårborttagningspro­ dukter

5

%

färdigt

för användning

pH 7 till 12,7

c)

Hårprodukter som sköljs av

2

%

Procenttalen

ovan är

beräknade

som

tiogly­

kolsyra

färdigt

för användning

pH 7 till 9,5

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

120

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

2b

Tioglykolsyraestrar

Hårpermanent och produkter för rakpermanentning

a)

8

%

Allmän användning

färdigt

för användning

pH 6 till 9,5

Anvisningar

för

använd­

ning:

a) b)

Kan

orsaka

sensibilise­

ring

vid kontakt

med

huden

Undvik kontakt

med

ögonen

Om produkten

kommer

i kontakt

med ögonen

skölj

genast

med rikligt

med vatten

och rådfråga

läkare

Använd skyddshandskar

Varningstext:

Innehåller tioglykolat

Följ anvisningarna

Förvaras oåtkomligt

för

barn

b)

11

%

Procenttalen

ovan är

beräknade

som

tio­

glykolsyra

Yrkesmässig

använd­

ning

färdig

för användning

pH 6 till 9,5

b)

Endast

för

yrkesmäs­

sig användning

3

Oxalsyra, dess estrar och alkalisalter

Oxalic acid

144-62-7

205-634-3

Hårprodukter

5

%

Yrkesmässig

använd­

ning

Endast

för yrkesmässig

användning

4

Ammoniak

Ammonia

7664-41-7/ 1336-21-6

231-635-3/ 215-647-6

6

%

(som

NH3)

Överstigande

2

%:

Inne­

håller ammoniak

V

S

0

3

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

121

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/131

5

Tosylkloramidnatrium (INN)

ChloramineT

127-65-1

204-854-7

0,2

%

6

Klorater av alkalimetaller

Sodium chlorate

7775-09-9

231-887-4

a)

Tandkräm

b)

Andra produkter

a)

5

%

b)

3

%

Potassium chlorate

3811-04-9

223-289-7

7

Diklormetan

Dichloromethane

75-09-2

200-838-9

35

%

(vid

blandning

med 1,1,1-trikloretan, får

totala

koncentratio­

nen

ej

överstiga

35

%)

0,2

%

som

maximalt

innehåll

av föroreningar

8

p-Fenylendiaminer, deras

N

-substituerade

derivat

och

deras

sal­

ter;

N

-substituerade

derivat av o-fenylendiaminer

(

1

),

med undantag av de

derivat

som

förteck­

nas

på annan

plats i

denna bilaga och

med

referensnummer 1309, 1311 och 1312 i bilaga

II

p-Phenylenediamine

106-50-3

203-404-7

Oxiderande

färgämnen

för hårfärgning

6

%

(som

fri

bas)

a)

Allmän användning

Använd

ej

till

ögon­

bryn

a)

Kan framkalla

en

allergisk reaktion.

Innehåller

fenylendia­

miner.

Använd

ej

till

ögon­

fransar

eller

ögon­

bryn.

b)

Yrkesmässig användning

b)

Endast

för

yrkesmäs­

sig användning.

Innehåller

fenylen­

diaminer.

Kan

framkalla

aller­

gisk reaktion.

Använd

skyddshand­

skar.

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

122

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

9

Metylfenylendiaminer, deras

N

-substituerade

derivat

(

1

)och deras

salter med undantag av ämnen med

referensnummer 364, 413, 1144, 1310 och 1313 i

bilaga

II

Toluene-2,5-diamine

95-70-5

202-442-1

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

10

%

(som

fri

bas)

a)

Allmän användning

Använd

ej

till

ögon­

bryn

a)

Kan framkalla

en

allergisk reaktion.

Innehåller

fenylendia­

miner.

Använd

ej

till

ögon­

fransar

och

ögon­

bryn.

b)

Yrkesmässig användning

b)

Endast

för

yrkesmäs­

sig användning.

Innehåller

fenylen­

diaminer.

Kan

framkalla

aller­

gisk reaktion.

Använd

skyddshand­

skar.

10

Diaminofenoler

(1)

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

10

%

(som

fri

bas)

a)

Allmän användning

Använd

ej

till

ögon­

bryn

a)

Kan framkalla

en

allergisk reaktion.

Använd

ej

till

färg­

ning

av ögonfransar

eller ögonbryn.

b)

Yrkesmässig användning

b)

Endast

för

yrkesmäs­

sig användning.

Kan

framkalla

aller­

gisk reaktion.

Använd

skyddshand­

skar.

