NJA 2022 s. 895

En fastighet består av flera friliggande områden. Ett beslut om bygglov berör enbart ett av dessa områden. Ägaren och nyttja-ren av en grannfastighet som har gemensam gräns med bygglovsfastigheten men inte med det område som bygglovet avser har inte ansetts ha rätt att överklaga beslutet.

Byggnadsnämnden i Lunds kommun beviljade den 9 juli 2020 bygglov för upplag på fastigheten Sularpsängen 2:3 i Lunds kommun. Lagfaren ägare till fastigheten var G.M. W.B. var ägare till den närbelägna fastigheten Hardeberga 5:1 i Lunds kommun och ÅGAB Syd Aktiebolag bedrev med stöd av ett nyttjanderättsavtal verksamhet på den fastigheten. ÅGAB Syd Aktiebolag och W.B. överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Skåne län, som i beslut den 27 oktober 2020 avvisade överklagandet. Länsstyrelsen fann att det inte hade framkommit i ärendet att någon av klagandena kunde anses berörd av det lovsökta upplaget på ett sådant sätt att vederbörande hade rätt att överklaga beslutet.

Mark- och miljödomstolen

ÅGAB Syd AB och W.B. överklagade länsstyrelsens avvisningsbeslut till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen. De yrkade att domstolen skulle undanröja det överklagade beslutet och återförvisa ärendet till länsstyrelsen för prövning i sak.

Till stöd för sitt överklagande anförde de bl.a. följande.

Sularpsängen 2:3 är visserligen en skiftad fastighet och det överklagade bygglovet avser åtgärder på ett skifte som inte gränsar direkt till Hardeberga 5:1. Denna omständighet saknar dock betydelse för bedömningen om W.B. har klagorätt för aktuellt bygglovsbeslut. Praxis visar att en ägare till en fastighet som gränsar direkt till den fastighet som en bygglovssökt åtgärd ska utföras på är rågranne samt att rågrannar alltid har klagorätt avseende bygglovsbeslut.

ÅGAB innehar i sin tur upplåten rätt till Hardeberga 5:1 och bedriver verksamhet på fastigheten. ÅGAB är därmed sakägare (verksamhetsutövare på rågrannefastighet) och bör tillerkännas klagorätt på grund av den faktiska omgivningspåverkan med de störningar som kommer att drabba fastigheten, samt i förlängningen ÅGAB:s verksamhet i sig. Den främsta negativa påverkan väntas bestå i den förändrade bullersituationen samt ökningen av transporter i området.

Klagandena åberopade vidare att byggnadsnämnden hade avslagit en ansökan av ÅGAB Syd AB om motsvarande bygglov.

G.M. och Byggnadsnämnden i Lunds kommun motsatte sig att länsstyrelsens beslut ändrades.

Mark- och miljödomstolen (rådmannen Cecilia Giese Hagberg och tekniska rådet Mårten Dunér) anförde följande i dom den 19 februari 2021.

DOMSKÄL

I plan- och bygglagen (2010:900), PBL, anges inte särskilt vem som kan ha rätt att överklaga ett beslut om bygglov. Ledning får enligt 13 kap. 8 § PBL istället sökas i förvaltningslagen (2017:900). Enligt 42 § förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Bestämmelsen innebär att det inte finns någon allmän klagorätt för var och en som är missnöjd med ett avgörande. Det krävs att klaganden har ett sådant intresse i saken att det berättigar honom eller henne att överklaga.

Ägare till fastigheter som direkt gränsar till den fastighet som bygglovet avser, s.k. rågrannar, har enligt fast rättspraxis ansetts vara berörda av beslutet på ett sådant sätt att klagorätt föreligger oavsett avståndet mellan bygglovsobjektet och ägarens fastighet eller bostad ( jfr RÅ 2005 ref. 36 samt RÅ 2006 not. 112). Härtill räknas även fastigheter som endast skiljs av en mindre väg från de fastigheter som omfattas av bygglovet. Därutöver kan i vissa fall ägare o.s.v. till fastigheter i det nära grannskapet äga klagorätt i den mån de kan anses särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av det som lovet gäller.

