NJA 2022 s. 264

Uppsåtsbedömning vid s.k. företagaransvar.

Halmstad tingsrätt

Allmän åklagare väckte åtal vid Halmstads tingsrätt mot M.S. och O.S. för olovlig tobaksförsäljning enligt 11 § och 27 § första styckettobakslagen (1993:581) med följande gärningsbeskrivning.

M.S. och O.S. har tillsammans och i samförstånd, O.S. som ägare av Norra Vägens Livs och M.S. såsom delaktig i verksamheten, olovligen till konsumenter tillhandahållit tobaksvaror i form av 34 limpor à 10 paket samt 96 paket cigaretter av olika märken vars hälsovarning varit uppenbart oriktig samt 7 st. cigarrer som saknat hälsovarning. Det hände den 21 mars 2018 på Norra Vägens Livs [i] Halmstads kommun.

O.S. och M.S. begick gärningen med uppsåt.

O.S. och M.S. åtalades vidare för grovt penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1, 4 § och 5 § första stycket lagen (2014:307) om straff för penning-tvättsbrott.

Åklagaren yrkade förverkande av i beslag tagna kontanter jämte emballage, diverse dokument samt tobak.

O.S. förnekade grovt penningtvättsbrott och olovlig tobaksförsäljning.

M.S. förnekade grovt penningtvättsbrott. Han vidgick omständigheterna men bestred straffansvar för olovlig tobaksförsäljning.

Domskäl

Tingsrätten (ordförande rådmannen Katrine Olsson) anförde följande i dom den 3 juli 2019.

DOMSKÄL

Skuldfrågan

Bakgrund

Tingsrätten antecknade som bakgrund sammanfattningsvis att polisen tillsammans med andra myndigheter den 21 mars 2018 gjorde en tillsynskontroll i butiken Norra Vägens Livs. Butiken ägdes av O.S. men M.S. var vid tillfället ansvarig för den dagliga verk-samheten. Vid kontrollen påträffades olika närmare angivna tobaksvaror och kontanter.

Utredningen i målet

Åklagaren åberopade förhör med bland andra A.P., som var tillståndshandläggare vid Halmstads kommun och hade medverkat i tillsynen av Norra Vägens Livs.

Vidare åberopade åklagaren viss skriftlig bevisning.

Tingsrättens bedömning

På anförda skäl fann tingsrätten att åtalet mot O.S. och M.S. för grovt penningtvättsbrott skulle ogillas.

Beträffande åtalet för olovlig tobaksförsäljning anförde tingsrätten följande.

Åklagaren har gjort gällande att O.S. och M.S. tillsammans och i samförstånd, uppsåtligen, tillhandahållit cigaretter för försäljning till konsumenter vars hälsovarningar varit uppenbart oriktiga samt tillhandahållit cigarrer som saknat hälsovarning.

Av 27 § tobakslagen (1993:581) följer att den som uppsåtligen bryter mot 11 § samma lag döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. I 11 § tobakslagen stadgas att en tobaksvara i näringsverksamhet inte får tillhandahållas konsumenter inom landet, om den saknar varningstexter eller innehållsdeklaration, eller om text eller deklaration är uppenbart oriktig. Enligt vid tidpunkten för den åtalade gärningen gällande föreskrifterna, folkhälsomyndighetens författningssamling (HSLF-FS 2016:46), ska varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för cigaretter vara försedd med kombinerade hälsovarningar, se 2 kap. 13 §. Kombinerad hälsovarning består av en kombination av en varningstext och ett motsvarande fotografi eller en motsva-rande illustration, se 1 kap. 4 §.

Det är utrett och ostridigt att det i butiken, Norra Vägens Livs, funnits cigarettlimpor och cigarettpaket som saknat kombinerade hälsovarningar. Det har även funnits sju cigarrer som varit förpackade styckvis med cellofan och som saknat varningstext. Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter finner tingsrätten att det på Norra Vägens Livs funnits uppenbart oriktigt märkta cigarettpaket och cigarettlimpor eftersom de saknat kombinerade hälsovarningar i form av bland annat fotografier. Eftersom det saknas tydliga riktlinjer angående märkning av cigarrer, som A.P. påpekat, finner tingsrätten att cigarrerna inte varit uppenbart oriktigt märkta. Åtalet rörande cigarrerna ska således ogillas.

O.S. var ägare av Norra Vägens Livs när tillsynskontrollen av butiken genomfördes den 21 mars 2018. När han startade verksamheten gjorde han en anmälan om tobaksförsäljning och bifogade därvid ett egenkontrollprogram. Han måste därvidlag tillgodogjort sig viss information som täcker in de skyldigheter som tillkommer en tobaksförsäljare, bl.a. avseende märkningen av cigarettpaket och cigarettlimpor. Eftersom O.S. genomfört ett egenkontrollprogram har han varit medveten om att det åligger honom att utöva särskild kontroll över verksamheten. Tingsrätten anser att O.S., i egenskap av ägare av Norra Vägens Livs, måste ha insett att det fanns en risk för att tobaken i butiken var otillåten för försäljning i Sverige. Det faktum att han befunnit sig utomlands befriar inte från straffansvar utan indikerar snarare att O.S. förhållit sig likgiltig till om Norra Vägens Livs tillhandahållit konsumenter otillåtna cigaretter. Han ska därför dömas till ansvar för olovlig tobaksförsäljning. Gärningen är inte att anse som ringa.

