NJA 2022 s. 133

Avstyckning inom ett strandskyddsområde för att bilda en bostadsfastighet med möjlighet till mindre djurhållning (kombinationsfastighet) har inte tillåtits.

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen

A.R. och C.R. förde vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, den talan som framgår av domstolens dom.

Mark- och miljödomstolen (tingsfiskalen Edvard Breitholtz och tekniska rådet Daniel Janonius Löwgren) anförde följande i dom den 11 november 2019.

BAKGRUND

A.R. och C.R. ansökte i maj 2018 hos Lantmäteriet (LM) om avstyckning från fastigheten – – – i Bjurholms kommun – – –.

Fastigheten omfattar tre skiften och uppgår enligt fastighetsregistret till cirka 230 hektar. Två skiften, som ligger på vardera sida om Mjösjön, består i huvudsak av skog. Den sökta avstyckningen omfattar skifte 3, beläget på en udde i sjön – – –.

– – –

LM bedömde att den sökta åtgärden motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13 § MB och därmed möter hinder av villkoret i 3 kap. 2 § FBL. LM ställde in förrättningen genom beslut den 3 juni 2019.

– – –

YRKANDEN M.M.

A.R.  och C.R. har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva LM:s beslut och återförvisa förrättningen till LM för genomfö-rande av avstyckningen.

Som stöd för sin talan har de anfört i huvudsak följande.

Ändamålet med avstyckningen är att bilda en s.k. kombinationsfastighet med bostad och mark för djurhållning, vedfångst och även utvinning av jordvärme. Den djurhållning som är avsedd för köparnas del är hästar.

Fastigheten har en vedeldad panna och en vedspis på övervåningen och köparna avser också att installera en braskamin på nedervåningen, vilket gör att det finns behov av mindre vedfångst. Bostadshuset värms också av en jordvärmeanläggning, vars kollek-torslang löper bakom bostadshuset rakt söderut till det dike som finns mitt på åkern, går österut längs diket över hela skiftet och sedan tillbaka till huset.

Fastigheten har därmed ett objektivt behov av den mark som finns på skiftet i fråga.

Omkringliggande mark på det aktuella skiftet saknar helt betydelse för den annars areal- och värdemässigt dominerande markanvändningen på fastigheten, skogsbruk. Det skulle vara meningslöst att ”bara” stycka av en tomt runt byggnaderna och låta reste-rande mark vara kvar i skogsfastigheten, där åkermarken saknar ett varaktigt användningsområde. Det skulle i så fall krävas arrende för hästhållningen, inköp av ved samt servitut för kollektorslangen för att tillgodose behoven som redan idag kan konstateras för och i anslutning till bostadshuset. Det innebär att det klart lämpligaste är att stycka av hela skiftet som det idag är. En fastighetsbildning med omkringliggande ”restmark” som skulle vara kvar på [fastigheten] skulle vara olämplig.

När detta ska relateras till strandskyddsbestämmelserna framgår av bestämmelsen i 3 kap. 2 § andra stycket första meningen FBL att fastighetsbildning ska ske så att syftet med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas. Strandskyddets syften är enligt 7 kap. 13 § andra stycket MB att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land.

Den aktuella avstyckningen innebär inte att någon åtgärd som är förbjuden enligt bestämmelserna i 7 kap. 15 § MB vidtas. Mindre djurhållning och vedfångst är inget som motverkar strandskyddets syften. För eventuella andra framtida åtgärder gäller strand-skyddsbestämmelserna och behovet av att söka och beviljas dispens precis som vanligt.

– – –

Lantmäteriet har samrått med Länsstyrelsen, som lämnat ett yttrande den 26 april 2019. Yttrandet är allmänt hållet utan att det framgår några egentliga omständigheter i det enskilda fallet. Länsstyrelsen motsätter sig inte avstyckningen utan framhåller att det bör framgå vad som vid förrättningstillfället uppfattas som tomt respektive övrig mark.

Klagandena har inget emot att det som idag är ianspråktaget som tomtmark på något sätt dokumenteras i förrättningen om detta bedöms nödvändigt, förslagsvis enligt angiven omfattning för att omsluta byggnader och trädgård, vilket är ca 3 800 kvm.

Klagandena delar inte länsstyrelsens uppfattning att det måste uppstå en positiv effekt för allmänintresset genom att det främjar vården av intressanta natur- och kulturmiljöer, då bestämmelsen i 3 kap. 2 § FBL anger att syftet med bestämmelserna inte ska motverkas. Ett krav på förbättring kan inte utläsas av lagtexten och bör därmed inte heller kunna uppställas.

Oaktat denna principiella inställning måste ändå påtalas att en avstyckning av marken innebär att bostadshuset och marken kring denna kan fortsätta att brukas och hållas öppen av människor som finns på plats, vilket leder till en mera levande landsbygd för både boende och tillfälliga besökande. Detta innebär att natur- och kulturmiljön med jordbruksmarken på udden kan bibehållas istället för att med tiden växa igen, vilket sker på många håll på landsbygden där det saknas boende som brukar marken. Detta in-nebär att natur- och kulturmiljövården främjas genom att avstyckningen möjliggör fortsatt boende på platsen.

Sammanfattningsvis motverkar den ansökta avstyckningen inte strandskyddets syften. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § FBL utgör då inte hinder mot fastighetsbildningen. Den avsedda fastigheten fyller också i övrigt FBL:s krav på lämplighet. Beslutet att ställa in förrättningen bör därför upphävas och ärendet återförvisas till Lantmäteriet för genomförande av förrättningen enligt ansökan.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet utan att hålla sammanträde med stöd av 16 kap. 8 § första stycket FBL.

Lämplighetskraven i 3 kap. 1 § FBL

Enligt 3 kap. 1 § första och andra stycket FBL ska fastighetsbildning ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir varaktigt lämpad för sitt ändamål med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar. Det ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet som ska nybildas eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.

