NJA 2003 s. 25

Namnet på en TV-serie och bilder på skådespelare i denna serie har använts i en ungdomstidning med bilagd kalender. Användningen har ansetts omfattad av tryckfrihetsförordningens skydd, varför det inte funnits någon rätt till skadestånd för användningen. Även fråga om ogillande eller avvisning av skadeståndsyrkande. - Marknadsföring i en radiokanal av kalendern under TV-seriens benämning har däremot inte ansetts skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen.

TR:n

TV Spartacus KB producerar TV-serien Tre Kronor, som sänds i TV 4 sedan september 1994. Beteckningen "Tre Kronor" är ett registrerat varumärke.

Bröderna Lindströms Förlags AB (Lindströms) ger ut ungdomstidningen OKEJ. Som bilaga till nummer 13 år 1996 av tidningen medföljde en almanacka på vilken fanns bilder av skådespelarna i TV-serien Tre Kronor. Tidningen hade nedtill på omslagets framsida texten "MegaPoster & almanacka med TRE KRONOR och METALLICA". I reklam för tidningsnumret i radiokanalen NRJ angavs bl.a. att som bilaga medföljde "en megaposter med Metallica och Tre Kronor-kalendern".

TV 4 AB och Spartacus väckte talan mot Lindströms vid Stockholms TR och yrkade ersättning med 80 000 kr. Som grund för talan angavs att Lindströms utan tillstånd dels hade använt varumärket "Tre Kronor" i tidningen OKEJ och reklaminslaget i radiokanalen NRJ dels hade använt bilder av skådespelare ur TV-serien Tre Kronor i tidningen.

Lindströms bestred käromålet och yrkade i första hand att kärandenas talan skulle avvisas.

Domskäl

TR:n (rådmannen Heino) anförde i beslut d. 6 nov. 2000: Parterna har anfört.

TV 4 och Spartacus. Rättigheterna till varumärket Tre Kronor innehas gemensamt av kärandebolagen. De på bilderna i almanackan förkommande skådespelarna har till kärandesidan överlåtit sina anspråk på grund av Lindströms användning av bilderna.

Lindströms har i reklamen i radiokanalen och i nr 13/1996 av OKEJ utan tillstånd använt varumärket Tre Kronor. Den otillåtna användningen har i vart fall skett av oaktsamhet och förlaget är därför skyldigt att betala ersättning för utnyttjandet av varumärket och ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört.

Lindströms användning av varumärket Tre Kronor på omslaget till nr 13/1996 av OKEJ och av bilderna på skådespelarna i almanackan i samma nummer har likaledes skett utan tillstånd. Användningen har i vart fall skett av oaktsamhet och ersättningsskyldighet åvilar därför förlaget även för användningen av varumärket i detta fall och för användningen av bilderna.

Kärandesidan åberopar 4 § varumärkeslagen (1966:644) och 1 § lagen (1978:800) om namn och bild i reklam: marknadsföringen i radiokanalen och användningen av varumärket i tidningen har inneburit en otillåten användning av varumärket och användningen i almanackan av bilderna på skådespelarna har inneburit brott mot sist nämnda lag.

Lindströms. Enligt 1 kap. 3 § TF gäller att inte någon må dömas till ersättningsskyldighet för missbruk av tryckfriheten i annan ordning eller i annat fall än förordningen bestämmer. Vare sig varumärkeslagen eller lagen om namn och bild i reklam omfattas av TF:s undantag.

Tidningen OKEJ är en tryckt skrift i TF:s mening. I skriften nämns Tre Kronor på omslaget och i skriften förekommer bilder på skådespelare medverkande i TV-serien Tre Kronor, i båda fallen som en del av det redaktionella innehållet i tidningen.

Angivandet på omslaget av tidningen att den innehåller en poster med Tre Kronor är en del av tidningens redaktionella innehåll.

Ansvar för användningen av "Tre Kronor" för angivandet kan därför inte grundas på andra grunder än sådana som anges i TF.

