Prop. 1983/84:176

om avgifter på gödsel- och bekämpningsmedel

Prop. 1983/84: 176 Regeringens proposition 1983/84: 176 '

om avgifter på gödsel- och bekämpningsmedel;

beslutad den 15 mars 1984.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av rcgcringsprotokoll.

På regeringens vägnar INGVAR CARLSSON SVANTE LUNDKVIST

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att uppnå en från hälso— och miljösanunkt nödvändig minskad användning av gödsel- och bekämpningsmedel föreslås i propositionen lagstiftning om särskilda avgifter på sådana medel.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den ljuli 1984.

I Riksdagen 1983/84 . ! .ru/nl. Nr 176

IJ

Prop. 1983/84zgl76 ' 1 Förslag till

Lag om avgift på gödselmedel Härigenom föreskrivs följande.

] & Avgift (gödselmedelsavgift) skall erläggas till staten enligt denna lag vid omsättning inom landet eller vid införsel till landet av varor hänförliga till tulltaxenummer 31.02—31.05. i det följande benämnda gödselmedel.

2 & Avgift skall erläggas med "30 öre för varje helt kilogram kväve och 60 öre för varje helt kilogram fosfor i gödselmedlet. om andelen kväve respek- tive fosfor i medlet är minst fyra procent. Avgift skall inte erläggas för gödselmedel i form av tabletter. pastiller eller dylikt eller i förpackningar med en bruttovikt som inte överstiger IO - kilogram.

3 ;? Regler för förfarandet vid uttag av avgifter enligt denna lag finns i lagen (1984: 000) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Då ett gödselmedel införs till landet av någon som inte är registrerad som importör enligt 6.6 andra stycket. skall avgiften erläggas till tullmyndighe- ten. [ sådana fall gäller tullagen (l973: 670) i fråga om avgiften. Dessutom gäller 9kap. 4.5 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter.

4 Q' Med avgiftsskyldig avses i det följande 1. den som inom landet yrkesmässigt tillverkar gödselmedel. 2. den som har registrerats som importör enligt 6.5 andra stycket.

5 "& Skyldighet att erlägga avgift inträder när

1. ett gödselmedel levereras till en köpare, .

2. uttag sker av ett gödselmedel för något annat ändamål än leverans till köpare.

3. den avgiftsskyldige avregistreras och avgiftsskyldigheten därvid inte går över'på någon annan.

6 5 Tillverkare som avses i 4.5 1 skall vara registrerad som avgiftsskyldig hos statensjordbruksnämnd. .

Den som inför gödselmedel till landet för yrkesmässig äterförsäljning i större omfattning kan efter ansökan registreras som avgiftsskyldig hos statensjordbruksnämnd.

7 & l deklaration enligt lagen (l984:l)00) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter får avdrag göras för avgift på sådana gödselmedel

I. som har förts ut ur landet eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att användas där.

2. för vilka avgiftsskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt.

3. som har återtagits i samband med återgång av köp.

4. som har sålts för förbrukning för annat ändamål än att användas som växtnäring.

8 & Statens jordbruksnämnd får medge en importör. som inte har regi- strerats enligt ös” andra stycket. eller en köpare i ett senare led återbetal- ning av avgift för gödselmedel i motsvarande fall som avses i 7 5.

Prop. 1983/84: 176 ' 3

Denna lag träder i kraft den ljuli 1984. Den första redovisningsperioden för den som är deklarationsskyldig skall varajuli—september 1.984. om inte statens jordbruksnämnd bestämmer något annat.

' 2 Förslag till

Lag om avgift på bekämpningsmedel Härigenom föreskrivs följande.

l & Avgift (bekämpningsmedelsavgift) skall erläggas till staten enligt denna lag vid omsättning eller ianspråktagande inom landet av bekämp- ningsmedel.

Med bekämpningsmedel avses i denna lag ämnen eller beredningar som är avsedda att användas till skydd mot egendomsskada. sanitär olägenhet eller annanjämförbar olägenhet. förorsakad av växter. djur. bakterier eller virus. Som bekämpningsmedel enligt lagen skall dock inte anses

]. vara. avsedd att användas vid beredning av livsmedel. läkemedel eller annan jämförbar vara.

