NJA 2022 s. 414

Ett dödsbo efter en avliden svarande har ansetts skyldigt att på yrkande från käranden träda in i en på-gående rättegång om återbetalning till ett konkursbo.

Södertörns tingsrätt

Elamos Restaurang Aktiebolags i likvidation konkursbo väckte vid Södertörns tingsrätt talan mot R.I. med yrkande om att han skulle förpliktas att till konkursboet betala 1 415 000 kr jämte ränta. Till stöd för talan åberopades dels bestämmelserna i 4 kap.5 och 6 §§konkurslagen om återvinning till konkursbo, dels bestämmelserna i 17 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) om återbäringsskyldighet vid olaglig värdeöverföring.

R.I. bestred käromålet. R.I:s ombud meddelade sedan att R.I. hade avlidit.

Konkursboet vidhöll därefter i yttrande sina yrkanden i målet och gjorde gällande att dödsboet efter R.I. ”övertar processen” efter R.I.

Dödsboet efter R.I. bereddes tillfälle att träda in i processen. Dödsboet meddelade tingsrätten att dödsboet inte inträdde i processen.

I ett handläggningsprotokoll den 13 november 2020 angav tingsrätten följande.

Konkursboet har yrkat att tingsrätten ska besluta att dödsboet ska överta R.I:s ”talan” i målet. Konkursboet har även yrkat ersättning för rättegångskostnader - - -. Yrkandet får förstås så att detta yrkande riktas mot dödsboet. Till stöd för sina yrkanden har konkursboet anfört huvudsakligen följande. Frågan bör lösas genom en analog tillämpning av 13 kap. 7 § tredje stycket RB, vilket medför att dödsboet är skyldigt att överta ”hans” talan i målet eftersom dödsboet har trätt i ”hans” ställe. RB:s regler om partssuccession innebär att den som övertar talan från någon av de ursprungliga parterna måste godta rättegången i det skick den befinner sig när han eller hon inträder i processen. Detta måste gälla även i en situation som denna. Ändamålsskäl talar starkt för denna ordning. Om tingsrätten skulle avskriva målet kommer konkursboet förlora möjligheten att kräva åter beloppet, då tidsfristen för att väcka talan enligt 4 kap. 20 § konkurslagen har passerat. Konkursboet kan då inte väcka talan mot dödsboet. Om käranden skulle ha återkallat talan skulle föreligga risk för att bli betalningsskyldig för rättegångskostnader och sedan väcka en ny talan mot den avlidnes dödsbo om samma sak.

Dödsboet, som tagit del av konkursboets yrkanden, har i yttrande vidhållit inställningen att dödsboet inte inträder i processen och har yrkat att tingsrätten ska avskriva målet från vidare handläggning.

Domskäl

Tingsrätten (rådmannen Ulrika Falkman Walhagen) anförde i beslut den 13 november 2020 följande.

SKÄL

Den sak varom tvistas kan, under loppet av en rättegång, övergå till andra rättssubjekt än de ursprungliga parterna, t.ex. genom arv eller testamente (universalsuccession) eller genom överlåtelse (singularsuccession). I 13 kap. 7 § RB regleras frågor om den processuella verkan av en övergång som sker genom överlåtelse, alltså fall av singularsuccession. I RB finns inga särskilda bestämmelser om det fallet att övergången av tvisteföremålet sker genom universalsuccession (se Sörbom, Monika m.fl., Norstedts Juridik, Kommentaren till 13 kap 7 § rättegångsbalken, 2020-05-27). Bakom reglerna i paragrafen ligger grundsatsen att den till vilken överlåtelsen sker (successorförvärvaren), om inte annat (såsom vid godtrosförvärv) följer av civilrättsliga regler, blir rättskraftigt bunden av den dom som ges i saken (se motiven bakom lagstiftningen NJA II 1943 s. 169). I motiven sägs uttryckligen att bestämmelsen i 13 kap. 7 § RB endast handlar om övergången sker genom överlåtelse samt att det inte ansetts nödigt att lämna särskilda regler rörande fallet att övergången av ett processföremål sker genom universalsuccession, t.ex. genom arv eller testamente (se NJA II 1943 s. 169).