M.S. var anställd på Norra Vägens Livs och arbetade i butiken när tillsynskontrollen av butiken genomfördes den 21 mars 2018. M.S. har vidgått att det fanns otillåten tobak i butiken. Han har dock anfört att denna tobak dels inte utbjöds till försäljning utan skulle skickas tillbaka till distributörerna och dels nyttjades för privat bruk. Vid bedömningen av M.S:s invändning måste beaktas att otillåtna cigarettpaket både återfunnits ovanför butiksdisken, och därmed varit lättillgängliga för försäljning, samt i butikens bakom-liggande utrymmen. M.S:s invändning om att han inte salufört den otillåtna tobaken kan lämnas utan avseende. Åtalet är därmed styrkt och M.S. ska dömas till ansvar för olovlig tobaksförsäljning. Gärningen är inte att bedöma som ringa.

Påföljdsfrågan

O.S. och M.S. ska dömas för ett fall av olovlig tobaksförsäljning. Straffvärdet för brottet olovlig tobaksförsäljning motsvarar böter. Antalet dagsböter bestäms till 80 stycken. Hänsyn har tagits till O.S:s och M.S:s ekonomiska förhållanden vid bestämmandet av dagsbotens belopp.

Förverkande

– – –

Eftersom åtalet för olovlig tobaksförsäljning bifalles är förverkandeyrkandet avseende samtliga i beslag tagna cigaretter lagligen grundat och ska bifallas. Beslaget av cigarrerna ska bestå tills domen vinner laga kraft och därefter återlämnas till O.S. och M.S.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde O.S. och M.S. för olovlig tobaksförsäljning enligt 11 § och 27 § första styckettobakslagen (1993:581) till 80 dagsböter om 50 kr.

De frikändes från åtalet för grovt penningtvättsbrott.

Tingsrätten förordnade om förverkande och beslag och om avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Hovrätten för Västra Sverige

YRKANDEN I HOVRÄTTEN, M.M.

M.S. och O.S. överklagade i Hovrätten för Västra Sverige. De yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet för olovlig tobaksförsäljning och yrkandet om förverkande av i beslag tagna cigaretter. De yrkade vidare att angivna beslag skulle hävas till dem.

Åklagaren motsatte sig ändring av tingsrättens dom.

Hovrätten (hovrättsråden Gunnel Alenbratt och Boel Oldenstedt samt tf. hovrättsassessorn Maja Karlsson, referent) anförde föl-jande i dom den 26 februari 2021.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen i hovrätten

– – –

Olovlig tobaksförsäljning

Liksom tingsrätten anser hovrätten att det är utrett att det i butiken Norra Vägens Livs funnits sammanlagt 436 paket cigaretter som saknat kombinerade hälsovarningar. Av de vid gärningstidpunkten gällande föreskrifterna framgår att förpackningarna ska vara försedda med sådan hälsovarning. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att detta innebär att hälsovarningen varit uppen-bart oriktig.

M.S. har invänt att cigaretterna skulle returneras – – – och att cigaretterna inte tillhandahållits konsumenter.

Genom A.P:s uppgifter är det utrett att flera cigarettpaket förvarades i cigarettställ vid kassan. Enligt hovrätten talar denna om-ständighet med styrka för att cigaretterna tillhandahållits konsumenter. A.P. har även uppgett att M.S. vid inspektionen sagt att han inte förstått att tobaken var felmärkt och att han, om han vetat det, inte skulle haft tobaken. Enligt hovrätten framstår M.S:s in-vändning som en efterhandskonstruktion. I stället får det anses utrett att samtliga cigaretter i lokalen tillhandahållits konsumenter.

O.S. förvärvade Norra Vägens Livs av M.S. med tillträde den 1 februari 2017. M.S. har dock även efter tillträdet som anställd fort-satt sköta driften av butiken då O.S. varit sjuk samt vistats utomlands. Som ägare har O.S. dock haft det huvudsakliga ansvaret för att tobaksförsäljningen i butiken skett i enlighet med gällande lagstiftning. Utredningen visar att både M.S. och O.S. har upprättat så kallat egenkontrollprogram. A.P. har uppgett att O.S. i sitt egenkontrollprogram bland annat skrivit att han informerar sin personal om hur märkningen på paketen ska se ut. A.P. har vidare uppgett att hon vid tidigare inspektioner diskuterat med M.S. om hur tobak ska vara märkt. Genom dessa uppgifter anser hovrätten att det är visat att både M.S. och O.S. haft god kännedom om regelverket för tobaksförsäljning och vilka krav som uppställs. De har därmed begått gärningen med uppsåt. Med hänsyn till mängden cigaretter som förvarades i butiken är brottet inte att anse som ringa. Som tingsrätten funnit ska M.S. och O.S. därmed dömas för olovlig to-baksförsäljning.

