NJA 2022 s. 66

Vuxenadoption.

Helsingborgs tingsrätt

S.J.S. ansökte vid Helsingborgs tingsrätt om att få adoptera M.S., född 1992, som var barn till hans maka C.S.

R.S., M.S:s biologiska far som är bosatt i USA, motsatte sig adoptionsansökan.

Tingsrätten (chefsrådmannen Margita Åhsberg) meddelade beslut i protokoll den 26 februari 2021.

I protokollet antecknade tingsrätten att S.J.S. tidigare hade ansökt om att få adoptera sitt styvbarn M.S., att tingsrätten avslog adoptionsansökan 2017 och att beslutet överklagades till Hovrätten över Skåne och Blekinge, som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Vidare antecknades följande.

S.J.S. åberopade i det tidigare adoptionsärendet, såvitt nu är av intresse, i huvudsak att M.S. och hennes mamma flyttade till honom innan M.S. hade fyllt ett år, att de under alla år haft en mycket bra och nära relation samt att han varit mycket involverad i hennes uppväxt. M.S. samtyckte till adoptionsansökan och framförde bland annat att hon träffat R.S. cirka 5–7 gånger under sommarloven när hon var liten och därefter vid ett tillfälle 2012 eller 2013, att de hade sporadisk kontakt via FaceTime/e-mail samt att de inte hade haft kontakt sedan adoptionsansökan lämnades in. Tingsrätten gjorde i sitt avslagsbeslut den bedömningen att de skäl som anförts till stöd för att adoptionen skulle anses vara till fördel för M.S. inte kunde anses vara tillräckligt starka för att, mot R.S:s bestridande, bifalla ansökan om adoption.

S.J.S. har nu återigen ansökt om att få adoptera M.S. C.S. har samtyckt till adoptionen. S.J.S. har åberopat i huvudsak följande. Han och C.S. har bott tillsammans sedan mars 1993, då M.S. ännu inte hade fyllt ett år, och har sedan dess varit hennes förälder. De har en gemensam son som är tre år yngre än M.S. S.J.S. har uppfostrat M.S. och de har i praktiken alltid haft ett mycket nära far- och dotterförhållande. M.S. har också blivit mamma och det skulle innebära att även det barnbarn- och morfarförhållande som råder mellan S.J.S. och hennes barn skulle befästas. R.S. överdriver de tillfällen han besökt M.S. och den kontakt som varit mellan dem. M.S. har under uppväxten endast haft begränsad och sporadisk kontakt med R.S. De har inte träffats sedan 2012, men haft viss kontakt via e-post eller sms. Efter att den förra adoptionsansökan lämnades in år 2017 har de inte haft någon kontakt. En adoption skulle inte på något sätt förhindra en framtida kontakt mellan M.S. och R.S. men det har inte, från någons sida, upprätthållits eller framförts någon önskan om kontakt sedan den förra ansökan om adoption.

M.S. har samtyckt till adoptionen. M.S. har förklarat att hon genom adoptionen vill befästa den känslomässiga och faktiska far- och dotterrelationen som hon har med S.J.S. Hon har också förklarat att hon inte har något intresse av att kontakta R.S. och det har inte heller funnits några som helst initiativ från R.S:s sida att kontakta henne gällande deras relation varken under eller efter det första adoptionsärendet eller det pågående.

R.S. har motsatt sig adoptionsansökan. Han har anfört i huvudsak följande. M.S:s mamma flyttade från USA när hon var liten. Avståndet mellan dem försvårade deras relation och hennes mamma försvårade också deras kontakter. Han har genomgående hört av sig till henne och har verkat för att de ska ha en god relation. Han hade kontakt med henne fram till den första adoptionsansökan. Därefter förlorade han kontakten med henne. Hon svarade på ett sms-meddelande från honom i anslutning till att han fick vetskap om att hon hade fått en dotter. Han önskar att få bli en del av M.S:s liv och engagera sig i sin roll som pappa och morfar.

Efter genomgång av handlingarna meddelade tingsrätten följande beslut.

SKÄL FÖR BESLUTET

Som framgått har S.J.S:s adoptionsansökan tidigare avslagits. En tidigare ansökan om adoption som har lett till ett avslagsbeslut hindrar inte att en ny ansökan görs och att frågan om adoption således prövas på nytt. För att domstolen i ett sådant fall ska ge tillstånd till adoptionen krävs dock att det föreligger sådana nya eller ändrade förhållanden som kan leda till bedömningen att adoptionen nu är lämplig.