11

Diklorofen

Dichlorophene

97-23-4

202-567-1

0,5

%

Innehåller dichloro

phene

V

S

2

3

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

123

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/133

12

Väteperoxid och andra föreningar

eller

blandningar som frigör väteperoxid, inklusive karbamidperoxid och zinkperoxid

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Hårprodukter

12

%

H2O2 (40

volym­

procent), innehåll

eller

frigjort

a)

Använd

skyddshand­

skar

a) b)

c)

Innehåller

hydrogen

per­

oxide

Undvik kontakt

med

ögonen.

Skölj genast

ögonen

om

produkten

kommer i

kontakt

med dem.

b)

Hudprodukter

4

%

H2O2, innehåll

eller

frigjort

c)

Nagelstärkare

2

%

H2O2, innehåll

eller

frigjort

d)

Munprodukter

0,1

%

H2O2, innehåll

eller frigjort

13

Formaldehyd

(

2

) Formaldehyde

50-00-0

200-001-8

Nagelstärkare

5

%

(som

formaldehyd)

För

andra syften än att

förhindra uppkomst av mikroorganismer

i pro­

dukten.

Detta syfte

måste

framgå

av

presen­

tationen

av produkten.

Skydda nagelbanden med fett eller olja.

Innehåller

formalde­

hyde

(3).

14

Hydrokinon

(

4

) Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

a)

Oxiderande

färg­

ämne

för

hårfärg­

ning:

0,3

%

Allmän användning

Använd

ej till ögonbryn

Ej

för

färgning

av

ögon­

fransar

och ögonbryn

Skölj genast

ögonen

om

produkten

kommer i

kontakt

med dem

Innehåller hydroquinone

Yrkesmässig

använd­

ning

Endast

för yrkesmässig

användning

Innehåller hydroquinone

Skölj genast

ögonen

om

produkten

kommer i

kontakt

med dem

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

124

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

b)

System

för

konst­

gjorda naglar

0,02

%

(efter

blandning

för användning)

Yrkesmässig

använd­

ning

b)

Endast

för

yrkesmäs­

sig användning

Undvik kontakt

med

huden

Läs bruksanvisningen noggrant

15a

Kaliumhydroxid eller natriumhydroxid

Potassium hydroxide/sodium hydroxide

1310-58-3/ 1310-73-2

215-181-3/ 215-185-5

a)

Produkter

för

upp­

lösning

av

nagel­

band

a)

5

%

(

5

) a)

Innehåller alkali

Undvik kontakt

med

ögonen

Kan orsaka

blindhet

Förvaras oåtkomligt för barn

b)

Produkter

för

rak­

permanentning

2

%

(5)

Allmän användning

Innehåller alkali

Undvik kontakt

med

ögonen

Kan orsaka

blindhet

Förvaras oåtkomligt

för

barn

4,5

%

(5)

Yrkesmässig

använd­

ning

Endast

för yrkesmässig

användning

Undvik kontakt

med

ögonen

Kan orsaka

blindhet.

c)

pH-reglerande

i hår­

borttagningsproduk­ ter

c)

pH < 12,7

c)

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik kontakt

med

ögonen.

d)

Annan pH-reglering

d)

pH < 11

V

S

4

3

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

125

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/135

15b

Litiumhydroxid

Lithium hydroxide

1310-65-2

215-183-4

a)

Produkter

för

rak­

permanentning

2

%

(

6

) 1. Allmän

användning

a)

Innehåller alkali.

Undvik kontakt

med

ögonen.

Kan orsaka

blindhet.

Förvaras oåtkomligt för barn

4,5

%

(6)

Yrkesmässig

använd­

ning

Undvik kontakt

med

ögonen

Kan orsaka

blindhet

b)

pH-reglerare för hårborttagningspro­ dukter

pH < 12,7

b)

Innehåller alkali.

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik kontakt

med

ögonen.

c)

Annan användning – pH-reglerande (endast

för

produk­

ter som sköljs

av)

c) pH < 11

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

126

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

15c

Kalciumhydroxid

Calcium hydroxide

1305-62-0

215-137-3

a)

Produkter

för

rak­

permanentning som innehåller

två

kom­

ponenter:

Kalcium­

hydroxid och ett guanidinsalt

a)

7

%

kalciumhy­

droxid

a)

Innehåller alkali.

Undvik kontakt

med

ögonen.

Förvaras oåtkomligt för barn

Kan orsaka

blindhet.

b)

pH-reglerare för hårborttagningspro­ dukter

b)

pH-värde < 12,7

b)

Innehåller alkali.