Påföljd

Hovrätten gör ingen annan bedömning i fråga om påföljd än den tingsrätten har gjort.

Beslag

Mot bakgrund av utgången i skuldfrågan ska tingsrättens beslut om förverkande av cigaretter fastställas.

– – –

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrade tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten hävde vissa beslag.

Högsta domstolen

O.S. överklagade och yrkade att HD skulle ogilla åtalet för olovlig tobaksförsäljning, befria honom från skyldigheten att utge avgift till brottsofferfonden samt förklara att i beslag tagna cigaretter inte skulle förverkas utan lämnas ut till honom.

Även M.S. överklagade.

Riksåklagaren motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

Med utgångspunkt i vad hovrätten hade funnit styrkt om att det i butiken Norra Vägens Livs funnits sammanlagt 436 paket ciga-retter med uppenbart oriktiga hälsovarningar som tillhandahållits konsumenter meddelade HD prövningstillstånd såvitt gällde O.S:s överklagande. HD meddelar inte prövningstillstånd beträffande M.S:s överklagande. Hovrättens avgörande stod därmed fast be-träffande honom.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Martina Bozzo, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom.

DOMSKÄL

Bakgrund

1.

O.S. övertog i februari 2017 ansvaret som butiksägare för Norra Vägens Livs från sin bror M.S. I butiken såldes bl.a. tobak. I mars 2017 reste emellertid O.S. till sitt hemland pga. av att han blivit allvarligt sjuk. Under tiden hade M.S. ansvaret för butiken. I april 2017 genomförde kommunen en tillsynskontroll i butiken som inte föranledde några anmärkningar. Den 21 mars 2018, medan O.S. fortfarande var i sitt hemland, gjordes en ny tillsynskontroll där man bl.a. hittade tobak som var märkt enligt tidigare gällande föreskrifter och som sedan maj 2017 inte fick tillhandahållas kon-sumenter. Tillsynen föranledde bl.a. det nu aktuella åtalet för olovlig tobaksförsäljning. Veckan efter tillsynen, den 29 mars 2018, kom O.S. hem till Sverige.

2.

M.S. och O.S. åtalades för grovt penningtvättsbrott och olovlig tobaksförsäljning. Tingsrätten och hovrätten ogillade åtalet för grovt penning-tvättsbrott, dömde bröderna för olovlig tobaksförsäljning enligt den tidigare gällande tobakslagen (1993:581) till böter och förverkade bl.a. i beslag tagna cigaretter och förordnade att beslaget skulle bestå.

3.

Såväl tingsrätten som hovrätten fann det utrett att det i butiken funnits uppenbart oriktigt märkta cigaretter som tillhandahållits konsumenter, däremot ogillades åtalet i den del som avsåg cigarrer.

4.

Beträffande O.S. konstaterade tingsrätten och hovrätten att han när han startade verksamheten gjort en anmälan om tobaksförsäljning och bifogat ett s.k. egenkontrollprogram. Han ansågs då ha tillgodogjort sig viss information som täcker in de skyldigheter som tillkommer en tobaksförsäljare, bl.a. avseende märkning av cigaretter. Tingsrätten konstaterade vidare att O.S. varit medveten om att det ålåg honom att utöva särskild kontroll över verksamheten och att han i egenskap av ägare måste ha insett att det fanns en risk för att tobaken i butiken inte fick säljas i Sverige. Att han be-funnit sig utomlands befriade inte honom från ansvar utan snarare indikerade att han förhållit sig likgiltig till att butiken tillhandahållit konsumenter otillåtna cigaretter. Mot den bakgrunden fann tingsrätten att han skulle dömas för olovlig tobaksförsäljning.

5.

Hovrätten fann också att O.S. begått gärningen med uppsåt.

Prövningstillståndet

6.

HD har beviljat prövningstillstånd – såvitt avser O.S. – med utgångspunkt i vad hovrätten funnit styrkt om att det i butiken Norra Vägens Livs funnits sammanlagt 436 paket cigaretter med uppenbart oriktiga hälsovarningar som tillhandahållits konsumenter.

7.

HD har inte meddelat prövningstillstånd beträffande M.S. överklagande. Hovrättens avgörande står därmed fast såvitt avser honom.

Frågan i målet

8.

I målet aktualiseras frågan hur uppsåtsbedömningen ska göras i mål om olovlig tobaksförsäljning, särskilt när det gäller ansvar för butiksinnehavare eller motsvarande person.