Av förarbetena till FBL (prop. 1969:128 s. 1156 f) framgår bl.a. följande. Det bör inte till en bostadsfastighet läggas mer mark än vad som väsentligen har karaktär av bostadstomt. I princip ska en bostadsfastighet inte omfatta sådan mark som endast kan komma till extensiv användning för ändamålet, utan endast sådan mark som kan komma att utnyttjas stadigvarande. När en in-tressekonflikt uppstår mellan å ena sidan den enskildes önskemål om en vidsträckt tomtplats och å andra sidan det rörliga friluftslivets behov av fri tillgång till mark- och strandområden, leder reglerna i FBL i allmänhet till att den enskildes intresse får vika.

Utrymmet för att tillföra mark för ett kompletterande ändamål till en bostadsfastighet på landsbygden (för att bilda en s.k. kombinationsfastighet) utökades genom en lagändring som trädde ikraft år 1991. Vid bedömningen av om större arealer än normalt ska tillåtas läggas till en bostadsfastighet ska, enligt förarbetena till lagändringen, konkurrensen om markintressena beaktas anpassat till lokala och regionala förhållanden, varvid bedömningen måste vara mera restriktiv i områden där kravet på mark från det rörliga friluftslivets intressen är stort och konkurrens om mark råder (se prop. 1989/90:151 s. 22 f samt Bostadsutskottets betänkande 1990/91:BoU3 s. 8 ff). Av NJA 2017 s. 708 framgår att en kombinationsfastighet kan avse boende i kombination med skog för uttag av husbehovsved.

Det framgår av nämnda förarbeten att tidigare praxis om överensstämmelse mellan tomtplatsavgränsning och bostadsfastighet avsågs bibehållas och att det endast i undantagsfall borde accepteras större bostadsfastighet inom strandskyddat område, t.ex. i det fallet att fastighetsbildningen främjar vården av intressanta natur- och kulturmiljöer. I detta samband poängterades att stor försiktighet skulle iakttas vid tillämpningen med hänsyn till de allmänrättsliga intressena (prop. 1989/90:151 s. 22 f).

Mark- och miljööverdomstolen har i ett avgörande meddelat den 2 september 2019 i mål F 6748–18 behandlat frågan om kom-binationsfastigheter kan tillåtas inom strandskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i avgörandet att lagstiftarens avsikt har varit att stor restriktivitet ska gälla och att det endast är i undantagsfall som en kombinationsfastighet bör kunna bildas inom ett strandskyddsområde.

Förbudet att motverka strandskyddets syften, 3 kap. 2 § FBL

Enligt 3 kap. 2 § andra stycket FBL ska fastighetsbildning ske så att bl.a. strandskyddets syften inte motverkas. Enligt 7 kap. 13 § MB är strandskyddets syften att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddsbestämmelserna ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden (prop. 2008/09:119 s. 36; se även prop. 1997/98:45 del 2 s. 84).

Det följer av praxis att strandskyddets syfte att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden är så långtgående att redan den risk som föreligger av att mark inom strandskyddsområde får ingå i en bostadsfastighet, kan anses innebära att syftet med strandskyddsbestämmelserna motverkas ( jfr NJA 1971 s. 421).

Lämpligheten och tillåtligheten av avstyckningen enligt 3 kap. 1–2 § FBL

Den aktuella avstyckningen söks i syfte att skapa en kombinationsfastighet för bostad, vedfångst, hästhållning m.m.

Fastigheten som avses bildas genom avstyckningen blir avsevärt större än vad som kan anses vara lämpligt för en renodlad bostadsfastighet. Undantagsregeln som tillåter kombinationsfastigheter i vissa fall ska i det aktuella fallet tillämpas med stor restriktivitet, eftersom det råder strandskydd på en stor del av marken. Den avstyckade fastigheten skulle till stor del bestå av mark inom strandskyddat område, vilken inte får bebyggas eller tillföras anläggningar eller anordningar.

Klagandena har anfört att avstyckningen skulle leda till att marken kan fortsätta brukas och hållas öppen vilket skulle leda till en mer levande landsbygd för både boenden och tillfälliga besökare. Mark- och miljödomstolen bedömer att detta, mot bakgrund av den restriktivitet som är påkallad, inte kan anses utgöra ett sådant främjande av intressanta natur- och kulturmiljöer som kan motivera att en kombinationsfastighet tillåts inom strandskyddat område. Enligt domstolens bedömning föreligger inte heller några andra omständigheter som gör att den avstyckade fastigheten skulle kunna bedömas få en lämplig utformning. Vid denna bedömning har beaktats, med anledning av vad klagandena har anfört om servitut och arrenden, att det är för just sådana mera tillfälliga ändamål som fastighetsbildning inte får ske, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.

Fastighetsbildningen innebär att strandskyddad allemansrättsligt tillgänglig mark kommer att ingå i en bostadsfastighet. Detta in-nebär att strandskyddets syften motverkas, vilket inte är tillåtet. Vad som anförts i målet föranleder ingen annan bedömning.

Sammantaget finner mark- och miljödomstolen att den avstyckade fastigheten inte skulle vara varaktigt lämplig för det sökta ändamålet och att fastighetsbildningen skulle motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna. Den sökta avstyckningen strider därmed mot 3 kap. 1–2 §§ FBL och överklagandet ska därför avslås.

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Svea hovrätt

A.R. och C.R. överklagade i Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. De yrkade att Mark- och miljööverdomstolen skulle undanröja mark- och miljödomstolens dom och återförvisa målet dit eller, i andra hand, ändra mark- och miljödomstolens dom och upphäva lantmäterimyndighetens beslut att ställa in förrättningen samt återförvisa ärendet till myndigheten för genomförande av avstyckningen.

