Prop. 1973:61

Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1973/ 74 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m.

Kungl. Maj:ts proposition nr 61 år 1973

Nr 61

Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1973/ 74 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.;

given Stockholms slott den 9 mars 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utbildningsårcnden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragandcn hemställt.

GUSTAF ADOLF

SVEN MOBERG

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett investeringsanslag av 180 milj. kr. för byggnadsarbeten vid universiteten m. m. Medelsförbrukningen för verk- samheten under innevarande och nästa budgetår beräknas till samman- lagt ca 400 milj. kr.

Medel tas upp för bl. a. nybyggnad för icke-laborativa institutioner i kvarteret Observatoriet och en tredje etapp av nybyggnaderna på Artillerifältet i Uppsala, nybyggnad för hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi i Lund samt nybyggnad för matsal m. 111. inom medicinar- området i Göteborg. Vidare beräknas medel för fortsatt utbyggnad för högskolan i Luleå.

Slutligen föreslås en medelsanvisning av 73 milj. kr. för inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.

Prop. 1973: 61 2

Utdrag av protokollet över utbildningsårenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 9 mars 1973.

Närvarande: Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena WICKMAN, statsråden STRÄNG, ANDERSSON, HOLMQVIST, ASPLING, LUNDKVlST, GEIJER, ODHNOFF, MOBERG, BENGTSSON, LÖFBERG, LIDBOM, CARLSSON.

Statsrådet Moberg anmäler efter gemensam beredning med statsrå- dets övriga ledamöter fråga om anslag för budgetåret 1973 / 74 till bygg- nadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. och anför.

I prop. 1973:1 (bil. 10 s. 529 och 431) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budget— året 1973 /74 beräkna

till Byggnadsarbeten vid universiteten m.m. ett investeringsanslag av 180 milj. kr.;

till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m. ett reservationsanslag av 73 milj. kr.

Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor.

Prop. 1973: 61 3

Byggnadsarbeten vid universiteten m. m.

1971/72 Utgift 146 347 276 Bchållning 28 652 724 1972 / 73 Anslag 180 000 000 1973 / 74 Förslag 180 000 000

Anslagsförslag m. m.

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten vid universiteten, ka- rolinska institutet, de tekniska högskolorna, högskolorna i Linköping och Luleå, gymnastik- och idrottshögskolorna, lärarhögskolorna samt socialhögskolorna.

Från byggnadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm bygg- nadskommitté föreligger framställningar om investeringsanslag för bud— getåret 1973/74. Vidare har styrelsen successivt redovisat projekterings- handlingar m. m. för aktuella byggnadsobjekt.

Jag vill först erinra om de principer som gäller för handläggningen av ärenden rörande byggnadsverksamheten vid universitet och hög- skolor.

För varje universitetsort finns en lokal- och utrustningsprogramkom- mitté (LUP-kommitté) med uppgift att utarbeta lokal- och utrustnings- program för läroanstaltcrna på orten. Kommittéerna för Uppsala, Lund och Göteborg utarbetar program även för de tre berörda filialorterna, dvs. resp. Örebro, Växjö och Karlstad. Genom beslut den 29 juni 1970 tillkallades en LUP-kommitté för Linköping. Organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland har mot- svarande uppgift för Luleå. Programunderlag för lärarhögskolorna ut- arbetas av skolöverstyrelsen. Den är 1969 tillkallade universitetsrestau- rangkommittén skall bl. a. upprätta lokalprogram för sådana restaurang- lokaler som skall uppföras av staten.

När ett lokalprogram färdigställts överlämnas det till byggnadsstyrel- sen som på grundval av lokalprogrammet i samråd med den myndighet som utarbetat detta upprättar ett byggnadsprogram. Detta innehåller bl. a. förslag till byggnadsobjektets placering och allmänna utformning samt en uppskattning av kostnad och en beräknad tidsplan för objektet.

Byggnadsprogram för lokaler för tekniska högskolan i Stockholm har tidigare upprättats av högskolans byggnadskommitté, som också svarat för byggande och inredning av dessa lokaler. Enligt beslut av Kungl. Maj:t den 4 september l970 skall kommittén upphöra sedan dess arbete med ny- och ombyggnad för sektion V vid högskolan slutförts (jfr prop. 1970: 76 s. 13).

Kungl. Maj:t lämnar efter prövning av byggnadsprogrammet i regel

Prop. 1973: 61 4

ett uppdrag att utarbeta förslags- eller huvudhandlingar för objektet. När handlingar har färdigställts på vilka en tillförlitlig kostnadsberäk- ning kan grundas begärs normalt medel av riksdagen för byggnadsob- jektets utförande. En närmare redogörelse för denna handläggningsord- ning lämnas i en tryckt promemoria, benämnd Handläggning av stat- liga byggnadsärenden (Finansdepartementet 1968). Kungl. Maj:t har den 11 april 1969 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att t. v. bedriva för- söksvcrksamhet med totalentreprcnad. Inom ramen för denna försöks- verksamhet kan det bli aktuellt att begära medel av riksdagen för vissa byggnadsobjekt på grundval av en kostnadsuppskattning av underlaget för totalentreprenaden.

I min följande redogörelse för de byggnadsobjekt som är aktuella för nästa budgetår tar jag sålunda i regel inte upp sådana objekt för vilka projekteringen ännu inte nått det stadium då enligt nämnda hand- läggningsordning — redovisning för riksdagen bör ske. Jag kommer inte heller att särskilt behandla sådana objekt, som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka kostnadsramarna föreslås antingen bli uppför- da med oförändrade eller sänkta belopp eller endast bli höjda med hän— syn till den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För tiden den 1 april 1971—den 1 april 1972 beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 7,8 %.

Kostnaderna redovisas i det följande i prisläget den 1 april 1972 om inte någon annan prisnivå anges.

Stockholm

Försörjningsåtgärder inom Frescatiområdet. 1 investeringsplanen är uppförd en kostnadsram av 1250 000 kr. för översiktlig planläggning (prop. 1972: 28 s. 5 och 11). För slutförandet av arbetet med översynen av 1963 års utbyggnadsplan erfordras enligt byggnadsstyrelsen ytter- ligare 250000 kr. Styrelsen föreslår därför att nämnda ram höjs till 1,5 milj. kr.

Kungl. Maj:t godkände den 24 mars 1972 ett med Stockholms el- verk träffat avtal om fjärrvärmeförsörjning av universitetsområdet i stadsdelen Brunnsviken i Stockholm. Detta avtal innebär bl.a. att sta- ten skall erlägga visst anläggningsbidrag. För anslutningsavgifter finns i investeringsplanen en kostnadsram av 245000 kr. Styrelsen föreslår nu att ramen höjs till 1,3 milj. kr.

För övriga åtgärder finns en kostnadsram av 21,7 milj. kr. i prislä- get den 1 april 1971 vilket motsvaras av 22 095000 kr. i prisläget den 1 april 1972. Byggnadsstyrelsen redovisar att det inte varit möjligt att inom denna ram utföra erforderliga försörjningsåtgärder i samband med nybyggnaden för kemi m. m. Ramen bör enligt styrelsen av denna anledning höjas med 1,2 milj. kr. Som jag redovisat i prop. 1972: 125 (bil. 6 s. 46) har Kungl. Maj:t i sysselsättningsstimulerande syfte upp—

Prop. 1973: 61 5

dragit åt byggnadsstyrelsen den 22 september 1972 att utföra mark- arbeten i Laduviksdalen inom Frescatiområdet inom en kostnadsram av 800 000 kr.

Kostnadsramen för övriga åtgärder bör enligt styrelsen nästa budget— år föras upp med ett belopp av (22 095 000-l—1200 000-i-800 000=) 24 095 000 kr.

Laboratoriebyggnad vid karolinska institutet. Senast i prop. 1971: 35 (s. 4) redogjordes för laboratoriebyggnadcn och en tillbyggnad till den- na. Rumsytan för objektet är sammanlagt 9930 m?. I investeringspla- nen är uppförd en kostnadsram av 28 065 000 kr. i prisläget den 1 april 1971 vilket motsvaras av 28 220000 kr. i prisläget den 1 april 1972.

Byggnadsstyrelscn har redovisat bl.a. att det — sedan verksamheten i byggnaden påbörjats _ har visat sig nödvändigt att komplettera de i byggnaden ingående miljökamrarna för att dessa skall fungera till- fredsställande. Kostnaderna härför uppgår till 200000 kr. Vidare bör enligt styrelsen ventilationssystemet ändras och kompletteras till en kostnad av 840 000 kr. Enligt styrelsen har vidare kostnaderna i sam- band med tillbyggnaden blivit ca 1,3 milj. kr. högre än som tidigare be— räknats. Byggnadsstyrelsen föreslår att en ram av (28 220 000+ 2 345 000=) 30 565000 kr. förs upp i investeringsplancn.

N _vbyggnader inom Frescatiområdet för icke-Iaborativa institutioner. Redogörelse för nybyggnaderna lämnades senast i prop. 1970: 76 (s. 11). Den i samband därmed i investeringsplancn uppförda kostnadsramen för nybyggnaderna motsvaras av 84 450000 kr. i prisläget den 1 april 1972.

Kungl. Maj:t godkände den 4 september 1970 ett av byggnadssty- relsen i samråd med bl.a. LUP-kommittén för Stockholm upprättat förslag till disposition av nybyggnaderna. Förslaget innebar vissa avvi- kelser från de huvudhandlingar som låg till grund för den tidigare fast- ställda kostnadsramen. Bl. a. hade tillkommit två kaféer. Ändringarna har medfört att kostnadsramen bör höjas med ytterligare 450000 kr. till sammanlagt 84,9 milj. kr.

Uppsala

Försörjningsdtgärder. För översiktlig planläggning får 850000 kr. tas i anspråk. För anslutningsavgifter finns i investeringsplancn uppförd en kostnadsram av 2 250000 kr. Byggnadsstyrelscn föreslår att ramen höjs med 4 milj. kr. till 6250 000 kr. Av det höjda beloppet avser 2,9 milj. kr. anslutningsavgifter m. m. för nybyggnader på Artillerifältet och 1,1 milj. kr. den planerade nybyggnaden för icke-laborativa institutioner.

För övriga åtgärder finns en kostnadsram av 8,2 milj. kr. Härav har byggnadsstyrelsen slutredovisat delobjckt till en sammanlagd kostnad

Prop. 1973: 61 6

av ca 2730 000 kr. Inom kostnadsramen har 2 milj. kr. beräknats för försörjningsåtgärder i samband med andra etappen av nybyggnader på Artillerifältet ( prop. 1971: 35 s. 5 ). Kungl. Maj:t uppdrog den 14 maj 1971 åt byggnadsstyrelsen att utföra ledningsarbeten för denna etapp inom en kostnadsram motsvarande 425000 kr. i prisläget den 1 april 1972. Styrelsen beräknar kostnaderna för resterande åtgärder i sam- band med främst andra och tredje etapperna av nybyggnaderna till 3,6 milj. kr. Kostnadsramen för övriga åtgärder bör således föras upp med ett belopp av (8 200 OOO—2 730 OOO—2 000 000+425 000+3 600 000=) ca 7 500 000 kr.

N_vbyggnader på Artillerifältet. Av den redogörelse som lämnades i prop. 1972: 28 (s. 6) framgår att nybyggnaderna avses för de teoretiskt medicinska och farmaceutiska institutionerna samt vissa naturvetenskap- liga institutioner. Nybyggnaderna avses vidare inrymma lokaler för den veterinärmedicinska utbildning och forskning som enligt gällande planer skall inordnas i motsvarande institutioner vid universitetet (jfr prop. 1970: 37 s. 42 ).

En första etapp av nybyggnaderna, vilken omfattar 12 560 m2 rums— yta, blev färdig under år 1969. Även en hörsal om 500 m? har färdig— ställts. Vidare är en andra etapp, som omfattar 27 300 m2 rumsyta, under utförande och beräknas kunna bli färdig i sin helhet under år 1974.

I investeringsplanen är uppförd en kostnadsram av 106,8 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971 för etapperna I och II av nybyggnaderna (prop. 1972: 28 s. 11). Kostnaderna för dessa etapp'er beräknar styrel- sen nu till 111 770 000 kr. i prisläget den 1 april 1972.

Byggnadsstyrelsen har den 16 januari 1973 redovisat bygghandlingar för en tredje etapp som omfattar 6 300 m2 rumsyta och kostnadsberäk- nats till 19,9 milj. kr.