Olovlig tobaksförsäljning

9.

Vid den i målet aktuella brottstiden framgick av 11 § i den då gällande tobakslagen att om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarning eller denna är uppenbart oriktig, får varan eller produkten inte tillhandahållas konsumenter. Enligt 27 § första stycket samma lag döms den som uppsåtligen i strid med förbudet i 11 § tillhandahållit sådana tobaksvaror till böter eller fängelse i högst sex månader. Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar (27 § tredje stycket).

10.

Den i målet aktuella lydelsen infördes genom en ändring som trädde i kraft den 20 maj 2016. Tidigare gällde att tobak inte fick tillhandahållas konsumenter om den saknade varningstexter eller innehållsdeklaration eller om text eller deklaration var uppenbart oriktig. Genom ändringen 2016 kom förbudet att omfatta tobak som saknar hälsovarning eller har en uppenbart oriktig hälsovarning. Av övergångsbestämmelserna till den lagänd-ringen följer att tobaksvaror som tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet – och som var märkta i enlighet med tidigare gällande bestämmelser – fick fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden efter ikraftträdandet, dock längst till och med den 20 maj 2017.

11.

Folkhälsomyndigheten har meddelat föreskrifter om hur märkningen ska se ut och att cigarettförpackningar bl.a. ska vara försedda med kombinerade hälsovarningar bestående av en kombination av en varningstext och ett motsvarande fotografi eller en motsvarande illustration som följer av EU-lagstiftning. (Se bl.a. 1 kap. 4 § och 2 kap. 13 § Folkhälsomyndighetens författningssamling, HSLF-FS 2016:46.)

Kravet på uppsåt vid olovlig tobaksförsäljning

12.

Ansvar för olovlig tobaksförsäljning enligt 11 § och 27 § första styckettobakslagen förutsätter att gärningen har begåtts uppsåtligen. När förbudet straffbelades uttalades i lagstiftningsarbetet, beträffande valet att straffbelägga endast uppsåtligt brott, att det i de flesta fall när konsumenter tillhandahålls tobaksvaror som saknar märkningar, torde handla om försäljning av tobaksvaror som smugglats in från ett land med låg tobaksskatt. Dessa paket har många gånger brister i samtliga märkningar och försäljarna avstår ofta från att ha dessa förpackningar synliga i butiken. I en sådan situation torde det därför ofta vara så att den som tillhandahåller tobaksvarorna är medveten om de faktiska förhållandena om vilka märkningar som finns på förpackningarna. (Se prop. 2004/05:118 s. 64.)

13.

Uppsåtet ska täcka samtliga de i brottsbeskrivningen angivna gärningsomständigheterna, dvs. att någon uppsåtligen tillhandahållit konsumenter tobaksvaror som saknar föreskriven hälsovarning.

Närmare om prövningen av uppsåt för butiksinnehavare eller liknande ställföreträdare

14.

En företagare kan bli ansvarig för att en otillåten gärning har utförts i hans eller hennes företag, utan att det kan bevisas att gärningspersonen själv tagit någon aktiv del däri. Endast under vissa omständigheter finns det en straffrättslig skyldighet att reagera och undersöka förhållanden närmare med risk för att annars bli ansvarig för underlåtenhet att agera. Det krävs dock, precis som vanligt, att ansvaret ska vara täckt av samtliga de i brotts-beskrivningen angivna gärningsomständigheterna och att gärningspersonen i det enskilda fallet kan tillskrivas sådant uppsåt eller sådan oaktsamhet som förutsätts i straffbestämmelsen. (Se bl.a. Petter Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2013, JUNO, avsnitt 2.8.3, NJA 2003 s. 550 och ”Kompan-jonens ansvar” NJA 2017 s. 690 p. 12 och 13.)

15.

För brottet olovlig tobaksförsäljning är inte stadgat ansvar för näringsidkare, butiksägare, arbetsgivare eller annat särskilt utpekat specialsub-jekt. Ansvar kan därför åläggas vem som helst som uppsåtligen har tillhandahållit konsumenter den oriktigt märkta tobaken.

16.

I förarbetena till 27 § tobakslagen uttalades att skillnad bör göras mellan de fall då en butiksinnehavare själv tillhandahållit en tobaksvara som inte uppfyller märkningskraven eller om den tillhandahållits av en oerfaren yngre anställd. I sistnämnda fall angavs det ligga närmare till hands att butiksinnehavaren eller motsvarande person träffas av ansvar, då denne ska säkerställa att de produkter som säljs i butiken uppfyller lagens krav. (Se prop. 2004/05:118 s. 64.)

17.

Vid gärningar som endast kräver oaktsamhet – såsom förbudet mot att sälja tobak till personer under 18 år – kan förhållandena vara sådana att såväl den som säljer tobaken till den underåriga som butiksägaren eller motsvarande person kan träffas av ansvar, den senare pga. underlåtenhet att tillse att försäljningen av tobaksvaror har organiserats på ett sådant sätt att 18-årsregeln kan upprätthållas. (Jfr prop. 1995/96:228 s. 28.)