2. färger. fernissor. tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas för ett annat ändamål än som avses i första meningen. om inte varorna genom en särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel.

3. träskyddsmedel.

2 & Avgift skall erläggas med fyra kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet.

3 & Regler för förfarandet vid uttag av avgifter enligt denna lag finns i lagen (1984: 000) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

45. Med avgiftsskyldig avses i det följande

1. den som inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel.

2. den som inför bekämpningsmedel till landet för yrkesmässig återför- säljning eller för egen yrkesmässig användning inom" landet.

Som tillverkning enligt första stycket 1 anses även blandning av olika bekämpningsmedcl'och sådan märkning eller dylikt av en vara som anges i l å andra stycket 2 som medför att varan anses utgöra bekämpningsmedel.

En verksamhet anses som yrkesmässig när inkomsten därav utgör skat- tepliktig intäkt av jordbruksfastighet. av annan fastighet eller av rörelse enligt kommunalskattelagen (1928: 370). '

5 & Skyldighet att erlägga avgift inträder när

1. ett bekämpningsmedel levereras till en köpare.

2. ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning. '

3. den avgiftsskyldigc avregistreras enligt denna lag och avgiftsskyldig- heten därvid inte går över på någon annan.

6'5 En avgiftsskyldig är redovisningsskyldig enligt 2 kap. lagen (1984: 000) Om punktskatter och prisregleringsavgifter endast om han enligt

"ll Riksdagen [983/84. ] saml. Nr 176

Prop. 1983/84: 176 .- 4

lå är skyldig att under beskattningsåret erlägga avgift beräknad för minst 300 kilogram verksamma beståndsdelar.

7 & Den som är avgiftsskyldig och inte är befriad enligt 65 från redovis- ningsskyldighet skall vara registrerad som avgiftsskyldig enligt denna lag hos riksskatteverket.

8 _S I deklaration enligt lagen (1984: 000) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter får avdrag göras för avgift pa sådana bekämpningsmedel

1. som har förts ut ur landet eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att användas där.

2. som har förvärvats för att användas för tillverkning av bekämpnings- medel och för vilka avgiftsskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt.

3. som har återtagits i samband med återgång av köp.

4. för vilka i andra fall än som avses i 2 och 3 avgiftsskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt.

5. som har sålts med förlust för den avgiftsskyldige. i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket 5 får göras med belopp som svarar mot så stor del av avgiften som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning. skall redovisning äter lämnas för avgiften på det bekämpningsmedel som betalningen avser.

Denna lag träder i kraft den ljuli 1984. Den första redovisningsperioden för den som är deklarationsskyldig skall varajuli—september 1984. om inte riksskatteverket bestämmer något annat.

3. Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1984:000 ) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. lå lagen (l984:000) om punktskatter och prisregleringsavgifter| Skall ha nedan angivna lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

] kap. 15

Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (l928:376) om skatt på lotterivinstcr. lagen (.l94l:251) om särskild varuskatt. lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt. lagen (l961:372) om bensinskatt. lagen (l961:394) om tobaksskatt, lagen (19721266) om skatt på annonser

' Enligt prop. l983l84: 71. SkU 22. rskr 145.

Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster. lagen (l94lz251) om särskild varuskatt. lagen ( 1957: 262) om allmän energiskatt. lagen (l961:372) om bensinskatt. lagen (l96lz394l om tobaksskatt. lagen (l972:266) om skatt på annonser

Prop. 1983/84: 176 Nuvarande lydelse

och reklam. lagen (I972:820) om skatt på spel. lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackning- ar. lagen (1973: 1216) om särskild avgift för oljeprodukter och kol. bilskrotningslagen (1975:343). la- gen ( 1977: 306) om dryckesskatt. la- gen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon. lagen (1978: 144) 'om skatt på vissa resor. lagen (l982:691) om skatt på vissa kas- settband. lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare. lagen (1982: 1201) om skatt på viss elek- trisk kraft. lagen (1983: 1053) om skatt på omsättning av vissa värde- papper. lagcn (1983: 1104) om sär- skild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk.

2. lagen (1967: 340) om prisregle- ring på jordbrukets område.. lagen (1974: 226) om prisreglering på fis- kets område.