Byggnadsstyrelscn föreslår vidare en utökning av den tredje etappen med 800 m'-' programyta exkl. kapprum m.m. Utökningen som kost- nadsberäknats till 3,2 milj. kr. avser lokaler för försök med infekterade djur. Om däremot de djurlokaler som redan planerats ingå i etapp III anpassas för försök även med infekterade djur beräknas kostnaderna för denna etapp öka med 600 000 kr. till 20,5 milj. kr.

Nybyggnad för icke-laborativt: institutioner. Kungl. Maj:t uppdrog den 22 september 1972 åt byggnadsstyrelsen att till och med bygghand- lingar projektera nybyggnad för icke-laborativa institutioner vid uni- versitetet i Uppsala. Styrelsen skulle därvid undersöka möjligheterna att utföra nybyggnaden i etapper. Nybyggnaden planeras bli förlagd till norra delen av kv. Observatoriet. Den projekterade byggnaden om- fattar fyra husdelar samt en hörsalsdel. Rumsytan uppgår till ca 20 800

Prop. 1973: 61 ' 7

m3. Kostnaden för nybyggnaden med tillhörande försörjningsåtgärder beräknas till 56,7 milj. kr.

Styrelsen har den 31 oktober 1972 redovisat förslag till etappindel- ning. En första etapp föreslås omfatta 17 215 m2 rumsyta och kostnads- beräknas till 50925 000 kr. — inkl. tillhörande försörjningsåtgärder.

Lund/Malmö

Om- och tillbyggnad för lärarhögskolan. Redogörelse för om- och tillbyggnaden har lämnats senast i prop. 1972: 28 (s. 7). Planeringen av lokaler för lärarhögskolan i Malmö skall enligt Kungl. Maj:ts beslut den 22 oktober 1971 ske med utgångspunkt i att lärarhögskolan skall disponera lokaler med en programyta av högst 19 000 mg. Det av skol- överstyrelsen upprättade lokalprogrammet för lärarhögskolan bygger på att vid högskolan skall anordnas utbildning av ämneslärare, mellan- och lågstadielärare samt förskollärare med resp. 460, 240, 96 och 300 intagningsplatser per år samt utbildning för speciallärare, lärare i yrkes- inriktade ämnen och vårdämnen och lärare i musik.

Enligt av byggnadsstyrelsen redovisade förslagshandlingar borde i en första etapp utföras tillbyggnader med en rumsyta av 12 900 rn2 inom en för högskolan planerad ram av sammanlagt 19 650 m'-* rumsyta. Kost- naden för denna etapp med tillhörande försörjningsåtgärder beräkna- des till 29 220 000 kr. i prisläget den 1 april 1970. Kungl. Maj:ts tidi- gare nämnda beslut — i vilket angavs att lokalerna under vissa förut- sättningar borde utökas med ytterligare restauranglokaler —— och det därefter den 30 december 1971 lämnade uppdraget att utföra tillbygg- naderna innebar därmed vissa förändringar i förhållande till förslags- handlingarna. Enligt det sistnämnda beslutet skulle styrelsen därför se- nare redovisa en närmare beräkning av kostnaderna för arbetena.

Styrelsen har nu redovisat att arbetena utvidgats till att omfatta de i beslutet den 22 oktober 1971 angivna ytterligare restauranglokalerna samt att kostnaderna till följd härav beräknas uppgå till sammanlagt samma belopp som för den i förslagshandlingarna redovisade byggnads- etappen, vilket motsvaras av 33 350 000 kr. i prisläget den 1 april 1972.

Göteborg

Försörjningsåtgärder inom medicinarområdet. För översiktlig plan- läggning får 660 000 kr. tas i anspråk.

I investeringsplancn är uppförd en ram av 8575 000 kr. i prisläget den 1 april 1971. Härav avser 700000 kr. anslutningsavgifter och 7 milj. kr. beslutade övriga åtgärder (jfr prop. 1972: 28 s. 8 ). Genom be- slut den 19 maj 1972 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrelsen att utföra skyltning och avgiftsbeläggning m.m. av parkeringsplatserna inom området inom en kostnadsram av 430000 kr. i nämnda prisläge. Kostnaderna för beslutade övriga åtgärder utgör därmed (7 000 000+

Prop. 1973: 61 ' 8

430 000=) 7 430000 kr. i prisläget den 1 april 1971. motsvarande 7 730 000 kr. i prisläget den 1 april 1972.

Kungl. Maj:t uppdrog den 28 december 1972 åt byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnad för matsal inom medicinaromrädct inom en kost- nadsram av 10950 000 kr. I denna ram ingår kostnaderna för försörj- ningsåtgärder i samband med nybyggnaden. För anslutningsavgifter för nybyggnaden föreslår styrelsen att kostnadsramen för anslutningsav- gifter och övriga åtgärder höjs med 470000 kr., varvid denna ram kommer att uppgå till (700 000+470 OOO-i 7 730 OOO—) 8 900 000 kr.

Försöriningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas omra'a'e: Öv- riga åtgärder. 1 gällande investeringsplan är uppförd en kostnadsram för hittills beslutade övriga åtgärder av 8,6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971, motsvarande 8,7 milj. kr. i prisläget den 1 april 1972. Del- objekt inom denna ram till ett belopp av 525 000 kr. har slutredovisats.

Byggnadsstyrelscn har den. 23 januari 1973 redovisat förslagshand- lingar för en andra etapp av en nybyggnad för kemi. För försörjnings- åtgärder i samband med nybyggnaden föreslår styrelsen att kostnads— ramen ökas med 2 milj. kr. till (8 700 000—_25 000-å-2 000 000=) 10 175 000 kr.

Nybyggnad för lärarhögskolan m.m. I prop. l970:l (bil. 10 s. 367) redovisade jag att en preliminär överenskommelse om mark för lärar- högskolan m.m. träffats med företrädare för numera Mölndals kom- mun. Markavtal har numera träffats samt godkänts av Kungl. Maj:t den 31 augusti 1972. Genom avtalet har utan ersättning överlåtits ett område om ca 8,3 hektar omedelbart väster om Bifrostgatan i Möln— dals kommun. Samtidigt har t. v. dock längst t. o. m. den 1 mars 1977, reserverats ytterligare mark om ca 2,5 hektar omedelbart väster om det överlåtna omrädet. Som villkor för överlåtelsen gäller att området skall användas för högre utbildning och forskning fram till är 2000.

Det av skolöverstyrelsen upprättade lokalprogrammet för lärarhög— skolan bygger på att vid högskolan skall anordnas utbildning av ämnes- lärare, mellan— och lågstadielärare samt förskollärare med resp. 600, 240, 144 och 300 intagningsplatser per år, utbildning för special- lärare, lärare i yrkesinriktade ämnen och vårdämnen, lärare i musik samt praktisk pedagogisk utbildning för studerande vid husliga semina- riet i Göteborg. I nybyggnaden ingår vidare lokaler för pedagogiska institutionen vid universitetet i Göteborg.

I gällande investeringsplan har för nybyggnaden med tillhörande för- sörjningsåtgärder förts upp en mot bakgrund av de av byggnadsstyrel- sen redovisade förslagshandlingarna preliminärt beräknad kostnadsram av 65,4 milj. kr. (jfr prop. 1971: 145 bil. 6 s. 34 och prop. 1972: 28 s. 13 ). Kungl. Maj:t uppdrog den 24 mars 1972 åt byggnadsstyrelsen att

Prop. 1973: 61 9

utföra nybyggnaden, som enligt beslut den 26 november 1971 begrän- sats till att omfatta en rumsyta av högst 24 160 1112, jämfört med 24 660 in2 enligt nämnda förslagshandlingar. Den i investeringsplanen uppför- da kostnadsramen motsvaras av 68,7 milj. kr. i prisläget den 1 april 1972. Byggnadsstyrelsen beräknar att den av Kungl. Maj:t beslutade begränsningen medför en kostnadsminskning av 700000 kr., varför styrelsen föreslår att kostnadsramen för nästa budgetår förs upp med (68 700 000—700 000=) 68 000000 kr. I kostnadsramen ingår även kostnader för vissa parkeringsanläggningar och anläggningar för utom- husidrott, om vilka Kungl. Maj:t. ännu inte beslutat.

Karlstad

Försörjningsåtgärder. I investeringsplancn är uppförd en kostnads- ram av 2725 000 kr. i prisläget den 1 april 1971, vilket motsvaras av 2915 000 kr. i prisläget den 1 april 1972. Härutöver erfordras enligt byggnadsstyrelsen 545 000 kr. för anslutningsavgifter. Styrelsen före- slår att kostnadsramen förs upp med sammanlagt 3,5 milj. kr.

Örebro

Försörjningsåtgärder. För översiktlig planläggning och för anslut- ningsavgifter får resp. 600000 och 850000 kr. tas i anspråk.

För övriga åtgärder finns en kostnadsram av 6 350 000 kr. i prisläget den 1 april. 1971 ( prop. 1972: 28 s. 13 ). Denna ram motsvaras av 6,6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1972. För att utrymme skall finnas för försörjningsåtgärder i samband med andra etappen av nybyggnader för högre utbildning i Örebro bör enligt styrelsen sistnämnda belopp höjas med 2 milj kr. till 8,6 milj. kr.

Nybyggnad för högre utbildning, etapp ll. Kungl. Maj:t uppdrog den 15 december 1972 åt byggnadsstyrelsen att projektera nämnda nybygg- nad i Örebro t. o. m. bygghandlingar. Byggnaden avses omfatta ca 7200 m2 programyta exkl. kapprum m.m. och inrymma lokaler för icke-laborativa institutioner vid universitetsfilialen, lokaler för social- högskolan, teoretiska ämnen vid gymnastik- och idrottshögskolan samt bibliotek och administration. Enligt beslutet bör i byggnadskrOppen härutöver ingå restaurang- och studentkärlokaler. För att möjliggöra att schaktning m.m. påbörjas under hösten 1973 bör enligt byggnads- styrelsen en delram av 3 milj. kr. föras upp i investeringsplanen.

Östersund

Nybyggnad för socialhögskolan. Mot bakgrund av ett av byggnadssty— relsen överlämnat byggnadsprogram för nybyggnad för socialhögskolan m. ni. har i investeringsplancn förts upp en preliminärt beräknad kost-

Prop. 1973: 61 10

nadsram av 11 milj. kr. i prisläget den 1 april 1971 (jfr prop. 1972: 28 s. 13 och 15 ).

Genom beslut den 2 juni 1972 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnads— styrelsen att projektera en nybyggnad för högskolan t.o.m. förslags- handlingar. Samma dag uppdrog jag åt statens förhandlingsnämnd att ta upp förhandlingar om villkor för samverkan mellan stat och kom- mun i fråga om viss service för högskolan.

Sedan byggnadsstyrelsen den 31 januari 1973 överlämnat komplette- rade förslagshandlingar för nybyggnaden uppdrog Kungl. Maj:t den 23 februari 1973 åt styrelsen att fortsätta projekteringen t. o. m. bygg- handlingar. Lokalprogrammet som är dimensionerat för en intag- ning av 240 studerande per år _— omfattar ca 2000 m2 programyta exkl. kapprum m.m. Häri ingår ca 200 m? för en läromedelscentral för högskolan. Dessutom tillkommer en restaurang med sammanlagt 120 platser. Större delen av högskolans behov av lokaler m. m. för bib- lioteksservice avses komma att tillgodoses av stiftelsen Jämtlands läns bibliotek. Förhandlingar härom pågår f. n.

Byggnadsarbetena avses bli påbörjade i oktober 1973 och nybygg- naden beräknas kunna tas i bruk till vårterminen 1975. Kostnaderna

för nybyggnaden med tillhörande försörjningsåtgärder beräknas till 9775 000 kr.

Umeå

Nybyggnad för fysiologi, botanik m. In.—hufo. Redogörelse för ny- byggnaden för högre utbildning och forskning (hufo) i fysiologi, botanik m.m. lämnades i prop. 1966: 104 (s. 18). I investeringsplanen är för objektet uppförd en kostnadsram av 16 625 000 kr. i prisläget den 1 april 1971 ( prop. 1972: 28 s. 13 ).