Närmare om prövningen av uppsåt vid olovlig tobaksförsäljning

18.

Det är åklagaren som har bevisbördan för att presentera en utredning som visar att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har haft uppsåt till att ha tillhandahållit konsumenter tobaksvaror som saknat föreskriven hälsovarning.

19.

HD har i förhållande till gärningsomständigheter, vilket det här är fråga om, tidigare uttalat att det prövas om gärningsmannen har insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt. För att ansvar för olovlig tobaksförsäljning ska komma i fråga krävs således – såvitt nu är aktuellt – antingen att gärnings-personen förstod att konsumenter tillhandahölls cigaretter med uppenbart oriktig hälsovarning (insiktsuppsåt) eller att gärningspersonen insåg risken för detta och därtill var likgiltig inför den omständigheten att konsumenter tillhandahölls cigaretter med uppenbart oriktig hälsovarning (likgiltighetsuppsåt). Det som HD i tidigare rättsfall uttalat angående prövningen av likgiltighetsuppsåt avseende en följd eller effekt, kan i princip tillämpas också när fråga är om likgiltighet har förelegat inför en gärningsomständighet (se ”Knivhugget mot mopedisten” NJA 2016 s. 763 p. 18, ”Övernattningen” NJA 2019 s. 668 p. 24 och ”Det afghanska körkortet” NJA 2019 s. 721 p. 15).

20.

Prövningen av om likgiltighetsuppsåt föreligger ska ske i två led och med utgångspunkt i omständigheterna vid gärningen. (Se bl.a. ”HIV-fallet” NJA 2004 s. 176.)

21.

I det första ledet ska frågan ställas om gärningspersonen var medveten om (insåg) att det fanns en risk för att gärningsomständigheten förelåg (medvetet risktagande). Om gärningspersonen inte insåg att det fanns en sådan risk eller endast borde ha förstått att det fanns en risk för att gär-ningsomständigheten förelåg (omedvetet risktagande) kan uppsåt aldrig föreligga (jfr NJA 2005 s. 732).

22.

Kommer domstolen i det första ledet däremot fram till att det är bevisat att gärningspersonen insåg att det fanns en risk för att den relevanta gärningsomständigheten förelåg, måste domstolen ta ställning till det andra ledet. Det ledet rör gärningspersonens inställning eller attityd vid gärnings-tillfället, dvs. om gärningspersonen då var likgiltig till att gärningsomständigheten förelåg. Som HD i flera fall uttalat är det inte tillräckligt att gärningspersonen inser risken, men handlar ändå. Därutöver krävs också att förekomsten av den relevanta omständigheten (i detta fall att konsumenter tillhandahölls cigaretter med uppenbart oriktig hälsovarning) vid gärningstillfället inte utgjorde ett för gärningsmannen relevant skäl att avstå från gärningen. (Se bl.a. ”Knivhugget mot mopedisten” p. 13, ”Övernattningen” p. 22 och 23 och ”Det afghanska körkortet” p. 18.)

23.

När det som i detta fall är fråga om ansvar för butiksägare – som inte nödvändigtvis själva sålt tobaken – kan detta formuleras som att för uppsåt krävs att insikt om att cigaretter med en uppenbart felaktig hälsovarning tillhandahölls konsumenter inte skulle ha avhållit butiksägaren från att tillhandahålla konsumenter den felmärkta tobaken. Frågan får ställas om butiksägaren hade låtit tillhandahållandet fortgå om han vetat om att cigaret-terna var felmärkta. Det krävs alltså att butiksägaren accepterar eller godtar att konsumenter tillhandahålls felmärkta cigaretter för att denne ska kunna dömas för uppsåtligt brott.

Bedömningen i detta fall

24.

Det är utrett att det den 21 mars 2018 i butiken Norra Vägens Livs funnits sammanlagt 436 paket cigaretter med uppenbart oriktiga hälsovarningar som tillhandahållits konsumenter och att O.S. vid denna tid var ägare till butiken.

25.

O.S. har gjort en anmälan om tobaksförsäljning och bifogat egenkontrollprogram. Han har alltså varit medveten om att det finns särskilda be-stämmelser om bl.a. märkning som han som tobaksförsäljare var skyldig att iaktta. Han hade inte tidigare meddelats försäljningsförbud eller varit med om någon tillsynskontroll. När han lämnade Sverige hade han innehaft butiken i endast ca en månad. Vid den tidpunkten var den nu aktuella to-baken fullt laglig att sälja i butiken. Inte heller gjordes några anmärkningar under tillsynskontrollen i april 2017, när det endast återstod några veckor innan tobaken inte längre skulle få säljas.

26.