Den halvårskalender som det aktuella numret av OKEJ innehöll var endast en av åtta s.k. posters med bilder på olika idoler i det numret av tidningen. Bilderna på skådespelarna i TV-serien Tre Kronor utgör, liksom bilderna i övriga posters en del av tidningens redaktionella innehåll; detsamma gäller almanackan.

Skyddet för yttrandefriheten omfattar alla slags kulturyttringar - även enklare sådana till vilka idolbilder i tryckt skrift bör hänföras.

Vad som sagts avseende användningen av "Tre Kronor" gäller därför även bildanvändningen.

Enligt 1 kap. 4 § YGL får ingripande inte ske utan stöd av YGL mot någon på grund av att han i ett radioprogram har missbrukat yttrandefriheten. Lagen innehåller inget undantag för varumärkeslagen.

Omnämnandet i radioreklamen av att en Tre Kronor-kalender medföljde nr 13/1996 av OKEJ utgjorde inte någon olovlig varumärkesanvändning; "Tre Kronor" användes inte som kännetecken för tidningen OKEJ utan nämndes endast till information om att tidningen bl.a. handlade om Tre Kronor- serien. Innehållet i radioreklamen kan inte angripas på de av kärandesidan angivna grunderna eftersom YGL inte medger sådan talan.

TR:ns bedömning.

Parterna har utförligt argumenterat för sina ståndpunkter.

Frågor är om beskaffenheten dels av den användning som Lindströms gjort av "Tre Kronor" i tidningen och i reklaminslaget i radiokanalen, dels den användning som gjorts av bilderna i almanackan. Närmare är frågan såvitt rör användningen av "Tre Kronor": Har Lindströms använt "Tre Kronor" som varukännetecken? och såvitt rör bildanvändningen: Har bildanvändningen använts i reklam med ett uteslutande kommersiellt intresse?

Vad först avser angivandet av "Tre Kronor" på omslaget: "Megaposter & almanacka med TRE KRONOR och METALLICA" kan detta inte vara annat än en upplysning om att tidningen innehåller megaposters med - som det får antagas - bilder av Tre Kronor och Metallica. Enligt TR:ns mening är det uteslutet att betrakta denna användning av "Tre Kronor" som en användning av "Tre Kronor" som kännetecken.

Vad avser användningen i radioreklamen: "En Megaposter med Metallica och Tre Kronor-kalendern" har kärandesidan gjort gällande att det är ett uppenbart fall av varumärkesanvändning. Enligt TR:ns mening kan inte denna del av reklaminslaget anses innebära något annat än en upplysning om att tidningen innehåller en kalender med bilder på skådespelarna i den aktuella TV-serien. En sådan upplysning kan inte anses innebära varumärkesanvändning.

I kalendern finns bilder på skådespelarna. Frågan blir i vilket syfte bilderna intagits i kalendern. Enligt TR:ns uppfattning står det klart att bilderna intagits för att bidraga till tidningens attraktionskraft på den publik den riktar sig emot. Användning i sådant syfte strider inte mot vad som stadgas i lagen om namn och bild i reklam.

De bedömningar som TR:n gjort jämte innehållet i de föreskrifter i TF och YGL som Lindströms åberopat leder till att talan skall avvisas.

Beslut Slut. Käromålet avvisas.

Svea HovR

TV 4 och Spartacus överklagade i Svea HovR och yrkade att HovR:n skulle undanröja TR:ns beslut och återförvisa målet till TR:n för fortsatt handläggning.

Skäl HovR:n (hovrättslagmannen Göransson och hovrättsrådet Jacobsson, referent) anförde i beslut d. 5 nov. 2001: Skäl. Frågan i målet är om Lindströms har utnyttjat kännetecknet "Tre Kronor" och vissa bilder på personer som medverkar i TV-serien Tre Kronor på ett sådant sätt att användningen faller inom TF:s och YGL:s tillämpningsområden.

När det gäller Lindströms användning av kännetecknet "Tre Kronor" och av vissa bilder av personer som medverkar i TV-serien Tre Kronor i nr 13/96 av tidningen OKEJ gör HovR:n följande bedömning.

