Upphävd författning

Lag (1982:691) om skatt på vissa kassettband;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1982-06-24
Ändring införd
SFS 1982:691 i lydelse enligt SFS 1993:489
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Skatt (kassettskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag vid omsättning eller uthyrning inom landet eller vid införsel till landet av inspelade eller oinspelade videokassettband och oinspelade ljudkassettband.

2 §  Med videokassettband avses ett magnetband som är inbyggt i en kassett och som kan användas för upptagning av bilder avsedda att återges genom en teknik som i något skede utnyttjar elektriska signaler.

[S2]Med ljudkassettband avses ett magnetband som är inbyggt i en kassett och som endast kan uppta ljud.

[S3]Med oinspelade ljudkassettband jämställs inspelade ljudkassettband som med hänsyn till bandens eller kassetternas utförande, inspelningarnas art eller andra särskilda omständigheter uppenbarligen är avsedda att användas på samma sätt som oinspelade ljudkassettband.

[S4]Med kassettband enligt första eller andra stycket avses även ett magnetband på en spole som avpassats för att byggas in i en kassett. Lag (1985:1027).

3 § har upphävts genom lag (1985:1027).

4 §  Kassettskatt tas ut för videokassettband med 15 kronor per band och för ljudkassettband med 1 krona 50 öre per band. Lag (1985:1027).

5 §  Då ett skattepliktigt band införs till landet av någon som inte har blivit registrerad enligt 9 § andra stycket, skall skatten erläggas till tullmyndigheten. I sådana fall gäller tullagen (1987:1065) i fråga om skatten. Dessutom gäller 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1987:1242).

6 §  Med skattskyldig avses i det följande

 1. den som inom landet yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga kassettband,
 2. den som har blivit registrerad enligt 9 §.

7 §  Skattskyldighet för den som är skattskyldig inträder när

 1. skattepliktigt kassettband levereras till en köpare som inte är registrerad,
 2. skattepliktigt kassettband första gången hyrs ut,
 3. uttag sker av skattepliktigt kassettband för annat ändamål än sådan inspelning eller kopiering av kassettband som sker yrkesmässigt,
 4. den skattskyldige avregistreras.

8 §  Tillverkare som avses i 6 § skall vara registrerade som skattskyldiga hos riksskatteverket.

9 §  Riksskatteverket skall efter ansökan av den som yrkesmässigt gör inspelningar eller kopieringar på ljudkassettband registrera denna som skattskyldig.

[S2]Riksskatteverket får efter ansökan registrera som skattskyldig den som i större omfattning

 1. yrkesmässigt gör inspelningar eller kopieringar på videokassettband,
 2. inför skattepliktiga kassettband till landet för yrkesmässig återförsäljning eller uthyrning. Lag (1985:1027).

10 §  Skattskyldig skall lämna deklaration till riksskatteverket för varje period om två kalendermånader räknat från kalenderårets början (redovisningsperiod). Lag (1984:161).

11 §  I deklarationen får avdrag göras för skatt på sådana band

 1. som har förts ut ur landet eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att användas där,
 2. som har återtagits i samband med återgång av köp,
 3. för vilka i andra fall än som avses i 1 eller 2 skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt,
 4. som har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen,
 5. för vilka sådana avgifter som avses i ett den 2 mars 1982 träffat avtal med de ändringar och tillägg som följer av ett den 22 december 1988 slutet avtal mellan staten samt Sveriges biografägareförbund, Folkets husföreningarnas riksorganisation, Föreningen Våra gårdar, Sveriges filmuthyrareförening u. p. a., Föreningen Sveriges filmproducenter och föreningen IFPI-VIDEO har erlagts till stiftelsen Svenska Filminstitutet.

[S2]Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av bandens försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på de band som betalningen avser.

[S3]Avdrag som avses i första stycket 5 får göras även om avgiften har erlagts efter redovisningsperiodens utgång men före den tidpunkt då deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten.

[S4]I deklarationen skall även uppges det antal skattepliktiga ljudkassettband, som den skattskyldige har använt för sådan inspelning eller kopiering som sker yrkesmässigt. Lag (1989:252).

12 § har upphävts genom lag (1984:161).

13 §  Den som har erlagt avgift enligt det avtal som avses i 11 § första stycket 5 för ett videokassettband utan att vara skattskyldig enligt 6 § för bandet är berättigad till kompensation med ett belopp som motsvarar den kassettskatt som har erlagts för bandet.

14 §  Riksskatteverket prövar frågor om kompensation enligt denna lag.

15 §  Ansökan om kompensation skall göras skriftligen. Ansökningen skall omfatta en period om två kalendermånader räknat från kalenderårets början och ges in efter periodens utgång, dock senast ett år från denna tidpunkt.

[S2]Kompensation utgår inte för skattebelopp som understiger 500 kronor för en period.

16 §  Har kompensation för kassettskatt utbetalats med ett för högt belopp på grund av oriktig uppgift, som sökanden har lämnat, eller på grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, är mottagaren skyldig att till statsverket återbetala vad han på detta sätt oriktigt har erhållit. En åtgärd för uttagande av oriktigt erhållet kompensationsbelopp får inte vidtas senare än 5 år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet har erhållits.

17 §  Den som i ett ansökningsärende uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar en uppgift som är ägnad att för den sökande eller den som den sökande företräder leda till för hög kompensation för kassettskatt döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

18 §  Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter om kompensation enligt denna lag.

19 §  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:161).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1982:691) om skatt på vissa kassettband

Lag (1983:222) om ändring i lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband

Lag (1984:161) om ändring i lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 5, 10, 11 §§; ny 19 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:1027) om ändring i lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.
  2. Den som är registrerad vid utgången av år 1985 skall senast den 27 januari 1986 lämna uppgift till riksskatteverket om sitt lager av kassettband vid utgången av år 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:57
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 2, 4, 5, 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1987:1242) om ändring i lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband

Lag (1989:252) om ändring i lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband

Lag (1990:597) om upphävande av lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:691) om skatt på vissa kasettband skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.
  Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1993.
  Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Lag (1993:489).
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:111
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:489) om ändring i lagen (1990:597) om upphävande av lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband

Förarbeten
Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
Omfattning
ändr. 1990:597
Ikraftträder
1993-07-01