Föreslagen lydelse

och reklam. lagen ( 1972:820 ) om skatt på spel. lagen ( 1973:37 ) om avgift på vissa dryckesförpackning- ar. lagen (1973: 1216) om särskild avgift för oljeprodukter och kol. bilskrotningslagen (1975:343) . la- gen (1977: 306) om dryckesskatt. la- gen ( 1978:69 ) om försäljningsskatt på motorfordon.. lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor. lagen ( 1982:691 ) om skatt på vissa kas- . settband. lagen (1982: 1200) om skatt på videobandspelare. lagen (1982: 1201) om skatt på viss elek-' trisk kraft. lagen ( 1983:1053 ) om skatt på omsättning av vissa värde- papper. lagen (198311104) om sär- skild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk. lagen (I 984.000) om avgift på bekämpningsmedel.

2. lagen (1967: 340) om prisregle- ring på jordbrukets område. lagen (1974: 226) om prisreglering på (is- kets område. lagen ( I 984: ()()0) om avgift på gödselmedel.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som utfärdats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker från denna lag gäller dock den bestämmelsen. '

Denna lag träder i kraft den ljuli 1984.

Prop. 1983/84: 176 6

Utdrag JORDBRUKSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde ' 1984-03-15

Närvarande: statsrådet 1. Carlsson. ordförande. och statsråden Lundkvist. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson. Andersson. Bo- ström. Bodström. Göransson. Gradin. Holmberg. Hellström. Thunborg. Wickbo'm '

Föredragande: statsrådet Lundkvist

Proposition om avgifter på gödsel- och bekämpningsmedel

1. Inledning

1 pr'op. 1983/84: 40 bilaga 7 harja'g redovisat min avsikt att senare föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag om lagbestämmelser om en särskild miljöavgift på bekämpningsmedel och handelsgödsel fr.o.m. den ljuli 1984. Jordbruksutskottet har vid behandlingen av propositionen och de på grund av denna väckta motionerna 1983/84: 93. 100 och 103 anslutit sig till tanken på en sådan lagstiftning (JoU 1983/84: 15. rskr 93).

Jag avser nu att ta upp lagstiftningsfrågan till behandling. Vid beredning- en av ärendet har jag inhämtat upplysningar från berörda myndigheter. Flera organisationer. däribland Svenska fabriksarbetareförbundet och ' ' Svenska träimpregneringsföreningen. och enskilda har också yttrat sig i ärendet. Dessutom harjag tagit del av förslagen av utredningen om an- vändning av kemiska medel ijord- och skogsbruket om avgifter på gödsel- och bekämpningsmedel i betänkandena-. (SOU _1983: 10) Användning av växtnäring och (SOU 1983: 11) Bekämpning av växtskadegörare och ogräs - samt remissyttrandena över dessa förslag.

2. Allmän motivering

Som jag har anfört i nämnda proposition har man kunnat konstatera negativa miljöeffekter av kemikalieanvändningen på olika områden. An- vändningen av handelsgödsel har bidragit till övergödning av vattenområ- den och även till försurningen av mark och vatten. Den omfattande an- vändningen av bekämpningsmedel innebär risker från hälso- och miljösyn- punkt.

Prop. '1983/84: 176 ' 7

Från hälso- och ”miljösynpunkt är det angeläget att användningen av såväl bekämpningsmedel som handelsgödsel minskas. För att uppnå detta syfte bör särskilda miljöavgifter tas ut på dessa produkter.

Enligt lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor är även träskydds- medel som används för impregnering av trävaror att anse som bekämp- ningsmedel. Under beredningen av lagstiftningsärendet har från flera håll framförts krav på att sådana medel inte borde omfattas av den nu ifrågava- rande avgiften._ Som skäl har bl.a. anförts att avgiften skulle få svära konsekvenser för den svenska träimpregneringsindustrin. både på hemma- marknaden och på exportmarknaden. Utredningen om användning av ke- miska medel ijord- och skogsbruket har också ansett att träskyddsmedel borde vara undantagna från den av utredningen föreslagna avgiften. .lag har samma uppfattning. Jag förordar därför att träskyddsmedlen inte skall omfattas av avgiftsskyldigheten.