R.S. har motsatt sig även den nya adoptionsansökan. Den tidigare ansökan prövades för så sent som tre och ett halvt år sedan. De omständigheter som nu åberopats till stöd för ansökan är i princip desamma som åberopades i det tidigare ärendet. Det förhållandet att M.S., på den trots allt relativt korta tid som har förflutit sedan det förra adoptionsärendet, inte har haft någon kontakt med R.S. utgör, i vart fall för närvarande, inte något sådant förhållande som kan leda till bedömningen att adoptionen nu är lämplig. Inte heller har det i övrigt framkommit något sådant nytt eller ändrat förhållande som gör att tillstånd till adoptionen nu kan ges.

S.J.S:s ansökan ska mot denna bakgrund avslås.

BESLUT

Tingsrätten avslår S.J.S:s ansökan.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

S.J.S. överklagade i Hovrätten över Skåne och Blekinge och yrkade att hovrätten skulle ge honom tillstånd att adoptera M.S.

Domskäl

Hovrätten (hovrättsråden Bob Nilsson Hjorth, referent, Helen Voelkerling och Elisabet Rune) anförde i beslut den 30 mars 2021 bl.a. följande.

SKÄL FÖR BESLUTET

S.J.S. har i hovrätten vidhållit vad han vid tingsrätten anförde till stöd för sin begäran.

Vad som förekommit i hovrätten föranleder ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort. På av tingsrätten angivna skäl ska därför överklagandet avslås.

BESLUT

Hovrätten avslår överklagandet.

Högsta domstolen

S.J.S. överklagade och yrkade att HD skulle bifalla hans ansökan om adoption av M.S.

R.S. motsatte sig att hovrättens beslut ändrades.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Karin Lambertz, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

S.J.S. har ansökt om att få adoptera M.S., född 1992. Han är gift med M.S:s mamma C.S. M.S. och C.S. har samtyckt till adoptionen. R.S., som är M.S:s biologiska pappa, har motsatt sig adoptionen.

2.

Tingsrätten konstaterade att S.J.S. har ansökt om att få adoptera M.S. en gång tidigare och att tingsrätten den gången bedömt att skälen för adoption inte var tillräckligt starka för att, mot R.S:s bestridande, bifalla ansökan. Vidare konstaterade tingsrätten att det förhållandet att M.S. inte haft någon kontakt med R.S. sedan det förra adoptionsärendet inte var tillräckligt för att nu göra en annan bedömning. Ansökan avslogs. Hovrätten har fastställt tingsrättens beslut.

Vad målet gäller

3.

Målet gäller bedömningen av när en vuxenadoption av ett styvbarn är lämplig.

Den rättsliga regleringen

4.

Genom lagstiftning 2018 infördes nya regler om adoption i 4 kap. FB. Syftet var bl.a. att modernisera och förtydliga regleringen med utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv och att anpassa lagstiftningen till Barnkonventionen (se ”Styvbarnsadoptionen I” och ”Styvbarnsadoptionen II” NJA 2020 s. 980).

5.

I 4 kap. 4 § FB infördes en ny bestämmelse rörande vuxenadoption. Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Den som har fyllt 12 år får vidare adopteras endast om han eller hon samtycker till adoptionen (4 kap. 7 §).

6.

Tidigare reglerades vuxenadoption och adoption av barn i samma bestämmelser. Avsikten med införandet av den nya bestämmelsen om vuxenadoption var bl.a. att tydliggöra att bedömningen skiljer sig åt mellan adoption av barn och vuxna, även om skillnaden är mindre framträdande ju äldre barnet respektive yngre den vuxne är. Lagstiftarens avsikt var att vuxenadoption, liksom tidigare, ska bli aktuell i första hand då sökanden är en styvförälder eller av någon annan anledning har uppfostrat barnet (jfr prop. 2017/18:121 s. 65 f.).

7.

Ett barns behov av adoption och de tilltänkta föräldrarnas lämplighet fokuserar till stor del på aspekter som vårdnad, omsorg och uppfostran. Vuxenadoption fyller många gånger ett annat syfte men även den som är vuxen kan ha ett stort intresse av en adoption. En adoption kan ge en familjetillhörighet och trygghet och kan bekräfta en nära personlig relation. Adoptionen kan också få stor betydelse bl.a. för relationen till nästa generation.