Av bestämmelsen i 1 kap. 3 § TF framgår att TF:s bestämmelser är exklusivt tillämpliga vid missbruk av tryckfriheten. En förutsättning för att en åtgärd i en tryckt skrift skall anses falla inom TF:s tillämpningsområde är således att innehållet i skriften innebär att yttrandefrihetens gränser har överskridits. När det gäller gränsen mellan tryckt skrift och reklam är den rådande rättsuppfattningen att ett ingripande mot en åtgärd i en tryckt skrift kan ske vid sidan av TF:s bestämmelser, om åtgärden vidtas i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte och har rent kommersiella förhållanden till föremål (se prop. 1986/87:151 s. 54 med hänvisning). I tveksamma gränsfall skall en åtgärd anses falla inom TF:s tillämpningsområde.

OKEJ är en ungdomstidning. Med hänsyn till tidningens karaktär och utformning får den almanacka med bilder på skådespelare i TV-serien Tre Kronor som bifogats tidningen anses utgöra en del av tidningens redaktionella innehåll. Som en följd härav måste enligt HovR:ns mening texten på tidningens framsida endast anses utgöra information om tidningens redaktionella innehåll.

Det sagda leder till den bedömningen att Lindströms användning i tidningen av orden "Tre Kronor" och av bilderna på skådespelare i TV- serien med samma namn inte är av utpräglat kommersiell natur och att åtgärderna därför omfattas av TF:s tillämpningsområde.

Eftersom tolkningen av TF:s exklusivitetsgrundsats är vägledande även vid tolkningen av bestämmelsen i 1 kap. 4 § YGL, gör HovR:n samma bedömning när det gäller Lindströms användning av orden "Tre Kronor" i reklaminslaget i radiokanalen NRJ.

HovR:ns bedömning innebär att Lindströms användning av "Tre Kronor" och bilderna på skådespelarna i TV-serien Tre Kronor faller under TF:s och YGL:s tillämpningsområden. Klagandenas talan vid TR:n skall därför avvisas. Överklagandet skall således lämnas utan bifall.

Beslut Slut. Överklagandet lämnas utan bifall.

Hovrättsrådet Mellqvist var skiljaktig och anförde: TV 4 och Spartacus (tevebolagen) gjorde i ansökan om stämning mot Lindströms gällande att förlaget olovligen har gjort intrång i tevebolagens rätt till varumärket "Tre Kronor" och yrkade på grund därav ersättning med 80 000 kr. TR:n avvisade i det överklagade beslutet käromålet med hänvisning till dels vissa varumärkesrättsliga överväganden, dels innehållet i TF och YGL.

Rättegången i tryck- och yttrandefrihetsmål regleras, förutom i TF och YGL, i lagen (1991:1559) med föreskrifter på TF:s och YGL:s områden. Därutöver gäller, i frågor som sålunda inte är särreglerade, RB.

Tryck- och yttrandefrihetsmål handläggs sålunda på ett sätt som i inte obetydliga delar markant avviker från den ordinära hanteringen av brott- och tvistemål vid TR. Men även om tryck- och yttrandefrihetsmål utgör specialprocess handläggs de inte vid någon särskild domstol (jfr SOU 1947:60 s. 182 f. och även NJA 1979 s. 107). Oavsett om förevarande mål är att anse som ett vanligt tvistemål eller som ett tryck- och yttrandefrihetsmål har inte annat framkommit än att Stockholms TR är rätt domstol att handlägga målet (se 10 kap. RB resp. 12 kap. 1 § TF och 9 kap. 1 § YGL). Det har således inte varit möjligt för TR:n att avvisa käromålet på grund av att talan väckts vid fel forum (jfr 10 kap. 17 § 1 st. tredje punkten RB). Det ankommer på TR:n att självmant bestämma i vilken form ett mål skall handläggas när det, såsom i detta fall, rätteligen har anhängiggjorts där.