Kungl. Maj:t uppdrog den 14 maj 1970 åt byggnadsstyrelsen att med anlitande av nämnda kostnadsram utföra en nybyggnad för växthus vid universitetet i Umeå. Genom beslut den 29 september 1972 bemyndigade Kungl. Maj:t styrelsen att från kostnadsramen Diverse objekt förskottsvis ta i anspråk ytterligare högst 310000 kr. för nybyggnaden med till- hörande försörjningsåtgärder. Styrelsen föreslår nu att kostnadsramen Nybyggnad för fysiologi, botanik m. m. —— hufo höjs med 310 000 kr. till sammanlagt 16 935 000 kr.

Försörjlzingsåfgärder. För översiktlig planläggning och för anslut— ningsavgifter får resp. 1,5 och 1 milj. kr. tas i anspråk.

För övriga åtgärder är en kostnadsram av 15755 000 kr. i prisläget den 1 april 1971 uppförd i investeringsplancn. Härav har byggnadssty- relsen slutredovisat delobjekt till en sammanlagd kostnad av 1495 000 kr. Resterande belopp, dvs. (15 755 000— 1 495 000=) 14 260000 kr..

Prop. 1973: 61 11

motsvaras av 14 750000 kr. i prisläget den 1 april 1972. Inom kost- nadsramen har 1 milj. kr. beräknats för vissa försörjningsåtgärder i samband med planerad nybyggnad för lärarhögskolan m.m. (jfr prop. 1972: 28 s. 10 ).

Som jag redovisat i prop. 1972: 125 (bil. 6 s. 46) har Kungl. Maj:t den 30 juni 1972 i sysselsättningsstimulerande syfte uppdragit åt bygg- nadsstyrelsen att utföra bl. a. utbyggnad av Peter Laestadius väg inom universitetsområdet i Umeå inom en kostnadsram av 2 milj. kr. Kost- naderna — som förskottsvis bestrids med anlitande av tillgängliga me- del inom statens allmänna fastighetsfond bör enligt byggnadsstyrel- sen belasta detta investeringsanslag och redovisas under den nyss nämn- da kostnadsramen för övriga åtgärder.

Kostnadsramen för övriga åtgärder bör enligt styrelsen nästa budget- år föras upp med ett belopp av (14 750 000— 1 000 000+2 000 000=) 15 750 000 kr.

Luleå

N ybyggnadcr för högskolan. Verksamheten vid högskolan i Luleå på- börjades år 1971, då 50 studerande togs in på den maskintekniska ut- bildningslinjen. Enligt statsmakternas beslut skall intagningskapaciteten vid denna utbildningslinje successivt öka till 200 läsåret 1975 /76 ( prop. 1971: 59 , UbU 1971: 17, rskr 1971: 174). Den geoteknologiska utbildningslinjen startade höstterminen 1972 med 50 studerande. Intag- ningskapaciteten skall successivt byggas ut till 100 nybörjarplatser läs- året 1975/76 ( prop. 1972: 37 , UbU 1972: 23, rskr 1972: 173).

Högskolan disponerar av Luleå kommun uppförda lokaler (etapperna I och 11) inom Porsöområdet om sammanlagt ca 4000 nf programyta exkl. kapprum m.m. Som jag i annat sammanhang senare denna dag kommer att redovisa skall dessa lokaler övertas av staten.

Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 24 november 1972 skall för den ma- skintekniska och den geoteknologiska utbildnings— och forskningsorga- nisationen i etapperna III—V av nybyggnaderna disponeras lokaler med en programyta —— exkl. kapprum m.m. _— av högst 21000 mg, varav 11 000 m'—' för den geoteknologiska utbildnings- och forskningsorganisa- tionen.

Kungl. Maj:t uppdrog den 30 juni och den 28 december 1972 åt byggnadsstyrelsen att utföra etapperna III och IV av nybyggnaderna med en rumsyta av resp. ca 7 500 m” och ca 4 300 mg. Byggnadskostnaderna för dessa etapper beräknas till 34 830 000 kr. (jfr prop. 1972: 130 bil. 6 s. 44).

Kungl. Maj:t uppdrog vidare genom nämnda beslut den 24 november 1972 åt styrelsen att projektera etapp V av byggnaderna t.o.m. bygg- handlingar.

Prop. 1973: 61 12

Byggnadsstyrelscn har den 23 januari 1973 redovisat reviderat lokal- program och reviderad etappindelning för nybyggnaderna, varvid de tidigare nämnda fem etapperna ersatts av åtta etapper, enligt följande.

Programyta

Etapp Kvarter exkl. kapprum m. m. Rumsyta I—II 4 4 000 4 000 III 5 5 900 7 500 IV 5 2 300 2 900 V 3 3 200 ' VI 6 4 230 l 8 620 VII 3 2 140 "|. 6 970 VIII 6 2 930 J " Senare etapp 300 360

25 000 30 300

Kvartersnumreringen ansluter till den skiss som redovisades i prop. 1972: 28 (s. 38).

Utöver nämnda lokaler föreslar byggnadsstyrelsen att vissa lokaler såsom kallförråd. en s.k. omagnetisk stuga och garage för fastighets— tjänsten skall anordnas i friliggande byggnader omfattande en rumsyta av sammanlagt ca 1000 ni?. Vidare föreslås en provgård bli utförd. Kostnaderna för dessa byggnadsåtgärder uppskattar styrelsen till 1 160000 kr.

Styrelsen uppskattar kostnaderna. för etapperna V och VI till 28,6 milj. kr. samt kostnaderna för etapperna VII och VIII till 21.9 milj. kr. Medelsbehovet inom den i investeringsplancn uppförda kostnadsramen av 34 830 000 kr. för etapperna III och IV kommer att reduceras till följd av den reviderade etappindelningen.

Styrelsen räknar med att etapp V skall kunna tas i bruk till höstter- minen 1974 och etapp VI till vårterminen 1975.

Föredraganden

För nästa budgetår har jag gjort upp följande förslag till investe- ringsplan.

Prop. 1973: 61

Iiivesreringspian (1 OOO-tal kr.)

Byggn adsobjckt

Stockholm Försörjningsåtgärder inom Freseatiområdct: Översiktlig plan-läggning Anslutningsavgiftcr ......... Övriga åtgärder ............ Försörjningsåtgärder inom ka- rolinska institutets område: Översiktlig planläggning . . . . . Anslutningsavgifter . ........ Övriga åtgärder ............ Försörjningsåtgärder inom tek- niska högskolans område .. Nybyggnad av simhallsanlägg- ning vid gymnastik- och idrottshögskolan .......... Laboratoriebyggnad vid karo- linska institutet .......... Nybyggnader inom Frescati- området för icke laborativa institutioner .............. Nybyggnad för tandläkarut- bildning . ................ Nybyggnad för kemi m.m. .. Ny- och ombyggnad för sek- tion V .................. Utbyggnad av statens biblio- teksdepå i Bålsta ........ Markförvärv m.m. för ny- byggnad för tandläkarut- bildning . ................ Förvärv av Stockholms obser- vatorium i Saltsjöbaden . .. Om- och tillbyggnad av djur- hus vid karolinska institutet Fastighetsförvärv för lärarhög- skolan ..................

Uppsala Försörjningsåtgärdcr: Översiktlig planläggning Slutredovisat . .............. Anslutningsavgifter ......... Övriga åtgärder ............ Nybyggnader på Artillerifältet Nybyggnad för icke-laborativa institutioner . ............

Linköping Försörjningsåtgärder: Översiktlig planläggning Anslutningsavgifter . ........ Övriga åtgärder ............ Nybyggnader på Vallaområdct för högskolan ............

Jönköping Om- och tillbyggnad för lärar- högskolan m. m. ..........

Kostnadsram 7 1 414-01 72-1'14-01 1 250 1 500 245 | _300 21 700 24 095 690 690 700 700 4 485 4 595 6 193 6 197 5 710 7 500 28 065 30 565 83 770 84 900 72 800 77 000 42 215 44- 420 10 715 11 475 2 375 2 525 S 300 S 300 1 000 1 180 6 200 850 850 2 250 6 250 8 200 7 500 106 800 132 270 47 000 700 700 2 000 2 000 11 150 11 390 98 260 98 260 5 725 5 650

»

?vledelsförbrukning

Faktisk t. n. 111. 72—06-30

965 127 19 831

666 651 3 196

6137

to L.; Q

I 0 &I NI CN DJ CN

82 265

6 258 12 247

5140

5 000

599 2 727 2 233 2 095 47 031

573 1 891 7231

76 943

4 362

13

Beräknad för

"il-"73

265 1 100 2 200

24 49 1 30

30

263 1 500

1 900

20 000 22 000

3 500

2 000

400 6 200

251 760 500 30 000

127 109 3 500

10 000

1 200

73/74

250 73 1 500

90 30

1 000

280

15 000 10 000

2 000 1 500

1 300 1 000 700

1 000 3 000 25 000

15 000

659 2 000

.. st. ande är-män. fir-män.

68-09 successivt

68-04 successivt

successivt

65-1 1 67-09 68-05 72-08 68-09 71-12 68-09 75-01 71-08 73-05 70-08 72-12 73-10 74-10 73-03 73-12 successivt 66-06 75-08 73-10 75-07

69-06 successivt

69-06 73-01

70-05 72-08

Prop. 1973: 61

Byggnadsobjekt

Väx/"ö Försörjningsåtgärder ........

Kalmar Ombyggnad för lärarhögsko- lan m.m. ................

Lund/Malmö Försörjningsåtgärder: Översiktlig planläggning Anslutningsavgifter ......... Ovriga åtgärder ............ Nybyggnad för hygien och na- turvetenskaplig mikrobiologi Ny- och ombyggnader för icke-laborativa institutioner Om- och tillbyggnad för lärar- högskolan ................

Göteborg Försörjningsåtgärder för hu- manistiska fakulteten m. m.: Översiktlig planläggning Anslutningsavgifter . ........ Försörjningsåtgärder inom me- dicinarområdet: Översiktlig planläggning . . . . Anslutningsavgiftcr . ........ Övriga åtgärder ............ Försörjningsåtgärder inom Chalmers tekniska högskolas område: Översiktlig planläggning . Slutredovisat . .............. Anslutningsavgifter . ........ Övriga åtgärder ............ Forskningslaboratorium inom medicinarområdet ........ Nybyggnad för lärarhögskolan m.m. . .................. Nybyggnad för matsal m.m. inom medicinaromrädct . ..

Karlstad

Försörjningsåtgärder . . ._ ..... Nybyggnad för universuetsfi- Iialen och lärarhögskolan ..

Örebro Försörjningsåtgärder: Översiktlig planläggning Anslutningsavgiftcr . ........ Övriga åtgärder ............ Nybyggnader för gymnastik- och idrottshögskolan ...... Nybyggnad för högre utbild- ning', etapp II ............

r

Kostnadsram 7.1-04-01 72-04—01 2 000 2 000 3 920 3 920 1 100 1 100 3 200 3 200 17 500 17 500 10 600 2 000 33 050 33 350 350 350 150 150 _ 660 . 660 : 8 575 : s 900 1 300 1 300 2 000 2 000 S 600 10 175 4 720 5 020 65 400 68 000 10 950 2 725 3 500 36 300 37 950 600 600 850 850 6 350 8 600 9 000 9 000 3 000

14

Beräknad för

Medelsförbrukning Faktisk t. o. m. 72—06—30 72/73 3 31 1 450 1 042 58 2 562 638 13 340 500 2 000 1 500 3 072 15 000 326 24 83 67 638 22 685 5 070 j 500 1 214 86 525 1 411 50 6 701 500 817 3 400 2 602 25 000 3 500 1 000 5 597 15 000 545 814 36 4 235 1 000 8 506 100

73:74

1 000

150

500

6 000 500

14 000

—_.—-'

500 500

803 25 000 5 000

1 000 12 000

1 500 300 2 500

Bygg- ätlll't ar-mån.

successivt

70-05

successivt 73-08 72-12 72-02

500 . successivt

successivt 72-03 72-03 72-1 ]

successivt

71-12

69-10 70-05 73-10

Färdig— vtiillandc år-mån.