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik kontakt

med

ögonen.

c)

Andra

användnings­

områden (t.ex. pH-reglerande,

pro­

cesshjälpmedel)

c)

pH-värde < 11

16

1-Naftol och dess salter

1-Naphtol

90-15-3

201-969-4

Oxiderande färgämnen för hårfärgning

2,0

%

I kombination

med

väteperoxid är högsta tillåtna koncentration vid

applicering

1,0

%

Kan

framkalla

en

aller­

gisk reaktion

17

Natriumnitrit

Sodium nitrite

7632-00-0

231-555-9

Rostskydd

0,2

%

Anvä

nd

ej

med

sekun­

dära och/eller tertiära aminer

eller andra

ämnen

som

bildar

nitro­

saminer

18

Nitrometan

Nitromethane

75-52-5

200-876-6

Rostskydd

0,3

%

19

Flyttat eller struket

20

Flyttat eller struket

V

S

6

3

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

127

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/137

21

Cinkonan-9-ol, 6’-metoxi-,

(8α,

9R

)-

och dess salter

Quinine

130-95-0

205-003-2

a)

Hårprodukter som sköljs av

a)

0,5

%

(som

kinin­

bas)

b)

Hårprodukter som lämnas kvar

b)

0,2

%

uttryckt

som

kininbas

22

Resorcinol

(

4

) Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Oxiderande

färg­

ämne

för

hårfärg­

ning

a)

5

%

Allmän användning

Använd

ej

till

ögonbryn

Innehåller resorcinol

Skölj

håret väl efter

användning

Ej

för

färgning

av

ögon­

fransar

eller

ögonbryn

Skölj ögonen

genast

om

produkten

kommer i

kontakt

med dem

Yrkesmässig

använd­

ning

Endast

för

yrkesmässig

användning

Innehåller resorcinol.

Skölj ögonen

genast

om

produkten

kommer i

kontakt

med dem

b)

Hårvatten och schampo

0,5

%

Innehåller resorcinol

23

a)

Sulfider

av

alkali­

metaller

a)

Hårborttagningspro­ dukter

a)

2

%

(som

svavel)

pH

12,7

a) b)

Förvaras

oåtkom­

ligt

för barn

Undvik kontakt med ögonen

b)

Sulfider

av

alka­

liska

jordartsme­

taller

b)

Hårborttagningspro­ dukter

b)

6

%

(som

svavel)

24

Vattenlösliga

zinksal­

ter med undantag

av

zink

4-hydroxibensen­

sulfonat

(post 25) och

zinkpyrition

(post

101 och bilaga

V

post 8)

Zinc

acetate, zinc

chloride,

zinc

gluco­

nate, zinc glutamate

1

%

(som

zink)

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

128

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

25

Zink 4-hydroxibensen- sulfonat

Zinc phenolsulfonate

127-82-2

204-867-8

Deodoranter, antiperspiranter och adstringerande lotioner

6

%

(som

%

vattenfri

substans)

Undvik

kontakt

med

ögonen.

26

Ammoniummono­ fluorfosfat

Ammonium monofluorophosphate

20859-38-5/ 66115-19-3

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med

andra

fluorföreningar tillåtna enligt

denna bilaga får

den totala koncentrationen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller

ammonium­

monofluorfosfat

För

tandkräm

som

inne­

håller

mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte

redan

har

märkts

som

olämplig

för

barn

(exempelvis

”Endast

för

vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

”Barn

upp

till

sex

år:

Använd

en

mängd

stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för

att

minimera

nedsväljning.

Rådfråga

tandläkare

eller

läkare

vid

användning

av

fluortillskott

27

Dinatriumfluorfosfat

Sodium

monofluorop­

hosphate

10163-15-2/ 7631-97-2

233-433-0/ 231-552-2

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med

andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller

sodium

monofluorophosphate

För

tandkräm

som

inne­

håller

mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte

redan

har

märkts

som

olämplig

för

barn

(exempelvis

”Endast

för

vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

V

S

8

3

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

129

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/139

”Barn

upp till sex år:

Använd en

mängd stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare

eller

läkare

vid användning

av

fluortillskott

28

Dikaliumfluorfosfat

Potassium

monofluo­

rophosphate

14104-28-0

237-957-0

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller potassium monofluorophosphate

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts som

olämplig för

barn

(exempelvis

”Endast

för vuxna

”)

är

följande

märkning obligatorisk:

”Barn

upp till sex år:

Använd en

mängd stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare

eller

läkare

vid användning

av

fluortillskott

29

Kalciumfluorfosfat

Calcium

monofluo­

rophosphate

7789-74-4

232-187-1

Munrpdukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller calcium monofluorophosphate

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

130

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts som

olämplig för

barn (exempelvis

”Endast

för vuxna

”) är följande

märkning obligatorisk:

”Barn

upp till sex år:

Använd en

mängd stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare

eller

läkare

vid användning

av

fluortillskott

30

Kalciumfluorid

Calcium fluoride

7789-75-5

232-188-7

Munprodukter

0,

15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F inte

överstiga

0,15

%

Innehåller

calcium

fluo­

ride

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts som

olämplig för

barn (exempelvis

”Endast

för vuxna

”) är följande

märkning obligatorisk:

”Barn

upp till sex år:

Använd en

mängd stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare

eller

läkare

vid användning

av

fluortillskott

V

S

0

4

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

131

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/141

31

Natriumfluorid

Sodium fluoride

7681-49-4

231-667-8

Munprodukter

0,1

5

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt

denna bilaga får

den totala koncentrationen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller

sodium

fluo­

ride

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts

som

olämplig

för

barn

(exempelvis

”Endast

för

vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

”Barn

upp

till

sex

år:

Använd

en

mängd

stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera

nedsväljning.