TR:ns avvisningsbeslut är emellertid inte grundat på att Stockholms TR i och för sig skulle vara fel forum. I stället är beslutet grundat på att förlagets användning av varumärket "Tre Kronor" i tidning och radio är av det slag som åtnjuter skydd enligt TF och YGL. Detta är dock en bedömning som rör den sak som tevebolagen har anhängiggjort (se ang. begreppet "saken", Karl Olivecrona, Rätt och dom s. 316). Den saken kan aktualisera överväganden rörande innehållet i såväl de båda nämnda grundlagarna som varumärkeslagen (1966:644) och lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. Prövningen av denna sak skall under alla förhållanden mynna ut i ett ogillande eller ett bifallande avgörande, inte ett beslut om avvisning på formell grund.

Huruvida denna prövning bör ske med iakttagande av de särskilda förfaranderegler som finns föreskrivna för tryck- och yttrandefrihetsmål saknas enligt min mening anledning för HovR:n att nu ta ställning till. Om man, som TR:n i det överklagade beslutet, med tillämpning av det särskilda grundlagsskydd som föreskrivs i TF respektive YGL anser att den aktuella utgivningen inte kan sanktioneras i immaterialrättslig ordning, talar dock mycket för att den sakprövning jag anser skall äga rum också skall göras med iakttagande av de särskilda förfaranderegler som föreskrivs i nämnda grundlagar. Om part i sin stämningsansökan har underlåtit att direkt eller indirekt antyda sådan handläggningsform påverkar det, som jag nämnt, inte TR:ns skyldighet att självmant se till att sådan handläggningsform iakttas.

TR:n har således enligt min mening gjort sig skyldig till rättegångsfel genom att, i stället för att pröva målet i sak, ha avvisat käromålet. Frågan är om felet kan antas ha inverkat på utgången. Om man som majoriteten anser att den sakprövning TR:n rent faktiskt har gjort är riktig, skulle ju tevebolagens talan med mitt synsätt ha ogillats. Det skulle kunna sägas vara en enbart formell rubriceringsfråga om ett käromål avvisas på formella grunder eller ogillas efter sakprövning. I så fall skulle man kunna säga att felet inte har inverkat på utgången i vidare mån än att det utan olägenhet kan avhjälpas i HovR:n. Jag anser dock att det här inte enbart är frågan om en bagatellartad formalitet. I förevarande fall kan det inte uteslutas att handläggningsformen får en inverkan som går långt utöver rubriceringen av avgörandet. Det kan alltså antas att felet kan ha inverkat på utgången i sak och att felet inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i HovR:n.

TR:ns avgörande skall därför enligt min mening - trots att så endast bör ske när det är absolut nödvändigt - undanröjas och målet skall visas åter till TR:n för att där tas upp till handläggning på nytt.

HD

TV 4 och Spartacus överklagade och yrkade att HD skulle undanröja HovR:ns beslut och återförvisa målet till TR:n för fortsatt handläggning.

Lindströms bestred ändring.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Söderlind, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl. Den talan som väckts i målet är inte grundad på påståenden om missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten. Av 12 kap. 1 § 2 st. TF - som enligt 9 kap. 1 § YGL gäller även i yttrandefrihetsmål - följer att det därmed saknas förutsättningar att handlägga målet som tryckfrihets- eller yttrandefrihetsmål. Den eventuella tillämpligheten av grundlagarna på de förfaranden målet gäller rör alltså inte en fråga om processhinder utan en fråga om det skadeståndsrättsliga ansvaret och kan inte leda till att talan skall avvisas (se NJA 1999 s. 749 och 2002 s. 314).

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut undanröjer HD TR:ns beslut och visar målet åter till TR:n för fortsatt behandling.

Skäl HD (JustR:n Munck, Thorsson, Pripp, referent, Lundius och Dahllöf) fattade följande slutliga beslut: Skäl. De grundläggande bestämmelserna om tryckfriheten finns i 1 kap. 1 § TF. Den närmare omfattningen av tryckfriheten följer av bestämmelserna i övrigt i detta kapitel. Missbruk av tryckfriheten kan föranleda ersättningsskyldighet, men endast om den skrift som anspråket avser innefattar tryckfrihetsbrott (11 kap. 1 § TF). Endast sådana mål som avses i 12 kap. 1 § 2 st. TF hänförs till tryckfrihetsmål. Det föreliggande målet rör inte en talan som skall handläggas som ett sådant mål.