Mark- och miljööverdomstolen (hovrättsråden Lars Borg och Marianne Wikman Ahlberg samt tekniska rådet Jan Gustafsson) an-förde följande i dom den 20 maj 2021.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

A.R. och C.R. har anfört detsamma som i underinstanserna med i huvudsak följande tillägg: Förutsättningarna för ett rationellt bru-kande av marken skulle bli klart sämre om jordbruksmarken stannade kvar på stamfastigheten vars ändamål i huvudsak är skogsbruk.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har anfört bl.a. följande:

Länsstyrelsen instämmer i att ett fortsatt brukande av jordbruksmarken är en förutsättning för att på sikt bibehålla den biologiska mångfalden samt att upprätthålla en levande landsbygd i Västerbottens län. Rationaliseringen av jordbruket samt ett minskat befolkningsunderlag i länets inland har bidragit till att mindre jordbruksmarksområden i perifera lägen samt även större bruksenheter med en belägenhet utanför de stora aktiva jordbruksbygderna idag står under pågående igenväxning. Denna problematik avspeglas i stora delar av länet. Det motiv som klagandena framfört skulle därmed vara tillämpbart vid fastighetsbildning inom stora delar av länet. Frågan är då om detta motiv kan anses motsvara de undantagssituationer som avses berörande intressanta kultur- och natur-miljöer.

I målet hävdas att förutsättningarna för ett fortsatt brukande av den aktuella åkermarken försämras om marken fortsättningsvis ingår i en större skogsfastighet. Länsstyrelsen instämmer till viss del i detta påstående men vill dock framhålla att möjligheten till ett fortsatt brukande av jordbruksmark inte direkt behöver vara kopplat till fortsatt äganderätt. En stor del av jordbruksmarken i länet brukas idag i form av arrende eller annan typ av nyttjanderätt. För att tillgodose behovet av mark för odling och/eller djurhållning så kan därmed andra former av upplåtelse i vissa fall vara att föredra bland annat i områden som berörs av strandskydd.

Den aktuella fastighetsbildningsåtgärden, där en mindre bostadsfastighet nybildas, strider inte mot bestämmelserna i 3 kap. 5 eller 6 §§ FBL. Detta då åtgärden berör ett mindre jordbruksområde, inte omfattar en bärkraftig jordbruksfastighet eller medför en försämrad arrondering av jordbruksmarken.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar blir varaktigt lämpad för sitt ändamål. Det ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning. Detta framgår av 3 kap. 1 § FBL. Till en bostadsfastighet har det ansetts att det normalt inte bör läggas mer mark än vad som har bostadstomts karaktär ( jfr prop. 1969:128 s. B 113).

Genom 1990 års lagändringar infördes en möjlighet att på landsbygden bilda större bostadsfastigheter med mark för viss näringsverksamhet och hobbyverksamhet, s.k. kombinerade bostadsfastigheter, om fastighetsbildningen inte hindras av något motstående intresse (se prop. 1989/90:151 s. 22).

Fastighetsbildning ska också ske så att syftet med strandskyddsbestämmelser m.m. inte motverkas, se 3 kap. 2 § andra stycket FBL. När det gäller fastighetsbildning inom strandskyddat område framgår det av förarbetena till 1990 års lagändringar att avsikten varit att behålla tidigare praxis om överensstämmelse mellan den fastighet som nybildas och det område som får tas i anspråk som tomt. I vissa undantagsfall ansågs det kunna accepteras att en större bostadsfastighet bildas inom ett strandskyddsområde, t.ex. i det fallet att fastighetsbildningen främjar vården av intressanta natur- och kulturmiljöer. Stor försiktighet måste dock iakttas vid tillämpningen så att inte de allemansrättsliga intressena träds för när. (Se prop. 1989/90:151 s. 22 f.) Strandskyddets syften är långsiktiga och områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden (miljöbalkspropositionen 1997/98:45 del 2 s. 84). Det är viktigt att strandskyddets syften inte motverkas genom ett stegvis ianspråktagande av strandområden. Redan risk för att mark, om den avstyckas och får ingå i en bostadsfastighet, får sådan karaktär att allmänheten kommer att känna sig hindrad i sin rörelsefrihet kan innebära att syftet med strandskyddsbestämmelserna motverkas. (Se bl.a. NJA 1971 s. 421.)

Mark- och miljööverdomstolen gör följande bedömningar

Mark- och miljööverdomstolen anser att avstyckningsfastigheten har en sådan storlek och arrondering som gör att den i och för sig kan anses lämplig som en kombinerad bostadsfastighet med möjlighet till djurhållning.

Merparten av den mark som klagandena önskar avstycka ligger dock inom strandskyddat område och som redovisats ovan är det endast i undantagsfall som en s.k. kombinerad bostadsfastighet anses kunna bildas inom ett strandskyddsområde.

Länsstyrelsen har angett att ett fortsatt brukande av åkermarken är en förutsättning för att på sikt bibehålla den biologiska mångfalden samt att upprätthålla en levande landsbygd i Västerbottens län. Enligt länsstyrelsen skulle dock detta motiv för att bilda en kombinerad fastighet vara tillämpbart vid fastighetsbildning inom stora delar av länet. Länsstyrelsen har också anfört att en stor del av jordbruksmarken i länet i dag brukas i form av arrende eller annan typ av nyttjanderätt och tillagt att andra upplåtelseformer än ägande i vissa fall är att föredra bland annat i områden som berörs av strandskydd. Länsstyrelsen har även framfört att förutsättningarna för ett fortsatt brukande av åkermarken försämras om den fortsatt skulle tillhöra skogsfastigheten men att ett fortsatt brukande inte nödvändigtvis måste hänga samman med ägandet.