72-01

73-07 74-1 2 74-07

73-12

76-05 71-09 75-12

Prop. 1973: 61

15

Byggnadsobjekt Models-förbrukning Kostnadsram Faktisk Beräknad för Bygg— Färdig- ——-—-—— t. o. m. _— rtart ställande 71-04—01 72—04—01 72-06-30 71/73 73:74 år-mån. fir-man. Falun Ombyggnad m. m. för lärar- högskolan ................ 3 520 3 380 2 325 950 100 70-12 72-03 Gävle Ombyggnad m. m. för lärar- högskolan m. m. .......... 4 645 4 400 3 814 550 36 70-09 72—06 Härnösand Ombyggnad för lärarhögskolan 3 130 3 000 2 659 200 100 70-06 72-11 Östersund Nybyggnad för socialhögsko- lan ...................... 11 000 9 775 6 000 73-10 74-12 Umeå Nybyggnad för fysiologi, bota- nik m. m.-hufo .......... 16 625 16 935 15 219 900 500 67-01 69-06 Försörjningsåtgärder: Översiktlig planläggning .... 1 500 1 500 1 398 102 Slutredovisat . .............. 1495 Anslutningsavgifter . ........ 1 000 1 000 575 425 ('")vriga åtgärder ............ 15 755 15 750 6 534 ] 500 2 500 successivt Nybyggnad för icke-laborativa institutioner .............. 16135 16135 11430 4 000 400 71-06 72-10 Luleå Om- och tillbyggnad för lärar- högskolan m. m. .......... 7 000 7 200 5 887 1 200 113 70-12 72-02 Försörjningsåtgärder: Översiktlig planläggning . . . . 175 I 175 Anslutningsavgifter . ........ 'l_ ,, l. l l. . .:. Övriga åtgärder ............ 1 ”000 [6000 I 3000 [3 000] successvt Nybyggnader för högskolan . . 20 475 72 430 27 000 20 000 72-08 75-09 Övrigt Diverse objekt (budgetåret 1973/74) ...... 10 000 8 000 Diverse objekt (budgetåret 1972/73) ...... 5 000 1 000 1 500 Diverse objekt (tidigare budgetår) ........ 4 630 2 649 1 500 400 Ej slutredovisadc objekt fär- digställda före 1971-07-01 . . 467 040 468 630 454 522 8 249 4 968 1 308 498 1 511 627 894 644 230 185 200 832 Erfarenhetsgrundad reducering av medelsbehovct ........ 6 533 20 832 Beräknat medelsbehov ...... 223 652 180 000

Prop. 1973: 61 16

Som jag tidigare anmält i prop. 1969: 36 (s. 5 och 15) och 1970: 76 (s. 25) har kostnadsramen för nybyggnad av simhallsanläggning vid gynmastik- och idrottshögskolan i Stockholm överskridits till följd av brister och felaktigheter i bygghandlingarna. Byggnadsstyrelscn och huvudkonsulten har numera träffat en uppgörelse i frågan om en för- delning av merkostnaderna. Med hänsyn. till den härigenom ökade be- lastningen av kostnadsramen har jag fört upp en till 7,5 milj. kr. för— höjd kostnadsram i investeringsplanen.

Jag har tidigare denna dag anmält fråga om Vetenskapsakadcmicns och dess institutioners framtida ställning och verksamhet m.m. ( prop. 1973: 59 ). Jag har därvid förordat bl.a. att staten förvärvar den för Stockholms observatorium i Saltsjöbaden disponerade fastigheten med tillhörande utrustning m.m. enligt ett mellan staten och akademien under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande träffat avtal. Närmare redogörelse för avtalet har lämnats i nämnda proposition. För förvärvet bör en kostnadsram av 1 milj. kr. föras upp i investeringsplancn för nästa budgetår.

I det föregående har jag redovisat byggnadsstyrelsens förslag rörande möjligheterna att inom nybyggnaderna på Artillerlfältet i Uppsala till- godose behovet av lokaler för försök med infekterade djur. Inom den i investeringsplancn föreslagna kostnadsramen av sammanlagt 132 270 000 kr. för nybyggnaderna har jag beräknat ett utrymme av 600000 kr. för de särskilda åtgärder som kan krävas för att tillgodose detta be- hov.

Som redovisats i det föregående räknar byggnadsstyrelsen med att kunna påbörja byggnadsarbetena för nybyggnad för icke-laborativa institutioner i Uppsala under nästa budgetår. Beredningen av ärendet är ännu inte avslutad. När så har skett räknar jag med att återkomma med ett slutligt förslag till kostnadsram. I mitt förslag till investerings- plan har jag nu fört upp en preliminärt beräknad ram av 47 milj. kr. för nybyggnaden.

Innevarande budgetår uppgår investeringsanslaget till 180 milj. kr. Behållningen på anslaget var vid utgången av budgetåret 1971/72 drygt 28 milj. kr. Byggnadsstyrelsen beräknar medelsförbrukningen för bud— getåren 1972/73 och 1973/74 till ca 410 milj. kr. Enligt styrelsen be- hövs 21,5 milj. kr. i ytterligare anslag. Med hänsyn till de ytterligare objekt som bör tas upp i investeringsplancn redan innevarande budgetår hemställer jag i annat sammanhang denna dag att Kungl. Maj:t före- slär riksdagen att anvisa 15 milj. kr. på tilläggsstat III. För nästa bud- getår räknar jag med att 180 milj. kr. bör anvisas.

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investe— ringsplan gjort en på. erfarenheten grundad reducering av summan av de beräknade medelsförbrukningarna för de enskilda objekten. På

Prop. 1973: 61 17

grundval av mitt förslag till investeringsplan har jag gjort upp följande anslagsberäkning.

Anslagsberäkning (1 OOO-tal kr.)

Medelstillgäng Beräknad medelsförbrukning Behållning 1972-07-01 ...... 28 652 1972/73 223 652 Anslag för 1972/73 ........ 1973/74 180000 riksstat ................ 180 000 tilläggsstat (förslag) ...... 15 000 Anslag för 1973/74 (förslag) 180 000 403 652 403 652

Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslär riksdagen att till Byggnadsarbeten vid universiteten m.m. för budgetåret 1973/74 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett in- vesteringsanslag av 180 000 000 kr.

Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m.

1971/72 Utgift 71 986 065 Reservation 4 061 743 1972/73 Anslag 72 000 000 1973/74 Förslag 73 000 000

Anslagsförslag m. 111.

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för inredning och ut- "rustning av lokaler vid universiteten och högskolorna inom utbildnings-

dcpartcmentets område samt vid vissa statliga institutioner inom skol- och kulturområdena.

De i det föregående under rubriken Byggnadsarbeten vid universite- ten m. m. omnämnda LUP-kommittéerna har till uppgift att bl. a. utar- beta utrustningsprogram med förslag till kostnadsramar för flertalet lä- roanstalter på resp. ort och successivt överlämna programmen till ut- rustningsnämnden för universitet och högskolor. Nämnden begär anslag i utrustningsfrågor och svarar för upphandlingen.

Byggnadsstyrelscn svarar för planering och upphandling av inred- ning.

Som jag redovisat i det föregående kommer tekniska högskolans i

Prop. 1973: 61 18

Stockholm byggnadskommitté att upphöra. Kommittén har hittills sva- rat för bl.a. planering och upphandling av inredning för högskolans lokaler. Dessa uppgifter kommer att övertas av byggnadsstyrelsen.

Av anslaget disponeras innevarande budgetår 21,5 milj. kr. av bygg— nadsstyrelsen och tekniska högskolans i Stockholm byggnadskommitté enligt en av Kungl. Maj:t fastställd inredningsplan. Utrustningsnämn- den disponerar 50,4 milj. kr. enligt en av Kungl. Maj:t fastställd utrust— ningsplan. Till Kungl. Maj:ts disposition står 100 000 kr.

Anslagsframställningar för nästa budgetår föreligger från byggnads- styrelsen och utrustningsnämnden för universitet och högskolor.

Byggnadsstyrelscn

Styrelsen hemställer att 20 milj. kr. anvisas för styrelsens inrednings- verksamhet budgetåret 1973/74. I följande sammanställning redovisas

_— i ] OOO-tal kr. —— styrelsens förslag till nya och ändrade kostnads- ramar. Inredningsobjekt Tidigare medgiven Begärd ny ram ram eller Nu begärd ram —-—————— begärd Zind- _ dcfinitiv delram ring av ti- definitiv delram ram digare ram ram Stockholm Nybyggnad för kemi m.m. 6 500 + 400 6900 Nybyggnad för tandläkar- ut'bildning m.m. ...... 3 500 +4 500 8 000 Djurlokaler vid karolinska institutet ............ + 3.15 315 Musikutbildning . ........ + 250 2901 Uppsala Nybyggnader på Artilleri- fältet ................ 18 200 +1 800 20 000 Linköping Teknisk och filosofisk ut- bildning m.m. ........ 12000 + 550 12550 Lund Hygien och naturveten- skaplig mikrobiologi .. +] 775 1 775 Malmö Lärarhögskolan m.m. .. 2 500 +1 400 3 900 Musikutbildning . ........ + 405 405 Göteborg Forsk-ningslaboratorium inom med-icinarområdet. 800 + 50 850 Icke-'laborativa institutio- ner m.m. ............ 4 200 + 175 4375 Musikutbildning ......... 400 + 270 670 Ombyggnad av Origo 500 + 300 800 Lärarhögskolan m.m. .. .. +4 000 4 000 Matsal inom medicinarom- rådet ................ + 400 400 Tillbyggnad av landsarkivet +1 500 1 500

Prop. 1973: 61 19

lnredningsobjekt Tidigare rncdgiven Bagärd ny Nu begärd ram ram ram eller ram ___—— begärd änd— ___—_. definitiv delram ring av tidi- definitiv delram 111111 gare ram ram Borås Bibliotekshögsk-olan ...... 350 + 250 600 Karlstad Universitetsfilialen och lä- rarhögskolan .......... 3 000 + 900 3 900 Örebro Universitetsfilialen m.m... 425 + 75 500- Östersund Socialhögskolan ........ + 800 800 Umeå Icke-laborativa institutio- ner .................. 2 000 + 100 2 100 Lärarhögskolan ........ +3 000 3 000 Luleå Högskolan .............. 3 800 +3 200 7 000 Övrigt Svenskhcmmet Vokscnåsen iOslo ................ + 385 385

' Till byggnadsstyrelsens dis— position (budgetåret 1973 / 74) ............ +5 000 5 000

1 Byggnadsstyrelscn föreslår att 40000 kr. förs över från kostnadsramen Till byggnadsstyrelsens disposition (budgetåret 1972/73).

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor

Utrustningsnämnden föreslår att den för nämndens verksamhetsom- råde avsedda anslagsposten för budgetåret 1973/74 beräknas till 58 milj. kr.

Med överlämnande av förslag från LUP-kommittéerna, universitets- kanslersämbetet, skolöverstyrelsen, dramatiska institutet, teater- och musikrådet, konstfackskolan, akademien för de fria konsterna med konsthögskolan, organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland, organisationskommittén för högre mu- sikutbildning (OMUS), organisationskommittén för bibliotekarieutbild- ning och universitetsrcstaurangkommittén hemställer nämnden vidare om ändring av befintliga kostnadsramar eller införande av nya sådana i utrustningsplanen för nästa budgetår. Nämnden föreslår också att vissa kostnadsramar som kan beräknas bli förbrukade under budgetåret 1972/73 eller i början av budgetåret 1973/74 skall utgå ur planen.