För det fall att rätten under loppet av en rättegång får kännedom om att någon av parterna avlidit, måste dödsboet beredas tillfälle att träda in och måste även få skäligt rådrum för detta (se Sörbom, Monika m.fl., Norstedts Juridik, Kommentaren till 13 kap 7 § rättegångsbalken, 2020-05-27 och Thornefors, Christer, Rättegångsbalk 13 kap. 7 §, Lexino 2018-11-01). Även Ekelöf har skrivit om denna situation och har lämnat som exempel att om det vid en förhandling skulle meddelas att svaranden avlidit får domstolen inte meddela tredskodom, utan ska skjuta upp förhandlingen och ex officio meddela dödsboet om rätten att träda in i pro-cessen (se Ekelöf, Per-Olof, Rättegång II, 8 uppl. s. 154).

Av intresse att framhålla är att det i 13 kap. 7 § första stycket RB stadgas att om käranden överlåter det, varom tvistas, å annan må denne utan ny stämning övertaga kärandens talan i målet sådan denna vid hans inträde i rättegången är; om överlåtarens skyldighet att svara för rättegångskostnad gälle vad i 18 kap. 10 § stadgas samt i paragrafens andra stycke stadgas att sker överlåtelse å svarandens sida, må den å vilken överlåtelsen skett, i svarandens ställe, inträda i målet, om käranden samtycker därtill.

Tingsrätten noterar att konkursboet har gjort gällande att en analog tillämpning av den aktuella paragrafens tredje stycke bör göras i detta fall och har till stöd för detta åberopat ”ändamålsskäl”. I 13 kap. 7 § tredje stycket RB finns en bestämmelse om att förvärvaren, vare sig han eller hon är på kärandesidan eller svarandesidan, alltid på motpartens yrkande är skyldig att efter kallelse inträda som part i rättegången. Den allmänna grunden för detta sägs i motiven vara att hindra att en part genom överlåtelse av tvisteföremålet till annan gör motpartens rätt i processen mer eller mindre illusorisk. I nu angivna fall kvarstår överlåtaren som part i målet, vilket för honom eller henne kan vara värdefullt till skydd mot framtida hemuls- eller regressanspråk. Egentligen är det alltså i tredje styckets fall inte fråga om en partssuccession utan om en förening av mål (se vidare det som i 14 kap. sägs om processgemenskap) (se Sörbom, Monika m.fl., Norstedts Juridik, Kommentaren till 13 kap 7 § rättegångsbalken, 2020-05-27).

Vidare konstaterar tingsrätten att en avliden person saknar partsbehörighet. Om någon väcker talan mot en avliden person ska denna talan alltså avvisas eftersom det föreligger ett processhinder. Skulle däremot personen avlida först efter det att talan har väckts, kan detta i tvistemål leda till att målet avskrivs. Får rätten kännedom om att någon av parterna har avlidit måste dödsboet, såsom ovan konstaterats, beredas tillfälle att träda in. Först när dödsboet inte utnyttjat sin rätt att träda in i processen kan målet avskrivas (se om detta bl.a. Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång. Andra häftet, Norstedts Juridik, JUNO, 2015-08-14, kommentaren under 11 kap. 1 § rättegångsbalken och not 8).

Tingsrätten konstaterar att svaranden R.I. under målets handläggning har avlidit och dödsboet efter honom har förklarat att boet inte önskar inträda i förevarande process. Mot denna bakgrund ska målet avskrivas från vidare handläggning. Vidare ska, på grund av det ovan anförda, konkursboets yrkanden om övertagande av talan och om ersättning för rättegångskostnader lämnas utan bifall.

SLUTLIGT BESLUT

1.

Tingsrätten lämnar konkursboets yrkanden om övertagande av talan och om ersättning för rättegångskost-nader utan bifall.

2.

Tingsrätten avskriver målet från vidare handläggning.