Mark- och miljööverdomstolen delar länsstyrelsens bedömning att bibehållandet av ett öppet landskap på platsen främjar intressanta natur- och kulturmiljöer. Som länsstyrelsen anfört kan det tyckas som att de aktuella natur- och kulturmiljöerna är alltför vanligt förekommande för att kunna anses omfattas av undantaget. Mark- och miljööverdomstolen bedömer emellertid mot bakgrund av länsstyrelsens yttrande att öppna jordbrukslandskap är en miljö som är hotad i länet och att den aktuella natur- och kulturmiljön därför i det här fallet är av sådant intresse att ett främjande kan motivera ett avsteg från huvudregeln, varför den kombinerade fastigheten skulle kunna bildas. Att ägande och brukande normalt ska hänga samman är grunden för att överhuvudtaget ha lämplig-hetkrav på fastigheter. Att redan vid bildandet av fastigheten planera att brukandet ska ske med annan indelning än fastighetsindel-ningen, som länsstyrelsen angett i sitt yttrande, kan därför inte anses som lämpligt.

Den ansökta styckningsdelen består emellertid inte enbart av ett öppet odlingslandskap. Längs den norra delen av den sökta avstyckningen löper ett smalt skogsparti. Även längst i söder finns en mindre areal med skog. Enligt praxis bör inte skogsmark för ved-tag föras till kombinerade fastigheter inom strandskyddsområde. De två områden har en areal, enligt domstolens mätning, på ca 2 800 m² respektive 1 200 m².

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att sådana mindre skogsområden kan tillåtas ingå i en kombinerad fastighet inom strandskyddsområde när som i detta fall fastigheten i övrigt bedöms lämplig.

Sammanfattning

Mark- och miljööverdomstolen bedömer sammanfattningsvis att den sökta fastighetsbildningen kan tillåtas.

Lantmäterimyndighetens beslut ska därför undanröjas och förrättningen visas åter till lantmäterimyndigheten för fortsatt behandling i enlighet med domskälen. Mark- och miljödomstolens domslut ska ändras i enlighet med det nu sagda.

Mark- och miljööverdomstolen tillåter med stöd av 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar att domen överkla-gas till HD.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom undanröjer Mark- och miljööverdomstolen lantmäterimyndighetens beslut den 3 juni 2019 – – – och återförvisar förrättningen till lantmäterimyndigheten för fortsatt behandling i enlighet med vad som framgår av skälen i denna dom.

Referenten, hovrättsrådet Lars Olsson, var skiljaktig och ville att mark- och miljödomstolens dom skulle fastställas samt anförde att domskälen borde ha utformats enligt följande under rubriken Mark- och miljööverdomstolen gör följande bedömningar.

Mark- och miljööverdomstolen gör följande bedömningar

Mark- och miljööverdomstolen anser att styckningslotten har en sådan storlek och arrondering som gör att den i och för sig kan anses lämplig som en kombinerad bostadsfastighet med möjlighet till djurhållning.

Merparten av den mark som klagandena önskar avstycka ligger dock inom strandskyddat område och som redovisats ovan är det endast i undantagsfall som en s.k. kombinerad bostadsfastighet anses kunna bildas inom ett strandskyddsområde.

Länsstyrelsen yttrade sig den 26 april 2019, med anledning av en samrådsbegäran, till lantmäterimyndigheten och anförde då att länsstyrelsen inte hade funnit några särskilt utpekade kultur- och/eller naturvärden inom det berörda området samt angav att det även saknades uppgifter i samrådsunderlaget från lantmäterimyndigheten om att föreslagen fastighetsbildning skulle utgöra ett sådant undantag som föreskrivs i förarbetena.

I Mark- och miljööverdomstolen har länsstyrelsen pekat på att A.R. och C.R. har anfört att den föreslagna avstyckningen skulle möjliggöra ett fortsatt brukande av åkermarken och att markerna på så sätt hålls öppna. Enligt länsstyrelsen skulle detta motiv vara tillämpbart vid fastighetsbildning inom stora delar av länet. Länsstyrelsen har också anfört att en stor del av jordbruksmarken i länet i dag brukas i form av arrende eller annan typ av nyttjanderätt och tillagt att andra upplåtelseformer än ägande i vissa fall är att föredra bland annat i områden som berörs av strandskydd.

Det saknas närmare utredning om på vilket sätt och i vilken utsträckning som den nu aktuella fastighetsbildningen skulle främja vården av intressanta natur- och kulturmiljöer. Som redovisas i dåvarande Lantmäterieverkets rapport (1988:9) Fastighetsbildning för landsbygdens behov kan ett allmänt intresse av att vårda natur- och kulturmiljöer vara dokumenterat i t.ex. en kommunal översiktsplan eller en inventering av ängs- och hagmarker inom ett län. Utredningen ger inte svar på om så har skett när det gäller det nu aktuella området.

Med utgångspunkt i den utredning som har presenterats och mot bakgrund av den restriktivitet som ska iakttas för att de allemansrättsliga intressena inte ska trädas för när anser Mark- och miljööverdomstolen att den sökta fastighetsbildningen inte visats utgöra ett sådant undantagsfall av bildande av en större bostadsfastighet inom strandskyddat område som bör accepteras.

Att klagandena inte vinner framgång med sin talan beror på att utredningen bedömts vara otillräcklig. Bestämmelserna om skydd för egendom i rege-ringsformen och Europakonventionen ändrar inte bedömningen av målet.

Högsta domstolen

Länsstyrelsen i Västerbottens län överklagade och yrkade att HD skulle upphäva Mark- och miljööverdomstolens dom och att Lantmäteriets beslut om att ställa in förrättningen skulle stå fast.

A.R. och C.R. motsatte sig att Mark- och miljööverdomstolens dom ändrades.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Elisabeth Ståhl, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom.

DOMSKÄL

Frågan i målet

Punkten 1 överensstämmer i huvudsak med punkten 1 i HD:s domskäl.