Bygglovet i målet gäller åtgärder som ska vidtas på fastigheten Slutarpsängen 2:3. W.B:s fastighet Hardeberga 5:1, på vilket ÅGAB Syd AB har nyttjanderätt, angränsar direkt till Slutarpsängen 2:3. Länsstyrelsen har avvisat överklagandet med hänvisning till att skiftet på fastigheten Slutarpsängen 2:3 inom vilket bygglovsåtgärder ska vidtas, inte direkt gränsar till Hardeberga 5:1.

Länsstyrelsen hänvisar i denna del till regeringens beslut den 31 augusti 2006, M2006/1545/F/P (Regeringsbeslut 25) samt Mark- och miljödomstolens vid Nacka tingsrätt dom den 9 januari 2019 i mål P 4682-18.

Mark- och miljödomstolen bedömer att regeringens ovannämnda beslut, berörande klagorätten i detaljplanemål, samt avgörandet från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, inte medfört att rättspraxis avseende klagorätt av bygglovsbeslut har ändrats ( jfr Mark- och miljööverdomstolens avgöranden den 23 oktober 2019 i mål nr P 1202-19). Med hänsyn till att klagandenas fastighet, vilken innehas med nyttjanderätt, gränsar direkt till den fastighet som bygglovet avser bedömer mark- och miljödomstolen att klagandena, i enlighet med gällande praxis, har haft rätt att överklaga beslutet om bygglov. Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas och målet återförvisas till länsstyrelsens för fortsatt handläggning.

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Skåne läns beslut och återförvisar målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Svea hovrätt

G.M. överklagade i Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen och yrkade att länsstyrelsens beslut skulle fastställas.

Byggnadsnämnden i Lunds kommun medgav G.M:s yrkande.

W.B. och ÅGAB Syd AB motsatte sig att mark- och miljödomstolens dom ändrades.

Mark- och miljööverdomstolen (hovrättsråden Fredrik Ludwigs, Petra Bergman, referent, och Ulf Wickström samt tekniska rådet Mats Kager) fastställde i beslut den 6 september 2021 – med ändring av mark- och miljödomstolens dom – Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2020-10-27– – –.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Frågan i målet är om W.B. och ÅGAB Syd AB haft rätt att överklaga det aktuella bygglovsbeslutet.

Enligt 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, som hänvisar till 42 § förvaltningslagen (2017:900), får beslut om bygglov överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Vid bedömningen av om ett beslut angår en person beaktas om beslutet påverkar personens rättsliga ställning eller rör ett intresse som på något annat sätt erkänts av rättsordningen. Alla med beaktansvärda intressen i saken bör alltså tillerkännas klagorätt samtidigt som kretsen av taleberättigade inte bör bli alltför vid och obestämd, då det kan medföra svårigheter att avgöra om ett beslut har fått laga kraft och i onödan försena och fördyra ett slutligt avgörande (se bl.a. En kommentar till förvaltningslagen (42 §), Johan Lundmark m.fl., JUNO version 1).

Enligt praxis anses beslut om bygglov angå ägare till fastigheter som direkt gränsar till den fastighet som avses med bygglovet eller skiljs åt endast genom en gata eller väg. Därutöver anses beslutet angå ägare till fastigheter i nära grannskap om de är särskilt berörda med hänsyn till bland annat arten och omfattningen av den aktuella åtgärden. Bostadsrättshavare, hyresgäster och boende har enligt förarbetena till plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, i den mån de berörs, samma ställning i förfarandet – inbegripet besvärsrätt – som sakägarna (se prop. 1985/86:1 s. 459, RÅ 2005 ref. 36 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 12 november 2013 i mål nr P 4489-13).

Regeringen har beträffande överklagande av en detaljplan funnit att enbart den omständigheten att en person äger mark som gränsar till ett skifte av den fastighet som berörs av planläggningen inte i sig medför rätt att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan inom ett annat skifte av fastigheten (regeringsbeslut 25 den 31 augusti 2006, i ärende nr M2006/1545/F/P).

W.B. är lagfaren ägare till fastigheten Hardeberga 5:1. ÅGAB Syd AB bedriver verksamhet på samma fastighet. Fastigheten Hardeberga 5:1 gränsar till fastigheten Sularpsängen 2:3 som är föremål för bygglovsbeslutet. Sularpsängen 2:3 består emellertid av flera skiften. Mellan Hardeberga 5:1 och det skifte av Sularpsängen 2:3 där bygglov har beviljats ligger, förutom ytterligare två skiften av Sularpsängen 2:3, även andra fastigheter.