Svea hovrätt

Konkursboet överklagade i Svea hovrätt och yrkade i första hand att hovrätten skulle upphäva tingsrättens beslut, bifalla yrkandet om att dödsboet skulle inträda som part i rättegången och återförvisa målet till tingsrätten för fortsatt handläggning. Konkursboet yrkade i andra hand att hovrätten i vart fall skulle upphäva beslutet och återförvisa målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Till stöd för yrkandena anförde konkursboet bl.a. följande. Dödsboet har trätt i R.I:s ställe och därigenom tagit över hans skulder, däribland ansvaret för den omtvistade förpliktelsen. Konkursboet saknar möjlighet att väcka talan mot dödsboet eftersom fristen i 4 kap. 20 § konkurslagen hade gått ut vid tidpunkten för R.I:s död. Mot den bakgrunden finns starka ändamålsskäl för att dödsboet ska anses skyldigt att inträda som part i rättegången genom en analog tillämpning av 13 kap. 7 § tredje stycket RB. Tingsrätten har även begått ett grovt rättegångsfel genom att inte reda ut om konkursboet yrkade att dödsboet skulle förpliktas att överta R.I:s talan eller inträda som part i rättegången.

Dödsboet bestred ändring av tingsrättens beslut. Till stöd för bestridandet anförde dödsboet i huvudsak att tingsrättens beslut att skriva av målet var riktigt, att ansvaret för den omtvistade förpliktelsen inte hade övergått på dödsboet, att det saknades lagstöd för att förplikta dödsboet att inträda som part i rättegången och att det inte hade förekommit något rättegångsfel vid tingsrätten. Dödsboet vidgick att det i och för sig var riktigt att fristen för att väcka talan mot dödsboet hade gått ut vid tidpunkten för R.I:s död.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Kerstin Elserth, Thomas Hedstrand, referent, och Maria Billing) anförde i beslut den 27 maj 2021 följande.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Så som tingsrätten har angett saknas särskilda bestämmelser om tredje parts skyldighet att inträda som part i rättegången när tvisteföremålet har övergått till denne genom universalsuccession, till exempel genom arv eller fusion. Bestämmelsen i 13 kap. 7 § RB reglerar enbart situationer där en övergång av tvisteföremålet har skett genom singularsuccession, dvs. genom överlåtelse. Av lagmotiven framgår att det vid införandet av bestämmelsen inte ansågs nödvändigt med särskilda regler om vad som ska ske vid universalsuccession (NJA II 1943 s. 169).

Som huvudregel gäller att ansvaret för obligationsrättsliga förpliktelser vid den förpliktades död övergår på dennes dödsbo. HD har slagit fast att ansvaret för en proprieborgensförbindelse får anses övergå på borgens-mannens dödsbo eftersom det inte finns särskilda regler eller annat särskilt stöd för en annan bedömning (NJA 2000 s. 97). I den juridiska litteraturen har det framförts att vissa förbindelser bör undantas från huvudregeln och istället anses upphöra i och med gäldenärens död. Som exempel nämns förpliktelser som avser att personligen utföra ett uppdrag (Walin m.fl., Ärvdabalken del II, den inledande kommentaren till 21 kap., JUNO).

En förpliktelse som grundas på återvinningsreglerna i konkurslagen är enligt hovrätten inte en sådan personlig förbindelse som bör undantas från huvudregeln om att ansvaret övergår på dödsboet vid gäldenärens död. Det finns inte några särskilda regler eller annat stöd för att göra någon annan bedömning. Tvisteföremålet har alltså övergått på dödsboet.

Om ett tvisteföremål har överlåtits ska enligt 13 kap. 7 § tredje stycket RB den till vilken överlåtelsen har skett på yrkande av motparten vara skyldig att efter kallelse inträda som part i rättegången. I lagmotiven anges att den allmänna grunden för bestämmelsen är att förhindra att en part genom att överlåta tvisteföremålet gör mot-partens rätt i processen mer eller mindre illusorisk (NJA II 1943 s. 169 och 170). Det anges vidare att det för käranden kan vara av värde att den som har tagit över tvisteföremålet inträder på svarandesidan för att käranden ska kunna få sin rätt prövad eller verkställd. Även utan lagreglering har motsvarande ansetts gälla vid fusion (se Svea hovrätts beslut den 14 maj 2003 i mål nr T 5680-02).