Mot O.S:s förnekande är det inte styrkt att han förstod att det under hans vistelse i utlandet skulle tillhandahållas cigaretter som var uppenbart oriktigt märkta. Det är alltså inte klarlagt att han hade insiktsuppsåt beträffande den omständigheten.

27.

När det gäller frågan om O.S. hade likgiltighetsuppsåt har det gjorts gällande att han varit likgiltig bara genom att lämna Sverige och anförtro sin bror butiken. I denna del har det anförts att han måste ha vetat om att brodern tidigare meddelats försäljningsförbud. Domstolen konstaterar dock att det i denna del inte finns åberopad någon bevisning som styrker att O.S. skulle ha varit medveten om M.S. försäljningsförbud. En sådan vetskap skulle heller inte nödvändigtvis ha inneburit att O.S. också skulle ha insett risken för att M.S. – när denne inte längre var ägare till butiken – skulle tillhandahålla uppenbart oriktigt märkt tobak till konsumenter under O.S:s bortovaro.

28.

För att likgiltighetsuppsåt ska föreligga krävs att det första ledet är uppfyllt, dvs. att O.S. insett att det fanns en risk för att cigaretter med uppenbart oriktiga hälsovarningar skulle tillhandahållas konsumenter. I målet har det inte framkommit att O.S. insett risken för detta. Uppsåt kan därför inte föreligga.

29.

O.S. ska mot denna bakgrund frikännas.

Frågan om beslag

30.

O.S. har begärt att cigaretterna ska utlämnas till honom.

31.

Cigaretterna, som inte har gjorts gällande vara för eget bruk, har i dess felmärkta form inte något lagligt användningsområde och kan därför befaras kunna komma till brottslig användning. Beslaget är därför lagligen grundat och ska inte hävas.

DOMSLUT

HD ändrar hovrättens dom på så sätt att HD frikänner O.S. och befriar honom från skyldigheten att betala avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Domskäl

HD (justitieråden Anders Eka, Kerstin Calissendorff, referent, Dag Mattsson, Sten Andersson och Stefan Reimer) meddelade den 12 april 2022 följande dom.

DOMSKÄL

Bakgrund

1.

M.S. och O.S. åtalades för olovlig tobaksförsäljning. Enligt gärningsbeskrivningen hade de tillsammans och i samförstånd, O.S. såsom ägare av Norra Vägens Livs och M.S. såsom delaktig i verksamheten, den 21 mars 2018 olovligen till konsumenter tillhandahållit bl.a. cigaretter vilkas hälsovarningar var uppenbart oriktiga. M.S. och O.S. angavs ha begått gärningen med uppsåt.

2.

Både tingsrätten och hovrätten har dömt O.S. för olovlig tobaksförsäljning.

Prövningstillståndet

3.

HD har beviljat prövningstillstånd med utgångspunkt i att hovrätten funnit det styrkt att det i butiken Norra Vägens Livs funnits sammanlagt 436 paket cigaretter med uppenbart oriktiga hälsovarningar som tillhandahållits konsumenter.

Utredningen m.m.

4.

När det gäller de faktiska omständigheterna i målet är bl.a. följande utrett. Norra Vägens Livs är en mindre livsmedelsbutik i vilken det även säljs tobaksvaror och folköl. Under flera år ägdes och bedrevs rörelsen av M.S. I januari 2017 meddelades han försälj-ningsförbud avseende tobak under sex månader och folköl under tolv månader. Några dagar senare sålde M.S. Norra Vägens Livs till sin bror, O.S. Denne gav efter förvärvet in en anmälan om tobaksförsäljning tillsammans med ett s.k. egenkontrollprogram till kom-munen. Han bedrev rörelsen i enskild firma.

5.

O.S. har vid förhör svarat nej på frågan om han vid överlåtelsen visste att M.S. hade meddelats förbud att sälja tobak. Han har vidare uppgett att han i samband med övertagandet anställde M.S. med uppdraget att sköta verksamheten under den första månaden. Anställningen kom emellertid att förlängas eftersom han själv blev mycket sjuk och i mars 2017 åkte till Iran. Han återkom till Sverige först den 29 mars 2018.

6.

Med anledning av ägarbytet genomförde kommunen i april 2017 ett tillsynsbesök i butiken. Tillsynen föranledde ingen anmärkning. Vid ett nytt besök den 21 mars 2018 konstaterades att det i butiken fanns 436 cigarettpaket utan korrekta hälsovarningar.

7.

Riksåklagaren har i HD anfört bl.a. följande. O.S. måste, när han övertog butiken, rimligtvis ha känt till att M.S. strax dessförinnan hade meddelats förbud att sälja tobak. Han måste därför också ha insett att det fanns en avsevärd risk för att denne i butiken till konsumenter tillhandahöll tobak som inte fick försäljas i Sverige. Under sin tid utomlands försökte han inte på något sätt försäkra sig om att tobaksförsäljningen bedrevs enligt gällande regler. Det kan med hänsyn till detta hållas för visst att om O.S. hade vetat att tobaksvaror utan föreskrivna hälsovarningar tillhandahölls, så hade det inte varit ett relevant skäl för honom att tillse att försäljningen bedrevs under gällande regler. Han har därför förhållit sig likgiltig till om konsumenter i butiken tillhandahållits otillåtna cigaretter.