Rådfråga

tandläkare

eller

läkare

vid

användning

av

fluortillskott

32

Kaliumfluorid

Potassium fluoride

7789-23-3

232-151-5

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller potassium fluoride

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts

som

olämplig

för

barn

(exempelvis

”Endast

för

vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

”Barn

upp

till

sex

år:

Använd

en

mängd

stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera

nedsväljning.

Rådfråga

tandläkare

eller

läkare

vid

användning

av

fluortillskott

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

132

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

33

Ammoniumfluorid

Ammonium fluoride

12125-01-8

235-185-9

Munprodukte

r

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt

denna bilaga får

den totala koncentrationen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller ammonium fluoride

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts

som

olämplig

för

barn

(exempelvis

”Endast

för

vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

”Barn

upp

till

sex

år:

Använd

en

mängd

stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera

nedsväljning.

Rådfråga

tandläkare

eller

läkare

vid

användning

av

fluortillskott

34

Aluminiumfluorid

Aluminium fluoride

7784-18-1

232-051-1

Munprodukt

er

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller aluminium fluoride

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts

som

olämplig

för

barn

(exempelvis

”Endast

för

vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

”Barn

upp

till

sex

år:

Använd

en

mängd

stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera

nedsväljning.

Rådfråga

tandläkare

eller

läkare

vid

användning

av

fluortillskott

V

S

2

4

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

133

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/143

35

Tennfluorid

Stannous fluoride

7783-47-3

231-999-3

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med

andra

fluorföreningar tillåtna enligt

denna bilaga får

den totala koncentrationen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller

stannous

fluo­

ride

För

tandkräm

som

inne­

håller

mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte

redan

har

märkts

som

olämplig

för

barn

(exempelvis

”Endast

för

vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

”Barn

upp

till

sex

år:

Använd

en

mängd

stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera

nedsväljning.

Rådfråga

tandläkare

eller

läkare

vid

användning

av

fluortillskott

36

Hexadecylammoni­ umfluorid

Cetylamine

hydrofluo­

ride

3151-59-5

221-588-7

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med

andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller

cetylamine

hydrofluoride

För

tandkräm

som

inne­

håller

mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte

redan

har

märkts

som

olämplig

för

barn

(exempelvis

”Endast

för

vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

”Barn

upp

till

sex

år:

Använd

en

mängd

stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera

nedsväljning.

Rådfråga

tandläkare

eller

läkare

vid

användning

av

fluortillskott

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

134

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

37

3-(

N

-Hexadecyl-

N

-

2-hydroxietyl­ ammonio) propylbis (2-hydroxietyl) ammoniumdifluorid

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt

denna bilaga får

den totala koncentrationen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller 3-(

N

-

hexadecyl-

N

-2-

hydroxietylammonio) propyl-bis (2-hydroxietyl)

ammoni­

umdifluorid

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts

som

olämplig

för

barn (exempelvis

”Endast

för vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

”Barn

upp

till

sex

år:

Använd

en

mängd

stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera

nedsväljning.

Rådfråga

tandläkare

eller

läkare

vid

användning

av

fluortillskott

38

N,N’,N

’-Tris

(polyoxietylen)-

N

-

hexadecylpropyl­ endiamindihydro- fluorid

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller

N,N’,N

’-tris

(polyoxietylen)-

N

-hexa-

decylpropylendiamindi­ hydrofluorid

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts

som

olämplig

för

barn (exempelvis

”Endast

för vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

V

S

4

4

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

135

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/145

”Barn

upp till sex år:

Använd en

mängd stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare

eller

läkare

vid användning

av

fluortillskott

39

9-Oktadecenamin, hydrofluorid

Octadecenyl- ammonium fluoride

2782-81-2

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller octadecenyl- ammonium fluoride

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts som

olämplig för

barn

(exempelvis

”Endast

för vuxna

”)

är

följande

märkning obligatorisk:

”Barn

upp till sex år:

Använd en

mängd stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare

eller

läkare

vid användning

av

fluortillskott

40

Dinatriumhexafluorsi­ likat

Sodium fluorosilicate

16893-85-9

240-934-8

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller

sodium

fluo­

rosilicate

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

136

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts som

olämplig för

barn (exempelvis

”Endast

för vuxna

”) är följande

märkning obligatorisk:

”Barn

upp till sex år:

Använd en

mängd stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare

eller

läkare

vid användning

av

fluortillskott

41

Dikaliumhexafluorsili­ kat

Potassium

fluorosili­

cate

16871-90-2

240-896-2

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F inte

överstiga

0,15

%

Innehåller potassium fluorosilicate

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts som

olämplig för

barn (exempelvis

”Endast

för vuxna

”) är följande

märkning obligatorisk:

”Barn

upp till sex år:

Använd en

mängd stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare

eller

läkare

vid användning

av

fluortillskott.

V

S

6

4

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

137

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/147

42

Ammonium­ hexafluorsilikat

Ammonium fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt

denna bilaga får

den totala koncentrationen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller ammonium fluorosilicate

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts

som

olämplig

för

barn

(exempelvis

”Endast

för vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

”Barn

upp

till

sex

år:

Använd

en

mängd

stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera

nedsväljning.

Rådfråga

tandläkare

eller

läkare

vid

användning

av

fluortillskott

43

Magnesiumhexafluor­ silikat

Magnesium

fluorosili­

cate

16949-65-8

241-022-2

Munprodukter

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar tillåtna enligt denna bilaga får den

totala

koncentratio­

nen

F

inte

överstiga

0,15

%

Innehåller magnesium fluorosilicate

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts

som

olämplig

för

barn

(exempelvis

”Endast

för vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

”Barn

upp

till

sex

år:

Använd

en

mängd

stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera

nedsväljning.

Rådfråga

tandläkare

eller

läkare

vid

användning

av

fluortillskott

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

138

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

44

1,3-Bis (hydroximetyl) imidazolidin-2-tion

Dimethylol ethylene thiourea

15534-95-9

239-579-1

a)

Hårprodukter

a)

2

%

a)

Använd

ej

i aerosol­

behållare (sprayer)

Innehåller dimethylol ethylene thiourea

b)

Nagelprodukter

b)

2

%

b)

Produktens

pH < 4

45

Bensylalkohol

(

7

) Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

Lösningsmedel,

parfy­

mer och smakämnen

För

andra syften än att

förhindra

tillväxt av

mikroorganismer

i pro­

dukten.

Detta syfte

måste

framgå

av

presen­

tationen

av produkten

46

6-Metylkumarin

6-Methylcoumarin

92-48-8

202-158-8

Munprodukter

0,0

03

%

47

3-Pyridinmetanol­ hydrofluorid

Nicomethanol hydrofluoride

62756-44-9

Munprodukter

0,15

%

(som

F)

Vid

blandning

med andra

fluorföreningar

som är

tillåtna enligt

denna

bilaga

får den

totala

koncentrationen

F inte

överstiga

0,15

%

Innehåller nicomethanol hydrofluoride

För

tandkräm

som

inne­

håller mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte redan har

märkts som

olämplig för

barn (exempelvis

”Endast

för vuxna

”) är följande

märkning obligatorisk:

”Barn

upp till sex år:

Använd en

mängd stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för att

minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare

eller

läkare

vid användning

av

fluortillskott

48

Silvernitrat

Silver nitrate

7761-88-8

231-853-9

Endast

för färgning

av

ögonfransar

och

ögon­

bryn

4

%

Innehåller

silver nitrate

Skölj ögonen

genast

om

produkten

kommer i

kontakt

med dem.

V

S

8

4

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

139

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/149

49

Selendisulfid

Selenium disulphide

7488-56-4

231-303-8

Mjällschampo

1

%

Innehåller

selenium

dis­

ulphide

Undvik kontakt

med

ögon

eller skadad

hud

50

Aluminiumzirkoni­ umkloridhydroxid­ komplex

Al

x

Zr(OH)

y

Cl

z

och

aluminiumzirkonium­ kloridhydroxidglycin­ komplex

Antiperspirant

20

%

(som

vattenfri

aluminiumzirkonium­ kloridhydroxid)

5,4

%

(som

zirkonium)

1.

Förhållandet mellan antalet aluminium- och

zirkoniumato­

mer

måste

vara

mel­

lan

2 och 10

2.

Förhållandet mellan antalet

(Al + Zr)-

atomer

och

klorato­

mer måste vara mellan

0,9 och 2,1

3.