Med hänsyn till att avgifternas syfte är att av hälso- och miljöskäl minska användningen av medlen i fråga. bör den kostnad som avgifterna medför för förbrukarna inte få utgöra skäl för någon kompensation genom höjda konsumentpriser på livsmedel. Någon återföring till jordbruksprisregle- ringen eller återbetalning av avgiftsintäkterna bör inte heller ske.

Avgifterna bör tas ut fr.o.m. den ljuli 1984. I fråga om den närmare utformningen av lagstiftningen anser jag det vara lämpligt att den sker efter mönster av den lagstiftning som omfattas av den av riksdagen nyligen antagna lagen om punktskatter och prisregleringsav- gifter ( prop. 1983/84:71 . SkU 22. rskr 145). Den lagen. som fr.o.m. den ljuli 1984 kommer att ersätta lagen ( 1959:92 ) om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning. bör i princip också reglera förfarandet vid uttaget av nu ifrågavarande avgifter.

Avgifterna bör vara enkla att hantera och bör kunna beräknas på ett enkelt sätt. Avgiften på bekämpningsmedel bör utgå med 4 kr. per kg verksam beståndsdel. I fråga om gödselmedel bör avgiften motsvara unge- fär 5% av försäljningsvärdet. Från miljösynpunkt är det särskilt angeläget att användningen av kväve och fosfor minskas. Avgiften bör därför beräk- nas på grundval av gödselmedlets innehåll av dessa näringsämnen och fördelas i proportion till priserna på de enkla gödselmedlen. Avgiften bör sålunda utgå med 30 öre per kg kväve och 60 öre per kg fosfor i gödselmed- let. .

Avgiftsskyldigheten bör för det första ligga på den' som yrkesmässigt tillverkar gödsel- eller bekämpningsmedel. För tillverkarna bör föreligga en obligatorisk registreringsskyldighet hos den myndighet som skall vara avgiftsmyndighet. Statens jordbruksnämnd är uppbördsmyndighet i fråga om den avgift på handelsgödsel som redan nu tas ut med stöd av lagen (l967:340) om' prisreglering på jordbrukets område. Jordbruksnämnden bör därför vara uppbördsmyndighet också beträffande den nya handels- ' gödselavgiften. Beträffande bekämpningsmedel bör riksskatteverket vara

Prop. 1983/84: 176 8

uppbördsmyndighet. Det kommer att krävas en viss resursförstärkning hos riksskatteverket för administrationen av bekämpningsmedelsavgiften.

Vidare bör vid import av gödselmedel importören vara avgiftsskyldig. För att undvika att den som itnporterar avgiftspliktiga gödselmedel för yrkesmässig återförsäljning måste lagerhålla medel för vilka avgift betalats till tullverket vid införseln. bör en sådan importör" ges möjlighet att låta registrera sig som avgiftsskyldig hos jordbruksnämnden. Då behöver im- portören betala avgift först när medlet levereras till en köpare. Av prak- tiska skäl är det lämpligt att begränsa denna möjlighet till registrering till dem som importerar avgiftsbelagda medel i större omfattning.

Om någon annan än en registrerad importör inför gödselmedel till landet. bör avgiften betalas till tullverket vid importtillfället. Reglerna i tullagen (1973: 670) skall då tillämpas.

Vid import av bekämpningsmedel bör emellertid ett annat förfarande tillämpas. Efter samråd med chefen för linansdepartementet förordar jag en obligatorisk registreringsskyldighet hos riksskatteverket inte bara för den som yrkesmässigt tillverkar utan också för den som till landet inför bekämpningsmedel för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkes- mässig användning inorn landet.

Avgiftsskyldigheten bör inträda när ett avgiftspliktigt medel levereras till en köpare eller när avgiftspliktiga medel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning. Motsvarande bör gälla när den avgiftsskyldigc avregistreras och avgiftspliktiga medel då finns i lager som inte övertas av någon annan avgiftsskyldig.

Enligt de förfaranderegler som enligt lagen om punktskatter och prisreg- leringsavgifter skall gälla i fråga om nu ifrågavarande avgifter skall en avgiftsskyldig som är registrerad lämna deklaration. [ en sådan deklaration bör avdrag få göras i vissa fall. bl. a. vid export. vid förvärv av tnedel som tidigare betalats avgift för. vid återgång av köp' samt. såvitt avser gödsel- medel, vid försäljning av medel för förbrukning för annat ändamål än växtnäringsändamål. Vissa möjligheter till återbetalning bör även gälla den som har importerat gödselmedel utan att vara registrerad.