Vad målet gäller i HD

8.

Målet rör förutsättningarna för att hålla en innehavare av en rörelse, som uppdragit åt en anställd att driva verksamheten, straffrättsligt ansvarig för att uppsåtligen ha tillhandahållit oriktigt märkta cigarettpaket till konsumenter.

Rättsliga utgångspunkter av relevans för bedömningen

Angående tobaksförsäljningen

9.

Vid tidpunkten för den åtalade gärningen, i mars 2018, gällde att förpackningar för tobaksvaror skulle vara försedda med hälso-varningar med visst föreskrivet innehåll i text och bild (se 9 § i den då gällande tobakslagen, 1993:581). Kravet infördes den 20 maj 2016 (se SFS 2016:353). Om en förpackning saknade hälsovarning eller denna var uppenbart oriktig, fick varan inte tillhandahållas konsumenter (11 § samma lag). Den som uppsåtligen i strid med förbudet tillhandahöll tobaksvaror som saknade föreskriven hälsovarning dömdes för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader (se 27 § första stycket). Efter den 1 juli 2019 ryms motsvarande reglering i brottet olovlig tobakshantering (se 3 kap. 1 § och 10 kap. 2 § lagen, 2018:2088, om tobak och liknande produkter).

10.

Även före den 20 maj 2016 gällde enligt 11 § tobakslagen att cigarettförpackningar inte fick tillhandahållas utan att de var försedda med viss information. Denna information – i lagtexten benämnd varningstext – behövde dock inte vara lika omfattande som den som därefter kom att gälla för hälsovarningar. Enligt övergångsregleringen till de nya bestämmelserna fick tobaksvaror försedda med korrekta varningstexter, som hade tillverkats eller övergått i fri omsättning före den 20 maj 2016, fortsätta att tillhan-dahållas till konsumenter på marknaden till och med den 20 maj 2017 (se övergångsbestämmelserna till SFS 2016:353). Under tolvmånadersperioden kunde således både förpackningar för tobak med varningstexter och förpackningar med mer omfattande hälsovarningar tillhandahållas konsumenter.

En butiksinnehavares ansvar för kontroll av tobaksförsäljningen m.m.

11.

En näringsidkare fick enligt tobakslagen inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till kommunen (12 c §). Lagen föreskrev vidare att näringsidkaren bl.a. skulle utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ge personal den information och det stöd som behövdes för att personalen skulle kunna följa lagen och anslutande föreskrifter (12 d §). Liknande föreskrifter finns i den nu gällande lagen om tobak och liknande produkter.

Något om s.k. företagaransvar

12.

Med företagaransvar avses i allmänhet det straffrättsliga ansvar som en företrädare för ett företag kan åläggas till följd av att han eller hon inte har utövat erforderlig kontroll eller tillsyn över den verksamhet som företaget bedriver. Skyldigheten att utöva kon-troll eller tillsyn kan ha angetts uttryckligen i lag eller i någon annan föreskrift men kan även följa t.ex. av en persons formella eller faktiska ställning i verksamheten.

13.

Vid företagaransvar är det alltså fråga om att företrädaren inte själv aktivt har utfört en straffbelagd gärning. Det är inte heller fråga om ett ansvar för medverkan till gärningen (jfr 23 kap. BrB). Det är i stället det förhållandet att företrädaren genom underlåtenhet att fullgöra en skyldighet att utöva kontroll eller tillsyn har möjliggjort gärningen som medför att han eller hon kan ses som gärningsman eller medgärningsman.

14.

Med hänsyn till gällande rättssäkerhetsprinciper, i synnerhet legalitetsprincipen, framstår numera en del äldre synsätt rörande omfattningen av en enskilds företagaransvar som överspelade. Företrädaren ska, i likhet med vad som annars gäller, i subjektivt hänseende uppfylla det krav som gäller enligt straffbestämmelsen, dvs. oaktsamhet, grov oaktsamhet eller uppsåt avseende de gärningsomständigheter som anges i brottsbeskrivningen. (Jfr litteraturhänvisningar i NJA 2012 N 5.)

Vad uppsåtet ska omfatta för en person med företagaransvar i ett fall som detta

15.

Straffansvar för olovlig tobaksförsäljning enligt 27 § första stycket tobakslagen förutsätter att gärningsmannen har haft uppsåt (jfr 10 kap. 2 § lagen om tobak och liknande produkter). Uppsåtet ska täcka samtliga de i brottsbeskrivningen angivna gärningsom-ständigheterna, dvs. att tobaksvarorna saknade föreskriven hälsovarning och att de tillhandahölls konsumenter. Detta gäller även vid prövningen av om en person med företagaransvar ska kunna dömas för brottet som gärningsman eller medgärningsman.

