Ds 2015:10

Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

Sammanfattning

I denna promemoria behandlas genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och en ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 med bestämmelser om informationssystemet för den inre marknaden (IMI) som antogs den 15 maj 2014 (omarbetning). Det omarbetade direktivet ersätter rådets direktiv 93/7/EEG av den 15 mars 1993 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium vilket är genomfört i svensk lagstiftning genom 6 kap. kulturmiljölagen (1988:950) och kulturmiljöförordningen (1988:1188). Syftet med omarbetningen av direktivet är att ge medlemsstaterna möjlighet att få tillbaka alla kulturföremål som klassas som nationella skatter. Omarbetningen är också ett led i förenklingen av unionens lagstiftning på området.

Omarbetningen medför att definitionen av kulturföremål i 6 kap. kulturmiljölagen behöver ändras. Det föreslås också att nya gemensamma kriterier för tolkningen av om innehavaren av ett kulturföremål har visat ”vederbörlig omsorg och uppmärksamhet” vid anskaffandet av föremålet ska införas i lagen. Tidsfristen för de behöriga myndigheterna i den återkrävande medlemsstaten att kontrollera om ett föremål som påträffats i en annan medlemsstat utgör ett kulturföremål föreslås bli förlängd liksom tidsfristen för när en talan om återlämnande senast ska väckas. Det föreslås också att de myndigheter som hanterar utförseltillstånd, d.v.s. Riksantikvarieämbetet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet och Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde samt Stiftelsen Nordiska museet, ska ges behörighet att använda IMI.

Författningsändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2016.

1 Författningsförslag

1.1 Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Härigenom föreskrivs

1

i fråga om kulturmiljölagen (1988:950)

dels att bilaga 1

2

ska upphöra att gälla,

dels att 6 kap. 2, 6 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

2 §

3

Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som

1. i den stat det förts bort från betraktas som en nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde enligt lagar eller administrativa förfaranden som är förenliga med artikel 36 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

2. tillhör någon av de kategorier som anges i bilaga 1 till denna lag eller är en integrerad

Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som i den stat det förts bort från betraktas som en nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde enligt lagar eller administrativa förfaranden som är förenliga med artikel 36 i

fördraget om Europeiska

unionens funktionssätt.

1

Jfr Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/60/EU av den 15 maj 2014 om

återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och en ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 med bestämmelser om informationssystemet för den inre marknaden (IMI) (omarbetning).

2

Senaste lydelse 2011:782.

3

Senaste lydelse 2011:782.

Författningsförslag Ds 2015:10

del av inventarierna hos en kyrklig institution eller en integrerad del av en offentlig samling och upptagen i inventarieförteckningen hos ett museum, ett arkiv eller en bibliotekssamling.

Med en offentlig samling avses en samling som ägs av

– en stat som avses i 1 §, – en lokal eller regional

myndighet i en sådan stat, eller

– en offentlig institution i en

sådan stat vilken ägs eller till stor del finansieras av staten eller av en lokal eller regional myndighet.

6 §

4

Talan om återlämnande ska väckas inom ett år från det att den återkrävande staten har fått kännedom om var föremålet finns och om vem som innehar det. Talan får dock inte väckas senare än trettio år efter det att föremålet olagligt fördes bort. I

fråga om föremål som enligt 2 § tillhör en offentlig samling och kyrkliga föremål som har ett särskilt skydd enligt det återkrävande landets lag, får dock talan väckas inom sjuttiofem år

Talan om återlämnande ska väckas inom tre år från det att den återkrävande staten har fått kännedom om var föremålet finns och om vem som innehar det. Talan får dock inte väckas senare än trettio år efter det att föremålet olagligt fördes bort. I

fråga om föremål som är en integrerad del av en offentlig samling och upptagen i inventarieförteckningen hos ett museum, ett arkiv eller en bibliotekssamling eller som är en

4

Senaste lydelse 2011:782.

Ds 2015:10 Författningsförslag

efter bortförseln. integrerad del av inventarierna hos en kyrklig eller annan religiös institution och har ett särskilt skydd enligt det återkrävande landets lag, får dock talan väckas inom sjuttiofem år efter bortförseln.

Med en offentlig samling avses en samling som ägs av

– en stat som avses i 1 §, – en lokal eller regional

myndighet i en sådan stat, eller

– en offentlig institution i en

sådan stat vilken ägs eller till stor del finansieras av staten eller av en lokal eller regional myndighet.

Om bortförseln inte längre är olaglig när talan väcks, ska talan ogillas.

7 §

5

Om ett kulturföremål ska återlämnas, är den som innehar föremålet för egen räkning berättigad till skälig ersättning av den återkrävande staten. Detta förutsätter att innehavaren visat tillräcklig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet av föremålet och i fråga om hur föremålet förts bort från den återkrävande staten. Den

som förvärvat föremålet genom arv, testamente, gåva eller

Om ett kulturföremål ska återlämnas, är den som innehar föremålet för egen räkning berättigad till skälig ersättning av den återkrävande staten. Detta förutsätter att innehavaren visat tillräcklig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet av föremålet och i fråga om hur föremålet förts bort från den återkrävande staten.

Vid bedömningen av om innehavaren visat vederbörlig

5

Senaste lydelse 2011:782.

Författningsförslag Ds 2015:10

bodelning är berättigad till ersättning endast om den som föremålet förvärvats från skulle ha varit det.

omsorg och uppmärksamhet ska det tas hänsyn till alla omständigheter i samband med anskaffandet, däribland dokumentation om föremålets proveniens, de tillstånd för utförsel som krävs enligt den återkrävande medlemsstatens lagstiftning, parternas karaktär, det pris som betalats, om innehavaren kontrollerat tillgängliga register över stulna föremål och all relevant information som innehavaren rimligen kunnat erhålla, eller vidtagit andra sådana åtgärder som en omdömesgill person skulle ha vidtagit under samma omständigheter.

Den som förvärvat föremålet genom arv, testamente, gåva eller bodelning är berättigad till ersättning endast om den som föremålet förvärvats från skulle ha varit det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Ds 2015:10 Författningsförslag

1.2 Förslag till förordning om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)

Härigenom föreskrivs i fråga om kulturmiljöförordningen (1988:1188)

dels att 35 a §

1

ska upphöra att gälla,

dels att 35 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 35 c §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35 §

2

Riksantikvarieämbetet ska som central myndighet 1. efter ansökan av en annan stat som ingår i Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES) söka efter närmare angivna kulturföremål som olagligt har förts bort från den staten och identifiera den som innehar föremålet, 2. underrätta berörda stater som ingår i EES då kulturföremål

påträffats i Sverige som kan antas ha olagligt förts bort från en annan stat som ingår i EES samt ta emot motsvarande underrättelser, 3. göra det möjligt för de behöriga myndigheterna i den stat som

kan återkräva ett sådant föremål enligt 6 kap. kulturmiljölagen (1988:950) att kontrollera att det är fråga om ett kulturföremål och vara en sådan behörig myndighet i Sverige, 4. i samarbete med den berörda staten vidta nödvändiga åtgärder

för att bevara ett enligt 2 påträffat kulturföremål, 5. vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra handlingar som

syftar till att undvika ett återlämnande, 6. agera som förmedlare mellan den återkrävande staten och den

som innehar föremålet med avseende på återlämnandet,

1

Senaste lydelse 2013:554.

2

Senaste lydelse 2013:554.

Författningsförslag Ds 2015:10

7. underrätta den centrala myndigheten i den stat där svenska

staten väckt talan om återlämnande och ta emot motsvarande underrättelser, 8. underrätta centrala myndigheter i andra stater om att talan om

återlämnande väckts i Sverige och ta emot motsvarande underrättelser, och 9. i övrigt samarbeta med centrala myndigheter i andra stater.

Kontroll enligt första stycket 3 ska göras inom två månader från det att underrättelse skett enligt samma stycke 2. Annars ska vad som sägs i samma stycke 4 och 5 inte tillämpas.

Kontroll enligt första stycket 3 ska göras inom sex månader från det att underrättelse skett enligt samma stycke 2. Annars ska vad som sägs i samma stycke 4 och 5 inte tillämpas.

35 c §

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) ska användas för utbyte av information mellan behöriga myndigheter i Sverige och i andra stater inom EES enligt kulturmiljölagen (1988:950) och denna förordning.

Behöriga att använda IMI för kulturföremål är Riksantikvarieämbetet, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och Stiftelsen Nordiska museet.

Bestämmelser om IMI finns i förordningen ( 2009:1078 ) om tjänster på den inre marknaden och i föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om

Ds 2015:10 Författningsförslag

administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2 Ärendets bakgrund

Rådets direktiv 93/7/EEG om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium antogs 1993 i samband med att de inre gränserna avskaffades, för att skydda sådana kulturföremål som i medlemsstaterna klassas som nationella skatter. Syftet med direktivet var att jämka samman den grundläggande principen om fri rörlighet för varor med behovet av att skydda de nationella skatterna. Direktivet har ändrats genom direktiven 96/100/EG och 2001/38/EG. Ändringen 1996 innebar en justering av några av de i bilagan till direktivet uppställda krav avseende föremålskategorier och värdegränser som ett föremål måste uppfylla för att ett återlämnande enligt direktivet ska kunna bli aktuellt. Ändringen 2001 avsåg bl.a. hur värdegränserna som anges i euro i bilagan till direktivet ska omräknas till nationella valutor.

Direktiv 93/7/EEG har under perioden 1993–2011 med jämna mellanrum varit föremål för utvärderingsrapporter som kommissionen utarbetat på grundval av nationella rapporter om tillämpningen. Dessutom har kommissionen gjort en efterhandsutvärdering av direktivet med hjälp av en grupp nationella experter från de centrala myndigheter som utför de uppgifter som föreskrivs i direktivet. Expertgruppen ”Return of cultural goods”, som bildades inom ramen för kommittén för export och återlämnande av kulturföremål, hade i uppdrag att identifiera problem med tillämpningen av direktivet och försöka hitta lösningar. Gruppen var verksam 2009–2011. Mellan den 30 november 2011 och den 5 mars 2012 genomfördes även ett allmänt samråd med berörda parter. Samrådet genomfördes genom webbtjänsten Din röst i Europa med hjälp av två specialanpassade frågeformulär till offentliga myndigheter och organ respektive

Ärendets bakgrund Ds 2015:10

enskilda och näringsidkare som berörs av eller arbetar med kulturföremål.

Utvärderingen av direktivet har visat att det endast har haft begränsad betydelse för återlämnande av vissa kulturföremål som klassas som nationella skatter och som, efter att olagligen ha förts bort från en medlemsstats territorium, befinner sig på en annan medlemsstats territorium. En orsak till det är de villkor som föremål som klassas som nationella skatter måste uppfylla för att återlämnas, dvs. att de måste tillhöra en av kategorierna i bilagan och uppfylla de ekonomiska gränsvärdena och ålderskraven. Andra orsaker är den korta tidsfristen för att väcka talan om återlämnande samt kostnaderna för ersättning. Utvärderingen har också visat på behovet av bättre administrativt samarbete och samråd mellan de centrala myndigheterna för att bättre kunna genomföra direktivet.

Kommissionen har mot denna bakgrund omarbetat direktiv 93/7/EEG och den 15 maj 2014 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och en ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 med bestämmelser om informationssystemet för den inre marknaden (IMI) (omarbetning)

8

.

I denna promemoria föreslås de ändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra det omarbetade direktivet i svensk rätt.

8

Direktivet är bifogat som bilaga 1 till denna promemoria.

3 Det omarbetade direktivets innehåll

Syftet med omarbetningen av direktiv 93/7/EEG, ändrat genom direktiven 96/100/EG och 2001/38/EG, är att ge medlemsstaterna möjlighet att få tillbaka alla kulturföremål som klassas som nationella skatter. Omarbetningen är också ett led i förenklingen av unionens lagstiftning på området och innebär att direktiven 93/7/EEG, 96/100/EG och 2001/38/EG upphör att gälla.