Det saknas anledning att i det nu aktuella avseendet göra skillnad mellan olika typer av universalsuccession. Tvärtom talar såväl processekonomiska skäl som de bakomliggande ändamålen med regleringen för att tillämpa 13 kap. 7 § tredje stycket RB analogt även på den föreliggande situationen. Detta särskilt mot bakgrund av att reglerna om återvinning i konkurs bärs upp av ett skyddsintresse för borgenärskollektivet och att konkursboet vid en motsatt bedömning – enbart till följd av att dödsfallet inträffade efter att fristen för att väcka en ny talan hade gått ut – saknar möjlighet att få en talan mot dödsboet prövad. Vad dödsboet har anfört innebär ingen annan bedömning.

Mot denna bakgrund är alltså dödsboet skyldigt att inträda som part i rättegången. Tingsrättens avskrivningsbeslut ska därför upphävas och målet återförvisas till tingsrätten för fortsatt handläggning.

BESLUT

Hovrätten upphäver tingsrättens beslut, underrättar dödsboet om dess skyldighet att inträda som part i rätte-gången och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Högsta domstolen

Dödsboet överklagade och yrkade att HD skulle undanröja hovrättens beslut och fastställa tingsrättens beslut om avskrivning.

Konkursboet motsatte sig ändring av hovrättens beslut.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Malin Falkmer, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

Punkterna 1–4 motsvarar i huvudsak punkterna 1–3 i HD:s skäl.

Frågan i målet

5.

Frågan i målet är om dödsboet efter en svaranden i ett mål om återvinning i konkurs är skyldigt att inträda i processen enligt 13 kap. 7 § RB.

Rättsliga utgångspunkter

Ansvaret för den avlidnes skulder

6.

Boutredningen har sedan gammalt omgärdats av regler till skydd för borgenärernas intressen. Ansvaret för den dödes skulder övergår som huvudregel på dödsboet och skulderna får göras gällande i dess tillgångar. Innan dödsboet kan skiftas ska den avlidnes och boets skulder betalas. På så sätt går borgenärernas intressen före arvingarnas och den som hade en fordran mot dödsboet är hänvisad till tillgångarna i boet. (Se prop. 1980/81:48 s. 18.)

7.

Vissa förbindelser upphör vid gäldenärens död. Detta gäller i allmänhet förpliktelser att personligen utföra ett uppdrag eller en förpliktelse till underlåtenhet, t.ex. att inte idka viss näringsverksamhet (NJA II 1933 s. 361). Detta gäller inte obligationsrättsliga förpliktelser, som i stället övertas av dödsboet (se NJA 2000 s. 97 och NJA 2017 s. 405). Även sekundära förpliktelser av ekonomisk art kan fortsätta att gälla mot dödsboet, t.ex. skyldighet att redovisa vad en avliden syssloman haft hand om eller skyldighet att utge ersättning för skada som tillfogats borgenären genom att gäldenären åsidosatt en personlig förpliktelse (NJA II 1933 s. 361).

8.

Generellt är de fall där en förbindelse upphör med gäldenärens död få och begränsade. Exekutionstitlar övergår exem-pelvis som huvudregel från en avliden gäldenär till dennes dödsbo (SOU 1973:22, s. 203).

Återvinningskrav i konkursförfaranden

9.

Syftet med återvinningsreglerna är att motverka otillbörliga transaktioner från gäldenärens eller borgenärernas sida i samband med en förestående konkurs. Ett krav på återvinning i konkurs är, oavsett återvinningsföremålets egendomsslag, ett kon-kursrättsligt fordringsanspråk underkastat sedvanliga preskriptionsregler (se NJA 2011 s. 755).

Partssuccession enligt RB

10.

Med partssuccession menas att en ny part på grund av en övergång av tvisteföremålet inträder i rättegången i stället för den ursprungliga parten, se 13 kap. 7 § RB. Syftet med bestämmelsen är att den till vilken överlåtelsen sker, om inte annat följer av civilrättsliga regler, blir rättskraftigt bunden av den dom som ges i saken. Motparten i en tvist ska alltså inte kunna kringgå utfallet i domen genom att otillbörligt ändra ägandeförhållandena (NJA II 1943 s. 169). Det är skillnad på överlåtelser på kärande- och svarandesidan, 13 kap. 7 § första och andra stycket RB.

11.