I följande sammanställning redovisas —— i 1000-tal kr. —— de före- slagna nya och ändrade kostnadsramarna. " '

Prop. 1973: 61 20 Utrustningsobjckt Tidigare medgivcn Begärd ny ram ram eller Nu begärd rum begärd änd- ——-—— definitiv delram ring av tidi- definitiv delram ram gare ram ram Stockholm Matsalar m. m. .......... 635 + 150 785 Nybyggnad för tandläkar-

utbildning m. m. ...... 5 000 + 10 000 1-5 000 Konstfackskolan (budget-

året 1973/74) ........ + 700 700 Konsthögskolan (budget-

året 1973/74) ........ + 155 155 Musikutbildning ........ + 250 250 Dramatiska teatern ...... + 675 675 Dramatiska institutet + 1 132 1 132 Kungl. teatrarna, ersätt-

ningsanska-ffning (bud-

getåret 1973/74) ...... + 200 200 Uppsala Nybyggnader på Artilleri-

fältct ................ 15 840 + 13 160 29 000 Telefonväxel på Artilleri-

fältet ................ 645 + 200 845 Telefonväxel (kv. Observa-

toriet.) ................ 300 + 1 000 1 300 Icke-'laborativa institutio-

ner (kv. Observatoriet) . + 1000 1 000 Matsalar m.m. ........ + 120 120 Linköping Teknisk och filosofisk ut-

bildning m. m. ........ 24 175 + 1 575 25 750 Matsalar m. m. .......... 145 + 35 180 Medicinsk teknik ........ + 1 650 1 650 Telefonväxel ............ + 760 760 Växjö Universitetsfilialen ...... 450 + 500 950 Telefon växel ............ + 60 60 Lund Nybyggnad för hygien och

naturvetenskaplig mikro-

biologi:

a) "Mikrobiologi ...... 450 + 510 960

b) Hygien ............ 250 + 830 1080

c) Gemensam utrustning + 105 105 Universitetsbiblioteket 170 + 95 265 Matsalar m. m. .......... 75 + 322 397 Malmö Lärarhögskolan:

b) Om- och tillbyggnad + 1400 1400 Musikutbildning ........ + 680 680 GÖIEborg Musikutbildning ........ 800 + 540 1 340 Matsalar m.m. .......... 50 + 790 840 Socialhögskolan ........ + 177 177 Livsmedelskemi ........ + 450 450 Lärarhögskolan m. m. . . . . + 600 600 Borås Bibliotekshögskolan ...... 250 + 110 360

Prop. 1973: 61 21

Utrustningsobjekt Tidigare medgivcn Begärd ny ram ram eller Nu begärd ram -————————— begärd änd- __ definitiv delram ring av tidi- definitiv delram ram gare ram ram

Karlstad

Universitetsfilialen och lä-

rarhögskolan .......... 455 + 2 469 2 924 Matsalar m. m. .......... + 455 455

Örebro

Telefonväxel ............ + 220 220

Umeå T elcfonväxel ............ 770 + 105 875

Lärarhögskolan m. m. . . . . + 500 500

Luleå

Högskolan .............. 2 500 + 19 630 22 130

Lärarltögskolorna

Till skol'överstyrelsens dis- position (budgetåret 1973/74) .............. + 800 800 Matsalar m. m. (Borås,

Östersund, Luleå) 130 + 120 250 Socialhögskolorna Ersät-tningsanskaffningar

(budgetåret 1973/74) .. + 100 100 Till Kungl. [Maj:ts disposi- tion (budgetåret 1970/71) .............. 490 — 400 90 Till Kungl. [Maj:ts disposi- tion (budgetåret 1971/72) .............. 1000 — 800 200

Till Kungl. Maj:t.v disposi— tion (budgetåret 1973/74) .............. + 1 000 1 000

Till uttiversitetskatzslersäm- betats disposition (bud- getåret 1973/74) ...... +30 000 30 000

Stockholm

Matsalar m.m. _[ utrustningsplanen finns uppförd en delram av 635000 kr. I den nybyggnad för tandläkarutbildning m.m. för vilken jag kommer att redogöra i det följande ingår även en serveringslokal om ca 190 platser. Utrustningskostnaderna har av universitetsrestau- rangkommittén beräknats till 145 000 kr. Delramen bör för detta ända- mål och för bl.a. en planerad upprustning av restauranglokalerna vid lärarhögskolan enligt kommittén höjas till sammanlagt 785000 kr.

Nybyggnad för tandläkarutbiltlning m.m. En nybyggnad för tand- läkarutbildning m.m. uppförs i anslutning till undervisningssjukhuset i Huddinge (prop. 1972: 28 s. 6). De nya lokalerna är dimensionerade

Prop. 1973: 61

lx) lx.)

för ett intag av 120 nybörjare per år. Nybyggnaden kommer att in- rymma även lokaler för bl.a. kommunal tandvård. Byggnaden omfattar 18 460 m2 rumsyta och har kostnadsberäknats till 77 milj. kr.

Byggnadsstyrelsen föreslär att den i inredningsplanen uppförda del- ramen av 3,5 milj. kr. för nybyggnaden höjs till 8 milj. kr. Ramen bör enligt styrelsen alltjämt betecknas som delram.

I utrustningsplanen är uppförd en delram av 5 milj. kr. I prop. 1972: 28 (s. 34) uttalade jag att ramen borde tas i anspråk med sikte på att utrustningsresurscr om sammanlagt 20 milj. kr. kunde komma att ställas till förfogande för nybyggnaden. LUP-kommittén föreslär nu att delramen höjs till 15 milj. kr. Kommittén anmäler samtidigt att den avser att redovisa definitivt utrustningsprogram för nybyggnaden under våren, eftersom storleken av den definitiva kostnadsramen måste vara känd för att utrymmet för beställningar av tung utrustning skall kunna bestämmas.

Om- och tillbyggnad av djur/ms vid karolinska institutet. I prop. 1973: 85 (bil. 6 s. 7) har jag redogjort för en om- och tillbyggnad av djurhus för fysiologiska institutionen vid karolinska institutet. Kostnaderna för byggnadsobjektet, som omfattar sammanlagt 428 m'—' rumsyta, beräk- nas till 1 180000 kr. Kostnaderna för inredning av lokalerna beräknar byggnadsstyrelsen till 140 000 kr.

Uppsala

Nybyggnader på Artillerifältet. I det föregående har jag redogjort för detta byggnadsobjekt. I inredningsplanen är uppförd en delram av 18,2 milj. kr. för etapperna I och 11 av nybyggnaderna (prop. 1972: 28 s. 34). Byggnadsstyrelscn föreslår att ramen höjs till 20 milj. kr.. varav 1 milj. kr. avser etapp III. Ramen bör enligt styrelsen alltjämt betecknas som delram.

I utrustningsplanen är uppförd en delram av 15 840 000 kr. I prop. 1972: 28 (s. 34) uttalade jag att delramen borde tas i anspråk med sikte på att utrustningsresurser om sammanlagt 29 milj. kr. kunde komma att ställas till förfogande för etapperna I—III av nybyggnaderna. LUP— kommittén föreslår att nämnda delram höjs till 29 milj. kr. Ramen kan enligt kommittén därmed betecknas som definitiv.

T clefonväxel på Artillerifältct. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 645 000 kr. för telefonväxel inom nybyggnaderna på Artilleri- fältet (prop. 1972: 28 s. 32). Med anlitande av denna ram har anskaffats en telefonväxel av typ A 333 vilken byggts ut till full kapacitet. Kost- naderna härför har uppgått till 270 000 kr.

Fr.o.m. hösten 1973 kommer denna växel inte att vara tillräcklig

Prop. 1973: 61 23

utan en större växel av typ A 344 måste anskaffas. Denna växel kom- mer att utrustas med 600 anknytningar. Växeln kan byggas ut till totalt 1 200 anknytningar.

Kostnaderna för den nya växeln uppgår till 675 000 kr. I denna summa ingår även kostnaden för erforderliga nya anknytningar. Den befintliga växeln återköps av televerket för ca 100 000 kr. Av nämnda delram återstår odisponerat 375 000 kr. LUP-kommittén föreslår därför att ramen höjs med 200 000 kr. till 845 000 kr.

Telefonväxel. I utrustningsplanen är uppförd en delram av 300 000 kr. för en telefonväxel av typ A 333 för universitetets lokaler i innerstaden (prop. 1970: 165 bil. 7 s. 45). Då den planerade nybyggnaden för icke- laborativa institutioner vid universitetet i Uppsala färdigställs måste enligt LUP-kommittén nämnda växel ersättas av en växel av typ A 344 med en begynnelsekapacitet av 800 anknytningar.

Kostnaderna för den nya växeln uppgår till 1210000 kr. I detta belopp ingår kostnader för erforderliga nya anknytningar, ledningar, samtalsmätare, riksspärrar, hänvisningsbord och kontrolltablåer. Den tidigare anskaffade växeln återköps av televerket för ca 150000 kr. Vidare återköper televerket vissa mindre växlar för ca 60 000 kr. Kost- nadsramen för telefonväxel bör därför enligt kommittén uppräknas med 1 milj. kr. till 1,3 milj. kr.

Icke-laborativa in.;titzltioner. I det föregående har jag redogjort för en planerad nybyggnad för ickc—laborativa institutioner vid universite- tet i Uppsala. Utrustningsplaneringen för nybyggnaden är ännu inte av- slutad. LUP-kommittén föreslår emellertid att en delram av 1 milj. kr. för ändamålet förs upp i utrustningsplanen.

Linköping

Teknisk och filosofisk utbildning m.m. De nybyggnader inom Valla- området som numera färdigställts omfattar lokaler om sammanlagt ca 44 000 m2 rumsyta (prop. 1970: 76 s. 14). Nybyggnaderna har kostnads- beräknats till 98 260 000 kr.

Byggnadsstyrelscn föreslår att den i inredningsplanen uppförda kost- nadsramen av 12 milj. kr. höjs till 12550 000 kr. Höjningen avser en komplettering av inredningen i nybyggnaderna.

Av den i utrustningsplanen uppförda delramen av 24 175 000 kr. har LUP-kommittén satt av 5255 000 kr. för gemensam utrustning, bl. a. telefonväxel, 16 320 000 kr. för utbildning och forskning inom teknisk fakultet, 2150000 kr. för filosofisk utbildning och 450000 kr. för medicinsk teknik som f. n. disponerar provisoriska lokaler inom nämnda nybyggnader. Medicinsk teknik avses få permanenta lokaler i en nybygg-

Prop. 1973: 61 24

nad laboratorium II —— vid regionsjukhuset. I prop. 1971: 35 (s. 30) uttalade jag att delramen borde tas i anspråk med sikte på att utrust- ningsresurser om sammanlagt 30 milj. kr. kunde komma att ställas till förfogande för den verksamhet som permanent kommer att förläggas till de nybyggnader som nu färdigställts på Vallaområdet.

LUP-kommittén och utrustningsnämnden föreslår att nämnda delram höjs till 25 750000 kr. och att särskilda kostnadsramar av 760000 kr. och 1 650000 kr. för resp. telefonväxel och medicinsk teknik förs upp i utrustningsplanen. Ramarna bör enligt kommittén betecknas som delramar.

Lund/Malmö

Universitetsbiblioteket. Kungl. Maj:t uppdrog den 17 december 1970 åt byggnadsstyrelsen att utföra ombyggnad av universitetsbiblioteket i Lund. En redogörelse för ombyggnaden lämnades i prop. 1970:165 (bil. 7 s. 45). I gällande utrustningsplan är uppförd en delram av 170000 kr. för biblioteket (jfr prop. 1972: 28 s. 25 och 32). I avvaktan på utvärdering av en anläggning för TV-övervakning vid kungl. biblio- teket har utrymme för en motsvarande anläggning inte beräknats inom denna ram. Denna utvärdering är numera utförd och LUP-kommit- tén förordar att en sådan anläggning installeras i universitetsbiblio- teket i Lund. Kostnaderna för denna beräknas till 95000 kr., varför kommittén föreslår att en definitv kostnadsram av (170 000+95 000=) 265 000 kr. förs upp i utrustningsplanen.

Hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi. I gällande utrustnings- plan har för hygien och mikrobiologi förts upp delramar av resp. 250000 kr. och 450000 kr. (jfr prop. 1969: 36 s. 29, 30 o. 36). Kost- nadsramarna avser utrustning av institutionernas provisoriska lokaler. Kungl. Maj:t uppdrog den 28 december 1972 åt byggnadsstyrelsen att utföra en nybyggnad för institutionerna. En redogörelse för objektet lämnades i prop. 1972: 125 (bil. 6 s. 45).

LUP-kommittén föreslår att delramarna ersätts med definitiva kost- nadsramar för hygien av 1 080 000 kr., för naturvetenskaplig mikrobio- logi av 960000 kr. och för gemensam utrustning av 105000 kr. Den gemensamma utrustningen avser AV—utrustning i två föreläsningssalar och ett seminarierum samt svagströmsutrustning.

Byggnadsstyrelscn beräknar kostnaderna för inredning av nybyggna- den till 1 775000 kr. och föreslår att en definitiv ram av detta bclopp förs upp i inredningsplanen. Av beloppet avser ca 570 000 kr. dragskåp och sterilboxar.

Matsalar m.m. I utrustningsplanen finns uppförd en delram av 75000 kr. Universitetsrestaurangkommittén har redovisat utrustnings- program för de matsals- och kaféanläggningar om sammanlagt ca 355

Prop. 1973: 61 25

platser som ingår i den om- och tillbyggnad för lärarhögskolan för vil- ken jag redogjort i det föregående. Kommittén beräknar kostnaderna till 290000 kr. Kommittén har vidare preliminärt beräknat kostnader- na för en planerad upprustning av restauranglokalerna i byggnaderna i Malmö för tandläkarutbildning till 32000 kr. Kommittén föreslår att en delram av ("75 000—l-290 000—l—32 000=) 397 000 kr. förs upp i utrust- ningsplanen för nästa budgetår.