Medlemsstaterna ska senast den 18 december 2015 ha implementerat de ändringar som följer av det omarbetade direktivet.

9

De förändringar som görs är i huvudsak följande.

I det omarbetade direktivet definieras kulturföremål som ett föremål som, före eller efter dess olagliga bortförande från ett medlemslands territorium, enligt nationell lagstiftning eller nationella administrativa förfaranden klassas som tillhörande ”nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde” i enlighet med artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Bilagan till direktiv 93/7/EEG utgår och därmed stryks det tidigare kravet på att föremål som klassas som nationella skatter för att återlämnas måste tillhöra en av kategorierna i bilagan och uppfylla de ekonomiska gränsvärdena och/eller ålderskraven för dessa kategorier, eller när det gäller föremål som inte tillhör en av dessa kategorier, utgöra en integrerad del av offentliga samlingar förtecknade hos museer eller arkiv eller biblioteks bevarade samlingar eller i inventarier i kyrkliga institutioner.

9

Av art 19 i direktivet framgår att de ändringarna som ska genomföras finns i art 2.1, 5 första

stycket led 3, 5 andra stycket, 7 tredje stycket, 8.1, 10 första och andra styckena och 17.1.

Det omarbetade direktivets innehåll Ds 2015:10

I det omarbetade direktivet föreskrivs vidare att de centrala myndigheterna ska använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI) för att underlätta administrativt samarbete, samråd och informationsutbyte mellan dem.

Tidsfristen för de behöriga myndigheterna i den återkrävande medlemsstaten att kontrollera om ett kulturföremål som påträffats i en annan medlemsstat utgör ett kulturföremål förlängs till sex månader. Med tanke på att ärendena är av gränsöverskridande karaktär är förhoppningen att denna tidsfrist ska bidra till ett effektivare samarbete mellan de behöriga myndigheterna.

Även tidsfristen för när talan om återlämnande får väckas förlängs till tre år efter att den återkrävande medlemsstatens centrala myndighet fått vetskap om var kulturföremålet finns och om innehavarens eller mellanhandens identitet. Tidsfristen förlängs med hänsyn till de komplexa förbindelserna mellan medlemsstaterna, utan att man för den skull släpper på den skyldighet att visa omsorg och uppmärksamhet som åligger den återkrävande staten.

Det omarbetade direktivet innehåller vidare gemensamma kriterier för tolkningen av kravet på den vederbörliga omsorg och uppmärksamhet som innehavaren ska visa vid anskaffandet av kulturföremålet. Dessa kriterier bygger på kriterierna i artiklarna 4.4 och 6.2 i Unidroitkonventionen från 1995. Enligt det omarbetade direktivet ska innehavaren kunna bevisa att han har visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet av föremålet. Den som har anskaffat ett föremål har rätt till ersättning på villkor att han vid anskaffandet av föremålet bevisligen visade omsorg och uppmärksamhet i fråga om huruvida det var lagligt att föra ut kulturföremålet från den återkrävande medlemsstatens territorium. Enligt den nya regleringen ska vid denna bedömning hänsyn tas till alla omständigheter i samband med anskaffandet, däribland dokumentation om föremålets proveniens, de tillstånd för utförsel som krävs enligt den återkrävande medlemsstatens lagstiftning, parternas uppträdande, det pris som betalats, om innehavaren kontrollerat register över stulna kulturföremål, all annan relevant information och dokumentation som innehavaren rimligen kunnat erhålla samt om innehavaren rådfrågat tillgängliga organ eller vidtagit andra sådana åtgärder som en omdömesgill person skulle ha vidtagit under samma omständigheter. Dessa

Ds 2015:10 Det omarbetade direktivets innehåll

ändringar avses bidra till en enhetligare tillämpning av direktivet på detta område och i förekommande fall göra det svårare för innehavare som handlat i ond tro eller inte visat tillräcklig omsorg och uppmärksamhet att få ersättning.

I direktivet anges vidare hur unionens övriga institutioner genom utvärdering och uppföljning ska få information om direktivets tillämpning. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen av direktivet vart femte år. Den första rapporten ska vara inlämnad den 19 december 2020. Vart femte år ska också Kommissionen överlämna en rapport om direktivets tillämning och effektivitet till Europaparlamenet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

4 Befintlig reglering i svensk lagstiftning

4.1 Definition av kulturföremål

I svensk rätt gäller för kulturföremål kulturmiljölagen (1988:950) och kulturmiljöförordningen (1988:1188). Det finns inte någon enhetlig definition av vad som utgör ett kulturföremål. Någon reglering av vad som utgör en nationell skatt finns inte heller i svensk rätt. I 5 kap. kulturmiljölagen finns det regler om vad som gäller för utförsel från landet av vissa äldre kulturföremål. I detta kapitel och i kulturmiljöförordningen anges vilka föremål som avses och hur en ansökan om tillstånd för utförsel görs och prövas. Dessa bestämmelser torde enligt tidigare förarbetsuttalande bilda ramen för när Sverige med stöd av direktivet kan begära återlämnande av svenska kulturföremål (prop. 1994/95:74 s 26). Direktivet 93/7/EEG om återlämnade av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium har införlivats i svensk rätt genom 6 kap. kulturmiljölagen och i dess 2 § finns en definition av vad som avses utgöra ett kulturföremål vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel. I 7 kap. 2 § kulturmiljölagen finns en annan definition av kulturföremål, som hänför sig till definitionen i Unidroit-konventionen. Bestämmelser om stulna föremål finns i svensk lagstiftning bl.a. i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (godtrosförvärvslagen).

4.2 Utförsel och export av kulturföremål från Sverige

Direktivet 93/7/EEG liksom det aktuella direktivet 2014/60/EU tar sikte på sådana kulturföremål som förts ut ur en medlemsstat till en annan stat inom EES (utförsel) i strid med de regler om

Befintlig reglering i svensk lagstiftning Ds 2015:10

utförsel som gäller i den stat från vilken föremålet förts ut. Ytterligare reglering på området är rådets förordning (EG) nr 116/2009 av den 18 december 2008 om export av kulturföremål. Denna förordning tar i stället sikte på kulturföremål som förs ut från en stat i gemenskapen till en stat utanför EES-området (export).

Enligt 5 kap. 1 § kulturmiljölagen krävs tillstånd för att från Sverige föra ut äldre svenska och utländska kulturföremål som kan vara av stor betydelse för det nationella kulturarvet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka föremål som kräver tillstånd för utförsel. Den svenska regleringen om utförsel av kulturföremål bygger på den kategoriindelning som finns i rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av vissa äldre kulturföremål men skiljer sig i vissa avseenden från denna. Av 23 § kulturmiljöförordningen framgår att tillstånd krävs om föremålet är ett svenskt eller utländskt kulturföremål inom de kategorier som anges i bilaga 1

10

till rådets förordning (EG) nr 116/2009 med de ålders-

och värdegränser samt andra bestämningar som anses i bilagan

11

till

kulturmiljöförordningen eller föremålet är ett svenskt samiskt kulturföremål och har ett värde över 2000 kr. För utländska föremål krävs endast tillstånd om föremålet funnits i Sverige i mer än 100 år.

Om kulturföremålet ska lämna EES-området krävs dessutom en exportlicens i enlighet med rådets förordning (EG) nr 116/2009 och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012. Kriterierna för exportlicens ser lite annorlunda ut än kriterierna för utförseltillstånd. Bland annat ligger tyngdpunkten mer på föremålets värde än på dess ålder. Den som vill föra ut ett kulturföremål ur EU måste alltså ibland ha både utförseltillstånd och exportlicens.

Frågor om tillstånd till utförsel enligt 5 kap. kulturmiljölagen eller exportlicens enligt rådets förordning (EG) nr 116/2009 prövas av Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde eller Stiftelsen Nordiska museet i enlighet med den fördelning som görs i 27-31 §§kulturmiljöförordningen. Riksantikvarieämbetet är centralmyn-

10

se bilaga 2 till denna promemoria

11

se bilaga 3 till denna promemoria

Ds 2015:10 Befintlig reglering i svensk lagstiftning

dighet och det är dit tillståndsansökan ges in. Beslut om att inte ge tillstånd till utförsel får överklagas hos allmän förvaltingsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Vid bedömningen av om föremålet kan vara av stor betydelse för det nationella kulturarvet kan följande aspekter beaktas. Föremålet kan exempelvis vara unikt i sitt slag eller ha bevarats relativt intakt och tillhör en föremålsgrupp som det inte längre finns ett representativt bestånd av i landet.

12

Syftet är att förhindra

en utarmning av det svenska kulturarvet. I dessa fall är de enstaka föremålen sällan unika men kan ha ett stort kulturhistoriskt värde, exempelvis föremål från den folkliga kulturen. I andra fall kan själva föremålet vara kulturhistoriskt och kvalitetsmässigt synnerligen värdefullt och unikt.

13

Även konstnärliga, vetenskapliga

eller historiska aspekter kan ingå i bedömningen. Tillstånd till utförsel ska alltid ges om föremålet inte är av stor betydelse för det nationella kulturarvet. Även om föremålet är av stor betydelse för kulturarvet ska enligt 5 kap. 11 § kulturmiljölagen tillstånd till utförsel ges x om ägaren flyttar från Sverige för att bosätta sig i ett annat land, x föremålet genom arv, testamente eller bodelning har förvärvats

av en enskild person som är bosatt i annat land, x föremålet förs ut ur landet av en offentlig institution här i landet

eller en institution som får bidrag av stat, kommun eller landstingskommun och det ska föras tillbaka till Sverige, x föremålet förs ut av en enskild person för att användas i

samband med offentlig kulturverksamhet och det ska föras tillbaka till Sverige, eller x föremålet tillfälligt är i landet.

Även om ett föremål är av stor betydelse för det nationella kulturarvet får tillstånd till utförsel ges om föremålet förvärvats av en institution i utlandet. Enligt 5 kap. 16 § kulturmiljölagen får regeringen medge tillstånd att föra ut kulturföremål av stor

12

Prop. 1984/85:179 s 33

13

Prop. 1998/99:114 s 45

Befintlig reglering i svensk lagstiftning Ds 2015:10

betydelse för det nationella kulturarvet om synnerliga skäl föreligger.

4.3 Brott mot utförselreglerna

Av ovanstående framgår att för att ett föremål av vikt för det svenska kulturarvet ska anses olagligt utfört i direktivets mening och i 6 kap. kulturmiljölagens mening krävs antingen att föremålet förts ut ur Sverige till en annan medlemsstat utan att utförseltillstånd sökts eller efter att sådant tillstånd nekats.

Den som olovligen för ut, eller försöker föra ut, kulturföremål utan tillstånd kan dömas för smuggling eller försök till smuggling enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. För smugglingsbrott döms till böter eller fängelse i högst sex år. Döms man för varusmuggling konfiskeras det som varit föremål för smugglingsbrottet. Även den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvärvar eller överlåter föremål kan dömas för olovlig befattning med smugglingsgods. Påföljden för sådant brott är böter eller fängelse i högst två år.

Export av tillståndspliktiga kulturföremål ska deklareras hos Tullverket. Den som uppsåtligen underlåter att anmäla föremålet till tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att tull, annan skatt eller avgift undandras det allmänna, kan dömas för tullbrott till böter eller fängelse i högst två år. Eftersom tullar som huvudregel inte ska betalas vid handel inom EU aktualiseras dock inte den formen av tullbrott vid transaktioner inom EU.

Lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen är dock tillämplig på kulturföremål som avses i 5 kap. kulturmiljölagen. Enlig denna lag ska den som för in ett sådant kulturföremål från ett annat EU-land till Sverige anmäla detta till Tullverket om föremålet omfattas av ett förbud mot införsel eller ett villkor för införsel som inte är uppfyllt eller om föremålet förs in med stöd av ett tillstånd som meddelats på grund av en oriktig uppgift eller en utelämnad föreskriven uppgift. En sådan anmälan ska göras också av den som för ut ett sådant kulturföremål från Sverige till ett annat EU-land

Ds 2015:10 Befintlig reglering i svensk lagstiftning

om föremålet omfattas av ett förbud mot utförsel eller ett villkor för utförsel som inte är uppfyllt eller om föremålet förs ut med stöd av ett tillstånd som meddelats på grund av en oriktig uppgift eller en utelämnad föreskriven uppgift. Var ock en är skyldig att stanna på en tulltjänstemans anmaning om det finns anledning att anta att denne medför ett sådant kulturföremål och att denne inte fullgjort sin anmälningsskyldighet. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter bli att stanna på tulltjänstemans begäran eller lämna upplysningar och visa upp de handlingar som behövs för kontroll för en tulltjänsteman döms till böter. Ansvar enligt denna lag inträder dock inte om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken eller lagen om straff för smuggling.

4.4 Kontroll av in- och utförsel

Genom införandet av EU:s inre marknad har möjligheterna att utöva gränskontroll av export och in- och utförsel av varor minskat.

Hur många lagskyddade kulturföremål som lämnar landet utan tillstånd varje år är svårt att veta. Brottsförebyggande rådet (Brå) har därför, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, tagit fram en rapport

14

som belyser olika aspekter av illegal utförsel av äldre

kulturföremål samt redogör för olika möjligheter att öka efterlevnaden av utförselreglerna.

4.4.1 Antalet ansökningar om tillstånd till utförsel och export

Riksantikvarieämbetet har fört statistik över antalet ansökningar om tillstånd till utförsel och export samt antalet avslag på sådana ansökningar. Av denna framgår att antalet ansökningar har varierat kraftigt mellan åren 1986/87 och 2013. I slutet av 80-talet uppgick antalet ansökningar per år till drygt 7 000. Därefter sjönk antalet till ca 1 000 år 1990. Den kraftiga minskningen berodde antagligen på att en ansökningsavgift infördes. Ansökningsavgiften har senare tagits bort som en följd av EU-inträdet. 1994 minskade antalet

14

Rapport från Brottsförebyggande rådet 2012:10 Förebygga illegal utförsel av kulturföremål

Befintlig reglering i svensk lagstiftning Ds 2015:10

ansökningar ytterligare. I och med EG-medlemskapet minskade möjligheten för Tullverket att kontrollera olovlig utförsel och därmed även risken att bli kontrollerad vid gränspassage.

15

Under

perioden 1994 till 2000 varierade antalet ansökningar mellan 520 och 744 stycken. Efter att Riksantikvarieämbetet år 2000 skickade ut en informationsbroschyr om utförselregleringen till aktörer som auktionsfirmor, antikaffärer och antikvariat ökade antalet ansökningar igen till över 1000 stycken. Efter år 2005 har antalet ansökningar minskat igen och varierat mellan drygt 900 och knappt 350 stycken.

Antalet avslagna ansökningar har varierat från drygt 400 stycken i slutet av 1980-talet till mellan två och tjugo per år under 2000talet. Statistiken över antalet avslag är dock ofullständig eftersom alla tillståndsmyndigheter inte regelbundet har fört och redovisat sådan statistik. Fullständig statiskt över antalet överklagade avslag saknas också.

16

4.4.2 Omfattningen av olaglig utförsel

Av Brås rapport framgår att Tullverket har försökt att uppskatta omfattningen av olaglig utförsel och export genom att jämföra om antalet export- och utförseltillstånd har ökat i samma takt som den deklarerade exporten.

17

Man har då funnit att sedan mitten av 1990-

talet har antalet tillstånd konstant varit lägre än antalet exportdeklarationer. Detta skulle kunna tyda på ökad smuggling av kulturföremål men kan också ha andra orsaker. Det kan exempelvis vara så att föremål, exempelvis möbler och tavlor, deklareras på andra taricnummer

18

eller att föremål inte alls deklareras. Om

föremålen felklareras eller inte klareras kan det förekomma olaglig utförsel som inte kan fångas upp genom jämförelser mellan deklarationer och exporttillstånd. Tullverket har dragit slutsatsen att det sker olovlig export till tredje land men att omfattningen inte går att uppskatta. Svårigheterna med att uppskatta omfattningen

15

Brå 2012:10 s 25

16

Brå 2012:10 s 27

17

Brå rapport 2012:10 med referens till Hansen, K. (2004) Utförsel av kulturföremål mm i strid mot villkor till tredje land, opublicerat material från Tullverket

18

Med taricnummer menas EU-gemensam varukod som används för att avgöra rätt tulltaxa. Varukoden används också som underlag för exportstatistik.

Ds 2015:10 Befintlig reglering i svensk lagstiftning

avspeglas också i att det finns ytterst få domar som avser smuggling av kulturföremål.

Riksantikvarieämbetet misstänker att det minskade antalet ansökningar om tillstånd till utförsel och export eventuellt kan förklaras med en ökad grad av otillåten utförsel. Brå har i sin rapport intervjuat handlare, föremedlare och transportörer. Dessa menar att det minskade antalet ansökningar istället kan bero på minskad utlandshandel. Förklaringen till detta kan vara ett minskat intresse för svenska antikviteter och den ekonomiska krisen.

De centrala museimyndigheterna, bl.a. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, försöker övervaka att regelsystemet efterlevs och bevakar därför bland annat auktionshusen i Sverige och utomlands för att se om svenska föremål som saknar utförseltillstånd dyker upp utomlands. För närvarande pågår en förundersökning om misstänkt smugglingsbrott där rättslig hjälp har begärts i Storbritannien. I detta fall rör det sig dock om ett sådant föremål som enligt den nuvarande regleringen inte når upp till beloppsgränsen för när en talan om återlämnande kan bli möjlig för den kategorin av kulturföremål. Även Stiftelsen Nordiska Museet har vänt sig till polisen angående några fall av misstänkt olovlig utförsel men inget av de fallen har lett till fällande dom.

4.4.3 Talan om återlämnande

Det finns ännu inget fall där Sverige har använt sig av möjligheten att väcka talan om återlämnande av kulturföremål från något annat medlemsland i gemenskapen. Det finns inte heller något exempel på att ett annat medlemsland har väckt talan om återlämnaden av något kulturföremål från Sverige enligt reglerna i 6 kap. kulturmiljölagen.

Slutsatsen som kan dras i denna promemoria är dock att olovlig utförsel av kulturföremål förekommer. Det skulle således kunna bli aktuellt för Sverige att i framtiden behöva använda sig av möjligheterna i direktivet att väcka talan om återlämnade.

5 Ändringar med anledning av direktivet

I direktivet ändras bland annat art. 2.1 med definitionen av vad som utgör kulturföremål i direktivets mening, i art. 8 ändras tidsfristen inom vilken en talan om återlämnande får väckas och i art. 10 anges vilka omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av när en person ska anses ha visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet av föremålet. Detta medför att motsvarande bestämmelser i 6 kap. kulturmiljölagen behöver ändras.

I art. 5 första stycket led 3 ändras tidsfristen för när den centrala myndigheten ska ha kontrollerat om det föremål som förts bort är ett kulturföremål. Mot bakgrund av detta måste en justering av 35 § andra stycket kulturmiljöförordningen göras för att motsvara direktivets bestämmelse. Genom att bilagan med beloppsgränser tas bort finns inte längre behov av 35 a § kulturmiljöförordningen.

Genom art. 5 andra stycket i direktivet införs vidare en skyldighet för de centrala myndigheterna i medlemsstaterna att effektivt samarbeta med varandra och utbyta information rörande kulturföremål som olagligt förts bort, genom att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI). En sådan skyldighet bör lämpligen införas i kulturmiljöförordningen.

Av art. 17 följer att medlemsstaterna senast den 19 december 2020 och därefter vart femte år ska överlämna en rapport till kommissionen om tillämpningen av direktivet. Art. 17 vänder sig direkt till staterna och fordrar ingen ytterligare reglering.

Det nya direktivet föranleder ingen omedelbar ändring av 5 kap. kulturmiljölagen om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. Dessa bestämmelser bygger på kategorindelningen i rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av vissa äldre kulturföremål men skiljer sig i vissa avseenden från denna (se

Ändringar med anledning av direktivet Ds 2015:10

avsnitt 4.2). Enligt tidigare förarbetsuttalande är det utförselreglerna i 5 kap. som torde bilda ramen för när Sverige med stöd av direktivet kan begära återlämnande av svenska kulturföremål (prop. 1994/95:74 s 26). Mot bakgrund av att definitionen av begreppet kulturföremål ändras finns dock anledning att se över frågan om vilka kulturföremål som ska anses som nationella skatter i direktivets mening. I detta sammanhang bör nämnas att Riksantikvarieämbetet den 19 juni 2013 fått i uppdrag av regeringen att se över regelverket om kulturföremål och då göra en analys av bestämmelserna i 5 kap. kulturmiljölagen samt berörda delar av kulturmiljöförordningen (Ku 2013/1344/KA). Uppdraget ska redovisas till regeringen den 30 september 2015.

Direktivet påverkar inte de bestämmelser som finns i 7 kap. kulturmiljölagen om återlämnande av kulturföremål som olagligt har förts ut från en stat som har tillträtt Unidroit-konventionen. Inte heller bestämmelserna i 8 kap. kulturmiljölagen om återlämnande av kulturföremål som stulits utomlands i en stat som har tillträtt Unidroit-konventionen påverkas av ändringarna i direktivet.

5.1 Ändringar i kulturmiljölagen

5.1.1 Definition av begreppet kulturföremål

Förslag: Definitionen av begreppet kulturföremål i 6 kap.

kulturmiljölagen ändras så att det omfattar alla kulturföremål som en medlemsstat enligt nationell lagstiftning eller nationella administrativa förfaranden klassar eller definierar som en nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde i den mening som avses i artikel 36 i EUF-fördraget. Kraven på att föremålen ska tillhöra någon viss kategori eller uppfylla vissa krav i fråga om ålder eller ekonomiskt värde tas bort.

I 6 kap. kulturmiljölagen finns särskilda bestämmelser om att vissa kulturföremål som olagligt förts bort från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska kunna återföras till

Ds 2015:10 Ändringar med anledning av direktivet

ursprungslandet. Bestämmelserna i detta kapitel bygger på direktivet 93/7/EEG och gäller endast för stater som är medlemmar i EES. Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som i den stat det förts bort från betraktas som en

nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde

enligt lagar eller administrativa förfaranden som är förenliga med artikel 36 i EUF-fördraget, och tillhör någon av de kategorier som anges i bilaga 1 till lagen eller är en integrerad del av inventarierna hos en kyrklig institution eller en integrerad del av en offentlig samling och upptagen i inventarieförteckningen hos ett museum, ett arkiv eller en bibliotekssamling. Med en offentlig samling avses en samling som ägs av en stat som ingår i EES, en lokal eller regional myndighet i en sådan stat, eller en offentlig institution i en sådan stat vilken ägs eller till stor del finansieras av staten eller av en lokal eller regional myndighet.