16.

Det är i ett fall som detta inte fråga om uppsåt i förhållande till någon följd eller effekt utan i förhållande till gärningsomständigheter. De uppsåtsformer som då kan föreligga är insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt (se ”Det afghanska körkortet” NJA 2019 s. 721 p. 15).

17.

Såsom riksåklagaren har utformat sin talan i detta mål aktualiseras enbart frågan om O.S. hade likgiltighetsuppsåt.

18.

Prövningen av den tilltalades likgiltighetsuppsåt ska göras i två led. Det första ledet handlar om gärningsmannens insikt om risken för att de aktuella gärningsomständigheterna föreligger medan det andra ledet avser hans eller hennes inställning till att gärningsomständigheterna faktiskt föreligger. Det är viktigt att bedömningen i båda leden görs med urskillning och försiktighet och grundas på vad som i det aktuella målet är utrett om gärningsmannens insikt och inställning. Bevisbördan ligger på sedvanligt sätt på åklagaren.

19.

I det första ledet prövas alltså om gärningsmannen (den tillsynsansvarige) insåg – var medveten om – att det fanns en risk för att de aktuella gärningsomständigheterna förelåg. Om gärningsmannen inte insåg detta, kan likgiltighetsuppsåt aldrig föreligga (jfr ”Det afghanska körkortet” p. 17). Det innebär att om gärningsmannen endast borde ha förstått att det fanns en risk för att gär-ningsomständigheten förelåg så är kravet på uppsåt inte uppfyllt (jfr NJA 2005 s. 732).

20.

I det andra ledet ska domstolen pröva om den tilltalade var likgiltig i förhållande till att gärningsomständigheterna faktiskt förelåg. När det gäller den bedömning som då ska göras kan hänvisas till rättsfallet ”Övernattningen” NJA 2019 s. 668 (särskilt p. 23 och 24). Det kan emellertid här konstateras att enbart det förhållandet att den tilltalade har ett tillsynsansvar för den verksamhet där gärningen har begåtts inte säger något om hans eller hennes inställning till om gärningsomständigheterna föreligger. Däremot ligger det i sakens natur att om en tillsynsansvarig regelmässigt har försummat att utöva tillsyn så utgör detta inte sällan ett starkt indicium på att han eller hon är likgiltig till om gärningsomständigheterna föreligger eller inte. Det kan uttryckas som så att underlåtenheten att utöva tillsynsansvaret utgör en s.k. likgiltighetsmarkör (jfr Dennis Andreev, Om likgiltighetsuppsåt till omständigheter, i JT 2020, s. 880 ff.).

Bedömningen i detta fall

21.

O.S. hade såsom innehavare av butiken ansvaret för att utöva kontroll av bl.a. tobaksförsäljningen (se p. 11). Han hade alltså ett i lag föreskrivet ansvar för att vaka över att de tobaksvaror som bjöds ut i butiken var märkta på ett korrekt sätt.

22.

Frågan är då om O.S. hade uppsåt till att det i mars 2018 i butiken tillhandahölls cigarettpaket med oriktiga hälsovarningar och om han ska betraktas som medgärningsman till den olovliga tobaksförsäljning som M.S. har dömts för.

23.

För att O.S. ska anses ha haft likgiltighetsuppsåt krävs att det, mot bakgrund av vad som är utrett om de faktiska omständigheterna, är ställt bortom rimligt tvivel att han insåg risken för att det i butiken i mars 2018 tillhandahölls cigarettpaket med oriktiga hälsovarningar och att han var likgiltig inför att så var fallet.

24.

O.S. har förnekat att han, när han förvärvade butiken och anställde M.S. i verksamheten, kände till att brodern hade meddelats försäljningsförbud. Vid förvärvstidpunkten var det inte förbjudet att tillhandahålla cigarettpaket med den i målet aktuella märkningen. Förbudet trädde i kraft först ett par månader efter det att O.S. i mars 2017 hade lämnat Sverige och det första tillsynsbesöket som skedde kort därefter föranledde inte någon anmärkning. Det är mot denna bakgrund inte styrkt att han insåg att det fanns en risk för att det i mars 2018 tillhandahölls cigaretter som var oriktigt märkta. Redan detta medför att likgiltighetsuppsåt inte föreligger.

25.

Åtalet mot O.S. ska därför ogillas.

26.

De beslagtagna cigarettpaketen har en utformning som innebär att de inte får säljas och det har inte gjorts gällande att de är avsedda för O.S:s eget bruk. De kan därmed befaras kunna komma till brottslig användning. Beslutet om förverkande ska därför stå fast.

DOMSLUT

HD ändrar hovrättens dom på så sätt att HD frikänner O.S. och befriar honom från skyldigheten att betala avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Hovrättens beslut om förverkande står fast.