Lärarhögskolan. I det föregående har jag redogjort för detta objekt. Med den nu pågående utbyggnadsetappen tillförs lärarhögskolan lokaler om sammanlagt 12 870 m2 rumsyta. Tillbyggnaderna beräknas kunna tas i bruk till vårterminen 1974.

I gällande inredningsplan finns uppförd en delram av 2,5 milj. kr., varav 2 milj. kr. beräknats för inredning för tillbyggnaderna (jfr prop. 1972: 28 s. 25 o. 30). Byggnadsstyrelsen beräknar numera kostnaderna för nyinredning av tillbyggnaderna till 3,4 milj. kr. Styrelsen föreslår att en delram av (2,5—2,0+3,4=) 3,9 milj. kr. förs upp i inrednings- planen för nästa budgetår.

Skolöverstyrelsen _ som anmält att den ännu inte är beredd att re- dovisa förslag till definitiv kostnadsram för utrustning för högskolan —— föreslår att en delram av 1,4 milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår. Härav avses för reproduktionscentral 76000 kr., för AV-utrustning 180000 kr. samt för läromedelscentral och ITV- anläggning 578 000 kr.

Musikutbildning. Som framgår av prop. 1973: 1 (bil. 10 s. 147) kom- mer särskild ämnesutbildning i musik för lärare i musik och annat ämne att anordnas i Malmö fr.o.m. budgetåret 1973/74. OMUS be- räknar utrustningsbehovet för denna utbildning till 410000 kr. För musikhögskolans räkning har fastigheten Beritta Gurrisgatan 1 för- hyrts. I denna kan lokaler om ca 600 m2 för högskolan inrymmas. Vissa av dessa utrymmen kommer att sambrukas med institutionen för mu- sikvetenskap vid universitetet i Lund. Utrustningskostnaderna för loka- lerna i fastigheten beräknas av OMUS till 270000 kr. OMUS föreslår att en delram av (410000+270 000=) 680000 kr. för musikutbildning förs upp i utrustningsplanen.

Byggnadsstyrelscn beräknar kostnaderna för inredning av fastighe- ten Beritta Gurrisgatan 1 till 170000 kr. och av lokaler för den sär- skilda ämnesutbildningen till 235000 kr. samt föreslår att delramar av dessa belopp förs upp i inredningsplanen.

Göteborg

Icke-laborativa institutioner m.m. Sedan budgetåret 1971/72 finns i inredningsplanen uppförd en delram för inredning främst av förhyrda

Prop. 1973: 61 26

lokaler för icke-laborativa institutioner vid universitetet och för social— högskolan (jfr prop. 1971: 35 s. 29). Som jag redovisat i prop. 1972: 2 (s. 35) pågår f. 11. en koncentration av lokalerna till större enheter, bl. a. genom förhyrningar. Inom den delram av 4,2 milj. kr. som finns upp— förd i inredningsplanen för innevarande budgetår har utrymme be- räknats för bl. a. nya lokaler för institutionen för psykologi motsvaran- de en programyta av ca 2 300 m2 exkl. kapprum m.m. Förhyrningen, som ligger vid Skårs led, har senare visat sig kunna rymma lokaler motsvarande en programyta av ca 2 850 m'—' exkl. kapprum m. m. Kungl. Maj:t medgav den 26 januari 1973 att byggnadsstyrelsen bygger om 10— kalerna. Därvid förutsattes att ytterligare förhyrningar motsvarande ök- ningen av den beräknade programytan lämnas i samband med inflytt- ningen. Med anledning av bl.a. de utökade lokalerna _ vari ingår bl. a. vissa djurlokaler —— föreslår byggnadsstyrelsen att delramen höjs med 175 000 kr. till sammanlagt 4 375 000 kr.

Ombyggnad av Origo. Den s.k. Origobyggnaden inom Chalmers tek- niska högskolas område byggs f.n. om enligt Kungl. Maj:ts beslut den 4 februari 1972. En redogörelse för objektet lämnades i prop. 1971: 145 (bil. 6 s. 29) I samband därmed fördes en delram av 500000 kr. upp i inredningsplanen i avvaktan på att byggnadsstyrelsen närmare utrett nyinredningsbehovet i byggnaden. Styrelsen har anmält att inrednings- planeringen ännu inte är avslutad. I avvaktan på detta föreslår styrel- sen att delramen höjs med 300000 kr. till (500 000+300 000=) 800000 kr.

Musikutbildning. I utrustningsplanen är uppförd en definitiv ram av 800 000 kr. benämnd Musikutbildning. Ramen avser utrustning för mu- sikhögskolan och den särskilda ämnesutbildningen i musik för lärare i musik och annat ämne (jfr prop. 1972: 28 s. 26). OMUS beräknar det ökade lokalbehovet för musikhögskolan till 420 m2 och för ämnesut- bildningen till 520 m2 för budgetåret 1973/74. För utrustning av dessa lokaler föreslår OMUS att kostnadsramen höjs med 540000 kr. —— var— av 295000 kr. för musikhögskolan och 245000 kr. för den särskilda ämncsutbildningen — till sammanlagt (800 000+540 000=) 1340 000 kr.

För inredning av nämnda lokaler föreslår byggnadsstyrelsen att den i inredningsplanen uppförda definitiva ramen av 400000 kr. höjs med 270000 kr. till 670000 kr. Av den föreslagna höjningen faller 120 000 kr. på lokaler för musikhögskolan och 150000 kr. på lokaler för den särskilda ämnesutbildningen.

Nybyggnad för matsal m.m. inom medicinarområder samt Matsalar m. m. Kungl. Maj:t uppdrog den 28 december 1972 åt byggnadsstyrelsen

Prop. 1973: 61 27

att utföra nybyggnad för matsal m.m. inom mcdicinarområdet. Redo- görelse för nybyggnaden har lämnats i prop. 1972: 125 (bil. 6 s. 45).

De lokaler i nybyggnaden för vilka staten bestrider kostnaderna för inredning och utrustning utgörs av köks— och ekonomilokaler, restau- ranglokaler med ca 350 platser samt vissa källarlokaler vilka enligt nyss- nämnda beslut t.v. får utnyttjas för motionsverksamhet för statligt anställd personal. Kökslokalerna har planerats för central produktion av måltider och kallskänksvaror för restauranger vid universitetet och högskolorna i Göteborgsområdet.

Byggnadsstyrelscn föreslår att en delram av 400000 kr. förs upp i inredningsplanen för nästa budgetår.

Universitetsrestaurangkommittén beräknar kostnaderna för utrust- ning av nybyggnaden till 455 000 kr. Kommittén beräknar vidare kost— naderna för transportutrustning och övrig gemensam utrustning till 310000 kr. För främst dessa ändamål bör enligt kommittén den i ut- rustningsplanen för Matsalar m.m. uppförda delramen av 50000 kr. höjas till sammanlagt 840 000 kr.

Lärarhögskolan m.m. I det föregående har jag redogjort för denna nybyggnad som beräknas omfatta 24160 1112 rumsyta. Nybyggnaden beräknas kunna tas i bruk till vårterminen 1975.

Byggnadsstyrelscn uppskattar kostnaderna för helt ny inredning till 6,2 milj. kr. I avvaktan på utredning av i vilken omfattning befintlig inredning kan utnyttjas föreslår styrelsen att en delram av 4 milj. kr. förs upp i inredningsplanen för nästa budgetår.

Skolöverstyrelsen och LUP-kommittén har anmält att de ännu inte är beredda att redovisa förslag till definitiv kostnadsram för utrust- ning av nybyggnaden. För utrustning som bör installeras i samband med att byggnadsarbetena utförs behöver dock en delram av 600000 kr. föras upp i utrustningsplanen för nästa budgetår.

Livsmedelskemi. Utbildning och forskning i livsmedelskemi vid Chal- mers tekniska högskola är f.n. förlagd till Svenska institutets för kon- serveringsforskning lokaler i Kallcbäck. Kungl. Maj:t uppdrog den 7 juni 1972 åt byggnadsstyrelsen att utföra en tillbyggnad för institutet. Efter tillbyggnaden kommer högskolan att disponera ca SOOm'J för grundläggande teknisk utbildning och forskarutbildning vid institutet. En redogörelse för objektet lämnades senast i prop. 1972: 130 (bil. 10 s. 58).

LUP-kommittén beräknar att utrustning till ett värde av 450000 kr. behöver anskaffas i samband med tillbyggnaden för högskolans andel av verksamheten och föreslår att en definitiv kostnadsram av detta be- lopp förs upp i utrustningsplanen.

Kostnaderna för en utökning av institutets telefonväxel beräknar ut- rustningsnämnden till 52 000 kr.

Prop. 1973: 61 28

Tillbyggnad av landsarkivet. Kungl. Maj:t uppdrog den 28 december 1972 åt byggnadsstyrelsen att utföra en tillbyggnad av landsarkivet i Göteborg. Tillbyggnaden som omfattar en totalyta av 2600 1112 kom- mer att påbörjas i mars 1.973 (jfr prop. 1.972: 125, bil. 6, KrU 1972: 24, rskr 1972: 315). Utrustningsnämndcn har av Kungl. Maj:t den 2 mars 1973 bemyndigats att ta i anspråk högst 80000 kr. av den i utrust- ningsplanen för budgetåret 1972/73 uppförda kostnadsramen till Kungl. Maj:ts disposition för utrustning av tillbyggnaden. För inredningen föreslår styrelsen att en definitiv ram av 1,5 milj. kr. förs upp i inred- ningsplanen.

Borås

Bibliotekshögskolan. Den är 1972 inrättade bibliotekshögskolan i Borås (jfr prop. 1971: 52) är f. n. inrymd i f.d. skollokaler. Varje år skall antagas 360 studerande. Organisationskommittén för bibliotekarie- utbildning har den 22 mars 1972 redovisat ett lokalprogram utformat med sikte på att högskolan under tiden fram till 1980 skall inrymmas i Caroli— och Gustav Adolfskolorna vilka skall utrymmas av kommunen i två etapper, åren 1972 och 1973. Lokalprogrammet omfattar en pro- gramyta av 2875 m'-* exkl. kapprum m.m. I gällande utrustningsplan är uppförd en. delram av 250 000 kr. för utrustning av högskolans nuva- rande lokaler vilka omfattar 1 930 m'3 programyta exkl. kapprum m. rn. (jfr prop. 1972: 28 s. 26 och 33). Organisationskommittén beräknar att ytterligare utrustning till en kostnad av 110000 kr. behövs och föreslår att delramen höjs till (250 OOO'l-llO 000=) 360 000 kr.

För inredning av bibliotekshögskolan föreslår byggnadsstyrelsen att den i inredningsplanen uppförda delramen av 350000 kr. höjs med 250 000 kr. till 600 000 kr. och i fortsättningen betecknas som definitiv.

Karlstad

Universitetsfilialen och lärarhögskolan m. m. Redogörelse för ny- byggnaden har lämnats senast i prop. 1972: 28 (s. 9 och 27). Efter utök- ning av lokalerna för gymnastik och idrott till följd av avtal med Karl- stads kommun och vissa andra smärre ändringar kommer nybyggnaden att rymma lokaler med en programyta av ca 10425 m'-' exkl. kapprum m. rn. Härutöver ingår i nybyggnaden vissa studentkår- och restaurang- lokaler. Nybyggnaden beräknas kunna tas i bruk till vårterminen 1974.

Byggnadsstyrelscn beräknar kostnaderna för helt ny inredning till 3 875 000 kr., varav för restauranglokaler 375 000 kr. I gällande inred— ningsplan är uppförd en delram av 3 milj. kr. varav tidigare 800000 kr. ställts till förfogande för inredning av universitetsfilialens proviso- riska lokaler (jfr prop. 1972: 28 s. 27 och 31). Styrelsen föreslår att del-

Prop. ] 973: 61 29

ramen i avvaktan på utredning av i vilken omfattning befintlig in- redning kan utnyttjas _— höjs till 3,9 milj. kr. .