Räckvidden av det nya direktivet har utöktas så att det nu, enligt art 2.1, omfattar alla kulturföremål som en medelmsstat enligt nationell lagstiftning eller nationella administrativa förfaranden klassar eller definierar som en nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde i den mening som avses i artikel 36 i EUF-fördraget. Medlemsstaterna är således inte längre bundna av en kategoriförteckning i direktivet utan avgör själva vilka kulturföremål som är nationella skatter enligt artikel 36 i fördraget och med de begränsningar som anges där. Enligt de inledande skälen till direktivet punkten 9 omfattas föremål av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse eller vetenskapligt värde oavsett om de ingår i offentliga samlingar eller inte, eller utgör enstaka föremål, och oavsett om de kommer från regelrätta eller otillåtna utgrävningar förutsatt att de är klassade eller definierade som nationella skatter. Kulturföremål som är klassade som nationella skatter behöver inte heller längre tillhöra någon viss kategori eller uppfylla några krav i fråga om ålder eller ekonomiskt värde. Mot bakgrund av detta bör bestämmelserna i 6 kap. 2 § kulturmiljölagen ändras för att motsvara artikel 2.1 i direktivet. Till följd av detta ska också bilaga 1 till kulturmiljölagen liksom 35 a § kulturmiljöförordningen upphävas.

Denna förändring av kulturföremålsdefinitionen syftar till och förväntas medföra att bestämmelserna om återlämnande kommer

Ändringar med anledning av direktivet Ds 2015:10

att kunna tillämpas på fler föremål än tidigare. Ändringen medför också att det finns bättre föreutsättningar för att reglerna kommer att kunna användas i praktiken.

5.1.2 Tidsfrist för väckande av talan

Förslag: Tidsfristen för att väcka talan om återlämnande ändras

från ett till tre år från det att den återkrävande staten har fått kännedom om var föremålet finns och vem som innehar det.

Tidsfristen om att väcka talan inom 75 år efter bortförseln avseende föremål med särskilt skydd ska även omfatta andra religiösa föremål än kyrkliga.

Genom artikel 8 i direktivet ändras tidsfristen för att väcka talan om återlämnande från ett till tre år. Ändringen medför att motsvarande regler i 6 kap. 6 § kulturmiljölagen behöver ändras. Sedan tidigare gäller en tidsfrist om 75 år för föremål i offentliga samlingar och kyrkliga föremål med särskilt skydd. I art. 8.1 tredje stycket i direktivet har nu även andra religiösa föremål lagts till med motiveringen att medlemsstaterna kan ge ett särskilt skydd enligt nationell rätt för andra religiösa institutioner än kyrkliga och därför bör direktivet också omfatta dessa andra religiösa institutioner. Mot bakgrund av detta föreslås att även andra religiösa föremål med särskilt skydd bör tas upp i lagtexten. Eftersom definitionen av kulturföremål i 2 § ändras bör för systematikens skull definitionen av vad som utgör en offentlig samling flyttas från 2 § till 6 §. Någon ändring i sak avseende begreppet offentlig samling avses inte. Tidsfristen för väckande av talan angående denna typ av föremål ändras inte heller.

5.1.3 Bevisbördan och kriterier för vederbörlig omsorg och uppmärksamhet

Bedömning: Bevisbördan ändras inte i svensk rätt men blir

densamma i alla medlemsstater.

Ds 2015:10 Ändringar med anledning av direktivet

Förslag: Nya, inom EU gemensamma kriterier för vad som

ska beaktas vid bedömningen av om någon visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet förs in i kulturmiljölagen.

Artikel 10 i direktivet har ändrats på så sätt att innhavaren av ett olagligt utfört kulturföremål, för att kunna få ersättning med anledning av ett återlämnande, måste ha visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet av föremålet och i fråga om hur föremålet förts bort från den återkrävande staten. Det är inte längre upp till medlemsländerna att bestämma var bevisbördan ska ligga. Detta innebär i praktiken inte någon förändring i förhållande till svensk rätt. Redan i dag krävs enligt 6 kap. 7 § kulturmiljölagen för att innehavaren av ett föremål som ska återlämnas till ett medlemsland ska få ersättning att denne visat tillräcklig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet av föremålet och i fråga om hur föremålet förts bort från den återkrävande staten.

I artikel 10 införs dock nya icke uttömande kriterier för vilka omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av om innehavaren visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet. Dessa kriterier är att det ska tas hänsyn till alla omständigheter i samband med anskaffandet, däribland dokumentation om föremålets proveniens, de tillstånd för utförsel som krävs enligt den återkrävande medlemsstatens lagstiftning, parternas karaktär, det pris som betalats, om innehavaren kontrollerat tillgängliga register över stulna föremål och all relevant information som innehavaren rimligen kunnat erhålla, eller vidtagit andra sådana åtgärder som en omdömesgill person skulle ha vidtagit under samma omständigheter. Syftet med att införa dessa kriterier är att främja en enhetlig tolkning av begreppet vederbörlig omsorg och hänsyn. Dessa kriterier bör därför läggas till i 6 kap. 7 § kulturmiljölagen för att lagen ska motsvara direktivets bestämmelser. En ändring av kulturmiljölagen med införande av dessa kriterier att beakta vid bedömningen av om innehavaren har visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet får inga konsekvenser för de regler som i övrigt gäller enligt lagen (1986:796) om godtrosförvärvärv av lösöre.

Ändringar med anledning av direktivet Ds 2015:10

5.2 Ändringar i kulturmiljöförordningen

Förslag: Tidsfristen för när den centrala myndigheten ska

kontrollera om föremålet är ett kulturföremål förlängs från två till sex månader.

En bestämmelse om att informationsytbyte mellan medlemsstaterna ska ske med Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) införs. I bestämmelsen ska också anges vilka myndigheter som är behöriga att använda IMI för kulturföremål.

De uppgifter som centralmyndigheten ska fullgöra anges i svensk rätt i kulturmiljöförordningen. I art. 5.3 i direktivet har tidsfristen för när den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska kontrollera om föremålet är ett kulturföremål ändrats från två till sex månader. Mot bakgrund av detta ska motsvarande bestämmelse i 35 § andra stycket kulturmiljöförordningen ändras för att motsvara bestämmelsen i direktivet.

Som ovan nämnts ska också 35 a § kulturmiljöförordingen, med beloppen i svenska kronor för de gränsvärden som anges i euro i bilaga 1 till kulturmiljölagen, upphävas till följd av att bilagan tagits bort.

I kulturmiljöförordningen bör också införas en bestämmelse om att informationsytbyte ska ske med Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) (se mer om detta nedan).

5.2.1 Informationssystemet för den inre marknaden (IMI)

IMI är ett webbaserat kommunikationsverktyg som har skapats av kommissionen för att underlätta det administrativa samarbetet mellan myndigheter i de olika medlemsstaterna. Det utvecklades ursprungligen år 2008 som stöd för administrativt samarbete enligt yrkeskvalifikationsdirektivet och tjänstedirektivet. Användningsområdet har därefter utökats till fler rättsakter. År 2012 trädde förordningen (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) i kraft. Av bilagan till IMI-

Ds 2015:10 Ändringar med anledning av direktivet

förordningen framgår att IMI i dag, förutom för yrkeskvalifikationsdirektivet, används för tjänstedirektivet,

19

direktivet om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård,

20

förordningen om

yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro

21

och för kommissionens rekommendation om ”Solvit”

22

. Därutöver

pågår det pilotprojekt för utstationeringsdirektivet

23

och e-handels-

direktivet

24

och ytterligare pilotprojekt angående lokförares

behörighet

25

kommer att inledas.

IMI-förordningen är direkt tillämplig i alla EU:s medlemsländer och i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I förordningen beaktas aspekter kring personuppgiftsskydd för alla de rättsakter systemet tillämpas för och de krav som finns i den unionsrättsliga dataskyddslagstiftningen.

26

Systemet bidrar till

skyddet av personuppgifter genom de begränsningar som gäller för tillgång till de personuppgifter som utväxlas i IMI. Säkerheten i IMI anses betydligt högre än andra metoder för informationsutbyte, t.ex. post, telefon, fax eller e-post. All databehandling som kommissionen ansvarar för omfattas av förordningen (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Av art. 16 och 17 i IMI-förordningen framgår vidare att kommissionen är ansvarig för att trygga säkerheten för de personuppgifter som behandlas i IMI.

För varje rättsakt som kopplas till IMI-systemet skapas en modul med förutbestämda frågor och svar som översätts till alla

19

Direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

20

Direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

21

Förordning (EU) nr 1214/2011 av den 16 november 2011 om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet.

22

Kommissionens rekommendation av den 7 december 2001 om principer för användning av ”Solvit” – problemlösningsnätverket för den inre marknaden.

23

Direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

24

Direktiv 2000/3/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden.

25

Bl.a. för direktiv om lokförares behörighet, direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen.

26

Direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Ändringar med anledning av direktivet Ds 2015:10

officiella språk. På så sätt kan de ansvariga myndigheterna kommunicera med varandra på sitt eget språk och frågorna översätts automatiskt. Dessutom skapas en databas över ansvariga myndigheter i staterna inom EES vilket gör det enkelt att hitta rätt myndighet i en annan stat. Hittills har Sverige registrerat 49 myndigheter och totalt har 7 112 europeiska myndigheter registrerats.

27

De viktigaste IMI-användarna är EES-områdets

behöriga myndigheter, som använder systemet för att utbyta information. De kan vara offentliga eller privata organ som medlemsländerna har delegerat vissa funktioner till i samband med tillämpningen av lagstiftningen för den inre marknaden. Det kan röra sig om nationella, regionala eller lokala myndigheter.

28

I Sverige har Kommerskollegium utsetts till nationell samordnare av IMI-systemet och är den myndighet som registrerar de svenska myndigheter som ska använda systemet.

29

Kommerskollegium har i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden också bemyndigats att meddela föreskrifter om informationsutbyte i IMI.

5.2.2 IMI för kulturföremål

Enligt art. 5 andra stycket i direktivet om återlämnande av kulturföremål ska medlemsstaternas centrala myndigheter, i syfte att samarbeta och samråda, använda en för kulturföremål särskilt anpassad modul i det informationssystem för den inre marknaden som inrättats genom IMI-förordningen.

30

De centrala myndig-

heterna får även använda IMI för att sprida relevant ärenderelaterad information avseende kulturföremål som stulits eller olagligen förts bort från deras territorium. Medlemsstaterna ska också besluta om övriga behöriga myndigheters användning av IMI vid tillämpning av direktivet. Utbytet av information ska enligt art. 7 tredje stycket ske genom IMI i enlighet med tillämpliga rättsliga bestämmelser

27

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/statistics/index_sv.htm statistik per den 31 december 2014

28

Europeiska kommissionen, Användarmanual (2012), Informationssystemet för den inre marknaden, s 8.

29

9 § punkten 6 förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium.

30

Förordningen (EU) 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG.

Ds 2015:10 Ändringar med anledning av direktivet

om skydd för personuppgifter och privatliv, utan att det påverkar möjligheten att utnyttja andra kommunikationssätt förutom IMI.

Arbete med att anpassa IMI-modulen för kulturföremål och komma fram till vad som ska registreras och på vilket sätt pågår för närvarande i samarbete med de centrala myndigheterna i de olika medlemsstaterna. Den information som kan bli föremål för registrering i IMI är sådan som behövs för att kunna återbörda olagligt utförda kulturföremål till rätt land. Det torde främst vara information som rör föremålet, exempelvis beskrivning av föremålet med angivande av material, färg, storlek, ålder etc. samt bilder av föremålet, dvs. sådan information som kan underlätta för medlemsstaternas myndigheter att identifiera om det är ett kulturföremål. Det kan även bli fråga om att registrera uppgifter om föremålets proveniens, innehavaren eller ägaren, var föremålet finns, var det sålts samt om det rör sig om ett stulet föremål. Vid registreringen i IMI är det viktigt att hålla isär sådan information som hör till den administrativa processen kring återlämnandet från sådan information som rör misstänkta personer och sådan kriminalunderrättelseinformation som ska hanteras av brottsbekämpande myndigheter.

Enligt artikel 9.2 i IMI-förordningen ska medlemsstaterna besluta om övriga behöriga myndigheters användning av IMI. I samband med detta ska anges för vilka områden av den inre marknaden dessa är behöriga. Enligt direktivet om återlämnande av kulturföremål ska detta göras särskilt vid tillämpningen av detta direktiv.