– – –

Frågan är om klagorätt i detta fall skulle kunna motiveras av att den berörda fastigheten gränsar till den fastighet som omfattas av bygglovet, trots att det rör olika skiften. En bygglovsåtgärd inom ett skifte av en fastighet kan dock knappast anses angå ägaren av en fastighet som gränsar till ett annat skifte i högre utsträckning än en ägare vars fastighet, under motsvarande förhållanden, gränsar till en fastighet med en annan fastighetsbeteckning. Mark- och miljööverdomstolen anser således att enbart den omständigheten att kla-gandenas fastighet gränsar till ett skifte av den fastighet som berörs av bygglovsbeslutet inte medför rätt att överklaga nämndens beslut om bygglov för en åtgärd inom ett annat skifte av fastigheten.

Frågan är då om W.B. och ÅGAB Syd AB på annat sätt kan anses berörda av det aktuella bygglovet.

De har därvid anfört att de lovgivna åtgärderna medför en sådan omgivningspåverkan och sådana störningar, i form av bland annat mer buller och damning samt fler transporter i området, som kommer drabba fastigheten respektive verksamheten på ett sådant sätt att de får anses berörda av beslutet. Därutöver har de anfört att ÅGAB Syd AB:s ansökan om motsvarande bygglov avslagits av nämnden och att de två ärendena avser direkt jämförbara åtgärder samt att utgången i deras ärende påverkas av hanteringen av markanvändningsfrågorna i detta ärende. Både bolaget och W.B. ska därför, enligt deras mening, anses berörda och därmed klagoberättigade.

Den omständigheten att en part kan uppfatta att det finns likheter mellan det egna bygglovsärendet och ett annat sådant ärende som handläggs av samma nämnd medför inte i sig klagorätt över beslutet i det andra ärendet. Det har inte heller framkommit att det nu aktuella bygglovsbeslutet medför en sådan negativ omgivningspåverkan eller andra betydande olägenheter för W.B. eller ÅGAB Syd AB som skulle kunna medföra att de därigenom kan anses berörda av beslutet. Det har inte heller i övrigt framkommit några om-ständigheter som visar att de skulle ha rätt att överklaga nämndens beslut. Länsstyrelsen hade därmed fog för sitt beslut att avvisa deras överklaganden och mark- och miljödomstolens dom ska därför ändras på så sätt att länsstyrelsens beslut fastställs.

Det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av HD. Mark- och miljööverdomstolen tillåter därför, enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar, att beslutet överklagas.

Högsta domstolen

W.B. och ÅGAB Syd Aktiebolag överklagade och yrkade att HD skulle undanröja Mark- och miljööverdomstolens beslut och åter-förvisa målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning och prövning i sak.

Byggnadsnämnden i Lunds kommun och G.M. motsatte sig att Mark- och miljööverdomstolens beslut ändrades.

Betänkande

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Elisabeth Ståhl, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut.

SKÄL

Frågan i HD

Punkterna 1–5 överensstämmer i huvudsak med punkterna 1–5 i HD:s skäl.

Rättsliga utgångspunkter

6.

Av 13 kap.13 och 8 §§plan- och bygglagen (2010:900) följer att ett beslut om bygglov får överklagas enligt 42 § förvaltningslagen (2017:900). Det innebär att den som beslutet angår har klagorätt, om beslutet har gått henne eller honom emot.

7.

En rätt att överklaga enligt 42 § förvaltningslagen anses förutsätta att beslutet antingen påverkar klagandens rättsliga ställning eller rör ett intresse som han eller hon har och som har erkänts av rättsordningen. I vissa fall har också den som har ett beaktansvärt intresse i saken fått överklaga. (Se ”Vägen till Sandviken” NJA 2017 s. 421 p. 8 med vidare hänvisningar.)

8.

I ett bygglovsärende är i första hand den som ansöker om åtgärden berörd av beslutet. Enligt förarbetena till plan- och bygglagen är även den som bor eller äger mark i omedelbar anslutning till den plats där åtgärden ska utföras ofta berörd på ett sådant sätt att han eller hon bör ha möjlighet att överklaga beslutet i de delar som berör henne eller honom. (Se prop. 2009/10:170 s. 279 f. och jfr s. 294.)

9.