För såväl käranden som svaranden i en tvist kan det finnas anledning att vilja fortsätta tvisten oavsett vem som tagit över tvisteföremålet. Med anledning av detta är förvärvaren, oavsett vilken sida denne befinner sig på, alltid skyldig att inträda som part i rättegången på motpartens yrkande, 13 kap. 7 § tredje stycket RB. Syftet med detta är att hindra en part från att överlåta tvisteföremålet till en annan och därigenom kringgå processens utfall. (Se NJA II 1943 s. 170.)

12.

En övergång av ett tvisteföremål kan ske genom singularsuccession (en överlåtelse genom ex. gåva eller köp) eller genom universalsuccession (exempelvis genom arv, testamente eller konkurs). Övertagande via universalsuccession regleras dock inte uttryckligen i rättegångsbalken och bestämmelserna i 13 kap. 7 § RB behandlar, enligt de ursprungliga motiven, enbart frågan om singularsuccession.

13.

Det saknas uttryckliga bestämmelser om de processrättsliga konsekvenserna av att en part avlider under pågående rättegång, annat än avseende fullmakters fortsatta giltighet, 12 kap. 19 § RB. Vid tillkomsten av 13 kap. 7 § RB ansåg processlagsberedningen att det inte var nödvändigt att lämna särskilda regler rörande det fallet att övergången av ett processföremål sker genom universalsuccession, t.ex. genom arv eller testamente (se NJA II 1943 s. 169). I sådana fall skulle utgången be-stämmas av de särskilda regler som gällde för respektive institut (se Gärde, m.fl. Nya rättegångsbalken, (1949), Kommentar till 13 kap. 7 §).

Analog tillämpning av successionsreglerna i rättegångsbalken

14.

Av såväl äldre praxis som doktrin (se Kallenberg, Svensk Civilprocess, andra upplagan, 1923, s. 592 samt NJA 1938 s. 431) framgår att dödsbon både kan och bör ta över och driva vidare en talan vid ett dödsfall.

15.

I modern praxis har 13 kap. 7 § RB tillämpats analogt på situationer som inte utgör singularsuccession.

16.

I ett mål rörande om en förvärvare av aktier som är föremål för ett pågående inlösenförfarande, via skiljeförfarande, har rätt att inträda som part ansåg HD att övervägande skäl talade för att 13 kap. 7 § RB skulle tillämpas analogt på situationen (se NJA 2000 s. 202).

17.

HD har ansett att frågan om ett konkursbo kan återta sin förklaring att boet övertar konkursgäldenärens talan liknar situationen då någon övertagit kärandens talan med stöd av 13 kap. 7 § RB. Eftersom en part som inträder i pågående mål enligt den paragrafen inte kan återta sin förklaring om succession tilläts inte detta heller avseende konkursboet (se NJA 2013 s. 304, p. 10).

18.

I doktrinen råder i stort sett enighet om att 13 kap. 7 § RB kan tillämpas analogt på situationer som avser universal-succession (se bl.a. Ekelöf, Rättegång, Andra häftet, s. 180, Fitger m.fl. Rättegångsbalken, kommentar till 13 kap. 7 § samt Boman, Några randanmärkningar om litispendens, s. 44). Som skäl för detta har bl.a. anförts att avsaknaden av uttrycklig reglering i rättegångsbalken sannolikt beror på att lagstiftaren utgått från vad som ansetts gälla enligt äldre rätt, nämligen att dödsboet utan vidare träder in som part vid dödsfallet.

Bedömningen i detta fall

19.

Nu aktuellt mål rör en fråga om återgång i konkurs. Detta är att betrakta som ett fordringsanspråk och inte en sådan personlig förpliktelse som kan upphöra med anledning av dödsfallet. För det fall att det hade funnits en lagakraftvunnen dom i nu aktuellt mål vid dödsfallet hade ett utmätningsanspråk kunnat riktas mot Dödsboet. Ansvaret för fordringsanspråket ska därmed anses ha övergått till Dödsboet.

20.