Att den modul i IMI som särskilt anpassats för kulturföremål ska användas för utbyte av information mellan behöriga myndigheter i Sverige och i andra medlemsstater bör mot bakgrund av detta regleras genom en särskild bestämmelse i kulturmiljöförordningen. Vilka organ som är behöriga att använda IMI för kulturföremål bör också framgå av denna bestämmelse. De myndigheter som ska vara behöriga att använda IMI för kulturföremål bör vara samtliga de myndigheter som handlägger ärenden om utförsel av kulturföremål, nämligen Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. Även Stiftelsen Nordiska museet bör utses som behörig att använda IMI. Som nämnts ovan finns inte något hinder att registrera privata organ i IMI. För tydlighets

Ändringar med anledning av direktivet Ds 2015:10

skull bör också en hänvisning till övriga bestämmelser om IMI införas i denna bestämmelse.

Det finns anledning att på sikt också överväga att göra brottsbekämpande myndigheter behöriga att få tillgång till IMI för kulturföremål, i första hand för att ta del av information men möjligen också för att själva sprida information om kulturföremål som stulits eller olagligen förts bort från någon medlemsstat. För närvarande finns Interpols databas Stolen works of Arts, men den innehåller endast information om stulna föremål och inte om sådana kulturföremål som förts ut från en medlemsstat utan vederbörligt tillstånd. För att kunna utreda fall av olaglig utförsel och därefter kunna få föremålen återlämnade kan tillgång till IMI för kulturföremål vara av stort värde även för brottsbekämpande myndigheter. Denna fråga kräver dock ytterligare utredning och får hanteras i ett annat sammanhang.

Kommerskollegium är samordnande myndighet för myndighetssamarbetet i IMI även avseende direktivet om kulturföremål. Någon ändring av instruktionen för Kommerskollegium behövs inte med anledning av direktivet. Bemyndigandet för Kommerskollegium att meddela föreskrifter om informationsutbyte i IMI omfattar även sådant informationsutbyte i IMI som sker till följd av direktivet om återlämnande av kulturföremål. Någon ytterligare bestämmelse om detta behöver inte införas i kulturmiljöförordningen.

Kommerskollegium ska registrera de myndigheter som utsetts som behöriga i IMI-systemet. De myndigheter/organ som ska registreras blir således Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och Stiftelsen Nordiska museet.

I anslutning till genomförandet av bestämmelserna i art. 5 andra stycket i direktivet bör nämnas att en skyldighet för Riksantikvarieämbetet som central myndighet att samarbeta med centralmyndigheter i andra stater i gemenskapen sedan tidigare finns införd i 35 § kulturmiljöförordningen. Nämnas bör också att en generell skyldighet att samarbeta med andra svenska myndigheter också finns i 6 § förvaltningslagen (1986:223).

Ds 2015:10 Ändringar med anledning av direktivet

5.3 Ikraftträdande

Förslag: Ändringarna i kulturmiljölagen och kulturmiljö-

förordningen ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Bedömning: Några övergångsbestämmelser krävs inte.

De författningsändringar som föreslås bör träda i kraft den 1 januari 2016. Förslagen kräver inte några särskilda övergångsbestämmelser.

6 Ekonomiska och andra konsekvenser

6.1 Konsekvenser för berörda myndigheter

Bedömningen är att ändringarna endast kommer att få begränsade ekonomiska konsekvenser. Möjligheten att inom EES väcka talan om återlämnande vid svensk domstol enligt 6 kap. kulturmiljölagen har funnits sedan 1995. Under de år som denna möjlighet har funnits har ingen sådan talan väckts i Sverige. Inte heller har Sverige väckt någon sådan talan i utlandet. Eftersom olaglig utförsel förekommer är dock förhoppningarna att ändringarna i direktivet ska leda till att fler föremål ska kunna återlämnas och att detta ska ske bland annat genom att medlemsstaterna väcker talan om återlämnande. Det förefaller dock sannolikt att antalet mål kommer att bli begränsat även framöver. Arbetsbelastningen och kostnaderna för det allmänna bedöms öka endast marginellt och bör kunna hanteras inom de befintliga ekonomiska ramarna. Förslaget bedöms inte heller leda till några beaktansvärda kostnadsökningar för allmän domstol med hänsyn till det ringa antal mål som kan förväntas bli resultatet.

Att IMI ska användas för kulturföremål förväntas leda till en förenkling för berörda myndigheter. Huruvida det leder till minskade kostnader får bedömas när systemet kommit i bruk.

6.2 Konsekvenser i övrigt

De föreslagna ändringarna avseende definitionen av kulturföremål i 6 kap. kulturmiljölagen påverkar bara möjligheterna för Riksantikvarieämbetet att väcka talan om återlämnande av kulturföremål i andra medlemsstater samt de andra

Ekonomiska och andra konsekvenser Ds 2015:10

medlemsstaternas möjligheter att väcka talan avseende sådana föremål i Sverige. Att definitionen av kulturföremål ändras bedöms inte påverka de företag som handlar med kulturföremål i någon nämnvärd omfattning. Det är i första hand reglerna om tillstånd för utförsel i 5 kap. kulturmiljölagen som kan ha betydelse för handlarna. Dessa regler påverkas inte av förslagen i denna promemoria. När det gäller de nya gemensamma kriterierna för vad som ska beaktas för att avgöra om vederbörlig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet och möjligheterna att få ersättning för det fall ett föremål ska återlämnas, innebär detta inga nya krav på företagen. Kriterierna ger uttryck för sådana förhållanden som redan bör beaktas av handlare enligt tidigare reglering i kulturmiljölagen och mot bakgrund av den svenska godtroslagstiftningen. Förslagen i denna promemoria bedöms således inte ha några konsekvenser för små eller medelstora företags villkor.

Förslagen bedöms inte heller ha någon påverkan på miljön. Inte heller i övrigt torde förslagen leda till några nämnvärda konsekvenser.

7 Författningskommentar

7.1 Förslaget till lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

6 kap. 2 §

Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som i den stat det förts bort från betraktas som en nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde enligt lagar eller administrativa förfaranden som är förenliga med artikel 36 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Paragrafen motsvarar art 2.1 i direktivet.

Bestämmelsen, som behandlas i avsnitt 5.1.1, innehåller definitionen av begreppet kulturföremål i den mening som avses i 6 kap. kulturmiljölagen. Denna definition ändras med anledning av att definitionen i direktivet har ändrats. I och med ändringen omfattas nu alla kulturföremål som en medlemsstat enligt nationell lagstiftning eller nationella administrativa förfaranden klassar eller definierar som en nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde i den mening som avses i artikel 36 i EUFfördraget. Av definitionen omfattas föremål av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse eller vetenskapligt värde. Detta oavsett om de ingår i offentliga samlingar eller inte, eller utgör enstaka föremål, och oavsett om de kommer från regelrätta eller otillåtna utgrävningar, förutsatt att de är klassade eller definierade som nationella skatter i aktuell medlemsstat. Det finns inte längre några krav på att föremålen ska tillhöra någon viss kategori eller uppfylla vissa krav i fråga om ålder eller ekonomiskt värde.

Författningskommentar Ds 2015:10

6 kap. 6 §

Talan om återlämnande ska väckas inom tre år från det att den återkrävande staten har fått kännedom om var föremålet finns och om vem som innehar det. Talan får dock inte väckas senare än trettio år efter det att föremålet olagligt fördes bort. I fråga om

föremål som är en integrerad del av en offentlig samling och upptagen i inventarieförteckningen hos ett museum, ett arkiv eller en bibliotekssamling eller som är en integrerad del av inventarierna hos en kyrklig eller annan religiös institution och har ett särskilt skydd enligt det återkrävande landets lag, får dock talan väckas inom sjuttiofem år efter bortförseln.

Med en offentlig samling avses en samling som ägs av

– en stat som avses i 1 §, – en lokal eller regional myndighet i en sådan stat, eller – en offentlig institution i en sådan stat vilken ägs eller till stor del

finansieras av staten eller av en lokal eller regional myndighet.

Om bortförseln inte längre är olaglig när talan väcks, ska talan ogillas.

Paragrafen motsvarar artikel 8 i direktivet och behandlas under avsnitt 5.1.2 i denna promemoria.

I paragrafens första stycke ändras tidsfristen för att väcka talan om återlämnande från ett till tre år. Sedan tidigare finns speciella bestämmelser om en längre tidsfrist om 75 år för att väcka talan angående återlämnande av offentliga samlingar och kyrkliga föremål med särskilt skydd. Med anledning av ändring i direktivet ska denna tidfrist även gälla andra religiösa föremål än kyrkliga.

I andra stycket finns definitionen av begreppet offentlig samling vilket motsvaras av art. 2.8 i direktivet. Definitionen återfanns tidigare i 2 §. Någon ändring i sak avseende begreppet offentlig samling avses inte. Tidsfristen för väckande av talan angående denna typ av föremål ändras inte heller.

Ds 2015:10 Författningskommentar

6 kap. 7 §

Om ett kulturföremål ska återlämnas, är den som innehar föremålet för egen räkning berättigad till skälig ersättning av den återkrävande staten. Detta förutsätter att innehavaren visat tillräcklig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet av föremålet och i fråga om hur föremålet förts bort från den återkrävande staten.

Vid bedömningen av om innehavaren visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet ska det tas hänsyn till alla omständigheter i samband med anskaffandet, däribland dokumentation om föremålets proveniens, de tillstånd för utförsel som krävs enligt den återkrävande medlemsstatens lagstiftning, parternas karaktär, det pris som betalats, om innehavaren kontrollerat tillgängliga register över stulna föremål och all relevant information som innehavaren rimligen kunnat erhålla, eller vidtagit andra sådana åtgärder som en omdömesgill person skulle ha vidtagit under samma omständigheter.

Den som förvärvat föremålet genom arv, testamente, gåva eller bodelning är berättigad till ersättning endast om den som föremålet förvärvats från skulle ha varit det.

Denna paragraf, som behandlas i avsnitt 5.1.3, motsvarar art. 10 i direktivet. Bestämmelsen anger i vilka fall och under vilka förutsättningar den som blir tvungen att återlämna ett kulturföremål enligt bestämmelserna i 6 kap. kulturmiljölagen är berättigad till ersättning av den återkrävande medlemsstaten.

I paragrafens andra stycke införs nya icke uttömande kriterier för vilka omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av om innehavaren visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet. Syftet med att införa dessa kriterier är att främja en inom EU enhetlig tolkning av begreppet vederbörlig omsorg och hänsyn. Denna ändring får inga konsekvenser för de regler som i övrigt gäller för stulna föremål enligt lagen (1986:796) om godtrosförvärvärv av lösöre.

Bilaga 1

45

I

(Lagstiftningsakter)

DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/60/EU

av den 15 maj 2014

om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och

om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (

1

), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 93/7/EEG (

2

) har ändrats väsentligt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/100/EG (

3

)

och 2001/38/EG (

4

). Med anledning av nya ändringar bör direktivet av tydlighetsskäl omarbetas.

(2) Den inre marknaden omfattar ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och

kapital säkerställs i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). I enlighet med

artikel 36 i EUF-fördraget utgör de relevanta bestämmelserna om fri rörlighet för varor inget hinder för förbud

eller restriktioner av import, export eller transitering av varor som motiveras av intresset att skydda nationella

skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde.

(3)

Enligt de villkor och med de begränsningar som anges i artikel 36 i EUF-fördraget behåller medlemsstaterna rätten

att definiera sina nationella skatter och att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda dem. Unionen spelar dock en

viktig roll när det gäller att uppmuntra samarbete mellan medlemsstaterna i syfte att skydda kulturarv av euroä

peisk betydelse, vilket omfattar sådana nationella skatter.