Enligt fast praxis anses beslut om bygglov angå ägare till fastigheter som direkt gränsar till den fastighet som avses med lovet (rågrannar) och ägare till fastigheter i nära grannskap om de är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av den aktuella åtgärden, naturförhållandena på platsen m.m. (Se ”Skärmtaksbygglovet” NJA 2017 s. 3 p. 14 och RÅ 1992 ref. 81.)

10.

Vägledning för vem som ska anses ha klagorätt kan vidare sökas i bestämmelserna i 9 kap. 25 § plan- och bygglagen om vem som ska ges tillfälle att yttra sig över aktuell bygglovsansökan (se ”Skärmtaksbygglovet”

p. 14). Av bestämmelsen följer bland annat att när den sökta åtgärden ska utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser ska de kända sakägare och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs höras. Med sakägare enligt plan- och bygglagen förstås i vart fall ägare av fast egendom och innehavare av annan särskild rätt i denna än bostadsrätt och hyresrätt (se prop. 1985/86:1 s. 459 och jfr ”Skärm-taksbygglovet”).

Rågrannes klagorätt vid gräns mot annat skifte än det bygglovet avser

11.

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2005 ref. 36 slagit fast att en ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som ett bygglov avser har rätt att överklaga bygglovsbeslutet oavsett avståndet mellan bygglovsobjektet och ägarens fastighet eller bostad. Avståndet kan däremot komma att tillmätas betydelse vid den materiella prövningen av ärendet.

12.

I linje med Högsta förvaltningsdomstolens avgörande brukar rågrannar i rättspraxis tillerkännas klagorätt utan att det görs någon närmare prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet av om de är berörda av beslutet. En sådan principiell klagorätt kan försvaras med att den är förutsebar och lättillämpad. I de allra flesta fall torde den också vara materiellt riktig eftersom en ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet bygglovet avser typiskt sett berörs av beslutet, exempelvis genom att boendeförhållandena eller fastighetens värde eller framtida användning påverkas.

13.

När en rågrannes fastighet gränsar till ett annat skifte än det som bygglovet avser finns emellertid en beaktansvärd risk för att han eller hon inte är berörd av beslutet på det sätt som förutsätts i 13 kap. 8 § plan- och bygglagen och 42 § förvaltningslagen ( jfr p. 6 och 7). Det kan ifrågasättas om lagstiftaren avsett att klagorätt ska föreligga i denna situation ( jfr p. 8).

14.

Att inskränka rågrannars principiella klagorätt i de fall där fastigheten inte gränsar till det skifte som bygglovet avser innebär att principens räckvidd begränsas på ett förutsebart och lättillämpat sätt, samtidigt som den får en materiellt mera riktig omfattning. Några skäl som med egentlig styrka talar emot en sådan ordning har inte framkommit.

15.

Slutsatsen är att en rågranne vars fastighet gränsar till ett annat skifte än det som bygglovet avser endast bör ha rätt att överklaga bygglovsbeslutet under samma förutsättningar som fastighetsägare utan gräns mot den berörda fastigheten.

Bedömningen i detta fall

16.

Fastigheten Hardeberga 5:1 gränsar inte till det skifte av Sularpsängen 2:3 som bygglovet avser. W.B. bör därför enbart ha rätt att överklaga bygg-lovsbeslutet om han är särskilt berörd av beslutet med hänsyn till arten och omfattningen av den aktuella åtgärden, naturförhållandena på platsen m.m. ( jfr p. 9 och 15). Detsamma gäller ÅGAB ( jfr p. 10).

17.

Det har inte framkommit att det nu aktuella bygglovsbeslutet skulle medföra en sådan negativ omgivningspåverkan att W.B. eller ÅGAB därmed kan anses berörda av beslutet. Inte heller har det framkommit att beslutet skulle ha sådana verkningar för möjligheten att bedriva upplagsverksamhet på Hardeberga 5:1 att det kan medföra klagorätt. Enbart den omständigheten att även ÅGAB ansökt om bygglov för upplag och att ärendena liknar varandra är inte tillräckligt för att rätt att överklaga bygglovsbeslutet ska föreligga.

18.

Slutsatsen blir alltså att överklagandena ska avslås.

HD:S AVGÖRANDE

HD avslår överklagandena.