Använd

ej

i aerosol­

behållare (sprayer)

Använd

inte

på skadad

eller irriterad hud

51

Kinolin-8-ol och bis(8- hydroxikinolin)sulfat

Oxyquinoline and oxyquinoline sulfate

148-24-3/ 134-31-6

205-711-1/ 205-137-1

Stabiliseringsmedel för väteperoxid

i hårpro­

dukter som

sköljs av

0,3

%

(som

bas)

Stabiliseringsmedel för väteperoxid

i hårpro­

dukter som

lämnas kvar

0,03

%

(som

bas)

52

Metanol

Methyl alcohol

67-56-1

200-659-6

Denatureringsmedel för etanol

och

isopropylal­

kohol

5

%

(som

%

etanol

och isopropylalkohol)

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

140

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

53

Etidronsyra

och dess

salter (1-hydroxietyliden- di-fosfonsyra) och dess salter

Etidronic acid

2809-21-4

220-552-8

a)

Hårprodukter

1,5

%

(som

etidronsyr

a)

b)

Tvål

0,2

%

(som

etidronsyra)

54

1-Fenoxi-propan-2- ol

(

8

)

Phenoxyisopropanol 770-35-4

212-222-7

Använd

endast

i pro­

dukter

som

sköljs

av

Använd

ej

i munpro­

dukter

2

%

För

andra

syften

än

att

förhindra

uppkomst

av

mikroorganismer

i pro­

dukten.

Detta syfte

måste

framgå

av

presen­

tationen

av produkten.

55

Flyttat eller struket

56

Magnesiumfluorid

Magnesium

fluoride

7783-40-6

231-995-1

Munprodukt

er

0,15

%

(som

F).

Vid

blandning

med

andra

fluorföreningar

som

är

tillåtna enligt

denna

bilaga

får den

totala

koncentrationen

F inte

överstiga

0,15

%

Innehåller

magnesium

fluoride

För

tandkräm

som

inne­

håller

mellan

0,1

och

0,15

%

fluorid,

och

som

inte

redan

har

märkts

som

olämplig

för

barn

(exempelvis

”Endast

för

vuxna

”)

är

följande

märkning

obligatorisk:

”Barn

upp

till

sex

år:

Använd

en

mängd

stor

som

en

ärta

och

över­

vaka

borstningen

för

att

minimera

nedsväljning.

Rådfråga tandläkare

eller

läkare

vid användning

av

fluortillskott

V

S

0

5

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

141

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/151

57

Strontiumklorid hexahydrat

Strontium chloride

10476-85-4

233-971-6

a)

Munprodukter

3,5

%

(som

stron

tium).

Vid blandning

med

andra

tillåtna

strontium­

föreningar

får den

totala

koncentrationen

stron­

tium inte

överstiga

3,5

%

Innehåller strontium chloride

Bör

inte

användas

regel­

bundet

av

barn.

b)

Schampo och ansiktsprodukter

2,1

%

(som

strontium).

Vid blandning

med

andra

tilllåtna

stronti­

umföreningar

får den

totala koncentrationen strontium inte överstiga 2,1

%

58

Strontiumacetat

hemi­

hydrat

Strontium acetate

543-94-2

208-854-8

Munprodukter

3,5

%

(som

strontium)

.

Vid blandning

med

andra

tillåtna

strontium­

föreningar

får den

totala

koncentrationen

stron­

tium inte

överstiga

3,5

%

Innehåller strontium acetate

Bör

inte

användas

regel­

bundet

av

barn.

59

Talk: hydratiserat magnesiumsilikat

Talc

14807-96-6

238-877-9

a)

Puderprodukter avsedda

att

använ­

das på barn

under

tre år

b)

Andra produkter

a)

Håll pudret borta från barnets

näsa och

mun

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

142

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

60

Fettsyredialkylamider och dialkanolamider

Högsta sekundäraminhalt: 0,5

%

Använd

ej med

nitroserande

sys­

tem

Högsta

sekundära­

minhalt:

5

%

(gäller

råmaterial)

Högsta

nitrosamin­

halt:

50

μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

61

Monoalkylaminer, monoalkanolaminer och deras salter

Högsta

sekundäramin­

halt:

0,5

%

Använd

ej med

nitroserande

sys­

tem

- Lägsta

ren­

hetsgrad:

99

%

Högsta

sekundära­

minhalt:

0,5

%

(gäller

råmaterial)

Högsta

nitrosamin­

halt:

50

μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

V

S

2

5

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

143

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/153

62

Trialkylaminer, trialkanolaminer och deras salter

a)

Produkter

som

läm­

nas kvar

b)

Produkter som sköljs av

a)

2,5

%

a) b) —

Använd

ej med

nitroserande

sys­

tem

Lägsta renhetsgrad: 99

%

Högsta

sekundära­

minhalt:

0,5

%

(gäller råmaterial)

Högsta

nitrosamin­

halt:

50

μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

63

Strontiumhydroxid

Strontium hydroxide

18480-07-4

242-367-1

pH-regl

erande

i hårbort­

tagningsprodukter

3,5

%

(som

strontium)

pH

12,7

Förvaras oåtkomligt

för

barn

Undvik kontakt

med

ögonen.