(4)

Genom direktiv 93/7/EEG infördes ett system som gör det möjligt för medlemsstaterna att säkerställa återförandet

till sitt territorium av kulturföremål som klassas som nationella skatter enligt artikel 36 i EUF-fördraget och som

tillhör någon av de gemensamma kategorier av kulturföremål som anges i bilagan till det direktivet och som har

förts bort från deras territorium i strid med nationella åtgärder eller rådets förordning (EG) nr 116/2009 (

5

). Det

direktivet omfattade även kulturföremål som klassas som nationella skatter och utgör en integrerad del av offentä

liga samlingar eller inventarier i kyrkliga institutioner som inte omfattades av dessa gemensamma kategorier.

28.5.2014

L 159/1

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 8 maj 2014.

(2) Rådets direktiv 93/7/EEG av den 15 mars 1993 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territoä

rium (EGT L 74, 27.3.1993, s. 74).

(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 96/100/EG av den 17 februari 1997 om ändring av bilagan till direktiv 93/7/EEG om återlämä

nande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (EGT L 60, 1.3.1997, s. 59).

(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/38/EG av den 5 juni 2001 om ändring av rådets direktiv 93/7/EEG om återlämnande av

kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (EGT L 187, 10.7.2001, s. 43).

(5) Rådets förordning (EG) nr 116/2009 av den 18 december 2008 om export av kulturföremål (EUT L 39, 10.2.2009, s. 1).

Ds 2015:10

Bilaga 1

46

(5) Genom direktiv 93/7/EEG har det upprättats ett administrativt samarbete mellan medlemsstaterna vad avser

nationella skatter i nära anknytning till deras samarbete med Interpol och andra behöriga organ med avseende på

stulna konstföremål, särskilt registrering av försvunna, stulna eller olagligen bortförda kulturföremål som utgör

del av medlemsstaternas nationella skatter och offentliga samlingar.

(6)

Förfarandet som infördes genom direktiv 93/7/EEG var ett första steg i att upprätta samarbete mellan medlemsstaä

terna på detta område inom ramen för den inre marknaden i syfte att uppnå förbättrat ömsesidigt erkännande av

relevanta nationella lagar.

(7) Förordning (EG) nr 116/2009 införde tillsammans med direktiv 93/7/EEG ett unionssystem för skydd av

medlemsstaternas kulturföremål.

(8) Målet för direktiv 93/7/EEG var att säkerställa det fysiska återlämnandet av kulturföremål till den medlemsstat

från vars territorium dessa föremål olagligen förts bort, oavsett den äganderätt som gäller för sådana föremål. Tillä

ämpningen av det direktivet har dock påvisat systemets begränsningar för att få tillbaka sådana kulturföremål.

Rapporterna om tillämpningen av det direktivet har visat att det sällan tillämpas framför allt på grund av dess

begränsade tillämpningsområde, som var ett resultat av de villkor som fastställs i bilagan till direktivet, den korta

tidsfristen för att väcka talan om återlämnande och de kostnader som är förknippade med talan om återlämä

nande.

(9) Detta direktivs tillämpningsområde bör utvidgas till att omfatta alla kulturföremål som en medlemsstat enligt

nationell lagstiftning eller nationella administrativa förfaranden klassar eller definierar som en nationell skatt av

konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde, i enlighet med artikel 36 i EUF-fördraget. Detta direktiv bör såleä

des omfatta föremål av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse eller vetenskapligt

värde, oavsett om de ingår i offentliga eller andra samlingar eller inte, eller utgör enstaka föremål, och oavsett om

de kommer från regelrätta eller otillåtna utgrävningar, förutsatt att de är klassade eller definierade som nationella

skatter. Kulturföremål som är klassade eller definierade som nationella skatter behöver dessutom inte längre tillä

höra några kategorier eller uppfylla några krav i fråga om ålder och/eller ekonomiskt värde för att kunna återä

lämnas enligt detta direktiv.

(10) Mångfalden i de nationella systemen för att skydda nationella skatter erkänns i artikel 36 i EUF-fördraget. För att

öka medlemsstaternas förtroende för varandra samt deras samarbetsvilja och ömsesidiga förståelse bör omfattä

ningen av begreppet nationell skatt fastställas inom ramen för artikel 36 i EUF-fördraget. Medlemsstaterna bör även

underlätta återlämnande av kulturföremål till de medlemsstater från vars territorium dessa föremål olagligen har

förts bort oavsett tidpunkten för den medlemsstatens anslutning och bör säkerställa att återlämnande av sådana

föremål inte leder till orimliga kostnader. Det bör vara möjligt för medlemsstaterna att återlämna andra kulturföä

remål än dem som klassas eller definieras som nationella skatter, med iakttagande av relevanta bestämmelser i

EUF-fördraget, och kulturföremål som förts bort olagligen före den 1 januari 1993.

(11) Det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna bör utökas så att man kan få till stånd en effektivare och

enhetligare tillämpning av detta direktiv. Därför bör de centrala myndigheterna åläggas att effektivt samarbeta

med varandra och utbyta information rörande kulturföremål som olagligen förts bort, genom att använda inforä

mationssystemet för den inre marknaden (IMI) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1024/2012 (

1

). I syfte att förbättra genomförandet av detta direktiv bör det skapas en modul i IMI-systemet

som är särskilt anpassad för kulturföremål. Det är också önskvärt att medlemsstaternas övriga behöriga myndigä

heter i den mån det är lämpligt använder detta system.

(12) För att säkerställa skyddet av personuppgifter bör det administrativa samarbetet och informationsutbytet mellan

de behöriga myndigheterna ske enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (

2

) och,

i den mån IMI används, i förordning (EU) nr 1024/2012. Definitionerna i direktiv 95/46/EG och Europaparlaä

mentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (

3

) bör även gälla vid tillämpning av det här direktivet.

(13) Tidsfristen för att kontrollera om det kulturföremål som påträffats i en annan medlemsstat utgör ett kulturföremål

enligt direktiv 93/7/EEG har konstaterats i praktiken vara för kort. Den bör därför förlängas till sex månader. En

längre tidsfrist bör göra det lättare för medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att bevara kulturföreä

målet och, i förekommande fall, förhindra handlingar som syftar till att undvika ett återlämnandeförfarande.

28.5.2014

L 159/2

Europeiska unionens officiella tidning

SV

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informaä

tionssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1).

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutioä

nerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ds 2015:10

Bilaga 1

47

(14) Tidsfristen för att väcka talan om återlämnande bör också förlängas till tre år efter det att den medlemsstat från

vars territorium kulturförmålet olagligen fördes bort fått vetskap om var kulturföremålet finns och om innehavaä

rens eller mellanhandens identitet. Förlängningen av denna tidsfrist bör underlätta återlämnandet och motverka

olagligt bortförande av nationella skatter. Av tydlighetsskäl bör det anges att tidsfristen för väckande av talan

inleds det datum som den centrala myndigheten i den medlemsstat från vars territorium kulturföremålet olagligen

fördes bort fått vetskap om detta.

(15) Enligt direktiv 93/7/EEG får en talan om återlämnande inte väckas mer än 30 år efter det att föremålet olagligen

fördes bort från medlemsstatens territorium. Emellertid gäller för föremål som utgör en del av offentliga

samlingar och föremål som tillhör inventarier i kyrkliga institutioner i de medlemsstater där de åtnjuter särskilt

skydd enligt nationell lagstiftning en längre tidsfrist för talan om återlämnande under vissa omständigheter.

Eftersom medlemsstater kan ge särskilt skydd enligt nationell rätt för andra religiösa institutioner än kyrkliga

sådana bör detta direktiv också omfatta dessa andra religiösa institutioner.

(16) I sina slutsatser om förebyggande och bekämpning av olaglig handel med kulturföremål som antogs den 13 och

14 december 2011 konstaterade rådet att det finns ett behov av att vidta åtgärder för att mer effektivt förebygga

och bekämpa brott avseende kulturföremål. Det rekommenderade kommissionen att stödja medlemsstaterna i

arbetet med att effektivt skydda kulturföremål i syfte att förebygga och bekämpa olaglig handel med dem och, i

tillämpliga fall, främja kompletterande åtgärder. Därutöver rekommenderade rådet medlemsstaterna att överväga

att ratificera Unescokonventionen om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåä

telse av äganderätten till kulturegendom, undertecknad i Paris den 17 november 1970, och Unidroitkonventionen

om stulna eller olagligt utförda kulturföremål, undertecknad i Rom den 24 juni 1995.

(17) Man bör försäkra sig om att alla aktörer på marknaden visar vederbörlig omsorg och uppmärksamhet när de

handlar med kulturföremål. Följderna av att anskaffa ett kulturföremål av olaglig härkomst blir verkligt avskräckä

ande endast om utbetalning av ersättning kombineras med ett krav på att innehavaren ska kunna bevisa att han

har visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet. För att unionens mål avseende förebyggande och bekämpning

av olaglig handel med kulturföremål ska kunna uppnås bör det därför föreskrivas i detta direktiv att innehavaren

ska kunna bevisa att han har visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet i samband med anskaffandet för att

få ersättning.

(18)

Det skulle även vara önskvärt att varje person, särskilt de som är verksamma på marknaden, har obehindrad tillä

gång till offentlig information om kulturföremål som av medlemsstaterna klassas eller definieras som nationella

skatter. Medlemsstaterna bör försöka underlätta tillgången till denna offentliga information.

(19) För att främja en enhetlig tolkning av begreppet vederbörlig omsorg och uppmärksamhet bör det i detta direktiv

anges icke uttömmande kriterier som ska beaktas för att avgöra om innehavaren visat vederbörlig omsorg och

uppmärksamhet vid anskaffandet av kulturföremålet.

(20)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att göra det möjligt att återlämna kulturföremål som klassas eller defiä

nieras som nationella skatter och som olagligen har förts bort från en medlemsstats territorium, inte i tillräcklig

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar,

kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i

fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv

inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(21) Eftersom arbetsuppgifterna för den kommitté som inrättades genom förordning (EG) nr 116/2009 blir inaktuella

i och med att bilagan till direktiv 93/7/EEG utgår, bör hänvisningarna till den kommittén därför strykas. För att

bibehålla plattformen för utbyte av erfarenheter och god praxis mellan medlemsstaterna avseende genomförandet

av detta direktiv bör kommissionen emellertid inrätta en expertgrupp bestående av experter från medlemsstaä

ternas centrala myndigheter som är ansvariga för genomförandet av det här direktivet och som bland annat bör

delta i processen med att anpassa en modul i IMI-systemet för kulturföremål.

(22)

Eftersom bilagan till förordning (EU) nr 1024/2012 innehåller en förteckning över bestämmelser om administraä

tivt samarbete i unionsakter som genomförs genom IMI bör den ändras så att den också omfattar detta direktiv.

(23) Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell lagstiftning bör endast gälla de bestämmelser som utgör en

innehållsmässig ändring i förhållande till de tidigare direktiven. Skyldigheten att införliva de oförändrade bestämä

melserna följer av de tidigare direktiven.

(24) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsfrister för införlivande med

nationell lagstiftning av de direktiv som anges i del B i bilaga I.

28.5.2014

L 159/3

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Ds 2015:10

Bilaga 1

48

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv tillämpas på återlämnande av kulturföremål som av en medlemsstat klassas eller definieras som tillhörande

de nationella skatter som avses i artikel 2.1 och som olagligen förts bort från den medlemsstatens territorium.

Artikel 2

I detta direktiv gäller följande definitioner:

1. kulturföremål: ett föremål som, före eller efter dess olagliga bortförande från en medlemsstats territorium, av den medä

lemsstaten klassas eller definieras som tillhörande nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde

enligt nationell lagstiftning eller administrativa förfaranden, i enlighet med artikel 36 i EUF-fördraget.