Skolöverstyrelsen och LUP-kommittén för Göteborg föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen för universitetsfilialen av 455 000 kr. ersätts med en för universitetsfilialen och lärarhögskolan gemen- sam definitiv kostnadsram av 2924 000 kr. Av den föreslagna ökning- en med 2 469 000 kr. avser 1 507 000 kr. gemensam utrustning var- av bl.a. för reproduktionscentral 260000 kr., för läromedelscentral och ITV-anläggning 483 000 kr. och för inlärningsstudio 205 000 kr. —— 204 000 kr. universitetsfilialen och 758 000 kr. lärarhögskolan. Av sist- nämnda belopp av 758 000 kr. avser 133 000 kr. AV-utrustning.

Örebro

Telefonväxel. LUP-kommittén föreslår att en telefonväxel av typ A 333 med en kapacitet av 180 anknytningar anskaffas för lokalerna inom området för högre utbildning m.m. i Örebro. Kostnaderna för denna växel inkl. huvudledningar, anknytningsapparater m.m. uppgår till 220000 kr, Kommittén föreslår att för ändamålet förs upp en del- ram av nämnda belopp i utrustningsplanen.

Östersund

Socialhögskolan. Jag har i det föregående redogjort för detta bygg- nadsobjekt. Nybyggnaden kommer att omfatta en rumsyta av 2 760 mg. Byggnadsstyrelscn föreslår att en definitiv kostnadsram av 800000 kr. förs upp i inredningSplanen för nästa budgetår.

Luleå

Högskolan. lntagningskapaciteten vid den maskintekniska och den geoteknologiska utbildningslinjen skall öka till resp. 200 och 100 ny- börjarplatser läsåret 1975/76 (prop. 1971: 59 och prop. 1972: 37).

I det föregående har jag redogjort för den planerade utbyggnaden för högskolan.

I inredningSplanen finns uppförd en delram av 3,8 milj. kr. för högskolan (prop. 1972: 28 s. 28 och 31). Byggnadsstyrelscn föreslår att ramen höjs till 7 milj. kr.

Organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland föreslår att den i utrustningsplanen uppförda delramen av 2,5 milj. kr. höjs till 22130000 kr. Ramen bör enligt kommittén alltjämt betecknas som delram. Av sistnämnda belopp avser 11 090 000 kr. maskinteknisk utbildning och forskning, 3 250 000 kr. geoteknologisk utbildning och forskning samt 7 790 000 kr. gemensam utrustning.

Prop. 1973: 61 30

Övrigt

Matsalar m.m. I utrustningsplanen för innevarande budgetår har förts upp särskilda delramar för matsalar m.m. i Stockholm, Linkö- ping, Lund, Göteborg och Umeå. För utrustning för matsalar och ka- féer på andra orter har förts upp en gemensam delram av 130000 kr. (jfr prop. 1972: 28 s. 35).

Universitetsrestaurangkommitténs förslag till ändrade kostnadsramar för matsalar m.m. på andra orter än de förut nämnda hänför sig till det av kommittén beräknade behovet av utrustning i Uppsala i sam- band med en utökning av restauranglokalerna inom nybyggnaderna på Artillerifältet (+120 000 kr.), i Borås i samband med en planerad upp- rustning av restauranglokaler för bibliotekshögskolan (+70 000 kr.), i Karlstad för restaurang- och kafélokaler inom nybyggnaden för univer- sitetsfilialen och lärarhögskolan (+455 000) samt i Luleå i samband med en utökning av provisoriska restauranglokaler inom nybyggna- derna på Porsöområdet (+50 000 kr.). För utrustning av matsalar m. m. på de nu nämnda orterna beräknar kommittén medelsbehovet under nästa budgetår till sammanlagt 790 000 kr.

Svenskhemmet Voksenåsen i Oslo. Kungl. Maj:t uppdrog den 19 februari 1971 åt byggnadsstyrelsen att utföra projektering av utbyggnad av svenskhemmet Voksenåsen i Oslo t.o.m. bygghandlingar. I gäl— lande investeringsplan för byggnadsarbeten för vissa kulturändamål är uppförd en kostnadsram av 4 780000 kr. för objektet (jfr prop. 1973: 1 bil. 10 s. 527).

Byggnadsstyrelscn beräknar kostnaderna för inredning av de tillkom- mande lokalerna till 385000 kr. och föreslår att en definitiv ram av detta belopp förs upp i inredningsplanen.

Till byggnadsstyrelsens disposition

I inredningsplanen är för budgetåret 1972/73 uppförd en kostnads- ram av 4 milj. kr. till byggnadsstyrelsens disposition. Kostnadsramen får utnyttjas för nyinredning och återanskaffning av inredning främst i sam- band med omdispositioner eller sådana smärre ombyggnader som sty- relsen själv beslutar och för vilka särskilda kostnadsramar inte finns uppförda i invsteringsplanen. Kostnadsramen får däremot inte utan Kungl. Maj:ts medgivande utnyttjas för inredning av utökade lokaler i förhyrningar (jfr prop. 1972: 28 s. 35).

Styrelsen föreslår att motsvarande ram till styrelsens disposition för nästa budgetår förs upp med 5 milj. kr.

Prop. 1973: 61 31

Till universitetskanslersämbetets disposition

l. utrustningsplanen är för budgetåret 1972/73 uppförd en kostnads- ram av 20 milj. kr. till universitetskanslersämbetets disposition (prop. 1972: 28 s. 28 och 34). Ramen utnyttjas för behov inom ämbetets för- valtningsområde vilka inte tillgodoses genom särskilda kostnadsramar, bl.a. för planmässig upprustning av föråldrad eller försliten inredning och utrustning och för kostnader som föranleds av ändrade studieplaner eller ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel i utbildningen samt för oförutsedda anskaffningsbehov (jfr prop. 1971: 35 s. 24 och 30).

Universitetskanslersämbetet föreslår i samråd med samarbetsnämnden för LUP-kommittéerna och utrustningsnämnden att motsvarande ram till ämbetets disposition för nästa budgetår förs upp med 30 milj. kr.

Till skolöverstyrelsens disposition

I utrustningsplanen är uppförd en kostnadsram av 500000 kr. till skolöverstyrelsens disposition. I prop. 1972: 28 (s. 35) anförde jag att kostnadsramen bör få användas för de ändamål vid lärarhögskolan som motsvarar dem för vilka den sedan budgetåret 1968 /69 årligen uppförda kostnadsramen Till universitetskanslersämbetets disposition får tas i anspråk (jfr prop. 196821 bil. 10 s. 301, prop. 1969: 36 s. 38, prop. 1970: 76 s. 41 och prop. 1971: 35 s. 30).

Skolöverstyrelsen föreslår att motsvarande ram till styrelsens dispo- sition för nästa budgetår förs upp med 800 000 kr.

Föredraganden

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och utrustning som jag redogjort för i det föregående har jag gjort upp föl- jande förslag till inrednings- och utrustningsplaner.

Inredningsplan (1 OOO-tal kr.)

Inredningsobjekt Förordad Kostnadsram Mcdelsför- ram eller __ brukning förordud Defi- Delrum Art.1 t.o.m. ändring nitiv 72-06-30 uv tidi- ram gare ram Stockholm Om- och tillbyggnad för far- makologi ....... . ........ 700 1 673 Medicinskt teoretiska institu- tionerna . ................ 4750 1 4401

Nybyggnad av simhallsanlägg-

ning vid gymnastik- och

idrottshögskolan .......... 195 1 180 Riksarkivet ................ 1 375 1 1 301

Prop. 1973: 61

Inredningsobjckt

F örordad ram eller förordad ändring av tidi-

Kostnadsram

Defi- ninv rain

Delram Art.1

32

Medelsför- brukning t. o. m. 72-06—30

gare ram

Om- och tillbyggnad för för- svarsmcdicinsk forskning m.m. . .................. Lokaler 1 kv. Blästern för tandläkarutbildning ....... Nybyggnad av bokmagasin för kungl. biblioteket ........ Sektionerna A, L och V "Icke-laborativa institutioner m. rn. vid universitetet Matsal inom Frescatiområdet Statens biblioteksdepå i Bålsta

Journalisthögskolan . ........

Ombyggnad för odontologiska fakulteten ...............

Nybyggnad för kemi m.m. ..

Nybyggnad för tandläkarut- bildning m.m. . .......... Djurlokaler vid karolinska in- stitutet ..................

Operan ..................

Sig/una l—läilsboskolan ..............

Uppsala Unix-'crsitetsbibliolcket ...... Nybyggnadcr på Artillerifältet Nybyggnad för fysiska institu— tionen m.m. ............ Icke—laborativt! institutioner m.m. . ..................

Linköping Teknisk och filosofisk utbild- ning m.m. . ..............

Jönköping Lärarhögskolan m. m. ......

Växjö Universitetsfilialen ..........

Lund/Malmo"

Radiofysik . ................ Fysiologi och medicinsk fysik Bakteriologi m.m . .......... Kemiska institutionen ...... Nybyggnad för sektion M .. . . Nybyggnad för sektion A . . . . Nybyggnad för sektion V Farmakologiska institutionen . Landsarkivet .............. icke-laborativa institutioner m.m. . .................. Ombyggnad av universitetsbib- liotekct .................. Ombyggnad för biologi m.m.

+ 400 + 4 500

+ 140 + 1090

+ 1800

300

VDO '..) OO Ur CO 0

'.» _.

10 400 325 2 000 320

550” 6900

140 1 090

600

3 000

1 200

12200

310

8 000

20 000

1 430

790

2 100";

] 2b

H—hdHHHH-dhd

588

4— i.) '.» (7:

HDD Url/r

1182

611_

8 378

155

567

217 280 636 8 124 2161 1091 2043 415 1 008

1 078 210

Prop. 1973: 61

inredningsnbjeki

Hygien och naturvetenskaplig

mikrobiologi . ............ Lärarhögskolan m.m. ...... Musikutbildning ............

Göteborg Tillbyggnad för anatomi m. m. Nybyggnad för odontologiska fakulteten ................ Nybyggnad för sektion V ..... Nybyggnad för sektion A m. m. Seminariet för huslig utbild- ning . .................... Ny- och ombyggnad för sek- tion M .................. Nybyggnad för botaniska insti- tutionen . ................ Nybyggnad för zoologiska in- stitutionen . .............. Nybyggnad för institutionen för hygien m.m. . ........ Forskningslaboratorium inom medicinarområdet ........ Fysiska institutionen m.m. .. Ombyggnad för sektion M m.m. . .................. Ombyggnad för sektion E m. m. ................... Ieke-laborativa institutioner m.m. . .................. Musikutbildning ............ Ombyggnad av Origo ....... Lärarhögskolan m.m. ...... Matsal inom medicinarområdet Tillbyggnad av landsarkivet . .

Borås Bibliotekshögskolan . ........

Karlstad Universitetsfilialen och lärar- högskolan m. m. ..........

Örebro

Universitetsfilialen m.m. .. .. Nybyggnader för gymnastik- och ldrottshögskolan ......

Östermlzd Socialhögskolan ............

Umeå Nybyggnad för anatomi och histologi . ................

Lu-blocket . ................ Nybyggnad för kemihufo .. .. Nybyggnader för zoologi rn. m.

hufo .................... Samhällsvetenskap m.m.

Förordad ram eller förordad ändring av tidi- gare l'lll'll

+ 1650 + 1400 + 120 175 + 110 + 300 + 4000 + 400 + 1500 + 175 |— 700 + 300

Kostnadsrani

Defi- nitiv rum

1 650 120

350 6 000 3 600 2 000

800 2 600 1 400 1 500

660

800 2 400

1 350 650

510

1500

775

800

1450 4250 2100

2 900 2 690

Delram

3 900

4375

800 4 000 400

33

Medelsför- brukning

Art.1 t.o.m.

DJ IQ '.» 0"

U.)

72-06-30

317 5015 3551 1958

771 2533

1 395

2 485

256

804

136 694

1416 3 676 2046

2 783 2 594

Prop. 1973: 61

Inredningsobjekt

Universitetsbiblioteket ....... Administration m.m. . . . . Matsa-l .................... Icke-laborativa institutioner ..

Luleå

Lärarhögskolan rn. m. ...... Högskolan . ................

Övrigt Svenskhemmet Voksenåsen i Oslo ....................

Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1966/67) ...... Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1967/68) ...... Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1968/69) ...... Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1969/70) ...... Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1970/71) ...... Till Kungl. Maj:ts disposition (budgetåret 1971/72) ...... Till byggnadsstyrelsens disposi- tion (budgetåret 1972/73) .. Till byggnadsstyrelsens disposi- tion (budgetåret 1973/74) . .