8.

För att det ska finnas särskild anledning till adoption av en vuxen krävs att det klart framgår att det finns anledning att genom adoption befästa ett personligt förhållande av samma slag som det som finns mellan föräldrar och barn (jfr NJA 2002 s. 425). Vid bedömningen bör det läggas särskilt stor vikt vid det vuxna barnets egen vilja och vid barnets och sökandens uppfattning av sitt förhållande.

9.

Vid lämplighetsprövningen ska därutöver beaktas bl.a. sökandens personliga egenskaper, behovet av adoption och inställningen hos föräldrarna till den som sökanden vill adoptera. Genom att inställningen hos en förälder och relationen mellan föräldern och barnet beaktas tillgodoses också kraven på förälderns rätt till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen (jfr ”Styvbarnsadoptionen I” och ”Styvbarnsadoptionen II” NJA 2020 s. 980). Om det under lång tid inte har förekommit någon kontakt mellan barnet och en biologisk förälder, och barnet inte önskar ha någon vidare kontakt med denne, bör förälderns vilja emellertid normalt inte kunna hindra en vuxenadoption.

10.

Finns det förutsättningar för en bestående och god relation mellan föräldern och den som sökanden vill adoptera så talar det å andra sidan för att en adoption inte är i barnets intresse och därför inte lämplig.

11.

En tidigare ansökan om adoption som har lett till ett avslagsbeslut hindrar inte att en ny ansökan görs och att frågan om adoption alltså prövas på nytt. Vid den nya prövningen ska en fullständig prövning göras av förutsättningarna för adoption på den utredning som föreligger i ärendet. Därvid saknar det tidigare avslagsbeslutet betydelse.

Bedömningen i detta fall

12.

De formella förutsättningarna för adoption är uppfyllda.

13.

M.S. är nu 29 år och har bott tillsammans med S.J.S. sedan hon var nio månader gammal. De båda har förklarat att S.J.S. har uppfostrat M.S. och att deras relation motsvarar den som finns mellan barn och förälder.

14.

M.S. har uppgett att hon betraktar S.J.S. som sin pappa och att hennes eget barn betraktar S.J.S. som sin morfar. Hennes kontakt med R.S. har varit begränsad under uppväxten. För närvarande har hon ingen kontakt med honom och hon saknar intresse av att uppta någon kontakt.

15.

R.S. är bosatt i USA. Han har uppgett att han har försökt att upprätthålla kontakten med M.S. och att han gärna vill ha kontakt med henne i framtiden.

16.

S.J.S. har uppfostrat M.S. Det står klart att en adoption skulle bekräfta ett förhållande mellan dem som motsvarar det mellan förälder och barn.

17.

M.S. och R.S. har under flera års tid haft en mycket begränsad kontakt. Med hänsyn till att M.S. är vuxen kan hon själv bestämma huruvida hon ska ha kontakt med honom i framtiden. Med beaktande av detta och även i övrigt finner HD att det är lämpligt att S.J.S. får adoptera M.S.

18.

Adoptionsansökan ska därför bifallas.

HD:S AVGÖRANDE

HD ändrar hovrättens beslut och ger S.J.S. tillstånd att adoptera M.S. M.S. ska därmed anses som S.J.S:s och C.S:s gemensamma barn.

Domskäl

HD (justitieråden Gudmund Toijer, Johnny Herre, Agneta Bäcklund, referent, Stefan Johansson och Cecilia Renfors) meddelade den 25 februari 2022 följande beslut.

SKÄL

Bakgrund

1.

S.J.S. har ansökt om att få adoptera M.S. som är född 1992. Han är gift med M.S:s mamma, C.S. M.S. och C.S. har samtyckt till adoptionen. R.S., som är M.S:s biologiska pappa, har motsatt sig adoptionen. Han är bosatt i USA.

2.

Tingsrätten konstaterade att S.J.S. hade ansökt om att få adoptera M.S. en gång tidigare och att det därför krävdes att det förelåg sådana nya eller ändrade förhållanden som kunde leda till bedömningen att adoptionen nu är lämplig. Domstolen avslog ansökan och uttalade att det inte hade framkommit något nytt eller ändrat förhållande som gjorde att tillstånd till adoptionen kunde ges.

3.

Hovrätten har avslagit överklagandet med hänvisning till tingsrättens skäl.