2. olagligen förts bort från en medlemsstats territorium:

a) förts bort från en medlemsstats territorium i strid med dess regler om skydd för nationella skatter eller i strid med

förordning (EG) nr 116/2009, eller

b) inte återlämnats efter en tidsbegränsad laglig utförsel eller varje brott mot något annat villkor som gäller för en

sådan utförsel.

3. återkrävande medlemsstat: den medlemsstat från vars territorium kulturföremålet olagligen har förts bort.

4. krävd medlemsstat: den medlemsstat på vars territorium ett kulturföremål som olagligen förts bort från en annan

medlemsstats territorium befinner sig.

5. återlämnande: det fysiska återlämnandet av kulturföremålet till den återkrävande medlemsstatens territorium.

6. innehavare: den person som fysiskt innehar kulturföremålet för sin egen räkning.

7. mellanhand: den person som fysiskt innehar kulturföremålet för en tredje parts räkning.

8. offentliga samlingar: samlingar, som definieras som offentliga enligt en medlemsstats lagstiftning, vilka ägs av den medä

lemsstaten, av en lokal eller regional myndighet i medlemsstaten eller av en institution som är belägen på den

medlemsstatens territorium, och denna institution är antingen medlemsstatens eller den lokala eller regionala myndigä

hetens egendom eller på betydande sätt finansieras av dessa.

Artikel 3

Kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium ska återlämnas i enlighet med det förfarande

och under de omständigheter som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 4

Varje medlemsstat ska utse en eller flera centrala myndigheter som ska utföra de uppgifter som föreskrivs i detta direkä

tiv.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla de centrala myndigheter som de utser enligt denna artikel.

Kommissionen ska offentliggöra en förteckning över de centrala myndigheterna och varje ändring som berör dem i

C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Medlemsstaternas centrala myndigheter ska samarbeta och främja samråd mellan medlemsstaternas behöriga nationella

myndigheter. De sistnämnda myndigheterna ska särskilt utföra följande uppgifter:

1. Efter ansökan från den återkrävande medlemsstaten efterforska ett närmare angivet kulturföremål som olagligen har

förts bort från dess territorium och identifiera innehavaren och/eller mellanhanden. Ansökan måste innehålla all

information som behövs för att underlätta efterforskningen, särskilt beträffande den plats på vilken föremålet faktiskt

finns eller förmodas finnas.

2. Underrätta de berörda medlemsstaterna då ett kulturföremål påträffats på det egna territoriet och då det rimligen kan

antas att det olagligen har förts bort från en annan medlemsstats territorium.

28.5.2014

L 159/4

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Ds 2015:10

Bilaga 1

49

3. Göra det möjligt för de behöriga myndigheterna i den återkrävande medlemsstaten att kontrollera om föremålet i

fråga är ett kulturföremål, förutsatt att kontrollen görs inom sex månader från den underrättelse som föreskrivs i led 2.

Om den inte görs inom den föreskrivna tiden ska leden 4 och 5 inte tillämpas.

4. Vidta alla nödvändiga åtgärder i samarbete med den berörda medlemsstaten för det fysiska bevarandet av kulturföreä

målet.

5. Genom nödvändiga interimistiska åtgärder förhindra varje handling som syftar till att undvika ett återlämnandeförfaä

rande.

6. Agera som förmedlare mellan innehavaren och/eller mellanhanden och den återkrävande medlemsstaten med avseä

ende på återlämnandet. För detta ändamål kan de behöriga myndigheterna i den krävda medlemsstaten, utan att det

påverkar tillämpningen av artikel 6, först underlätta genomförandet av ett skiljeförfarande i enlighet med den natioä

nella lagstiftningen i den krävda medlemsstaten och förutsatt att den återkrävande medlemsstaten och innehavaren

eller mellanhanden samtycker.

I syfte att samarbeta och samråda med varandra ska medlemsstaternas centrala myndigheter använda en modul i det

informationssystem för den inre marknaden (IMI), som inrättades genom förordning (EU) nr 1024/2012, som särskilt

anpassats för kulturföremål. De får även använda IMI för att sprida relevant ärenderelaterad information avseende kulturä

föremål som stulits eller olagligen förts bort från deras territorium. Medlemsstaterna ska besluta om övriga behöriga

myndigheters användning av IMI vid tillämpning av detta direktiv.

Artikel 6

Den återkrävande medlemsstaten får hos den behöriga domstolen i den krävda medlemsstaten väcka talan mot innehaä

varen eller, om sådan saknas, mot mellanhanden i avsikt att säkerställa återlämnandet av ett kulturföremål som olagligen

har förts bort från dess territorium.

Talan kan upptas till prövning endast om till ansökan fogats

a) en handling som beskriver det begärda föremålet och som anger att det är ett kulturföremål,

b) en förklaring från de behöriga myndigheterna i den återkrävande medlemsstaten att kulturföremålet olagligen förts

bort från dess territorium.

Artikel 7

Den behöriga centrala myndigheten i den återkrävande medlemsstaten ska genast underrätta den behöriga centrala

myndigheten i den krävda medlemsstaten om att talan väckts om återlämnande av föremålet i fråga.

Den behöriga centrala myndigheten i den krävda medlemsstaten ska genast underrätta de centrala myndigheterna i de

andra medlemsstaterna.

Utbytet av information ska ske genom IMI i enlighet med tillämpliga rättsliga bestämmelser om skydd av personuppgifter

och privatliv, utan att det påverkar möjligheten för de behöriga centrala myndigheterna att utnyttja andra kommunikaä

tionssätt förutom IMI.

Artikel 8

1.

Medlemsstaterna ska i sin lagstiftning föreskriva att sådan talan om återlämnande som avses i detta direktiv inte får

väckas mer än tre år efter det att den behöriga centrala myndigheten i den återkrävande medlemsstaten fått vetskap om

var kulturföremålet finns och om innehavarens eller mellanhandens identitet.

En sådan talan får i alla händelser inte väckas mer än 30 år efter det att föremålet olagligen fördes bort från den återkrää

vande medlemsstatens territorium.

Emellertid gäller för föremål som utgör en del av sådana offentliga samlingar som definieras i artikel 2.8 och för föremål

som tillhör inventarier i kyrkliga eller andra religiösa institutioner i de medlemsstater där de åtnjuter särskilt skydd enligt

nationell rätt en tidsgräns för talan om återlämnande om 75 år, utom i medlemsstater där talerätten inte är föremål för

någon tidsgräns eller i sådana fall där bilaterala överenskommelser mellan medlemsstater föreskriver en tid som överä

stiger 75 år.

2.

Talan om återlämnande får inte väckas om bortförandet av kulturföremålet från den återkrävande medlemsstatens

territorium inte längre är olagligt vid den tidpunkt då talan väcks.

28.5.2014

L 159/5

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Ds 2015:10

Bilaga 1

50

Artikel 9

Om inte något annat föreskrivs i artiklarna 8 och 14 ska den behöriga domstolen besluta om återlämnande av kulturföä

remålet i fråga, om domstolen finner att detta är ett kulturföremål enligt artikel 2.1 och att det olagligen har förts bort

från det nationella territoriet.

Artikel 10

Då återlämnande av föremålet beslutas ska den behöriga domstolen i den krävda medlemsstaten tillerkänna innehavaren

en ersättning som är skälig med hänsyn till omständigheterna i fallet, förutsatt att innehavaren bevisligen har visat vederä

börlig omsorg och uppmärksamhet vid anskaffandet av föremålet.

Vid bedömningen av om innehavaren har visat vederbörlig omsorg och uppmärksamhet ska det tas hänsyn till alla omä

ständigheter i samband med anskaffandet, däribland dokumentation om föremålets proveniens, de tillstånd för utförsel

som krävs enligt den återkrävande medlemsstatens lagstiftning, parternas karaktär, det pris som betalats, om innehavaren

kontrollerat tillgängliga register över stulna kulturföremål och all relevant information som innehavaren rimligen kunnat

erhålla, eller vidtagit andra sådana åtgärder som en omdömesgill person skulle ha vidtagit under samma omständigheter.

Då det gäller gåva eller arv ska innehavaren inte vara i en förmånligare ställning än den som han förvärvade föremålet

från.

Den återkrävande medlemsstaten ska betala ersättningen vid återlämnandet av föremålet.

Artikel 11

Kostnader som uppstått vid verkställigheten av ett beslut om återlämnande av ett kulturföremål ska bäras av den återkrää

vande medlemsstaten. Samma sak gäller för kostnaderna för de åtgärder som anges i artikel 5.4.

Artikel 12

Betalning av skälig ersättning och de kostnader som avses i artiklarna 10 och 11 ska inte påverka den återkrävande

medlemsstatens rätt att kräva betalning av de personer som är ansvariga för det olagliga bortförandet av kulturföremålet

från dess territorium.

Artikel 13

Äganderätten till kulturföremålet efter återlämnande ska avgöras av den återkrävande medlemsstatens rätt.

Artikel 14

Detta direktiv ska bara gälla kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium den 1 januari 1993

eller senare.

Artikel 15

1.

Varje medlemsstat får tillämpa de förfaranden som föreskrivs i detta direktiv för att återlämna andra kulturföremål

än dem som definieras i artikel 2.1.

2.

Varje medlemsstat får tillämpa det förfarande som föreskrivs i detta direktiv på begäran om återlämnande av

kulturföremål som olagligen förts bort från andra medlemsstaters territorium före den 1 januari 1993.

Artikel 16

Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av de civil- och straffrättsliga åtgärder som kan vidtas enligt medlemsstaä

ternas nationella rätt av den återkrävande medlemsstaten och/eller ägaren av ett kulturföremål som har stulits.

Artikel 17

1.

Medlemsstaterna ska senast den 18 december 2015 och därefter vart femte år till kommissionen överlämna en

rapport om tillämpningen av detta direktiv.

2.

Vart femte år ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska

och sociala kommittén om detta direktivs tillämpning och effektivitet. Rapporten ska vid behov åtföljas av lämpliga

förslag.

28.5.2014

L 159/6

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Ds 2015:10

Bilaga 1

51

Artikel 18

Följande punkt ska läggas till i bilagan till förordning (EU) nr 1024/2012:

”8. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU av den 15 maj 2014 om återlämnande av kulturföremål

som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (*):

Artiklarna 5 och 7.

(*) EUT L 159, 28.5.2014, s. 1.”

Artikel 19

1.

Medlemsstaterna ska senast den 18 december 2015 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvänä

diga för att följa artiklarna 2.1, 5 första stycket led 3, 5 andra stycket, 7 tredje stycket, 8.1, 10 första och andra styckena

och 17.1 i detta direktiv.

De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan

hänvisning när de offentliggörs. De ska även innehålla en uppgift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författä

ningar till det direktiv som upphävs genom det här direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet. Närmare

föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och om hur uppgiften ska formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som

de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 20

Direktiv 93/7/EEG, ändrat genom de direktiv som förtecknas i del A i bilaga I, ska upphöra att gälla med verkan från

och med den 19 december 2015, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsfrister för

införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i del B i bilaga I.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med

jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 21

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2.2–2.8, artiklarna 3 och 4, artikel 5 första stycket leden 1, 2 och 4–6, artikel 6 och artikel 7 första och andra

styckena, artikel 8.2, artikel 9, artikel 10 tredje och fjärde styckena, samt artiklarna 11–16 ska tillämpas från och med

den 19 december 2015.