Gränsdragningen mellan de fall som skyddas av tryckfriheten i TF och dem som inte ryms inom TF:s tillämpningsområde är inte helt klar. Av 1 kap. 8 § TF följer dock att vanlig lag gäller i fråga om den rätt som tillkommer upphovsman till litterärt eller konstnärligt verk eller framställare av fotografisk bild, upphovsrätten närstående rättigheter och förbud mot att återge litterärt eller konstnärligt verk på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen. Vidare anses det att en framställning som har ett kommersiellt syfte och som samtidigt har rent kommersiella förhållanden till föremål inte har skydd av TF (jfr bl.a. NJA 1999 s. 749 och där gjorda hänvisningar till uttalanden av Lagrådet och Lagutskottet).

Det yttrandefrihetsrättsliga skyddet enligt YGL är i här aktuella hänseenden uppbyggt på i princip motsvarande sätt som det tryckfrihetsrättsliga.

Vad gäller tvisten i det föreliggande målet kan först konstateras att den rätt som klagandena hävdar till "Tre Kronor" såsom ett kännetecken inte utgör någon sådan rätt som avses i 1 kap. 8 § TF. Klagandena kan således inte på denna grund hävda att användningen av "Tre Kronor" saknar tryckfrihetsrättsligt skydd.

Den av klagandena påtalade användningen i nr 13/96 av tidningen OKEJ av "Tre Kronor" och av bilderna på skådespelare i TV-serien med samma namn är, som HovR:n funnit, inte av utpräglat kommersiell natur. Åtgärderna omfattas därför av TF:s skydd. Detta utgör inte något skäl för avvisning (jfr t.ex. NJA 2002 s. 314) men innebär att den i målet förda skadeståndstalan i denna del inte mot 1 kap. 3 § TF lagligen kan bifallas.

Lindströms användning av orden Tre Kronor under en sändning i radiokanalen NRJ däremot har uppenbart ingått som ett led i marknadsföringen av det nyssnämnda numret av tidningen och därigenom haft ett utpräglat kommersiellt syfte. Något skydd i YGL för denna användning har inte förelegat. Domstolarna borde därför ha prövat klagandenas yrkande om skadestånd i sak såvitt detta grundade sig på reklaminslaget.

I allmänhet gäller att, om ett avvisningsbeslut överklagas och den högre rätten finner att målet skulle ha prövats i sak, avvisningsbeslutet skall undanröjas och målet visas åter till den lägre rätten. Den ogillande dom som i förevarande fall bort meddelas skulle emellertid ha grundats på samma prövning som den som har legat till grund för domstolarnas avvisningsbeslut. Varken sakligt sett eller i rättskraftshänseende finns det i denna situation någon skillnad mellan ett avvisningsbeslut och en ogillande dom; såväl det ena som det andra avgörandet innebär, om det blir bestående, att det blir rättskraftigt fastslaget att Lindströms åtnjuter skydd enligt TF mot skadeståndsansvar grundat på den aktuella publiceringen i tidningen OKEJ. Mot denna bakgrund saknas anledning att visa målet åter för ny prövning i fråga om denna publicering, utan överklagandet bör i denna del lämnas utan bifall. Målet i övrigt bör däremot visas åter till TR:n för fortsatt behandling.

Beslut HD:s avgörande. HD avslår överklagandet i fråga om klagandenas yrkande om skadestånd såvitt detta grundas på att Lindströms använt "Tre Kronor" i nr 13/96 av tidningen OKEJ och i samma tidning bilder av skådespelare ur TV-serien Tre Kronor. Med upphävande av HovR:ns beslut i övrigt undanröjer HD TR:ns beslut såvitt gäller sändningen i radiokanalen NRJ och i fråga om rättegångskostnader samt visar målet i dessa delar åter till TR:n för fortsatt behandling.

HD:s beslut meddelades d. 29 jan. 2003 (mål nr Ö 4380-01).