3 Upprättade lagförslag

I enlighet med det anförda har inom jordbruksdepartementet upprättats förslag till

1. lag om avgift på gödselmedel.

2. lag om avgift på bekämpningsmedel. .

3. lag om ändring i lagen (1984: 000) om punktskatter och prisreglerings- avgifter.

Förslagen har upprättats i samråd med chefen för finansdepartementet.

Prop. 1983/84: 176' 9 4 Specialmotivering

Som jag tidigare har nämnt har lagförslagen utformats efter det mönster som gäller på punktskatte- och prisregleringsområdet. se t. ex. lagen (1982: 691) om skatt på vissa kassettband.

4.1. Förslaget till lag om avgift på gödselmedel

] I så" anges lagens tillämpningsområde. Genom anknytningen till tulltaxe- numren 3l.02-3l.05 enligt lagen (19771975) med tulltaxa kommer avgifts- skyldigheten att. med undantag av vissa varor som anges i 25 andra stycket. omfatta samtliga produkter som brukar användas som gödselme- del även om något medel i det aktuella fallet skall användas för annat ändamål. ] sistnämnda fall får dock enligt 7s 4 avdrag göras i den deklara- tion som skall upprättas. Enligt 85 får jordbruksnämnden också medge återbetalning i vissa fall.

12 9" anges hur avgiften-skall beräknas och avgiftens storlek. Avgiftsskyl- dighet föreligger först när andelen kväve respektive fosfor är minst 49%. I andra stycket anges vissa undantag från avgiftsskyldigheten beträffande småförpackningar o.d. (jfr punkt A till tulltaxenummcr 31.05).

I 39" regleras förfarandefrågorna vid uttag av avgiften. De avgiftsskyldiga anges i 4.9". Som avgiftsskyldig enligt denna paragraf räknas då inte den som enligt 3å andra stycket såsom tullskyldig skall betala avgiften till tullverket.

1555 anges tidpunkten för avgiftsskyldighetens inträde i olika fall. och i 65 regleras frågor om registrering hos statensjordbruksnämnd av tillverka— re och vissa importörer av gödselmedel. Statens jordbruksnämnd är upp- bördsmyndighet i fråga om gödselmedelszwgiften. se 1 kap. [ & första stycket 2 (i nu föreslagen lydelse) och 5.52 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Enligt 7.6 får avdrag i vissa fall göras för erlagda avgifter här deklaration upprättas enligt lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter. Med återtagande enligt punkt 3 behöver inte förstås ett fysiskt återtagande av gödselmedlen. Med återtagande bör också jämställas destruktion av göd— selmedel genom köparens försorg.

[ 89" slutligen ges regler om möjlighet till återbetalning av erlagda av- gifter i vissa fall till en sådan importör av gödselmedel som inte har registrerats hos jordbruksnämnden.

Övergångsbestämmelser - . .

Lagen föreslås träda i kraft den ljuli 1984. Den första redovisningsperio- den för den som är deklarationsskyldig skall vara tre månader. om inte jordbruksnämnden bestämmer annat. jfr 2 kap. 3.5 andra och tredje styc- kena lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Prop. 1983/84: 176 l0

4.2. Förslaget till lag om avgift på bekämpningsmedel

Lagförslaget är i huvudsak uppbyggt på samma sätt som förslaget till lag om avgift på gödselmedel. Vissa avvikelser hänger samman med att tull- verket inte medvcrkar vid ttppbörd av avgifter beträffande bekämpnings- medel. _

I låförxta stycket anges lagens tillämpningsområde. Som framgår av Så inträder avgiftssk-yldigheten vid försäljning eller vid ianspråktagande av bekämpningsmedel för annat ändamål än försäljning. t. ex. uttag ur rörelse eller användning i egetjordbruk.

l lä andra stycket definieras vad som avses med bekämpningsmedel. Definitionen överensstämmer med definitionen av bekämpningsmedel i 2.5 kungörelsen (l973:334) om hälso— och miljöfarliga varor med den avvikelsen att träskyddsmedel inte skall omfattas av lagen. '

När det'i stadgandet talas om ämnen eller beredningar som är "av- sedda-'" att användas till vissa ändamål. menas avsikten hos den inhemske tillverkaren eller. vid import. hos importören.