Av såväl praxis som doktrin framgår att 13 kap. 7 § RB kan tillämpas analogt på situationer som faller utanför partsbyte genom singularsuccession. I den praxis på området där HD har tillämpat 13 kap. 7 § RB analogt har HD fäst vikt vid syftet bakom regleringen, en smidig och rättssäker process, och gjort en skälighetsbedömning där övervägande skäl talat för en analog tillämpning.

21.

Det får därmed anses vara utrett att 13 kap. 7 § RB kan tillämpas analogt samt att så även kan ske vid olika fall av universalsuccession, om övervägande skäl talar för detta.

22.

Såväl regleringen kring återgång i konkurs som reglerna rörande den avlidnes skulder tar sikte på skydd för borgenärerna. Gällande dödsbon är det uttryckligen stadgat att den dödes skulder ska vara betalda innan dess att arv skiftas. Borgenärer prioriteras här alltså till och med på bekostnad av de efterlevande. De bakomliggande principerna kring aktuell lagstiftning talar därmed för att Dödsboet ska överta talan i målet.

23.

I nu aktuellt mål saknar Konkursboet möjlighet att väcka en ny talan mot Dödsboet, då talefristen enligt konkurslagen passerat. Men om så inte varit fallet hade konsekvensen av att talan avskrivits blivit att Konkursboet kunnat väcka en i sak identisk talan mot Dödsboet, dock med nytt ansvar för rättegångskostnader. I fall där universalsuccessionen skett på grund av dödsfall blir detta opraktiskt och processekonomiskt betungande, vilket i sig talar emot en sådan lösning.

24.

Sammantaget talar övervägande skäl för att 13 kap. 7 § RB ska tillämpas analogt även vid universalsuccession och därmed är tillämplig i nu aktuellt mål.

25.

Motparten i målet, Konkursboet, har yrkat att Dödsboet ska inträda i processen. Dödsboet är därmed enligt 13 kap. 7 § RB tredje stycket skyldigt att göra detta.

26.

Överklagandet ska därför avslås.

HD:S BESLUT

HD avslår överklagandet.

Högsta domstolen (justitieråden Gudmund Toijer, Svante O. Johansson, Stefan Johansson, Cecilia Renfors och Johan Danelius, referent) meddelade den 25 maj 2022 följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

R.I. var styrelseledamot i Elamos Restaurang Aktiebolag, som försattes i konkurs. Före konkursen hade ett belopp om sammanlagt drygt 1,4 miljoner kr betalats ut från bolaget. Konkursboet väckte talan och yrkade att R.I. skulle betala tillbaka detta belopp. Till stöd för talan åberopades dels bestämmelserna i 4 kap.5 och 6 §§konkurslagen om återvinning till konkursbo, dels bestämmelserna i 17 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) om återbäringsskyldighet vid olaglig värdeöverföring.

2.

Kort efter det att R.I. hade delgetts stämning och bestritt käromålet avled han. Tingsrätten gav dödsboet möjlighet att träda in i rättegången. Dödsboet avstod från det. Konkursboet begärde då att dödsboet skulle förpliktas att inträda som part i rättegången. Tingsrätten avslog konkursboets begäran och skrev av målet från vidare handläggning.

3.

Hovrätten har upphävt tingsrättens beslut, underrättat dödsboet om dess skyldighet att träda in som part i rättegången och återförvisat målet till tingsrätten för vidare handläggning.

Frågan i HD

4.

Frågan i HD är om ett dödsbo efter en avliden svarande är skyldigt att, på yrkande från käranden, träda in i en pågående rättegång om återbetalning till ett konkursbo.

Rättsliga utgångspunkter

Ansvaret för en avliden persons skulder

5.

Vid dödsfall övergår ansvaret för den dödes skulder på dödsboet genom s.k. universalsuccession (ett övertagande av en annan persons samtliga tillgångar och skulder). Innan dödsboet kan skiftas ska den avlidnes och boets skulder betalas.

6.

Från huvudregeln om dödsboets ansvar för den dödes förpliktelser gäller vissa begränsade undantag. Exempelvis är ett dödsbo inte skyldigt att infria en förpliktelse att personligen utföra ett uppdrag (se NJA II 1933 s. 361). I rättspraxis har huvudregeln om dödsboets ansvar däremot tillämpats bl.a. såvitt gäller betalningsförpliktelser enligt ett borgensåtagande (”Den avlidnes borgensförbindelse” NJA 2000 s. 97) respektive en betalningsplan som fastställts i ett beslut om skuldsanering (”Skuldsaneringsgäldenärens död” NJA 2017 s. 405).