64

Strontiumperoxid

Strontium peroxide

1314-18-7

215-224-6

Hårprodukt

er som

sköljs av

4,5

%

(som

strontium)

Alla produkter

måste

uppfylla

kraven

för

fri­

släppande

av

väteper­

oxid

Yrkesmässig

använd­

ning

Undvik kontakt

med

ögonen

Skölj ögonen

genast

om

produkten

kommer i

kontakt

med dem

Endast

för yrkesmässig

användning

Använd skyddshandskar

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

144

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

65

Bensalkoniumklorid, -bromid och -sackarinat

(

9

)

Benzalkonium bromide

91080-29-4 293-522-5

Hårprodukter som sköljs av

3

%

(som

bensalkoniumklorid)

Koncentrationen av bensalkoniumklorid, -bromid

och -sackarinat

som har en

alkylkedja

med upp till

14

kolatomer

får inte

överstiga

0,1

%

i den

färdiga

produkten

(som

bensalkoniumklorid)

Undvik kontakt

med

ögonen

För

andra syften än att

förhindra

tillväxt av

mikroorganismer i produkten.

Detta syfte

måste framgå

av

presentationen av produkten

Benzalkonium chloride

63449-41-2/ 68391-01-5/ 68424-85-1/ 85409-22-9

264-151-6/ 269-919-4/ 270-325-2/ 287-089-1

Benzalkonium saccharinate

68989-01-5

273-545-7

66

Polyakrylamider

a)

Kroppsprodukter som lämnas

kvar

a)

Maximal tillåten resthalt av akrylamid 0,1

mg/kg

b)

Övriga produkter

b)

Maximal tillåten resthalt

av

akryla­

mid

0,5

mg/kg

67

2-Bensylidenheptanal

Amyl cinnamal

122-40-7

204-541-5

Förekomst

av ä

mnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

V

S

4

5

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

145

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/155

68

Bensylalkohol

Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

69

Kanelalkohol

Cinnamyl alcohol

104-54-1

203-212-3

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

70

3,7-Dimetyl-2,6- oktadienal

Citral

5392-40-5

226-394-6

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

146

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

71

Fenol, 2-metoxi-4- (2-propenyl)

Eugenol

97-53-0

202-589-1

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

72

7-Hydroxicitronellal

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

Föreko

mst

av

ämn

et

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

73

Fenol, 2-metoxi-4-(1- propenyl)-

Isoeugenol

97-54-1

202-590-7

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

V

S

6

5

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

147

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/157

74

2-Pentyl- 3-fenylprop-2-en-1-ol

Amylcinnamyl alcohol

101-85-9

202-982-8

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

75

Bensylsalicylat

Benzyl salicylate

118-58-1

204-262-9

Förekomst

av äm

net

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

76

3-Fenyl-2-propenal

Cinnamal

104-55-2

203-213-9

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

148

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

77

2H

-1-Bensopyran-2-

on

Coumarin

91-64-5

202-086-7

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

78

2,6-Oktadien-1-ol, 3,7-dimetyl-, (2E)-

Geraniol

106-24-1

203-377-1

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

79

3 och 4-(4-Hydroxi-4- metylpentyl)-3- cyklohexen-1- karboxaldehyd

Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene

carbox­

aldehyde

51414-25-6/ 31906-04-4

257-187-9/ 250-863-4

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

V

S

8

5

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

149

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/159

80

4-Metoxibensyl­ alkohol

Anise alcohol

105-13-5

203-273-6

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

81

2-Propensyra, 3-fenyl, fenylmetylester

Benzyl cinnamate

103-41-3

203-109-3

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

82

2,6,10-Dodekatrien-1- ol, 3,7,11-trimetyl-

Farnesol

4602-84-0

225-004-1

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

150

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

83

2-(4-

tert

-Butylbensyl)