Bekämpningsmedel får enligt 25.5 nämnda kungörelse inte saluhållas. överlåtas eller användas utan att vara registrerat hos produktkontroll- nämnden. Varje handelsprodukt skall registreras. även om medlets verk- samma beståndsdel ingår i ett redan registrerat medel. Tillverkare. eller vid import den utländske tillverkarens ombud. skall ansöka om registrering av bekämpningsmedlet. .

I 2 # anges hur avgiften skall beräknas och avgiftens storlek. Med "verk- sam beståndsdel" i bckämpningsmedlet avses det eller de ämnen som har angetts som sådana i samband med registreringen hos produktkontroll- nämnden. Nämnden utger årligen en förteckning över registrerade be- kämpningsmedel. i vilken bl. a. den eller de i medlen ingående verksamma beståndsdelarna anges till mängd och beskaffenhet. Denna förteckning bör ligga till grund för beräkningen av avgifterna enligt förevarande lag. Vid tveksamhet rörande beräkningen av den eller de verksamma beståndsde- larna bör riksskatteverket såsom avgiftsmyndighet samråda med produkt- kontrollnämnden.

I 3.5 regleras förfarandefrägorna vid uttag av bekämpningsmedelsavgif- ten.

Bestämmelsen i 4.6 anger vilka som är avgiftsskyldiga. I importfallen i första stycket punkt 2 skiljs mellan återförsäljning. som kan ske inom eller utom landet. och användning som endast avser förhållandena inom landet. I andra stycket anges vissa fall som skall anses som tillverkning enligt första stycket punkt 1. Det gäller blandning av olika bekämpningsmedel och sådan märkning som medför att en inte avgiftspliktig vara blir avgifts- pliktig. I traije stycket definieras begreppet "yrkesmässig".

Enligt 5.6 inträder avgiftsskyldighet för det första när ett bekämpnings- medel levereras till en köpare. dvs. vid försäljning. Vidare inträder av-

Prop. 1983/84: I76 ] !

giftsskyldigheten då ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning. Exempel på sådana fall är uttag ur egen rörelse eller användning i det egnajordbruket. Slutligen inträder avgiftsskyldighet för kvarvarande lager av bekämpningsmedel. när den avgiftsskyldige avre- gistreras enligt nu förevarande lag och lagret integår över på någon annan avgiftsskyldig. '

I 6.6 har intagits en begränsning i redovisningsskyldigheten för avgifts- skyldiga vars tillverkning eller import endast är av mindre omfattning. Syftet med bestämmelsen är att nå administrativa vinster genom att mins- ka antalet avgiftsskyldiga som skall redovisa avgiften till uppbördsmyn- digheten (jfr prop. l983/84z7l s. 91 och 139).

Enligt 7.6 skall alla avgiftsskyldiga utom de som är undantagna från redovisningsskyldighet vara registrerade hos riksskatteverket. som är av- giftsmyndighet.

Enligt 8.5 slutligen får avdrag i vissa fall göras för erlagda avgifter när deklaration upprättas enligt lagen om punktskatter och prisregleringsav- gifter.

4.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (1984: 000) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Genom tillägg i Ikup. Is'förxta stycket har förfarandereglerna i lagen gjorts tillämpliga på avgiftsuttag för gödsel- och bekämpningsmedel. Upp- delningen på olika pttnkter hänger samman med att uppbördsmyndighe- terna enligt ss samma kapitel inte är desamma för de båda medlen.

5 'Lagrådets hörande

Lagförslagen har. som _jag har sagt tidigare. utformats efter det mönster som gäller på punktskatte- och prisregleringsområdct. På grund härav anserjag att lagrådets yttrande i detta fall kan undvaras.

6. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till lag om avgift på gödselmedel. . lag om avgift på bekämpningsmedel. lag om ändring i lagen ( 1984: 000) om punktskatter och prisregle- ringsavgifter.

wro—

Prop. 1983/84: 176 13 7 Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandcns överväganden och beslutar

att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- . den har lagt fram.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1984