Artikel 22

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 maj 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande

28.5.2014

L 159/7

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Ds 2015:10

Bilaga 1

52

BILAGA I

DEL A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar

(som det hänvisas till i artikel 20)

Rådets direktiv 93/7/EEG

(EGT L 74, 27.3.1993, s. 74)

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/100/EG

(EGT L 60, 1.3.1997, s. 59)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/38/EG

(EGT L 187, 10.7.2001, s. 43)

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(som det hänvisas till i artikel 20)

Direktiv Tidsfrist

för

införlivande

93/7/EEG 15.12.1993

(15.3.1994

för

Belgien,

Tyskland och Nederländerna)

96/100/EG 1.9.1997

2001/38/EG

31.12.2001

28.5.2014

L 159/8

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Ds 2015:10

Bilaga 1

53

BILAGA II

Jämförelsetabell

Direktiv 93/7/EEG

Detta direktiv

— Artikel

1

Artikel 1.1 första strecksatsen

Artikel 2.1

Artikel 1.1 andra strecksatsen inledningen

Artikel 1.1 andra strecksatsen första understrecksatsen

första meningen

Artikel 1.1 andra strecksatsen första understrecksatsen

andra meningen

Artikel 2.8

Artikel 1.1 andra strecksatsen andra understrecksatsen

Artikel 1.2 första strecksatsen

Artikel 2.2 a

Artikel 1.2 andra strecksatsen

Artikel 2.2 b

Artikel 1.3–1.7

Artikel 2.3–2.7

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4 inledningen

Artikel 5 första styckets inledning

Artikel 4.1 och 4.2

Artikel 5 första stycket leden 1 och 2

Artikel 4. 3

Artikel 5 första stycket led 3

Artikel 4.4–4.6

Artikel 5 första stycket leden 4–6

— Artikel

5

andra

stycket

Artikel 5 första stycket

Artikel 6 första stycket

Artikel 5 andra stycket första strecksatsen

Artikel 6 andra stycket led a

Artikel 5 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 6 andra stycket led b

Artikel 6 första stycket

Artikel 7 första stycket

Artikel 6 andra stycket

Artikel 7 andra stycket

— Artikel

7

tredje

stycket

Artikel 7.1 och 7.2

Artikel 8.1 och 8.2

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9 första stycket

Artikel 10 första stycket

Artikel 9 andra stycket

Artikel 10 andra stycket

Artikel 9 tredje och fjärde styckena

Artikel 10 tredje och fjärde styckena

Artiklarna 10–15

Artiklarna 11–16

Artikel 16.1 och 16.2

Artikel 17.1 och 17.2

Artikel 16.3

Artikel 16.4

Artikel 17

— Artikel

18

Artikel 18

Artikel 19

— Artikel

20

— Artikel

21

28.5.2014

L 159/9

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Ds 2015:10

Bilaga 1

54

Direktiv 93/7/EEG

Detta direktiv

Artikel 19

Artikel 22

Bilaga —

— Bilaga

I

Bilaga II

28.5.2014

L 159/10

Europeiska unionens officiella tidning

SV

55

Bilaga 1 till kulturmiljöförordningen

De ålders- och värdegränser samt andra bestämningar som avses i

23 § kulturmiljöförordningen är följande.

1. Arkeologiska föremål inom kategori A1:

– svenska arkeologiska föremål, oavsett material och värde, som

härrör från tiden före år 1650 och inte ägs av staten.

2. Målningar inom kategori A3:

a) svenska målningar som är äldre än 100 år och värda mer än

50 000 kronor,

b) porträtt som föreställer svenskar och andra i Sverige verksamma

personer och som är äldre än 100 år och värda mer än 20 000

kronor, och

c) utländska målningar som är värda mer än 50 000 kronor.

3. Teckningar inom kategorierna A4 och A5:

a) svenska teckningar, akvareller, gouacher och pasteller som är

äldre än 100 år och värda mer än 50 000 kronor,

b) porträtt som föreställer svenskar och andra i Sverige verksamma

personer i form av teckningar, akvareller, gouacher och pasteller

och som är äldre än 100 år och värda mer än 20 000 kronor, och

c) utländska teckningar, akvareller, gouacher och pasteller som är

värda mer än 50 000 kronor.

4. Originalgrafik m.m. inom kategori A6:

– svenska träsnitt och kopparstick som är framställda före år 1650,

oavsett värde.

5. Originalskulpturer m.m. inom kategori A7:

Bilaga 2

Ds 2015:10

56

a) svenska originalskulpturer och repliker som är framställda enligt

samma process som originalet, oavsett material, som är äldre än 100

år och värda mer än 50 000 kronor, och

b) utländska originalskulpturer och repliker som är framställda

enligt samma process som originalet, oavsett material, som är värda

mer än 50 000 kronor.

6. Inkunabler eller manuskript m.m. inom kategori A9:

a) svenska inkunabler, oavsett värde,

b) svenska handskrifter på pergament eller papper framställda före

år 1650, oavsett värde,

c) svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript,

noter, räkenskaper samt handritade kartor och ritningar, som är

äldre än 50 år och har ett värde över 2 000 kronor, och

d) samlingar av utländska inkunabler och svenskt icke tryckt

material enligt b och c som är äldre än 50 år och har ett värde över

50 000 kronor.

7. Böcker inom kategori A10:

a) svenska böcker tryckta före år 1600, oavsett värde,

b) övriga svenska böcker som är äldre än 100 år och har ett värde

över 10 000 kronor, och

c) utländska böcker med ett värde över 10 000 kronor.

8. Tryckta kartor inom kategori A11:

a) svenska tryckta kartor, som är äldre än 100 år och har ett värde

över 10 000 kronor, och

b) utländska tryckta kartor som har ett värde över 10 000 kronor.

9. Arkiv m.m. inom kategori A12:

– svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript,

noter, räkenskaper, handritade kartor och ritningar, som är äldre än

50 år och har ett värde över 2 000 kronor.

10. Transportmedel inom kategori A14:

a) svenska transportmedel som är äldre än 100 år och har ett värde

över 50 000 kronor, och

b) utländska transportmedel med ett värde över 50 000 kronor.

Ds 2015:10

Bilaga 2

57

11. Andra antikviteter inom kategori A15, i den mån de inte ingår i

kategorierna A1–A14:

a) svenska föremål av trä, ben, keramik, metall eller textil som är

framställda före år 1650, oavsett värde,

b) svenska möbler, speglar och skrin som är framställda före år

1860, oavsett värde,

c) svenska dryckeskärl, seldon och textilredskap, som är av trä och

har målad eller skuren dekor, folkdräkter och broderad eller

mönstervävd folklig textil, bonadsmåleri, golvur, väggur och

bordsur, signerade fajanser, skjutvapen, blankvapen och

skyddsvapen samt musikinstrument, som är äldre än 100 år, oavsett

värde,

d) svenska föremål av keramik, glas, porfyr, guld, silver eller brons

med undantag av mynt och medaljer, ljuskronor, tapeter samt

kakelugnar, som är äldre än 100 år och har ett värde över 50 000

kronor,

e) svenska tekniska modeller och prototyper samt vetenskapliga

instrument, som är äldre än 50 år och har ett värde över 2 000

kronor, och

f) utländska möbler, speglar, skrin, golvur, väggur, bordsur,

musikinstrument, skjutvapen, blankvapen, skyddsvapen, föremål av

keramik, glas, elfenben, guld, silver eller brons med undantag av

mynt och medaljer, ljuskronor samt tapeter, som har ett värde över

50 000 kronor.

Förordning (2013:554).

59

Bilaga I till rådets förordning

Kategorier av kulturföremål som omfattas av artikel 1 31

A.

10.Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och som härrör

från

– utgrävningar och fynd på land eller under vatten

– arkeologiska fyndplatser

– arkeologiska samlingar

11.Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna

konstnärliga, historiska eller religiösa minnesmärken som är

äldre än 100 år

12.Tavlor och målningar, andra än de i kategori 4 eller 5, som

utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material

som helst (1)

13.Akvareller, gouacher och pasteller, som utförts helt för hand på

vilket underlag som helst (1)

14.Mosaiker andra än de som är klassificerade i kategorierna 1 och

2 som utförts helt för hand i vilket material som helst och

teckningar som utförts helt för hand på vilket underlag och i

vilket material som helst (1)

15.Originalgrafik, grafiska blad, silkscreentryck och litografier med

deras respektive matriser och originalaffischer (1)

31

Rådets förordning (EG) nr 116/2009 av den 18 december 2008 om export av

kulturföremål

Bilaga 3

Ds 2015:10

60

16.Originalskulpturer eller originalstatyer och kopior, framställda

enligt samma process som originalet (1) och som inte tillhör

kategori 1

17.Fotografier, film och negativ av dessa (1)

18.Inkunabler och manuskript, inklusive kartor och partitur,

enstaka eller i samlingar (1)

19.Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i samlingar

20.Tryckta kartor som är äldre än 200 år

21.Arkiv och däri ingående delar, som är äldre än 50 år, och av

vilket slag och på vilket underlag som helst

22.a) Samlingar (2) och föremål från zoologiska, botaniska,

mineralogiska eller anatomiska samlingar

b) Samlingar (2) av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller

numismatiskt intresse

_____________

(1) Som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen.

(2) Som det definieras av EG-domstolen i dess dom i mål 252/84

enligt följande: ”Samlarobjekt enligt nr 97.05 i Gemensamma

tulltaxan är föremål som har de egenskaper som krävs för att ingå i

en samling, dvs. föremål som är relativt sällsynta och normalt inte

används för sitt ursprungliga ändamål, som omsätts särskilt utanför

den normala handeln med liknande bruksföremål och som har högt

värde. ”

32

23.Transportmedel som är äldre än 75 år

24.Andra antikviteter som inte ingår i kategorierna A.1A.14

a) mellan 50 och 100 år gamla leksaker, spel, glasföremål, guld-

och silversmide, möbler, optiska, fotografiska och

kinematografiska apparater, musikinstrument, ur, klockor och

delar av sådana, träarbeten, keramiska föremål, gobelänger,

mattor, tapeter, vapen

b) äldre än 100 år

32

L 39/4 SV Europeiska unionens officiella tidning 10.2.2009

Ds 2015:10

Bilaga 3

61

Kulturföremål i kategorierna A.1–A.15 omfattas av denna

förordning bara om deras värde motsvarar eller överstiger de

ekonomiska gränsvärdena under B.

B.

Ekonomiska gränsvärden tillämpliga på vissa kategorier under A

(i euro)

Värde:

Oavsett värde

– 1 (arkeologiska föremål)

– 2 (delar från minnesmärken)

– 9 (inkunabler och manuskript)

– 12 (arkiv)

15 000

– 5 (mosaiker och teckningar)

– 6 (gravyrer)

– 8 (fotografier)

– 11 (tryckta kartor)

30 000

– 4 (akvareller, gouacher och pasteller)

33

50 000

– 7 (statyer)

– 10 (böcker)

– 13 (samlingar)

– 14 (transportmedel)

– 15 (alla andra föremål)

33

L 39/5 SV Europeiska unionens officiella tidning 10.2.2009

Bilaga 3

Ds 2015:10

62

150 000

– 3 (tavlor)

Bedömningen av om villkoren för ekonomiskt gränsvärde är

uppfyllda måste göras när en ansökan om exportlicens lämnas in.

Det ekonomiska värdet är det som kulturföremålet har i den

medlemsstat som anges i artikel 2.2.

För de medlemsstater som inte har euro som valuta ska de

värden som uttrycks i euro i bilaga I omräknas och uttryckas i

nationell valuta till växelkursen av den 31 december 2001

publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Detta

motvärde i nationell valuta ska ses över vartannat år med början

den 31 december 2001. Motvärdet ska beräknas utifrån en

genomsnittlig dagskurs för dessa valutor uttryckta i euro under 24

månader bakåt räknat från den sista augusti före den 31 december

då översynen utförs. Denna beräkningsmetod ska på

kommissionens förslag granskas av den rådgivande kommittén för

kulturföremål, i princip två år efter det att den tillämpats för första

gången. Vid varje översyn ska värden uttryckta i euro och

motvärden i nationell valuta regelbundet offentliggöras i

Europeiska unionens officiella tidning under de första dagarna i

november före den dag då översynen får verkan.