Bakgrund

Punkterna 2–6 överensstämmer i huvudsak med punkterna 2–6 i HD:s domskäl.

Allmänt om strandskydd

Punkterna 7–10 överensstämmer i huvudsak med punkterna 11–13 i HD:s domskäl.

11.

Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att det i normalfallet har företräde framför andra allmänna och enskilda intressen (se prop. 2008/09:119 s. 53). Strandskyddets syften är långsiktiga och sådana områden som idag verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i fram-tiden (se prop. 1997/98:45 del 1 s. 322 och del 2 s. 84 samt prop. 2008/09:119 s. 36 f.).

12.

Strandskyddet gäller inte med samma styrka överallt. Ett svagare strandskydd gäller inom sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §. Inom sådana områden finns utökade möjligheter till dispens (se 18 d §).

Lämpligheten av en större bostadsfastighet inom strandskyddsområde

3 kap. 1 § FBL

13.

Enligt de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL ska varje fastighet som nybildas eller ombildas med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Lämplighetsprövningen ska knyta an till fastighetens användningssätt och ska göras utifrån det av sökanden angivna ändamålet. Fastighetsbildning får inte äga rum om den fastighet som ska nybildas eller ombildas för nytt ändamål inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.

Förarbetsuttalanden

14.

Vid tillkomsten av FBL uttalades i förarbetena att en lämplig princip för utformningen och omfånget av bostadsfastigheter skulle vara att det till så-dana inte bör läggas mer mark än vad som väsentligen har karaktär av bostadstomt. Önskemålet att begränsa fastigheternas omfång motiverades hu-vudsakligen av två skäl, varav det främsta var att det från samhällsekonomisk synpunkt ansågs angeläget att marktillgången utnyttjades effektivt. Det ansågs också betydelsefullt att allmänhetens fria tillträde till markområden som kan användas för det rörliga friluftslivet inte i onödan hindras eller för-svåras. (Se prop. 1969:128 del B s. 113 och 1156 f.)

15.

År 1990 gjordes vissa ändringar i 3 kap. 1 § som enligt uttalanden i förarbetena syftade till ökade möjligheter att föra mark till bostadsfastigheter på landsbygden för mindre djurhållning, mindre odling eller liknande verksamhet. Detta förutsatte dock att ändamålet med fastighetsbildningen var varaktigt och kunde ske utan att fastighetsbildningen kom i konflikt med något starkare motstående intresse. Den ändrade inställningen föranleddes främst av regionalpolitiska skäl. (Se prop. 1989/90:151 s. 18 och 21 f.)

16.

Beträffande fastighetsbildning inom strandskyddsområde fann lagstiftaren att principen att en bostadsfastighet inte bör överskrida det område som får tas i anspråk som tomt inte borde frångås. Endast i vissa undantagsfall bör det accepteras att en större bostadsfastighet bildas inom ett strand-skyddsområde, exempelvis när fastighetsbildningen främjar vården av intressanta natur- och kulturmiljöer. Stor försiktighet måste iakttas så att de al-lemansrättsliga intressena inte träds för när. (Se a. prop. s. 22 f.)

Strandskyddets utveckling och dess betydelse

17.

Tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i 3 kap. FBL ska anpassas till den rådande jord- och skogspolitiken, under förutsättning att den kommit till förhållandevis fasta uttryck för ett ändrat synsätt (se ”Vedbrandsskiftet” NJA 2017 s. 708 p. 14 och 15).

18.

Vid 1990-talets början fanns bestämmelser om strandskydd i 1517 §§naturvårdslagen (1964:822). Sedan dess har strandskyddet stärkts på ett flertal sätt. Bland annat har strandskyddets syften utvidgats till att omfatta mer än att trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv åt allmänheten ( jfr p. 7). Vidare har dispensgrunderna preciserats (se 7 kap. 18 c och d §§ MB) och området närmast strandlinjen har getts ett särskilt starkt skydd (se p. 10).

19.

Under samma tid har strandskyddet emellertid också differentierats ( jfr p. 12). Att ett svagare strandskydd gäller på vissa platser har föranletts bland annat av regionalpolitiska skäl (se 7 kap. 18 d § MB och prop. 2008/09:119 s. 33 f.). Regionalpolitiska skäl ligger även bakom vissa ändringar som 1993 gjordes i 3 kap. 5 § FBL och som syftade till att utöka möjligheterna att bilda mindre jordbruks- och skogsfastigheter (se prop. 1993/94:27 s. 12 ff. och 31 f.).

20.

Enligt ett förslag i ett pågående lagstiftningsärende ska strandskyddet i vissa områden försvagas ytterligare medan det i andra områden ska förstärkas ( jfr lagrådsremissen En ökad differentiering av strandskyddet).

Slutsatser

21.

Redan i 1990 års lagstiftningsärende förutsattes att större bostadsfastigheter endast undantagsvis skulle få bildas inom strandskyddsområde, exem-pelvis när fastighetsbildningen främjar vården av intressanta natur- och kulturmiljöer (se p. 16). Att strandskyddet sedan dess har stärkts talar för att undantaget i allmänhet ska tillämpas restriktivt. Vid fastighetsbildning i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen bör möjligheterna att bilda en större bostadsfastighet inom strandskyddsområde dock vara större. ( Jfr p. 17–19.)

22.

Om förslagen i lagrådsremissen En ökad differentiering av strandskyddet leder till lagstiftning kan det leda till ytterligare skillnader i möjligheter-na att bilda en större bostadsfastighet inom strandskyddsområde ( jfr p. 20).

Bildandet av en större bostadsfastighet får inte motverka strandskyddets syften

23.

Av 3 kap. 2 § andra stycket FBL följer att fastighetsbildning ska ske så att syftet med strandskyddsbestämmelserna inte motverkas.

24.