HD ( justitieråden Agneta Bäcklund, Sten Andersson, referent, Stefan Johansson,

Johan Danelius och Christine Lager) meddelade den 7 december 2022 följande beslut.

SKÄL

Frågan i HD

1.

Målet i HD gäller rätten att överklaga ett beslut om bygglov när den fastighet där åtgärden ska utföras består av flera olika markområden som är åtskilda från varandra. Den centrala frågan är vilken betydelse det har att den fastighet som klagandena äger eller nyttjar gränsar till den fastighet som bygglovet avser men inte till det markområde där bygglovsåtgärden ska utföras.

Bakgrund

2.

G.M. är lagfaren ägare till fastigheten Sularpsängen 2:3 i Lunds kommun. Fastigheten består av flera på registerkartan särredovisade områden, däribland områdena 1, 2 och 5. Område 5 ansluter nära till område 2

men skiljs från detta genom bland annat en väg som inte ingår i fastigheten. Område 2 ansluter i sin tur nära till område 1 men skiljs från detta genom ett några tiotal meter brett område som ingår i en annan fastighet. (Se kartskiss efter p. 3; här utesluten, red:s anm.)

3.

W.B. äger den närbelägna fastigheten Hardeberga 5:1 i Lunds kommun. Hardeberga 5:1 har gemensam gräns med Sularpsängen 2:3, dock endast med område 1 av den fastigheten. Avståndet mellan Hardeberga 5:1 och Sularpsängen 2:3, område 5, är cirka 600 meter. På Hardeberga 5:1 bedriver ÅGAB, med stöd av en nyttjanderättsupplåtelse, upplagsverksamhet.

– – –

4.

G.M. ansökte om bygglov för ett upplag för schaktmassor m.m. Ansökan avsåg område 5 av Sularpsängen 2:3. Byggnadsnämnden beviljade ansökan.

5.

W.B. och ÅGAB överklagade beslutet. Länsstyrelsen avvisade överklagandena på den grunden att klagandena inte hade rätt att överklaga. Mark- och miljödomstolen upphävde länsstyrelsens beslut och återförvisade målet dit för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt länsstyrelsens beslut.

Rättsliga utgångspunkter

Allmänt om överklagande av bygglovsbeslut

6.

Enligt 42 § förvaltningslagen (2017:900) får ett beslut i ett förvaltningsärende överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Bestämmelsen gäller även i fråga om överklagande av en byggnadsnämnds beslut om bygglov (se 13 kap. 8 § plan- och bygglagen, 2010:900).

7.

En rätt att överklaga enligt 42 § förvaltningslagen förutsätter att beslutet påverkar klagandens rättsliga ställning eller på annat sätt rör ett intresse som han eller hon har och som har erkänts av rättsordningen (se närmare Johan Lundmark och Mathias Säfsten, Förvaltningslagen. En kommentar, 6 maj 2022, JUNO, Norstedts juridik, kommentaren till 42 § under Den som beslutet angår samt, beträffande tillämpningen av motsvarande bestämmelse i äldre rätt, bl.a. ”Detaljplanen för Läraren 1” NJA 2015 s. 976 p. 9, ”Vägen till Sandviken” NJA 2017 s. 421 p. 8 och HFD 2013 ref. 74).

8.

I rättspraxis har det utvecklats vissa principer för hur 42 § förvaltningslagen bör tillämpas i ärenden om bygglov. Enligt dessa principer har den som ansökt om åtgärden alltid rätt att överklaga beslutet i ärendet. Också den som äger den mark som ansökan avser har regelmässigt klagorätt. Detsamma gäller – i viss utsträckning – den som bor eller äger mark i nära anslutning till den plats som bygglovet avser. Särskilda omständigheter kan föranleda att även andra än närboende anses så berörda av beslutet att de har rätt att överklaga.

Särskilt om ”rågrannars” klagorätt

9.

Vad särskilt gäller grannars rätt att överklaga har det utvecklats en fast praxis som innebär att ägarna till fastigheter som direkt gränsar till den fastighet som avses med lovet (”rågrannar”) alltid anses berörda av beslutet och därmed har rätt att överklaga. Med angränsande fastighet brukar jämställas fastighet som är åtskild från bygglovsfastigheten enbart genom en väg eller gata ( jfr Lars-Uno Didón m.fl., Plan- och bygglagen, 2010:900. En kommentar, 13 december 2021, JUNO, Norstedts Juridik, kommentaren till 13 kap. 8 § under Beslut om lov och förhandsbesked).