Vad målet gäller

4.

Målet gäller bedömningen av om en vuxenadoption bör tillåtas.

Lagregleringen

5.

Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. (Se 4 kap. 4 § FB.)

6.

Makar och sambor får endast adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn. (Se 4 kap. 6 §.)

7.

De gällande bestämmelserna om adoption infördes genom lagstiftning 2018 då förutsättningarna för att få adoptera en vuxen reglerades särskilt. I sak ändrades dock inte kraven för en vuxenadoption. Det innebär att tidigare rättspraxis alltjämt kan ge vägledning vid prövningen av vuxenadoptioner. (Se prop. 2017/18:121 s. 64.)

Det personliga förhållandet är utgångspunkten

8.

Adoption av en vuxen syftar uteslutande till att befästa en relation, normalt en familjerelation, mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. På det sättet skiljer sig vuxenadoptioner från adoptioner av barn, som ofta syftar till att ge barnet ett nytt hem och tillgodose barnets behov av omsorg och uppfostran.

9.

En grundläggande förutsättning för en adoption av en vuxen är att det finns särskild anledning till adoptionen med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Det ska vara fråga om ett förhållande av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan barn och föräldrar. Adoptionen ska befästa detta personliga förhållande. Ofta rör det sig om situationer då sökanden varit styvförälder eller familjehemsförälder och uppfostrat den som ska adopteras, men även i andra situationer kan en motsvarande relation uppkomma.

10.

Om avsikten med adoptionen är någon annan än att bekräfta en sådan relation, bör adoptionen inte tillåtas (se NJA 1986 s. 604 och NJA 1989 s. 67). För att det ska finnas särskild anledning till en adoption är det inte heller tillräckligt att det råder ett nära släktskap mellan sökanden och den som ska adopteras eller att de har en god relation.

Inställningen hos den som ska adopteras

11.

Den som har fyllt 12 år får adopteras endast om han eller hon samtycker till adoptionen. Något samtycke behövs dock inte om den som sökanden vill adoptera är varaktigt förhindrad att samtycka. (Se 4 kap. 7 § FB.) En vuxenadoption kan alltså som huvudregel inte komma i fråga om den som ska adopteras inte samtycker till adoptionen.

12.

Om en vuxen person i ett adoptionsärende ger ett välgrundat och tydligt uttryck för en önskan om att få bli adopterad måste den ges ett mycket stort inflytande över frågan om han eller hon ska adopteras. En vuxen person kan välja vilka relationer som han eller hon vill upprätthålla och har på ett annat sätt än ett barn förmågan att överblicka konsekvenserna av en adoption och bedöma vad som är lämpligast för henne eller honom. Behovet av en bestående relation med den biologiske föräldern gör sig inte heller på samma sätt gällande vid vuxenadoptioner som när det gäller adoptioner av barn.

Lämplighetsbedömningen

13.

Förutom att det ska finnas särskild anledning till en adoption ska den också i övrigt vara lämplig. Lämplighetsbedömningen ska göras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet, och rätten ska se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett (se 4 kap. 13 § FB).

14.

Sökandens lämplighet och behovet av adoption är omständigheter av betydelse vid lämplighetsbedömningen. Det bör också kunna beaktas om det finns ytterligare nära släktrelationer, t.ex. till syskon, som bekräftas genom adoptionsbeslutet, eller om den som ska adopteras själv har barn vars familjetillhörighet bekräftas genom adoptionen.

15.

Den som är förälder till den som sökanden vill adoptera ska ges tillfälle att yttra sig under handläggningen av adoptionsärendet. Inställningen hos föräldrarna ska alltså beaktas vid prövningen (jfr 4 kap. 18 §). Som framgått av det föregående (p. 6) krävs det vidare ett samtycke av den förälder som är gift eller sambo med sökanden.

16.

Inställningen hos en förälder som inte är gift eller sambo med sökanden kan inte ges samma betydelse som när det gäller adoptioner av barn. När någon ansöker om adoption av sitt styvbarn och den som ska adopteras har uppfostrats av och växt upp med sökanden och vill adopteras av henne eller honom, bör det faktum att en sådan förälder motsätter sig adoptionen normalt inte ensamt leda till att adoptionen inte anses lämplig.

17.