Strandskyddets syften är långsiktiga (se p. 7 och 11). Redan den risk för en förändring av markens karaktär som föreligger då marken får ingå i en bostadsfastighet kan innebära att syftena med strandskyddsbestämmelserna motverkas (se NJA 1971 s. 421).

25.

Risken att all den mark som ingår i en bostadsfastighet får privat karaktär är något mindre när fastigheten inte bara ska användas för boende utan också för mindre djurhållning, mindre odling eller liknande verksamhet. Om själva tomtplatsen skulle kunna bli föremål för fastighetsbildning utan att strandskyddets syften motverkas bör därför ytterligare mark kunna ingå i en sådan bostadsfastighet, om marken utanför själva tomtplatsen inte ska bebyggas eller bli föremål för några andra åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområde ( jfr p. 9).

26.

För att underlätta tillsynen bör tomtplatsen dokumenteras i förrättningshandlingarna ( jfr prop. 1989/90:151 s. 23).

Strandskyddet och proportionalitetsprincipen

27.

När en fastighetsbildningsåtgärd utgör ett ingrepp i sådana intressen som omfattas av skyddet för egendom måste en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet göras (se ”Parkfastigheten” NJA 2018 s. 753). Ett beslut som innebär att sökt fastighetsbildning inte tillåts torde, i vart fall i vissa si-tuationer, kunna utgöra ett sådant ingrepp åtminstone enligt artikel 1 i Europakonventionens första tilläggsprotokoll ( jfr Allan Jacobsson v. Sweden, [no. 1], 25 October 1989, Series A no. 163).

28.

Avseende områdesskydd gäller vidare en allmän proportionalitetsprincip med innebörden att det ska föreligga en rimlig balans mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. Åtgärden får inte gå utöver vad som är erforderligt för ändamålets vinnande. (Se prop. 1997/98:45 del 1 s. 321 och jfr 7 kap. 25 § MB.) Principen får, i vart fall sedan tredje stycket i 3 kap. 2 § FBL upphävdes 2014, anses tillämplig i fastighetsbildningsmål ( jfr NJA 1999 s. 735 och RÅ 2006 not 160).

29.

Av det nu sagda följer att en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet ska göras innan en förrättning ställs in på grund av att strandskyddet medför hinder mot fastighetsbildning. Vid bedömningen bör beaktas att strandskyddet är ett allmänt intresse som i regel har företräde framför andra allmänna och enskilda intressen samt att bestämmelserna i 3 kap. FBL är avsedda att utgöra normer för avvägningen mellan allmänna och enskilda in-tressen (se p. 11 och prop. 1969:128 del B s. 57 f.).

Bedömningen i detta fall

30.

Den sökta styckningslotten ligger inom ett område som inte har pekats ut som område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen av kommunen. Det framgår inte av utredningen att det ändå skulle vara fråga om ett sådant område som avses i 7 kap. 18 e § MB. Undantaget från huvudregeln att det till en bostadsfastighet inom strandskyddsområde i allmänhet inte bör läggas mer mark än vad som väsentligen har karaktär av bostadstomt ska alltså i detta fall tillämpas restriktivt (se p. 21).

31.

Länsstyrelsen har anfört att ett fortsatt brukande av jordbruksmark i perifera lägen av Västerbottens län är en förutsättning för att på sikt bibehålla den biologiska mångfalden och en levande landsbygd, men att intresset är allmängiltigt i länet. Eftersom intresset inte är särskilt knutet till det berörda området och då det kan främjas utan att mark inom strandskyddsområde tas i anspråk kan det inte anses ha en sådan tyngd att fastighetsbild-ningen framstår som lämplig.

32.

Frågan om det kan anses proportionerligt att ställa in förrättningen har inte prövats av underinstanserna. Den frågan är nära förbunden med frågan om fastighetsbildningen motverkar strandskyddets syften, som i målet inte har prövats utifrån de förutsättningar som angetts i p. 25. Det är inte lämpligt att HD som första instans prövar de frågorna. Målet bör därför återförvisas till Lantmäteriet.

33.

Slutsatsen blir att Mark- och miljööverdomstolens dom ska ändras på så sätt att fortsatt behandling hos Lantmäteriet ska ske i enlighet med vad som framgår av skälen i HD:s dom.

DOMSLUT

HD ändrar på det sätt Mark- och miljööverdomstolens dom att fortsatt behandling hos Lantmäteriet ska ske i enlighet med vad som framgår av skälen i HD:s dom.

Domskäl

HD ( justitieråden Gudmund Toijer, Johnny Herre, Agneta Bäcklund, referent, Stefan Johansson och Johan Danelius) meddelade den 8 mars 2022 följande dom.

DOMSKÄL

Frågan i HD

1.

Målet rör avstyckning i syfte att bilda en bostadsfastighet med jordbruksmark för mindre djurhållning (kombinationsfastighet). Frågan i HD är om den omständigheten att styckningslotten ligger inom strandskyddsområde utgör ett hinder mot fastighetsbildning-en.

Bakgrund

2.

A.R. och C.R. äger fastigheten – – – i Bjurholms kommun. Fastigheten, som är belägen i glesbygd, består av tre skiften och har en areal om cirka 230 hektar. Skifte 2 och 3 består huvudsakligen av skogsmark.

3.

Skifte l, som är fristående från de övriga skiftena, består av drygt tre hektar. På skiftet finns det ett bostadshus med tomtmark och jordbruksmark. Skiftet är beläget på en udde i Mjösjön och ligger huvudsakligen inom strandskyddsområde. Platsen har inte pekats ut som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ( jfr p. 16 i det följande).

4.

A.R. och C.R. ansökte om avstyckning av skifte 1, i syfte att bilda en kombinationsfastighet.

5.

Lantmäteriet ställde in förrättningen på den grunden att fastighetsbildningen motverkade strandskyddets syften. Mark- och mil-jödomstolen avslog A.R:s och C.R:s överklagande.

6.

Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt Lantmäteriets beslut och återförvisat förrättningen dit för fortsatt behandling. Att styckningslotten ligger inom strandskyddsområde har bedömts inte utgöra hinder mot fastighetsbildningen.

Fastighetsbildning

7.

Varje fastighet som nybildas eller ombildas ska med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. Lämplighetsprövningen ska knyta an till fastighetens användningssätt och göras utifrån det av sökanden angivna ändamålet. Varaktighetskravet syftar till att förhindra att fastigheter bildas för tillfälliga eller kortsiktiga ändamål. Vidare ställs det upp ett aktualitetskrav. Det innebär att fastighetsbildning inte får äga rum om den fastighet som ska nybildas eller ombildas för nytt ändamål inte kan antas komma till användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. ( Jfr 3 kap. 1 FBL.)

8.

Av 3 kap. 2 § andra stycket följer att fastighetsbildning avseende mark som omfattas av strandskydd enligt 7 kap. MB ska. ske så att syftet med bestämmelserna om strandskydd inte motverkas.

9.

Flera av bestämmelserna i 3 kap. FBL är allmänt utformade och lagtexten ger få konkreta hållpunkter för bedömningen. Tanken är att tolkningen och tillämpningen ska anpassas till samhällsutvecklingen och till den gällande politiken, t.ex. när det gäller strandskydd eller andra miljöfrågor. Bestämmelserna ska i den meningen vara elastiska. För att rättstillämpningen ska vara förutsebar är det angeläget att tolkningen och tillämpningen i första hand kan kopplas till förhållandevis fasta uttryck för ett ändrat synsätt. ( Jfr ”Vedbrandsskiftet” NJA 2017 s. 708 p. 14 och 15 och där gjorda hänvisningar.)

10.

Lantmäteriet ska vid behov samråda med berörda myndigheter ( jfr 4 kap. 25 § FBL). När samrådsmyndighetens ställningstagande inte är bindande ska Lantmäteriet göra en intresseavvägning mellan vad myndigheten har anfört och övriga allmänna och enskilda intressen. Ett ställningstagande i fråga om ett visst allmänt intresse från en myndighet som har att svara för det intresset bör normalt inte frångås av Lantmäteriet. ( Jfr prop. 1969:128 del B s. 57 f.) Det finns emellertid ett utrymme för Lantmäteriet — liksom för en domstol — att vid sin bedömning beakta det sätt som ställningstagandet uttryckts på, liksom det stöd som redovisats för myndighetens slutsats. En myndighet, som motsätter sig fastighetsbildning därför att den skulle vara till men för något allmänt intresse, bör i möjligaste mån styrka sitt påstående och motivera sitt ställningstagande ( jfr ”Skogvaktarbostaden” NJA 1989 s. 360).

Strandskydd

Bestämmelser om strandskydd

1l. Bestämmelser om strandskydd finns i 7 kap. MB. Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag och syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Skyddet omfattar som huvudregel land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. (Se 13 och 14 §§.)

12.

Inom ett strandskyddsområde är det som utgångspunkt förbjudet att uppföra nya byggnader. Det är också förbjudet att ändra byggnader och byggnaders användning eller att utföra andra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänhet-en från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Arbeten för att förbereda för byggnader, anläggningar och anordningar är inte heller tillåtna, och åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter är otillåtna. (Se 15 §.)

13.

Om det finns särskilda skäl, kan det ges dispens för en åtgärd som annars är otillåten. I vissa fall när allmänna intressen, t.ex. behovet av försvarsanläggningar eller vägar, motiverar en dispens beslutar länsstyrelsen i frågan. I övriga fall är det kommunen som får besluta om dispens. (Se 18 a och b §§.)

14.

En dispens ska alltid vara förenlig med strandskyddets syften (se 26 §). Som särskilda skäl för dispens beaktas vissa omstän-digheter som räknas upp i sex punkter i 18 c §. I punkten 5 anges att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området och i punkten 6 att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

15.

En dispens ska i normalfallet inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anlägg-ningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet (se 18 f §).

16.

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. En översiktsplan enligt 3 kap. i plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid bedömningen av om en viss plats ligger inom ett sådant område, men översiktsplanen är inte bindande. (Se 18 d och e §§.)

17.

Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område som är lämpligt för utvecklingen av landsbygden och är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. I tätorter och vissa andra delar av landet gäller vidare att området inte ska ha mer än liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. (Se 18 e §.)

18.

Vid prövning av frågor om strandskydd ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på en skyddsbestämmelse får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. (Se 25 §.)

Strandskyddets utveckling

19.

Strandskyddet infördes i slutet av 1940-talet och avsåg då enbart att trygga allmänhetens möjligheter till friluftsliv vid stränderna. På 1990-talet tillkom syftet att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet har också stärkts på andra sätt under årens lopp.

20.

Strandskyddets syften är långsiktiga. Sådana områden som för närvarande verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden (se prop. 2008/09:119 s. 36). Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att det i normalfallet har företräde framför andra allmänna och enskilda intressen.

21.

De nu gällande reglerna infördes i huvudsak genom lagstiftning 2009 och 2010. I lagtexten preciserades vad man får beakta som särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddsreglerna. Omständigheterna innebär inte att dispens bör ges men får beaktas vid prövningen. Bestämmelserna innebär vidare att strandskyddet har differentierats, bland annat av regionalpolitiska skäl. Behovet av strandskydd har ansetts särskilt stort i områden där bebyggelsetrycket är högt medan det behovet inte har bedömts vara lika framträdande i områden som är mer glest befolkade. Där anses det möjligt att göra en avvägning mellan behovet av strandskydd och behovet av att stimulera utvecklingen på landsbygden. Kommunen har fått i uppgift att göra dessa avvägningar och peka ut områden på landsbygden där intresset av strandskydd inte är lika starkt. ( Jfr a. prop. s. 33, 53 och 106.)