10.

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet RÅ 2005 ref. 36 konstaterat att principen om rågrannes klagorätt gäller oavsett hur långt det är mellan platsen där den sökta åtgärden ska vidtas och rågrannens fastighet eller bostad. En rågranne brukar således ges rätt att överklaga även när avståndet är förhållandevis betydande och omständigheterna därför närmast talar för att grannen inte påverkas av bygglovet. Avståndet kan emellertid i ett sådant fall få betydelse vid den materiella prövningen av ärendet.

11.

Principen om rågrannes klagorätt kan åberopas även av vissa nyttjanderättshavare, i den mån nyttjanderätten avser ett område som ligger vid gränsen till bygglovsfastigheten eller skiljs från denna enbart av en mindre väg.

12.

Utvecklingen av nu angiven praxis ska ses mot bakgrund av att det kan vara svårt att bedöma om ett beslut angår den klagande på det sätt som förutsätts i 42 § förvaltningslagen. Tillämpningen av principen om rågrannes klagorätt förenklar prövningen av om beslutet berör klaganden. Den prövningen kan, när principen tillämpas, begränsas till en enkel kontroll av om bygglovsfastigheten och klagandens fastighet gränsar till varandra; om så är fallet föreligger klagorätt. I de flesta fall leder detta till ett rimligt resultat, i synnerhet när principen tillämpas inom tätbebyggt område.

13.

Principen har aldrig lagfästs. Den återspeglas dock i viss mån i bestämmelserna i 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen om vilka som ska tillställas en underrättelse om ett meddelat bygglov eller förhandsbesked. Bestämmelserna innebär bl.a. att underrättelse ska skickas till ägaren eller innehavaren av en särskild rätt till en tomt eller fastighet, som gränsar till den tomt eller fastighet som lovet eller för-handsbeskedet avser eller som skiljs från denna endast av en väg eller gata. Samtidigt har det i 13 kap. 9 § klargjorts att enbart det förhållandet att någon har underrättats eller skulle ha underrättats inte ger denne rätt att överklaga beslutet.

Behöver principen om rågrannars klagorätt avgränsas ytterligare?

14.

Principen om rågrannes klagorätt är inte avsedd att utvidga den rätt att överklaga som följer av 42 § förvaltningslagen. En extensiv tillämpning av principen kan komma i konflikt med grunderna för paragrafen och leda till omotiverade förseningar och fördyringar av byggprocessen. Det är därför naturligt att domstolarna inom ramen för utvecklingen av praxis tar ställning till om det finns typsituationer då principen inte bör tillämpas. Sådana begränsningar kan inte antas leda till några rättsförluster för den enskilde; om det framgår på annat sätt att beslutet angår honom eller henne – i den mening som avses i 42 § förvaltningslagen – ska överklagandet likväl prövas.

15.

En typsituation, där en tillämpning av rågranneprincipen kan ifrågasättas, är när bygglovsfastigheten består av två eller flera markområden som är åtskilda från varandra genom mark eller vatten som inte ingår i fastigheten (i fortsättningen ”friliggande områden”). Sådana friliggande områden kan ligga förhållandevis långt från varandra och det kan vara närmast en slump att de bildar en gemensam fastighet och inte utgör egna fastigheter. Ett bygglov som avser ett enstaka sådant friliggande område har typiskt sett ingen betydelse för grannfastigheter som gränsar enbart till någon annan del av bygglovsfastigheten. En tillämpning av principen om rå-grannes klagorätt kan i ett sådant fall leda fel.

16.

Starka skäl talar därför för att principen om rågrannes klagorätt bör tillämpas så att varje friliggande område av fastigheten betraktas som en egen fastighet. Det innebär i så fall att om bygglovsfastigheten består av flera friliggande områden, så bör en rågranne inte tillerkännas klagorätt enbart av det skälet att hans eller hennes fastighet gränsar till ett av dessa områden; därutöver bör krävas att rågrannens fastighet gränsar mot just det område som bygglovet avser.

17.