Vid vuxenadoptioner bör det normalt inte ges någon betydelse att relationen mellan föräldern och den som sökanden vill adoptera på sikt kan komma att utvecklas (jfr å andra sidan beträffande barn ”Styvbarns­adoptionen II” NJA 2020 s. 980 II p. 11 och 20). Vid helhetsbedömningen kan det emellertid inte bortses från att det kan finnas nära relationer mellan den som ska adopteras och släktingar på den förälderns sida, exempelvis halvsyskon.

18.

En omständighet som enligt förarbetena kan påverka lämplighetsbedömningen är om adoptionen kommer att erkännas i ett land som de inblandade personerna har anknytning till. Avgörande för om den omständigheten ska påverka bedömningen är vilken risk för olägenheter som kan uppstå för den som ska adopteras om beslutet om adoption inte kommer att erkännas i den andra staten. (Se prop. 2017/18:121 s. 66 och 147, jfr NJA 1985 s. 651.) Risken för olägenheter måste typiskt sett anses vara större om den som ska adopteras har en tydlig koppling till det landet, t.ex. genom att han eller hon arbetar där eller annars vistas där. Risken för olägenheter är dock mindre vid vuxenadoptioner än vid adoption av barn.

19.

Är det oklart om en adoption kommer att erkännas i den andra staten och erkännandet har avgörande betydelse för om adoptionen ska tillåtas, ankommer det på domstolen att försöka få till stånd ett klarläggande av frågan (se ”Utredningsskyldighet vid adoption” NJA 2015 s. 546 p. 6).

Betydelsen av en tidigare prövning av adoptionsfrågan

20.

En tidigare ansökan om adoption som har lett till ett avslagsbeslut hindrar inte att en ny ansökan görs och att frågan om adoption alltså prövas på nytt. Det ska då göras en fullständig prövning av förutsättningarna för adoptionen grundad på den utredning som finns i det senare ärendet. Det tidigare avslagsbeslutet saknar självständig betydelse. Det hindrar emellertid inte att domstolen kan dra samma slutsatser som har redovisats i det tidigare beslutet. Slutsatserna måste dock grundas på domstolens egen prövning i det senare ärendet. (Jfr ”Rättskraft och bevisverkan” NJA 2015 s. 141.)

Bedömningen i detta fall

21.

Det är oklart om en adoption skulle erkännas i USA, där M.S:s biologiska pappa bor. Med hänsyn främst till att hon inte i övrigt har någon tydlig koppling till USA och att hon är vuxen, uppstår det inte någon beaktansvärd risk för olägenheter om USA inte skulle erkänna ett adoptionsbeslut. Den frågan har alltså inte någon nämnvärd betydelse för bedömningen i detta fall. Det finns därför inte något hinder mot att pröva ansökan utan att försöka klarlägga om en adoption skulle erkännas i USA.

22.

De formella förutsättningarna för adoption är uppfyllda.

23.

R.S. har motsatt sig adoptionen. Han har rest till Sverige flera gånger under M.S:s barndom för att träffa henne. De har emellertid inte träffats sedan 2012. R.S. har uppgett att han har försökt att upprätthålla kontakten med M.S. och att han gärna vill ha kontakt med henne i framtiden.

24.

M.S. är 29 år och har bott tillsammans med S.J.S. sedan hon var nio månader gammal. S.J.S. har tillsammans med C.S. uppfostrat M.S. Deras relation motsvarar den som finns mellan barn och förälder. M.S. betraktar S.J.S. som sin pappa och hon har uppgett att hennes eget barn betraktar honom som sin morfar.

25.

Det står klart att en adoption skulle bekräfta ett nära förhållande som motsvarar relationen mellan barn och förälder.

26.

Det är också M.S:s önskan att bli adopterad av S.J.S. och att fullt ut ingå i den familjegemenskap som han har tillsammans med hennes mamma och hennes bror.

27.

Med hänsyn till det personliga förhållandet mellan S.J.S. och M.S. finns det särskild anledning till adoptionen. M.S:s vilja är också att adoptionen ska bifallas. Även med beaktande av att R.S. motsätter sig adoptionen och vad som har kommit fram i övrigt är den lämplig. Den slutsatsen påverkas inte av att det är oklart om adoptionen kommer att erkännas i USA.

28.

Adoptionsansökan ska därför bifallas.

HD:S AVGÖRANDE

HD ändrar hovrättens beslut och ger S.J.S. tillstånd att adoptera M.S. Hon ska därmed anses som S.J.S:s och C.S:s gemensamma barn.