Fastighetsbildning för att skapa en kombinationsfastighet inom ett strandskyddsområde

22.

Vid tillkomsten av FBL ansågs det inte lämpligt att lägga mer mark till bostadsfastigheter än vad som har karaktär av en bo-stadstomt. Tanken bakom den begränsningen var att marken skulle utnyttjas effektivt men också att allmänhetens tillträde till markområden för det rörliga friluftslivet inte skulle hindras eller försvåras. ( Jfr prop. 1969:128 del B s. 113 och 1156 f.)

23.

Av regionalpolitiska skäl gjordes 1991 ändringar i FBL som ökade möjligheterna att föra mark till bostadsfastigheter. Det blev möjligt att på landsbygden lägga mark för mindre djurhållning, mindre odling eller liknande verksamhet till en bostadsfastighet. I förarbetena angavs att det i vissa undantagsfall bör accepteras att en sådan större fastighet bildas inom ett strandskyddsområde, t.ex. i det fallet att fastighetsbildningen främjar vården av intressanta natur- och kulturmiljöer. Vidare angavs att det av förrätt-ningshandlingarna bör framgå vilken mark som används eller får användas som tomt. (Se prop. 1989/90:151 s. 18 och 21 ff.)

24.

En fastighetsbildning för bostadsändamål inom strandskyddsområde får inte motverka strandskyddets syften (se p. 8). Ut-rymmet för att bilda bostadsfastigheter inom strandskyddsområden är därmed mycket begränsat.

25.

I de allra flesta fall innebär bildandet av en bostadsfastighet inom strandskyddsområde att allmänhetens tillträde försvåras och alltså att strandskyddets syften motverkas. Redan den risk för en förändring av markens karaktär som finns på grund av att marken får ingå i en bostadsfastighet kan innebära att syftena med strandskyddsbestämmelserna motverkas (se ”Avstyckning av Kasen” NJA 1971 s. 421).

26.

Motsvarande restriktivitet bör gälla när en kombinationsfastighet ska bildas i ett strandskyddsområde. Risken att all den mark som ingår i en kombinationsfastighet på landsbygden får privat karaktär kan dock i vissa fall vara mindre än när fastighetsbildningen sker endast för bostadsändamål. Vid en bedömning av den risken måste fastighetens utformning och omfattning samt den verksamhet som ska bedrivas på fastigheten beaktas. Om själva tomtplatsen skulle kunna bli föremål för fastighetsbildning utan att strandskyddets syften motverkas, bör ytterligare mark kunna ingå i en kombinationsfastighet, om marken utanför tomtplatsen inte ska bebyggas eller bli föremål för några andra åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområde eller strandskyddets syften motverkas av något annat skäl.

27.

Bedömningen av om strandskyddets syften motverkas påverkas också av om fastighetsbildningen ska ske i ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I ett sådant område har bedömningen gjorts att området är av sådant slag och omfattning att strandskyddet fortfarande tillgodoses långsiktigt och att området endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Fastighetsbildning torde kunna aktualiseras i sådana områden under förutsättning att åtgärden bidrar till utveckling av landsbygden. Det krävs dock att det finns utredning som visar att åtgärden kommer att leda till en långsiktigt positiv ekonomisk påverkan i ett lokalt eller regionalt perspektiv. Att en åtgärd kan leda till en sådan utveckling av landsbygden har därför ansetts kunna få betydelse för bedömningen av om en avstyckning motverkar strandskyddets syften. ( Jfr prop. 2008/09:119 s. 107 och 113.) Ut-rymmet för att bilda en kombinationsfastighet inom strandskyddsområden är alltså större i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen än i andra områden.

28.

Det är inte uteslutet att en kombinationsfastighet någon gång skulle kunna bildas även i en annan situation än de nu nämnda, utan att bestämmelserna om strandskydd hindrar detta. Det måste då vara fråga om alldeles speciella omständigheter där strand-skyddet ställs mot ett mycket angeläget intresse som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom bildandet av den aktuella fastig-heten.

Proportionalitetsprövning

29.

En proportionalitetsprövning ska göras innan en förrättning ställs in på grund av att strandskyddet medför hinder mot fastighetsbildning ( jfr 7 kap. 25 § MB). Den får ses som en slutlig kontroll av att ett beslut om att ställa in förrättningen inte är orimligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet; däremot kan den inte uppfattas som en mer generell utvidgning av möjligheterna till fastighetsbildning inom strandskyddsområden. Proportionalitetsprövningen bör avse samtliga omständigheter som har kommit fram i ärendet. ( Jfr ”Båthuset i Stuverum” NJA 2020 s. 1129.)

Bedömningen i detta fall

30.

Ansökan avser avstyckning av drygt tre hektar mark för att bilda en kombinationsfastighet. Marken omfattas i stora delar av strandskydd.

31.

Den sökta styckningslotten ligger inte inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

32.

Strandskyddets syften motverkas av den sökta fastighetsbildningsåtgärden. Det faktum att avstyckningen generellt skulle kunna bidra till att bibehålla den biologiska mångfalden och en levande landsbygd utgör inte något bärande skäl för att tillåta fas-tighetsbildningen. Behov av att tillgodose sådana intressen torde finnas i stora delar av den svenska landsbygden. Det skulle riskera att på sikt urholka strandskyddet påtagligt om fastighetsbildning inom strandskyddsområden tillåts av sådana skäl.

33.

Ett avslag på ansökan kan inte anses oproportionerligt.

34.

Slutsatsen blir att alltså att det finns hinder mot avstyckningen. Mark- och miljööverdomstolens dom ska därmed ändras, och Lantmäteriets beslut att ställa in förrättningen ska stå fast.

DOMSLUT

HD ändrar Mark- och miljööverdomstolens dom och fastställer Lantmäteriets beslut att ställa in förrättningen.