Det är samtidigt inte lämpligt att principen om rågrannes klagorätt avgränsas på ett sådant sätt att det leder till oklarheter och tillämpningsproblem. En övergång till en ordning av det nu diskuterade slaget bör därför förutsätta att tillämpningen kan knytas till lätt iakttagbara förhållanden. Det innebär framför allt att det måste vara möjligt att i den praktiska tillämpningen enkelt avgöra vad som utgör ett friliggande område.

18.

När en fastighet består av två eller flera friliggande områden, särredovisas dessa vanligen i fastighetsregistret och på registerkartan, varvid varje område åsätts ett särskilt nummer (se bl.a. 21 § förordningen, 2000:308, om fastighetsregister). Det kan dock inte tas för givet att de områden som är särredovisade i fastighetsregistret alltid är geografiskt åtskilda från fastigheten i övrigt. En begränsning av rågrannars klagorätt som helt och hållet anknyter till fastighetsregistrets redovisning av områden av fastigheter är därför inte lämplig.

19.

Det är emellertid förhållandevis enkelt att av fastighetsregistret och registerkartan – och vad som där framgår om fastighetens gränser – utläsa om en fastighet består av flera friliggande områden. En avgränsning av principen om rågrannes klagorätt som innebär att man vid principens tillämpning jämställer varje friliggande område som hör till fastigheten med en egen fastighet kan därför inte antas leda till några tillämpningsproblem av betydelse.

20.

Mot en sådan avgränsning kan visserligen invändas att den någon gång kan leda till att principen inte kan åberopas av en granne som i det enskilda fallet har ett befogat intresse av att få bygglovet överprövat. Så kan vara fallet när bygglovsfastigheten består av flera mindre friliggande områden, som skiljs åt enbart genom vägar eller andra mindre markområden, och avståndet mellan grannfastigheten och platsen för bygglovet därför är mycket litet. Detta utgör emellertid inte skäl mot att avgränsa principen om rågrannes klagorätt på det nu angivna sättet. Den enskildes rättssäkerhet tillgodoses genom att överinstansen i denna situation – enligt grundregeln i 42 § förvaltningslagen – är skyldig att bedöma om bygglovet angår klaganden ( jfr p. 14). Om så anses vara fallet, ska överklagandet prövas i sak.

21.

Principen om rågrannes klagorätt bör alltså tillämpas på ett sådant sätt att man vid bedömningen av om en granne har klagorätt behandlar varje friliggande område av fastigheten som en egen fastighet. Det bör påpekas att detta inte innebär någon förändring i den underrättelseskyldighet som byggnadsnämnden har enligt 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen.

Bedömningen i detta fall

22.

Sularpsängen 2:3 består av flera friliggande områden ( jfr p. 2 och 3). Vid bedömningen av om W.B. och ÅGAB har rätt att överklaga beslutet om bygglov redan på grund av den princip om rågrannes klagorätt som har utvecklats i praxis ska dessa områden bedömas som egna fastigheter (se p. 21). Eftersom det sökta bygglovet avser enbart ett av områdena, område 5, och fastigheten Hardeberga 5:1 inte gränsar till det området, kan principen om rågrannes klagorätt inte åberopas i detta fall.

23.

W.B. och ÅGAB har därför rätt att överklaga beslutet endast om det på annat sätt framgår att beslutet påverkar deras rättsliga ställning eller annars rör ett intresse som de har och som har erkänts av rättsordningen.

24.

Av särskild betydelse är då om bygglovet kan komma att ge upphov till en negativ omgivningspåverkan på Hardeberga 5:1 och den verksamhet som bedrivs där. W.B. och ÅGAB har gjort gällande att bygglovet är ägnat att ha sådan påverkan. Vad som har framkommit i målet ger emellertid inte stöd för den uppfattningen.

25.

W.B. och ÅGAB har även gjort gällande att de bör ha rätt att överklaga bygglovsbeslutet, eftersom ÅGAB har ansökt om bygglov för liknande verksamhet på Hardeberga 5:1 och ett beviljande av bygglov på Sularpsängen 2:3 kan få betydelse för behandlingen av ÅGAB:s ansökan. De har i sammanhanget hävdat att det beviljade bygglovet innebär att de särbehandlas på ett otillåtet sätt. De omständigheter som de har hänvisat till i dessa delar innebär emellertid inte att beslutet om bygglov angår dem i den mening som avses i 42 § förvaltningslagen.

26.

Överklagandena ska därför avslås.

HD:S AVGÖRANDE

HD avslår överklagandena.