Partssuccession i tvistemål

7.

I 13 kap. 7 § RB finns bestämmelser om s.k. partssuccession (byte av part) i tvistemål. Om käranden överlåter det som det tvistas om till någon annan, får denne utan ny stämning överta kärandens talan i målet. Om överlåtelsen sker på svarandens sida, får den som har tagit över det som det tvistas om träda in i målet om käranden samtycker till det. I båda fallen gäller att den som har tagit över det som det tvistas om är skyldig att på yrkande av motparten träda in som part i rättegången.

8.

Bestämmelserna i 13 kap. 7 § är inte direkt tillämpliga vid universalsuccession genom exempelvis dödsfall. I förarbetena uttalades att det inte ansågs nödvändigt med särskilda regler för de fallen (se NJA II 1943 s. 168 f.). Det förutsattes att utgången i stället skulle bestämmas av de särskilda regler som gäller för respektive institut (se Natanael Gärde m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 141).

9.

Med undantag för en särskild i 12 kap. 19 § om rättegångsfullmakters fortsatta giltighet finns det inte heller i övrigt några uttryckliga bestämmelser i RB om de processrättsliga konsekvenserna av att en part avlider under pågående rättegång. Bestämmelsen i 19 § utgår emellertid från förutsättningen att ett dödsbo på något sätt berörs av att den avlidne är part i en rättegång. I den juridiska litteraturen råder det också bred enighet om att den som på grund av dödsfall har tagit över det som det pågår en tvist om kan ha såväl en rätt som en skyldighet att träda in i den pågående rättegången (se bl.a. Per Olof Ekelöf m.fl., Rättegång II, 7 uppl. 2015, s. 180 f., Peter Fitger m.fl., Rättegångsbalken, suppl. 91, oktober 2021, s. 13:62 samt Robert Boman, Några randanmärkningar om litis-pendens, i Festskrift till Ulla Jakobsson, 1991, s. 44, jfr även beträffande äldre rätt Ernst Kallenberg, Svensk Civilprocess, 2 uppl. 1923, s. 592 f.).

10.

Även ändamålsskäl talar med styrka för att det bör finnas möjligheter för en part att få till stånd en fortsatt rättegång, när processföremålet har övergått till ett dödsbo. Intresset av att kunna driva vidare en talan om exempelvis betalningsskyldighet är i princip detsamma när partssuccession på motsidan sker på grund av dödsfall som när det sker på grund av en överlåtelse. I båda fallen tillgodoses fordringsägarens berättigade intresse av att kunna göra sin materiella rätt gällande på bästa sätt och att få sin sak prövad och avgjord, om rättegången kan fullföljas utan att en ny talan behöver väckas. Allmänna processekonomiska intressen talar i samma riktning. En sådan ordning kan inte anses leda till några beaktansvärda nackdelar med hänvisning till dödsboets rättssäkerhet eller annars innebära några påtagliga risker.

11.

Mot denna bakgrund talar övervägande skäl för att de principer om partssuccession som kommer till uttryck i 13 kap. 7 § RB kan tillämpas också i den situationen att den ena parten avlider och tvisteföremålet därmed övergår på dennes dödsbo. Den avlidnes motpart bör således i en sådan situation kunna kräva att dödsboet träder in i målet utan att det behöver väckas en ny talan.

Bedömningen i detta fall

12.

I målet gör konkursboet gällande betalningsskyldighet enligt konkurslagens bestämmelser om återvinning i konkurs alternativt enligt aktiebolagslagens bestämmelser om återbäringsskyldighet vid olaglig värdeöverföring. Förpliktelsen är inte av sådan personlig karaktär att den upphörde genom R.I:s död. Konkursboets fordran gäller därmed numera i förhållande till dödsboet. Av detta följer att dödsboet är skyldigt att på yrkande av konkursboet träda in i målet (jfr p. 11).

13.

Överklagandet ska därför avslås.

HD:S AVGÖRANDE

HD avslår överklagandet.