propionaldehyd

Butylphenyl methylpropional

80-54-6

201-289-8

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

84

1,6-Oktadien-3-ol, 3,7-dimetyl-

Linalool

78-70-6

201-134-4

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

85

Bensylbensoat

Benzyl benzoate

120-51-4

204-402-9

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

V

S

0

6

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

151

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/161

86

Citronellol/(±)-3,7- Dimetyl-6-okten-1-ol

Citronellol

106-22-9/ 26489-01-0

203-375-0/ 247-737-6

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

87

2-Bensylidenoktanal

Hexyl cinnamal

101-86-0

202-983-3

Förekomst

av ä

mnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

88

(4

R)-1-metyl-4-(1-

metyletenyl)cyklo­ hexen

Limonene

5989-27-5

227-813-5

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

152

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

89

Metylheptinkarbonat

Methyl 2-octynoate

111-12-6

203-836-6

Förekoms

t av

ämn

et

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

90

3-Metyl-4-(2,6,6- trimetyl-2- cyklohexen-1-yl)-3- buten-2-on

alpha-Isomethyl ionone

127-51-5

204-846-3

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

91

Extrakt

av slånlav

Evernia prunastri extract

90028-68-5

289-861-3

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

V

S

2

6

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

153

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/163

92

Extrakt

av gällav

Evernia furfuracea extract

90028-67-4

289-860-8

Förekomst

av ämnet

måste

anges

i den

för­

teckning

över

bestånds­

delar som avses i artikel

19.1

g

om

dess

koncentration

översti­

ger:

0,001

%

i produk­

ter som lämnas kvar

0,01

%

i produkter

som sköljs

av

93

2,4-Diamino- pyrimidin-3-oxid

Diaminopyrimidine oxide

74638-76-9

Hårprodukter

1,5

%

94

Dibensoylperoxid

Benzoyl peroxide

94-36-0

202-327-6

System för konst

gjorda

naglar

0,7

%

(efter

blandning

för användning)

Yrkesmässig

använd­

ning

Endast

för yrkesmässig

användning

Undvik kontakt

med

huden

Läs bruksanvisningen noggrant

95

Hydrokinonmetyleter/ mekvinol

p-Hydroxyanisol

150-76-5

205-769-8

System för konstgjorda naglar

0,02

%

(efter

blandning

för användning)

Yrkesmässig

använd­

ning

Endast

för yrkesmässig

användning

Undvik kontakt

med

huden

Läs bruksanvisningen noggrant

96

5-

tert

-Butyl-2,4,6-

trinitro-

m

-xylen

Musk xylene

81-15-2

201-329-4

Alla

kosmetiska

produk­

ter, med undantag

för

munprodukter

a)

1,0

%

i parfymer

b)

0,4

%

i eau

de

toi­

lette

c)

0,03

%

i övriga

pro­

dukter

V

S

9

0

0

2

.

2

1

.

2

2

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

154

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2009

97

4’-

tert

-Butyl-2’,

6’-dimetyl-3’, 5’-dinitroacetofenon

Musk ketone

81-14-1

201-328-9

Alla kosmetiska produkter, med undantag för munprodukter

a)

1,4

%

i parfymer

b)

0,56

%

i eau

de

toi­

lette

c)

0,042

%

i övriga

produkter

98

2-Hydroxi­ bensoesyra

(

10

)

Salicylic acid 69-72-7

200-712-3

a)

Hårvårdsprodukter som

sköljs

av

b)

Andra produkter

a)

3,0

%

b)

2,0

%

Får

inte

användas

i

beredningar

för barn

under

tre år, utom för

schampon.

För

andra

syften

än

att

förhindra

tillväxt

av

mikroorganismer

i pro­

dukten.

Detta syfte

måste

framgå

av

presen­

tationen

av

produkten.

Får

inte

användas

till

barn

under

tre år

(

11

)

99 Oorganiska sulfiter och bisulfiter

(

12

)

a) Oxidativa

hårfärg­

ningsmedel

a)

0,67

%

(som

fri

SO2)

För

andra

syften

än

att

förhindra

tillväxt

av

mikroorganismer

i pro­

dukten.

Detta syfte

måste

framgå

av

presen­

tationen

av

produkten.

b)

Produkter

för

rak­

permanentning

b)

6,7

%

(som

fri

SO2)

c)

Brun utan sol- produkter

för

ansik­

tet

c)

0,45

%

(som

fri

SO

2

)

d) Andra brun

utan

sol-produkter

d)

0,40

%

(som

fri

SO2)

V

S

4

6

1

/

2

4

3

L

I

h

g

f

e

d

c

b

a

agi

rvÖ

gni

nd

ere

b

ral

ks

kurb

i

no

ita

rt

ne

cno

kl

a

mix

a

M

ral

ed

sp

por

k,

pyt

tk

ud

or

P

re

m

mu

n-

GE

re

mm

un-

S

AC

ral

edsd

nåt

se

b

åp

n

ma

n

aks

ire

ne

g

re

nat

sil

dr

o

tgil

ne

gni

nk

cete

B

NN

I/

n

ma

nt

ksi

me

K

tx

ets

gni

nra

vh

co

gn

in

dn

äv

na

röf

ra

gn

in

siv

n

A

ra

gni

ns

när

ge

B

gni

reifi

tn

edi

se

n

m

Ä

re

mm

un

-s

nere

fe

R

Prop. 2012/13:135

Bilaga 1

155

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/165