34 Förordad Kostnadsrnm Medelsför- ram eller brukning förordad Defi- Delram Art.1 t. o. m. ändring nitiv 72-06—30 av tidi- ram gare ram 1 800 1 1 660 250 1 213 550 1 438 —— 100 2 100 221 126 520 1 453 _ 3 200 7 000 2b 370 + 385 385 3 1 243 1 1 166 886 1 795 300 1 246 ' 445 1 428 2 315 1 2 191 3 000 1 669 4 000 1 5 000 3 +23 145 136 534 56 920 102 131 195 454

1 Art av kostnadsram för reSp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 215. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram).

3. Förslag till ny kostnadsram. Jfr prop. 1972: 130 (bil. 6 s. 40). Jfr prop. 1972: 125 (bil. 6 s. 44).

Prop. 1973: 61 35

U trustningsplan (1 OOO-tal kr.)

Utrustningsobjekt Förordad Kostnadsram Mcdelsför- ram eller __ brukning förordad Defi- Delram An.1 t. o. m. lindring nitiv 72—06—30 av tidi- ram gare ram Stockholm Telefonväxel för Frescatiom- rådet .................... 1 715 1 1 032 Medicinskt teoretiska institu- tionerna . ................ 8 000 1 5 632 Sektion E .................. 3 400 l 2 30.9 Nybyggnad för sektion B . . .. 8 000 1 7 010 Sektionerna A, L och V 7 000 1 1 473 Telefonväxel vid tekniska hög- skolan . .................. 155 1 122 Centralvcrkstad vid tekniska högskolan ............... 355 1 224 Telefonväxel vid karolinska in- stitutet .................. 810 1 492 Icke-laborativa institutioner vid universitetet .............. 3 890 1 2 865 Matsal m.m. .............. + 140 775 Zb 403 Preklinisk odontologisk utbild- ning m.m. .............. 1285 ] Nybyggnad för tandläkarut- bildning m.m. ............ +10 000 15 000 2b Kcmi-hufo rn. m. ........... 8 750 l l'nspicient- och ljudanläggning för Operan .............. 2 3762 1 537 Uppsala Universitetsbiblioteket ...... 850 1 506 Nybyggnader på Artillerifältet +13 160 29000 2b 7451 Telefonväxel på Arti-llerifä-ltet + 200 845 2b 122 Hygien 450 1 32 Fysiska institutionen ........ 3 000 1 1 755 Telefonväxel . .............. + 1 000 1300 21) 287 Icke-laborativa institutioner .. + 1 000 ] 000 3 Linköping Teknisk och filosofisk utbild- ning m. m. .............. + 1 575 25 750 Zb 10 363 Matsal m.m. .............. + 35 180 2b 110 Medicinsk teknik .......... + 135 1350 3 Telefonväxel ............... + 760 760 3 Växjö Universitetsf-ilialen .......... 450 ] 3.98 Lund/Malmö Kemiska institutionen ....... 23 500 1 19 916 TelefonVäxel . .............. 1 125 1 762 Sektion E .................. 7 000 1 5 831 Hygien och naturvetenskaplig mikrobiologi . ............ + 1300 2000 2b 680 Zoologi m. m. .............. 1 700 1 Universitetsbiblioteket ...... + 95 265 2b Matsalar m. m. ............ + 290 365 21) 65 Telefonväxel för lärarhögsko- lan ...................... 420 1 Lärarhögskolan ............ -|— 1 400 1 400 3 Musikutbildning ............ + 300 300 3

Prop. 1973: 61

Utrustningsobjekt

Göteborg Telefonväxel för humanistiska fakulteten m.m. .........

Fysiska institutionen m.m. ..

N_v- och ombyggnad för sek- tion M ..................

Sektion A . ................ 'l'elel'cnväxel vid Chalmers tek- niska högskola . ..........

Telefonväxel för medicinar-

området . ................ Hygien .................... Forskningslaboratorium inom

medieinarområdet ........ Skeppsteknisk utbildning och

forskning m.m. .......... Musikutbildning ............ Telefonväxel för lärarhögsko-

lan m.m ................. Matsalar m.m. ............ Socialhögskolan ............ Livsmedelskemi ............ Lärarhögskolan m.m. ......

Borås Bibliotekshögskolan . ........

Karlstad Universitetsfilialen och lärar- högskolan m. rn. ..........

Telefonväxel . ..............

Örebro Undervisningsutrustning för f_v- sik ...................... lcke-laboratit'a ämnen m.m. Gymnastik- och idrottshögsko- lan ...................... Telefonväxel . ..............

Unni:

Hygien .................... Universitetsbibliotcket ...... Fysik (forskning m.m.) . .. Lu-blocket . ................ Telefonväxel . .............. Icke-laborativa institutioner .. Matsal m.m. .............. Luleå

Högskolan . ................ Lärarhögskolarna Intern television m.m. ...... lnlärningsstudior ............ AV-och laboratorienmteriel

m.m. . .................. Övrigt

Matsalar m. m. ............ Vissa utrednmgskostnader

Förordnd ram eller förordat! ändring av tidi- gare ram

+ 100 + 690 + 125 450 + 600 + 90 + 1 245 + 220 + 12 000

+ 345

Kostnadsram

Defi- nitiv rani

6 900

7000 1000

675

600 615

8 550

De | ra m

190

520

165

600 740

1 700 350

500 650

1 160 770

14500

475

Art.1

_:

___—___...—

2b

36

T—Äedelsför- brukning t. o. m. 71-06—30

455

428 598

574

210 520 622 6 702 723

24

750 2 209 645 4 883

13 44

Prop. 1973: 61 37

Utrustningsobjekt Förordnd Kostnadsram Medelsför- rum eller _— brukning förordat] Defi- Delram Art.1 t. o. m. ändring nitiv 72-06-30 av tidi- ram gare ram

Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1970/71) ...... 490 221 288 Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1971/72) ...... 814 186 241 155 Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1972/73) ...... 1 000 1 Till Kungl. Maj:ts disposition

(budgetåret 1973/74) ...... + 1 000 1 000 3 Till universitetskanslersämbe-

tets disposition (budgetåret

1970/71) ................ 17000 1 14647 Till universitetskanslersämbe-

tets disposition (budgetåret 1971/72) ................ 20 000 1 12 003 Till universitctskanslersämbe-

tets disposition (budgetåret

1972/73) ................ 20 000 1 Till universitetskanslersämbc-

tets disposition (budgetåret 1973/74) ................ +20 000 20000 3 Till skolöverstyrelsens disposi-

tion (budgetårct 1972/73) .. 500 1 Till skolöverstyrelsens disposi-

tion (budgetåret 1973/74) .. + 500 500 3

+68 656 234 957 77 330 129 519 ___—" 312287

Art av kostnadsram för resp. objekt:

1. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 251. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 2b. Förslag til-l ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 3. Förslag till ny kostnadsram. : Jfr prop. 1972: 130 (bil. 6 s. 40).

I mitt förslag till utrustningsplan har jagt fört upp en delram av -15 milj. kr. för nybyggnad för tandläkarutbildning m.m. i Huddinge. I prop. 1972: 28 (s. 34) uttalade jag att den då uppförda delramen av 5 milj. kr. borde tas i anspråk med sikte på att utrustningsresurser om Sammanlagt 20 milj. kr. för nybyggnaden kunde komma att ställas till förfogande. Jag är inte beredd att nu ta ställning till en annan riktpunkt för utrustningsplaneringen.

I gällande investeringsplan för vissa kulturändamål är uppförd en kostnadsram av 35,3 milj. kr. för upprustning av Operan, etapp 1 och II (jfr prop. 1972:130 bil. 6, KrU 1972: 24, rskr 1972: 315). Denna ram innefattar även inredning och utrustning till en beräknad kostnad av 1009 000 kr. Dessa kostnader bör i fortsättningen bestridas från en i inredningsplanen uppförd särskild kostnadsram benämnd Operan. De- partcmentschefen kommer senare att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att motsvarande belopp avräknas från nämnda investe-

Prop. 1973: 61 38

ringsram. Jag förordar således att en ram av 1 090 000 kr. för inredning och utrustning av Operan förs upp i inredningsplanen" för nästa budget- år. Den föreslagna ramen innefattar även det belopp av 81 000 kr. som Kungl. Maj:t den 9 februari 1973 anvisat för utrustning av Operans dekorverkstad.

För den under nästa budgetår nödvändiga utökningen av lokalerna för musikutbildning i Malmö bör för inredning föras upp en kostnads- ram av 120 000 kr.

Inom kostnadsramen för utrustning för livsmedelskemi i Göteborg har jag beräknat 52 000 kr. för en utökning av telefonväxeln vid Sven- ska institutet för konserveringsforskning.

Som jag redovisat i prop. 1973: 1 (bil. 10 s. 432) har skolöverstyrel- sen (SÖ) lämnat förslag rörande den framtida intagningskapaciteten till olika lärarutbildningar. Mot bakgrund av bl. a. detta förslag har Kungl. Maj:t den 9 februari 1973 beslutat om planeringen av antagningen till vissa lärarutbildningar budgetåret 1973/74. Det är angeläget att an- skaffningen av inredning och utrustning för lärarhögskolorna så långt möjligt begränsas i avvaktan på mer långsiktiga beslut om förutsätt- ningarna för lärarutbildningen vid de olika högskolorna. Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att Sö får i uppdrag att till övriga berörda myndigheter m.m. redovisa det underlag som krävs för att anskaffningcn skall kunna begränsas till att omfatta endast det som —— mot bakgrund av Sö:s nämnda förslag och hittills fattade beslut med sannolikhet kan antas komma att fordras för lärarutbildning även i framtiden.

Efter uppdrag av Kungl. Maj:t (jfr prop. 1969: 1 bil. 10 s. 406) redo- visade utrustningsnämnden förslag till definitiva kostnadsramar för den utrustning som borde anskaffas i anledning av den år 1967 beslutade 1ärarutbildningsreformen. Med anledning härav har sedan budgetåret 1970/71 i utrustningsplanen funnits uppförda för lärarhögskolorna ge- mensamma kostnadsramar för intern television m. m., inlärningsstudior samt AV- och laboratoriemateriel rn. rn. om sammanlagt 11,5 milj. kr. I utrustningsplanen för innevarande budgetår har vidare förts upp en kostnadsram till Sözs disposition. Kostnadsramen får användas för bl. a. återanskaffning av utrustning för lärarhögskolorna (jfr prop. 1972: 28 s. 35). De föreslagna kostnadsramarna för utrustning för lärarhögskolor- na i Malmö, Göteborg och Karlstad bör mot denna bakgrund inte få tas i anspråk för sådan utrustning för vilken de tidigare nämnda kostnads- ramarna ställts till förfogande. Undantag bör dock göras för utrustning som ersätter sådan byggnadsknuten utrustning som måste överges i samband med att verksamheten flyttas över till de nya lokalerna.

Vid utgången av budgetåret 1971/72 utgjorde behållningen på de an- slagsposter som myndigheterna disponerar ca 3 milj. kr. I prop. 1972: 85 (bil. 6 s. 23) redovisades att by gnadsstyrelsens och utrustningsnämndcns

Prop. 1973: 61 39

medelsbehov för budgetåret 1971/72 uppgick till 9,6 milj. kr. utöver styrelsens och nämndens anslagsposter för nämnda budgetår. På tilläggs- stat III anvisades nämnda belopp. För innevarande budgetår har 21,5 milj. kr. ställts till förfogande för byggnadsstyrelsen och tekniska hög— skolans i Stockholm byggnadskommitté samt 50,4 milj. kr. för nämnden. För nästa budgetår räknar jag med att sammanlagt 73 milj. kr. bör anvisas, varav 72,9 milj. kr. bör ställas till myndigheternas disposition. I inrednings- och utrustningsplancrna har jag tagit upp kostnads— ramar av sammanlagt (193 454 000+312 287 000=) 505 741 000 kr. Inom dessa ramar har vid utgången av budgetåret 1971/72 betalats ut sammanlagt (102 131 000 —i- 129 519 000 =) 231 650 000 kr. De före- slagna planerna innebär således att myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrustning för sammanlagt (505741000—231650000— 3 061 490—71 900 OOO—72 900 000=) 126 229 510 kr. att betalas tidigast under budgetåret 1974/75. Jag hemställer att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att till Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. för budgetåret 1973/74 under åttonde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 73 000 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Gunnel Anderson

Prop. 1973: 61